KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP"

Transcriptie

1 KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT

2 INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht 10 Cete gezocht 11 Datum gezocht 11 Cotract kampvervoer 11 ONDERWEG Papierwerk voor ee goed kamp 12 Dubbelcheck je kampplek 13 Fiacië 14 Verzekerig op kamp 16 DE RECHTE LIJN Kampprogramma 18 De Kampkaft 21 Te gast 21 Kampwelzij 22 Speel op Veilig 25 Kampregistratie 30 Leesvoer over kamp 30 Iteressate adresse e telefooummers 31 COLOFON CONTRACTEN EN KAMPENGAGEMENT Waarschijlijk geurt de lucht u aar lete of kraakt de seeuw og oder je voete. Het kamp va de voorbije zomer is ekel og ee zalige herierig va zo e vrolijke spele. Toch glijdt op dit ogeblik het kampvisum door je vigers. E daarmee wordt jullie komede kamp toch al ee beetje tastbaar. Met dit documet wille we je op weg helpe om het kamp grodig voor te bereide. Ee kamp is het hoogteput va ee jaartje scoutig. Maar ee geslaagd kamp veroderstelt ee goede voorbereidig door de leidig e de lede. Dit kampvisum biedt ee leidraad voor de duizede scouts- e gidsetakke die jaarlijks gaa kampere. Dit visum is chroologisch opgebouwd. Va wat je vooraf moet wete e beslisse, over oodzakelijk papierwerk, tot de rechte lij aar het kamp. We vide het belagrijk dat er aa ee kamp veel overleg voorafgaat. Overleg tusse de leidsters e de leiders, met de lede e met de ouders. Maar ook je groepsleidig e je districtscommissaris (DC) wille we bij dit gebeure betrekke. Zij hebbe soms ee boeiede adere kijk op de dige. Daarom vid je i dit kampvisum, aast ee pak bruikbare iformatie e iteressate ideetjes ook ee formeler luk dat we het kampegagemet oeme. Odertekeig va het bijgevoegde model voor kampeerovereekomst beschermt miimaal je rechte als huurder va ee kampplaats. We verwachte dat er voor elk kamp va Scouts e Gidse Vlaadere ee kampvisum wordt gebruikt. Ook voor kerste paaskampe lijkt os dit ee ziig istrumet. Voor kampe i België ka je voorligged kampvisum gebruike. Voor buiteladse kampe verwijze we je aar het iteratioaal kampvisum. We hope alleszis dat het kampvisum ee stevige steu ka zij om jullie stapsgewijs te helpe bij de kampvoorbereidig. Niet elk momet va ee kamp laat zich formulere i zo documet. Het getik va de rege op het tetzeil bijvoorbeeld. Of de eerste sprakelede ochtedzo op je vel. Kampere moet je vooral lekker doe. Het is aa jullie om dit kamp te kruide met frisse ideeë e leuke activiteite. Droom alvast vooruit aar ee ieuwe kroo op deze jaarwerkig: ee bijzoder fij kamp. Dat is wat we je toewese! De verbodsleidig

3 N J I L S D J I T DE EEN REIS DOORHEEN HET HELE SCOUTS- EN GIDSENJAAR... zomer jaar ervoor Op voorkamp, ee ader momet i de zomer e te laatste oktober-ovember: je kampplaats voor het jaar erop vastlegge (of 2 jaar op voorhad voor grote groepe) september oktober 30/9: aavraagformulier verzede aar ULDK zodat deze aakomt op 1/10 Je groep stelt ee jaarbegrotig op. Daarbie past de begrotig va je groeps- of takkamp. Pla de odige geldactiviteite idie er extra middele odig zij. maart april Uitwerke va je kamp met je tak/groep (activiteite, thema, trasport, orgaisatie, kampboekje, ) Doe je aavraag voor ee toestemmig om te spele i Waalse bosse vóór 1 mei of je aavraag voor Vlaamse bosse vóór 1 jui mei jui juli augustus Check de staat va je kampmateriaal e doe de odige herstellige/ aakope Hoera, op kamp! Op voorkamp: cotact met gemeete, briefig fourage (meu, voedselveiligheid, algemee kampafsprake, ), routes va tochte uitprobere e overachtigsplaats regele Vraag alle ouders om de idividuele steekkaart va hu kid te update (ev. gecombieerd met ee huisbezoek/ ouderifoavod) Gee zi om ee jaar te wachte op je volged kamp? Ga mee als leidig op Ope Kamp. Meer ifo op www. scoutsegidsevlaadere.be/opekamp Nageiete, opruime, evaluere e draaiboek bijwerke Groepsleidig bespreekt met de takleidig de voorlopige kampvoorbereidig Besprekig va kampvoorbereidig met districtscommissaris Check of iederee igeschreve is e sluit tijdelijke verzekerig af voor foeriers Olie kampregistratie Scouts & Gidse Vlaadere ivulle 4 Cotact opeme met kampplaatsuitbater om te checke of alles ok is 5

4 VOORAF WAT MOET JE WETEN EN DOEN VOOR JE AAN DE KAMPVOORBEREIDING BEGINT? Rol leidig/grl/dc Rol als leidig Als leidig heb je ee heel kamp lag je lede oder je hoede. Je bet zowel veratwoordelijk voor je lede als voor de goede orgaisatie va je kamp. Ee goede kampvoorbereidig is al meer da ee stap i de goede richtig. Dit visum is er om je hieri te odersteue. Rol als groepsleidig Als groepsleidig is het je veratwoordelijkheid om je takploege te coache e te begeleide. Ter odersteuig vid je achter aa het kampegagemet vijftie richtvrage. (zie flap va achervocer, blz. 31) Rol als districtscommissaris (DC) Als districtscommissaris heb je twee take: 1 Ee ihoudelijke opdracht, amelijk de groepsleidig begeleide: Dit ka via het egagemet va de groepsleidig e via het gesprek over de richtvrage die de groepsleidig met de takleidig heeft doorgeome. Ee uitgebreid kampprogramma getuigt va ee degelijke voorbereidig e biedt houvast tijdes het kamp, ook voor ervare leidig. 2 Ee formele opdracht, amelijk het akijke of voldaa is aa de formele vereiste om op kamp te gaa: > Ee kampcotract (exemplaar i middekater of cotract va uitbater. Ga i het tweede geval a of alle essetiële elemete opgeome zij.) > De verklarig va ee 21-jarige > Cotrole op aasluitig va alle lede, leidig e foeriers bij Scouts e Gidse Vlaadere Samespel Leg deadlies vast: spreek duidelijk af waeer wat bij wie moet zij. Te laatste veertie dage voor het kamp moet dit visum bij de districtscommissaris zij. Op die maier is er voldoede tijd om de kampvoorbereidig degelijk te bespreke. 21-jarige Vaaf 18 jaar be je i België meerderjarig. Toch kieze we ervoor dat de eidveratwoordelijkheid voor ee kamp bij ee 21-jarige ligt, die het hele kamp aawezig is. Dit lijkt os logisch: zoder dat de kampveratwoordelijke alle take va de groepsleidig overeemt, is haar/zij veratwoordelijkheid aazielijk, e i ieder geval opmerkelijk groter da op doordeweekse vergaderige. Daarbij is ee zekere ervarig e maturiteit ootbeerlijk. We vide dit heel belagrijk e wille iet dat 18-jarige de volle veratwoordelijkheid va het hele kamp drage. Idie de groepsleid(st)er kampveratwoordelijke is, is er gee probleem. Coform oze spelregels is de miimumleeftijd voor groepsleidig immers 21 jaar. Als de kampveratwoordelijke iemad aders is, moet dit iemad zij die i het loped werkjaar 21 jaar wordt. Kampplaats gezocht De eerste belagrijke vraag die je jezelf (e je lede) moet stelle: waar gaa we op kamp? I de Ardee of aa de zee? I bie- of buitelad? E hebbe we ee vaste locatie odig of gaa we voor ee trekkamp? Hebbe we ee gebouw odig of ekel ee kampterrei? Zodra je dit het uitgemaakt, ka de zoektocht aar ee kampterrei begie! AVONTUREN OVER DE GRENS? Iteratioale kampe vrage ee specifieke aapak e voorbereidig. Om jullie hieri te begeleide otwikkelde ploeg Iteratioaal het iteratioaal kampvisum, met ee eige kampegagemet e kampcotract. Dit ka je opvrage via het atioaal secretariaat of olie opzoeke. 6 7

5 TIPS Aagezie jullie iet de eige zij die elke zomer op kamp gaa, BEGIN je best TIJDIG aa de zoektocht. Weet dat de meeste groepe va 15 t.e.m. 31 juli op kamp gaa. CHECKLIST BIJ DE KEUZE VAN JE KAMPPLAATS Ee terrei ka er i de zomer heel aders bijligge da i de witer of de herfst; ZOEK JE KAMP- TERREIN DUS IN DE ZOMER (kampeerders die op dat momet op het terrei verblijve kue je metee iformere). VERZAMEL OP VOORHAND ADRESSEN zodat je gericht ka zoeke e ee telefoische afspraak ka make om het huis of terrei te bekijke. KIES EEN UITDAGENDE OMGEVING, éé die je itrigeert. Dat ka de atuur zij (met ee curieus dorp of ee mysterieuze ruïe), maar ook het hartje va Brussel, ee grot, ee afgedakte treiwago, ee kiderboerderij Ga iet elk jaar i dezelfde regio op kamp, WISSEL AF. NOTEER VOORAF HET ADRES EN TELEFOONNUMMER VAN DOKTER, APOTHEKER EN ZIEKENHUIS. Ee bezoekje tijdes de kampverkeig leert je vlot de weg i geval e oodsituaties ter plaatse. Noteer ter plaatste ook het adres e telefooummer va de bakker, slager e kruideier. Als je je keuze gemaakt hebt, ka je alvast het laatste blad va dit kampvisum ivulle. Je strijkt eer op vreemd grodgebied. GEDRAAG je dus ALS EEN FIJNE GAST OP BEZOEK, met respect voor de omgevig e de bure. E gu ook adere jeugdkampe ee deugddoed kampleve. VERGEET HET KAMPCONTRACT NIET TE TEKENEN, (zie middekater voor ee voorbeeld). Stelt de eigeaar zelf ee overeekomst voor? Kijk da a of die alle elemete va oze overeekomst bevat! Idie er essetiële elemete otbreke i het cotract dat je aagebode wordt, stel da voor om ee aavullede verklarig op te stelle die helderheid schept op vlak va de otbrekede oderwerpe. Idie de uitbater iet op deze vraag wil igaa, is dit ee rede om gealarmeerd te zij e og ees te overwege of je voor deze kampplaats wil kieze. Kies je voor ee TREKKAMP? KOPIEER DAN HET KAMPCONTRACT EN VUL VOOR ELKE LOCATIE EEN APART CONTRACT IN. Kampterrei e kamphuis Kamphuis Verhoudig prijs-kwaliteit Grootte va het terrei Veiligheid va de omgevig (is de directe omgevig verkeersarm?) Toegakelijkheid va het omliggede bos: cosulteer de boswachter Overstromigsgevaar door abije rivier Odergrod (stee, drassig, ) Bereikbaarheid va wikels Bereikbaarheid va het opebaar vervoer Sjorhout verkrijgbaar i de omgevig (bij de houtvester, ee boer, ) Te sprokkele hout: cosulteer de eigeaar e boswachter of het mag Eige privacy/itimiteit t.o.v. aburige groepe Gsm-bereik of adere telefoomogelijkhede (o.m. i geval va ogeval op ziekte) Toegestaa om ee HUDO te grave? Veiligheid va het kamphuis Biebekledig (gee piepschuim of plastiek), trappe (stevig, iet te steil, goede leuig?), bradblussers, oodverlichtig, evacuatie-uitgage (aawezig?), betrouwbare elektriciteit, gasflesse (ooit bie! Beschermd tege zoestrale?) e voldoede verluchtig bij gaskachels (werde ze olags gecotroleerd?). Hygiëe va keuke e saitair: let op schimmels, vochtplekke, verluchtig, Idie er gee bedde zij: voldoede plaats per kid voorzie (miimum 1 op 2 meter) Idie er bedde zij: veilig (zeker bij stapelbedde) e voldoede propere matrasse Voldoede speelruimte bij regeweer? Extra aadachtspute voor akabegroepe Is het kamphuis toegakelijk? (bv. deuropeige, gage, weg aar kampterrei, ) Is er mogelijkheid om op het gelijkvloers te slape e zich te wasse? Waar ka je schuile i geval va oodweer? VUL DEZE CHECKLIST NOG AAN MET 8 SPECIFIEKE GROEPSWENSEN. 9

6 ADRESSEN Hopper jeugdverblijve: CJT, Bergstraat 16, 9820 Merelbeke tel , fax , Tete gezocht Wil je tete aavrage via de Uitleediest Kampeermateriaal va de Vlaamse Overheid? Op vid je het reglemet e alle formuliere. Je ka je aavraag te vroegste vaaf 1 oktober voor de komede zomer idiee bij het ULDK (eerder opgestuurde aavrage worde teruggezode!). I de loop va maart mag je ee toezeggigformulier verwachte met vermeldig va het toegekede kampeermateriaal, de datum e de plaats va afhalig e ileverig. Groepe die ee weigerigsformulier otvage, kue dit same met ee aavraagformulier opsture aar Defesie (alle beodigde documete worde meegezode met je weigerig vauit ULDK). Neem bij schade va welke aard steeds metee cotact op met de uitleediest (tel ). Zij zulle je advisere wat je verder moet doe. I de meeste gevalle is ee fotoverslag e pv vereist. Nog steeds gee of ovoldoede tete i jui? Ga a of je tete ka lee va ee adere groep uit het district of va ee adere jeugdbewegig i je buurt. De drukste kampperiode is va 11 juli tot 10 augustus. Wil je meer kas op voldoede tete? Pla da je kamp buite de periode 11/7-10/8. ULDK beschikt ook over meer patrouilletete da seiors. Groepe met fiaciële mogelijkhede kue ook ee aakoop va tete bij Hopper wikel overwege. Heb je overwachts teveel tete? Doe adere groepe ee plezier e auleer ze bij ULDK. De aulatievoorwaarde vid je i het reglemet. Let op! ULDK voert ook cotroles uit op de kampplaatse. Obeutte tete worde beboet. Cete gezocht I ee heel aatal gemeetes ka je kampsubsidies krijge. Vraag zeker a bij de jeugddiest va je gemeete of jullie hiervoor i aamerkig kome e wat je er voor moet doe. Waeer subsidies iet mogelijk zij, ka je de jeugddiest ook vrage om het kamp te steue i atura (bv. door trasport te regele, ee aakoop va voedigsproducte bij Oxfam, ) GOEDE AFSPRAKEN MAKEN Datum gezocht GOEDE VRIENDEN Laat de ouders va je lede liefst zo sel mogelijk de kampdatum wete. Zo kue zij zelf ook hu vakatie plae. is ee portaalsite waar je op zoek ka gaa aar ee kamphuize e/ of terreie i Vlaadere e Walloië. Je ka er ook zelf feedback achterlate. De lokalebak op oze eige site: > Actie > Kamp of weeked > kamp- of weekedplaats > Scouts- e gidselokale Naast ee kampplaats moet je ook op zoek aar trasportmiddele voor het vervoer va je lede e/of materiaal. Zorg ervoor dat je steeds ee cotract afsluit waar je op ka terugvalle i geval va ee dispuut. Je vidt hier ee checklist met ekele belagrijke elemete voor deze overeekomst: Naam e adres va de partije Plaats, datum e uur va vertrek e terugkeer Cotactpersoo op kamp Vervoermiddel e kemerke (aatal zitplaatse, laadvermoge, ) De totaalprijs die alle i het cotract vermelde dieste dekt Termij e wijze va betalig (voor voorschot e saldo) Aulerigsvoorwaarde Procedure bij schade e afsprake over wie welke zake verzekerd Evetuele extra afsprake (bv. tussestop aa uitleediest, ) 10 11

7 ONDERWEG IN DE VERDERE VOORBEREIDING VAN JE KAMP ZIJN ER EEN AANTAL ATTESTEN DIE JE MOET AANVRAGEN EN BELANGRIJKE AFSPRAKEN DIE JE MOET MAKEN. OOK DE KAMPPRIJS VASTLEGGEN DOE JE BEST VOLDOENDE OP VOORHAND. EN WAARVOOR BEN JE NU EIGENLIJK VERZEKERD ALS JE OP KAMP GAAT? Papierwerk voor ee goed kamp Boswetgevig i ee otedop I Vlaadere heb je toestemmig odig va de boswachter om i het bos te spele. Ekel op plaatse die aageduid zij als speelzoe mag je spele zoder toestemmig. Je zoekt deze zoes op viawww.groespeelweefsel.be > raadpleeg de iteractieve speelweefselkaart. Daaraast zij er ook stukke bos die tijdelijk worde opegesteld va 1/7 tot 31/8 als zomerspeelzoe. De zomerspeelzoes zulle op het veld meestal iet aageduid worde, dus deze ka je best vooraf olie opzoeke via dezelfde website.i Walloië moet je toelatig vrage aa het catoemet waar je op kamp gaat. Je vult daarvoor ee formulier i dat voor 1 mei bij het catoemet moet zij. Hoe je deze aavraag moet doe, ka je aleze op > Nuttige ifo voor het zomerkamp > Water e bos. Laat de bevestigig op zich wachte, bel of mail da aar het catoemet. Watervoorzieige Water dat iet uit de kraa of aagekochte flesse komt (browater, regeputte, ) moet gecotroleerd worde. De eigeaar moet hier zelf ee attest voor aavrage. Ifo over de bevoegde istaties i Vlaadere e Walloië ka je vide op > Nuttige ifo voor het zomerkamp > Voedselveiligheid. Zie ook het kampcotract i het midde va dit visum. Het is ook zeer belagrijk om a te gaa waarvoor de waterslage og gebruikt worde. Als ee boer bijvoorbeeld door het jaar zij sproeistoffe door deze slage jaagt, spreekt het voor zich dat die iet voor drikwater geschikt zij, behalve idie deze chemisch otsmet zij. Vermijd ook stilstaad water (bv. waeer de waterslag de hele dag i de zo ligt). Stilstaad water (bv. i ee citer) ka je gebruike om jezelf te wasse (iet om tade te poetse). Voor te drike, koke, groete kuise,... moet je altijd beweged water gebruike. Laat water i elk geval ooit lager da 24u stilstaa. Vurige wette I Vlaadere mag je gee vuur make op mider da 25 meter va huize, bosse, heide, boomgaarde, hage, graa e stro. Voor ee kampvuur ka je wel ee uitzoderig krijge, maar da moet je mistes 35 dage voor je kamp ee machtigig aavrage bij het Agetschap voor Natuur e Bos. De Waalse regelgevig voorziet gee machtigig als je korter bij het bos ee vuur wil make. Iformeer je ook steeds over de reglemeterig va je kampgemeete; deze ka streger zij da de 25-meterregel (wat vaak het geval is i de Oostkatos). Ook rook verspreide over de opebare weg is verbode. Maak dus goede afsprake met de eigeaar e met de boswachter. Om hout te sprokkele moet je altijd toestemmig vrage aa de eigeaar va het terrei, die het zogeaamd vruchtgebruik va het bos heeft. Bovedie moet je voor opebare bosse (dit zij alle iet-private bosse) e bosreservate ook ee machtigig hebbe va het Agetschap voor Natuur e Bos (ANB). Deze machtigig vraag je mistes 14 dage op voorhad aa bij het ANB va jouw provicie. Het kleiste tetje I Vlaadere e Walloië bestaat er gee overkoepelede reglemeterig rod het grave va HUDO s, maar verschillede gemeetebesture e/of eigeaars va kampeerweides verbiede het wel. Als je ee HUDO graaft, tracht dit da zo ecologisch mogelijk te doe. Belagrijk is dat je de HUDO mistes op ee afstad va 70 meter va beke e adere watertjes uitgraaft. Voorzie ee vuiliszak voor maadverbad e.a. I de Oostkatos moge er gee putte gegrave worde voor HUDO s. Dat wil zegge dat je verplicht bet om op ee kampeerweide gebruik te make va chemische toilette. Check vooraf bij de verhuurder va de kampeerweide of hij chemische toilette voorziet, zoiet zal je er zelf voor moete zorge. Ook GFT-putte (groete-, fruit- e tuiafval) zij verbode. Gebruik daarvoor de gereglemeteerde afvalzakke of de composthoop va de kampuitbater. DUBBELCHECK JE KAMPPLEK Elk jaar loopt er wel erges iets mis met gemaakte afsprake. Het ka dus zeker gee kwaad om ee paar maad voor het kamp og ees cotact op te eme met SPEELZONE de eigeaar om te checke of alles og i orde is. Met ee goed cotract e ee grodplaetje ka je al heel wat probleme vermijde

8 Fiacië Scoutig op maat Hoewel op kamp gaa meestal soberder leve beteket da we gewoo zij, kost ee kamp wel wat geld. Niet voor alle ouders is het evidet om dat bedrag voor éé of meerdere kidere eer te telle. Naast de deelemersprijs zij er og adere koste zoals de aaschaf va ee slaapzak, goeie stapschoee, ee zaklamp... Hierdoor kome ee aatal gezie i de probleme als je ze gee vermiderd lidgeld laat betale. Dek goed a als je je kampprijs vastlegt; is je begrotig echt wel zo ecoomisch opgesteld als je dekt? Misschie zij er kidere waarva je op voorhad al weet dat het moeilijk wordt voor de ouders om het kampgeld te betale. Ka je da twee euro meer vrage aa de adere kidere zodat die ouders slechts de helft moete betale? Heb je deze opties oderzocht e je merkt dat het voor je kampkas of voor de ouders toch omogelijk is om fiacieel rod te kome? Da ka je terecht bij het fods op maat va Scouts e Gidse Vlaadere. I de brochure Scoutig op maat vid je iformatie over de verschillede maiere om de prijs te drukke e hoe je dit best bespreekt met ouders i armoede. TIPS BIJ Vooraf DE BEGROTING Maak ee begrotig op e ke ee budget toe per tak(kamp). Stel ee vaste persoo veratwoordelijk voor het geld e het kasboek (dit ka evegoed ee foerier zij). Vraag evetueel ee tweede persoo om de fiacië mee op te volge. Bij de spoorwege e busmaatschappije bestaa er allerlei kortigsformules. Maak er gebruik va. Noteer allee de ikomste waarva je zeker bet (overschat bijvoorbeeld de opbregst va evetuele acties of subsidietoelage iet!). Gebruik de kampsubsidies om de deelameprijs va het kamp te drukke, iet om het lokaal te herschildere. Als je ervoor kiest om met de leidig ee deel va de kampprijs iet te betale, da heeft dat serieuze gevolge voor de kampprijs per deelemer. Ga a of er i het jeugdbeleidspla va je gemeete geld voorzie is voor kampe. Iformeer bij de jeugd- Regelmatig worde de subsidies bereked op basis va het aatal begeleid(st)ers met ee erked aimatorbrevet diest. Tijdes het kamp Hou het kasboek dagelijks bij e oteer alle uitgave, hoe klei ook. Vergeet iet om ook ter plaatste kortig te vrage bij de bakker, slager, kruideier, Koop voedig verstadig aa. Niet te weiig, maar ook iet te veel zodat je de helft moet weggooie. Op vid je ee calculator die de hoeveelhede bereket va je recepte. Neem ee voldoede grote geldreserve mee. Om te vermijde dat er steeds ee som geld op het kampterrei is, ka je geld op ee rekeig storte om het da via bacotact ter plaatste af te hale. HET KAMPFINANCIEEL BEKEKEN UITGAVEN 1. Voorbereidig Verplaatsige (bv. Kampplaatsverkeig) Voorschot huur terrei/kamphuis Aakoop kampeermateriaal Herstellig materiaal Te hure materiaal (bv. Tete) Aakoop spelmateriaal (verf, kampaadekes, ) EHBO Drukwerk (kampbrochures, brieve, ) Briefport Gsm-koste Documetatie Verzekerigspremie materiaal Adere SUBTOTAAL UITGAVEN TOTAAL UITGAVEN INKOMSTEN - (RAMING IN VERGELIJKING MET VORIG JAAR) Subsidies: gemeete provicie groep Opbregst acties Adere ikomste TOTAAL INKOMSTEN PS Ga ees luistere bij je eige gemeete hoe ze het daar regele. AAN DE HAND VAN ONDERSTAAND BEGROTINGSSCHEMA KAN JE VRIJ NAUWKEURIG DE KAMPPRIJS BEREKENEN. 2. Kamp Vervoer deelemers Vervoer materiaal Huurprijs terrei of kamphuis: d.i. ( euro x aatal achte x deelemers mi euro voorschot of de globale huurprijs mi het voorschot. Huurprijs sjorhout Bradhout Water Elektriciteit Gas Toilethokjes (idie HUDO-verbod) Voedig: stel ee vast bedrag per dag per persoo voorop (bv. 6 euro/persoo/dag) euro x dage x persoe Geld voor evetuele uitstappe (bv. gids, toegagsprijs, ) Adere uitgave Adere SUBTOTAAL UITGAVEN KAMPPRIJS Kampprijs = uitgave mi ikomste/het vermoedelijk aatal deelemers: TOTAAL KAMPPRIJS

9 Verzekerig op kamp Wie is verzekerd? Alle persoe die hu lidgeld betaalde e voorkome op de ledelijst va de groep (de miimumleeftijd is 6 jaar zij op 31 december va het lopede werkjaar). Waar e waeer be je verzekerd? Zowel i bie- als i buitelad. Tijdes alle toegelate scouts- e gidseactiviteite die gebeure i opdracht va de leidig, bv. patrouilletochte. (lees Speel op Veilig voor het verschil tusse scouts-e gidseactiviteit, gespecialiseerde e verbode activiteit!) Wat lichamelijke letsels betreft: ekel op weg va e aar het lokaal of elke plaats va bijeekomst, bv. groepsrade, kampe. Het begrip va e aar heeft dezelfde betekeis als de weg va e aar het werk i de arbeidsogevallewetgevig. Wat is verzekerd? Groepsmateriaal is via de polis bradverzekerig altijd verzekerd voor brad, storm- e waterschade, ook bij trasport e verplaatsig. Stormschade aa de opgestelde tete is eveees verzekerd. Hou er rekeig mee dat er ee vrijstellig is va 247,89 euro per schadegeval. Brad-, storm- e waterschade aa je kamphuis is ook verzekerd via de bradpolis vaaf 250 euro (vrijstellig). Adere schade is verzekerd via de polis burgerlijke aasprakelijkheid vaaf 125 euro (vrijstellig). Waarvoor be je verzekerd? De persoeverzekerig va Scouts e Gidse Vlaadere is ee verzekerig tege lichamelijke ogevalle e burgerlijke aasprakelijkheid. Je bet dus iet verzekerd tege cotractuele e strafrechtelijke aasprakelijkheid. Cotractuele aasprakelijkheid: je sluit als leider of leidster meer da ees ee cotract af, bv. ee huurcotract voor ee kampplaats of ee miibusje. Ook al sluit je deze overeekomst i aam va je groep, toch blijf je zelf aasprakelijk voor de uitvoerig va dit cotract. Dit oeme we cotractuele aasprakelijkheid. Hoe ka je dit risico beperke e jezelf bescherme tege cotractuele aasprakelijkheid? Lees ee cotract vooraf grodig a e leg het tijdig voor aa ee deskudige of aa Scouts e Gidse Vlaadere voor advies. Kijk ook alle documete goed a omtret de omium- e diefstalverzekerig, zeker als het om voertuige gaat. Sluit evetueel ee bijkomede verzekerig af voor materiaal of auto s, of ee bijstadsverzekerig. Schade aa persoolijk e/of toevertrouwd materiaal is immers iet verzekerd. Strafrechterlijke aasprakelijkheid: de boetes op strafrechterlijke overtredige e de rechtstreekse gevolge va die overtredige (bv. ee verkeersovertredig) of ibraak zij iet verzekerd. Aavullede verzekerige Af te sluite via Scouts e Gidse Vlaadere: Ee tijdelijke verzekerig va persoe (bv. foeriers of eemalige medewerkers). Ee verzekerig va groepsmateriaal (verzekere voor adere schade da brad-, storm-, e waterschade), materiaal va derde e persoolijk materiaal (bagage, fietse, ) dat gebruikt wordt tijdes ee activiteit va Scouts e Gidse Vlaadere. De maximumperiode is 30 dage, eerste e laatste dag ibegrepe. Ee tijdelijke autoverzekerig: ee omiumverzekerig e/of afkope va ee vrijstellig. Voor ee (gehuurd) voertuig: verwar deze verzekerig iet met ee omiumverzekerig. Kidere zoder papiere? Zoals adere kidere ee SIS-kaart meeeme op kamp, moete kidere zoder papiere ee attest drigede medische bijstad meeeme. Dit attest ka verkrege worde bij het OCMW va de gemeete waari ze verblijve. Ook als het kid (gezi) gee recht heeft op algemee OCMW-steu, kue ze toch bij het OCMW terecht voor zo attest drigede medische bijstad. Alle lede zij sowieso wel verzekerd via Scouts e Gidse Vlaadere, ogeacht of ze ee wettig verblijfsstatuut hebbe of iet. Let op! Kidere zoder papiere mag je iet meeeme op buitelads kamp! Zij moge immers het lad iet verlate. SIS- of ISI-kaart mee op kamp? De SIS-kaart wordt geleidelijk afgeschaft. Dit houdt i dat ee aatal kidere og ee geldige SIS-kaart hebbe e adere iet. Om de datum te kee waarop de geldigheid va ee SIS-kaart verstrijkt, tel je tie jaar bij aa de datum die op de SIS-kaart staat (i de rechterbeedehoek). Aagezie de Kids-ID iet verplicht is, heeft de regerig beslist dat alle kidere ee isi+-kaart zoude otvage. Zorg ervoor dat elk kid joger da 12 ofwel zij/haar isi+kaart (ev. KidsID) ofwel ee og geldige SIS-kaart meeeemt op kamp. Aa +12-jarige vraag je om hu eid-kaart of de SIS-kaart die og geldig is mee te eme. Admiistratieve afhadelig va ee ogeval Vraag bij ee ogeval aa de politie altijd het pv-ummer. Vul steeds de odige verzekerigsformuliere (te verkrijge bij het atioaal secretariaat) volledig i (ook het medisch attest dat door de dokter moet igevuld worde!) e houdt alle rekeige goed bij. Persoolijke ogevalle e BA: polisummer Bradverzekerig (lokale e groepsmateriaal): polisummer Reisbijstad (met of zoder auto): polisummer Aavullede verzekerig materiaal: polisummer Aavullede tijdelijke autoverzekerig: polisummer Stuur de formuliere bie ee week rechtstreeks aar de verzekerigsmaatschappij: Ethias Pris Bisschopssigel Hasselt fax: MEER WETEN? Uitgebreide iformatie over (aavullede) verzekerige vid je terug op de website oder admiistratie > verzekerige, of i de folder Goed verzekerd?, te verkrijge bij het atioaal secretariaat of op de website

10 DE RECHTE LIJN HET CONCRETE WERK! VAN DE UITWERKING VAN JE KAMPPROGRAMMA, AANDACHT VOOR DE VEILIGHEID EN HET WELZIJN VAN DE KAMPGANGERS, TOT DE KAMPREGISTRATIE,... AAN HET EINDE VAN DIT HOOFDSTUK MOET JE WAARSCHIJNLIJK ENKEL NOG JE RUGZAK MAKEN. Kampprogramma Ee evewichtig kampprogramma Het geheim va ee goed kampprogramma is dat je eerst goede ideeë zoekt e daara het programma samestelt. Maar het zit m ook vaak i de details. Voorzie dus tijd om alles goed uit te werke e het materiaal dat je odig hebt te verzamele of make. Je lede verschille va elkaar, soms ee beetje, soms veel. Hou er rekeig mee dat je activiteite iederee moete aaspreke, e dat er voor elk wat wils moet zij. Zorg dus voor ee gevarieerd aabod. Ee kamp voor kapoee ziet er heel aders uit da ee jikamp, dat spreekt voor zich. OEPS, de ispraak vergete! Dat zou jammer zij atuurlijk. Medebeheer is iet zomaar ee va oze basispijlers. Laat je lede mee koers uitzette. Op zoek aar tips e tricks rod ispraak? Grijp sel het takhadboek, of surf aar oze website. I het basiswerk Kijk op Scoutig vid je ideeë over hoe je met elk va de basispijlers va scoutig aa de slag ka gaa op maat va je tak. > Kijk op Scoutig Voor kapoee zij vijf dage va huis ee hele oderemig, terwijl verkeers e gidse soms iet meer aar huis wille. Kapoee houde va structuur e fatasierijke spelletjes, verkeers e gidse houde va spaig e actie. Het kampprogramma moet goed gevuld zij, maar las ook rustige momete i e vrij spel, zeker bij jogere takke. Nog op zoek aar ispiratie? Op de website va Scouts & Gidse Vlaadere vid je steeds heel wat leuke ideeë rod het jaarthema. Hitte of aahoudede rege Buite kampere beteket dat je zes of tie dage leeft met rege, zo, duisteris e zosodergage. Het kampprogramma is daar odergeschikt aa. Het is beter om ee activiteit te oderbreke voor ee heerlijke plespartij of ee schoe lucht da het weer om je hee te egere omdat je activiteit zo odig af moet. Ee programma is er iet om door alle hitte e regebuie hee gerealiseerd te worde. Va veel zo wordt ee mes traag. Traag is heerlijk bij 30 Celsius. Va veel rege veradere we i gezelligheidsdiertjes, keuveled i pyjama doorhee de voormiddag. Je ka je erop voorzie e prettige, simpele regespelletjes meeeme bijvoorbeeld. Of va de ood ee deugd make: a de rege ee reuzegroot droogrek bouwe e je atte klere rod ee vuur schare. Hou wel je gezod verstad erbij! Ure i de sikhete zo spele of wadele is ogezod, et als lag i koude of atte klere rodlope. Neem de odige voorzorge op vlak va drikwater, zoecrème, schaduw, droge kledij, opstellig tete, Nachtspele Kampavode zij uieke gelegehede om kidere e jogere vertrouwd te make met het duister. Toch wordt de duisteris va ee kampavod al te dikwijls gebruikt om agstaajagede achtspele e activiteite met gruwelijke misdaadsceario s op touw te zette. Dit soort activiteite, waarbij kidere e jogere met opzet bag gemaakt worde, zij overzoebaar met de pedagogische doelstellige e waarde va scoutig. Nooit zulle kidere vertrouwd gerake met de duisteris, als he va bij het begi i het doker agst wordt aagejaagd. Daarom keurt de verbodsleidig dit soort spele te zeerste af. Niet allee omdat ze voor Scouts e Gidse Vlaadere e voor de betrokke leidig zware fiaciële e juridische gevolge kue hebbe, maar ook omdat ze scoutig ee imago bezorge va overatwoorde e aïeve stoerdoeerij. Het doker op zich is al spaed geoeg. Je hebt daarbij gee otvoerig of kalpistool odig. De atuurlijke schrik die kriebelt i het duister biedt voldoede spaig om mee te spele: sel stappe of traag wadele i ee doker bos, buskestamp bij maalicht, dicht bijee of ver uit elkaars stil ligge oder de sterre... dat is het soort spaig dat deugd ka doe. Vergeet iet: achtlawaai is i België wettelijk verbode tusse 22 uur e 7 uur. voldoede achtrust is voor lede é leidig ee must. dat droppigs ekel s avods (dus iet s achts!) toegelate zij, waeer me mi. per 2 same is e Zigevig Het kamp is i scoutig meer da ooit het momet om jezelf te zij e je verbode te voele met je groep. Natuurlijk is op kamp gaa spel e avotuur, maar het is ook zoveel meer. Het is op otdekkig gaa aar jezelf e aar elkaar, aar echter e beter. Op dagtocht rake jullie verwoderd over ee mooi bloemeveld e je kapoee vrage wie die bloeme daar zette. Je verkeers mijmere rod het kampvuur over de toekomst, de stemme va je joggidse breke va trots als ze hu totem i de vier widstreke roepe. Bewust bezig zij met het leve, eve tijd make voor dige waarvoor je aders gee tijd hebt: daari dage we je uit. Dek eve a over de totemisatie, ee fije beziig, ee stil momet. t Maakt je kamp zoveel rijker! Ispiratie odig? > zigevig er iet lags verharde opebare wege wordt gelope 18 19

11 TOTEMISATIE Het geve va dier- e atuurame vidt zij oorsprog i de traditie va Noord- Amerikaase idiaestamme e sommige Afrikaase stamme. Joge krijgers werde geoemd aar het dier of atuurelemet dat het beste met hu karakter overeestemde. Daarvoor moeste ze i ee zware fysieke of behedigheidsproef het ut voor de stam bewijze. Fysieke eigeschappe ware immers belagrijk om te overleve. Het stamleve had behoefte aa selle, leige e geharde stamlede. Het leve i oze modere maatschappij maakt sociale e emotioele eigeschappe echter eve belagrijk als fysieke. Ee goedlachse of ee solidaire atuur wordt i groep eve hard gewaardeerd als ee sterke rug of hadvaardigheid. Totemisere is i essetie ee ritueel uitspreke va wat je als groep i iemad waardeert, wat je als groep meet odig te hebbe va hem of haar. Ee goede totemisatie daagt je lede uit om stil te staa bij zichzelf e om op ee prikkelede maier de eige greze af te taste e uit te dage. Sommige totemisaties hebbe jammer geoeg meer weg va ee doop waarbij de houdig tov de totemisate vooral ee machtsspel is. Dit ka iet de bedoelig zij va ee cocept dat et de sociale samehag i de groep i de kijker wil zette e uitgaat va respect voor elkaar. Ee totem drage is om fier op te zij. E ee goede opdracht is iets waar je lede jare later og over vertelle e waar ze bija eve trots op zij als hu totem. Alles over totemisatie vid je i de totemmap die te koop is i Hopper wikel. I de oliezoeker ka je de betekeis va totemame opzoeke e/of op eigeschappe ee gepaste totem zoeke: > totem-zoeker De kampkaft Je kamp op papier. Wat steek je hier allemaal i? adresgegeves e idividuele steekkaarte va je lede. Op zoek aar ee voorbeeld va zo fiche? > admiistratie > formuliere het draaiboek va je kamp: de dagidelig, het kampprogramma, activiteiteoverzicht e materiaallijste,... verzekerigspapiere, > admiistratie > formuliere of ee olie aagifte via https://www.scoutsegidsevlaadere. be/verzekerige-olie iteressate telefooummers e gegeves - zie pagia 31 huurcotracte (kampterrei, auto,...) de fiacië, alle tips hierover vid je op pagia 14 Speel op veilig, brochure over veiligheid e kwaliteit bie scoutig (gratis te verkrijge bij de Hopper wikel e het atioaal secretariaat) dit igevulde kampvisum... Te gast Waar je ook op kamp gaat, je bet altijd erges te gast. E je bet iet allee. Elke zomer verspreide zo jogere uit jeugdbewegige zich over os lad. Het valt iet te otkee dat zo groep jogere het dagelijkse leve e rust i ee dorp soms verstore. Goed omgaa met elkaar is belagrijk, e iet allee bie je eige tak of groep. deelemers, cotactgegeves, ) e om je iformatie te geve over de gemeete waar je op kamp bet (dokter va wacht, afvalregelig, ). Draag zorg voor je cotact met de kampbuurt. Ga lags bij de uitbater e bure e bezorg he de gegeves va de SPOC va jullie groep (Sigle Poit of Cotact). O the road Verplaatsige (met of zoder leidig zie Speel op Veilig ) zij olosmakelijk verbode aa kampactiviteite. Het is da wel belagrijk om goede afsprake te make met de boswachter over het bosgebruik - zie pagia 12. de wegcodes te respectere - zie de brochure Speel op veilig je respectvol te gedrage tegeover bewoers e omwoede. Ga i dialoog bij klachte. zoveel mogelijk beroep te doe op adere jeugdbewegig voor overachtige i druk bezochte kampregio s, gezie de lokale bewoers daar overbevraagd zij zelf voorzie i ete e drike voor je lede op tocht leave o trace! Voor ispiratie, zie Buiteboek. Rust Zorg er voor dat de opebare orde e de rust va de bewoers iet verstoord worde, zeker tijdes achtelijke activiteite of dicht bij bewoode zoes. iformere over de kampplae (duur verblijf, aatal Hallo, ça va? Maak op voorkamp al ees keis met de gemeete. Zij kue jullie wegwijs make i de plaatselijke regels e gebruike. Sommige Waalse gemeetes hebbe ook ee Mosieur/Madame Camp. Dit is ee gemeetelijke medewerker die actief aar de kampplaats va jeugdbewegige gaat om zich te

12 Kampwelzij Op kamp be je iet allee dag e acht veratwoordelijk, je bet ook op obeked terrei. Bovedie orgaiseer je vaker activiteite met grotere risico s: kampvuur, droppig, zwemme,... Maar daaraast wordt op kamp ook de veratwoordelijkheid voor het welzij va kidere e jogere groter. Vermoeidheid, je iet lekker voele i je vel of i de groep,... speelt da meer parte. Agst Zorg voor spaede e uitdagede activiteite zoder dat je lede werkelijk bag worde. Duister e het doker zij boeiede igrediëte om tijdes ee kamp mee te spele. Verwar dit echter iet met het fabeltje dat straffe durversproeve of griezeltochte kidere hu agst helpt overwie! Pfff, moeilijk Waar mese samekome, is er ook al ees wrijvig. I het basiswerk I}Leidig ka je leze hoe je omgaat met plage e peste, beloe e straffe, ADHD e autisme, heimwee, Als leid(st)er be je vaak ee vertrouwespersoo voor je lede. Op kamp kome lede soms met probleme va het thuisfrot aakloppe. Je beteket veel voor he, louter door je luistered oor. Soms kome echter ook heftige problematieke aa het licht. Het is da goed om a te gaa welke hulpverleig gestart ka worde. Je ka voor odersteuig belle aar het atioaal secretariaat e da bekijke we same welke oplossig het meest geschikt is. I de brochure Taste i het duister lees je meer over hoe je ka omgaa met ee vermoede va vermeed seksueel misbruik: > publicatie > taste-i-het-duister RITME Pas de duur va je kamp aa aa de leeftijd va je lede: kapoee moge maximum zes dage op kamp; kabouters e welpe gaa bij voorkeur mider da tie dage; joggidse e jogverkeers maximum 12 dage; met gidse, verkeers e jis ga je maximum veertie dage op kamp. Als je kamp lager duurt, is de kas groot dat het kamp aa kwaliteit iboet. Zorg voor voldoede achtrust, zowel voor de lede als voor jezelf. Vermoeidheid e ooplettedheid verhoge de kas op ogevalle. Kidere oder de twaalf hebbe gemiddeld ege tot tie uur slaap odig, oudere takke ogeveer acht uur. Bepaal als leidig hoe laat je gidse/verkeers gaa slape. Gu je lede voldoede recuperatietijd a achtactiviteite e tochte. Zorg dat de jogste lede wete waar de leidig s avods e s achts te vide is. Zorg dat de toilette gemakkelijk te bereike zij, laat ee lampje brade of zet desoods ee achtemmer. Ee kampuur istelle, is kieze voor ee alteratieve uurtellig, zodat het et iets seller doker is op kamp... Zorg er wel voor dat je kampuur iet meer da éé uur verschilt met het gewoe uur. Haal het bioritme va je lede iet al te veel overhoop. Lede moge gemegd slape, maar iets moet. Wees aadachtig e peil aar de meig va je lede. Op elke leeftijd vertoe kidere e jogere bepaalde vorme va seksueel gedrag. Om (o)gepast gedrag te kue kadere, ka je met je leidigsploeg de methodiek (N)iets mis mee? gebruike: https:// Wees alert voor symptome va ziekte. Voorzie ee goed igerichte ziekeruimte die iet veraf ligt va de rest va de groep e treuzel ooit om ee dokter te raadplege. Tochte zij leuk, avotuurlijk e leerrijk. Pas de legte va tochte wel aa aa de leeftijd, de grootte va de groep e coditie va je lede. Hou hierbij vooral rekeig met de zwakste va de groep. Verder verzwaart ee heuvelachtig parcours e ee zeer warme of atte dag de ispaig ook. Voorzie steeds ee cotrole va het materiaal (schoeisel, versellige fiets, ) vooraf aa je tocht. Bij bergtochte is het essetieel va goed te voorzie i de basisbehoefte va je lede (drikwater, geschikt schoeisel, regepocho s, ). Maximale stapafstade zij: kapoee 5 km, kabouters/welpe 6-10 km joggivers km e givers 20-30km. Maximale fietsafstade zij: joggivers 30 à 40km givers 65 à 75km jis 80 à 100km. Vermider deze maximale afstade ook als je ee meerdaagse tocht orgaiseert

13 Hygiëe Zorg voor ee propere keuke e foerage. Afval ka je best zo sel mogelijk verwijdere, reiig regelmatig de ruimte waari je werkt, bewaar voedsel i ee koele ruimte (4 C), was af met warm water e deterget. Zorg tot slot ook voor afwisselede e evewichtige maaltijde. Om voedselprobleme te voorkome, is er de brochure Bederf je zomerkamp iet va het federaal Voedselagetschap (www.favv-afsca.be > publicaties). Bij jogere takke hou je de bagage va je lede best i de gate. Ga om de twee dage a of je iets te droge moet hage e of de lede tijdig va odergoed wissele. Of je u i ee tet slaapt of i ee gebouw, zorg steeds voor voldoede verluchtig e hygiëe. Probeer voor elke activiteit ee aparte ruimte te voorzie. Het is iet altijd mogelijk, maar droge doe je dus best i ee aparte ruimte, et als slape, ete e koke. Voorzie geoeg toilette (e toiletpapier) e wasplaatse. Toilette moete elke dag schoogemaakt worde. Zorg ervoor dat er ee mogelijkheid is om je hade te wasse a het toiletbezoek. Voor meer iformatie verwijze we je graag aar de brochure Speel op veilig. Diversiteit Als je op kamp gaat, richt je ee eige leefgemeeschap op met eige regels, do s e do ts. Maar vergeet daarbij iet dat je lede met regels e gewootes va thuis aar je kamp kome. Wat voor de ee vazelfspreked is, is dat voor de adere iet. Dek goed a over gemegd slape, wasmogelijkhede, voedigsgewoote e het buiteleve i het algemee. Niet voor alle ouders is het woord kamp vazelfspreked. Laat staa dat ze wete wat er gebeurt. Als de leidig da geld komt vrage voor het kamp, da wete ze iet waarvoor dat diet. Op ee huisbezoek of ouderavod ka je toelichtig geve e ruimte creëre voor vrage. Voor sommige ouders is het belagrijk dat hu kid zij/haar religie op ee bepaalde maier ka beleve. Wees eerlijk met wat je belooft. Iedere joggiver aar zij of haar gebedshuis late gaa, is misschie wat veel gevraagd, maar ee stille tet waar je je eve ka terugtrekke om te bidde, ka misschie wel. Vegetariërs, halalvoedig, Ramada, kidere met voedselallergieë? Ook dat is ee oderwerp dat je tijdes ee ouderbezoek best eve aasijdt. Meer wete over diversiteit: > diversiteit Meer wete over gewootes i de verschillede religies? > zigevig Ook voor ee akabekamp is ee huisbezoek bij je lede ee aarader! Mogelijke gespreksoderwerpe met de ouders zij: Ifo over specifieke beperkig va hu kid, odige medicatie, Probleme die zich kue voordoe e mogelijkhede om die goed op te vage. Hoe zij voorgaade kampe verlope (bij de scouts of daarbuite)? Wie ka je raadplege i geval va ee probleem? Bij welke dagelijkse hadelige (bv. toiletbezoek, wasse, aaklede, ) is er hulp odig? Zij er activiteite uit het kampprogramma waar het lid door zij/haar beperkig iet aa ka deeleme? Wie zorgt i dat geval voor opvag? Vrage over je akabekamp? > akabe Scouts e gidse, gu ze hu kamp Op kamp gaa is er eve tusseuit zij, geiete va de atuur e va de elkaar, spele, op tocht gaa, keuvele i de tet als het reget,... Om je lede e jezelf deze rust te gue, is het iet zivol om tijdes ee scouts- of gidsekamp doorloped te commuicere met het thuisfrot. Vauit Scouts e Gidse Vlaadere hatere we sowieso ee 24-uurspermaetie d.m.v. kampregistratie (zie pag. 30) waarbij we i oodgevalle cotact kue opeme met leidig e ouders va lede. Dek dus goed a over iitiatieve zoals bezoekdage op kamp of ee dagelijks verslag va het kampgebeure. Misschie is het leuker om ouders de laatste dag op je kampterrei te otvage e same met je lede ee grootste spaghetti-afsluiter te orgaisere? Speel op Veilig Veiligheid, kwaliteit e goed omgaa met elkaar zij omisbaar voor ee goed kampverloop. De brochure Speel op veilig omvat alles wat je hierover moet wete als scouts- e gidseleidig. Per thema krijg je alle relevate wetgevig, Scouts e Gidse Vlaadere-regels, suggesties e tips mee. Het is iet de bedoelig dat je de brochure va buite ket, maar eem ze grodig door e eem ze zeker mee op kamp. Wil je er op ee actieve maier mee aa de slag op de groepsraad? Speel het Speel op Veilig -spel met je groepsraad. Je ka het spel opvrage bij je districtscommissaris e hem/haar evetueel ook vrage om dit spel te begeleide. DE BASISPRINCIPES Weet dat veiligheid i de eerste plaats bij jezelf begit. Veratwoordelijkheid voor ee groep begit bij de voorbereidig va je kamp e eidigt als alle lede weer veilig thuis zij. We oeme dit ook wel het pricipe va de goede huisvader. Je beheert je kamp zoals ee vader zij gezi zou behere: dat beteket dat je ee droppig zelf uitstapt vooraleer je je joggivers de baa opstuurt. Het beteket ook dat je je auto iet vollaadt met welpe, maar je beperkt tot drie welpe, zoals de wet het voorschrijft. Als goede leid(st)er eem je ook je orgaisatieplicht e toezichtsplicht ter harte. ORGANISATIEPLICHT, BE PREPARED We hebbe als leidig de wettelijke plicht om zoveel mogelijk gevare te voorzie e uit te sluite. Dat beteket dat we bij de voorbereidig va ee activiteit voldoede aadacht bestede aa mogelijke gevare e heel cocrete voorzorge eme. Als we gaa houthakke, moete we oze joggivers lere hoe dat veilig ka, moete we ervoor zorge dat de bijle iet los aa de steel zitte,... TOEZICHTSPLICHT We zie erop toe dat oze lede zichzelf iet i gevaar brege e moete daar actief op toekijke. Als verkeers met bijle begie te spele, zij we verplicht om i te grijpe. Als kapoee i ee boom wille klimme, is het belagrijk om ee oogje i het zeil te houde

14 Belagrijke thema s op ee rijtje Vuur De wetgevig over vuur make is vrij streg e dat maakt het os als scouts e gidse iet altijd eve makkelijk. Toch is er gee rede tot paiek. De wetgever voorziet ee aatal uitzoderige. Ee vuur va plataardige bradstof ka bijvoorbeeld wel, mits je duidelijke afsprake maakt met de boswacht é de eigeaar va je terrei. Ee vuurtje stoke is iet allee slecht voor het milieu, maar ka ook erg gevaarlijke situaties veroorzake. Voorkome is belagrijker da geeze, dus legge we graag og ees de adruk op prevetie. Vuur otstaat vaak daar waar je het het miste verwacht. Wees dus voorbereid e aadachtig als je vuur maakt. I het begi va je kamp ka je ook ee evacuatie-oefeig doe, zodat je lede wete hoe e waar ze moete verzamele i geval va ood. Oefe e evalueer de evacuatieoefeig die te vide is vaaf p.36 i de brochure Jeugdlokale & Bradveiligheid. Je ka de brochure ikijke op Alle wetgevig e regels over vuur vid je i de brochure Speel op veilig. Water Water is de meest complexe va alle risicofactore. Te koud, te warm, te diep, te odiep, vaak verraderlijk e soms zwaar vervuild. Redee geoeg dus om iet obezoe met de voete i het at te gaa staa. Wees als leidig op je hoede e probeer het water dat je voor je hebt goed i te schatte. Alle wetgevig e regels over water vid je i de brochure Speel op veilig. Hoogte Dat veel mese i meer of midere mate hoogtevrees hebbe, heeft ee goeie rede. Os lichaam e oze geest waarschuwe os voor alle mogelijke gevare die met hoogte verbode zij. Toch lokt de hoogte soms. Omdat ze schooheid belooft, ee kick, of omdat het ee uitdagig ka zij om je agst te overwie. Scoutig heeft gee ood aa spitstechologie e stuts. We beperke os hier da ook tot de activiteite die tot de gewoe scouts- e gidsewerkig behoort. We rade te stelligste af om op eige iitiatief grote hoogtes te gaa verkee. Alle wetgevig e regels over hoogte e kabelbae vid je i de brochure Speel op veilig. > wat is scoutig > thema > veiligheid Verkeer We hoeve het je iet meer te vertelle: i België valle jaarlijks veel te veel verkeersslachtoffers. Ook scouts e gidse lope gevaar i het verkeer. We zij iet okwetsbaar. Voor ee kapoe is verkeer iets aders da voor ee giver, e voor fietsers gelde adere regels da waeer je te voet de weg optrekt. Veel verschillede regels, maar allemaal va levesbelag. Verkeersregels zij dwiged, zoder eige speelruimte e dus iet voor iterpretatie vatbaar. I het verkeer krijg je maar éé kas. Alle wetgevig e regels over verkeer vid je i de brochure Speel op veilig. Ecologie Milieuvriedelijk op kamp gaa omvat meer da afval sortere allee. Het beteket vooral dat je ka geiete zoder dat de omgevig eroder lijdt. Het wil ook zegge dat je je best doet om het eergieverbruik zo laag mogelijk te houde. I het Buiteboek vid je heel wat ifo over milieuvriedelijk kampere (te verkrijge via Hopper wikel). Alle wetgevig e regels over ecologie vid je i de brochure Speel op veilig. I België zal je iet sel ee beer tege het lijf lope i de bosse, maar oze faua e flora is ook iet zoder gevaar. Sesibiliseer je lede m.b.t. de risico s va bereklauw, teke, eikeprocessierups, everzwije, Meer iformatie vid je op > Publicaties > Gezod leve e milieu > Diere e plate Materiaal Veiligheid begit bij goed materiaal e goed oderhoud. Verstadig aakope, regelmatig cotrolere e correct herstelle zij hier de sleutelbegrippe. E durve. Durve om materiaal uit omloop te eme als het iet lager veilig of bruikbaar is. Lede gaa er al te vaak, e terecht, va uit dat het materiaal dat ze gebruike i orde is. Laat he dus iet i de steek. Voorzie tijdes het werkjaar ook ee techiekevergaderig waarop je je lede lere omgaa met bijl, zaag, Alle wetgevig e regels over materiaal vid je i de brochure Speel op veilig. Materiaal tekort? Je ka materiaal va adere scoutse gidsegroepe otlee via https://www.scoutsegidsevlaadere.be > materialebak Voor al het beodigde materiaal ka je terecht i éé va de zes Hopper wikels of via de webshop Drugs, tabak e alcohol Gebruik va drugs, tabak of alcohol zorgt voor probleme i de samelevig e dus ook i scoutig. Het is daarom ee uitdagig voor scouts e gidse om bij te drage i het veratwoord lere omgaa met legale middele. Op www. drugsibewegig.be vid je ee stappepla voor het opstelle va ee alcohol- e drugsbeleid voor je groep. Hou hierbij rekeig met de wettelijke voorschrifte die je terugvidt i Speel op Veilig. Vraag je je af wat ee aavaardbaar drakgebruik is? Neem ee kijkje op www. druglij.be > Drugs ABC > Alcohol > Veelgestelde vrage > Hoeveel alcohol is schadelijk? 26 27

15 EHBO Zorg dat er altijd iemad is bie je leidigsploeg die de grodbegisele va EHBO ket. Beter og: zorg dat je zélf de grodbegisele va EHBO ket. Let op! Het is verbode om als leid(st)er op eige iitiatief medische hadelige uit te voere. Hieroder verstaa we alles wat meer is da het reiige va ee wod. Ook het verstrekke va lichte medicatie zoals bv. Dafalga of Aspirie is, zoder toelatig va de ouders, voorbehoude aa ee arts. Vraag daarom via de idividuele steekkaart vooraf toestemmig va ouders voor het evetueel toediee va dergelijke hulp. Bespreek de idividuele steekkaart met de ouders, zodat je alles goed begrepe hebt. OPGELET EHBO diet ekel om de eerste zorge toe te diee. De echte verzorgig e toedieig va medicije laat je beter aa medici over. Zorg er dus voor dat je altijd e overal ee dokter kut bereike.raadpleeg bij twijfel ee arts, beter te vroeg da te laat. Neem voor je op kamp gaat cotact op met de plaatselijke dokter e oteer het telefooummer va het dichtstbijzijde ziekehuis. Weet waar sel ee telefoo te vide is, of zorg dat je er ee bij de had hebt. Maak vervolges ee overzicht va welk kid waeer welke medicatie moet krijge e stel ee veratwoordelijke bie de leidigsploeg aa die istaat voor het tijdig e correct geve va de medicatie. Achteraa i de brochure Speel op Veilig vid je og ekele Veelgestelde vrage over op kamp gaa, zoals: hoelag ee kamp mag dure, welke lede i tete moge slape, waeer lede wel/iet allee op tocht moge, regels over droppig e lifte,? 1. Dek eerst aa de SLACHTOFFERS, blijf kalm e reageer rustig. 2. Plaats omiddellijk iemad va de leidig bij het slachtoffer e de betrokkee e hou de REST VAN DE GROEP bij het gebeure weg. Orgaiseer met de rest va de leidig iets dat de adere lede weer tot rust ka brege (gesprek, wadelig,...). 3. Verwittig i overleg met het medisch team de OUDERS OF FAMILIE (het gebeure eutraal beked make, gee coclusies of oordeel). 4. Verwittig SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN: telefoo Voor drigede hulp bij ogeval of ee erstig probleem ka je terecht op de oodlij va Scouts e Gidse Vlaadere: Iemad va de verbodsleidig belt je da zo sel mogelijk terug. Geef volgede gegeves door: plaats e datum va het gebeure - idetiteit slachtoffer(s) - cotactpersoo va de groep e telefooummer - groepsummer - bekopte omschrijvig va de omstadighede. WAT TE DOEN BIJ ONGEVAL OF CRISISSITUATIE IN DE EHBO-KOFFER Om je hade te reiige: vloeibare zeep e ee haddoek Geeesmiddele voor iwedig gebruik: diarree, verstoppig, spijsverterigsstoorisse, keelpij, koorts, pijstillers. Geeesmiddele voor uitwedig gebruik: isectebete, spierpij, verstuikig, zoebrad, bradwode. Otsmettigsmiddel: Hacdil of Hibidil Verbade: wodpleisters, steriele kompresse, zwachtels, driehoeksverbad, drukverbad + rolletje kleefpleister Koortsthermometer Schaartje Picet e teketag Veiligheidsspelde Steriele aalde EHBO-gids Telefooummers bij ood Isothermisch deke e coldpack Wegwerphadschoee Verzekerigspapiere TIP Je ka veiligheidssets (iclusief EHBO-koffer) otlee via het Jeugd Rode Kruis (www.jeugdrodekruis.be). Hiervoor eem je mistes 4 weke op voorhad cotact op met ee va de proviciale zetels va Rode Kruis Vlaadere. 5. I overleg met verbodsleidig ka alles geregeld worde op het vlak va verzekerige, familiesteu, slachtofferhulp, persbeaderig, drigede sociale itervetie, ez... Zie brochure Blauw Licht op 6. Admiistratieve formaliteite krijge ooit voorrag op meselijke aspecte. 7. BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Medische spoeddiest: 100 Medische spoeddiest met GSM: 112 Politie: 101 Bradweer: 100 Atigifcetrum: Aidstelefoo: Zelfmoordprevetie: Druglij: Kider- e jogeretelefoo: 102 Vertrouwescetrum kidermishadelig Atwerpe: Child Focus: of 110 Istituut tropische geeeskude: Praktisch: vraag aa de politie altijd ee PV-NUMMER. Polisummer persoolijke ogevalle e BA Scouts e Gidse Vlaadere. (Ethias): Polisummer lokale e groepsmateriaal (brad e stormschade) Scouts e Gidse Vlaadere (Ethias): Admiistratieve afwikkelig: stuur de aagifteformuliere bie de week rechtstreeks aar de VERZEKERINGsmaatschappij: Ethias, Pris Bisschopssigel 73, 3500 Hasselt, fax:

16 Kampregistratie Leesvoer over kamp Elk jaar trekke we met scouts e gidse op kamp. Zowat 600 groepe, met elk mi of meer vijf takke, orgaisere tijdes de zomer ee verblijf va verschillede dage op ee plek erges goed verschole. Jaarlijks kome er op het atioaal secretariaat va Scouts e Gidse Vlaadere vrage toe waarvoor het hoogdriged is om oze lede of leidig ter plaatse te kue cotactere. Om i geval va ood oze groepe e takke op kamp te kue bereike, vrage we je om olie de kampregistratie i te vulle op > Actie > kamp of weeked > kampregistratie. Vul dit i vóór vertrek voor élk kamp (bie- é buitelad, tak-é groepskampe)! Aa iformatie kue we je steeds helpe. Je ka dagelijks het atioaal secretariaat cotactere. I de Hopper wikel vid je bovedie allerlei publicaties. Ee overzicht vid je op Ee greep uit het aabod: GR-editie va Over & Weer (steeds het eerste ummer va het werkjaar, je kaart e kompas doorhee Scouts & Gidse Vlaadere) Speel op veilig (alles over veiligheid, tochte e kwaliteitszorg bie scoutig) Goed verzekerd? (alles over verzekerige) Eerste hulp voor jeugdleiders (over EHBO) De hadboeke va elke tak. (takwerkig) Baae i ee miirok (over scouts e gidse met ee beperkig) Groepsraadmap (speciaal voor groepsleidig) Buiteboek (alles over techieke) Loped vuur (hadboek voor joggidse e jogverkeers) Blauw licht (hulp bij crisiscommuicatie) Totemmap Dag vader, dag moeder (brochure over cotact tusse ouders e leidig) Bikke bikke bik (praktische weetjes e allerhade iformatie voor de foeriers) Buite bee (atuurvriedelijke spele) Aa de slag met: De techiekedatabak: > techiekedatabak/ De speledatabak: be > speledatabak De totemzoeker: > kijk-op-scoutig > rituele > totemisatie > totem-zoeker 30 INTERESSANTE ADRESSEN MERS M U N N O O F E L EN TE SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN )ER ID(ST GROEPSLE VUL DIT LIJSTJE IN VOOR JE OP KAMP VERTREKT, EN BEWAAR HET OP EEN PLAATS WAAR JE HET GEMAKKELIJK TERUGVINDT. ALS JE DAN PLOTS EEN DOKTER NODIG HEBT OF JE HART EENS WIL LUCHTEN BIJ DE GROEPSLEID(ST)ER, HEB JE HET ADRES EN HET TELEFOONNUMMER ONMIDDELLIJK BIJ DE HAND. Lage Kievitstraat 74, 2018 Atwerpe fax: Noodummer: (Sla dit oodummer op i je gsm! Waeer je belt, kom je omiddellijk op ee voic terecht. Laat ee bericht achter e je wordt zo sel mogelijk teruggebeld.) PLAATSELIJK E DOKTER (district)heb met de groeps- (district)heb met de groeps- leid(st)er (e evetueel ook met de takleidig) het gesprek over de kampvoor- leid(st)er (e evetueel ook met de takleidig) het gesprek over de kampvoor- bereidig geëvalueerd. Ik heb er vertrouwe i dat hij/zij de kampvoorberei- bereidig geëvalueerd. Ik heb er vertrouwe i dat hij/zij de kampvoorberei- dig goed heeft begeleid e dat het kamp goed is voorbereid. De voorbereidig dig goed heeft begeleid e dat het kamp goed is voorbereid. De voorbereidig voldoet daarebove aa alle formele vereiste. voldoet daarebove aa alle formele vereiste. datum datum hadtekeig hadtekeig Kies hier als groepsleidig miimum 5 vrage uit als richtlije voor ee gesprek SLAGER APOTHEK ER KRUIDENIER Ik, DC va BOSWACHTER IS Ik, DC va BAKKER ZIEKENHU Egagemet va de DC POLITIEPOST DISTRICTSCOMMISSARIS Egagemet va de DC ANDERE 8. GROOTWARENHUIS PLAATSELIJK BUREAU VOOR TOERISME CHECK OF JE EIGEN GS M-NUMMER IN DE GROEPSADMINISTRA TIE NOG KLOPT, ZODAT HET NATIONA AL SECRETARIAAT JOU KAN BEREIKEN IN GEVAL VAN NOOD. 13. PLAATSELIJK E (JEUGD) IJK GEMEENTEL DIENST: ANDERE Is er ee zichtbare eerslag va de kampvoorbereidig waar je het same over ees bet? Hoe zij de lede betrokke bij de kampvoorbereidig? Is het iets gezamelijks, iets va os, of wordt het ee kat-e-klaarkamp va de leidig voor de lede? Is er voor het kamp eig cotact geweest met de ouders? Heb je je kamp geïspireerd op het oude vertrouwde, of heb je ieuwe, frisse ispiratie gezocht: i ee jeugdboek, ee verhaal, de kampomgevig,? Is er ee gezod, evewichtig meu samegesteld? Heb je de foeriers gekoze om hu kude (aakoop, orgaisatie, bereidig) of om iets aders? Hoe zorg je voor elemetaire hygiëe op kamp? Om welke redee heb je precies deze kampplaats gekoze? Heb je allee aar praktische redee gekeke (abijheid va wikels, bereikbaarheid, ), of heb je ook aar ee boeiede, uitdagede omgevig gezocht? Is je kamp eivol geprogrammeerd, of heb je ook rust igebouwd: tijd om te prate, te zitte, te wadele, om keitjes i het water te gooie of zomaar ee spel te late otstaa? Zal je voor die dige afwijke va het programma? Make de dagdagelijkse klusse mee de charme uit va je kamp of beschouw je het als ee oodzakelijk kwaad? Be je je bewust va de milieu-implicaties va ee kamp? Kies je de producte, vervoermiddele, milieuvriedelijk? Pas je je aa de atuurlijke omgevig aa? Be je echt geïteresseerd i het kamp va je lede, of meer i het kamp oder jullie drieë of vijve, met de leidig? Doe je echt spaede, geietvolle dige i het doker? Of kom je op iks beters da de duized-e eeste otvoerig e wat schrikeffecte? Streef je aar ee sfeervolle totemisatie? Weet je hoe je de kleie dramaatjes op kamp tactvol gaat opvage: bedplassers (extra slaapzakke), verdrietjes (gebroke harte),? Heb je geoeg persoolijk cotact met je lede om dat te kue, vid je? Weet je va iederee of hij/zij meegaat? E ke je va de thuisblijvers de rede? Zij er vooraf afsprake gemaakt over gebruik va alcohol e adere drugs? Is er hiervoor ee drugbeleidspla opgemaakt? Gelde deze afsprake voor lede e leidig? Als districtscommissaris aa de slag met het kampvisum? Raadpleeg de othaalbrochure voor DC s.

17 KAMPENGAGEMENT EXEMPLAAR VOOR DE GROEP EXEMPLAAR VOOR DE DC Egagemet va de leidigsploeg Wij, - leidig (aam va de tak) va (groepsaam + r) orgaisere same met (aatal deelemers, takaam) ee kamp te (lad) (gemeete / provicie / streek) va Egagemet va de leidigsploeg Wij, - leidig (aam va de tak) va (groepsaam + r) orgaisere same met (aatal deelemers, takaam) ee kamp te (lad) (gemeete / provicie / streek) va COLOFON tot. We hebbe os kamp goed voorbereid. We wille dat het boeied wordt voor iederee. E we wille oze ispaig volhoude. vooraam aam datum hadtekeig 21-jarige die gedurede het hele kamp aawezig is vooraam aam geboortedatum hadtekeig Egagemet va de groepsleid(st)er Ik, (aam), heb met de -leidig (aam va de tak) ee gesprek gehad over de kampvoorbereidig aa de had va miimum vijf vrage uit de bovestaade lijst. Ik heb er vertrouwe i dat de leidigsploeg het kamp goed heeft voorbereid. datum hadtekeig tot. We hebbe os kamp goed voorbereid. We wille dat het boeied wordt voor iederee. E we wille oze ispaig volhoude. vooraam aam datum hadtekeig 21-jarige die gedurede het hele kamp aawezig is vooraam aam geboortedatum hadtekeig Egagemet va de groepsleid(st)er Ik, (aam), heb met de -leidig (aam va de tak) ee gesprek gehad over de kampvoorbereidig aa de had va miimum vijf vrage uit de bovestaade lijst. Ik heb er vertrouwe i dat de leidigsploeg het kamp goed heeft voorbereid. datum hadtekeig Het kampvisum is ee uitgave va Scouts e Gidse Vlaadere, ploeg groepsleidig Hoofdredactie: Joppe Bosmas Eidredactie: Joke Va der maele Trees Vadebulcke Foto s: Mariska Schalk Jeroe Broeckx Pieter Ysebaert Pieter Fillet Thomas De Bie Floor Bruggema Adriaa Delsaerdt Heidi Reyiers - Red Spot bvba Shutterstock Imagebak Vormgevig: Heidi Reyiers - Red Spot bvba Veratwoordelijke uitgever: Scouts e Gidse Vlaadere vzw Christophe Lambrechts Lage Kievitstraat Atwerpe vervolg - deze bladzijde omslaa

18 Scouts e Gidse Vlaadere vzw Lage Kievitstraat Atwerpe tel K A M P E E R O V E R E E N K O M S T C O N T R A T V E R T R A G EXEMPLAAR VOOR DE GROEP EXEMPLAIRE POUR LE GROUPE ABSCHRIFT FÜR DEN LAGERFÜHRER EXEMPLAAR VOOR DE GROEP EXEMPLAIRE POUR LE GROUPE ABSCHRIFT FÜR DEN LAGERFÜHRER ONDERGETEKENDE (NAAM VAN DE EIGENAAR, ADRES): LE SOUSSIGNÉ (NOM DU PROPRIÉTAIRE, ADRESSE): DER UNTERZEICHNER (NAME DES BESITZES, ANSCHRIFT): VERKLAART AAN KAMPLEID(ST)ER (NAAM, ADRES) VAN DE SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN-GROEP (NAAM-ADRES): ACCORDE AU CHEF DU CAMP (NOM, ADRESSE) DU GROUPE DE SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN / NOM, ADRESSE): ERLAUBT DEM LAGERFÜHRER (NAME, ANSCHRIFT) DER SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN-GRUPPE VON PFADFINDERS/PFADFINDERINNEN (NAME, ANSCHRIFT): DE TOESTEMMING TE GEVEN TE KAMPEREN/BIVAKKEREN (*): L AUTORISATION DE CAMPER OU DE BIVAQUER (*)/PENDANT LA PÉRIODE: ZU ZELTEN/ZU BIWAKIEREN (*) IM ZEITRAUM: VAN / DU / VOM: TOT / JUSQU AU / BIS: OP ZIJN TERREIN (NAUWKEURIG ADRES & EXACTE LIGGING): À SON DOMAINE (ADRESSE & SITUATION EXACTE): AUF SEINE EIGENTUM (GENAUE ANSCHRIFT UND LAGE): WANNEER NIET HET VOLLEDIGE GEBOUW OF TERREIN VERHUURD WORDT AAN 1 HUURDER WORDT ER EEN SCHETS OF GRONDPLAN OPGEMAAKT WAAROP DE GEBRUIKTE LOKALEN/ZONES VAN HET TERREIN WORDEN AANGEDUID DIE AAN DE GROEP VERHUURD WORDEN. DIT PLAN WORDT BESCHOUWD ALS BIJLAGE VAN HET CONTRACT EN WORDT DOOR BEIDE PARTIJEN ONDERTEKEND. DE EIGENAAR VERKLAART DAT HIJ ZIJN VERHUURACTIVITEITEN UITVOERT CONFORM DE GEMEENTELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN. ENKEL VOOR KAMPTERREINEN IN VLAANDEREN: SEULEMENT POUR LES TERRAINS DE CAMPING EN FLANDRE: NUR FÜR DIE CAMPINGPLÄTZE IN FLANDERN: DE EIGENAAR VERKLAART HET KAMP TE HEBBEN GEMELD BIJ DE GEMEENTE. (CFR. ART.3, 2, 1 VAN HET LOGIESDECREET (2008)) LE PROPRIÉTAIRE DÉCLARE AVOIR SIGNALÉ LE CAMPING AUPRÈS DE LA COMMUNE. (CFR. ART. 3, 2, 1 VAN HET LOGIESDECREET (2008)) DER EIGENTÜMER ERKLÄRT, DASS ER DEN CAMPINGPLATZ BEI DER GEMEINDE. GEMELDET HAT (CFR. ART. 3, 2, 1 VAN HET LOGIESDECREET (2008)) HET KAMPEREN GEBEURT GRATIS: LA CAMPEMENT EST GRATUIT: DAS ZELTEN IST KOSTENLOS: JA / OUI / JA NEEN / NON / NEIN 2. ZO NEEN, BEDRAAGT DE OVEREENGEKOMEN PRIJS: ZO NEEN, BEDRAAGT DE OVEREENGEKOMEN PRIJS: SINON, LE PRIX CONVENU EST: DER VEREINBARTE PREIS IST: PER PERSOON/PER NACHT: PAR PERSONNE/PAR NUIT: PRO PERSON UND PRO NACHT: OF EEN GLOBAAL BEDRAG VAN: OU UN MONTANT GLOBAL DE: ODER EINE TOTALSUMME IN HÖHE VON: ENERGIEKOSTEN / FRAIS D ENERGIE / ENERGIEKOSTEN: GAS / GAZ / GAS: WATER / EAU / WASSER: ELEKTRICITEIT / ELECTRICITÉ / ELEKTRIZITÄT: DRINKBAAR WATER TER PLAATSE: DE L EAU POTABLE SUR PLACE: TRINKBARES WASSER VERFÜGBAR: JA / OUI / JA NEEN / NON / NEIN DANS LE CAS OÙ L EAU POTABLE N EST PAS RACCORDÉE À UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION PUBLIC, LE LOCATEUR MONTRERA UNE ATTESTATION VALABLE PAR UN CENTRE D ANALYSE AGRÉÉ DÉCLARANT LA POTABILITÉ DE L EAU. DER EIGENTÜMER ERKLÄRT DASS DAS ANGEBOTENE TRINKWASSER VOM LEITUNGS- WASSERNETZ HERKOMMT. WENN DAS WASSER NICHT VOM TRINKWASSERNETZ ABSTAMMT, WIRD DER VERMIETER EIN GÜLTIGES ZERTIFIKAT EINER ANERKANNTEN PRÜFSTELLE ZEIGEN, DAS BEWEIST, DASS DAS WASSER TRINKBAR IS. IS ER MOGELIJKHEID OM HUDO S TE GRAVEN? EST-CE QU IL EST POSSIBLE DE CREUSER DES FEUILLÉES? BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT KNEBELTOILETTEN ZU GRABEN? JA / OUI / JA NEEN / NON / NEIN ANNULATIEVOORWAARDEN / RÉSILIATION / KÜNDIGUNG: 1. INDIEN DE HUURDER DE HUUR SCHRIFTELIJK ANNULEERT TOT EEN TERMIJN VAN / (AANTAL) WEKEN VOOR DE VOORZIENE HUURPERIODE, WORDT HET VOORSCHOT ONMIDDELLIJK VOOR % AAN DE HUURDER TERUGGESTORT. GEBEURT DE SCHRIFTELIJKE OPZEGGING LATER, DAN WORDT HET VOORSCHOT SLECHTS TERUGGESTORT VOOR %, EN DAT TEN LAATSTE OP / /20 REEDS BETAALDE WAARBORGSOMMEN WORDEN DAN EVENEENS VOLLEDIG TERUGBETAALD. SI LE PRENEUR RÉSILIE LE CONTRAT DE LOCATION PAR ÉCRIT JUSQU À UN DÉLAI DE (NOMBRE DE) SEMAINES AVANT LA PÉRIODE DE LOCATION PRÉVUE, L AVANCE SERA IMMÉDIATEMENT REMBOURSÉE AU PRENEUR À CONCURRENCE DE %. SI LA RÉSILIATION ÉCRITE A LIEU AU-DELÀ DE CE DÉLAI, L AVANCE SERA REMBOURSÉE À CONCURRENCE DE %, ET CE AU PLUS TARD LE / /20 (DATE). LES CAUTIONS DÉJÀ PAYÉES SERONT ÉGALEMENT INTÉGRALEMENT REMBOURSÉES. WENN DER MIETER DEN MIETVERTRAG SCHRIFTLICH KÜNDIGT BIS ZU EINER PERIODE VON (ANZAHL) WOCHEN VOR DER VORGESEHENEN MIETPERIODE, WIRD % DER VORAUSZAHLUNG SOFORT AN DEN MIETER ZURÜCKGEZAHLT. FALLS DER VERTRAG SPÄTER SCHRIFTLICH GEKÜNDIGT WIRD, WIRD NUR % DER VORAUSZAHLUNG ZURÜCKGEZAHLT, UND ZWAR SPÄTESTENS AM / /20 (DATUM). BEREITS GEZAHLTE KAUTIONEN WERDEN DANN EBENFALLS VÖLLIG ERSTATTET. EN CAS DE NÉCESSITÉ DE RÉSILIATION DU CHEF DU BAILLEUR, CELUI-CI EN AVISERA LE PRENEUR SANS TARDER, ET CE PAR TOUS LES MOYENS DE COMMUNICATION MODERNES (TÉLÉPHONE, FAX, , ETC.). CETTE NOTIFICATION DOIT ÊTRE CONFIRMÉE PAR LE BAILLEUR AU PRENEUR DANS LES 48 HEURES PAR LETTRE RECOMMANDÉE. DANS CE CAS, LA LETTRE SERA CENSÉE AVOIR ÉTÉ REÇUE LE TROISIÈME JOUR OUVRABLE APRÈS LA DATE D EXPÉDITION. L AVANCE ET TOUT MONTANT DÉJÀ PAYÉ AU PRÉALABLE SERONT REMBOURSÉS, ET CE DANS LA SEMAINE DE LA DÉCISION DE RÉSILIATION. SAUF EN CAS DE FORCE MAJEURE, LE PRENEUR AURA DROIT DE PLEIN DROIT À DES DOMMAGES-INTÉRÊTS PROPORTIONNELS À LA DÉFAILLANCE DU BAILLEUR. FALLS DER VERMIETER DAZU GEZWUNGEN IST, DEN MIETVERTRAG ZU LÖSEN, HAT ER DEN MIETER SOFORT DARÜBER ZU BERICHTEN MIT ALLEN MÖGLICHEN KOMMUNIKATIONSMITTELN (TELEFON, FERNKOPIERER, , U.Ä.). DER VERMIETER HAT DIESEN BERICHT INNERHALB VON 48 STUNDEN MITTELS EINES EINSCHREIBENS AN DEN MIETER ZU BESTÄTIGEN, DER DEN BRIEF AM DRITTEN WERKTAG NACH VERSANDDATUM EMPFANGEN SOLL. DIE VORAUSZAHLUNG UND ALLE SCHON IM VORAUS GEZAHLTEN BETRÄGE WERDEN INNERHALB EINER WOCHE NACH DER ENTSCHEIDUNG ZUR KÜNDIGUNG ERSTATTET. DER MIETER HAT VON RECHTS WEGEN ANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ IN VERHÄLTNIS ZUR VERSAGUNG DES VERMIETERS AUSSER IM FALL DER HÖHEREN GEWALT. VOORSCHOT / VOORSCHOT / VOORSCHOT: NAAR AANLEIDING VAN DE ONDERTEKENING VAN DE OVEREENKOMST WERD EEN VOORSCHOT/WAARBORG (*) BETAALD VAN: SUIT À LA SIGNATURE DU CONTRAT, UNE AVANCE/CAUTION (*) A ÉTÉ PAYÉE DE: ANLÄSSICH DEM UNTERZEICHNUNG UNSERES VERTRAGS IST EIN VORSCHUSS/EINE KAUTION (*) BEZAHLT WORDEN IN DER HÖHE VON: GEDAAN TE / FAIT À / ORT: DATUM / DATE / DATUM: DE EIGENAAR VAN HET TERREIN LE PROPRIÉTAIRE UNTERSCHRIFT DES EIGNERS DE KAMPLEID(ST)ER LE CHEF DU CAMP UNTERSCHRIFT DES LAGERFÜHRERS DANS LE CAS OÙ TOUT LE BÂTIMENT OU TOUT LE TERRAIN N EST PAS LOUÉ À UN SEUL PRENEUR, UNE ESQUISSE OU UN FOND DE PLAN SERA ÉTABLI SUR LAQUELLE/LEQUEL LES LOCAUX/ZONES UTILISÉS DU TERRAIN ET LOUÉS AU GROUPE SONT INDIQUÉS. CE PLAN EST AJOUTÉ EN TANT QU ANNEXE AU CONTRAT ET EST SIGNÉ PAR LES DEUX PARTIES. LE PROPRIÉTAIRE DÉCLARE EFFECTUER LES ACTIVITÉS DE LOCATION CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS LÉGALES DE LA COMMUNE. WENN DAS GANZE GEBÄUDE ODER GEBIET NICHT NUR EINEM MIETER VERMIETET WIRD, DANN WIRD EINE SKIZZE ODER LAGEPLAN ERSTELLT AUF DER/DEM DIE BENÜTZTEN RÄUME/ZONEN MARKIERT SIND UND DER GRUPPE VERMIETET WERDEN. DIESER PLAN WIRD DEM VERTRAG ANGEHÄNGT UND WIRD VON BEIDEN PARTEIEN UNTERSCHRIEBEN. DER EIGENTÜMER ERKLÄRT SEINE MIETAKIVITÄTEN VÖLLIG NACH DEN KOMMUNAL- GESETZLICHEN VORAUSSETZUNGEN AUSZUÜBEN. DE EIGENAAR VERKLAART DAT HET AANGEBODEN DRINKWATER AFKOMSTIG IS VAN HET LEIDINGWATERNET. INDIEN HET WATER NIET AFKOMSTIG IS VAN HET LEIDINGWATERNET ZAL DE VERHUURDER INZAGE GEVEN IN EEN GELDIG ATTEST VAN EEN DOOR HET INSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID - ERKEND ONTLEEDCENTRUM IN VERBAND MET DRINKBAARHEID VAN WATER. LE PROPRIÉTAIRE DÉCLARE OFFRIR DE L EAU POTABLE D UN RÉSEAU D EAU DE CONDUITE. 2. INDIEN DE VERHUURDER ZICH GENOODZAAKT ZIET DE HUUR TE ANNULEREN, STELT HIJ DE HUURDER DAARVAN ONVERWIJLD OP DE HOOGTE MET ALLE MOGELIJKE MODERNE COMMUNICATIEMIDDELEN (TELEFOON, FAX, MAIL, ENZ.). DAT EERSTE BERICHT MOET DE VERHUURDER BINNEN DE 48 UREN BEVESTIGEN MET EEN AANGETEKENDE ZENDING AAN DE HUURDER. IN DAT GEVAL ZAL DE BRIEF GEACHT ZIJN ONTVANGEN TE ZIJN DE DERDE WERKDAG NA DE DATUM VAN DE VERZENDING. HET VOORSCHOT EN ALLE REEDS VOORAF BETAALDE BEDRAGEN WORDEN TERUGBETAALD EN DAT BINNEN DE WEEK NA DE BESLISSING VAN ANNULERING. BEHALVE IN GEVAL VAN OVERMACHT, HEEFT DE HUURDER VAN RECHTSWEGE RECHT OP SCHADEVERGOEDING IN VERHOUDING TOT HET IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE VERHUURDER. (*) SCHRAPPEN WAT NIET PAST / (*) BIFFER LES MENTIONS INUTILES / (*) UNZUTREFFENDES STREICHEN

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Kampvisum. paspoort voor een goed kamp. Groep. Groepsnummer. Tak. van. tot. Kampperiode

Kampvisum. paspoort voor een goed kamp. Groep. Groepsnummer. Tak. van. tot. Kampperiode Kampvisum paspoort voor een goed kamp Groep Groepsnummer Tak Kampperiode Te van tot Foto: Goele De Beuckeleer We vragen je om dit Kampvisum zeker een maand voor het kamp aan je groepsleiding te bezorgen.

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136)

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136) PCV-RZ serie (PCV-1136) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30 2000

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30

Nadere informatie

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport LOF Prijs voor Vakiformatie Juryrapport Ileidig Nomiaties LOF Prijs voor Vakiformatie Elsevier FiscaalTotaal Het deelemersveld Dit jaar ware er opvalled veel izedige va vereigigstijdschrifte. Daaruit blijkt

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie