Type wedstrijd Verschillende soorten prijzen te winnen: instant win -prijzen en een maandelijkse trekking waarbij een maandprijs is te winnen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Type wedstrijd Verschillende soorten prijzen te winnen: instant win -prijzen en een maandelijkse trekking waarbij een maandprijs is te winnen."

Transcriptie

1 Volledig reglement van de wedstrijd 'Win! Marlene!' Aangekondigd door: VOG Gen.landw.Ges. Jakobistraße 1 A I Terlan / Italien BTW-nummer IT Terlano BZ Italië Officiële vertegenwoordiger: Georg Kössler Naam prijsvraag 'Win! Marlene!'. Type wedstrijd Verschillende soorten prijzen te winnen: instant win -prijzen en een maandelijkse trekking waarbij een maandprijs is te winnen. Gebied van de wedstrijd Belgie Producten ter promotie VOG - Marlene-appels. Geldigheidsduur van wedstrijd Planning: van 1 oktober 2014, uur, tot 30 juni 2015, uur. De trekking van eventueel niet-toegewezen prijzen: uiterlijk 30 juli Doelgroep Consumenten in Belgie Server De server voor het beheer van de website wordt gehost in Italië. Hoe het werkt Gedurende de wedstrijdperiode kan elke consument Marlene-appels kopen met een speciaal wedstrijdlabel. Aan de achterkant van het label staat een code. Deze code kan worden ingediend via Internet of via SMS. Of er wel of geen prijs wordt uitgereikt, wordt in realtime bepaald door software die willekeurig winnaars selecteert. Het resultaat wordt direct medegedeeld aan de consument. Bovendien zal maandelijks steeds op de 10 e van de maand een trekking worden gehouden, waarbij door software uit alle codes die door deelnemers zijn ingevoerd vanaf het begin van de wedstrijdperiode tot aan het einde van de vorige maand, een winnaar worden geselecteerd van de maandelijkse prijs. De eerste trekking vindt plaats op 10 november 2014, de laatste trekking op 10 juli Elke code kan slechts eenmaal een instant win -prijs winnen, en eenmaal een maandelijkse prijs.

2 Uit de lijst met de gegevens van alle deelnemers aan de wedstrijd zal binnen 30 dagen na het einde van de wedstrijd door een onpartijdige partij handmatig en willekeurig een trekking worden gehouden. De trekking wordt gehouden uit de lijst van gegevens van deelnemers aan de wedstrijd, om de prijzen te verdelen die niet zijn uitgereikt tijdens de wedstrijd. Er worden 50 spelers op de reservelijst gezet. Meedoen via Internet Consumenten kunnen meedoen aan de wedstrijd door zich aan te melden op de website en hun persoonlijke gegevens in te voeren alsmede de code die op het label staat. Het systeem zal de volgende taken uitvoeren: 1. de geldigheid van de code controleren; 2. het resultaat bepalen (gewonnen/verloren); en 3. het resultaat mededelen aan de consument. Indien men wint, zal het systeem de gegevens registreren in de database en de winnaar op de hoogte brengen door de winnaarspagina weer te geven. Daarbij dient de deelnemer een inschrijvingsformulier in te vullen met zijn/haar volledige persoonlijke gegevens, en dient de deelnemer in te stemmen met de privacy voorwaarden. Tegelijkertijd zal het systeem een bevestiging naar zijn/haar adres sturen, met daarin het verzoek om binnen drie dagen het inschrijvingsformulier in te vullen dagen (indien nog niet ingevuld) met zijn/haar volledige persoonlijke gegevens. Indien het inschrijvingsformulier niet wordt ingevuld, zal de instant-win komen te vervallen. Indien men verliest, zal het systeem de gegevens registreren in de database en de persoon op de hoogte brengen door de verliezerspagina weer te geven. De kosten van deelname via Internet hangen af van de Internetverbinding / provider van de deelnemer. Meedoen via Sms Consumenten kunnen ook meedoen aan de wedstrijd door een Sms-bericht te sturen vanaf een telefoon die het telefoonnummer weergeeft naar het Italiaanse telefoonnummer: Het Sms-bericht moet bestaan uit alleen de code zelf, en een bericht mag niet meer dan één code bevatten. Het systeem zal de volgende taken uitvoeren: 1. de geldigheid van de code controleren; en 2. het resultaat bepalen (gewonnen/verloren). Indien men verliest, zal het systeem registreren in de database dat de code is gebruikt en niet heeft gewonnen. Indien men wint, zal het systeem de gegevens registreren in de database en de winnaar op de hoogte brengen door een Sms-bericht te versturen met het verzoek om een inschrijvingsformulier in te vullen binnen drie dagen (indien nog niet ingevuld). Indien het inschrijvingsformulier niet wordt ingevuld, zal de instant-win komen te vervallen. De kosten van het versturen van het Sms-bericht zijn afhankelijk van het type aansluiting, de provider en het land vanwaar het bericht wordt verstuurd.

