Tab 2 De SKOFV en Arbo De Arbodienst Bedrijfshulpverlening Preventiemedewerker Vertrouwenspersoon...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon..."

Transcriptie

1 Inhoud Personeelsmap Tab 1 Welkom De SKOFV Organisatie Adressenoverzicht De missie en visie van de SKOFV De Missie De visie School(jaar)plan Stichtings(jaar)plan Toezichtskader inspectie.8 Tab 2 De SKOFV en Arbo De Arbodienst Bedrijfshulpverlening Preventiemedewerker Vertrouwenspersoon...12 Tab 3 Functiebeschrijving...13 Tab 4 Wet- en regelgeving Aanstelling Werktijdfactor Benoeming Ontslag Salaris Jubileumuitkering Reiskostenvergoeding Ziekte Vakantieverlof Buitengewoon verlof Verhuiskostenregeling Collectieve ziektekostenverzekering Fietsplan Ouderschapsverlof Levensloopregeling Spaarloonregeling Kinderopvang...28 Pagina 1 van 36

2 4.17 BAPO Spaarverlof Scholing Pensioenregeling Mobiliteit Autoverzekering Bijzondere gebeurtenissen Klachtenregeling (G)MR-regeling...34 Tab 5 Gedragscode.. 35 Tab 6 Bekwaamheidsdossier...36 Tab 7 Akte van benoeming Tab 8 Correspondentie Tab 9 Loonstroken Tab 10 Overig Pagina 2 van 36

3 1 Welkom Welkom bij de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (hierna te noemen SKOFV). Allereerst willen we je veel succes wensen met je nieuwe baan. Wij willen er samen met jou voor zorgen dat het werken bij de SKOFV een succes wordt! Deze personeelsmap heeft als doel je wegwijs te maken binnen de nieuwe organisatie. Het geeft informatie over onder andere de SKOFV, je functiebeschrijving, de arbeidsvoorwaarden en regelingen. Daarnaast ontvang je vanuit de SKOFV regelmatig de personeelskrant met allerlei informatie en nieuws vanuit de stichting. 1.1 De SKOFV De SKOFV is in 1997 ontstaan vanuit een besturenfusie tussen een 8-tal katholieke schoolbesturen in Flevoland en op de Veluwe. De SKOFV is een stichting met 27 scholen voor primair onderwijs. Ze liggen verspreid over Almere (tien scholen), Lelystad (vijf scholen), Dronten (drie scholen), Biddinghuizen, Swifterbant, Elburg, 't Harde, Harderwijk (twee scholen), Nunspeet, Putten en Apeldoorn. Op de scholen spelen en leren ruim 6500 kinderen. Bij de SKOFV werken zo'n 550 medewerkers. katholieke levensbeschouwing. Alle scholen staan voor eigentijds onderwijs, gericht op een veilige sfeer, die wordt gevoed door de levens-beschouwelijke en onderwijskundige identiteit. Vooral, met oog voor kinderen. Samen met ouders, kinderen, medewerkers en bestuur geven we daar invulling aan. Op stichtingsniveau worden alle zaken geregeld die niet op schoolniveau geregeld kunnen worden of waarvan is besloten dat het beter op stichtingsniveau geregeld kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van een contract met de Arbodienst, het voorbereiden van de vergaderingen voor de directeuren en het organiseren van een personeelsdag voor alle SKOFV medewerkers. Interne deel van de website Voor medewerkers van de SKOFV is het mogelijk om in te loggen op het interne deel van de SKOFV website. Daar is informatie te vinden over het stichtingsbeleid. Het inloggen op het interne deel van de website gaat via gebruikersnaam: medewerker en wachtwoord: medewerker, vervolgens op inloggen klikken, hierbij werkt de enter - knop niet. Ook de school waar jij gaat werken maakt deel uit van de SKOFV organisatie. De scholen hebben hun eigen identiteit maar werken allemaal samen vanuit de Pagina 3 van 36

4 1.2 Organisatie Met een organogram wordt de organisatie overzichtelijk weergegeven. Het organogram van de SKOFV ziet er als volgt uit: RAAD van TOEZICHT GMR COLLEGE van BESTUUR STAF MR DIRECTEUREN TEAMS Pagina 4 van 36

5 1.3 Adressenoverzicht De SKOFV bestaat uit 27 scholen in Flevoland en op de Veluwe. Daarnaast zijn er instanties waar nauw mee samen wordt gewerkt. De adressen en telefoonnummers zijn te vinden in het onderstaande overzicht. Naam school / instantie Adres Postcode Plaats Telefoonnummer SKOFV Kantoor Meentweg BP Lelystad Arbodienst; Agorabaan JS Lelystad Ardente Postbus AE Vertrouwenspersoon Landelijke Postbus EH Den Haag klachtencommissie voor het katholiek onderwijs Onderwijsbureau Meppel Industrieweg Postbus HT 7940 AB Meppel onderwijsbureau-meppel.nl De Delta Hoornstraat SH Almere Panta Rhei Slufterplantsoen KX Almere De Loofhut Vrijmark GK Almere Postbus AC De Goede Herder Binnenkruierstraat EC Almere Crescendo Luitstraat LH Almere Het Zonnewiel Bongerdstraat AB Almere De Lettertuin Zonnebloemweg TV Almere De Pirouette Perzikstraat HN Almere Het Kristal Makassarweg HZ Almere St. Jeanne d Arc Blerckweg EX t Harde St. Gregorius Werfstraat GP Dronten De Wingerd Kopakker BS Biddinghuiz Postbus ZG en De Golfslag Narcisstraat BS Swifterbant De Zonnewijzer De Barrage GW Dronten De Klimboom Beursplein EA Dronten Alfons Ariëns IJsselmeerpad HT Harderwijk Dominicus Savio Vondellaan EH Harderwijk Laetare Leekerhoek ZR Lelystad De Kring Schouw ZA Lelystad Postbus AE Lelystad Toermalijn Galjoen LR Lelystad t Schrijverke Wold AZ Lelystad De Lispeltuut Pauwenburg TC Lelystad De Korf Postmeestersdreef KM Apeldoorn Agnietenschool Hoekwant NB Elburg St. Franciscus Berenbosweg DX Nunspeet Gabriëlschool Kelnarijstraat CC Putten Droomspiegel Marcopoloroute LA Almere Pagina 5 van 36

6 1.4 De missie en visie van de SKOFV De Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe ziet het als haar missie om vanuit haar lokale maatschappelijke verantwoordelijkheid onderwijs en vorming aan te bieden aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hierbij legt zij het accent op de harmonische ontwikkeling van ieder kind, met bijzondere aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden, eigen verantwoordelijkheid en creativiteit. De Stichting doet dit alles vanuit de Katholieke grondslag De Missie Deze missie bestaat uit vijf koersbepalende onderdelen die hieronder worden omschreven: 1. De SKOFV levert onderwijs en vorming van hoge kwaliteit in een veilige en stimulerende sfeer. Dit betekent dat wij werken aan een uitstekend pedagogisch klimaat, waarin naast aandacht voor cognitieve aspecten ook ruimte is voor creativiteit, etnische, religieuze en culturele verscheidenheid. SKOFV biedt kinderen een veilige en stimulerende leeromgeving, waarin kinderen opgroeien tot zelfstandige en mondige individuen, die respect hebben voor de medemens in zijn of haar omgeving. 2. De SKOFV staat voor openheid, pluriformiteit en spiritualiteit. De scholen worden gestimuleerd om een eigen profiel te ontwikkelen, binnen een gemeenschappelijk kader en uitgaande van gedeelde waarden en normen. Leidend principe is eenheid in verscheidenheid : de scholen zijn onderdeel van een lerende organisatie waarin het delen en vergroten van kennis en ervaring gestimuleerd wordt met respect voor elkaars identiteit. 3. De SKOFV verbetert voortdurend de kwaliteit van haar activiteiten en investeert daartoe in onderwijs, personeel, relaties en faciliteiten. De stichting participeert in zowel externe als interne kwaliteitsaudits. Het oordeel en de wens van ouders laat SKOFV zwaar wegen in de besluitvorming over zowel alledaagse kwesties alsook over vraagstukken voor de langere termijn. 4. Kwaliteit van onderwijs is alleen mogelijk op basis van betrokkenheid: passie voor leren bij kinderen én leerkrachten is essentieel. De SKOFV bevordert actief de betrokkenheid en deskundigheid van het personeel om een pedagogisch klimaat op maat te creëren. Leerkrachten worden gestimuleerd kinden oudergericht te werken, en daarbij actief de dialoog met ouders te zoeken. 5. De SKOFV draagt verantwoordelijkheid als onderwijsaanbieder en staat voor hetgeen als waardevolle zaken worden gezien in de vormgeving van het beleid. De SKOFV streeft naar goed bestuur en goed onderwijs waarin de maatschappelijke en spirituele opdracht tot zijn recht komt. Pagina 6 van 36

7 Er wordt gekozen voor een open gemeenschapsbenadering in dialoog met de pluriformiteit van de omgeving en geïnspireerd op het leven van Jezus en zij die in zijn voetsporen zijn getreden. SKOFV geeft eigentijds vorm aan de overdracht van de waarden en normen, die in de christelijke traditie al eeuwenlang richtinggevend zijn De visie Het centrale thema voor de komende jaren is het verzorgen en faciliteren van onderwijs en ontwikkeling van hoge kwaliteit en het daarover verantwoording afleggen. De SKOFV wil dit bereiken door: 1. het beleidsvoerend vermogen van de scholen dusdanig te vergroten dat zij met een hoge mate van autonomie een eigen schoolontwikkeling kunnen vormgeven; 2. te beschikken over voldoende en competent personeel binnen de organisatie; 3. optimaal gebruik te maken van de meerwaarde van de SKOFV organisatie. Meer over de missie en de visie van de SKOFV is te lezen op het interne deel van de website onder organisatie / missie en visie. 1.5 School(jaar)plan Elke school heeft haar eigen strategisch beleid verwoord in het Schoolplan. Daarnaast wordt met een schooljaarplan het traject voor het komende schooljaar uitgezet. Het schooljaarplan ontvang je van de school waar je gaat starten. Schooljaarplan Met het schooljaarplan wil de school inzicht geven in de ontwikkeling en werkwijze van de school. Jaarlijks staat de school uitgebreid stil bij de werkzaamheden die in het komende jaar moeten gebeuren. Ook geeft het inzicht in ontwikkelingen die van buitenaf op de school afkomen. Schoolplan opstellen Op basis van het stichtingsplan, het strategisch kader (zie paragraaf 1.6), worden de te behalen strategische doelen op schoolniveau voor de komende jaren geformuleerd en in het schoolplan vastgelegd. Het schoolplan wordt in samenspraak met het team door de directeur voorbereid. Vervolgens wordt het plan ter goedkeuring voorgelegd aan het CvB. De MR heeft instemmingsrecht met betrekking tot het schoolplan en adviesrecht t.a.v. de begroting. Schooljaarplan opstellen De directeur is, binnen de kaders van de stichting, belast met het formuleren van het beleid op schoolniveau. Hij of zij legt dit vast in het schooljaarplan. Naast het schoolbeleid worden ook het allocatiemodel (personele inzet) en de schoolbegroting opgenomen in het schooljaarplan. Bij het opstellen van het schooljaarplan laat de directeur zich adviseren door de MR. Vervolgens stelt Pagina 7 van 36

8 het CvB vast of het schooljaarplan binnen de kaders van de stichting past. 1.6 Stichtings(jaar)plan De SKOFV stelt een strategisch beleidsplan op voor de periode van 4 jaar. Met het strategisch kader wordt duidelijk wat de huidige koers van de stichting is en wat er in de toekomst gaat gebeuren. De missie en de visie zoals omschreven in hoofdstuk 1.4 vormen hiervoor een belangrijk uitgangspunt. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld voor het komende jaar en wordt het plan van het afgelopen jaar geёvalueerd. Strategisch kader opstellen Op basis van de missie en visie van de stichting worden de te behalen strategische doelen voor de komende jaren geformuleerd en vastgelegd in het strategisch kader. Het strategisch kader wordt in samenspraak met de directies voorbereid door het CvB. De RvT stelt het strategisch kader vervolgens definitief vast. A: voor wat betreft de opbrengsten van het onderwijs: - de leerresultaten; - de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen B: voor wat betreft de inrichting van het onderwijsleerproces: - het leerstofaanbod; - de leertijd; - het pedagogisch klimaat; - het schoolklimaat; - het didactisch handelen van de leerkrachten; - de leerlingenzorg; - de inhoud, het niveau en de uitvoering van toetsen, tests, opdrachten of examens. Meer informatie over het toetsingskader is te vinden op de website van de inspectie van het onderwijs, Toezichtskader Inspectie Met de invoering van de Wet op het Onderwijstoezicht is het inspectietoezicht vernieuwd en aangepast. De inspectie van het onderwijs heeft als taak toezicht te houden op de kwaliteit van het onderwijs. De onderdelen op basis waarvan een oordeel wordt gegeven over de kwaliteit van de school zijn: Pagina 8 van 36

9 2 De SKOFV en Arbo De SKOFV streeft naar optimale arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers. Het arbobeleid is gericht op waarborging van de veiligheid en gezondheid van medewerkers en leerlingen, en op de bevordering van hun welzijn. Om dit te bereiken werken we onder andere samen met Arbodienst Ardente uit Lelystad. Er wordt naar gestreefd om de scholen zo in te richten dat onaanvaardbare risico s in principe zijn uitgesloten. Verzuim door ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt zo veel mogelijk tegengegaan. Seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie worden actief bestreden. Op deze manier creëren we optimale omstandigheden tijdens de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Meld onveilige en ongezonde werksituaties Ondanks de intensieve zorg voor de arbeidsomstandigheden binnen de stichting, kunnen toch nog onveilige situaties tijdens het werk voorkomen. Daarom vragen wij alle medewerkers om onveilige en / of ongezonde werksituaties direct te melden bij je direct leidinggevende. Agressie, Intimidatie en geweld De SKOFV hanteert een beleid dat alle vormen van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en racistisch gedrag tegen personeel en leerlingen tegengaat. Een klachtenprocedure, een gedragscode, een vertrouwenspersoon en contactpersonen zijn daar onderdeel van. Op stichtingsniveau is een vertrouwenspersoon beschikbaar. Op schoolniveau worden twee contactpersonen aangesteld. Deze staan in de schoolgids vermeld. In hoofdstuk 2.3 wordt extra informatie gegeven over de vertrouwenspersoon van de stichting. De SKOFV heeft naast de bovenstaande vertrouwenspersoon (stichtingsniveau) en contactpersonen (schoolniveau) een contract afgesloten met Bureau Voorkoming Kindermishandeling. Dit bureau biedt diensten aan bij meldingen van ongewenste omgangsvormen op scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Het gaat om incidenten als seksuele intimidatie, pesten, geweld, agressie en discriminatie waarbij leerlingen, ouders en / of personeelsleden betrokken zijn. De contactpersonen krijgen jaarlijks een training via Bureau Voorkoming Kindermishandeling. RI&E RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. In deze inventarisatie wordt gekeken naar de veiligheidsomstandigheden in het schoolgebouw, maar ook naar de arbeidsomstandigheden en het welzijn van personeel. Nadat de RI&E is uitgevoerd wordt jaarlijks het plan van aanpak geactualiseerd. Dit Pagina 9 van 36

10 wordt ook besproken met het team en de MR. In het plan staat welke acties er in de school worden uitgevoerd om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Ontruimingsoefeningen Iedere school beschikt over een ontruimingsplan dat door een professional is opgesteld. Minstens 1 keer per jaar wordt eventueel met medewerking van de brandweer het ontruimingsplan geoefend. Op die manier kunnen we de veiligheid van onze medewerkers en leerlingen op school garanderen. 2.1 De Arbodienst Met ingang van 1 januari 2006 werd voor alle scholen binnen de SKOFV een arbocontract afgesloten bij arbodienst Ardente uit Lelystad. Ardente ondersteunt de organisatie bij de opzet, uitvoering en implementatie van interne personeelszorg. De arbodienst werkt samen met het bevoegd gezag en alle directies aan het creëren van optimale arbeidsomstandigheden waarbij alle medewerkers gezond, veilig en met plezier (samen)werken en zich kunnen ontwikkelen ten gunste van zichzelf en de organisatie. Het team dat vanuit de arbodienst de advisering en begeleiding verzorgt bestaat uit een bedrijfsarts, een arbeidsdeskundige en een coach. werkomstandigheden. Daarover hebben we regelmatig gesprekken en hebben we aandacht voor elkaar. Wanneer je problemen ervaart op het werk of thuis kan dat invloed hebben op het werk. Door het tijdig te signaleren en er over te spreken kun je verzuim voorkomen. De SKOFV kan dan samen met jou en Ardente bepaalde maatregelen nemen, zodat verzuim wordt tegengegaan. Naast preventie helpt Ardente jou wanneer het onverhoopt toch tot (ziekte)verzuim komt. In dat geval zal de Ardente jou begeleiden en helpen om spoedig te herstellen en terug te keren op het werk. Contact Wanneer er verzuim als gevolg van fysieke of mentale problemen ontstaat, zal Ardente je daarbij ondersteuning bieden. De verzuimbegeleiding wordt ondersteund. Je wordt dringend geadviseerd de adviezen van Ardente op te volgen. Wat te doen bij ziekte? Onder het onderdeel Ziekte in deze personeelsmap vind je meer informatie in geval van ziekte. Informatie Meer informatie over Ardente vind je op zie ook het adressenoverzicht in paragraaf 1.3. Wat doet Ardente voor jou als medewerker? Binnen onze stichting wordt gewerkt aan zo optimaal mogelijke Pagina 10 van 36

11 2.2 Bedrijfshulpverlening Bedrijfshulpverlening (BHV) is de verzamelnaam voor de maatregelen die werkgevers dienen te treffen om de veiligheid van de medewerkers, leerlingen en bezoekers te kunnen waarborgen. Doel Het doel van BHV is vierledig: 1. Preventie: het voorkomen, beperken en behandelen van calamiteiten, brand en ongevallen; 2. Organisatie: het organisatorisch handelen in geval van calamiteiten, brand en ongevallen; 3. Aanschaf middelen: de aanschaf van middelen welke bij voorkoming, beperking, bestrijding en behandeling noodzakelijk zijn; 4. Veiligheid: bijdragen aan de veiligheid van medewerkers, leerlingen en bezoekers. In het kort kan gesteld worden dat BHV alles behelst wat met (werknemers) beschermende maatregelen te maken heeft. De stichting spant zich in om het aantal risico s zoveel mogelijk te beperken. Wat doet de bedrijfshulpverlening? De taken van een BHV er laten zich samenvatten als het verlenen van eerste hulp aan getroffenen (levensreddende handelingen), het bestrijden van brand en het ontruimen van (delen) van het gebouw. Omdat de BHV ers al op de werkplek aanwezig zijn kunnen ze snel reageren. Als de deskundigheid en de hulpmiddelen van de BHV ers niet toereikend zijn (bijvoorbeeld bij een grote brand) moeten ze hulp van buiten inroepen, zoals brandweer en ambulance. Wie is / zijn BHV er(s)? Elke school heeft een of meer bedrijfshulpverleners. Zij worden om het jaar bijgeschoold. De directeur zorgt voor voldoende BHV ers op de school. De directeur kan je vertellen wie op jouw school BHV er(s) is / zijn. Wanneer jij je betrokken voelt bij de veiligheid van je collega s en de leerlingen, geef dit dan door aan je direct leidinggevende. Hij kan je hierover meer informatie geven. 2.3 Preventiemedewerker Om de veiligheid van onze medewerkers, leerlingen en bezoekers van de scholen te waarborgen, werken wij met een preventiemedewerker ( = de directeur van de school). Deze ondersteunt bij het waarborgen en bevorderen van de veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden binnen de school. Taken De preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Hij of zij moet dus kennis hebben van de arbo-risico s binnen de school. De taken van een preventiemedewerker bestaan uit: het (mede) uitvoeren van de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E); Pagina 11 van 36

12 het adviseren van de MR; het uitvoeren van preventietaken die voortkomen uit het plan van aanpak; het bijstaan van collega s bij het voorkomen van bedrijfsongevallen en ziekteverzuim en het onderhouden van contacten met (arbo)deskundigen; het geven van voorlichtingen en het presenteren van voorstellen aan het team en de (P)MR; vraagbaak zijn voor allerlei zaken die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en welzijn. RI&E De risico-inventarisatie en -evaluatie van de school en het bijbehorende plan van aanpak vormen de basis voor wat de preventiemedewerker moet weten. Als de RI&E het gebruik van bepaalde gymnastiektoestellen voorschrijft, moet de preventiemedewerker weten wat de risico s zijn van het ondeskundig gebruik en hoe de toestellen onderhouden moeten worden. Opleiding De preventiemedewerker hoeft geen algemene cursus te volgen, zolang hij of zij maar over de specifieke kennis van arbo-risico s beschikt die voor de school relevant is. Wie is preventiemedewerker? Binnen de SKOFV is de directeur van de school aangesteld als preventiemedewerker. De directeur is verantwoordelijk voor het arbobeleid op school maar kan wel taken vanuit zijn functie als preventiemedewerker delegeren. 2.4 Vertrouwenspersoon In het onderwijs maakt de vertrouwenspersoon onderdeel uit van de klachtenregeling. In eerste instantie krijgt een klager te maken met de contactpersoon (op schoolniveau), die zo nodig verwijst naar de vertrouwenspersoon. Wat is een vertrouwenspersoon? Zodra een zaak niet direct op schoolniveau opgelost kan worden kan een externe vertrouwenspersoon via de GGD ingeschakeld worden. Het gaat om incidenten zoals seksuele intimidatie, pesten, geweld, agressie en discriminatie waarbij leerlingen, ouders en/of personeelsleden betrokken zijn. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon de klager bij de verdere procedure begeleiden en bijstand verlenen bij het doen van een eventuele aangifte bij politie of justitie. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding en dient jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit te brengen van zijn werkzaamheden (dit omvat geen inhoudelijke informatie). Onze vertrouwenspersoon De gegevens van de vertrouwenspersoon van de SKOFV zijn te vinden op het adressenoverzicht in paragraaf 1.3. Pagina 12 van 36

13 3 Functiebeschrijving Alle functies binnen de SKOFV zijn recentelijk volgens de FUWA-PO systematiek beschreven. De functie waarvoor jij binnen de SKOFV bent aangenomen is toegevoegd aan deze personeelsmap. Indien dit niet het geval is kan je deze krijgen via je direct leidinggevende. In de functiebeschrijving is met name beschreven welke werkzaamheden verricht worden in de functie waarvoor je bent aangenomen. Wat is FUWA-PO? FUWA-PO bestaat uit een onderdeel waarmee functies worden beschreven, een waarderingssysteem en een lijst met voorbeeldfuncties. FUWA-PO is een geautomatiseerd functiewaarderingssysteem dat bestaat uit een meetsysteem van 14 kenmerken waarop een functie wordt doorgemeten. Ieder kenmerk is uitgewerkt naar vijf niveaus van oplopende zwaarte / moeilijkheid (1 = eenvoudig, licht, 5 = moeilijk, zwaar). Door een functie op alle 14 kenmerken te beoordelen wordt de zwaarte van de functie gemeten. Het systeem geeft vervolgens een inschalingsadvies. Waarom FUWA-PO? De basis van het functiegebouw in het primair onderwijs wordt gevormd door zogenaamde normfuncties. Daarnaast bestaan er in het primair onderwijs ook niet-normfuncties. Die zijn ontstaan omdat steeds meer scholen gebruik maken van de mogelijkheid om af te wijken van de normfuncties door op de eigen situatie toegesneden functiebeschrijvingen op te stellen. Dit geldt ook voor de SKOFV. Functiebouwwerk Het functiebouwwerk binnen de SKOFV is gericht op een aantal hoofdlijnen: - onderwijs ondersteunende functies; - onderwijsgevende functies; - staffuncties; - management functies. Het doel Een functiebouwwerk geeft een overzicht van alle functies binnen de stichting. Daarnaast levert een doordacht en evenwichtig ingericht functiebouwwerk een bijdrage aan de ontwikkeling van zowel het primair proces (het daadwerkelijke onderwijs) als het ondersteunend proces (onderwijsondersteunend) binnen de stichting. Informatie Meer informatie over het functiebouwwerk in het onderwijs vind je in artikel 5.3 van de CAO PO 2009 en in het functiebeleid van de SKOFV. Pagina 13 van 36

14 4 Wet- en regelgeving In je akte van benoeming zijn de elementaire zaken opgenomen die bepalend zijn voor de arbeidsverhouding tussen jou en de SKOFV. In de CAO PO zijn alle rechtspositionele regelingen voor onderwijspersoneel in het primair onderwijs te vinden. In een CAO worden allerhande afspraken opgenomen over de arbeidsvoorwaarden, het formatiebeleid, personeelsbeleid, benoeming, medezeggenschap etc. Welke CAO is van toepassing? De CAO PO (Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs) is voor jou als medewerker van de SKOFV van toepassing. De CAO is telkens officieel voor 2 jaar geldig. Verlenging is mogelijk als tenminste zes maanden voor het verstrijken van de looptijd van de CAO door geen van de partijen schriftelijk kenbaar is gemaakt de CAO op te zeggen. In dat geval wordt de CAO stilzwijgend verlengd voor een jaar. Bij opzegging wordt opnieuw overlegd tussen de partijen. Inhoud In de CAO PO kun je alle belangrijke afspraken vinden aangaande salarisregels, alle vormen van verlof, de regelingen omtrent verplaatsingskosten (woon-werkverkeer) en alle regelingen met betrekking tot benoeming, ontslag, scholing, werkgelegenheid, medezeggenschap en professionalisering. De volledige CAO PO heb je samen met de informatiemap ontvangen. Als dit niet het geval is kun je hier bij je directeur naar vragen. In deze personeelsmap wordt uitleg gegeven over de meest voorkomende arbeidsvoorwaarden. 4.1 Aanstelling Naast de afspraken in de CAO PO is de werkgever verplicht zich te houden aan de individuele afspraken die gemaakt zijn met de werknemer. Deze zijn beschreven in de benoemingsbrief. De aanstelling Iedereen die werkt aan een school binnen de SKOFV is in dienst van de SKOFV en heeft daarom een bestuursbenoeming. Dit betekent dat je in principe op alle scholen van onze stichting ingezet kunt worden. Dit wordt nader toegelicht onder het hoofdstuk Mobiliteit van deze map. Werkwijze akte van benoeming Aan het begin van je aanstelling ontvang je een benoemingsbrief. De akte van benoeming volgt om organisatorische redenen enige tijd later. Deze akte ontvang je van je direct leidinggevende voor ondertekening. Vragen Bij eventuele onduidelijkheden of vragen met betrekking tot je akte van benoeming kun je je wenden tot je direct leidinggevende. Pagina 14 van 36

15 4.2 Werktijdfactor Je wordt binnen de SKOFV aangenomen voor een bepaalde werktijdfactor (wtf). Een wtf. van 1 gaat uit van een normjaartaak van 1659 uur, zie CAO PO; daarvan is maximaal 930 uur lestijd en 170 uur deskundigheidsbevordering. Binnen het taakbeleid van je school worden de uren ingevuld. Informatie Via de site van het onderwijsbureau kun je via een tool je wtf berekenen indien je niet fulltime werkt. 4.3 Benoeming Voordat je binnen de SKOFV wordt benoemd, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden en bekwaamheidseisen. Er worden bepaalde eisen gesteld aan de sollicitanten met betrekking tot diploma s, bevoegdheden en vaardigheden. Werkwijze benoeming Je krijgt in het onderwijs altijd eerst een tijdelijke aanstelling voor een jaar. Tijdelijken Binnen onze stichting zijn circa 550 mensen werkzaam. Daardoor is het vrijwel onvermijdelijk dat er op bepaalde momenten enkele leerkrachten afwezig zullen zijn als gevolg van kort of langdurig verzuim. De werkzaamheden zullen dan worden overgenomen door wat we noemen tijdelijken. De SKOFV streeft naar professionele en kwalitatief goede leerkrachten. Daarom moeten ook tijdelijken aan bepaalde eisen voldoen. Vragen Met eventuele vragen of onduidelijkheden met betrekking tot je benoeming kun je terecht bij je direct leidinggevende. 4.4 Ontslag Eventueel (deel)ontslag dien je in overleg met je leidinggevende schriftelijk aan te vragen bij de SKOFV, ter attentie van de personeelsfunctionaris. Hierbij dien je de bepalingen uit de CAO PO met betrekking tot de opzegtermijnen in acht te nemen. De SKOFV bevestigt het ontslag schriftelijk. 4.5 Salaris De salarisbetaling verloopt via het Onderwijsbureau ( t Ob) in Meppel. t Ob helpt onze stichting op verschillende terreinen, met name op financieel en administratief gebied. Je ontvangt je salaris niet rechtstreeks van de SKOFV maar via t Ob. Daarnaast verleent t Ob ook jou persoonlijk allerlei (informatieve) diensten. Zo kun je op de site van t Ob heel veel informatie vinden over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van de berekening van je netto-salaris tot de fietsvergoeding en van verhuiskostenvergoedingen tot informatie over collectieve zorgverzekeringen. Salarisstrook De salarisstrook is voor veel medewerkers een lastig document. Iedereen wil graag Pagina 15 van 36

16 maandelijks het salaris op de rekening krijgen, maar hoe de berekening van het netto-salaris tot stand komt is vaak voor velen onduidelijk. Daarom kun je op de site van het onderwijsbureau ( onder informatie t.b.v. personeel en vervolgens salarisspecificatie RAET 2008 een uitgebreide uitleg vinden over alle onderdelen die op je salarisstrook staan vermeld. De salarisstrook ontvang je bij je eerste loon en in het geval van wijzigingen. Dus niet structureel elke maand! Netto-salaris Het netto-salaris is het salaris dat na aftrek van alle kostenposten (belasting, sociale lasten etc.) uiteindelijk op jouw rekening wordt gestort. Via de internetsite van t Ob kun je je netto-salaris narekenen. Via een link kom je dan terecht in een excel-bestand waarin je verschillende gegevens moet invullen. Vervolgens krijg je dan een globale weergave van jouw netto-salaris (onder informatie t.b.v. personeel). Verzekeringen Wanneer sprake is van een dienstbetrekking, ben je als werknemer verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Deze verzekeringen bieden je bijvoorbeeld tijdelijk inkomen bij ziekte, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, maar bijvoorbeeld ook bij verlof in het kader van pleegzorg. Welke bedragen hiervoor worden ingehouden is te zien op je salarisstrook. Informatie Wanneer je meer informatie wilt over je salarisstrook of overige diensten neem je contact op met het Onderwijsbureau in Meppel, zie adressenoverzicht Jubileumuitkering Indien je in aanmerking wilt komen voor de jubileumuitkering kun je via de site van het Onderwijsbureau via informatie t.b.v. personeel jubileumgratificatie een formulier invullen. Dit ingevulde formulier met bewijsstukken stuur je naar het stichtingskantoor. Het CvB beoordeelt of je in aanmerking komt en zorgt voor de verdere afhandeling richting het Onderwijsbureau. 4.6 Reiskostenvergoeding Omdat iedere medewerker van onze stichting een bestuursbenoeming heeft, kun je in principe op elke school worden ingezet. Daardoor kan het voorkomen dat je tussen verschillende scholen moet reizen, of dat je verder moet reizen om bij het werk te komen. In dat geval heb je veelal recht op een vergoeding van de reiskosten. Ook in andere gevallen kun je mogelijk aanspraak hebben op een vergoeding in de reiskosten. Dienstreizen Wanneer je tijdens diensttijd moet reizen tussen verschillende locaties wordt dit tot dienstreis gerekend. Pagina 16 van 36

17 Woon-werkverkeer Ook voor woon-werkverkeer kun je in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten. Deze vergoeding is onbelast. Openbaar vervoer of eigen auto De dienstreizen worden in principe vergoed op basis van het reizen met het openbaar vervoer, op basis van het tarief tweede klas. Je kunt ook een vergoeding krijgen voor het gebruik van je eigen auto. Om hiervoor in aanmerking te komen, dien je toestemming te verkrijgen van de werkgever. Voorwaarden Directie en onderwijsgevend personeel hebben recht op een tegemoetkoming in de reiskosten over maximaal tien kalendermaanden per schooljaar. De maanden juli en augustus worden niet uitbetaald. Onderwijsondersteunend personeel kan aanspraak maken op een vergoeding over maximaal elf kalendermaanden per schooljaar. De maand juli wordt dan niet uitbetaald. Informatie De volledige regeling omtrent reiskosten is te vinden in de CAO PO Ziekte Het kan iedereen overkomen, zonder dat je er iets aan kunt doen; je wordt ziek. Als gevolg daarvan kun je helaas niet op het werk komen en daardoor ben je één of meerdere dagen afwezig. Om de school en de stichting op de hoogte te stellen van je afwezigheid en om alles wat daarbij komt kijken in goede banen te leiden is het belangrijk om het volgende goed door te lezen. Wat te doen bij ziekte Binnen de SKOFV wordt gewerkt aan zo optimaal mogelijke werkomstandigheden. Daarover hebben we regelmatig gesprekken en hebben we aandacht voor elkaar. Wanneer je problemen ervaart op het werk of thuis kan dat invloed hebben op het werk. Door het tijdig te signaleren en er over te spreken kunnen er wellicht maatregelen worden genomen, zodat ziekteverzuim kan worden voorkomen. Ziekmelding Wanneer je als gevolg van ziekte niet in staat bent te werken, dien je je voor uur op je eerste ziektedag persoonlijk ziek te melden bij de directeur. Indien het de directeur betreft, dient deze zich tussen 08:30 en 09:00 uur ziek te melden op het SKOFV-kantoor. De eerste ziektedag is de eerste werkdag waarop je wegens ziekte niet kan werken, of als je het werken tijdens je werkdag staakt. Ziekte tijdens vakantie Word je ziek tijdens je vakantie, dan meld je dat zo spoedig mogelijk bij het Onderwijsbureau te Meppel en aan de direct leidinggevende. Pagina 17 van 36

18 Herstelmelding De hersteldatum is de datum waarop je geheel of gedeeltelijk hersteld bent en dus weer aan het werk zou kunnen. De hersteldatum kan dus ook een dag zijn waarop je normaal niet werkt zoals een roostervrije dag. De hersteldatum dien je voor uur de dag vòòr de hersteldatum aan je directeur door te geven zodat deze in staat wordt gesteld om de vervang(st)er in te lichten en met het team de planning door te nemen. Contact tijdens ziekte Het eerste aanspreekpunt tijdens ziekte is je direct leidinggevende (casemanager), hierover worden gezamenlijk afspraken gemaakt. Daarnaast heb je soms te maken met de bedrijfsarts van de Arbo-dienst. Deze ondersteunt de verzuimbegeleiding. Naast de contacten met de bedrijfsarts heb je wekelijks contact met je casemanager. Verandering adres tijdens ziekte Als tijdens je ziekteperiode je verpleegadres verandert moet je dit doorgeven aan je direct leidinggevende. Contacten met de Arbodienst De verzuimbegeleiding wordt naast je casemanager ook door de bedrijfsarts ondersteund. Je wordt dringend geadviseerd de adviezen van de bedrijfsarts op te volgen. Je hebt daarbij het recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Als de ziekteperiode langer duurt krijg je eventueel in de tweede week een oproep voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Je hoeft niet ziek te zijn om contact op te nemen met de bedrijfsarts. Als je ergens problemen mee ervaart kun je ook preventief contact met ze opnemen. Langdurig verzuim Bij langdurig verzuim praten we over verzuimgevallen die langer dan zes weken duren. Zo zal in de zesde week de directeur samen met jou een reïntegratieplan gaan maken. In week 8 wordt een plan van aanpak opgesteld met daarin afspraken met betrekking tot je reintegratie. Na dertien weken wordt melding van je ziekte gemaakt bij het UWV. Tussen de casemanager, de bedrijfsarts en eventuele andere deskundigheden is regelmatig contact. Dit zijn afspraken vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet geeft duidelijk aan dat de zieke medewerker ook zelf verantwoordelijk is voor reïntegratie. Medische gegevens zijn strikt persoonlijk en alleen bekend bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts geeft duidelijkheid over mogelijkheden tot terugkeer. Frequent verzuim Onder frequent verzuim wordt verstaan: een medewerker welke zich in een periode van 12 maanden vier keer of meer heeft ziek gemeld. In het geval van frequent verzuim zal er een verzuimgesprek plaatsvinden tussen jou en de directeur (en eventueel ook de bedrijfsarts). In dit gesprek zal worden nagegaan of het werk zelf aanleiding tot verzuim is en wat Pagina 18 van 36

19 gedaan kan worden om verzuim verder te beperken. Zwangerschap Bij je verloskundige kun je een zwangerschapsverklaring opvragen. De ingevulde verklaring moet drie maanden voor de bevalling ingeleverd worden bij je direct leidinggevende. Die zorgt ervoor dat het formulier bij het Onderwijsbureau terecht komt. Je dient zo spoedig mogelijk je wensen met betrekking tot opname van zwangerschapsverlof en eventueel aansluitend ouderschapsverlof kenbaar te maken. Ziekteverzuimbeleidsplan Door de SKOFV is een ziekteverzuimbeleidsplan (onderdeel van het Handboek Personeel) geschreven waarin aanvullende informatie staat vermeld. 4.8 Vakantieverlof Zoals in de CAO PO is omschreven hebben alle medewerkers binnen het onderwijs vakantie gedurende de schoolvakanties dan wel de periode waarin de instelling geen onderwijs verzorgt. Gedurende deze vakantie heb je het recht op doorbetaling van je salaris. Bij rampen en in andere zeer buitengewone omstandigheden kan de SKOFV het vakantieverlof intrekken. Dit komt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen voor. Wanneer je materiële schade lijdt als gevolg van de intrekking van verlof, wordt deze vergoed door de werkgever. Ook kan je gevraagd worden gedurende enkele dagen van je vakantieverlof werkzaamheden voor je werkgever te verrichten. Hierbij mag het totale vakantieverlof niet meer dan drie dagen per schooljaar worden verminderd. Voor deze vermindering komen slechts in aanmerking de eerste drie dagen of de laatste drie dagen (of combinatie) in totaal van de zomervakantie. Voor onderwijsondersteunend personeel wordt het vakantieverlof in de CAO PO beschreven. Het volledige artikel over het vakantieverlof is te vinden de CAO PO artikel 8.1 tot en met Buitengewoon verlof Buitengewoon verlof wordt verleend indien er bijzondere omstandigheden zijn waardoor de werknemer niet op het werk kan verschijnen. Bij buitengewoon verlof wordt de werknemer vrijgesteld van de afgesproken arbeid. Er is daarbij een onderscheid tussen imperatief en facultatief verlof. Kort buitengewoon verlof (imperatief) Kort buitengewoon, imperatief verlof is verlof dat de werkgever verplicht is te verlenen. Bijvoorbeeld in verband met het overlijden van een familielid (tot een bepaalde graad) en verlof in verband met vergaderingen van overleginstanties als de ondernemingsraad of vakbond. Pagina 19 van 36

20 Deze vorm van verlof is met behoud van salaris. Facultatief verlof Dit dien je aan te vragen bij de werkgever. De werkgever is niet verplicht je dit verlof te verlenen. Onder facultatief verlof valt bijvoorbeeld studieverlof. Deze vorm van verlof is zonder behoud van salaris. Langdurend zorgverlof (imperatief, zonder behoud van salaris) Langdurend zorgverlof is een verlofvorm waarop je recht hebt in het geval van verzorging van een ongeneeslijk ziek persoon, die zich in een terminale fase bevindt. Deze vorm van verlof is zonder behoud van salaris. Kort of lang buitengewoon verlof Naast onderscheid in imperatief of facultatief en betaald of onbetaald verlof wordt er nog verschil gemaakt tussen kort of lang buitengewoon verlof. Onder kort verlof wordt verlof van één week met maximale uitloop tot twee weken verstaan. Lang buitengewoon verlof betekent verlof van enkele weken tot maanden. Informatie In het schema op de volgende bladzijde zijn de situaties omschreven waarbij recht op verlof bestaat. Kijk voor alle exacte informatie en regelingen met betrekking tot buitengewoon verlof in de CAO-PO onder hoofdstuk 8. Pagina 20 van 36

Met oog voor kinderen

Met oog voor kinderen Met oog voor kinderen Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland - Veluwe heeft ten doel katholiek onderwijs te verzorgen. We doen dit nu op 26 scholen aan

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar Betaald Mededelingen OCenW Bestemd voor: Bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, afdelingen

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009)

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009) De BAPO-regeling Inleiding De regeling Bevordering Arbeids Participatie Onderwijspersoneel (BAPO) is een belangrijk onderdeel van het leeftijdsbewust personeelsbeleid. De BAPO-regeling heeft ten doel het

Nadere informatie

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS Algemeen Op basis van de artikelen 8.19 tot en met 8.21 van de CAO Primair Onderwijs kan een ouder/verzorger onder bepaalde voorwaarden aanspraak

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel maart 2017 11b advies 20 april 2017 3.10 Reiskostenregeling Personeel/Reiskostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reiskosten voor woon-werkverkeer

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Artikel 1. Ouderschapsverlof (ter aanvulling op art. 13a - i CAO) Op ouderschapsverlof met een feitelijke ingangsdatum vóór 1 januari 2007 blijven gedurende het

Nadere informatie

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg Toelichting op verschillende vormen van verlof 29 mei 2017 Verlof op basis van wet en cao De Wet arbeid en zorg (Wazo) heeft tot doel de combinatie van arbeid en zorg te

Nadere informatie

Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013)

Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013) Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013) VERPLAATSINGSKOSTENREGELING WOON-WERKVERKEER ODH 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Personeelsinformatie Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Regelingen rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2010-004737 concern organisatie College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 24 augustus 2010 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst wordt

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst van Stichting SROL 2. Werkgever: Stichting SROL 3. Werknemer:

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Versie 19-11-2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie 3.1. Coördinatie veiligheid 3.2. Preventiemedewerkers

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Regeling Buitengewoon verlof 2007

Regeling Buitengewoon verlof 2007 Regeling Buitengewoon verlof 2007 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0254; zoals gewijzigd bij besluit van het college van bestuur van 15 januari

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie

Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg Salarisspecificatie 201801 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 De salarisberekening...4 Het bovenste deel van de

Nadere informatie

Klachtenregeling (herziene versie)

Klachtenregeling (herziene versie) Klachtenregeling (herziene versie) Intentieverklaring van het bestuur (Voorzitter College van Bestuur) Het bestuur van de openbare scholen in Wijk bij Duurstede hecht er waarde aan dat de werknemers in

Nadere informatie

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO)

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO) Hoe ziet het Uitvoeringsreglement Levensloop er uit: De tekst van bijlage X van de CAO luidt als volgt: 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

Informatie dienstverlening SLIM Personeelsbemiddeling

Informatie dienstverlening SLIM Personeelsbemiddeling Informatie dienstverlening SLIM Personeelsbemiddeling Zuiderkuipen 8 9711 HR Groningen 050-2103536 info@slim-online.nl www.slim-online.nl Kvk: 51421216 Rabobank: NL45 RABO 0158 8815 59 De dienstverlening

Nadere informatie

Basisverlof (wettelijk verlof)

Basisverlof (wettelijk verlof) Verlof en zorgverlof Naast het basisverlof zijn er verschillende (wettelijke) verlofregelingen van toepassing wanneer bijvoorbeeld jouw kind, partner of ouder zorg nodig heeft. Afhankelijk van de situatie

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2017 31-05-2017 12-06-2017 3.21 Arbobeleid Personeel/Arbobeleid Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Organisatie 4 2.1 Preventiemedewerker

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

CAO PO Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs Van 1 januari 2009 tot en met 31 december WvPO AC ACOP CCOOP CMHF

CAO PO Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs Van 1 januari 2009 tot en met 31 december WvPO AC ACOP CCOOP CMHF CAO PO 2009 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs Van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 WvPO AC ACOP CCOOP CMHF pagina 1 van 199 Inhoudsopgave 8 Verlof Vakantieverlof algemeen

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO

PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO Werkingssfeer De preambule maakt deel uit van de levensloopregeling. De levensloopregeling staat per 1 januari 2006 open voor alle werknemers in loondienst bij CVO. Deelname

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Klachtenregeling Versie 01-08-2012 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Artikel 1. Begripsbepalingen (a) Stichting: (b) Het bestuur: (c) Scholen: (d) Directeur:

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017)

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017) ARBOBELEIDSPLAN Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond (maart 2017) 1 1. Inleiding Onze medewerkers zijn de dragers van de kwaliteit van onderwijs. Delta-onderwijs streeft ernaar alle medewerkers een

Nadere informatie

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Oktober 2006 Inhoudsopgave: Inleiding Normjaartaak en compensatieverlof Sparen voor sabbatsverlof Verzilveren van het compensatieverlof Sparen

Nadere informatie

Mantelzorgvriendelijk U Centraal

Mantelzorgvriendelijk U Centraal Mantelzorgvriendelijk U Centraal Met ingang van 2016 zal er binnen U Centraal als organisatie meer aandacht komen voor de combinatie van werk en mantelzorg. Dit is niet alleen belangrijk gezien de doelstelling

Nadere informatie

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Koop vrije tijd met levensloop Levensloop maakt het u mogelijk tijd vrij te maken voor zaken die u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08

MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ (070) 373 8021 onderwerp Ouderschapsverlof Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08 bijlage(n)

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

WERKNEMERSINFORMATIE

WERKNEMERSINFORMATIE INLEIDING - de Onderwijs Service Groep Uw (toekomstige) werkgever heeft de personeels- en salarisadministratie uitbesteed aan de Onderwijs Service Groep. De Onderwijs Service Groep is een landelijke onderwijsdienstverlener

Nadere informatie

Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket

Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Mei 2011 Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl Architectuur arbeidsvoorwaardenpakket: modules

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 43 BIJLAGE 3 RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 Goed werkgever en goed werknemer - Artikel 7: 611 BW (geldt voor alle

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Ten opzichte van de tekst van de nog vigerende CAO, die een looptijd had tot 1 januari 2012, worden de volgende tekstwijzigingen aangepast: Looptijd

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel 2 Aanstelling en taak contactpersoon 2 Paragraaf 2

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070) 373 8021 onderwerp Gemeentelijke levensloopregeling Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 bijlage(n)

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Werk boven uitkering UWV verstrekt

Nadere informatie

Klachtenregeling PO OPOO

Klachtenregeling PO OPOO Klachtenregeling PO OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen.

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. HOOFDSTUK 11 Spaarloonregeling Doel Artikel 1 Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. Deelneming

Nadere informatie

De wijzigingen gaan, met terugwerkende kracht, in per 1 januari Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

De wijzigingen gaan, met terugwerkende kracht, in per 1 januari Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: A Wijzigingen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant als gevolg van circulaire CVA/U201200224 per 1 januari 2012. Wijzigingen UWO De wijzigingen gaan, met terugwerkende

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Vrijwillige verzekering buitenland Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WAO en de

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten,

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94488 20 juli 2016 Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten; Overwegende

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 april

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Levensloopinstelling: Levenslooprekeningnummer:

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Inleiding Al enige tijd is het binnen de fiscale wetgeving mogelijk dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan werknemers een fiets ter beschikking stellen of vergoeden.

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie