Energiesector op dood spoor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiesector op dood spoor"

Transcriptie

1 Energiesector op dood spoor Position Paper van de medezeggenschapsraden in verband met de voorgenomen splitsing van de Nederlandse energiedistributiebedrijven Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven (LME) November 2004 ***** 1

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Samenvatting 3 2. Het standpunt van de medezeggenschapsorganen en de vakbeweging 7 3. Toelichting op het standpunt van het LME De onderzoeksrapporten De mening van de vier grote energiebedrijven Andere opinies Bijlagen 25 2

3 Energiesector op dood spoor Position Paper van de medezeggenschapsraden in verband met de voorgenomen splitsing van de Nederlandse energiedistributiebedrijven 1. Samenvatting Minister L.J. Brinkhorst van Economische Zaken is van plan de Nederlandse energiebedrijven zodanig te verzwakken dat zij als vanzelf worden opgekocht door grote buitenlandse ondernemingen. Zie zijn brief aan de Tweede Kamer van 11 oktober jl. (E/EM/ ) waarin de minister zijn Aanpak splitsing energiebedrijven heeft uiteengezet. Het standpunt van minister Brinkhorst is dat de Nederlandse energiebedrijven steeds grotere bolwerken worden en dat dit slecht is voor de marktwerking. Desondanks zullen Nederlandse energiebedrijven het wegens hun bescheiden omvang niet redden op de Europese markt. Volgens hem is de enige echte oplossing om concurrentie in een Europees kader te verzekeren: volledige splitsing van de ondernemingen in een netwerkbedrijf en een leveringsbedrijf. Daarmee loopt de minister welbewust vooruit op eventuele Europese ontwikkelingen. Het feit dat de belangen van de Nederlandse energiebedrijven daarmee niet gediend zijn, weegt niet op tegen het consumentenbelang, vindt hij. De ondernemingsraden van de Nederlandse energiebedrijven, verenigd in het Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven (LME), verzetten zich met hand en tand tegen het splitsingsvoorstel. Wij willen juist de Nederlandse energiesector versterkt en uitgebouwd zien Wat de minister in gedachten heeft, betekent het wegvloeien van productiecapaciteit, kennis en ervaring, terwijl Nederland nu juist een uitstekende hoogtechnologische en kosteneffectieve energiesector bezit, die Europees best zou kunnen meespelen. Minister Brinkhorst ontneemt Nederland voor altijd de mogelijkheid nationaal inkomen te genereren met productie en verkoop van energie. 3

4 Als Nederlandse ondernemingen in Europees kader te kleinschalig zijn, moeten zij, net zoals elders in Europa, door fusies gezamenlijk een vuist maken. De vier grote Nederlandse energiebedrijven tezamen zijn net zo groot als bijvoorbeeld Electrabel, een grote Europese speler. Wij vinden het onaanvaardbaar dat werkgelegenheid op grote schaal verloren zal gaan. De eerste schattingen bewegen zich al tussen de 2000 en 3000 banen (exclusief indirecte werkgelegenheid en toeleveranciers) die de komende jaren zullen worden geschrapt. De reden daarvoor is, dat buitenlandse energieleveranciers - nadat zij de Nederlandse bedrijven hebben opgeslokt - hier in Nederland met name geen hoofdkantoren meer hoeven aan te houden. Regionaal zal dat hard aankomen. Over de toeleveringsbedrijven praten we dan nog niet eens. Wij voorzien jarenlange onrust onder de medewerkers. Na de liberalisering wacht niet alleen de splitsing van onze bedrijven in een netwerkdeel en een productie/leveringsdeel, maar vervolgens ook de privatisering en nog eens het opkopen door - of fuseren met - grote buitenlandse leveranciers, met als uitsmijter het afslanken lees: ontslaan van onze collega s of onszelf. Heeft de minister en heeft het kabinet wel enig idee wat dit alles voor de werknemers betekent? Wij verschillen dan ook fundamenteel van opvatting met de minister op alle essentiële aspecten van zijn standpunt: - Het belang van de consument wordt juist niet gediend, in tegenstelling tot wat de minister verwacht. De kosten gaan omhoog, niet omlaag. De concurrentie neemt niet toe, maar af, want er blijft in Europa maar een handjevol grote spelers over. - De voorzieningszekerheid is niet veiliggesteld, omdat de Nederlandse overheid immers niets over buitenlandse stroom- en gasleveranciers te zeggen heeft, noch te zeggen krijgt. De minister handelt bovendien in flagrante strijd met zijn eigen industriepolitiek. Volgens zijn recente Industriebrief aan de Kamer wil de minister nu juist de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven versterken. Immers, hij schrijft (p. 41): "Bij het maken van wetten en regels heeft de overheid te weinig oog gehad voor de effecten op de economie in het algemeen en op de industrie in het bijzonder Er is te weinig aandacht geweest voor het belang van die regels voor de Nederlandse industrie." 4

5 Verderop (p. 59) zegt hij in het kader van de liberalisering van de Europese elektriciteitsmarkt: "Nu komen ook de onvolkomenheden van deze markt aan het licht: er is nog niet overal een gelijk speelveld." En op p. 61: "Het is ook nodig dat bedrijven bereid blijven in Nederland te investeren. En dan niet alleen in kapitaalgoederen of R&D, maar vooral ook in mensen Het kabinet zal voortdurend de vinger aan de pols houden. Het zal - gelet op het belang van de voortgang van het proces - periodiek overleg voeren met vertegenwoordigers van ondernemers en werknemers om te kijken of het beleid de bedoelde vruchten afwerpt. En om het beleid, daar waar nodig, bij te stellen." In al die mooie beleidsvoornemens past niet het opbreken van Nederlandse energie-ondernemingen, die dan te klein en te zwak zullen zijn voor de Europese concurrentie met niet-opgebroken en toch al grotere ondernemingen. Bij EZ weet kennelijk de linker hand niet wat de rechter doet. Het peil van argumenteren van de minister is bovendien naar een bedenkelijk niveau gezakt. In zijn brief aan de Tweede Kamer suggereert hij veel dat hij niet kan waarmaken. - Hij beweert dat de vrijwillige splitsing van het kleine energiebedrijf Intergas uit Oosterhout kenmerkend zou zijn voor de sector. Dit is geenszins het geval. Alleen uit Friesland horen we andere berichten. Daarentegen hebben al drie provincies met grote aandelenpakketten van energiebedrijven in handen zich juist via moties in de Staten al tégen splitsing uitgesproken: Noord-Holland, Limburg en Gelderland. Uit de overige provincies komen geluiden van dezelfde aard. - De minister beweert dat de splitsing geen effect zal hebben op de investeringen in de productiecapaciteit in Nederland, omdat nu door ENECO, DELTA en ESSENT een aantal investeringen is gepland. Dat is een onzuiver argument, omdat die investeringen - bijvoorbeeld de doodnormale renovatie van een verouderde centrale, Amer-7 van ESSENT - al in de pen zaten vóórdat hij met zijn plan kwam. Een beleidsplan dat bovendien nog minstens een jaar is verwijderd van verschijnen in het Staatsblad (als het dat al ooit haalt). Bovendien gingen deze bedrijven ervan uit dat zij niet gesplitst zullen worden. 5

6 - De minister stelt intensief in gesprek te zijn geweest met vele partijen. Als hij bedoelt: ik heb met ze in éénvertrek gezeten, dan klopt het. Als hij bedoelt: ik heb mijn mening verkondigd, klopt het ook. Wat het LME betreft heeft hij niet eens met ons willen spreken. Dat mochten twee ambtenaren doen. - De ministervoert als bewijs voor zijn redenering onder meeraan dat in Engeland volledige scheiding van netwerk- en leveringsbedrijven heeft plaatsgevonden. Dit klopt niet. Het ging hier om een vrijwillige scheiding waarvan in het Verenigd Koninkrijk nu juist weer wordt teruggekomen. Terug naar wel degelijk geïntegreerde en niet langer gesplitste bedrijven. Terug naar de situatie zoals nu in Nederland heerst en dient te blijven bestaan. Wij als ondernemingsraden maken bezwaar tegen deze tactiek van halve en driekwart onwaarheden met de kennelijke bedoeling het parlement een rad voor ogen te draaien. De zaak is te belangrijk, voor ons als werknemers, voor de consument en voor Nederland als krachtige economie, om op deze wijze politiek te bedrijven. Wij raden de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken dan ook aan hun fracties voor te stellen niet akkoord te gaan met de splitsingsvoorstellen van de minister. Conclusie Voor het LME is duidelijk dat de argumenten die door minister Brinkhorst worden gehanteerd, dun en weerlegbaar zijn. Hij dreigt in feite een bloeiende energiesector domweg te vernielen. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor actie te voeren die proportioneel is aan het belang dat er voor ons als medezeggen-schapsorganen op het spel staat. Was getekend het dagelijks bestuur van het LME: Jan de Jong, voorzitter, werkzaam bij ESSENT Willem Hofman, secretaris, werkzaam bij ENECO Peter de Munk, plv. voorzitter en secretaris, werkzaam bij NUON Jan Hermes, adviseur ***** 6

7 2. Het standpunt van de medezeggenschapsorganen en de vakbeweging Het zal niet verbazen dat het voornemen van de minister voor ons meteen het signaal is geweest in actie te komen. Zodra hij zijn voornemens aankondigde en nog vóór zijn eerste formele brief aan de Tweede Kamer d.d. 31 maart 2004, zijn wij bezig geweest om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om unbundling (= splitsing) tegen te gaan, mogelijke alternatieven aan te reiken en steun voor ons standpunt te verwerven. In dat kader is uiteraard ook gesproken met de voorzitters van de Raden van Bestuur van respectievelijk NRE, ESSENT, ENECO, NUON en DELTA. De standpunten van de medezeggenschapsorganen en de Raden van Bestuur bleken gelukkig volstrekt identiek te zijn. Dit is tot op de huidige dag het geval. Onvoldoende argumenten voor unbundling. Op 25 maart 2004 heeft het LME een brandbrief aan de vakcentrales FNV, CNV en MHP gestuurd, waarin wordt aangegeven dat er onvoldoende argumenten zijn om te komen tot unbundling. Het LME was en is dat volstrekt eens met de Energieraad, die zich eerder in deze geest had uitgelaten. De FNV bij monde van de ABVAKABO reageerde als volgt. De ABVAKABO wil de werkgelegenheidseffecten onderzocht zien. Op 27 april 2004 heeft de ABVAKABO zich dan ook tot de minister van Economische Zaken gericht. De vakbond schreef dat niet eerder kan worden overgegaan tot unbundling en privatisering alvorens een helder en consistent toekomstbeeld voor de energiesector wordt ontwikkeld. Als toch tot unbundling wordt besloten, moet in ieder geval sprake zijn van eigendom van de netwerken in publieke handen. Ook de werkgelegenheidseffecten moeten worden onderzocht. Het CNV reageerde als volgt. Op 7 juli 2004 heeft ook het CNV bij monde van de vakbond CNV Publieke Zaak zich tot minister Brinkhorst gericht met een aantal principiële vragen die te maken hebben met werkgelegenheid, concurrentie in de sector en de toekomst van de netwerkbedrijven. CNV Publieke Zaak onderschrijft het standpunt van het LME en keert zich dus tegen het kabinetsvoorstel tot splitsing. Zij schrijft: "Wrang is dat de buitenlandse bedrijven wel de stroomnetten in hun eigen land in eigendom mogen hebben. In plaats van de energiesector een kans te geven op de Europese markt worden de Nederlandse bedrijven hapklare brokken voor de buitenlandse concurrentie. Dit zal tot gevolg hebben dat de werkgelegenheid afneemt en het werk naar het buitenland verdwijnt." (Persbericht 8/04/04) 7

8 Het standpunt van het LME Op 12 maart 2004 (bijlage 7) is er door de centrale ondernemingsraden van de energiedistributiebedrijven DELTA, ENECO, NUON en ESSENT richting ministerraad en de overige politiek gereageerd op de inhoud van het rapport van de Algemene Energie Raad Net nog niet. De COR en verzetten zich hierbij tegen gedwongen splitsing van de bedrijven, omdat: 1. De huidige regelgeving voldoende mogelijkheden biedt om in te grijpen; 2. De huidige splitsing in netbeheer en energielevering voldoende toereikend is; 3. De werkgelegenheid onder druk komt te staan; 4. De milieudoelstellingen in het gedrang komen; 5. Er geen geld meer is voor risicovolle en kapitaalintensieve investeringen; 6. Nederland kennisland erg mager wordt; 7. Er genoeg gereorganiseerd en veranderd is. Geef de medewerkers het vertrouwen en de kans zich daadwerkelijk te bewijzen. Als voordelen van het huidige verticaal geïntegreerde energiebedrijf noemden zij toen onder meer: 1. Je vormt zo een krachtiger bedrijf in Europa. 2. Er zijn zeker mogelijkheden tot verdergaande internationale samenwerking van Nederlandse energiebedrijven. 3. De toegang tot privaat kapitaal is gemakkelijker voor geïntegreerde ondernemingen. Wat betreft investeringen in productie in Nederland zal vannu tot 2010 tussen 2,5 miljard en 4,5 miljard euro moeten worden uitgegeven om de capaciteit op peil te houden (tenzij natuurlijk de splitsing doorgaat en de energiedistributie-bedrijven in buitenlandse handen overgaan). 4. Innovatieve ontwikkelingen kunnen ook makkelijker worden geïnitieerd in verticaal geïntegreerde energiebedrijven. 5. Splitsing leidt tot kapitaalvernietiging, waardoor veel desintegratiekosten ontstaan. 6. Het kapitaal dat nodig is voor de overname van alle transport/ distributienetten door een landelijke autoriteit ad zestien miljard euro (de boekwaarde van alle netten bij elkaar), zal ertoe leiden dat het rijk wordt geconfronteerd met hoge rentelasten. Een vergelijkbare brief als van de COR en is door het LME op 27 april 2004 (bijlage 8) naar de relevante vaste Kamercommissies van de Tweede Kamer gestuurd. 8

9 Op 18 augustus 2004 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het dagelijks bestuur van het LME en de heren Lankhorst en Stremler van het Directoraat-Generaal van Energie van het Ministerie van Economische Zaken waarin door hen nog eens werd uiteengezet wat het standpunt van de minister is. Op nog enkele van onze vragen antwoordde minister Brinkhorst schriftelijk d.d. 10 september 2004: "Ik ben er van overtuigd dat na de splitsing efficiënt opererende en kwalitatief hoogwaardige netwerkbedrijven zullen overblijven. De overblijvende productie- en leveringsbedrijven zullen actief blijven op de Nederlandse markt, zij het dat ze na privatisering mogelijk sneller worden overgenomen door buitenlandse bedrijven dan het geval zou zijn bij privatisering van energiebedrijven die nog over een netwerk beschikken." De minister gaat er dus simpelweg vanuit dat onze bedrijven sowieso worden overgenomen en na splitsing nóg sneller zullen worden overgenomen dan kennelijk toch al te verwachten is. "Ik zal jullie daarbij ook nog even een handje helpen" is kennelijk zijn redenering. Het zal je minister van Economische Zaken maar zijn! ***** 9

10 10

11 3. Toelichting op het standpunt van het LME Het Europees perspectief Het Nederlandse voornemen om te unbundelen, is uniek binnen Europa. Nederland loopt daarbij voorop. Sterker nog, er is geen enkele indicatie dat binnen Europa binnen afzienbare termijn unbundling van eigendom gaat plaatsvinden (zie bijlage 10 en 11). Op 26 juni 2003 (2003/54/EG) is een nieuwe richtlijn van de Europese Commissie uitgevaardigd betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en inhoudende een intrekking van een vorige richtlijn. Daarbij wordt opnieuw ingegaan op de scheiding van de transportnetbeheerder en de distributienetbeheerder, alsook de scheiding en transparantie van de boekhouding en de toegang van derden tot het net. Deze richtlijn spoort met de al in Nederland ontstane situatie met betrekking tot de juridische afsplitsing van de netbedrijven. De plannen van minister Brinkhorst worden ook niet begrepen door het buitenland. Dit is onder meer geuit door de ministers van Economische Zaken van Duitsland, Noorwegen en Denemarken. Er is zelfs op een aantal plekken een beweging terug. In Engeland ontstaat weer een aantal geïntegreerde energiebedrijven. Zo wordt een deel van het Britse gasnet terugverkocht aan Scottish and Southern Energy. De Nederlandse energiebedrijven wordt niet de mogelijkheid geboden om te bewijzen dat zij zich kunnen handhaven binnen Europa. Minister Brinkhorst stelt dat er op termijn vijf à zeven bedrijven overblijven in Europa en dat Nederland daar niet bij zal zijn. Dit onderbouwt minister Brinkhorst op geen enkele wijze. Er is in Europa een ontwikkeling gaande waarbij een aantal landen sterk oog heeft voor nationale energiebelangen. (Zie bijlage 12 en de hierboven genoemde rapporten.) Er is geen Europees level playing field waarbinnen eerlijke concurrentie kan plaatsvinden. Het gaat nog jaren duren, voordat dit Europees level playing field ontstaat. De DTe denkt zelfs dat dit niet binnen tien jaar gaat gebeuren. 11

12 Daarnaast heeft Nederland per definitie een achterstand, omdat er geen reciprociteit is. Landen krijgen binnen Europa geen gelijke kansen. Electrabel heeft netten in België die zij ook behoudt na een eventuele splitsing van de Nederlandse energiebedrijven. Conclusie Het LME vindt dat Nederland in de pas moet lopen met de Europese energieontwikkelingen. De voorgenomen plannen leiden tot een onomkeerbare situatie binnen Nederland die niet gevolgd gaat worden in Europa. Overname door buitenlandse bedrijven Wanneer de unbundling doorgaat, is het zo goed als zeker dat de Nederlandse energiebedrijven, dus ook ESSENT, NUON, ENECO, DELTA en NRE, worden overgenomen door buitenlandse bedrijven, omdat de bedrijven te zwak worden. Unbundling betekent dat er op termijn twee eigenaren moeten zijn, te weten de eigenaar van de netwerkbedrijven en de eigenaar van de leverings- en productiebedrijven. Daarnaast betekent unbundling dat de energiebedrijven qua financiële positie substantieel zwakker worden. Nu al blijkt dat sprake is van een lagere rating, wat inhoudt dat meer rente moet worden betaald. Immers, de netwerkbedrijven - die als onderpand voor kredieten kunnen worden gezien - worden losgekoppeld van de verticaal geïntegreerde energiebedrijven. Op zich is het LME niet tegen internationalisering, maar niet op dit moment in deze vorm. Zo zal het ontbreken van persoonlijke contacten tussen de buitenlandse energiebedrijven, die hun hoofdkantoren niet in Nederland hebben, en de Nederlandse overheid onherroepelijk consequenties hebben voor de maatschappelijke functie van energiebedrijven in Nederland. Het buitenland zal zich ten aanzien van de Nederlandse politiek veel onafhankelijker opstellen. De grip op een duurzame energievoorziening bijvoorbeeld wordt zwakker. Tevens rijst de vraag of op het gebied van duurzaamheid, kennis en innovatie het beeld niet anders gaat worden. Een en ander zal met name gevolgen hebben voor de nog te ontwikkelen industriepolitiek. Nationaal draagvlak voor deze industriepolitiek wordt hierdoor ondermijnd. 12

13 De investeringsbereidheid van de grote buitenlandse aanbieders van energie zal gerelateerd worden aan het vermogen om dit geld binnen afzienbare tijd terug te verdienen. De gedachte dat marktwerking de oplossing is voor alle kwalen, is naïef. Er zal overheidssturing moeten plaatsvinden. En hoe verder de machtsbasis van Nederland afligt, hoe moeilijker dit wordt. Conclusie Het LME is van oordeel dat geen uitverkoop mag plaatsvinden van de huidige Nederlandse energiebedrijven. Het kostenplaatje Uit onderzoeken die worden verricht door de energiebedrijven, kan worden opgemaakt dat het waardeverlies door eigendoms- en operationele unbundling ten minste moet worden geschat op twee miljard euro. Er wordt een uitsplitsing gemaakt in IT-investeringen, operationele kosten, extra corporate staf, herfinancieringskosten en additionele callcentercapaciteiten. De rating van de leveringsbedrijven zal daardoor omlaag gaan. Sterker nog, hij gaat al omlaag. Er is extra garantstelling nodig bij het lenen van geld en dit zal betekenen dat er minder kan worden geïnvesteerd in onder andere innovatie. Kapitaalverwerving wordt dus duurder, omdat het risicoprofiel groter wordt. Conclusie Alhoewel het LME zich realiseert dat forse discussies kunnen ontstaan over het kostenaspect, is het LME van oordeel dat het toch zal gaan om miljarden euro s verlies. Onze eigenaren/aandeelhouders Een aantal eigenaren van de energiebedrijven - dat zijn provincies en gemeentelijke overheden - wil op korte termijn geld zien. Dit maakt een aantal van onze eigenaren gevoelig voor de argumenten van minister Brinkhorst om te unbundelen. Maar zij moeten dan ook de keerzijde van dat financiële aspect in hun afwegingen betrekken. 1. Sommige deskundigen stellen dat door de splitsing van de ondernemingen een waardeverlies ontstaat van vijf miljard euro. Dit waardeverlies zal door de eigenaren gevoeld worden. 13

14 2. Uiteindelijk zal in de nieuwe situatie ook de dividenduitkering verdwijnen. De consequentie kan zijn dat de eigenaren (provincies en gemeenten) vervolgens de tekorten op hun begroting terughalen bij de consument. 3. Er rust een zware hypotheek op de ondernemingen, omdat er geen Sociaal Fonds bestaat. De ondernemingen hebben ervoor gekozen om zelf alle lasten van WW en dergelijke te dragen. Binnen de nutssector zijn de energiebedrijven namelijk eigen-risicodrager wat betreft de uitkeringen aan werkloze werknemers uit de sector. Werknemers hebben wel steeds premie voor de WW betaald, maar die is vervolgens in de algemene middelen van de desbetreffende bedrijven opgegaan. Ook de werkgeversbijdrage voor WW is niet aan een risicodragend fonds afgedragen. Deze keuze is in het verleden gemaakt, omdat de bedrijven altijd een werkgelegenheidsgarantie binnen de sector afgaven. Nu deze garantie niet langer wordt afgegeven, moeten de energiebedrijven bij ontslag van de werknemers de uitkeringsverplichting waarmaken. Dus als door splitsing en overnames van bedrijven boventalligheid van personeel ontstaat, dienen vooraf in de ondernemingen drie stappen te worden genomen; het maken van een omvangrijke financiële reservering vooruitkeringen; het maken van een reservering voor eventuele ontslagvergoeding (volgens de kantonrechterformule); het maken van een Sociaal Fonds voor personeel in de commerciële tak van het gesplitste bedrijf. Voordat de aandeelhouders hun aandelen van de hand doen, zullen al deze voorzieningen moeten worden ingesteld, wat zijn weerslag zal hebben op de uiteindelijke opbrengst van de aandelenverkoop. 4. Cross Border Lease-effecten lopen in de miljarden. Om fiscale redenen hebben energiebedrijven hun netwerken en electriciteitscentrales aan Amerikaanse investeerders verkocht en teruggeleased. Zowel de Amerikaanse investeerder als de Nederlandse onderneming hebben daar voordeel van. Deze US Cross Border Leasetransacties (CBL s) hebben de Nederlandse energieconcerns vanaf miljoen euro opgeleverd, met dank aan de Amerikaanse fiscus. 14

15 Maar de kredietwaardigheid van de Nederlandse energiebedrijven is daarin uiteraard cruciaal. De Amerikanen willen geen risico lopen. Als die kredietwaardigheid terugloopt, mogen de CBL s worden beëindigd en kunnen de Amerikaanse investeerders een vergoeding opeisen van de Nederlandse energieconcerns. De hoogte hiervan hangt samen met het voordeel dat de Amerikanen bij voortzetting (tot wel 20 jaar) genoten zouden hebben. De maximaal overeengekomen vergoedingen worden geraamd op twee miljard dollar. Dit kan worden geclaimd bij de Nederlandse energieconcerns. Standard & Poor s heeft de ratings van de bedrijven op 1 april 2004 vanwege de dreigende unbundling al several notches verlaagd ten opzichte van de geldende A+, zodat afgesplitste productie- en leveringsbedrijven uitkomen op niet meer dan B-niveau. Het is dan ook aannemelijk dat de CBL s tussentijds zullen worden opgezegd en vergoedingen zullen worden opgeëist, meent de heer P. den Oetelaar van ESSENT in de uitgave Economische Statistische Berichten van 20/08/04, p Kortom, een verticaal geïntegreerd energiebedrijf levert veel meer rendement en vermogen op, wat zich vertaalt in meer dividend. 5. Privatisering Op korte termijn zal duidelijkheid moeten ontstaan over de privatisering van de energiedistributiebedrijven. Het LME is tegen volledige privatisering van de energiesector. Deze sector is van zo vitaal belang voor Nederland dat deze niet in meerderheid in handen mag komen van particuliere eigenaren. Conclusie De eigenaren/aandeelhouders van de energiebedrijven in Nederland zullen zich veel grondiger moeten bezinnen op de plannen van minister Brinkhorst voor de waarde van hun bezit, de claims die boven de markt hangen en hun inkomstenstroom uit dividenden. 15

16 Onze consumenten Unbundling kost geld, heel veel geld. Dit zal betekenen dat de consument meer gaat betalen, niet minder. Minister Brinkhorst onderbouwt op geen enkele manier dat de gevolgen van unbundling voor de consument positief zullen uitvallen, terwijl toch het consumentenbelang zijn leitmotiv is. Als we alle kosten van de splitsing van de bedrijven optellen en per huishouden omslaan, vindt per huishouden een stijging plaats van jaarlijks 72 gedurende de eerste vijf jaar (zie bijlage 13). Nederland heeft internationaal gezien goede netwerken wat betreft de combinatie van efficiency en kwaliteit. De tarieven van de Nederlandse netwerk-bedrijven zijn relatief laag. De vraag is of, gelet op de veronderstelde overname door buitenlandse bedrijven, dit op termijn ook zo zal blijven. Conclusie Het LME is ervan overtuigd dat vanwege de unbundling de energieprijs voor de consument niet omlaag gaat en dat de kwaliteit van de energievoorziening onder druk komt te staan. De leveringszekerheid De leveringszekerheid kan onder druk komen te staan als de energievoorziening in buitenlandse handen komt. De investeringsbereidheid van buitenlandse bedrijven zal minder worden naarmate er minder sprake is van onmiddellijk rendement. De brief van de minister van juni 2004 over leveringszekerheid staat bol van verwachtingen. Maar dat zijn geen garanties voor leveringszekerheid (bijlage 3). In de komende dertig jaar moet volgens het Internationale Energie Agentschap in de EU voor 40 miljard per jaar worden geïnvesteerd in productiecapaciteit. Vraag is of dat verbijsterende bedrag ook wordt gehaald. Maar als bijvoorbeeld in onze toekomstige leverancier Duitsland te weinig wordt geïnvesteerd, wordt Nederland domweg minder of soms helemaal niet van stroom voorzien. 16

17 In Nederland moet 20% overcapaciteit worden aangehouden. Dat is niet rendabel voor een buitenlands bedrijf. Dus de animo om hier te investeren, zal ook niet groot zijn. Conclusie Het LME vindt dat minister Brinkhorst of de Tweede Kamer moet nagaan wat de Nederlandse energiebedrijven voor de overheid kunnen betekenen op het vlak van de energievoorziening en de leveringszekerheid. De werknemers De medewerkers zijn trots op het bedrijf waar zij werken en hebben er erg veel last van dat op een aantal fronten fouten worden opgeblazen tot vermeende structurele misstappen. Structurele misstappen worden niet gemaakt. Er ontstaat langzamerhand onrust vanwege alles wat over onze bedrijven gezegd wordt. Wanneer de plannen van de minister doorgaan, zal er sprake zijn van een sterke vermindering van de werkgelegenheid. Het gaat dan niet over de warme sanering die toch zal moeten plaatsvinden, maar een drastische sanering ten gevolge van overnames door buitenlanders. Uit het rapport van de Boston Consultancy Group blijkt dat er binnen de sector reductie gaat plaatsvinden van 2000 tot 3000 fte s. Bij het door de minister gretig gebruikte voorbeeld van vrijwillige splitsing bij Intergas, betekent die splitsing een verlies van een derde van alle banen. Volgens het LME zal de terugloop in de indirecte sector een tweevoud van de terugloop in de directe werkgelegenheid zijn. Dus 2 x 2000 tot plusminus 3000 is 4000 tot 6000 banen. In de toeleveringsbedrijven zal het een viervoud zijn van wat er in de directe werkgelegenheid gebeurt. Dus nog eens 8000 tot banen. In zijn totaliteit resulteert dit dan in een verlies van tot fte s voor de hele sector in ruime zin. Wanneer vanwege de unbundling alleen een magere netbeheerder overblijft, dan zal er binnen de sector onmiddellijk een nóg grotere terugloop zijn (bijlage 9). Conclusie Het LME vraagt aandacht voor de positie van de werknemers. 17

18 Waarom ook het gas niet? Er is zoveel samenhang tussen elektriciteit en gas, dat het merkwaardig is dat gas van de unbundling wordt uitgezonderd. De materie blijkt zo complex dat de eerstkomende tijd wordt afgezien van verdere herstructurering van het gasgebouw. Ten aanzien van gas oordeelt de politiek dus dat duidelijkheid boven onomkeerbare keuzes gaat. Het LME vraagt zich af waarom een dergelijke stellingname niet zou gelden voor de elektriciteitssector (bijlage 1). Rechtsongelijkheid Er is sprake van rechtsongelijkheid wanneer gekeken wordt naar TPG, KPN, Schiphol en Tennet. Zo kreeg TPG de mogelijkheid om te groeien en mag Tennet als 100% staatsbedrijf zich in commerciële activiteiten storten. Conclusie Op basis van alle bovengenoemde overwegingen is het LME absoluut tégen unbundling. ***** 18

19 4. De onderzoeksrapporten The Boston Consulting Group: splitsing heilloos The Boston Consulting Group (mei 2003, Keeping the lights on) geeft aan wat de gevolgen van unbundling inhouden: een verhoging van de operationele kosten vanwege het wegvallen van schaalvoordelen en synergie; verhoging van de financieringskosten, omdat de herfinanciering van leningen aanmerkelijk duurder wordt; het verzwakken van de concurrentiepositie; afsplitsing van de netwerken leidt tot een terugloop van de jaarlijkse investeringscapaciteit met 75% en oplopende kapitaalkosten van 12%; het verlies aan werkgelegenheid zal in de sector door buitenlandse overnames oplopen tot 2000/3000 fte s; de groeimogelijkheden van de divisies worden fors beperkt; de kans op behoud van zelfstandigheid wordt hoogst onzeker en de noodzaak om een geschikte buitenlandse partner te vinden, wordt steeds groter. Intern rapport energiebedrijven: zelfs uitblinken kán! (juli 2004) De energiebedrijven hebben laten onderzoeken of er een toekomst voor de Nederlandse energiebedrijven mogelijk is. Zij komen tot vier scenario s die haalbaar zijn en waaruit de ondernemingen kunnen kiezen. Zij geloven zelfs dat "de Nederlandse electriciteitssector kansen heeft om uit te blinken". De onderling samenhangende groeimogelijkheden zijn: De Nederlandse energiebedrijven moeten optreden als snelle groeier in bepaalde marktsegmenten in Duitsland; De Nederlandse energiebedrijven moeten optreden als investeerder in voldoende voorzieningszekerheid in Nederland en daarbuiten; De Nederlandse energiebedrijven moeten een internationale voortrekker zijn in de volgende generaties duurzame energieproductie; De Nederlandse energiebedrijven moeten optreden als een internationale specialist in netwerkmanagement. ***** 19

LME 1 2 NOV 2004. Geachte heer, mevrouw,

LME 1 2 NOV 2004. Geachte heer, mevrouw, LME Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven Aan De aandeelhouders van Essent, NUON, ENECO, DELTA, NRE en Intergas Kopie Raden van Commissarissen, Raden van Bestuur, (Centrale) Ondernemingsraden

Nadere informatie

2015D11090 LIJST VAN VRAGEN

2015D11090 LIJST VAN VRAGEN 2015D11090 LIJST VAN VRAGEN De commissie voor de Rijksuitgaven, de vaste commissie voor Economische Zaken en de vaste commissie voor Financiën hebben over het Rapport Aankoop Duits hoogspanningsnet door

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Uitgebreide samenvatting

Uitgebreide samenvatting Uitgebreide samenvatting Bereik van het onderzoek De Nederlandse minister van Economische Zaken heeft een voorstel gedaan om het huidig toegepaste systeem van juridische splitsing van energiedistributiebedrijven

Nadere informatie

24 november 2008 ET/EM / 8182526

24 november 2008 ET/EM / 8182526 Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 24 november 2008 ET/EM / 8182526 Onderwerp Nadere informatie naar aanleiding

Nadere informatie

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen i.v.m. de toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING

NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING 1. Inleiding In het wetgevingsoverleg van 13 februari jl. over het Voorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere regels

Nadere informatie

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei statenvoorstel Aan Provinciale Staten statenvergadering 11 mei 2009 Ondenwerp Verkoop aandelen Essent.

Nadere informatie

trends en ervaringen

trends en ervaringen 5 "ntwi''elingen op de energiemar't in het 3uitenland trends en ervaringen 1 "ondiale trends van marktmacht naar staatsmacht "e sterk gestegen vraag en onvoldoende 0itbreiding van de prod04tie- 4apa4iteit

Nadere informatie

NATIONAAL ENERGIEFORUM 2007 FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN NETWERKSPLITSING

NATIONAAL ENERGIEFORUM 2007 FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN NETWERKSPLITSING NATIONAAL ENERGIEFORUM 2007 Splitsingsdebat, Hilton Amsterdam, 21 November 2007 Aan de Vooravond van de Splitsing van Netten FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN NETWERKSPLITSING Prof Dr Hans J.G.A. van

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.951/23/A.7, EZ Groningen, 3 juni 2004

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.951/23/A.7, EZ Groningen, 3 juni 2004 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2004-13.951/23/A.7, EZ Groningen, 3 juni 2004 Behandeld door : J.H. Rietman Telefoonnummer : (050) 316 4367 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : splitsing energiebedrijven

Nadere informatie

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Raad Onderwerp: V20100333 Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Samenvatting: Inleiding: De gemeente heeft aandelen Intergas BV. Door gewijzigde wetgeving worden stengere eisen gesteld aan de solvabilteitspositie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 187 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 mei 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de

Nadere informatie

Fuseer energiebedrijven tot krachtige spelers

Fuseer energiebedrijven tot krachtige spelers Fuseer energiebedrijven tot krachtige spelers En maak splitsing overbodig Een toekomstvisie van de ondernemingsraden verenigd in het LME Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven (LME)

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet;

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet; CONCEPT Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ, houdende nadere regels met betrekking tot het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van de eigendom van elektriciteitsnetten

Nadere informatie

Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd

Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd schap eming Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd Inleiding Op 21 november 2006 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (de E-wet) en van de

Nadere informatie

11 oktober 2004 E/EM/4063988

11 oktober 2004 E/EM/4063988 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 11 oktober 2004 E/EM/4063988 Onderwerp Aanpak splitsing energiebedrijven

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

Werkgelegenheid in energie? Vergeet het maar!

Werkgelegenheid in energie? Vergeet het maar! Werkgelegenheid in energie? Vergeet het maar! splitsen. Gulzige, buitenlandse energiereuzen staan al te trappelen om de bedrijven over te nemen. En zo verliest Nederland wéér een gezonde bedrijfstak aan

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017 Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 001 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur Datum 4 april 2017

Nadere informatie

Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding

Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding Voor u ligt een raadsstuk inzake de uitvoering van de Toekomststrategie

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Verkoop Nuon-aandelen Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

mmm$ifb_ji_d]d[[$db Splitsing?

mmm$ifb_ji_d]d[[$db Splitsing? Splitsing? Aan de leden van de Eerste Kamer, Nederland heeft in Europa op velerlei gebieden een naam hoog te houden. Liberaal, vooruitstrevend, gastvrij, tolerant. Wellicht komt daar binnenkort nog een

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Nuon Energy Portefeuillehouder: wethouder T.M.M. Kok Samenvatting:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering 19 januari 2016 Informatiebijeenkomst Overwegingen Herstructurering Opdelen van de onderneming in onderdelen is onvermijdelijk Centrales & Trade Levering Retail Multimedia Zelfstandig levensvatbaar Verlieslatend

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie t.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus BH DEN HAAG. Hoogeveen, 12 februari 2003

Dienst uitvoering en toezicht Energie t.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus BH DEN HAAG. Hoogeveen, 12 februari 2003 Dienst uitvoering en toezicht Energie t.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Hoogeveen, 12 februari 2003 Onze ref. : DN/SV/ES/ Uw kenmerk : Projectnummer 101496 Inzake Consultatienotitie

Nadere informatie

Alliander DGO, Hoom etc.) De wetstekst bleek onvoldoende duidelijk om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.

Alliander DGO, Hoom etc.) De wetstekst bleek onvoldoende duidelijk om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. WAAROM WET VET? In 2006 is de Wet onafhankelijk netbeheer, (ook wel de splitsingswet genoemd) aangenomen die geleid heeft tot een wijziging van de Elektriciteitswet en de Gaswet. Deze wetswijziging verplichtte

Nadere informatie

Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB)

Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB) Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB) P.L.M. Geraets RA Provincie Limburg 3 maart 2009 1 Presentatie RvB Essent op 22 januari 2009 Het bod van RWE betreft alleen de commerciële

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven

Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven CPB Notitie Datum : 6 juli 2006 Aan : Ministerie van Economische Zaken Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven 1 Inleiding Op 5 juli 2006 heeft SEO, in opdracht van

Nadere informatie

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100792/ 47 Betreft: Besluit tot wijziging van het besluit van 18 juli 2001 kenmerk 100247/37, waarbij de tarieven zijn vastgesteld die Westland Energie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen met de verkoop van de aandelen van de N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen met de verkoop van de aandelen van de N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven r++ gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer 34 Inboeirnummer OOT000506 Beslisdatum BfkW 15 februari 2000 Dossiemummer 007.503 Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 9.11.2007 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

Energiemarkt moet op de schop

Energiemarkt moet op de schop jeroen de haas Energiemarkt moet op de schop De liberalisering van de Europese energiemarkt heeft niet goed uitgewerkt voor Nederland, zegt Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter van Eneco. Zitten we straks

Nadere informatie

De Windvogel is we betrokken bij een aantal projecten waarin we (gaan) deelnemen.

De Windvogel is we betrokken bij een aantal projecten waarin we (gaan) deelnemen. Begroting 2017 In de bestuursvergadering van 10 november 2016 is de begroting 2017 uitgebreid besproken en vastgesteld. Bij het samenstellen van deze begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Nadere informatie

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^ P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda ^ ; ^ ^ Onderwerp Aandelenverkoop NUON. Beslispunten het voornemen uit te spreken het Flevolandse aandelenpakket in NUON te verkopen aan Vattenfall; op basis

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 22 november 2010

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 22 november 2010 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Hoofdkantoor. F~ostadres Postbus 0456, 1005 AL Amsterdam. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.

Hoofdkantoor. F~ostadres Postbus 0456, 1005 AL Amsterdam. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Hoofdkantoor F~ostadres Postbus 0456, 1005 AL Amsterdam Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 8456 1002 AL Amsterdam Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bank 63 50 33 178 Datum 22 november 2005 88/211/046

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Datum voorstel : 24 maart 2009 Raadsvergadering d.d. : 21 april 2009 Volgnummer : 2009R0015, agendanummer 7 Taakveld : Directie Portefeuillehouder : wethouder

Nadere informatie

actueel FORUM #03/12.02.09

actueel FORUM #03/12.02.09 actueel 18 Straks zonder stroom? Binnenkort is een groot deel van de energiebedrijven in buitenlandse handen... Tekst: Remko Ebbers, Jiska Vijselaar Foto: Marcel van den Bergh/Hollandse Hoogte en Robin

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1811 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Rapport. Datum: 17 februari 2011. Rapportnummer: 2011/055

Rapport. Datum: 17 februari 2011. Rapportnummer: 2011/055 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag (thans vallend onder de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Datum: 17 februari 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

Piet Wijnen, telefoon september 2014 Annie van de Pas, telefoon

Piet Wijnen, telefoon september 2014 Annie van de Pas, telefoon Locatie 2PB1100, Postbus 50, 6920 AB Duiven Aan: de aandeelhouders Bezoekadres Utrechtseweg 68 Arnhem Postadres Locatie 2PB1100 Postbus 50 6920 AB Duiven www.alliander.com Contactpersoon Datum Piet Wijnen,

Nadere informatie

ER Investeren in energie, keuzes voor de toekomst

ER Investeren in energie, keuzes voor de toekomst ER Investeren in energie, keuzes voor de toekomst Energierapport 2002 ER Investeren in energie, keuzes voor de toekomst ER 2002 Investeren in energie, keuzes voor de toekomst Energierapport 2002 Ministerie

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

VRAGEN Nr. 39. Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 8 juni Onderwerp: vragen van mw. C. Boelhouwer (SP) 1 bijlage

VRAGEN Nr. 39. Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 8 juni Onderwerp: vragen van mw. C. Boelhouwer (SP) 1 bijlage VRAGEN Nr. 39 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 8 juni 2004 Onderwerp: vragen van mw. C. Boelhouwer (SP) 1 bijlage De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt

Nadere informatie

1 Hoe liggen de verhoudingen tussen funder/financier en de overheid?

1 Hoe liggen de verhoudingen tussen funder/financier en de overheid? 18 december 2014 FAQ s informatiebijeenkomst nieuwe aanbieders van mkb-financiering Op 10 november heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor ongeveer 70 geïnteresseerden in de oproep tot het

Nadere informatie

DELTA NV verkeert in zwaar weer. Voornaamste oorzaak is de lage elektriciteitsprijs en het tollingcontract

DELTA NV verkeert in zwaar weer. Voornaamste oorzaak is de lage elektriciteitsprijs en het tollingcontract Onderwerp: Initiatiefvoorstel Zeeland solidariseert Initiatiefvoorstel met betrekking tot de problematiek van DELTA NV in relatie met de kerncentrale van het lid Temmink (GroenLinks ) Samenvatting DELTA

Nadere informatie

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop Zonnepanelen steeds rendabel In een notendop Je wekt zelf elektriciteit op. Daardoor bespaar je jaarlijks heel wat uit op je energiefactuur. Met een investering in zonnepanelen tegen een aanschafprijs

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's Gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's Gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 23 februari 2007 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 11 Onderwerp: Aanvullend voorstel inzake herschikking aandelen Intergas

Nadere informatie

1 Bent op de hoogte van de demonstratie op 14 april jl. in Brussel tegen de verdere liberalisering van de postsector?

1 Bent op de hoogte van de demonstratie op 14 april jl. in Brussel tegen de verdere liberalisering van de postsector? > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Tarievenonderzoek energie

Tarievenonderzoek energie 2013 Tarievenonderzoek energie Vereniging de Vastelastenbond Onderzoek naar het verschil in tarieven voor onbepaalde tijd (slaperstarieven) in de energiemarkt Vereniging de Vastelastenbond 21-5-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007

Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007 Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007 Voorzitter We maken ons druk over deze kwestie omdat: a. het de belangen van veel consumenten raakt (6.5 miljoen polissen). Consumenten zijn

Nadere informatie

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend 1-1 Naam voorstel Nummer SERV-187 Statenvoorstel verkoop aandelen DELTA in Windpark Kreekraksluis B.V. Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december

Nadere informatie

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarkbeleid Nr. 339 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C22 WON3 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 18 oktober 2012 2 Commissievergadering nr. C22 WON3 (2012-2013) 18

Nadere informatie

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 097 Structuurverandering elektriciteitssector Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Ontslag simpeler na WW in deeltijd

Ontslag simpeler na WW in deeltijd DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 1.2.2.411 Ontslag simpeler na WW in deeltijd bronnen Brief vakbonden aan de Tweede Kamer d.d. 13.8.2009 over verlenging deeltijd WW Bedrijven kunnen werknemers makkelijker

Nadere informatie

Eerst echter het volgende.

Eerst echter het volgende. Nader voorlopig verslag van de leden van de PvdA inzake wetsvoorstel 30212 Wijziging van de elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk gasbeheer. De leden

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave De eurocrisis Bij deze opgave horen de teksten 9 en. Inleiding De situatie rond de gemeenschappelijke munt, de euro, is tien jaar na de introductie verre van stabiel (mei 2012). In tekst 9 beschrijft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 17 HERDRUK

Nadere informatie

En die aandeelhouder dat bent u.

En die aandeelhouder dat bent u. Aan de gemeenteraadsleden van gemeenten die aandeelhouder zijn van de NV HUISVUILCENTRALE HVC. Geacht Gemeenteraadslid, Zoals u wellicht weet zijn een aantal waterschappen, net als uw gemeente, aandeelhouder

Nadere informatie

Den Haag 26 februari 2007

Den Haag 26 februari 2007 Zijne Excellentie Mr. dr. J.P. Balkenende Minister-President Ministerie van Algemene Zaken Binnenhof 20 2513 AA DEN HAAG Briefnummer 07/10.419/FG/NG Den Haag 26 februari 2007 Excellentie, Het voorstel

Nadere informatie

w gemeente QoStefhOUt

w gemeente QoStefhOUt WW w gemeente QoStefhOUt Aan de gemeenteraad Slotjesveld 1 Oosterhout 31 Fysieke kopieën naar: De gemeenteraadsleden IN.1101622 GEMEENTE OOSTERHOUT class.nr. zaaknr. 11 l*n 2011 terben. 5 streefdatum kopie

Nadere informatie

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat.

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat. Toespraak bij het Nieuwjaarsontbijt van de Building Society, door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op 10 januari 2012 te Delden. Dames en heren, Allereerst wil ik u een gezegend,

Nadere informatie

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN Financiering (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden Financiering - MCN De kapitaalmarkt in Beweging Toegang tot bancaire financiering meer onder druk Investeerders schuiven op in het gat dat banken

Nadere informatie

De raam-cao 2005 loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. Deze looptijd blijft ongewijzigd.

De raam-cao 2005 loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. Deze looptijd blijft ongewijzigd. Akkoord over de ENb-raam-CAO Op 7 december 2005 hebben de Werkgeversvereniging WENb en de vakorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en VMHP-N als partijen bij de ENb-raam CAO het volgende akkoord

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Doel leeswijzer TarievenCode... 2 Aansluittarieven (hoofdstuk 2 TarievenCode)... 2 2. Twee soorten aansluittarieven... 2 2.. Eenmalig aansluittarief afhankelijk van

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo I

Eindexamen economie vwo I Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave maximumscore 2 Door de vermindering van

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 09-03 Datum : 22 juli 2009 Partijen : de (zorgaanbieder), vertegenwoordigd door de raad van bestuur, mevrouw (naam), hierna aangeduid

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord)

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Financiële paragraaf aanleg Randweg Noord Inleiding De kosten gemoeid met de planvoorbereiding en aanleg

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 163b 27 469 Uitvoering van de Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998 tot wijziging van de Richtlijn 77/187/EEG

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

WACC Drinkwater 2014-2015

WACC Drinkwater 2014-2015 WACC Drinkwater 2014-2015 Reactie Vewin op het advies van The Brattle Group d.d. 6 mei 2013 Van: Aan: Vewin NMa en Ministerie van I&M Datum: 27 mei 2013 1 van 6 Samenvatting De primaire en wettelijke opdracht

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluiten 1. Brief Intergas d.d. 11 september

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluiten 1. Brief Intergas d.d. 11 september Aan de Raad Made, 4 oktober 2006 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 16 oktober 2006 Onderwerp: Herkapitalisatie Intergas NV Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 16 Planning & Control 10 maart 2009

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 16 Planning & Control 10 maart 2009 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 16 Planning & Control 10 maart 2009 onderwerp Verkoop aandelen Essent aan RWE Inleiding Op 26 juni 2008 hebben de aandeelhouders ingestemd, met het uitwerken

Nadere informatie

Uw nummer (letter): 2016/ Uw brief van: 29 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 20 juli 2016

Uw nummer (letter): 2016/ Uw brief van: 29 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 20 juli 2016 Aan De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Curaçao Uw nummer (letter): 2016/018577 Uw brief van: 29 juni 2016 Ons nummer: 20072016.01 Willemstad,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1601 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Spirit AeroSystems Holdings Inc.

Spirit AeroSystems Holdings Inc. TIP 3: Spirit AeroSystems Holdings Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector New York Stock Exchange Verenigde Staten SPR US8485741099 Industrial Goods - Aerospace/Defense Products & Services Spirit

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 1 Inleiding Gezien de sterke en ingrijpende bewegingen op de energiemarkt hebben de Raad

gemeente Eindhoven 1 Inleiding Gezien de sterke en ingrijpende bewegingen op de energiemarkt hebben de Raad r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 224 Inboeknummer oxtoox8x8 Beslisdatum BikW x november 2oox Dossiernummer x4s.aos Raadsbijlage Voorstel tot het sluiten van een convenant tussen N.V.

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2016-2017 34 576 Holland Casino Nr. INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 3

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: De ondernemer en zijn hypotheek

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: De ondernemer en zijn hypotheek DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: De ondernemer en zijn hypotheek 1 Nederland telt meer dan 1 miljoen ondernemers zonder personeel. Daarnaast opereren er veel ondernemers die al dan

Nadere informatie