Fonds PGO subsidieert landelijke patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties. Hieronder vindt u informatie over PGO-subsidies tot juli 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fonds PGO subsidieert landelijke patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties. Hieronder vindt u informatie over PGO-subsidies tot juli 2011."

Transcriptie

1 Fonds PGO subsidieert landelijke patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties. Hieronder vindt u informatie over PGO-subsidies tot juli Wanneer moet ik de verantwoording over mijn projectsubsidie aanleveren? De verantwoording moet u uiterlijk 6 maanden na de afronding van het project aanleveren. 2. Fonds PGO heeft het in de regeling over tarieven uit het maatschappelijk verkeer. Zijn deze tarieven vergelijkbaar met de tarieven die de Stichting Fonds PGO eerder hanteerde? Ja, Fonds PGO legt de relatie met maatschappelijk gangbare tarieven. Vanuit doelmatigheid is het wenselijk dat u niet meer betaalt voor diensten en producten dan algemeen gangbaar is. 3. Mijn organisatie hoeft geen werkplan en begroting meer aan te leveren, maar wel een verantwoording. Waar toetst Fonds PGO deze verantwoordingen straks op? Hoe voorkom ik dat Fonds PGO subsidie terugvordert omdat blijkt dat bepaalde zaken niet subsidiabel zijn? In het Beleids- en beoordelingskader staat waaraan u de subsidie mag besteden. Houdt u zich aan deze subsidiabele activiteiten? En houdt u de doelmatigheid en rechtmatigheid van bestedingen in het oog? Dan komt u bij de vaststelling niet voor verrassingen te staan. Natuurlijk kunt u bij twijfel contact opnemen met Fonds PGO. 4. Moet ik over 2009 een aparte verantwoording indienen voor basisdeel en ontwikkelingsdeel? Het verantwoordingsformulier gaat over uw totale instellingssubsidie Dus zowel basisdeel als ontwikkelingsdeel. U hoeft geen onderscheid tussen de delen te maken. Beide delen kunt u besteden aan voorlichting, lotgenotencontact, belangenbehartiging, professionalisering en exploitatiekosten die daarmee samenhangen. 5. Wat is eigen vermogen? Eigen vermogen zijn middelen (geld, activa of goederen) die de organisatie zelf inbrengt voor onbepaalde tijd. Deze reserves zijn vrij beschikbaar, in tegenstelling tot een voorziening, waarbij er sprake is van een zekere toekomstige kostenpost. 6. Wat is vreemd vermogen? Vreemd vermogen zijn gelden die u van derden leent en voor een bepaalde tijd. Door een voorziening te treffen met subsidiegeld leent u als het ware geld van de subsidiegever. Want als u de met de voorziening bedoelde activiteit niet uitvoert, moet u de voorziening terugbetalen. 1

2 Fonds PGO subsidieert landelijke patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties. Hieronder vindt u informatie over subsidies die verstrekt zijn over 2012 en Algemeen 1. Is de instellingssubsidie alleen voor de 2 kerntaken lotgenotencontact en informatievoorziening? Ja, de instellingssubsidie is alleen voor activiteiten op het gebied van informatievoorziening en lotgenotencontact. In de overgangsperiode in 2012 en 2013 mag u daarnaast nog activiteiten op het gebied van belangenbehartiging, kwaliteitstoetsing, dienstverlening en professionalisering verrichten. 2. Kan ik minder dan aanvragen? Nee, een aanvraag van minder dan wordt afgewezen. 3. Hoe ziet de afbouwregeling er uit? Voor iedere organisatie geldt een zelfde afbouw: 20% in 2012, 50% in 2013 en (bij beëindiging van de subsidie) 100% in Uitgangspunt voor de afbouw is de instellingssubsidie die u in 2011 heeft ontvangen. Als u al eerder het bedrag bereikt wat u als subsidie gaat ontvangen stopt de afbouw. 4. Mogen we subsidie gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek? Nee, dat is net als onder de oude regeling niet mogelijk. 5. Is er voor 2012 een subsidieplafond ingesteld? Voor 2012 en 2013 is er geen subsidieplafond ingesteld. Financieel 1. Het is niet langer mogelijk om kosten voor bijvoorbeeld computers in 5 jaar af te schrijven. Maar hoe ga ik om met afschrijftermijnen die nog lopen? In de overgangsperiode 2012 en 2013 kunt u deze kosten aanmerken als frictiekosten. 2. Hoe ga ik om met een voorziening die al gedeeltelijk is gevormd? Op grond van de nieuwe subsidieregeling is het niet mogelijk om een voorziening te treffen. De al opgebouwde voorzieningen moet u nog wel besteden aan het doel waarvoor ze zijn opgebouwd. Besteedt u de gevormde voorziening niet binnen de afgesproken termijn (5 jaar)? Dan valt deze vrij en moet u de voorziening terugbetalen. 3. Hoe kan ik instandhoudingskosten straks toerekenen aan activiteiten? In algemene zin is de subsidie niet voor de instandhouding van een organisatie. Het is alleen nog maar bedoeld voor kosten die direct verband houden met de activiteiten lotgenotencontact en informatievoorziening. En nodig zijn voor de uitvoering van deze activiteiten. 4. Hoe moet ik verantwoorden? 2

3 De aanvraag tot vaststelling (de verantwoording) bestaat uit een verklaring over werkelijke kosten en opbrengsten. Daarin geeft u aan dat de activiteiten waarvoor u subsidie krijgt, zijn gedaan. En dat u heeft voldaan aan de verplichtingen die horen bij de subsidie. Daarnaast geeft u een opgave van de kosten en opbrengsten die verband houden met de gesubsidieerde activiteit. Heeft uw organisaties een egalisatiereserve? Dan moet u bij de verantwoording ook een jaarrekening voegen. 5. Hoe zit het met opbrengsten uit een gesubsidieerde activiteit? Zijn deze van invloed op de hoogte van de subsidie? Ja, het bedrag bestaat uit de totale werkelijke kosten minus de totale werkelijke bijdragen van derden en de begrote eigen bijdrage. 6. Stuur ik bij de verantwoording een bestuursverklaring en/of een accountantsverklaring mee? De verantwoording bestaat uit een verplicht formulier waarin u een weergave geeft van de werkelijke kosten en opbrengsten. Dit formulier bevat een bestuursverklaring. De bestuursleden moeten deze ondertekenen. Een accountantsverklaring (of controleverklaring) is alleen nodig bij een instellingssubsidie vanaf Deze hoort bij de verantwoording. 7. Is het mogelijk om een egalisatiereserve aan te houden met inkomsten uit een andere bron dan de instellingssubsidie? Nee, dat is niet mogelijk. Het is wel mogelijk een algemene reserve te vormen vanuit een andere bron van inkomsten. 8. Is het nog mogelijk om een reserve of voorziening te vormen ten laste van de instellingssubsidie? Het is niet mogelijk om reserves of voorzieningen te vormen vanuit de instellingssubsidie. Want de subsidie is voor activiteiten. U kunt wel vanuit eigen geld een voorziening of reserve vormen. 9. Is het uitgangspunt voor de afbouwregeling de toegekende of vastgestelde instellingssubsidie 2011? Het uitgangspunt voor de afbouwregeling is de in 2011 toegekende instellingsubsidie. 10. Mag ik nog een egalisatiereserve vormen vanuit de instellingssubsidie? U mag een egalisatiereserve opbouwen bij subsidies vanaf Dit betekent dat het voor de meeste organisaties sinds 2012 niet langer mogelijk is om een egalisatiereserve op te bouwen vanuit de subsidie. 11. Moet ik alleen het subsidiedeel verantwoorden? Ja, bij de verantwoording geeft u in een verklaring aan wat de werkelijke kosten en opbrengsten zijn. Omdat u in 2012, 2013 en 2014 nog de egalisatiereserve mag gebruiken voor activiteiten, moet u hier ook inzicht in geven. Organisaties die een egalisatiereserve hebben moeten bij de verantwoording ook een jaarrekening voegen. 12. Wat betekent een deugdelijke financiële administratie? Dit betekent dat uw administratie zo is ingericht dat de rechten en verplichtingen, uitgaven en ontvangsten en kosten en opbrengsten gecontroleerd kunnen worden. 3

4 13. Wat gebeurt er met de al opgebouwde egalisatiereserve en in hoeverre heeft deze invloed op de instellingssubsidie? De egalisatiereserve die u eind 2011 heeft opgebouwd kunt u tot 2014 besteden. Dit kan aan de taken waarvoor de instellingssubsidie in 2011 is gegeven. Geeft u bij uw aanvraag instellingssubsidie 2012, 2013 en 2014 aan de egalisatiereserve voor de hierboven genoemde taken te gebruiken? Dan zijn er geen gevolgen voor de subsidie. Is dit niet het geval en is de egalisatiereserve nog steeds (deels) beschikbaar? Dan wordt deze van de instellingssubsidie in 2014 afgetrokken. 14. Welke regels zijn er rondom internationale activiteiten? Komen de activiteiten ten goede aan de patiënten en gehandicapten in Nederland? Dan komen internationale activiteiten voor subsidie in aanmerking. 15. Valt lidmaatschap van een internationaal samenwerkingsverband hier ook onder? Dit is mogelijk voor zover dit lidmaatschap van belang is voor bijvoorbeeld informatievoorziening. Ook hier geldt dat het ten goede moet komen aan de patiënten en gehandicapten in Nederland. 16. Is het zinvol om te fuseren of loop ik dan subsidie mis? Ja, want onder bepaalde voorwaarden kunt u nog steeds de instellingssubsidie of vouchers krijgen. Vouchers 1. Wat is een voucher? Wilt u subsidie voor activiteiten die te maken hebben met inspraak van patiënten- en gehandicaptenorganisaties? Dan kunt u een projectsubsidie met vouchers aanvragen. Pg-organisaties hebben via de voucher een stem in de invulling van de activiteiten en de uitvoering van het project. Een voucher steunt namelijk de projectsubsidieaanvraag van de subsidieaanvrager. Het is geen waardebon en ook geen zelfstandig recht op subsidieverstrekking. 2. Kan ik mijn voucher opknippen? Nee, een voucher is niet op te knippen. Binnen een projectplan kunt u wel meerdere thema s uitwerken. Daardoor kunt u meerdere belangen van meerdere doelgroepen combineren. 3. Wat gebeurt er met mijn voucher als ik die niet uitgeef? Zet u een voucher niet op tijd in? Dan verliest deze zijn gebruikerswaarde. Er is namelijk beperkt geld beschikbaar per jaar. En de projecten moeten plaatsvinden in het jaar waarvoor de vouchers gelden. 4. De projectsubsidie wordt vastgesteld op basis van werkelijke kosten, wat betekent dit? In de kaderregeling en het Beleidskader staat dat Fonds PGO de subsidie vaststelt op basis van werkelijke kosten (en opbrengsten). Het gaat dus om daadwerkelijk gemaakte kosten. De totale werkelijke kosten zijn alleen goed te controleren als die in de begroting (vooraf) en in het financieel verslag (achteraf) goed gespecificeerd zijn. 4

5 Ook moet er een heldere projectadministratie zijn voor de verplichte accountantscontrole en voor steekproeven. 5. Kan ik wijzigingen in mijn project doorvoeren? De realiteit kan soms anders zijn dan uw planning. Wilt u tijdens de uitvoering van een project wezenlijke veranderingen doorvoeren ten opzichte van het goedgekeurde projectvoorstel? Dan moet u dit melden bij Fonds PGO. 6. Hoe maak ik kosten van externe inhuur inzichtelijk? De kosten van extern ingehuurd personeel moet u verantwoorden in de projectadministratie. Dit doet u met facturen en betaalbewijzen. Op deze manier is te controleren of de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. 7. Hoe maak ik de kosten voor inzet eigen personeel inzichtelijk? Zet uw organisatie eigen personeel in voor de uitvoering van het project? Dan is de verantwoording en de controle complexer. Zonder een controle op de uren kan Fonds PGO niet vaststellen of de loonkosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Wilt u loonkosten van intern personeel in aanmerking laten komen voor subsidie? Dan moet u een urenregistratie bijhouden. Werkt uw organisatie zelf al met een tijdschrijfsysteem? Dan is dat de basis voor de vaststelling van het aantal uren. 8. Wat zijn overige subsidiabele kosten? Naast loonkosten zijn er natuurlijk nog andere kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Uitgangspunt is dat het moet gaan om kosten die aan het project zijn toe te rekenen. Deze kosten moet u in de projectadministratie onderbouwen met facturen en betaalbewijzen (directe kosten). Is er sprake van indirecte kosten aan het project? Dan moet u in de administratie een onderbouwing van de toerekening opnemen bij de factuur. Een voorbeeld van dit laatste is als een deel van de pandhuur aan het project wordt toegerekend. U moet dan laten zien dat het toegerekende deel van de huur ten laste van het project komt. Voorbeelden van indirecte kosten zijn reiskosten, administratiekosten en ICT kosten. 9. Van welk uurloon kan ik uitgaan? U kunt bij de verantwoording de werkelijke loonkosten opvoeren. Maar u mag hierbij ook van de volgende formule uitgaan: een forfaitaire opslag (van 30%) op het bruto uurloon (incl. vakantietoeslag en eventuele eindejaarsuitkering) ter dekking van kosten als WW-afdrachten, WIA-afdrachten, pensioenafdrachten en CAO-afdrachten. De formule voor de berekening van het uurloon komt er dan als volgt uit te zien: uren x (bruto uurloon + 8% vakantietoeslag + toeslag eindejaarsuitkering) x 1,3 (30% forfaitaire opslag). 10. Zijn de kosten van een accountant subsidiabel? Ja, voor zover deze zijn toe te rekenen aan het project. 5

6 Fonds PGO subsidieert landelijke patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties. Hier vindt u informatie over PGO-subsidies Algemeen 1. Zijn lidmaatschappen van mondiale organisaties toegestaan? Het opvoeren van de kosten van het lidmaatschap, is niet mogelijk. Maar is een Europees initiatief bijvoorbeeld niet voor handen, waardoor u naar een mondiaal samenwerkingsverband uit moet wijken? Dan kan Fonds PGO van deze regel afwijken. 2. Wij zijn de enige patiëntenvereniging ter wereld en moeten naar medische beurzen in Amerika om informatie te halen. Mag dat? Internationale activiteiten zijn mogelijk. Maar het moet dan wel gaan om informatievoorziening voor de Nederlandse doelgroep. 3. Komt onderzoek ook voor subsidie in aanmerking binnen stroom 1? Wetenschappelijk onderzoek is niet subsidiabel binnen stroom Behouden wij bij een samenwerkingsverband de subsidie? Uw organisatie kan de subsidie behouden als de organisatie wordt samengevoegd met een andere organisatie. De nieuwe samenwerkingsvorm kan dan als 1 geheel subsidie aanvragen. U kan daarbij aanspraak maken op de som van de instellingssubsidies van beide organisaties. Uiteraard moet de nieuwe organisatie wel aan alle voorwaarden voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. 5. Tot wanneer blijft die dubbele subsidie bij een samenwerkingsverband in stand? Hoogstwaarschijnlijk tot en met Daarna hangt het af van de beoordeling van het beleidskader en van de politieke ontwikkelingen. 6. U heeft het over samenwerken in 2014, kunt u al iets zeggen over 2015? In 2015 wordt het beleidskader geëvalueerd. Er wordt ook gekeken of er genoeg samenwerkingsverbanden tot stand zijn gebracht. Het beleidskader richt zich namelijk op samenwerken. Maar hoe dat in de toekomst er precies uit gaat zien is nog niet te zeggen. 7. Samenwerken kost geld: is daar een apart potje voor? Nee, maar PGOsupport kan wel ondersteuning geven bij onder andere fusieprocessen. 8. Zijn er andere samenwerkingsverbanden mogelijk dan een fusie? Jazeker, niet alleen een juridische fusie is subsidiabel. Federatievormen zijn bijvoorbeeld ook mogelijk. 9. Zijn de kosten van een gezamenlijke ledenadministratie die uitgesplitst wordt per vereniging subsidiabel? Nee, dit zijn instandhoudingkosten. 6

7 10. Is het subsidiabel als 2 organisaties de backoffice samenvoegen? Als het om de activiteiten die daaruit voortvloeien, lotgenotencontact en informatievoorziening gaat wel. De organisaties moeten wel apart een aanvraag indienen. 11. Zijn semi directe kosten (bestuurskosten/voorbereidingskosten) subsidiabel? Kosten die iedere vereniging moet maken, zoals bestuurskosten zijn niet subsidiabel. Behalve als bijvoorbeeld 1 bestuurslid wordt vrijgemaakt voor 1 activiteit op het gebied van lotgenotencontact en/of informatievoorziening. 12. Zijn redactiekosten ook subsidiabel? Alle kosten die verband houden met een bepaalde activiteit op het gebied van lotgenotencontact of informatievoorziening zijn subsidiabel. Campagnekosten en brochures vallen bijvoorbeeld onder informatievoorziening. In het beleidskader staat wat informatievoorziening is. Maar deze lijst is niet uitputtend. 13. Wie komen er in aanmerking voor instellingssubsidie? Geldt de regel 1 organisatie per aandoening al? Nee, die regel geldt niet. Wel wordt samenwerking aangemoedigd. In 2015 vindt er een veldconsultatie plaats. Er wordt dan gekeken in hoeverre er aansluiting is gezocht tussen verschillende organisaties. Dan worden eventueel verdere aanpassingen van het beleidskader gedaan. 14. Geldt de regel 1 organisatie per aandoening niet meer? En wat betekent dit voor eventuele nieuwe organisaties? Het veld is compleet en alle aandoeningen worden door een organisatie vertegenwoordigd. Om als nieuwe organisatie voor subsidie in aanmerking te komen is dus heel lastig. 15. Is er al duidelijkheid over hoe de regelgeving er voor de periode na 2015 uit zal zien? Nee, hier is nog geen duidelijkheid over. 16. Waarom werkt Fonds PGO met papier in het tijdperk van digitalisering? En is er nog geen elektronische handtekening mogelijk? Binnen het ministerie van VWS is men bezig met digitalisering. In de toekomst wordt dat ook bij Fonds PGO doorgevoerd. 17. Hoe zit het met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg? Is daar geen subsidiegeld voor beschikbaar? Niet binnen subsidiestroom 1. Binnen subsidiestroom 2 is daar wel ruimte voor. 18. Hoe zit het met 25 contributie? Mag ik mijn leden 1 korting geven als zij automatische incasso gebruiken? Korting mag wanneer je het als administratieve last boekt en als het gaat om een redelijk bedrag (maximaal 1). 19. Wanneer geldt de eis van minimaal 100 leden die een contributie van minimaal 25 per jaar betalen? 7

8 De peildatum is 1 september Aanvragen 1. Hoe zit het met de timing van de aanvraagperiode. Is mijn beschikking na de vaststellingsaanvraag dan al binnen? Het is niet 100% zeker dat u voor 1 oktober uw beslissing ontvangen heeft. De beschikking moet uiterlijk 5 maanden na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling. Mocht u daar problemen door ondervinden, neem dan contact met Fonds PGO op. 2. Moeten er op beide terreinen (informatievoorziening en lotgenotencontact) activiteiten ontwikkeld worden om voor subsidie binnen stroom 1 in aanmerking te komen? Ja, maar in de praktijk blijkt dat veel activiteiten een tweezijdig karakter hebben. Op een lotgenotenbijeenkomst kan iemand bijvoorbeeld informatie geven. 3. Hoe moet een activiteitenoverzicht er uitzien? Stelt Fonds PGO daar kwaliteitseisen aan? Het activiteitenplan is vormvrij. U hoeft hiervoor geen formulier te gebruiken. Let er wel op het plan inzicht geeft in de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. Ook moet de omvang en duur van de activiteit duidelijk zijn. En u moet de activiteiten doelmatig uitvoeren. De kosten van de activiteit moeten dus in verhouding staan tot de opbrengsten en bijdragen aan de realisatie van het doel. 4. Is het verrichten van meer activiteiten dan aangegeven in het activiteitenplan een probleem? Meer is geen probleem, minder wel. Financieel 1. Wordt er vastgesteld op basis van een jaarrekening? Nee, vanaf 2014 wordt niet meer vastgesteld op basis van een jaarrekening. Er wordt ambtshalve vastgesteld. Dat betekent dat er geen aanvraag tot vaststelling meer nodig is. Maar heeft u bij de verantwoording over 2012 en 2013 een egalisatiereserve? Dan moet u een jaarrekening meesturen. Is uw subsidie hoger dan ? Dan valt u onder een andere regeling en gelden er andere regels. 2. Moet de gehele egalisatiereserve opgemaakt worden voor 31 december 2014? Alleen de egalisatiereserve die u met subsidie heeft gevormd, moet voor 31 december 2014 op zijn. U mag een egalisatiereserve opbouwen bij instellingssubsidies van en meer. Dit betekent dat het voor de meeste organisaties vanaf 2012 niet langer mogelijk is om een egalisatiereserve op te bouwen vanuit de instellingssubsidie. De egalisatiereserve die u eind 2011 heeft opgebouwd kunt u tot en met 2014 besteden. (Aan de taken waarvoor de instellingssubsidie in 2011 is gegeven.) Geeft u bij uw aanvraag instellingssubsidie 2014 aan de egalisatiereserve voor die taken te gebruiken? Dan zijn er geen gevolgen voor de instellingssubsidie. Is dit niet het geval en is de egalisatiereserve in 2015 nog steeds (deels) beschikbaar? Dan wordt deze van de instellingssubsidie voor 2014 afgetrokken. 8

9 3. Wij hebben een voorziening gevormd (voor een deel uit subsidiegelden) voor een lustrum dat valt in Mag dat? Dit gaat om een bijzondere voorziening. U kunt deze laten staan als deze is opgebouwd voor Volstaat een Excel lijst of moet ik een speciaal boekhoudprogramma gebruiken om door de steekproef te komen? Er zijn geen eisen aan de boekhouding. Algemeen geldt wel dat bij Excel de kans groter is op fouten. Fonds PGO geeft daarom de voorkeur aan een boekhoudprogramma. 5. Selectie bij de steekproef. Hoe gaat dat? Dit vindt deels aselectief en deels selectief plaats. 6. Op welke criteria wordt er gelet bij een selectieve steekproef? Is er een egalisatiereserve en/of een voorziening? Gaat het om organisaties van ongeveer 100 leden of om nieuwe organisaties? En soms is er vanwege eerdere onderzoeken reden voor controle. 7. Vindt de steekproef plaats na 2014? De steekproef kan ook al in 2014 zijn. 8. Moeten we een accountantsverklaring (of controleverklaring) kunnen overleggen tijdens een steekproef? Nee, voor Fonds PGO is die accountantsverklaring niet meer nodig. Ontvangt u een subsidie van meer dan ? Dan blijft een accountantsverklaring (tegenwoordig: controleverklaring) vereist. 9. Waar wordt er bij de toets van 25 op gelet? Op daadwerkelijke betaling of op vastgesteld bedrag? Het gaat om de daadwerkelijke betaling. 9

Lotgenotencontact en informatievoorziening. Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014

Lotgenotencontact en informatievoorziening. Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014 Lotgenotencontact en informatievoorziening Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014 Disclaimer Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor onjuistheden

Nadere informatie

Galactosemie Vereniging Nederland. 8 mei 2015. Jaarrekening 2014

Galactosemie Vereniging Nederland. 8 mei 2015. Jaarrekening 2014 Galactosemie Vereniging Nederland 8 mei 2015 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 2014 3 1.1. Toelichting Balans 3 1.2. Toelichting Resultaat 4 2. BALANS 5 3. Staat van baten en lasten 7 4.

Nadere informatie

Handleiding Projectadministratie

Handleiding Projectadministratie Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 1 Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stationsweg 6-B 3862 CG NIJKERK

JAARVERSLAG 2014. Stationsweg 6-B 3862 CG NIJKERK JAARVERSLAG 214 Stationsweg 6-B 3862 CG NIJKERK INHOUDSOPGAVE Omschrijving blz. ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring van de accountant 4 1. Algemeen 6 1.1. Administratie 6 1.2. Oprichting 6 1.3.

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidies Gemeente Breda 2016

Aanvraagformulier subsidies Gemeente Breda 2016 Aanvraagformulier subsidies Gemeente Breda 2016 Algemene gegevens Naam organisatie:. Rechtspersoonlijkheid: stichting vereniging anders, namelijk:. KvK nr.:. of BSN-nr.: Contactpersoon: de heer mevrouw.

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS)

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) (voorheen Stichting Doorgang) Rapport inzake de JAARREKENING 2011 Inhoud: blz. Algemeen 3 Balans per 31 december 4 Financiële positie

Nadere informatie

Postbus 1 3890 AA Zeewolde. Formulier verantwoording subsidie 2015: Sport

Postbus 1 3890 AA Zeewolde. Formulier verantwoording subsidie 2015: Sport Gemeente Zeewolde Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Postbus 1 3890 AA Zeewolde Telefoon (036) 5229522 Telefax (036) 5222394 E-mail info@zeewolde.nl Website www.zeewolde.nl Formulier verantwoording subsidie

Nadere informatie

Beleids- en beoordelingskader behorend bij de Subsidieregeling PGO met nr. MC

Beleids- en beoordelingskader behorend bij de Subsidieregeling PGO met nr. MC Beleids- en beoordelingskader behorend bij de Subsidieregeling PGO met nr. MC- 2875343 Inhoudsopgave 1. Inleiding beleids- en beoordelingskader 4 1.1. Doelstelling subsidiëring 4 1.2. Het beleids- en beoordelingskader

Nadere informatie

Het vouchersysteem. Subsidiestroom 2 Projectsubsidie aanvragen bij Fonds PGO

Het vouchersysteem. Subsidiestroom 2 Projectsubsidie aanvragen bij Fonds PGO Het vouchersysteem Subsidiestroom 2 Projectsubsidie aanvragen bij Fonds PGO Inhoud Inleiding 3 1 Het vouchersysteem 4 1.1 Wat is een voucher? 4 1.2 Wie krijgt een voucher? 4 Samenwerkingsorganisaties 4

Nadere informatie

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 1 ALGEMEEN 1.1 Doel en reikwijdte van het controle- en rapportageprotocol Dit controle- en rapportageprotocol

Nadere informatie

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier.

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Algemene subsidieverordening gemeente Nieuwkoop 2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Copro 16076K. Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht behorende bij de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht

Copro 16076K. Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht behorende bij de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht 2016 behorende bij de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht 1 Inhoud 1 Algemeen... 3 2 Definities... 4 3 Verantwoordingsprotocol...

Nadere informatie

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012, Stichting Histiocytose nederland. ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011. Vaste activa.

Balans per 31 december 2012, Stichting Histiocytose nederland. ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011. Vaste activa. Balans per 31 december 2012, Stichting Histiocytose nederland ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 Vaste activa Vlottende activa Vorderingen Nog te ontvangen rente 805 347 Vooruitbetaalde bedragen

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers Controleprotocol Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers April 2010 Dit rapport heeft 9 pagina s controleprotocol Inhoudsopgave 1 Algemeen 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Uitgangspunten 2 1.3 Doel en

Nadere informatie

Voordeel en administratieve verplichtingen WBSO

Voordeel en administratieve verplichtingen WBSO WBSO U heeft een WBSO-beschikking met een begeleidende brief per post via ons ontvangen van RVO. Hierin wordt u verwezen naar de folder die u eerder in het jaar van ons ontvangen heeft en naar deze website.

Nadere informatie

CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING. Sectorplan PM. de heer PM, voorzitter, en de heer PM, PM, hierna ook te noemen: Stichting PM ;

CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING. Sectorplan PM. de heer PM, voorzitter, en de heer PM, PM, hierna ook te noemen: Stichting PM ; CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING Sectorplan PM De ondergetekenden 1. De stichting met volledige rechtsbevoegdheid PM, statutair gevestigd (PM) en kantoorhoudende te PM aan de PM, ten deze

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2013

FINANCIEEL VERSLAG 2013 Opgericht 18 september 2001, Bilthoven KvK Utrecht 30175854 Kerkweg 43, 3603 CL Maarssen www.aangeborenhartafwijking.nl FINANCIEEL VERSLAG 2013 Inhoudsopgave Algemene grondslagen 2 Balans per 31 december

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

Balans en overzicht van Baten en Lasten

Balans en overzicht van Baten en Lasten Balans en overzicht van Baten en Lasten 2013 Inhoudsopgave: 1 Algemeen... 4 1.1 Aanbieding jaarrekening... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel... 4 1.4 Vergelijkende cijfers...

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van,, houdende regels omtrent het verstrekken van subsidies in het kader van het patiënten-, gehandicapten- en ouderenbeleid (Subsidieregeling

Nadere informatie

MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016

MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016 MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016 Culemborg, 14 februari 2017 Rapport betreffende de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2016 Samenstellingsverklaring 2. Balans per

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding -versie 31 mei 2007- pag. 1 1. Inleiding Deze toelichting heeft betrekking op het controleprotocol Stichting Transumo, versie 31 mei 2007, en heeft tot doel een nader invulling te geven aan een aantal

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Jaarrekening 2012

Inhoudsopgave: Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave: 1 Algemeen... 3 1.1 Aanbieding jaarrekening... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel... 3 1.4 Vergelijkende cijfers... 3 2 Financiële positie...

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

ACTIVA 31 december december 2015

ACTIVA 31 december december 2015 Balans per 31 december 2016, Stichting Histiocytose nederland ACTIVA 31 december 2016 31 december 2015 Vaste activa Vlottende activa Vorderingen Nog te ontvangen rente 354 640 Vooruitbetaalde bedragen

Nadere informatie

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties.

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Een van de kenmerken van een waarderingssubsidie is dat er sprake is van een vereenvoudigde procedure. Dat betekent dat gelijktijdig met de verlening

Nadere informatie

Toelichting balans 2014 ACTIVA

Toelichting balans 2014 ACTIVA Toelichting balans 2014 ACTIVA Vorderingen De "nog te ontvangen rente" betreft de rente over 2014 die begin 2015 wordt bijgeschreven: ING Zakelijke vermogenspaarrekening 7665666 33 ING Zakelijke vermogenspaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland

Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Prinsenbeek 11 maart 2013 Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Jaarrekening over 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Amersfoort INHOUDSOPGAVE Balans 3 Winst

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 1 van16 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1.0 Samenstellingsverklaring 3 1.1 Resultaatvergelijking 2013 4 2.1 Balans per 31 december 2013 5 2.2 Winst-

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

WIJZE VAN VERANTWOORDING Regiocontract Achterhoek 2012-2015 Versie april 2012 Voortgangsrapportage De subsidievrager dient jaarlijks uiterlijk 1 maart een voortgangsrapportage over het project in bij de

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidies. Gemeente Pekela

Aanvraagformulier subsidies. Gemeente Pekela Aanvraagformulier subsidies Gemeente Pekela Doel: Dit formulier kunt u gebruiken als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente Van toepassing zijnde wet- en regelgeving: Titel 4.2, Hoofdstuk 4 Algemene

Nadere informatie

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus 520 3440 AM WOERDEN 3440AM520 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den

Nadere informatie

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2012 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2012 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2012 INHOUD RAPPORT Samenstellingsverklaring JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren;

overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren; Ontwerpbesluit nr. Provinciale Staten van Noord-Holland; overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren; voorts overwegende dat het uit een oogpunt

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie

Aanvraagformulier voor subsidie Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente voor de uitvoering van een activiteit. Het gebruik van het formulier is verplicht. Onvolledige

Nadere informatie

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 INHOUD RAPPORT Samenstellingsverklaring JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

3833AM1. BOA-ACP T.a.v... Larikslaan AM LEUSDEN

3833AM1. BOA-ACP T.a.v... Larikslaan AM LEUSDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag BOA-ACP T.a.v... Larikslaan 1 3833 AM LEUSDEN 3833AM1 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Utrechtseweg HE Zeist

Utrechtseweg HE Zeist Utrechtseweg 62 3704 HE Zeist www.antroposana.nl Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemene toelichting... 4 Waarderingsgrondslagen... 4 Algemeen... 4 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Huidpatiënten Nederland JAARREKENING

Huidpatiënten Nederland JAARREKENING Huidpatiënten Nederland JAARREKENING 2014 Utrecht, april 2015 Postadres: Postbus 2660 3500 GR Utrecht Telefoon: 030-28 23 195 Fax: 030-28 23 189 Bezoekadres: Domus Medica Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Samenvatting jaarrekening 2012

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Samenvatting jaarrekening 2012 Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Samenvatting jaarrekening 2012 Utrecht, 13 mei 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1 2. Balans per 31 december 2012 3 3. Rekening van baten en lasten

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciaal blad 2005 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 december 2005, nr. 2005/59635 tot bekendmaking van de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006. Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

AANVRAAG VASTSTELLING PROJECTSUBSIDIE

AANVRAAG VASTSTELLING PROJECTSUBSIDIE AANVRAAG VASTSTELLING PROJECTSUBSIDIE Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Dit formulier moet uiterlijk dertien weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden binnen zijn. Formulier volledig

Nadere informatie

BEGROTING 2015 NEDERLANDSE VERENIGING VAN HEMOFILIE-PATIENTEN

BEGROTING 2015 NEDERLANDSE VERENIGING VAN HEMOFILIE-PATIENTEN BEGROTING 2015 NEDERLANDSE VERENIGING VAN HEMOFILIE-PATIENTEN POSTBUS 1188 3860 BD NIJKERK INHOUDSOPGAVE Omschrijving blz. BEGROTING 1. Ondertekening begroting over 2015 3 2. Begroting over 2015 4 3. Toelichting

Nadere informatie

Lotgenotencontact en informatievoorziening. Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2013

Lotgenotencontact en informatievoorziening. Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2013 Lotgenotencontact en informatievoorziening Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2013 Disclaimer Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor onjuistheden

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Hidradenitis Patiënten Vereniging

Hidradenitis Patiënten Vereniging Hidradenitis Patiënten Vereniging JAARREKENING 2016 Utrecht, mei 2017 Postadres: Postbus 164 3430 AD Nieuwegein Telefoon: +316 2547 4571 INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING DOOFBLINDEN NETWERK UTRECHT

STICHTING DOOFBLINDEN NETWERK UTRECHT STICHTING DOOFBLINDEN NETWERK UTRECHT 2012 STICHTING DOOFBLINDEN NETWERK, UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina JAARRAPPORT 1. Opdracht 1 2. Verantwoording 1 3. Algemeen 1 4. Resultaat 2 5. Financiële positie 3

Nadere informatie

de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 als volgt te wijzigen:

de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 als volgt te wijzigen: Nr. Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Noord-Holland, overwegende dat in de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 verzuimd is de bevoegdheid tot het vaststellen van subsidieplafonds aan gedeputeerde

Nadere informatie

Aanvraagformulier resultaatsubsidie

Aanvraagformulier resultaatsubsidie Aanvraagformulier resultaatsubsidie KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN RESULTAATSUBSIDIE Ik vraag subsidie aan namens een instelling Ik wens een subsidie van meer dan 1.000,-- De activiteit waarvoor ik subsidie

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting LABYRINT-in PERSPECTIEF"

Stichting LABYRINT-in PERSPECTIEF Stichting LABYRINT-in PERSPECTIEF" Ondersteuning en empowerment voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen ook voor hen die vanwege overbelasting zelf psychische

Nadere informatie

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUD RAPPORT Samenstellingsverklaring JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving Balans per 31 december 2016

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Vereniging Patiëntenbelangen Von Hippel-Lindau

Financieel Jaarverslag Vereniging Patiëntenbelangen Von Hippel-Lindau Financieel Jaarverslag 2014 Vereniging Patiëntenbelangen Von Hippel-Lindau Inhouds Opgave 1 Algemeen... 3 1.1 Aanbieding jaarrekening... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel...

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008 Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio Achterhoek van 22 oktober 2008; BESLUIT: vast te stellen de navolgende Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Culemborg, 5 maart 2015 Rapport betreffende de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2014 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag CA-ICT T.a.v... Postbus 177 4200AD GORINCHEM 4200AD177 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Telefoonnummer privé:

Telefoonnummer privé: Aanvraagformulier Algemene deel In te vullen door instellingen die een aanvraag indienen voor: Incidentele activiteitensubsidie. Iedere instelling die een aanvraag voor genoemde subsidie indient moet ZWEL

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel

Nadere informatie

BEGROTING 2014 NEDERLANDSE VERENIGING VAN HEMOFILIEPATIENTEN

BEGROTING 2014 NEDERLANDSE VERENIGING VAN HEMOFILIEPATIENTEN BEGROTING 2014 NEDERLANDSE VERENIGING VAN HEMOFILIEPATIENTEN POSTBUS 1188 3860 BD NIJKERK INHOUDSOPGAVE Omschrijving blz. BEGROTING 1. Ondertekening begroting over 2014 3 2. Begroting over 2014 4 3. Toelichting

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Vanaf 2015 is incidentele subsidie mogelijk voor de activiteiten van Gezond In Bossenburgh. Met de subsidie 'Gezond in Bossenburgh' wil de gemeente zich

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2017

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2017 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2017 Vastgesteld bij raadsbesluit van 08 december 2016, 2016/12-09. De raad van de gemeente West Maas en Waal; Gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIEVASTSTELLING

AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIEVASTSTELLING AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIEVASTSTELLING Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Dit formulier moet uiterlijk 1 mei (subsidie verleend onder de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening/ASV

Nadere informatie

Subsidieregeling abortusklinieken

Subsidieregeling abortusklinieken Subsidieregeling abortusklinieken (Tekst geldend op: 19 02 2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2014, kenmerk 641412 123384 PG, houdende regels voor de subsidiëring

Nadere informatie

Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012

Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012 Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012 ACTIVA PASSIVA 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011 Computers 391,55 783,15 Algemene reserve 1.212,22 1.212,22 Egalisatiereserve

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017 Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 207 Aanhef De raad van de gemeente Bunnik, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 206; Gelet op artikel 49 van de

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Ede 2017

Algemene subsidieverordening Ede 2017 Algemene subsidieverordening Ede 2017 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; gezien het advies van de

Nadere informatie

a. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; b. stichting: Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel.

a. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; b. stichting: Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2015, nr. 2015-, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Centrum voor de Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel

Nadere informatie

Oscar Nederland. Inhoudsopgave

Oscar Nederland. Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3 1.1 Aanbieding jaarrekening...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel...3 1.4 Vergelijkende cijfers...3 2 Financiële positie...3 2.1

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES Het aanvraagformulier tijdig, volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: Gemeente Westland Cluster Beleid / Innovatiefonds Postbus 150 2670 AD Naaldwijk ACTIVITEIT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling

Nadere informatie

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg -

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg - Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg - Het doel van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

Osteoporose Vereniging

Osteoporose Vereniging Osteoporose Vereniging Financieel jaarverslag 2015 Doelstelling van de vereniging De Osteoporose vereniging heeft als doel de preventie en bestrijding van osteoporose in brede zin. De vereniging tracht

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland POSTBUS Ï007 2001 DA HAARLEM Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylersmuseum Mevrouw M. Naber Spaarne 16 2011 CH HAARLEM Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon Hélène Box-de Jong CZ/SI/SU Doorkiesnummer

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING BUDGETSUBSIDIE ** alleen in te vullen bij een subsidie tussen de 2.000,- en **

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING BUDGETSUBSIDIE ** alleen in te vullen bij een subsidie tussen de 2.000,- en ** AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING BUDGETSUBSIDIE ** alleen in te vullen bij een subsidie tussen de 2.000,- en 25.000** Om de ontvangen (meer)jarige subsidie vast te laten stellen, verzoeken wij u de gevraagde

Nadere informatie

Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en afdelingen

Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en afdelingen 160 Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en Activiteiten van speciaalclubs of activiteiten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING ACTIVITEITENSUBSIDIE 2015 VAN 10.000,- OF MEER

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING ACTIVITEITENSUBSIDIE 2015 VAN 10.000,- OF MEER Pagina1 Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : Correspondentieadres Postcode en woonplaats E-mailadres secretariaat : : : IBAN rekeningnummer : Verzoekt op grond van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

7324AE1C. VNO-NCW Midden T.a.v... Boogschutterstraat 1 c 7324AE APELDOORN

7324AE1C. VNO-NCW Midden T.a.v... Boogschutterstraat 1 c 7324AE APELDOORN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag VNO-NCW Midden T.a.v... Boogschutterstraat 1 c 7324AE APELDOORN 7324AE1C Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing)

AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing) AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing) Stichting Week van de Chronisch Zieken 1 Algemeen... 2 2 Organisatiestructuur... 2 2.1 Projectmanagement... 2 2.2 Functiescheiding... 3 3 Richtlijnen...

Nadere informatie