SINGLE AUDIT modelverslagen: Boekhoudkundige en controletechnische

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SINGLE AUDIT modelverslagen: Boekhoudkundige en controletechnische"

Transcriptie

1 SINGLE AUDIT modelverslagen: Boekhoudkundige en controletechnische aandachtspunten Prof. dr. Johan Christiaens

2 1/ Inleiding AGENDA / Toepassingsgebied 3/ Verplichte bepalingen Rekendecreet 4/ Revisoraat (art. 50) 5/ Sectorale en overlappende boekhoudregelingen 6/ Controle-technische aandachtspunten 6.1 Controleopdracht revisor 6.2 Welke jaarrekening? 6.3 Driedelig auditverslag 2

3 1/ Inleiding Rekendecreet legt basis voor een werkbaar, modern financieel management van de Vlaamse overheid. Basisprincipes: 1) Invoering dubbele boekhouding met kostenanalytische component in Vlaamse administraties; 2) Moderne begroting (meerjarenraming 6j.) gericht op prestaties, effecten ipv enkel op bestede middelen; 3) Versterking v/d verantwoording en rapportering aan beleidsmakers en Vlaams Parlement; 4) Principe van single audit ; 5) Efficiënte en effectieve aanpak van subsidieregelingen. 3

4 2/ Toepassingsgebied (art. 4 RD) Art Vlaamse ministeries en diensten met afzonderlijk beheer (= DAB) Art een 67-tal Vlaamse rechtspersonen IVA s (= intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid): bv. AGIOn, Fonds Jongerenwelzijn, Kind en Gezin, OVAM, EVA s (= extern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid): bv. NV De Scheepvaart, Psychiatrisch zorgcentrum Geel, Vlaamse Landmaatschappij VLM, VOI s (= Vlaamse openbare instellingen) type A: bv. Rubiconfonds, VOI s type B: bv. UZ Gent, VOI s sui generis: bv. Gemeenschapsonderwijs GO!, VRT Eigen vermogens: Eigen vermogen Flanders Hydraulics, Strategische adviesraden: Sociaal Economische Raad van Vlaanderen SERV, Vlabest, 4

5 2/ Toepassingsgebied (art. 4 RD) Art. 4 2 code Raden: bv. NV Waarborgbeheer, NV BAM, Andere raden: bv. VLIR, VLHORA, Wetenschappelijke inrichtingen: bv. Koninklijk Muziekconservatorium Gent, FWO, vzw De Rand, Herculesstichting, Universiteiten en hogescholen: bv. UGent, KULeuven, HUB, vzw Universitaire associatie Brussel, Lessiushogeschool, Prov. Hogesch Limburg, Vzw s: bv. de Singel, Pensioenfonds VRT voor statutairen, Privaatrechtelijke EVA s andere dan reeds genoemde, bv. vzw Mikpunt, Jobpunt Vlaanderen, NV Vlaamse Milieuholding, 5

6 3/ Verplichte bepalingen RD Verplichte bepalingen Art Vlaamse Ministeries en DAB s Art Vlaamse rechtspersonen Art. 4 2 Instellingen Meerjarenplanning Art. 6-7 Art Jaarlijkse begroting Art Art Art (volgens regels Vla Regering) Economische boekhouding met analytische component Art Art (*) - Jaarrekening Art Art (a) Art (a) Budgettaire boekhouding Art BVR 14/10/11 (*) - Interne controle en controle Rekenhof Art Interne controle en bedrijfsrevisor - Art (enkel Vlaamse rechtspersonen met RvB) Art (b) 6

7 4/ Revisoraat (art. 50 RD) Revisoraat van toepassing op 67-tal rechtspersonen art voor zover RvB evenals op ca 72 instellingen (art. 4 2) al of niet met een raad van bestuur. Vlaamse rechtspersonen met RvB of analoog: EVA s naar publiek recht VOI s type B VOI s sui generis Eigen vermogens Strategische adviesraden IVA s met rechtspersoonlijkheid en VOI s type A principieel geen RvB en dus niet verplicht om bedrijfsrevisor aan te stellen (tenzij statutair of vrijwillig) Indien rechtspersoon (bv nv of vzw) reeds commissaris (= bedrijfsrevisor) of revisor aangesteld via venn. recht of vzw-recht, dan die revisor waarmerking in art. 50 7

8 5/ Sectorale en overlappende BHregelingen Art Vlaamse rechtspersonen : een aantal tegelijk onder andere regelingen:, bv. NV s of CVBA naar publiek recht en tevens onderhevig aan het boekhoudrecht zoals bepaald door het vennootschappenrecht NV De Lijn, NV De Scheepvaart, NV Luchthavenontwikkelingsmij Oostende-Brugge, CV Vlaamse Mij voor Watervoorzieningen (= CVBA De Watergroep sinds 1/1/13), Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem zijn EVA publiek recht; UZ Gent is een openbare instelling (VOI type B), maar allen zijn onderhevig aan de ziekenhuisboekhoudwetgeving KB 14/8/1987 en KB 19/6/2007 8

9 5/ Sectorale en overlappende BHregelingen Art. 4 2 Instellingen Onder de instellingen bevinden er zich verenigingen en stichtingen waarop het rekendecreet van toepassing is, maar tevens het KB van 19/12/2003 van toepassing is omdat het over verenigingen en stichtingen gaat. Er zijn er zelfs die daarenboven onder specifieke sectorale regelingen thuishoren zoals voor hogescholen en universiteiten 9

10 5/ Sectorale en overlappende BHregelingen Instelling VZW Hogeschool Universiteit De Rand, Vlam, KB 19/12/ Arteveldehogeschool, KB 19/12/2003 BVR 21/12/ Katholieke Hogeschool St Lieven, hogescholen KULeuven, HUB-EHSAL, VUB KB 19/12/ BVR 21/12/2007 universiteiten Instelling Publiekrechtelijk Hogeschool Universiteit Hogere zeevaartschool, Hogent, Vlaamse Gemeenschap BVR 21/12/2007 hogescholen Universiteit Antwerpen, UGent, Vlaamse Gemeenschap BVR 21/12/2007 universiteiten Provinciale Hogeschool Limburg BBC Vlaamse lokale besturen BVR 25/6/2010 BVR 21/12/2007 hogescholen Instelling Diestsepoort, Gigarant, Lakinvest, Instelling Pensioenfonds stat. Pers. VRT NV Algemeen boekhoudrecht OVV KB 5/6/2007 Bedrijfspensioen-voorzieningen 10

11 6/ Controletechnische aandachtspunten 6.1 Controleopdracht revisor Zie voorstelling collega s 11

12 6/ Controletechnische aandachtspunten 6.2 Voorwerp van externe financiële audit: Welke jaarrekening? De jaarrekening bestaat uit (art 45 RD): 1 de balans op 31 december; 2 de resultatenrekening, opgesteld op basis v/d kosten en opbrengsten v/h afgelopen boekjaar; 3 de rapportering over de uitvoering v/d begroting, opgesteld in dezelfde vorm als de begroting; 4 een rapportering die de aansluiting tussen de jaarrekening, vermeld in 1 en 2, en de rapportering vermeld in 3, bevat; 5 een toelichting bij de balans, de resultatenrekening en de rapportering over de begroting. 12

13 6/ Controletechnische aandachtspunten 6.2 Voorwerp van externe financiële audit: Welke jaarrekening? Het eerste luik v/h driedelig auditverslag heeft betrekking op 1 en 2 ; het tweede luik op 3 en 4 en het derde luik op 5 De jaarrekening conform Rekendecreet wordt ook rapporteringssjabloon genoemd en kan geconsulteerd worden via Handleiding over de Boekhoudregels (Manual). Deze manual bevat tevens de toepasselijke waarderingsregels, de toepasselijke aanrekeningsregels en het economische rekeningenstelsel en de aansluiting met de ESR-classificatie, zie https://accountingmanual.ibr-ire.be/ 13

14 Overzicht Statutaire jaarrekening Waarderingsregels : Waarderingsregels rechts pe gebaseerd op algemene boekhoudprincipes aanvaard in België Economische rapportering Rekendec Waarderingsregels : Minister van begroting Waarderingsregels en aanrekeningsregels volgens accounting manual IVA CenAcc Begrotingsrapportering Rekendec Waarderingsregels : Minister van begroting Aanrekeningsregels volgens accounting manual IVA CenAcc ( o.m. gebaseerd op ESR 95 ) Sjabloon : Volledig model van jaarrekening Minimum indeling Algemeen Rekeningstelsel ( MAR ) Inhoud : Balans Resultatenrekening Toelichting Verslag Raad van Bestuur Commissarisverslag Periodiciteit : Jaarlijks ( 31 / 12 ) Sjabloon : Rapporteringsjabloon IVA CenAcc MAR Inhoud : Balans Resultatenrekening Conversie algemene boekhouding naar economische rapportering Toelichting Commissarisverslag ( uiterlijk op 21 / 04 ) Periodiciteit : Semestrieel ( 30 / 06 ) Balans en resultatenrekening Jaarlijks ( 31 / 12 ) Volledig sjabloon ( uiterlijk op 31 / 03 ) Sjabloon : Rapporteringsjabloon IVA CenAcc ESR 95 rekeningenplan Inhoud : Begroting Aansluiting economische met begrotingsrapportering Toelichting Commissarisverslag ( uiterlijk 21 / 04 ) Periodiciteit : Semestrieel ( 30 / 06 ) Begroting Conversie economische naar budgettaire rapportering Jaarlijks ( 31 / 12 ) Volledig sjabloon ( uiterlijk op 31 / 03 ) 14

15 6/ Controletechnische aandachtspunten Jaarrekening = rapporteringssjabloon Vol 1: Activa-zijde van de balans Vol 2: Passiva-zijde van de balans Vol 3: Resultatenrekening Vol 4: Resultaatverwerking Vol 5 Vol 19: Toelichtingen bedrijfseconomische rapportering 15

16 6/ Controletechnische aandachtspunten Vol 23: Openstaande verbintenissen Vol 24a en 24b: Uitvoering van de begroting: 2 bladen met de volledige uitvoering van de begroting in ESR Goedgek. begroting Uitvoeringsrek.begrot. ESR Rekeningenstelsel 0 Niet verdeelde ontvangsten 1 Lopende ontvangsten goederen en diensten 2 Renten en inkomsten uit eigendom 3 Inkomsten overdrachten 4 16

17 6/ Controletechnische aandachtspunten Vol 25: Uitsplitsing interrelaties: blad met alle interrelaties met de Vlaamse ministeries, DAB s en rechtspersonen Vol 26a en 26b: Uitvoering COFOG: 2 bladen met de volledige COFOG-uitvoering van de begrotingsuitgaven Analoog als Vol 24a en 24b, maar ingedeeld volgens COFOG, die een functionele classificatie betreft met bv 02 Defensie, 03 Openbare orde, 07 Gezondheidszorg, 08 Recreatie Vol 27: Kruistabel ESR-COFOG: blad met de verdeling van COFOG-uitvoering naar ESR-codes Vol 28: Detail van de reservefondsen rechtspersonen 17

18 6/ Controletechnische aandachtspunten Vol 29: Aansluiting economisch- met begrotingsresultaat en ESR-vorderingensaldo Te bestemmen economisch resultaat (+/-) Verrichtingen zonder impact op het begrotingsresultaat Voorraadwijziging (+/-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa (+), Verrichtingen met uitsluitend impact op begrotingsresultaat (niet op bedrijfseconomisch resultaat) Investeringen in (im)materiële vaste activa (-) Financiële vaste activa (deelnem. en andere) (-),.. Begrotingsresultaat (begr ontv begr uitg.) ESR Vorderingensaldo 18

19 6/ Controletechnische aandachtspunten 6.3 Driedelig auditverslag Luik 1 driedelig auditverslag: jaarrekening conform rekendecreet en uitvoeringsbesluiten Betrouwbaarheidsaudit jaarrekening In aanmerking nemen van het aangepast karakter en de werking van de administratieve en boekhoudkundige organisatie gericht op de productie van financiële rapportering 19

20 6/ Controletechnische aandachtspunten Luik 2 driedelig auditverslag: uitvoering van de begroting De omvang van onze werkzaamheden bestond onder meer uit de volgende punten: Nagaan of de budgettaire items zoals wettelijk opgelegd alle en overeenstemmend werden opgenomen in de budgettaire rapportering; Nagaan of het formaat en de items van de budgettaire rekening overeenstemmen met die van het budget en omgekeerd; Nagaan of er geen budgetten werden overbesteed; Controleren of budgetwijzigingen zijn verlopen conform de reglementering, in het bijzonder op geautoriseerde wijze; 20

21 6/ Controletechnische aandachtspunten Luik 3 driedelig auditverslag: jaarlijkse ESR-rapportering Hiervoor heeft dat Departement een rapporteringssjabloon in Excel uitgewerkt. In aanmerking nemen van het aangepast karakter en de werking van de administratieve en boekhoudkundige organisatie gericht op de productie van deze rapportering Nagaan of de rapportering in overeenstemming met de regels vervat in het rapporteringssjabloon De consequente aansluiting van deze ESRrapportering met de andere elementen van de jaarrekening nagaan 21

22 6/ Controletechnische aandachtspunten Varia: Aan wie verslag richten als er geen Raad van Bestuur is? Cfr oprichtingsdecreet of besluit of kijk naar de statuten van de Vlaamse rechtspersoon. Management letter: voortaan geïnstitutionaliseerd begrip met vastgestelde tekorten inzake organisatiebeheersing, inefficiënties (hoewel nog geen performantie-audit) (Acke & De Blauwe 2012, blz. 22 Representation letter: door wie laten ondertekenen? Misschien repletter opsplitsen in functie van de hoedanigheid bepaalde betrokkenen? Samenwerking met controleactoren single audit ISA 600 groepsaudit Rekenhof Opgelet met andere context fraude 22

23 Contact Contact Instituut van de Bedrijfsrevisoren Emile Jacqmainlaan 135/ Brussel 23

Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap

Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Brussel, juli 2014 Titel publicatie (Cover (Cover titel) titel) Ondertitel publicatie

Nadere informatie

Rekenhof. overheid. Vlaamse. Afspraken over single audit: sudit rekeningen 2074. Vlaqmse overheid. ,Ar9' ln tituul v;n de Sedriifrrevl*oren

Rekenhof. overheid. Vlaamse. Afspraken over single audit: sudit rekeningen 2074. Vlaqmse overheid. ,Ar9' ln tituul v;n de Sedriifrrevl*oren ,Ar9' Rekenhof lnstltut des *évircur d'ênireprirec tnstitr, t lt$v l ln tituul v;n de Sedriifrrevl*oren Keniñklijk lñst1lr ut?e Vlaamse overheid Afspraken over single audit: sudit rekeningen 2074 Vlaqmse

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Voorwoord (3) Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

Voorwoord (3) Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport FinancieringsFonds voor schuldafbouw en Eénmalige investeringsuitgaven Jaarverslag 2009-2010 Voorwoord Vlaanderen kampt met heel wat noden. En vaak komen die noden pas relatief laat bovendrijven. Om kort

Nadere informatie

Rekeningenboek over 2008

Rekeningenboek over 2008 stuk ingediend op 36-A (2009-2010) Nr. 1 17 juni 2010 (2009-2010) Verslag van het Rekenhof Rekeningenboek over 2008 verzendcode: REK R E K E N H O F Rekeningenboek over 2008 Ver slag van het Re ken hof

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

Boekhoudkundige verplichtingen van schoolbesturen Herziening van het VSKO-model voor dubbele boekhouding

Boekhoudkundige verplichtingen van schoolbesturen Herziening van het VSKO-model voor dubbele boekhouding Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs Guimardstraat 1 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VSKO-2007-068 datum : 2007-12-05 gewijzigd : contact : Jaak Palmans, jaak.palmans@vsko.be, 02 507

Nadere informatie

Boekhouding van grote vzw s

Boekhouding van grote vzw s Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, 250 000 EUR gewone ontvangsten en 1 000 000 EUR balanstotaal.

Nadere informatie

Financierings- Fonds voor schuldafbouw en Eénmalige investerings- Uitgaven

Financierings- Fonds voor schuldafbouw en Eénmalige investerings- Uitgaven Financierings- Fonds voor schuldafbouw en Eénmalige investerings- Uitgaven Voorwoord Brussel, 30 maart 2005 Het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU) is nu aan zijn

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Vergelijking boekhouding gemeenten en OCMW s en convergentiemogelijkheden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen 2007 Deze studie werd gerealiseerd in december 2006 (met de tot dan beschikbare informatie) door de Researchafdeling van Dexia Bank in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels. Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1 Opdeling

Nadere informatie

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Bijlage 6 Circulaire _2011_06-6 dd. 14 februari 2011 Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk

Nadere informatie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Overwegende dat het moderniseren van het norrnatief kader voor de uitvoering van revisorale opdrachten

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Patrick Valckx Erkend boekhouder Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG Fiduciaire Leuven, 19 maart 2011 Inhoud Deel 1 Adviezen in 2010-2011 van de Commissie

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM Integrale versie 2 HET ESR95 ALS SYSTEEM 2.1 INLEIDING Nationale rekeningen hebben tot doel een coherent raamwerk te bieden dat bruikbaar is voor macro-economische analyses. Sinds het ontstaan van de nationale

Nadere informatie