3 Prijzen De prijzenpot bestaat uit: Instant-win 200 vouchers Vouchers kunnen alleen worden gebruikt op de site De waarde van één voucher is EUR 40,-. Deze bonnen gelden als instant-win. Maandprijs De maandprijs bestaat uit een prepaid creditcard met daarop EUR 300,-. Gezamenlijke waarde van de prijzen excl. belastingen: EUR ,-. ALGEMEEN REGLEMENT De wedstrijd wordt georganiseerd onder beheer van Just in Case Communicatie BV. De software is ontworpen om willekeurig winnaars te bepalen. Er worden voorzorgsmaatregelen getroffen om hacken en computervredebreuk te voorkomen: zowel de hardware als de software is ontworpen om het correcte verloop van de wedstrijd en de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. Het volledige reglement van de wedstrijd wordt gepubliceerd op de website De prijs wordt enkel toegekend indien de deelnemer de beschreven procedure volgt. De verstrekte gegevens dienen juist, duidelijk en volledig te zijn voor reguliere deelname en eventuele winst. Deelnemers dienen het label met de code en het originele aankoopbewijs te bewaren om aanspraak te maken op eventuele prijzen; de organisator kan om het originele label met de code en aankoopbewijs vragen. Indien de oorspronkelijke prijzen niet langer beschikbaar zijn, zal de organisator vervangende prijzen van gelijke waarde beschikbaar stellen. De vervangende prijzen zullen niet minder waarde vertegenwoordigen dan de beloofde prijzen. Prijzen worden enkel toegekend aan winnaars woonachtig in Nederland of België. Deelname aan de wedstrijd houdt volledige aanvaarding van het reglement in. Bij deelname aan de wedstrijd door een minderjarige tot 16 jaar, is de toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige noodzakelijk. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren die hebben gefraudeerd of onjuiste persoonlijke gegevens hebben verstrekt. De organisator zal zich houden aan de geldende wetgeving voor alles wat niet in dit reglement wordt vermeld. De prijzen zijn gegarandeerd omdat de organisator een geldbedrag heeft betaald dat gelijk is aan de gezamenlijke waarde van de prijzen. De organisator doet hierbij afstand van zijn recht om voorheffingen op de inkomstenbelasting terug te vorderen voor de winnaars conform art. 30 presidentieel decreet nr. 600 van

4 Medewerkers van de organisator en hun familieleden alsmede alle medewerkers van dochterondernemingen van VOG zijn uitgesloten van deelname. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld. In geval van klachten in verband met deze wedstrijd kan men schriftelijk een klacht sturen naar: De organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen Prijzen die overbodig, niet toegewezen of niet geleverd zijn, worden gedoneerd aan de vereniging van ouders van mensen met een functiebeperking Bäuerlicher NOTSTANDSFOND NPO - Kanonikus - Michael Gamper Straße 5 - BOLZANO, Italië FC

5 Règlement complet du concours «Win! Marlene!» Annoncé par : VOG Gen.landw.Ges. Jakobistraße 1 A I Terlan / Italie Numéro de TVA IT Terlano BZ Italie Représentant officiel : Georg Kössler Nom du concours «Win! Marlene!» Type de concours Divers prix à gagner : prix «instantanés» et tirage mensuel permettant de gagner un prix mensuel. Domaine géographique du concours Pays-Bas et Belgique. Produits à promouvoir Pommes Marlene VOG. Durée de validité du concours Programme : du 1er octobre 2014, à 10 heures jusqu'au 30 juin 2015 à 16 heures. Tirage des prix éventuellement non attribués : au plus tard le 30 juillet Public cible Consommateurs aux Belgique. Serveur Le serveur pour la gestion du site Web est hébergé en Italie. Fonctionnement Pendant la durée du concours, chaque consommateur peut acheter des pommes Marlene avec une étiquette spéciale pour le concours. À l'arrière de l'étiquette figure un code. Ce code peut être envoyé via Internet ou via SMS. L'attribution ou non d'un prix est déterminé en temps réel par un logiciel qui sélectionne les gagnants de manière aléatoire. Le résultat est communiqué directement au consommateur. En outre, un tirage sera organisé mensuellement - le 10 du mois chaque fois - dans lequel le logiciel choisira un gagnant parmi tous les codes envoyés par les participants depuis le début de la période du concours jusqu'à la fin du mois précédent. Le premier tirage aura lieu le 10 novembre 2014, le dernier tirage le 10 juillet Chaque code ne peut gagner un «prix instantané» qu'une seule fois, et un prix mensuel une seule fois. Un tirage manuel aléatoire sera organisé dans les 30 jours après la fin du concours par une partie impartiale, parmi la

6 liste contenant les données de tous les participants au concours. Le tirage sera organisé à partir de la liste de données des participants au concours, afin de répartir les prix qui n'ont pas été attribués au cours du concours. 50 participants seront mis dans une liste de réserve. Participer par Internet Les consommateurs peuvent participer au concours en s'inscrivant sur le site et en saisissant leurs données personnelles de même que le code figurant sur l'étiquette. Le système effectuera les tâches suivantes : 1. contrôle de la validité du code ; 2. détermination du résultat (gagné/perdu) ; et 3. annonce du résultat au consommateur. Si le participant gagne, le système enregistrera les données dans la base de données et préviendra le gagnant en affichant la page gagnant. À ce moment-là le participant devra remplir un formulaire d'inscription avec ses données personnelles complètes, et marquer son accord avec les conditions de protection de la vie privée. En même temps le système enverra une confirmation à son adresse , lui demandant de remplir dans les trois jours le formulaire d'inscription (s'il ne l'a pas encore rempli) avec ses données personnelles complètes. Si le formulaire d'inscription n'est pas rempli, l'attribution immédiate du prix expirera. Si le participant perd, le système enregistrera les données dans la base de données et préviendra la personne en affichant la page perdant. Les frais de la participation par Internet dépendent de la connexion Internet/du fournisseur d'accès du participant. Participation par SMS Les consommateurs peuvent aussi participer au concours en envoyant un SMS - au moyen d'un téléphone qui affiche le numéro de téléphone - au numéro de téléphone italien : Le message SMS doit être constitué uniquement par le code, et un message ne peut pas contenir plus d'un seul code. Le système effectuera les tâches suivantes : 1. contrôle de la validité du code ; 2. détermination du résultat (gagné/perdu). Si le participant perd, le système enregistre dans la base de données que le code a été utilisé et n'a pas gagné. Si le participant gagne, le système enregistre les données dans la base de données et le gagnant est prévenu par un SMS qui lui demande de remplir le formulaire d'inscription dans les trois jours (s'il n'est pas encore rempli). Si le formulaire d'inscription n'est pas rempli, l'attribution immédiate du prix expirera. Les frais d'envoi du SMS dépendent du type de connexion, du fournisseur et du pays d'où le message est envoyé. Prix Les prix sont constitués par :

7 Les prix instantanés 200 chèques cadeaux Les chèques cadeaux peuvent tous être utilisés sur le site [www.zalando.be]. La valeur d'un chèque cadeau est de 40. Ces bons constituent les «prix instantanés». Prix mensuel Le prix mensuel est constitué par une carte de crédit prépayée d'une valeur de 300. Valeur totale des prix hors taxes : RÈGLEMENT GÉNÉRAL Le concours est organisé sous le contrôle de Just in Case Communicatie BV. Le logiciel est conçu de manière à déterminer les gagnants de manière aléatoire. Des mesures sont prises pour empêcher le piratage et les intrusions informatiques : le matériel et les logiciels sont conçus de manière à garantir le déroulement correct du concours et la fiabilité des données. Le règlement complet du concours est publié sur le site Le prix est uniquement attribué si le participant suit la procédure décrite. Les données renseignées doivent être correctes, claires et complètes pour permettre de participer de manière réglementaire et éventuellement de gagner. Les participants sont tenus de garder l'étiquette avec le code et la preuve d'achat original pour pouvoir prétendre aux prix éventuels ; l'organisateur peut demander l'étiquette originale avec le code et la preuve d'achat. Si les prix originaux ne sont plus disponibles, l'organisateur mettra en jeu des prix de remplacement d'une valeur égale. Les prix de remplacement ne représenteront pas une valeur inférieure aux prix promis. Les prix sont exclusivement attribués à des gagnants résidant aux Pays-Bas ou en Belgique. La participation au concours implique l'acceptation complète du règlement. En cas de participation au concours par un mineur jusqu'à l'âge de 16 ans, l'accord d'un parent ou d'un représentant légal du mineur est nécessaire. Les organisateurs se réservent le droit de disqualifier les participants qui fraudent ou communiquent des données personnelles incorrectes. L'organisateur respectera la législation en cours pour tous ce qui est communiqué dans ce règlement. Les prix sont garantis parce que l'organisateur a payé un montant égal à la valeur de l'ensemble des prix. L'organisateur renonce par la présente à son droit d'effectuer des prélèvements sur l'impôt sur le revenu à récupérer pour les gagnants, conformément à l'article 30 du décret présidentiel n 600 du Les collaborateurs de l'organisateur et les membres de leur famille ainsi que les collaborateurs des filiales de VOG sont exclus de toute participation.

8 Les prix ne sont pas échangeables contre de l'argent En cas de plainte relative à ce concours, il est possible d'envoyer une plainte à : L'organisateur agit conformément au code de conduite pour les jeux de hasard promotionnels Les prix en surplus, non attribués ou non livrés seront distribués à l'association de parents de personnes handicapées Bäuerlicher NOTSTANDSFOND NPO - Kanonikus - Michael Gamper Straße 5 - BOLZANO, Italië FC

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Direction générale de la Régulation

Nadere informatie

12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 12 APRIL 1965. - Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers. CHAPITRE 1 er. Champ d'application HOOFDSTUK

Nadere informatie

met ALDI TALK avec ALDI TALK Handleiding Manuel d utilisation GEWOON goedkoop bellen Téléphoner AVANTAGEUSEMENT

met ALDI TALK avec ALDI TALK Handleiding Manuel d utilisation GEWOON goedkoop bellen Téléphoner AVANTAGEUSEMENT Mobiel Prepaid bellen en internetten Téléphonie et Internet Mobile Prépayé GEWOON goedkoop bellen met ALDI TALK Téléphoner AVANTAGEUSEMENT avec ALDI TALK Flexibel, eenvoudig, voordelig. Flexible, simple,

Nadere informatie

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 KONINKLIJK BESLUIT MET BETREKKING TOT BEPAALDE OPENBARE INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING ARRÊTÉ ROYAL RELATIF A CERTAINS ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF PUBLICS

Nadere informatie

Terms of sale ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN. Toepasbaarheid. Offertes. Aanvaarding. Levering eigendomsoverdracht

Terms of sale ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN. Toepasbaarheid. Offertes. Aanvaarding. Levering eigendomsoverdracht Terms of sale Verkoopsvoorwaarden Conditions de vente ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Toepasbaarheid De hiernavolgende algemene verkoopvoorwaarden maken noodzakelijk deel uit van ieder koopcontract, behoudens

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD 37849 Mode de calcul Art. 3. Pour déterminer le nombre de chèques-repas qui doivent être octroyés, le nombre d heures de travail que le travailleur a effectivement fourni au cours du trimestre est divisé

Nadere informatie

LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969)

LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969) LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969) WET VAN 5 DECEMBER 1968 BETREFFENDE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN EN DE PARITAIRE

Nadere informatie

ROYAUME DE BELGIQUE. -------- KONINKRIJK BELGIE ------- Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu --------

ROYAUME DE BELGIQUE. -------- KONINKRIJK BELGIE ------- Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu -------- 1 KONINKRIJK BELGIE ------- Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu -------- 25 MAART 1964 Wet op de geneesmiddelen (B.S. 17 april 1964). --------- Wijzigingen : - Errata B.S. 6 mei 1964. - Wet 16

Nadere informatie

Ptest test testpp. 1/9 fdsq. de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba

Ptest test testpp. 1/9 fdsq. de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba ALGEMENE VERKOOP- & VERHUURVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasbaarheid 1.1. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding wordt de rechtsverhouding

Nadere informatie

Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014

Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014 Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014 2 De partners van de federale regeringsmeerderheid zijn van mening dat de verschillende bestuursniveaus die de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code civil en ce qui concerne la copropriété

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code civil en ce qui concerne la copropriété DOC 53 1538/001 DOC 53 1538/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er juin 2011 1 juni 2011 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code civil en ce qui concerne

Nadere informatie

GEBR UIKSAANWIJZING MODE D EMPL O I MPA-10

GEBR UIKSAANWIJZING MODE D EMPL O I MPA-10 GEBR UIKSAANWIJZING MODE D EMPL O I MPA-10 MOBIELE VERSTERKER Systèm e de SO NO RISATION 1 Inhoudsopgave FUNCTIES... 3 VOOR GEBRUIK... 4 Accu... 4 INSTELLINGEN VERSTERKER Power schakelaar... 5 Mastervolume...

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VERSIE 28 05 2013

MEMORIE VAN TOELICHTING VERSIE 28 05 2013 MEMORIE VAN TOELICHTING EXPOSE DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Avec ce projet de loi, notre pays entame la réforme de la justice. Après vingt ans d'études, de débats et de conseils, le temps est venu de

Nadere informatie

SPELREGELS REGLES DU JEU. 8+ 20 min. 2 F

SPELREGELS REGLES DU JEU. 8+ 20 min. 2 F NL 8+ 20 min. 2 F SPELREGELS REGLES DU JEU 17675_Stratego_j_rules.indd 1 09-05-12 14:47 Stratego Junior bestaat uit twee verschillende spellen. Het eerste spel heet Stratego Zoektocht; het tweede Stratego

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online Frequently Asked Questions (FAQ s) AIG Online Veelgestelde Vragen (FAQ S)

AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online Frequently Asked Questions (FAQ s) AIG Online Veelgestelde Vragen (FAQ S) AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online Frequently Asked Questions (FAQ s) AIG Online Veelgestelde Vragen (FAQ S) AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online questions

Nadere informatie

Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart

Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart De Actie 1. De actie Win tickets voor Usher s concert op 4 maart wordt aangeboden door MasterCard Nederland, gevestigd te (1082 MS) Amsterdam, Nederland,

Nadere informatie

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen 538 SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Ed & Breakfast (hierna te definiëren en verder te noemen: de Actie ) van Radio 538 B.V., gevestigd aan Bergweg

Nadere informatie

Abstract - NL. Abstract - FR

Abstract - NL. Abstract - FR Abstract - NL België is één van de laatste West-Europese landen waar geen nationale recidivecijfers beschikbaar zijn. Dat maakt dat de criminele politiek alleen kan terugbuigen op buitenlandse cijfers

Nadere informatie

Binnenverlichting voor M6-rijtuigen Eclairage intérieur pour voitures M6

Binnenverlichting voor M6-rijtuigen Eclairage intérieur pour voitures M6 Binnenverlichting voor M6-rijtuigen Eclairage intérieur pour voitures M6 6097 6098 6099 voor één rijtuig A, B of BD pour une voiture A, B ou BD voor één stuurrijtuig pour une voiture pilote voor een set

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2009-2010) N 118 I.V. COM (2009-2010) Nr. 118 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

deelgenomen: www.game-20.new-euro-banknotes.eu (hierna de site ).

deelgenomen: www.game-20.new-euro-banknotes.eu (hierna de site ). Algemene voorwaarden van de wedstrijd "Tetris nieuw 20-biljet" ARTIKEL 1 - ORGANISATIE De Europese Centrale Bank (hierna "de ECB") organiseert vanaf 10.00 uur op 5 februari 2015 tot 23.59 uur op 31 maart

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG ALVORENS AANKOOPBESLISSING NEEMT. JE EEN 1. Algemeen Deze website en aan haar gerelateerde websites ( Web Site ) wordt

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANCAIS ER-ERV-ERP. Zender 4 kanalen Emetteur 4 canaux. The installer s choice cdvibenelux.com

NEDERLANDS FRANCAIS ER-ERV-ERP. Zender 4 kanalen Emetteur 4 canaux. The installer s choice cdvibenelux.com NL FR NEDERLANDS FRANCAIS Zender 4 kanalen Emetteur 4 canaux The installer s choice INSTALLATIE HANDLEIDING Zender 4 kanalen NL 1. PRODUCT PRESENTATIE De CDVI afstandsbediening type S7TR2641E4 (fig. 1)

Nadere informatie

Bibliografie van de liberale tijdschriften Bibliographie des revues libérales

Bibliografie van de liberale tijdschriften Bibliographie des revues libérales Bibliografie van de liberale tijdschriften Bibliographie des revues libérales Revue Nationale de Belgique (1839-1847) Registers opgemaakt door Tables générales établies par Marcel Bots Woord vooraf / Avant

Nadere informatie

Een nieuw logo maakt de lente niet.

Een nieuw logo maakt de lente niet. 39 KRITISCH ESSAY Een nieuw logo maakt de lente niet. Toegegeven, de titel van deze beschouwing klinkt als een oneliner en wellicht niet de sterkste die je zou kunnen bedenken. Zeker niet nu de herfst

Nadere informatie

1. WAT IS REDOMEX / REDOMEX DIFFUCAPS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT. Redomex behoort tot de groep der tricyclische antidepressieve geneesmiddelen.

1. WAT IS REDOMEX / REDOMEX DIFFUCAPS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT. Redomex behoort tot de groep der tricyclische antidepressieve geneesmiddelen. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER REDOMEX 10 mg & 25 mg filmomhulde tabletten REDOMEX DIFFUCAPS 25 mg, 50 mg & 75 mg capsules met gereguleerde afgifte, hard (amitriptylinehydrochloride) Lees

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie