Portfolioanalyse in de bouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Portfolioanalyse in de bouw"

Transcriptie

1 Portfolioanalyse in de bouw Portfolioanalyse in de bouw Hoe wordt de portfolioanalyse van Kraljic ter bepaling van een gedifferentieerde inkoopstrategie nu eigenlijk gemaakt? Een praktijkvoorbeeld bij een bouwbedrijf Ir. I. M. P. Meuwissen 1 Inleiding De portfoliotheorie in het kort Portfolioanalyse in de praktijk Situatieschets Portfolioanalyse bij Voorbeeld NV Aanpak Resultaten Praktijkproblemen De kneepjes van het vak Conclusies en aanbevelingen Literatuur

2

3 Portfolioanalyse in de bouw Inleiding Wanneer het met de economie slechter begint te gaan, richten veel organisaties hun aandacht meer en meer naar binnen en gaan ze op zoek naar mogelijkheden om kosten te besparen en de kwaliteit van het eindproduct te verbeteren. Vaak wordt inkoop dan ineens vanuit het niets hoog op de agenda gezet. Inkoopverbetertrajecten (in het kader van dit artikel gedefinieerd als een verzameling van inkoopverbeterprojecten die elk betrekking hebben op één product of onderwerp) beginnen veelal bij het opstellen van een inkoopportfolio en de analyse van de huidige leveranciers- en inkoopstrategie. Daarmee kan vervolgens de optimale leveranciers- en inkoopstrategie per product bepaald worden. Het afzetten van de huidige situatie ( Ist ) tegen de wenselijke situatie ( Soll ) geeft vervolgens haarfijn aan op welke terreinen welke verbeteringen gerealiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld in het verminderen van het aantal leveranciers, het standaardiseren van het inkooppakket, het vereenvoudigen van bestelprocedures, en dergelijke. Veel bedrijven zijn in de afgelopen jaren met de portfoliotheorie aan de slag gegaan en hebben daar ongetwijfeld goede resultaten mee geboekt. In de praktijk binnen bouwondernemingen wordt de portfolioanalyse ook toegepast. Daarbij is een aantal praktijkproblemen geconstateerd, die zich mogelijk ook bij andere bedrijven kunnen voordoen en die de toepassing van de theorie niet altijd even eenvoudig maken. Maar voor elk probleem is er gelukkig een oplossing! 2 De portfoliotheorie in het kort In 1985 ontwikkelde P. Kraljic [8] de portfolioanalyse als hulpmiddel voor het opstellen van een gedifferentieerde inkoopstrategie (zie ook artikel 1.6 en 3.10 in dit handboek [5, 6]). Bij deze analyse worden de produc-

4 6.7 4 Portfolioanalyse in de bouw ten uit het inkooppakket ingedeeld aan de hand van twee criteria, te weten: 1. de invloed op het financieel resultaat; en 2. het toeleveringsrisico. De invloed op het financieel resultaat is hoger bij onder meer: een hogere prijs per product; een grotere ingekochte hoeveelheid; een hogere toegevoegde waarde van het product voor de kwaliteit en het onderscheidend vermogen van het eindproduct (strategisch belang); hogere kosten verbonden aan het gebruik (total cost of ownership (TCoO)); een slechtere machtspositie van de onderneming ten opzichte van de leverancier. Het toeleveringsrisico wordt onder andere hoger door: een kleiner aantal leveranciers in de markt; productie en levering op klantspecificatie; een langere levertijd; een slechtere leverbetrouwbaarheid van de leverancier; de bederfelijkheid of vergankelijkheid van het product; het risico van schade bij leveringsproblemen; een zwakkere machtspositie van de onderneming ten opzichte van de leverancier. De portfolio wordt in het eenvoudigste geval samengesteld op basis van twee objectief meetbare getallen, te weten: 1. de inkoopomzet van het product in een bepaalde periode (totaal aantal producten gemiddelde prijs) als graadmeter voor de invloed op het financiële resultaat; en 2. het aantal leveranciers dat aan de onderneming levert (ter bepaling van het toeleveringsrisico). Dat dit een vrij beperkte indelingsbasis geeft, moge duidelijk zijn, aangezien meer subjectieve of minder een-

5 Portfolioanalyse in de bouw voudig meetbare objectieve criteria, die wel van wezenlijk belang kunnen zijn voor de definitieve indeling, niet worden meegenomen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als: machtspositie ten opzichte van de leverancier; leverbetrouwbaarheid; toegevoegde waarde aan het eindproduct; risico bij leveringsproblemen. Bij een eerste toepassing van de portfolioanalyse kan, om een initiële indeling te bepalen, echter worden volstaan met het bepalen van de inkoopomzet die er in een bepaalde periode voor dat product gegenereerd is en het aantal leveranciers dat aan de organisatie geleverd heeft, omdat het in eerste instantie gaat om het bepalen van de prioriteit die elk product voor de inkoper in zijn aandacht en tijdsbesteding dient te hebben. In de daaropvolgende verbeterprojecten wordt meer informatie over de prioriteitsprojecten verzameld, waardoor een verdere verfijning kan worden aangebracht. Aangezien wordt geadviseerd de portfolioanalyse periodiek te herhalen om verschuivingen zichtbaar te maken en daarmee het gekozen beleid steeds opnieuw aan te passen aan de specifieke situatie, kan in volgende analyses een steeds verdere completering en verfijning op basis van verzamelde informatie plaatsvinden. Naarmate de tijd vordert, zullen steeds meer projecten van lagere prioriteit worden aangepakt, en zal er een continu verbeterproces ontstaan, dat vanzelf een verdere detaillering tot gevolg heeft. Door de twee criteria in een tweedimensionale matrix tegen elkaar uit te zetten, resulteren vier categorieën (zie figuur 1): 1. Strategische producten. Strategische producten kenmerken zich door een grote invloed op het financiële bedrijfsresultaat. De aankoop van deze producten is van groot belang voor de continuïteit van de onderneming, want deze producten zijn sterk bepalend voor de omzet en de winst. Ze hebben een belangrijke bijdrage in de kostprijs en bepalen mede

6 6.7 6 Portfolioanalyse in de bouw de toegevoegde waarde van het eindproduct. Ze worden van één of van een schaars aantal leveranciers betrokken, de levertijden zijn veelal lang en het product is complex. Veelal zijn dit zeer specifieke producten, bijvoorbeeld vanwege hun vooruitstrevende techniek of vergaande vervlechting in de samenwerking (denk aan bijvoorbeeld onderaanneming). 2. Hefboomproducten. Hefboomproducten hebben een relatief groot aandeel in de kostprijs en het financiële resultaat (door een hoge stuksprijs of door aankoop van bulkhoeveelheden), maar kennen een klein toeleveringsrisico. Het gaat hierbij veelal om relatief standaard producten, die betrokken kunnen worden van veel verschillende toeleveranciers. Geringe prijswijzigingen werken drastisch door in de kostprijs van het eindproduct. 3. Routineproducten. Routineproducten kunnen veelal door meerdere leveranciers geleverd worden, of er zijn alternatieve producten voor beschikbaar. Per eenheid hebben ze een relatief lage waarde, waardoor ze weinig invloed uitoefenen op de kostprijs en het bedrijfsresultaat. De inkoop van routineproducten neemt veelal veel tijd in beslag. De meeste routineproducten vallen onder de facilitaire goederen en diensten. 4. Knelpuntproducten. Knelpuntproducten zijn relatief laagwaardig, maar kennen een groot toeleveringsrisico, bijvoorbeeld door hun bederfelijkheid, lange levertijden, slechte leverbetrouwbaarheid of vanwege het feit dat ze van een monopolist betrokken worden. De inkoop van deze producten heeft dan ook een grote invloed op de continuïteit van de onderneming, ondanks de lage waarde die ze vertegenwoordigen. Voor een uitgebreide behandeling van de portfolioanalyse wordt verwezen naar artikel 3.10 in het derde deel van dit handboek [6], dan wel naar de specifieke literatuur hierover [8, 13].

7 Portfolioanalyse in de bouw Hoog Strategische producten Invloed op financieel resultaat Knelpuntproducten Routineproducten Hefboomproducten Laag Figuur 1. Portfolioanalyse. Laag Toeleveringsrisico Hoog Voor elk van de genoemde klassen is vervolgens een optimale strategie te bepalen, die, kort samengevat in kernpunten, is weergegeven in figuur Hoog Hefboomproduct Strategisch product Invloed op financieel resultaat Laag Beleid: Beste deal Beslissing: Centraal contract o.b.v. penvoerderschap/ decentraal afroepen Informatie: Concurrentie Routineproduct Beleid: IT-ondersteuning Beslissing: Centraal contract/decentraal afroepen Informatie: Interne vraag Beleid: Risicobeheersing Beslissing: Decentraal Informatie: Lange termijn Knelpuntproduct Beleid: Zekerheid levering Beslissing: Decentraal Informatie: Alternatieven Figuur 2. Strategiebepaling. Laag Toeleveringsrisico Hoog

8 6.7 8 Portfolioanalyse in de bouw Daarbij geeft beleid de focus voor contractonderhandelingen aan, beslissing de toewijzing van verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid in de organisatie en informatie de informatiebehoefte die er bestaat voorafgaand aan het afsluiten van het contract en ten behoeve van de controle op het contract. Omdat het uiteindelijke gedifferentieerde inkoopbeleid sterk afhankelijk is van de aard van de producten, wordt hier in dit kader niet dieper op ingegaan. Voor een verdere uitdieping van de mogelijke strategieen beleidskeuzen (bijvoorbeeld contractfocus, samenwerkingsvorm, elektronisch inkopen of niet, globale of lokale marktbenadering) per categorie wordt verwezen naar artikel 1.6 en 3.10, die hier nader op ingaan. 3 Portfolioanalyse in praktijk Er zijn bedrijven die met één druk op de knop alle voor het opstellen van de portfolioanalyse en het bepalen van de gewenste inkoopstrategie en daarmee het identificeren van verbeterprojecten benodigde informatie over de invloed op het financieel resultaat en het toeleveringsrisico ter beschikking hebben. Handelsondernemingen bijvoorbeeld houden veelal op productniveau de in- en verkoopgegevens bij, waardoor de portfolioanalyse vrij eenvoudig kan worden samengesteld. Maar dat geldt niet voor alle bedrijven. Voor sommige bedrijven blijkt het verzamelen van de benodigde informatie een arbeidsintensief en complex proces waar van tevoren goed over nagedacht moet worden, om verspilling van energie en het gevaar het overzicht te verliezen, te voorkomen. Zo wordt inkoopinformatie bij veel bouwondernemingen alleen op leveranciersniveau bijgehouden, omdat aan de beschikbare financiële boekhouding weinig operationele stuurinformatie is gekoppeld. Bij die bedrijven wordt veelal puur gestuurd op omzet en resultaat.

9 Portfolioanalyse in de bouw De portfolioanalyse is een productclassificatie, en daarom is in zo n geval herleiding van leveranciers- naar productniveau noodzakelijk om haar te kunnen samenstellen. Dit is ook het geval bij onze Voorbeeld NV. De in de boekhouding aanwezige informatie is slechts op zeer arbeidsintensieve wijze (door het doorlopen van facturen) of met behulp van externe informatie (via leveranciers, Kamer van Koophandel, e.d.) in haar volledigheid naar productniveau te herleiden, en dat proces zal zeer foutgevoelig zijn. Om de totale tijdsbesteding te minimaliseren is het dan ook van belang zeker de eerste keer dat de portfolioanalyse gemaakt wordt, niet te streven naar perfectie, maar uit te gaan van de wet van de grote getallen. De belangrijkste producten komen ook op basis van minder zorgvuldig en volledig verzamelde informatie boven drijven, zodat de indeling in de portfoliomatrix ook op basis van redelijk beperkte informatie een goed beeld geeft van de werkelijkheid en prioriteiten aan de hand daarvan zinvol kunnen worden bepaald. In het vervolgtraject kan dan meer informatie verzameld worden die een verdere verfijning mogelijk maakt. Dit betekent dat men niet alles tegelijkertijd tot in detail moet willen analyseren, maar dat men moet beginnen met de grote brokken. Hoe in de praktijk die herleiding van leveranciers- naar productniveau nu op een relatief eenvoudige manier gedaan kan worden, wordt in het volgende voorbeeld beschreven. 3.1 Situatieschets Als praktijkvoorbeeld nemen we Voorbeeld NV, een bouwonderneming met meerdere vestigingen (en daaronder verschillende afdelingen) die werkzaam zijn in diverse marktsegmenten (zie figuur 3). De onderneming heeft zich in de afgelopen jaren geconfronteerd gezien met teruglopende resultaten en toenemende concurrentie vanuit binnen- en buitenland, door onder andere:

10 Portfolioanalyse in de bouw Voorbeeld NV Onderneming Vestiging 1 BV Vestiging Vestiging 2 BV Vestiging Vestiging 3 BV Vestiging Vestiging BV Vestiging Vestiging BV Vestiging Afdeling 1 Afdeling Afdeling 2 Afdeling Afdeling 1 Afdeling Afdeling 2 Afdeling Afdeling 1 Afdeling Afdeling 2 Afdeling Figuur 3. Onderneming Voorbeeld NV. de afnemende investeringsbereidheid van overheid en industrie en de daarmee verslechterde markt; het wettelijk ingestelde openbare aanbestedingsbeleid; de openstelling van de Europese grenzen. Omdat de bouwmarkt nog steeds een markt is waarin prijs het doorslaggevende selectiecriterium is (ook al proberen opdrachtgevers vaak anders te doen geloven), is de onderneming genoodzaakt tot het verlagen van de kosten met het oog op het behouden c.q. versterken van de concurrentiepositie en het waarborgen van de continuïteit. De resultaten van de bouwenquête noodzaken de onderneming daarnaast haar beleid nog eens vanuit integriteitsoogpunt nader onder de loep te nemen. De vestigingen van Voorbeeld NV kopen momenteel decentraal in zonder vergaande vorm van samenwerking. Daarnaast kennen ze onderling zeer afwijkende inkooporganisaties, -procedures en -systemen. Er bestaat veel overlap in de inkooppakketten van de verschillende vestigingen, zowel qua leveranciers als qua producten, maar daarnaast bestaan er ook vestigingsspecifieke inkoopgoederen en leveranciers (zie figuur 4). De onderneming Voorbeeld NV kent over alle vestigingen genomen (in totaal vijf) gemiddeld een inkoopaandeel van ruim 70% (totale inkoopomzet/totale verkoopomzet), schommelend per vestiging tussen de 50% voor

11 Portfolioanalyse in de bouw Figuur 4. Huidige inkoop: decentraal. het arbeidsintensieve bedrijf met veel eigen personeel (wegens het specifieke technische karakter van het eindproduct) en 80% voor het bedrijf dat veel gebruikmaakt van onderaanneming. Dit hoge inkoopaandeel betekent dat de kosten van inkoop aanzienlijk doorwerken in de bepaling van de winst en het resultaat van de onderneming. Derhalve is het belangrijk te streven naar een effectieve en efficiënte inkoop, waarbij zo weinig mogelijk onnodige kosten worden gemaakt en zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van mogelijke voordelen ten gevolge van aanwezige synergie. Deze voordelen kunnen zowel bestaan uit schaalvoordelen in de inkoop, als uit het uitwisselen van aanwezige kennis en het gebruikmaken van elkaars systemen.

12 Portfolioanalyse in de bouw Ook realiseert men zich dat de kwaliteit van de ingekochte producten een aanzienlijke invloed heeft op de effectiviteit en efficiëntie van het bouwproces: door een juiste productkeuze kunnen faalkosten aanzienlijk verlaagd worden en kan een hoogwaardiger eindproduct verkregen worden, waarvoor een opdrachtgever mogelijk eerder bereid is een hogere prijs neer te tellen of eerder terug te komen bij de vestiging. 3.2 Portfolioanalyse bij Voorbeeld NV Voorbeeld NV verwacht dat door het beter benutten van de in potentie aanwezige synergie en het professionaliseren van de inkoopfunctie aanzienlijke kostenbesparingen en resultaatverbeteringen te realiseren zijn. Zij heeft dan ook behoefte aan een kwantificering van de aanwezige synergie alsmede een verbeteringsvoorstel voor hoe die synergie het beste te realiseren is. Omdat het hierbij gaat om het definiëren van een gedifferentieerde inkoopstrategie wordt gebruikgemaakt van de portfolioanalyse. De Raad van Bestuur van Voorbeeld NV heeft daartoe een stuurgroep in het leven geroepen bestaande uit de directieleden van de verschillende vestigingen. Deze stuurgroep laat zich inhoudelijk bijstaan door een werkgroep die bestaat uit de inkopers van de verschillende vestigingen en procesmatig door een inkoopadviseur. De inkoopadviseur heeft, tezamen met een afgevaardigde inkoper, als vertegenwoordiger van de werkgroep zitting in de stuurgroep. De stuurgroep heeft de werkgroep de opdracht gegeven binnen drie maanden een portfolioanalyse voor de holding te maken, die de basis zal vormen voor het formuleren van een gedifferentieerde leveranciersbenaderingsstrategie, die naadloos aansluit op de diversiteit van het inkooppakket van de holding. Met behulp van deze strategie kan men vervolgens goed gefundeerde beslissingen nemen over op welk niveau (afdeling/vestiging of holding) de inkoop van een bepaald product moet worden gecoördineerd om optimaal gebruik te kunnen maken van de aanwezige synergie, zonder de autonomie

13 Portfolioanalyse in de bouw van de vestigingen onnodig aan te tasten. Dit laatste is wenselijk in verband met de bestaande resultaatverantwoordelijkheid van de vestigingen. Op basis van het geformuleerde inkoopbeleid zal een inkoopverbetertraject worden uitgevoerd, dat zich over de komende twee jaar zal uitstrekken. Men hoopt na die twee jaar een verandering van de rol en positie van de inkoopafdeling binnen de organisatie en een professionalisering van de inkoopfunctie als zodanig bereikt te hebben, die continue verbetering van het inkoopresultaat als drijfveer heeft en die aan de hand van uitgevoerde verbeterprojecten concreet meetbare inkoopbesparingen, faalkostenvermindering en kwaliteitsverbetering heeft opgeleverd. En daarmee dus direct heeft bijgedragen aan een verbetering van het resultaat van de onderneming. 3.3 Aanpak Om het gestelde doel te bereiken, is door de adviseur in overleg met de stuurgroep het volgende projectplan opgesteld: 1. Bekijk welke informatie ter beschikking is, die bruikbaar is voor het samenstellen van de portfoliomatrix. 2. Bewerk deze informatie waar nodig zodat de basisinformatie, benodigd voor de indeling in de portfoliomatrix (invloed op het financiële resultaat respectievelijk toeleveringsrisico), beschikbaar komt. 3. Stel de matrix samen. 4. Bepaal de gewenste strategie per product. 5. Bekijk in hoeverre de huidige strategie van de gewenste strategie afwijkt en schat in hoe eenvoudig het is de verschuiving van werkelijk naar gewenst te bereiken. 6. Bepaal aan de hand van de invloed op het resultaat en het realisatiegemak de prioriteit van de verbeterprojecten. Bij deze analyse zullen de inkopers zoveel mogelijk betrokken worden, om ownership, en daarmee een betere implementatie van de resultaten, te waarborgen.

14 Portfolioanalyse in de bouw Na afronding van dit project zal door de stuurgroep besloten worden, welke verbeterprojecten zullen worden uitgevoerd en welk budget daarvoor ter beschikking zal worden gesteld (stap 7). De inkopers zullen vervolgens de taak krijgen deze verbeterprojecten uit te voeren onder begeleiding van de adviseur, zodat door middel van training on the job gewerkt wordt aan hun professionalisering. Verwacht wordt, dat met deze aanpak een leercurve ontstaat, die ervoor zorgt dat in de toekomst alle inkoop professioneler zal worden aangepakt, doordat bewuster met de tijdsbesteding zal worden omgegaan en men meer kennis en ervaring opdoet met een meer gedifferentieerde aanpak van leveranciersbenadering. Continue verbetering vanuit een lerende organisatie is daarbij het devies. Een soortgelijk project zal elke drie jaar worden uitgevoerd om resultaten zichtbaar te maken en verschuivingen in de matrix te achterhalen en daar de leveranciersbenaderingsstrategie op aan te passen. Daarbij zal steeds de in de eerdere trajecten verzamelde informatie over product, markt en leverancier toegevoegd worden, waarmee een verdere verdiepings- en verfijningsslag van de portfolio mogelijk is (stap 8). Stap 1 Informatie verzamelen Het inkooppakket dient te worden geïdentificeerd in de vorm van de producten die worden ingekocht. Echter, binnen Voorbeeld NV wordt geen inkoopinformatie op productniveau bijgehouden. Wel is bekend welke omzet per leverancier er jaarlijks gedraaid wordt, omdat elke vestiging separaat in de financiële boekhouding een crediteurenoverzicht bijhoudt, waarvan jaarlijks op 31 december een jaaroverzicht wordt uitgedraaid. Aangezien de omzet per leverancier de beste indicatie is voor de omzet per product die vloeit immers voort uit het optellen van alle omzetten van alle leveranciers die hetzelfde product leveren is besloten voor elke vestiging de crediteurenlijst met de omzet per crediteur over

15 Portfolioanalyse in de bouw het afgelopen jaar als uitgangspunt voor de portfolioanalyse te kiezen. (N.B. Er kan ook voor gekozen worden een langere termijn dan één jaar te kiezen, om de invloed van seizoenswerk en langlopende projecten te verminderen. Dat is hier niet gedaan, omdat de structuur van Voorbeeld NV de afgelopen twee jaar herhaaldelijk is aangepast door overnames en reorganisaties, waardoor de crediteurenlijsten van eerdere jaren niet representatief zijn voor de huidige organisatie.) Per vestiging werden de volgende gegevens verzameld: BTW-nummer; leveranciersnaam; adresgegevens; omzet over één jaar. Om eenvoudige bewerking (rangschikken, formules, tabellen, grafieken, e.d.) van de informatie mogelijk te maken, wordt ervoor gekozen de informatie in Excel (of een daarmee compatible formaat) te laten aanleveren. Dat blijkt echter nog niet zo gemakkelijk. Omdat de verschillende vestigingen gebruikmaken van verschillende financiële pakketten (AS400 / Exact e.a.), die niet allemaal in staat zijn (tenminste, niet zonder tussenkomst van bijna onvindbare experts...) een download van de gewenste crediteureninformatie in een bruikbaar (d.w.z. importeerbaar in Excel) formaat aan te leveren, zit er weinig anders op dan een datatypiste in te huren die de informatie van de vestigingen die het crediteurenoverzicht alleen maar op papier kunnen aanleveren, invoert in Excel. Tot zover het gemak van het digitale tijdperk... Uiteindelijk heeft de werkgroep de beschikking over de crediteurenlijsten per vestiging in Excel in de volgende vorm:

16 Portfolioanalyse in de bouw Tabel 1. Crediteurenlijst algemeen. BTW-nr. Leveranciersnaam Adres Omzet 1-1 t/m (.) Nr. Naam Straat Nr. Postcode Plaats Bedrag Stap 2 Informatie bewerken Om een totaaloverzicht van alle omzetten per crediteur van de holding te kunnen krijgen, is het zaak de verschillende crediteurenoverzichten van de vestigingen samen te voegen tot een compleet crediteurenoverzicht. Om ervoor te zorgen dat na samenvoeging de gegevens teruggevoerd konden worden op de oorspronkelijke vestiging, wordt aan elke vestiging een kleurcode en een vestigingsnummer toegekend. [De kleurcode is in dit artikel niet zichtbaar, en wordt daardoor door cursieve, vetgedrukte of onderstreepte tekst aangegeven. Men kan natuurlijk ook gebruikmaken van een extra kolom met een vestigingsnummer. Red.] Vervolgens wordt de omzetkolom van elke vestiging op een andere plaats gezet, zodanig dat bij samenvoeging van de tabellen duidelijk blijft welke omzet bij welke vestiging hoort. Tabel 2a. Crediteurenlijst vestiging 1. BTW-nr. Leveranciersnaam Adres Omzet vestiging 1 (.) Nr. 1 Aannemersbedrijf P. Janssen BV Postbus 5700 Xxcc AA Ergens

17 Portfolioanalyse in de bouw Tabel 2b. Crediteurenlijst vestiging 2. BTW-nr. Leveranciersnaam Adres 1 Omzet vestiging 2 (.) P. Janssen BV, Aannemersbedrijf Klokkenluidersingel 5 ZZZZ XX Ergens Anders Tabel 2c. Crediteurenlijst vestiging 3. BTW-nr. Leveranciersnaam Adres 1 2 Omzet vestiging 3 (.) 4 5 Nr. 1 Janssen BV, Aannemersbedrijf P Kerkstraat 12 Xxxx ZZ Ergens Nr. 2 Janssen BV, Aannemersbedrijf P. Klokkenluidersingel 5-7 ZZZZ XX Ergens Anders Dan is het vervolgens een kwestie van samenvoegen, zodanig, dat er uiteindelijk een bestand ontstaat, waarbij met één druk op de knop alle crediteuren op alfabet kunnen worden gerangschikt en de omzet per crediteur zo kan worden afgelezen. Maar daarvoor moet er rekening mee worden gehouden dat sommige vestigingen

18 Portfolioanalyse in de bouw inkopen bij dezelfde leverancier en die omzetten dus eerst zullen moeten worden opgeteld om de juiste inkoopomzet per crediteur van Voorbeeld NV totaal te weten te komen. Door de crediteurenlijsten samen te voegen en alle crediteuren te rangschikken op basis van het BTW-nummer ontstond een overzicht van alle leveranciers die aan de verschillende vestigingen van Voorbeeld NV leverden, waarbij de naam- en adresgegevens als controle dienden, dat het inderdaad om dezelfde leverancier ging. Helaas was er één vestiging die het BTW-nummer niet kon aanleveren en beschikte een aantal crediteuren niet over een BTW-nummer. Dus moest er een vergelijking op naam en adres plaatsvinden, om toch ook van deze vestiging en crediteuren de met andere vestigingen overeenkomende leveranciers te achterhalen en die omzet bij het totaal van Voorbeeld NV te kunnen optellen. Ook dat was nog niet zo eenvoudig. Het bleek namelijk dat de wijze van tenaamstelling die door de verschillende vestigingen in hun crediteurenbestand gehanteerd wordt, onderling sterk kan afwijken. Zo is Aannemersbedrijf Piet Janssen BV bij vestiging 1 op de crediteurenlijst terug te vinden onder de A van Aannemersbedrijf, bij vestiging 2 onder de P. van Piet en bij vestiging 3 onder de J van Janssen. Het ontbreekt er nog maar net aan dat hij niet ook ergens onder de B van BV staat... Ook bleek van niet alle crediteuren het hoofdadres dat in het crediteurenoverzicht vermeld werd, in hetzelfde format bekend te zijn. Vestiging 1 bijvoorbeeld had alleen het postbusadres in de lijst staan, terwijl vestiging 3 alleen het bezoekadres in het overzicht had staan. Dat betekende dat postcodes en vestigingsplaatsen niet altijd overeenkwamen postbussen zijn immers niet altijd gevestigd in dezelfde stad als het bezoekadres van het bedrijf ook al ging het om dezelfde leverancier. Daardoor was de vergelijking op adres niet altijd mogelijk.

19 Portfolioanalyse in de bouw Alle naam- en adresgegevens zouden dus in een bepaalde structuur gezet moeten worden, om eenduidige identificatie van één en dezelfde leverancier mogelijk te maken. Dus wordt er weer een datatypiste ingehuurd die de tenaamstelling overal uniform maakt. In dit geval is ervoor gekozen dat te bewerkstelligen door de beschikbare informatie over verschillende kolommen te verdelen volgens de telefoongidsmethode. Alle namen worden daarbij uit elkaar getrokken in de kolommen product, voornaam, tussenvoegsel, achternaam en rechtsvorm, en alle adressen worden gesorteerd in bezoekadres en postadres, zodat een sortering op elk van de kolommen mogelijk wordt. Om dubbel werk te voorkomen, werden eerst de crediteurenlijsten van de vestigingen die wel een BTW-nummer hadden aangeleverd, samengevoegd en gerangschikt op BTW-nummer, waarna de dubbelingen eruit werden gehaald volgens het hierna omschreven proces, en werden vervolgens van alle leveranciers de naam- en adresgegevens in het juiste formaat gezet. Nu kon een alfabetische rangschikking van alle crediteuren worden gemaakt. Toen bleken er nogal wat verschillende aannemingsbedrijven met de naam P. Janssen te bestaan, maar dan gevestigd op verschillende adressen en dus met andere BTW-nummers! Daar waar het BTW-nummer geen uitsluitsel gaf over of het om dezelfde leverancier ging, werd gekeken naar de combinatie Achternaam en Postcode. Als deze overeenkwamen, werd geconcludeerd dat het om dezelfde leverancier ging. [Eventueel kan het opnemen van telefoon- of bankrekeningnummers in de initieel aan te leveren crediteureninformatie ook behulpzaam zijn bij een snelle eenduidige identificatie. Deze informatie was bij de analyse van Voorbeeld NV niet opgevraagd, en derhalve niet beschikbaar voor gebruik, aangezien het naderhand toevoegen ervan een te arbeidsintensieve klus zou zijn geworden. Red.]

20 Portfolioanalyse in de bouw Tabel 3. Crediteurenlijsten van alle vestigingen samengevoegd en gestructureerd. BTW-nr. Leveranciersnaam Bezoekadres Postadres Omzet (.) Nr. Product Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Rechtsvorm Straat Nr. Postcode Plaats Postbus Postcode Plaats Nr. 1 Aannemersbedrijf P. Janssen BV 5700 Xxcc AA Ergens Nr. 1 Aannemersbedrijf P. Janssen BV Kerkstraat 12 Xxxx ZZ Ergens Nr. 2 Aannemersbedrijf P. Janssen BV Klokkenluidersingel 5 ZZZZ XX Ergens anders Aannemersbedrijf P. Janssen BV Klokkenluidersingel 5-7 ZZZZ XX Ergens anders Zo werden, dankzij het aanbrengen van de juiste informatiestructuur, ook overeenkomsten en verschillen zichtbaar bij leveranciers waarvan geen BTW-nummer bekend was. Helaas was dat niet voor alle leveranciers

21 Portfolioanalyse in de bouw het geval, omdat de beschikbare adresgegevens niet in alle gevallen eenduidige identificatie mogelijk maakten. Daar waar onduidelijkheid bestond over of het bij verschillende vestigingen over een en dezelfde leverancier ging, werd het zekere voor het onzekere genomen en werd elke leverancier als unieke leverancier gezien. Ten slotte konden de duidelijke dubbelingen eruit worden gehaald. Dat gebeurde als volgt: Daar waar meerdere vestigingen bij dezelfde leverancier inkochten, kwam de leverancier bij rangschikking herhaalde malen onder elkaar voor in het totale crediteurenbestand, namelijk net zo vaak als het aantal vestigingen dat bij deze betreffende leverancier inkocht. In eerste instantie, na rangschikking op BTW-nummer, bleek dat aan het in de regels onder elkaar overeenkomende BTW-nummer; in tweede instantie, na rangschikking op achternaam en postcode, bleek dat uit de overeenkomst tussen naam en adres. Om de totaalomzet van Voorbeeld NV bij een bepaalde crediteur te krijgen, werden de omzetten van de verschillende regels van dezelfde crediteur bij elkaar opgeteld. De kleurcode van de vestiging die de grootste omzet bij de betreffende leverancier had, werd gehandhaafd voor die leverancier, en de omzetcijfers per vestiging werden bijgehouden in elk hun eigen kolom, waarna de totaalomzet door middel van een eenvoudige optelformule kon worden bepaald. Daarnaast werd het aantal afnemende vestigingen geteld aan de hand van het aantal verschillende vestigingsregels (te zien aan de kleurcodering). Zo ontstond inzicht in het aantal afnemende vestigingen per leverancier binnen Voorbeeld NV en de totaalomzet die door Voorbeeld NV bij elke leverancier gegenereerd werd.

INKOOPSAMENWERKING, VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK. Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk

INKOOPSAMENWERKING, VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK. Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk 1 Auteurs van de artikelen, redactie en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen

Nadere informatie

Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk. Een marktverkenning naar aannemers in de waterbouw. Bedrijfsvoering Inkoopondersteuning

Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk. Een marktverkenning naar aannemers in de waterbouw. Bedrijfsvoering Inkoopondersteuning Mediatheekformulier Naam: J. Nellen Datum: 14-08-08 Opleiding Logistiek en economie Soort verslag Afstuderen Auteur J. Nellen Titel en ondertitel Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk Een marktverkenning

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Van last naar lust

Beleidsevaluatie Van last naar lust Beleidsevaluatie Van last naar lust Midterm review na vijf jaar Adviesrapport COLOFON Uitgave van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen In opdracht van de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

Lead Kwalificatie. Het verkoopproces in een business-to-business omgeving

Lead Kwalificatie. Het verkoopproces in een business-to-business omgeving Lead Kwalificatie Het verkoopproces in een business-to-business omgeving Eindverslag ter afronding van de bachelorfase van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente te Enschede door

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

De rol van een stuurgroep binnen een project

De rol van een stuurgroep binnen een project 3 De rol van een stuurgroep binnen een project Ir. K.M. Lof RE en mw. ir. M.W. van Vliet Een project wordt veelal groots opgetuigd. Projectteam, werkgroepen, klankbordgroep, stuurgroep, het hoort er allemaal

Nadere informatie

Informatiebeveiliging in economisch perspectief

Informatiebeveiliging in economisch perspectief Informatiebeveiliging in economisch perspectief Doelmatig investeren in de informatiebeveiliging van een webwinkel Bachelor thesis Informatica & Economie Begeleider: Dr. Ir. J. van den Berg Auteur: John

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Op zoek naar een balans tussen rechtmatig aanbesteden en doelmatig uitbesteden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van:

Nadere informatie