Handleiding Excelsjabloon. Informatiebeheersplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Excelsjabloon. Informatiebeheersplan"

Transcriptie

1 / Handleiding Handleiding Excelsjabloon Informatiebeheersplan

2 INHOUD 1 VERSIEBEHEER HET SJABLOON Waarom? Indeling ALGEMENE RICHTLIJNEN VELDENMODEL MET SPECIFIEKE RICHTLIJNEN Naam en inhoud Structuur Datering Bewaarniveau Wettelijke bewaartermijn Administratieve bewaartermijn Bestemming Raadplegingregime Persoonsgegevens Hergebruik Drager relaties Metadata Opmerkingen FUNCTIONALITEITEN Rapportering Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 2 van 27

3 1 VERSIEBEHEER Voor de duidelijke opvolging van de versies van het sjabloon wordt, zowel in het sjabloon als in de handleiding een versiegeschiedenis voorzien. Versie Datum Auteur Wijziging Quincy Oeyen Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 3 van 27

4 2 HET SJABLOON 2.1 WAAROM? Het sjabloon voor een informatiebeheersplan (IBP) is in eerste instantie gericht op de Vlaamse overheid. Met dit sjabloon wil de Coördinerende archiefdienst enerzijds de entiteiten helpen om aan de Omzendbrief betreffende het archiefbeheer van de Vlaamse overheid (DVO/BZ/P&O/2008/3) te voldoen. Het sjabloon is dan ook verplicht te gebruiken door de instanties die onder het toepassingsgebied van deze omzendbrief vallen. Anderzijds wil dit sjabloon ook bijdragen aan de opmaak van goede, gefundeerde, kwaliteitsvolle en vooral bruikbare informatiebeheersplannen. Dit sjabloon is opgesteld met het oog op twee evoluties: De ontwikkeling van het Vlaams register voor overheidsinformatie, een applicatie met achterliggende databank voor het registreren en dynamisch beheren van de informatie over bestuursdocumenten binnen de Vlaamse overheid. De integratie van het veldenmodel voor selectielijsten zoals ontwikkeld door de selectiecommissie Vlaamse overheid. Met het oog op bovenstaande evoluties besloot de Coördinerende archiefdienst in afstemming met haar klanten om het bestaande Word-sjabloon onder de loep te nemen en te streven naar een optimalisatie op volgende vlakken: Gebruiksvriendelijkheid standaardisatie Datakwaliteit Het nut van bepaalde velden De relatie met het veldenmodel voor een selectielijst. Een selectielijst bestaat minimum uit de volgende velden naam en inhoud, structuur, bewaarniveau, wettelijke bewaartermijn, administratieve bewaartermijn, bestemming, relaties, metadata en opmerkingen. Het voorbereiden op de realisatie van het register voor overheidsinformatie Dit sjabloon is in de eerste plaats gemaakt met de het oog op de entiteiten van de Vlaamse overheid. Toch kan het ook als voorbeeld en generiek model dienen voor andere zorgdragers zoals lokale besturen. 2.2 INDELING Het sjabloon bestaat uit 4 verschillende tabbladen: Identificatie: dit tabblad bevat de identificatiegegevens van de entiteit waarvoor het informatiebeheersplan wordt opgemaakt. Het gaat meer bepaald om de naam van het beleidsdomein en de naam van de entiteit. U kiest deze namen uit gestandaardiseerde keuzelijsten. Bij ingrijpende wijzigingen in de organisatiestructuur zal er een nieuwe release van Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 4 van 27

5 het Excel-sjabloon verschijnen waarin de keuzelijsten zijn aangepast. Naast de naam moet ook steeds het versienummer van het informatiebeheersplan ingevuld worden. Deze drie gegevens - beleidsdomein, entiteit en versie moet u verplicht invullen vooraleer u start met de opmaak van de fiche. Ze vormen de basis voor het unieke ID. Naast de identificatiegegevens bevat dit tabblad ook de goedkeuringsworkflow voor een informatiebeheersplan. Het is dan ook de bedoeling dat deze data steeds correct worden ingevuld. Deze data geven de Coördinerende archiefdienst namelijk een duidelijk zicht op de reeds genomen stappen, faciliteren de kwaliteitscontrole en zorgen ervoor dat alle essentiële stappen worden doorlopen vooraleer het ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de selectiecommissie. Verder bevat dit tabblad ook de versiegeschiedenis van het sjabloon zelf en de aanduiding van de release waarin gewerkt wordt. Deze velden zijn voornamelijk van belang voor het bewaken van de datakwaliteit. IBP: dit tabblad bevat het eigenlijke informatiebeheersplan. Meer informatie over de beschikbare velden en de gegevens die u hierin moet invullen, vindt u onder 3 algemene richtlijnen en 4 veldenmodel met specifieke richtlijnen. Rapportering: dit tabblad bevat een aantal standaardrapporten. Meer uitleg over de rapporten en hoe ze berekend worden is te vinden onder 5 functionaliteiten. Keuzelijsten: dit tabblad bevat de achterliggende waarden voor de keuzelijsten die gebruikt worden voor de tabbladen identificatie en IBP. U kan hier enkel gegevens ingeven voor de velden taakgebied, taak, handeling. Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 5 van 27

6 3 ALGEMENE RICHTLIJNEN 1 Omwille van de uniformiteit moet de structurele integriteit van het sjabloon ten allen tijde gewaarborgd blijven. Dit houdt in dat er enerzijds geen velden toegevoegd of verwijderd mogen worden en dat er anderzijds geen wijzigingen mogen worden aangebracht aan de keuzelijsten. Inzake deze keuzelijsten is het ook van belang om op te merken dat er telkens maar één optie van toepassing kan zijn. Om de vorm en de structuur van het sjabloon te bewaren is er dan ook voor gekozen om het volledige Excel-werkblad en de diverse tabbladen met een wachtwoord te beveiligen. Het sjabloon is echter geen statisch gegeven en bijgevolg mogen goed gemotiveerde suggesties voor de uitbreiding van de keuzelijsten steeds bezorgd worden aan de Coördinerende archiefdienst: 2 In de vrije tekstvelden worden geen afkortingen gebruikt. Het gebruik van afkortingen, vooral specifieke afkortingen, bemoeilijkt de begrijpelijkheid en leesbaarheid van de informatiebeheersplannen. Afkortingen zijn bovendien vaak tijds- en organisatiegebonden. Zo wordt het directieoverleg, zelfs binnen dezelfde entiteit, soms aangeduid als: DO, Dirco, DOV,... en stellen we vast dat deze zelfs naast elkaar worden gebruikt. 3 Alle velden zijn verplicht in te vullen, maar niet alle velden zullen altijd relevant zijn. In deze velden moet niet van toepassing ingevuld worden. Dit wordt altijd voluit en op deze manier geschreven, aangezien afkortingen niet worden toegelaten in een informatiebeheersplan. In het geval dat het gaat om een veld met keuzelijst werd dit voor gedefinieerd. 4 De verantwoordingen van de bewaartermijnen of de bestemmingen moeten steeds goed doordacht en betekenisvol zijn. Let er dan ook op dat deze in overeenstemming zijn met de inhoudsomschrijvingen. Dus niet: de serie Persberichten permanent bewaren omwille van de juridische waarde of de serie verslagen van teamoverleg bewaren gedurende 30 jaar omwille van de verantwoordingsplicht. 5 Het sjabloon voor een informatiebeheersplan bestaat uit een aantal velden die opgedeeld zijn in verschillende kolommen, met al dan niet achterliggende keuzelijsten, om de datakwaliteit te kunnen waarborgen. Datakwaliteit is van cruciaal belang om enerzijds een goede import in het Vlaams register van overheidsinformatie te garanderen en anderzijds om diverse rapporteringen toe te laten. 6 Meer informatie over de opmaak van een informatiebeheersplan vindt u op Ondersteuning bij de opmaak van het informatiebeheersplan kan u in eerste instantie vinden bij de beleidsdomeinarchivarissen en in tweede instantie bij de Coördinerende archiefdienst. Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 6 van 27

7 4 VELDENMODEL MET SPECIFIEKE RICHTLIJNEN 4.1 NAAM EN INHOUD ID Dit veld bevat de unieke identificatiecode van elk informatieobject. Het ID is opgebouwd uit enerzijds de unieke entiteitscode zoals deze toegekend is binnen Wegwijs Organisatie en anderzijds uit een samentrekking van 2 groepen van 3 cijfers. Standaard is in elk sjabloon de mogelijkheid voorzien dat er 5000 unieke objecten gemaakt kunnen worden. Het eerste informatieobject van het Facilitair Bedrijf wordt aangeduid met de volgende code: OVO001834_000_000 Informatieobjecttype Naam_informatieobject Standaard ingevuld. Dit veld bevat het type van het informatieobject. Er zijn twee keuzemogelijkheden: Serie: reeks van gelijksoortige documenten of dossiers : alle dossiers rond het verstrekken van subsidies voor zonnepanelen samen vormen de serie: subsidiedossiers inzake zonnepanelen Dossier geheel van documenten die dezelfde zaak betreffen. Deze waarde kan enkel als het over een projectdossier gaat. : dossier over de implementatie van X De naam waarmee het informatieobject wordt aangeduid. Als er een benaming bestaat die afkomstig is uit de wet- of regelgeving, moet deze hier ingevuld worden. Deze waarde moet duidelijk aangeven waarover het informatieobject handelt en moet Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 7 van 27

8 bijgevolg altijd betekenisvol ingevuld zijn. De waarde niet van toepassing is niet geldig. Er moet dus altijd een betekenisvolle naam staan. Notulen van de Vlaamse Regering, Briefwisseling, Adviesdossiers in kader van X, Subsidiedossiers in kader van het cultureel-erfgoeddecreet Omschrijving_informatieobject Inhoudelijke beschrijving van het informatieobject. Hier moet aangegeven worden waarover het informatieobject gaat en binnen welke context het tot stand komt. In dit veld worden ook steeds synoniemen of andere namen weergegeven. Deze omschrijving heeft als doel om een betere inschatting te maken van de inhoud van het informatieobject. Het is dan ook essentieel dat deze omschrijving altijd betekenisvol is en ze kan dus nooit de waarde niet van toepassing bevatten. De waarde niet van toepassing is niet geldig. Er moet dus altijd een betekenisvolle uitleg staan die het informatieobject duidelijk kadert en omschrijft. De omschrijving van de serie Verslagen van teamoverleg is dan de volgende: Dit overleg brengt de leden van team X samen. In dit overleg wordt de voortgang van de taken en projecten die binnen het team gerealiseerd moeten worden, besproken. Het informatieobject bevat de vergaderverslagen, agenda s en bijlagen. Het informatieobject wordt intern ook aangeduid als info werkoverleg. Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 8 van 27

9 4.2 STRUCTUUR De structuur van het informatiebeheersplan moet gezien worden als de kapstok waaraan alles wordt opgehangen. Taakgebied Een taakgebied is een geheel van onderling samenhangende taken. Om het taakgebied te bepalen kan inspiratie gehaald worden uit de beleidsvelden en de kerntakenplannen. Het is vooral van belang dat dit taakgebied stabiel is. Het wordt dus best niet gekoppeld aan organisatiestructuren zoals afdelingen, cellen Welzijnszorg, Personeel en organisatie, Facilitaire dienstverlening en vastgoed, waterinfrastructuur en zeewezen, Leefmilieu, energie Taak De waarde niet van toepassing is niet geldig. Er moet dus altijd een betekenisvolle naam staan. Een taak is een geheel van onderling samenhangende handelingen die dezelfde doelstellingen hebben. De taken vloeien voort uit de taakgebieden. Financieel beheer, advisering inzake beleid, personeelsbeheer, Handeling De waarde niet van toepassing is niet geldig. Er moet dus altijd een betekenisvolle naam staan. Een handeling is een geheel van werkzaamheden die door een bestuurlijke entiteit worden uitgevoerd om een bepaalde taak te vervullen en die één of meerdere informatieobjecten opleveren. Verlenen van advies, controle van de rekening, verstrekken van vergunningen. Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 9 van 27

10 4.3 DATERING Begindatum Dit veld geeft het jaar aan waarin het informatieobject (bv. de serie) voor het eerst gecreëerd is. Dit veld is gestructureerd door middel van een keuzelijst. Als de begindatum niet gekend is, dient er Onbekend ingevuld te worden. Einddatum Dit veld is altijd verplicht en de waarde niet van toepassing is geen geldige waarde. Dit veld geeft het laatste jaar aan waarin het informatieobject gecreëerd is. Als de einddatum niet gekend is, dient er Onbekend ingevuld te worden. Als het informatieobject nog steeds gecreëerd wordt, dan dient de waarde Lopende ingevuld te worden. Dit veld is altijd verplicht en de waarde niet van toepassing is geen geldige waarde. Als er een einddatum is, maar de serie wordt onder een andere naam of vorm verder gezet dan moet het veld Associatief ingevuld worden. 4.4 BEWAARNIVEAU Bewaarniveau Aanduiding van het bestuursniveau, en de entiteit, die instaat voor de bewaring van het informatieobject. Er zijn steeds twee mogelijkheden: Het bewaarniveau ligt bij de organisatie zelf Het bewaarniveau ligt bij een andere organisatie: o o o Zorg ervoor dat het bewaarniveau is afgestemd of gecontroleerd in de selectielijst van het andere bestuursniveau en dat er duidelijke beheersregels worden afgesproken Verifieer zeker ook of het wel degelijk over dezelfde informatie gaat. Stem de bewaartermijn en bestemming af op de afgesproken beheersregels en vermijd dubbele bewaring. De volgende vormvereisten zijn van toepassing: Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 10 van 27

11 o o o o De entiteitsnaam moet dezelfde zijn als diegene die in Wegwijs Organisatie voorkomt. Vooraleer de entiteitsnaam wordt aangegeven, dient eerst het bestuursniveau aangeduid te worden. Een entiteit, zoals opgenomen in Wegwijs Organisatie, wordt gescheiden van het bestuursniveau door een : De entiteit, zoals opgenomen in Wegwijs Organisatie, wordt gescheiden van de subentiteit (bv. een afdeling) door een,. Het noemen van een subentiteit is optioneel. Vlaamse overheid: Onroerend Erfgoed Vlaamse overheid: Het Facilitair Bedrijf, Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Lokale besturen: steden en gemeenten Lokale besturen: OCMW s Lokale besturen; polders en wateringen Lokale besturen: provincies Indien er voor het bewaarniveau in kwestie al een gevalideerd informatiebeheersplan of een gevalideerde selectielijst bestaat dan dient de correcte verwijzing hiernaar ingevuld te worden in het veld Associatief. 4.5 WETTELIJKE BEWAARTERMIJN ALGEMENE OPMERKING: Onderstaande velden zijn altijd verplicht, indien er een wettelijke bewaartermijn voor het informatieobject in kwestie bestaat. Bijvoorbeeld bij facturen, contracten, overheidsopdrachten, subsidiedossiers, Indien er echter geen wettelijke bewaartermijn is, is het van belang om steeds de waarde niet van toepassing op te nemen. Dit zorgt enerzijds voor een hogere datakwaliteit met het oog op de latere import in een databank en anderzijds vereenvoudigt het de screening voor de Coördinerende archiefdienst en de selectiecommissie Vlaamse overheid. Waarde2 De numerieke waarde die de duur van de wettelijke bewaartermijn uitdrukt. Indien er geen wettelijke bewaartermijn bestaat en er enkel een administratieve bewaartermijn wordt opgegeven, vul je hier niet Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 11 van 27

12 van toepassing in. Niet van toepassing, 1, 2, 5, 10, 13, 15, Tijdseenheid2 Dit drukt de tijdseenheid uit, waarop het veld 'waarde2' betrekking heeft. Hier zijn de volgende keuzemogelijkheden voorzien: Dag Maand Jaar Niet van toepassing Indien er geen wettelijke bewaartermijn bestaat en er enkel een administratieve bewaartermijn wordt opgegeven, vul je hier niet van toepassing in. Termijnspecificatie2 Dit is een specificatie van het moment waarop de wettelijke bewaartermijn ingaat. De volgende keuzemogelijkheden zijn hier voorzien: Na opmaak van het informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen vanaf het moment dat het dossier wordt opgestart of het stuk wordt opgemaakt. Bv. verslagen van teamoverleg Na ontvangst van het informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen als het stuk of dossier wordt ontvangen. Bv. subsidiedossiers Na verzending van het informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen als het stuk of dossier wordt verzonden. Bv. aangetekende zendingen, betekeningen Na nieuwe versie van het informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 12 van 27

13 wanneer er een nieuwe versie wordt opgemaakt. Bv. beleidsnota s, informatiebeheersplannen Na definitieve versie (al dan niet na goedkeuring) van het informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen wanneer een stuk of dossier zijn definitieve versie heeft bereikt. Het moment dat het een definitieve versie wordt, kan bepaald worden door een (formele) goedkeuring. Bv. uitgavenbegroting, functiebeschrijving Na afhandeling van het informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen na de afhandeling of de afsluiting van een stuk of dossier Bv. personeelsdossiers, stedenbouwkundige dossiers Na afhandeling van een gerelateerd informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen na de afhandeling of afsluiting van een gerelateerd stuk of dossier. Bv. De bewaartermijn van de ambtshalve saneringen begint pas te lopen als het terugvorderingsdossier lastens de saneringsplichtigen is afgesloten, de bewaartermijn van een handleiding voor een toepassing begint pas te lopen, nadat de toepassing in kwestie uit dienst genomen wordt. Na afloop van het informatieobject Wordt toegekend wanneer de bewaartermijn begint te lopen op het moment dat de termijn waarop het stuk of dossier betrekking heeft is verstreken Bv. meerjarenbegroting, hoofdprogramma s van de Europese structuurfondsen (ESF, EFRO, INTERREG, ), contracten, overeenkomsten. Na publicatie van het informatieobject Wordt toegekend wanneer de bewaartermijn begint te lopen wanneer het stuk of dossier (gedeeltelijk) is gepubliceerd via bijvoorbeeld een website, brochure, tijdschrift, boek, Belgisch Staatsblad, Vlaamse Codex, Bv. Jaarverslagen, Opmaakdossiers van regelgeving, weekmenu s van een restaurant. Niet van toepassing Deze waarde kan enkel gekozen worden als er geen wettelijke bewaartermijn bestaat en er een administratieve bewaartermijn is gedefinieerd Als de wettelijke termijnspecificatie afwijkt van de standaard keuzelijst dan dient er contact opgenomen te worden met de Coördinerende archiefdienst zodat de waarde in kwestie aan de Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 13 van 27

14 keuzelijst kan toegevoegd worden. Indien er geen wettelijke bewaartermijn bestaat en er enkel een administratieve bewaartermijn wordt opgegeven, vul je hier niet van toepassing in. Extra_info_termijnspecificatie2 Hier kan, indien nodig, de termijnspecificatie verder verduidelijkt worden. Indien er geen wettelijke bewaartermijn bestaat en er enkel een administratieve bewaartermijn wordt opgegeven, vul je hier niet van toepassing in. Als de termijnspecificatie na publicatie van het informatieobject is dan kan hier verduidelijkt worden waar of hoe (website, monografie, Belgisch Staatsblad, ) deze publicatie gebeurt. Verantwoording_bewaartermijn2 Dit veld is niet verplicht, maar indien het niet gebruikt wordt, dient er wel niet van toepassing ingevuld worden. Motivatie of toelichting bij de opgegeven wettelijke bewaartermijn. Hier wordt, indien van toepassing, altijd de wet- en/of regelgeving gespecifieerd. Hier wordt ook altijd een link opgenomen naar de Vlaamse Codex, het Belgisch Staatsblad, etc. Deze link moet als een hyperlink in het Excel-document opgenomen worden. Dit impliceert dus dat de volledige cel als link zal fungeren. Indien er geen wettelijke bewaartermijn bestaat en er enkel een administratieve bewaartermijn wordt opgegeven, vul je hier niet van toepassing in. Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 14 van 27

15 De verantwoording voor de bewaartermijn van facturen luidt als volgt: Op basis van het Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, art. 25, de Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen, art. 6 en Wetboek BTW, art is er geen enkele wettelijke bepaling meer voorhanden om boekhoudkundige stukken langer te bewaren. 4.6 ADMINISTRATIEVE BEWAARTERMIJN ALGEMENE OPMERKING: Als er een wettelijke bewaartermijn werd opgenomen voor dit informatieobject en deze is voldoende duidelijk en uitvoerbaar met het oog op de eigen interne werking, is er geen nood aan het bijkomend definiëren van een administratieve bewaartermijn (Een administratie kan bijvoorbeeld vinden dat bepaalde zaken langen bewaard moeten worden, dan in de wetgeving wordt voorgeschreven). In dat geval volstaat het om onderstaande velden steeds de waarde niet van toepassing toe te kennen. Indien er enkel een administratieve bewaartermijn is, moeten steeds alle velden ingevuld worden. Waarde De numerieke waarde die de duur van de administratieve bewaartermijn uitdrukt.. De administratieve bewaartermijn kan een eigen onderbouwd voorstel zijn of een afwijking van de wettelijke bewaartermijn indien er, omwille van goede redenen wordt gekozen voor een langere bewaartermijn. Als er een wettelijke bewaartermijn bestaat en deze kan ongewijzigd toegepast worden, kan in dit veld de optie niet van toepassing gebruikt worden. Niet van toepassing, 1, 2, 5, 10, 13, 15, Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 15 van 27

16 Tijdseenheid Dit drukt de tijdseenheid uit, waarop het veld 'waarde' betrekking heeft. Hier zijn de volgende keuzemogelijkheden voorzien: Dag Maand Jaar Niet van toepassing (deze waarde kan enkel gekozen worden als de wettelijke bewaartermijn ongewijzigd toepasbaar is) Als er een wettelijke bewaartermijn bestaat en deze kan ongewijzigd toegepast worden, kan in dit veld de optie niet van toepassing gebruikt worden. Termijnspecificatie Dit is de specificatie van het moment waarop de administratieve bewaartermijn ingaat. De volgende keuzemogelijkheden zijn hier voorzien: Na opmaak van het informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen vanaf het moment dat het dossier wordt opgestart of het stuk wordt opgemaakt. Bv. verslagen van teamoverleg Na ontvangst van het informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen als het stuk of dossier wordt ontvangen. Bv. subsidiedossiers Na verzending van het informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen als het stuk of dossier wordt verzonden. Bv. aangetekende zendingen, betekeningen Na nieuwe versie van het informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen wanneer er een nieuwe versie wordt opgemaakt. Bv. beleidsnota s, informatiebeheersplannen Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 16 van 27

17 Na definitieve versie (al dan niet na goedkeuring) van het informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen wanneer een stuk of dossier zijn definitieve versie heeft bereikt. Het moment dat het een definitieve versie wordt, kan bepaald worden door een (formele) goedkeuring. Bv. uitgavenbegroting, functiebeschrijving Na afhandeling van het informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen na de afhandeling of de afsluiting van een stuk of dossier Bv. personeelsdossiers, stedenbouwkundige dossiers Na afhandeling van een gerelateerd informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen na de afhandeling of afsluiting van een gerelateerd stuk of dossier. Bv. De bewaartermijn van de ambtshalve saneringen begint pas te lopen als het terugvorderingsdossier lastens de saneringsplichtigen is afgesloten, de bewaartermijn van een handleiding voor een toepassing begint pas te lopen, nadat de toepassing in kwestie uit dienst genomen wordt. Na afloop van het informatieobject Wordt toegekend wanneer de bewaartermijn begint te lopen op het moment dat de termijn waarop het stuk of dossier betrekking heeft is verstreken Bv. meerjarenbegroting, hoofdprogramma s van de Europese structuurfondsen (ESF, EFRO, INTERREG, ), contracten, overeenkomsten. Na publicatie van het informatieobject Wordt toegekend wanneer de bewaartermijn begint te lopen wanneer het stuk of dossier (gedeeltelijk) is gepubliceerd via bijvoorbeeld een website, brochure, tijdschrift, boek, Belgisch Staatsblad, Vlaamse Codex, Bv. Jaarverslagen, Opmaakdossiers van regelgeving, weekmenu s van een restaurant. Niet van toepassing Deze waarde kan enkel gekozen worden als de wettelijke bewaartermijn effectief toepasbaar is Als er een wettelijke bewaartermijn bestaat en deze kan ongewijzigd toegepast worden, kan in de veld de optie niet van toepassing gebruikt worden. Mits een goed onderbouwde motivering kan er een afwijking van Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 17 van 27

18 deze standaardwaarden bekomen worden bij de Coördinerende archiefdienst. Extra_info_termijnspecificatie Hier kan, indien nodig, de termijnspecificatie verder worden verduidelijkt. Als de termijnspecificatie na publicatie van het informatieobject is dan kan hier worden verduidelijkt waar of hoe (website, monografie, Belgisch Staatsblad, ) deze publicatie gebeurd. Verantwoording_bewaartermijn Dit veld is niet verplicht, maar indien het niet gebruikt wordt, dient er wel niet van toepassing ingevuld worden. Motivatie of toelichting bij de opgegeven administratieve bewaartermijn. De redenering die aangeeft waarom er voor die bepaalde administratieve bewaartermijn is gekozen. Als er afgeweken wordt van de wettelijke bewaartermijn dan moet hier duidelijk blijken waarom deze keuze is gemaakt. Als er een wettelijke bewaartermijn bestaat en deze kan ongewijzigd toegepast worden, kan in de veld de optie niet van toepassing gebruikt worden. Omwille van de verantwoordingsplicht dient dit informatieobject x- jaar bewaard te worden. Dit informatieobject dient bewaard te worden tot er een nieuwe versie is opgemaakt, aangezien de vorige versie ter inspiratie kan dienen. Dit informatieobject heeft een lange bewaartermijn, omdat op basis hiervan de zakelijke rechten van de Vlaamse overheid op de aangekochte gronden kunnen worden bewezen. Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 18 van 27

19 4.7 BESTEMMING Bestemming Verantwoording_bestemming Aanduiding wat er met het informatieobject moet gebeuren wanneer de wettelijke en/of administratieve bewaartermijn verstreken is. De mogelijkheden zijn: Bewaren: het informatieobject wordt permanent (tot in de eeuwigheid) bewaard. Bewaren na steekproef: slechts een steekproef van het informatieobject wordt permanent bewaard. De rest wordt vernietigd. Vernietigen: het informatieobject wordt, conform de heersende procedures, op een gecontroleerde manier vernietigd. Deze motivatie wordt zo goed mogelijk onderbouwd aan de hand van argumenten. Deze moet tijdens de kwaliteitscontrole immers toelaten om na te gaan of het voorstel tot bestemming weloverwogen is. In het geval dat de opgegeven bestemming gebaseerd is op wet- en/of regelgeving, wordt hier gespecifieerd om welke wet- en/of regelgeving het gaat. Bestemming is vernietigen Het gaat om werkdocumenten die geen enkele waarde meer hebben na het verstrijken van de administratieve bewaartermijn. Na afloop van de bewaartermijn heeft dit informatieobject geen enkele juridische of administratieve waarde meer. Bestemming is bewaren Deze informatieobjecten geven inzicht in het communicatiebeleid dat gedurende een bepaalde periode door de entiteit is gevoerd. Dit informatieobject kan beleidsintenties of beleidsbeslissingen bevatten die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leidend ambtenaar. Omwille van het cultureel-maatschappelijk belang. Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 19 van 27

20 Bewaren na steekproef: verwijs naar selectievoorschriften Van de facturen wordt 1 jaar op 5 bewaard, aangezien dit een beeld schetst van de financiële uitgaven gedurende een legislatuur. De reden om voor deze steekproefmethode te kiezen is te vinden in het veld selectievoorschriften. Selectievoorschriften Dit veld is altijd verplicht en kan nooit de waarde niet van toepassing bevatten. Indien er bij de bestemming extra voorwaarden voldaan moeten worden dan moeten deze voorwaarden hier verduidelijkt worden. Als de bestemming bewaren na steekproef is, moet hier aangegeven worden over welke steekproef het gaat en hoe deze uitgevoerd moet worden. Het is ook hier van belang om aan te geven waarom voor een bepaalde steekproef gekozen is. De steekproef wordt pas uitgevoerd als de bewaartermijn verstreken is. 4.8 RAADPLEGINGSREGIME Aselecte steekproef, 1 jaar op 5 bewaren, De keuze voor 1 jaar op 5 is ingegeven door de duurtijd van een legislatuur. Door steeds het 2 de jaar in een legislatuur te bewaren, weerhoud je telkens dezelfde dwarsdoorsnede. Dit veld is verplicht, indien het veld bestemming, de waarde bewaren na steekproef heeft gekregen. Raadplegingsregime Aanduiding van de mate waarin het informatieobject toegankelijk is voor raadpleging. De drie eerste keuzemogelijkheden zijn gebaseerd op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. De keuzemogelijkheden zijn: Bekendgemaakt: Het informatieobject is al gepubliceerd of op een andere manier bekendgemaakt aan de buitenwereld. Openbaar: Het informatieobject is met zekerheid openbaar, er zijn geen uitzonderingen op de openbaarheid (meer) van toepassing. In principe openbaar: Het informatieobject is in principe openbaar. Dit betekent dat het in Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 20 van 27

21 principe aangevraagd mag worden voor inzage, maar dat het mogelijk is dat er uitzonderingen inzake de openbaarheid van toepassing zijn en de inzage, na afweging, kan geweigerd worden. Deze optie moet altijd gekozen worden als er gevoelige persoonsgegevens aanwezig zijn. Niet van toepassing Deze optie kan enkel gekozen worden als de entiteit in kwestie toestemming van zowel de selectiecommissie Vlaamse overheid als de Coördinerende archiefdienst heeft. Dit veld kan enkel niet van toepassing zijn als de entiteit in kwestie toestemming heeft van zowel de selectiecommissie Vlaamse overheid als de Coördinerende archiefdienst. Als de verslagen van een overleg gepubliceerd worden op een website dan wordt hier de waarde bekendgemaakt gekozen. Dossiers die gevoelige persoonsgegevens bevatten (bv. personeelsdossiers) zijn altijd in principe openbaar. 4.9 PERSOONSGEGEVENS Gevoelige_persoonsgegevens Het informatieobject bevat al dan niet gevoelige persoonsgegevens. Er dient niet nader gespecifieerd te worden om welke gevoelige persoonsgegevens het gaat. en van gevoelige persoonsgegevens zijn: politieke overtuiging, seksuele voorkeur, gerechtelijk verleden, evaluaties, etc. Om te bepalen of het al dan niet om gevoelige persoonsgegevens gaat, worden best de artikels 6, 7 en 8 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens bekeken. In dit veld geeft u antwoord op de vraag: Bevat dit informatieobject gevoelige persoonsgegevens? Hier zijn twee mogelijkheden: Ja Nee Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 21 van 27

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1

TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1 TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1 Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden is een product van het Programma Archief 2020, waarin het Ministerie van OCW samen met gemeenten,

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van creditfacturen. vernietigen van papieren creditfacturen

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van creditfacturen. vernietigen van papieren creditfacturen HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van creditfacturen en het vernietigen van papieren creditfacturen Sebastiaan Stevens en Anton Ike Adviseurs Informatievoorziening COA/IA/DI December 2011

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 28/2012 van 4 april 2012 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Overheid, departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed om

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN Erfgoedcel Noorderkempen Grote Markt 1 2300 Turnhout 014 44 33 62 info@erfgoedcelnoorderkempen.be Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen, 2011 Erfgoedbank Noorderkempen

Nadere informatie

E-mails: hoe klasseren en goed archiveren? t Stad is van iedereen.

E-mails: hoe klasseren en goed archiveren? t Stad is van iedereen. E-mails: hoe klasseren en goed archiveren? t Stad is van iedereen. FILIP BOUDREZ, 2006 INHOUD 1. INLEIDING 5 2. KWALITEITSVEREISTEN VOOR EEN 9 ARCHIVERINGSPROCEDURE VOOR E-MAILS 2.1 Juridisch kader 9

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

We gaan digitaal. Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

We gaan digitaal. Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Brochures: aanbevelingen en advies 6 We gaan digitaal Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

E-facturatie. Vragen & antwoorden

E-facturatie. Vragen & antwoorden E-facturatie Vragen & antwoorden Algemene vragen Heeft de elektronische factuur dezelfde juridische waarde als een elektronische factuur? Ja. De vorm van de factuur, hetzij op papier, hetzij in een elektronisch

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur ADVIES GIDS De factuur Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak Lieven Cloots - Kristof Willekens EEN UITGAVE VAN 01 02 03 04 05

Nadere informatie

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022)

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022) 1/265 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 08/2015 van 19 maart 2015 Betreft: Aanvraag van Federale Overheidsdienst Financiën betreffende de mededeling van verschillende categorieën

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Toekomstgerichte studie over de potentiële

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverstrekking 2006

Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Datum: Aantal pagina s: 12 januari 2007 35 Pagina 2 van 35 INHOUDSOPGAVE Samenvatting...3 1.1 Aanleiding van het onderzoek...8 1.2 Doel van het onderzoek...8 1.3 Reikwijdte

Nadere informatie