schoolgids Openbare basisschool De Meent Glimmen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen"

Transcriptie

1 schoolgids Openbare basisschool De Meent Glimmen

2 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet alleen bedoeld voor ouders met schoolgaande kinderen, maar ook voor ouders die nog een schoolkeuze moeten maken. U kunt lezen hoe op De Meent invulling wordt geven aan het basisonderwijs, hoe de kwaliteit van het onderwijs wordt vormgegeven en op welke wijze er extra zorg en aandacht is voor een kind die dat nodig heeft. In de jaarlijkse bijlage van de schoolgids (het jaarboekje) vindt u praktische informatie over het lopende schooljaar. Daarnaast treft u op de internetsite veel informatie aan over onze school en de activiteiten. De Meent biedt natuurlijk veel meer dan dat wij in deze gids kunnen verwoorden. Daarom nodigen wij ouders die ons nog niet zo goed kennen van harte uit om een keer langs te komen. Kiezen voor een school doe je immers niet zomaar. Janny Vonk, directeur Gerda Bieleveld, Adjunct- directeur

3 2 1. DE SCHOOL 1.1 De naam van de school De Meent is een historische naam. Ooit was de meent een gezamenlijke weide waar het vee van iedereen uit het dorp mocht grazen. De mensen kwamen er samen en voelden zich er thuis. Het is dus zeer toepasselijk dat dat De Meent een openbare school is wat betekent dat er plaats is voor alle leerlingen, zonder onderscheid van godsdienst of levensovertuiging. De leerkrachten geven actief aandacht aan verschillen in waarden en maatschappelijke opvattingen in onze samenleving. 1.2 Bestuur en directie Het bestuur van onze school wordt gevormd door het college van b en w van de gemeente Haren. Het college heeft de chef van de afdeling onderwijs en welzijn gemandateerd in de dagelijkse bestuurstaken. De directie wordt gevormd door een directeur en adjunct-directeur. Dit is tevens de directie van OBS De Rieshoek in Noordlaren. 1.3 Veiligheid in en om school Het gebouw voldoet aan de eisen van de brandveiligheid en aan de arbo-eisen. Twee personeelsleden zijn gediplomeerd bedrijfshulpverlener. De speeltoestellen op het plein worden regelmatig gekeurd door de gemeente. Er wordt regelmatig een brandoefening gehouden. Zoals u weet zijn er onvoldoende parkeerplaatsen voor onze school. Wij willen u daarom vragen om zoveel mogelijk uw kinderen per fiets of te voet te brengen en te halen. Als u wel met de auto komt, wilt u dan bij voorkeur niet voor de school parkeren maar in een van de zijstraten? 1.4 Schoolgrootte/Schoolgebouwen Op 1 oktober 2007 telde de school 90 leerlingen, afkomstig uit Glimmen, Yde, Haren, Midlaren, Onnen en De Punt. Het hoofdgebouw heeft vier leslokalen, een speellokaal en een team- en directiekamer. Het bijgebouw heeft twee leslokalen en een kamer voor de interne begeleiding. In een van deze lokalen vindt ook de tussenschoolse opvang plaats. In 2008 krijgt de school een nieuw dak, nieuwe plafonds en kozijnen. Tevens wordt het gebouw aangepast aan de eisen voor onderwijs anno 2008.

4 3 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR? 2.1 Visie op ons onderwijs Wat willen we bereiken; onze uitgangspunten. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op school. De school is een organisatie die midden in de maatschappij staat, waar kinderen worden onderwezen maar waar ook het team van elkaar leert, gezamenlijk beleid ontwikkelt en vormgeeft. We hanteren volgende uitgangspunten: het aanleren van basisvaardigheden is belangrijk en sociale, emotionele, motorische, en creatieve vaardigheden komen voldoende aan bod; de leerstof moet goed aansluiten bij de leefwereld en de ontwikkeling van kinderen; zowel kinderen als leerkrachten moeten zich goed voelen om optimaal te kunnen functioneren; de school moet voor iedereen een veilige sfeer bieden; omdat ouders recht hebben op een professionele begeleiding van hun kinderen moet de zorg voor de individuele leerling goed georganiseerd zijn in een leerlingvolgsysteem; de methoden moeten voldoende mogelijkheid tot differentiatie geven en bovendien de samenwerking van kinderen bevorderen; het hele team is verantwoordelijk voor de gang van zaken op school en ontwikkelt daarom ook gezamenlijk het beleid; een goede samenwerking tussen bestuur, mr, directie, leerkrachten en ouders is in het belang van de ontwikkeling van kinderen. Immers een goede school maken we met elkaar. 2.2 Ontwikkeling van ons onderwijs Het openbaar onderwijs in Haren heeft haar visie verwoord in het Strategisch Beleidsplan : het Openbaar Basisonderwijs Haren is algemeen toegankelijk voor de leerplichtige kinderen en is in beginsel voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar, de school staat open voor iedereen; het Openbaar Basisonderwijs Haren wil staan voor een ontwikkeling waarin wij op alle niveaus de balans zoeken tussen individuele ontplooiing en maatschappelijke verantwoordelijkheid; het Openbaar Basisonderwijs Haren is een naar buitengerichte organisatie, de school staat midden in de maatschappij; het Openbaar Basisonderwijs Haren investeert in de medewerkers; het personeel is het kapitaal van de organisatie en het gezicht naar buiten; het Openbaar Basisonderwijs Haren wil een lerende organisatie zijn met aandacht voor kwaliteit, professionaliteit en verantwoordelijkheid. De ontwikkeling van ons onderwijs is gekoppeld aan het strategisch beleidsplan voor het openbaar onderwijs in de gemeente Haren. Wat we per jaar doen leggen we vast in een jaarplan. N.a.v. een oudertevredenheidsonderzoek en een personeelsenquête in het schooljaar heeft het team de volgende prioriteiten opgesteld: overblijven op school (TSO); begeleiding leerlingen met problemen; extra mogelijkheden zeer goed presterende leerlingen;

5 4 aandacht sociaal emotionele vorming; veiligheid op weg naar school; aandacht voor pestgedrag; aandacht voor creatieve vakken; normen en waarden; informatievoorziening over het kind; sfeer en inrichting van het gebouw en het plein; sfeer op school en plezier van de kinderen; bij- en nascholing personeel; functionerings- en beoordelingsgesprekken personeel. Deze punten worden door de directie, i.s.m. het team uitgewerkt in het jaarplan. Vervolgens wordt dit voorgelegd aan de MR ter advisering en instemming. In mei 2008 wordt het jaarplan geëvalueerd met alle betrokkenen. Het onderwijs is gebaseerd op de kerndoelen van augustus Met ingang van het schooljaar 2009/2010 moet het onderwijs aan deze nieuwe kerndoelen voldoen. Voor meer informatie over deze doelen: www. 3. ORGANISATIE EN INHOUD VAN HET ONDERWIJS 3.1 Onderbouw In de onderbouw (groep 1 en 2) werken en spelen de kleuters in thema hoeken. De poppenhoek, de bouwhoek, de taal en computerhoek zijn daar voorbeelden van.. Er is een ook ontdekhoek waar allerlei onderzoekjes worden gedaan. De werklessen worden zo georganiseerd, dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. De leerkrachten ontplooien veel taal- en muziek activiteiten in de kring en er wordt gewerkt aan een scala van leervoorwaarden. De kinderen bezoeken toneel- en theatervoorstellingen van professionele gezelschappen en doen aan excursies mee. Het jaarlijkse hoogtepunt is uiteraard het schoolreisje. Vrije inloop In de onderbouw beginnen we elke dag met een vrije inloop. De kinderen kunnen vanaf 8.15 uur naar binnen. Ze begroeten de leerkracht en kiezen vervolgens een activiteit. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden; verven, puzzelen, taal- en rekenspelletjes, bouwen en werken op de computer. De inloop duurt tot 9.00 uur maar de kinderen dienen om 8.30 uur op school aanwezig zijn. In groep 1 / 2 worden de kinderen alvast geconfronteerd met een voorlopertje op de weektaak in de vorm van moet- en mag-werkjes. Elke week kunnen ze op het bord lezen welk werkje die week moet en/of mag. Er zit een duidelijke opbouw in de activiteiten. In groep 2 wordt er meer van de kinderen verwacht dan in groep 1. De manier van werken wordt geregistreerd in het klassenschrift. De activiteiten die gedurende defdag plaatsvinden zijn de zogenaamde kernactiviteiten.

6 5 Kernactiviteiten: spel (rollenspel); constructie (beeldend of bouwend); gesprek (kring of kleine groepjes); lezen en schrijven (van eerste krabbels tot brieven en echte verhalen); wiskundig rekenen (iets op maat maken tot tellen en structureren van hoeveelheden). Onderwerp en thema De kernactiviteiten zijn zo veel mogelijk verbonden aan onderwerpen of thema's die voor kinderen interessant en betekenisvol zijn. Thema's kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het dagelijkse leven, de verbeelding, de loop van het jaar of speciale interesses. De rol van de leerkracht De leerkracht organiseert activiteiten en brengt structuur en variatie in de lessen aan. Dit gebeurt o.a. door het aanbod van activiteiten op het planbord of de inrichting van de hoeken of de introductie van een nieuw thema. De inbreng van de kinderen zelf speelt hierbij een belangrijke rol. Ook het zorgvuldig bijhouden en registreren van de activiteiten en de ontwikkeling van elk kind is een belangrijke taak. Door goed te observeren kan de leerkracht inspelen op de verschillen tussen kinderen. Eventuele hulp en begeleiding bij het maken van de lesstof kan worden afgestemd op de individuele behoefte van een kind. Natuurlijk wordt er naast genoemde activiteiten ook aan de hand van de gebruikelijke methodes gewerkt. Ook in de onderbouwgroepen worden de resultaten van de kinderen bijgehouden d.m.v. toetsen volgens de toetskalender. D.m.v. thema s en projecten sluiten we aan bij de belangstelling van de kinderen en proberen we de werkelijkheid zo goed mogelijk na te bootsen. Met behulp van o.a. de verschillende hoeken, krijgen kinderen spelenderwijs les. 3.2 Middenbouw In de middenbouw komt het leerproces volledig op gang en zijn veel activiteiten gericht op het leren lezen, rekenen en schrijven. Hierbij maken we gebruik van verschillende methodes en eigen ontwikkelde materialen. Er zijn spelletjes die kinderen alleen of in kleine groepjes kunnen spelen. De computers werken ondersteunend in het leerproces. Ook de groepen 3 en 4 kennen de vrije inloop. Dit is echter niet elke dag, dit is afhankelijk van het programma van die dag. In groep 4 krijgen de kinderen een dagtaak. De leerkracht zet elke dag de lesstof op het bord en de kinderen mogen zelf bepalen hoe ze hun dag gaan indelen. Aan het einde van de dag moet de dagtaak af zijn. Ook in de middenbouw is een rijk aanbod van culturele activiteiten, speciaal gericht op deze leeftijdsgroep. Het vak wereldoriëntatie voor groepen 3 en 4 wordt doorgaans thematisch verzorgd en ondersteund door programma s van de Nederlandse Onderwijs Televisie.

