Handboek KP7 Projectbeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek KP7 Projectbeheer"

Transcriptie

1 Handboek KP7 Projectbeheer Universiteit van Tilburg Het 'Handboek KP7 projectbeheer is specifiek bedoeld voor projectbeheerders. Het biedt een praktische handleiding voor de financieel-administratieve ondersteuning bij KP7 projecten, aan de hand van vijf processtappen. Willem Megens Instellingsbeleid November 2008

2 Index Leeswijzer... 3 Introductie KP Administratieve Organisatie... 6 Stap 1 IDEE: Bedenken van een project... 9 Stap 2 AANVRAAG: Schrijven & Indienen Stap 3 EVALUATIE: Beoordeling door experts Stap 4 COMMITMENT: Onderhandelen & Formaliseren Stap 5 IMPLEMENTATIE: Uitvoering & Administratie Bijlage 1 Begroten van een KP7-project Bijlage 2 Voorbeeld van een tijdschrijfformulier Bijlage 3 Standaard inrichting projectdossier Bijlage 4 Frequently Asked Questions Websites Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions...Cordis Guidance Notes on Audit Certification...Cordis Guidance Notes on Project reporting...cordis Negotiations Guidance Notes...Cordis Algemene informatie over FP7...UvT website Handboek voor aanvragers van KP7...UvT website 2

3 Leeswijzer Dit Handboek KP7 Projectbeheer is geschreven voor projectbeheerders die financieeladministratieve werkzaamheden verrichten voor Europese Zevende Kaderprogrammaaanvragen (KP7) waarin de UvT een rol heeft. De beschrijving van activiteiten volgt, en is een uitbreiding op de stappen 1 tot en met 5 van het Handboek voor aanvragers ("How to launch a EU project") op het UvT web: IDEE AANVRAAG EVALUATIE COMMITMENT IMPLEMENTATIE Bedenken van het project Schrijven van het voorstel Beoordeling door experts Onderhandelen & Formalisering Uitvoering & Administratie Door goed projectbeheer en het aanleggen van een projectdossier kunnen KP7-projecten op adequate wijze worden gemonitord en bijgestuurd. De projectbeheerder van een KP7 onderzoeksproject helpt de onderzoeker bij het opstellen van de begroting, stroomlijnt administratieve processen, verwerkt broninformatie in het projectdossier, ondersteunt bij rapportages en onderhoudt contacten met alle betrokken partijen. De meeste projectbeheerwerkzaamheden spelen zich tijdens de uitvoering en afronding van het project af. Toch heeft de projectbeheerder ook in het aanvraagproces een belangrijke rol. Goede afstemming tussen projectleider en projectbeheerder in de aanvraagfase leidt in de regel tot een beter projectbeheer en draagt daarmee bij tot een hogere subsidiebenutting. Projectleider en projectbeheerder maken tijdig afspraken over uitvoering van het financieeladministratieve beheer van het project. De projectbeheerder voert de gehele projectadministratie. De projectleider blijft echter verantwoordelijk voor het op te leveren (onderzoeks)resultaat en springt bij wanneer problemen optreden. Zie voor een overzicht van rollen en verantwoordelijkheden het hoofdstuk Administratieve Organisatie. Dit handboek biedt een algemene leidraad voor KP7- projecten waarin de UvT participant is. Projecten waarin de UvT het coördinatorschap van een consortium heeft, leiden echter tot meer sturingstaken voor de projectleider en beduidend meer financieel-administratieve en coördinerende taken voor de projectbeheerder. Deze extra taken zijn in dit document niet in detail uitgewerkt. Tot slot zij vermeld dat de beschrijving in deze handleiding een voorgestelde aanpak biedt, maar geen keurslijf is. Faculteiten dienen uiteraard zelf een eigen administratieve organisatie rondom Europese projecten op te stellen. 3

4 Introductie KP7 KP7 is het belangrijkste subsidie-instrument voor onderzoek op Europees niveau. Het programma duurt van 2007 tot en met 2013, kent een budget van meer dan 50 miljard euro. KP7 wordt uitgevoerd door Directoraat-Generaal Research van de Europese Commissie. Werkprogramma s KP7 bestaat uit de werkprogramma s Cooperation, Ideas, People en Capacities: - Cooperation ondersteunt onderzoekssamenwerking, netwerken, events en studies binnen een aantal thema s, waaronder Socio-economics & Humanities en ICT. - Persoonsgebonden subsidies zijn terug te vinden in het programma Ideas van de European Research Council (ERC): Starting Grants en Advanced Grants. - People, beter bekend onder de naam Marie Curie, is bedoeld voor stimulering van internationale mobiliteit van onderzoekers. - Tot slot vallen onder 'Capacities' onderzoeksinfrastructuren, regionale clusters en wetenschap & maatschappij. Calls Elk van deze vier deelprogramma s kent zijn eigen doelstellingen en evaluatiecriteria. Een call is een oproep of uitnodiging om een aanvraag binnen zo n programma in te dienen. In een call staat specifieke informatie, zoals het onderwerp waarvoor men voorstellen verwacht, het beschikbare budget en de deadline voor indiening (meestal drie maanden na de call). Calls worden gepubliceerd op Cordis (website). Financiële ondersteuning Het basisprincipe van KP7-subsidies is cofinanciering. De Europese Commissie betaalt een deel van de kosten van een project. De maximum vergoeding is afhankelijk van het type project, het type activiteit en de juridische status van de aanvrager. Naast de vergoeding voor de directe projectkosten (bijvoorbeeld het onderzoek zelf of reiskosten ten behoeve van het project), betaalt de Commissie in de meeste gevallen ook een vergoeding voor indirecte kosten. Indirecte kosten zijn de niet zichtbare overheadkosten (bijvoorbeeld secretariaat, opleiding, huisvesting). In KP7 is zowel tijdelijk als vast personeel subsidiabel. De KP7 subsidie bedraagt voor de kosten die de UvT maakt: Type project Directe kosten Indirecte kosten Gezamenlijk onderzoek (Cooperation, Capacities) en Networks of Excellence 75% voor onderzoek, 50% voor demonstratie en 100% voor management en overig. opslag van 60% over directe kosten minus kosten van uitbesteding ERC Grants 100% van de projectkosten. Opslag van 20% over de directe kosten Overige projecten (events, Marie Curie) 100% van de projectkosten Varieert, veelal 7% 4

5 Voorbeeld: Stel dat de totale directe kosten van een onderzoekproject euro bedragen, dan zijn de totale subsidiabele projectkosten en bedraagt de subsidie 75% oftewel euro Enkele basisregels Deelname aan een KP7 project houdt helaas een stuk meer in dan het uitvoeren van het onderzoek zelf. In het contract dat je met de Europese Commissie sluit staat een groot aantal verplichtingen, waaronder de volgende drie: Geen subsidie zonder tijdregistratie Al het personeel waarvoor kosten worden opgevoerd moet tijdschrijven. Discussie hierover is zinloos; het risico dat een accountant of de Commissie de kosten anders afwijst is te groot. Op tijdschrijfformulieren moet onderscheid gemaakt worden tussen de specifieke projectactiviteiten en andere activiteiten die de persoon in kwestie uitvoert. Tijdschrijfformulieren dienen te worden ondertekend door de persoon in kwestie en zijn UvT projectleider. Projectdossier Het is noodzakelijk om alle kostenbewijzen waarvoor subsidie wordt aangevraagd in een goed geordend dossier te bewaren. Denk aan de ondertekende tijdschrijfformulieren, bonnetjes, vliegtickets en hotelfacturen. Projectrapportages In het contract met de Commissie staan de rapportageverplichtingen. Er bestaan verschillende rapportages: inhoudelijke voortgangsrapportages, financiële rapportages, eindrapportages en zo voort. Zodra de UvT meer dan euro voor een project aan EU subsidie ontvangt, is ook een accountantsverklaring verplicht. Het is belangrijk om bij aanvang van het project al een planning te maken van wie wanneer welke rapportage opstelt en uitstuurt. 5

6 Administratieve Organisatie Bij een KP7 subsidieproject zijn vele personen en instanties betrokken: - Projectleider: de persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het UvT deel van het project. Andere gebruikte termen zijn team leader of main scientist. De projectleider stuurt de projectmedewerkers en projectbeheerder aan, en voert inhoudelijke contacten met andere participants. - Projectbeheerder: de persoon die financieel-administratieve werkzaamheden verricht voor EU projecten waarin de UvT een rol heeft. Andere gebruikte termen zijn projectmanager of financieel-administratieve ondersteuning. Soms verricht een beleidsmedewerker Onderzoek ook bepaalde projectbeheerwerkzaamheden. - Coördinator: de organisatie die participeert in een KP7-project en namens het consortium van Europese partijen de contacten voert met Brussel over de aanvraag, het contract en het project. Andere gebruikte termen zijn consortium leader of penvoerder. - Participant: een organisatie die in een consortium aan een KP7- project deelneemt. Andere gebruikte termen zijn partner of deelnemer. Participanten zijn gebonden aan het contract met de Europese Commissie en nemen indien nodig deel aan een consortium agreement. - Subcontractor: een organisatie of persoon die een niet-essentieel deel van een KP7- project uitvoert. In KP7 (DG Research) doet een subcontractor dit meestal in opdracht van één van de participanten, en neemt de subcontractor geen deel aan het contract met de Europese Commissie of consortium agreement. Hieronder vind je een opsomming van de belangrijkste rollen en verantwoordelijkheden in dit traject in relatie tot financieel-administratief beheer van een KP7-project. Ga voor een uitwerking per fase van het proces naar het betreffende hoofdstuk (Stap 1 t/m 5). Projectleider (PL): - voornemen tot aanvraag melden bij de vakgroepvoorzitter (of onderzoekscoördinator) en faculteitsdirecteur - (met beoogde participants) schrijven van inhoud van de aanvraag - consulteren projectbeheerder of beleidsmedewerker onderzoek bij opstellen aanvraag (financieel-administratieve aspecten) - voorbereiden van contracten met Europese Commissie, participant(s) en subcontractor(s) - zorg dragen voor deugdelijke ondertekening (aanvraag en) contract conform UvT mandaatregeling en facultair autorisatiebeleid - (met participants) bijeenkomen voor kick-off meeting over projectuitvoering - initiëren van kick-off meeting met projectbeheerder over rollen en verantwoordelijkheden - regelmatig met projectbeheerder overleggen over financieel-administratieve status van project - consulteren project officer van de Europese Commissie bij wijzigingen in project(planning) - tijdig aanleveren aan projectbeheerder van op te leveren inhoudelijke rapportages (zo nodig zelf versturen van deze rapportages) - uitvoeren en afronden project 6

7 Projectmedewerker: - uitvoeren onderzoek - bijhouden van uren op tijdschrijfformulier, zelf ondertekenen én laten ondertekenen door de projectleider en maandelijks aan projectbeheerder overhandigen - aan projectbeheerder verstrekken van kostenbewijzen Projectbeheerder (PB): - ondersteunen van projectleider bij opstellen aanvraag (financieel-administratieve aspecten) - ondersteunen van projectleider bij opstellen van contracten met Europese Commissie, participant(s) en subcontractor(s) - registreren van aanvraag in PROJECT SOFT: bij indiening, goedkeuring, afwijzing en afronding - initiëren van kick-off meeting met projectleider over rollen en verantwoordelijkheden - afstemmen met DEA/IC over planning audits gedurende en na afronding van project - afstemmen met personeelsfunctionaris over nieuw aan te stellen projectmedewerkers - instrueren van projectmedewerkers over tijdschrijfformulieren en kostenbewijzen - tussentijds en tijdig attenderen van projectleider en projectmedewerkers op deadlines voor documenten, tijdschrijfformulieren en kostendeclaraties - regelmatig met projectleider overleggen over financieel-administratieve status van project - inrichten en maandelijks actualiseren van projectdossier - maken en maandelijks actualiseren van planning van deliverables gedurende en na project - evt. maken en maandelijks actualiseren van budgetbewakingoverzicht - verwerken van bestede uren van projectmedewerkers - aanleveren aan tekeningsbevoegde binnen faculteit van kostendeclaraties - in overleg met DEA/IC voorbereiden van eventuele audit(s) - opstellen tussentijdse en afsluitende financiële rapportages ( financial statement ) - aan faculteitsdirecteur laten zien van financial reports vóór verzending - tijdig aan Europese Commissie toesturen van (periodic en) final reports - toezien op betaling voorschotten en definitief bedrag door Europese Commissie Beleidsmedewerker onderzoek: - op verzoek van projectleider ondersteunen bij opstellen aanvraag (bijv. begroting, administratieve vereisten, arbeidscontractuele zaken, bouwen consortium) - op de hoogte zijn van deadlines en regels rondom (elektronische) indiening Tekeningsbevoegde declaraties faculteit: - controleren en aan DEA/FIA doorsturen van door projectbeheerder aangeleverde declaraties Faculteitsdirecteur: - ondertekenen contract (conform UvT mandaatregeling en facultair autorisatiebeleid) - controleren van workload projectbeheerder - controleren van uitgaande financial reports Decaan: - ondertekenen contract < Euro (conform UvT mandaatregeling en facultair autorisatiebeleid), voor zover niet aan Faculteitsdirecteur gemandateerd 7

8 Lid college van bestuur: - ondertekenen contract > Euro (conform UvT mandaatregeling) Medewerker DEA/FIA: - verwerken van facturen, declaraties en aangeleverde memorialen in SAP FiCo Medewerker DEA/IC: - afstemmen met projectbeheerder over planning audits gedurende en na afronding van project - voorbereiden audits Externe accountant (PwC): - uitvoeren audits ( certification on financial statement ) en verstrekken auditcertificaat EU project officer / EU scientific officer (Brussel): - toezien op volledigheid van de op te leveren rapportages - doorgeleiden van rapportages naar beoordelaars - beantwoorden van vragen over problemen tijdens de uitvoering van het project 8

9 Stap 1: IDEE Bedenken van een project Deze belangrijke stap in de levenscyclus van een project is vooral relevant voor de onderzoekers zelf. Zie voor meer informatie het KP7 Handboek voor Aanvragers op de UvT site (website). 9

10 Stap 2: AANVRAAG Schrijven & Indienen Ondersteunen bij schrijven aanvraag De projectleider meldt het voornemen tot het schrijven van een aanvraag tijdig bij de vakgroepvoorzitter (of onderzoekscoördinator) en faculteitsdirecteur. Tijdig melden is noodzakelijk, want een KP7-project heeft consequenties voor financiële middelen, personele bezetting, wetenschappelijke begeleiding en voorzieningen. Wanneer de projectleider daadwerkelijk aan de slag gaat met het opstellen van de aanvraag, informeert hij ook de beleidsmedewerker Onderzoek en/of de projectbeheerder van de faculteit. Een aanvraag bestaat uit Part A (financiële en administratieve gegevens) en Part B (projectplan): - De projectleider stelt Part A van de aanvraag op in samenwerking met de beleidsmedewerker Onderzoek en/of de projectbeheerder. Zij kunnen de projectleider bijvoorbeeld helpen met de opbouw van de (summiere) begroting. Denk hierbij aan de kosten die opgevoerd mogen worden, het berekenen van overhead, het toebedelen van projectmanagementkosten en het juist toepassen van het kostenmodel. - Ook bij Part B kunnen de beleidsmedewerker Onderzoek of Willem Megens van IB ondersteunen. Denk hierbij aan het opbouwen van een goed consortium, het adequaat beschrijven van projectactiviteiten en doelstelling(en), het refereren aan de horizontale doelstellingen (zoals een hogere vrouwenparticipatie) en het appelleren aan de Europese dimensie van het project. Begroting In Bijlage 1 staat een uitgebreide instructie in het Engels voor het begroten van KP7-projecten. Hieronder volgt een samenvatting. Welke projecten Het basisprincipe van KP7-subsidies is cofinanciering. De Europese Commissie betaalt een deel van de kosten van een project. De maximum vergoeding is afhankelijk van het type project, het type activiteit en de juridische status van de aanvrager. Voor de meeste projecten moet een begroting worden opgesteld. Alleen voor individuele Marie Curie beurzen is dit niet nodig, omdat de Commissie daar met vaste bedragen rekent. Begroten van project Het begroten van de eigen kosten van een project is technisch gezien niet zo lastig. De projectleider zal aangeven welke UvT onderzoekers op het project gaan werken, hoeveel manmaanden zij op onderzoek (75%), demonstratie (50%) of overig (100%) worden ingezet en welke overige kosten zijn voorzien, zoals reis- en verblijfskosten, organisatie van een congres of publicaties. Het is aan de projectbeheerder om de brutoplus tarieven van de medewerkers te achterhalen en de kosten op een rijtje te zetten. 10

11 Directe en indirecte kosten De Commissie onderscheidt directe en indirecte kosten. Directe kosten zijn de direct aan het project toe te rekenen kosten, zoals loonkosten en reiskosten. Niet-limitatieve opsomming van directe kostensoorten: Personnel costs. Zowel vast als tijdelijk personeel kan worden opgevoerd. Er moet worden gerekend met brutoplus tarieven. Personeel dat we normaliter onder overhead zouden scharen, zoals administratieve ondersteuning, faculteitsmanagement of centrale diensten, mogen nooit als directe kosten worden opgevoerd, omdat de kosten door de opslag voor indirecte kosten worden gedekt. Reis- en verblijfkosten. Deelname aan of organisatie van conferenties, symposia en workshops. Publicatiekosten. Denk ook aan kosten die met open access samenhangen, en aan vertaalkosten. Aankopen (consumables and supplies) speciaal ten behoeve van het project aangeschaft. Apparatuur voor zover te gebruiken voor het project. Subcontracting. Denk hierbij aan het inhuren van personeel en het uitbesteden van werkzaamheden. Kosten voor een externe audit ( certificate on the financial statement ) behoren tot subcontracting. Naast de vergoeding voor de directe projectkosten, betaalt de Commissie in de meeste gevallen ook een vergoeding voor indirecte kosten. Indirecte kosten zijn de niet zichtbare overheadkosten (bijvoorbeeld secretariaat, opleiding, huisvesting). Voor gezamenlijke onderzoeksprojecten onder KP7 mogen universiteiten kiezen welk kostenmodel zij hanteren voor het verantwoorden van de indirecte kosten: - een zgn. transitional flat rate van 60%: een bedrag ter grootte van 60% van de directe projectkosten mag als indirecte kosten worden opgevoerd. Voor projecten waarvan het contract met de Commissie op of na 1 januari 2008 worden getekend, kan een lager percentage gaan gelden; - actual indirect costs: de feitelijke overhead moet zichtbaar worden gemaakt. Dit mag aan de hand van aannames en schattingen een simplified method of determining indirect costs (soms ten onrechte full cost genoemd). Dit moet de werkelijkheid zo goed mogelijk benaderen, consistent zijn met de algemene regels die een begunstigde hanteert voor het toerekenen van kosten, en bij voorkeur periodiek worden gestaafd. Een accountant dient de opzet voor dit kostenmodel te toetsen. De UvT hanteert voor gezamenlijke onderzoeksprojecten de flat rate van 60%. We hebben in vergelijking met andere Nederlandse universiteiten een relatief lage overhead. Dit is vooral te danken aan het ontbreken van kostbare onderzoeksinfrastructuur en laboranten. Voor de UvT biedt de 60% flat rate dus voldoende dekking. Vrijwel alle andere Nederlandse universiteiten hebben inmiddels een simplified method for determining indirect costs door de accountant laten goedkeuren. 11

12 De KP7-subsidie bedraagt voor de kosten die de UvT maakt: Type project Directe kosten Indirecte kosten Gezamenlijk onderzoek (Cooperation, Capacities), Networks of Excellence 75% voor onderzoek, 50% voor demonstratie en 100% voor management en overig*. opslag van 60% over directe kosten minus kosten van uitbesteding ERC Grants 100% van de projectkosten. Opslag van 20% over de directe kosten Overige projecten (Coordination and Support Actions, events, Marie Curie) 100% van de projectkosten Varieert, veelal 7% *) bijvoorbeeld disseminatie, netwerken, coördinatie/organisatie, IPR activiteiten, studies naar sociaal-economische impact, kosten van trainers. Een rekenexercitie: Stel dat de totale directe kosten van een onderzoekproject euro bedragen, dan mag je daar euro aan toevoegen voor de dekking van de indirecte kosten. De totale subsidiabele projectkosten bedragen hiermee De subsidie is 75% van dat bedrag, oftewel euro Onderhandelen binnen het consortium Toch kan het begroten van een project de nodige problemen opleveren. De Europese Commissie geeft in de call de maximale subsidie per project aan. Méér aanvragen dan dit plafondbedrag leidt ertoe dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen. Aan de andere kant dijen consortia vaak enorm uit: de algemene opvatting is - al dan niet terecht! dat je de kansen op succes vergroot naarmate er meer partners betrokken zijn. Dit heeft natuurlijk consequenties voor de beschikbare subsidie per partner. Deze is gemiddeld zo n tot euro per partner per jaar. Consortiumpartners zullen met elkaar gaan wedijveren om budget, en de coördinator kan verdeel en heers spelen. Het is aan de UvT projectleider om de financiële belangen van de UvT in het consortium te behartigen; de projectbeheerder heeft hier geen directe rol in. Wel dient de projectbeheerder alert te zijn. Er kunnen bijvoorbeeld onderzoekers zijn die geen rekening houden met 60% overhead, en als ze daar later achter komen, merken ze dat ze opeens veel minder uren aan een project kunnen besteden om afgesproken doelen te bereiken. Handige documenten - Budget tool (website): een handige excel sheet om voor een consortium van maximaal 20 partners snel inzicht te krijgen in de consequenties van begrote kosten en verschillende kostenmodellen. - Brutoplus loonkosten (website): een overzichtelijke excel sheet met KP7 proof tarieven van UvT medewerkers. Berekent tarieven voor verschillende projectperioden en salarisschalen. Indienen aanvraag De beleidsmedewerker Onderzoek is op de hoogte van zaken als deadlines en elektronische indiening. De projectleider vanuit de UvT draagt zorg voor tijdige aanlevering van projectinformatie aan de coördinator. De coördinator van het consortium dient de aanvraag in namens alle participants. 12

13 Registreren gegevens in PROJECT SOFT De projectbeheerder registreert na indiening van de aanvraag de volgende gegevens in PROJECT SOFT: - veld 'Projectcode': tijdelijke beschikbare projectcode - veld 'Project': acroniem (verkorte projectnaam) plus verkorte projecttitel in - veld 'Startdatum': verwachte startdatum - veld 'Einddatum: verwachte einddatum - veld 'Status': klik hier 'offerte' aan o memoveld 1e regel: uitgebreide projecttitel o memoveld 2e regel: aangevraagde subsidiebedrag voor UvT o memoveld 3e regel: de EU opdrachtgever o memoveld 4e regel: het EU-instrument of projecttype o memoveld 5e regel: het EU-programma of -thema o memoveld 6e regel: de rol van de UvT Een fictief voorbeeld van een ingevuld memoveld is: - Investigation of demographic patterns in Europe ,00 - DG Research - Collaborative research project - FP7: Socio-economic Sciences & Humanities - Participant Zodra een aanvraag is gehonoreerd, wordt PROJECT SOFT geheel ingevuld. Mocht de aanvraag na de evaluatie worden afgewezen of teruggetrokken, dan registreert de projectbeheerder dit in PROJECT SOFT door de status op afgewezen te zetten. Het verdient aanbeveling om van elke aanvraag een evaluatierapport (via de coördinator) op te vragen, ook als de aanvraag is afgewezen. Uit deze evaluatierapporten kunnen succes- en faalfactoren van toekomstige aanvragen worden afgeleid. 13

14 Stap 3: EVALUATIE Beoordeling door experts Deze belangrijke stap in de levenscyclus van een project is vooral relevant voor de onderzoekers zelf. Zie voor meer informatie het KP7 Handboek voor Aanvragers op de UvT site (website). 14

15 Stap 4: COMMITMENT Onderhandelen & Formaliseren Grant agreement Bij een positieve evaluatie van de aanvraag wordt de coördinator uitgenodigd voor de onderhandelingen. Doel is te komen tot een Grant Agreement tussen het consortium en de Europese Commissie. De projectleider levert (via de coördinator) een aantal dagen voorafgaand aan de onderhandelingen gegevens aan voor het contract met de Europese Commissie. Dit gebeurt via zgn. Grant agreement Preparation Forms (GPF s). Op de GPF s worden onder andere de juridische status en organisatie UvT aangegeven, en de bankgegevens van de UvT en een uitgebreide begroting ingevuld (of bijgevoegd). De beleidsmedewerker onderzoek en/of de projectbeheerder helpt bij het verzamelen van administratieve gegevens, het juist onderbouwen van de begroting, het juist toepassen van het kostenmodel, of arbeidscontractuele zaken die van belang zullen zijn in de uitvoeringsfase. In voorkomende gevallen kan het voor de projectleider zinvol zijn een projectbeheerder mee te nemen naar de contractonderhandelingen. Het oorspronkelijke projectplan uit de aanvraag moet worden omgezet naar een Description of Work (DoW). Aanwijzingen hiervoor komen voort uit de opmerkingen in de evaluation summary report en aanvullende instructies van de project officer. De DoW wordt als Annex 1 bij de Grant Agreement gevoegd; de inhoud is daarmee juridisch bindend. Zodra de onderhandelingen succesvol zijn afgerond, vraagt de Europese Commissie de coördinator om de ondertekende A-forms van de participants te verzamelen. Mocht de aanvraag in de onderhandelingsfase onverhoopt stranden, dan registreert de projectbeheerder dit in PROJECT SOFT door de status op afgewezen te zetten. Zie ook de Negotiations Guidelines (website) van de Europese Commissie. Opstellen en ondertekenen Consortium Agreement Voor veel KP7 projecten waarin wordt samengewerkt is een Consortium Agreement verplicht. In deze overeenkomst maken de partners afspraken over bijvoorbeeld de rollen, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van partijen, de projectorganisatie (governance), intellectuele eigendomsrechten, de distributie van de subsidie en het omgaan met geschillen. Op de DESCA website zijn goede standaard consortium agreements beschikbaar. Hoe vaak ondertekenen Het indienen van een KP7 aanvraag verloopt geheel elektronisch. Een handtekening is in die fase niet nodig. GPF s dienen ondertekend te worden door een tekeningsbevoegd persoon, evenals (in drievoud) het uiteindelijke contract met de Europese Commissie. Daarnaast dient in veel gevallen nog een consortium agreement te worden ondertekend, wat meestal in één fase maar soms ook in twee ronden en dus met twee maal handtekeningen plaatsen verloopt. Voor een succesvolle KP7 aanvraag moet derhalve op twee of drie verschillende momenten een handtekening worden geregeld. 15

16 Wie mag ondertekenen De UvT heeft een Mandaatregeling waarin is geformuleerd wie bij welke bedragen mag ondertekenen: - Betreft het een financiële verplichting jegens een derde van euro of meer voor het deel van het project dat de UvT voor haar rekening neemt (incl. subcontracting), dan mag alleen het College van Bestuur ondertekenen. Regel dit tijdig via Willem Megens van BU Instellingsbeleid. - Betreft het een financiële verplichting jegens een derde namens de UvT van minder dan euro, dan zal de decaan ondertekenen of de faculteitsdirecteur, mits de decaan hem daartoe heeft gemachtigd. - Kortom: óf het College óf de faculteit ondertekent. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat het College en de faculteit samen ondertekenen, zelfs al de Commissie naar een tweede tekeningsbevoegd persoon vraagt. Derde partijen Een derde partij ( third party ) is een juridische entiteit die geen deel uitmaakt van het consortium en daarmee geen deel uitmaakt van de Grant Agreement met de Commissie. Een derde partij kan op twee manieren bijdragen aan het KP7-project: door personeel ter beschikking te stellen aan een van de partners (bijvoorbeeld het inlenen van onderzoekers van een andere universiteit); of door een deel van de werkzaamheden uit te voeren (bijvoorbeeld door een subcontractor, of door een organisatie met wie de UvT financieel-juridisch verbonden is (affiliates), zoals IVA of KCS). Over de kosten die een consortiumpartner voor het inlenen van personeel van derden voor het project opvoert mag geen opslag (flat rate) voor indirecte kosten worden berekend. Zie de Financial Guidelines op Cordis voor gedetailleerde instructies over derde partijen. Opstellen contracten subcontractanten De projectleider ziet toe op de offerte en toekenning, terwijl de beleidsmedewerker Onderzoek dan wel de projectbeheerder hem adviseert via het aanleveren van 'verplichte' onderdelen van een subcontractor agreement. Een uitbesteding is alleen van toepassing als de UvT binnen het kader van het project kosten maakt bij derden. Een subcontractor is derde partij die door onze universiteit als onderaannemer wordt ingehuurd voor het verrichten van specifieke, duidelijk afgebakende taken. De Financial Guidelines geven aan dat subcontracting slechts mogelijk is voor zover de werkzaamheden niet door de contractor zelf kunnen worden uitgevoerd. Uitbestede taken zijn meestal ondersteunend aan onderzoeksactiviteiten, maar niet het onderzoekswerk zelf. Voorbeelden zijn de externe huisvesting en catering van een conferentie, en extern drukwerk. Taken die samenhangen met coördinatie van het consortium mogen nooit worden uitbesteed. 16

17 De Europese Commissie definieert een subcontractor als volgt: Subcontractanten moeten voldoen aan de 'beste prijs/ kwaliteitverhouding'. De overeenkomst is op basis van marktconforme tarieven en voorwaarden ( business conditions ). De subcontractor werkt zonder directe supervisie van de contractor en is niet ondergeschikt aan die contractor. De subcontractor voert delen van het werk zelf uit. De verantwoordelijkheid voor de opdracht ligt volledig bij de contractor; het werk en de intellectuele eigendomsrechten komen de contractor toe. De subcontractor is een derde partij, heeft daarmee geen rechten of verplichtingen jegens de Commissie, maar moet in voorkomende gevallen medewerking verlenen aan een controle door de Commissie of de Court of Auditors. De algemene regel is dat de Commissie vooraf moet instemmen met de subcontracting! Als voorafgaand aan het project al duidelijk is dat bepaalde diensten van derden moeten worden ingehuurd, dan dienen deze (kosten) reeds in de bijlagen bij het contract met de Commissie te worden opgenomen. Indien de Europese Commissie deze subcontractoractiviteiten en -kosten als subsidiabel heeft geaccepteerd, dan moet een contract worden opgesteld tussen de UvT en de betrokken subcontractor. Bij voorkeur worden drie offertes aangevraagd, tenzij de faculteit een eigen inkoopprocedure heeft waarin regels voor het inhuren van derden zijn omschreven. Bij wijze van uitzondering mogen contractingwerkzaamheden, die niet in het contract staan vermeld, uitbesteden. Wel is het dan noodzakelijk om de noodzaak van de uitbesteding (achteraf) aan te tonen. Zorg in ieder geval voor een offerte en een overeenkomst met de betreffende partij! Het is belangrijk dat de UvT bij het opstellen van een subcontracting agreement een risicobepaling opneemt, waarin staat dat de onderaannemer gehouden is aan een verantwoording van uren en kosten conform de EU regelgeving. Deze risicobepaling heeft als voordeel dat wanneer de subcontractor zich niet houdt aan de opgelegde EU verplichtingen, eventuele boetes die daaruit voortvloeien dan ook niet door de UvT maar door de subcontractor moeten worden betaald. Een additioneel voordeel is dat het voor een financiële audit volstaat dat de subcontractor een gespecificeerde en met kopieën onderbouwde factuur toestuurt naar de UvT. De UvT hoeft de originele bonnen en betaalbewijzen van de subcontractor dus niet in bezit te hebben. De accountant die de UvT controleert hoeft door het opnemen van de risicobepaling in het contract geen steekproef bij de onderaannemer uit te voeren. Dit kan de audit kosten aanzienlijk verlagen. Subcontractors vallen onder de EU regelgeving waaraan ook de UvT is gebonden. Concreet betekent dit dat de subcontractor de volgende verplichtingen heeft: - voeren van sluitende tijdschrijving en bewaren van alle originele bonnen, facturen, tickets en dergelijke; - conform EU vereisten maken van expliciet onderscheid tussen kosten inclusief en kosten exclusief BTW/VAT; - administreren van werkzaamheden onder speciale projectcode in de boekhouding bewaren van getekende timesheets en alle originele bonnen, declaraties en facturen tot en met vijf jaar na afloop van het project. 17

18 Inschakelen Juridische Zaken De afdeling Juridische Zaken (Niels van de Ven) kan ondersteunen bij het analyseren van juridische documenten in het kader van EU aanvragen. Denk hierbij aan onderwerpen als het omgaan met buitenlands recht, intellectuele eigendomsrechten, looptijd van de overeenkomst, afspraken over in te zetten personen, financiële verplichtingen e.d. Als advies geldt hier: leg het verzoek tenminste één week voordat je advies nodig hebt bij JZ neer. Al naar gelang de beschikbare tijd en de expertise op een specifiek onderwerp besluit JZ de analyse zelf op te pakken, deze voor te leggen aan collega juristen van andere universiteiten of uit te besteden aan een extern bureau. 18

19 Stap 5: IMPLEMENTATIE Uitvoeren & Administreren Nadat een aanvraag de onderhandelingsfase succesvol heeft doorstaan, moet het project nog worden uitgevoerd. Hierbij komt veel kijken, vaak meer dan aanvragers van tevoren hadden ingeschat. Het projectplan ( Description of Work ) hoort bij het contract met de Commissie, en bevat dus toezeggingen die moeten worden nagekomen: fellows die moeten worden aangenomen, trainingen die moeten worden gegeven, deliverables die gepland staan... Constateert de Commissie dat een activiteit niet of niet naar behoren is uitgevoerd, dan zal zij subsidie terugvorderen of vragen om dat onderdeel nogmaals te doen. Om de projectvoortgang goed te kunnen controleren heeft de Commissie een aantal rapportages in het leven geroepen en eisen te stellen aan de financiële administratie van een project. Het is van belang om op je faculteit een zodanige infrastructuur te hebben dat de administratie op orde is en rapportages van voldoende kwaliteit op het juiste moment kunnen worden overlegd. Tijdens de projectuitvoering doorloopt het projectbeheer vier stappen: 1. Vastleggen rollen en verantwoordelijkheden 2. Inrichten projectadministratie 3. Voeren projectadministratie 4. Rapporteren De afsluiting van een EU project gebeurt in twee stappen: 5. Rapporteren 6. Sluiten projectadministratie Hieronder worden alle stappen toegelicht. Artikelen waarnaar verwezen wordt zijn terug te vinden in de Grant Agreement (GA). Tijdens de projectuitvoering: 1. Vastleggen rollen en verantwoordelijkheden Bespreken en vastleggen rollen/verantwoordelijkheden Projectleider en projectbeheerder overleggen voorafgaand aan de feitelijke uitvoering van het project over de rollen en verantwoordelijkheden. Tijdige afstemming over alle activiteiten in deze stap is noodzakelijk. Neem voor dit overleg een aantal bronnen als uitgangspunt: - contract met de Europese Commissie; - consortium Agreement; - subcontractor agreement(s); - FP7 Guide to Financial Issues (website). 19

20 Projectleider en projectbeheerder bespreken in ieder geval: - de administratieve handelingen met betrekking tot het in te zetten personeel; - de procedure rondom de timesheets; - het verzamelen van facturen; - de rapportages die aangeleverd moeten worden, welke informatie daarvoor van wie nodig zijn, en wie voor verzending zorg draagt; - het omgaan met eventuele knelpunten, bijvoorbeeld problemen in de aanlevering van informatie door projectmedewerkers; - de keuze voor een centrale locatie voor alle digitale projectbestanden; - de agenda en frequentie van periodieke voortgangsoverleggen tussen projectleider en projectbeheerder gedurende de uitvoering van het project. Bij een complex project en/of wanneer de UvT projectcoördinator is, is het raadzaam structureel elk kwartaal te overleggen over voortgang en budgetuitputting. Bij een eenvoudige Marie Curie is een- of tweemaal per jaar afstemmen waarschijnlijk afdoende De projectbeheerder is in beginsel verantwoordelijk voor het adequaat en tijdig uitvoeren van zijn specifieke taken. Mochten er externe factoren zijn waardoor de projectbeheerder zijn taak niet goed kan uitvoeren, bijvoorbeeld als projectmedewerkers (stelselmatig) hun tijdschrijfformulieren niet juist of te laat inleveren of als inhoudelijke rapportages niet tijdig worden opgeleverd, dan meldt de projectbeheerder dit zo spoedig mogelijk aan de projectleider. De projectleider is vervolgens verantwoordelijk voor het samen met de projectbeheerder zoeken naar een oplossing voor het probleem. Mocht het probleem blijven bestaan en mogelijk (sterke) negatieve financiële gevolgen hebben voor de faculteit, dan meldt de projectleider dit zo spoedig mogelijk aan de decaan en de faculteitsdirecteur. Bijzondere situatie: de administratief projectmanager Als de UvT coördinator van het project is, dan is het raadzaam om tussen de projectbeheerder en de wetenschappelijk projectcoördinator een extra functie toe te voegen: die van administratief projectmanager. De administratief projectmanager maakt meteen bij aanvang van het project formats van aan te leveren documenten voor alle partners, stelt de administratieve planning van het gehele project op, attendeert alle partners op belangrijke informatie, zit de partners achter de broek, is bij voorkeur aanwezig bij consortiumoverleggen, voert de eerstelijnscontacten met de project officer et cetera. Al naar gelang het type project, de omvang van het consortium en de gemaakte afspraken tussen projectleider, projectbeheerder en administratief projectmanager, vergt deze functie 0,1 tot 0,3 fte. Een administratief projectmanager kan uit eigen gelederen komen, of kan bijvoorbeeld extern worden ingehuurd. 2. Inrichten projectadministratie Registreren gegevens in PROJECT SOFT De projectbeheerder stuurt bij aanvang van het project een kopie van het contract inclusief begroting en projectcode naar: - DEA/IC, An le Jeune, kamer C 115, tel. nr.: afdeling financiën van de faculteit c.q. de faculteitscontroller 20

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

Controleplan Project- verantwoordingen. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle

Controleplan Project- verantwoordingen. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Controleplan Project- verantwoordingen Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Inleiding De afdeling Audit en Interne Controle (AIC) controleert in opdracht van het College van Bestuur de projectverantwoordingen

Nadere informatie

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Donderdag 2 april 2015 ISF Internal Security Fund Fonds voor interne veiligheid balancing Security and Mobility EUROPESE UNIE het Fonds voor interne

Nadere informatie

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding -versie 31 mei 2007- pag. 1 1. Inleiding Deze toelichting heeft betrekking op het controleprotocol Stichting Transumo, versie 31 mei 2007, en heeft tot doel een nader invulling te geven aan een aantal

Nadere informatie

VOORBEELDEXEMPLAAR. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Begrotingsformat incl. voortgangs- en eindrapportage RAAK versie 2.

VOORBEELDEXEMPLAAR. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Begrotingsformat incl. voortgangs- en eindrapportage RAAK versie 2. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA sformat incl. voortgangs en eindrapportage RAAK versie 2.2 Toelichting bij dit begrotingsformat: In het tabblad 'Samenvattend overzicht' vult u de naam

Nadere informatie

Nadere toelichting subsidiabele kostensoorten

Nadere toelichting subsidiabele kostensoorten Horizon2020 www.horizon2020.info Nadere toelichting subsidiabele kostensoorten Loonkosten Uitsluitend de kosten van personeel dat direct betrokken is bij de uitvoering van het project is subsidiabel. De

Nadere informatie

In dit document staan de instructies voor het invullen van deze budgetsheet.

In dit document staan de instructies voor het invullen van deze budgetsheet. Instructies invullen budgetsheet deel A (PPS-toeslag) Wanneer u gaat samenwerken in een project met bedrijven, dan kunt u indienen in deel A, waarbij de subsidie zal bestaan uit PPS-toeslag voor Onderzoek

Nadere informatie

Vragen over Commissie Projectbewaking SURF. Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF. Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF

Vragen over Commissie Projectbewaking SURF. Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF. Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF Vragen over Commissie Projectbewaking SURF Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF Rapportages Commissie Projectbewaking SURF Wijzigingen van het

Nadere informatie

Instructie indienen einddeclaratie

Instructie indienen einddeclaratie Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2016 3e tijdvak U heeft het project dat u heeft uitgevoerd met ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid afgerond en nu is het van belang

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING. Sectorplan PM. de heer PM, voorzitter, en de heer PM, PM, hierna ook te noemen: Stichting PM ;

CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING. Sectorplan PM. de heer PM, voorzitter, en de heer PM, PM, hierna ook te noemen: Stichting PM ; CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING Sectorplan PM De ondergetekenden 1. De stichting met volledige rechtsbevoegdheid PM, statutair gevestigd (PM) en kantoorhoudende te PM aan de PM, ten deze

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Financiële handleiding project De Ler(n)ende Euregio doet het!

Financiële handleiding project De Ler(n)ende Euregio doet het! Versie: okt 2016 Financiële handleiding project De Ler(n)ende Euregio doet het! A) Algemeen Elke organisatie wijst 1 contactpersoon aan voor financiële zaken. Hierbij gaat het om urenverantwoording en/of

Nadere informatie

Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak

Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2015 2 e tijdvak U heeft het project dat u heeft uitgevoerd met ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid afgerond en nu is het van belang

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector!

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! SOVU is één van de fondsen die de staatssecretaris van SZW heeft

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Voorwaarden verbonden aan projectsubsidiëring door Stichting Pica (februari 2015)

Voorwaarden verbonden aan projectsubsidiëring door Stichting Pica (februari 2015) Voorwaarden verbonden aan projectsubsidiëring door Stichting Pica (februari 2015) Uitgangspunt bij het opstellen van een nieuwe projectaanvraag vormen allereerst de Criteria voor het toewijzen van middelen

Nadere informatie

Algemene Subsidievoorwaarden ODAS Stichting (ODAS)

Algemene Subsidievoorwaarden ODAS Stichting (ODAS) Algemene Subsidievoorwaarden ODAS Stichting (ODAS) Algemeen 1. ODAS behoudt zich het recht voor een toekenning tot subsidiëring te wijzigen, op te schorten, dan wel in te trekken indien: a. De algemene

Nadere informatie

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector!

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! ESF-spelregels 2011-2012 Stichting 631/634 Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! De havensector is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten,

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Opleiden met ESF-subsidie in de SZS-branche! De SZS branche is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten, de projecten en het scholingsaanbod

Nadere informatie

Provincie Gelderland Handleiding Voortgangsrapportage, eindrapportage en verzoek vaststelling

Provincie Gelderland Handleiding Voortgangsrapportage, eindrapportage en verzoek vaststelling Provincie Gelderland Handleiding Voortgangsrapportage, eindrapportage en verzoek vaststelling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Overzicht rapportages bij een subsidie... 1 3 Instellingen... 2 4 Rapporteren

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Aanvraagformulier Tender 2013 Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/tender2013. Uiteraard kunt u ook telefonisch

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <>

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <> Bijlage bij brief met kenmerk Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project Overwegende dat: 1. Stichting Pica tot doel heeft de wetenschappelijke en openbare informatievoorziening

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROJECTEN

INNOVATIEVE PROJECTEN BVA&O110705_12d STIMULERINGSREGELING INNOVATIEVE PROJECTEN A&O-fonds Provincies 1 Stimuleringsregeling: 1. Waarom de stimuleringsregeling Innovatieve projecten? P. 3 2. Wie kan subsidie aanvragen? P. 3

Nadere informatie

VOORBEELDEXEMPLAAR. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Begrotingsformat incl. eindrapportage Take-off hbo versie 2.

VOORBEELDEXEMPLAAR. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Begrotingsformat incl. eindrapportage Take-off hbo versie 2. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA sformat incl. eindrapportage Takeoff hbo versie 2.0 Toelichting bij dit begrotingsformat: In het tabblad 'Samenvattend overzicht' vult u de naam van

Nadere informatie

Declaraties Groen Gas

Declaraties Groen Gas Declaraties Groen Gas Programma 22 januari 2013 te Zwolle Welkom (Bart) Terugblik (Harm) Resultaat (Harm) Leerervaringen (Harm) Inhoudelijke Issues (Johan) Nieuwe Aanpak (Johan) Afronding (Bart) Eind Januari

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 5 Het waarmerken van documenten.. pagina 6 Stappenplan

Nadere informatie

[MARIE CURIE-EUROPESE REÏNTEGRATIESUBSIDIE] [MARIE CURIE-INTERNATIONALE REÏNTEGRATIESUBSIDIE]

[MARIE CURIE-EUROPESE REÏNTEGRATIESUBSIDIE] [MARIE CURIE-INTERNATIONALE REÏNTEGRATIESUBSIDIE] BIJLAGE III BIJZONDERE BEPALINGEN [MARIE CURIE-EUROPESE REÏNTEGRATIESUBSIDIE] [MARIE CURIE-INTERNATIONALE REÏNTEGRATIESUBSIDIE] III. 1 Definities Naast de definities in artikel II.1 zijn de volgende definities

Nadere informatie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie 4CIS InfoBase 3.2.0 4CIS, 1999-2002, alle rechten voorbehouden Zakelijke software

Nadere informatie

POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017

POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017 POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten

POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten Salland 2017 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

2 Innovatieve projecten regeling

2 Innovatieve projecten regeling 2 Innovatieve projecten regeling De regeling in het kort Binnen 8 weken na de start indienen. De uiterste datum om een aanvraag voor deze regeling in te dienen, is 1 augustus 2016. Voor de 1 e tranche

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Handleiding Plug and Payroll t.b.v. opdrachtgevers. Inhoudsopgave

Handleiding Plug and Payroll t.b.v. opdrachtgevers. Inhoudsopgave Handleiding Plug and Payroll t.b.v. opdrachtgevers Inhoudsopgave 1. Inlog opdrachtgever... 3 a. Een nieuwe opdracht aanmaken... 3 2. Een nieuwe opdracht... 4 a. Gegevens medewerker... 4 b. Gegevens opdracht/contract...

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Heeft u hulp nodig? Informatie over de regeling kunt u vinden op onze

Nadere informatie

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren A. Wijzigingen in het operationele programma ( strategisch plan) voor de volgende jaren: In artikel 66 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 wordt de mogelijkheid geboden om wijzigingen aan te brengen in

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Projectleider Foodsquad Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Projectleider Foodsquad gemeente 's-hertogenbosch Omschrijving: Het vinden van een ervaren projectleider met

Nadere informatie

Workshop voortgangsrapportage

Workshop voortgangsrapportage Open Innovatie-Alliantie Groot Composiet Noord-Holland Kansen voor West Waarom is het Programmabureau zo lastig? Europees geld Regelgeving Europees: algemeen en specifiek Nationaal: algemeen en specifiek,

Nadere informatie

Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC)

Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC) Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC) Algemene aanmeld- en facturatieprocedure Aanmelden 1. De werkgever vallend onder de sector Kartonnage en flexibele Verpakkingen (aanvrager)

Nadere informatie

BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010

BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010 BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010 Bevindingen Proces Inkoop Aanbevelingen 1 e kwartaal 2010 1 In alle 45 gevallen waren de bedragen juist geboekt. 2 In 1 van de 45

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 4 vs /7

Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 4 vs /7 Uitvoeringsregeling Maatregel 4 Creëren extra leerwerkplaatsen (BBL-trajecten) Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 4 vs 27-08-2014 1/7 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

Mogelijkheden voor de opzet van een samenwerkingsovereenkomst

Mogelijkheden voor de opzet van een samenwerkingsovereenkomst Postbus 1296 8900 CG Leeuwarden Mogelijkheden voor de opzet van een samenwerkingsovereenkomst Als u samen met andere partijen een subsidieaanvraag wilt doen, dan zult u onderlinge afspraken moeten maken.

Nadere informatie

Infoshop Het schrijven van AMIF. Donderdag 2 april 2015

Infoshop Het schrijven van AMIF. Donderdag 2 april 2015 Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag AMIF Donderdag 2 april 2015 AMIF Asylum, Migration and Integration Fund Europese Fonds voor Asiel, migratie en integratie Migratie in beweging EUROPESE UNIE

Nadere informatie

Urenverantwoording - instellingen

Urenverantwoording - instellingen Inleiding Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om de Urenverantwoording module in gebruik te kunnen nemen. Let op: Als de Urenverantwoording module geactiveerd is dan worden de

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Landelijk Samenwerkingsverband voor Betonreparatie Bedrijven Postbus 1306 3430BH NIEUWEGEIN 3430BH1306 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den

Nadere informatie

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen HO&S/116459 Bijlage Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 12 van de Subsidieregeling Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen Voor toelichting bij het aanvraagformulier: - websites: www.senternovem.nl

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Noorderpoort Groningen Postbus 530 9700AM GRONINGEN 9700AM530 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Dit is een concept subsidieaanvraagformulier om u in staat te stellen het aanvraagformulier van te voren te bekijken. Uw definitieve subsidieaanvraag dient u digitaal in via www.gelderland.nl/sum Projecttitel:

Nadere informatie

Controleprotocol. Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1.

Controleprotocol. Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1. Controleprotocol Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1.1 Controleprotocol 1 Inleiding Dit controleprotocol bevat informatie

Nadere informatie

1. STAF MOBILITEIT (ONDERWIJSOPDRACHTEN EN STAFTRAINING)

1. STAF MOBILITEIT (ONDERWIJSOPDRACHTEN EN STAFTRAINING) 1. STAF MOBILITEIT (ONDERWIJSOPDRACHTEN EN STAFTRAINING) 1.1. Doel Onder stafmobiliteit kunnen docenten een onderwijsopdracht gaan uitvoeren bij een partnerinstelling en stafleden (docenten en andere stafleden)

Nadere informatie

OPMERKINGEN OVER HET ALGEMENE AANVRAAGFORMULIER. Op 1 oktober 2013 is de tender pilots lokale hernieuwbare energie Gelderse maat van kracht geworden.

OPMERKINGEN OVER HET ALGEMENE AANVRAAGFORMULIER. Op 1 oktober 2013 is de tender pilots lokale hernieuwbare energie Gelderse maat van kracht geworden. LET OP! OPMERKINGEN OVER HET ALGEMENE AANVRAAGFORMULIER Op 1 oktober 2013 is de tender pilots lokale hernieuwbare energie Gelderse maat van kracht geworden. Tot 26 november 2013 hebben initiatiefnemers

Nadere informatie

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ.

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle Emmastraat 8 8011AG ZWOLLE 8011AG8 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

Regeling Subsidieverlening

Regeling Subsidieverlening Regeling Subsidieverlening Toelichting voor het opstellen van een begroting bij het aanvragen van subsidie Voor subsidieaanvragers en de financiële administraties 1. Waarvoor wordt subsidie verleend? Het

Nadere informatie

Handleiding EU Subsidies

Handleiding EU Subsidies SUBtracers international subsidy consultants Handleiding EU Subsidies SUBtracers.com Handleiding EU Subsidies De Europese Unie (EU) verstrekt subsidies aan bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen,

Nadere informatie

Mobility Tool. Gebruikerstraining. Anita van Doorn Sandy van der Drift. Den Bosch 19-6-2013

Mobility Tool. Gebruikerstraining. Anita van Doorn Sandy van der Drift. Den Bosch 19-6-2013 Mobility Tool Gebruikerstraining Anita van Doorn Sandy van der Drift Den Bosch 19-6-2013 Er zijn geen handouts beschikbaar. Deze presentatie is beschikbaar bij het evenement op www.leonardodavinci.nl ->

Nadere informatie

Advies - Algemeen concept_software

Advies - Algemeen concept_software Met de invoering van de WFT is het advies van met name complexe producten niet meer hetzelfde. Aan de ene kant stelt de WFT dat het noodzakelijk is dat de adviseur een klantprofiel opstelt. Maar aan de

Nadere informatie

Financiën KA2 Call Strategische partnerschappen

Financiën KA2 Call Strategische partnerschappen Financiën KA2 Call 2014-2015 Strategische partnerschappen Anita van Doorn Carolien Hoefsmit 8-12-2015 Financiële regelgeving KA2 Programme Guide Grant agreement Part B Financial Provisions Article II.16

Nadere informatie

Life Sciences & Health TKI 2015

Life Sciences & Health TKI 2015 Life Sciences & Health TKI 2015 TKI LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking Oproep tot het indienen van aanvragen voor de TKI- regeling voor de Topsector Life Sciences & Health 1. Regeling

Nadere informatie

Regeling Subsidieverlening

Regeling Subsidieverlening Regeling Subsidieverlening Toelichting voor het opstellen van een begroting bij het aanvragen van subsidie Voor subsidieaanvragers en de financiële administraties 1. Waarvoor wordt subsidie verleend? Het

Nadere informatie

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)?

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)? Procedures afdeling Registratie Voor vragen en kunt u direct contact opnemen met de afdeling registratie van SZV. U kunt hen bereiken onder nummer tel: 5466782, ext. 6721, 6725, 4803 of 4808. Uiteraard

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Bijlage A Richtlijnen voor het opzetten van de begroting

Bijlage A Richtlijnen voor het opzetten van de begroting Bijlage A Richtlijnen voor het opzetten van de begroting Bijlage A, behorende bij het Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 13 november 2007, inhoudende afspraken betreffende het

Nadere informatie

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray; gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouwformae v.o.f.

Algemene voorwaarden Bouwformae v.o.f. Algemene voorwaarden Bouwformae v.o.f. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening in de ruimste zin van het woord, die door Bouwformae v.o.f.,

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE STIMULERINGSREGELING REEUWIJKSE PLASSENGEBIED

AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE STIMULERINGSREGELING REEUWIJKSE PLASSENGEBIED AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE STIMULERINGSREGELING REEUWIJKSE PLASSENGEBIED AANVRAAG VOOR HET PROJECT Naam project (indien van toepassing)... Plaats van uitvoering (kaartje bijvoegen)... Kadastraal nummer...

Nadere informatie

2. Samenvatting 2 a. Beschrijf uw project in maximaal 3 zinnen Deze korte samenvatting kan worden gebruikt voor publicatiedoeleinden:

2. Samenvatting 2 a. Beschrijf uw project in maximaal 3 zinnen Deze korte samenvatting kan worden gebruikt voor publicatiedoeleinden: Projectplan POP3: Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen: investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET INVULLEN VAN DE SUBSIDIE-AANVRAAG

HANDLEIDING VOOR HET INVULLEN VAN DE SUBSIDIE-AANVRAAG HANDLEIDING VOOR HET INVULLEN VAN DE SUBSIDIE-AANVRAAG Voordat u dit formulier invult, gelieve u de "Criteria en voorwaarden voor de indiening van een aanvraag in het kader van de oproep voor het indienen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden OFOM (versie 26 oktober 2015)

Subsidievoorwaarden OFOM (versie 26 oktober 2015) Subsidievoorwaarden OFOM (versie 26 oktober 2015) 1. Algemeen 1.1 Deze subsidievoorwaarden zijn van toepassing op subsidiebesluiten voor projecten die met ingang van 15 oktober 2015 zijn toegekend. 1.2

Nadere informatie

FAQ s voor lopende mobiliteit projecten. Via CTRL+klikken op een van de onderstaande vragen komt u vanzelf bij het antwoord terecht.

FAQ s voor lopende mobiliteit projecten. Via CTRL+klikken op een van de onderstaande vragen komt u vanzelf bij het antwoord terecht. FAQ s voor lopende mobiliteit projecten Versie: augustus 2011 Via CTRL+klikken op een van de onderstaande vragen komt u vanzelf bij het antwoord terecht. Inhoudsopgave VRAGEN Informatie en begeleiding

Nadere informatie

MINOX Urenadministratie

MINOX Urenadministratie MINOX Urenadministratie 2 Introductie Vanaf 1983 houdt MINOX Software zich bezig met het ontwikkelen van administratieve software voor accountants- en administratiekantoren en voor het Midden- en Kleinbedrijf.

Nadere informatie

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops Het consortium Closing the Loops p/a Omrin de heer J.W.G. Vernooij Postbus 1622 8901 BX Leeuwarden Leeuwarden, 10 juni 2014 Verzonden, Ons kenmerk : Docbasenummer Programma : Wurkje foar Fryslân Behandeld

Nadere informatie

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie

Nadere informatie

Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche ESF 2011-2012. Gebruikershandleiding - Opleider-

Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche ESF 2011-2012. Gebruikershandleiding - Opleider- Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding - Opleider- INLEIDING Deze gebruikershandleiding is opgezet om u als opleider een aantal handvatten te bieden om gemakkelijk

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

1. Regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015

1. Regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting SF BIKUDAK Postbus 637 1000EE AMSTERDAM 1000EE637 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Voordeel en administratieve verplichtingen WBSO

Voordeel en administratieve verplichtingen WBSO WBSO U heeft een WBSO-beschikking met een begeleidende brief per post via ons ontvangen van RVO. Hierin wordt u verwezen naar de folder die u eerder in het jaar van ons ontvangen heeft en naar deze website.

Nadere informatie

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten.

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten. CONTROLEPROTOCOL AANGAANDE HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN OVER DE REIKWIJDTE EN INTENSITEIT VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE IN HET KADER VAN INVESTERINGPROGRAMMA S AGENDA VAN TWENTE EN INNOVATIE PROGRAMMA TWENTE

Nadere informatie

Handleiding Projectadministratie

Handleiding Projectadministratie Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 1 Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

4 spot subsidies Algemene informatie

4 spot subsidies Algemene informatie 4 spot subsidies Algemene informatie De spot subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Molenstraat 50 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 12 juni 2015 1500069978 Mw. N. Keus UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SUBSIDIEVERSTREKKING PPE 2011

ALGEMENE VOORWAARDEN SUBSIDIEVERSTREKKING PPE 2011 ALGEMENE VOORWAARDEN SUBSIDIEVERSTREKKING PPE 2011 Voorwaarden inzake het verstrekken van subsidies voor projecten op het gebied waarop het Productschap Pluimvee en Eieren activiteiten ontwikkelt ten behoeve

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016

Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016 Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016 Projecttitel: 1. Aanvrager en evt Medeaanvragers Wie vragen aan en nemen eventueel deel aan het samenwerkingsverband? Beschrijf

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES Het aanvraagformulier tijdig, volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: Gemeente Westland Cluster Beleid / Innovatiefonds Postbus 150 2670 AD Naaldwijk ACTIVITEIT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling

Nadere informatie

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen Drug Prevention and Information Programme DPIP 2007-2013 Financieel Perspectief 2007-2013 DPIP wetgeving :Decision No 1150/2007/EC Uitgevoerd door: Directoraat Generaal Justitie Totaal budget: 21 M EUR

Nadere informatie

ESF Agentschap SZW. Pieter Melis

ESF Agentschap SZW. Pieter Melis ESF 2007-2013 Agentschap SZW Pieter Melis Agentschap SZW 17 juni 2010 Indeling presentatie Introductie in ESF Verantwoordelijkheden Agentschap SZW Actie B: re-integratie van gedetineerden Administratie

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAL

HANDLEIDING URENPORTAL HANDLEIDING URENPORTAL Januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1. INLOGGEN... 3 1.1. MIJN GEGEVENS 2. TIJDREGISTRATIE... 5 3. SPELREGELS... 9 3.1. SPELREGELS DIE VAN BELANG ZIJN BIJ DECLARATIES Pagina 2 van 10 1. INLOGGEN

Nadere informatie

Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en afdelingen

Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en afdelingen 160 Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en Activiteiten van speciaalclubs of activiteiten

Nadere informatie