Fonds PGO subsidieert landelijke patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties. Hieronder vindt u informatie over PGO-subsidies tot juli 2011.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fonds PGO subsidieert landelijke patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties. Hieronder vindt u informatie over PGO-subsidies tot juli 2011."

Transcriptie

1 Fonds PGO subsidieert landelijke patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties. Hieronder vindt u informatie over PGO-subsidies tot juli Wanneer moet ik de verantwoording over mijn projectsubsidie aanleveren? De verantwoording moet u uiterlijk 6 maanden na de afronding van het project aanleveren. 2. Fonds PGO heeft het in de regeling over tarieven uit het maatschappelijk verkeer. Zijn deze tarieven vergelijkbaar met de tarieven die de Stichting Fonds PGO eerder hanteerde? Ja, Fonds PGO legt de relatie met maatschappelijk gangbare tarieven. Vanuit doelmatigheid is het wenselijk dat u niet meer betaalt voor diensten en producten dan algemeen gangbaar is. 3. Mijn organisatie hoeft geen werkplan en begroting meer aan te leveren, maar wel een verantwoording. Waar toetst Fonds PGO deze verantwoordingen straks op? Hoe voorkom ik dat Fonds PGO subsidie terugvordert omdat blijkt dat bepaalde zaken niet subsidiabel zijn? In het Beleids- en beoordelingskader staat waaraan u de subsidie mag besteden. Houdt u zich aan deze subsidiabele activiteiten? En houdt u de doelmatigheid en rechtmatigheid van bestedingen in het oog? Dan komt u bij de vaststelling niet voor verrassingen te staan. Natuurlijk kunt u bij twijfel contact opnemen met Fonds PGO. 4. Moet ik over 2009 een aparte verantwoording indienen voor basisdeel en ontwikkelingsdeel? Het verantwoordingsformulier gaat over uw totale instellingssubsidie Dus zowel basisdeel als ontwikkelingsdeel. U hoeft geen onderscheid tussen de delen te maken. Beide delen kunt u besteden aan voorlichting, lotgenotencontact, belangenbehartiging, professionalisering en exploitatiekosten die daarmee samenhangen. 5. Wat is eigen vermogen? Eigen vermogen zijn middelen (geld, activa of goederen) die de organisatie zelf inbrengt voor onbepaalde tijd. Deze reserves zijn vrij beschikbaar, in tegenstelling tot een voorziening, waarbij er sprake is van een zekere toekomstige kostenpost. 6. Wat is vreemd vermogen? Vreemd vermogen zijn gelden die u van derden leent en voor een bepaalde tijd. Door een voorziening te treffen met subsidiegeld leent u als het ware geld van de subsidiegever. Want als u de met de voorziening bedoelde activiteit niet uitvoert, moet u de voorziening terugbetalen. 1

2 Fonds PGO subsidieert landelijke patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties. Hieronder vindt u informatie over subsidies die verstrekt zijn over 2012 en Algemeen 1. Is de instellingssubsidie alleen voor de 2 kerntaken lotgenotencontact en informatievoorziening? Ja, de instellingssubsidie is alleen voor activiteiten op het gebied van informatievoorziening en lotgenotencontact. In de overgangsperiode in 2012 en 2013 mag u daarnaast nog activiteiten op het gebied van belangenbehartiging, kwaliteitstoetsing, dienstverlening en professionalisering verrichten. 2. Kan ik minder dan aanvragen? Nee, een aanvraag van minder dan wordt afgewezen. 3. Hoe ziet de afbouwregeling er uit? Voor iedere organisatie geldt een zelfde afbouw: 20% in 2012, 50% in 2013 en (bij beëindiging van de subsidie) 100% in Uitgangspunt voor de afbouw is de instellingssubsidie die u in 2011 heeft ontvangen. Als u al eerder het bedrag bereikt wat u als subsidie gaat ontvangen stopt de afbouw. 4. Mogen we subsidie gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek? Nee, dat is net als onder de oude regeling niet mogelijk. 5. Is er voor 2012 een subsidieplafond ingesteld? Voor 2012 en 2013 is er geen subsidieplafond ingesteld. Financieel 1. Het is niet langer mogelijk om kosten voor bijvoorbeeld computers in 5 jaar af te schrijven. Maar hoe ga ik om met afschrijftermijnen die nog lopen? In de overgangsperiode 2012 en 2013 kunt u deze kosten aanmerken als frictiekosten. 2. Hoe ga ik om met een voorziening die al gedeeltelijk is gevormd? Op grond van de nieuwe subsidieregeling is het niet mogelijk om een voorziening te treffen. De al opgebouwde voorzieningen moet u nog wel besteden aan het doel waarvoor ze zijn opgebouwd. Besteedt u de gevormde voorziening niet binnen de afgesproken termijn (5 jaar)? Dan valt deze vrij en moet u de voorziening terugbetalen. 3. Hoe kan ik instandhoudingskosten straks toerekenen aan activiteiten? In algemene zin is de subsidie niet voor de instandhouding van een organisatie. Het is alleen nog maar bedoeld voor kosten die direct verband houden met de activiteiten lotgenotencontact en informatievoorziening. En nodig zijn voor de uitvoering van deze activiteiten. 4. Hoe moet ik verantwoorden? 2

3 De aanvraag tot vaststelling (de verantwoording) bestaat uit een verklaring over werkelijke kosten en opbrengsten. Daarin geeft u aan dat de activiteiten waarvoor u subsidie krijgt, zijn gedaan. En dat u heeft voldaan aan de verplichtingen die horen bij de subsidie. Daarnaast geeft u een opgave van de kosten en opbrengsten die verband houden met de gesubsidieerde activiteit. Heeft uw organisaties een egalisatiereserve? Dan moet u bij de verantwoording ook een jaarrekening voegen. 5. Hoe zit het met opbrengsten uit een gesubsidieerde activiteit? Zijn deze van invloed op de hoogte van de subsidie? Ja, het bedrag bestaat uit de totale werkelijke kosten minus de totale werkelijke bijdragen van derden en de begrote eigen bijdrage. 6. Stuur ik bij de verantwoording een bestuursverklaring en/of een accountantsverklaring mee? De verantwoording bestaat uit een verplicht formulier waarin u een weergave geeft van de werkelijke kosten en opbrengsten. Dit formulier bevat een bestuursverklaring. De bestuursleden moeten deze ondertekenen. Een accountantsverklaring (of controleverklaring) is alleen nodig bij een instellingssubsidie vanaf Deze hoort bij de verantwoording. 7. Is het mogelijk om een egalisatiereserve aan te houden met inkomsten uit een andere bron dan de instellingssubsidie? Nee, dat is niet mogelijk. Het is wel mogelijk een algemene reserve te vormen vanuit een andere bron van inkomsten. 8. Is het nog mogelijk om een reserve of voorziening te vormen ten laste van de instellingssubsidie? Het is niet mogelijk om reserves of voorzieningen te vormen vanuit de instellingssubsidie. Want de subsidie is voor activiteiten. U kunt wel vanuit eigen geld een voorziening of reserve vormen. 9. Is het uitgangspunt voor de afbouwregeling de toegekende of vastgestelde instellingssubsidie 2011? Het uitgangspunt voor de afbouwregeling is de in 2011 toegekende instellingsubsidie. 10. Mag ik nog een egalisatiereserve vormen vanuit de instellingssubsidie? U mag een egalisatiereserve opbouwen bij subsidies vanaf Dit betekent dat het voor de meeste organisaties sinds 2012 niet langer mogelijk is om een egalisatiereserve op te bouwen vanuit de subsidie. 11. Moet ik alleen het subsidiedeel verantwoorden? Ja, bij de verantwoording geeft u in een verklaring aan wat de werkelijke kosten en opbrengsten zijn. Omdat u in 2012, 2013 en 2014 nog de egalisatiereserve mag gebruiken voor activiteiten, moet u hier ook inzicht in geven. Organisaties die een egalisatiereserve hebben moeten bij de verantwoording ook een jaarrekening voegen. 12. Wat betekent een deugdelijke financiële administratie? Dit betekent dat uw administratie zo is ingericht dat de rechten en verplichtingen, uitgaven en ontvangsten en kosten en opbrengsten gecontroleerd kunnen worden. 3

4 13. Wat gebeurt er met de al opgebouwde egalisatiereserve en in hoeverre heeft deze invloed op de instellingssubsidie? De egalisatiereserve die u eind 2011 heeft opgebouwd kunt u tot 2014 besteden. Dit kan aan de taken waarvoor de instellingssubsidie in 2011 is gegeven. Geeft u bij uw aanvraag instellingssubsidie 2012, 2013 en 2014 aan de egalisatiereserve voor de hierboven genoemde taken te gebruiken? Dan zijn er geen gevolgen voor de subsidie. Is dit niet het geval en is de egalisatiereserve nog steeds (deels) beschikbaar? Dan wordt deze van de instellingssubsidie in 2014 afgetrokken. 14. Welke regels zijn er rondom internationale activiteiten? Komen de activiteiten ten goede aan de patiënten en gehandicapten in Nederland? Dan komen internationale activiteiten voor subsidie in aanmerking. 15. Valt lidmaatschap van een internationaal samenwerkingsverband hier ook onder? Dit is mogelijk voor zover dit lidmaatschap van belang is voor bijvoorbeeld informatievoorziening. Ook hier geldt dat het ten goede moet komen aan de patiënten en gehandicapten in Nederland. 16. Is het zinvol om te fuseren of loop ik dan subsidie mis? Ja, want onder bepaalde voorwaarden kunt u nog steeds de instellingssubsidie of vouchers krijgen. Vouchers 1. Wat is een voucher? Wilt u subsidie voor activiteiten die te maken hebben met inspraak van patiënten- en gehandicaptenorganisaties? Dan kunt u een projectsubsidie met vouchers aanvragen. Pg-organisaties hebben via de voucher een stem in de invulling van de activiteiten en de uitvoering van het project. Een voucher steunt namelijk de projectsubsidieaanvraag van de subsidieaanvrager. Het is geen waardebon en ook geen zelfstandig recht op subsidieverstrekking. 2. Kan ik mijn voucher opknippen? Nee, een voucher is niet op te knippen. Binnen een projectplan kunt u wel meerdere thema s uitwerken. Daardoor kunt u meerdere belangen van meerdere doelgroepen combineren. 3. Wat gebeurt er met mijn voucher als ik die niet uitgeef? Zet u een voucher niet op tijd in? Dan verliest deze zijn gebruikerswaarde. Er is namelijk beperkt geld beschikbaar per jaar. En de projecten moeten plaatsvinden in het jaar waarvoor de vouchers gelden. 4. De projectsubsidie wordt vastgesteld op basis van werkelijke kosten, wat betekent dit? In de kaderregeling en het Beleidskader staat dat Fonds PGO de subsidie vaststelt op basis van werkelijke kosten (en opbrengsten). Het gaat dus om daadwerkelijk gemaakte kosten. De totale werkelijke kosten zijn alleen goed te controleren als die in de begroting (vooraf) en in het financieel verslag (achteraf) goed gespecificeerd zijn. 4

5 Ook moet er een heldere projectadministratie zijn voor de verplichte accountantscontrole en voor steekproeven. 5. Kan ik wijzigingen in mijn project doorvoeren? De realiteit kan soms anders zijn dan uw planning. Wilt u tijdens de uitvoering van een project wezenlijke veranderingen doorvoeren ten opzichte van het goedgekeurde projectvoorstel? Dan moet u dit melden bij Fonds PGO. 6. Hoe maak ik kosten van externe inhuur inzichtelijk? De kosten van extern ingehuurd personeel moet u verantwoorden in de projectadministratie. Dit doet u met facturen en betaalbewijzen. Op deze manier is te controleren of de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. 7. Hoe maak ik de kosten voor inzet eigen personeel inzichtelijk? Zet uw organisatie eigen personeel in voor de uitvoering van het project? Dan is de verantwoording en de controle complexer. Zonder een controle op de uren kan Fonds PGO niet vaststellen of de loonkosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Wilt u loonkosten van intern personeel in aanmerking laten komen voor subsidie? Dan moet u een urenregistratie bijhouden. Werkt uw organisatie zelf al met een tijdschrijfsysteem? Dan is dat de basis voor de vaststelling van het aantal uren. 8. Wat zijn overige subsidiabele kosten? Naast loonkosten zijn er natuurlijk nog andere kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Uitgangspunt is dat het moet gaan om kosten die aan het project zijn toe te rekenen. Deze kosten moet u in de projectadministratie onderbouwen met facturen en betaalbewijzen (directe kosten). Is er sprake van indirecte kosten aan het project? Dan moet u in de administratie een onderbouwing van de toerekening opnemen bij de factuur. Een voorbeeld van dit laatste is als een deel van de pandhuur aan het project wordt toegerekend. U moet dan laten zien dat het toegerekende deel van de huur ten laste van het project komt. Voorbeelden van indirecte kosten zijn reiskosten, administratiekosten en ICT kosten. 9. Van welk uurloon kan ik uitgaan? U kunt bij de verantwoording de werkelijke loonkosten opvoeren. Maar u mag hierbij ook van de volgende formule uitgaan: een forfaitaire opslag (van 30%) op het bruto uurloon (incl. vakantietoeslag en eventuele eindejaarsuitkering) ter dekking van kosten als WW-afdrachten, WIA-afdrachten, pensioenafdrachten en CAO-afdrachten. De formule voor de berekening van het uurloon komt er dan als volgt uit te zien: uren x (bruto uurloon + 8% vakantietoeslag + toeslag eindejaarsuitkering) x 1,3 (30% forfaitaire opslag). 10. Zijn de kosten van een accountant subsidiabel? Ja, voor zover deze zijn toe te rekenen aan het project. 5

6 Fonds PGO subsidieert landelijke patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties. Hier vindt u informatie over PGO-subsidies Algemeen 1. Zijn lidmaatschappen van mondiale organisaties toegestaan? Het opvoeren van de kosten van het lidmaatschap, is niet mogelijk. Maar is een Europees initiatief bijvoorbeeld niet voor handen, waardoor u naar een mondiaal samenwerkingsverband uit moet wijken? Dan kan Fonds PGO van deze regel afwijken. 2. Wij zijn de enige patiëntenvereniging ter wereld en moeten naar medische beurzen in Amerika om informatie te halen. Mag dat? Internationale activiteiten zijn mogelijk. Maar het moet dan wel gaan om informatievoorziening voor de Nederlandse doelgroep. 3. Komt onderzoek ook voor subsidie in aanmerking binnen stroom 1? Wetenschappelijk onderzoek is niet subsidiabel binnen stroom Behouden wij bij een samenwerkingsverband de subsidie? Uw organisatie kan de subsidie behouden als de organisatie wordt samengevoegd met een andere organisatie. De nieuwe samenwerkingsvorm kan dan als 1 geheel subsidie aanvragen. U kan daarbij aanspraak maken op de som van de instellingssubsidies van beide organisaties. Uiteraard moet de nieuwe organisatie wel aan alle voorwaarden voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. 5. Tot wanneer blijft die dubbele subsidie bij een samenwerkingsverband in stand? Hoogstwaarschijnlijk tot en met Daarna hangt het af van de beoordeling van het beleidskader en van de politieke ontwikkelingen. 6. U heeft het over samenwerken in 2014, kunt u al iets zeggen over 2015? In 2015 wordt het beleidskader geëvalueerd. Er wordt ook gekeken of er genoeg samenwerkingsverbanden tot stand zijn gebracht. Het beleidskader richt zich namelijk op samenwerken. Maar hoe dat in de toekomst er precies uit gaat zien is nog niet te zeggen. 7. Samenwerken kost geld: is daar een apart potje voor? Nee, maar PGOsupport kan wel ondersteuning geven bij onder andere fusieprocessen. 8. Zijn er andere samenwerkingsverbanden mogelijk dan een fusie? Jazeker, niet alleen een juridische fusie is subsidiabel. Federatievormen zijn bijvoorbeeld ook mogelijk. 9. Zijn de kosten van een gezamenlijke ledenadministratie die uitgesplitst wordt per vereniging subsidiabel? Nee, dit zijn instandhoudingkosten. 6

7 10. Is het subsidiabel als 2 organisaties de backoffice samenvoegen? Als het om de activiteiten die daaruit voortvloeien, lotgenotencontact en informatievoorziening gaat wel. De organisaties moeten wel apart een aanvraag indienen. 11. Zijn semi directe kosten (bestuurskosten/voorbereidingskosten) subsidiabel? Kosten die iedere vereniging moet maken, zoals bestuurskosten zijn niet subsidiabel. Behalve als bijvoorbeeld 1 bestuurslid wordt vrijgemaakt voor 1 activiteit op het gebied van lotgenotencontact en/of informatievoorziening. 12. Zijn redactiekosten ook subsidiabel? Alle kosten die verband houden met een bepaalde activiteit op het gebied van lotgenotencontact of informatievoorziening zijn subsidiabel. Campagnekosten en brochures vallen bijvoorbeeld onder informatievoorziening. In het beleidskader staat wat informatievoorziening is. Maar deze lijst is niet uitputtend. 13. Wie komen er in aanmerking voor instellingssubsidie? Geldt de regel 1 organisatie per aandoening al? Nee, die regel geldt niet. Wel wordt samenwerking aangemoedigd. In 2015 vindt er een veldconsultatie plaats. Er wordt dan gekeken in hoeverre er aansluiting is gezocht tussen verschillende organisaties. Dan worden eventueel verdere aanpassingen van het beleidskader gedaan. 14. Geldt de regel 1 organisatie per aandoening niet meer? En wat betekent dit voor eventuele nieuwe organisaties? Het veld is compleet en alle aandoeningen worden door een organisatie vertegenwoordigd. Om als nieuwe organisatie voor subsidie in aanmerking te komen is dus heel lastig. 15. Is er al duidelijkheid over hoe de regelgeving er voor de periode na 2015 uit zal zien? Nee, hier is nog geen duidelijkheid over. 16. Waarom werkt Fonds PGO met papier in het tijdperk van digitalisering? En is er nog geen elektronische handtekening mogelijk? Binnen het ministerie van VWS is men bezig met digitalisering. In de toekomst wordt dat ook bij Fonds PGO doorgevoerd. 17. Hoe zit het met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg? Is daar geen subsidiegeld voor beschikbaar? Niet binnen subsidiestroom 1. Binnen subsidiestroom 2 is daar wel ruimte voor. 18. Hoe zit het met 25 contributie? Mag ik mijn leden 1 korting geven als zij automatische incasso gebruiken? Korting mag wanneer je het als administratieve last boekt en als het gaat om een redelijk bedrag (maximaal 1). 19. Wanneer geldt de eis van minimaal 100 leden die een contributie van minimaal 25 per jaar betalen? 7

8 De peildatum is 1 september Aanvragen 1. Hoe zit het met de timing van de aanvraagperiode. Is mijn beschikking na de vaststellingsaanvraag dan al binnen? Het is niet 100% zeker dat u voor 1 oktober uw beslissing ontvangen heeft. De beschikking moet uiterlijk 5 maanden na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling. Mocht u daar problemen door ondervinden, neem dan contact met Fonds PGO op. 2. Moeten er op beide terreinen (informatievoorziening en lotgenotencontact) activiteiten ontwikkeld worden om voor subsidie binnen stroom 1 in aanmerking te komen? Ja, maar in de praktijk blijkt dat veel activiteiten een tweezijdig karakter hebben. Op een lotgenotenbijeenkomst kan iemand bijvoorbeeld informatie geven. 3. Hoe moet een activiteitenoverzicht er uitzien? Stelt Fonds PGO daar kwaliteitseisen aan? Het activiteitenplan is vormvrij. U hoeft hiervoor geen formulier te gebruiken. Let er wel op het plan inzicht geeft in de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. Ook moet de omvang en duur van de activiteit duidelijk zijn. En u moet de activiteiten doelmatig uitvoeren. De kosten van de activiteit moeten dus in verhouding staan tot de opbrengsten en bijdragen aan de realisatie van het doel. 4. Is het verrichten van meer activiteiten dan aangegeven in het activiteitenplan een probleem? Meer is geen probleem, minder wel. Financieel 1. Wordt er vastgesteld op basis van een jaarrekening? Nee, vanaf 2014 wordt niet meer vastgesteld op basis van een jaarrekening. Er wordt ambtshalve vastgesteld. Dat betekent dat er geen aanvraag tot vaststelling meer nodig is. Maar heeft u bij de verantwoording over 2012 en 2013 een egalisatiereserve? Dan moet u een jaarrekening meesturen. Is uw subsidie hoger dan ? Dan valt u onder een andere regeling en gelden er andere regels. 2. Moet de gehele egalisatiereserve opgemaakt worden voor 31 december 2014? Alleen de egalisatiereserve die u met subsidie heeft gevormd, moet voor 31 december 2014 op zijn. U mag een egalisatiereserve opbouwen bij instellingssubsidies van en meer. Dit betekent dat het voor de meeste organisaties vanaf 2012 niet langer mogelijk is om een egalisatiereserve op te bouwen vanuit de instellingssubsidie. De egalisatiereserve die u eind 2011 heeft opgebouwd kunt u tot en met 2014 besteden. (Aan de taken waarvoor de instellingssubsidie in 2011 is gegeven.) Geeft u bij uw aanvraag instellingssubsidie 2014 aan de egalisatiereserve voor die taken te gebruiken? Dan zijn er geen gevolgen voor de instellingssubsidie. Is dit niet het geval en is de egalisatiereserve in 2015 nog steeds (deels) beschikbaar? Dan wordt deze van de instellingssubsidie voor 2014 afgetrokken. 8

9 3. Wij hebben een voorziening gevormd (voor een deel uit subsidiegelden) voor een lustrum dat valt in Mag dat? Dit gaat om een bijzondere voorziening. U kunt deze laten staan als deze is opgebouwd voor Volstaat een Excel lijst of moet ik een speciaal boekhoudprogramma gebruiken om door de steekproef te komen? Er zijn geen eisen aan de boekhouding. Algemeen geldt wel dat bij Excel de kans groter is op fouten. Fonds PGO geeft daarom de voorkeur aan een boekhoudprogramma. 5. Selectie bij de steekproef. Hoe gaat dat? Dit vindt deels aselectief en deels selectief plaats. 6. Op welke criteria wordt er gelet bij een selectieve steekproef? Is er een egalisatiereserve en/of een voorziening? Gaat het om organisaties van ongeveer 100 leden of om nieuwe organisaties? En soms is er vanwege eerdere onderzoeken reden voor controle. 7. Vindt de steekproef plaats na 2014? De steekproef kan ook al in 2014 zijn. 8. Moeten we een accountantsverklaring (of controleverklaring) kunnen overleggen tijdens een steekproef? Nee, voor Fonds PGO is die accountantsverklaring niet meer nodig. Ontvangt u een subsidie van meer dan ? Dan blijft een accountantsverklaring (tegenwoordig: controleverklaring) vereist. 9. Waar wordt er bij de toets van 25 op gelet? Op daadwerkelijke betaling of op vastgesteld bedrag? Het gaat om de daadwerkelijke betaling. 9

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11613 3 augustus 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2009, nr. HO&S/Prog/139873,

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2011-2012 2. Toelichting Reglement BWGS voor het schooljaar 2012-2013 3. Artikel 1 Begripsbepalingen 7

Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2011-2012 2. Toelichting Reglement BWGS voor het schooljaar 2012-2013 3. Artikel 1 Begripsbepalingen 7 Inhoud pagina Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2011-2012 2 Reglement BWGS voor het schooljaar 2012-2013 3 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 7 Hoofdstuk II Premie Artikel

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Algemeen 9 3. Stroomschema sollicitatieplicht

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Algemene toelichting op de verordening

Algemene toelichting op de verordening Algemene toelichting op de verordening Beleid Op 8 mei 2012 heeft het College beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) binnen de gemeente. In het

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT INHOUDSOPGAVE DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT 02 Inleiding 02 WAT MOET IK DOEN ALS DE WERKGEVER MIJN LOON NIET MEER BETAALT? 03 WAT IS SURSEANCE

Nadere informatie

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT Stichting COMMIT Versie 1.0 Maart 2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 3. Planning en begroting... 7 4. Financiële verantwoording...

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Investeringprioriteit B. Actief en gezond ouder worden Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 12 maart 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie