schoolgids Openbare basisschool De Meent Glimmen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen"

Transcriptie

1 schoolgids Openbare basisschool De Meent Glimmen

2 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet alleen bedoeld voor ouders met schoolgaande kinderen, maar ook voor ouders die nog een schoolkeuze moeten maken. U kunt lezen hoe op De Meent invulling wordt geven aan het basisonderwijs, hoe de kwaliteit van het onderwijs wordt vormgegeven en op welke wijze er extra zorg en aandacht is voor een kind die dat nodig heeft. In de jaarlijkse bijlage van de schoolgids (het jaarboekje) vindt u praktische informatie over het lopende schooljaar. Daarnaast treft u op de internetsite veel informatie aan over onze school en de activiteiten. De Meent biedt natuurlijk veel meer dan dat wij in deze gids kunnen verwoorden. Daarom nodigen wij ouders die ons nog niet zo goed kennen van harte uit om een keer langs te komen. Kiezen voor een school doe je immers niet zomaar. Janny Vonk, directeur Gerda Bieleveld, Adjunct- directeur

3 2 1. DE SCHOOL 1.1 De naam van de school De Meent is een historische naam. Ooit was de meent een gezamenlijke weide waar het vee van iedereen uit het dorp mocht grazen. De mensen kwamen er samen en voelden zich er thuis. Het is dus zeer toepasselijk dat dat De Meent een openbare school is wat betekent dat er plaats is voor alle leerlingen, zonder onderscheid van godsdienst of levensovertuiging. De leerkrachten geven actief aandacht aan verschillen in waarden en maatschappelijke opvattingen in onze samenleving. 1.2 Bestuur en directie Het bestuur van onze school wordt gevormd door het college van b en w van de gemeente Haren. Het college heeft de chef van de afdeling onderwijs en welzijn gemandateerd in de dagelijkse bestuurstaken. De directie wordt gevormd door een directeur en adjunct-directeur. Dit is tevens de directie van OBS De Rieshoek in Noordlaren. 1.3 Veiligheid in en om school Het gebouw voldoet aan de eisen van de brandveiligheid en aan de arbo-eisen. Twee personeelsleden zijn gediplomeerd bedrijfshulpverlener. De speeltoestellen op het plein worden regelmatig gekeurd door de gemeente. Er wordt regelmatig een brandoefening gehouden. Zoals u weet zijn er onvoldoende parkeerplaatsen voor onze school. Wij willen u daarom vragen om zoveel mogelijk uw kinderen per fiets of te voet te brengen en te halen. Als u wel met de auto komt, wilt u dan bij voorkeur niet voor de school parkeren maar in een van de zijstraten? 1.4 Schoolgrootte/Schoolgebouwen Op 1 oktober 2007 telde de school 90 leerlingen, afkomstig uit Glimmen, Yde, Haren, Midlaren, Onnen en De Punt. Het hoofdgebouw heeft vier leslokalen, een speellokaal en een team- en directiekamer. Het bijgebouw heeft twee leslokalen en een kamer voor de interne begeleiding. In een van deze lokalen vindt ook de tussenschoolse opvang plaats. In 2008 krijgt de school een nieuw dak, nieuwe plafonds en kozijnen. Tevens wordt het gebouw aangepast aan de eisen voor onderwijs anno 2008.

4 3 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR? 2.1 Visie op ons onderwijs Wat willen we bereiken; onze uitgangspunten. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op school. De school is een organisatie die midden in de maatschappij staat, waar kinderen worden onderwezen maar waar ook het team van elkaar leert, gezamenlijk beleid ontwikkelt en vormgeeft. We hanteren volgende uitgangspunten: het aanleren van basisvaardigheden is belangrijk en sociale, emotionele, motorische, en creatieve vaardigheden komen voldoende aan bod; de leerstof moet goed aansluiten bij de leefwereld en de ontwikkeling van kinderen; zowel kinderen als leerkrachten moeten zich goed voelen om optimaal te kunnen functioneren; de school moet voor iedereen een veilige sfeer bieden; omdat ouders recht hebben op een professionele begeleiding van hun kinderen moet de zorg voor de individuele leerling goed georganiseerd zijn in een leerlingvolgsysteem; de methoden moeten voldoende mogelijkheid tot differentiatie geven en bovendien de samenwerking van kinderen bevorderen; het hele team is verantwoordelijk voor de gang van zaken op school en ontwikkelt daarom ook gezamenlijk het beleid; een goede samenwerking tussen bestuur, mr, directie, leerkrachten en ouders is in het belang van de ontwikkeling van kinderen. Immers een goede school maken we met elkaar. 2.2 Ontwikkeling van ons onderwijs Het openbaar onderwijs in Haren heeft haar visie verwoord in het Strategisch Beleidsplan : het Openbaar Basisonderwijs Haren is algemeen toegankelijk voor de leerplichtige kinderen en is in beginsel voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar, de school staat open voor iedereen; het Openbaar Basisonderwijs Haren wil staan voor een ontwikkeling waarin wij op alle niveaus de balans zoeken tussen individuele ontplooiing en maatschappelijke verantwoordelijkheid; het Openbaar Basisonderwijs Haren is een naar buitengerichte organisatie, de school staat midden in de maatschappij; het Openbaar Basisonderwijs Haren investeert in de medewerkers; het personeel is het kapitaal van de organisatie en het gezicht naar buiten; het Openbaar Basisonderwijs Haren wil een lerende organisatie zijn met aandacht voor kwaliteit, professionaliteit en verantwoordelijkheid. De ontwikkeling van ons onderwijs is gekoppeld aan het strategisch beleidsplan voor het openbaar onderwijs in de gemeente Haren. Wat we per jaar doen leggen we vast in een jaarplan. N.a.v. een oudertevredenheidsonderzoek en een personeelsenquête in het schooljaar heeft het team de volgende prioriteiten opgesteld: overblijven op school (TSO); begeleiding leerlingen met problemen; extra mogelijkheden zeer goed presterende leerlingen;

5 4 aandacht sociaal emotionele vorming; veiligheid op weg naar school; aandacht voor pestgedrag; aandacht voor creatieve vakken; normen en waarden; informatievoorziening over het kind; sfeer en inrichting van het gebouw en het plein; sfeer op school en plezier van de kinderen; bij- en nascholing personeel; functionerings- en beoordelingsgesprekken personeel. Deze punten worden door de directie, i.s.m. het team uitgewerkt in het jaarplan. Vervolgens wordt dit voorgelegd aan de MR ter advisering en instemming. In mei 2008 wordt het jaarplan geëvalueerd met alle betrokkenen. Het onderwijs is gebaseerd op de kerndoelen van augustus Met ingang van het schooljaar 2009/2010 moet het onderwijs aan deze nieuwe kerndoelen voldoen. Voor meer informatie over deze doelen: www ORGANISATIE EN INHOUD VAN HET ONDERWIJS 3.1 Onderbouw In de onderbouw (groep 1 en 2) werken en spelen de kleuters in thema hoeken. De poppenhoek, de bouwhoek, de taal en computerhoek zijn daar voorbeelden van.. Er is een ook ontdekhoek waar allerlei onderzoekjes worden gedaan. De werklessen worden zo georganiseerd, dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. De leerkrachten ontplooien veel taal- en muziek activiteiten in de kring en er wordt gewerkt aan een scala van leervoorwaarden. De kinderen bezoeken toneel- en theatervoorstellingen van professionele gezelschappen en doen aan excursies mee. Het jaarlijkse hoogtepunt is uiteraard het schoolreisje. Vrije inloop In de onderbouw beginnen we elke dag met een vrije inloop. De kinderen kunnen vanaf 8.15 uur naar binnen. Ze begroeten de leerkracht en kiezen vervolgens een activiteit. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden; verven, puzzelen, taal- en rekenspelletjes, bouwen en werken op de computer. De inloop duurt tot 9.00 uur maar de kinderen dienen om 8.30 uur op school aanwezig zijn. In groep 1 / 2 worden de kinderen alvast geconfronteerd met een voorlopertje op de weektaak in de vorm van moet- en mag-werkjes. Elke week kunnen ze op het bord lezen welk werkje die week moet en/of mag. Er zit een duidelijke opbouw in de activiteiten. In groep 2 wordt er meer van de kinderen verwacht dan in groep 1. De manier van werken wordt geregistreerd in het klassenschrift. De activiteiten die gedurende defdag plaatsvinden zijn de zogenaamde kernactiviteiten.

6 5 Kernactiviteiten: spel (rollenspel); constructie (beeldend of bouwend); gesprek (kring of kleine groepjes); lezen en schrijven (van eerste krabbels tot brieven en echte verhalen); wiskundig rekenen (iets op maat maken tot tellen en structureren van hoeveelheden). Onderwerp en thema De kernactiviteiten zijn zo veel mogelijk verbonden aan onderwerpen of thema's die voor kinderen interessant en betekenisvol zijn. Thema's kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het dagelijkse leven, de verbeelding, de loop van het jaar of speciale interesses. De rol van de leerkracht De leerkracht organiseert activiteiten en brengt structuur en variatie in de lessen aan. Dit gebeurt o.a. door het aanbod van activiteiten op het planbord of de inrichting van de hoeken of de introductie van een nieuw thema. De inbreng van de kinderen zelf speelt hierbij een belangrijke rol. Ook het zorgvuldig bijhouden en registreren van de activiteiten en de ontwikkeling van elk kind is een belangrijke taak. Door goed te observeren kan de leerkracht inspelen op de verschillen tussen kinderen. Eventuele hulp en begeleiding bij het maken van de lesstof kan worden afgestemd op de individuele behoefte van een kind. Natuurlijk wordt er naast genoemde activiteiten ook aan de hand van de gebruikelijke methodes gewerkt. Ook in de onderbouwgroepen worden de resultaten van de kinderen bijgehouden d.m.v. toetsen volgens de toetskalender. D.m.v. thema s en projecten sluiten we aan bij de belangstelling van de kinderen en proberen we de werkelijkheid zo goed mogelijk na te bootsen. Met behulp van o.a. de verschillende hoeken, krijgen kinderen spelenderwijs les. 3.2 Middenbouw In de middenbouw komt het leerproces volledig op gang en zijn veel activiteiten gericht op het leren lezen, rekenen en schrijven. Hierbij maken we gebruik van verschillende methodes en eigen ontwikkelde materialen. Er zijn spelletjes die kinderen alleen of in kleine groepjes kunnen spelen. De computers werken ondersteunend in het leerproces. Ook de groepen 3 en 4 kennen de vrije inloop. Dit is echter niet elke dag, dit is afhankelijk van het programma van die dag. In groep 4 krijgen de kinderen een dagtaak. De leerkracht zet elke dag de lesstof op het bord en de kinderen mogen zelf bepalen hoe ze hun dag gaan indelen. Aan het einde van de dag moet de dagtaak af zijn. Ook in de middenbouw is een rijk aanbod van culturele activiteiten, speciaal gericht op deze leeftijdsgroep. Het vak wereldoriëntatie voor groepen 3 en 4 wordt doorgaans thematisch verzorgd en ondersteund door programma s van de Nederlandse Onderwijs Televisie.

7 6 3.3 Bovenbouw De ingezette lijn - "een optimale ontwikkeling van elk kind naar eigen vermogen" - wordt voortgezet in de bovenbouw. In de jaren na de onderbouw wordt steeds meer nadruk gelegd op zelfredzaamheid, zelfstandig werken maar ook werken in groepsverband. Elkaar helpen en ondersteunen en wederzijds respect betonen is hierbij een belangrijke component. In de groepen 5 en 6 krijgen de kinderen een weektaak verdeeld over 5 dagen zodat het overzicht per dag duidelijk is. Het kind moet dus zelf een dagplanning maken maar nog niet voor de hele week. De leerkracht bepaalt de omvang van de weektaak. In de groepen 7 en 8 bepaalt de leerkracht de weektaak voor de kinderen. Vervolgens mogen de kinderen hun eigen dagtaken invullen en na goedkeuring van de leerkracht, daar zelfstandig aan werken. Als kinderen extra begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig werken kunnen ze altijd een beroep doen op de leerkracht. Is het werk niet af en is hier geen gegronde reden voor, dan gaat het werk in het weekend als huiswerk mee naar huis. De kinderen bereiden presentaties voor van zelfgekozen of opgedragen onderwerpen. Dit kan een spreekbeurt zijn, een voordracht tijdens de weeksluiting, een boekenkring of het leiden van een discussie over een actueel onderwerp. 3.4 Welke methodes worden er gebruikt?: Veilig Leren Lezen; Taalactief; Hello World; Talrijk; Pennenstreken (in gr. 3) en schrijven in de basisschool; Natuur aan de basis; Wijzer door de wereld; Wijzer door de tijd; Tekst verwerken; Programma s van de schooltelevisie; Jeugdverkeerskranten van Veilig verkeer Nederland /blokboeken verkeer; Computerprogramma's. Lezen In groep 3 starten we met de taal/leesmethode Veilig Leren Lezen. Vanaf groep 4 komt daar begrijpend lezen bij. Hiervoor gebruiken we de methode Tekst verwerken. Om de technische leesvaardigheid te bevorderen gebruiken we een systeem van begeleidend lezen (tutorlezen). Leerlingen uit groep 8 lezen samen met kinderen uit de groepen 3 en 4 in een één op één situatie. Ook krijgt het stillezen in de klas ruim aandacht. In de hogere groepen houden de leerlingen een boekbespreking, worden er verslagen van gelezen boeken gemaakt en wordt er elk jaar aandacht besteed aan de boekenweek. Ook de spreekbeurten vormen een onderdeel van het leesontwikkelingsproces.

8 7 Taal De groepen 4 t/m 8 werken met de methode Taal Actief. Het taalonderwijs is op de Meent gericht op de ontplooiing, ontwikkeling, stimulering en activering van: het actief taalgebruik; het kritisch waarnemingsvermogen; het denkvermogen; een inventief, creatief en expressief taalgedrag; een persoonlijk taalgebruik; de mondelinge en schriftelijke vaardigheden; vaardigheden voor de sociale vorming. Engels In de groepen 7 en 8 wordt Engels gegeven. We werken met de methode Hello World. Behalve aan de luister- en spreekvaardigheid wordt er ook aandacht geschonken aan de lees- en schrijfvaardigheid. Schrijven We gebruiken de methode Pennenstreken voor groep 3 en daarna Schrijven in de basisschool. Niet alleen het voorbereidend en aanvankelijk schrijven krijgt ruim de aandacht, in de hogere groepen komt ook het creatief schrijven aan bod. Rekenen Voor rekenen gebruiken we de methode Talrijk. Het rekenonderwijs is gericht op: rekenbegrip; oplossen van problemen; oefenen en toepassen van rekenvaardigheden. Wereldoriëntatie Het vak wereldoriëntatie omvat een aantal deelgebieden, te weten aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en biologie: Aardrijkskunde: Wijzer door de wereld. Geschiedenis: Wijzer door de tijd. Biologie: Natuur Buiten Gewoon en programma s van de Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT). Verkeer: Blokboeken verkeer en de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. Natuurlijk is het vak wereldoriëntatie niet als vak apart te geven. Op heel veel momenten wordt in alle groepen gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de kinderen kennis bij over het heden en het verleden van de maatschappij c.q. (belevings-)wereld om hen heen. Aan de hand van de genoemde methoden maar vaak ook door klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes etc., komen alle aspecten van het vak wereldoriëntatie ruim aan bod en worden de verschillende vakgebieden met elkaar verbonden.

9 8 Creatieve vakken Tekenen, handvaardigheid en muziek zijn volwaardige vakken. Naast de cognitieve vakken brengen zij evenwicht in het lesprogramma. Handvaardigheid, in alle groepen worden op verschillende tijdstippen handvaardigheidlessen gegeven. Daarbij wordt vaak een beroep gedaan op ouders om mee te helpen. We stellen de inbreng van die ouders zeer op prijs. Creatieve expressie/meenttheater, elke groep maakt een keer per schooljaar een leuk programma voor alle andere groepen en de ouders in het Meenttheater. Dat programma bestaat uit allerlei activiteiten zoals dans, muziek, toneel. Daarnaast treden de kinderen uit alle groepen regelmatig voor elkaar op tijdens de jaarlijkse feesten. Muziek, via de muziek komen kinderen tot de ontplooiing van hun persoonlijkheid, het ontwikkelen van het sociale gevoel en muzikale vermogens. Enkele facetten die zoal aan de orde komen zijn: zingen, maat/ritme, bewegen op muziek en luisteren naar muziek. Naast ons eigen programma maken we gebruik van het aanbod van de culturele commissie basisonderwijs Haren voor alle groepen. Incidenteel gaan groepen naar musea of een concert. Bewegingsonderwijs Deze lessen worden door vakleerkrachten verzorgd voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Het vakwerkplan lichamelijke oefening is op school aanwezig. De kinderen van groep 1 en 2 maken gebruik van het speellokaal. De andere groepen gaan voor gymnastiek naar gymzaal de Groenenberg. Godsdienstonderwijs en Humanistisch Vormend Onderwijs De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs. U heeft de mogelijkheid om uw kind op te geven.

10 9 4. ZORG VOOR LEERLINGEN 4.1 Zorgverbreding, onderwijs op maat op De Meent. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen steeds iets nieuw leren. Op onze school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit om nieuwe dingen te ontdekken. De school is grotendeels klassikaal georganiseerd. De kinderen van een zelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. We houden rekening met goede en zwakke leerlingen. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we hulp. Kinderen die juist erg goed kunnen leren vragen ook extra aandacht. Zij krijgen meer uitdagende leerstof in de klas en krijgen zo de kans zich verder te verdiepen. De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van het onderwijs. Het zijn de basisvaardigheden. De vorderingen op het gebied van taal, lezen en rekenen worden regelmatig getoetst met verschillende landelijk genormeerde toetsen (cito leerlingvolgsysteem). In de onderbouwgroepen wordt via observaties en eveneens landelijk genormeerde toetsen bekeken of de leerlingen aan de voorwaarden voldoen om tot lezen, rekenen en taalvaardigheden te komen. We vergelijken de ontwikkeling van uw kind met het landelijke gemiddelde. Soms vormen het gedrag, de prestatie in de klas of de uitslagen van toetsen aanleiding tot het nemen van extra maatregelen. De te treffen maatregelen vinden altijd plaats in overleg tussen de leerkracht en de Intern Begeleider (IB-er). Uiteraard wordt u als ouder op de hoogte gesteld wanneer er sprake is van uitval op een bepaald leerstofonderdeel. We geven u inzicht in de wijze waarop de leerkracht het gesignaleerde probleem via een handelingsplan gaat aanpakken. De Intern begeleider is de zorgverbredings-coördinator binnen de school en heeft o.a. als taak het waken over de wijze waarop diverse toetsen worden afgenomen, het zelf afnemen van verschillende toetsen, het bijhouden van een leerlingvolgsysteem en het opzetten van plannen m.b.t. tot extra oefenstof bij bepaalde leerstofuitval van een leerling. Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. In overleg met u is het dan mogelijk extra hulp in te schakelen. Cedin helpt ons op schoolniveau om in samenspraak met alle betrokkenen te komen tot een goed handelingsplan. 4.2 Weer Samen naar School (WSNS) De opgebouwde zorgstructuur is gekoppeld aan het landelijk opgezette project Weer Samen naar School. Onze school maakt deel uit van een samenwerkingsverband bestaande uit de openbare scholen in Haren en Eelde en een deel van het speciaal onderwijs in Groningen. De expertise van deze scholen is gebundeld in een zorgplatform. Dit zorgplatform helpt de school om voor individuele leerlingen een adequate leerlijn uit te zetten zodat de leerling binnen het normale basisonderwijs meer kans krijgt zich verder te ontwikkelen. 4.3 De onderwijsbegeleidingsdienst. Cedin is een dienst die schoolteams ondersteunt bij het oplossen van problemen van uiteenlopende aard. De deelnemende scholen kunnen een beroep doen op de dienst. Cedin helpt leerkrachten onder andere bij het begeleiden van leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben.

11 Rapportage en contactavonden. De kinderen krijgen vanaf groep 2 twee keer per jaar een rapport mee. Twee keer per jaar is er de mogelijkheid met de onderwijsgevenden over uw kind te praten. Mocht u tussentijds behoefte hebben aan een gesprek dan kan dat altijd. We vragen u wel even een afspraak te maken. Omgekeerd zal de leerkracht met u een afspraak maken als hij of zij vindt dat daartoe aanleiding is. 4.5 Naar het voortgezet onderwijs Einddoel van het basisonderwijs is ervoor te zorgen dat elk kind een goede plek krijgt binnen het vervolgonderwijs. Aan het eind van de basisschool wordt in groep 8 de keuze gemaakt naar welke school de leerling zal gaan om zijn/haar studie te vervolgen. Hieraan schenken we als school veel aandacht. In de loop van het jaar vinden er eindgesprekken met ouders en leerlingen plaats. Er zijn informatie- en open dagen in Haren, Eelde en Groningen waarbij de scholen voor het voortgezet onderwijs door de leerlingen en hun ouders kunnen worden bezocht. In februari wordt de Cito-eindtoets afgenomen. Mede met behulp van de uitslag van deze toets kan een schoolkeuze gemaakt worden. De uitslag van de toets is de laatste jaren belangrijker geworden voor verschillende scholen voor vervolg onderwijs. Sommige scholen gebruiken in hun toelatingsbeleid een ondergrens. De leerkracht van groep 8 van de basisschool laat zich in het advies ook leiden door het karakter, werkhouding, werktempo, mate van zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en de schoolprestaties van de leerling. Het is van belang voor ouders om zich goed te informeren over de toelating. Na de basisschool houden de scholen voor het V.O. ons op de hoogte van de resultaten van onze oud-leerlingen. Ongeveer 60% van onze leerlingen gaat naar een vorm van VWO/HAVO en 40 % naar het VMBO (Mavo/lbo). Deze percentages verschillen per jaargroep. De meeste leerlingen van onze school gaan naar de volgende scholen: Zernike college; Werkman college; Maartens college; Praedinius Gymnasium; Noorderpoort college.

12 11 5. OUDERS EN SCHOOL 5.1 Verjaardagen Natuurlijk wil uw kind trakteren op zijn/haar verjaardag. U kunt zich echter voorstellen dat het niet gewenst is dat kinderen onder schooltijd snoepen. We verzoeken de jarige daarom om verstandig te trakteren. Natuurlijk zullen we het kind niet vertellen dat ze op hun verjaardag hun snoep maar weer mee moeten nemen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hiermee gewetensvol om te gaan. De verjaardagen van de leerkrachten zullen we gemeenschappelijk vieren in klassenverband. U leest hierover meer in de vrijdagbrief. 5.2 De schoolvlag Bij een verjaardag hoort een vlag. Wanneer een kind jarig is, gaan we met zijn/haar klas de schoolvlag hijsen. Dit gebeurt direct om 8.30 uur en de vlag blijft de hele dag in top. 5.3 Oud-papier acties De ouderraad organiseert het verzamelen van het oud papier en doet daarbij een beroep op u. U leest er meer over in de vrijdagbrief. 5.4 Ouderparticipatie Ouders hebben een school nodig voor hun kind, maar omgekeerd is het ook zo dat een school ouders nodig heeft. Wij achten het van belang dat u, als ouders, zich nauw betrokken voelt bij de gang van zaken op school. Dat kunt u doen door regelmatig contact op te nemen met de leerkrachten of door in school te komen en op een of andere wijze hulp te bieden. De p.r. commissie benadert u met concrete vragen door middel van de vrijdagbrief. 5.5 Bibliobus De bibliobus van de P.B.C. komt 1x per verrtien dagen op woensdagochtend bij de school. De kinderen kunnen dan boeken ruilen. 5.6 Vakantie en Verlofregeling Bij het maken van vakantieplannen doen wij een dringend beroep op u zich te houden aan de vakantieregeling. Dit is niet alleen in het belang van de school, maar vooral in het belang van uw kind. Er is tenslotte een wettelijk geregelde leerplicht! Wettelijke bepalingen i.v.m. het aanvragen van extra verlof zijn: het verlof moet nodig zijn omdat de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het noodzakelijk maakt slechts buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; het verzoek dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de directeur en door deze te worden afgehandeld. Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar; het verlof kan voor ten hoogste 10 dagen per schooljaar worden verleend; het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.

13 12 Verlof wegens gewichtige omstandigheden : Wettelijke bepalingen zijn: het verlof dient, als het minder dan 10 schooldagen per schooljaar betreft, te worden aangevraagd bij de directeur en door deze te worden afgehandeld. Formulieren gewichtige omstandigheden zijn op school te verkrijgen; de directeur is op de hoogte van wat verstaan wordt onder gewichtige omstandigheden en het aantal dagen verlof dat voor deze omstandigheden staat; indien het verlof meer dan 10 schooldagen per schooljaar omvat, dient het verzoek door de ouders te worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar die zal beslissen na overleg met de directie. In alle gevallen waarin sprake is van onwettig schoolverzuim zal de leerplichtambtenaar van de gemeente op de hoogte worden gebracht. Bij herhaling wordt proces verbaal opgemaakt. Zie ook de folder van de gemeente Haren. Verder verzoeken wij u met klem om afspraken met bijv. tandarts, orthodontist e.d. voor uw kind zoveel mogelijk buiten de schooluren te maken. 5.7 De Vrijdagbrief vrijdagbrief Wij houden u met deze brief op de hoogte van allerlei organisatorische zaken. Mocht u een berichtje willen plaatsen, dan kunt u dit mailen naar de school. Op de kalender staan de verschijningsdata. Het is de bedoeling om in de loop van het schooljaar de nieuwsvoorziening uit te breiden met mailingen per Het jaarboekje Rond 1 oktober verschijnt het jaarboekje met daarin de jaarkalender tot 1 oktober van het jaar erop. Het is niet mogelijk om deze eerder in het schooljaar te maken omdat er vlak na de zomervakantie nog veel data van externe instanties moeten worden gepland. Uiteraard zullen margedagen zo vroeg mogelijk bekend worden gemaakt zodat u tijdig opvang voor uw kind(eren) kunt regelen. 5.9 De eerste schooldag na de grote vakantie Ieder jaar houden we op de eerste schooldag een instuif. Alle ouders en kinderen worden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in hun nieuwe klas. Iedereen kan dan eerst even bijkletsen over de vakantie.

14 Tussenschoolse opvang (overblijven) Met ingang van het schooljaar verzorgt kinderdagverblijf Harlekijn de tussenschoolse opvang op De Meent. De kinderen eten en spelen tussen de middag op school. U kunt zich aanmelden via een aanmeldingsformulier dat is te downloaden via de website van Harlekijn: Ook op school zijn aanmeldingsformulieren aanwezig. Voor vragen kunt u zich wenden tot de medewerkers van Harlekijn Naschoolse opvang De school heeft een contract afgesloten met Harlekijn. Dit kinderdagverblijf zorgt ervoor dat uw kinderen na schooltijd op een plezierige manier worden opgevangen. Voor informatie over de naschoolse opvang in Glimmen verwijzen we u naar de website van Harlekijn: Klachtenregeling Waar mensen werken, worden fouten gemaakt en proberen we zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Hiervoor zijn een aantal richtlijnen opgesteld. Bij gewone problemen is de groepsleerkracht de eerst verantwoordelijke. Maak een afspraak met de groepsleerkracht en leg het probleem voor. In de meeste gevallen kunt u samen met de groepsleerkracht tot een oplossing voor het probleem komen. Indien u met de groepsleerkracht uw probleem hebt besproken maar u vindt dat uw probleem onvoldoende wordt onderkend, dan kunt u contact opnemen met de directie. Het spreekt voor zich dat na dit gesprek in alle gevallen de leerkracht hiervan op de hoogte wordt gebracht. Bij zeer ernstige problemen kunt u gebruik maken van de klachtenregeling primair onderwijs gemeente Haren. Onze school is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het openbaar onderwijs. Op onze school is de directeur de contactpersoon die u kan helpen bij de klachtenprocedure. In sommige gevallen kan deze u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon die bekijkt of er bemiddeld kan worden om tot een oplossing te komen. Indien dit niet mogelijk is kan er een klacht bij de klachtencommissie worden ingediend. De vertrouwenspersoon is hierbij behulpzaam. U kunt rechtstreeks contact opnemen met hem/haar. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. In het jaarboekje staat vermeld wie de vertrouwenspersonen zijn. Klachten kunnen van algemene aard zijn maar ook betrekking hebben op seksuele intimidatie, beoordeling van leerlingen, pesten, agressie, geweld, toepassing van strafmaatregelen of discriminerend gedrag. De klachtenregeling is ter inzage aanwezig bij de directie. Alle scholen in de gemeente Haren hanteren hetzelfde protocol t.a.v. seksuele intimidatie. Samen nemen de scholen deel aan een project ter bestrijding van kindermishandeling. De GGD heeft daarvoor een vertrouwensarts in dienst die dagelijks te bereiken is. Onze school heeft ook het pestprotocol ondertekend, waarbij we hebben afgesproken ons actief te zullen verzetten tegen pesten op school en waar maar mogelijk preventief te handelen. De reglementen en protocollen liggen voor iedereen ter inzage op school.

15 De GGD op school De GGD Groningen houdt zich bezig met de gezondheid van de bevolking in de provincie Groningen. Voor de jeugd voert zij een aantal taken uit in het basisonderwijs. De volgende taken zijn voor u van belang om te weten: de verpleegkundige van de GGD onderzoekt van alle kinderen in groep 2 en 4 het gehooren gezichtsvermogen; in onze gemeente onderzoekt de GGD-logopediste in groep 2 de spraak-, taal- en stemontwikkeling. Op verzoek van ouders kunnen ook kinderen uit andere groepen worden onderzocht. In het jaarboekje staat de naam en het telefoonnummer van de logopediste De medezeggenschapsraad Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) functioneert op school een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders en drie van de personeelsleden die aan de school verbonden zijn. Deze vertegenwoordigers worden gekozen via verkiezingen en hebben zitting voor een periode van drie jaar. Na die periode treden zij af en zijn herkiesbaar. De MR is de gesprekspartner van het bevoegd gezag. Bij openbare scholen is dat het gemeentebestuur. De directeur kan namens het bevoegd gezag gesprekspartner zijn. Wettelijk is vastgelegd waarin de MR adviesrecht dan wel instemmingsrecht heeft. Onderwerpen die alle openbare scholen in de gemeente aangaan, worden besproken in de gemeenschappelijke MR (GMR) In die raad is de MR van onze school vertegenwoordigd. De MR heeft een eigen huishoudelijk reglement. Daarvan is een exemplaar op school aanwezig. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden vermeld in de vrijdagbrief. De agenda en de verslaglegging kunt u vinden in de hal van school De ouderraad De ouderraad van de Meent bestaat uit 7 ouders die zich bezighouden met allerlei zaken binnen de school. In nauwe samenwerking met het team worden allerlei activiteiten op school georganiseerd, zoals bijv. de eerste en laatste schooldag, herfstspeurtocht, kerstfeest, oud-papieractie, avondvierdaagse. De ouderraad beheert een kas waaruit de diverse activiteiten worden gefinancierd. Hierin wordt de jaarlijkse bijdrage van ouders en de oud-papieropbrengsten gestort. De bijdrage is vrijwillig. U ontvangt van de OR een acceptgirokaart. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. De data worden vermeld in de vrijdagbrief en de agenda en de verslaglegging liggen ter inzage in de hal van school. In het najaar wordt samen met de MR de jaarvergadering gehouden. OR en MR leggen op die avond rekening en verantwoording af.

16 15 6. WETTELIJKE REGELINGEN EN REGELS 6.1 Schooltijden groep 1,2,3,4: groep 5,6,7,8: Maandag morgen middag Dinsdag morgen middag Woensdag morgen middag Vrij Vrij Donderdag morgen middag Vrijdag morgen middag Vrij Toelating tot het basisonderwijs Kinderen mogen op een basisschool worden toegelaten als ze 4 jaar zijn. Om een beetje aan school te wennen mogen kinderen van 3 jaar en 10 maanden, in overleg met de leerkracht van de kleutergroep, 6 keer op school komen. Wij nemen daarvoor de laatste 3 weken voor de vierde verjaardag van uw kind. Dit is een korte periode waarin uw kind twee keer per week kan komen. Vanaf 5 jaar is het kind leerplichtig maar mag nog 5 uur per week thuisblijven indien dit nodig blijkt. U kunt een afspraak maken met de schoolleiding voor nadere informatie. Indien u besluit uw kind aan te melden, dan volgt een intakegesprek met de schoolleiding of met de leerkracht van groep 1. De regeling over de toelating van kinderen met een handicap is vastgelegd in een protocol dat op school ter inzage ligt. 6.3 Ziekmeldingen Als uw kind ziek is en niet naar school kan, wilt u dan voor 8.30 uur bellen? Is een kind bij aanvang van de lessen niet aanwezig zonder afzegging dan bellen wij naar huis om u te informeren. Als uw kind

17 16 gedurende de schooltijd ziek wordt, nemen wij ook contact met u op. U wordt jaarlijks verzocht de bereikbaarheidslijst in te vullen. Deze lijst wordt bewaard in de directiekamer. 6.4 Vakantieregeling gemeente Haren De vakantieregeling wordt jaarlijks op gemeentelijk niveau vastgesteld en sluit altijd aan bij de vakantieregeling van de gemeente Groningen. In de vakantieregeling reserveren we een aantal margedagen om gedurende het jaar onderwijskundige ontwikkelingen met het team te kunnen uitwerken. Zie voor data het jaarboekje. 6.5 Scholierenongevallenverzekering De school sluit ieder jaar een collectieve scholierenongevallenverzekering af voor alle kinderen. Deze verzekering, die zoals elke collectieve ongevallenverzekering een aanvullend karakter heeft, kent de onderstaande dekkingen: bij overlijden ten gevolge van een ongeval; bij blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval; voor geneeskundige kosten als aanvulling op de ziekte kosten verzekering; ziektekostenassuradeur; bij tandheelkundige behandeling (max. per beschadigd element). De verzekering is geldig gedurende de schooltijden en tijdens overblijven op school, sportactiviteiten, schoolreisjes, excursies en alle mogelijke andere door de school te organiseren activiteiten buiten het schoolgebouw, ook als deze (gedeeltelijk) buiten de normale schooltijden vallen. Vanzelfsprekend is er bij deze activiteiten begeleiding aanwezig. Ook het van huis naar school en weer terug gaan valt onder de verzekering, tot maximaal 1 uur voor aanvang van de schooltijd en maximaal 1 uur daarna. De premie wordt uit het schoolfonds betaald. Wanneer u van mening bent, dat de hier omschreven collectieve verzekering voor uw kind(eren) niet toereikend is, kunt u zelf aanvullende maatregelen nemen. 6.6 Vervoer kinderen Het kan voorkomen dat kinderen door ouders onder schooltijd worden vervoerd naar een onderwijsactiviteit buiten de school. Er bereiken ons vaak vragen over de vraag wie er dan verantwoordelijk is. Om geen misverstanden te krijgen citeren we hier een passage uit de polis: Indien zich ongelukken voordoen die aan de schuld van een van de ouders/autobestuurders te wijten vallen en eventueel letsel wordt toegebracht aan een van de inzittende kinderen, zal deze bestuurder kunnen worden aangesproken. Eventueel zou ook de leerkracht aangesproken kunnen worden (en daarmee de gemeente als werkgever). Indien de leerkracht echter de nodige zorgvuldigheid heeft betracht, zal deze zich kunnen disculperen. Hij of zij kan normaliter niet beletten dat een andere autobestuurder een fout maakt. De ouder/bestuurder is niet verzekerd via de WA-verzekering van de gemeente aangezien dergelijke schade met motorrijtuigen zijn uitgesloten in de polis, de autoverzekering zal in dit geval van toepassing zijn. We gaan er vanuit dat ouders die kinderen vervoeren er altijd voor zorgen dat de kinderen in de gordels zitten en zonodig in een zitje.

18 Schoolregels bos de Meent Het pedagogische klimaat op school is van groot belang. Heel belangrijk hierbij is een goede relatie tussen de groepsleiders en de kinderen. Door elkaar te respecteren en zaken altijd bespreekbaar te houden hebben beiden hun inbreng daarin. De wijze waarop we met elkaar spreken speelt daarbij een grote rol. We proberen steeds tot een open gesprek te komen. Voor de kinderen is het belangrijk dat de opvoeding op school in het verlengde ligt van de opvoeding thuis. Daarom hechten wij aan een regelmatig contact met de ouders. Regels en afspraken zijn nodig. De basisregels die wij de kinderen leren hanteren zijn: 1. doe niets wat een ander hindert; 2. help een ander die dat nodig heeft; 3. we zorgen met elkaar voor het uiterlijk van onze school en het terrein. Van deze basisregels kunnen allerlei regels en afspraken afgeleid worden. Deze bespreken we regelmatig met de kinderen om ze levend te houden en zonodig bij te stellen. We vinden de omgang met elkaar en de afspraken over het gebruik van het plein erg belangrijk. Ook aan de afspraken rondom het voorkomen van pesten wordt veel aandacht besteed. 6.8 Veiligheid rond de school: Wij verzoeken de ouders dringend bij het halen van de kinderen de fietsen buiten het hek te plaatsen en zelf op het plein te wachten. Wilt u de auto niet op de weg parkeren maar in een van de zijstraten? 6.9 Verwijzing, schorsing en verwijdering van leerlingen De regels voor verwijzing, schorsing en verwijdering zijn vastgelegd in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) Voor onze school kunnen we kort de volgende opmerkingen maken: verwijzing van een leerling vindt vnl. plaats naar een speciale school voor basisonderwijs. Dit gebeurt, als blijkt, dat een leerling op cognitief en/of sociaal- emotioneel gebied zich niet adequaat kan ontwikkelen op een gewone basisschool. Naast de observaties van leerkrachten, ouders en deskundigen, vinden er testen plaats. Het dossier gaat naar de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), die uiteindelijk bepaalt of de verwijzing terecht is; schorsing: in samenspraak met het bevoegde gezag kan de directie overgaan tot het schorsen van een leerling of een ouder voor een beperkte periode. In deze periode moet een gesprek plaatsvinden tussen directie en ouders, om duidelijke afspraken te maken om herhaling van het gebeurde te voorkomen. We moeten dan denken aan ernstig wangedrag van kind of ouder, waardoor de rust en veiligheid op school in ernstige mate wordt verstoord; verwijdering: het bevoegde gezag beslist over verwijdering van een leerling en doet dit na directie, groepsleerkracht(en) en ouders gehoord te hebben. Ook hier moeten we denken aan (herhaald) wangedrag van de leerling, dat de rust en de veiligheid op school ernstig verstoort. Ook ernstig wangedrag van de ouder kan aanleiding zijn om de leerling van school te verwijderen.

19 Verdeling tijd over de leer- en vormingsgebieden tabel uren per week Groep Bewegingsonderwijs (incl. reistijd) Kring Speelwerktijd Ontluikende geletterdheid Lezen Taal Schrijven Rekenen en wiskunde Engels Werken met thema s (w.o.vakken) Aardrijkskunde Geschiedenis Biologie Verkeer Muziek Beeldende vorming Godsdienstonderwijs/hvo Pauze Totaal aantal uren Culturele Commissie Basisscholen Haren (CCBH) Sinds enige jaren bestaat de culturele commissie basisscholen Haren. Deze commissie is samengesteld uit de tien deelnemende scholen in de gemeente en de instellingen Hortus, Muziekschool, Bibliotheek en het Kunstencentrum. Elk jaar wordt door deze CCBH een programma samengesteld voor de deelnemende scholen. Ook voor het komende jaar is er weer een gevarieerd aanbod voor alle groepen. U kunt dan denken aan voorstellingen m.b.t. dans, muziek, toneel en literatuur. De Kinderboekenweek vormt de start voor het culturele jaar.

20 Participatiefonds Het Harener participatiefonds is bedoeld voor inwoners van Haren van 18 jaar en ouder die leven op of net boven het bijstandsniveau. Deelname is zowel bedoeld voor zelfstandig wonende burgers, als voor burgers die bijvoorbeeld in een zorginstelling wonen. Iedereen die aan de toelatingseisen van het Participatiefonds voldoet, kan zich inschrijven. Daarvoor is een aanvraagformulier nodig. U kunt deze bij de gemeentewinkel krijgen of telefonisch aanvragen. Deelname aan het fonds geldt voor een jaar. U kunt ieder jaar opnieuw een aanvraag indienen. Zie ook: Tenslotte We hebben geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld te geven van onze school en van onze manier van werken. We kunnen over de school schrijven en vertellen, maar eigenlijk is het beter om eens langs te komen en de sfeer te ervaren. Daarom nodigen we u van harte uit om in de school te komen en te ondervinden hoe het is om gezamenlijk gestalte te geven aan het onderwijs op De Meent in Glimmen. Bel of mail gerust voor een afspraak:

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom in groep 8 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u het informatieboekje van de groep, waarin uw zoon of dochter dit schooljaar zit. Voor elke groep is er een eigen boekje met daarin belangrijke

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012)

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Zelfstandig werken in groep 5: Op het bord worden de verschillende activiteiten in volgorde genoteerd. In wit zijn de instructiemomenten aangegeven. Met een rode

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Informatiefolder Schooljaar 2016/2017. Groep BB 2. Elimschool. Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030

Informatiefolder Schooljaar 2016/2017. Groep BB 2. Elimschool. Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030 Informatiefolder Schooljaar 2016/2017 Groep BB 2 Elimschool Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030 Beste ouders/ verzorgers, Door middel van deze folder willen we u graag informeren over de gang

Nadere informatie

Zo gaat het in groep 8

Zo gaat het in groep 8 Zo gaat het in groep 8 Sittard, 8 september 2014 Geachte ouders en verzorgers van de Sjtadssjool, Om u een beeld te schetsen over hoe wij werken in groep 8, ontvangt u deze brief met de belangrijkste onderwerpen

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS Aantal respondenten: 166 Het aantal respondenten in 2012 was 157 Gehanteerde norm: van 3,6 t/m 4,0 = goed van 3,1 t/m 3,5 = voldoende < 3,1 = punt van aandacht Alle

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARPLAN 2007-2008

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARPLAN 2007-2008 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS de MEENT JAARPLAN 2007-2008 Glimmen, januari 2008 Voorwoord. In de wereld van vandaag moet alles wat gedaan wordt vastgelegd worden. Het werk van de MR is in de afgelopen jaren

Nadere informatie

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht.

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Een dag bij de kleuters op De Bangert (bijlage bij de schoolgids) De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag.

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Op de Wilgenhoek hanteren we: I. Werkwijze ongewenst gedrag - Wilgenhoek II. Protocol Schorsing en verwijdering bij ernstig ongewenst gedrag Spaarnesant I. Werkwijze

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 Inloop: 8.35u en 13.05u Iedere vrijdagmiddag is het maatjeslezen Estafette groep 7 groep 8 08.45 Lezen Lezen 09.00 Gym gym 10.00 Jeugdjournaal kijken en buitenspelen Jeugdjournaal

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Tarieven 2014. Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar. geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur

Tarieven 2014. Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar. geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur Tarieven 2014 Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur Voor het jaar 2014 hanteren wij de volgende tarieven: (Geldig per 1 januari 2014. Prijswijzigingen voorbehouden.

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep.

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Algemene informatie groep 7/8 Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Vakleerkrachten en ander personeel. Astrid Bibo, onderwijsassistente: maandag,dinsdag, donderdag,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Algemene informatie-avond (terugblik) Vertrek Jeanette Nijs. Uitnodiging. Aanvragen verlof.

Nieuwsbrief. Algemene informatie-avond (terugblik) Vertrek Jeanette Nijs. Uitnodiging. Aanvragen verlof. Nieuwsbrief Nummer 2 18 september 2013 Agenda September 8 jaarvergadering oudercommissie 17 MR 18 t/m 20 schoolkamp groepen 7 en 8 Algemene informatie-avond (terugblik) Fijn dat er zoveel ouders op de

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 Groepsbrief Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 In deze groepsbrief brengen we enkele punten onder uw aandacht, die nodig zijn voor het goed functioneren van de groep. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Informatie Taalklas 2014-2015

Informatie Taalklas 2014-2015 Algemene inleiding De Taalklas is een voorziening binnen het Stedelijk Dalton College Alkmaar, die speciaal bestemd is voor anderstalige leerlingen. Naar dit schooltype gaan leerlingen die nog niet toe

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Discussieavond. 27-06-2014 Agenda

Discussieavond. 27-06-2014 Agenda 27-06-2014 Agenda Discussieavond 30-06 doorschuifmiddag 30-06 schoomaakavond 01-07 afscheid groep 8 02-07 afscheid juf Houkje 04-07 laatste schooldag 05-07 t/m 17-08 ZOMERVAKANTIE Zoon voor juf Bianca!

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Vlindertuin. schooljaar

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Vlindertuin. schooljaar Jaarplan Medezeggenschapsraad basisschool de Vlindertuin schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 2013-2014 5. Onderwerpen

Nadere informatie

Protocol Ouderhulp Versie sept. 2012

Protocol Ouderhulp Versie sept. 2012 Protocol Ouderhulp Versie sept. 2012 1. Wat verstaan we onder ouderpariciptatie en welke vormen onderscheiden we? Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn begrippen die nogal eens door elkaar heen

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Informatieavond groep 7-8

Informatieavond groep 7-8 Welkom allemaal. Informatieavond groep 7-8 Schooljaar 2014-2015 02-09-2014 Agenda Voorstellen aanwezigen Schoolmissie Gang van zaken in de groep Voortgezet onderwijs Activiteiten groep 7 en 8 Communicatie

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan 1: Inleiding 2: De Visie 3: Doelstelling 4: Uitgangspunten 5: Hygiëne en verzorging 6: Activiteiten 7: communicatie met ouders. 8: Feesten 1 1. Inleiding: Het pedagogische beleidsplan

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie