UIT DE PRAKTIJK. 32 De en wij 6.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UIT DE PRAKTIJK. 32 De h@ndel en wij 6.1"

Transcriptie

1 UIT DE PRAKTIJK Carrefour Belgium werkt samen met IBO, Independent Barge Operator, om containers met nonfood-producten in eigen land te vervoeren. 85 % van de containers die o.a. vanuit het Verre Oosten aankomen in de haven reist via de binnenvaart uit Antwerpen naar ons depot in Vilvoorde, zegt de verantwoordelijke van Carrefour. We hebben in Vilvoorde een containerterminal van m 2 gebouwd. Het idee was om minder vrachtwagens op de route Amsterdam-Antwerpen-Brussel te hebben. Er komen nu jaarlijks containers per boot, dat zijn er 150 à 200 per werkdag. De kosten van het alternatief vervoer bij Carrefour zijn ongeveer dezelfde als die van het wegtransport. De boten zijn wel wat langer onderweg dan de trucks. Het neemt bijna twee dagen in beslag om met de boot van Antwerpen naar Brussel te varen, met de vrachtwagen is dat twee uur. Soms is er vertraging met het zeevervoer vanuit het Verre Oosten. Dan moeten de producten sneller in de winkels geraken, want ze staan al in de folder. Dat is de 15 % van de containers die nog via de weg reizen. Bron: Vacature Opdracht 1 Moet Carrefour rekening houden met de leveringstijd van de leverancier bij het doorgeven van zijn bestelling? Verklaar. 2 Welke kosten zijn zeker opgenomen in de bestelkosten bij Carrefour? 3 Met welke kosten zal Carrefour rekening houden bij het vaststellen van het percentage voor de voorraadkosten? 4 Wat is de achterliggende idee om te kiezen voor vervoer over water? 5 Verklaar waarom het noodzakelijk is de goederen in een centraal depot op te slaan i.p.v. ze rechtstreeks naar de winkels te brengen. 32 De en wij 6.1

2 3 Inventarisatie tie van de voorraad Verkenning Bron: 1 De schermafdruk hierboven is een collage van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Bewijs dat deze wet al vele keren werd aangepast. 2 Welke gegevens moeten er volgens art. 9 van deze wet opgenomen worden in de inventaris? Maak een lijst met de rubrieken die in de inventaris moeten voorkomen. Baseer je hiervoor op het rekeningenstelsel van Nougatine. 3 Zoek art. 5 van de Wet van 17 juli Surf naar > NL > Belgische wetgeving > Dossiernummer /31. Kies Opzoeking > Lijst > Detail. Verklaar waarom art. 9 niet van toepassing is op de bedrijven opgesomd in art Welke gegevens zullen er, volgens jou, opgenomen worden in de inventaris i.v.m. de voorraden? Maak een lijstje met de items die zeker moeten worden vermeld. 5 Verklaar de zin: De koning kan maatstaven voor de waardering van de inventaris bepalen. De en wij

3 Ter zake 1 Begrip Een inventaris is een beschrijvende lijst van alle bezittingen, vorderingen, schulden, rechten en verplichtingen van de ondernemingen. De voorraad maakt deel uit van de bezittingen. Na het nauwkeurig tellen van de fysieke en de economische voorraad wordt deze bezitting gewaardeerd en vergeleken met de boekwaarde. De boekhoudkundige waarde wordt aangepast aan de werkelijke toestand. 2 Waardering van de voorraad 1 Waarderingsregels proefversie Art. 9 van de Wet op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen vermeldt dat ondernemingen niet volgens eigen goeddunken de waarde van de inventarisgegevens kunnen bepalen. Dat is logisch: een onderneming zou bewust haar bezittingen of schulden kunnen overschatten of onderschatten om zo een verkeerd beeld van het bedrijf op te hangen of om het resultaat van het boekjaar te manipuleren en op die manier vennootschapbelasting te ontduiken. De wetgever heeft daarom regels voorzien waarbinnen de ondernemingen kunnen waarderen. Bovendien moeten de gehanteerde waarderingsregels worden opgenomen in de Toelichting van de jaarrekening. Specifieke regelgeving, zoals die met betrekking tot de waarderingsregels wordt vastgelegd in een KB (Koninklijke Besluit). Daarom bevat de wettekst de volgende zin: De Koning kan maatstaven voor de waardering van de inventaris bepalen. 30 JANUARI Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen Art. 24. De jaarrekening moet een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vennootschap. Wanneer de toepassing van de bepalingen van deze titel niet volstaat om te voldoen aan dit voorschrift moeten aanvullende inlichtingen worden verstrekt in de toelichting. Art Elke vennootschap bepaalt de regels die gelden voor de waardering van de inventaris bedoeld in artikel 9, 1, van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Met nakoming van de bepalingen van dit hoofdstuk, maar rekening gehouden met haar eigen kenmerken en, onder meer, voor de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico s en kosten evenals voor de herwaarderingen. Deze regels worden bepaald door het bestuursorgaan van de vennootschap en vastgelegd in het boek bedoeld in artikel 9, 1, van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Ze worden samengevat in de toelichting; overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 24, eerste lid, moet deze samenvatting voldoende nauwkeurig zijn zodat inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden. Art. 30. De waarderingsregels bedoeld in artikel 28, 1, eerste lid, moeten van het ene boekjaar op het andere identiek blijven en stelselmatig worden toegepast. Ze worden evenwel gewijzigd wanneer, onder meer uit hoofde van belangrijke veranderingen in de activiteiten van de vennootschap, in de structuur van haar vermogen of in de economische dan wel technologische omstandigheden de vroeger gevolgde waarderingsregels niet langer aan het voorschrift van artikel 24, eerste lid, beantwoorden. Art. 31. Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. Art. 32. De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Art De grond- en hulpstoffen, het gereed product, de handelsgoederen en de voor verkoop bestemde gebouwen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum als die lager is. De waardering tegen de lagere marktwaarde, met toepassing van het eerste lid, mag niet worden gehandhaafd indien achteraf de marktwaarde hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd. 34 De en wij 6.1

4 vastgelegd.proefversie In de statutaire jaarrekening arrekening van MIKO vinden we de waarderingsregels die het bedrijf hanteert en heeft De en wij

5 Uit wat voorafgaat, kunnen we de volgende principes over waarderingsregels samenvatten: 1 Elke onderneming zal, binnen de wet, haar waarderingsregels vastleggen, aangepast aan de kenmerken van de onderneming. 2 De regels worden bepaald door het bestuursorgaan en schriftelijk vastgelegd. 3 De gekozen waarderingsregels moeten in de toelichting van de jaarrekening worden vermeld. 4 Eens de waarderingsregels vastgelegd zijn, mogen ze in principe de volgende jaren niet meer gewijzigd worden, tenzij in duidelijk omschreven omstandigheden. 5 De voorraad moet gewaardeerd worden tegen aanschaffingswaarde. Als op balansdatum de marktwaarde lager is dan de aanschaffingswaarde, dan tegen marktwaarde. 2 Waarderingstechnieken en invloed op het resultaat 30 JANUARI Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen Art. 43. De aanschaffingswaarde van activa met identieke technische of juridische kenmerken wordt bepaald hetzij door individualisering van de prijs van elk bestanddeel, hetzij volgens de methode van gewogen gemiddelde prijzen, volgens de methode Fifo (eerst in - eerst uit) of volgens de methode Lifo (laatst in - eerst uit). Indien de methode wordt gewijzigd, mag de aanschaffingswaarde van de goederen die geacht worden eerst te zijn ingekomen, niet lager zijn dan de waarde waarvoor ze, voor toepassing van de desbetreffende waardeverminderingen, voorkwamen in de inventaris bij het afsluiten van het boekjaar tevoren. Bron: > NL > Belgische wetgeving > Dossiernummer /30. Uit art. 43 van het hierboven vermelde KB leren we dat er verschillende technieken zijn om de voorraad te waarderen: volgens de methode van de geïndividualiseerde waarde volgens de methode van de gewogen gemiddelde waarde volgens de methode FIFO (First in, First out) of Eerst in, eerst uit volgens de methode LIFO (Last in, First out) of Laatst in, eerst uit. Deze vier waarderingsmethoden werken we uit aan de hand van een concreet voorbeeld voor één product en tegelijkertijd berekenen we het verkoopresultaat voor dit product. 36 De en wij 6.1

6 Voorbeeld: In de boekhouding van Nougatine vinden we voor de voorbije boekperiode o.a. de volgende bewegingen voor het product Z601 Vruchtenpasta: De beginvoorraad in hoeveelheid vinden we in cel B4. De hoeveelheid eindvoorraad = totaal van kolom E = 4 stuks (cel E17) Gevraagd 1 Wat is de waarde van de eindvoorraad bij de verschillende waarderingstechnieken? 2 Wat is het resultaat van deze verkopen bij elke waarderingstechniek? 1 Waardering van de voorraad volgens de methode van de geïndividualiseerde waarde tegen aankoopprijs Excelbestand: Blz37 Waardering voorr.indiv.xls Formules: In F5 =E4*B5, te kopiëren naar de volgende rijen met gegevens. In E17=SOM(E4:E16), som van de volledige kolom. In F17=SOM(F4:F16) In H9=C8*C9, te kopiëren naar de volgende rijen met gegevens en rijen aanpassen. In I5=(B4-E4)*B5, te kopiëren naar de volgende rijen met gegevens. In J17 =H17-I17 De en wij

7 2 Waardering van de voorraad volgens de methode van gewogen gemiddelde aankoopprijs Deze methode houdt rekening met de hoeveelheid die bij elke prijs werd aangekocht tijdens een bepaalde periode. Omdat er meer goederen werden aangekocht tegen 14,00 EUR, moet deze prijs zwaarder doorwegen bij de berekening van de gemiddelde aankoopprijs van de voorraad. Daarom wordt het gewogen gemiddelde berekend. De gewogen gemiddelde aankoopprijs in het voorbeeld hierboven, is gelijk aan ( ) + ( ) + ( ) 20 13, , , ,50 = In Excel kun je dat als volgt oplossen: = 13, 91 Excelbestand: Blz38 Waardering voorr.gemid.xls Formules: In G9 =C8*C9, te kopiëren naar de volgende rijen met gegevens. In G17 =SOM(G4:G16) In H19 =(B4*B5+B6*B7+B10*B11)/(B4+B6+B10) In H20 =E17*H19 In H21 =C8+C12+C14 In H22 =H19*H21 In H23 =G17-H22 Noot Door de afrondingen is er een verschil tussen het berekenen van de waarde van de eindvoorraad met Excel via verwijzing naar de cellen en het berekenen met de rekenmachine met het absolute getal. 38 De en wij 6.1

8 3 FIFO Het letterwoord FIFO FO staat voor First In, First Out. Dit betekent dat de eerst aangekochte eenheden, het eerst de onderneming verlaten. Hier wordt verondersteld dat de goederen verstrekt worden tegen de prijs van de eerst in voorraad genomen goederen. Op die manier is de eindvoorraad gewaardeerd tegen de meest recente prijzen. Schematisch kunnen we dat als volgt voorstellen: Datum Aankoop Verkoop Verkoop Rest Verkoop Rest Verkoop Rest AP verkochte goederen Q Q / (1) 0 20 x 13,80 = 276,00 1/ (2) (1) 0 15 x 14,00 = 210,00 30/4 16 1/6 5-1 (2) 4 1 x 14,10 = 14,10 15/6 9 20/ ,10 In Excel berekenen we nu achtereenvolgens: de voorraad in aantallen de waarde van die voorraad de verkoopwaarde van de verkopen de aankoopwaarde van de verkopen het resultaat per verkoop het totale resultaat Formules: Open in Excel het bestand Blz39 FIFO.xls. Controleer de formules in de verschillende velden. Maak in kolom L de som van de aankoopwaarde van de verkochte goederen en vergelijk dit bedrag met het bedrag in de tabel erboven. Maak in kolom K het totaal van de verkoopwaarde en controleer het resultaat tussen verkoop- en aankoopwaarde. De en wij

9 4 LIFO Het letterwoord LIFO Os staat voor Last In, First Out. Dit betekent dat de laatst aangekochte eenheden, het eerst de onderneming verlaten. De goederen worden uit de voorraad genomen tegen de prijs van de laatste aankopen in voorraad. De voorraad wordt dus gewaardeerd tegen de prijs van de oudste partijen. Schematisch kunnen we dat als volgt voorstellen. Datum Aankoop Verkoop Verkoop Rest Verkoop Rest Verkoop Rest AP verkochte goederen Q Q / (2) 19-4 (2) x 13,80 = 220,80 1/ (1) 0 15 x 14,00 = 210,00 30/4 16 1/6 5-5 (1) 0 5 x 14,10 = /6 9 20/ ,30 In Excel berekenen we dat als volgt: Formules: Open in Excel het bestand Blz40 LIFO.xls. Controleer de formules in de verschillende velden. Maak in kolom L de som van de aankoopwaarde van de verkochte goederen en vergelijk dit bedrag met het bedrag uit de tabel erboven. Maak in de kolom K het totaal van de verkoopwaarde en controleer het resultaat tussen verkoop- en aankoopwaarde. Synthesetabel Individuele waarde Gewogen gemiddelde Waarde eindvoorraad 55,70 55,65 56,40 55,20 Resultaat afhankelijk van 334,50 334,45 335,20 334,00 waarderingsmethode FIFO LIFO 40 De en wij 6.1

10 IN DE PRAKTIJK Het is al veertien dagen druilerig weer. Aan zee en in de andere vakantieoorden wordt veel thee gedronken. Nougatine heeft een speciale actie gevoerd naar haar klanten-restauranthouders voor het product T306 Rozenbottel. Vanaf een bestelling van 5 eenheden van 100 builtjes krijgt de klant een prijsvermindering. Ook Nougatine heeft een gunstige prijs bedongen bij haar leverancier. 1 Geïndividualiseerde waarde volgens aankoopprijs Bereken: 1.1 De eindvoorraad in aantallen 1.2 De waarde van de eindvoorraad 1.3 De verkoopwaarde van de verkopen per lot 1.4 De aankoopwaarde van de verkopen per lot 1.5 Het resultaat van deze verrichtingen. 2 Gewogen gemiddelde aankoopprijs Bereken: 2.1 De eindvoorraad in aantallen 2.2 De waarde van de eindvoorraad 2.3 De verkoopwaarde van de verkopen per lot 2.4 De aankoopwaarde van de verkopen per lot 2.5 Het resultaat van deze verrichtingen. 3 FIFO-methode Bereken: 3.1 De eindvoorraad in aantallen 3.2 De waarde van de eindvoorraad 3.3 De verkoopwaarde van de verkopen per lot 3.4 De aankoopwaarde van de verkopen per lot 3.5 Het resultaat van deze verrichtingen. De en wij

11 4 LIFO-methode Bereken: 4.1 De eindvoorraad in aantallen 4.2 De waarde van de eindvoorraad 4.3 De verkoopwaarde van de verkopen per lot 4.4 De aankoopwaarde van de verkopen per lot 4.5 Het resultaat van deze verrichtingen. 3 Boekhoudkundige verwerking van de voorraadwijzigingen Stel dat je in de boekhouding gekozen hebt voor de waardering van de voorraad volgens de methode van de individuele waarde van elk bestanddeel. Wij blijven bij het voorbeeld van één product, Z602 Vruchtenpasta in vorm van framboos, dat we berekend hebben op blz. 37. Stel deze situatie voor op rekeningen. 1 Boeking op rekeningen D Voorraad handelsgoederen C- D+ Beginvoorraad 276,00 220,30 220, Voorraadwijziging handelsgoederen C- Saldo 55,70 D Aankopen handelsgoederen C- D Verkopen handelsgoederen C+ 280,50 835,30 Uit onze berekening blijkt dat er minder goederen werden aangekocht dan dat er zijn verkocht. Er is immers uit voorraad verkocht. De waarde van de eindvoorraad, 55,70 EUR, is kleiner dan de beginvoorraad. Dat bedrag wordt de beginvoorraad voor de volgende boekperiode. Op het einde van de boekperiode moeten we de nodige regularisaties boeken om de boekhouding aan te passen aan de realiteit. Eén van deze regularisaties is de voorraadwijziging. De activarekening Voorraad handelsgoederen moeten we regulariseren. De eindvoorraad is verminderd. We moeten de rekening dus crediteren voor het verschil tussen beginvoorraad en eindvoorraad. Daarom wordt de rekening met 220,30 EUR gecrediteerd. Om het resultaat op de juiste manier te beïnvloeden, moeten we de kosten verhogen met het bedrag van de goederen dat verkocht is uit voorraad. We openen daarom de kostenrekening Voorraadwijzigingen handelsgoederen en debiteren de rekening met het bedrag 220,30 EUR. Waar komt dit bedrag vandaan: We gebruikten 18 eenheden uit de beginvoorraad voor een bedrag van Anderzijds vormden we een nieuwe voorraad van: 1 eenheid à 14,00 EUR = 14,00 EUR 1 eenheid à 14,10 EUR = 14,10 EUR Totaal van de nieuwe voorraad tegen nieuwe prijzen Voorraadwijziging 248,40 EUR - 28,10 EUR 220,30 EUR 42 De en wij 6.1

12 2 Invloed op het resultaat Deze regularisatie zal het resultaat van de boekperiode beïnvloeden. Immers, als totale aankoopkosten worden voor de verkochte goederen in rekening genomen: Omzet verkochte goederen Kosten van de verkochte goederen Voorraadwijzigingen Totaal kosten verkochte goederen Resultaat 280,50 EUR + 220,30 EUR 835,30 EUR - 500,80 EUR 334,50 EUR Besluit: Een voorraadvermindering vermeerdert de kosten. IN DE PRAKTIJK Doe de boekhoudkundige verwerking van de voorraadwijziging volgens de methode van de gewogen gemiddelde waarde. Geef de herkomst van alle bedragen. Je kunt je hiervoor baseren op de gegevens in de tabel op blz Waardevermindering van de voorraad Nougatine wil de voorraad vruchtenpasta liever niet langer bewaren. Het product loopt tegen de vervaldatum aan. Nougatine wil deze voorraad nu bij voorrang verkopen tegen een verlaagde prijs. Ze zal de frambozen verpakken in cellofaanzakjes en met een blikvanger in de etalage zetten met speciale aanbieding. We bekijken dit probleem aan de hand van een concreet voorbeeld in de methode van de individuele waarde van elk bestanddeel. 1 Begrip Een waardevermindering op de voorraad is een prognose die opgenomen wordt in de boekhouding. De bedrijfsleiding veronderstelt dat de realisatiewaarde van de goederen zeer klein of onbestaande is. De raming van deze prognose wordt opgenomen in de kosten. 2 Berekening van de waardevermindering Waarde van de voorraad volgens inventaris Vermoedelijk te ontvangen waarde = 4 kg x 10,00 EUR Te boeken waardevermindering 55,70 EUR - 40,00 EUR 15,70 EUR De en wij

13 3 Boeking op rekeningen De rekeningen uit het voorbeeld van de voorraadwijziging worden hernomen en het grootboek wordt verder uitgebreid: Reeds geboekt: D Voorraad handelsgoederen C- D Voorraadwijzigingen handelsgoederen C- Beginvoorraad 276,00 220,30 220,30 Saldo 55,70 D Geboekte waardeverminderingen op voorraden C- D+ 15,70 15, Waardeverminderingen op voorraden (toevoeging) C- We veronderstellen dat de eindvoorraad slechts 15,70 EUR waard is. Omdat dit een veronderstelling is, wordt de activarekening Geboekte waardeverminderingen op voorraden op de creditzijde met een bedrag van 15,70 EUR verminderd. Deze rekening corrigeert de rekening Voorraad handels goederen. De kostenrekening Waardeverminderingen op voorraden (toevoeging) wordt op de debetzijde met 15,70 EUR vermeerderd. 4 Invloed op het resultaat Omzet verkochte goederen Kosten van de verkochte goederen Voorraadwijzigingen Waardevermindering van de voorraad Totaal kosten verkochte goederen Resultaat 280,50 EUR + 220,30 EUR + 15,70 EUR 835,30 EUR - 516,50 EUR 318,80 EUR 44 De en wij 6.1

14 e 4 Electronic Data Interchange e (EDI) De en wij

15 ngp Verkenning proefversie 1 Voor wie is dit bericht op de website van Carrefour bestemd? 2 Wat wil Carrefour via dit bericht bereiken? 3 Leg uit: definitieve dematerialisatie van de papieren factuur. 4 Verklaar de woorden: authenticiteit en integriteit van gegevens. 5 Geef een synoniem van implementatie. 6 Surf naar Scrol naar het einde van de bladzijde. Kies de link Over Carrefour Belgium. Kies onder Leverancierswebsite e voor Elektronische facturatie. Welke zijn volgens Carrefour de redenen om te werken met EDI? Ter zake 1 Begrip EDI of Electronic Data Interchange is een norm voor elektronische uitwisseling, meestal via , van documenten zoals bestelbons, facturen en verzendnota s. Het komt erop neer dat de papieren documenten en hun postverzending vervangen worden door gegevensbestanden die elektronisch overgeseind worden via telefoonlijnen of andere netwerken. In tegenstelling tot papieren documenten, die met het menselijk oog gelezen worden, moeten elektronische documenten standaard gestructureerd zijn, met alle gegevens zoals datum, nummers en bedragen op precies dezelfde elektronische plaats. Deze documenten hebben daarom een standaardformaat volgens de Europese norm EDIFACT. 2 Doel Met EDI kan een elektronische handelsgemeenschap opgezet worden waarin bedrijven met elkaar verbonden worden met het doel maximaal efficiënt te werken en de rendabiliteit van het bedrijf te verhogen door papieren documenten te verminderen of uit te schakelen. In de automobielsector wordt EDI al geruime tijd toegepast. De voorraad kan minimaal gehouden worden door de snelle uitwisseling van ordergegevens. 46 De en wij 6.1

16 3 Voordelen en van EDI Dit elektronische platform biedt een aantal voordelen waaronder: Nauwkeurigheid De normalisering van de structuur en de inhoud van de uitgewisselde informatie maakt automatisering van de informatieverwerking mogelijk. Vergissingen en bijhorende correcties worden zo tot een minimum herleid. Snelheid Digitale verzending is op zich al sneller dan een postzending of koerierdienst. Bovendien wordt ook de hele aanpak en verwerking versneld. De manuele behandeling van documenten verdwijnt, printen is niet meer nodig. De documentenstroom vraagt minder tijd en minder energie. Besparing Naast tijdwinst voor berging en archivering van papieren documenten biedt EDI ook financiële voordelen zoals het uitsparen van portkosten, het uitsparen van materialen voor het opbergen van papieren documenten zoals mappen, kasten, rekken en ruimte. Netwerkefficiëntie Wie met EDI werkt, wordt opgenomen in het netwerk en wint vertrouwen bij leverancier en klant. Het platform kan worden gebruikt door producenten, leveranciers, onderaannemers, banken enz. UIT DE PRAKTIJK 1 Surf naar > Over Wim Bosman. Welk soort bedrijf is Wim Bosman? 2 Kies E-logistics > EDI. Welke EDI-varianten gebruikt het bedrijf en voor welke toepassingen? De en wij

17 IN DE PRAKTIJK Wie een project uitwerkt met minionderneming, leerbedrijf of Cofep, kan nu de boekhouding voor deze actieve werkvorm opstarten. Wie niet heeft gekozen voor een van deze werkvormen, kan nu het boekhoudpakket BOB50 opstarten. Het pakket kun je downloaden via de website van de uitgeverij van dit boek, of rechtstreeks via de link Test je kennis 1 Bereken de voorraadperiode en de voorraadrotatie met de volgende gegevens: Beginvoorraad Eindvoorraad Kostprijs van de omzet ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 2 Wat is het verschil tussen een bestelmoment en een leveringstermijn? 3 Wanneer spreken we van continu bestellen? 4 Leg het begrip postponed manufacturing uit? 5 EOQ 5.1 Bereken het EOQ in Excel met de volgende gegevens: Product Aantal verkochte eenheden per jaar Aankoopprijs per eenheid Kosten per bestelling Voorraadkosten 40 % van de aankoopprijs per eenheid per jaar D508 Champagne 828 eenheden 6,99 EUR 110,00 EUR 2,80 EUR 5.2 Teken een grafiek en stel de totale bestelkosten en de totale voorraadkosten voor, voor het berekende EOQ. 6 Verklaar waarom de voorraad deel uitmaakt van de inventaris. 7 Waarderingstechnieken van de voorraad voor het product R801 Theepot, 6 personen, Frans aardewerk. 48 De en wij 6.1

18 7.1 Bereken de waarde van de eindvoorraad volgens de methode van de geïndividualiseerde waarde. 7.2 Bereken de waarde van de eindvoorraad volgens de methode van de gewogen gemiddelde aankoopprijs. 7.3 Bereken de waarde van de eindvoorraad volgens de methode FIFO. 7.4 Bereken de waarde van de eindvoorraad volgens de methode LIFO. 7.5 Bereken voor elke methode het resultaat van de verkopen. 7.6 Maak een overzichtelijke tabel met het resultaat van elke methode en vergelijk de waarde van de voorraad en het resultaat afhankelijk van de waarderingsmethode. 7.7 Boek de voorraadwijziging op rekeningen volgens de methode van de geïndividualiseerde waarde van de aankoopprijs. 7.8 Stel het totaal van de aankopen en het totaal van de verkopen voor op rekeningen. 8 Waarderingstechnieken van de voorraad voor het product T312 luxe houten doos met 12 compartimentjes. 8.1 Bereken de waarde van de eindvoorraad volgens de methode van de geïndividualiseerde waarde. 8.2 Bereken de waarde van de eindvoorraad volgens de methode van de gewogen gemiddelde aankoopprijs. 8.3 Bereken de waarde van de eindvoorraad volgens de methode FIFO. 8.4 Bereken de waarde van de eindvoorraad volgens de methode LIFO. 8.5 Bereken voor elke methode het resultaat van de verkopen. 8.6 Maak een overzichtelijke tabel met het resultaat van elke methode en vergelijk de waarde van de voorraad en het resultaat afhankelijk van de waarderingsmethode. 8.7 Boek de voorraadwijziging op rekeningen volgens de methode van het gewogen gemiddelde. 8.8 Stel het totaal van de aankopen en het totaal van de verkopen voor op rekeningen. 9 Voorraadwijzing Beginvoorraad Eindvoorraad ,00 EUR ,00 EUR 9.1 Boek deze voorraadwijziging op rekeningen. 9.2 Welke invloed heeft deze voorraadwijzing op de kosten? De en wij

19 gp 10 Voorraadwijzing 0 Beginvoorraad Eindvoorraad , EUR ,00 EUR 10.1 Boek de voorraadwijzing op rekeningen Welke invloed heeft deze voorraadwijzing op de kosten? 11 De eindvoorraad van het product N401 Zachte nougat is 50 kg. De waardering gebeurt tegen geïndividualiseerde aankoopprijs die hier 5,83 EUR bedraagt Stel de waarde van deze voorraad voor op de gepaste rekening Stel dat je ervan uitgaat dat je deze nougat niet meer zult kunnen verkopen tegen deze prijs maar dat we een waardevermindering voorzien. Je denkt dat je nog 2,50 EUR per kg zult krijgen. Boek deze waardevermindering op rekeningen Dit product was tijdens het voorbije seizoen zeer succesvol. We hebben in totaal 710 kg verkocht tegen 9,72 EUR. Bereken hoe het resultaat zal worden beïnvloed door de waardevermindering uit vraag De eindvoorraad van het product K704 bedraagt 80 dozen. De waardering gebeurt tegen geïndividualiseerde aankoopprijs, die hier 4,05 EUR bedraagt Stel de waarde van deze voorraad voor op de gepaste rekening Ga ervanuit dat je deze koekjes niet meer zult kunnen verkopen tegen deze prijs en voorzie een waardevermindering. Neem aan dat je nog 2,00 EUR per doos zult krijgen. Boek deze waardevermindering op rekeningen. 13 EDI 13.1 Waarvoor staan de letters EDI? 13.2 Wie kan met wie communiceren via EDI? 13.3 Welke besparingen levert corresponderen met EDI op? 14 Qizini werkt met RFID Foodproducent Qizini heeft zijn productie- en distributieproces uitgerust met RFID. De aanleiding voor de RFID-implementatie lag bij retailer Delhaize. Deze klant van Qizini vroeg zijn toeleveranciers om artikelen aan te leveren in een speciale krat voorzien van een RFID-tag. Voorafgaand aan een zending moeten toeleveranciers per EDI-bericht aangeven welke artikelen in welke krat zitten. Als vrachtwagens bij Delhaize arriveren, kunnen pallets in één handeling worden gescand zodat in het systeem van Delhaize direct bekend is om welke artikelen het gaat. Deze investering van ,00 EUR op vraag van een klant heeft Qizini, producent van pizza s, sauzen en andere convenience food, geen windeieren gelegd. Doordat producten snel en makkelijk kunnen worden geïdentificeerd, konden 2 voltijdse magazijnmedewerkers worden uitgespaard. Hierdoor was de investering binnen een jaar terugverdiend. Bron: 50 De en wij 6.1

20 Bron: Surf naar > Onze producten. Wat produceert Qizini? 14.2 De productie van pizza gebeurt in het Nederlandse Liessel. Situeer deze plaats op de kaart van Nederland Delhaize heeft een distributiecentrum in Zellik. Zoek via Google Maps hoeveel km er liggen tussen Liessel en Zellik Hoe lang duurt minimum een rit van Liessel naar Zellik? 14.5 Uit de tekst weten we dat Qizini levert aan Delhaize. Toch vinden we in die winkel het merk niet terug. Hoe komt dat? 14.6 Wat is het voordeel van een RFID-tag? 14.7 Uit welke onderdelen bestaat een RFID-systeem? 14.8 Waaruit bestaat een tag? 14.9 Was dit voor Qizini een goede investering? Verklaar In het schema van de software staan de volgende letterwoorden MES, ERP, WMS. Zoek via Wikipedia waarvoor deze letterwoorden staan. De en wij

21 Na dit hoofdstuk kun je antwoorden op deze vragen 1 Begrip 1 Wat is het nut van een voorraad? 2 Geef twee voordelen en twee nadelen van het aanhouden van een voorraad. 3 Welke elementen dragen bij tot voorraadvorming? 4 Schrijf jit voluit en vertaal het letterwoord. 5 Noteer de formule voor het berekenen van de voorraadperiode. 6 Noteer de formule voor het berekenen van de voorraadrotatie. 2 Voorraadadministratie 7 Wat is het doel en de taken van de voorraadadministratie? 8 Wie bepaalt, in principe, de leveringstermijn? 9 Wat is het verschil tussen een vast en een variabel bestelmoment? 10 Wat is een minimumvoorraad? 11 Wat is een maximumvoorraad? 12 Schrijf EOQ voluit. 13 Welke elementen moeten gekend zijn voor het berekenen van de EOQ? 14 Schrijf de symbolen in deze formule voluit: EOQ = 2 V C C v o = Q * (want Q > 0) = EOQ 15 Stel het verloop van de totale kosten grafisch voor en zoek de EOQ. 16 Bereken de EOQ en TC (Q) in concrete voorbeelden via Excel. 3 Inventarisatie van de voorraad 17 Waaruit bestaat een inventaris? 18 Geef drie wettelijke bepalingen i.v.m. waarderingsregels. 19 Welke waarderingstechnieken voor het bepalen van de waarde van de voorraad ken je? 20 Bereken via Excel de waarde van de voorraad volgens de verschillende waarderingstechnieken. 21 Welke rekeningen worden bijgewerkt bij het opnemen van de eindvoorraad in de boeken? 22 Op welke rekeningen staat de waarde van de totale aankopen van een periode? 23 Op welke rekening staat de waarde van de totale verkopen van een periode? 24 Op welke wijze beïnvloedt een voorraadtoename de kosten? 25 Op welke wijze beïnvloedt een voorraadafname de kosten? 26 Op welke wijze beïnvloedt een waardevermindering van de voorraad de kosten? 4 EDI 27 Waarvoor staat het letterwoord EDI? 28 Wat is het doel van EDI? 29 Waarom werkt het gebruik van EDI nauwkeurigheid in de hand? 30 Waarom is werken met EDI kostenbesparend? 31 Wat is netwerkefficiëntie? 52 De en wij 6.1

INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...10 INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA...11 FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA...14 ERGONOMIE VAN MERCATOR...18

INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...10 INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA...11 FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA...14 ERGONOMIE VAN MERCATOR...18 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...10 INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA...11 FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA...14 ERGONOMIE VAN MERCATOR...18 HERINNERING AAN EEN AANTAL CONVENTIES DIE EIGEN ZIJN AAN WINDOWS...18

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv Handleiding online boekhouden I Admisol, online boekhouden Inhoud 1 Intro 1 2 Quick start 2 3 Basisfuncties 3 1 Het... scherm 3 2 Navigatie... 5 3 Ingave... 5 4 Lijstjes... (grids) 6 Nieuw... 7 Opvragen...

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98 EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING Equisis v2 - août 98-1 - MANUEL DE REFERENCE INHOUDSOPGAVE 1. WAARSCHUWING... 6 2. INSTALLATIE...7 3. OPSTARTEN...8 A. INSTELLING VAN HET BOEKJAAR...10

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding 11/05/01 B50/v2.31/F/PH004.02 «Praktische handleiding» Analytische boekhouding Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding Inhoudsopgave Fiscale boekhouding 1. Algemeenheden 2 1.1. Boekjaren... 2 1.2. Dagboeken... 4 1.3. Algemene rekeningen... 5 1.4. Rappelbrieven... 6 1.5. Klanten en leveranciers... 7 1.6. Algemene instellingen...

Nadere informatie

Handleiding SupportWin

Handleiding SupportWin Handleiding Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49 32 32 Fax.: (0318) 49 32 33 E-mail:

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

PAPYRUS TOPICS (handleiding PAPYRUS Windows)

PAPYRUS TOPICS (handleiding PAPYRUS Windows) Pagina 1 PAPYRUS TOPICS (handleiding PAPYRUS Windows) Inhoud INSTALLATIE VAN PAPYRUS VOOR WINDOWS... 3 VERWIJDEREN VAN PAPYRUS WINDOWS SOFTWARE VAN DE PC... 7 OPSTARTEN VAN PAPYRUS WINDOWS VOOR DE EERSTE

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen - 1 - Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deze cursus wordt u GRATIS aangeboden door CIRO Bvba, Beukendreef 15, 9080 Lochristi. Deze cursus is bestemd voor educatieve doeleinden,

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie