Financieel en Materieel beleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel en Materieel beleid"

Transcriptie

1 1 Financieel en Materieel beleid * Maatregelen voor interne controles Procedure GEBRUIK GEBOUWEN EN INFRASTRUCTUUR VOLTIJDSE VERHURINGEN EN INHURINGEN, NASCHOOLSE VERHURINGEN EN HOSPITERINGEN Datum Herziening Beschrijving herziening 1

2 INHOUDSTAFEL Doelstelling... 4 Inhoud... 4 Referentie... 4 Verantwoordelijkheidsmatrix... 5 Aansluiting wet... 7 Procedure... 8 Controlepunten Veranderingen Verbouwingen Plaatsbeschrijving Registratie Onroerende voorheffing Waarborg Onderhoud en herstellingen Richtprijzen Registratie Artikel 1 - Verhuurd goed Artikel 2 - Bestemming Artikel 3 - Duur Artikel 4 - Huurprijs Artikel 5 - Indexatie Artikel 6 - Kosten en lasten Artikel 7 - Belastingen Artikel 8 - Overdracht van huur en onderhuur Artikel 9 - Waarborg Artikel 10 - Herstellingen en onderhoud Artikel 11 - Dringende herstellingen Artikel 12 - Veranderingen - Verbouwingen Artikel 13 - Herkenningstekens - publiciteit Artikel 14 - Wanbetaling Artikel 15 - Brandverzekering Artikel 16 - Verbreking Artikel 17 - Onteigening Artikel 18 - Ontruiming - plaatsbeschrijving - huurschade

3 Artikel 19 - Registratie Artikel 20 - Keuze van woonplaats Artikel 21 - Bijzondere voorwaarden BIJLAGE 4: OMZENDBRIEF (ARGO/730/N/-92-11) BIJLAGE 6: STANDAARDFORMULIER AANVRAAG GEBRUIK GEBOUWEN EN INFRASTRUCTUUR BIJLAGE 7: VERHUUR INFRASTRUCTUUR, MODEL REGISTER... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 3

4 DOELSTELLING Het doel van deze procedure is het beschrijven van de organisatie van : 1. Voltijdse verhuringen (minder dan 9 jaar) van gebouwen en infrastructuur gebruikt van het Gemeenschapsonderwijs en de geldstromen die er aan verbonden zijn. 2. Voltijdse inhuringen* van gebouwen en infrastructuur minder dan 9 jaar gebruikt door het Gemeenschapsonderwijs en de geldstromen die er aan verbonden zijn. 3. Naschoolse verhuringen van gebouwen en infrastructuur van het Gemeenschapsonderwijs en de geldstromen die er aan verbonden zijn. 4. Hospitering van een scholengroep in de gebouwen van een andere scholengroep en de geldstromen die er aan verbonden zijn. Vallen niet onder deze procedure: 1) verhuringen en inhuringen van meer dan 9 jaar 2) gehele domeinen beschikbaar voor verhuring 3) protocolakkoorden met de VAH Voor 1) en 2) moet de aanvraag worden ingediend bij Rago Centraal ( zie Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 art ten 4 punt g ) INHOUD Financiën & Controle Registratie ontvangsten Gebruik gebouwen en infrastructuur Hospitering Verwante procedures: NIHIL REFERENTIE Voltijdse verhuringen betreft lokalen of gebouwen die voor de duur van de verhuring niet meer gebruikt worden door de school. 4

5 VERANTWOORDELIJKHEIDSMATRIX 1. Voltijdse verhuringen en inhuringen minder dan 9 jaar. Functie Niveau Verantwoordelijkheid Naam Raad van Bestuur Scholengroep Behandelen aanvragen en opstellen van contracten voor gebruik gebouwen of infrastructuur Hoofd Boekhouding of FME Hoofd Boekhouding of FME Directeur Raad van Bestuur Scholengroep Scholengroep Entiteit/domein Scholengroep Opvolging betalingen huur en verzekering (*) meedelen aan entiteit/domeinverantwoordelijk e afgesloten contracten Verrichten boekingen Opvolging betalingen (*) Verstrekken van informatie nodig voor berekenen verdeelsleutel Controleplaatsbeschrijving en registratie verrichten Beslissing toe te passen tarieven verhuringen en waarborgen geïndexeerde richtprijzen (bijlage 1) Beslissing toe te passen modaliteiten Behandelen klachten (*): De verantwoordelijkheid voor de opvolging van de betalingen, ook deze van de verzekering, kan zowel bij de FME als bij de SGR liggen. Dit is afhankelijk van de rekening waarop de overschrijving gebeurt, respectievelijk de werkrekening van de entiteit of de rekening van de scholengroep. Inhuringen groter dan EURO kunnen aan Rago Centraal worden voorgelegd ( zie punt 3.2 omzendbrief 2017) 2. Naschoolse verhuringen Functie Niveau Verantwoordelijkheid Naam 5

6 Entiteitsdomeinverantwoordelijke of gedelegeerde* Algemeen directeur of gedelegeerde Financiële medewerker entiteit (= FME) Hoofd Boekhouding Financiële medewerker scholengroep (= FMS) Raad van Bestuur (= RvB) of gedelegeerde Entiteit/Domein Scholengroep Entiteit/Domein/of gedelegeerde Scholengroep Scholengroep Scholengroep Behandelen aanvragen en opstellen van overeenkomsten voor gebruik gebouwen of infrastructuur Verlenen van toegang tot de gebouwen of infrastructuur na voorlegging betalingsbewijzen Kennisneming van de aanvragen Opvolging betalingen (*) meedelen aan fin. Cel afgesloten overeenkomsten Verrichten boekingen + controle Opvolging betalingen (*) Controle boekingen Beslissing toe te passen tarieven verhuringen en waarborgen tarieven Beslissing toe te passen modaliteiten Behandelen klachten klachten (*): De verantwoordelijkheid voor de opvolging van de betalingen kan zowel bij de FME als bij de SGR liggen. Dit is afhankelijk van de rekening waarop de overschrijving gebeurt, respectievelijk de werkrekening van de entiteit of de rekening van de scholengroep. * Domeinverantwoordelijke: De domeinverantwoordelijke wordt aangesteld door de Algemeen Directeur,, die deze functie schriftelijk bekend maakt aan de verantwoordelijken van de entiteiten binnen éénzelfde domein bij de indiensttreding van diens ambt.(zie BDGO art. 30 4) Als er slechts één verantwoordelijke entiteit per domein is, is deze automatisch domeinverantwoordelijke. Deze taakbeschrijving wordt eveneens schriftelijk door de Algemeen Directeur bekend gemaakt bij de indiensttreding in diens ambt als domeinverantwoordelijke. Hospitering Functie Niveau Verantwoordelijkheid Behandelen aanvragen Raad van Bestuur (= RvB) of hospitering/opstellen van Scholengroep gedelegeerde overeenkomsten 6

7 Hoofd Boekhouding of FME Hoofd Boekhouding of FME Directeur Scholengroep Scholengroep Entiteit / domein Opvolging betalingen (*)+ sturen van rappels Verrichten boekingen + controle boekingen Opmaken inventaris Verstrekken van informatie nodig voor berekenen verdeelsleutel (*): De verantwoordelijkheid voor de opvolging van de betalingen kan zowel bij de FME als bij de SGR liggen. Dit is afhankelijk van de rekening waarop de overschrijving gebeurt, respectievelijk de werkrekening van de entiteit of de rekening van de scholengroep. AANSLUITING WET Omzendbrief van 15 februari 2000 kenmerk Argo/VAD/ betreffende de implementatie van het Nieuw bijzonder decreet (kosten en baten van inhuringen en verhuringen) bijlage 2 Omzendbrief van 18 april 2000 kenmerk Argo/VAD/ betreffende lasten ten gevolge van huurschade en teruginstaatstellingswerken bij het beëindigen van de huurovereenkomst. bijlage 3 Omzendbrief van 20 mei 2003 kenmerk Argo/730/N/ betreffende het gebruik van de Gemeenschapsscholen, met uitzondering van de zwembaden bijlage 4. Voor zwembaden gelden de basisprincipes van deze omzendbrief aangevuld met door de Raad van Bestuur vastgelegde bepalingen (tarieven, verzekeringen, e.d.). 7

8 Besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het Gemeenschapsonderwijs.(verder afgekort als BVR) Bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs vastlegging van de bevoegdheden op financieel vlak. (verder afgekort als BDGO) 1. Voltijdse verhuringen en inhuringen minder dan 9 jaar. Voorafgaandelijke beslissingen door de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur dient de goedkeuring te geven aan elke aanvraag tot voltijdse verhuring. De Raad van Bestuur legt de modaliteiten en modelbepalingen vast. Van de bepalingen die in de omzendbrieven zijn opgenomen, kan niet worden afgeweken. Alle beslissingen van de Raad van Bestuur worden schriftelijk kenbaar gemaakt aan de verantwoordelijken van de betrokken entiteiten. ( Controlepunt 1) 8 PROCEDURE Na de goedkeuring van de Raad van Bestuur, sluit de algemeen directeur het contract af en brengt hij de financiële cel SGR en de domeinverantwoordelijke hiervan op de hoogte met een kopie van het contract. (Controlepunt 2 ). Het contract wordt bewaard op de administratie van de SGR. In geval van een voltijdse verhuurovereenkomst is het verplicht om een contract af te sluiten volgens het model huurovereenkomst in bijlage 5. De registratie van de huurovereenkomst is ten laste van de huurder (zie artikel 19 van model huurovereenkomst). Bij iedere ingebruikname moet er voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving ondertekend worden. De plaatsbeschrijving omvat een beschrijving van o.a.: vloeren, plafond, muren, deuren, ramen, verwarming, verlichting, ingebouwde kasten, vaste uitrusting De aanvragen worden door de financieel medewerker van de SGR sequentieel genummerd en geklasseerd onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. (controlepunt 3) Om eventuele schade te dekken kan de SGR bijkomend een waarborg vragen voor het gebruik van de gebouwen en infrastructuur. (bijlage 6) De waarborg wordt terugbetaald door de SGR na afloop van het gebruik en nadat door de financieel medewerker van de scholengroep werd vastgesteld dat er geen verdere schulden zijn van de huurder ten opzichte van de SGR, de entiteit of het domein. De financieel medewerker van de scholengroep voegt daarom een bewijs van de historiek van de klant toe aan het document voor terugbetaling. Het hoofd van de boekhouding/de financieel directeur van de SGR controleert en keurt de terugbetaling goed op het document van de waarborg. (controlepunt 4) Bij iedere ingebruikname moeten de verschuldigde bedragen, zowel voor waarborg, voorschotten als verzekeringen per overschrijving betaald zijn.(geen cashgeld) (zie artikel 9) De financiële cel wordt belast met de opvolging van de te ontvangen /of te betalen gelden. De financiële medewerker van de scholengroep dient aanmaningen te sturen naar wanbetalers. (zie procedure debiteurenbeheer) In het geval van verhuring is de financiële cel verantwoordelijk voor een aanpassing van de huurindexprijzen en de financieel medewerker van de scholengroep geeft deze jaarlijks per verjaring van het contract door aan de huurder. ( Controlepunt 5)

9 2. Naschoolse verhuringen Voorafgaandelijke beslissingen Raad van Bestuur: Naschoolse verhuringen Van de bepalingen die in de omzendbrief als richtgevend zijn opgenomen, zoals de gebruikte tarieven, waarborgen en de praktische modaliteiten, kan afgeweken worden. De Raad van Bestuur van de scholengroep beslist welke tarieven, waarborgen en andere praktische modaliteiten worden toegepast. Bij ontstentenis van beslissing van de Raad van Bestuur zijn de bepalingen in de omzendbrief van 20 mei 2003 van toepassing. De nieuwe bepalingen dienen per beslissing van de Raad van Bestuur formeel vastgelegd te worden en schriftelijk meegedeeld te worden aan de verschillende entiteiten van de scholengroep. ( Controlepunt 1 ) PROCEDURE De verenigingen en personen die in aanmerking komen voor het gebruik van de infrastructuur richten hun aanvraag voor het plaatsvinden van de activiteit aan de domeinverantwoordelijke of de door hem schriftelijk bevestigde gedelegeerde, die instaat voor de infrastructuur welke ter beschikking kan worden gesteld. De aanvraag gebeurt door het invullen van een standaardformulier Aanvraag gebruik gebouwen en infrastructuur (zie Bijlage 7). Elk formulier tot aanvraag krijgt een verkoopfactuur en wordt verwerkt in de officiële boekhouding. (controlepunt 2) Om eventuele schade te dekken kan de entiteit of de SGR bijkomend een waarborg vragen voor het gebruik van de gebouwen en infrastructuur. De waarborg zal terugbetaald worden na afloop van het gebruik en nadat vastgesteld wordt dat er geen verdere schulden zijn van de huurder ten opzichte van de entiteit of het domein. De rekenplichtige voegt daarom een kopie van de historiek van de klant aan het document voor terugbetaling toe. De verantwoordelijke entiteit controleert en keurt de terugbetaling goed op het waarborgdocument. De domeinverantwoordelijke of de door hem schriftelijk bevestigde gedelegeerde vervolledigt, ondertekent en dateert de aanvraag voor goedkeuring. Er wordt duidelijk vermeld vanaf welke datum de verhuurovereenkomst in werking treedt. Op het aanvraagdocument staat het bankrekeningnummer vermeld waarop de huurder de verschuldigde bedragen dient te storten. (controlepunt 3) De toestemming wordt verleend op voorwaarde dat de aanvrager er zich toe verbindt vóór de ingebruikneming: a) de verschuldigde som, berekend op basis van de vastgestelde tarieven, samen met de eventuele waarborg, te storten op de werkrekening van de entiteit of op de rekening van de scholengroep. b) de verschuldigde som, vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de afgesloten polis, te storten voor de verzekering tegen brand aan Ethias te Hasselt of het betalingsbewijs van een verzekeringsmaatschappij die een zelfde dekking verleent. c) de verschuldigde som, vastgesteld overeenkomstig de afgesloten polis, te storten voor de verzekering voor burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid aan Ethias te Hasselt 9

10 (indien de gebruiker zelf geen verzekeringspolis voorlegt) of het betalingsbewijs van een verzekeringsmaatschappij die een zelfde dekking verleent. De verschuldigde bedragen moeten minstens vijftien dagen vóór de datum van ingebruikneming op de daartoe aangegeven bankrekening van de entiteit te worden gestort. Er worden geen cashbetalingen aanvaard. De domeinverantwoordelijke voegt de betalingsbewijzen aan het aanvraagformulier toe, alsook het bewijs dat de noodzakelijke verzekeringen in orde en betaald zijn. Het origineel wordt chronologisch bijgehouden door de verantwoordelijke. (controlepunt 4) Vervolgens gaat één kopie naar de aanvrager en wordt de andere kopie van het aanvraagformulier ter kennisgeving verstuurd naar de financiële cel van de scholengroep. Op basis van het ontvangen formulier worden in de financiële cel van de scholengroep de nodige boekingen gedaan. (controlepunt 5) De FME of de financiële cel doet de verdere opvolging van de betalingen en geeft indien voorkomend de nodige indexaanpassingen door aan de huurder. De gebruiker wordt enkel toegang verleend tot de gebouwen of de infrastructuur indien: ( Controlepunt 6) a) een bewijs van betaling van alle verschuldigde sommen voorgelegd wordt. b) Indien waarborg gevraagd: een bewijs van betaling van de waarborg kan worden voorgelegd c) een afschrift van de afgesloten polissen wordt voorgelegd waaruit blijkt dat deze voorzien in dezelfde waarborgen als deze die door het Gemeenschapsonderwijs bij Ethias zijn onderschreven plus het betalingsbewijs. d) de aanvrager in kennis wordt gesteld van de ter zake geldende voorwaarden en reglementen. e) de voorgeschreven antwoordbrief (zoals vermeld in de omzendbrief Hoofdstuk III, Gemeenschappelijke bepalingen punt 2) tijdig opgestuurd wordt naar Ethias. Wordt de toestemming geweigerd, dan deelt de domeinverantwoordelijke of de door hem schriftelijk bevestigde gedelegeerde de reden van weigering mee op het aanvraagformulier. De aanvrager kan tegen deze weigering beroep aantekenen. Hij bezorgt zijn bezwaar aan de domeinverantwoordelijke of gedelegeerde en een afschrift hiervan aan de Raad van Bestuur of gedelegeerde. Dezelfde procedure kan worden gevolgd indien de aanvrager oordeelt dat de door de scholengroep vastgestelde tariefstructuur niet correct wordt toegepast. ( Controlepunt 7 ) De financiële cel van de scholengroep kan ten allen tijde steekproefgewijs ter plaatste controle uitoefenen of alle geregistreerde aanvragen correct georganiseerd worden. Deze controle dient minstens 2 keer per jaar onaangekondigd plaats te vinden. (Controlepunt 8) 3. Hospitering Definitie hospitering: een overeenkomst tussen twee scholengroepen waarin wordt gesteld dat beide scholengroepen van een zelfde net gebruik kunnen maken van de schoolinfrastructuur binnen de respectievelijke scholengroepen, zonder dat zij daarvoor huur betalen/ontvangen maar waar zij mogelijk wel een kostenvergoeding voor betalen/ontvangen. 10

11 Beslissingsbevoegdheid op niveau van Raad van Bestuur De Raad van Bestuur is bevoegd voor het sluiten van overeenkomsten inzake de huur en de verhuring van gebouwen, de duur van de overeenkomsten inzake verhuring van gebouwen is niet langer dan 9 jaar. (BZD art.23$1 g) De scholengroep is slechts de gebruiker van de onroerende goederen die hij nodig heeft voor zijn onderwijs. Voor de periodes dat scholengroep -y een gebruik maakt van (gedeelte van) gebouwen toegewezen aan scholengroep -x, kan de scholengroep -x slechts een tussenkomst vragen voor reëel gemaakte werkings -/exploitatiekosten (nutskosten, poetsen, ). PROCEDURE De domeinverantwoordelijke dient de nodige informatie aan de financiële cel aan te reiken, teneinde de verdeelsleutel op te stellen. De kostenverdeelsleutel wordt het best door een overeenkomst tussen partijen bepaald. Indien dit niet mogelijk blijkt, is het aangewezen dat de financiële cel zich laat leiden door de (analytische) boekhouding. ( Controlepunt 1 ) De Raad van Bestuur stelt de overeenkomst op en na goedkeuring van de Raden van Bestuur van beide partijen, wordt een kopie van de beslissing door beide partijen aan de hen respectievelijke domeinverantwoordelijken en financiële cellen. ( Controlepunt 2) De financiële cel boekhouding in de SGR wordt belast met de financiële opvolging. ( Controlepunt 3 ) EINDE VAN DE PROCEDURE CONTROLEPUNTEN 1.Voltijdse verhuringen en inhuringen Ref. Beschrijving van de controle Door CP-1 Goedkeuring door de Raad van Bestuur (de RvB kan een aantal modaliteiten en modelbepalingen vastleggen) Raad van Bestuur CP-2 Goedkeuren van het contract Raad van Bestuur CP-3 Opvolgen van de betalingen, controle bewijs van verzekering, waarborg en betalingen. Boekhouding SGR 24 2.Naschoolse verhuringen 11 Ref. Beschrijving van de controle Door CP-4 Formele goedkeuring door de Raad van Bestuur (tarieven; waarborgen; modaliteiten, delegatie )indien afgeweken wordt van de richtgevende bepalingen zoals vermeld in de Omzendbrief met kenmerk Raad van Bestuur Argo/730/N/ CP-5 Goedkeuren aanvraag naschoolse verhuringen domeinverantwoordelijke CP-6 Opvolgen van de betalingen Financiële medewerker entiteit of Boekhouding SGR 24 CP-7 Behandelen van klachten Raad van Bestuur CP-8 Controle bewijs van betaling van huur, verzekeringspolissen en eventuele domeinverantwoordelijke waarborg

12 3.Hospitering Ref. Beschrijving van de controle Door CP-9 Opmaken van de overeenkomst en doorgeven kopies aan financiële cel en domeinverantwoordelijke Raad van Bestuur CP-10 Doorgeven informatie financiële cel domeinverantwoordel ijke CP-11 Opvolgen van de betalingen en boekingen Hoofd boekhouding Bijlage 6: Standaardformulier Aanvraag gebruik gebouwen en infrastructuur Het Gemeenschapsonderwijs Volledige benaming en adres van de Scholengroep Aanvraag gebruik van de gebouwen infrastructuur van de Gemeenschapsscholen I. In te vullen door de aanvrager Ondergetekende, Naam: Voornaam:. Adres:.. handelend in naam van en verantwoordelijk voor 1 : vraagt het gebruik van volgende infrastructuur: van de onderwijsinrichting: gelegen te:. behorende tot de scholengroep: tijdens volgende uren, dagen, maanden: Doel van het gebruik:.. Ondergetekende gaat de verbintenis aan zich te houden aan de ter zake geldende voorwaarden en reglementen waarvan hij (zij) kennis genomen heeft. Datum:.. Naam: 12

13 Handtekening:... 1 voor de verenigingen de benaming voluit schrijven II. In te vullen door de entiteits- domeinverantwoordelijke of gedelegeerde a) De toestemming wordt verleend op voorwaarde dat de aanvrager er zich toe verbindt: 1. de som van EUR te storten op rekeningnummer. van de scholengroep met als reden van betaling gebruik infrastructuur en naam gebruiker. 2. de som van..eur te storten voor verzekering tegen brand op rekeningnummer van Ethias te Hasselt. ( indien de gebruiker zelf geen verzekeringspolis voorlegt ) 3. de som van..eur te storten voor verzekering voor burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid op hetzelfde rekeningnummer (indien de gebruiker zelf geen verzekeringspolis en polisnummer voorlegt). b) De toestemming wordt niet verleend om volgende reden: De aanvrager kan tegen deze weigering beroep aantekenen. Hij bezorgt zijn bezwaar aan de entiteits- domeinverantwoordelijke of gedelegeerde en een afschrift hiervan aan de Raad van Bestuur of gedelegeerde. Dezelfde procedure kan worden gevolgd indien de aanvrager oordeelt dat de door de scholengroep vastgestelde tariefstructuur niet correct wordt toegepast c) Berekening van de vergoeding d) Waarborg Datum: Handtekening entiteits- domeinverantwoordelijke of gedelegeerde Datum van betaling 1 voor de verenigingen aangeduid met afkorting e.d : ook de benaming voluit schrijven. 13

14 Boekingsschema s 1. Voltijdse verhuringen en inhuringen 1.1 Inhuring Goedkeuring inhuring Dt 6165 Huur gebouwen en lokalen (periodieke betaling Ct 55 kredietinstellingen Betaling waarborg Dt 288 Borgtochten betaald in Ct 55 Kredietinstellingen Terugbetaling waarborg Dt 55 Ct 288 Borgtochten betaald in contanten Eindejaarsverrichtingen Kosten en opbrengsten toewijzen aan de betreffende periode - Op 31/12/N werd de huur tot op 31/12/N nog niet volledig geboekt ( de huur met betrekking tot de maand december wordt maar in januari geboekt) Dt 6165 Huur gebouwen en Ct 492 Toe te rekenen kosten - Op 31/12/N werd de huur voor een periode na 31/12/N reeds geboekt ( vb. de huur voor de maand januari zit al verrekend in de factuur van december) Dt 490 Over te dragen Ct 6165 Huur gebouwen en lokalen Op 01/01/N+1 worden de boekingen tegen geboekt. 1.2 Voltijdse verhuring bij afsluiten contract en storting van de waarborg Borgtochten ontvangen in contanten na afsluiten contract, op moment dat termijnbetalingen ontvangen worden verhuring gebouwen Bij terugbetaling waarborg 488 Borgtochten ontvangen in 55 Kredietinstellingen Eindejaarsverrichtingen Kosten en opbrengsten toewijzen aan de betreffende periode - Op 31/12/N werd de huur tot op 31/12/N nog niet volledig ontvangen (de huur van december wordt pas in januari geboekt) Dt 491 Verkregen opbrengsten 14

15 @ Ct verhuring gebouwen - Op 31/12/N werd de huur voor een periode na 31/12/N reeds ontvangen (de huur van januari wordt reeds in december geboekt) Dt verhuring Ct 493 Over te dragen opbrengsten Op 01/01/N+1 worden de boekingen tegen geboekt. 2. Naschoolse verhuringen Bij goedkeuring verhuring en opstellen factuur: Dt 40 Ct verhuring schoolinfrastructuur Bij opmaak creditnota Dt verhuring Ct 40 Vorderingen Bij huurontvangst Dt Vorderingen Bij betaling waarborg: Dt 55 Ct 488 Borgtochten ontvangen in contanten (waarborg). Terugbetaling waarborg: Dt 488 Borgtochten ontvangen in Ct 55 Kredietinstellingen Dubieuze debiteuren: Dt 407 Dubieuze Ct 40 Vorderingen Bij elk nieuw boekjaar wordt de waardering van de vordering herzien. (zie eindejaarsverrichtingen) De dubieuze vorderingen worden gewaardeerd. Dt Waardevermindering op Ct 409 Geboekte waardevermindering (-) Indien blijkt dat de reeds geboekte waardeverminderingen te hoog ingeschat werden. Dt 409 Geboekte Dt waardevermindering op handelsvorderingen De Raad van Bestuur beslist dat de dubieuze vordering volledig als verloren beschouwd wordt: Dt 642 minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen Dt 409 geboekte waardeverminderingen(-) (zie 407 Dubieuze debiteuren Indien de huurder toch nog een deel van de factuur betaald bij beslissing van de Raad Dt 55 Kredietinstellingen Dt 409 Geboekte waardeverminderingen (-) Dt 642 minderwaarde op de realisatie van 407 Dubieuze debiteuren Indien de volledige debiteur afgeboekt werd als waardevermindering maar er wordt toch nog betaald door de huurder Dt 55 Kredietinstellingen Dt 409 Geboekte waardeverminderingen Ct 742 Geboekte meerwaarde op de realisatie van Ct 407 Dubieuze debiteuren 15

16 Eindejaarsverrichtingen Op 31/12 werd de factuur nog niet opgemaakt maar vóór de jaarafsluiting opgemaakt werd, werd de factuur intussen wel opgemaakt. - Dt 414 Te innen Ct verhuring schoolinfrastructuur Op 31/12 werd de creditnota nog niet opgemaakt maar vóór de jaarafsluiting opgemaakt werd, werd de creditnota intussen wel opgemaakt. - Dt verhuring Ct 445 op te maken creditnota Deze boeking wordt rechtgezet bij de opmaak van de definitieve factuur/ creditnota Kosten en opbrengsten toewijzen aan de betreffende periode - Op 31/12/N werd de factuur voor de periode tot op 31/12/N nog niet geboekt (vb. de factuur van december wordt pas geboekt in N+1) Dt 491 Verkregen Ct verhuring schoolinfrastructuur - Op 31/12/N werd de factuur voor de periode na 31/12/N reeds geboekt (vb. de factuur van januari werd reeds geboekt in december) Dt verhuring Ct 493 Over te dragen opbrengsten Op 01/01/N+1 worden de boekingen tegen geboekt. Dubieuze vorderingen: Bij elk nieuw boekjaar wordt de waardering van de vordering herzien. (zie eindejaarsverrichtingen) De dubieuze vorderingen worden gewaardeerd. Dt Waardevermindering op Ct 409 Geboekte waardevermindering (-) Indien blijkt dat de reeds geboekte waardeverminderingen te hoog ingeschat werden. Dt 409 Geboekte Dt waardevermindering op handelsvorderingen 3. Hospiteren 3.1 Opbrengsten uit hospitering Bij opmaak factuur hospiteren Dt 40 Vorderingen op gebruik infrastructuur (per Ct Inkomsten uit hospitering Bij opmaak creditnota 16

17 Dt Inkomsten uit 40 Vorderingen Bij betaling factuur door andere SGR Dt 55 Ct 40 Vorderingen op gebruik infrastructuur (per debiteur) Eindejaarsverrichtingen Op 31/12 werd de factuur nog niet opgemaakt maar voor de opmaak van de jaarafsluiting werd de factuur intussen wel opgemaakt. - Dt 414 Te innen Ct Inkomsten uit hospitering Op 31/12 werd de creditnota met betrekking nog niet opgemaakt maar voor de opmaak van de jaarafsluiting werd de creditnota intussen wel opgemaakt. - Dt Inkomsten uit Ct 445 Op te maken creditnota s Deze boeking wordt rechtgezet bij de opmaak van de definitieve factuur/creditnota Kosten en opbrengsten toewijzen aan de betreffende periode - Op 31/12/N werd de huur tot op 31/12/N nog niet volledig geboekt. (vb. de huur van december wordt pas in januari geboekt) Dt 491 Verkregen Ct Inkomsten uit hospitering - Op 31/12/N werd de huur voor een periode na 31/12/N reeds geboekt (vb. de huur van januari wordt in december geboekt. ) Dt Inkomsten uit Ct 493 Over te dragen opbrengsten Op 01/01/N+1 worden de boekingen tegen geboekt. 3.2.Kosten als gevolg van hospiteren Bij ontvangst factuur Dt Hospitering VAH of Ct 44 Leveranciers Bij ontvangst creditnota Dt 44 Ct Hospitering VAH of SGR Bij betaling factuur: Dt 44 Ct 55 Kredietinstellingen Eindejaarsverrichtingen Op 31/12 werd de factuur met betrekking tot december nog niet ontvangen maar in de periode voor jaarafsluiting, werd de factuur intussen wel ontvangen. Dt hospitering VAH of te ontvangen facturen Op 31/12 werd de creditnota met betrekking tot de periode voor 31/12/N nog niet ontvangen maar voor de opmaak van de jaarafsluiting werd de creditnota intussen wel ontvangen. - Dt 4141 Te ontvangen Ct hospitering VAH of SGR 17

18 Deze boeking wordt rechtgezet bij de opmaak van de definitieve factuur/creditnota Kosten en opbrengsten toewijzen aan de betreffende periode - Op 31/12/N werd de huur tot op 31/12/N nog niet volledig geboekt. (vb. de factuur van december wordt pas in januari geboekt) Dt Hospitering VAH of Ct 492 Toe te rekenen kosten - Op 31/12/N werd de huur voor een periode na 31/12/N reeds geboekt (vb. de factuur van januari wordt reeds in december geboekt. ) Dt 490 Over te dragen Ct Hospitering VAH of SGR Op 01/01/N+1 worden de boekingen tegen geboekt. Gelieve bij onduidelijkheden over de boekingswijzen contact op te nemen met Rago centraal. BIJLAGEN Bijlage1 MINIMUMPRIJZEN. Geïndexeerde Richtprijzen ( index mei 2005 ) De minimum richtprijzen, op jaarbasis, voor de verhuur van eigendommen voor het gemeenschapsonderwijs bedragen voor : 18

19 1. Duurzaam instapklare gebouwen met eigenaarsonderhoud ten laste van de verhuurder 24,99/m² 2. Duurzaam instapklare gebouwen zonder eigenaarsonderhoud ten laste van de verhuurder 18,74/m² 3. Voorlopig instapklare gebouwen met eigenaarsonderhoud ten laste van de verhuurder 14,05/m² 4. Voorlopig instapklare gebouwen zonder eigenaarsonderhoud ten laste van de verhuurder 11,71/m² 5. Groenzones 0,78/m² 6. Verharde gedeeltes 1,56/m² 19

20 Materiële en financiële organisatie gebouwen materieel beheer Bijlage Brussel, 15 februari 2000 Titel: Implementatie van het Nieuwe bijzonder decreet. Kosten en baten van inhuring en verhuringen. Aanwending van de middelen verkregen door verkoop van onroerende goederen. Ons kenmerk: ARGO/VAD/ Doelgroep(en): afgevaardigd bestuurder instellingshoofd lokale bestuursorganen basisonderwijs buitengewoon basisonderwijs voltijds secundair onderwijs buitengewoon secundair onderijs deeltijds beroepssecundair onderwijs Deeltijds kunstonderwijs centraal bestuurde onderwijsinstellingen autome internaten psycho-medisch-sociale centra pedagogische begeleidingsdienst onderwijs voor sociale promotie Inlichtingen: Verhuring/Inhuringen: Patrick Körmöczi/Daniël De Mey (050) Vervreemding: Rudy Gheyskens: (09) VAD / Pagina 1 van 4 versie 1.0 geldig vanaf Vindplaats: RH 20

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden:

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden: de vzw t Stad-huis, vertegenwoordigd door Mark Touchant, voorzitter, en Luc Roose, penningmeester, met maatschappelijke zettel te 1000

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen 1. De heer en mevrouw Koenraad Vervaecke Katrien Vandepitte, Samenwonende te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 380, hierna genoemd verhuurders en 2. Naam venootschap., ondernemingsnummer:

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR Contract afgestemd op: Het model (onder)huurcontract opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het Sociaal Huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01260 Onderwerp: Sluiten van een huurovereenkomst voor het onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, Groot

Nadere informatie

Type-huurcontract bij renovatie

Type-huurcontract bij renovatie BIJLAGE 5 Type-huurcontract bij renovatie Tussen:.. (sociale benaming en adres van de maatschappij-verhuurder). en (naam, voornaam, adres van de huurder(s))... is het volgende overeengekomen : Voorwerp

Nadere informatie

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst?

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N De handelshuurovereenkomst Wie een pand huurt om er handel te drijven, heeft behoefte aan een zekere duurzaamheid, zekerheid, stabiliteit.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Wanneer is de woninghuurwet van toepassing? 13 1 Is de Woninghuurwet van toepassing op alle huurovereenkomsten? 13 2 Wat is een hoofdverblijfplaats? 14 3 Wie kan als huurder

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR Sociaal Verhuurkantoor (afgekort SVK) Het Scharnier Vereniging zonder winstgevend doel Adres: Dorpsstraat 9 Postnummer: 3660 Gemeente: Opglabbeek Tel.:0484/ 22-56-46 Fax.: 089/24-54-40

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM te GEBOORTEPLAATS, wonende te PLAATS (POSTCODE), aan de STRAAT HUISNUMMER,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 04 MEI 2007 GENOMEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 11bis, VAN BOEK III, TITEL VIII, HOOFDSTUK II, AFDELING 2, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

Adres, Postcode, Plaats

Adres, Postcode, Plaats HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ONDERGETEKENDEN: Naam : Adres : Postcode / plaats : Telefoon : Mobiele nummer : E-mail adres : IBAN rekeningnummer : Hierna te noemen verhuurder en beheerder. Naam :

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET juli 2014 De ondergetekenden: 1., wonende te., hierna te noemen: verhuurder ; en 2., wonende te., hierna te noemen: huurder ; De ondergetekenden 1 en 2 hierna gezamenlijk

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont)

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Hoofdhuurovereenkomsten. Contact. ZZInleiding. ZZToepassingsgebied

PC Advocaten Nieuwsbrief. Hoofdhuurovereenkomsten. Contact. ZZInleiding. ZZToepassingsgebied ZZInleiding Hoofdhuurovereenkomsten Regelmatig stellen verhuurders en huurders vragen i.v.m. hun huurovereenkomst, waarbij ze dan totaal verrast worden door het antwoord. De regels betreffende de huurovereenkomsten

Nadere informatie

Veilig verhuren. Woninghuurwet. Advocaat Ghislaine Van Kerckhove

Veilig verhuren. Woninghuurwet. Advocaat Ghislaine Van Kerckhove Veilig verhuren Woninghuurwet Advocaat Ghislaine Van Kerckhove 2 Woninghuurwet B.W. : art. 1708 1762bis (vnl. aanvullend recht) Ger. W. : 1344 bis ev. (rechtspleging-procedure) Wet van 20 februari 1991

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN

HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN Ondergetekenden: de heer, geboren.. te., zich identificerend met.., met sofi nummer, gehuwd mevrouw, geboren.. te.., zich identificerend met., met sofi nummer, beiden

Nadere informatie

MANDAAT VAN BEHEER INLEIDING

MANDAAT VAN BEHEER INLEIDING MANDAAT VAN BEHEER op basis van Bijlage II van het Besluit van 28 maart 2008 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 19 november 1998 tot organisatie van de sociale

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van onzelfstandige woonruimte. 1 Bij enkele

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van zelfstandige

Nadere informatie

MODEL-HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

MODEL-HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR MODEL-HODHUURCONTRACT 9 JAAR Sociaal Verhuurkantoor (afgekort SVK) Het Scharnier Vereniging zonder winstgevend doel Adres: Dorpsstraat 9 Postnummer: 3660 Gemeente: Opglabbeek Tel.:0484/ 22-56-46 Fax. Reknr.:778-5998370-42

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Collegebesluit nr. 03/321 17 juli 2003 Besluit houdende het huren tot aan de aankoop van het pand in de Philippe de Champagnestraat voor de huisvesting van het Huis van het Nederlands Het College, Gelet

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING

OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING Tussen de ondergetekenden 1. De verhuurder. (naam, voornaam) wonende te.. (adres) en 2. De huurder(s).. (naam/namen) wonende.. (adres) wordt het volgende

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER. De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... Naam en voornaam : Wonende te:

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER. De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... Naam en voornaam : Wonende te: HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER Tussen: De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... En: De huurder: Naam en voornaam : Wonende te: Tel: Gsm:. E-mail: Geboorteplaats

Nadere informatie

De verhuurder verhuurt aan de huurder, die aanvaardt, het onroerend goed gelegen te Z bestaande uit :

De verhuurder verhuurt aan de huurder, die aanvaardt, het onroerend goed gelegen te Z bestaande uit : HANDELSHUUROVEREENKOMST ============================= Tussen de ondergetekenden enerzijds : X hierna de "verhuurder" genoemd; en anderzijds : Y hierna de "huurder" genoemd; wordt overeengekomen als volgt

Nadere informatie

MyRent. Inhoudsopgave

MyRent. Inhoudsopgave MyRent Inhoudsopgave 1. De verschillende soorten contracten:... 2 1.1. Huurcontract... 2 1.2. Plaatsbeschrijving... 2 1.3. Addendum... 2 1.4. Onderhuur... 2 1.5. Overdracht (van huur)... 2 1.6. Ontbinding

Nadere informatie

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be WAAR OP LETTEN BIJ HANDELSHUUR? 1. NIET ELKE BEDRIJFSMATIGE HUUR IS HANDELSHUUR In ons burgerlijk recht kennen wij vier regimes: 1) het algemeen huurrecht, 2) de woninghuurwet, 3) de handelshuurwet en

Nadere informatie

1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ;

1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ; Partijen: 1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ; 2 Contactnummer: Naam: Geboortedatum: Nationaliteit: Onderwijsinstelling: verder: huurder, die bij aanvang van de huur de hoedanigheid

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website

Nadere informatie

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan grote gezinnen. Dit model is gebaseerd op het Aedes

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW KONTRAKT_NUMMER HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Gebaseerd op het model zoals door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Ondergetekenden:

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst

De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst De hernieuwing van een handelshuurovereenkomst gebeurt niet automatisch 1. De aanvraag tot hernieuwing Een handelshuurovereenkomst wordt niet

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht Deel I. Gemeen recht Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (1-29) Afdeling 1. Definitie en situering (1-14) Afdeling 2. Algemene geldigheidsvoorwaarden (15-25) Afdeling 3. Bewijs (26-29) Hoofdstuk 2. Duur en

Nadere informatie

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan jongeren. Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00723 Onderwerp: Sluiten van een bijakte tot verlenging van de huurovereenkomst voor het onroerend goed

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN... 1. 1. Inleiding... 1

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN... 1. 1. Inleiding... 1 voorwerk.fm Page vii Friday, March 28, 2003 1:23 PM INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF.......................................... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN.................................... 1

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 101 Tips voor Huur & Verhuur

INHOUDSTAFEL. 101 Tips voor Huur & Verhuur INHOUDSTAFEL 101 Tips voor Huur & Verhuur - 1 - 101 TIPS VOOR HUUR & VERHUUR 1. Huurwetgeving: gemene huur en handelshuur...2 A. Gemene huur...4 1. Leveringsverplichting verhuurder - vergunningen...4 2.

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

PROCEDURE BANK- EN KASBOEK SGR 24 OVERZICHT HERZIENINGEN

PROCEDURE BANK- EN KASBOEK SGR 24 OVERZICHT HERZIENINGEN PROCEDURE BANK- EN KASBOEK SGR 24 OVERZICHT HERZIENINGEN Datum Herziening Beschrijving herziening INHOUDSTAFEL OVERZICHT HERZIENINGEN... 1 INHOUDSTAFEL... 2 DOELSTELLING... 3 AANSLUITING WET... 3 REFERENTIE...

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM De ondergetekenden: en, verhuurder, huurder Overwegende dat a. verhuurder eigenaar is van de woonruimte aan de te Amsterdam; b. verhuurder in

Nadere informatie

Huurovereenkomst kantoorruimte

Huurovereenkomst kantoorruimte Huurovereenkomst kantoorruimte Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN A de publiekrechterlijke rechtspersoon: Gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR Ondergetekenden: Naam: Adres: Woonplaats: hierna te noemen verhuurder, en Naam: Huidig adres: Woonplaats: Geboortedatum: Paspoort of identiteitsbewijsnummer: (indien

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6 Inhoudstafel Deel 1. Een woning te huur zetten 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1 1.1. Eigendomsattest... 1 1.2. Energieprestatiecertificaat (EPC)... 1 1.2.1. Tijdig een erkend energiedeskundige

Nadere informatie

VOORBEELD HUUROVEREENKOMST

VOORBEELD HUUROVEREENKOMST VOORBEELD HUUROVEREENKOMST De ondergetekenden: De..., statutair gevestigd en kantoorhoudende te..., aan de... nr... hierna te noemen: "verhuurder", en 1...., geboortedatum:.. 2...., geboortedatum:.. wonende

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET HUREN VAN INSTRUMENTEN. (BESLUIT GEMEENTERAAD VAN 30 juni 2011)

REGLEMENT VOOR HET HUREN VAN INSTRUMENTEN. (BESLUIT GEMEENTERAAD VAN 30 juni 2011) ACADEMIE REGIO TIENEN (ART) REGLEMENT VOOR HET HUREN VAN INSTRUMENTEN (BESLUIT GEMEENTERAAD VAN 30 juni 2011) Artikel 1 1. Het stadsbestuur Tienen - verder verhuurder genoemd verhuurt muziekinstrumenten

Nadere informatie

3. Het overeengekomen tarief voor het voeren van het/de in beheer zijnde object(en) bedragen:

3. Het overeengekomen tarief voor het voeren van het/de in beheer zijnde object(en) bedragen: Beheerovereenkomst Ondergetekende, der van het huidige adres, verklaart hierbij dat De ondergetekende Wonende te Geboren te Gelegitimeerd met op nummer DD/MM/JJJJ,hierna te noemen opdrachtgever Opdrachtgever

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR RSVK De Woonkoepel VZW Kapelleveld 8, 1742 Ternat 02/ 569.78.99 02/ 569.80.78 0478 05 13 41 HODHUURCONTRACT 9 JAAR www.dewoonkoepel.be E-mail: fteughels@dewoonkoepel.be De ondergetekende(n) 1 :.. wonende

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Deze overeenkomst is geen huurovereenkomst en valt als dusdanig niet onder de toepassing van de huurwetgeving maar wel

Nadere informatie

OVEREENKOMST LASTGEVING

OVEREENKOMST LASTGEVING 13/428 OVEREENKOMST LASTGEVING Tussen de ondergetekenden enerzijds:.., met maatschappelijke zetel te, KBO.., alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar...., de heer En anderzijds: Hierna de «lastgever»

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT-

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Ondergetekenden, De Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

Modelcontract promovendi zelfstandige woonruimte (juli 2016)

Modelcontract promovendi zelfstandige woonruimte (juli 2016) Modelcontract promovendi zelfstandige woonruimte (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan promovendi. 1 Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Ondergetekende hierna te noemen verhuurder EN hierna te noemen huurder zijn het volgende overeengekomen: 1 Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan

Nadere informatie

TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST

TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST Straatnaam 63 Huurder: Fietsenmaker & Verhuurder: vof Belegger HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

MODEL-ONDERHUURCONTRACT 9 JAAR

MODEL-ONDERHUURCONTRACT 9 JAAR MODEL-ONDERHUURCONTRACT 9 JAAR Sociaal Verhuurkantoor (afgekort SVK) Het Scharnier Vereniging zonder winstgevend doel Adres: Dorpsstraat 9 Postnummer: 3660 Gemeente: Opglabbeek Tel.:0484/ 22-56-46 Fax.

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

houdende het niet aanpassen van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud

houdende het niet aanpassen van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud ingediend op 327 (2014-2015) Nr. 1 22 april 2015 (2014-2015) Voorstel van decreet van Michèle Hostekint, Joris Vandenbroucke en An Moerenhout houdende het niet aanpassen van de huurprijs aan de kosten

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ZORGVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ZORGVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ZORGVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN U bent de huurder: 1. Mevrouw/De heer Wij zijn de verhuurder: Stichting DrieGasthuizenGroep zorgvriendelijke appartementen, gevestigd

Nadere informatie

VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1

VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1 VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1 De ondergetekenden: De..., statutair gevestigd en kantoorhoudende te..., aan de... nr... hierna te noemen: "verhuurder",

Nadere informatie

Tussen de ondergetekenden:... Hierna genoemd "de verhuurder". EN

Tussen de ondergetekenden:... Hierna genoemd de verhuurder. EN Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden:...... Hierna genoemd "de verhuurder". EN Naam:... Straat:... Gemeente:... Geboortedatum:... Identiteitskaartnummer:... Rijksregisternummer:... Hierna genoemd

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt.

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Leegstandwet (uitbreiding van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik en uitbreiding van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur) Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: Het terrein: de offstreet-parking Rijnkaai,

Nadere informatie

Reglement Lidmaatschap Ternesse Golf & Country Club vzw

Reglement Lidmaatschap Ternesse Golf & Country Club vzw Reglement Lidmaatschap Ternesse Golf & Country Club vzw 1. Algemeen Dit reglement is een aanvulling van de Statuten van Ternesse Golf en Country Club en werd opgemaakt door de Raad van bestuur in vergadering

Nadere informatie

Het huurcontract van STIP garandeert je een faire behandeling en eerlijke prijs.

Het huurcontract van STIP garandeert je een faire behandeling en eerlijke prijs. Huurcontract Het huurcontract van STIP garandeert je een faire behandeling en eerlijke prijs. Inhoud Lees het grondig door vooraleer je het ondertekent. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Laat

Nadere informatie

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan jongeren. Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder";

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen de Verhuurder; Tijdelijke huurovereenkomst De ondergetekenden: 1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder"; 2... [naam huurder], geboren op.. [datum] te [geboorteplaats], thans wonende te [plaats], hierna

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke feestzaal «De Zwalmparel» toebehorend aan het

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET VLAAMS GEWEST

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET VLAAMS GEWEST BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 04 MEI 2007 GENOMEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 11bis, VAN BOEK III, TITEL VIII, HOOFDSTUK II, AFDELING 2, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN

Nadere informatie