infoactive infoactive 1 Special Medici + Getuigschriften voor verstrekte hulp versus boekhouding + Samenwerken? Samen sterker!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "infoactive infoactive 1 Special Medici + Getuigschriften voor verstrekte hulp versus boekhouding + Samenwerken? Samen sterker!"

Transcriptie

1 1 Nieuwsbrief + Voorjaar 2013 Special Medici + Getuigschriften voor verstrekte hulp versus boekhouding + Samenwerken? Samen sterker! + Bijverdienen na pensioenleeftijd + De Riziv-toelage

2 2 3 + Getuigschriften voor verstrekte hulp Sinds 2006 neemt Bpost in opdracht van het Riziv de productie van getuigschriften voor verstrekte hulp voor hun rekening. Getuigschriften bestaan in verschillende vormen: - Boekjes (manueel in te vullen met voorgedrukte praktijkgegevens); - Kettingformulieren voor computer zonder voorgedrukte praktijkgegevens. Getuigschriften bestaan ook in verschillende kleuren naargelang van de hoedanigheid van de verstrekker en naargelang de verstrekkingen werden verleend voor andermans rekening of niet. Bijvoorbeeld: - Zelfstandige verpleegkundigen en kinesisten; blauw - Zelfstandige tandheelkundigen; oranje - Zelfstandig geneesheer, apotheker, klinisch bioloog; wit - Prestaties voor andermans rekening (o.a.vennootschap); groen Getuigschriften voor verstrekte hulp en vennootschap Er is heel wat onduidelijkheid over de manier waarop het vakje KB van het getuigschrift voor verstrekte hulp model C moet worden ingevuld door geneesheren die werken in vennootschapsvorm. In het vak KB moet er ja, neen of het betaalde bedrag worden ingevuld. Ja = het remgeld is volledig betaald Neen = het remgeld is niet betaald Het betaalde bedrag is vermeld = er is remgeld betaald Een praktisch voorbeeld: - Een rechthebbende zonder voorkeurregeling - Prestatie is op de juiste manier gekwalifi ceerd in de nomenclatuur - Stel een normaal honorarium volgens de nomenclatuur normaal te betalen door de patiënt 20,50 EUR remgeld 5,00 EUR Honorarium gevraagd aan de patiënt Wat in te vullen in vak KB ? 5,00 EUR 5,00 15,50 EUR Neen 20,00 EUR 20,00 20,50 EUR Ja 21,00 EUR Ja 25,00 EUR Ja Getuigschrift en verwijzing naar de boekhouding De inschrijvingen die gedaan werden op het origineel van het getuigschrift voor verstrekte hulp worden gelijktijdig overgebracht op het duplicaat door middel van de doorschrijfl aag die een gedeelte van de keerzijde van het origineel bedekt. Hierop zijn er 2 uitzonderingen die niet worden doorgedrukt: - de identiteit van de gerechtigde - de identiteit van de patiënt Op het duplicaat moet de zorgverstrekker, in het daartoe bestemde vak een aanvulling doen met een verwijzing naar de boekhouding. Het moet een verwijzing zijn die het de bevoegde diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën mogelijk maakt zich ervan te vergewissen dat de ontvangsten in verband met de op het origineel vermelde geneeskundige verstrekkingen juist werden ingeboekt. Zie vakje bovenaan op het dubbel van de boekjes voor vennootschappen. Mogelijkheden voor de verwijzing naar de boekhouding: - Ontvangst via bancontact > Verwijzen naar de bankrekening en het rekeninguittreksel - Ontvangst via overschrijving > Verwijzen naar de bankrekening en het rekeninguittreksel - Contante ontvangsten > Bedrag vermelden dat cash ontvangen werd Het is aan te raden om steeds een totaal te maken per boekje. Het detail van dit totaal kan men bijhouden via telband bij het boekje of via een excel werkblad. Verstrekkingen buiten nomenclatuur Het kan voorkomen dat de verstrekkingen niet kunnen geattesteerd worden omdat er voor de handelingen geen nomenclatuurcodes bestaan. In deze gevallen kan er geen getuigschrift verstrekte hulp uitgereikt worden of is dit niet nuttig. Voor deze handelingen is het aan te raden om de ontvangsten bij te houden in een kasdagboek. Daarnaast zal er vermoedelijk toch een document verstrekt worden aan de patiënt. Wenselijk is deze documenten te bewaren als ondersteuning van de inschrijvingen in het kasdagboek. Vraag zeker naar onze tool die we ontwikkeld hebben bij Vandelanotte voor een eenvoudige en snelle ingave van uw ontvangsten en uitgaven in het kasdagboek. >>

3 4 5 + Getuigschriften voor verstrekte hulp + Veel gestelde vragen met betrekking tot getuigschriften Ik ben overgegaan van eenmanszaak naar vennootschap Het komt vaak voor dat zelfstandige artsen die overgaan naar vennootschap nog geen getuigschriften kunnen bestellen op naam van hun vennootschap - die in oprichting is - omdat bijvoorbeeld hun ondernemingsnummer nog niet gekend is of omdat de getuigschriften die reeds besteld zijn nog niet toegekomen zijn. Kan het dan een oplossing zijn om dan tijdelijk nog de getuigschriften van de zelfstandige activiteit te gebruiken? Ja, dat kan. Men mag de getuigschriften voor verstrekte hulp van de zelfstandige activiteit verder gebruiken totdat deze die besteld werden op naam van de vennootschap ontvangen zijn. Heeft deze manier van werken gevolgen op fi scaal gebied? Neen, de honoraria worden ontvangen en geboekt op rekening van de vennootschap. Waar men enkel mee rekening moet houden is dat men de reglementering moet naleven die van toepassing is op de vennootschap. Dit betekent dat de referentie naar de boekhouding steeds moet vermeld worden op het duplicaat van het getuigschrift. Deze referentie legt immers de link tussen de boekhouding en het getuigschrift. Van zodra de juiste getuigschriften worden ontvangen, zijn het die die moeten gebruikt worden. De niet gebruikte getuigschriften van fysiek persoon moet men terug inleveren bij de bevoegde belastingadministratie. Oei, ik heb geen getuigschriften meer In geval van nood en als uw collega hiermee akkoord gaat, kan u deze getuigschriften gebruiken. Indien dit gebeurt moeten er wel enkele voorwaarden worden nageleefd. Hieronder een opsomming: 1. De collega waarvan u de getuigschriften gebruikt heeft hetzelfde model van getuigschriften. 2. Noteer uw eigen gegevens op het getuigschrift en haal die van uw collega door. 3. Brengt de fi scus op de hoogte. Vermeld de identiteit en de nummers die u gebruikt hebt van uw collega. Om deze rompslomp allemaal te vermijden is het aan te raden om tijdig de getuigschriften te bestellen. Ik gebruikte een verkeerd type van getuigschriften Deze situatie kan zich voordoen als er een verkeerde bestelling werd geplaatst, een vervanging werd gedaan of tijdelijk gebruik gemaakt werd van getuigschriften van een collega omdat de eigen getuigschriften nog niet geleverd waren. Wanneer iemand die een vennootschap heeft getuigschriften gebruikt van iemand die zelfstandig is, zal dit geen problemen opleveren voor de verplichte ziekteverzekering als de verstrekker maar het correcte RIZIV-nummer vermeldt. Op fi scaal vlak is dit wel een probleem omdat er voor de fi scus gebruik gemaakt moet worden van het correcte model. Ook omgekeerd wanneer een zelfstandige de getuigschriften gebruikt van een vennootschap is er ook niet direct een probleem voor de ziekteverzekering, maar is men wel niet in orde voor de fi scus. Ten laatste wanneer er getuigschriften gebruikt worden van een andere beroepscategorie is dit een probleem voor de verplichte ziekteverzekering omdat het getuigschrift dan niet dezelfde informatie bevat als het zou moeten zijn. Dit is absoluut te vermijden. + Onbeperkt bijverdienen na 65 met behoud van pensioen Een gepensioneerde mag tot een bepaald bedrag per jaar bijverdienen in de hoedanigheid van werknemer of zelfstandige. Het grensbedrag van de inkomsten die mogen worden bijverdiend, hangt af van de leeftijd van de persoon en het aantal kinderen ten laste. Vanaf 1 januari 2013 wordt voor 65-plussers die minstens 42 loopbaanjaren bewijzen, de inkomensgrens volledig afgeschaft. Zij mogen onbeperkt bijverdienen met behoud van hun pensioen. Voor gepensioneerden die geen 42 loopbaanjaren hebben of jonger zijn dan 65 jaar, blijven de inkomensgrenzen van toepassing. Voor hen komt er wel een belangrijke versoepeling. Tot een overschrijding van het grensbedrag met minder dan 25% volgt een proportionele vermindering van het pensioen. Daarenboven worden de inkomensgrenzen voortaan ook jaarlijks geïndexeerd. Hiernaast treedt een bijkomende maatregel in werking die ervoor zorgt dat de sociale bijdragen van de gepensioneerde zelfstandigen van 65 en met een loopbaan van 42 jaar bij een gelijkaardig inkomen niet oplopen, maar evenredig blijven + Vlaams successiedecreet 23 december 2011 De nieuwe Vlaamse regeling houdt in dat de vroegere vrijstelling van successierechten wordt vervangen door vrijstelling van schenkingsrechten. Met deze wijziging wil men Vlaamse ondernemers stimuleren om reeds tijdens het leven na te denken over de opvolging en overdracht van hun onderneming. Deze regeling is enkel van toepassing op een familiale onderneming en een familiale vennootschap die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit of een vrij beroep tot doel heeft. De regeling staat dus ook open voor artsen. Om van het gunstregime te kunnen genieten, moeten wel een aantal voorwaarden vervuld worden en gedurende een bepaalde termijn na de schenking vervuld blijven. Het is mogelijk om de vennootschap te schenken aan iemand die ook het beroep uitoefent van arts. aan de bijdragen voor het jaar Wat dit precies betekent, is nog niet duidelijk. Tot slot komt er een aanpassing van de fi scale regels inzake de belastingvermindering voor inkomens verkregen uit professionele activiteiten na de pensioengerechtigde leeftijd. Net zoals vroeger het geval was, zal het uitoefenen van een toegelaten beroepsactiviteit evenwel geen recht geven op bijkomende pensioenrechten. In geval u uw aandelen nog niet heeft weggeschonken voor uw overlijden, is mits vervulling van dezelfde voorwaarden een verlaagd tarief in de successierechten mogelijk met name een tarief van 3 % in rechte lijn en 7 % in de zijlijn. Het is dus alvast aangeraden om te bekijken of u in aanmerking komt voor dit gunstregime.

4 6 7 + Samenwerken? Samen sterker! + De RIZIV-toelage U wenst samen te werken met een collega? U wenst uw praktijk op termijn over te laten aan een startend arts? Een associatie dringt zich op! Het opstarten van een associatie is echter meer dan het ondertekenen van een overeenkomst. Er gaat een uitgediepte en vaak emotionele voorbereiding aan vooraf. Bundelen van krachten Er moet nagegaan worden of een associatie wel uw ding is. Een arts in een associatie werkt namelijk samen met collega s en moet dus ook bereid zijn verantwoording af te leggen, afspraken na te leven, etc. De samenwerking moet ook een meerwaarde bieden voor uw patiënten zonder dat dit uw onafhankelijkheid in de weg staat. Aan een associatie is ook een fi nancieel plaatje verbonden. Deelt men enkel kosten of ook inkomsten? En zo ja, via welke verdeelsleutel? Er mogen voor een goeie samenwerking ook geen onoverkomelijke hinderpalen zijn. Zo denken we aan afwijkende waarden, visies, kosten en/of competenties. Zodra visie, strategie en werkwijze afgestemd is op elkaar, moeten afspraken worden gemaakt: - Financieel: inkomsten en uitgaven, verdeelsleutel winst, wagen, onkosten, gsm; - Materieel: vestigingsplaats, huur praktijk, uitrusting; - Bestuur: investeringsbeleid, vergaderafspraken; - Organisatie: dienst- en verlofregelingen, secretariaat; - Doemscenario s: langdurige afwezigheid, beëindiging. Deze gemaakte afspraken kunnen vervolgens leiden tot één of andere vorm van samenwerking (louter kostendelende associatie tot oprichting gezamenlijke bvba). Op geregelde tijdstippen een evaluatiemoment invoegen lijkt nodig om te zien waar aanpassingen nodig zijn. Met oog op overdracht Voor de arts die de samenwerking gebruikt om op termijn de praktijk over te laten aan de jongere associé bestaat de noodzaak om op tijd met de voor bereiding te beginnen. Een goede overgang impliceert namelijk een langdurige samenwerking tussen de associés. Die samen werkingsperiode is ook hét moment om de competenties en waarden van de jongere associé na te gaan. U laat tenslotte uw patiënten op termijn in de handen van uw opvolger. Uiteraard dient een vergoeding te worden overeengekomen, rekening houdend met de materiële goederen (uitrusting, onroerend goed, ), maar ook met de opgebouwde goodwill/ knowhow. De fi nanciële alternatieven moeten afgewogen worden (intredegeld, getrapte aankoop, ), zodat de uitkomst haalbaar is voor beiden. Op die manier kan men groeien van de band mentor starter naar gelijkwaardige associés, met als einddoel de uittrede van de oudste associé. Conclusie Een associatie opstarten is veel meer dan louter wat afspraken op papier. Een goede begeleiding zowel op menselijk, juridisch, fi nancieel als fi scaal vlak, is onontbeerlijk. Waar gaat het over? De arts kan genieten van sociale voordelen met het oog op de vestiging van een rente of een pensioen in geval van rust en/ of overlijden en/of invaliditeit. Deze voordelen bestaan: - hetzij uit een door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV gestorte jaarlijkse bijdrage (tussenkomst in de premies van de verzekeringscontracten leven en/of rust en/of invaliditeit); - hetzij uit een bij de Dienst voor geneeskundige verzorging gereserveerd recht op een pensioen ingeval van rust en/of een pensioen bij overlijden. Onder welke voorwaarden? 1. De arts moet tot het akkoord artsenziekenfondsen toetreden, hetzij voor de uit oefening van zijn volledige beroepsactiviteit, hetzij onder de voorwaarden inzake tijd en plaats, meegedeeld aan de Dienst voor geneeskundige verzorging. 2. De toetreding tot het akkoord moet betrekking hebben op het gehele jaar. Voor de arts die voor de eerste keer tot het akkoord toetreedt bij de toekenning van zijn eerste RIZIV-nummer, wordt het genot van de sociale voordelen proportioneel toegekend in verhouding tot de periode van toetreding tot dat akkoord. 3. De arts moet zijn activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging effectief hebben uitgeoefend. Aan deze voorwaarden dient niet te worden voldaan voor het jaar waarin de arts overlijdt of met wettelijk rustpensioen gaat, een langdurige arbeidsongeschiktheid een aanvang neemt of voortduurt of een stage die voorzien is in het stageplan wordt gelopen in het buitenland. Een arts aan wie in de loop van een jaar bepaalde defi nitieve sancties zijn opgelegd, verliest het recht op de sociale voordelen voor dat jaar. Welke procedure moet worden gevolgd? - De arts moet tussen 1 april en 30 juni van het dienstjaar een schriftelijke aanvraag indienen door het aanvraagformulier dat hem automatisch werd opgestuurd door het RIZIV terug te bezorgen aan de Dienst voor geneeskundige verzorging, hetzij persoonlijk, hetzij via zijn verzekeraar. De rubrieken I en II, A of II, B van dit formulier moeten behoorlijk zijn ingevuld, in het bijzonder door zijn verzekeraar. - De Dienst voor geneeskundige verzorging betaalt het bedrag van de bijdrage vóór 15 januari van het jaar volgend op het dienstjaar. Bedragen van de toelage voor Artsen Jaar Datum publicatie Bedrag bij conventionering Bedrag bij gedeeltelijke conventionering /10/ ,69 EUR 2.127,03 EUR Reglementaire basis Koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige artsen (gewijzigd door het KB van 2/08/2007).

5 8 Member of The Leading Edge International Alliance of Global Accountants & Auditors Vandelanotte heeft vestigingen in: Antwerpen - Deurne Herentalsebaan T Brugge Koningin Astridlaan 29 T Brussel Esplanade 1/85 T Deinze Kastanjelaan 17 bus 2 T Dendermonde Grootzand 166 T Kortrijk President Kennedypark 1a T Tournai Avenue de Maire 101 T Ons enthousiast team bestaat uit 9 ervaren specialisten, verspreid over onze verschillende vestigingen. Door de brede waaier aan cliënten hebben we de kennis in huis van zowel huisartsen, apothekers en andere (para) medische beroepsbeoefenaars. Wat u bent voor de gezondheid van uw patiënt, zijn wij als accountant voor het welzijn van uw onderneming. Daarom denken en doen we graag met u mee. Ons team aan u voorgesteld van links naar rechts: Jeanne Delghust Tom Vandenbroucke Vennoot Elise Lootgieter Manager Risk Management Jonathan Schuermans Senior Consultant Tax en Legal Griet Pelgrims Voorzitter Account Manager Accountancy Eline Putman Tania Veryser Tim Verstraete DirectorAccountancy Kathleen Vonck Manager Accountancy Voorjaar 2013 Verantwoordelijke uitgever Nikolas Vandelanotte President Kennedypark 1a 8500 Kortrijk Redactie Elise Lootgieter Griet Pelgrims Jonathan Schuermans Nikolas Vandelanotte Els Van Eenhooge Anneleen Wydooghe Coördinatie Els Tanghe + Wist u dat + Het forfaitair accrediteringshonorarium bedraagt in 2013 en ,00 EUR voor huisartsen en specialisten. Voor tandheelkundigen is dit 2.795,88 EUR. + Forfaitaire dagvergoeding: Vergoeding voor middagmaal: 19,22 EUR - Vergoeding is fi scaal aftrekbaar mits vermelding op fi che.20 (KEW) en min. 5u per dag niet op kantoor. Een tabel met de landenlijst voor de forfaitaire dagvergoeding buitenland vindt u hier: + Het sociaal statuut voor volledig geconventioneerden bedraagt dit jaar 4.444,05 EUR. Voor partieel geconventioneerden is dit 2.169,60 EUR. Vanaf 2014 wordt de toekenning van het sociaal statuut gekoppeld aan het bereiken van een bepaalde activiteitsdrempel. + De antwoordtermijn voor een vraag om inlichtingen bij de directe belastingen is 1 maand. Respecteer deze termijn om boetes te vermijden en bezorg steeds tijdig dit document aan uw accountant. + De praktijktoelage voor huisartsen bedraagt 1.650,00 EUR. + Een forfaitverschil tussen geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen zal niet meer wegen op de accreditering. Geconventioneerde artsen krijgen een bijkomende premie van 434,00 EUR, met als bijkomende voorwaarde voor specialisten dat ze een minimumdrempel van ,00 EUR aan erelonen halen.

infoactive infoactive 1 Special Medici + Groepsverzekering, IPT of interne pensioenvoorziening + Goodwill + Zich vestigen als zelfstandige arts

infoactive infoactive 1 Special Medici + Groepsverzekering, IPT of interne pensioenvoorziening + Goodwill + Zich vestigen als zelfstandige arts 1 Nieuwsbrief + Voorjaar Special Medici + Groepsverzekering, IPT of interne pensioenvoorziening + Goodwill contact@vdl.be www.vandelanotte.be + Zich vestigen als zelfstandige arts 2 3 + Groepsverzekering,

Nadere informatie

Telematicapremie en sociaal statuut Huidige regelgeving

Telematicapremie en sociaal statuut Huidige regelgeving Telematicapremie en sociaal statuut Huidige regelgeving Greet Laga, attaché RIZIV Inhoud Wat Doelstelling Huidige wet- en regelgeving Huidige voorwaarden In de praktijk: procedure, bedragen en cijfergegevens

Nadere informatie

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren 6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren BS 20/03/2007 (dit KB vervangt het KB dd 31/03/1983 zie art 6 van KB 06-03-2007) Gewijzigd

Nadere informatie

infoactive info active Special Medici + Is een vennootschap nog wel interessant? + Financiering bij aankoop van een woning: fiscaal bekeken

infoactive info active Special Medici + Is een vennootschap nog wel interessant? + Financiering bij aankoop van een woning: fiscaal bekeken info active Nieuwsbrief + Voorjaar 2014 Special Medici + Is een vennootschap nog wel interessant? + Financiering bij aankoop van een woning: fiscaal bekeken + Uw boekhouding: eenvoudig, snel en accuraat

Nadere informatie

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2017 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2017 54.648,70 EUR RSZ-grens zelfstandigen

Nadere informatie

RIZIV en het einde van de loopbaan. Bart DE VOS Attaché-Jurist

RIZIV en het einde van de loopbaan. Bart DE VOS Attaché-Jurist RIZIV en het einde van de loopbaan Bart DE VOS Attaché-Jurist Registratie & RIZIV-nummer! Pensioen = relatief Mededeling aan dienst bij brief of mail. RIZIV, DGV, Afdeling artsen en tandartsen, Tervurenlaan

Nadere informatie

Ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp

Ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp 22 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de geneesheren en de

Nadere informatie

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2016 01/06/2016 41.573,16 EUR 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2016

Nadere informatie

RIZIV en het einde van de loopbaan. Bart DE VOS Attaché-Jurist

RIZIV en het einde van de loopbaan. Bart DE VOS Attaché-Jurist RIZIV en het einde van de loopbaan Bart DE VOS Attaché-Jurist Registratie & RIZIV-nummer De [...] zorgverleners of hun groeperingen die hun economische en beroepsactiviteiten in hoofdberoep of in bijberoep

Nadere informatie

I. Getuigschriften voor verstrekte hulp

I. Getuigschriften voor verstrekte hulp I. Getuigschriften voor verstrekte hulp Bestelling en gebruik van de getuigschriften Wordt de bestelprocedure van de GVH's gewijzigd? Bpost (www.medattest.be) blijft bevoegd voor het afleveren van de getuigschriftenboekjes

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

VERPLICHTE DERDEBETALER EN FINANCIËLE TRANSPARANTIE VANAF 1 juli 2015

VERPLICHTE DERDEBETALER EN FINANCIËLE TRANSPARANTIE VANAF 1 juli 2015 Vlaams Artsensyndicaat Afdeling Oost- & West-Vlaanderen Burg. Nolfstraat 7 8500 Kortrijk Tel. 056/21.05.08 Fax. 056/21.52.19 E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2850 2031 1930 VERPLICHTE

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Uw financieel fundament voor de toekomst

Uw financieel fundament voor de toekomst Uw financieel fundament voor de toekomst Vermogensopbouw 2 e en 3 e pijler Lies Van Kerckhove Account manager vrije beroepen Kantoor Leuven Inhoud Statuut arts-specialist in opleiding Vermogensopbouw 2

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB forfaitaire-honoraria-klinische-biologie--niet-in-ziekenhuis.doc

Coordinatie--ZIV--KB forfaitaire-honoraria-klinische-biologie--niet-in-ziekenhuis.doc 24 SEPTEMBER 1992. - Koninklijk besluit tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

De samenwerking tussen zorgkundigen en verpleegkundigen RIZIV-REGELGEVING

De samenwerking tussen zorgkundigen en verpleegkundigen RIZIV-REGELGEVING De samenwerking tussen zorgkundigen en verpleegkundigen RIZIV-REGELGEVING 1 Integratie van zorgkundigen in de thuisverpleging Wettelijke basis: artikel 8, 12 van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB persoonlijk-aandelen-in-bepaalde-verstrekkingen.doc

Coordinatie--ZIV--KB persoonlijk-aandelen-in-bepaalde-verstrekkingen.doc 21 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de persoonlijke aandelen in de kostprijs van bepaalde verstrekkingen. BS 29/09/1993 gdp 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2015 41.059,92 EUR Loonplafond Riziv 01/04/2015 41.573,16 EUR Maximumpensioen 80 %-grens

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

infoactive infoactive 1 Special Medici + Welke fiscale maatregelen brengt Michel I voor u?

infoactive infoactive 1 Special Medici + Welke fiscale maatregelen brengt Michel I voor u? 1 Nieuwsbrief + Voorjaar 2015 Special Medici + Welke fiscale maatregelen brengt Michel I voor u? + Sociale kernelementen uit het federaal regeerakkoord Michel I + Nieuwe regeling dividend- en liquidatieuitkering

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN Waarvoor dient dit formulier? ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE

Nadere informatie

More than accountants

More than accountants More than accountants Vandelanotte bekijkt uw onderneming in een brede context. Een sluitende jaarrekening is één zaak, maar net zo belangrijk zijn de juridische en fi scale aspecten, talent management,

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Seminarie Estate Planning

Seminarie Estate Planning Seminarie Estate Planning Uw Vermogen, mooi gestructureerd Wat is Estate Planning? Vermogensbeheer in de ruime zin van het woord > beleggingsadvies (banken), >pure successieplanning (louter fiscaal), Planning

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Voorstelling LTD3. Infobrochure

Voorstelling LTD3. Infobrochure Infobrochure Voorstelling LTD3 Nationale tariferingdienst medische sector; Meer dan 25 jaar actief; Gelegen in Hasselt; Administratieve verwerking van zorgprestaties; Klanten: - huisartsen - zelfstandige

Nadere informatie

Hervorming Sociale Bijdragen 2015

Hervorming Sociale Bijdragen 2015 Hervorming Sociale Bijdragen 2015 De reden van de hervorming van de sociale bijdragen is het gevolg van de bestaande kritiek op de kloof van 3 jaar tussen het behalen van de inkomsten en de inning van

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 15 maart 2002;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 15 maart 2002; TC/02/43 BERAADSLAGING NR. 02/42 VAN 2 APRIL 2002, GEWIJZIGD OP 1 APRIL 2007, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (RIZIV) EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

Doc. NCGZ 2017/28 Brussel, 27 maart 2017

Doc. NCGZ 2017/28 Brussel, 27 maart 2017 RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE - EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE GENEESHEREN-ZIEKENFONDSEN

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 361 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Erfbelasting -

Nadere informatie

Woensdag 26 mei 2010

Woensdag 26 mei 2010 Woensdag 26 mei 2010 VORM? FINANCIEEL? ASSOCIATIE OVEREENKOMST? WELKE VRAGEN HEB IK? 1. WAAROM ZOU IK EEN ASSOCIATIE AANGAAN? 2. WELK AFSPRAKEN MOET IK MAKEN BIJ INTREDE IN EEN ASSOCATIE? 3. HOE GAAN DE

Nadere informatie

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Vlaamse Belastingdienst Vaartstraat 16, 9300 AALST Tel. 053 72 24 40 Fax 053 72 23 75 E-mail:

Nadere informatie

Stage beëindigd en nog niet erkend: Indara Robyns Juriste Vlaams Artsensyndicaat. wat nu?

Stage beëindigd en nog niet erkend: Indara Robyns Juriste Vlaams Artsensyndicaat. wat nu? Stage beëindigd en nog niet erkend: Indara Robyns Juriste Vlaams Artsensyndicaat wat nu? Hoe vraag ik mijn erkenning aan? 6 de Staatshervorming: bevoegdheid tot erkenning overgeheveld naar de gemeenschappen

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

Overzicht Typeformuleringen e BVBA versie 3 d.d

Overzicht Typeformuleringen e BVBA versie 3 d.d Overzicht Typeformuleringen e BVBA versie 3 d.d. 27.01.2015 1. Naam Bij het naar buiten treden vermeldt zij, naast haar rechtsvorm, ook steeds de naam van alle vennoten met hun uitgeoefende specialisme.

Nadere informatie

Doc. NCAZ 2017/31 Brussel, 19 mei BETREFT: Sociale voordelen voor bepaalde artsen 2017 begeleidende brief + termijnen voor aanvraag & betaling

Doc. NCAZ 2017/31 Brussel, 19 mei BETREFT: Sociale voordelen voor bepaalde artsen 2017 begeleidende brief + termijnen voor aanvraag & betaling RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE - EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN-ZIEKENFONDSEN

Nadere informatie

Korte intro Bank J.Van Breda & C

Korte intro Bank J.Van Breda & C Faculteit Geneeskunde Steve Wagemans Campuswerking Agenda Korte intro Bank J.Van Breda & C Waarom kiezen artsen voor JVB? Situatie arts-specialist in opleiding? Waarom kiezen jonge artsen voor JVB? 2 1930

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

More than accountants

More than accountants More than accountants Vandelanotte bekijkt uw onderneming in een brede context. Een sluitende jaarrekening is één zaak, maar net zo belangrijk zijn de juridische en fi scale aspecten, audit, risk management,

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Mijnheer/Mevrouw DIENST GENEESKUNDIGE VERZORGING Correspondent: Call center Tel.: 02.739.74.79 - Fax: E-mail: Onze referte: 110/AG Brussel,

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

STAP-VOOR-STAP GIDS VOOR DE TOEWIJZING VAN DE RIZIV TOELAGE. VIVIUM RIZIV- Wegwijzer

STAP-VOOR-STAP GIDS VOOR DE TOEWIJZING VAN DE RIZIV TOELAGE. VIVIUM RIZIV- Wegwijzer 2016 STAP-VOOR-STAP GIDS VOOR DE TOEWIJZING VAN DE RIZIV TOELAGE VIVIUM RIZIV- Wegwijzer 2 INHOUDSTAFEL INLEIDING 4 1. DE RIZIV-TOELAGE 6 1.1. Begrip 6 1.2. Aanwending in VAPZ-RIZIV en Gewaarborgd Inkomen

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Pension Invest Plan - RIZIV

Pension Invest Plan - RIZIV Pension Invest Plan - RIZIV Arts, tandarts, apotheker en kinesitherapeut Kent u de sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen? De sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen Als geconventioneerde

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV het pensioenplan u zorgt voor uw patiënten, maar zorgt u ook voor uzelf?

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier...

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier... WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vak

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar.

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar. Zeker van elkaar. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid p.2 Inleiding: RIZIV als vangnet p.2 De troeven van VAPZ-RIZIV p.3 VAPZ met eigen middelen p.4 IPT? p.4 Plan op maat p.5 Besluit Uw aanvullend pensioen:

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV Een levensverzekering van AXA Belgium met als doel de geconventioneerde

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s Soms vindt u in de enveloppe ook nog een groenkleurig getuigschrift voor verstrekte hulp.

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen NOTA OVER HET NIEUW STATUUT VOOR MEEWERKENDE ECHTGENOTEN Vanaf 1 juli 2005 zijn alle meewerkende echtgenoten verplicht onderworpen aan het volledig sociaal statuut

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

W/97 octies. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dienst voor geneeskundige verzorging

W/97 octies. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dienst voor geneeskundige verzorging Bijlage 2 W/97 octies Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Tervurenlaan 211, 1150 Brussel 02/739 78 32 Dienst voor geneeskundige verzorging ZEVENDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE NATIONALE

Nadere informatie

Op welke tegemoetkomingen en premies heb je recht als huisarts? Ingrid Dreezen Juriste Vlaams Artsensyndicaat

Op welke tegemoetkomingen en premies heb je recht als huisarts? Ingrid Dreezen Juriste Vlaams Artsensyndicaat Op welke tegemoetkomingen en premies heb je recht als huisarts? Ingrid Dreezen Juriste Vlaams Artsensyndicaat Overzicht 1. Accrediteringsforfait: 605 (2014) 2. Praktijkondersteuning : 1.650 (2013) 3. Tegemoetkoming

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

infoactive info active Special Bouw + De sociale inspectie over de vloer: wat nu? + Inhoudingsplicht + Uw aansprakelijkheid in kaart gebracht!

infoactive info active Special Bouw + De sociale inspectie over de vloer: wat nu? + Inhoudingsplicht + Uw aansprakelijkheid in kaart gebracht! info active Nieuwsbrief + Najaar 2014 Special Bouw + De sociale inspectie over de vloer: wat nu? + Inhoudingsplicht contact@vdl.be www.vandelanotte.be + Uw aansprakelijkheid in kaart gebracht! 1 2 3 +

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel!

Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel! Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel! Ondanks diverse drempelverlagende financiële maatregelen, blijkt voor sommige patiënten de persoonlijke bijdrage nog steeds te hoog.

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

Een reden te meer om te lachen. Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen!

Een reden te meer om te lachen. Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! Een reden te meer om te lachen Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! Gids Dentimut First & Dentimut Plus Informatiegids uitgegeven door de Verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2014

Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2014 Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2014 Vanaf 1 januari 2014 wordt de waarde van de sleutelletter V geïndexeerd met.%. De sleutelletter V heeft hierdoor vanaf 1 januari 2014 een waarde van

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen

Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen vzw BRUSSELSE HUISARTSEN KRING Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen 1. Inleiding Uit onderzoek blijkt dat ondanks het invoeren van verschillende drempelverlagende financiële maatregelen,

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING PREVOCA REGLEMENT PREVOCA BALIE YYY

COLLECTIEVE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING PREVOCA REGLEMENT PREVOCA BALIE YYY 1 COLLECTIEVE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING PREVOCA REGLEMENT PREVOCA BALIE YYY Referte :.. Datum :.. INLEIDING Deze collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt geregeld door de volgende contractuele

Nadere informatie

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool)

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool) JTV Brigand Berlare-Zele vzw secr.: Biezenstraat 21 9290 Berlare tel.: (052) 42 22 69 Procedure ongevalaangifte (volleybalschool en bewegingsschool) 1. Zo snel mogelijk (zeker binnen een week na het ongeval)

Nadere informatie

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte 1. Principe van de vrijstelling Zelfstandigen in staat van behoefte of in een andere toestand die de staat van behoefte benadert,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/094 BERAADSLAGING NR. 02/042 VAN 2 APRIL 2002, GEWIJZIGD OP 1 APRIL 2007 EN OP 2 JUNI 2015, BETREFFENDE

Nadere informatie