Editoriaal. Communicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Editoriaal. Communicatie"

Transcriptie

1 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Editoriaal p. 3/ Reporting p. 7/ Verplichting aansluiting aan het sociaal statuut van de zelfstandigen : schrapping van de regel van 90 dagen Editoriaal Beste confrater, Op donderdag 13 juni 2013 zullen we in de prestigieuze zalen van het Congressenpaleis het twintigjarig bestaan van ons Instituut vieren. Hoeveel taken hebben we sinds de oprichting niet tot een goed einde gebracht? Er moest een huishoudelijk reglement worden opgesteld, een deontologische code en een stagereglement worden uitgewerkt. We moesten de permanente vorming organiseren en een beroep organiseren dat sindsdien sterk is geëvolueerd. De erkende boekhouder en erkende boekhouder-fiscalist is van een pure cijferaar uitgegroeid tot een bedrijfsadviseur van bedrijfsleiders en beoefenaars van vrije beroepen. Ook de rol van het BIBF is sindsdien verruimd : naast een opdracht van informatie en opleiding van onze leden en stagiairs, heeft het Instituut zich in grote mate toegelegd op de verdediging en de promotie van het beroep. Denken we bijvoorbeeld aan de opsporing en vervolging van het onwettig uitoefenen van het beroep, aan de aanwezigheid van het Instituut op professionele beurzen of aan het feit dat we regelmatig door diverse administraties worden geraadpleegd over het statuut der zelfstandigen of de hervorming van de inning van de sociale bijdragen van zelfstandigen. Communicatie Sinds enkele jaren heeft uw Instituut zich ook erg toegelegd op communicatie. Sinds de oprichting van het BIBF was en blijft de verspreiding van publicaties van hoge kwaliteit uiteraard één van onze speerpunten. Wie kent niet Pacioli, de Belasting- en Beleggingsgids, de Fiscus op zak en heel wat andere uitgaven die niet alleen door de leden en stagiairs van het Instituut worden geraadpleegd maar ook door vele andere lezers? De recente innovatie op het gebied van communicatie bestond hoofdzakelijk in het aangaan van partnerships met spelers uit de bedrijfswereld. Zo nam het BIBF met succes deel aan de uitzending Starters van de RTBF waarin een boekhouder-fiscalist één van de coaches was. Er werd een gelijkaardige uitzending geproduceerd door de VRT (die in het voorjaar van 2013 wordt uitgezonden) en er werd ook een reportage gemaakt op de tweetalige zender Kanaal Z / Canal Z. Daarnaast werden in de loop van dit jaar artikels voor ondernemers gepubliceerd in het tweetalig tijdschrift KMO PME en in Union & Actions, het tijdschrift van de UCM. Ook hebben we een versterkte samenwerking met de FVIB UNPLIB (Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen Union Nationale des Professions Libérales et Intellectuelles de Belgique) op touw gezet in het kader van de publicatie van een brochure Starten in een vrij beroep. Deze brochure zal alle formaliteiten bundelen die moeten worden vervuld bij het opstarten van een vrij beroep. Ze zal een gemeenschappelijk deel voor alle beroepen bevatten met de stappen die elke zelfstandige moet zetten voor hij met zijn activiteit van start gaat. Een ander deel zal gaan over de specifieke stappen voor elk beroep, gegroepeerd per pijler (juridische, gezondheids-, technische en cijferberoepen). P Afgiftekantoor 9000 Gent X Tweewekelijks Verschijnt niet in de weken

2 Ook werd een gemeenschappelijke werkgroep opgericht om de draagwijdte van de Europese regelgeving over het actief werven van cliënten binnen de vrije beroepen te onderzoeken. We sluiten dit hoofdstuk over communicatie af met de melding dat het BIBF de exclusieve partner is geworden van de Beurs Ondernemen Entreprendre. De enquête van december 2011 Eind 2011 voerde het BIBF een enquête uit bij ondernemers en vrije beroepen met als doel de verwachtingen van de ondernemingen en bedrijfsleiders beter te leren kennen. De resultaten zullen ons toelaten om het imago van de boekhouder-fiscalist te verbeteren en het beroep op te waarderen. Dit initiatief werd gesteund door de UCM, FVIB UNPLIB, UNIZO, het VBO, BECI, het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden en NEW- BIZZ. De resultaten waren vrij bemoedigend (meer dan 75 % van de ondernemers is tevreden of zelfs heel tevreden over het technisch taalgebruik van zijn boekhouder, 60 % beschouwt hem als zijn bevoorrechte partner en adviseur en 78 % verklaart bij een belastingcontrole goed te zijn begeleid door zijn boekhouder). Toch blijven er leemtes (slechts 22 % van de ondervraagden stelt boordtabellen en reportings op (beheersramingen) met zijn boekhouder). Er blijft dus werk aan de winkel om de aandacht van de ondernemers te vestigen op deze beheerstools en ook om onze leden te sensibiliseren om ze bij hun cliënten te gebruiken. De strijd tegen het witwassen van geld, het permanent dossier en de opdrachtbrief De antiwitwaswetgeving blijft veel kritiek en discussie uitlokken. Ongetwijfeld is ze nog voor verbetering vatbaar, maar ze maakt ook deel uit van het wetgevingsapparaat dat de relaties tussen de beoefenaars van de cijferberoepen en hun cliënten versterkt. In dat verband herinneren we eraan dat de beoefenaars van de cijferberoepen extra voorzichtig en waakzaam moeten zijn in hun betrekkingen met hun cliënten, en meer in het bijzonder wanneer ze een nieuwe cliënt aannemen. De strijd tegen de georganiseerde misdaad en het terrorisme en de technologische middelen die de misdadigers toepassen, vereisen samenwerking tussen allen die kunnen bijdragen tot het indijken van dit verschijnsel dat de goede werking van de economie schaadt. Ik ben van mening dat de beoefenaars van de cijferberoepen deze wetgeving niet als een verplichting moeten opvatten, maar veeleer als een bijkomende waarborg in het kader van de uitoefening van hun beroep. Het BIBF moedigt overigens ook de beroepsverenigingen aan om hun leden zo goed mogelijk te informeren door middel van seminaries over dit thema. Ik benadruk ook sterk het belang van het permanent dossier waarmee de beoefenaars van de cijferberoepen hun cliënten strikter doorheen al hun activiteiten kunnen volgen. Dit dossier omvat een hele reeks van persoonsgegevens waarmee nauwgezet kan worden in kaart gebracht wie welke activiteit uitoefent. In dezelfde lijn moet de opdrachtbrief verplicht worden gesteld, want dit contract beschermt de beoefenaar van de cijferberoepen door de rechten en verplichtingen van elk van de partijen te omschrijven. De Nationale Raad heeft overigens een beslissing in die zin genomen, die nog moet nog worden omgezet in ons reglementair juridisch kader. Artikel 138 van het Wetboek van Vennootschappen Onlangs werd op het kabinet van de Minister van Justitie een aanpassing van de Wet op de Continuiteit van de Ondernemingen (WCO) uitgewerkt. De bedoeling is om de bepalingen van het huidige artikel 138 van het Wetboek van Vennootschappen te integreren in de WCO en uit te breiden tot alle beoefenaars van cijferberoepen. Volgens de bepalingen van de huidige tekst van artikel 138 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen alleen de bedrijfsrevisoren (commissarissen) die ter gelegenheid van hun controlewerkzaamheden gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, bij gebrek aan antwoord of in geval van inertie van het bestuursorgaan, de voorzitter van de rechtbank van koophandel hiervan op de hoogte brengen. Dit gebeurt in de praktijk niet altijd omdat het op de hoogte brengen van de voorzitter van de rechtbank van koophandel een mogelijkheid blijft en geen verplichting. Maar als we de tekst analyseren in het licht van de wet van 30 januari 2009 op de 2

3 continuïteit van de ondernemingen wordt het zonneklaar dat artikel 138 van toepassing zou moeten zijn op alle beoefenaars van cijferberoepen en dat het woord kunnen zou moeten worden vervangen door moeten. De rol van de beoefenaars van de cijferberoepen wordt hierdoor opgewaardeerd zodat het voor een beroepsbeoefenaar gemakkelijker kan zijn om deze informatie te verstrekken indien dit wettelijk verplicht wordt gesteld en hij aldus tegelijk zijn aansprakelijkheid kan beperken. Het minste dat we kunnen zeggen is dat er over deze verplichting echter geen unanimiteit bestaat binnen ons beroep. Dit thema en de discussies hierover zullen ongetwijfeld in de komende maanden worden verdergezet. Bemiddeling Bemiddeling is een alternatieve manier om conflicten op te lossen : conflicten tussen beoefenaars van cijferberoepen, tussen een beroepsbeoefenaar en zijn cliënt, tussen vennoten van eenzelfde onderneming. Het BIBF heeft daarom een bemiddelingsdienst opgericht om het in de toekomst mogelijk te maken dat bepaalde conflicten niet langer door de Uitvoerende Kamers moeten worden behandeld, wat een besparing van veel tijd en geld zou opleveren. Ik sluit dit editoriaal af door u, beste confraters, te bedanken voor de steun die u in het afgelopen jaar aan ons en aan het Instituut heeft gegeven. Samen met alle mandatarissen en medewerkers van het Instituut wensen we u en al uw dierbaren een gelukkig, gezond en voorspoedig In naam van het bureau van het BIBF. Jean-Marie CONTER Voorzitter Reporting De term reporting verwijst naar een groep van Business intelligence -tools die zijn bedoeld om rapporten in een vooraf vastgelegd formaat op te stellen, te publiceren en te verspreiden. Ze zijn voornamelijk bestemd om de mededeling van cijferresultaten te vergemakkelijken of evoluties vlotter op te volgen. (Bron : vrij vertaald van : Proloog Binnenkort wordt ons de facto de verplichting opgelegd om een permanent dossier op te stellen. De invloed van de antiwitwaswetgeving in onze dagelijkse beroepspraktijk zal immers alleen maar toenemen en we moeten als beroepsbeoefenaars bijzonder waakzaam zijn dat we niet onvrijwillig in het vaarwater komen van zogenaamde witwaspraktijken van een cliënt. Bovendien wordt ons van overheidswege een steeds grotere verantwoordelijkheid in de schoenen geschoven voor het minste advies inzake fiscale optimalisatie. De belastingcontroles worden opgevoerd en bedrijven die klant bij ons zijn, verkeren in moeilijkheden (zie het huidige aantal faillissementen in België). Zullen we binnenkort ook verantwoordelijk zijn voor het faillissement van onze klanten? Maar door aanhoudend een hele waaier aan verplichtingen op te leggen aan de beoefenaars van de cijferberoepen, zal het resultaat zijn dat onze klanten hun verantwoordelijkheid niet meer opnemen. Het is niet mijn schuld, het is de schuld van mijn boekhouder Elke beroepsbeoefenaar krijgt te maken met dat type van klant die virtueel failliet is. Het heeft geen zin om hem adviezen te geven, want hij volgt ze niet. Maar als het faillissement dan valt, zijn ze er soms als de kippen bij om te klagen over ons werk! Maar kunnen we ons werk correct uitvoeren? Van bij de eerste moeilijkheden zien we al dat de documenten niet meer worden bezorgd, onze erelonen al maanden niet meer worden betaald, de brieven of mails die we sturen niet meer worden gelezen, Elke confrater is ongetwijfeld vertrouwd met dit soort situaties waarbij sommige van onze cliënten hun kop in het zand steken als een struisvogel. Ons advies aan de confraters is alleen maar om hun klanten bewust te maken van de inhoud van ons werk. Probeer naar hen te luisteren en vraag 3

4 ook dat ze ons respecteren. Want vaak proberen we hen te helpen, maar zoals het spreekwoord zegt : er is geen erger dove dan die niet horen wil. We herinneren ons nog goed de vraag die een rechter-commissaris aan een failliete klant stelde : Heeft uw boekhouder u gewaarschuwd voor de problemen van uw bedrijf? Als oplossing pleiten we ervoor om het bedrijf op te volgen door aan reporting te doen, een boordtabel op te stellen voor de onderneming. Hiervoor zijn twee redenen : ten eerste onze klanten helpen en bijstaan en dus een toegevoegde waarde creëren bij ons werk en ten tweede ons indekken tegen de verantwoordelijkheid als er zich problemen voordoen in de vennootschap. Algemeen Uit een recente studie van het BIBF is gebleken dat 78,39 % van de bedrijven zich niet door zijn boekhouder of accountant had laten begeleiden om een reporting over hun activiteit op te stellen. Kunt u zich indenken dat een wagen naar zijn topsnelheid wordt gevoerd zonder dat hij uitgerust is met een dashboard? Toch niet Wij zijn altijd al een fervent pleitbezorger geweest van een reactieve boekhouding voor onze cliënten. Al te vaak zien zaakvoerders de boekhouding als een vervelende verplichting, als een instrument dat de fiscus in staat stelt om belasting te heffen en als iets waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Toch is boekhouding vooral een fantastische beheerstool... Al veronderstelt dat wel een betrokkenheid van de bedrijfsleider bij het opstellen van de rapporten alsook een beroepsbeoefenaar die proactief voorstelt om deze rapporten te maken. Hoe vaak is het u al niet overkomen dat u met een klant vergaderde om zijn aandacht te vestigen op schitterende boekhoudkundige resultaten en dat hij u vragend aankeek omdat zijn bankrekening diep in het rood stond? Ook het omgekeerde is al vaak gebeurd : de boekhoudkundige situatie van een onderneming was rampzalig en de bedrijfsleider weigerde de situatie onder ogen te zien omdat het saldo op zijn bankrekening nog positief was. Door zowel financiële rapporteringen als resultatenrapporteringen op te stellen, kan men anticiperen op dergelijke situaties die ondernemingen ernstig in de problemen kunnen brengen. Reporting software aankopen? Uit ervaring weten we dat veel reportingprogramma s die in de handel verkrijgbaar zijn, te ingewikkeld zijn en niet beantwoorden aan de noden van kleine en middelgrote ondernemingen. Want zonder een analyse van de rekeningen en de activiteit van de vennootschap, is het vaak heel lastig en ingewikkeld om dergelijke rapporten op te stellen. En valt het heel duur uit. Op het gebied van reporting is vereenvoudiging een absolute must voor een kleine vennootschap. Voor de meeste van onze cliënten is een gewoon schema in Excel ruimschoots voldoende. Hoe werkt u het uit? In de eerste plaats moet u een algemene regel voor ogen houden : vereenvoudiging! Want hoe moeilijker het is om de rapporten op te stellen, hoe vaker die een bron van fouten (en dus van verkeerde beslissingen) zullen zijn. De cliënt zal er dan ook snel genoeg van krijgen In de rapporten die voor een bedrijf worden opgemaakt, worden de werkelijke gegevens vergeleken met het budget (als dat al werd opgesteld) maar ook met de resultaten uit het verleden. Reporting brengt zo snel afwijkingen aan het licht, zodat er meteen conclusies kunnen worden getrokken of acties kunnen worden ondernomen om de situatie van het bedrijf recht te trekken of te verbeteren. Het eerste wat een beroepsbeoefenaar doet, is nagaan wat de noden van het bedrijf en de bedrijfsleider zijn. Een dienstverlenend bedrijf zal niet dezelfde noden hebben als een handelsvennootschap die een voorraad moet beheren. Bovendien zal men de voorkeur geven aan financiële reporting als de kassituatie gewoonlijk precair is in vergelijking met resultatenreporting bij een dienstverlenend bedrijf waarbij gewoon akte wordt genomen van de resultaten van de activiteit. Vooraleer men aan de slag gaat, moeten de volgende stappen worden doorlopen. 4

5 Eerste vraag : financiële reporting of resultatenreporting? Financiële reporting is gebaseerd op de kasstromen van de onderneming, terwijl resultatenreporting steunt op de resultaten van de onderneming. We analyseren volgende punten met onze cliënt : de belangrijkste kenmerken van de activiteit van de onderneming analyseren; de evaluatiecriteria kiezen die het nuttigst zijn voor de bedrijfsleider; bepalen welke inlichtingen noodzakelijk zijn voor de reporting; een schema opmaken voor de maandelijkse of driemaandelijkse reporting van de activiteit, zodat eventuele afwijkingen ten aanzien van het budget of ten aanzien van de historiek van de onderneming worden opgemerkt; tot slot de rapporten opstellen om de activiteiten van de onderneming te kunnen opvolgen en de bedrijfsleider de mogelijkheid te geven om ernaar te handelen. Bij financiële reporting analyseren we met onze cliënt de kasstromen van de onderneming en gaan we samen na welke factoren de thesaurie beïnvloeden. Bij resultatenreporting ligt het grote probleem van kleine ondernemingen heel vaak bij het voorraadbeheer en meer bepaald bij het bepalen van de brutomarge van de activiteit (omzet min verbruikte aankopen). Het gebeurt namelijk heel zelden dat een kleine en zelfs een middelgrote onderneming een permanente inventaris bijhoudt. Toch is dat onontbeerlijk om de brutomarge te kennen. De meest praktische oplossing die gewoonlijk wordt gebruikt is dat de door de onderneming gebruikte brutomargecoëfficiënt wordt overgenomen. Maar in dat geval mag u niet vergeten om rekening te houden met opruimingen en andere toegestane kortingen. Indien u de brutomarges gebruikt, is het heel nuttig om bij de berekening van de cashflow rekening te houden met de voorraadwijziging die werd bepaald naar aanleiding van de resultatenrekening - reporting. Bij financiële reporting zijn onze berekeningen gebaseerd op de bepaling van de operationele cashflow, d.w.z. dat men de werkelijke geldbewegingen die het gevolg zijn van de activiteit van de onderneming zo precies mogelijk in kaart brengt. Uitgaande van de resultaten (afschrijvingen niet meegerekend) van de onderneming, voert men in hoofdzaak twee correcties door : overname van het deel afgelost kapitaal van de leningen van de onderneming; de aankopen van investeringsgoederen, eventueel verminderd met het gedeelte kapitaal van de nieuwe leningen. Bij handelsvennootschappen in het algemeen moet men ofwel in positieve, ofwel in negatieve zin ook rekening houden met de voorraadwijziging die bij de resultatenreporting werd bepaald. Afhankelijk van het bedrijf kunnen ook andere elementen in overweging worden genomen : toename van de klantenvorderingen, voorziening voor verliezen op klanten,... De beroepsbeoefenaar moet bijzonder alert zijn voor een aanzienlijke toename van de schuldvorderingen. Indien er belangrijke afwijkingen worden vastgesteld, is het tot slot nodig om de eventuele lopende werven of de maandelijks ingeboekte niet-recurrente lasten te controleren (bijvoorbeeld verzekeringen, vakantiegeld, diverse premies,...). Bij sommige ondernemingen (bv. in de bouwsector) loopt de facturering niet noodzakelijk gelijk met de uitgevoerde prestaties. Zo is het gebruikelijk dat er bij de ondertekening van een contract al een voorschot wordt betaald en gefactureerd. En dat zonder dat er prestaties werden verricht of materialen werden aangekocht. We kunnen nog andere gevallen opnoemen : bedrijven die een beroep doen op onderaannemers en waarbij de inkomende factuur niet in dezelfde maand werd opgesteld als de uitgaande factuur. Of omgekeerd. De beroepsbeoefenaar moet dus blijk geven van een analytische geest. Balansanalyse : nuttig om de sterktes en zwaktes van de onderneming op te sporen Het duurt maar een paar minuten om het algemene schema van de balans op te maken. Op basis daarvan kan heel gemakkelijk een diagnose worden opgesteld, die ons zal helpen om onze rapporten goed te begrijpen : 5

6 Zijn de vaste activa gedekt door het eigen vermogen of het bestendige vermogen? Zijn de vlottende activa opeisbaar vóór de vlottende passiva? Volstaat de thesaurie om de schulden op korte termijn te betalen? Ter aanvulling van de reporting en om een betere kijk te krijgen op de situatie van de onderneming, is het absoluut noodzakelijk om de evolutie van de balansstructuur goed te volgen. Voordat men een reportingprocedure opstelt, analyseert men eerst de volgende punten : Zijn de vaste activa gedekt door het eigen vermogen of het bestendig vermogen? Het beste resultaat wordt uiteraard behaald wanneer het bestendig vermogen hoger is dan de vaste activa. Onnodig te vermelden dat dit resultaat helaas zelden voorkomt. Als het evenwicht perfect is, gaat men onmiddellijk over naar de vlottende activa en passiva. In de omgekeerde situatie, d.w.z. bij een gebrek aan evenwicht tussen de vaste activa en het bestendig vermogen, is een grondiger analyse nodig om de oorzaken van dit gebrek aan evenwicht vast te stellen en na te gaan hoe het kan worden verholpen. Verschillende redenen zijn mogelijk : het kapitaal is duidelijk ontoereikend voor de ontwikkeling van de onderneming; de overgedragen resultaten zijn negatief; de investeringen werden gedaan met schulden op korte termijn; de voorraad is te groot (Opgelet! Om financiële redenen voegen wij altijd de voorraad toe aan de vaste activa, in tegenstelling tot wat de gebruikelijke leer voorhoudt). Vaak kan de ondernemer zijn kapitaal niet verhogen. En wanneer het resultaat negatief is, zijn er problemen op til. Een vergadering met een cijferspecialist is dan nodig. Bovendien verlopen onderhandelingen met de bank in een dergelijke situatie moeizaam. Hoe vaak hebben we niet ontdekt dat investeringen werden gefinancierd met een kaskrediet? Of dat een financiering werd toegekend over vijf jaar terwijl het aangekochte goed over tien jaar wordt afgeschreven? We proberen altijd aan te raden om dezelfde periodiciteit te hanteren voor de lening dan voor de aflossing, vooral voor een kleine onderneming met weinig eigen middelen. De voorraad Hier schuilt voor kleine ondernemingen het grootste probleem. Te veel aankopen, fout gewaardeerde voorraad, verouderde goederen, haastig uitgevoerde waardering, Onze ervaring leert ons dat de fout daar moet worden gezocht. Hoeveel bedrijven zijn er niet die positieve resultaten optekenen, maar met grote financiële problemen kampen omdat ze een reusachtige voorraad hebben? Wanneer we dat probleem bespeuren, bestaat onze oplossing, of ons advies, erin om snel een aankoopbudget op te stellen met een correcte waardering van de voorraad. Helaas hebben bepaalde ondernemers die hun bedrijf rendabeler willen maken de invloed van die voorraad snel door en overwaarderen ze hun voorraad. Dat is de slechtst mogelijke houding. We herinneren ons een zaakvoerder van een kleine vennootschap die ons raadpleegde voor advies. Bij het lezen van zijn balans was zijn eigen vermogen positief, hoewel hij hoge schulden had. Maar na wat uitleg gaf hij toe dat er verschillende beslagleggingen aan de gang waren en dat staking van betaling onvermijdelijk was. De enige uitleg die hij ons gaf was heel eenvoudig : de op het actief opgenomen voorraad was reusachtig overgewaardeerd. Tot besluit : de voorraad moet altijd nauwgezet worden gewaardeerd. Aarzel daarbij niet om waardeverminderingen te boeken wanneer dat nodig is. Wanneer de resultaten positief zijn, de voorraad correct werd gewaardeerd en een waarde heeft die strookt met de activiteit, kan de ondernemer bij zijn bankier gaan aankloppen om het kortetermijnkrediet om te zetten in langetermijnleningen. Vaak aanvaarden banken immers kaskredieten tegen een tarief dat voordelig is voor hun bank, maar niet voor hun klanten En vergeet nooit : met een correct, goed bestudeerd financieel plan bent u al een eind gevorderd om uw leningaanvraag aanvaard te krijgen bij uw bank. 6

7 Perfect evenwicht tussen de vier grote balansposten en financiële problemen De activa zijn perfect gedekt door het bestendige vermogen, het evenwicht tussen de vlottende activa en vlottende passiva is perfect en de onderneming kampt met ernstige financiële problemen Een dienstverlenend bedrijf factureert over het algemeen aan klanten «vennootschappen». Die klanten vragen dus betalingstermijnen, die al te vaak niet worden nageleefd. Maar de personeelskosten, de algemene kosten, de terugbetalingen van de leningen moeten contant worden betaald. De reactie van de ondernemer moet vrij gelijkaardig zijn als bij het voorraadprobleem : analyse van de reele situatie van de vorderingen, invoering van een doeltreffend beleid om betalingsherinneringen te sturen, systematisch beheer van de klantenrekeningen,... Het is vaak nuttig om slechte klanten vaarwel te zeggen, ook al vermindert het resultaat van de onderneming. Ook een tabel met de historische evolutie van deze gegevens is een instrument dat gemakkelijk kan worden opgesteld en dat zeer nuttig kan zijn om een bedrijf te analyseren. Op basis daarvan kunnen we conclusies trekken met onze klant en hem de reporting uitleggen. Conclusie Dit werk dat meer dan nuttig is voor onze klanten kan alleen correct worden uitgevoerd als onze klanten perfect samenwerken en ons regelmatig al hun boekhoudkundige documenten bezorgen. Wat heel moeilijk te realiseren is Wanneer een klant in moeilijkheden niet doeltreffend samenwerkt, kunnen we ons indekken met een eenvoudige en professionele brief, die later wel eens nuttig zou kunnen blijken Jean-Luc VAN CAMPENHOUT Erkend boekhouder-fiscalist Lid van de Nationale Raad Verplichting aansluiting aan het sociaal statuut van de zelfstandigen : schrapping van de regel van 90 dagen Wettelijke basis Programmawet van 23 december 2009, BS 30 december 2009 ; nota FOD P.730/10/06 van 30 maart Sinds 1 april 2010 werd de aansluitingstermijn van 90 dagen geschrapt. Vanaf die datum moet een zelfstandige zich ten laatste bij een socialeverzekeringsfonds aansluiten op de datum van het begin van bezigheid van zijn zelfstandige activiteit. Hoe werkt het? 1. Rol van de ondernemingsloketten De ondernemingsloketten moeten bij elke inschrijving aan de betrokken natuurlijke personen de volgende informatie verstrekken : Elke natuurlijke persoon die in België een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent waarvoor hij moet aangesloten zijn bij een socialeverzekeringsfonds, moet zich ten laatste aansluiten op de dag waarop zijn zelfstandige activiteit aanvangt. Indien deze verplichting niet gerespecteerd wordt, krijgt de zelfstandige een administratieve boete. Rechtspersonen zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de administratieve boete die opgelegd wordt aan hun vennoten of mandatarissen. Een zelfstandige die een zelfstandige activiteit beoefent waarvoor hij niet ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), zal ook kunnen gestraft worden op basis van onderstaande bepalingen. 7

8 2. Sanctie ingeval van het niet respecteren van de aansluitingstermijn We verduidelijken dat deze nieuwe regel enkel betrekking heeft op de aansluitingsverplichting van natuurlijke personen en niet van vennootschappen in het kader van de vennootschapsbijdragen. Bij het overschrijden van de aansluitingstermijn kan de zelfstandige een administratieve boete oplopen. In volgende hypotheses kan een sanctie van 500 tot euro geëist worden door de administrateurgeneraal van het RSVZ of door zijn afgevaardigde : van elke persoon die een zelfstandige activiteit uitoefent zonder in deze hoedanigheid aangesloten te zijn bij een socialeverzekeringsfonds (bv. controle van een sociale inspecteur of overdracht van de inkomsten als zelfstandige door de belastingadministratie terwijl de persoon niet aangesloten is als zelfstandige) ; van zelfstandigen die wel degelijk in deze hoedanigheid aangesloten zijn bij een socialeverzekeringsfonds, maar die een activiteit uitoefenen die niet geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en waarvan we bijgevolg niet weten of deze door de persoon in kwestie wordt uitgeoefend ; van zelfstandigen van wie het belastbaar inkomen werd aangepast als gevolg van de vaststelling van een vorm van fiscale fraude. De sociale verzekeringsfondsen zullen belast worden met de inning van deze boetes en met de storting ervan aan het RSVZ. Indien nodig kan het fonds de administratieve boetes innen via een dwangbevel. Een hoofdelijke aansprakelijkheid wordt voorzien voor de betaling van de administratieve boete in hoofde van de rechtspersoon voor wie de gesanctioneerde zelfstandige vennoot of mandataris is. 3. Berekening van de verhogingen Ingeval van begin van activiteit heeft de wijziging van de aansluitingstermijn gevolgen voor de berekening van de verhogingen voor de bijdragen met betrekking tot de twee eerste kwartalen. Aangezien zelfstandigen zich voortaan ten laatste moeten aansluiten op de dag van het begin van bezigheid, zullen de verhogingen voor de bijdragen van het eerste kwartaal voor het eerst verschuldigd zijn bij het verstrijken van het kwartaal dat volgt op het kwartaal van aansluiting (voor zover het vervaldagbericht in de loop van het kwartaal van aansluiting verstuurd werd). Voor de bijdragen van het tweede kwartaal zullen de verhogingen moeten betaald worden bij het verstrijken van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het betreffende vervaldagbericht door het fonds werd verstuurd. Indien de zelfstandige zijn activiteit zou aanvangen in het laatste kwartaal en het vervaldagbericht ook verstuurd werd in dit laatste kwartaal, zal de vordering geacht worden plaats te hebben gevonden in de loop van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het vervaldagbericht werd verstuurd; de jaarlijkse verhoging van 7 % wordt dan niet toegepast. Voorbeeld : Begin activiteit op 1 april 2012 Aansluiting op 1 april 2012 Verzending vervaldagbericht voor het eerste kwartaal van aansluiting op 20 april De verhogingen voor de bijdragen van het eerste kwartaal zullen voor het eerst verschuldigd zijn vanaf 1 oktober 2012 (na afloop van het kwartaal dat volgt op het kwartaal van aansluiting). Verzending van het vervaldagbericht voor het tweede kwartaal van aansluiting op 20 juli De verhogingen voor de bijdragen van het tweede kwartaal zullen voor het eerst verschuldigd zijn vanaf 1 januari 2013 (na afloop van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het fonds het betreffende vervaldagbericht heeft verstuurd). Bij laattijdige aansluiting geldt dit principe niet en zullen de verhogingen onmiddellijk verschuldigd zijn. 4. Inwerkingtreding Deze bepalingen zijn in voege sedert 1 april Daniel BINAME Marketing & Communication Manager, Partena Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Jean-Marie CONTER, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ URL : http: // Redactie : Jean-Marie CONTER, Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Xavier SCHRAEPEN, Chantal DEMOOR. Adviesraad : Professor P. MICHEL, Professor Emeritus, Universiteit Luik, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Gerealiseerd in samenwerking met kluwer 8

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST WAT IS EEN ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST? De boekhouder-fiscalist BIBF is uw bevoorrechte raadgever als zelfstandige ondernemer, als vrije beroepsbeoefenaar of als

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN DE BEROEPSACTIVITEITEN De 2 beroepsperspectieven Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF

DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF : UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF A. De bevoorrechte raadgever en partner van de zelfstandige ondernemer, de bedrijfsleider

Nadere informatie

DE ERKENDE BOEKHOUDER (-FISCALIST) B.I.B.F.:

DE ERKENDE BOEKHOUDER (-FISCALIST) B.I.B.F.: DE ERKENDE BOEKHOUDER (-FISCALIST) B.I.B.F.: DE IDEALE PARTNER VOOR KMO s Door Xavier SCHRAEPEN, Erkend Boekhouder-fiscalist B.I.B.F. A. De raadgever en bevoorrecht partner voor zelfstandigen, KMO s, vrije

Nadere informatie

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27 INHOUD Voorwoord: De uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon (wet van 18 januari 2010) door Sabine Laruelle, Minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.......................................

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.)

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) Instituut opgericht bij wetten van 21 februari 1985 en van 22 april 1999 Belgisch Staatsblad van 28 februari 1985 en 11 mei 1999 Zetel:

Nadere informatie

Wet van 27 mei 2013 : INLEIDING Wijzigt o.a. Wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO) Responsabilisering economische

Wet van 27 mei 2013 : INLEIDING Wijzigt o.a. Wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO) Responsabilisering economische WCO & ECONOMISCHE BEROEPSBEOEFENAAR Een inleiding Frank Haemers Juridische dienst BIBF Wet van 27 mei 2013 : INLEIDING Wijzigt o.a. Wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen

Nadere informatie

ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN

ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte EV/VY/vs/sdb Uw referte Datum 02 maart 2015 Geachte Confrater, Betreft:

Nadere informatie

01/10/ seminarie stagiairs 1

01/10/ seminarie stagiairs 1 WCO & ECONOMISCHE BEROEPSBEOEFENAAR Een inleiding Frank Haemers Juridische dienst BIBF INLEIDING Wet van 27 mei 2013 : Wijzigt o.a. Wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen

Nadere informatie

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd,

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd, Tussen de ondergetekenden: OPDRACHTBRIEF Naam +Voornaam IAB - erkenningsnummer Nat.Nr. Kantoor houdende te Stationsstraat 1 te 3520 Zonhoven Als mandataris van Coda Boekhouders en Fiscalisten BVBA Met

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

De nieuwe W.C.O. regels

De nieuwe W.C.O. regels De nieuwe W.C.O. regels Luc Sterkens 1 Agenda - Situering - Belangrijke wijzigingen - Bijkomende aansprakelijkheid voor de cijferberoeper - Bedenkingen - Vragen 2 Opmerking - Seminarie voor cijferberoepers

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Tekst afgesloten op 20/11/2014. DE OPDRACHTBRIEF 1

Tekst afgesloten op 20/11/2014. DE OPDRACHTBRIEF 1 1 Tekst afgesloten op 20/11/2014. DE OPDRACHTBRIEF 1 INHOUDSTAFEL I. Inleiding...3 II. Toelichting...4 II.A. Identificatie van de cliënt...4 II.B. Identificatie van de beroepsbeoefenaar...4 II.C. De opdracht...5

Nadere informatie

E-loket Handleiding E-LOKET HANDLEIDING

E-loket Handleiding E-LOKET HANDLEIDING 177 E-LOKET HANDLEIDING Christoph Di Piazza IT-dienst IAB 178 1 INLEIDING 179 2 VOOR WIE IS HET E-LOKET BESTEMD? 179 3 INLOGGEN 180 A. WAAR? 180 -- Via de homepage van de website 180 -- Via de pagina leden

Nadere informatie

Deontologie II - klant

Deontologie II - klant DE RELATIE MET DE KLANT Aanvaarding Opdrachtbrief Behoud Frank Haemers, juridische dienst BIBF Bij wijze van inleiding GEEN KLANTENACCEPTATIEBELEID KLANTENACCEPTATIEBELEID Of hoe omgaan met de kritieke

Nadere informatie

KLUWER ACCOUNTANCY ACTUALITEIT NR. 1 WEKEN 1 EN 2 3

KLUWER ACCOUNTANCY ACTUALITEIT NR. 1 WEKEN 1 EN 2 3 KLUWER ACCOUNTANCY ACTUALITEIT NR. 1 WEKEN 1 EN 2 3 Professionele vennootschappen van erkende boekhouders (-fiscalisten), accountants en belastingconsulenten Versoepeling aandeelhouders- en bestuursstructuur

Nadere informatie

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON 2. GEGEVENS VAN DE KLANT ONDERNEMINGSNUMMER:... NATUURLIJK PERSOON

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15 AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 1. Algemene principes 17 1.1. Evolutie 17 1.2. Het principe van de secties 17 1.3. De omschrijving van bepaalde rubrieken 18

Nadere informatie

Bij wijze van inleiding GEEN KLANTENACCEPTATIEBELEID

Bij wijze van inleiding GEEN KLANTENACCEPTATIEBELEID DE RELATIE MET DE KLANT Aanvaarding Opdrachtbrief Behoud Frank Haemers, juridische dienst BIBF Bij wijze van inleiding GEEN KLANTENACCEPTATIEBELEID KLANTENACCEPTATIEBELEID Of hoe omgaan met de kritieke

Nadere informatie

De boeking van het provisiefonds geneesmiddelen goedgekeurd door de plenaire vergadering van 26 april 2007

De boeking van het provisiefonds geneesmiddelen goedgekeurd door de plenaire vergadering van 26 april 2007 De boeking van het provisiefonds geneesmiddelen goedgekeurd door de plenaire vergadering van 26 april 2007 Inleiding 1. Context Bij de programmawet van 27/12/2005 werd vanaf 2006 een provisiefonds geneesmiddelen

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Handvest voor de gewestelijke preventie van ondernemingen in moeilijkheden

Handvest voor de gewestelijke preventie van ondernemingen in moeilijkheden Handvest voor de gewestelijke preventie van ondernemingen in moeilijkheden CONSIDERANS Overwegende dat eenmanszaken en KMO s de belangrijkste drijvende kracht achter de economische ontwikkeling van het

Nadere informatie

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr...

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr... Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF DE INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN Na bijna tien jaar is het eindelijk zover : een boekhouder die uitsluitend in loondienst of die in overheidsdienst werkt, kan voortaan ook op

Nadere informatie

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV 3. OPDRACHTBRIEF Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767 Kantoor houdende te KLAPSTRAAT 58 1790 AFFLIGEM Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV Met zetel te KLAPSTRAAT

Nadere informatie

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON BEGINDATUM VAN DE ACTIVITEIT:... /... /... 2. GEGEVENS VAN

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING

COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging: boekingsregels voor het

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

Boeken van nominale waarde van

Boeken van nominale waarde van BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOU p. 1/ Boeken van nominale waarde van leningen : overgedragen interest inbegrepen of niet? p. 7/ Is de terugbetaling van het werkelijk

Nadere informatie

Reclame en marketing: een gemeenschappelijk kader voor beroepsbeoefenaars

Reclame en marketing: een gemeenschappelijk kader voor beroepsbeoefenaars Reclame en marketing: een gemeenschappelijk kader voor beroepsbeoefenaars van de drie Instituten De reclame, het promoten van de diensten, de marketing, oftewel de communicatie vormt het verlengstuk van

Nadere informatie

Extra uitleg bij berekeningen budgettering

Extra uitleg bij berekeningen budgettering Extra uitleg bij berekeningen budgettering A. Algemene opmerkingen Bij het budgetteren komen zeer veel berekeningen voor, wat dus een grote kans op rekenfouten met zich meebrengt. Bovendien bestaat de

Nadere informatie

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend)

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft met de norm van 10 november 2009 de internationale controlestandaarden (International

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE

Nadere informatie

CASHEO - AANVRAAGFORMULIER. Kredietaanvraag op naam van :

CASHEO - AANVRAAGFORMULIER. Kredietaanvraag op naam van : Kredietaanvraag op naam van : CASHEO AANVRAAGFORMULIER Indien u dit formulier niet elektronisch kunt invullen, gelieve dit dan op een duidelijke manier te doen door drukletters te gebruiken. Dit kredietaanvraagformulier

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Samenwerking en deontologie

Samenwerking en deontologie Samenwerking en deontologie Met welke deontologische regels rekening houden in een associatie? In deze reader bekijken we de vereisten en beperkingen die vanuit de deontologische codes van de meeste vrije

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

EDEBEX biedt ondernemingen een alternatief voor bankkrediet. Fonction de l orateur

EDEBEX biedt ondernemingen een alternatief voor bankkrediet. Fonction de l orateur EDEBEX biedt ondernemingen een alternatief voor bankkrediet TITREDavid DE Van LA CONFERENCE der Looven Founder & CCO de - Edebex Prénom & Nom l orateur Fonction de l orateur David Van der Looven Co-founder

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

DE CIJFERBEROEPEN & HET BEROEPSGEHEIM

DE CIJFERBEROEPEN & HET BEROEPSGEHEIM DE CIJFERBEROEPEN & HET BEROEPSGEHEIM DE WETGEVING ALGEMEEN ART 458 SW : Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat

Nadere informatie

Welkom. Wie zijn wij? Wat doen wij voor u? Onze bedoeling: basisbegrippen boekhouding meegeven van het apothekersberoep. Isabel Delodder Maddy Tanghe

Welkom. Wie zijn wij? Wat doen wij voor u? Onze bedoeling: basisbegrippen boekhouding meegeven van het apothekersberoep. Isabel Delodder Maddy Tanghe Welkom Onze bedoeling: basisbegrippen boekhouding meegeven van het apothekersberoep Wie zijn wij? Isabel Delodder Maddy Tanghe Accountancy KOVAG BOA Wat doen wij voor u? Begeleiding, advies bij : - Opstarten

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N BEROEPSREGL - Onthaalouders A08 Brussel, 25.06.2009 MH/BL/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE UITSLUITING VAN DE BEROEPSACTIVITEIT

Nadere informatie

BIBF NIEUWS : ledenbijdrage, verzekering BA, permanente vorming en publicaties 2014

BIBF NIEUWS : ledenbijdrage, verzekering BA, permanente vorming en publicaties 2014 BIBF NIEUWS : ledenbijdrage, verzekering BA, permanente vorming en publicaties 2014 1) LEDENBIJDRAGE 2014 EN BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Zoals de voorgaande jaren, zal ook in 2014

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING 4. FAILLISSEMENT: BEGRIP EN GEVOLGEN 4.1.Wat is een faillissement? ---------------------------------- Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer)

Nadere informatie

Tantièmes onder de loep

Tantièmes onder de loep BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Tantièmes onder de loep p. 4/ De opdrachtbrief: goede afspraken maken goede cliënten p. 7/ (R)EVOLUTIE : de boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Het waarom en het hoe van de synergie tussen de externe accountant en de financiële instelling

Het waarom en het hoe van de synergie tussen de externe accountant en de financiële instelling Het waarom en het hoe van de synergie tussen de externe accountant en de financiële instelling GÉRARD DELVAUX Voorzitter IAB In deze bijdrage maakt onze Voorzitter een uiterst praktische bedenking over

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte 1. Principe van de vrijstelling Zelfstandigen in staat van behoefte of in een andere toestand die de staat van behoefte benadert,

Nadere informatie

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises Koninklijk Instituut - Institut royal MEDEDELING AAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte

Nadere informatie

Samenwerken in een vennootschap. Frank Haemers, Juridische dienst BIBF

Samenwerken in een vennootschap. Frank Haemers, Juridische dienst BIBF Samenwerken in een vennootschap Frank Haemers, Juridische dienst BIBF SYNERGIE, 1+1 = 3 Waarom is 1+1 = 3 bij samenwerken? Kennisuitbreiding : 2 weten meer dan 1 Schaalvergroting: delen van kosten, maar

Nadere informatie

3. Hulp voor starters

3. Hulp voor starters 3. Hulp voor starters L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - instellingen waar startende ondernemers informatie en advies kunnen bekomen, opzoeken en toelichten; - het doel van het ondernemingsloket

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic ZELFSTANDIGE : WANNEER WIE MOET AANGESLOTEN WORDEN BIJ SOCIALE KAS? Elke zelfstandige in België moet in principe sociale bijdragen betalen. U moet zich hiervoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant

Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant 2. Bas i s reg el s voor een g ezon d f i n an ci eel b el ei d Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant SPECIFIEKE OPDRACHTEN

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

Word boekhouder-fiscalist, een digitaal & menselijk beroep Frank Haemers. Juridische dienst BIBF

Word boekhouder-fiscalist, een digitaal & menselijk beroep Frank Haemers. Juridische dienst BIBF Word boekhouder-fiscalist, een digitaal & menselijk beroep Frank Haemers Juridische dienst BIBF BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN : «De betrouwbaarheid van de boekhouding is immers

Nadere informatie

Deontologische code - Commissie Projectsourcing

Deontologische code - Commissie Projectsourcing Deontologische code - Commissie Projectsourcing 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van deze gedragscode is het bepalen van de regels waartoe de leden zich verbinden ze na te leven. Ze moet bijdragen tot

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

Opdracht en belang van de jaarlijkse algemene vergadering

Opdracht en belang van de jaarlijkse algemene vergadering BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Opdracht en belang van de jaarlijkse algemene vergadering p. 3/ Akten en stukken neerleggen en bekendmaken door vennootschappen

Nadere informatie

VZW en financiële rapportering

VZW en financiële rapportering VZW en financiële rapportering Wim Van De Walle 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Thematiek Behoefte aan degelijke, transparante, coherente en betrouwbare beleids-en beheersrapportering Toezien dat rapportering

Nadere informatie

Resultaten van de enquête : Uw relatie als ondernemer met uw boekhouder

Resultaten van de enquête : Uw relatie als ondernemer met uw boekhouder BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Resultaten van de enquête : Uw relatie als ondernemer met uw boekhouder p. 6/ Sociale en fiscale fraude : welke gevolgen voor de

Nadere informatie

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic KAN IK EEN STARTERSBVBA OPRICHTEN? Het wordt voor jonge starters steeds moeilijker om een eigen onderneming op te richten. De kapitaalinbreng wordt beschouwd als een te hoge drempel om de stap naar

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Participatiefonds. sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : openbare federale kredietinstelling

Participatiefonds. sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : openbare federale kredietinstelling Participatiefonds openbare federale kredietinstelling sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : Kredieten Dienstverleningsactiviteiten kredieten voor wie zelfstandige ondernemers,

Nadere informatie

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT INHOUD Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Fiscale positie

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen.

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen. [Koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot uitvoering, wat de Hoge Raad voor de economische beroepen betreft, van artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen]

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening Ontwerpadvies van 31 mei 2017 I. Inleiding 1. Wanneer een vennootschap onbeperkt

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

bijlage XIII A. Inleiding

bijlage XIII A. Inleiding HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III 5 e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel.02/206.48.71 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be Advies van 24 juni

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie