Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "

Transcriptie

1 Bl.17 gemeente I <y#u* \fru ^ Sri -GQV < Oosterhout fjjatum: 18 juni 21 Nummer raadsnota: sffinderwerp: Kapitaalstorting Intergas NOTA VOOR DE RAAD 'S/*>/#>/< 17 portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Brieven EZ 11 nov 29 en 12 nov Terugblik herstructurering ondernemingsfinanciering 3. Brief NMa 11 maart Te storten bedrag per aandeelhouder Ter inzage: Voorstel: 1. In te stemmen met het verzoek van Intergas om de balans van de onderneming te versterken met een kapitaalverstrekking van in totaal 4 min; 2. De kapitaalverstrekking van de gemeente Oosterhout te bepalen op ,-; en 3. Vast te stellen de 6 e wijziging van de begroting 21. Inleiding Intergas Energie heeft in overleg met haar aandeelhouders eind 26 de financiering van haar balans geherstructureerd. Zoals vroeger in de energiesector gebruikelijk was financierden nutsbedrijven hun activiteiten volledig met eigen vermogen. Het eind vorige eeuw door de rijksoverheid geïnitieerde vernieuwingsproces voor de energiesector (liberalisering, splitsing, marktregulering etc.) leidde er toe dat van energiebedrijven werd geëist dat deze marktconform zouden gaan opereren en presteren. Het besluit om, gelijk aan commerciële bedrijven, de activiteiten voor een deel met vreemd geld te financieren paste hier naadloos in. In november 26 werd een lening ten bedrage van 179 miljoen aangetrokken ter herfinanciering van de onderneming waardoor een superdividend uitgekeerd kon worden aan de aandeelhouders. Aanleiding voor de benodigde kapitaalverstrekking Als gevolg van de in 28 ingevoerde Wet onafhankelijk netbeheer (Won) en gewijzigde politieke inzichten over de bestuurlijke inrichting van de energiesector, voldoet Intergas niet meer in alle opzichten aan de vigerende regelgeving in het kader van financieel beheer netbeheerders. Zowel de wetgever (Economische Zaken) als de toezichthouder (Energiekamer) heeft Intergas schriftelijk aangesproken op de thans bestaande nonconformiteit en aangegeven dat deze op straffe van sancties binnen afzienbare tijd dient te worden weggenomen. De afschriften van deze brieven van november 29 zijn als bijlagen bij deze nota gevoegd. Hierbij werd tevens gerefereerd aan de in 25 en 26 aan aandeelhouders uitgekeerde superdividenden ten bedrage van circa 22 miljoen. Voor nadere informatie is nog een notitie opgesteld met daarin de belangrijkste ontwikkelingen van afgelopen jaren. Kortheidshalve verwijzen wij hiervoor naar bijlage 2. uitdraai van: :47 pagina:1

2 gemeente WW w Oosterhout Parallel aan dit proces loopt een door EZ geïnitieerde ontwikkeling om het netbeheerderlandschap op geografisch logische wijze nieuw in kaart te brengen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid tot een consolidatieslag onder de huidige 12 regionale netbeheerders leiden. Intergas en haar aandeelhouders staan hier, rekening houdend met de beperkte schaalgrootte van de onderneming, positief tegenover. Inmiddels worden gesprekken gevoerd met branchegenoten ten einde te sonderen welke mogelijkheden in dit kader voorhanden zijn. Onze verwachting is dat dit proces binnen een periode van vier jaar zijn definitieve vorm zal krijgen. Om een aansluiting bij een grotere partij tegen acceptabele voorwaarden te kunnen realiseren is het van essentieel belang om voordien de financiering conform vigerende wet- & regelgeving op orde te hebben. Non-conformiteit zal zonder twijfel ten koste gaan van de verkoopprijs. Deze onderwerpen zijn in de laatst gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders (december 29) en in de daarop volgende informatiebijeenkomst voor de aandeelhouders (februari 21) uitgebreid aan de orde geweest. In samenwerking met de externe accountant is berekend dat een kapitaalstorting van 4 miljoen nodig is om de ontstane situatie te rectificeren. Inmiddels is duidelijk dat Intergas en haar aandeelhouders van de NMa tot 1 oktober 21 krijgen om de non-conformiteit weg te nemen. Verwezen wordt hiervoor naar de brief van 15 maart 21 van de NMa (bijlage 3). Uitwerking van de kapitaalverstrekking Bij de uitwerking van de kapitaalverstrekking speelt een aantal aspecten een rol. Dit betreft onder meer de vorm van de kapitaalverstrekking, het (regulier) dividendbeleid en toekomstige herfinancieringsmogelijkheden. - De kapitaalverstrekking in de vorm van agiostorting De meest pragmatische oplossing is een agiostorting van 4 min waarin alle aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbelang participeren, en waarbij 1 oktober als de uiterste datum van uitvoering wordt afgesproken. - Her dividendbeleid Door het volledige bedrag van de agiostorting aan te wenden voor aflossing van bestaande leningen bespaart de onderneming een bedrag van ruim 1,75 miljoen aan renteverplichtingen (4,46%). Uitgaande van een voor de onderneming budgettair neutrale operatie resteert er na aftrek van 25,5% vennootschapsbelasting een uitkeerbaar dividend van circa 1,3 miljoen. Het is de bedoeling om met de uitkering van dividend al bij de vaststelling van de jaarrekening 21 een begin te maken. Dit betekent concreet dat uitgaande van een effectuering per 1 oktober 21 over datzelfde jaar naar rato een netto dividenduitkering aan alle gemeenten mag worden verwacht van 325.,--. Dit beleid kan uiteraard alleen worden geëffectueerd op voorwaarde dat de regels van financieel beheer netbeheerders worden nageleefd uitdraai van: :47 pagina:2

3 gemeente WW w Oosterhout Ter indicatie voor het begrotingseffect voor onze gemeente nog het volgende Op basis van het aandeel van onze gemeente in Intergas van 16,9% kunnen we over de laatste 3 maanden van ,- dividend verwachten. Voor het geval onze gemeente voor de kapitaalinjectie een geldlening bij bv. de BNG af zou moeten sluiten kost dit voor diezelfde periode van drie maanden 48.,-- aan rente. Op 1 februari jl. heeft de BNG hiervoor een indicatie aangereikt (5 jaar vast per 2,86%). De rente is inmiddels al weer verder gedaald. - Het regulier dividendbeleid (als bijkomend voordeel) Zodra de non-conformiteit is weggenomen kan de in 28 ingevoerde algehele dividendstop worden opgeheven en is naast de dividendafspraak voor genoemde 4 miljoen bij voldoende winst ook weer een regulier dividend mogelijk. - Toekomstige herfinancieringsmogelijkheden (als bijkomend voordeel) Door de kredietcrisis en daaropvolgende economische recessie is de houding van de banken ten aanzien van kredietverstrekking aan bedrijven fundamenteel veranderd. Mochten Intergas en haar aandeelhouders besluiten om voor de nabije toekomst zelfstandig te blijven dan dient de huidige uitstaande lening (125 miljoen) in 212 te worden geherfinancierd. Verwacht mag worden dat de banken in de huidige tijd veel kritischer tegenover het toekennen van leningen zullen staan en voor Intergas minder gunstige voorwaarden bedingen. Na de kapitaalinjectie zal een eventueel te herfinancieren lening een omvang van circa 85 miljoen hebben en gezien de huidige marktwaarde van de onderneming naar verwachting geen probleem opleveren. Tijdspad In onze communicaties naar het ministerie en de NMa hebben wij aangegeven dat, mede in verband met de gemeenteraadsverkiezingen, de gemeenten de periode tot aan het zomerreces zeker nodig zullen hebben om de besluitvorming hieromtrent op ordelijke wijze in te richten. Direct na de zomerperiode kan de kapitaalstorting vervolgens worden geëffectueerd. Het is de bedoeling dat Intergas eerst nog een BAVA (buitengewone aandeelhoudersvergadering) bijeen roept om een officieel besluit voor de kapitaalinjectie te nemen. Naar verwachting zal dit in de maand september zijn omdat dan bekend is of alle gemeenten met het verzoek instemmen. Indien dit onverhoopt niet het geval mocht zijn ontstaat er een nieuwe situatie die wellicht zal worden gevolgd met de uitgifte van nieuwe aandelen en daarmee onvermijdelijk een verandering in de zeggenschapsverhoudingen. Zoals blijkt uit de brief van de NMa van 15 maart (zie bijlage 3) krijgt Intergas mede tegen deze achtergrond de tijd tot 1 oktober 21 om de bestaande non-conformiteit weg te nemen. De tussenliggende periode zal Intergas benutten om gesprekken over mogelijke aansluiting bij een grotere partij te continueren. uitdraai van: :47 pagina:3

4 gemeente WW w Oosterhout Financiële gevolgen voor de gemeente De financiële gevolgen voor de gemeente(n) zijn tweeledig. Enerzijds zien de individuele gemeenten zich geplaatst voor het verstrekken van een evenredig aandeel in het nieuwe kapitaal (zie bijlage 4). Voor onze gemeente komt dit overeen met een kapitaalverstrekking van (16,9%). Anderzijds zal Intergas weer overgaan tot het uitkeren van dividend waarmee de rentegevolgen van bovengenoemde kapitaalverstrekking kunnen worden gedekt. Per saldo kan deze transactie op deze manier budgettair neutraal verlopen. De budgettaire ontwikkeling voor de komende jaren zal afhangen van het scenario dat zich komende tijd ten aanzien van een aansluiting bij een grotere partij zal ontvouwen. De meest realistische scenario's zijn verkoop van de onderneming of eventueel fusie. Als we er vanuit gaan dat de onderneming binnen 2 tot 3 jaar kan worden verkocht komt het verstrekte kapitaal weer vrij. In geval van fusie met een ander netwerkbedrijf blijft het verstrekte kapitaal gebonden, maar dan mag er tevens vanuit gegaan worden dat de dividenduitkering zal worden bestendigd. Provinciaal toezicht Aangezien er sprake is van een uitbreiding van een bestaande deelneming is er geen goedkeuring (anders dan in het kader van het begrotingstoezicht) van de provinciale toezichthouder nodig. Gezien de omvang van de kapitaalinjectie en het aantal gemeenten dat er bij betrokken is het passend om de provincie hiervan op de hoogte te brengen door middel van een afschrift van het te nemen raadsbesluit. Bijlage 1 : Brieven Economische Zaken van 11 november 29 en 12 november 29 Bijlage 2 : Terugblik herstructurering ondernemingsfinanciering Bijlage 3 : Brief van 11 maart 21 van de NMa Bijlage 4 : Te storten bedrag per aandeelhouder HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, mr drs S.W.Th. HUISMAN, burgemeester, mr P.J. DE RIDDER, secretaris. uitdraai van: :47 pagina:4

5 gemeente WW w QoSterllOUt BESLUIT VAN DE RAAD Nummer 17 DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT; gelezen het voorstel van het college van 18 juni 21 ; BESLUIT: 1. In te stemmen met het verzoek van Intergas om de balans van de onderneming te versterken met een kapitaalverstrekking van in totaal 4 min; 2. De kapitaalverstrekking van de gem. Oosterhout te bepalen op ,--; en 3. Vast te stellen de 6 e wijziging van de begroting 21. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 21 DE RAAD VOORNOEMD,, voorzitter. griffier. uitdraai van: :47 pagina:5

6 Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 21D1 25 EC Den Haag Intergas Holding B.V. T.a.v. de heer R. van Mourik, algemeen directeur Warandelaan PC OOSTERHOUT BntoÄ& -1 Directoraat-generaal voor Energie en Telecom Directie Energiemarkt Bezuldenhoutseweg 3 Postbus 211 2SO EC Den Haag T (algemeen) Behandeld door dhr. drs. D.R.B. Kramer T F Datum J 1 NOV 29 Betreft Aanwijzing naar aanleiding van splitsingspian Intergas Ons kenmerk ET/EM / Geachte heer Van Mourik, Op 3 juni 29 heeft het bestuur van Intergas Holding B.V. zijn splitsingspian ter inzage gegeven aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de raad). Ik heb het splitsingspian en het oordeel van de raad op 6 oktober 29 ontvangen. Het splitsingspian en het oordeel van de raad daarover geven mij aanleiding voor een aanwijzing op grond van artikel IXB, vijfde lid, van de Wet onafhankelijk netbeheer. Hierbij stuur ik u mijn aanwijzing naar aanleiding van het splitsingspian van Intergas Holding B.V. (hierna: Intergas). Tijdens het beoordelingsproces van dit splitsingspian hebben mijn medewerkers verschillende malen gesproken met u en uw medewerkers. Voor de goede orde merk ik op dat de aanwijzing niet ingaat op de marktactiviteiten van Braintech Holding B.V. (hierna: Braintech), waarin Intergas een derde van de aandelen houdt en zeggenschapsrechten heeft. Ik wijs erop dat er binnen de groep geen activiteiten mogen worden verricht die strijdig zijn met het belang van het beheer van het desbetreffende net (artikel 1b van de Gaswet), zoals handelingen en activiteiten die niet op enigerlei wijze betrekking hebben op of verband houden met infrastructurele voorzieningen of aanverwante activiteiten. Uit de door u aangeleverde gegevens maak ik op dat Braintech thans niet in overtreding hiervan is. U heeft echter aangegeven dat in 211, na afloop van de huidige dienstverieningsovereenkomst die u met Braintech heeft, Braintech haar activiteiten in concurrentie zal uitbreiden. Ik zal de raad verzoeken erop toe te zien dat binnen de groep van Intergas geen handelingen of activiteiten worden verricht die in strijd kunnen zijn met het belang van het beheer van het net. De visie Netwerkbedrijven Elektriciteit en Gas stel ik daarvoor als leidraad. Bij zijn beoordeling heeft de raad geconstateerd dat Intergas Energie B.V. niet voldoet aan het Besluit financieel netbeheerder (hierna: het Besluit). De jaarrekening van Intergas en de jaarrekening van de netbeheerder Intergas Energie B.V. zijn als bijlage bij het splitsingspian gevoegd. In beide jaarrekeningen wordt gesteld dat niet wordt voldaan aan de door de wet gestelde solvabiliteitseis en dat alle toekomstige vrije kasstromen in de toekomst aangewend zullen worden voor de aflossing op leningen. De raad heeft mij toegezegd naar aanleiding van deze constatering bij Intergas een onderzoek te Pagina 1 van 2

7 Directoraat-generaal voor Energie en Telecom Directie Energiemarkt Ons kenmerk ET/EM/ starten in het kader van zijn reguliere toezicht. Dit onderzoek is inmiddels van start gegaan. De NMa heeft hierover contact met u opgenomen. Ik ga ervan uit dat dit op de kortst mogelijke termijn leidt tot volledige naleving van het Besluit. Ik stel het op prijs als u mij regelmatig informeert over de ontwikkelingen hieromtrent. Ik hecht er aan dat Intergas te allen tijde voldoet aan het Besluit. Zodra ik uit hoofde van het onderzoek dat de NMa is gestart een beter beeld heb verkregen omtrent de financiële situatie, nodig ïk uw Raad van Commissarissen en aansluitend uw aandeelhouders uit voor een gesprek. Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van dit schrijven, dan kunt u contact opnemen met de heer drs. D.R.B. Kramer, tel Maria J.A. van der Hoeven Minister van Economische Zaken Pagina 2 van 2

8 Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus Z11 25 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Statert-Generaal Binnenhof AA VGRAVENHAGE Directoraat-generaal voor Energie en Telecom Directie Energiemarkt Bezuldenhoutseweg 3 Postbus EC Den Haag T (algemeen) Behandeld door dhr. drs. D.R.B. Kramer T F Datum Betreft 1 2 NOV 29 Splitsingsplannen Cogas, Intergas, NetH, NRE, Obragas, Rendo en Westland Infra ons kenmerk ET/EM / Op 2 en 6 oktober j!. heb ik van de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de raad) zijn oordeel ontvangen over zeven splitsingsplannen van energiebedrijven die reeds gesplitst zijn voor 3 augustus 27. Indien een energiebedrijf reeds gesplitst is voor 3 augustus 27 dient het overblijvende netwerkbedrijf een splitsingsplan voor te leggen. Daarin dient te worden aangetoond dat wordt voldaan aan enkele specifieke eisen uit de Wet onafhankelijk netbeheer (hierna: Won). Deze week heb ik mijn beoordeling van deze splitsingsplannen afgerond. Met deze brief informeer ik u inzake de onderstaande bedrijven over mijn bevindingen en voldoe ik aan mijn toezegging u op de hoogte te brengen van mijn oordeel en hoe ik daartoe ben gekomen. Zodra ik mijn beoordeling van de splitsingsplannen van Delta en Eneco heb afgerond, zal ik u daarover separaat informeren. Ik wijs erop dat ik in deze brief geen bedrijfsvertrouwelijke gegevens kan opnemen. Bij de beoordeling van alle ondergenoemde splitsingsplannen heb ik extern advies ingewonnen. Tevens heeft de onafhankelijke klankbordgroep implementatie splitsing energiebedrijven het proces gevolgd en geen aanleiding gevonden om ten aanzien van de zorgvuldigheid van het gevolgde proces opmerkingen te maken. Cogas In 26 heeft Cogas haar productie- en leveringsactiviteiten verkocht aan Electrabel Nederland. Op dat moment heeft vermogenstoedeling plaatsgevonden. Niettemin heb ik bij mijn beoordeling van het splitsingsplan enkele onvolkomenheden geconstateerd ten aanzien van het voldoen aan het groepsverbod en het verbod op nevenactiviteiten. In mijn aanwijzing heb ik vastgelegd dat deze ongedaan worden gemaakt. Ik stel vast dat het splitsingsplan van Cogas met inachtneming van mijn aanwijzing voldoet aan de wettelijke eisen. Intergas Ik heb vastgesteld dat de netbeheerder van Intergas niet alle taken in eigen beheer uitvoert. Intergas heeft in gesprek met mijn ministerie maatregelen in het vooruitzicht gesteld om uiterlijk per 1 januari 21 alle wettelijke taken in eigen beheer uit te voeren. Om te waarborgen dat de gedane toezegging gestand Pagina 1 van 2

9 Directoraat-generaal voor Energie en Telecom Directie Energiemarkt Ons kenmerk ET/EM / gedaan wordt, heb ik deze opgenomen in mijn aanwijzing op het splitsingsplan. Met inachtneming van mijn aanwijzing voldoet ook het splitsingsplan van Intergas aan de wettelijke eisen. Naar aanleiding van de gegevens die bij de beoordeling van het splitsingsplan naar voren zijn gekomen, heeft de raad zorgen geuit ten aanzien van de naleving van het Besluit financieel beheer netbeheerder (hierna: het Besluit) door Intergas. De raad heeft aan mij toegezegd hiernaar een onderzoek in te stellen. Ik hecht er aan dat te allen tijde voldaan wordt aan het Besluit. NetH, NRE, Obragas, Rendo en Westland Infra Op basis van de verstrekte informatie heb ik vastgesteld dat de splitsingsplannen van NetH, NRE, Obragas, Rendo en Westland Infra voldoen aan de wettelijke eisen. De splitsingsplannen en het oordeel van de raad daarover geven mij geen aanleiding voor het geven van aanwijzingen. Voor de volledigheid wijs ik er op dat de raad mij eerder al zijn zorgen heeft kenbaar gemaakt bij het voldoen aan het Besluit door NetH, NRE en Obragas. De d ziet hierop toe in^bet kader van zijn reguliere toezicht. Maria J.A. van der Hoeven Minister van Economische Zaken Pagina 2 van 2

10 Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus EC Den Haag. Directoraat-generaal voor Intergas Holding B.V. Energie en Telecom T.a.V. de heer R. van Moiirik Directie Energiemarkt Algemeen directeur Bezuidenhoutseweg 3 Warandelaan 2 Postbus PC OOSTERHOUT 25 EC Den Haag taut r^ W51 crxnuu 1 T Q7Q 3yg 8gll (atgemeen) Behandeld door dhr, drs. D.R.B. Kramer T F Datum 1 1 NOV 29 Ons kenmerk ET/EM / 9293 Betreft Aanwijzing naar aanleiding van het splitsingsplan van Intergas als bedoeld in artikel IXB, vijfde lid, van de Wet van 23 november 26 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer De Minister van Economische Zaken Op 3 juni 29 heeft het bestuur van Intergas Holding B.V. (hierna: Intergas) zijn splitsingsplan, bedoeld in artikel IXB, eerste lid, van de Wet van 23 november 26 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer (hierna: Won) ter inzage gegeven aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de raad). Bij het splitsingsplan zijn onder meer deskundigenverklaringen gevoegd als bedoeld in artikel IXB, derde lid, van de Won. Op 3 september 25 heeft Intergas reeds aan het groepsverbod voldaan door de productie- en leveringsactiviteiten te verkopen aan Dong Naturgas A/S. Op grond van artikel 2, derde lid, van de Regeling splitsingsplannen kon daarom worden volstaan met een lichte variant van het splitsingsplan. Ik heb het splitsingsplan en de deskundigenverklaringen op 6 oktober 29 van de raad ontvangen, vergezeld van zijn oordeel omtrent de wijze waarop is voldaan aan artikel IXB, tweede lid, van de Won. Dit oordeel heb ik meegewogen bij het geven van de hieronder opgenomen aanwijzing. Intergas heeft het splitsingsplan schriftelijk en mondeling toegelicht. Ook deze toelichting heb ik bij het geven van de aanwijzing meegewogen. Overwegingen: Wettelijke taken in eigen beheer Kader Volgens artikel IXB, tweede lid, onderdeel b, beschrijft het splitsingsplan de wijze waarop de netbeheerder in staat wordt gesteld de naleving van de artikelen 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en 7a van de Gaswet te verzekeren. Het gaat in de genoemde artikelen om het uitvoeren van de wettelijke taken in eigen beheer of tezamen met een of meer andere netbeheerders. Pagina 1 van 3

11 Directoraat-generaal voor Energie en Telecom Directie Energiemarkt Ons kenmerk ET/EM / 9293 Beoordeling Uit het splitsingsplan en het oordeel van de raad blijkt dat Intergas Energie B.V., de aangewezen netbeheerder, niet alle wettelijke taken in eigen beheer uitvoert, maar dat enkele taken worden uitgevoerd door Braintech Infra en Insta! latiebeheer B.V. (hierna: Braintech). Het gaat om de vaststelling van de ligging van de netten, de goedkeuring van de oplevering van de netten, het in bedrijf nemen van de netten, het aansturen van oplossen van storingen, het regelen van druk en schakelingen in de gasnetten en inplanning van ingreep in de netten (preventief en correctief). Tot 2 oktober 29 was Braintech een dochtermaatschappij van de netbeheerder. Vanaf die datum is Braintech onder de Intergas Commercie Holding B.V. geplaatst, daarmee behoort Braintech nog wel tot de groep waartoe ook de netbeheerder behoort. De wettelijke taken worden dus wel binnen het netwerkbed rijf uitgevoerd, maar uit de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet vloeit voort dat de netbeheerder de taken in eigen beheer dient uit te voeren. Het uitvoeren van de wettelijke taken in eigen beheer is onderwerp van gesprek geweest met Intergas. Intergas heeft de toezegging gedaan om uiterlijk per 1 januari 21 alle wettelijke taken in eigen beheer uit te voeren. Om de discrepantie tussen het splitsingsplan van Intergas en de vormgeving van de feitelijke splitsing weg te nemen, zal ik de toezegging van Intergas daarom vastleggen in mijn aanwijzing. Gelet op: Artikel IXB, vijfde lid, van de Wet van 23 november 26 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer; Besluit: Het bestuur van de besloten vennootschap Intergas Holding B.V. voert de splitsing, zo nodig in afwijking van zijn op 3 juni 29 ingediende splitsingsplan, uit in overeenstemming met de relevante wetgeving en met inachtneming van het navolgende: Uiterlijk per 1 januari 21 worden alle wettelijke taken als bedoeld in de artikelen 16 van de Elektriciteitswet 1998 en 1 van de Gaswet door de aangewezen netbeheerder in eigen beheer of tezamen met een of meer andere netbeheerders uitgevoerd. Pagina 2 van 3

12 Directoraat-generaal voor Energie en Telecom Directie Energiemarkt Ons kenmerk ET/EM / 9293 DeT-lWster van Economische Zaken, Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, Directie Wetgeving en Juridische Zaken (ALP: L/24), Postbus 211, 25 EC 's-gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum. Pagina 3 van 3

13 intergas -energie- Intergas Energie: Terugblik herstructurering ondernemingsfïnanciering Inleiding In de jaren negentig van de vorige eeuw concludeerde de toenmalige regering dat de energiesector inefficiënt opereerde; er moest marktwerking komen zodat de klant niet langer voor onnodig hoge energiekosten hoefde op te draaien. Hét middel om dit doel te bereiken was de liberalisering van de energiemarkt. Klanten moesten in staat worden gesteld om zelf hun leverancier te kiezen, zodat sprake zou zijn van concurrentiewerking. Een andere beoogde maatregel was (minderheids)privatisering waardoor ook bij monopolistische nutsbedrijven een echte ondernemingscultuur zou ontstaan. Het verzet tegen de splitsing van met name de grote energiebedrijven, op de achtergrond vaak gesteund door de aandeelhouders, was hevig. Een argument dat door een deel van de sector werd aangedragen was dat Nederiand in Europa te ver voor de troepen uitliep en daarmee de eigen belangen schaadde. Daarnaast wezen provincies en gemeentes de centrale overheid op de afspraak om waar mogelijk het subsidiariteitsbeginsel toe te passen. Zo gebeurde het dat het oorspronkelijke doel om de energiebedrijven marktconform te laten opereren en renderen ondergesneeuwd raakte in een (politieke) machtsstrijd. Project Brabant (24) Nadat in 22 de overname van Intergas door RWE door de minister werd geblokkeerd heroriënteerde de Raad van Commissarissen zich samen met de aandeelhouders op de toekomst van de onderneming. Het vrijmaken van de markten moest op 1 juli 24 zijn voltooid. Toezichthouder DTe, in het kielzog van EZ, was fervent voorstander van maximale marktwerking. Termen als splitsing en privatisering werden veel gebezigd en actief gepromoot. Tussen mei en september 24 werd een blauwdruk voor de toekomstvan Intergas uitgewerkt onder de naam Project Brabant. Geconcludeerd werd dat Intergas zich op grond van bedrijfseconomische overwegingen het beste kon opsplitsen in drie zelfstandige operationele units. Levering werd gezien als te risicovol en tegenstrijdig met de Fido-wetgeving. De activiteit werd in september 25 verkocht aan Dong Energy. De opbrengst (ruim 5 min) is eind 25 na aftrek van kosten als superdividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Infra werd met ingang van 26 apart gezet en middels een management buy-out deels verzelfstandigd. De kroonjuwelen bestaande uit het (gereguleerde) gasnetwerk inclusief meters en aansluitingen bleven in handen van de Intergas aandeelhouders. Project Brabant voorzag verder in een juridische herstructurering van de onderneming, in een herschikking van aandeelhouders en in de herfinanciering van de onderneming. Intergas was tot 26 volledig gefinancierd met eigen vermogen. Fusiebesprekingen NRE/Macquarie (eind 25 - voorjaar 27) Eind 25 werden gesprekken opgestart met NRE en haar beoogde privatiseringspartner Macquarie om tot een fusie te komen, waarbij Macquarie een minderheidsbelang van 49% in het fusiebedrijf zou verkrijgen. Integraal onderdeel van de waardebepaling en de daarmee verband houdende prijsonderhandelingen was de herfinanciering van de balans. Ondertekening van de contracten was slechts een kwestie van tijd.!n overleg met adviseur Macquarie en andere betrokkenen werd besloten om de financiering qua structuur en tijdshorizon gelijk te schakelen aan die van NRE (dat een jaar eerder geherfinancierd was), zodat het gefuseerde bedrijf de herfinanciering in 212 in een keer in de markt zou kunnen zetten. pag. 1/8

14 intergas -energi&- Financieel handhavingsplan (26) Toezichthouder DTe (nu Energiekamer} werd nadrukkelijk in het proces betrokken om er zeker van te zijn dat de structuur van de financiering en de hoogte van de lening binnen de grenzen van de regelgeving bleef. In de loop van 26 verschenen de eerste voorzichtige signalen van aanscherping aan de politieke horizon. De DTe introduceerde het zogeheten 'handhavingsplan groepsfinancieringen energiebedrijven', dat feitelijk uit niet meer dan vier financiële ratio's bestond waaraan netwerkbed rijven zich diende te confirmeren. Het was ook voor de Toezichthouder een nieuw territorium dat middels 'trial & error" in kaart werd gebracht. De samenstelling van de breuk van een van de ratio's was zo vreemd dat het de andere drie in het mandje uit het lood sloeg. In een gesprek met de DTe werd duidelijk dat zij de kennis van deze materie misten en volledig op adviezen van derden stuurden. Om zo kort na de introductie van de ratio's er al een te wijzigen werd als gezichtsverlies gezien en derhalve afgedaan als aanloopprobleem. Laat maar eens zien hoe een en ander uitwerkt was het credo. Herfinanciering (26) Het banksyndicaat voor de leningen aan Intergas was binnen enkele weken fors overschreven. Wel wilden de banken nadere uitleg over het recent geannonceerde handhavingsplan van de Toezichthouder. Op aandringen van de deelnemende banken verzocht Intergas DTe om een 'letter of comfort' af te geven in het kader van de beoogde financiering. De gevraagde brief werd snel daarna afgegeven. Standaard staat in de brief vermeld dat er geen rechten aan kunnen worden ontleend, maar de inhoud nam bij de deelnemende banken alle eventuele twijfels weg. Uiteindelijk werd een lening van 179 min verstrekt. De lening bestond uiteen 'senior' deel van 159 min en een 'junior 1 of achtergesteld deel van 2 min. Reden hiervan was dat het achtergestelde deel bij het risicodragend vermogen van de onderneming kon worden geteld waardoor ruim binnen de 'leverage' marge van 7% werd gebleven. Naast bovengenoemde leningen werden credit-lines ter waarde van 3 min voor werkkapitaal en investeringen ter beschikking gesteld. De opbrengst werd eind 26 na aftrek van kosten als superdividend ter beschikking van de aandeelhouders gesteld. Gelegd tegen de met NRE en Macquarie overeengekomen ondernemingswaarde voor Intergas ten bedrage van 252 min betekende dit een 'leverage' van om en nabij 7%, de door DTe vastgestelde maximum grens. Het is een normaal gegeven dat de goodwill deel uitmaakt van de ondernemingswaarde, zeker als deze waarde de grondslag is voor een voorgenomen 49% aandelenverkoop aan Macquarie. Ruim een jaar later liet de DTe met voortschrijdende politieke inzichten doorschemeren dat goodwill niet in de corresponderende ratio's van het handhavingsplan zou mogen worden meegenomen. Ten tijde van de afgifte van de 'letter of comfort' was dit aspect nog helemaal niet aan de orde. Op de vraag wat er zou gebeuren als Intergas niet aan een van de ratio's zou voldoen (het was immers duidelijk dat dit het geval was voor Intergas maar ook voor sommige andere netbeheerders) werd geantwoord dat er hooguit sprake zou zijn van verscherpt toezicht. Mondeling werd hier aan toegevoegd dat we ons geen zorgen hoefden te maken. Herschikking van aandeelhouders (eind 26/begin 27) Nadat Gasunie door een fout van de minister in 25 haar belang in Intergas had moeten overdragen aan het nieuw gevormde leveringsbedrijf GasTerra, gaf deze laatste te kennen uit te willen stappen. Hierop lieten ook de gemeentes Roosendaal en Dongen weten hun aandelen ter verkoop aan te bieden. Het onderhandelingsproces tussen de aandeelhouders over de prijsvorming werd gefaciliteerd door Intergas. De uittredende aandeelhouders gingen uiteindelijk akkoord met een lagere ondernemingswaarde ( 23 min) dan door Macquarie ( 252 min) geboden was. In februari 27 werd de transactie bekrachtigd en kochten een aantal van de bestaande aandeelhouders deze aandelen. pag, 2/8

15 Intergas -energie- Veranderingen in politiek Den Haag (begin 27) Dat het met NRE uiteindelijk stuk liep had deels te maken met verschillen van inzicht tussen de fusiepartners maar bepalend voor het afbreken van de plannen was de weigering van NRE om Macquarie los te laten. Ofschoon ook Intergas voorstander was om Macquarie als minderheidsaandeelhouder bij de fusie te betrekken, werd al snel duidelijk dat het doorzetten van deze plannen tot kwaad bloed bij diverse politieke instanties zou leiden. Het advies uit Den Haag was een ondubbelzinnig neen. NRE verkoos desalniettemin door te gaan met Macquarie en de strijd met Den Haag aan te gaan. De Tweede Kamerverkiezingen in mei 27 leverden een fikse verschuiving naar links op. Meer en meer werd duidelijk dat een steeds groter deel van politiek Den Haag aangevuld met diverse maatschappelijke groeperingen ernstig begon te twijfelen aan het begin van deze eeuw ingezette veranderingstraject in de energiebranche. Er werd hardop getwijfeld of de ingezette koers van liberalisering, splitsing en wellicht ook minderheidsprivatisering wel juist was. Steeds luider werd geëist dat de hele boel zou worden teruggedraaid. De twijfels werden versterkt door sterk oplopende energierekeningen voor burgers en zakelijke afnemers vanwege de hoge olieprijzen. Het populistische oordeel was dat de beoogde marktwerking juist had geleid tot hogere prijzen en dus was het een slecht experiment dat ongedaan diende te worden gemaakt. De regering besefte dat dit niet haalbaar noch gewenst was maar probeerde wel om de maatschappelijke onvrede in te dammen. In snel tempo voerde EZ een aantal maatregelen door die vooral de drie grote (in hun ogen eigengereide) energiebedrijven in het gareel moesten krijgen. Tegen de zin van deze grote spelers werd de splitsingswet aangenomen, zij het met een verlicht regiem. De nog geïntegreerde energiebedrijven hoefden niet daadwerkelijk te splitsen zolang zij geen (buitenlandse) avonturen aan zouden gaan. Dat was precies wat ze wél deden. Delta ging over de grens naar België en Nuon flirtte nadrukkelijk met Dong en stond daarmee het plan om een nationale kampioen met Essent te creëren in de weg. Eind 26 initieerde de DTe het winstenonderzoek bij (geïntegreerde) energiebedrijven. Primaire aanleiding hiertoe was vermeende cross-subsidiëring, waarbij zaken als bijvoorbeeld sponsoring werden gefinancierd met publiek geld van de netbeheerder. Uiteindelijk werd geconcludeerd dat hiervan geen sprake was maar werd tevens vastgesteld dat de betreffende netbeheerders excessieve winsten zouden maken. Dit winstenonderzoek is de aanleiding geweest tot de aanscherping van de regulering in juli 27. De nieuwe koers van intergas (voorjaar 27) Onmiddellijk na het afbreken van de fusiebesprekingen in april 27 besloot Intergas om het roer radicaal om te gooien. Met de invoering van de 3 e reguleringsperiode gas waarvan de eerste informatie pas in juli 27 beschikbaar kwam, werd duidelijk dat netbeheerders zich moesten opmaken voor sterk verlaagde inkomsten. De transporttarieven voor de jaren werden gemiddeld met 6,6% gekort. En dat terwijl bij het van kracht worden van de x-factor in 23 werd beloofd dat aan het eind van de 2 e periode ultimo 27 sprake zou zijn van een 'level playing field' waardna slechts x-kortingen ter hoogte van de toekomstige productiviteitsverbetering zouden worden opgelegd (hoogstens 1 è 2 procent). De branche werd begin 28 bovendien nog achteraf geconfronteerd met een extra korting van 65 min over de 2 e reguleringsperiode De Toezichthouder had geconstateerd dat de branche efficiënter was geweest dan gedacht en ais gevolg daarvan teveel winst had gemaakt. De overheid maakte overigens pas in 28 duidelijk dat wat haar betreft ook de meter- en aansluitvergoedingen zouden moeten worden gereguleerd. pag. 3/8

16 intergas energie- Als klap op de vuurpijl werd aangekondigd dat er slimme meters moeten worden geplaatst ten einde energiebesparingen te realiseren. De hoge kosten waarmee dit plan gepaard gaat (inkoop meters, installatiekosten, communicatiekosten en 'stranded cost' van de huidige meterpool), moeten de netbeheerders maar uit verdere efficiencymaatregelen financieren, zo sprak toenmalig minister Brinkhorst. Nadat de DTe, die inmiddels als Energiekamer door het leven gaat, met voortschrijdende politieke inzichten had laten doorschemeren dat goodwill niet mag worden meegenomen in de betreffende twee handhavingsratio's, kwam daar nu het element van fors verlaagde toekomstige cashflows bij. Niets doen was derhalve geen optie en besloten werd om per direct het roer om te gooien. In het voorjaar van 27 werd besloten om de volgende maatregelen te nemen: 1) Alle overtollige liquiditeiten ( 3 min) aanwenden voor vervroegde aflossing. 2) De opbrengst uit de verkoop van het onroerend goed Oosterhout ( 5,5 min) aanwenden ter aflossing van de lening. 3) Alle investeringen financieren uit de gerealiseerde cashflow in plaats van uit aanvullende kredietfaciliteiten en het gasnetwerk in topconditie houden. 4) Voortgaan met het realiseren van verdere efficiencyslagen. 5) Het dividendbeleid baseren op een jaarlijks overeen te komen pay-out ratio over de nettowinst en niet zoals voor de fusie was afgesproken op 1% van de vrije kasstroom. 6) Zo snel mogelijk op eigen kracht repareren ten einde aan de handhavingsratio's te voldoen. De splitsing (28) De nieuwe minister van Economische Zaken mevrouw van der Hoeven dwong snel naar haar aantreden de splitsing van nog geïntegreerde energiebedrijven alsnog af. Zij dicteerde dat alle netbeheerders uiterlijk op 1 juli 29 een splitsingsplan moesten indienen en op 31 december 21 daadwerkelijk gesplitst dienen te zijn. Essent, Eneco en Delta kondigden aan deze maatregel via de Rechter te zullen bestrijden. In het voorjaar van 28 verschenen er artikelen in de krant waarin met grote koppen werd gemeld dat de grote spelers de splitsing zouden gebruiken om hun netbedrijven uitte melken om zo het productie-leveringsdeel een oorlogskas te verschaffen op het Europese speelveld. De minister reageerde op aandringen van de Tweede Kamer met een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) d.d. 26 juli 28, waarin zij de financiële ratio's in het handhavingsplan tot wet verhief, inclusief boeteclausules. Hiermee was het informele karakter van het handhavingsplan in één klap verleden tijd. Op 1 juli 28 trad de Wet onafhankelijk netbeheer (Won) in werking voor zover dit de splitsing van geïntegreerde energiebedrijven betrof. Bijna tegelijk werd tegen de zin van een groot deel van politiek Den Haag de verkoop van het productie-leveringsdeel van Nuon en Essent aan respectievelijk Vattenfall en RWE bekend gemaakt. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer eiste van de minister dat zij de voorgenomen verkopen zou blokkeren maarzij antwoordde hiervoor niet de wettelijke middelen ter beschikking te hebben. Daarop eiste de Tweede Kamer dat zij de solvabiliteitgrens voor netwerkbedrijven zou verhogen naar 5% om zo de verkoopproposities van het vrije deel voor kopers minder aantrekkelijk te maken. De minister weigerde dit aanvankelijk maar het dispuut eindigde begin 29 in een compromis van 4% voor nog niet gesplitste bedrijven. Op 2 september jl. heeft de minister bovendien een Nota van wijziging ingediend waarin ze enkele onderdelen van de wet verder aanscherpt. Voorgesteld wordt o.a. om dividendbetalingen voor reeds gesplitste netwerkbedrijven (3% solvabiliteiteis) onmogelijk te maken zolang ze daarmee onder een solvabiliteit van 4% komen. pag. 4/8

17 intergas -energie- De kredietcrisis (28) De kredietcrisis die in de zomer van 28 in volle hevigheid uitbarst, raakt Intergas op twee fronten, zijnde de swap en de Cross Border Lease (CBL). De swap die als renteverzekering op de uitstaande leningen is afgesloten heeft vanaf november 26 'in the money' gestaan omdat de marktrentes hoger waren dan het bij het afsluiten van de overeenkomst gefixeerde tarief van 3,92%. In het 4 S kwartaal van vorig jaar duikelt de waarde van de swap in 1 weken tijd van circa 6 min plus naar ongeveer 6 min negatief. Onder de nieuw ingevoerde regels voor de jaarverslaggeving (IFRS) moeten financiële producten waaronder de swap tegen marktwaarde op de balans worden verantwoord. De waardevermindering slaat een flinke deuk in de solvabiliteit van Intergas. In oktober van vorig jaar bleek dat Intergas ook in het kader van de CBL tot actie moest overgaan. Ambac, de verzekeraar die namens Intergas garanties aan de Amerikaanse investeerder onder de CBL had afgegeven was door de vloer van de minimale credit-rating gegaan. De investeerder eiste nakoming binnen 3 dagen van haar contractuele recht voor vervangende zekerheden. Door vroegtijdig op deze calamiteit te anticiperen en de nodige voorbereidingen te treffen stond Intergas klaar toen het zo ver was. Uiteindelijk zijn de geëiste zekerheden namens Intergas door BNG afgegeven waarbij de bank als voorwaarde heeft gesteld dat alleen dividend betaalbaar mag worden gesteld met inachtneming van een minimum solvabiliteit van 3% (waarbij een formule wordt gehanteerd die nog strenger is dan die van de Energiekamer). Aan dit traject hangt echter wel een prijskaartje van circa 4 min aangezien er jaarlijks een Letter of Credit tot aan het eind van de looptijd van de CBL in 226 dient te worden afgegeven. Ook dit gaat ten koste van de solvabiliteit van de onderneming. Wel dient hierbij aangetekend te worden dat de in 1999 ontvangen vergoeding voor het aangaan van de CBL ( 8,2 min) nog altijd veel hoger is dan de gemaakte kosten tot aan vandaag. Genoemd bedrag is destijds ter beschikking aan de aandeelhouders gesteld. Verkenning kapitaalinjectie (eind 28/begin 29) In het licht van deze ontwikkelingen werd besloten om deze problematiek op de agenda van de AVA in december 28 te zetten en tegelijk te sonderen hoe de aandeelhouders tegenover een eventuele kapitaalstorting staan. In de vergadering werd afgesproken om begin 29 een informatiebijeenkomst te houden voor portefeuillehouders en financiële ambtenaren. De bijeenkomst had ten doel om dieper op deze gecompliceerde materie in te gaan, zodat duidelijk zou worden waarom deze situatie is ontstaan en op welke wijze het probleem kan worden opgelost. Op grond van deze informatie kon intern overleg bij de gemeentes plaatsvinden en een advies worden opgesteld. Op de bijeenkomst van 18 februari 29 werden vier varianten gepresenteerd: Agiostorting (simpelste vorm waaraan iedereen moét meedoen) Aandelenemissie (uitbreiding aandelenkapitaal; wie niet meedoet verwatert) Uitgifte preferente aandelen (voorafgestelde vergoeding die preferent is ten opzichte van 'gewone' aandeelhouders) Converteerbare achtergestelde lening (later afgeblazen omdat de Energiekamer dit niet als eigen vermogen aanmerkt) pag. 5/8

18 Intergas -energtfe- De in deze presentatie opgenomen cijferberekeningen lieten zien dat, rekening houdend met toen geldende omstandigheden en enkele aannames, zo'n 33 min aan kapitaal benodigd zou zijn om aan de handhavingsratio's te voldoen en zo de ingestelde dividendstop per direct ongedaan te kunnen maken. Aangegeven werd dat de kapitaalstorting geheel zou worden gebruikt voor aflossing op de lopende lening. Dat het gepresenteerde voorstel geen in beton gegoten garantie bood werd duidelijk toen werd toegelicht welke variabelen de grondslag voor het benodigde bedrag vormen. De aanname dat de marktrentes op termijn weer stijgen naar het niveau van november 26 waarbij de swap een marktwaarde van nul zou hebben. Dit is belangrijk voor de hoogte van de solvabiliteit Dat in de komende tijd geen noemenswaardige nieuwe (negatieve) ontwikkelingen op het gebied van wet- & regelgeving worden geïntroduceerd Resultaten en cashflow zijn gebaseerd op het huidige business plan + rechtlijnige extrapolatie na 211 Voor geen van bovengenoemde factoren kon een keiharde garantie worden afgegeven zodat niet zeker was dat het (preferente) dividend ook direct vanaf het eerste jaar (21) betaalbaar mag worden gesteld. Voor de aanwezigen vormde deze onzekerheid een onoverkomelijke horde om het voorstel van preferente aandelen dat de voorkeur genoot positief aan de achterban voor te leggen. Afgesproken werd om een 'sensitivity' analyse uit te werken ten einde inzicht te geven in de volatiiiteit van deze variabelen. De resultaten werden op 2 maart 29 met de klankbordgroep besproken. Al snel werd duidelijk dat de leden van de klankbordgroep er weinig voor voelden om op basis van zoveel onzekerheden en bijbehorende volatiiiteit het idee van een kapitaalstorting nu positief aan hun achterban voor te leggen. De uitkomsten van deze discussie zouden door een kleine werkgroep van gemeenteambtenaren in samenwerking met de directie van Intergas in een brief aan alle Intergas aandeelhouders worden verwoord. Op 28 mei 29 is de bewuste brief verstuurd waarin wordt geadviseerd om eerst de beoordeling van het op 3 juni 29 in te dienen splitsingsplan door de NMA/Energiekamer af te wachten, ten einde niet op de ontwikkelingen vooruit te lopen. Aangegeven werd dat naar verwachting het standpunt van de Energiekamer rond het vierde kwartaal beschikbaar zal komen. R cente ontwikkelingen (oktober/november 29) De Energiekamer heeft zich keurig aan het verzoek gehouden om ons tot begin oktober met rust te laten zodat we het business plan konden uitwerken. Op 7 oktober werd een informatieverzoek van de EK ontvangen dat op 23 oktober is beantwoord. De twee thema's waarover vragen werden gesteld betroffen het (nog) niet volledig voldoen aan de richtsnoeren (netwerkactiviteiten) in het kader van de Wet onafhankelijk netbeheer (Won) en vragen van gelijke strekking over de financiële handhavingsratio's. In de beantwoording is duidelijk gemaakt dat we met de aangekondigde reparatie voor het eind van dit jaar in onze ogen zullen voldoen aan de richtsnoeren. Om dit te kunnen realiseren zijn een aantal toezichthoudende taken, de storingsdienst en de meldkamer bij Braintech weggehaald. De bemensing hiervoor geschiedt tot nader order middels inhuur van Braintech en in dienst getreden medewerkers. pag. 6/8

19 Intergas -energie- Op grond van de ingediende cijferinformatie heeft de EK op 9 oktober jl. een bedrijfsbezoek bij Intergas afgelegd om verder te praten over de (mate van) non-conformiteit ten aanzien van het financieel beheer netbeheerders. Naar aanleiding hiervan zal een aanvullend informatieverzoek ons binnenkort bereiken. Naar aanleiding van het ingediende splitsingsplan heeft op 2 oktober jl. bij Economische Zaken een hoorzitting plaatsgevonden. Vooraf zijn een aantal vragen ter verduidelijking beantwoord. EZ gaf tevens aan dat de minister overweegt om rechtstreeks in contact te treden met de voorzitter van de RvC en/of de (klankbordgroep van) aandeelhouders om over de ontstane non-conformiteit te praten. Het splitsingsplan is op 11 november jl. met inbegrip van een aanwijzing door de minister goedgekeurd. De aanwijzing betreft nakoming van de door Intergas toegezegde conformiteit inzake de richtsnoeren onder de Won en gaat in op de (gedeeltelijke) non-conformiteit inzake de financiële handhavingsratio's. Rode draad verweer Intergas Steeds is naar zowel Economische Zaken als naar de Energiekamer benadrukt dat bij Intergas te allen tijde een verantwoord beleid is gevoerd. Steeds is er voldoende aandacht geweest voor de dan vigerende wet- & regelgeving en werden Economische Zaken en Energiekamer geconsulteerd en van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Pas na invoering van nieuw ingevoerde wet- & regelgeving is op twee gebieden non-conformiteit ontstaan. Onmiddellijk nadat deze feiten bekend werden is het beleid van Intergas hierop aangepast zodat de ontstane non-conformiteit binnen de kortst mogelijke termijn kan worden gerepareerd. In dit proces worden de aandeelhouders nadrukkelijk betrokken. Verwachtingen omtrent het vervolgproces We kunnen vaststellen dat Intergas weliswaar prudent met de zaken is omgegaan maar dat de onderneming na invoering van nieuwe wet- & regelgeving niet langer op alle punten aan de wet voldoet. Er zal derhalve ook financieel gerepareerd moeten worden. Dit kan door middel van een kapitaalstorting, door verkoop of door fusie. Ten einde in eventuele overname en/of fusiegesprekken voldoende onderhandelingskracht te kunnen ontwikkelen, zal een alternatieve optie beschikbaar moeten zijn. Een kapitaalstorting door de zittende aandeelhouders stelt de onderneming in staat om (voorlopig) zelfstandig door te gaan in geval onderhandelingen met derden geen concrete en voor de stakeholders van Intergas bevredigende resultaten opleveren. Essentieel wordt de termijn waarbinnen we de financiële non-conformiteit mogen repareren, zeker als we de komende gemeenteraadverkiezingen in ogenschouw nemen. Om de vereiste bestuurlijke besluitvorming goed vorm te kunnen geven is een periode van tenminste zes maanden nodig, maar heeft een jaar onze sterke voorkeur. De focus in de komende besprekingen met EZ en de EK zal vooral hierop gericht zijn. pag. 7/8

20 interpas ~en&rgi&- Opties 1) Zittende aandeelhouders doen benodigde kapitaalstorting (agiostorting) Oordeel: Relatief simpele recht toe recht aan optie 2) Zittende aandeelhouders doen uitgestelde en budgetneutraie kapitaalstorting met garantiestelling (NRE variant) Oordeel: Pragmatische oplossing die Intergas op korte termijn betere onderhandelingspositie biedt 3) Deel van de zittende aandeelhouders doet optie 2 Oordeel: Gelijk aan optie 2 maar wel een die met waarderingsproblematiek komt 4) Nieuwe aandeelhouder aantrekken voor benodigde kapitaalstorting (provincie Noord Brabant heeft geld ontvangen uit de verkoop van Essent) Oordeel: Waarom zou de provincie als groot-aandeelhouder van Enexis separaat in het kleine Intergas investeren? 5) Aanvragen credit rating ter vervanging van EK handhavingsratio's Oordeel: Zogeheten 'softe' componenten als grootte van de onderneming hebben grote invloed op de uiteindelijke rating; lijkt voor Intergas ongunstig dus verspilling van tijd en geld 6) Overname door Enexis (Stedin zou geografisch gezien ook kunnen) Oordeel: Natuurlijke optie maar alleen met alternatief 1-4 achter de hand voor de prijsvorming Effecten kapitaalstorting op financiële handhavingsratio's Na (maximale) kapitaalstorting van 4 miljoen in jaar 21 Realisatie 28 Raming 29 Budget 21 Prognose 211 Prognose 212 Prognose 213 Prognose 214 Ratio's Eneraiekamer Norm EBIT rentedekking >1,7 2,a 1,8 cj~ * üft,z,fl: 1st?fi FFO rentedekking >2,5 3,1 2,8 3,6 %4; 3A 3.S A4 FFO > schuld = 11% 1,% _ 7,9% 14,7% ' W,2%, itff» i2;2% ' 1:2'iéS&. Schuld + balanstotaal <6% - 87,2% 85,-4% s $& ' Säg"» 55;4% : : 5$f& MÊ% Na een (maximale) kapitaalstorting van 4 miljoen in 21 wordt vanaf 211 voldaan aan alle middels Algemene Maatregel van Bestuur opgelegde ratio's financieel beheer netbeheerders. (*) Als gevolg van de bijzondere waardevermindering precario voor een bedrag van 7,5 miljoen wordt in 21 nog niet aan de 1e ratio voldaan (EBIT rentedekking). Zonder genoemde waardevermindering precario zou de ratio 'EBIT rentedekking' uitkomen op 2,1 en wel ruimschoots binnen de norm (> 1,7) blijven. Oosterhout, februari 21 pag. 8/8

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 182 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 maart 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 789 Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken mr drs. C.F. Bakas en mr L. van Gastel Sinds 1 januari 2002 hebben de middelgrote elektriciteitsafnemers, een groep van ongeveer

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14)

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Inhoud Blz. Specificaties vaste activa en lange passiva 1

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl.

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den H aag P ostbus 20201 2500 EE D en

Nadere informatie

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland Van: 1. Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) der Universiteit van Amsterdam, B.E. Baarsma en M. de Nooij 2. Norton Rose Advocaten, W. Koster

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Consultatiedocument STROOM

Consultatiedocument STROOM Consultatiedocument STROOM Inhoudsopgave DEEL I... 3 1. Inleiding... 3 2. De wetgevingsagenda STROOM... 3 3. Stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren... 4 DEEL II... 6 4. Inhoud algehele herziening...

Nadere informatie

rechtspraak ondernemingsrecht

rechtspraak ondernemingsrecht 2009, 63 RECHTBANK ARNHEM (VOORZIENINGENRECHTER) 10 juli 2009, nr. 185101 / KG ZA 09-319 (Mr. R.J.B. Boonekamp) BW art. 2:87b,, 121, 195b; EG Verdrag art. 56 LJN BJ2214 Uitleg van statuten. Kwaliteitseis.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. nv holding westland infra

Jaarverslag 2011. nv holding westland infra Jaarverslag 2011 nv holding westland infra Jaarverslag 2011 Inhoud BEDRIJFSPROFIEL 4 KERNCIJFERS 2007 2011 5 AANDEELHOUDERS EN BESTUURSSAMENSTELLING 6 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 7 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN Commissieleden: A.W. Kist, F.J.M. Crone, D.F. Hudig, N.G. Ketting, T. de Swaan, R. Willems 26 juni 2008 INHOUD SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN...4 1. INLEIDING...11

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht ARTIKELEN PRAKTIJK Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht 1 Inleiding Ondernemingen die wat betreft een onderdeel van hun business een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben en overwegen om

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

1. Inleiding. Pagina 1 van 21

1. Inleiding. Pagina 1 van 21 1. Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In overeenstemming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om 10.30 uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/146

Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 11.02.2014 2014/0011981 A.J. van der Knaap T 038 499 89 99 M A.vd.Knaap@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Voorgenomen verkoop

Nadere informatie

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties HANDREIKING Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties Colofon In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgevoerd door BNG Advies Tekst: Gabriël de Groot, senior adviseur BNG

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie