<y#u* \fru ^ Sri -GQV <

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "<y#u* \fru ^ Sri -GQV <"

Transcriptie

1 Bl.17 gemeente I <y#u* \fru ^ Sri -GQV < Oosterhout fjjatum: 18 juni 21 Nummer raadsnota: sffinderwerp: Kapitaalstorting Intergas NOTA VOOR DE RAAD 'S/*>/#>/< 17 portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Brieven EZ 11 nov 29 en 12 nov Terugblik herstructurering ondernemingsfinanciering 3. Brief NMa 11 maart Te storten bedrag per aandeelhouder Ter inzage: Voorstel: 1. In te stemmen met het verzoek van Intergas om de balans van de onderneming te versterken met een kapitaalverstrekking van in totaal 4 min; 2. De kapitaalverstrekking van de gemeente Oosterhout te bepalen op ,-; en 3. Vast te stellen de 6 e wijziging van de begroting 21. Inleiding Intergas Energie heeft in overleg met haar aandeelhouders eind 26 de financiering van haar balans geherstructureerd. Zoals vroeger in de energiesector gebruikelijk was financierden nutsbedrijven hun activiteiten volledig met eigen vermogen. Het eind vorige eeuw door de rijksoverheid geïnitieerde vernieuwingsproces voor de energiesector (liberalisering, splitsing, marktregulering etc.) leidde er toe dat van energiebedrijven werd geëist dat deze marktconform zouden gaan opereren en presteren. Het besluit om, gelijk aan commerciële bedrijven, de activiteiten voor een deel met vreemd geld te financieren paste hier naadloos in. In november 26 werd een lening ten bedrage van 179 miljoen aangetrokken ter herfinanciering van de onderneming waardoor een superdividend uitgekeerd kon worden aan de aandeelhouders. Aanleiding voor de benodigde kapitaalverstrekking Als gevolg van de in 28 ingevoerde Wet onafhankelijk netbeheer (Won) en gewijzigde politieke inzichten over de bestuurlijke inrichting van de energiesector, voldoet Intergas niet meer in alle opzichten aan de vigerende regelgeving in het kader van financieel beheer netbeheerders. Zowel de wetgever (Economische Zaken) als de toezichthouder (Energiekamer) heeft Intergas schriftelijk aangesproken op de thans bestaande nonconformiteit en aangegeven dat deze op straffe van sancties binnen afzienbare tijd dient te worden weggenomen. De afschriften van deze brieven van november 29 zijn als bijlagen bij deze nota gevoegd. Hierbij werd tevens gerefereerd aan de in 25 en 26 aan aandeelhouders uitgekeerde superdividenden ten bedrage van circa 22 miljoen. Voor nadere informatie is nog een notitie opgesteld met daarin de belangrijkste ontwikkelingen van afgelopen jaren. Kortheidshalve verwijzen wij hiervoor naar bijlage 2. uitdraai van: :47 pagina:1

2 gemeente WW w Oosterhout Parallel aan dit proces loopt een door EZ geïnitieerde ontwikkeling om het netbeheerderlandschap op geografisch logische wijze nieuw in kaart te brengen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid tot een consolidatieslag onder de huidige 12 regionale netbeheerders leiden. Intergas en haar aandeelhouders staan hier, rekening houdend met de beperkte schaalgrootte van de onderneming, positief tegenover. Inmiddels worden gesprekken gevoerd met branchegenoten ten einde te sonderen welke mogelijkheden in dit kader voorhanden zijn. Onze verwachting is dat dit proces binnen een periode van vier jaar zijn definitieve vorm zal krijgen. Om een aansluiting bij een grotere partij tegen acceptabele voorwaarden te kunnen realiseren is het van essentieel belang om voordien de financiering conform vigerende wet- & regelgeving op orde te hebben. Non-conformiteit zal zonder twijfel ten koste gaan van de verkoopprijs. Deze onderwerpen zijn in de laatst gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders (december 29) en in de daarop volgende informatiebijeenkomst voor de aandeelhouders (februari 21) uitgebreid aan de orde geweest. In samenwerking met de externe accountant is berekend dat een kapitaalstorting van 4 miljoen nodig is om de ontstane situatie te rectificeren. Inmiddels is duidelijk dat Intergas en haar aandeelhouders van de NMa tot 1 oktober 21 krijgen om de non-conformiteit weg te nemen. Verwezen wordt hiervoor naar de brief van 15 maart 21 van de NMa (bijlage 3). Uitwerking van de kapitaalverstrekking Bij de uitwerking van de kapitaalverstrekking speelt een aantal aspecten een rol. Dit betreft onder meer de vorm van de kapitaalverstrekking, het (regulier) dividendbeleid en toekomstige herfinancieringsmogelijkheden. - De kapitaalverstrekking in de vorm van agiostorting De meest pragmatische oplossing is een agiostorting van 4 min waarin alle aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbelang participeren, en waarbij 1 oktober als de uiterste datum van uitvoering wordt afgesproken. - Her dividendbeleid Door het volledige bedrag van de agiostorting aan te wenden voor aflossing van bestaande leningen bespaart de onderneming een bedrag van ruim 1,75 miljoen aan renteverplichtingen (4,46%). Uitgaande van een voor de onderneming budgettair neutrale operatie resteert er na aftrek van 25,5% vennootschapsbelasting een uitkeerbaar dividend van circa 1,3 miljoen. Het is de bedoeling om met de uitkering van dividend al bij de vaststelling van de jaarrekening 21 een begin te maken. Dit betekent concreet dat uitgaande van een effectuering per 1 oktober 21 over datzelfde jaar naar rato een netto dividenduitkering aan alle gemeenten mag worden verwacht van 325.,--. Dit beleid kan uiteraard alleen worden geëffectueerd op voorwaarde dat de regels van financieel beheer netbeheerders worden nageleefd uitdraai van: :47 pagina:2

3 gemeente WW w Oosterhout Ter indicatie voor het begrotingseffect voor onze gemeente nog het volgende Op basis van het aandeel van onze gemeente in Intergas van 16,9% kunnen we over de laatste 3 maanden van ,- dividend verwachten. Voor het geval onze gemeente voor de kapitaalinjectie een geldlening bij bv. de BNG af zou moeten sluiten kost dit voor diezelfde periode van drie maanden 48.,-- aan rente. Op 1 februari jl. heeft de BNG hiervoor een indicatie aangereikt (5 jaar vast per 2,86%). De rente is inmiddels al weer verder gedaald. - Het regulier dividendbeleid (als bijkomend voordeel) Zodra de non-conformiteit is weggenomen kan de in 28 ingevoerde algehele dividendstop worden opgeheven en is naast de dividendafspraak voor genoemde 4 miljoen bij voldoende winst ook weer een regulier dividend mogelijk. - Toekomstige herfinancieringsmogelijkheden (als bijkomend voordeel) Door de kredietcrisis en daaropvolgende economische recessie is de houding van de banken ten aanzien van kredietverstrekking aan bedrijven fundamenteel veranderd. Mochten Intergas en haar aandeelhouders besluiten om voor de nabije toekomst zelfstandig te blijven dan dient de huidige uitstaande lening (125 miljoen) in 212 te worden geherfinancierd. Verwacht mag worden dat de banken in de huidige tijd veel kritischer tegenover het toekennen van leningen zullen staan en voor Intergas minder gunstige voorwaarden bedingen. Na de kapitaalinjectie zal een eventueel te herfinancieren lening een omvang van circa 85 miljoen hebben en gezien de huidige marktwaarde van de onderneming naar verwachting geen probleem opleveren. Tijdspad In onze communicaties naar het ministerie en de NMa hebben wij aangegeven dat, mede in verband met de gemeenteraadsverkiezingen, de gemeenten de periode tot aan het zomerreces zeker nodig zullen hebben om de besluitvorming hieromtrent op ordelijke wijze in te richten. Direct na de zomerperiode kan de kapitaalstorting vervolgens worden geëffectueerd. Het is de bedoeling dat Intergas eerst nog een BAVA (buitengewone aandeelhoudersvergadering) bijeen roept om een officieel besluit voor de kapitaalinjectie te nemen. Naar verwachting zal dit in de maand september zijn omdat dan bekend is of alle gemeenten met het verzoek instemmen. Indien dit onverhoopt niet het geval mocht zijn ontstaat er een nieuwe situatie die wellicht zal worden gevolgd met de uitgifte van nieuwe aandelen en daarmee onvermijdelijk een verandering in de zeggenschapsverhoudingen. Zoals blijkt uit de brief van de NMa van 15 maart (zie bijlage 3) krijgt Intergas mede tegen deze achtergrond de tijd tot 1 oktober 21 om de bestaande non-conformiteit weg te nemen. De tussenliggende periode zal Intergas benutten om gesprekken over mogelijke aansluiting bij een grotere partij te continueren. uitdraai van: :47 pagina:3

4 gemeente WW w Oosterhout Financiële gevolgen voor de gemeente De financiële gevolgen voor de gemeente(n) zijn tweeledig. Enerzijds zien de individuele gemeenten zich geplaatst voor het verstrekken van een evenredig aandeel in het nieuwe kapitaal (zie bijlage 4). Voor onze gemeente komt dit overeen met een kapitaalverstrekking van (16,9%). Anderzijds zal Intergas weer overgaan tot het uitkeren van dividend waarmee de rentegevolgen van bovengenoemde kapitaalverstrekking kunnen worden gedekt. Per saldo kan deze transactie op deze manier budgettair neutraal verlopen. De budgettaire ontwikkeling voor de komende jaren zal afhangen van het scenario dat zich komende tijd ten aanzien van een aansluiting bij een grotere partij zal ontvouwen. De meest realistische scenario's zijn verkoop van de onderneming of eventueel fusie. Als we er vanuit gaan dat de onderneming binnen 2 tot 3 jaar kan worden verkocht komt het verstrekte kapitaal weer vrij. In geval van fusie met een ander netwerkbedrijf blijft het verstrekte kapitaal gebonden, maar dan mag er tevens vanuit gegaan worden dat de dividenduitkering zal worden bestendigd. Provinciaal toezicht Aangezien er sprake is van een uitbreiding van een bestaande deelneming is er geen goedkeuring (anders dan in het kader van het begrotingstoezicht) van de provinciale toezichthouder nodig. Gezien de omvang van de kapitaalinjectie en het aantal gemeenten dat er bij betrokken is het passend om de provincie hiervan op de hoogte te brengen door middel van een afschrift van het te nemen raadsbesluit. Bijlage 1 : Brieven Economische Zaken van 11 november 29 en 12 november 29 Bijlage 2 : Terugblik herstructurering ondernemingsfinanciering Bijlage 3 : Brief van 11 maart 21 van de NMa Bijlage 4 : Te storten bedrag per aandeelhouder HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, mr drs S.W.Th. HUISMAN, burgemeester, mr P.J. DE RIDDER, secretaris. uitdraai van: :47 pagina:4

5 gemeente WW w QoSterllOUt BESLUIT VAN DE RAAD Nummer 17 DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT; gelezen het voorstel van het college van 18 juni 21 ; BESLUIT: 1. In te stemmen met het verzoek van Intergas om de balans van de onderneming te versterken met een kapitaalverstrekking van in totaal 4 min; 2. De kapitaalverstrekking van de gem. Oosterhout te bepalen op ,--; en 3. Vast te stellen de 6 e wijziging van de begroting 21. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 21 DE RAAD VOORNOEMD,, voorzitter. griffier. uitdraai van: :47 pagina:5

6 Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 21D1 25 EC Den Haag Intergas Holding B.V. T.a.v. de heer R. van Mourik, algemeen directeur Warandelaan PC OOSTERHOUT BntoÄ& -1 Directoraat-generaal voor Energie en Telecom Directie Energiemarkt Bezuldenhoutseweg 3 Postbus 211 2SO EC Den Haag T (algemeen) Behandeld door dhr. drs. D.R.B. Kramer T F Datum J 1 NOV 29 Betreft Aanwijzing naar aanleiding van splitsingspian Intergas Ons kenmerk ET/EM / Geachte heer Van Mourik, Op 3 juni 29 heeft het bestuur van Intergas Holding B.V. zijn splitsingspian ter inzage gegeven aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de raad). Ik heb het splitsingspian en het oordeel van de raad op 6 oktober 29 ontvangen. Het splitsingspian en het oordeel van de raad daarover geven mij aanleiding voor een aanwijzing op grond van artikel IXB, vijfde lid, van de Wet onafhankelijk netbeheer. Hierbij stuur ik u mijn aanwijzing naar aanleiding van het splitsingspian van Intergas Holding B.V. (hierna: Intergas). Tijdens het beoordelingsproces van dit splitsingspian hebben mijn medewerkers verschillende malen gesproken met u en uw medewerkers. Voor de goede orde merk ik op dat de aanwijzing niet ingaat op de marktactiviteiten van Braintech Holding B.V. (hierna: Braintech), waarin Intergas een derde van de aandelen houdt en zeggenschapsrechten heeft. Ik wijs erop dat er binnen de groep geen activiteiten mogen worden verricht die strijdig zijn met het belang van het beheer van het desbetreffende net (artikel 1b van de Gaswet), zoals handelingen en activiteiten die niet op enigerlei wijze betrekking hebben op of verband houden met infrastructurele voorzieningen of aanverwante activiteiten. Uit de door u aangeleverde gegevens maak ik op dat Braintech thans niet in overtreding hiervan is. U heeft echter aangegeven dat in 211, na afloop van de huidige dienstverieningsovereenkomst die u met Braintech heeft, Braintech haar activiteiten in concurrentie zal uitbreiden. Ik zal de raad verzoeken erop toe te zien dat binnen de groep van Intergas geen handelingen of activiteiten worden verricht die in strijd kunnen zijn met het belang van het beheer van het net. De visie Netwerkbedrijven Elektriciteit en Gas stel ik daarvoor als leidraad. Bij zijn beoordeling heeft de raad geconstateerd dat Intergas Energie B.V. niet voldoet aan het Besluit financieel netbeheerder (hierna: het Besluit). De jaarrekening van Intergas en de jaarrekening van de netbeheerder Intergas Energie B.V. zijn als bijlage bij het splitsingspian gevoegd. In beide jaarrekeningen wordt gesteld dat niet wordt voldaan aan de door de wet gestelde solvabiliteitseis en dat alle toekomstige vrije kasstromen in de toekomst aangewend zullen worden voor de aflossing op leningen. De raad heeft mij toegezegd naar aanleiding van deze constatering bij Intergas een onderzoek te Pagina 1 van 2

7 Directoraat-generaal voor Energie en Telecom Directie Energiemarkt Ons kenmerk ET/EM/ starten in het kader van zijn reguliere toezicht. Dit onderzoek is inmiddels van start gegaan. De NMa heeft hierover contact met u opgenomen. Ik ga ervan uit dat dit op de kortst mogelijke termijn leidt tot volledige naleving van het Besluit. Ik stel het op prijs als u mij regelmatig informeert over de ontwikkelingen hieromtrent. Ik hecht er aan dat Intergas te allen tijde voldoet aan het Besluit. Zodra ik uit hoofde van het onderzoek dat de NMa is gestart een beter beeld heb verkregen omtrent de financiële situatie, nodig ïk uw Raad van Commissarissen en aansluitend uw aandeelhouders uit voor een gesprek. Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van dit schrijven, dan kunt u contact opnemen met de heer drs. D.R.B. Kramer, tel Maria J.A. van der Hoeven Minister van Economische Zaken Pagina 2 van 2

8 Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus Z11 25 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Statert-Generaal Binnenhof AA VGRAVENHAGE Directoraat-generaal voor Energie en Telecom Directie Energiemarkt Bezuldenhoutseweg 3 Postbus EC Den Haag T (algemeen) Behandeld door dhr. drs. D.R.B. Kramer T F Datum Betreft 1 2 NOV 29 Splitsingsplannen Cogas, Intergas, NetH, NRE, Obragas, Rendo en Westland Infra ons kenmerk ET/EM / Op 2 en 6 oktober j!. heb ik van de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de raad) zijn oordeel ontvangen over zeven splitsingsplannen van energiebedrijven die reeds gesplitst zijn voor 3 augustus 27. Indien een energiebedrijf reeds gesplitst is voor 3 augustus 27 dient het overblijvende netwerkbedrijf een splitsingsplan voor te leggen. Daarin dient te worden aangetoond dat wordt voldaan aan enkele specifieke eisen uit de Wet onafhankelijk netbeheer (hierna: Won). Deze week heb ik mijn beoordeling van deze splitsingsplannen afgerond. Met deze brief informeer ik u inzake de onderstaande bedrijven over mijn bevindingen en voldoe ik aan mijn toezegging u op de hoogte te brengen van mijn oordeel en hoe ik daartoe ben gekomen. Zodra ik mijn beoordeling van de splitsingsplannen van Delta en Eneco heb afgerond, zal ik u daarover separaat informeren. Ik wijs erop dat ik in deze brief geen bedrijfsvertrouwelijke gegevens kan opnemen. Bij de beoordeling van alle ondergenoemde splitsingsplannen heb ik extern advies ingewonnen. Tevens heeft de onafhankelijke klankbordgroep implementatie splitsing energiebedrijven het proces gevolgd en geen aanleiding gevonden om ten aanzien van de zorgvuldigheid van het gevolgde proces opmerkingen te maken. Cogas In 26 heeft Cogas haar productie- en leveringsactiviteiten verkocht aan Electrabel Nederland. Op dat moment heeft vermogenstoedeling plaatsgevonden. Niettemin heb ik bij mijn beoordeling van het splitsingsplan enkele onvolkomenheden geconstateerd ten aanzien van het voldoen aan het groepsverbod en het verbod op nevenactiviteiten. In mijn aanwijzing heb ik vastgelegd dat deze ongedaan worden gemaakt. Ik stel vast dat het splitsingsplan van Cogas met inachtneming van mijn aanwijzing voldoet aan de wettelijke eisen. Intergas Ik heb vastgesteld dat de netbeheerder van Intergas niet alle taken in eigen beheer uitvoert. Intergas heeft in gesprek met mijn ministerie maatregelen in het vooruitzicht gesteld om uiterlijk per 1 januari 21 alle wettelijke taken in eigen beheer uit te voeren. Om te waarborgen dat de gedane toezegging gestand Pagina 1 van 2

9 Directoraat-generaal voor Energie en Telecom Directie Energiemarkt Ons kenmerk ET/EM / gedaan wordt, heb ik deze opgenomen in mijn aanwijzing op het splitsingsplan. Met inachtneming van mijn aanwijzing voldoet ook het splitsingsplan van Intergas aan de wettelijke eisen. Naar aanleiding van de gegevens die bij de beoordeling van het splitsingsplan naar voren zijn gekomen, heeft de raad zorgen geuit ten aanzien van de naleving van het Besluit financieel beheer netbeheerder (hierna: het Besluit) door Intergas. De raad heeft aan mij toegezegd hiernaar een onderzoek in te stellen. Ik hecht er aan dat te allen tijde voldaan wordt aan het Besluit. NetH, NRE, Obragas, Rendo en Westland Infra Op basis van de verstrekte informatie heb ik vastgesteld dat de splitsingsplannen van NetH, NRE, Obragas, Rendo en Westland Infra voldoen aan de wettelijke eisen. De splitsingsplannen en het oordeel van de raad daarover geven mij geen aanleiding voor het geven van aanwijzingen. Voor de volledigheid wijs ik er op dat de raad mij eerder al zijn zorgen heeft kenbaar gemaakt bij het voldoen aan het Besluit door NetH, NRE en Obragas. De d ziet hierop toe in^bet kader van zijn reguliere toezicht. Maria J.A. van der Hoeven Minister van Economische Zaken Pagina 2 van 2

10 Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus EC Den Haag. Directoraat-generaal voor Intergas Holding B.V. Energie en Telecom T.a.V. de heer R. van Moiirik Directie Energiemarkt Algemeen directeur Bezuidenhoutseweg 3 Warandelaan 2 Postbus PC OOSTERHOUT 25 EC Den Haag taut r^ W51 crxnuu 1 T Q7Q 3yg 8gll (atgemeen) Behandeld door dhr, drs. D.R.B. Kramer T F Datum 1 1 NOV 29 Ons kenmerk ET/EM / 9293 Betreft Aanwijzing naar aanleiding van het splitsingsplan van Intergas als bedoeld in artikel IXB, vijfde lid, van de Wet van 23 november 26 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer De Minister van Economische Zaken Op 3 juni 29 heeft het bestuur van Intergas Holding B.V. (hierna: Intergas) zijn splitsingsplan, bedoeld in artikel IXB, eerste lid, van de Wet van 23 november 26 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer (hierna: Won) ter inzage gegeven aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de raad). Bij het splitsingsplan zijn onder meer deskundigenverklaringen gevoegd als bedoeld in artikel IXB, derde lid, van de Won. Op 3 september 25 heeft Intergas reeds aan het groepsverbod voldaan door de productie- en leveringsactiviteiten te verkopen aan Dong Naturgas A/S. Op grond van artikel 2, derde lid, van de Regeling splitsingsplannen kon daarom worden volstaan met een lichte variant van het splitsingsplan. Ik heb het splitsingsplan en de deskundigenverklaringen op 6 oktober 29 van de raad ontvangen, vergezeld van zijn oordeel omtrent de wijze waarop is voldaan aan artikel IXB, tweede lid, van de Won. Dit oordeel heb ik meegewogen bij het geven van de hieronder opgenomen aanwijzing. Intergas heeft het splitsingsplan schriftelijk en mondeling toegelicht. Ook deze toelichting heb ik bij het geven van de aanwijzing meegewogen. Overwegingen: Wettelijke taken in eigen beheer Kader Volgens artikel IXB, tweede lid, onderdeel b, beschrijft het splitsingsplan de wijze waarop de netbeheerder in staat wordt gesteld de naleving van de artikelen 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en 7a van de Gaswet te verzekeren. Het gaat in de genoemde artikelen om het uitvoeren van de wettelijke taken in eigen beheer of tezamen met een of meer andere netbeheerders. Pagina 1 van 3

11 Directoraat-generaal voor Energie en Telecom Directie Energiemarkt Ons kenmerk ET/EM / 9293 Beoordeling Uit het splitsingsplan en het oordeel van de raad blijkt dat Intergas Energie B.V., de aangewezen netbeheerder, niet alle wettelijke taken in eigen beheer uitvoert, maar dat enkele taken worden uitgevoerd door Braintech Infra en Insta! latiebeheer B.V. (hierna: Braintech). Het gaat om de vaststelling van de ligging van de netten, de goedkeuring van de oplevering van de netten, het in bedrijf nemen van de netten, het aansturen van oplossen van storingen, het regelen van druk en schakelingen in de gasnetten en inplanning van ingreep in de netten (preventief en correctief). Tot 2 oktober 29 was Braintech een dochtermaatschappij van de netbeheerder. Vanaf die datum is Braintech onder de Intergas Commercie Holding B.V. geplaatst, daarmee behoort Braintech nog wel tot de groep waartoe ook de netbeheerder behoort. De wettelijke taken worden dus wel binnen het netwerkbed rijf uitgevoerd, maar uit de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet vloeit voort dat de netbeheerder de taken in eigen beheer dient uit te voeren. Het uitvoeren van de wettelijke taken in eigen beheer is onderwerp van gesprek geweest met Intergas. Intergas heeft de toezegging gedaan om uiterlijk per 1 januari 21 alle wettelijke taken in eigen beheer uit te voeren. Om de discrepantie tussen het splitsingsplan van Intergas en de vormgeving van de feitelijke splitsing weg te nemen, zal ik de toezegging van Intergas daarom vastleggen in mijn aanwijzing. Gelet op: Artikel IXB, vijfde lid, van de Wet van 23 november 26 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer; Besluit: Het bestuur van de besloten vennootschap Intergas Holding B.V. voert de splitsing, zo nodig in afwijking van zijn op 3 juni 29 ingediende splitsingsplan, uit in overeenstemming met de relevante wetgeving en met inachtneming van het navolgende: Uiterlijk per 1 januari 21 worden alle wettelijke taken als bedoeld in de artikelen 16 van de Elektriciteitswet 1998 en 1 van de Gaswet door de aangewezen netbeheerder in eigen beheer of tezamen met een of meer andere netbeheerders uitgevoerd. Pagina 2 van 3

12 Directoraat-generaal voor Energie en Telecom Directie Energiemarkt Ons kenmerk ET/EM / 9293 DeT-lWster van Economische Zaken, Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, Directie Wetgeving en Juridische Zaken (ALP: L/24), Postbus 211, 25 EC 's-gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum. Pagina 3 van 3

13 intergas -energie- Intergas Energie: Terugblik herstructurering ondernemingsfïnanciering Inleiding In de jaren negentig van de vorige eeuw concludeerde de toenmalige regering dat de energiesector inefficiënt opereerde; er moest marktwerking komen zodat de klant niet langer voor onnodig hoge energiekosten hoefde op te draaien. Hét middel om dit doel te bereiken was de liberalisering van de energiemarkt. Klanten moesten in staat worden gesteld om zelf hun leverancier te kiezen, zodat sprake zou zijn van concurrentiewerking. Een andere beoogde maatregel was (minderheids)privatisering waardoor ook bij monopolistische nutsbedrijven een echte ondernemingscultuur zou ontstaan. Het verzet tegen de splitsing van met name de grote energiebedrijven, op de achtergrond vaak gesteund door de aandeelhouders, was hevig. Een argument dat door een deel van de sector werd aangedragen was dat Nederiand in Europa te ver voor de troepen uitliep en daarmee de eigen belangen schaadde. Daarnaast wezen provincies en gemeentes de centrale overheid op de afspraak om waar mogelijk het subsidiariteitsbeginsel toe te passen. Zo gebeurde het dat het oorspronkelijke doel om de energiebedrijven marktconform te laten opereren en renderen ondergesneeuwd raakte in een (politieke) machtsstrijd. Project Brabant (24) Nadat in 22 de overname van Intergas door RWE door de minister werd geblokkeerd heroriënteerde de Raad van Commissarissen zich samen met de aandeelhouders op de toekomst van de onderneming. Het vrijmaken van de markten moest op 1 juli 24 zijn voltooid. Toezichthouder DTe, in het kielzog van EZ, was fervent voorstander van maximale marktwerking. Termen als splitsing en privatisering werden veel gebezigd en actief gepromoot. Tussen mei en september 24 werd een blauwdruk voor de toekomstvan Intergas uitgewerkt onder de naam Project Brabant. Geconcludeerd werd dat Intergas zich op grond van bedrijfseconomische overwegingen het beste kon opsplitsen in drie zelfstandige operationele units. Levering werd gezien als te risicovol en tegenstrijdig met de Fido-wetgeving. De activiteit werd in september 25 verkocht aan Dong Energy. De opbrengst (ruim 5 min) is eind 25 na aftrek van kosten als superdividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Infra werd met ingang van 26 apart gezet en middels een management buy-out deels verzelfstandigd. De kroonjuwelen bestaande uit het (gereguleerde) gasnetwerk inclusief meters en aansluitingen bleven in handen van de Intergas aandeelhouders. Project Brabant voorzag verder in een juridische herstructurering van de onderneming, in een herschikking van aandeelhouders en in de herfinanciering van de onderneming. Intergas was tot 26 volledig gefinancierd met eigen vermogen. Fusiebesprekingen NRE/Macquarie (eind 25 - voorjaar 27) Eind 25 werden gesprekken opgestart met NRE en haar beoogde privatiseringspartner Macquarie om tot een fusie te komen, waarbij Macquarie een minderheidsbelang van 49% in het fusiebedrijf zou verkrijgen. Integraal onderdeel van de waardebepaling en de daarmee verband houdende prijsonderhandelingen was de herfinanciering van de balans. Ondertekening van de contracten was slechts een kwestie van tijd.!n overleg met adviseur Macquarie en andere betrokkenen werd besloten om de financiering qua structuur en tijdshorizon gelijk te schakelen aan die van NRE (dat een jaar eerder geherfinancierd was), zodat het gefuseerde bedrijf de herfinanciering in 212 in een keer in de markt zou kunnen zetten. pag. 1/8

14 intergas -energi&- Financieel handhavingsplan (26) Toezichthouder DTe (nu Energiekamer} werd nadrukkelijk in het proces betrokken om er zeker van te zijn dat de structuur van de financiering en de hoogte van de lening binnen de grenzen van de regelgeving bleef. In de loop van 26 verschenen de eerste voorzichtige signalen van aanscherping aan de politieke horizon. De DTe introduceerde het zogeheten 'handhavingsplan groepsfinancieringen energiebedrijven', dat feitelijk uit niet meer dan vier financiële ratio's bestond waaraan netwerkbed rijven zich diende te confirmeren. Het was ook voor de Toezichthouder een nieuw territorium dat middels 'trial & error" in kaart werd gebracht. De samenstelling van de breuk van een van de ratio's was zo vreemd dat het de andere drie in het mandje uit het lood sloeg. In een gesprek met de DTe werd duidelijk dat zij de kennis van deze materie misten en volledig op adviezen van derden stuurden. Om zo kort na de introductie van de ratio's er al een te wijzigen werd als gezichtsverlies gezien en derhalve afgedaan als aanloopprobleem. Laat maar eens zien hoe een en ander uitwerkt was het credo. Herfinanciering (26) Het banksyndicaat voor de leningen aan Intergas was binnen enkele weken fors overschreven. Wel wilden de banken nadere uitleg over het recent geannonceerde handhavingsplan van de Toezichthouder. Op aandringen van de deelnemende banken verzocht Intergas DTe om een 'letter of comfort' af te geven in het kader van de beoogde financiering. De gevraagde brief werd snel daarna afgegeven. Standaard staat in de brief vermeld dat er geen rechten aan kunnen worden ontleend, maar de inhoud nam bij de deelnemende banken alle eventuele twijfels weg. Uiteindelijk werd een lening van 179 min verstrekt. De lening bestond uiteen 'senior' deel van 159 min en een 'junior 1 of achtergesteld deel van 2 min. Reden hiervan was dat het achtergestelde deel bij het risicodragend vermogen van de onderneming kon worden geteld waardoor ruim binnen de 'leverage' marge van 7% werd gebleven. Naast bovengenoemde leningen werden credit-lines ter waarde van 3 min voor werkkapitaal en investeringen ter beschikking gesteld. De opbrengst werd eind 26 na aftrek van kosten als superdividend ter beschikking van de aandeelhouders gesteld. Gelegd tegen de met NRE en Macquarie overeengekomen ondernemingswaarde voor Intergas ten bedrage van 252 min betekende dit een 'leverage' van om en nabij 7%, de door DTe vastgestelde maximum grens. Het is een normaal gegeven dat de goodwill deel uitmaakt van de ondernemingswaarde, zeker als deze waarde de grondslag is voor een voorgenomen 49% aandelenverkoop aan Macquarie. Ruim een jaar later liet de DTe met voortschrijdende politieke inzichten doorschemeren dat goodwill niet in de corresponderende ratio's van het handhavingsplan zou mogen worden meegenomen. Ten tijde van de afgifte van de 'letter of comfort' was dit aspect nog helemaal niet aan de orde. Op de vraag wat er zou gebeuren als Intergas niet aan een van de ratio's zou voldoen (het was immers duidelijk dat dit het geval was voor Intergas maar ook voor sommige andere netbeheerders) werd geantwoord dat er hooguit sprake zou zijn van verscherpt toezicht. Mondeling werd hier aan toegevoegd dat we ons geen zorgen hoefden te maken. Herschikking van aandeelhouders (eind 26/begin 27) Nadat Gasunie door een fout van de minister in 25 haar belang in Intergas had moeten overdragen aan het nieuw gevormde leveringsbedrijf GasTerra, gaf deze laatste te kennen uit te willen stappen. Hierop lieten ook de gemeentes Roosendaal en Dongen weten hun aandelen ter verkoop aan te bieden. Het onderhandelingsproces tussen de aandeelhouders over de prijsvorming werd gefaciliteerd door Intergas. De uittredende aandeelhouders gingen uiteindelijk akkoord met een lagere ondernemingswaarde ( 23 min) dan door Macquarie ( 252 min) geboden was. In februari 27 werd de transactie bekrachtigd en kochten een aantal van de bestaande aandeelhouders deze aandelen. pag, 2/8

15 Intergas -energie- Veranderingen in politiek Den Haag (begin 27) Dat het met NRE uiteindelijk stuk liep had deels te maken met verschillen van inzicht tussen de fusiepartners maar bepalend voor het afbreken van de plannen was de weigering van NRE om Macquarie los te laten. Ofschoon ook Intergas voorstander was om Macquarie als minderheidsaandeelhouder bij de fusie te betrekken, werd al snel duidelijk dat het doorzetten van deze plannen tot kwaad bloed bij diverse politieke instanties zou leiden. Het advies uit Den Haag was een ondubbelzinnig neen. NRE verkoos desalniettemin door te gaan met Macquarie en de strijd met Den Haag aan te gaan. De Tweede Kamerverkiezingen in mei 27 leverden een fikse verschuiving naar links op. Meer en meer werd duidelijk dat een steeds groter deel van politiek Den Haag aangevuld met diverse maatschappelijke groeperingen ernstig begon te twijfelen aan het begin van deze eeuw ingezette veranderingstraject in de energiebranche. Er werd hardop getwijfeld of de ingezette koers van liberalisering, splitsing en wellicht ook minderheidsprivatisering wel juist was. Steeds luider werd geëist dat de hele boel zou worden teruggedraaid. De twijfels werden versterkt door sterk oplopende energierekeningen voor burgers en zakelijke afnemers vanwege de hoge olieprijzen. Het populistische oordeel was dat de beoogde marktwerking juist had geleid tot hogere prijzen en dus was het een slecht experiment dat ongedaan diende te worden gemaakt. De regering besefte dat dit niet haalbaar noch gewenst was maar probeerde wel om de maatschappelijke onvrede in te dammen. In snel tempo voerde EZ een aantal maatregelen door die vooral de drie grote (in hun ogen eigengereide) energiebedrijven in het gareel moesten krijgen. Tegen de zin van deze grote spelers werd de splitsingswet aangenomen, zij het met een verlicht regiem. De nog geïntegreerde energiebedrijven hoefden niet daadwerkelijk te splitsen zolang zij geen (buitenlandse) avonturen aan zouden gaan. Dat was precies wat ze wél deden. Delta ging over de grens naar België en Nuon flirtte nadrukkelijk met Dong en stond daarmee het plan om een nationale kampioen met Essent te creëren in de weg. Eind 26 initieerde de DTe het winstenonderzoek bij (geïntegreerde) energiebedrijven. Primaire aanleiding hiertoe was vermeende cross-subsidiëring, waarbij zaken als bijvoorbeeld sponsoring werden gefinancierd met publiek geld van de netbeheerder. Uiteindelijk werd geconcludeerd dat hiervan geen sprake was maar werd tevens vastgesteld dat de betreffende netbeheerders excessieve winsten zouden maken. Dit winstenonderzoek is de aanleiding geweest tot de aanscherping van de regulering in juli 27. De nieuwe koers van intergas (voorjaar 27) Onmiddellijk na het afbreken van de fusiebesprekingen in april 27 besloot Intergas om het roer radicaal om te gooien. Met de invoering van de 3 e reguleringsperiode gas waarvan de eerste informatie pas in juli 27 beschikbaar kwam, werd duidelijk dat netbeheerders zich moesten opmaken voor sterk verlaagde inkomsten. De transporttarieven voor de jaren werden gemiddeld met 6,6% gekort. En dat terwijl bij het van kracht worden van de x-factor in 23 werd beloofd dat aan het eind van de 2 e periode ultimo 27 sprake zou zijn van een 'level playing field' waardna slechts x-kortingen ter hoogte van de toekomstige productiviteitsverbetering zouden worden opgelegd (hoogstens 1 è 2 procent). De branche werd begin 28 bovendien nog achteraf geconfronteerd met een extra korting van 65 min over de 2 e reguleringsperiode De Toezichthouder had geconstateerd dat de branche efficiënter was geweest dan gedacht en ais gevolg daarvan teveel winst had gemaakt. De overheid maakte overigens pas in 28 duidelijk dat wat haar betreft ook de meter- en aansluitvergoedingen zouden moeten worden gereguleerd. pag. 3/8

16 intergas energie- Als klap op de vuurpijl werd aangekondigd dat er slimme meters moeten worden geplaatst ten einde energiebesparingen te realiseren. De hoge kosten waarmee dit plan gepaard gaat (inkoop meters, installatiekosten, communicatiekosten en 'stranded cost' van de huidige meterpool), moeten de netbeheerders maar uit verdere efficiencymaatregelen financieren, zo sprak toenmalig minister Brinkhorst. Nadat de DTe, die inmiddels als Energiekamer door het leven gaat, met voortschrijdende politieke inzichten had laten doorschemeren dat goodwill niet mag worden meegenomen in de betreffende twee handhavingsratio's, kwam daar nu het element van fors verlaagde toekomstige cashflows bij. Niets doen was derhalve geen optie en besloten werd om per direct het roer om te gooien. In het voorjaar van 27 werd besloten om de volgende maatregelen te nemen: 1) Alle overtollige liquiditeiten ( 3 min) aanwenden voor vervroegde aflossing. 2) De opbrengst uit de verkoop van het onroerend goed Oosterhout ( 5,5 min) aanwenden ter aflossing van de lening. 3) Alle investeringen financieren uit de gerealiseerde cashflow in plaats van uit aanvullende kredietfaciliteiten en het gasnetwerk in topconditie houden. 4) Voortgaan met het realiseren van verdere efficiencyslagen. 5) Het dividendbeleid baseren op een jaarlijks overeen te komen pay-out ratio over de nettowinst en niet zoals voor de fusie was afgesproken op 1% van de vrije kasstroom. 6) Zo snel mogelijk op eigen kracht repareren ten einde aan de handhavingsratio's te voldoen. De splitsing (28) De nieuwe minister van Economische Zaken mevrouw van der Hoeven dwong snel naar haar aantreden de splitsing van nog geïntegreerde energiebedrijven alsnog af. Zij dicteerde dat alle netbeheerders uiterlijk op 1 juli 29 een splitsingsplan moesten indienen en op 31 december 21 daadwerkelijk gesplitst dienen te zijn. Essent, Eneco en Delta kondigden aan deze maatregel via de Rechter te zullen bestrijden. In het voorjaar van 28 verschenen er artikelen in de krant waarin met grote koppen werd gemeld dat de grote spelers de splitsing zouden gebruiken om hun netbedrijven uitte melken om zo het productie-leveringsdeel een oorlogskas te verschaffen op het Europese speelveld. De minister reageerde op aandringen van de Tweede Kamer met een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) d.d. 26 juli 28, waarin zij de financiële ratio's in het handhavingsplan tot wet verhief, inclusief boeteclausules. Hiermee was het informele karakter van het handhavingsplan in één klap verleden tijd. Op 1 juli 28 trad de Wet onafhankelijk netbeheer (Won) in werking voor zover dit de splitsing van geïntegreerde energiebedrijven betrof. Bijna tegelijk werd tegen de zin van een groot deel van politiek Den Haag de verkoop van het productie-leveringsdeel van Nuon en Essent aan respectievelijk Vattenfall en RWE bekend gemaakt. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer eiste van de minister dat zij de voorgenomen verkopen zou blokkeren maarzij antwoordde hiervoor niet de wettelijke middelen ter beschikking te hebben. Daarop eiste de Tweede Kamer dat zij de solvabiliteitgrens voor netwerkbedrijven zou verhogen naar 5% om zo de verkoopproposities van het vrije deel voor kopers minder aantrekkelijk te maken. De minister weigerde dit aanvankelijk maar het dispuut eindigde begin 29 in een compromis van 4% voor nog niet gesplitste bedrijven. Op 2 september jl. heeft de minister bovendien een Nota van wijziging ingediend waarin ze enkele onderdelen van de wet verder aanscherpt. Voorgesteld wordt o.a. om dividendbetalingen voor reeds gesplitste netwerkbedrijven (3% solvabiliteiteis) onmogelijk te maken zolang ze daarmee onder een solvabiliteit van 4% komen. pag. 4/8

17 intergas -energie- De kredietcrisis (28) De kredietcrisis die in de zomer van 28 in volle hevigheid uitbarst, raakt Intergas op twee fronten, zijnde de swap en de Cross Border Lease (CBL). De swap die als renteverzekering op de uitstaande leningen is afgesloten heeft vanaf november 26 'in the money' gestaan omdat de marktrentes hoger waren dan het bij het afsluiten van de overeenkomst gefixeerde tarief van 3,92%. In het 4 S kwartaal van vorig jaar duikelt de waarde van de swap in 1 weken tijd van circa 6 min plus naar ongeveer 6 min negatief. Onder de nieuw ingevoerde regels voor de jaarverslaggeving (IFRS) moeten financiële producten waaronder de swap tegen marktwaarde op de balans worden verantwoord. De waardevermindering slaat een flinke deuk in de solvabiliteit van Intergas. In oktober van vorig jaar bleek dat Intergas ook in het kader van de CBL tot actie moest overgaan. Ambac, de verzekeraar die namens Intergas garanties aan de Amerikaanse investeerder onder de CBL had afgegeven was door de vloer van de minimale credit-rating gegaan. De investeerder eiste nakoming binnen 3 dagen van haar contractuele recht voor vervangende zekerheden. Door vroegtijdig op deze calamiteit te anticiperen en de nodige voorbereidingen te treffen stond Intergas klaar toen het zo ver was. Uiteindelijk zijn de geëiste zekerheden namens Intergas door BNG afgegeven waarbij de bank als voorwaarde heeft gesteld dat alleen dividend betaalbaar mag worden gesteld met inachtneming van een minimum solvabiliteit van 3% (waarbij een formule wordt gehanteerd die nog strenger is dan die van de Energiekamer). Aan dit traject hangt echter wel een prijskaartje van circa 4 min aangezien er jaarlijks een Letter of Credit tot aan het eind van de looptijd van de CBL in 226 dient te worden afgegeven. Ook dit gaat ten koste van de solvabiliteit van de onderneming. Wel dient hierbij aangetekend te worden dat de in 1999 ontvangen vergoeding voor het aangaan van de CBL ( 8,2 min) nog altijd veel hoger is dan de gemaakte kosten tot aan vandaag. Genoemd bedrag is destijds ter beschikking aan de aandeelhouders gesteld. Verkenning kapitaalinjectie (eind 28/begin 29) In het licht van deze ontwikkelingen werd besloten om deze problematiek op de agenda van de AVA in december 28 te zetten en tegelijk te sonderen hoe de aandeelhouders tegenover een eventuele kapitaalstorting staan. In de vergadering werd afgesproken om begin 29 een informatiebijeenkomst te houden voor portefeuillehouders en financiële ambtenaren. De bijeenkomst had ten doel om dieper op deze gecompliceerde materie in te gaan, zodat duidelijk zou worden waarom deze situatie is ontstaan en op welke wijze het probleem kan worden opgelost. Op grond van deze informatie kon intern overleg bij de gemeentes plaatsvinden en een advies worden opgesteld. Op de bijeenkomst van 18 februari 29 werden vier varianten gepresenteerd: Agiostorting (simpelste vorm waaraan iedereen moét meedoen) Aandelenemissie (uitbreiding aandelenkapitaal; wie niet meedoet verwatert) Uitgifte preferente aandelen (voorafgestelde vergoeding die preferent is ten opzichte van 'gewone' aandeelhouders) Converteerbare achtergestelde lening (later afgeblazen omdat de Energiekamer dit niet als eigen vermogen aanmerkt) pag. 5/8

18 Intergas -energtfe- De in deze presentatie opgenomen cijferberekeningen lieten zien dat, rekening houdend met toen geldende omstandigheden en enkele aannames, zo'n 33 min aan kapitaal benodigd zou zijn om aan de handhavingsratio's te voldoen en zo de ingestelde dividendstop per direct ongedaan te kunnen maken. Aangegeven werd dat de kapitaalstorting geheel zou worden gebruikt voor aflossing op de lopende lening. Dat het gepresenteerde voorstel geen in beton gegoten garantie bood werd duidelijk toen werd toegelicht welke variabelen de grondslag voor het benodigde bedrag vormen. De aanname dat de marktrentes op termijn weer stijgen naar het niveau van november 26 waarbij de swap een marktwaarde van nul zou hebben. Dit is belangrijk voor de hoogte van de solvabiliteit Dat in de komende tijd geen noemenswaardige nieuwe (negatieve) ontwikkelingen op het gebied van wet- & regelgeving worden geïntroduceerd Resultaten en cashflow zijn gebaseerd op het huidige business plan + rechtlijnige extrapolatie na 211 Voor geen van bovengenoemde factoren kon een keiharde garantie worden afgegeven zodat niet zeker was dat het (preferente) dividend ook direct vanaf het eerste jaar (21) betaalbaar mag worden gesteld. Voor de aanwezigen vormde deze onzekerheid een onoverkomelijke horde om het voorstel van preferente aandelen dat de voorkeur genoot positief aan de achterban voor te leggen. Afgesproken werd om een 'sensitivity' analyse uit te werken ten einde inzicht te geven in de volatiiiteit van deze variabelen. De resultaten werden op 2 maart 29 met de klankbordgroep besproken. Al snel werd duidelijk dat de leden van de klankbordgroep er weinig voor voelden om op basis van zoveel onzekerheden en bijbehorende volatiiiteit het idee van een kapitaalstorting nu positief aan hun achterban voor te leggen. De uitkomsten van deze discussie zouden door een kleine werkgroep van gemeenteambtenaren in samenwerking met de directie van Intergas in een brief aan alle Intergas aandeelhouders worden verwoord. Op 28 mei 29 is de bewuste brief verstuurd waarin wordt geadviseerd om eerst de beoordeling van het op 3 juni 29 in te dienen splitsingsplan door de NMA/Energiekamer af te wachten, ten einde niet op de ontwikkelingen vooruit te lopen. Aangegeven werd dat naar verwachting het standpunt van de Energiekamer rond het vierde kwartaal beschikbaar zal komen. R cente ontwikkelingen (oktober/november 29) De Energiekamer heeft zich keurig aan het verzoek gehouden om ons tot begin oktober met rust te laten zodat we het business plan konden uitwerken. Op 7 oktober werd een informatieverzoek van de EK ontvangen dat op 23 oktober is beantwoord. De twee thema's waarover vragen werden gesteld betroffen het (nog) niet volledig voldoen aan de richtsnoeren (netwerkactiviteiten) in het kader van de Wet onafhankelijk netbeheer (Won) en vragen van gelijke strekking over de financiële handhavingsratio's. In de beantwoording is duidelijk gemaakt dat we met de aangekondigde reparatie voor het eind van dit jaar in onze ogen zullen voldoen aan de richtsnoeren. Om dit te kunnen realiseren zijn een aantal toezichthoudende taken, de storingsdienst en de meldkamer bij Braintech weggehaald. De bemensing hiervoor geschiedt tot nader order middels inhuur van Braintech en in dienst getreden medewerkers. pag. 6/8

19 Intergas -energie- Op grond van de ingediende cijferinformatie heeft de EK op 9 oktober jl. een bedrijfsbezoek bij Intergas afgelegd om verder te praten over de (mate van) non-conformiteit ten aanzien van het financieel beheer netbeheerders. Naar aanleiding hiervan zal een aanvullend informatieverzoek ons binnenkort bereiken. Naar aanleiding van het ingediende splitsingsplan heeft op 2 oktober jl. bij Economische Zaken een hoorzitting plaatsgevonden. Vooraf zijn een aantal vragen ter verduidelijking beantwoord. EZ gaf tevens aan dat de minister overweegt om rechtstreeks in contact te treden met de voorzitter van de RvC en/of de (klankbordgroep van) aandeelhouders om over de ontstane non-conformiteit te praten. Het splitsingsplan is op 11 november jl. met inbegrip van een aanwijzing door de minister goedgekeurd. De aanwijzing betreft nakoming van de door Intergas toegezegde conformiteit inzake de richtsnoeren onder de Won en gaat in op de (gedeeltelijke) non-conformiteit inzake de financiële handhavingsratio's. Rode draad verweer Intergas Steeds is naar zowel Economische Zaken als naar de Energiekamer benadrukt dat bij Intergas te allen tijde een verantwoord beleid is gevoerd. Steeds is er voldoende aandacht geweest voor de dan vigerende wet- & regelgeving en werden Economische Zaken en Energiekamer geconsulteerd en van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Pas na invoering van nieuw ingevoerde wet- & regelgeving is op twee gebieden non-conformiteit ontstaan. Onmiddellijk nadat deze feiten bekend werden is het beleid van Intergas hierop aangepast zodat de ontstane non-conformiteit binnen de kortst mogelijke termijn kan worden gerepareerd. In dit proces worden de aandeelhouders nadrukkelijk betrokken. Verwachtingen omtrent het vervolgproces We kunnen vaststellen dat Intergas weliswaar prudent met de zaken is omgegaan maar dat de onderneming na invoering van nieuwe wet- & regelgeving niet langer op alle punten aan de wet voldoet. Er zal derhalve ook financieel gerepareerd moeten worden. Dit kan door middel van een kapitaalstorting, door verkoop of door fusie. Ten einde in eventuele overname en/of fusiegesprekken voldoende onderhandelingskracht te kunnen ontwikkelen, zal een alternatieve optie beschikbaar moeten zijn. Een kapitaalstorting door de zittende aandeelhouders stelt de onderneming in staat om (voorlopig) zelfstandig door te gaan in geval onderhandelingen met derden geen concrete en voor de stakeholders van Intergas bevredigende resultaten opleveren. Essentieel wordt de termijn waarbinnen we de financiële non-conformiteit mogen repareren, zeker als we de komende gemeenteraadverkiezingen in ogenschouw nemen. Om de vereiste bestuurlijke besluitvorming goed vorm te kunnen geven is een periode van tenminste zes maanden nodig, maar heeft een jaar onze sterke voorkeur. De focus in de komende besprekingen met EZ en de EK zal vooral hierop gericht zijn. pag. 7/8

20 interpas ~en&rgi&- Opties 1) Zittende aandeelhouders doen benodigde kapitaalstorting (agiostorting) Oordeel: Relatief simpele recht toe recht aan optie 2) Zittende aandeelhouders doen uitgestelde en budgetneutraie kapitaalstorting met garantiestelling (NRE variant) Oordeel: Pragmatische oplossing die Intergas op korte termijn betere onderhandelingspositie biedt 3) Deel van de zittende aandeelhouders doet optie 2 Oordeel: Gelijk aan optie 2 maar wel een die met waarderingsproblematiek komt 4) Nieuwe aandeelhouder aantrekken voor benodigde kapitaalstorting (provincie Noord Brabant heeft geld ontvangen uit de verkoop van Essent) Oordeel: Waarom zou de provincie als groot-aandeelhouder van Enexis separaat in het kleine Intergas investeren? 5) Aanvragen credit rating ter vervanging van EK handhavingsratio's Oordeel: Zogeheten 'softe' componenten als grootte van de onderneming hebben grote invloed op de uiteindelijke rating; lijkt voor Intergas ongunstig dus verspilling van tijd en geld 6) Overname door Enexis (Stedin zou geografisch gezien ook kunnen) Oordeel: Natuurlijke optie maar alleen met alternatief 1-4 achter de hand voor de prijsvorming Effecten kapitaalstorting op financiële handhavingsratio's Na (maximale) kapitaalstorting van 4 miljoen in jaar 21 Realisatie 28 Raming 29 Budget 21 Prognose 211 Prognose 212 Prognose 213 Prognose 214 Ratio's Eneraiekamer Norm EBIT rentedekking >1,7 2,a 1,8 cj~ * üft,z,fl: 1st?fi FFO rentedekking >2,5 3,1 2,8 3,6 %4; 3A 3.S A4 FFO > schuld = 11% 1,% _ 7,9% 14,7% ' W,2%, itff» i2;2% ' 1:2'iéS&. Schuld + balanstotaal <6% - 87,2% 85,-4% s $& ' Säg"» 55;4% : : 5$f& MÊ% Na een (maximale) kapitaalstorting van 4 miljoen in 21 wordt vanaf 211 voldaan aan alle middels Algemene Maatregel van Bestuur opgelegde ratio's financieel beheer netbeheerders. (*) Als gevolg van de bijzondere waardevermindering precario voor een bedrag van 7,5 miljoen wordt in 21 nog niet aan de 1e ratio voldaan (EBIT rentedekking). Zonder genoemde waardevermindering precario zou de ratio 'EBIT rentedekking' uitkomen op 2,1 en wel ruimschoots binnen de norm (> 1,7) blijven. Oosterhout, februari 21 pag. 8/8

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Raad Onderwerp: V20100333 Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Samenvatting: Inleiding: De gemeente heeft aandelen Intergas BV. Door gewijzigde wetgeving worden stengere eisen gesteld aan de solvabilteitspositie

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 29 maart 2011: Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 12 mei 2011 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aandelenverkoop Intergas energie BV Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluiten 1. Brief Intergas d.d. 11 september

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluiten 1. Brief Intergas d.d. 11 september Aan de Raad Made, 4 oktober 2006 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 16 oktober 2006 Onderwerp: Herkapitalisatie Intergas NV Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

24 november 2008 ET/EM / 8182526

24 november 2008 ET/EM / 8182526 Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 24 november 2008 ET/EM / 8182526 Onderwerp Nadere informatie naar aanleiding

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het instemmen met de voorwaarden voor kapitaalstorting en fusie NRE/ObN-NetH

Raadsvoorstel tot het instemmen met de voorwaarden voor kapitaalstorting en fusie NRE/ObN-NetH gemeente Eindhoven Control Raadsnummer 09. R/275. OOI Inboeknummer o9bstor8o8 Beslisdatum B%W ts september 2009 Dossiernummer 938 453 Raadsvoorstel tot het instemmen met de voorwaarden voor kapitaalstorting

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CF1 Onderwerp : Verkoop van Intergas Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 22 maart 2011, 0. Samenvatting Door de directie van Intergas en een klankbordgroep waarin

Nadere informatie

BI.0110012. Bijlagen: 1.

BI.0110012. Bijlagen: 1. oq O a o yj UJ BI.0110012 3 0) 3 o rt NOTA VOOR DE RAAD Datum: 25 maart 2011 Nummer raadsnota: 0110012 Onderwerp: verkoop Intergas Energie BV Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Ter inzage: 1. aandeelhouderscirculaire

Nadere informatie

w a< r-q & ^< i*, NOTA VOOR DE RAAD ,2 +3n atum: 22 september 2006 Nummer raadsnota: U * ' n -. i, r* nderwerp: Herkapitalisatie Intergas.

w a< r-q & ^< i*, NOTA VOOR DE RAAD ,2 +3n atum: 22 september 2006 Nummer raadsnota: U * ' n -. i, r* nderwerp: Herkapitalisatie Intergas. ,2 +3n f l M -^*"\ c» i 5 3 15 D C «3 "5. ïï ; ^^ MttAfo^ a< r-q & ^< 0» NOTA VOOR DE RAAD j 1 i*,

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2016 artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie en Processen...

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V.

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_9-5 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid van

Nadere informatie

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t.

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB)

Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB) Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB) P.L.M. Geraets RA Provincie Limburg 3 maart 2009 1 Presentatie RvB Essent op 22 januari 2009 Het bod van RWE betreft alleen de commerciële

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09. R3425. OOI Inboeknummer ogbstozggz Dossiernummer 950.4I5 8 december zoog Raads informatiebrief Betreft Akkoord op Hoofdlijnen en Verkopersovereenkomst in verband met

Nadere informatie

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei statenvoorstel Aan Provinciale Staten statenvergadering 11 mei 2009 Ondenwerp Verkoop aandelen Essent.

Nadere informatie

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet;

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet; CONCEPT Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ, houdende nadere regels met betrekking tot het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van de eigendom van elektriciteitsnetten

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

w gemeente QoStefhOUt

w gemeente QoStefhOUt WW w gemeente QoStefhOUt Aan de gemeenteraad Slotjesveld 1 Oosterhout 31 Fysieke kopieën naar: De gemeenteraadsleden IN.1101622 GEMEENTE OOSTERHOUT class.nr. zaaknr. 11 l*n 2011 terben. 5 streefdatum kopie

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: Betreft zaak: 102141_9/3 Besluit tot vaststelling van de kwaliteitsterm ingevolge artikel 41a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor de periode

Nadere informatie

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen memo Aan Cc Van : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen Datum : 24 januari 2012 Betreft : onderzoek opbrengst verkoop aandelen NUON Inleiding

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_5-12 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102612_16 / 8 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Nuon Energy Portefeuillehouder: wethouder T.M.M. Kok Samenvatting:

Nadere informatie

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone B en W-nummer 15.0613; besluit d.d. 30-6-2015 BB-nummer 15.058 Onderwerp Enexis Burgemeester en wethouders besluiten: 1. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 1 juli 2015 in te stemmen met het voorstel

Nadere informatie

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100792/ 47 Betreft: Besluit tot wijziging van het besluit van 18 juli 2001 kenmerk 100247/37, waarbij de tarieven zijn vastgesteld die Westland Energie

Nadere informatie

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland;

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland; Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 14 maart 2016 Voorstel nummer : 8 Behandelend ambtenaar : Willem van der Oest Telefoonnummer : 0596 691194 E-mailadres : w.vanderoest@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Verkoop Nuon-aandelen Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 19 van de Gaswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 19 van de Gaswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT. Nummer 103628/32 Betreft zaak: geschil Nuon Power Generation B.V. vs. Gas Transport Services B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG tussen Stichting Stadion Ontwikkeling N.V. ADO Den Haag H.P. Beheer B.V. en de gemeente s-gravenhage 25 maart 2009 Streefkerk Advocaten Postbus 716 2270 AS

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voor raadsvergadering d.d.: 12-05-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^ P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda ^ ; ^ ^ Onderwerp Aandelenverkoop NUON. Beslispunten het voornemen uit te spreken het Flevolandse aandelenpakket in NUON te verkopen aan Vattenfall; op basis

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 23 februari 2007 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 11 Onderwerp: Aanvullend voorstel inzake herschikking aandelen Intergas

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 Raadsstuk Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 1. Inleiding Haarlem heeft aandelen in enkele vennootschappen, zogenoemde deelnemingen. Met het deelnemen in het kapitaal van

Nadere informatie

BESLUIT: Datum besluit:

BESLUIT: Datum besluit: VOORSTEL AAN B EN W GEMEENTE LOPPERSUM DATUM 25 november 2015 Raadsvoorstel Betreft brief ingekomen: Van: Adviesnr 2015-03652 Onderwerp: Aflossing EDON lening Zaaknr Z-15-15518 Ontwerp van: Smit, Ruud

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het gemeente Eindhoven Raadsnummer 05.RI266.OOI inboeknummer osbstor3o4 Dossiernummer 523.354 6 juni soos Raads voorhangbrief Betreft verkoop NRE 1 Inleiding Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-384 d.d. 23 oktober 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

Raadsvoorstel 59. Gemeenteraad. Vergadering 12 mei 2009

Raadsvoorstel 59. Gemeenteraad. Vergadering 12 mei 2009 Vergadering 12 mei 2009 Gemeenteraad Onderwerp : Uitvoering toekomstrategie Essent: voorgenomen verkoop aandelen Essent PLB aan RWE AG. B&W vergadering : 31 maart 2009 Dienst / afdeling : MO.CF & MO.BJZ

Nadere informatie

Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd

Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd schap eming Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd Inleiding Op 21 november 2006 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (de E-wet) en van de

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102556_1/8. Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan SEPA Green Energy B.V.

van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan SEPA Green Energy B.V. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102565_2/72 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Aan de leden van de Rekeningcommissie. Nr.: /23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003

Aan de leden van de Rekeningcommissie. Nr.: /23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003 Aan de leden van de Rekeningcommissie Nr.: 2003-10.076/23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003 Behandeld door : A. Eggink Telefoonnummer : (050) 316 4935 Antwoord op : Bijlagen : 5 Onderwerp : jaarrekening 2002

Nadere informatie

NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING

NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING 1. Inleiding In het wetgevingsoverleg van 13 februari jl. over het Voorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere regels

Nadere informatie

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015. artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015. artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015 artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie en Processen...

Nadere informatie

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan 1, 3521 BJ te

Nadere informatie

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd.

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3938_650/35 Betreft zaak: B&U-sector / Beheermaatschappij P. Moll Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren

Nadere informatie

Recalcico Beheer B.V. T.a.v. de heer F.A.M.J. Faas. Ede, 11 juni Geachte heer Faas,

Recalcico Beheer B.V. T.a.v. de heer F.A.M.J. Faas. Ede, 11 juni Geachte heer Faas, EXENDIS N.V. Recalcico Beheer B.V. T.a.v. de heer F.A.M.J. Faas Keesomstraat 4 6716 AB Ede P.O. Box 56 6710 BB Ede the Netherlands Ede, 11 juni 2008 Phone: +31 (0)318-676111 Fax: +31 (0)318-676104 e-mail:

Nadere informatie

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr.

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. Onderwerp Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. 2013-001 Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 144 d.d. 8 juni 2011 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. H.J. Schepen en mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. E.P.A. Bogers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 20 maart 2013 Betreft Beantwoording vragen lid Van Hijum

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 20 maart 2013 Betreft Beantwoording vragen lid Van Hijum > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. A.M.T. Wigger, voorzitter en mr. P.G. Salvadori, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. A.M.T. Wigger, voorzitter en mr. P.G. Salvadori, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-358 (mr. A.M.T. Wigger, voorzitter en mr. P.G. Salvadori, secretaris) Klacht ontvangen op : 8 juli 2015 Ingediend door : Consument 1 en

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI.0120066 Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Tekst

Nadere informatie

1. Benoeming van de heer T.F.J. Vanlancker als lid van de Raad van Bestuur (stempunt)

1. Benoeming van de heer T.F.J. Vanlancker als lid van de Raad van Bestuur (stempunt) Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 8 september 2017 om 14:00 uur in het Hilton Amsterdam Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

Pagina 1/7. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer:

Pagina 1/7. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204374 Zaaknummer: 13.0794.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Datum voorstel : 24 maart 2009 Raadsvergadering d.d. : 21 april 2009 Volgnummer : 2009R0015, agendanummer 7 Taakveld : Directie Portefeuillehouder : wethouder

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aanvang van de vergadering: 10.00 uur. Voorzitter: De heer De Kleuver. VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Nadere informatie

de besloten vennootschap Mortgage Venture B.V., gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Mortgage Venture B.V., gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-151d.d. 1 april 2014 (prof.mr. E.H. Hondius, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102491_1/12 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr. WHC Stigter Telefoon 0235113062 E-mail: wstigter@haarlem.nl CS/SB Reg.nr. 2013/109710 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan [...] Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 7004/2.B952 Onderwerp 7004/ Informele zienswijze betreffende concentratietoezicht: rechten minderheidsaandeelhouder

Nadere informatie

Rapport. Datum: 17 februari 2011. Rapportnummer: 2011/055

Rapport. Datum: 17 februari 2011. Rapportnummer: 2011/055 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag (thans vallend onder de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Datum: 17 februari 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102557_1/6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

ENERGIEKAMER. Atoomstroom B.V. Informele zienswijze: SWAP-methode bij stroometikettering. Geachte,

ENERGIEKAMER. Atoomstroom B.V. Informele zienswijze: SWAP-methode bij stroometikettering. Geachte, ENERGIEKAMER Aan Atoomstroom B.V. Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 1 Onderwerp Informele zienswijze: SWAP-methode bij stroometikettering Geachte, U heeft de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving

Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd schap eming Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving Inleiding De meest recente wijzigingen van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 103078_4/20 Betreft zaak: Beslissing op bezwaar tegen het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 29 augustus 2008,

Nadere informatie

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010).

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). 1. Algemeen 1.1 De gemeente Eindhoven gaat alleen over tot het

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-164 d.d. 25 mei 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, en drs. L.B. Lauwaars RA, en G.J.P. Okkema, leden, met mevrouw mr. I.M.M. Vermeer als

Nadere informatie

Betreft Beantwoording kamervragen Samsom en Spekman inzake afsluiten gas en stroom in de winter

Betreft Beantwoording kamervragen Samsom en Spekman inzake afsluiten gas en stroom in de winter > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Bezuidenhoutseweg 20 Postbus 20101 2500 EC Den Haag T 070-3798911 (algemeen)

Nadere informatie

Directie Financieringen Ons kenmerk Uw brief (kenmerk) Bijlage

Directie Financieringen Ons kenmerk Uw brief (kenmerk) Bijlage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-270 d.d. 1 oktober 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heer H. Mik RA en de heer G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris)

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20055 Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: De heer A.B.J. Hartsuiker Behandelend ambtenaar: De heer H. Laanstra Onderwerp: Wijziging statuten

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland

RAADSVOORSTEL. TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4355488 Aan : Gemeenteraad Datum : 11 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde : Agenda

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 Rapport Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 2 Klacht Op 1 mei 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Samenvatting. Consument,

Samenvatting. Consument, Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-164 d.d. 28 mei 2013 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mevrouw mr. J.J. Guijt, secretaris) Samenvatting Adviesrelatie. Consument heeft

Nadere informatie

I. Aanvraag en procedure

I. Aanvraag en procedure Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102570_2/3 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. I. Aanvraag en procedure

BESLUIT. I. Aanvraag en procedure ENERGIEKAMER NMA BESLUIT Nummer: Betreft: 102560_2 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid van de Gaswet aan Gazprom

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_2-3 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 1 Inleiding Gezien de sterke en ingrijpende bewegingen op de energiemarkt hebben de Raad

gemeente Eindhoven 1 Inleiding Gezien de sterke en ingrijpende bewegingen op de energiemarkt hebben de Raad r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 224 Inboeknummer oxtoox8x8 Beslisdatum BikW x november 2oox Dossiernummer x4s.aos Raadsbijlage Voorstel tot het sluiten van een convenant tussen N.V.

Nadere informatie

: Politiewet 1993, artikel 44; Besluit financiën regionale politiekorpsen Relatie met andere circulaires EA96/U331

: Politiewet 1993, artikel 44; Besluit financiën regionale politiekorpsen Relatie met andere circulaires EA96/U331 Aan De Korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Vijf EA96/U435 22 maart 1996 Inlichtingen bij Doorkiesnummer F. Pex 070 3026560 Onderwerp Departementsonderdeel

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_1-11 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 *001010012012782* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8 Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Aanvraag om garantstelling

Nadere informatie