Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn."

Transcriptie

1 Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn. Eindrapportage bij stimuleringsregeling Learning Analytics 2013 Penvoerder: Hanzehogeschool Groningen Partners: n.v.t. Looptijd: 1 september 2013 tot 23 augustus 2014 Projectleider: Bob Schoonbeek Datum: 22 augustus

2 Inhoud 1. Korte samenvatting Doelstelling, doelgroep en aanpak Resultaat Conclusies Continuering Overige opmerkingen Kostenoverzicht Nawoord Bijlage I. Keuze van de courses en aantal deelnemers Bijlage II. Ontwikkelde datamodel voor Access Bijlage III. Afbeeldingen van de posters, gebruikt op 10 april Bijlage IV. Overzicht uitgeschreven studenten na periode Bijlage V. Enkele gegevens buiten de scope van het project

3 1. Korte samenvatting Het project beantwoordt de vraag of het mogelijk is om na vier weken van de opleiding op een eenvoudige een eenduidige wijze uit het geregistreerde studiegedrag een doelgroep te isoleren, die een groot aandeel in de uitval van de opleiding tijdens de propedeutische fase vormt. Na het isoleren van deze doelgroep kunnen gerichte interventies het aantal studenten uit deze doelgroep die daadwerkelijk uitvallen mogelijk verminderen. Er zijn nieuwe eerstejaars studenten gevolgd die in zes geselecteerde courses (leeromgevingen) in de leeromgeving Blackboard Learn (BBL) het onderwijs van periode 1 hebben gevolgd. Van deze studenten is het studiegedrag en het studiesucces gevolgd in hun eerste studiejaar, Het studiegedrag is gemeten via een standaard rapportage in BBL, die in elke course beschikbaar is voor instructors. In het onderzoek ligt de focus op het aantal klikken van een (geanonimiseerde) student in BBL. Het studiesucces is gemeten in ECTS. Na de afronding van de tentamens is voor alle studenten per onderwijsperiode de balans opgemaakt. Het onderzoek binnen het project toont aan, dat op basis van alleen het studiegedrag in Blackboard Learn (BBL) in de eerste een maand van de opleiding, een specifieke groep studenten geselecteerd kan worden die een groot risico (77% van die doelgroep) lopen om uit te vallen in het propedeutische jaar van hun opleiding. Een interventie op deze groep studenten kan leiden tot bewustwording van mogelijke gevolgen van het geregistreerde studiegedrag. De bewustwording kan leiden tot een verandering in het studiegedrag, voordat de eerste tentamens worden afgenomen. Dit kan vervolgens leiden tot een hoger studiesucces al in periode 1 en een geringere uitval in de propedeuse. De bewustwording kan ook leiden tot een gerichtere uitval, waarbij School en student mogelijk op een betere wijze uit elkaar gaan dan nu soms het geval is. Het onderzoek toont ook aan dat met learning analytics tal van aspecten onderzocht kunnen worden die zowel met de gebruikers van het onderwijs als met de ontwerpers ervan te maken hebben en een belangrijke rol kunnen vervullen in het optimaliseren van het gebruik van ICT in onderwijs en in onderzoek. 1

4 2. Doelstelling, doelgroep en aanpak 2.1 Doelstelling Het project beantwoordt de vraag of het mogelijk is om na vier weken van de opleiding op een eenvoudige een eenduidige wijze uit het geregistreerde studiegedrag een doelgroep te isoleren, die een groot aandeel in de uitval van de opleiding tijdens de propedeutische fase vormt. Na het isoleren van deze doelgroep kunnen gerichte interventies het aantal studenten uit deze doelgroep die daadwerkelijk uitvallen mogelijk verminderen. Het onderliggende probleem is het lage rendement in de propedeutische fase, veroorzaakt door een hoge uitval van studenten. Het moment waarop duidelijk wordt dat een student dreigt uit te vallen ligt op dit moment ver in de tijd, ongeveer 3,5 maand na aanvang van de studie. Dan zijn de ECTS van de eerste onderwijsperiode binnen en wordt de balans opgemaakt. Hierdoor is een tijdige interventie om studenten bewust te maken van de gevolgen van het studiegedrag op het studiesucces nauwelijks nog doelmatig. 2.2 Doelgroepen College van Bestuur (CvB). Het CvB van de HG heeft prestatieafspraken gemaakt over o.a. het propedeuserendement. Niet nakomen van deze prestatieafspraken kan de HG in belangrijke mate korten op de inkomsten in de toekomst. Het CvB en daarmee de hele HG hebben er baat bij, dat het propedeuse- en diplomarendement geoptimaliseerd worden. Het CvB is betrokken bij het project door middel van het verlenen van toestemming voor het onderzoek binnen het project en het krijgen van informatie via portefeuille overleggen, project overleggen en directe informatie van de projectleider. Het managementteam van de Schools, bestaande uit de dean en de teamleiders Om de prestatieafspraken van HG te kunnen waarmaken, maakt het CvB afspraken met de deans van de Schools. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de opleidingen en maken de prestatieafspraken in de praktijk waar. De MT s van de deelnemende Schools zijn geïnformeerd over het project en krijgen een presentatie van de uitkomsten van het onderzoek, toegespitst op hun situatie. Studieloopbaanbegeleiders (Slb ers) Zij begeleiden de studenten direct vanaf de start van de opleiding in de competentieontwikkeling als persoon en professional. Slb ers kunnen studenten beter op maat begeleiden, naarmate zij meer inzicht hebben in het studiegedrag van de studenten. Slb ers zijn geïnformeerd over het project door de Blackboard coördinator die per School is ingesteld. Studenten Studenten komen veelal vanaf de HAVO of het MBO naar het HBO-onderwijs. Voor hun begint een nieuwe periode, met nieuwe uitdagingen. Niet elke student past zich op een manier aan, die studiesucces bevordert. De uitdagingen die een student buiten de studie in een grote studentenstad als Groningen tegenkomt zijn dan ook niet gering. Door in de toekomst feedback op hun studiegedrag in BBL te ontvangen, kunnen zij hun studiegedrag bijsturen of meer bewust een keuze te maken buiten de opleiding. Voor dit project zijn studenten niet benaderd, de verzamelde gegevens zijn anoniem verwerkt en niet te herleiden naar studenten. 2.3 Aanpak Er zijn nieuwe eerstejaars studenten gevolgd die in zes courses (leeromgevingen) het onderwijs van periode 1 hebben gevolgd. Dit zijn steeds twee courses in de sectoren techniek, gezondheid en economie, om te voorkomen dat één domein de uitkomst van het onderzoek zou domineren. De courses zijn geselecteerd op de mate van ondersteuning van het onderwijs en de interactie tussen de docent-onderzoekers en de studenten en omvatten het volledige onderwijs van de onderwijsperiode, ofwel 15 EC. Studiegedrag Het studiegedrag is gemeten via een standaard rapportage in BBL, die in elke course beschikbaar is voor instructors. In het onderzoek ligt de focus op het aantal klikken van een (geanonimiseerde) student in BBL. Er zijn meer gegevens beschikbaar over het studiegedrag van deze groep in BBL, maar die vallen buiten de scope van het onderzoek. 2

5 Studiesucces Het studiesucces is gemeten met de softwareprogramma s ProgRESS en na 1 maart 2014 met Osiris. Na de afronding van de tentamens is voor alle studenten per onderwijsperiode de balans opgemaakt. De eerste meting is op 1 januari 2014 gedaan en in oktober 2014 worden de metingen aan de propedeuse afgerond. De laatste meting vallen buiten de projectperiode van dit project en worden dus niet meegenomen in deze eindrapportage. Voor het onderzoek is de meting wel belangrijk, omdat na de teldatum 1 oktober eventuele aanvechtingen van negatieve BSA toekenning en mogelijk beroepszaken zijn afgerond. Projectperiode Het project is in mei 2013 gestart met het informeren van betrokkenen en starten met het schrijven van een projectvoorstel. De metingen en analyses hebben plaatsgevonden van 15 augustus 2013 t/m 22 augustus Buiten de scope van de officiële projectperiode worden metingen en analyses nog t/m oktober 2014 doorgezet. Projectorganisatie Het project is uiteindelijk geheel uitgevoerd door de projectleider, Bob Schoonbeek. Andere mensen die ook bij het project betrokken zouden worden zijn door onvoorziene werkzaamheden elders ingezet. Er is op verschillende momenten binnen het stafbureau Onderwijs en Onderzoek advies gevraagd aan collegae / onderzoekers om de gevolgde methode en de analyse kritisch te beschouwen en feedback te geven. Het project is uitgevoerd onder verantwoording van mw. van Os, als betrokken CvB lid van de HG. 3

6 3. Resultaat 3.1 Meten van studiegedrag Op het meten van het studiegedrag van de nieuwe studenten heeft in de eerste helft van de projectperiode sterk de nadruk gelegen. Het project behelst immers het studiegedrag in de eerste vier weken van de studie. In het project wordt het studiegedrag bepaald door het aantal keren dat een student klikt op een onderdeel van de course in BBL. Type onderdeel (mededeling, bestand, video) en doorgebrachte tijd zijn wel gemeten, maar niet in dit project meegenomen. Deze informatie kan het studiegedrag verder specificeren, maar valt buiten de scope van dit project. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd. 1) Er is in overleg met de opleidingen toegang gevraagd in een 12-tal courses van meerdere opleidingen in verschillende sectoren. 2) Er zijn criteria geformuleerd op basis waarvan courses zijn geselecteerd. In de criteria zijn de interactie met de student belangrijk, de ondersteuning door Blackboard Learn (BBL) van het onderwijs en de omvang in ECTS van de course. Met deze criteria zijn de courses gescreend. 3) Er is een keuze gemaakt op basis van zowel de uitkomst van de screening als de verdeling van studenten over verschillende sectoren. Op basis van de keuze zijn uiteindelijk studenten betrokken bij het project, verdeeld over 3 sectoren. In bijlage I is een overzicht opgenomen van de keuze van de courses en het aantal deelnemers. 4) Van de studenten die in de eerste vier weken van de opleiding aan het onderwijs hebben deelgenomen, is een tabel gemaakt voor latere verwerking in Access. 5) Er is een overzicht gemaakt van de meetmomenten voor zowel het studiegedrag als het studiesucces voor de looptijd van de periode. 6) Er is op basis van een onderzoekje een keuze gemaakt voor drie rapporten uit de zeven default rapportagemogelijkheden binnen BBL. 7) In totaal zijn 240 metingen verricht in en over de eerste onderwijsperiode van het studiejaar Hiervan zijn 36 metingen gebruikt voor de primaire doelstelling van de projectaanvraag. De overige metingen zijn aanvullen, verklarend en controlerend. 8) De gegevens van de voor het project relevante metingen zijn geanalyseerd met SPSS en Excel. Hierbij is met SPSS per opleiding de spreiding van het aantal klikken in kaart gebracht en het gemiddelde aantal klikken bepaald. 9) Naar aanleiding van de uitkomsten van de analyses zijn aanvullende analyses gemaakt om bepaalde uitkomsten nader te onderzoeken. Er is expliciet gekozen om niet bij een opleiding navraag te doen over een mogelijke verklaring, maar puur met de verkregen gegevens de analyse uit te breiden. 10) Op basis van de geanalyseerde gegevens van de eerste vier weken zijn groepen studenten geformeerd, op basis van het aantal klikken in BBL. Doel van deze groepsvorming is het gericht kunnen analyseren van het studiesucces in relatie tot het studiegedrag. Groepen Uitgangspunt bij de groepsvorming is de verwachting, dat studenten die niet of nauwelijks van BBL gebruik bij het volgen van het onderwijs, problemen zullen ervaren met het behalen van de tentamens aan het einde van de periode. Het studiesucces zal gering zijn en zal de kans op uitval toenemen ten gevolge van het geringe aantal ECTS. De volgende groepen zijn geformeerd. A. Studenten die in deze groep zitten hebben 0 tot 50% van het gemiddeld aantal klikken van de hele groep in de eerste vier weken laten zien. De verwachting is, dat veel van deze groep studenten gaat uitvallen in de propedeuse. Groep A omvat 498 studenten, 36% van de totale groep studenten. B. Hier laten studenten 50-75% van het aantal klikken zien. De verwachting voor deze groep is, dat ook hier veel mensen gaan uitvallen, vanwege een geringe deelname in de course dan de gemiddelde waarde. Groep B omvat 133 studenten, 10% van de totale groep studenten. C. Studenten klikken hier 75% van het gemiddelde of meer. Dit lijkt een groep die goed aan de gang is en geen afwijkend risico op uitval heeft. Groep C omvat 754 studenten, 54% van de totale groep studenten. Het volgende figuur geeft de verdeling van de groepen weer, geprojecteerd over een histogram uit SPSS. 4

7 A B C Figuur 1. SPSS histogram met ingetekende grenzen van de groepen A, B en C. Hypothese Op basis van de gegevens die met SPSS zijn vergregen over het aantal klikken is de volgende hypothese opgesteld voor de groep studenten, die het geringste aantal keren klikte in BBL. Van de studenten die minder dan 50% van het gemiddeld aantal klikken als studiegedrag vertoont, valt 80% in het propedeutische jaar bij de betreffende opleiding af. 3.2 Meten van studiesucces In het project is bovenstaande hypothese onderzocht, waarbij uiteraard alle studenten zijn gevolgd en geanalyseerd, niet alleen de studenten die aan de criteria van de hypothese voldoen. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd. 1) Na de afronding van periode 1, 2, 3 en 4 zijn de ECTS van alle studenten van de gevolgde opleidingen via rapportages opgevraagd. Voor twee perioden is ProgRESS gebruikt, daarna Osiris. 2) De verkregen gegevens zijn via Excel bewerkt tot bruikbare tabellen met gegevens. 3) Met behulp van een zelf ontwikkelde Access database zijn de resultaten per periode vergeleken met de studenten die in de eerste vier weken van de opleiding zijn waargenomen. In bijlage II zijn de gegevens van de gebruikte tabellen en de relaties opgenomen. 4) In Excel spreadsheets zijn de verkregen gegevens uit de database geanalyseerd. Hierbij zijn de gegevens geanalyseerd voor elke opleiding apart, als geheel en voor de gespecificeerde groepen A, B en C. Belangrijk aandachtspunt bij bovenstaande punten was de reproduceerbaarheid van de werkwijzen om de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten te vergroten. De handelingen moesten vier malen worden herhaald, met veel tijd ertussen. Daarom zijn de werkwijzen gedetailleerd beschreven in werkinstructies. Voor elke periode zijn de resultaten waarin het studiesucces wordt uitgedrukt in zes categorieën ingedeeld. Naast de categorie uitval zijn dit steeds 0%, 33%, 66%, 100% en meer dan 100% van het aantal ECTS die in die periode(n) gehaald kunnen worden. Per periode zijn dat 15 ECTS, voor de propedeuse totaal 60 ECTS. Door keuzeonderwijs buiten het reguliere programma en vrijstellingen kunnen meer dan de benoemde ECTS gehaald worden. Figuur 2 geeft een beeld van de verdeling van de groepen A, B en C over de categorieën, na periode 1. 5

8 Figuur 2: Voorbeeld van met Excel gemaakt overzicht van de verdeling van de groepen A, B en C over zes categorieën van het studiesucces. 3.3 Communicatie Zowel binnen het project als binnen de HG zijn afspraken gemaakt om het project en specifiek learning analytics onder de aandacht te brengen. Een overzicht van de activiteiten. Intern HG 1) Presentatie team van stafbureau O&O. Voorafgaande aan het project is het team van het stafbureau geïnformeerd over het hoe en waarom van het project. Vooral het begrip learning analytics is hier sterk toegelicht in relatie tot de leeromgeving BBL en het HG project rendementen. Dit studiejaar verzorg ik een presentatie met de resultaten en conclusies. Hierbij zal ik vooral het aspect van de rol van LA voor het aanbieden van het onderwijs benadrukken (zie ook H6). 2) Posts in nieuwsbrief O&O. In de periodieke nieuwsbrief van het stafbureau zijn meermaals stukjes verschenen over de stand van zaken van het project. 3) Informatiebrief HG stuurgroep rendementen (2x). Binnen de HG is propedeuse- en diplomarendement in projectvorm onder de aandacht gebracht van de Schools. Hierbij werd alleen naar het studiesucces gekeken. Het project Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn lag heel mooi in het verlengde van de doelstellingen van het project rendementen. In dat kader is twee maal een schriftelijke terugkoppeling gegeven. 4) HG - ICT en onderwijsdag 10 april Een zeer succesvolle middag met 150 deelnemers van binnen en buiten de HG die geïnteresseerd waren in de mogelijkheden van ICT in relatie tot het onderwijs. Met een posterpresentatie heb ik aandacht gevraagd (en gekregen) voor het project. In bijlage III zijn beide posters verkleind afgebeeld. De reacties van de aangeschoven docenten waren zeer positief. Naast interesse voor de resultaten van de groepen A, B en C, werden ook de gegevens over doorgebrachte tijd per student in BBL en het studiegedrag van studenten over de uren van de dag en de weekdagen zeer gewaardeerd (zie ook H4). 6

9 Extern 5) Presentaties aan collegae projectgroepen SURF. Zowel bij de start als bij de midterm rapportage zijn presentaties gegeven aan de collegae onderzoekers en andere aanwezigen. 6) Blogposts en reacties SIG LA (dd. 25 november 2013). Conform de afspraak met SURF is een blogpost geplaatst en is gereageerd op de opmerkingen. 7) Bijeenkomst SURF m.b.t. rol Blackboard in LA (dd. 17 maart 2014). Speciale bijeenkomst, uitgeschreven door de projectleider SURF m.b.t. het verkrijgen van gegevens uit BBL en het interpreteren ervan. Aanleiding was de verschillende belevingen van de projectleiders die met BBL werkten voor het project. 8) Spreker op de onderwijsdagen Op uitnodiging van SURF verzorg ik op 11 november een presentatie van het project en de resultaten in Rotterdam. 7

10 4. Conclusies Hypothese klopt Groep A: 0-50% van het gemiddelde aantal klikken. Het onderzoek binnen het project toont aan, dat op basis van alleen het studiegedrag in Blackboard Learn (BBL) in de eerste een maand van de opleiding, een specifieke groep studenten geselecteerd kan worden die een groot risico (77% van die doelgroep) lopen om uit te vallen in het propedeutische jaar van de opleiding. Hiermee lijkt de hypothese bewezen, onder de beschreven condities. Een interventie op deze groep studenten kan leiden tot bewustwording van mogelijke gevolgen van het geregistreerde studiegedrag. De bewustwording kan leiden tot een verandering in het studiegedrag, voordat de eerste tentamens worden afgenomen. Dit kan vervolgens leiden tot een hoger studiesucces in periode 1 en een geringere uitval in de propedeuse. De bewustwording kan ook leiden tot een gerichtere uitval, waarbij School en student mogelijk op een betere wijze uit elkaar gaan dan nu soms het geval is. Mogelijk biedt dit de HG een betere basis om de student te behouden voor de hogeschool maar bij een andere opleiding, of om de student te begeleiden in een andere keuze. Groep B: 50-75% van het gemiddelde aantal klikken. Groep B laat 31% uitval zien, wat overeenkomt met 41 studenten. Groep C: 75% en hoger. In deze groep is het uitvalspercentage 17%, wat overeen komt met 126 studenten. Per onderzochte opleidingen zijn grote verschillen te zien. Bijlage IV geeft een geanonimiseerd overzicht per opleiding. Het is interessant om als vervolg te onderzoeken hoe deze verschillen ontstaan en waarom enkele opleidingen sterk onder het HG gemiddelde uitkomen. Onderzoeken is arbeidsintensief en inspirerend Als je een specifiek onderzoek wilt doen, moet je veel zelf bedenken en ontwikkelen. Dat vergt veel tijd, inspiratie en een onderzoekende houding. Het vraagt ook veel overleg met collegae / onderzoekers / specialisten of je de juiste zaken goed doet en welke blinde vlekken mogelijk optreden. En ook: je komt heel veel zaken tegen, die de moeite waard zijn om verder uit te zoeken (zie ook H6). De data bevat veel gegevens die zeer relevant kunnen zijn voor de opleiding en de studenten en de resultaten geven ook aanleiding om zaken nader uit te zoeken. Enkele voorbeelden. Op welke momenten van de dag, week en periode gebruiken studenten BBL intensief? Hoe kun je daar gebruik van maken, wat betekent dit voor jou als docent? Welke mogelijkheden biedt een DLWO als BBL eigenlijk? Wat zijn invloeden van onderwijs vernieuwingen? Zijn er nog een subgroep te onderscheiden, die ook relatief grote uitval kennen? Het risico is dat je hier veel tijd in steekt, buiten de scoop van het project. LA en het ontwerpen van onderwijs In het kader van het ontwerpen van in de ogen van de HG kwalitatief goed onderwijs kan met LA veel worden bereikt. LA kan inzicht geven in de leerstijlen die worden aangesproken bij studenten, de mate van interactiviteit die gezocht wordt met de student en hoe onderwijskundige principes vorm krijgen. Naast een actuele scan van de inzet van BBL voor een bepaalde course kunnen ook doorgevoerde veranderingen worden gemonitord. Ook kunnen courses onderling worden vergeleken. Met specifieke software 1 kunnen ook opleidingen en Schools op HG niveau worden vergeleken met elkaar. (Zie ook H6.) Aan de slag met LA Er is duidelijk belangstelling voor de gegevens die uit de rapportages van bijvoorbeeld BBL zijn te halen. De bekendheid met de mogelijkheden van LA en BBL zijn gering en misschien zijn de rapportages te complex voor veel mensen. Door het duidelijk formuleren van de aspecten die je wilt onderzoeken met LA kunnen specialisten een eenduidige werkinstructie opstellen. Dit kunnen bijvoorbeeld functioneel beheerders van BBL zijn, in het kader van ondersteunen van het gebruik van BBL. Hierdoor wordt de complexiteit van het onderzoek weggenomen en wordt een eenduidige en reproduceerbare werkwijze geïntroduceerd, die door veel mensen kan worden uitgevoerd. 1 Binnen de HG wordt hiervoor EesyAnalytics van Eesysoft gebruikt, die gebruik maakt van de gegevens van BBL. 8

11 5. Continuering Inbedding Er zijn binnen de HG voor het komende studiejaar geen aanvullende afspraken gemaakt over continuering van het project, door bijvoorbeeld de metingen nogmaals uit te voeren en te combineren met interventies door de opleiding. Interessant is dan om te volgen of dit invloed heeft op de uitval van met name groep A. Ook zou het interessant zijn om met LA te onderzoeken of de invoering van de studiekeuzecheck vanaf mei 2014 ook meetbare gevolgen heeft voor groep A. Dit zou goed te onderzoeken zijn door het vergelijken van de gegevens van met Door het maken van een werkinstructie om de gegevens uit BBL te halen kan nu wel iedere School / opleiding op een eenvoudige en eenduidige wijze zonder aanvullende middelen de gegevens voor de bepaling van de groep met het hoogste risico op uitval verkrijgen. Vervolgens kunnen interventies, die mogelijk in het kader van het project rendementen al zijn opgesteld, op de groep worden uitgevoerd. Deze werkinstructie is ook beschikbaar voor andere instellingen in het HO die met Blackboard Learn werken en zal ik ontsluiten via de SIG LA. Aanspreekpunt Als functioneel beheerder van BBL en medewerker van het stafbureau onderwijs & onderzoek heb ik een uitstekend platform om mijn opgedane kennis en ervaringen uit te dragen. Dit doe ik binnen mijn team functioneel beheerders, die allemaal lid zijn van één of meer teams die Schools en Kenniscentra onderwijskundig ondersteunen. Binnen de HG hoort bij de ondersteuning ook de digitale leeromgeving en digitaal toetsen thuis. Daarnaast is binnen de HG gekozen om in elke School een School Blackboard coördinator (SBc) aan te wijzen, als aanspreekpunt voor BBL op de werkvloer. In het overleg wat ik met deze groep mensen heb, deel ik ook de ervaringen. Verder verzorg ik voor de opleidingen die daarom vragen een presentatie over de uitkomsten van het onderzoek. Ik zoom hier specifiek in op de opleiding in relatie tot de hele groep. Bijeenkomsten Alle projectleiders, beoordelaars van de projecten en andere belangstellenden sluiten op 9 september de projecten af met een afsluitende bijeenkomst. Ik zal hier ook een pitch voorbereiden en verzorgen. Op 11 november 2014 ben ik een van de sprekers op De Onderwijsdagen. Ik zal hier het onderzoek toelichten en de conclusies weergeven. 9

12 6. Overige opmerkingen Inrichting onderwijs / ondersteuning onderwijs door ICT In dit project zijn de gegevens die uit BBL zijn verkregen gebruikt om studentgedrag te analyseren. Misschien nog belangrijker is de mogelijkheid om met gegevens uit de rapportages van BBL een analyse te maken van de courses die het onderwijs van een periode ondersteunen. Hierbij kan de analyse zich richten op zaken als: ondersteunt de inrichting van de course de onderwijsvisie van de instelling, de School en/of de opleiding (past de course bij de denkbeelden over kwalitatief goed onderwijs); haalt de docent / opleiding uit het onderwijs / course wat wenselijk en mogelijk is? Is hij/zij voldoende professioneel op dit gebied; spreekt de course de verschillende leerstijlen optimaal aan, is de course voldoende blended ; ondersteunt de course afstandsonderwijs / deeltijdonderwijs in voldoende mate; sluit de opzet van het onderwijs optimaal aan bij verschillende doelgroepen (jonge voltijdstudenten, Internationale studenten, oudere deeltijdstudenten en werkende professionals); wordt BBL optimaal ingezet om de werkdruk van docenten te verlagen; et cetera. Deze benadering kan voor docenten bedreigend overkomen, omdat zij deze omgeving vorm hebben gegeven. Het past goed bij de huidige professionaliseringslag van docenten om professioneel om te gaan met de uitkomsten van zo n analyse en op basis van de bevindingen de eigen deskundigheid te vergroten als dat aan de orde is en onderwijsverbeteringen voor te stellen en door te voeren. Dit zijn ook zinvolle en concrete punten voor een functioneringsgesprek tussen docent en leidinggevende. LA kan dan vervolgens ingezet worden om de course na doorvoering van de verbeteringen te analyseren en te vergelijken met eerdere metingen. Hierdoor kunnen de verbeteringen mogelijk gekwantificeerd worden in termen van studiegedrag en studiesucces. Ik denk dat SURF richting 2020 een belangrijke rol in kan betekenen in gewaarwording van deze mogelijkheid via LA en zo een bijdrage kan leveren aan de professionalisering van de docenten in het HO. Privacy Het is een uitdaging om correct met privacy om te gaan, als het uitgangspunt is om de student voor te lichten over zijn studiegedrag. Individuele feedback (van professionals als Slb er) op individueel studiegedrag kan, zorgvuldig gegeven, zeer positief zijn voor een student en haar of hem helpen bij het maken van keuzes binnen of buiten de opleiding. Individuele studieresultaten en geobserveerd gedrag kan wel gebruikt worden in een gesprek tussen Slb er en student, de gegevens van zijn / haar gedrag in BBL niet. Ik zie een toegevoegde waarde van het gebruiken van deze gegevens, mits correct geïnterpreteerd en bedoeld om de student te helpen. Eenvoud / eenduidigheid De methode die je wilt of misschien moet gebruiken om studiegedrag in BBL te verkrijgen moet eenvoudig toepasbaar zijn in organisatie waar niet iedereen even ICT minded is. Een eenduidige werkinstructie, die bij verschillende uitvoerders tot hetzelfde resultaat leidt is dan zeer belangrijk. Het gebruik zal zich waarschijnlijk beperken tot één maal per jaar en moet ook daarom eenduidig en eenvoudig zijn. De gekozen methode moet een duidelijke meerwaarde bieden voor opleiding tegen lage kosten. 10

13 7. Kostenoverzicht Financiële verantwoording (kostenoverzicht) eindrapportage Stimuleringsregeling Learning Analytics 2013 (project met matching) Project: Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn, Hanzehogeschool Groningen. Rapportageperiode: t/m Materiele kosten Begroting Gerealiseerde projectkosten Prognose realisatie In projectvoorstel In rapportage Geschatte kosten Restant begroting (A) periode (B) tot einde project (A)-(B) w p w p w p w p w p w p Totaal materiele kosten Personele kosten w p w p w p w p w p w p Totaal personele kosten Overige kosten Onvoorzien Totaal overige kosten Totaal projectkosten Opmerking. Het matchingspercentage bedraagt voor dit project 33,33%. SURF subsidieert 66,67% met een maximum van euro Het bedrag w ordt pas na afronding van het project uitgekeerd De gemaakte kosten wijken niet af van de in het projectvoorstel opgenomen kosten. 11

14 Nawoord Ik heb als projectleider van dit project zeer intensief en met heel veel plezier aan dit project gewerkt. Dat ik door omstandigheden het hele project zelfstandig heb uitgevoerd, gaf me de gelegenheid om alle facetten van het project en onderzoek zelf uit te denken en uit te voeren. Zo heb ik weer ervaren dat het doen van onderzoek een schat aan ervaringen en inzichten op kan leveren, binnen en buiten de scoop van het project. Dit geeft weer inspiratie om andere aspecten van het onderwijs en onderzoek te gaan verkennen. De valkuil om naast het eigenlijke onderwerp allerlei andere metingen te gaan verrichten was groot voor mij, misschien omdat ik de overtuiging heb dat hier veel winst voor bijvoorbeeld de HG te behalen is. Winst in de vorm van nieuwe inzichten, die het primaire proces van de HG kunnen versterken. Ik hoop op korte termijn weer een uitdaging in LA-gerelateerd onderzoek te vinden. Ik heb regelmatig collegae van het stafbureau benaderd om mijn ervaringen en gegevens mee te delen en advies te vragen. Zonder mensen te vergeten wil ik de volgende mensen specifiek bedanken. Charlotte Mulder voor haar scherpe blik en goede adviezen bij het invullen van de projectaanvraag. Jos Ensing en Jeroen Sanneman voor hun ondersteuning bij het werken met Access en Excel. Jan Kamphorst en Johan Vochteloo voor hun analytische kijk op de gepresenteerde resultaten en de stappen die ik nog zou kunnen zetten. Als laatste bedank ik het management team voor het mij in staat stellen dit project uit te voeren en het CvB en de bedrijfsjuristen voor het gestelde vertrouwen in mij als projectleider namens de HG. Groningen, 22 augustus 2014, Bob Schoonbeek. 12

15 Bijlage I. Keuze van de courses en aantal deelnemers. Opmerking. Uiteindelijk sloot de meetperiode af met studenten. 12

16 Bijlage II. Ontwikkelde datamodel voor Access. 1. Opzet van de Access database t.b.v. onderzoek Studiesucces met Blackboard Learn. Tabel1- Tabel2- Tabel3-Studiesucces-Periode1 Tabel4-Studiesucces-Periode2 t/m 4 Tabel5-Conversie Studiegedrag- Login Studiegedrag-Uren Bron: BBL Bron: BBL Bron: ProgRESS Bron: Osiris Bron: ProgRESS Data Data Data Data Data NAW-NUMMER NAW-NUMMER STD-NUMMER Nog niet bekend, wrs: NAW-NUMMER BBL-LOGIN BBL-UREN PERIODE STD-NUMMER = NAW-NUMMER STD-NUMMER CODE ECTS PERIODE NAAM SCHOOL COHORT ECTS NAAM-NUMMER NAAM SCHOOL Opmerking CODE slaat op de mate van risico op basis van het aantal logins. 13 Opmerking - PAKKET Opmerking Via Tabel conversie NAW- NUMMER toevoegen. Opmerking Per 17 maart 2014 gaat Osiris live. Het in ProgRESS gehanteerde NAWnummer wordt in Osiris studentnummer genoemd. Let op tenaamstelling in de tabel! Onbekend is de werkwijze van het binnenhalen van de ECTS per periode. OPLEIDING Opmerking - 2. Output database Uitgangspunt van het onderzoek is de relatie tussen het aantal logins (tabel 1) en het studiesucces (tabellen 3 en 4). Daarnaast is de relatie tussen het aantal uren (tabel 2) en het studiesucces (tabellen 3 en 4) van belang. Ook moet de relatie tussen de combinatie login (tabel 1) en uren (tabel 2) met het studiesucces (tabellen 3 en 4) worden gelegd. Omdat bij tabel 3 niet gewerkt wordt met het NAW-NUMMER, moet met tabel 5 een conversie plaatsvinden. De relaties moeten zowel apart als in combinatie kunnen worden gedifferentieerd naar opleiding (tabel 5). Via een output naar Excel kan een nadere statistische analyse met SPSS gemaakt worden. Output BBL-LOGIN met ECTS: 1) per periode voor alle studenten en 2) per periode, per opleiding. BBL-UREN met ECTS 1) per periode voor alle studenten en 2) per periode, per opleiding. BBL-UREN/BBL-LOGIN met ECTS 1) per periode voor alle studenten en 2) per periode, per opleiding.

17 3. Access DataBase Query: Q1_StudiegedragA Samenvoegen BBL uren (T2) en BBL Login (T1). Join = 2 Velden: NAW-NUMMER BBL-LOGIN BBL-UREN CODE SCHOOL A Query: Q2_StudiegedragB Toevoegen STD-NUMMER en OPLEIDING (T5) aan Q1. Join = 2 Velden: NAW-NUMMER STD-NUMMER BBL-LOGIN BBL-UREN CODE SCHOOL OPLEIDING Query: Q3_ResultatenPeriode1 Toevoegen PERIODE, ECTS, COHORT en PAKKET (T3) aan Q2. Join = 2 Velden: NAW-NUMMER STD-NUMMER BBL-LOGIN BBL-UREN CODE PERIODE ECTS SCHOOL OPLEIDING COHORT PAKKET 14

18 Bijlage III. Afbeeldingen van de posters, gebruikt op 10 april

19 16

20 Bijlage IV. Overzicht uitgeschreven studenten na periode 4. Overzicht uitgeschreven studenten per groep, opleiding en voor de HG als geheel ( ) Opleiding 1 Opleiding 2 Opleiding 3 Opleiding 4 Opleiding 5 Opleiding 6 HG totaal Absoluut % Absoluut % Absoluut % Absoluut % Absoluut % Absoluut % Absoluut % Uitgeschreven groep A 84 64% 13 54% 17 65% 24 53% % 25 78% % Uitgeschreven groep B 5 16% 19 68% 3 20% 2 22% 9 33% 5 23% 41 31% Uitgeschreven groep C 30 18% 59 80% 5 13% 2 3% 12 5% 18 13% % Totaal / gemiddeld: % 91 72% 25 31% 28 23% % 48 25% % 17

21 Bijlage V. Enkele gegevens buiten de scope van het project. 18

Learning analytics voor vraaggestuurde didactiek en begeleiding

Learning analytics voor vraaggestuurde didactiek en begeleiding Learning analytics voor vraaggestuurde didactiek en begeleiding Eindrapportage bij stimuleringsregeling Learning Analytics 2013 Penvoerder: Hogeschool Utrecht Partners: Looptijd: juni 2013 juni 2014 Projectleider

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

De waarde van weten. EduAnalytics. Verhoogt uw studiesucces en onderwijskwaliteit

De waarde van weten. EduAnalytics. Verhoogt uw studiesucces en onderwijskwaliteit De waarde van weten EduAnalytics Verhoogt uw studiesucces en onderwijskwaliteit De waarde van weten EduAnalytics verhoogt uw studiesucces en onderwijskwaliteit Doelgericht aan de slag met EduAnalytics

Nadere informatie

Van OnPremise naar OnDemand Bob Schoonbeek, Questionmark User Meeting op 30-09-2014

Van OnPremise naar OnDemand Bob Schoonbeek, Questionmark User Meeting op 30-09-2014 Van OnPremise naar OnDemand Bob Schoonbeek, Questionmark User Meeting op 30-09-2014 Zernikecomplex Groningen met grootste deel van Hanzehogeschool Groningen activiteiten, samen met deel Rijksuniversiteit

Nadere informatie

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Het domein wil een digitale leer- en werkomgeving (DLWO) Achtereenvolgens Enkele ervaringen vooraf en hoe deze een rol speelden bij de opzet van het project

Nadere informatie

Eindrapportage Vak voor Vak

Eindrapportage Vak voor Vak Eindrapportage Vak voor Vak een Learning Analytics dashboard Penvoerende instelling: LIACS, Universiteit Leiden Partner instellingen: ICLON, CWTS (Universiteit Leiden) Datum: 5-10-2012 Auteur: Dr. Arno

Nadere informatie

Het voorspellen van studiesucces met statische en dynamische data; wat werkt?

Het voorspellen van studiesucces met statische en dynamische data; wat werkt? Het voorspellen van studiesucces met statische en dynamische data; wat werkt? Eindrapportage bij stimuleringsregeling Learning Analytics 2013 Penvoerder: Universiteit Utrecht, FSW Looptijd: september 2013

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs April 2016 Feiten en cijfers 2 Het algemene beeld Start van de studie uitval en wisselaars Tal van inspanningen bij hogescholen

Nadere informatie

De datateam methode. Onderzoeksbevindingen en praktijkervaringen. Succesexpo School aan Zet , Eindhoven Lisa Moonen en Kim Schildkamp

De datateam methode. Onderzoeksbevindingen en praktijkervaringen. Succesexpo School aan Zet , Eindhoven Lisa Moonen en Kim Schildkamp De datateam methode Onderzoeksbevindingen en praktijkervaringen Succesexpo School aan Zet 01-10-2015, Eindhoven Lisa Moonen en Kim Schildkamp Contactpersoon: Kim Schildkamp, k.schildkamp@utwente.nl Inleiding

Nadere informatie

Stimuleren en beoordelen van een onderzoekende houding. Forra Cornelis docent fontys paramedische hogeschool

Stimuleren en beoordelen van een onderzoekende houding. Forra Cornelis docent fontys paramedische hogeschool Stimuleren en beoordelen van een onderzoekende houding Forra Cornelis docent fontys paramedische hogeschool f.cornelis@fontys.nl Even voorstellen FPH Uniform afstudeertraject (25 EC) Gezamenlijk onderwijs

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit

De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit Carla van Wely, projectleider VSNU-conferentie Matching van Talent 01-04-2014 Onderwerpen Studiekeuzecheck op RU: korte beschrijving Voortraject Digitale

Nadere informatie

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein Cultuursurvey Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT Maaike Ketelaars Ton Klein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Eerste voorstel voor de aanpassing van de vragenlijst... 7 2.1 Oorspronkelijke

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Deel 4 : Resultaat Nameting 2010 Praktijkbeschrijving Saxion

Deel 4 : Resultaat Nameting 2010 Praktijkbeschrijving Saxion Deel 4 : Resultaat Nameting 2010 Praktijkbeschrijving Saxion Deel 4: Resultaatevaluatie Doel: inzicht geven in de effecten van het gekozen arrangement. Data: Overzicht eerste schooljaar 20092010 De nameting

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º Robuus Robuust 360º Werkboek e Haal het maximale uit Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Lees

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned Onderzoek naar het effect op studiesucces Universiteit van Amsterdam (maart 2011 - december 2012) Het onderzoeksproject Voortgangstoetsing in

Nadere informatie

Rapportnaam: Accreditatie bachelor

Rapportnaam: Accreditatie bachelor Handleiding HvA-data Rapportnaam: Accreditatie bachelor Titel rapport: Basisgegevens Opleidingsbeoordelingen t.b.v. accreditatieaanvraag Versie 0.4 Inhoud 1. REVISIEOVERZICHT... 2 2. RAPPORTGEGEVENS...

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN!

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Meerjarig programma van de Hogeschool Rotterdam in het kader van afspraken met de minister van OC&W ter verbetering van de in-, door- en uitstroom van studenten. Basisnotitie

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers April 2017 Inhoud 1 Het algemene beeld 2 2 Start van de studie: uitvallers 4 3 Start van de studie: wisselaars 5 4 Afsluiting van de studie: studiesucces

Nadere informatie

Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15

Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15 Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15 Presentatie 10-9-2015 Even voorstellen: Studie wiskunde (Rijksuniversiteit Utrecht) met voor- en nakandidaatsbijvak econometrie (Erasmus universiteit). Docent

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Juni 2012

Nieuwsbrief 3 Juni 2012 Nieuwsbrief 3 Juni 2012 Het project InterRAI Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de direct betrokkenen bij het project InterRAI maar ook voor alle belangstellenden binnen de betrokken organisaties. Mogelijk

Nadere informatie

NOTITIE. De onderstaande figuren geven informatie weer over: Uitval in jaar 1; Het behalen van de propedeuse, in jaar 1 en 2; Het bachelorrendement.

NOTITIE. De onderstaande figuren geven informatie weer over: Uitval in jaar 1; Het behalen van de propedeuse, in jaar 1 en 2; Het bachelorrendement. Leer- en Innovatie Centrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE datum 7 maart 2017 onderwerp Verwante en niet verwante Mbo-instroom van Etienne van Nuland contactpersoon Etienne van Nuland telefoon

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het?

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? Onderzoek naar SKC bij de Randstad hogescholen Dr. F. Rutger Kappe 17 maart, Utrecht rutger.kappe@inholland.nl Opzet Landelijk overzicht SKC in het hbo Resultaten

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

INTRODUCTIE & STUDIESUCCES

INTRODUCTIE & STUDIESUCCES INTRODUCTIE & STUDIESUCCES DEELRAPPORT STUDENT ANALYTICS 201 1 AUGUSTUS 201, V1 INHOUD CONTEXT ONDERZOEK: STUDENT ANALYTICS Dit deelrapport van het project Student Analytics 201 behandelt de relatie tussen

Nadere informatie

Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Wat is het belangrijkste doel van de pilot? Wat is de positie binnen de eigen organisatie?

Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Wat is het belangrijkste doel van de pilot? Wat is de positie binnen de eigen organisatie? Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Bij de Fontys PABO Eindhoven krijgen studenten nu van verschillende docenten en studieloopbaanbegeleiders (SLB) uitleg bij onderwerpen die relevant zijn voor

Nadere informatie

Een structurele en instellingsbrede aanpak voor studiesuccesverbetering. Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen

Een structurele en instellingsbrede aanpak voor studiesuccesverbetering. Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen Een structurele en instellingsbrede aanpak voor Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen INHOUD 1. Visie op 2. Het speelveld: factoren voor studiesucces 3. Observaties in de hogeschool 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF DE OTIP STUDIE EFFECTIVITEIT VAN ERGOTHERAPIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON

INFORMATIEBRIEF DE OTIP STUDIE EFFECTIVITEIT VAN ERGOTHERAPIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON INFORMATIEBRIEF DE OTIP STUDIE EFFECTIVITEIT VAN ERGOTHERAPIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON 1. Wat is het doel van het onderzoek? Het doel van het onderzoek is na te gaan of ergotherapie het functioneren

Nadere informatie

zelf regie eigenaarschap vertrouwen

zelf regie eigenaarschap vertrouwen Showcase HBO, 2015 LTC, Pim Mulier en Winnock (samen Santrion) begeleiden meerdere HBO opleidingen thema gericht. Thema s die onder andere spelen zijn: werkdruk, organisatieverandering, het nieuwe werken,

Nadere informatie

doorpakken en bestendigen Stimuleringsregeling Professionele ruimte arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo

doorpakken en bestendigen Stimuleringsregeling Professionele ruimte arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo doorpakken en bestendigen Stimuleringsregeling Professionele ruimte arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: inleiding Werkgevers- en werknemersorganisaties

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener) definitief 12 april 2013 Plaats: Amersfoort BRIN: 30RR

Nadere informatie

HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG?

HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG? HJGGV HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG? Dé kwaliteitscyclus voor onderwijsteams in het MBO Heb je genoeg geleerd vandaag? Heb je genoeg geleerd vandaag? Merk je dat docenten aan de slag gegaan zijn met jullie

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Beleidslunch ICT integratie 28/1/2014

Beleidslunch ICT integratie 28/1/2014 Beleidslunch ICT integratie 28/1/2014 1 Agenda Strategische prioriteiten Ontwikkelingen / tendensen in de samenleving Consequenties voor organisatie van het onderwijs voor ICT / ondersteuning andere Andere

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek E: info@malvee.com T: +31 (0)76 7002012 Het opzetten en uitvoeren van een medewerker tevredenheid onderzoek is relatief eenvoudig zolang de te nemen stappen bekend

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het?

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? Show & Share 2016 Haarlem, 15 juni 2016 Dr. F. Rutger Kappe, Carlijn Knuiman MSc, Eline Vis, lectoraat studiesucces Inholland Opzet SKC in het hbo Resultaten SKC

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL. Agnes Meijer 14 februari 2017

Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL. Agnes Meijer 14 februari 2017 Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL Agnes Meijer 14 februari 2017 Samenwerking mbo hbo in Noord-NL Brug bouwen tussen twee bewegende oevers zodat mbostudenten een grotere kans op studiesucces hebben

Nadere informatie

NSE: Van vraag naar verbetering

NSE: Van vraag naar verbetering NSE: Van vraag naar verbetering Olof Wiegert Hogeschool van Amsterdam Stafafdeling Onderwijs en Onderzoek Hogeschool van Amsterdam 46444 studenten 3539 medewerkers 7 domeinen 68 voltijd bachelor opleidingen

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Geneeskundestudenten met risico op studie-uitval en -vertraging: kenmerken en mogelijke interventies

Geneeskundestudenten met risico op studie-uitval en -vertraging: kenmerken en mogelijke interventies Geneeskundestudenten met risico op studie-uitval en -vertraging: kenmerken en mogelijke interventies Karen Stegers-Jager Institute of Medical Education Research Rotterdam (imerr) 5 april16 Het probleem

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Conclusies en aanbevelingen op basis van jaarlijks onderzoek naar studiekeuze en studiesucces Jules Warps ResearchNed mei 2012 2012 ResearchNed

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125 Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0125 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene informatie

Nadere informatie

nadruk gelegd op het belang van discipline en

nadruk gelegd op het belang van discipline en Bijlage IV bij Praktijkbeschrijving Liberal Arts and Sciences: de nameting Opgesteld door: Steven Dijkstra Projectleider Studiekeuzegesprekken Liberal Arts and Sciences Universiteit Utrecht Ter inleiding

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

OW Resultaten Nameting Go no go cohort 2009/ 2010 Hogeschool Windesheim School of Education

OW Resultaten Nameting Go no go cohort 2009/ 2010 Hogeschool Windesheim School of Education OW 10.2546 Resultaten Nameting Go no go cohort 2009/ Hogeschool Windesheim School of Education Auteur: Carlo van Varsseveld Datum: 15 november Herziene versie 25 nov. Inhoudsopgave - Inleiding 3 - Resultaten

Nadere informatie

OW 10.2440. Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design

OW 10.2440. Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design OW 10.2440 Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design Bij de opleiding International Game Architecture and Design zijn de studenten die gestart zijn

Nadere informatie

Zinnig gebruik van ROM data. NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea)

Zinnig gebruik van ROM data. NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea) Zinnig gebruik van ROM data NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea) 2 Agenda I Context van de pilot II Pilot III Resultaten IV ROM bij Mentaal Beter V Toekomst

Nadere informatie

Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo

Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo Gedragscode voor het voorbereiden en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek binnen het Hoger Beroepsonderwijs in Nederland Advies van de Commissie Gedragscode

Nadere informatie

Studiekeuzechecks binnen de G5

Studiekeuzechecks binnen de G5 Onderwijs & Innovatie Studiekeuzechecks binnen de G5 Lectorale Rede Dr. F. Rutger Kappe Haarlem, 23 maart 2017 Carlijn Knuiman, lectoraat studiesucces Carlijn.Knuiman@inholland.nl #LRStudiesucces @Studiesuccesinh

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

5 Opstellen businesscase

5 Opstellen businesscase 5 Opstellen In de voorgaande stappen is een duidelijk beeld verkregen van het beoogde project en de te realiseren baten. De batenboom geeft de beoogde baten in samenhang weer en laat in één oogopslag zien

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com EMMA Pilots MOOCs Meerdere talen #EUMoocs Aggregator http://europeanmoocs.eu/

Nadere informatie

Impactmeting: een 10 stappenplan

Impactmeting: een 10 stappenplan Impactmeting: een 10 stappenplan Stap 1: De probleemanalyse De eerste stap in een impactmeting omvat het formuleren van de zogenaamde probleemanalyse welke tot stand komt door antwoord te geven op de volgende

Nadere informatie

Veilig leren en werken op school

Veilig leren en werken op school Veilig leren en werken op school Programma Veilige Publieke Taak(VPT) Naar aanleiding van het toenemende aantal incidenten waarbij werknemers en werkgevers met een publieke taak geconfronteerd werden met

Nadere informatie

Voorbeeld visualisatie rapportage

Voorbeeld visualisatie rapportage Voorbeeld visualisatie rapportage Van dms Jeffrey Slort 1 e Barendrechtseweg 108 j.slort@vandms.nl 2992 XC BARENDRECHT 0620146404 IBAN: NL97INGB0004527010 KvK Nr. 530112321 www.vandms.nl BIC: INGBNL2A

Nadere informatie

Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND.

Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND. Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND. In de meta-evaluatie 2005 2006 is een aantal onderzoeken naar de stand van zaken op de School of Social Work Rotterdam gebundeld.

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leren bedrijfseconomische problemen op te lossen door het maken van vakspecifieke schema s

Leren bedrijfseconomische problemen op te lossen door het maken van vakspecifieke schema s Leren bedrijfseconomische problemen op te lossen door het maken van vakspecifieke schema s Bert Slof, Gijsbert Erkens & Paul A. Kirschner Als docenten zien wij graag dat leerlingen zich niet alleen de

Nadere informatie

DE KRACHT VAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN

DE KRACHT VAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN DEKRACHTVAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN PlanB II iseencompletemethodevoorhetimplementerenvanoperationalexcellenceinorganisaties.hetis integraalonderdeelvanhetoperationalexcellenceframeworkenwordtgebruiktvoorhetimplementerenvan

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek

Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek 1 november 2016 Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek Preambule In deze notitie wordt op hoofdlijnen vastgelegd hoe onderzoeksdata moet worden beheerd. Het is van

Nadere informatie

Intermezzo Learning analytics

Intermezzo Learning analytics Intermezzo Learning analytics CHALLENGE DAY 2017 Lianne van Elk Project Flexibele en Persoonlijke Leeromgeving Learning analytics in het onderwijs Kunnen we data ook voor de verbetering van het onderwijs

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

doordat er op dat moment geen leeftijdsgenootjes aanwezig zijn. Als ze iets mochten veranderen gaven ze aan dat de meeste kinderen iets aan de

doordat er op dat moment geen leeftijdsgenootjes aanwezig zijn. Als ze iets mochten veranderen gaven ze aan dat de meeste kinderen iets aan de SAMENVATTING Er is onderzoek gedaan naar de manier waarop kinderen van 6 8 jaar het best kunnen worden geïnterviewd over hun mening van de buitenschoolse opvang (BSO). Om hier antwoord op te kunnen geven,

Nadere informatie

COMMUNICATIE LAB WEST Nr. 2 #GEDEELDEBUURT

COMMUNICATIE LAB WEST Nr. 2 #GEDEELDEBUURT COMMUNICATIE LAB WEST Nr. 2 19.30 19.45 Korte terugkijk op 1 e LAB van 25 november 19.45 20.00 Rondje spontane pitches 20.00 20.15 Beeld van communicatiestrategie van stadsdeel West (door stadsdeel West)

Nadere informatie

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit Reader ten behoeve van bestuurstafels Kwaliteitsnetwerk mbo op 15 en 16 maart 2017 Uitnodigingstekst

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Op weg naar JOB - Monitor 2014

Op weg naar JOB - Monitor 2014 Op weg naar JOB Monitor 2014 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten, voert voor de achtste keer onderzoek uit naar de tevredenheid van studenten

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de organisatie, dan

Nadere informatie

1. Inleiding... 2. 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Nieuwe en gewijzigde velden... 2

1. Inleiding... 2. 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Nieuwe en gewijzigde velden... 2 Handleiding wijzigingen Studiekeuze Webformulier Naar aanleiding van Wet Kwaliteit in Verscheidenheid Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Nieuwe en gewijzigde velden... 2 2. De

Nadere informatie

3 Management van ICT-kosten en baten

3 Management van ICT-kosten en baten 3 Management van ICT-kosten en baten Stand van zaken in de woningcorporatiesector Patrick van Eekeren en Menno Nijland Het bepalen van de hoogte van de ICT-kosten (en baten), bijvoorbeeld door gebruik

Nadere informatie

Programma. - Construct-> dimensies -> indicatoren -> items vragenlijst. - Pilot met de vragenlijst. - Plannen van het onderzoek.

Programma. - Construct-> dimensies -> indicatoren -> items vragenlijst. - Pilot met de vragenlijst. - Plannen van het onderzoek. Bijeenkomst 3 1 Programma Mini-presentaties Vragenlijst maken Kwaliteit van de vragenlijst: betrouwbaarheid en validiteit Vooruitblik: analyse van je resultaten Aan de slag: - Construct-> dimensies ->

Nadere informatie

Digitalisering & Studiesucces E-merge 2011-2014 Anka Mulder Secretaris TU Delft Directeur Onderwijs TU Delft. Challenge the future

Digitalisering & Studiesucces E-merge 2011-2014 Anka Mulder Secretaris TU Delft Directeur Onderwijs TU Delft. Challenge the future Digitalisering & Studiesucces E-merge 2011-2014 Anka Mulder Secretaris TU Delft Directeur Onderwijs TU Delft 1 Digitalisering 1. Waar staan we? 2. Waarom digitaliseren? De vraagkant 3. Studiesucces 4.

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Relatie intake - studiesucces

Relatie intake - studiesucces Relatie intake - studiesucces Opleiding S&B cohort 2009 Relatie intake - studiesucces November 2010 Beleidsdienst: Rutger Kappe, Margo Pluijter 0 Inhoudsopgave De inhoudsopgave van de resultaatevaluatie

Nadere informatie