7 6 3.3 Bovenbouw De ingezette lijn - "een optimale ontwikkeling van elk kind naar eigen vermogen" - wordt voortgezet in de bovenbouw. In de jaren na de onderbouw wordt steeds meer nadruk gelegd op zelfredzaamheid, zelfstandig werken maar ook werken in groepsverband. Elkaar helpen en ondersteunen en wederzijds respect betonen is hierbij een belangrijke component. In de groepen 5 en 6 krijgen de kinderen een weektaak verdeeld over 5 dagen zodat het overzicht per dag duidelijk is. Het kind moet dus zelf een dagplanning maken maar nog niet voor de hele week. De leerkracht bepaalt de omvang van de weektaak. In de groepen 7 en 8 bepaalt de leerkracht de weektaak voor de kinderen. Vervolgens mogen de kinderen hun eigen dagtaken invullen en na goedkeuring van de leerkracht, daar zelfstandig aan werken. Als kinderen extra begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig werken kunnen ze altijd een beroep doen op de leerkracht. Is het werk niet af en is hier geen gegronde reden voor, dan gaat het werk in het weekend als huiswerk mee naar huis. De kinderen bereiden presentaties voor van zelfgekozen of opgedragen onderwerpen. Dit kan een spreekbeurt zijn, een voordracht tijdens de weeksluiting, een boekenkring of het leiden van een discussie over een actueel onderwerp. 3.4 Welke methodes worden er gebruikt?: Veilig Leren Lezen; Taalactief; Hello World; Talrijk; Pennenstreken (in gr. 3) en schrijven in de basisschool; Natuur aan de basis; Wijzer door de wereld; Wijzer door de tijd; Tekst verwerken; Programma s van de schooltelevisie; Jeugdverkeerskranten van Veilig verkeer Nederland /blokboeken verkeer; Computerprogramma's. Lezen In groep 3 starten we met de taal/leesmethode Veilig Leren Lezen. Vanaf groep 4 komt daar begrijpend lezen bij. Hiervoor gebruiken we de methode Tekst verwerken. Om de technische leesvaardigheid te bevorderen gebruiken we een systeem van begeleidend lezen (tutorlezen). Leerlingen uit groep 8 lezen samen met kinderen uit de groepen 3 en 4 in een één op één situatie. Ook krijgt het stillezen in de klas ruim aandacht. In de hogere groepen houden de leerlingen een boekbespreking, worden er verslagen van gelezen boeken gemaakt en wordt er elk jaar aandacht besteed aan de boekenweek. Ook de spreekbeurten vormen een onderdeel van het leesontwikkelingsproces.

8 7 Taal De groepen 4 t/m 8 werken met de methode Taal Actief. Het taalonderwijs is op de Meent gericht op de ontplooiing, ontwikkeling, stimulering en activering van: het actief taalgebruik; het kritisch waarnemingsvermogen; het denkvermogen; een inventief, creatief en expressief taalgedrag; een persoonlijk taalgebruik; de mondelinge en schriftelijke vaardigheden; vaardigheden voor de sociale vorming. Engels In de groepen 7 en 8 wordt Engels gegeven. We werken met de methode Hello World. Behalve aan de luister- en spreekvaardigheid wordt er ook aandacht geschonken aan de lees- en schrijfvaardigheid. Schrijven We gebruiken de methode Pennenstreken voor groep 3 en daarna Schrijven in de basisschool. Niet alleen het voorbereidend en aanvankelijk schrijven krijgt ruim de aandacht, in de hogere groepen komt ook het creatief schrijven aan bod. Rekenen Voor rekenen gebruiken we de methode Talrijk. Het rekenonderwijs is gericht op: rekenbegrip; oplossen van problemen; oefenen en toepassen van rekenvaardigheden. Wereldoriëntatie Het vak wereldoriëntatie omvat een aantal deelgebieden, te weten aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en biologie: Aardrijkskunde: Wijzer door de wereld. Geschiedenis: Wijzer door de tijd. Biologie: Natuur Buiten Gewoon en programma s van de Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT). Verkeer: Blokboeken verkeer en de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. Natuurlijk is het vak wereldoriëntatie niet als vak apart te geven. Op heel veel momenten wordt in alle groepen gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de kinderen kennis bij over het heden en het verleden van de maatschappij c.q. (belevings-)wereld om hen heen. Aan de hand van de genoemde methoden maar vaak ook door klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes etc., komen alle aspecten van het vak wereldoriëntatie ruim aan bod en worden de verschillende vakgebieden met elkaar verbonden.

9 8 Creatieve vakken Tekenen, handvaardigheid en muziek zijn volwaardige vakken. Naast de cognitieve vakken brengen zij evenwicht in het lesprogramma. Handvaardigheid, in alle groepen worden op verschillende tijdstippen handvaardigheidlessen gegeven. Daarbij wordt vaak een beroep gedaan op ouders om mee te helpen. We stellen de inbreng van die ouders zeer op prijs. Creatieve expressie/meenttheater, elke groep maakt een keer per schooljaar een leuk programma voor alle andere groepen en de ouders in het Meenttheater. Dat programma bestaat uit allerlei activiteiten zoals dans, muziek, toneel. Daarnaast treden de kinderen uit alle groepen regelmatig voor elkaar op tijdens de jaarlijkse feesten. Muziek, via de muziek komen kinderen tot de ontplooiing van hun persoonlijkheid, het ontwikkelen van het sociale gevoel en muzikale vermogens. Enkele facetten die zoal aan de orde komen zijn: zingen, maat/ritme, bewegen op muziek en luisteren naar muziek. Naast ons eigen programma maken we gebruik van het aanbod van de culturele commissie basisonderwijs Haren voor alle groepen. Incidenteel gaan groepen naar musea of een concert. Bewegingsonderwijs Deze lessen worden door vakleerkrachten verzorgd voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Het vakwerkplan lichamelijke oefening is op school aanwezig. De kinderen van groep 1 en 2 maken gebruik van het speellokaal. De andere groepen gaan voor gymnastiek naar gymzaal de Groenenberg. Godsdienstonderwijs en Humanistisch Vormend Onderwijs De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs. U heeft de mogelijkheid om uw kind op te geven.

10 9 4. ZORG VOOR LEERLINGEN 4.1 Zorgverbreding, onderwijs op maat op De Meent. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen steeds iets nieuw leren. Op onze school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit om nieuwe dingen te ontdekken. De school is grotendeels klassikaal georganiseerd. De kinderen van een zelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. We houden rekening met goede en zwakke leerlingen. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we hulp. Kinderen die juist erg goed kunnen leren vragen ook extra aandacht. Zij krijgen meer uitdagende leerstof in de klas en krijgen zo de kans zich verder te verdiepen. De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van het onderwijs. Het zijn de basisvaardigheden. De vorderingen op het gebied van taal, lezen en rekenen worden regelmatig getoetst met verschillende landelijk genormeerde toetsen (cito leerlingvolgsysteem). In de onderbouwgroepen wordt via observaties en eveneens landelijk genormeerde toetsen bekeken of de leerlingen aan de voorwaarden voldoen om tot lezen, rekenen en taalvaardigheden te komen. We vergelijken de ontwikkeling van uw kind met het landelijke gemiddelde. Soms vormen het gedrag, de prestatie in de klas of de uitslagen van toetsen aanleiding tot het nemen van extra maatregelen. De te treffen maatregelen vinden altijd plaats in overleg tussen de leerkracht en de Intern Begeleider (IB-er). Uiteraard wordt u als ouder op de hoogte gesteld wanneer er sprake is van uitval op een bepaald leerstofonderdeel. We geven u inzicht in de wijze waarop de leerkracht het gesignaleerde probleem via een handelingsplan gaat aanpakken. De Intern begeleider is de zorgverbredings-coördinator binnen de school en heeft o.a. als taak het waken over de wijze waarop diverse toetsen worden afgenomen, het zelf afnemen van verschillende toetsen, het bijhouden van een leerlingvolgsysteem en het opzetten van plannen m.b.t. tot extra oefenstof bij bepaalde leerstofuitval van een leerling. Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. In overleg met u is het dan mogelijk extra hulp in te schakelen. Cedin helpt ons op schoolniveau om in samenspraak met alle betrokkenen te komen tot een goed handelingsplan. 4.2 Weer Samen naar School (WSNS) De opgebouwde zorgstructuur is gekoppeld aan het landelijk opgezette project Weer Samen naar School. Onze school maakt deel uit van een samenwerkingsverband bestaande uit de openbare scholen in Haren en Eelde en een deel van het speciaal onderwijs in Groningen. De expertise van deze scholen is gebundeld in een zorgplatform. Dit zorgplatform helpt de school om voor individuele leerlingen een adequate leerlijn uit te zetten zodat de leerling binnen het normale basisonderwijs meer kans krijgt zich verder te ontwikkelen. 4.3 De onderwijsbegeleidingsdienst. Cedin is een dienst die schoolteams ondersteunt bij het oplossen van problemen van uiteenlopende aard. De deelnemende scholen kunnen een beroep doen op de dienst. Cedin helpt leerkrachten onder andere bij het begeleiden van leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben.

11 Rapportage en contactavonden. De kinderen krijgen vanaf groep 2 twee keer per jaar een rapport mee. Twee keer per jaar is er de mogelijkheid met de onderwijsgevenden over uw kind te praten. Mocht u tussentijds behoefte hebben aan een gesprek dan kan dat altijd. We vragen u wel even een afspraak te maken. Omgekeerd zal de leerkracht met u een afspraak maken als hij of zij vindt dat daartoe aanleiding is. 4.5 Naar het voortgezet onderwijs Einddoel van het basisonderwijs is ervoor te zorgen dat elk kind een goede plek krijgt binnen het vervolgonderwijs. Aan het eind van de basisschool wordt in groep 8 de keuze gemaakt naar welke school de leerling zal gaan om zijn/haar studie te vervolgen. Hieraan schenken we als school veel aandacht. In de loop van het jaar vinden er eindgesprekken met ouders en leerlingen plaats. Er zijn informatie- en open dagen in Haren, Eelde en Groningen waarbij de scholen voor het voortgezet onderwijs door de leerlingen en hun ouders kunnen worden bezocht. In februari wordt de Cito-eindtoets afgenomen. Mede met behulp van de uitslag van deze toets kan een schoolkeuze gemaakt worden. De uitslag van de toets is de laatste jaren belangrijker geworden voor verschillende scholen voor vervolg onderwijs. Sommige scholen gebruiken in hun toelatingsbeleid een ondergrens. De leerkracht van groep 8 van de basisschool laat zich in het advies ook leiden door het karakter, werkhouding, werktempo, mate van zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en de schoolprestaties van de leerling. Het is van belang voor ouders om zich goed te informeren over de toelating. Na de basisschool houden de scholen voor het V.O. ons op de hoogte van de resultaten van onze oud-leerlingen. Ongeveer 60% van onze leerlingen gaat naar een vorm van VWO/HAVO en 40 % naar het VMBO (Mavo/lbo). Deze percentages verschillen per jaargroep. De meeste leerlingen van onze school gaan naar de volgende scholen: Zernike college; Werkman college; Maartens college; Praedinius Gymnasium; Noorderpoort college.

12 11 5. OUDERS EN SCHOOL 5.1 Verjaardagen Natuurlijk wil uw kind trakteren op zijn/haar verjaardag. U kunt zich echter voorstellen dat het niet gewenst is dat kinderen onder schooltijd snoepen. We verzoeken de jarige daarom om verstandig te trakteren. Natuurlijk zullen we het kind niet vertellen dat ze op hun verjaardag hun snoep maar weer mee moeten nemen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hiermee gewetensvol om te gaan. De verjaardagen van de leerkrachten zullen we gemeenschappelijk vieren in klassenverband. U leest hierover meer in de vrijdagbrief. 5.2 De schoolvlag Bij een verjaardag hoort een vlag. Wanneer een kind jarig is, gaan we met zijn/haar klas de schoolvlag hijsen. Dit gebeurt direct om 8.30 uur en de vlag blijft de hele dag in top. 5.3 Oud-papier acties De ouderraad organiseert het verzamelen van het oud papier en doet daarbij een beroep op u. U leest er meer over in de vrijdagbrief. 5.4 Ouderparticipatie Ouders hebben een school nodig voor hun kind, maar omgekeerd is het ook zo dat een school ouders nodig heeft. Wij achten het van belang dat u, als ouders, zich nauw betrokken voelt bij de gang van zaken op school. Dat kunt u doen door regelmatig contact op te nemen met de leerkrachten of door in school te komen en op een of andere wijze hulp te bieden. De p.r. commissie benadert u met concrete vragen door middel van de vrijdagbrief. 5.5 Bibliobus De bibliobus van de P.B.C. komt 1x per verrtien dagen op woensdagochtend bij de school. De kinderen kunnen dan boeken ruilen. 5.6 Vakantie en Verlofregeling Bij het maken van vakantieplannen doen wij een dringend beroep op u zich te houden aan de vakantieregeling. Dit is niet alleen in het belang van de school, maar vooral in het belang van uw kind. Er is tenslotte een wettelijk geregelde leerplicht! Wettelijke bepalingen i.v.m. het aanvragen van extra verlof zijn: het verlof moet nodig zijn omdat de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het noodzakelijk maakt slechts buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; het verzoek dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de directeur en door deze te worden afgehandeld. Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar; het verlof kan voor ten hoogste 10 dagen per schooljaar worden verleend; het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.

13 12 Verlof wegens gewichtige omstandigheden : Wettelijke bepalingen zijn: het verlof dient, als het minder dan 10 schooldagen per schooljaar betreft, te worden aangevraagd bij de directeur en door deze te worden afgehandeld. Formulieren gewichtige omstandigheden zijn op school te verkrijgen; de directeur is op de hoogte van wat verstaan wordt onder gewichtige omstandigheden en het aantal dagen verlof dat voor deze omstandigheden staat; indien het verlof meer dan 10 schooldagen per schooljaar omvat, dient het verzoek door de ouders te worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar die zal beslissen na overleg met de directie. In alle gevallen waarin sprake is van onwettig schoolverzuim zal de leerplichtambtenaar van de gemeente op de hoogte worden gebracht. Bij herhaling wordt proces verbaal opgemaakt. Zie ook de folder van de gemeente Haren. Verder verzoeken wij u met klem om afspraken met bijv. tandarts, orthodontist e.d. voor uw kind zoveel mogelijk buiten de schooluren te maken. 5.7 De Vrijdagbrief vrijdagbrief Wij houden u met deze brief op de hoogte van allerlei organisatorische zaken. Mocht u een berichtje willen plaatsen, dan kunt u dit mailen naar de school. Op de kalender staan de verschijningsdata. Het is de bedoeling om in de loop van het schooljaar de nieuwsvoorziening uit te breiden met mailingen per Het jaarboekje Rond 1 oktober verschijnt het jaarboekje met daarin de jaarkalender tot 1 oktober van het jaar erop. Het is niet mogelijk om deze eerder in het schooljaar te maken omdat er vlak na de zomervakantie nog veel data van externe instanties moeten worden gepland. Uiteraard zullen margedagen zo vroeg mogelijk bekend worden gemaakt zodat u tijdig opvang voor uw kind(eren) kunt regelen. 5.9 De eerste schooldag na de grote vakantie Ieder jaar houden we op de eerste schooldag een instuif. Alle ouders en kinderen worden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in hun nieuwe klas. Iedereen kan dan eerst even bijkletsen over de vakantie.

14 Tussenschoolse opvang (overblijven) Met ingang van het schooljaar verzorgt kinderdagverblijf Harlekijn de tussenschoolse opvang op De Meent. De kinderen eten en spelen tussen de middag op school. U kunt zich aanmelden via een aanmeldingsformulier dat is te downloaden via de website van Harlekijn: Ook op school zijn aanmeldingsformulieren aanwezig. Voor vragen kunt u zich wenden tot de medewerkers van Harlekijn Naschoolse opvang De school heeft een contract afgesloten met Harlekijn. Dit kinderdagverblijf zorgt ervoor dat uw kinderen na schooltijd op een plezierige manier worden opgevangen. Voor informatie over de naschoolse opvang in Glimmen verwijzen we u naar de website van Harlekijn: Klachtenregeling Waar mensen werken, worden fouten gemaakt en proberen we zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Hiervoor zijn een aantal richtlijnen opgesteld. Bij gewone problemen is de groepsleerkracht de eerst verantwoordelijke. Maak een afspraak met de groepsleerkracht en leg het probleem voor. In de meeste gevallen kunt u samen met de groepsleerkracht tot een oplossing voor het probleem komen. Indien u met de groepsleerkracht uw probleem hebt besproken maar u vindt dat uw probleem onvoldoende wordt onderkend, dan kunt u contact opnemen met de directie. Het spreekt voor zich dat na dit gesprek in alle gevallen de leerkracht hiervan op de hoogte wordt gebracht. Bij zeer ernstige problemen kunt u gebruik maken van de klachtenregeling primair onderwijs gemeente Haren. Onze school is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het openbaar onderwijs. Op onze school is de directeur de contactpersoon die u kan helpen bij de klachtenprocedure. In sommige gevallen kan deze u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon die bekijkt of er bemiddeld kan worden om tot een oplossing te komen. Indien dit niet mogelijk is kan er een klacht bij de klachtencommissie worden ingediend. De vertrouwenspersoon is hierbij behulpzaam. U kunt rechtstreeks contact opnemen met hem/haar. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. In het jaarboekje staat vermeld wie de vertrouwenspersonen zijn. Klachten kunnen van algemene aard zijn maar ook betrekking hebben op seksuele intimidatie, beoordeling van leerlingen, pesten, agressie, geweld, toepassing van strafmaatregelen of discriminerend gedrag. De klachtenregeling is ter inzage aanwezig bij de directie. Alle scholen in de gemeente Haren hanteren hetzelfde protocol t.a.v. seksuele intimidatie. Samen nemen de scholen deel aan een project ter bestrijding van kindermishandeling. De GGD heeft daarvoor een vertrouwensarts in dienst die dagelijks te bereiken is. Onze school heeft ook het pestprotocol ondertekend, waarbij we hebben afgesproken ons actief te zullen verzetten tegen pesten op school en waar maar mogelijk preventief te handelen. De reglementen en protocollen liggen voor iedereen ter inzage op school.

15 De GGD op school De GGD Groningen houdt zich bezig met de gezondheid van de bevolking in de provincie Groningen. Voor de jeugd voert zij een aantal taken uit in het basisonderwijs. De volgende taken zijn voor u van belang om te weten: de verpleegkundige van de GGD onderzoekt van alle kinderen in groep 2 en 4 het gehooren gezichtsvermogen; in onze gemeente onderzoekt de GGD-logopediste in groep 2 de spraak-, taal- en stemontwikkeling. Op verzoek van ouders kunnen ook kinderen uit andere groepen worden onderzocht. In het jaarboekje staat de naam en het telefoonnummer van de logopediste De medezeggenschapsraad Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) functioneert op school een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders en drie van de personeelsleden die aan de school verbonden zijn. Deze vertegenwoordigers worden gekozen via verkiezingen en hebben zitting voor een periode van drie jaar. Na die periode treden zij af en zijn herkiesbaar. De MR is de gesprekspartner van het bevoegd gezag. Bij openbare scholen is dat het gemeentebestuur. De directeur kan namens het bevoegd gezag gesprekspartner zijn. Wettelijk is vastgelegd waarin de MR adviesrecht dan wel instemmingsrecht heeft. Onderwerpen die alle openbare scholen in de gemeente aangaan, worden besproken in de gemeenschappelijke MR (GMR) In die raad is de MR van onze school vertegenwoordigd. De MR heeft een eigen huishoudelijk reglement. Daarvan is een exemplaar op school aanwezig. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden vermeld in de vrijdagbrief. De agenda en de verslaglegging kunt u vinden in de hal van school De ouderraad De ouderraad van de Meent bestaat uit 7 ouders die zich bezighouden met allerlei zaken binnen de school. In nauwe samenwerking met het team worden allerlei activiteiten op school georganiseerd, zoals bijv. de eerste en laatste schooldag, herfstspeurtocht, kerstfeest, oud-papieractie, avondvierdaagse. De ouderraad beheert een kas waaruit de diverse activiteiten worden gefinancierd. Hierin wordt de jaarlijkse bijdrage van ouders en de oud-papieropbrengsten gestort. De bijdrage is vrijwillig. U ontvangt van de OR een acceptgirokaart. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. De data worden vermeld in de vrijdagbrief en de agenda en de verslaglegging liggen ter inzage in de hal van school. In het najaar wordt samen met de MR de jaarvergadering gehouden. OR en MR leggen op die avond rekening en verantwoording af.

16 15 6. WETTELIJKE REGELINGEN EN REGELS 6.1 Schooltijden groep 1,2,3,4: groep 5,6,7,8: Maandag morgen middag Dinsdag morgen middag Woensdag morgen middag Vrij Vrij Donderdag morgen middag Vrijdag morgen middag Vrij Toelating tot het basisonderwijs Kinderen mogen op een basisschool worden toegelaten als ze 4 jaar zijn. Om een beetje aan school te wennen mogen kinderen van 3 jaar en 10 maanden, in overleg met de leerkracht van de kleutergroep, 6 keer op school komen. Wij nemen daarvoor de laatste 3 weken voor de vierde verjaardag van uw kind. Dit is een korte periode waarin uw kind twee keer per week kan komen. Vanaf 5 jaar is het kind leerplichtig maar mag nog 5 uur per week thuisblijven indien dit nodig blijkt. U kunt een afspraak maken met de schoolleiding voor nadere informatie. Indien u besluit uw kind aan te melden, dan volgt een intakegesprek met de schoolleiding of met de leerkracht van groep 1. De regeling over de toelating van kinderen met een handicap is vastgelegd in een protocol dat op school ter inzage ligt. 6.3 Ziekmeldingen Als uw kind ziek is en niet naar school kan, wilt u dan voor 8.30 uur bellen? Is een kind bij aanvang van de lessen niet aanwezig zonder afzegging dan bellen wij naar huis om u te informeren. Als uw kind

17 16 gedurende de schooltijd ziek wordt, nemen wij ook contact met u op. U wordt jaarlijks verzocht de bereikbaarheidslijst in te vullen. Deze lijst wordt bewaard in de directiekamer. 6.4 Vakantieregeling gemeente Haren De vakantieregeling wordt jaarlijks op gemeentelijk niveau vastgesteld en sluit altijd aan bij de vakantieregeling van de gemeente Groningen. In de vakantieregeling reserveren we een aantal margedagen om gedurende het jaar onderwijskundige ontwikkelingen met het team te kunnen uitwerken. Zie voor data het jaarboekje. 6.5 Scholierenongevallenverzekering De school sluit ieder jaar een collectieve scholierenongevallenverzekering af voor alle kinderen. Deze verzekering, die zoals elke collectieve ongevallenverzekering een aanvullend karakter heeft, kent de onderstaande dekkingen: bij overlijden ten gevolge van een ongeval; bij blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval; voor geneeskundige kosten als aanvulling op de ziekte kosten verzekering; ziektekostenassuradeur; bij tandheelkundige behandeling (max. per beschadigd element). De verzekering is geldig gedurende de schooltijden en tijdens overblijven op school, sportactiviteiten, schoolreisjes, excursies en alle mogelijke andere door de school te organiseren activiteiten buiten het schoolgebouw, ook als deze (gedeeltelijk) buiten de normale schooltijden vallen. Vanzelfsprekend is er bij deze activiteiten begeleiding aanwezig. Ook het van huis naar school en weer terug gaan valt onder de verzekering, tot maximaal 1 uur voor aanvang van de schooltijd en maximaal 1 uur daarna. De premie wordt uit het schoolfonds betaald. Wanneer u van mening bent, dat de hier omschreven collectieve verzekering voor uw kind(eren) niet toereikend is, kunt u zelf aanvullende maatregelen nemen. 6.6 Vervoer kinderen Het kan voorkomen dat kinderen door ouders onder schooltijd worden vervoerd naar een onderwijsactiviteit buiten de school. Er bereiken ons vaak vragen over de vraag wie er dan verantwoordelijk is. Om geen misverstanden te krijgen citeren we hier een passage uit de polis: Indien zich ongelukken voordoen die aan de schuld van een van de ouders/autobestuurders te wijten vallen en eventueel letsel wordt toegebracht aan een van de inzittende kinderen, zal deze bestuurder kunnen worden aangesproken. Eventueel zou ook de leerkracht aangesproken kunnen worden (en daarmee de gemeente als werkgever). Indien de leerkracht echter de nodige zorgvuldigheid heeft betracht, zal deze zich kunnen disculperen. Hij of zij kan normaliter niet beletten dat een andere autobestuurder een fout maakt. De ouder/bestuurder is niet verzekerd via de WA-verzekering van de gemeente aangezien dergelijke schade met motorrijtuigen zijn uitgesloten in de polis, de autoverzekering zal in dit geval van toepassing zijn. We gaan er vanuit dat ouders die kinderen vervoeren er altijd voor zorgen dat de kinderen in de gordels zitten en zonodig in een zitje.

18 Schoolregels bos de Meent Het pedagogische klimaat op school is van groot belang. Heel belangrijk hierbij is een goede relatie tussen de groepsleiders en de kinderen. Door elkaar te respecteren en zaken altijd bespreekbaar te houden hebben beiden hun inbreng daarin. De wijze waarop we met elkaar spreken speelt daarbij een grote rol. We proberen steeds tot een open gesprek te komen. Voor de kinderen is het belangrijk dat de opvoeding op school in het verlengde ligt van de opvoeding thuis. Daarom hechten wij aan een regelmatig contact met de ouders. Regels en afspraken zijn nodig. De basisregels die wij de kinderen leren hanteren zijn: 1. doe niets wat een ander hindert; 2. help een ander die dat nodig heeft; 3. we zorgen met elkaar voor het uiterlijk van onze school en het terrein. Van deze basisregels kunnen allerlei regels en afspraken afgeleid worden. Deze bespreken we regelmatig met de kinderen om ze levend te houden en zonodig bij te stellen. We vinden de omgang met elkaar en de afspraken over het gebruik van het plein erg belangrijk. Ook aan de afspraken rondom het voorkomen van pesten wordt veel aandacht besteed. 6.8 Veiligheid rond de school: Wij verzoeken de ouders dringend bij het halen van de kinderen de fietsen buiten het hek te plaatsen en zelf op het plein te wachten. Wilt u de auto niet op de weg parkeren maar in een van de zijstraten? 6.9 Verwijzing, schorsing en verwijdering van leerlingen De regels voor verwijzing, schorsing en verwijdering zijn vastgelegd in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) Voor onze school kunnen we kort de volgende opmerkingen maken: verwijzing van een leerling vindt vnl. plaats naar een speciale school voor basisonderwijs. Dit gebeurt, als blijkt, dat een leerling op cognitief en/of sociaal- emotioneel gebied zich niet adequaat kan ontwikkelen op een gewone basisschool. Naast de observaties van leerkrachten, ouders en deskundigen, vinden er testen plaats. Het dossier gaat naar de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), die uiteindelijk bepaalt of de verwijzing terecht is; schorsing: in samenspraak met het bevoegde gezag kan de directie overgaan tot het schorsen van een leerling of een ouder voor een beperkte periode. In deze periode moet een gesprek plaatsvinden tussen directie en ouders, om duidelijke afspraken te maken om herhaling van het gebeurde te voorkomen. We moeten dan denken aan ernstig wangedrag van kind of ouder, waardoor de rust en veiligheid op school in ernstige mate wordt verstoord; verwijdering: het bevoegde gezag beslist over verwijdering van een leerling en doet dit na directie, groepsleerkracht(en) en ouders gehoord te hebben. Ook hier moeten we denken aan (herhaald) wangedrag van de leerling, dat de rust en de veiligheid op school ernstig verstoort. Ook ernstig wangedrag van de ouder kan aanleiding zijn om de leerling van school te verwijderen.

19 Verdeling tijd over de leer- en vormingsgebieden tabel uren per week Groep Bewegingsonderwijs (incl. reistijd) Kring Speelwerktijd Ontluikende geletterdheid Lezen Taal Schrijven Rekenen en wiskunde Engels Werken met thema s (w.o.vakken) Aardrijkskunde Geschiedenis Biologie Verkeer Muziek Beeldende vorming Godsdienstonderwijs/hvo Pauze Totaal aantal uren Culturele Commissie Basisscholen Haren (CCBH) Sinds enige jaren bestaat de culturele commissie basisscholen Haren. Deze commissie is samengesteld uit de tien deelnemende scholen in de gemeente en de instellingen Hortus, Muziekschool, Bibliotheek en het Kunstencentrum. Elk jaar wordt door deze CCBH een programma samengesteld voor de deelnemende scholen. Ook voor het komende jaar is er weer een gevarieerd aanbod voor alle groepen. U kunt dan denken aan voorstellingen m.b.t. dans, muziek, toneel en literatuur. De Kinderboekenweek vormt de start voor het culturele jaar.

20 Participatiefonds Het Harener participatiefonds is bedoeld voor inwoners van Haren van 18 jaar en ouder die leven op of net boven het bijstandsniveau. Deelname is zowel bedoeld voor zelfstandig wonende burgers, als voor burgers die bijvoorbeeld in een zorginstelling wonen. Iedereen die aan de toelatingseisen van het Participatiefonds voldoet, kan zich inschrijven. Daarvoor is een aanvraagformulier nodig. U kunt deze bij de gemeentewinkel krijgen of telefonisch aanvragen. Deelname aan het fonds geldt voor een jaar. U kunt ieder jaar opnieuw een aanvraag indienen. Zie ook: Tenslotte We hebben geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld te geven van onze school en van onze manier van werken. We kunnen over de school schrijven en vertellen, maar eigenlijk is het beter om eens langs te komen en de sfeer te ervaren. Daarom nodigen we u van harte uit om in de school te komen en te ondervinden hoe het is om gezamenlijk gestalte te geven aan het onderwijs op De Meent in Glimmen. Bel of mail gerust voor een afspraak:

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Onderwijs Noord Oost Twente

Onderwijs Noord Oost Twente Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente SCHOOLGIDS 2011-2012 1 1. Inhoudsopgave 2 2. Een woord vooraf 3 3. Van de algemeen directeur 3 4. Kennismaking met de Esch 4 4.1 Algemene schooldoelstelling

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids a Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs Schoolgids nhoudsopgave Voorwoord De Kleine Prins Eén school, twee onderwijsconcepten De organisatie De resultaten De inhoud van het onderwijs

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie