Handleiding Excelsjabloon. Informatiebeheersplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Excelsjabloon. Informatiebeheersplan"

Transcriptie

1 / Handleiding Handleiding Excelsjabloon Informatiebeheersplan

2 INHOUD 1 VERSIEBEHEER HET SJABLOON Waarom? Indeling ALGEMENE RICHTLIJNEN VELDENMODEL MET SPECIFIEKE RICHTLIJNEN Naam en inhoud Structuur Datering Bewaarniveau Wettelijke bewaartermijn Administratieve bewaartermijn Bestemming Raadplegingregime Persoonsgegevens Hergebruik Drager relaties Metadata Opmerkingen FUNCTIONALITEITEN Rapportering Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 2 van 27

3 1 VERSIEBEHEER Voor de duidelijke opvolging van de versies van het sjabloon wordt, zowel in het sjabloon als in de handleiding een versiegeschiedenis voorzien. Versie Datum Auteur Wijziging Quincy Oeyen Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 3 van 27

4 2 HET SJABLOON 2.1 WAAROM? Het sjabloon voor een informatiebeheersplan (IBP) is in eerste instantie gericht op de Vlaamse overheid. Met dit sjabloon wil de Coördinerende archiefdienst enerzijds de entiteiten helpen om aan de Omzendbrief betreffende het archiefbeheer van de Vlaamse overheid (DVO/BZ/P&O/2008/3) te voldoen. Het sjabloon is dan ook verplicht te gebruiken door de instanties die onder het toepassingsgebied van deze omzendbrief vallen. Anderzijds wil dit sjabloon ook bijdragen aan de opmaak van goede, gefundeerde, kwaliteitsvolle en vooral bruikbare informatiebeheersplannen. Dit sjabloon is opgesteld met het oog op twee evoluties: De ontwikkeling van het Vlaams register voor overheidsinformatie, een applicatie met achterliggende databank voor het registreren en dynamisch beheren van de informatie over bestuursdocumenten binnen de Vlaamse overheid. De integratie van het veldenmodel voor selectielijsten zoals ontwikkeld door de selectiecommissie Vlaamse overheid. Met het oog op bovenstaande evoluties besloot de Coördinerende archiefdienst in afstemming met haar klanten om het bestaande Word-sjabloon onder de loep te nemen en te streven naar een optimalisatie op volgende vlakken: Gebruiksvriendelijkheid standaardisatie Datakwaliteit Het nut van bepaalde velden De relatie met het veldenmodel voor een selectielijst. Een selectielijst bestaat minimum uit de volgende velden naam en inhoud, structuur, bewaarniveau, wettelijke bewaartermijn, administratieve bewaartermijn, bestemming, relaties, metadata en opmerkingen. Het voorbereiden op de realisatie van het register voor overheidsinformatie Dit sjabloon is in de eerste plaats gemaakt met de het oog op de entiteiten van de Vlaamse overheid. Toch kan het ook als voorbeeld en generiek model dienen voor andere zorgdragers zoals lokale besturen. 2.2 INDELING Het sjabloon bestaat uit 4 verschillende tabbladen: Identificatie: dit tabblad bevat de identificatiegegevens van de entiteit waarvoor het informatiebeheersplan wordt opgemaakt. Het gaat meer bepaald om de naam van het beleidsdomein en de naam van de entiteit. U kiest deze namen uit gestandaardiseerde keuzelijsten. Bij ingrijpende wijzigingen in de organisatiestructuur zal er een nieuwe release van Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 4 van 27

5 het Excel-sjabloon verschijnen waarin de keuzelijsten zijn aangepast. Naast de naam moet ook steeds het versienummer van het informatiebeheersplan ingevuld worden. Deze drie gegevens - beleidsdomein, entiteit en versie moet u verplicht invullen vooraleer u start met de opmaak van de fiche. Ze vormen de basis voor het unieke ID. Naast de identificatiegegevens bevat dit tabblad ook de goedkeuringsworkflow voor een informatiebeheersplan. Het is dan ook de bedoeling dat deze data steeds correct worden ingevuld. Deze data geven de Coördinerende archiefdienst namelijk een duidelijk zicht op de reeds genomen stappen, faciliteren de kwaliteitscontrole en zorgen ervoor dat alle essentiële stappen worden doorlopen vooraleer het ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de selectiecommissie. Verder bevat dit tabblad ook de versiegeschiedenis van het sjabloon zelf en de aanduiding van de release waarin gewerkt wordt. Deze velden zijn voornamelijk van belang voor het bewaken van de datakwaliteit. IBP: dit tabblad bevat het eigenlijke informatiebeheersplan. Meer informatie over de beschikbare velden en de gegevens die u hierin moet invullen, vindt u onder 3 algemene richtlijnen en 4 veldenmodel met specifieke richtlijnen. Rapportering: dit tabblad bevat een aantal standaardrapporten. Meer uitleg over de rapporten en hoe ze berekend worden is te vinden onder 5 functionaliteiten. Keuzelijsten: dit tabblad bevat de achterliggende waarden voor de keuzelijsten die gebruikt worden voor de tabbladen identificatie en IBP. U kan hier enkel gegevens ingeven voor de velden taakgebied, taak, handeling. Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 5 van 27

6 3 ALGEMENE RICHTLIJNEN 1 Omwille van de uniformiteit moet de structurele integriteit van het sjabloon ten allen tijde gewaarborgd blijven. Dit houdt in dat er enerzijds geen velden toegevoegd of verwijderd mogen worden en dat er anderzijds geen wijzigingen mogen worden aangebracht aan de keuzelijsten. Inzake deze keuzelijsten is het ook van belang om op te merken dat er telkens maar één optie van toepassing kan zijn. Om de vorm en de structuur van het sjabloon te bewaren is er dan ook voor gekozen om het volledige Excel-werkblad en de diverse tabbladen met een wachtwoord te beveiligen. Het sjabloon is echter geen statisch gegeven en bijgevolg mogen goed gemotiveerde suggesties voor de uitbreiding van de keuzelijsten steeds bezorgd worden aan de Coördinerende archiefdienst: 2 In de vrije tekstvelden worden geen afkortingen gebruikt. Het gebruik van afkortingen, vooral specifieke afkortingen, bemoeilijkt de begrijpelijkheid en leesbaarheid van de informatiebeheersplannen. Afkortingen zijn bovendien vaak tijds- en organisatiegebonden. Zo wordt het directieoverleg, zelfs binnen dezelfde entiteit, soms aangeduid als: DO, Dirco, DOV,... en stellen we vast dat deze zelfs naast elkaar worden gebruikt. 3 Alle velden zijn verplicht in te vullen, maar niet alle velden zullen altijd relevant zijn. In deze velden moet niet van toepassing ingevuld worden. Dit wordt altijd voluit en op deze manier geschreven, aangezien afkortingen niet worden toegelaten in een informatiebeheersplan. In het geval dat het gaat om een veld met keuzelijst werd dit voor gedefinieerd. 4 De verantwoordingen van de bewaartermijnen of de bestemmingen moeten steeds goed doordacht en betekenisvol zijn. Let er dan ook op dat deze in overeenstemming zijn met de inhoudsomschrijvingen. Dus niet: de serie Persberichten permanent bewaren omwille van de juridische waarde of de serie verslagen van teamoverleg bewaren gedurende 30 jaar omwille van de verantwoordingsplicht. 5 Het sjabloon voor een informatiebeheersplan bestaat uit een aantal velden die opgedeeld zijn in verschillende kolommen, met al dan niet achterliggende keuzelijsten, om de datakwaliteit te kunnen waarborgen. Datakwaliteit is van cruciaal belang om enerzijds een goede import in het Vlaams register van overheidsinformatie te garanderen en anderzijds om diverse rapporteringen toe te laten. 6 Meer informatie over de opmaak van een informatiebeheersplan vindt u op Ondersteuning bij de opmaak van het informatiebeheersplan kan u in eerste instantie vinden bij de beleidsdomeinarchivarissen en in tweede instantie bij de Coördinerende archiefdienst. Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 6 van 27

7 4 VELDENMODEL MET SPECIFIEKE RICHTLIJNEN 4.1 NAAM EN INHOUD ID Dit veld bevat de unieke identificatiecode van elk informatieobject. Het ID is opgebouwd uit enerzijds de unieke entiteitscode zoals deze toegekend is binnen Wegwijs Organisatie en anderzijds uit een samentrekking van 2 groepen van 3 cijfers. Standaard is in elk sjabloon de mogelijkheid voorzien dat er 5000 unieke objecten gemaakt kunnen worden. Het eerste informatieobject van het Facilitair Bedrijf wordt aangeduid met de volgende code: OVO001834_000_000 Informatieobjecttype Naam_informatieobject Standaard ingevuld. Dit veld bevat het type van het informatieobject. Er zijn twee keuzemogelijkheden: Serie: reeks van gelijksoortige documenten of dossiers : alle dossiers rond het verstrekken van subsidies voor zonnepanelen samen vormen de serie: subsidiedossiers inzake zonnepanelen Dossier geheel van documenten die dezelfde zaak betreffen. Deze waarde kan enkel als het over een projectdossier gaat. : dossier over de implementatie van X De naam waarmee het informatieobject wordt aangeduid. Als er een benaming bestaat die afkomstig is uit de wet- of regelgeving, moet deze hier ingevuld worden. Deze waarde moet duidelijk aangeven waarover het informatieobject handelt en moet Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 7 van 27

8 bijgevolg altijd betekenisvol ingevuld zijn. De waarde niet van toepassing is niet geldig. Er moet dus altijd een betekenisvolle naam staan. Notulen van de Vlaamse Regering, Briefwisseling, Adviesdossiers in kader van X, Subsidiedossiers in kader van het cultureel-erfgoeddecreet Omschrijving_informatieobject Inhoudelijke beschrijving van het informatieobject. Hier moet aangegeven worden waarover het informatieobject gaat en binnen welke context het tot stand komt. In dit veld worden ook steeds synoniemen of andere namen weergegeven. Deze omschrijving heeft als doel om een betere inschatting te maken van de inhoud van het informatieobject. Het is dan ook essentieel dat deze omschrijving altijd betekenisvol is en ze kan dus nooit de waarde niet van toepassing bevatten. De waarde niet van toepassing is niet geldig. Er moet dus altijd een betekenisvolle uitleg staan die het informatieobject duidelijk kadert en omschrijft. De omschrijving van de serie Verslagen van teamoverleg is dan de volgende: Dit overleg brengt de leden van team X samen. In dit overleg wordt de voortgang van de taken en projecten die binnen het team gerealiseerd moeten worden, besproken. Het informatieobject bevat de vergaderverslagen, agenda s en bijlagen. Het informatieobject wordt intern ook aangeduid als info werkoverleg. Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 8 van 27

9 4.2 STRUCTUUR De structuur van het informatiebeheersplan moet gezien worden als de kapstok waaraan alles wordt opgehangen. Taakgebied Een taakgebied is een geheel van onderling samenhangende taken. Om het taakgebied te bepalen kan inspiratie gehaald worden uit de beleidsvelden en de kerntakenplannen. Het is vooral van belang dat dit taakgebied stabiel is. Het wordt dus best niet gekoppeld aan organisatiestructuren zoals afdelingen, cellen Welzijnszorg, Personeel en organisatie, Facilitaire dienstverlening en vastgoed, waterinfrastructuur en zeewezen, Leefmilieu, energie Taak De waarde niet van toepassing is niet geldig. Er moet dus altijd een betekenisvolle naam staan. Een taak is een geheel van onderling samenhangende handelingen die dezelfde doelstellingen hebben. De taken vloeien voort uit de taakgebieden. Financieel beheer, advisering inzake beleid, personeelsbeheer, Handeling De waarde niet van toepassing is niet geldig. Er moet dus altijd een betekenisvolle naam staan. Een handeling is een geheel van werkzaamheden die door een bestuurlijke entiteit worden uitgevoerd om een bepaalde taak te vervullen en die één of meerdere informatieobjecten opleveren. Verlenen van advies, controle van de rekening, verstrekken van vergunningen. Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 9 van 27

10 4.3 DATERING Begindatum Dit veld geeft het jaar aan waarin het informatieobject (bv. de serie) voor het eerst gecreëerd is. Dit veld is gestructureerd door middel van een keuzelijst. Als de begindatum niet gekend is, dient er Onbekend ingevuld te worden. Einddatum Dit veld is altijd verplicht en de waarde niet van toepassing is geen geldige waarde. Dit veld geeft het laatste jaar aan waarin het informatieobject gecreëerd is. Als de einddatum niet gekend is, dient er Onbekend ingevuld te worden. Als het informatieobject nog steeds gecreëerd wordt, dan dient de waarde Lopende ingevuld te worden. Dit veld is altijd verplicht en de waarde niet van toepassing is geen geldige waarde. Als er een einddatum is, maar de serie wordt onder een andere naam of vorm verder gezet dan moet het veld Associatief ingevuld worden. 4.4 BEWAARNIVEAU Bewaarniveau Aanduiding van het bestuursniveau, en de entiteit, die instaat voor de bewaring van het informatieobject. Er zijn steeds twee mogelijkheden: Het bewaarniveau ligt bij de organisatie zelf Het bewaarniveau ligt bij een andere organisatie: o o o Zorg ervoor dat het bewaarniveau is afgestemd of gecontroleerd in de selectielijst van het andere bestuursniveau en dat er duidelijke beheersregels worden afgesproken Verifieer zeker ook of het wel degelijk over dezelfde informatie gaat. Stem de bewaartermijn en bestemming af op de afgesproken beheersregels en vermijd dubbele bewaring. De volgende vormvereisten zijn van toepassing: Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 10 van 27

11 o o o o De entiteitsnaam moet dezelfde zijn als diegene die in Wegwijs Organisatie voorkomt. Vooraleer de entiteitsnaam wordt aangegeven, dient eerst het bestuursniveau aangeduid te worden. Een entiteit, zoals opgenomen in Wegwijs Organisatie, wordt gescheiden van het bestuursniveau door een : De entiteit, zoals opgenomen in Wegwijs Organisatie, wordt gescheiden van de subentiteit (bv. een afdeling) door een,. Het noemen van een subentiteit is optioneel. Vlaamse overheid: Onroerend Erfgoed Vlaamse overheid: Het Facilitair Bedrijf, Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Lokale besturen: steden en gemeenten Lokale besturen: OCMW s Lokale besturen; polders en wateringen Lokale besturen: provincies Indien er voor het bewaarniveau in kwestie al een gevalideerd informatiebeheersplan of een gevalideerde selectielijst bestaat dan dient de correcte verwijzing hiernaar ingevuld te worden in het veld Associatief. 4.5 WETTELIJKE BEWAARTERMIJN ALGEMENE OPMERKING: Onderstaande velden zijn altijd verplicht, indien er een wettelijke bewaartermijn voor het informatieobject in kwestie bestaat. Bijvoorbeeld bij facturen, contracten, overheidsopdrachten, subsidiedossiers, Indien er echter geen wettelijke bewaartermijn is, is het van belang om steeds de waarde niet van toepassing op te nemen. Dit zorgt enerzijds voor een hogere datakwaliteit met het oog op de latere import in een databank en anderzijds vereenvoudigt het de screening voor de Coördinerende archiefdienst en de selectiecommissie Vlaamse overheid. Waarde2 De numerieke waarde die de duur van de wettelijke bewaartermijn uitdrukt. Indien er geen wettelijke bewaartermijn bestaat en er enkel een administratieve bewaartermijn wordt opgegeven, vul je hier niet Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 11 van 27

12 van toepassing in. Niet van toepassing, 1, 2, 5, 10, 13, 15, Tijdseenheid2 Dit drukt de tijdseenheid uit, waarop het veld 'waarde2' betrekking heeft. Hier zijn de volgende keuzemogelijkheden voorzien: Dag Maand Jaar Niet van toepassing Indien er geen wettelijke bewaartermijn bestaat en er enkel een administratieve bewaartermijn wordt opgegeven, vul je hier niet van toepassing in. Termijnspecificatie2 Dit is een specificatie van het moment waarop de wettelijke bewaartermijn ingaat. De volgende keuzemogelijkheden zijn hier voorzien: Na opmaak van het informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen vanaf het moment dat het dossier wordt opgestart of het stuk wordt opgemaakt. Bv. verslagen van teamoverleg Na ontvangst van het informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen als het stuk of dossier wordt ontvangen. Bv. subsidiedossiers Na verzending van het informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen als het stuk of dossier wordt verzonden. Bv. aangetekende zendingen, betekeningen Na nieuwe versie van het informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 12 van 27

13 wanneer er een nieuwe versie wordt opgemaakt. Bv. beleidsnota s, informatiebeheersplannen Na definitieve versie (al dan niet na goedkeuring) van het informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen wanneer een stuk of dossier zijn definitieve versie heeft bereikt. Het moment dat het een definitieve versie wordt, kan bepaald worden door een (formele) goedkeuring. Bv. uitgavenbegroting, functiebeschrijving Na afhandeling van het informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen na de afhandeling of de afsluiting van een stuk of dossier Bv. personeelsdossiers, stedenbouwkundige dossiers Na afhandeling van een gerelateerd informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen na de afhandeling of afsluiting van een gerelateerd stuk of dossier. Bv. De bewaartermijn van de ambtshalve saneringen begint pas te lopen als het terugvorderingsdossier lastens de saneringsplichtigen is afgesloten, de bewaartermijn van een handleiding voor een toepassing begint pas te lopen, nadat de toepassing in kwestie uit dienst genomen wordt. Na afloop van het informatieobject Wordt toegekend wanneer de bewaartermijn begint te lopen op het moment dat de termijn waarop het stuk of dossier betrekking heeft is verstreken Bv. meerjarenbegroting, hoofdprogramma s van de Europese structuurfondsen (ESF, EFRO, INTERREG, ), contracten, overeenkomsten. Na publicatie van het informatieobject Wordt toegekend wanneer de bewaartermijn begint te lopen wanneer het stuk of dossier (gedeeltelijk) is gepubliceerd via bijvoorbeeld een website, brochure, tijdschrift, boek, Belgisch Staatsblad, Vlaamse Codex, Bv. Jaarverslagen, Opmaakdossiers van regelgeving, weekmenu s van een restaurant. Niet van toepassing Deze waarde kan enkel gekozen worden als er geen wettelijke bewaartermijn bestaat en er een administratieve bewaartermijn is gedefinieerd Als de wettelijke termijnspecificatie afwijkt van de standaard keuzelijst dan dient er contact opgenomen te worden met de Coördinerende archiefdienst zodat de waarde in kwestie aan de Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 13 van 27

14 keuzelijst kan toegevoegd worden. Indien er geen wettelijke bewaartermijn bestaat en er enkel een administratieve bewaartermijn wordt opgegeven, vul je hier niet van toepassing in. Extra_info_termijnspecificatie2 Hier kan, indien nodig, de termijnspecificatie verder verduidelijkt worden. Indien er geen wettelijke bewaartermijn bestaat en er enkel een administratieve bewaartermijn wordt opgegeven, vul je hier niet van toepassing in. Als de termijnspecificatie na publicatie van het informatieobject is dan kan hier verduidelijkt worden waar of hoe (website, monografie, Belgisch Staatsblad, ) deze publicatie gebeurt. Verantwoording_bewaartermijn2 Dit veld is niet verplicht, maar indien het niet gebruikt wordt, dient er wel niet van toepassing ingevuld worden. Motivatie of toelichting bij de opgegeven wettelijke bewaartermijn. Hier wordt, indien van toepassing, altijd de wet- en/of regelgeving gespecifieerd. Hier wordt ook altijd een link opgenomen naar de Vlaamse Codex, het Belgisch Staatsblad, etc. Deze link moet als een hyperlink in het Excel-document opgenomen worden. Dit impliceert dus dat de volledige cel als link zal fungeren. Indien er geen wettelijke bewaartermijn bestaat en er enkel een administratieve bewaartermijn wordt opgegeven, vul je hier niet van toepassing in. Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 14 van 27

15 De verantwoording voor de bewaartermijn van facturen luidt als volgt: Op basis van het Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, art. 25, de Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen, art. 6 en Wetboek BTW, art is er geen enkele wettelijke bepaling meer voorhanden om boekhoudkundige stukken langer te bewaren. 4.6 ADMINISTRATIEVE BEWAARTERMIJN ALGEMENE OPMERKING: Als er een wettelijke bewaartermijn werd opgenomen voor dit informatieobject en deze is voldoende duidelijk en uitvoerbaar met het oog op de eigen interne werking, is er geen nood aan het bijkomend definiëren van een administratieve bewaartermijn (Een administratie kan bijvoorbeeld vinden dat bepaalde zaken langen bewaard moeten worden, dan in de wetgeving wordt voorgeschreven). In dat geval volstaat het om onderstaande velden steeds de waarde niet van toepassing toe te kennen. Indien er enkel een administratieve bewaartermijn is, moeten steeds alle velden ingevuld worden. Waarde De numerieke waarde die de duur van de administratieve bewaartermijn uitdrukt.. De administratieve bewaartermijn kan een eigen onderbouwd voorstel zijn of een afwijking van de wettelijke bewaartermijn indien er, omwille van goede redenen wordt gekozen voor een langere bewaartermijn. Als er een wettelijke bewaartermijn bestaat en deze kan ongewijzigd toegepast worden, kan in dit veld de optie niet van toepassing gebruikt worden. Niet van toepassing, 1, 2, 5, 10, 13, 15, Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 15 van 27

16 Tijdseenheid Dit drukt de tijdseenheid uit, waarop het veld 'waarde' betrekking heeft. Hier zijn de volgende keuzemogelijkheden voorzien: Dag Maand Jaar Niet van toepassing (deze waarde kan enkel gekozen worden als de wettelijke bewaartermijn ongewijzigd toepasbaar is) Als er een wettelijke bewaartermijn bestaat en deze kan ongewijzigd toegepast worden, kan in dit veld de optie niet van toepassing gebruikt worden. Termijnspecificatie Dit is de specificatie van het moment waarop de administratieve bewaartermijn ingaat. De volgende keuzemogelijkheden zijn hier voorzien: Na opmaak van het informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen vanaf het moment dat het dossier wordt opgestart of het stuk wordt opgemaakt. Bv. verslagen van teamoverleg Na ontvangst van het informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen als het stuk of dossier wordt ontvangen. Bv. subsidiedossiers Na verzending van het informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen als het stuk of dossier wordt verzonden. Bv. aangetekende zendingen, betekeningen Na nieuwe versie van het informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen wanneer er een nieuwe versie wordt opgemaakt. Bv. beleidsnota s, informatiebeheersplannen Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 16 van 27

17 Na definitieve versie (al dan niet na goedkeuring) van het informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen wanneer een stuk of dossier zijn definitieve versie heeft bereikt. Het moment dat het een definitieve versie wordt, kan bepaald worden door een (formele) goedkeuring. Bv. uitgavenbegroting, functiebeschrijving Na afhandeling van het informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen na de afhandeling of de afsluiting van een stuk of dossier Bv. personeelsdossiers, stedenbouwkundige dossiers Na afhandeling van een gerelateerd informatieobject Wordt toegekend als de bewaartermijn begint te lopen na de afhandeling of afsluiting van een gerelateerd stuk of dossier. Bv. De bewaartermijn van de ambtshalve saneringen begint pas te lopen als het terugvorderingsdossier lastens de saneringsplichtigen is afgesloten, de bewaartermijn van een handleiding voor een toepassing begint pas te lopen, nadat de toepassing in kwestie uit dienst genomen wordt. Na afloop van het informatieobject Wordt toegekend wanneer de bewaartermijn begint te lopen op het moment dat de termijn waarop het stuk of dossier betrekking heeft is verstreken Bv. meerjarenbegroting, hoofdprogramma s van de Europese structuurfondsen (ESF, EFRO, INTERREG, ), contracten, overeenkomsten. Na publicatie van het informatieobject Wordt toegekend wanneer de bewaartermijn begint te lopen wanneer het stuk of dossier (gedeeltelijk) is gepubliceerd via bijvoorbeeld een website, brochure, tijdschrift, boek, Belgisch Staatsblad, Vlaamse Codex, Bv. Jaarverslagen, Opmaakdossiers van regelgeving, weekmenu s van een restaurant. Niet van toepassing Deze waarde kan enkel gekozen worden als de wettelijke bewaartermijn effectief toepasbaar is Als er een wettelijke bewaartermijn bestaat en deze kan ongewijzigd toegepast worden, kan in de veld de optie niet van toepassing gebruikt worden. Mits een goed onderbouwde motivering kan er een afwijking van Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 17 van 27

18 deze standaardwaarden bekomen worden bij de Coördinerende archiefdienst. Extra_info_termijnspecificatie Hier kan, indien nodig, de termijnspecificatie verder worden verduidelijkt. Als de termijnspecificatie na publicatie van het informatieobject is dan kan hier worden verduidelijkt waar of hoe (website, monografie, Belgisch Staatsblad, ) deze publicatie gebeurd. Verantwoording_bewaartermijn Dit veld is niet verplicht, maar indien het niet gebruikt wordt, dient er wel niet van toepassing ingevuld worden. Motivatie of toelichting bij de opgegeven administratieve bewaartermijn. De redenering die aangeeft waarom er voor die bepaalde administratieve bewaartermijn is gekozen. Als er afgeweken wordt van de wettelijke bewaartermijn dan moet hier duidelijk blijken waarom deze keuze is gemaakt. Als er een wettelijke bewaartermijn bestaat en deze kan ongewijzigd toegepast worden, kan in de veld de optie niet van toepassing gebruikt worden. Omwille van de verantwoordingsplicht dient dit informatieobject x- jaar bewaard te worden. Dit informatieobject dient bewaard te worden tot er een nieuwe versie is opgemaakt, aangezien de vorige versie ter inspiratie kan dienen. Dit informatieobject heeft een lange bewaartermijn, omdat op basis hiervan de zakelijke rechten van de Vlaamse overheid op de aangekochte gronden kunnen worden bewezen. Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 18 van 27

19 4.7 BESTEMMING Bestemming Verantwoording_bestemming Aanduiding wat er met het informatieobject moet gebeuren wanneer de wettelijke en/of administratieve bewaartermijn verstreken is. De mogelijkheden zijn: Bewaren: het informatieobject wordt permanent (tot in de eeuwigheid) bewaard. Bewaren na steekproef: slechts een steekproef van het informatieobject wordt permanent bewaard. De rest wordt vernietigd. Vernietigen: het informatieobject wordt, conform de heersende procedures, op een gecontroleerde manier vernietigd. Deze motivatie wordt zo goed mogelijk onderbouwd aan de hand van argumenten. Deze moet tijdens de kwaliteitscontrole immers toelaten om na te gaan of het voorstel tot bestemming weloverwogen is. In het geval dat de opgegeven bestemming gebaseerd is op wet- en/of regelgeving, wordt hier gespecifieerd om welke wet- en/of regelgeving het gaat. Bestemming is vernietigen Het gaat om werkdocumenten die geen enkele waarde meer hebben na het verstrijken van de administratieve bewaartermijn. Na afloop van de bewaartermijn heeft dit informatieobject geen enkele juridische of administratieve waarde meer. Bestemming is bewaren Deze informatieobjecten geven inzicht in het communicatiebeleid dat gedurende een bepaalde periode door de entiteit is gevoerd. Dit informatieobject kan beleidsintenties of beleidsbeslissingen bevatten die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leidend ambtenaar. Omwille van het cultureel-maatschappelijk belang. Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 19 van 27

20 Bewaren na steekproef: verwijs naar selectievoorschriften Van de facturen wordt 1 jaar op 5 bewaard, aangezien dit een beeld schetst van de financiële uitgaven gedurende een legislatuur. De reden om voor deze steekproefmethode te kiezen is te vinden in het veld selectievoorschriften. Selectievoorschriften Dit veld is altijd verplicht en kan nooit de waarde niet van toepassing bevatten. Indien er bij de bestemming extra voorwaarden voldaan moeten worden dan moeten deze voorwaarden hier verduidelijkt worden. Als de bestemming bewaren na steekproef is, moet hier aangegeven worden over welke steekproef het gaat en hoe deze uitgevoerd moet worden. Het is ook hier van belang om aan te geven waarom voor een bepaalde steekproef gekozen is. De steekproef wordt pas uitgevoerd als de bewaartermijn verstreken is. 4.8 RAADPLEGINGSREGIME Aselecte steekproef, 1 jaar op 5 bewaren, De keuze voor 1 jaar op 5 is ingegeven door de duurtijd van een legislatuur. Door steeds het 2 de jaar in een legislatuur te bewaren, weerhoud je telkens dezelfde dwarsdoorsnede. Dit veld is verplicht, indien het veld bestemming, de waarde bewaren na steekproef heeft gekregen. Raadplegingsregime Aanduiding van de mate waarin het informatieobject toegankelijk is voor raadpleging. De drie eerste keuzemogelijkheden zijn gebaseerd op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. De keuzemogelijkheden zijn: Bekendgemaakt: Het informatieobject is al gepubliceerd of op een andere manier bekendgemaakt aan de buitenwereld. Openbaar: Het informatieobject is met zekerheid openbaar, er zijn geen uitzonderingen op de openbaarheid (meer) van toepassing. In principe openbaar: Het informatieobject is in principe openbaar. Dit betekent dat het in Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 20 van 27

21 principe aangevraagd mag worden voor inzage, maar dat het mogelijk is dat er uitzonderingen inzake de openbaarheid van toepassing zijn en de inzage, na afweging, kan geweigerd worden. Deze optie moet altijd gekozen worden als er gevoelige persoonsgegevens aanwezig zijn. Niet van toepassing Deze optie kan enkel gekozen worden als de entiteit in kwestie toestemming van zowel de selectiecommissie Vlaamse overheid als de Coördinerende archiefdienst heeft. Dit veld kan enkel niet van toepassing zijn als de entiteit in kwestie toestemming heeft van zowel de selectiecommissie Vlaamse overheid als de Coördinerende archiefdienst. Als de verslagen van een overleg gepubliceerd worden op een website dan wordt hier de waarde bekendgemaakt gekozen. Dossiers die gevoelige persoonsgegevens bevatten (bv. personeelsdossiers) zijn altijd in principe openbaar. 4.9 PERSOONSGEGEVENS Gevoelige_persoonsgegevens Het informatieobject bevat al dan niet gevoelige persoonsgegevens. Er dient niet nader gespecifieerd te worden om welke gevoelige persoonsgegevens het gaat. en van gevoelige persoonsgegevens zijn: politieke overtuiging, seksuele voorkeur, gerechtelijk verleden, evaluaties, etc. Om te bepalen of het al dan niet om gevoelige persoonsgegevens gaat, worden best de artikels 6, 7 en 8 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens bekeken. In dit veld geeft u antwoord op de vraag: Bevat dit informatieobject gevoelige persoonsgegevens? Hier zijn twee mogelijkheden: Ja Nee Handleiding Excel-sjabloon IBP pagina 21 van 27

Handleiding Excelsjabloon. Informatiebeheersplan

Handleiding Excelsjabloon. Informatiebeheersplan / Handleiding Handleiding Excelsjabloon Informatiebeheersplan www.bestuurszaken.be/informatiemanagement INHOUD 1 VERSIEBEHEER... 3 2 HET SJABLOON... 4 2.1 Waarom?... 4 2.2 Indeling... 4 3 ALGEMENE RICHTLIJNEN...

Nadere informatie

Workshop Informatiebeheersplan

Workshop Informatiebeheersplan Workshop Informatiebeheersplan Vania Vande Voorde - Katlijn Vanhee ^- Glenn Maes Data: 16 mei 2017 www.vlaanderen.be\informatievlaanderen INHOUD 1. Wat is een Informatiebeheersplan (IBP) 2. Meerwaarde

Nadere informatie

De weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

De weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie De weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie Voorstelling Dries Vandaele Quincy Oeyen Wat is informatiemanagement? Over welke informatie gaat het? TAAK Bestaansreden organisatie PROCES Bedrijfsprocesse

Nadere informatie

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied Algemene opmerkingen:? betekent: niet te achterhalen / betekent: niet van toepassing AFDELING = betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied =

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst UNIVERSITEITSARCHIEF UNIVERSITEITSARCHIEF Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Januari 2011 Versie: 1.1 4 april 2011 Deze praktische handleiding heeft als doel u, als administratieve medewerker

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Deze praktische handleiding heeft als doel je te tonen hoe je een selectielijst moet gebruiken. Hierbij maken we gebruik van de algemene selectielijst

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer (gecoördineerde versie, 07/01/2016) DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer (gecoördineerde versie, 07/01/2016) DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer (gecoördineerde versie, 07/01/2016) DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Archiefdecreet van 9 juli 2010, artikel 5, 7, 10 en 11; Gelet op

Nadere informatie

Afdeling Beleidsontwikkeling

Afdeling Beleidsontwikkeling Afdeling Beleidsontwikkeling Inhoudstafel ALGEMEEN LUIK... 3 WERKING VAN DE AFDELING... 3 DOCUMENTBEHEER... 3 Serie: documenten mbt het document- en archiefbeheer van de afdeling... 3 ADMINISTRATIEF BEHEER...

Nadere informatie

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN 1. Definitie bewaartermijn De bewaartermijn is de periode waarin archiefdocumenten een administratieve of juridische waarde hebben voor de entiteit of voor haar rechtsopvolger.

Nadere informatie

Openbaarheid van bestuur decreet van 26 maart 2004

Openbaarheid van bestuur decreet van 26 maart 2004 Openbaarheid van bestuur decreet van 26 maart 2004 Bruno Asscherickx Voorzitter Beroepsinstantie, afdeling Openbaarheid van Bestuur Vlaamse overheid Departement Kanselarij en Bestuur openbaarheid van bestuur:

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet. betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering stuk ingediend op 547 (2009-2010) Nr. 4 30 juni 2010 (2009-2010) Ontwerp van decreet betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE. Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

DE BEROEPSINSTANTIE. Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement coördinatie Administratie Kanselarij en Voorlichting Boudewijnlaan 30 1000 Brussel tel. secretariaat:

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Even voorstellen. Coördinerende archiefdienst 10/05/2012. Hoe archief overdragen naar het Depot? Doe-dag in Vilvoorde 10/05/2012.

Even voorstellen. Coördinerende archiefdienst 10/05/2012. Hoe archief overdragen naar het Depot? Doe-dag in Vilvoorde 10/05/2012. Hoe archief overdragen naar het Depot? Doe-dag in Vilvoorde 10/05/2012 Even voorstellen Dries Vandaele Coördinerende archiefdienst Team beleid Afdeling Proces- en Informatiebeleid Departement Bestuurszaken

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Algemene selectielijst e-mails

Algemene selectielijst e-mails Algemene selectielijst e-mails Versie 1.1, september 2007 1. Inleiding Het doel van deze algemene selectielijst is een aanzet te geven tot een eerste selectie in de e-mails van de personeelsleden van het

Nadere informatie

1. Hoeveel zaken zijn op dit moment hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

1. Hoeveel zaken zijn op dit moment hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 206 van RENAAT LANDUYT datum: 3 maart 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Raad voor

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Uitspraak beroepsinstantie OVB/2016/43 Vlaamse overheid Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie afdeling openbaarheid van bestuur Boudewijnlaan 30 bus 20

Nadere informatie

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2011)

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2011) Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2011) Het rapporteringsdocument outplacementbegeleiding kan gebruikt worden om de begeleiding van het outplacementkantoor op te

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015)

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015) Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015) Het rapporteringsdocument outplacementbegeleiding wordt gebruikt om de begeleiding van het outplacementkantoor op te volgen.

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies 30/2016 van 8 juni 2016 Betreft: Advies uit eigen beweging over de mededeling door de Kruispuntbank van Ondernemingen van gegevens betreffende de functies die een persoon uitoefent binnen een

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 340 (2014-2015) Nr. 3 3 juni 2015 (2014-2015) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik

Nadere informatie

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring Privacyverklaring ITLB Juli 2016 versie nl 1.0 Artikel 1 Algemene beginselen De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor het ITLB van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke

Nadere informatie

Keynote-lezing door Ad van Heijst: De kracht van mappen bij archiefbeheer

Keynote-lezing door Ad van Heijst: De kracht van mappen bij archiefbeheer Keynote-lezing door Ad van Heijst: De kracht van mappen bij archiefbeheer 1 + Een mappenstructuur als basis voor een digitaal archief 80% van de informatie in grote bedrijven Bevindt zich in desktops en

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen. Paul Drossens - Rijksarchief

Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen. Paul Drossens - Rijksarchief Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen Paul Drossens - Rijksarchief Inhoud Wettelijk kader en rol Rijksarchief Voorbeeld: substitutie van personeelsdossiers

Nadere informatie

Verduidelijking bij de velden voor manuele invoer

Verduidelijking bij de velden voor manuele invoer VEA 1 Verduidelijking bij de velden voor manuele invoer Als u als vergunningverlenende overheid nog niet beschikt over een softwarematig data-opvolgsysteem (of uw systeem is nog niet klaar), kan u een

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 8 augustus 2011 ADVIES 2011-299 over de weigering om toegang te verlenen tot bepaalde informatie

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 27 oktober 2014 ADVIES 2014-83 met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van het

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van de Multipharma website en privacy beleid.

Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van de Multipharma website en privacy beleid. Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van de Multipharma website en privacy beleid. Multipharma C.V.B.A. ("Multipharma") Square Marie Curie 30 B-1070 Brussel BTW BE 0866.855.346 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 28 september 2015 ADVIES 2015-70 over de weigering om toegang te geven tot een geregistreerd huurcontract

Nadere informatie

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe?

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Brochures: aanbevelingen en advies 5 Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving

Nadere informatie

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012]

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012] ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 13 februari 2017 ADVIES 2017-13 met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE. Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

DE BEROEPSINSTANTIE. Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Boudewijnlaan 30 1000 Brussel tel. secretariaat: 02/553.57.03 fax secretariaat:

Nadere informatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Boudewijnlaan 30 1000 Brussel tel. secretariaat:

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Openbaarheid van bestuur (2)

Openbaarheid van bestuur (2) Openbaarheid van bestuur (2) Dr. Frankie Schram Doctor-assistent Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen UA Gastdocent Instituut voor de Overheid K.U.Leuven Medewerker Instituut voor Administratief

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR

BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR JAARVERSLAG 2013-20 2014 1) Algemeen 1.1. Krachtens artikel 27 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur dient de beroepsinstantie

Nadere informatie

Welke procedure volgt een archeologisch onderzoek bij vergunningsaanvragen? Verduidelijking van de overgangsperiode.

Welke procedure volgt een archeologisch onderzoek bij vergunningsaanvragen? Verduidelijking van de overgangsperiode. Welke procedure volgt een archeologisch onderzoek bij vergunningsaanvragen? Verduidelijking van de overgangsperiode. Waarom deze verduidelijking? Dit document helpt initiatiefnemers van bouw- en verkavelingsprojecten

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

Het Depot te Vilvoorde. Dries Vandaele Coördinerende archiefdienst

Het Depot te Vilvoorde. Dries Vandaele Coördinerende archiefdienst Het Depot te Vilvoorde Dries Vandaele Coördinerende archiefdienst Even voorstellen Dries Vandaele Coördinerende archiefdienst Team beleid Afdeling Proces- en Informatiebeleid Departement Bestuurszaken

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 10 augustus 2009 ADVIES 2009-54 over de weigering om toegang te verlenen tot verslagen van ziekenhuisombudsdiensten

Nadere informatie

Brussel, 17 december 2014

Brussel, 17 december 2014 Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Boudewijnlaan 30 1000 Brussel T. secretariaat:

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Uitspraak beroepsinstantie OVB/2015/231 231 Vlaamse overheid Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie afdeling openbaarheid van bestuur Boudewijnlaan 30 bus

Nadere informatie

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst Verloop beoordeling opmaak overeenkomst De Ambrassade 13 september 2016 Wat komt er aan bod in deze sessie? Beoordelingsfase + timing Verloop beoordeling, criteria en resultaat Subsidieovereenkomst: elementen

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Diverse items. Voorstel aanpassingen Gemeentelijke Boekhouding 015/ /

Diverse items. Voorstel aanpassingen Gemeentelijke Boekhouding 015/ / Diverse items Voorstel aanpassingen Gemeentelijke Boekhouding 015/45.48.50 015/45.48.89 1 VERDERE VERBETERING AFDRUK LIJSTEN Op vandaag dienen sommige lijsten in meerdere keren opgevraagd te worden. Bvb

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

In het tweede veld Referentie kan je Dubbelkikken en het samengevoegde bouwdossier ophalen en eraan koppelen. Klik eerst nog op zoeken.

In het tweede veld Referentie kan je Dubbelkikken en het samengevoegde bouwdossier ophalen en eraan koppelen. Klik eerst nog op zoeken. 5(/($6(127$&(026 1,(8:(352&('85(6*0',9HQ*0',9 Naar aanleiding van de laatste VLAREM-trein waarin Artikel 44, 1 opnieuw wordt opgenomen leek het ons opportuun dat de gemeenten en steden ook deze informatie

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 653 (2015-2016) Nr. 4 20 april 2016 (2015-2016) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten ingevolge de integratie van

Nadere informatie

AFO 231 Registratie facturen

AFO 231 Registratie facturen AFO 231 Registratie facturen 231.1 Inleiding De factuurregistratie hangt nauw samen met de manier waarop het budgetbeheer uitgevoerd wordt. Wij raden dan ook aan de paragraaf over AFO 243 ( Budgetbeheer

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Handleiding PDIE Professionele Diesel

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Handleiding PDIE Professionele Diesel Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Handleiding PDIE Professionele Diesel Inhoudsopgave 1.Inleiding... 3 2.Toegang tot de applicatie... 4 3.Insturen van

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied 2 2) Definities

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

15 / 22 september Kees Brouwer. Architectuur e-depot

15 / 22 september Kees Brouwer. Architectuur e-depot 15 / 22 september 2014 - Kees Brouwer Architectuur e-depot 2 Probleemstelling Probleem digitaal informatiebeheer niet op orde voldoen niet aan eisen archivering geen voorzieningen voor langdurige opslag

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie 1 Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Boudewijnlaan 30 1000 Brussel T. secretariaat:

Nadere informatie

DIGITAAL DOCUMENTBEHEER. de opbouw van een digitale mappenstructuur

DIGITAAL DOCUMENTBEHEER. de opbouw van een digitale mappenstructuur DIGITAAL DOCUMENTBEHEER de opbouw van een digitale mappenstructuur Inhoud Wat? Wie? Wanneer? Waarom? Hoe? Wat? Archiefdocumenten Alle documenten die ongeacht hun datum, vorm, ontwikkelingsstadium of drager

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 1. Situering. De registratie door de instelling voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u BESLUIT De inzameling van de historische is essentieel voor de toekenning van de pensioenen de berekening van de pensioenen de raming van de P-datum (de vroegst mogelijke pensioendatum) de raming van het

Nadere informatie

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk FINANCIELE GIDS Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder Departement Partnerships en Netwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE PRINCIPES... 4 A. Het subsidiebedrag... 4 B. De

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING NOTA AAN DE VLAAMSE

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

handleiding adviesvraag bij digitale aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning met het Omgevingsloket advies vraag

handleiding adviesvraag bij digitale aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning met het Omgevingsloket advies vraag handleiding adviesvraag bij digitale aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning met het Omgevingsloket advies vraag Vanaf 1 juni 2014 kan een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning digitaal

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/193 BERAADSLAGING NR. 08/072 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS

Nadere informatie

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50.

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Rel. 90-05 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 1/13 WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 2/13 Inhoudstafel

Nadere informatie

Het benoemen van digitale mappen en bestanden

Het benoemen van digitale mappen en bestanden Het benoemen van digitale mappen en bestanden Een essentieel onderdeel van een goed klassement is duidelijkheid. Een weloverwogen keuze inzake de benaming van mappen en dossiers is daarbij een belangrijke

Nadere informatie

Archiefbeheersplan departement WVG. Afdeling VIPA. Inhoudstafel

Archiefbeheersplan departement WVG. Afdeling VIPA. Inhoudstafel Afdeling Inhoudstafel DOSSIERBEHEER... 2 OPMAKEN ZORGSTRATEGISCH DOSSIER... 2 Serie: Zorgstrategische dossiers ziekenhuizen... 2 Serie: Zorgstrategische dossiers rustoorden... 3 Serie: Zorgstrategische

Nadere informatie