infoactive infoactive 1 Special Medici + Getuigschriften voor verstrekte hulp versus boekhouding + Samenwerken? Samen sterker!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "infoactive infoactive 1 Special Medici + Getuigschriften voor verstrekte hulp versus boekhouding + Samenwerken? Samen sterker!"

Transcriptie

1 1 Nieuwsbrief + Voorjaar 2013 Special Medici + Getuigschriften voor verstrekte hulp versus boekhouding + Samenwerken? Samen sterker! + Bijverdienen na pensioenleeftijd + De Riziv-toelage

2 2 3 + Getuigschriften voor verstrekte hulp Sinds 2006 neemt Bpost in opdracht van het Riziv de productie van getuigschriften voor verstrekte hulp voor hun rekening. Getuigschriften bestaan in verschillende vormen: - Boekjes (manueel in te vullen met voorgedrukte praktijkgegevens); - Kettingformulieren voor computer zonder voorgedrukte praktijkgegevens. Getuigschriften bestaan ook in verschillende kleuren naargelang van de hoedanigheid van de verstrekker en naargelang de verstrekkingen werden verleend voor andermans rekening of niet. Bijvoorbeeld: - Zelfstandige verpleegkundigen en kinesisten; blauw - Zelfstandige tandheelkundigen; oranje - Zelfstandig geneesheer, apotheker, klinisch bioloog; wit - Prestaties voor andermans rekening (o.a.vennootschap); groen Getuigschriften voor verstrekte hulp en vennootschap Er is heel wat onduidelijkheid over de manier waarop het vakje KB van het getuigschrift voor verstrekte hulp model C moet worden ingevuld door geneesheren die werken in vennootschapsvorm. In het vak KB moet er ja, neen of het betaalde bedrag worden ingevuld. Ja = het remgeld is volledig betaald Neen = het remgeld is niet betaald Het betaalde bedrag is vermeld = er is remgeld betaald Een praktisch voorbeeld: - Een rechthebbende zonder voorkeurregeling - Prestatie is op de juiste manier gekwalifi ceerd in de nomenclatuur - Stel een normaal honorarium volgens de nomenclatuur normaal te betalen door de patiënt 20,50 EUR remgeld 5,00 EUR Honorarium gevraagd aan de patiënt Wat in te vullen in vak KB ? 5,00 EUR 5,00 15,50 EUR Neen 20,00 EUR 20,00 20,50 EUR Ja 21,00 EUR Ja 25,00 EUR Ja Getuigschrift en verwijzing naar de boekhouding De inschrijvingen die gedaan werden op het origineel van het getuigschrift voor verstrekte hulp worden gelijktijdig overgebracht op het duplicaat door middel van de doorschrijfl aag die een gedeelte van de keerzijde van het origineel bedekt. Hierop zijn er 2 uitzonderingen die niet worden doorgedrukt: - de identiteit van de gerechtigde - de identiteit van de patiënt Op het duplicaat moet de zorgverstrekker, in het daartoe bestemde vak een aanvulling doen met een verwijzing naar de boekhouding. Het moet een verwijzing zijn die het de bevoegde diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën mogelijk maakt zich ervan te vergewissen dat de ontvangsten in verband met de op het origineel vermelde geneeskundige verstrekkingen juist werden ingeboekt. Zie vakje bovenaan op het dubbel van de boekjes voor vennootschappen. Mogelijkheden voor de verwijzing naar de boekhouding: - Ontvangst via bancontact > Verwijzen naar de bankrekening en het rekeninguittreksel - Ontvangst via overschrijving > Verwijzen naar de bankrekening en het rekeninguittreksel - Contante ontvangsten > Bedrag vermelden dat cash ontvangen werd Het is aan te raden om steeds een totaal te maken per boekje. Het detail van dit totaal kan men bijhouden via telband bij het boekje of via een excel werkblad. Verstrekkingen buiten nomenclatuur Het kan voorkomen dat de verstrekkingen niet kunnen geattesteerd worden omdat er voor de handelingen geen nomenclatuurcodes bestaan. In deze gevallen kan er geen getuigschrift verstrekte hulp uitgereikt worden of is dit niet nuttig. Voor deze handelingen is het aan te raden om de ontvangsten bij te houden in een kasdagboek. Daarnaast zal er vermoedelijk toch een document verstrekt worden aan de patiënt. Wenselijk is deze documenten te bewaren als ondersteuning van de inschrijvingen in het kasdagboek. Vraag zeker naar onze tool die we ontwikkeld hebben bij Vandelanotte voor een eenvoudige en snelle ingave van uw ontvangsten en uitgaven in het kasdagboek. >>

3 4 5 + Getuigschriften voor verstrekte hulp + Veel gestelde vragen met betrekking tot getuigschriften Ik ben overgegaan van eenmanszaak naar vennootschap Het komt vaak voor dat zelfstandige artsen die overgaan naar vennootschap nog geen getuigschriften kunnen bestellen op naam van hun vennootschap - die in oprichting is - omdat bijvoorbeeld hun ondernemingsnummer nog niet gekend is of omdat de getuigschriften die reeds besteld zijn nog niet toegekomen zijn. Kan het dan een oplossing zijn om dan tijdelijk nog de getuigschriften van de zelfstandige activiteit te gebruiken? Ja, dat kan. Men mag de getuigschriften voor verstrekte hulp van de zelfstandige activiteit verder gebruiken totdat deze die besteld werden op naam van de vennootschap ontvangen zijn. Heeft deze manier van werken gevolgen op fi scaal gebied? Neen, de honoraria worden ontvangen en geboekt op rekening van de vennootschap. Waar men enkel mee rekening moet houden is dat men de reglementering moet naleven die van toepassing is op de vennootschap. Dit betekent dat de referentie naar de boekhouding steeds moet vermeld worden op het duplicaat van het getuigschrift. Deze referentie legt immers de link tussen de boekhouding en het getuigschrift. Van zodra de juiste getuigschriften worden ontvangen, zijn het die die moeten gebruikt worden. De niet gebruikte getuigschriften van fysiek persoon moet men terug inleveren bij de bevoegde belastingadministratie. Oei, ik heb geen getuigschriften meer In geval van nood en als uw collega hiermee akkoord gaat, kan u deze getuigschriften gebruiken. Indien dit gebeurt moeten er wel enkele voorwaarden worden nageleefd. Hieronder een opsomming: 1. De collega waarvan u de getuigschriften gebruikt heeft hetzelfde model van getuigschriften. 2. Noteer uw eigen gegevens op het getuigschrift en haal die van uw collega door. 3. Brengt de fi scus op de hoogte. Vermeld de identiteit en de nummers die u gebruikt hebt van uw collega. Om deze rompslomp allemaal te vermijden is het aan te raden om tijdig de getuigschriften te bestellen. Ik gebruikte een verkeerd type van getuigschriften Deze situatie kan zich voordoen als er een verkeerde bestelling werd geplaatst, een vervanging werd gedaan of tijdelijk gebruik gemaakt werd van getuigschriften van een collega omdat de eigen getuigschriften nog niet geleverd waren. Wanneer iemand die een vennootschap heeft getuigschriften gebruikt van iemand die zelfstandig is, zal dit geen problemen opleveren voor de verplichte ziekteverzekering als de verstrekker maar het correcte RIZIV-nummer vermeldt. Op fi scaal vlak is dit wel een probleem omdat er voor de fi scus gebruik gemaakt moet worden van het correcte model. Ook omgekeerd wanneer een zelfstandige de getuigschriften gebruikt van een vennootschap is er ook niet direct een probleem voor de ziekteverzekering, maar is men wel niet in orde voor de fi scus. Ten laatste wanneer er getuigschriften gebruikt worden van een andere beroepscategorie is dit een probleem voor de verplichte ziekteverzekering omdat het getuigschrift dan niet dezelfde informatie bevat als het zou moeten zijn. Dit is absoluut te vermijden. + Onbeperkt bijverdienen na 65 met behoud van pensioen Een gepensioneerde mag tot een bepaald bedrag per jaar bijverdienen in de hoedanigheid van werknemer of zelfstandige. Het grensbedrag van de inkomsten die mogen worden bijverdiend, hangt af van de leeftijd van de persoon en het aantal kinderen ten laste. Vanaf 1 januari 2013 wordt voor 65-plussers die minstens 42 loopbaanjaren bewijzen, de inkomensgrens volledig afgeschaft. Zij mogen onbeperkt bijverdienen met behoud van hun pensioen. Voor gepensioneerden die geen 42 loopbaanjaren hebben of jonger zijn dan 65 jaar, blijven de inkomensgrenzen van toepassing. Voor hen komt er wel een belangrijke versoepeling. Tot een overschrijding van het grensbedrag met minder dan 25% volgt een proportionele vermindering van het pensioen. Daarenboven worden de inkomensgrenzen voortaan ook jaarlijks geïndexeerd. Hiernaast treedt een bijkomende maatregel in werking die ervoor zorgt dat de sociale bijdragen van de gepensioneerde zelfstandigen van 65 en met een loopbaan van 42 jaar bij een gelijkaardig inkomen niet oplopen, maar evenredig blijven + Vlaams successiedecreet 23 december 2011 De nieuwe Vlaamse regeling houdt in dat de vroegere vrijstelling van successierechten wordt vervangen door vrijstelling van schenkingsrechten. Met deze wijziging wil men Vlaamse ondernemers stimuleren om reeds tijdens het leven na te denken over de opvolging en overdracht van hun onderneming. Deze regeling is enkel van toepassing op een familiale onderneming en een familiale vennootschap die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit of een vrij beroep tot doel heeft. De regeling staat dus ook open voor artsen. Om van het gunstregime te kunnen genieten, moeten wel een aantal voorwaarden vervuld worden en gedurende een bepaalde termijn na de schenking vervuld blijven. Het is mogelijk om de vennootschap te schenken aan iemand die ook het beroep uitoefent van arts. aan de bijdragen voor het jaar Wat dit precies betekent, is nog niet duidelijk. Tot slot komt er een aanpassing van de fi scale regels inzake de belastingvermindering voor inkomens verkregen uit professionele activiteiten na de pensioengerechtigde leeftijd. Net zoals vroeger het geval was, zal het uitoefenen van een toegelaten beroepsactiviteit evenwel geen recht geven op bijkomende pensioenrechten. In geval u uw aandelen nog niet heeft weggeschonken voor uw overlijden, is mits vervulling van dezelfde voorwaarden een verlaagd tarief in de successierechten mogelijk met name een tarief van 3 % in rechte lijn en 7 % in de zijlijn. Het is dus alvast aangeraden om te bekijken of u in aanmerking komt voor dit gunstregime.

4 6 7 + Samenwerken? Samen sterker! + De RIZIV-toelage U wenst samen te werken met een collega? U wenst uw praktijk op termijn over te laten aan een startend arts? Een associatie dringt zich op! Het opstarten van een associatie is echter meer dan het ondertekenen van een overeenkomst. Er gaat een uitgediepte en vaak emotionele voorbereiding aan vooraf. Bundelen van krachten Er moet nagegaan worden of een associatie wel uw ding is. Een arts in een associatie werkt namelijk samen met collega s en moet dus ook bereid zijn verantwoording af te leggen, afspraken na te leven, etc. De samenwerking moet ook een meerwaarde bieden voor uw patiënten zonder dat dit uw onafhankelijkheid in de weg staat. Aan een associatie is ook een fi nancieel plaatje verbonden. Deelt men enkel kosten of ook inkomsten? En zo ja, via welke verdeelsleutel? Er mogen voor een goeie samenwerking ook geen onoverkomelijke hinderpalen zijn. Zo denken we aan afwijkende waarden, visies, kosten en/of competenties. Zodra visie, strategie en werkwijze afgestemd is op elkaar, moeten afspraken worden gemaakt: - Financieel: inkomsten en uitgaven, verdeelsleutel winst, wagen, onkosten, gsm; - Materieel: vestigingsplaats, huur praktijk, uitrusting; - Bestuur: investeringsbeleid, vergaderafspraken; - Organisatie: dienst- en verlofregelingen, secretariaat; - Doemscenario s: langdurige afwezigheid, beëindiging. Deze gemaakte afspraken kunnen vervolgens leiden tot één of andere vorm van samenwerking (louter kostendelende associatie tot oprichting gezamenlijke bvba). Op geregelde tijdstippen een evaluatiemoment invoegen lijkt nodig om te zien waar aanpassingen nodig zijn. Met oog op overdracht Voor de arts die de samenwerking gebruikt om op termijn de praktijk over te laten aan de jongere associé bestaat de noodzaak om op tijd met de voor bereiding te beginnen. Een goede overgang impliceert namelijk een langdurige samenwerking tussen de associés. Die samen werkingsperiode is ook hét moment om de competenties en waarden van de jongere associé na te gaan. U laat tenslotte uw patiënten op termijn in de handen van uw opvolger. Uiteraard dient een vergoeding te worden overeengekomen, rekening houdend met de materiële goederen (uitrusting, onroerend goed, ), maar ook met de opgebouwde goodwill/ knowhow. De fi nanciële alternatieven moeten afgewogen worden (intredegeld, getrapte aankoop, ), zodat de uitkomst haalbaar is voor beiden. Op die manier kan men groeien van de band mentor starter naar gelijkwaardige associés, met als einddoel de uittrede van de oudste associé. Conclusie Een associatie opstarten is veel meer dan louter wat afspraken op papier. Een goede begeleiding zowel op menselijk, juridisch, fi nancieel als fi scaal vlak, is onontbeerlijk. Waar gaat het over? De arts kan genieten van sociale voordelen met het oog op de vestiging van een rente of een pensioen in geval van rust en/ of overlijden en/of invaliditeit. Deze voordelen bestaan: - hetzij uit een door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV gestorte jaarlijkse bijdrage (tussenkomst in de premies van de verzekeringscontracten leven en/of rust en/of invaliditeit); - hetzij uit een bij de Dienst voor geneeskundige verzorging gereserveerd recht op een pensioen ingeval van rust en/of een pensioen bij overlijden. Onder welke voorwaarden? 1. De arts moet tot het akkoord artsenziekenfondsen toetreden, hetzij voor de uit oefening van zijn volledige beroepsactiviteit, hetzij onder de voorwaarden inzake tijd en plaats, meegedeeld aan de Dienst voor geneeskundige verzorging. 2. De toetreding tot het akkoord moet betrekking hebben op het gehele jaar. Voor de arts die voor de eerste keer tot het akkoord toetreedt bij de toekenning van zijn eerste RIZIV-nummer, wordt het genot van de sociale voordelen proportioneel toegekend in verhouding tot de periode van toetreding tot dat akkoord. 3. De arts moet zijn activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging effectief hebben uitgeoefend. Aan deze voorwaarden dient niet te worden voldaan voor het jaar waarin de arts overlijdt of met wettelijk rustpensioen gaat, een langdurige arbeidsongeschiktheid een aanvang neemt of voortduurt of een stage die voorzien is in het stageplan wordt gelopen in het buitenland. Een arts aan wie in de loop van een jaar bepaalde defi nitieve sancties zijn opgelegd, verliest het recht op de sociale voordelen voor dat jaar. Welke procedure moet worden gevolgd? - De arts moet tussen 1 april en 30 juni van het dienstjaar een schriftelijke aanvraag indienen door het aanvraagformulier dat hem automatisch werd opgestuurd door het RIZIV terug te bezorgen aan de Dienst voor geneeskundige verzorging, hetzij persoonlijk, hetzij via zijn verzekeraar. De rubrieken I en II, A of II, B van dit formulier moeten behoorlijk zijn ingevuld, in het bijzonder door zijn verzekeraar. - De Dienst voor geneeskundige verzorging betaalt het bedrag van de bijdrage vóór 15 januari van het jaar volgend op het dienstjaar. Bedragen van de toelage voor Artsen Jaar Datum publicatie Bedrag bij conventionering Bedrag bij gedeeltelijke conventionering /10/ ,69 EUR 2.127,03 EUR Reglementaire basis Koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige artsen (gewijzigd door het KB van 2/08/2007).

5 8 Member of The Leading Edge International Alliance of Global Accountants & Auditors Vandelanotte heeft vestigingen in: Antwerpen - Deurne Herentalsebaan T Brugge Koningin Astridlaan 29 T Brussel Esplanade 1/85 T Deinze Kastanjelaan 17 bus 2 T Dendermonde Grootzand 166 T Kortrijk President Kennedypark 1a T Tournai Avenue de Maire 101 T Ons enthousiast team bestaat uit 9 ervaren specialisten, verspreid over onze verschillende vestigingen. Door de brede waaier aan cliënten hebben we de kennis in huis van zowel huisartsen, apothekers en andere (para) medische beroepsbeoefenaars. Wat u bent voor de gezondheid van uw patiënt, zijn wij als accountant voor het welzijn van uw onderneming. Daarom denken en doen we graag met u mee. Ons team aan u voorgesteld van links naar rechts: Jeanne Delghust Tom Vandenbroucke Vennoot Elise Lootgieter Manager Risk Management Jonathan Schuermans Senior Consultant Tax en Legal Griet Pelgrims Voorzitter Account Manager Accountancy Eline Putman Tania Veryser Tim Verstraete DirectorAccountancy Kathleen Vonck Manager Accountancy Voorjaar 2013 Verantwoordelijke uitgever Nikolas Vandelanotte President Kennedypark 1a 8500 Kortrijk Redactie Elise Lootgieter Griet Pelgrims Jonathan Schuermans Nikolas Vandelanotte Els Van Eenhooge Anneleen Wydooghe Coördinatie Els Tanghe + Wist u dat + Het forfaitair accrediteringshonorarium bedraagt in 2013 en ,00 EUR voor huisartsen en specialisten. Voor tandheelkundigen is dit 2.795,88 EUR. + Forfaitaire dagvergoeding: Vergoeding voor middagmaal: 19,22 EUR - Vergoeding is fi scaal aftrekbaar mits vermelding op fi che.20 (KEW) en min. 5u per dag niet op kantoor. Een tabel met de landenlijst voor de forfaitaire dagvergoeding buitenland vindt u hier: + Het sociaal statuut voor volledig geconventioneerden bedraagt dit jaar 4.444,05 EUR. Voor partieel geconventioneerden is dit 2.169,60 EUR. Vanaf 2014 wordt de toekenning van het sociaal statuut gekoppeld aan het bereiken van een bepaalde activiteitsdrempel. + De antwoordtermijn voor een vraag om inlichtingen bij de directe belastingen is 1 maand. Respecteer deze termijn om boetes te vermijden en bezorg steeds tijdig dit document aan uw accountant. + De praktijktoelage voor huisartsen bedraagt 1.650,00 EUR. + Een forfaitverschil tussen geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen zal niet meer wegen op de accreditering. Geconventioneerde artsen krijgen een bijkomende premie van 434,00 EUR, met als bijkomende voorwaarde voor specialisten dat ze een minimumdrempel van ,00 EUR aan erelonen halen.

infoactive info active Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen!

infoactive info active Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen! info active Nieuwsbrief + Voorjaar 2014 Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen! + Publieke sector en outplacement: gevolgen van het

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd De Vlaamse successierechten voor u gekaderd (1) Hoeveel moet u betalen als u erft? Colofon Brochure Vlaamse successierechten Wettelijk depot D/2012/3241/111 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Startersgids. Partner voor bedrijvige mensen

Startersgids. Partner voor bedrijvige mensen Startersgids SBB Partner voor bedrijvige mensen Startersgids ALGEMEEN Starten als zelfstandige p. 1 Startersgids ALGEMEEN INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START? 4 VOLDOET U AAN DE STARTVOORWAARDEN?

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be

Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be VAN START GAAN ALS ZELFSTANDIGE : virtuele startersgids Je wil eigen zaak starten. Je hebt een idee uitgewerkt, gepraat met andere ondernemers en overlegd met familieleden. Je bent gemotiveerd, vastbesloten

Nadere informatie

Uw onderneming klaar voor de overdracht

Uw onderneming klaar voor de overdracht Uw onderneming klaar voor de overdracht EEN UITGAVE VAN HET AGENTSCHAP ONDERNEMEN IN SAMENWERKING MET HET STAKEHOLDERSPLATFORM VOOR OPVOLGING EN OVERNAME 1 Voorwoord Bedrijfsoverdracht! Elke ondernemer

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie