UIT DE PRAKTIJK. 32 De en wij 6.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UIT DE PRAKTIJK. 32 De h@ndel en wij 6.1"

Transcriptie

1 UIT DE PRAKTIJK Carrefour Belgium werkt samen met IBO, Independent Barge Operator, om containers met nonfood-producten in eigen land te vervoeren. 85 % van de containers die o.a. vanuit het Verre Oosten aankomen in de haven reist via de binnenvaart uit Antwerpen naar ons depot in Vilvoorde, zegt de verantwoordelijke van Carrefour. We hebben in Vilvoorde een containerterminal van m 2 gebouwd. Het idee was om minder vrachtwagens op de route Amsterdam-Antwerpen-Brussel te hebben. Er komen nu jaarlijks containers per boot, dat zijn er 150 à 200 per werkdag. De kosten van het alternatief vervoer bij Carrefour zijn ongeveer dezelfde als die van het wegtransport. De boten zijn wel wat langer onderweg dan de trucks. Het neemt bijna twee dagen in beslag om met de boot van Antwerpen naar Brussel te varen, met de vrachtwagen is dat twee uur. Soms is er vertraging met het zeevervoer vanuit het Verre Oosten. Dan moeten de producten sneller in de winkels geraken, want ze staan al in de folder. Dat is de 15 % van de containers die nog via de weg reizen. Bron: Vacature Opdracht 1 Moet Carrefour rekening houden met de leveringstijd van de leverancier bij het doorgeven van zijn bestelling? Verklaar. 2 Welke kosten zijn zeker opgenomen in de bestelkosten bij Carrefour? 3 Met welke kosten zal Carrefour rekening houden bij het vaststellen van het percentage voor de voorraadkosten? 4 Wat is de achterliggende idee om te kiezen voor vervoer over water? 5 Verklaar waarom het noodzakelijk is de goederen in een centraal depot op te slaan i.p.v. ze rechtstreeks naar de winkels te brengen. 32 De en wij 6.1

2 3 Inventarisatie tie van de voorraad Verkenning Bron: 1 De schermafdruk hierboven is een collage van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Bewijs dat deze wet al vele keren werd aangepast. 2 Welke gegevens moeten er volgens art. 9 van deze wet opgenomen worden in de inventaris? Maak een lijst met de rubrieken die in de inventaris moeten voorkomen. Baseer je hiervoor op het rekeningenstelsel van Nougatine. 3 Zoek art. 5 van de Wet van 17 juli Surf naar > NL > Belgische wetgeving > Dossiernummer /31. Kies Opzoeking > Lijst > Detail. Verklaar waarom art. 9 niet van toepassing is op de bedrijven opgesomd in art Welke gegevens zullen er, volgens jou, opgenomen worden in de inventaris i.v.m. de voorraden? Maak een lijstje met de items die zeker moeten worden vermeld. 5 Verklaar de zin: De koning kan maatstaven voor de waardering van de inventaris bepalen. De en wij

3 Ter zake 1 Begrip Een inventaris is een beschrijvende lijst van alle bezittingen, vorderingen, schulden, rechten en verplichtingen van de ondernemingen. De voorraad maakt deel uit van de bezittingen. Na het nauwkeurig tellen van de fysieke en de economische voorraad wordt deze bezitting gewaardeerd en vergeleken met de boekwaarde. De boekhoudkundige waarde wordt aangepast aan de werkelijke toestand. 2 Waardering van de voorraad 1 Waarderingsregels proefversie Art. 9 van de Wet op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen vermeldt dat ondernemingen niet volgens eigen goeddunken de waarde van de inventarisgegevens kunnen bepalen. Dat is logisch: een onderneming zou bewust haar bezittingen of schulden kunnen overschatten of onderschatten om zo een verkeerd beeld van het bedrijf op te hangen of om het resultaat van het boekjaar te manipuleren en op die manier vennootschapbelasting te ontduiken. De wetgever heeft daarom regels voorzien waarbinnen de ondernemingen kunnen waarderen. Bovendien moeten de gehanteerde waarderingsregels worden opgenomen in de Toelichting van de jaarrekening. Specifieke regelgeving, zoals die met betrekking tot de waarderingsregels wordt vastgelegd in een KB (Koninklijke Besluit). Daarom bevat de wettekst de volgende zin: De Koning kan maatstaven voor de waardering van de inventaris bepalen. 30 JANUARI Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen Art. 24. De jaarrekening moet een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vennootschap. Wanneer de toepassing van de bepalingen van deze titel niet volstaat om te voldoen aan dit voorschrift moeten aanvullende inlichtingen worden verstrekt in de toelichting. Art Elke vennootschap bepaalt de regels die gelden voor de waardering van de inventaris bedoeld in artikel 9, 1, van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Met nakoming van de bepalingen van dit hoofdstuk, maar rekening gehouden met haar eigen kenmerken en, onder meer, voor de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico s en kosten evenals voor de herwaarderingen. Deze regels worden bepaald door het bestuursorgaan van de vennootschap en vastgelegd in het boek bedoeld in artikel 9, 1, van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Ze worden samengevat in de toelichting; overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 24, eerste lid, moet deze samenvatting voldoende nauwkeurig zijn zodat inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden. Art. 30. De waarderingsregels bedoeld in artikel 28, 1, eerste lid, moeten van het ene boekjaar op het andere identiek blijven en stelselmatig worden toegepast. Ze worden evenwel gewijzigd wanneer, onder meer uit hoofde van belangrijke veranderingen in de activiteiten van de vennootschap, in de structuur van haar vermogen of in de economische dan wel technologische omstandigheden de vroeger gevolgde waarderingsregels niet langer aan het voorschrift van artikel 24, eerste lid, beantwoorden. Art. 31. Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. Art. 32. De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Art De grond- en hulpstoffen, het gereed product, de handelsgoederen en de voor verkoop bestemde gebouwen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum als die lager is. De waardering tegen de lagere marktwaarde, met toepassing van het eerste lid, mag niet worden gehandhaafd indien achteraf de marktwaarde hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd. 34 De en wij 6.1

4 vastgelegd.proefversie In de statutaire jaarrekening arrekening van MIKO vinden we de waarderingsregels die het bedrijf hanteert en heeft De en wij

5 Uit wat voorafgaat, kunnen we de volgende principes over waarderingsregels samenvatten: 1 Elke onderneming zal, binnen de wet, haar waarderingsregels vastleggen, aangepast aan de kenmerken van de onderneming. 2 De regels worden bepaald door het bestuursorgaan en schriftelijk vastgelegd. 3 De gekozen waarderingsregels moeten in de toelichting van de jaarrekening worden vermeld. 4 Eens de waarderingsregels vastgelegd zijn, mogen ze in principe de volgende jaren niet meer gewijzigd worden, tenzij in duidelijk omschreven omstandigheden. 5 De voorraad moet gewaardeerd worden tegen aanschaffingswaarde. Als op balansdatum de marktwaarde lager is dan de aanschaffingswaarde, dan tegen marktwaarde. 2 Waarderingstechnieken en invloed op het resultaat 30 JANUARI Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen Art. 43. De aanschaffingswaarde van activa met identieke technische of juridische kenmerken wordt bepaald hetzij door individualisering van de prijs van elk bestanddeel, hetzij volgens de methode van gewogen gemiddelde prijzen, volgens de methode Fifo (eerst in - eerst uit) of volgens de methode Lifo (laatst in - eerst uit). Indien de methode wordt gewijzigd, mag de aanschaffingswaarde van de goederen die geacht worden eerst te zijn ingekomen, niet lager zijn dan de waarde waarvoor ze, voor toepassing van de desbetreffende waardeverminderingen, voorkwamen in de inventaris bij het afsluiten van het boekjaar tevoren. Bron: > NL > Belgische wetgeving > Dossiernummer /30. Uit art. 43 van het hierboven vermelde KB leren we dat er verschillende technieken zijn om de voorraad te waarderen: volgens de methode van de geïndividualiseerde waarde volgens de methode van de gewogen gemiddelde waarde volgens de methode FIFO (First in, First out) of Eerst in, eerst uit volgens de methode LIFO (Last in, First out) of Laatst in, eerst uit. Deze vier waarderingsmethoden werken we uit aan de hand van een concreet voorbeeld voor één product en tegelijkertijd berekenen we het verkoopresultaat voor dit product. 36 De en wij 6.1

6 Voorbeeld: In de boekhouding van Nougatine vinden we voor de voorbije boekperiode o.a. de volgende bewegingen voor het product Z601 Vruchtenpasta: De beginvoorraad in hoeveelheid vinden we in cel B4. De hoeveelheid eindvoorraad = totaal van kolom E = 4 stuks (cel E17) Gevraagd 1 Wat is de waarde van de eindvoorraad bij de verschillende waarderingstechnieken? 2 Wat is het resultaat van deze verkopen bij elke waarderingstechniek? 1 Waardering van de voorraad volgens de methode van de geïndividualiseerde waarde tegen aankoopprijs Excelbestand: Blz37 Waardering voorr.indiv.xls Formules: In F5 =E4*B5, te kopiëren naar de volgende rijen met gegevens. In E17=SOM(E4:E16), som van de volledige kolom. In F17=SOM(F4:F16) In H9=C8*C9, te kopiëren naar de volgende rijen met gegevens en rijen aanpassen. In I5=(B4-E4)*B5, te kopiëren naar de volgende rijen met gegevens. In J17 =H17-I17 De en wij

7 2 Waardering van de voorraad volgens de methode van gewogen gemiddelde aankoopprijs Deze methode houdt rekening met de hoeveelheid die bij elke prijs werd aangekocht tijdens een bepaalde periode. Omdat er meer goederen werden aangekocht tegen 14,00 EUR, moet deze prijs zwaarder doorwegen bij de berekening van de gemiddelde aankoopprijs van de voorraad. Daarom wordt het gewogen gemiddelde berekend. De gewogen gemiddelde aankoopprijs in het voorbeeld hierboven, is gelijk aan ( ) + ( ) + ( ) 20 13, , , ,50 = In Excel kun je dat als volgt oplossen: = 13, 91 Excelbestand: Blz38 Waardering voorr.gemid.xls Formules: In G9 =C8*C9, te kopiëren naar de volgende rijen met gegevens. In G17 =SOM(G4:G16) In H19 =(B4*B5+B6*B7+B10*B11)/(B4+B6+B10) In H20 =E17*H19 In H21 =C8+C12+C14 In H22 =H19*H21 In H23 =G17-H22 Noot Door de afrondingen is er een verschil tussen het berekenen van de waarde van de eindvoorraad met Excel via verwijzing naar de cellen en het berekenen met de rekenmachine met het absolute getal. 38 De en wij 6.1

8 3 FIFO Het letterwoord FIFO FO staat voor First In, First Out. Dit betekent dat de eerst aangekochte eenheden, het eerst de onderneming verlaten. Hier wordt verondersteld dat de goederen verstrekt worden tegen de prijs van de eerst in voorraad genomen goederen. Op die manier is de eindvoorraad gewaardeerd tegen de meest recente prijzen. Schematisch kunnen we dat als volgt voorstellen: Datum Aankoop Verkoop Verkoop Rest Verkoop Rest Verkoop Rest AP verkochte goederen Q Q / (1) 0 20 x 13,80 = 276,00 1/ (2) (1) 0 15 x 14,00 = 210,00 30/4 16 1/6 5-1 (2) 4 1 x 14,10 = 14,10 15/6 9 20/ ,10 In Excel berekenen we nu achtereenvolgens: de voorraad in aantallen de waarde van die voorraad de verkoopwaarde van de verkopen de aankoopwaarde van de verkopen het resultaat per verkoop het totale resultaat Formules: Open in Excel het bestand Blz39 FIFO.xls. Controleer de formules in de verschillende velden. Maak in kolom L de som van de aankoopwaarde van de verkochte goederen en vergelijk dit bedrag met het bedrag in de tabel erboven. Maak in kolom K het totaal van de verkoopwaarde en controleer het resultaat tussen verkoop- en aankoopwaarde. De en wij

9 4 LIFO Het letterwoord LIFO Os staat voor Last In, First Out. Dit betekent dat de laatst aangekochte eenheden, het eerst de onderneming verlaten. De goederen worden uit de voorraad genomen tegen de prijs van de laatste aankopen in voorraad. De voorraad wordt dus gewaardeerd tegen de prijs van de oudste partijen. Schematisch kunnen we dat als volgt voorstellen. Datum Aankoop Verkoop Verkoop Rest Verkoop Rest Verkoop Rest AP verkochte goederen Q Q / (2) 19-4 (2) x 13,80 = 220,80 1/ (1) 0 15 x 14,00 = 210,00 30/4 16 1/6 5-5 (1) 0 5 x 14,10 = /6 9 20/ ,30 In Excel berekenen we dat als volgt: Formules: Open in Excel het bestand Blz40 LIFO.xls. Controleer de formules in de verschillende velden. Maak in kolom L de som van de aankoopwaarde van de verkochte goederen en vergelijk dit bedrag met het bedrag uit de tabel erboven. Maak in de kolom K het totaal van de verkoopwaarde en controleer het resultaat tussen verkoop- en aankoopwaarde. Synthesetabel Individuele waarde Gewogen gemiddelde Waarde eindvoorraad 55,70 55,65 56,40 55,20 Resultaat afhankelijk van 334,50 334,45 335,20 334,00 waarderingsmethode FIFO LIFO 40 De en wij 6.1

10 IN DE PRAKTIJK Het is al veertien dagen druilerig weer. Aan zee en in de andere vakantieoorden wordt veel thee gedronken. Nougatine heeft een speciale actie gevoerd naar haar klanten-restauranthouders voor het product T306 Rozenbottel. Vanaf een bestelling van 5 eenheden van 100 builtjes krijgt de klant een prijsvermindering. Ook Nougatine heeft een gunstige prijs bedongen bij haar leverancier. 1 Geïndividualiseerde waarde volgens aankoopprijs Bereken: 1.1 De eindvoorraad in aantallen 1.2 De waarde van de eindvoorraad 1.3 De verkoopwaarde van de verkopen per lot 1.4 De aankoopwaarde van de verkopen per lot 1.5 Het resultaat van deze verrichtingen. 2 Gewogen gemiddelde aankoopprijs Bereken: 2.1 De eindvoorraad in aantallen 2.2 De waarde van de eindvoorraad 2.3 De verkoopwaarde van de verkopen per lot 2.4 De aankoopwaarde van de verkopen per lot 2.5 Het resultaat van deze verrichtingen. 3 FIFO-methode Bereken: 3.1 De eindvoorraad in aantallen 3.2 De waarde van de eindvoorraad 3.3 De verkoopwaarde van de verkopen per lot 3.4 De aankoopwaarde van de verkopen per lot 3.5 Het resultaat van deze verrichtingen. De en wij

11 4 LIFO-methode Bereken: 4.1 De eindvoorraad in aantallen 4.2 De waarde van de eindvoorraad 4.3 De verkoopwaarde van de verkopen per lot 4.4 De aankoopwaarde van de verkopen per lot 4.5 Het resultaat van deze verrichtingen. 3 Boekhoudkundige verwerking van de voorraadwijzigingen Stel dat je in de boekhouding gekozen hebt voor de waardering van de voorraad volgens de methode van de individuele waarde van elk bestanddeel. Wij blijven bij het voorbeeld van één product, Z602 Vruchtenpasta in vorm van framboos, dat we berekend hebben op blz. 37. Stel deze situatie voor op rekeningen. 1 Boeking op rekeningen D Voorraad handelsgoederen C- D+ Beginvoorraad 276,00 220,30 220, Voorraadwijziging handelsgoederen C- Saldo 55,70 D Aankopen handelsgoederen C- D Verkopen handelsgoederen C+ 280,50 835,30 Uit onze berekening blijkt dat er minder goederen werden aangekocht dan dat er zijn verkocht. Er is immers uit voorraad verkocht. De waarde van de eindvoorraad, 55,70 EUR, is kleiner dan de beginvoorraad. Dat bedrag wordt de beginvoorraad voor de volgende boekperiode. Op het einde van de boekperiode moeten we de nodige regularisaties boeken om de boekhouding aan te passen aan de realiteit. Eén van deze regularisaties is de voorraadwijziging. De activarekening Voorraad handelsgoederen moeten we regulariseren. De eindvoorraad is verminderd. We moeten de rekening dus crediteren voor het verschil tussen beginvoorraad en eindvoorraad. Daarom wordt de rekening met 220,30 EUR gecrediteerd. Om het resultaat op de juiste manier te beïnvloeden, moeten we de kosten verhogen met het bedrag van de goederen dat verkocht is uit voorraad. We openen daarom de kostenrekening Voorraadwijzigingen handelsgoederen en debiteren de rekening met het bedrag 220,30 EUR. Waar komt dit bedrag vandaan: We gebruikten 18 eenheden uit de beginvoorraad voor een bedrag van Anderzijds vormden we een nieuwe voorraad van: 1 eenheid à 14,00 EUR = 14,00 EUR 1 eenheid à 14,10 EUR = 14,10 EUR Totaal van de nieuwe voorraad tegen nieuwe prijzen Voorraadwijziging 248,40 EUR - 28,10 EUR 220,30 EUR 42 De en wij 6.1

12 2 Invloed op het resultaat Deze regularisatie zal het resultaat van de boekperiode beïnvloeden. Immers, als totale aankoopkosten worden voor de verkochte goederen in rekening genomen: Omzet verkochte goederen Kosten van de verkochte goederen Voorraadwijzigingen Totaal kosten verkochte goederen Resultaat 280,50 EUR + 220,30 EUR 835,30 EUR - 500,80 EUR 334,50 EUR Besluit: Een voorraadvermindering vermeerdert de kosten. IN DE PRAKTIJK Doe de boekhoudkundige verwerking van de voorraadwijziging volgens de methode van de gewogen gemiddelde waarde. Geef de herkomst van alle bedragen. Je kunt je hiervoor baseren op de gegevens in de tabel op blz Waardevermindering van de voorraad Nougatine wil de voorraad vruchtenpasta liever niet langer bewaren. Het product loopt tegen de vervaldatum aan. Nougatine wil deze voorraad nu bij voorrang verkopen tegen een verlaagde prijs. Ze zal de frambozen verpakken in cellofaanzakjes en met een blikvanger in de etalage zetten met speciale aanbieding. We bekijken dit probleem aan de hand van een concreet voorbeeld in de methode van de individuele waarde van elk bestanddeel. 1 Begrip Een waardevermindering op de voorraad is een prognose die opgenomen wordt in de boekhouding. De bedrijfsleiding veronderstelt dat de realisatiewaarde van de goederen zeer klein of onbestaande is. De raming van deze prognose wordt opgenomen in de kosten. 2 Berekening van de waardevermindering Waarde van de voorraad volgens inventaris Vermoedelijk te ontvangen waarde = 4 kg x 10,00 EUR Te boeken waardevermindering 55,70 EUR - 40,00 EUR 15,70 EUR De en wij

13 3 Boeking op rekeningen De rekeningen uit het voorbeeld van de voorraadwijziging worden hernomen en het grootboek wordt verder uitgebreid: Reeds geboekt: D Voorraad handelsgoederen C- D Voorraadwijzigingen handelsgoederen C- Beginvoorraad 276,00 220,30 220,30 Saldo 55,70 D Geboekte waardeverminderingen op voorraden C- D+ 15,70 15, Waardeverminderingen op voorraden (toevoeging) C- We veronderstellen dat de eindvoorraad slechts 15,70 EUR waard is. Omdat dit een veronderstelling is, wordt de activarekening Geboekte waardeverminderingen op voorraden op de creditzijde met een bedrag van 15,70 EUR verminderd. Deze rekening corrigeert de rekening Voorraad handels goederen. De kostenrekening Waardeverminderingen op voorraden (toevoeging) wordt op de debetzijde met 15,70 EUR vermeerderd. 4 Invloed op het resultaat Omzet verkochte goederen Kosten van de verkochte goederen Voorraadwijzigingen Waardevermindering van de voorraad Totaal kosten verkochte goederen Resultaat 280,50 EUR + 220,30 EUR + 15,70 EUR 835,30 EUR - 516,50 EUR 318,80 EUR 44 De en wij 6.1

14 e 4 Electronic Data Interchange e (EDI) De en wij

15 ngp Verkenning proefversie 1 Voor wie is dit bericht op de website van Carrefour bestemd? 2 Wat wil Carrefour via dit bericht bereiken? 3 Leg uit: definitieve dematerialisatie van de papieren factuur. 4 Verklaar de woorden: authenticiteit en integriteit van gegevens. 5 Geef een synoniem van implementatie. 6 Surf naar Scrol naar het einde van de bladzijde. Kies de link Over Carrefour Belgium. Kies onder Leverancierswebsite e voor Elektronische facturatie. Welke zijn volgens Carrefour de redenen om te werken met EDI? Ter zake 1 Begrip EDI of Electronic Data Interchange is een norm voor elektronische uitwisseling, meestal via , van documenten zoals bestelbons, facturen en verzendnota s. Het komt erop neer dat de papieren documenten en hun postverzending vervangen worden door gegevensbestanden die elektronisch overgeseind worden via telefoonlijnen of andere netwerken. In tegenstelling tot papieren documenten, die met het menselijk oog gelezen worden, moeten elektronische documenten standaard gestructureerd zijn, met alle gegevens zoals datum, nummers en bedragen op precies dezelfde elektronische plaats. Deze documenten hebben daarom een standaardformaat volgens de Europese norm EDIFACT. 2 Doel Met EDI kan een elektronische handelsgemeenschap opgezet worden waarin bedrijven met elkaar verbonden worden met het doel maximaal efficiënt te werken en de rendabiliteit van het bedrijf te verhogen door papieren documenten te verminderen of uit te schakelen. In de automobielsector wordt EDI al geruime tijd toegepast. De voorraad kan minimaal gehouden worden door de snelle uitwisseling van ordergegevens. 46 De en wij 6.1

16 3 Voordelen en van EDI Dit elektronische platform biedt een aantal voordelen waaronder: Nauwkeurigheid De normalisering van de structuur en de inhoud van de uitgewisselde informatie maakt automatisering van de informatieverwerking mogelijk. Vergissingen en bijhorende correcties worden zo tot een minimum herleid. Snelheid Digitale verzending is op zich al sneller dan een postzending of koerierdienst. Bovendien wordt ook de hele aanpak en verwerking versneld. De manuele behandeling van documenten verdwijnt, printen is niet meer nodig. De documentenstroom vraagt minder tijd en minder energie. Besparing Naast tijdwinst voor berging en archivering van papieren documenten biedt EDI ook financiële voordelen zoals het uitsparen van portkosten, het uitsparen van materialen voor het opbergen van papieren documenten zoals mappen, kasten, rekken en ruimte. Netwerkefficiëntie Wie met EDI werkt, wordt opgenomen in het netwerk en wint vertrouwen bij leverancier en klant. Het platform kan worden gebruikt door producenten, leveranciers, onderaannemers, banken enz. UIT DE PRAKTIJK 1 Surf naar > Over Wim Bosman. Welk soort bedrijf is Wim Bosman? 2 Kies E-logistics > EDI. Welke EDI-varianten gebruikt het bedrijf en voor welke toepassingen? De en wij

17 IN DE PRAKTIJK Wie een project uitwerkt met minionderneming, leerbedrijf of Cofep, kan nu de boekhouding voor deze actieve werkvorm opstarten. Wie niet heeft gekozen voor een van deze werkvormen, kan nu het boekhoudpakket BOB50 opstarten. Het pakket kun je downloaden via de website van de uitgeverij van dit boek, of rechtstreeks via de link Test je kennis 1 Bereken de voorraadperiode en de voorraadrotatie met de volgende gegevens: Beginvoorraad Eindvoorraad Kostprijs van de omzet ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 2 Wat is het verschil tussen een bestelmoment en een leveringstermijn? 3 Wanneer spreken we van continu bestellen? 4 Leg het begrip postponed manufacturing uit? 5 EOQ 5.1 Bereken het EOQ in Excel met de volgende gegevens: Product Aantal verkochte eenheden per jaar Aankoopprijs per eenheid Kosten per bestelling Voorraadkosten 40 % van de aankoopprijs per eenheid per jaar D508 Champagne 828 eenheden 6,99 EUR 110,00 EUR 2,80 EUR 5.2 Teken een grafiek en stel de totale bestelkosten en de totale voorraadkosten voor, voor het berekende EOQ. 6 Verklaar waarom de voorraad deel uitmaakt van de inventaris. 7 Waarderingstechnieken van de voorraad voor het product R801 Theepot, 6 personen, Frans aardewerk. 48 De en wij 6.1

18 7.1 Bereken de waarde van de eindvoorraad volgens de methode van de geïndividualiseerde waarde. 7.2 Bereken de waarde van de eindvoorraad volgens de methode van de gewogen gemiddelde aankoopprijs. 7.3 Bereken de waarde van de eindvoorraad volgens de methode FIFO. 7.4 Bereken de waarde van de eindvoorraad volgens de methode LIFO. 7.5 Bereken voor elke methode het resultaat van de verkopen. 7.6 Maak een overzichtelijke tabel met het resultaat van elke methode en vergelijk de waarde van de voorraad en het resultaat afhankelijk van de waarderingsmethode. 7.7 Boek de voorraadwijziging op rekeningen volgens de methode van de geïndividualiseerde waarde van de aankoopprijs. 7.8 Stel het totaal van de aankopen en het totaal van de verkopen voor op rekeningen. 8 Waarderingstechnieken van de voorraad voor het product T312 luxe houten doos met 12 compartimentjes. 8.1 Bereken de waarde van de eindvoorraad volgens de methode van de geïndividualiseerde waarde. 8.2 Bereken de waarde van de eindvoorraad volgens de methode van de gewogen gemiddelde aankoopprijs. 8.3 Bereken de waarde van de eindvoorraad volgens de methode FIFO. 8.4 Bereken de waarde van de eindvoorraad volgens de methode LIFO. 8.5 Bereken voor elke methode het resultaat van de verkopen. 8.6 Maak een overzichtelijke tabel met het resultaat van elke methode en vergelijk de waarde van de voorraad en het resultaat afhankelijk van de waarderingsmethode. 8.7 Boek de voorraadwijziging op rekeningen volgens de methode van het gewogen gemiddelde. 8.8 Stel het totaal van de aankopen en het totaal van de verkopen voor op rekeningen. 9 Voorraadwijzing Beginvoorraad Eindvoorraad ,00 EUR ,00 EUR 9.1 Boek deze voorraadwijziging op rekeningen. 9.2 Welke invloed heeft deze voorraadwijzing op de kosten? De en wij

19 gp 10 Voorraadwijzing 0 Beginvoorraad Eindvoorraad , EUR ,00 EUR 10.1 Boek de voorraadwijzing op rekeningen Welke invloed heeft deze voorraadwijzing op de kosten? 11 De eindvoorraad van het product N401 Zachte nougat is 50 kg. De waardering gebeurt tegen geïndividualiseerde aankoopprijs die hier 5,83 EUR bedraagt Stel de waarde van deze voorraad voor op de gepaste rekening Stel dat je ervan uitgaat dat je deze nougat niet meer zult kunnen verkopen tegen deze prijs maar dat we een waardevermindering voorzien. Je denkt dat je nog 2,50 EUR per kg zult krijgen. Boek deze waardevermindering op rekeningen Dit product was tijdens het voorbije seizoen zeer succesvol. We hebben in totaal 710 kg verkocht tegen 9,72 EUR. Bereken hoe het resultaat zal worden beïnvloed door de waardevermindering uit vraag De eindvoorraad van het product K704 bedraagt 80 dozen. De waardering gebeurt tegen geïndividualiseerde aankoopprijs, die hier 4,05 EUR bedraagt Stel de waarde van deze voorraad voor op de gepaste rekening Ga ervanuit dat je deze koekjes niet meer zult kunnen verkopen tegen deze prijs en voorzie een waardevermindering. Neem aan dat je nog 2,00 EUR per doos zult krijgen. Boek deze waardevermindering op rekeningen. 13 EDI 13.1 Waarvoor staan de letters EDI? 13.2 Wie kan met wie communiceren via EDI? 13.3 Welke besparingen levert corresponderen met EDI op? 14 Qizini werkt met RFID Foodproducent Qizini heeft zijn productie- en distributieproces uitgerust met RFID. De aanleiding voor de RFID-implementatie lag bij retailer Delhaize. Deze klant van Qizini vroeg zijn toeleveranciers om artikelen aan te leveren in een speciale krat voorzien van een RFID-tag. Voorafgaand aan een zending moeten toeleveranciers per EDI-bericht aangeven welke artikelen in welke krat zitten. Als vrachtwagens bij Delhaize arriveren, kunnen pallets in één handeling worden gescand zodat in het systeem van Delhaize direct bekend is om welke artikelen het gaat. Deze investering van ,00 EUR op vraag van een klant heeft Qizini, producent van pizza s, sauzen en andere convenience food, geen windeieren gelegd. Doordat producten snel en makkelijk kunnen worden geïdentificeerd, konden 2 voltijdse magazijnmedewerkers worden uitgespaard. Hierdoor was de investering binnen een jaar terugverdiend. Bron: 50 De en wij 6.1

20 Bron: Surf naar > Onze producten. Wat produceert Qizini? 14.2 De productie van pizza gebeurt in het Nederlandse Liessel. Situeer deze plaats op de kaart van Nederland Delhaize heeft een distributiecentrum in Zellik. Zoek via Google Maps hoeveel km er liggen tussen Liessel en Zellik Hoe lang duurt minimum een rit van Liessel naar Zellik? 14.5 Uit de tekst weten we dat Qizini levert aan Delhaize. Toch vinden we in die winkel het merk niet terug. Hoe komt dat? 14.6 Wat is het voordeel van een RFID-tag? 14.7 Uit welke onderdelen bestaat een RFID-systeem? 14.8 Waaruit bestaat een tag? 14.9 Was dit voor Qizini een goede investering? Verklaar In het schema van de software staan de volgende letterwoorden MES, ERP, WMS. Zoek via Wikipedia waarvoor deze letterwoorden staan. De en wij

21 Na dit hoofdstuk kun je antwoorden op deze vragen 1 Begrip 1 Wat is het nut van een voorraad? 2 Geef twee voordelen en twee nadelen van het aanhouden van een voorraad. 3 Welke elementen dragen bij tot voorraadvorming? 4 Schrijf jit voluit en vertaal het letterwoord. 5 Noteer de formule voor het berekenen van de voorraadperiode. 6 Noteer de formule voor het berekenen van de voorraadrotatie. 2 Voorraadadministratie 7 Wat is het doel en de taken van de voorraadadministratie? 8 Wie bepaalt, in principe, de leveringstermijn? 9 Wat is het verschil tussen een vast en een variabel bestelmoment? 10 Wat is een minimumvoorraad? 11 Wat is een maximumvoorraad? 12 Schrijf EOQ voluit. 13 Welke elementen moeten gekend zijn voor het berekenen van de EOQ? 14 Schrijf de symbolen in deze formule voluit: EOQ = 2 V C C v o = Q * (want Q > 0) = EOQ 15 Stel het verloop van de totale kosten grafisch voor en zoek de EOQ. 16 Bereken de EOQ en TC (Q) in concrete voorbeelden via Excel. 3 Inventarisatie van de voorraad 17 Waaruit bestaat een inventaris? 18 Geef drie wettelijke bepalingen i.v.m. waarderingsregels. 19 Welke waarderingstechnieken voor het bepalen van de waarde van de voorraad ken je? 20 Bereken via Excel de waarde van de voorraad volgens de verschillende waarderingstechnieken. 21 Welke rekeningen worden bijgewerkt bij het opnemen van de eindvoorraad in de boeken? 22 Op welke rekeningen staat de waarde van de totale aankopen van een periode? 23 Op welke rekening staat de waarde van de totale verkopen van een periode? 24 Op welke wijze beïnvloedt een voorraadtoename de kosten? 25 Op welke wijze beïnvloedt een voorraadafname de kosten? 26 Op welke wijze beïnvloedt een waardevermindering van de voorraad de kosten? 4 EDI 27 Waarvoor staat het letterwoord EDI? 28 Wat is het doel van EDI? 29 Waarom werkt het gebruik van EDI nauwkeurigheid in de hand? 30 Waarom is werken met EDI kostenbesparend? 31 Wat is netwerkefficiëntie? 52 De en wij 6.1

Opstarten van de module Voorraadbeheer

Opstarten van de module Voorraadbeheer Opstarten van de module Voorraadbeheer 1 Welkom in de module Voorraadbeheer van WinBooks on Web De Voorraad module van WinBooks on Web zou ook de Inventaris module kunnen genoemd worden. Deze module is

Nadere informatie

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

EINDEJAARSVERRICHTINGEN EINDEJAARSVERRICHTINGEN Tijdens de overgang van het oudejaar naar het nieuwe jaar dienen er een aantal handelingen verricht te worden, teneinde er voor te zorgen dat deze overgang ook voor Uw programma

Nadere informatie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van

Nadere informatie

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN!

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! Voorstelling van de nieuwe versie 3.3 We stellen u vandaag met trots de nieuwe versie 3.3 van BOB Software voor. Ons doel: uw gebruik van het programma vereenvoudigen

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA

WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA BOB SOFTWARE 3.1 WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA BOB Software December 2004 1 TER HERINNERING : HET FUNCTIONEREN VAN DE MODULE VASTE ACTIVA 1. Basisconfiguratie Extra Configuratie Opties Vaste activa. Extra

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen.

Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. OPSTARTEN SERVICOUNT Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. Een titelrekening is een rekening waarop niet

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Betalingen leveranciers

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN

HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN INLEIDING De fiches 281.50 en hun overzicht 325.50 zijn documenten die de bedragen bevatten van de commissies, makelaarslonen, erelonen, ATN enz. die toegekend worden aan

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Algemene modaliteiten van aanmaningen... 5 IV. Aanmaningscategorieën... 6 a.

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekening - 1 -

Handleiding Jaarrekening - 1 - - 1 - Handleiding 1 Investeringsfiches...3 1.1 Investeringsfiche aanmaken = planning... 3 1.2 Boeken op investeringsrekeningen = uitvoering... 5 1.3 Investeringsfiches afdrukken... 6 2...8 2.1 Voorbereidingen

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

Inhoudstafel 7. DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA

Inhoudstafel 7. DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA Inhoudstafel 7 Inhoudstafel DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA 1 De start... 13 2 Een boekhoudpakket kiezen en van start gaan... 14 2.1 De keuze van het boekhoudpakket...

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 BTW NL 8107.42.159 B.01 1 Inhoudsopgave Inleiding Excel... 3 1 Beveiligingen afzetten in Excel... 4 2 Beveiligingen afzetten vanaf

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Afsluiten boekjaar in King 5.45 Afsluiten boekjaar in King 5.45 De makkelijkste manier om het boekjaar af te sluiten is door gebruik te maken van de wizard in King. Deze leidt u stap voor stap door het hele proces. Toch verifiëren veel

Nadere informatie

3. Boeken op rekeningen (grootboek) We gaan uit van volgende beginbalans: Actief Beginbalans Passief

3. Boeken op rekeningen (grootboek) We gaan uit van volgende beginbalans: Actief Beginbalans Passief 3. Boeken op rekeningen (grootboek) We gaan uit van volgende beginbalans: Actief Beginbalans Passief Gebouwen 250.000 Rollend materieel 100.000 Handelsgoederen 40.000 Bank 30.000 Kapitaal 300.000 Lening

Nadere informatie

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel.

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel. Excel Inleiding Het woord computer betekent zoiets als rekenmachine. Daarmee is is eigenlijk aangegeven wat een computer doet. Het is een ingewikkelde rekenmachine. Zelf voor tekstverwerken moet hij rekenen.

Nadere informatie

Opstarten van de Analytische boekhouding

Opstarten van de Analytische boekhouding Opstarten van de Analytische boekhouding 1 Welkom in de module Analytische boekhouding van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u te kennis te laten maken met de Analytische boekhouding in WinBooks

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN

HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN INLEIDING Zoals bepaald in artikel 53 quinquies van het BTW Wetboek, is de grote meerderheid van de entiteiten BTW-plichtig en dienen ze

Nadere informatie

Studietoets

Studietoets Prof. Dr. G. Van Herck Prof. Dr. H. Vandenbussche Studietoets 2008-2009 Naam en Voornaam (Drukletters).. Richting + jaar:... Werkcollegegroep:...... Richtlijnen De oefening is individueel te maken (gesloten

Nadere informatie

Nieuw Financieel. Inhoud

Nieuw Financieel. Inhoud Nieuw Financieel Inhoud 1. Financieel beheer... 2 1.1. Algemeen... 2 1.2 Overzicht afdrukken... 3 2. Financieel uittreksel... 4 2.1 Hoofd financieel uittreksel... 4 2.2 Detail financieel uittreksel...

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

ga je aan de slag met WinFakt!?

ga je aan de slag met WinFakt!? FOCUS 1 Hoe ga je aan de slag met WinFakt!? Focus 1.1 Hoe installeer je WinFakt!? Op school is het normaal gezien de ICT-coördinator of leerkracht die het programma WinFakt! zal installeren. Oefen je ook

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

Europese domiciliëringen

Europese domiciliëringen Europese domiciliëringen 1 Inleiding...2 2 Beheer gegevens schuldeiser...2 3 Beheer van mandaten... 3 3.1 Manueel mandaten beheren... 3 3.2 Mandaat afdrukken... 5 3.3 Klantenfiche... 5 4 Migratie...6 4.1

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

Een website bouwen. De H@ndel en wij 5.3 Ha Google sites 1/19

Een website bouwen. De H@ndel en wij 5.3 Ha Google sites 1/19 Een website bouwen Inhoud 1 Aandachtspunten bij het bouwen van een website... 2 1.1 De structuur van de site... 2 1.2 De inhoud van de site... 2 1.2.1 Werk je site regelmatig bij... 2 1.2.2 Let op de taal!...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

10 Flitsend boekhouden

10 Flitsend boekhouden 10 Flitsend boekhouden 1 Flitsend Boekhouden - Test je kennis In Flitsend Boekhouden Test je kennis boek je een reeks samenhangende verrichtingen. Sommige opdrachten vangen aan bij de start van het boekjaar.

Nadere informatie

WERKEN MET EXCEL. 1 Vooraleer je met de lessen begint

WERKEN MET EXCEL. 1 Vooraleer je met de lessen begint WERKEN MET EXCEL 1 Vooraleer je met de lessen begint Aangezien je voor je lessen regelmatig gebruik zal moeten maken van het informaticalokaal, zijn afspraken met de collega s nodig. Voorzie op iedere

Nadere informatie

Vlajo. Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach. Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan.

Vlajo. Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach. Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan. Vlajo Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach 1. Praktische informatie 1.1 Webadres www.vlajoboekhouding.be 1.2 Login en paswoord Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan.

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Inhoudsopgave 1. Dubieuze debiteuren... 2 1.1. Afboeken Openstaande facturen... 2 1.1.1. Individuele afboeking... 2 1.1.2. Globale afboeking... 2 1.1.3. De klant

Nadere informatie

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken Het dossier creëren een financiële rekening creëren - Overname van de historiek : rekeningen

Nadere informatie

Jaarafsluiting Lucas@win 1

Jaarafsluiting Lucas@win 1 Jaarafsluiting Lucas@win 1 Voorwoord : Vooraleer men in een nieuw boekjaar kan boeken, dient het vorige afgesloten te zijn. Deze afsluiting is niet definitief voor de algemene rekeningen. Na de jaarafsluiting

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

7 FLITSEND BOEKHOUDEN: HANDLEIDING

7 FLITSEND BOEKHOUDEN: HANDLEIDING 7 FLITSEND BOEKHOUDEN: HANDLEIDING 1 Flitsend Boekhouden Test je kennis 4.2 In Flitsend Boekhouden Test je kennis boek je een reeks samenhangende verrichtingen. Sommige opdrachten vangen aan bij de start

Nadere informatie

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna). 1 / 8 Activa boeken Wat is Activa Activa is een term die gebruikt wordt in de bedrijfseconomische wereld om het geheel aan bezittingen van een onderneming aan te duiden. Binnen de term activa maakt men

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Als u in Intramed wilt gaan boekhouden, is het belangrijk dat u de beginbalans goed instelt. U stelt dan het beginsaldo op de bank- en of girorekening

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1 Advies 30 september 2015 I. Inleiding 1. Onderhavig advies

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Brussel 24-25/05/2011. De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting

Brussel 24-25/05/2011. De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting Brussel 24-25/05/2011 De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting Inleiding Hoe beginnen Twee vertrekpunten Online invullen Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/5 - Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/5 - Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/5 - Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk Advies van 4 mei 2016 1 I. Inleiding 1. In onderhavig advies wordt onderzocht

Nadere informatie

Glenn Vanthournout 2 glenn@veel-voudig.be

Glenn Vanthournout 2 glenn@veel-voudig.be VV-Facturen Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1 Twee luiken... 3 1.2 Voordelen... 3 2. Registreren... 4 3. Uw gegevens ingeven... 5 4. Klanten... 6 5. Leveranciers... 7 6. Inkomsten... 8 6.1 Offertes...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX - Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX - Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XX - Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk Ontwerpadvies van 13 januari 2016 I. Inleiding 1. In onderhavig advies

Nadere informatie

Nieuwigheden i.v.m. facturen in DC-Account

Nieuwigheden i.v.m. facturen in DC-Account Nieuwigheden i.v.m. facturen in DC-Account 1 Algemeen... 2 1.1 Update... 2 1.2 Handleiding... 2 2 Instellingen voor facturen... 2 2.1 Gegevens op facturen... 2 2.2 Dossierbeheer Instellingen Facturen...

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingCount Crediteur Verrichten betalingen Voorbereiden betalingen DOEL Voor alle openstaande

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

WinBooks Versie 4 What s New?

WinBooks Versie 4 What s New? WinBooks Versie 4 What s New? 1. Goedkeuring van de facturen vóór betaling... 2 2. Afpunten van de openstaande posten... 8 3. Prints : BTW Formulieren 2007... 10 4. Prints : Dagboeken : overzicht van de

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Aan de slag met Gere-geld

Aan de slag met Gere-geld Aan de slag met Gere-geld Allereerst bedankt voor het kiezen voor de administratieve oplossing van Gere-geld. In principe kunt u direct aan de slag met Gere-geld. Het is echter wel handig om een aantal

Nadere informatie

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT?

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? INLEIDING De geïmporteerde goederen die langs de douane passeren geven soms aanleiding tot 2 boekingen : de ene boeking heeft betrekking op de aankoop van een

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

Premarc advies voor optimaal gebruik van uw SnelStart software.

Premarc advies voor optimaal gebruik van uw SnelStart software. Nieuw / wijzigingen in SnelStart V9.55 Facturatie rechtstreeks via mail, vanaf Nota3 Berekening BTW, gespecificeerd te printen BTW Indeling en Overzicht aangepast ( ICL wordt ICP ) BPM berekeningen per

Nadere informatie

SNEL WERKEN MET EXCEL

SNEL WERKEN MET EXCEL SNEL WERKEN MET EXCEL 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Snel werken met Excel C O M P

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

DM2007 Analyselijsten Inhoud

DM2007 Analyselijsten Inhoud DM2007 Analyselijsten Inhoud DM2007 Analyselijsten... 1 Algemene werkwijze... 4 Standaard analyselijsten... 6 Klantenfiche 7 Klantenlijst 8 Klantennotas 9 Prijslijst 10 Realisatie klant verkoper 11 Verkoop

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA VOOR GEGEVENSINZAMELING (VERENIGINGEN MET 1 ACTIVITEIT)

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA VOOR GEGEVENSINZAMELING (VERENIGINGEN MET 1 ACTIVITEIT) M V G I V RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA VOOR GEGEVENSINZAMELING (VERENIGINGEN MET 1 ACTIVITEIT) 1 Inleiding Dit document bevat de handleiding bij MVGIV, het programma dat u jaarlijks gebruikt

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken.

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Excel opstarten, verkennen en afsluiten EXCEL kan bijvoorbeeld worden opgestart via de snelkoppeling naar EXCEL op het bureaublad, als deze er is, of via of. Als EXCEL al vaker

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

AFO 241 - Leveranciers

AFO 241 - Leveranciers AFO 241 - Leveranciers 241.1 Inleiding[//] Het systeem hanteert een authority bestand voor leveranciers waarin alle leveranciers opgenomen worden. Bij het invoeren van een bestelling wordt een leverancier

Nadere informatie

1 INSTALLATIE 3 1.1. VIA CD-ROM 3 1.2. INSTALLATIE NA DOWNLOAD VAN DE WEBSITE 4 2 STARTEN VAN HET PROGRAMMA 5

1 INSTALLATIE 3 1.1. VIA CD-ROM 3 1.2. INSTALLATIE NA DOWNLOAD VAN DE WEBSITE 4 2 STARTEN VAN HET PROGRAMMA 5 Inhoudsopgave 1 INSTALLATIE 3 1.1. VIA CD-ROM 3 1.2. INSTALLATIE NA DOWNLOAD VAN DE WEBSITE 4 2 STARTEN VAN HET PROGRAMMA 5 3 KORT OVERZICHT VAN VEELGEBRUIKTE ICOONTJES 7 4 EEN DOSSIER AANMAKEN OF OPENEN

Nadere informatie

De h@ndel. en wij. Handel. Plantyn. Magda Snoeck Inge De Deken

De h@ndel. en wij. Handel. Plantyn. Magda Snoeck Inge De Deken De h@ndel 6.1 en wij Handel Magda Snoeck Inge De Deken Plantyn INHOUD Commerciële en administratieve verrichtingen 1 Kennismaking met Nougatine 7 1.1 Persoonlijke gegevens 7 1.2 Een greep uit het assortiment

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 2. Jaarafsluiting en aangifte omzetbelasting 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw 2. Incidentele posten Les 2 Verzorgen jaarafsluiting

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Allegro INVOICE subito. Snel aan de slag

Allegro INVOICE subito. Snel aan de slag Allegro INVOICE subito Snel aan de slag 1 Inhoudstabel 1 Uw facturatie starten... 1 1.1 U verbinden... 1 1.2 Gebruikersinformatie... 2 1.3 Eigen bedrijfsgegevens... 3 1.4 Parameters Algemene standaardwaarden...

Nadere informatie

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 INHOUDSTAFEL 1 Fiche 281.50 algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 Het scherm Export Fiches 281.50 -------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

7.7 BEHEER VAN DE BROCHURES

7.7 BEHEER VAN DE BROCHURES 7.7 BEHEER VAN DE BROCHURES Deze rubriek laat toe de verzending van brochures aan reisbureaus in te geven en te beheren. Hieronder vindt men een afbeelding van het volledige menu : SERVITOUR DEMO 24-FEB-97

Nadere informatie

Handleiding Vaste activa

Handleiding Vaste activa Handleiding Vaste activa 1 Vaste activa In deze handleiding vindt u alles over de vaste activa module in e-boekhouden.nl. 1.1 Wat zijn vaste activa? Vaste activa zijn aankopen die u doet voor uw bedrijf

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur Handleiding BBC Creditnota koppelen aan factuur Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : BOB-cash

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : BOB-cash Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : BOB-cash INHOUD I Inleiding... 3 II Algemene voorstelling... 4 III Beheer van openstaande posten klant... 5 a. Vervaldagbalans klant raadplegen... 5 b. Analyse

Nadere informatie