HBO Bedrijfseconomie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HBO Bedrijfseconomie"

Transcriptie

1 HBO Bedrijfseconomie Algemeen De opleiding HBO Bedrijfseconomie is gericht om kennis en vaardigheden op functies op financieel, administratief en bedrijfseconomische gebied in profit en non profit organisaties. De afgestudeerden zijn binnen organisaties breed inzetbaar. Het programma van de opleiding vertoont grote overeenkomsten met de opleiding HBO SPD bedrijfsadministratie en HBO Accountancy ABC Hogeschool Dordrecht e.o. verzorgt deze opleiding als convenantpartner van Hogeschool MVP. De propedeuse en hoofdfase bevatten vele vakken,die ook terugkomen in andere opleidingen. Hierdoor is de mogelijkheid gecreëerd om tussentijds verschillende diploma`s te behalen zonder tijdsverlies of studievertraging. Duur van de opleiding De duur van de opleiding is afhankelijk van het traject dat wordt afgelegd. ABC Hogeschool Dordrecht e.o. adviseert een ieder met een baan om 1 module per examenmoment te volgen. Indien dit advies wordt opgevolgd is de studieduur in deeltijd tussen de 5.5 en 6,5 jaar. Indien u het diploma MBA bezit kunt u de studieduur verkorten met 1 jaar. Vooropleiding Ten aanzien van de vooropleiding voor de studie SPD Bedrijfsadministratie kan gesteld worden, dat per 1 januari 1999 formele eisen bestaan. Deze eisen tot toelating voor de studie SPD zijn conform de toelating tot het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) of het Wetenschappelijk Onderwijs (WO). Opleidingen als MEAO, HAVO, VWO en MBA vormen een basis voor SPD. Als U 21 jaar of ouder bent en niet over de gewenste vooropleiding beschikt kunt U worden toegelaten op grond van de 21 + toelatingsregeling. U dient bij aanmelding hiervan melding te maken. Om toegelaten te worden tot de studie dient u een interne test af te leggen. ( kosten )

2 Examen Voor de examens van doet u o.a. examen bij de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Andere examens worden in hoofdzaak centraal georganiseerd door de Stichting ENS (Examenbureau NGO- SPD) in samenwerking met de Nederlandse Associatie.Alle examens vinden viermaal per jaar plaats met uitzondering van de AA examens. Studieprogramma Propedeuse Vak aantal EC toetsvorm Modules EC Financieel Administratieve Vaardigheden 1 5 EC examen Financieel Administratieve Vaardigheden 2 5 examen Inleiding Bedrijfseconomie (MBA) 11 examen Inleiding Bedrijfsadministratie (Journaalposten) (MBA) 11 examen Inleiding Financiële Rapportage & Analyse (MBA) 10 examen Inleiding Belastingwetgeving (MBA) 11 examen Oriëntatie op de Beroepspraktijk 2 werkstuk Communicatieve Vaardigheden 1 5 werkstuk Totaal aantal studiepunten 60 Hoofdfase Modules EC Toetsvorm Inleiding Recht 5 examen Inleiding Bestuurlijke Informatievoorziening 10 examen Cost & Management Accounting 10 examen Organisatie & Management 6 examen Algemene Economie 5 examen Jaarrekening 14 examen Fiscale Aspecten van de onderneming 5 examen Marketing 10 examen Finance & Riskmanagement 12 examen Geavanceerd rapporteren in Excel 1 werkstuk Exceltraining krachtige gegevensanalyse voor financiële professionals 1 werkstuk Corporate Governance 3 examen Busuness English 9 examen Accounting Information Systems 14 examen Internationaal ondernemen 6 werkstuk

3 Keuze uit éen van de minoren Hoger Management of Financieel ManagementMinor Hoger Management Minor Hoger Management Verandermanagement 7 werkstuk Projectmanagement 8 werkstuk ancieel Management Management Control 8 werkstuk Internal Auditing 7 werkstuk Praktijkcomponenten Praktijkdelen Digitaal Portfolio / Stage 30 portfolio Afstudeeropdracht 20 scriptie Totaal aantal studiepunten 180 Minor Hoger Management Veel van de vakken van deze opleiding zijn identiek aan andere opleidingen zoals - Vakopleiding Financiële Administratie ( VFA ) - Vakdiploma Bedrijfsadministratie & Accountantcy ( VBA ) - HBO SPD Bedrijfsadministratie ( HBO- SPD ) - HBO Accountancy - Associate degree Financieel Management Vrijstellingsregeling Zowel voor de propedeuse - als voor de hoofdfase is/zijn geheel of gedeeltelijke vrijstellingen mogelijk. Voor de voorwaarden verwijzen wij naar de OER (Onderwijsen Examenregeling) van de opleiding. Om voor een niet vermelde vrijstelling in aanmerking te komen, dient u een gemotiveerd verzoek in te sturen (voorzien van kopieën van diploma s / certificaten van de (voor)opleiding(en) bij het examenbureau van ABC Hogeschool Dordrecht e.o. Een onafhankelijke commissie neemt vervolgens een beslissing. Geldigheid examens Tenzij anders wordt aangegeven in de OER (Onderwijs- en examenregeling) van de opleiding HBO SPD Bedrijfseconomie zijn de resultaten van een examen onbeperkt geldig.

4 Inschrijven U wordt verzocht u in te schrijven via U kunt per module inschrijven. Als u zich heeft ingeschreven via de site van ABC Opleidingen ontvangt u een unieke code, die u toegang geeft tot MijnABC. Op dit intranet staan voor studenten belangrijke mededelingen en staat tevens de volledige inhoud van de verschillende modulen Literatuur De aan te schaffen literatuur wordt aan het begin van elke periode vermeld op de website U kunt literatuur via deze website bestellen. Tegen minimale kosten worden de boeken op verzoek thuisbezorgd. Periodiek wordt de boekenlijst geactualiseerd. Beschrijving van de inhoud van de verschillende modulen Financieel Administratieve Vaardigheden 1 In deze module leert u calculaties en berekeningen te maken die u kunt toepassen in uw dagelijks werk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma Excel, waarbij de nadruk niet ligt op de omgang met het programma, maar op het kunnen uitvoeren van diverse berekeningen. Het programma is identiek aan de opleiding Basiskennis Calculatie. Financieel Administratieve Vaardigheden 2 In deze module komen verschillende boekhoudkundige onderwerpen aan bod, zoals: verschillende journaalposten, boekingen in verband met duurzame productie - middelen / vaste activa en het werken in en met grootboekrekeningen. Tevens leert u omgaan met het boekhoudprogramma Accountview.Dit programma is identiek aan de opleiding Basiskennis Boekhouden Inleiding Bedrijfseconomie / MBA Bedrijfseconomie Het onderdeel Inleiding Bedrijfseconomie is gericht op het overbrengen van basiskennis van het vak Bedrijfseconomie. Het programma bevat de volgende onderdelen: Kostenberekening Financiering Financiële reorganisatie en herkapitalisatie Interne en externe verslaglegging Vormen van samenwerking tussen ondernemingen, fusie en overname

5 Bij de kostenberekening krijgt men inzicht in de grootte en de samenstelling van de kosten. Daarnaast behandelt het financieringsvraagstuk de structuur en omvang van enerzijds de vermogensbehoefte en anderzijds ook de vermogensvoorziening. Voorraadwaarderingen, resultaten analyse van de jaarrekening en opbouw en structuur van de jaarrekening komen ook aan de orde. In het laatste deel komen vormen van samenwerking als kartels, joint ventures, fusies en overnames aan de orde. Inleiding Bedrijfsadministratie (Journaalposten) / MBA BA journaalposten Het programma van de module journaalposten is mede opgesteld tegen de achtergrond van een geautomatiseerde administratie. De volgende onderwerpen worden behandeld: Doelstellingen van de administratieve organisatie, rekeningstelsels en de toepassing ervan Permanente in handelsonderneming Boekingen en kostensoorten Fabrieksboekhouding Budgetten Dit alles zal leiden dat a bestudering van deze onderwerpen wordt inzicht verkregen in de wijze waarop informatie wordt verzameld en vastgelegd ten behoeve van de Informatieverstrekking. Inleiding Financiële Rapportage & Analyse / MBA FRA In de module Inleiding Financiële Rapportage & Analyse worden op basis van aan de administratie ontleende gegevens en statistische instrumenten analyses en rapport - tages toegepast en toegelicht. Hierbij kunnen ook belangrijke calculaties worden gevraagd, die van belang kunnen zijn voor het kunnen uitoefenen van een goede bedrijfsvoering De onderwerpen, die o.a. aan de orde komen zijn; Informatieverstrekking door samenstelling van overzichten, calculaties en analyses Het berekenen van ratio s en indexcijfers en beoordelen en analyseren van data Het opstellen van berekeningen, zoals een liquiditeitsoverzicht, kasstroom- overzichten Berekenen van budgetten bij de kostenplaatsenmethode Het beoordelen van de financiële positie op basis van kengetallen Samenstellen van een balans en winst- en verliesrekening volgens de wettelijk voorgeschreven modellen

6 Inleiding Belastingwetgeving / MBA - Belastingwetgeving Inleiding Belastingwetgeving vormt een introductie in het vakgebied Belastingrecht. Het programma is gebaseerd op de volgende wetgeving: Algemene wet inzake rijksbelastingen Wet op de loonbelasting 1964 Wet op de dividendbelasting 1965 Wet inkomstenbelasting 2001 Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 Wet op de Omzetbelasting 1968 en De bij deze wetten behorende uitvoeringsbesluiten, uitvoeringsregelingen Oriëntatie op de Beroepspraktijk Deze korte module heeft als doel het teweeg brengen van een bewustwording ten aanzien van maatschappelijke verantwoordelijkheid en de beroepsethiek van de (assistent) accountant of controller. Communicatieve Vaardigheden Kennis van en het beschikken over vaardigheden van communicatie en communicatieprocessen binnen de organisatie is van groot belang. Bij communicatieve vaardigheden wordt er naast de theoretische kennis omtrent communicatie en communicatieprocessen aandacht geschonken aan de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Verder wordt onder andere aandacht geschonken aan: Presentatie, gespreks- en interviewtechnieken Vergaderen Onderhandelen Conflicthantering Schriftelijke communicatie Hoofdfase Modules EC Toetsvorm Inleiding Recht De module Inleiding Recht beoogt de kandidaat kennis en inzicht in te verschaffen in het materieel privaatrecht (personen- en familierecht, erfrecht, vermogensrecht, goederen- en zakenrecht, verbintenissenrecht, personenassociaties en rechts - personen) en het formeel

7 privaatrecht (wet op rechterlijke organisaties, wetboek van burgerlijke rechtsvordering) worden behandeld. Maar ook vertrouwd te raken met de grondslagen van het recht, de metajuridische aspecten daarvan en besef hebben van de eigen aard van de rechtsbeoefening zijn onderdeel van deze module. Tevens krijgt de kandidaat inzicht in de wijze waarop het systeem van het recht en het recht met elkaar verbonden zijn. Inleiding Bestuurlijke Informatievoorziening Onjuiste of onvolledige managementinformatie kan leiden tot verkeerde beleids - beslissingen en ondoelmatig of inefficiënt werken. Om het management goed te kunnen informeren over de interne gang van zaken speelt betrouwbaarheid van de informatievoorziening een cruciale rol. Onderwerpen, die aan de orde komen tijdens deze module zijn: Informatievoorzieningproces Grondbeginselen administratieve organisatie Inkoopproces Opslagproces Verkoopproces Productieproces Dienstverleningsproces Personeelsvoorzieningproces Financieel proces Cost & Management Accounting In deze module komt aan de orde het verzamelen en berekenen van kosten voor de waardebepaling van voorraden. Cost Accounting is nodig voor de (externe) rapportage en interne winstbepaling. Centraal staat in het bijzonder de beslissingsvoorbereiding voor het management van de organisatie. De financieel- economische kostenbepaling en - informatieverzorging vinden dus plaats ten behoeve van het (interne) management (managementaccounting) om het be - sluitvormingsproces te ondersteunen en om de efficiëntie van bestaande activiteiten te verbeteren. Organisatie & Management

8 Het vakgebied Organisatie & Management is door veranderingen in maatschappelijk, sociaaleconomisch en technologisch opzicht voortdurend in ontwikkeling. De communicatie- en informatietechnologie hebben grote invloed op de wijze waarop bedrijfsprocessen worden aangepakt en ingericht. Organisatiestructuren en de keuze daarvan komen aan te de orde. Zo heeft out - sourcing en off shoring grote invloed op de handelsstromen van en naar de organisatie. In dit continue veranderende krachtenveld moet de ( directie van een) organisatie de missie en visie bepalen, maar nog belangrijker deze ook eenduidig en vooral tijdig door alle lagen van de organisatie communiceren en implementeren. Deelonderwerpen als onder meer strategisch management, samenwerking,besluit - vorming, structurering en besturing worden aan de orde gesteld. Algemene Economie In deze module komen de onderdelen macro, internationale en monetaire economie aan de orde. Het onderdeel macro economie is gericht op de invloeden van bepaalde macro- economische variabelen op de resultaten van (Nederlandse) bedrijven (micro- organisaties) uitgaande van een gekozen ondernemingsdoelstelling. Het onderdeel internationale en monetaire economie verschaft kennis en inzicht in de financiële markten (geld-, vermogens-, valutamarkt) en de buitenlandse betrekkingen van een land (internationale handel en valuta- en landenrisico van ondernemingen). Jaarrekening Doel van deze module is het verkrijgen van inzicht in de eisen die worden gesteld aan de financiële informatie, die door organisaties aan de stakeholders moet worden verstrekt en het verkrijgen van inzicht in de bedrijfseconomische uitgangspunten, van vermogens- en winstbepaling. Van studenten wordt verwacht dat men in staat is zelfstandig een eenvoudige jaarrekening samen te stellen. De kennis van de externe verslaggeving betreffende de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in titel 9 BW 2 en het Stramien van de Raad voor de Jaarverslaggeving komt tevens aan de orde. Bij deze module wordt er van uitgegaan dat kandidaten kennis hebben van het vak bedrijfsadministratie, zoals dat wordt behandeld bij het inleidende vak bedrijfsadministratie. Ook MBA BA journaalposten is een prima basis. Fiscale Aspecten van de Onderneming Deze module richt zich op het verkrijgen van kennis van de belangrijke belasting- wetten zoals de Wet op de loonbelasting, de Wet op de dividendbelasting, de Wet op de omzetbelasting. Het examen houdt in, dat met vraagstukken wordt gewerkt waarbij de student inzicht moet tonen in de betekenis van de regels en hun onderlinge samenhang tussen deze wetten. Actualiteit fiscale regelgeving en de fiscale gevolgen van maatschappelijke verschijnselen komen in de examinering aan bod.

9 Marketing In deze module wordt de basis van marketing op ( beleids)voorbereidend en operationeel niveau gedoceerd. De toepassing van algemene marketing met de daarbij behorende grondslagen en -principes staan centraal. Marketing is en blijft een wezenlijke functie in iedere organisatie die haar toegevoegde waarde moet aantonen door een belangreijke bijdrage te leveren bij de realisering van de doelstellingen van de organisatie. Finance & Riskmanagement Het onderdeel Finance beoogt de student kennis en inzicht te verschaffen in de financiële functie van de onderneming. De financiële functie betreft onder meer de bepaling van de structuur en omvang van de vermogensbehoefte en de wijze waarop in deze behoefte kan worden voorzien door het aantrekken van vermogen. De student dient kennis en inzicht te verwerven om voorgenomen investeringen te kunnen evalueren en over het beheer van de kasstroomcyclus in lijn met financiële doelstellingen.deze financiële doelstellingen zijn afgeleid van de ondernemingsdoelstelling. In de module Finance komen de verschillende vermogensvormen, de analyse en selectie van investeringsprojecten, het liquiditeitsbeleid, het emissiebeleid en ook financiële sanering respectievelijk de financiële aspecten van fusies en acquisities aan de orde. Geavanceerd rapporteren in Excel In deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde: sjablonen, opmaak, afdrukken, overzichten van databases, rapporteren met opmaak, samenvoegen, draaitabellen maken en gegevens wijzigen, grafieken en beveiliging. Exceltraining krachtige gegevensanalyse voor financiële professionals In deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde: data importen en verzamelen in een database, samenvoegen en manipuleren van teksten en getallen, sorteren, filteren, verschuiven, index, groeperen en subtotalen, financiële en statistische functies en berekeningen maken met behulp van enkelvoudige en samengestelde data, what-if analyse, fouten opsporen en controles maken en evaluatie en advies hoe nu verder in de praktijk. Corporate Governance

10 Binnen een organisatie bestaat Corporate Governance uit al die activiteiten van het (top) management die leiden tot een intern beheersingssysteem dat: waarborgen bieden voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen; de integriteit van het interne en externe verslaggevingproces bewaakt; de naleving van interne en externe wet- en regelgeving bewaakt. De kandidaat dient in staat te zijn om Corporate Governance en de ontwikkelingen hierin vanuit verschillende invalshoeken te kunnen belichten en nader uit te werken. Voorts dient de rol van de accountant aan de orde te komen waaronder begrepen toetsing en communicatie Business English Deze module bestaat uit vier onderdelen van de engelse taal : reading, writing, listening en speaking. Het doel van deze module is om over financieel gerelateerde onderwerpen in het Engels te kunnen communiceren,zowel schriftelijk als mondeling Accounting Information Systems De leerdoelen sluiten aan bij het vak inleiding bestuurlijke informatievoorzieningen uit de propedeutische fase. De inhoud van de module is gericht op de interne beheersing als basis voor de bestuurlijke informatievoorziening Internationaal ondernemen In deze module worden de basisbeginselen van internationaal ondernemen behandeld. Onderwerpen die de revue passeren zijn o.a.: globalisering, import en export, handelspolitiek, cultuur, internationaal management, internationale marketing, interculturele communicatie, internationaal recht, internationale financiering en betalingsverkeer en logistiek van internationaal vervoer. Onderzoeksvaardigheden De module is gericht op de opbouw van een goed onderzoeksrapport. De student kan statistische cijfers lezen en interpreteren, kan analysemethoden toepassen en kan onderzoeksgegevens in een rapport presenteren. Onderwerpen als doelstelling en onderzoeksvraag, informatie verzamelen, afbakening van het onderzoek, onderzoekstypen, onderzoeksontwerp, voorbereiding dataverza- meling, data verzamelen, kwantitatieve en kwalitatieve data analyse, conclusie en discussie en het onderzoeksrapport worden aan de orde gesteld.

11 Keuze uit éen van de minoren Hoger Management of Financieel ManagementHoger Management Minor Hoger Management Minor Hoger Management Verandermanagement Het vakgebied van veranderkunde en dan vooral het aspect verandermanagement is ontwikkeld om het gedrag van individuen en groepen te begrijpen. Het wordt dan ook gedefinieerd als een systematische studie van het gedrag van mensen in organisaties. De basis hierbij ligt in de psychologie, sociologie, antropologie en andere sociale wetenschappen. Vanuit deze gebieden worden werknemers performance factors voorspeld en verklaard. Voorbeelden hiervan zijn de productiviteit in een veranderende omgeving en het gedrag van mensen met betrekking tot job satisfaction en de bijkomende vormen en stijlen van effectief verandermanagement en (persoonlijk) leiderschap. Verandermanagement geeft inzicht in hoe managers effectiever kunnen opereren als leiders en hoe de verschillende soorten werknemers kunnen worden gemotiveerd bij externe veranderingsprocessen. Projectmanagement Binnen de module Projectmanagement verwerft de student kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot het opzetten, inrichten en beheersen van projecten op een praktische, direct hanteerbare wijze zodat de student als projectleider inzicht heeft in hoe de student op een effectieve en efficiënte wijze een project kan aansturen. Alle onderwerpen die belangrijk zijn voor het leiden van projecten, van de start van het project tot de afsluiting, komen aan de orde. Methoden, technieken en vaardigheden komen hierbij geïntegreerd aan bod. Minor Financieel Management Management Control In deze verdiepende module wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop met behulp van financieel-economische informatie de verschillende bedrijfsonderdelen kunnen worden bestuurd en beoordeeld en hoe de leiding kan bevorderen dat de bedrijfsprocessen effectief en efficiënt worden uitgevoerd. Informatie moet aangeven in welke mate elk alternatief kan bijdragen aan het bereiken van de organisatiedoelstelling. De module Management

12 Control behandelt de manier waarop de informatie wordt gestructureerd om de bedrijfsprocessenprocessen beheersbaar te maken. Aan de orde komen de organisatie van bedrijfsprocessen, de management control structuur en het management control proces. Deelonderwerpen als budgettering & kostenbeheersing, ontwerpen en inrichten van een management control systeem, decentralisatie, prestatiemeting en responsebility accounting, prestatie evaluatie en verschillenanalyse en balanced scorecard komen aan de orde. Internal Auditing De module Internal Auditing is gericht op de beheersing ( control ) en auditing. Control is het raamwerk van beheersingskaders en beheersingsmaatregelen, de norm waarmee de vast te stellen feitelijke inrichting wordt vergeleken. De primaire taak van een Internal auditor is het uitvoeren van audits; daarmee wordt op een indirecte wijze de kwaliteit van de beheersing van de organisatie bevorderd. Elk audit leidt tot een oordeel over de effectiviteit en de efficiency van de inrichting en werking van het geheel aan beheersingsmaatregelen dat voor een onderzoeksobject is getroffen, plus de daarbij behorende aanbevelingen om beheersing te verbeteren. Onderwerpen als control en controlmodellen, de auditfunctie, de onderzoeksaanpak en implementatie van de auditfunctie worden aan de orde gesteld. Praktijkcomponenten Afstuderen Praktijkopdrachten / Stage In een portfolio worden bewijzen opgenomen van gedemonstreerde competenties gedurende het opleidingstraject. De competenties zoals beschreven in het opleidingsprofiel vormen de kern van het portfolio. Alle opdrachten die in het kader van de competentieontwikkeling worden gegeven, worden aangeduid als beroepsproducten. Het eindresultaat van een product en bijbehorend reflectieverslag wordt als bewijs vaneen competentie opgenomen in het portfolio. In het portfolio wordt een onderscheid gemaakt tussen Persoonlijke Ontwikkelingscompetenties en overige competenties. Persoonlijke ontwikkelingscompetenties worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Tijdens de studie geeft de kandidaat op een viertal momenten aan wat zijn plan is en hoe het er mee staat. Door de opname van het POP kan het studietraject worden vastgelegd. In het portfolio worden bewijzen verzameld als beroepsproducten, reflectieverslagen en uitwerkingen van popopdrachten. Afstudeeropdracht / scriptie

13 De student dient aan te tonen dat hij / zij aan het eind van de studie beschikt over theoretische kennis op bachelorniveau. Dit uit zich in het leggen van verbanden tussen praktijksituaties of -problemen en de verworven kennis. Maar ook geldt dat bij het gekozen onderwerp theoretische vaardigheden kunnen worden vertaald in een zelfstandig opgezet en uitgevoerd werkstuk, dat inhoudelijk voldoet aan de gedefinieerde eindtermen. Uw schrijfstijl dient logisch, duidelijk en consistent te zijn. De afstudeeropdracht wordt via e-learning aangeboden, dit betekent dat de begeleiding op afstand plaatsvindt. De beoordeling en goedkeuring van de afstudeeropdracht vindt plaats door een externe afstudeerbegeleider en een docent van ABC Hogeschool Dordrecht. Naast de externe begeleiding kan er worden ingelogd op Teletop door een covenantparnership met MVP. Aan de hand van tien instructiefilms verdeeld over de te volgen stappen wordt u begeleid bij het schrijven van een rapport. Verder vindt u een handleiding, het stramien van het plan van aanpak, een checklist, relevante links, tips en twee voorbeeldscripties. Tevens wordt er (twee)maandelijks een workshop Hoe schrijf ik een scriptie en een vragenuur op afspraak georganiseerd. Kijk voor de exacte datum van de bijeenkomst op de digitale leeromgeving. U dient zelf het onderwerp van uw afstudeeropdracht te bepalen. Dit onderwerp dient een integratie te zijn van uw opleiding. Voor wat betreft de keuze van uw onderwerp bent u in beginsel vrij, met dien verstande dat het de vorm heeft van een onderzoek naar een aan een organisatie gerelateerd probleem (afstudeerproject). Uw ingeleverde werk zal automatisch worden gecontroleerd op mogelijk plagiaat met behulp van het programma Ephorus. Na het schrijven van de afstudeeropdracht dient u deze te verdedigen en te presenteren in één zitting. De afstudeeropdracht dient voldoende te zijn voordat u kunt deelnemen aan deze afstudeerzitting. De presentatie en verdediging tellen voor 30% mee in het eindcijfer. Algemene informatie Leslocatie Aanvangtijd Lesdagen : Stedelijk Dalton Lyceum, Overkampweg 125, 3318 AN Dordrecht : uur : maandag of dinsdag Info-avond : 2 september 2013 en 6 januari 2014

14 Voor de startdata van de verschillende modulen, kosten, en examendata wordt u verwezen naar de algemene studiegids, die u kunt aanvragen of downloaden via Minor Hoger Management

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy Introductiecasus Deze casus is erop gericht beginnende studenten meer inzicht te geven in het doel van de opleiding en geeft een eerste kennismaking met een aantal aspecten van accountancy en controlling.

Nadere informatie

ABC ABC 13-14 STUDIEGIDS ABC ONDERWIJSINSTITUUT PD BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE

ABC ABC 13-14 STUDIEGIDS ABC ONDERWIJSINSTITUUT PD BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE ABC ONDERWIJSINSTITUUT postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC ABC STUDIEGIDS PD BESTUURLIJKE 13-14 INFORMATIEVOORZIENING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE BASISKENNIS

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Modules Bedrijfseconomie Deeltijd

Modules Bedrijfseconomie Deeltijd Modules Bedrijfseconomie Deeltijd Propedeuse Bedrijfsadministratie I In deze inleiding doorlopen we de complete boekhoudcyclus: balans, dagboeken, journaal (ook boeken BTW), grootboek, voorafgaande journaalposten,

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids 2014-2015 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 5 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 2.1 RECTOR... 6 2.3 DAGELIJKS BESTUUR...

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Certificatenopleiding Economie

Certificatenopleiding Economie Certificatenopleiding Economie De Stichting Opleiding en Onderzoek in Suriname (SOOS) in samenwerking met het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) Studiegids 2007-2008 Stichting Opleidingen en

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012

Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012 Utrecht

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD UNIT PROFESSIONALS EN ONDERNEMINGEN BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N PBM 2010 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT UNIT PROFESSIONALS EN

Nadere informatie

Kennisbasis. docent bedrijfseconomie master. 3 Kennisbasis hbo-masteropleidingen bedrijfseconomie

Kennisbasis. docent bedrijfseconomie master. 3 Kennisbasis hbo-masteropleidingen bedrijfseconomie Kennisbasis docent bedrijfseconomie master 3 Kennisbasis hbo-masteropleidingen bedrijfseconomie Voorwoord Wat ligt er aan de basis van echte kennis? Ervaring, inzicht, maar vooral ook: samenwerking. Kennis

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie