Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang"

Transcriptie

1 1 Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang van vzw Wonen en Werken voor personen met Autisme (maart 2013) 1 Identificatie van de voorziening Kortopvang De Okkernoot Repingestraat Vollezele Een realisatie van v.z.w. Wonen en Werken voor personen met autisme, erkend door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap op 1 januari 1998 als tehuis van kortverblijf voor 14 personen. 2 Doelgroep, doelstellingen en methodiek 2.1 Kortopvang De Okkernoot staat open voor alle personen met een handicap en/of een bijkomende gedragsproblematiek. Meer in het bijzonder is het (ped)agogische aanbod vooral gericht op personen met een stoornis uit het autismespectrum. Er zijn geen limiteringen qua leeftijd, geslacht of ideologie. 2.2 Door tijdelijke opvang te bieden aan de personen uit de doelgroep beoogt De Kortopvang De Okkernoot de volgende doelstellingen : - gezinsondersteunend werken : zowel kinderen als volwassenen die nog thuis wonen en die af en toe omwille van diverse redenen nood hebben aan een verblijf buiten het ouderlijk gezin. Deze personen proberen wij een zo aangenaam mogelijk verblijf te bezorgen, rekening houdend met hun interesses, hun mogelijkheden en beperkingen. Het opzetten van een langdurige begeleiding is hier niet haalbaar/wenselijk - crisisopvang verzorgen : bij een acute crisis kan er beroep gedaan worden op de kortopvang. Er wordt altijd één bed vrijgehouden om zo mogelijk op een dringende vraag te kunnen antwoorden. In eerste instantie is hier het bieden van een onmiddellijke opvang het belangrijkste doel afhankelijk van de situatie kan dit uitdraaien op een meer langdurige opvang waar dan ook een individueel handelingsplan en een individuele dienstverleningsovereenkomst voor uitgewerkt wordt - een meer langdurige opvang (drie tot zes maanden, eventueel verlengbaar) : voor personen die op zoek zijn naar een definitieve verblijfplaats. Voor deze personen wordt een individueel handelingsplan en een individuele dienstverleningsovereenkomst uitgewerkt 2.3 De dienstverlening is georganiseerd op maat van de cliënt. Op maat van de cliënt zorgen we voor : een geïndividualiseerd activiteitenaanbod alsook extra begeleiding in sociale situaties visualisering en andere vormen van verduidelijking zodat beperkingen in de communicatie het dagdagelijkse leven minimaal hinderen

2 2 een diversiteit van activiteiten met het oog op een zinvolle dagbesteding, met de nodige aandacht voor structuur en voorspelbaarheid integratie binnen de samenleving voor zover dit mogelijk is ; om een optimale integratie te bevorderen zoeken we naar samenwerking met personen en diensten buiten De Okkernoot 3 Opnamecriteria 3.1 Een opname kan pas: Na een interne intake-procedure waarbij er een grondige informatie-winning kan gebeuren over de cliënt (enkel bij spoedopnames kan hiervan worden afgeweken) Wanneer de gebruiker voldoet aan de criteria gesteld door de subsidiërende overheid Wanneer de gebruiker voldoet aan de interne opnamecriteria 3.2 Interne opnamecriteria: Kortopvang De Okkernoot neemt personen op met een mentale handicap en/of autismespectrumstoornissen. Voorrang wordt gegeven aan personen met een stoornis uit het autisme-spectrum. Een officiële diagnose van de gedragsproblematiek is niet noodzakelijk, wel moeten er aanwijzingen zijn dat de gebruiker nood heeft aan een opvang volgens de methodiek beschreven in punt 2.3. van het reglement van orde. Er is geen limitering qua leeftijd, geslacht, ernst van de handicap of ideologie. Vóór een eerste verblijf van langere duur kan gevraagd worden een dag op De Okkernoot door te brengen. De opname kan doorgaan op voorwaarde dat de gebruiker niet ziek is op het ogenblik van de gereserveerde periode. Personen met een motorische of sensoriële handicap of personen met een additionele medische problematiek kunnen enkel worden opgenomen indien hun bijkomende handicap geen specifieke organisatie van de leefomgeving vereist. Slaapkamers en badkamer bevinden zich op de eerste en tweede verdieping en zijn niet aangepast aan rolstoelgebruikers. Reservaties : na de intakeprocedure krijgen alle ouders per kwartaal een aanvraagformulier reservatie teneinde hun reservatie tijdig te kunnen aanvragen. De reservatieverantwoordelijke behandelt deze aanvragen en beantwoordt ze schriftelijk. Duurtijd reservaties tijdens de grote vakantie : er wordt een maximumtermijn voor opvang toegestaan van 14 aaneensluitende dagen. In uitzonderlijke gevallen kan na overleg beslist worden tot een langer verblijf. Opname langverblijvende kortverblijvers : langverblijvende gebruikers worden opgenomen met inachtname van een proefperiode van drie maanden. Wanneer tijdens de proefperiode blijkt dat de gebruiker niet langer voldoet aan de opnamecriteria of wanneer De Okkernoot geen antwoord meer kan bieden aan de hulpverleningsvraag, wordt een einde gesteld aan de opname met inachtname van een opzegtermijn in onderling overleg te bepalen door beide partijen. Bij gebrek aan akkoord geldt een opzegtermijn van 30 dagen. Er wordt overeengekomen dat ingeval van beëindiging van opname bij het einde van de proefperiode de verwijzer zich verbindt tot heropname van de gebruiker. 4 Heroriëntering en ontslag: Kortopvang De Okkernoot verbindt zich er toe de gebruiker niet vroeger te ontslaan dan afgesproken, tenzij: bij ernstige of besmettelijke ziekte of psychische- of gedragproblemen van de gebruiker die de normale werking van de kortopvang ingrijpend verstoort. In dat geval wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met de ouders of wettelijke vertegenwoordiger de gebruiker niet meer beantwoordt aan de opnamecriteria gespecificeerd in punt 3 van dit reglement van orde.

3 3 de gebruiker en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger de afspraken uit het protocol van verblijf en reglement van orde niet nakomt. bij herhaaldelijke weigering in te gaan op een redelijk voorstel tot permanente opvang bij overmacht, bv. ingeval te veel personeel ingevolge ziekte afwezig is en ook het stand-by personeel niet kan worden ingezet Bij beëindiging van de dienstverlening of ontslag door de voorziening verbindt kortopvang De Okkernoot zich ertoe mee te werken bij het zoeken naar een aangepaste zo nodig meer gespecialiseerde - opvang, zonder daarom een alternatieve verblijfplaats te garanderen. Bij vertrek op initiatief van een langverblijver (langverblijver is iemand die gedurende minimum 6 maanden gemiddeld 16 dagen/maand aanwezig is) dient een opzegtermijn van 3 maanden nageleefd te worden, tenzij met wederzijds akkoord een andere termijn wordt afgesproken. Het vertrek dient bij aangetekend schrijven aan de voorziening te worden betekend. De opzegging gaat in op de 1 e dag van de maand volgend op de maand waarin het ontslag betekend werd. Bij niet naleving van de opzeggingstermijn kan van de in gebreke zijnde partij een verbrekingsvergoeding gevorderd worden. Deze vergoeding wordt per dag dat men de voorziening vroeger verlaat berekend a rato van het verschil tussen de reglementair vastgestelde volledige dagprijs en de verminderde dagprijs met een maximumtermijn van dertig dagen, tenzij betrokkene aantoont dat de voorziening of de gebruiker het protocol niet heeft nageleefd. Klachten mbt eenzijdig ontslag van de gebruiker door de voorziening: zie punt Gebruikersraad De gebruikersraad is het orgaan dat de gebruikers vertegenwoordigt tegenover de voorziening. De namen en adressen van de leden van de gebruikersraad liggen ter inzage in De Okkernoot. Verkiezingen : In toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15/12/1993 organiseert de instelling om de vier jaar een samenstelling van de gebruikersraad. Alle ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers kunnen zich kandidaat stellen voor deelname aan de gebruikersraad. De gebruikersraad zal maximaal 9 leden tellen. De verkiezingen zullen dus slechts georganiseerd worden indien zich meer dan 9 kandidaten aanbieden. Per gebruiker kan slechts één kandidaat over stemrecht beschikken. De leden worden gerecruteerd uit de cliënten tehuis niet-werkenden, tehuis voor kortverblijf, persoonsvolgende convenanten en ambulante diensten. De zetelverdeling over de verschillende zorgvormen ziet er als volgt uit : - TNW-Vollezele : 2 leden - TNW-Halle : 2 leden - TNW-Denderwindeke : 2 leden - kortverblijf : 2 leden - ambulante diensten : 1 lid Bij gebrek aan kandidaten uit een zorgvorm kan de plaats ingenomen worden door een kandidaat uit een andere zorgvorm. De gebruikersraad bestaat uit minstens 3 leden. De raad is niet rechtsgeldig samengesteld wanneer deze geen 3 leden telt. In dit geval wordt een nieuwe samenstellingsronde georganiseerd na een verloop van twee jaar. Het mandaat van een lid vervalt - bij het verstrijken van een mandaat

4 4 - indien het lid de voorziening verlaat - bij ontslag van het lid. In de laatste twee gevallen kan, op initiatief van de gebruikersraad en in overleg met de voorziening een andere gebruiker of wettelijke vertegenwoordiger verkozen worden, die het vrijgekomen mandaat verderzet. Organisatie Na de installatie van de gebruikersraad zal deze overgaan tot de verkiezing voor een periode van vier jaar van : - een voorzitter - een secretaris - een afgevaardigde bij de Raad van Bestuur - een afgevaardigde bij de Klachtencommissie Alle verkozen leden kunnen zich voor deze mandaten kandidaat stellen. Uittredende mandatarissen kunnen zich voor eenzelfde of een andere functie verkiesbaar stellen. De verkiezing gebeurt, bij voorkeur, tussen leden die zich voorafgaandelijk kandidaat gesteld hebben. De verkiezing gebeurt met een gewone meerderheid. Indien door twee kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald wordt, zal er tussen hen beiden een nieuwe stemming gehouden worden. Bij nieuwe gelijkheid van stemmen zal de oudste van de twee kandidaten de functie waarnemen. Het huishoudelijk reglement wordt voorgelegd. Er kunnen wijzigingen worden aangebracht. Op de eerstvolgende vergadering wordt het huishoudelijk reglement door alle leden en directie ondertekend. Werking De vergaderingen worden op vooraf bepaalde data gehouden in de instelling. Per kalenderjaar worden er drie vergaderingen gehouden. Er is geen minimum aantal leden vereist voor een gewone vergadering. Er moeten echter minstens de helft van de leden aanwezig zijn om eventuele beslissingen te nemen. Zij worden voorgezeten door de voorzitter en bij zijn afwezigheid door de afgevaardigde bij de Raad van Bestuur. Er wordt voor elke vergadering een agenda opgesteld. Alle punten die de gebruikers aanbelangen kunnen op de agenda geplaatst worden. Zij worden ten laatste 7 dagen voor de geplande vergadering aan de voorzitter opgegeven en met de uitnodiging aan alle leden verstuurd. Mits akkoord van de leden zullen de directeur en de orthopedagogen op de vergaderingen aanwezig zijn om eventuele toelichtingen te geven over sommige punten, zij hebben echter geen stemrecht. Voorstellen worden aanvaard bij consensus. Indien geen akkoord bij consensus bereikt wordt zal een stemming bij handopsteken gehouden worden. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter de uitslag bepalen. Bevoegdheden en rechten Informatie De gebruikersraad heeft het recht om overleg te plegen met de voorziening over het informatierecht en het adviesrecht. De instelling verstrekt aan de gebruikersraad de informatie aangaande : - beslissingen die rechtstreeks met de woon- en leefsituatie van de gebruikers te maken hebben, - alle andere elementen die de gebruikers als groep aanbelangen, - de jaarrekeningen via uitnodiging op de algemene vergadering

5 5 Adviesrecht en recht op antwoord De gebruikersraad heeft het recht om op eigen initiatief advies uit te brengen of vragen te stellen over alle aangelegenheden, die te maken hebben met de verhouding instelling gebruikers. De gebruikersraad heeft hoorrecht en de directie heeft antwoordplicht omtrent elk onderwerp waarover de gebruikersraad een standpunt aan de verantwoordelijken van de instelling wenst mee te delen. De termijn waarbinnen het antwoord wordt voorzien, wordt telkenmale bepaald op de vergadering waarop een vraag wordt gesteld. In principe is dit de eerstvolgende vergadering. Overleg Er is voorafgaand overleg tussen de voorziening en de gebruikersraad inzake - wijzigingen in het Reglement van Orde, - belangrijke wijzigingen in de woon- en leefsituatie, - wijzigingen in het concept van de instelling, - Protocol van Verblijf, - het organiseren van evenementen waarbij de bewoners betrokken worden, - het opstellen en wijzigen van procedures waarin de gebruikersraad betrokken partij is. De nieuw samen te stellen gebruikersraad wordt georganiseerd door de voorziening in samenwerking met de ouder- of bewonersraad, indien deze in de voorziening bestaan. Een afgevaardigde van de gebruikersraad wordt als waarnemer uitgenodigd voor de vergaderingen van de Raad van Beheer van de inrichtende macht van de voorziening voor de besprekingen van die aangelegenheden die betrekking hebben op de voorziening. De afgevaardigde is zoals de andere leden van de Raad van Beheer ertoe gehouden het geheim van de beraadslagingen te bewaren als problemen ter sprake komen waar o.m. de bescherming van de privacy van een personeelslid of bewoner in het geding is. Bij het doorgeven van informatie aan de gebruikersraad moet het recht op informatie getoetst worden aan andere rechten of waarden die prioritair kunnen zijn. De afgevaardigde beschikt niet over stemrecht in de raad van bestuur. Klachten over het niet naleven v.d. bepalingen van het collectief overleg: zie punt Indienen van klachten, suggesties en bemerkingen 6.1. Mondelinge signalen Opmerkingen of signalen die verwijzen naar een ongenoegen m.b.t. de dienstverlening (ongenoegen m.b.t. een behandeling of bejegening die door de gebruiker als onjuist wordt ervaren of wanneer een afspraak niet wordt nagekomen). Het signaal kan door eenieder op het werkveld worden geuit. Het signaal wordt behandeld op het niveau waar het ongenoegen zich afspeelt. mondelinge signalen worden door de gebruiker en/of vertegenwoordiger van de gebruiker meegedeeld aan de begeleiding en/of directie de begeleiding signaleert het signaal op het team volgens de aard van het signaal wordt door begeleiding, team en directie naar een passende oplossing gezocht deze oplossing wordt binnen de 30 dagen meegedeeld aan de gebruiker en/of diens vertegenwoordiger (dit kan gebeuren door directie en/of teamverantwoordelijke) een tweetal maanden na het antwoord wordt bij de gebruiker nagegaan of de geboden oplossing effectief is

6 Schriftelijke klachten Een schriftelijke klacht is een schriftelijk geformuleerde uiting van ontevredenheid, uitgaande van gebruikers, personeel of externe medewerker m.b.t. de dienstverlening. De schriftelijke klacht wordt steeds gericht aan de directie. Van de schriftelijke klacht wordt akte genomen in het klachtenregister. Enkel een met expliciete vermelding van de bewoording schriftelijke klacht wordt gelijkgesteld aan de behandeling van een schriftelijke klacht. de gebruiker formuleert zijn klacht schriftelijk tav de directie. Deze laatste maakt hiervan melding in een klachtenregister de klacht kan steeds worden ingetrokken binnen de 30 dagen wordt deze schriftelijk beantwoord als de voorgestelde oplossing bevredigend is zal één tot twee maanden na kennisgeving van het antwoord op de klacht wordt door directie en/of teamverantwoordelijke gepeild worden naar de tevredenheid met de geboden oplossing. Een en ander, nl. het binnenkomen van de klacht, het beantwoorden van de klacht, het checken van de tevredenheid m.b.t. de geboden oplossing wordt schematisch bijgehouden op het document opvolging klachten. Het document overzichtslijst binnenkomende klachten vermeldt de aard van de klacht en de periode waarbinnen de klacht geformuleerd werd. Dit document vormt een aanzet tot en betekent op zich reeds een middel tot het nemen van corrigerende en preventieve maatregelen. als de voorgestelde oplossing bevredigend is, is het probleem opgelost en wordt dit dienovereenkomstig aangeduid op het document opvolging klachten. bij niet voldoening kan de gebruiker de klacht schriftelijk formuleren tnv de klachtencommissie. Deze bestaat uit een vertegenwoordiger van de bestuurraad en een vertegenwoordiger van de adviesraad. deze commissie behandelt de klacht, hoort alle betrokken partijen en poogt ze te verzoenen. Zij deelt binnen de dertig dagen haar oordeel aangaande de klacht schriftelijk mee aan de indiener en aan de voorziening. Indien beide leden van de klachtencommissie het niet eens zijn over het uit te brengen oordeel, worden beide standpunten meegedeeld indien de klacht grondig wordt bevonden moet de voorziening binnen de 30 dagen na meedeling van het oordeel van de klachtencommissie aan de indiener meedelen welk gevolg hieraan werd gegeven indien de klacht ongegrond werd bevonden door de klachtencommissie deelt deze laatste haar standpunt mee aan de indiener indien de afhandeling van de klacht overeenkomstig vorenstaande modaliteiten de indiener nog steeds geen voldoening schenkt, kan deze zich schriftelijk wenden tot de leidend ambtenaar van het Vlaams Fonds, dienagaat of de voorziening al dan niet de reglementering heeft nageleefd en die in het laatste geval de nodige maatregelen treft met het oog op de naleving van de reglementering. 6.3 Klachten over het niet naleven van de bepalingen van het collectief overleg: Klachten over het niet naleven van de bepalingen van het collectief overleg worden schriftelijk gemeld aan de leidende ambtenaar van het VAPH. 6.4 Klachten mbt eenzijdg ontslag van de gebruiker door de voorziening: Bij niet akkoord door de cliënt ingeval van eenzijdig ontslag door de voorziening kan de gebruiker of zijn vertegenwoordiger de betwisting binnen 30 dagen voorleggen aan de klachtencommissie. In dit geval moet vooraf geen schriftelijke klacht worden neergelegd bij de directie. Voor de behandeling van de betwisting van het ontslag of de beëindiging van de ondersteuning wordt de klachtencommissie uitgebreid met een onafhankelijke derde.

7 7 De klachtencommissie hoort alle betrokken partijen en poogt ze te verzoenen binnen de dertig dagen nadat ze de betwisting van het ontslag of van de beëindiging van de ondersteuning ter behandeling voorgelegd heeft gekregen. Het resultaat van een verzoening wordt opgenomen in de individuele dienstverleningsovereenkomst. Als dat nodig is wordt onderzocht of in samenwerking met een andere voorziening de continuïteit van de ondersteuning verzekerd kan worden. Die samenwerking wordt opgenomen inde individuele dienstverleningsovereenkomst. Als de bemiddeling van de klachtencommissie niet resulteert in een gepaste oplossing binnen de voorziening, verbindt de voorziening er zich toe mee te werken bij het zoeken naar een gepaste oplossing. 6.5 Klachten ivm beheer van gelden De toezichtsraad ziet erop toe dat bij het onderzoek van een individuele klacht de anonimiteit van de indiener van de klacht en het geheim van het onderzoek worden bewaard. Als uit het onderzoek blijkt dat de klacht ongegrond is, wordt de indiener van de kalcht hiervan verwittigd met mededeling van de redenen waarom de toezichtsraad de klacht ongegrond oordeelt. Als uit het onderzoek blijkt dat de klacht gegrond is, wordt zij met de beheerder(s) van gelden besproken en worden zo nodig bijsturingsmaatregelen afgesproken. De indiener van de klacht wordt hiervan verwittigd. Indien tenminste twee leden van de toezichtsraad van oordeel zijn dat de klachten moeten worden aanhangig gemaakt bij het Fonds, of, indien de bijsturingsmaatregelen niet worden nageleefd, wordt de leidend ambtenaar van het Fonds hiervan in kennis gesteld. Tegelijk worden ook de voorzieningen, de beheerder van gelden en de indiener van deklacht ervan in kennis gesteld. De leidend ambtenaar van het Fonds neemt binnen de drie maanden na de kennisgeving daaromtrent een beslissing, zo nodig na de betrokken persoon of voorziening gehoord te hebben of na de bijkomende onderzoekingen die hij nodig acht. Deze beslissing wordt aan de betrokken voorziening meegedeeld. Een copie ervan wordt aan de indiener van de klacht toegestuurd. Deze beslissing kan een verwittiging of het doorverwijzen van de klacht naar de raad van bestuur van het Fonds omvatten. 7 Wederzijdse rechten en plichten 7.1 Inzage in het kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek ligt ter inzage op de voorziening. Op ieder ogenblik kan de gebruiker op eenvoudig verzoek dit handboek digitaal of gedrukt inkijken. 7.2 Religieuze en filosofische overtuiging De Okkernoot waarborgt de eerbiediging van de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging van de gebruiker voor zover de werking van de voorziening en de integriteit van de medegebruikers en personeel niet in het gedrang komen 7.3 Vrijheid en privacy De Okkernoot waarborgt de eerbiediging van de vrijheid en privacy, de veiligheid en de gezondheid van de gebruiker. Behalve aan daartoe bevoegde overheidsinstanties worden geen namen of identificeerbare gegevens aan derden meegedeeld. De personeelsleden zijn gehouden tot het beroepsgeheim.

8 8 7.4 Veiligheid en gezondheid De Okkernoot waarborgt de veiligheid en de gezondheid van de gebruiker voor zover de werking van de voorziening en de integriteit van de medegebruikers en personeel niet in het gedrang komen. 7.5 De wettelijke vertegenwoordiger en/of belangrijk betrokken derde heeft het recht zo volledig mogelijk geïnformeerd te worden omtrent alle aangelegenheden in verband met de opvang en begeleiding van de gebruiker die hem/haar rechtstreeks aanbelangen. 7.6 Persoonlijke bezittingen Mits voorafgaand akkoord van de voorziening is het de gebruiker-langverblijvertoegelaten persoonlijke meubels en voorwerpen in zijn kamer te plaatsen. De voorziening kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van deze bezittingen. De herstellings- of onderhoudskosten ervan zijn ten laste van de gebruiker. Inventaris duurzame persoonlijke goederen : binnen de zes maanden na aanvang van de opvang zal een inventaris duurzame persoonlijke goederen worden opgesteld. Actualisatie van deze inventaris zal gebeuren ten tijde van de jaarlijkse bespreking individueel handelingsplan en individuele dienstverleningsovereenkomst. 7.7 Tenzij in geval van overmacht, verbindt Kortopvang De Okkernoot zich ertoe om steeds voorafgaand overleg te plegen met de wettelijke vertegenwoordiger inzake: wijzigingen van het handelingsplan of de individuele dienstverleningsovereenkomst; te treffen maatregelen omwille van de evolutie van de fysieke of psychische toestand van de gebruiker; wijzigingen in de individuele woon- en leefsituatie waarbij rekening gehouden wordt met de feiten en omstandigheden die tot deze wijzigingen hebben geleid. 7.8 De wettelijke vertegenwoordiger respecteert het algemeen beleid van Kortopvang De Okkernoot en engageert zich om hieraan positief mee te werken. Hij/zij kan altijd terecht bij de directie met vragen, opmerkingen of aanbevelingen over het algemeen beleid. 8 Verzekerde risico s In het belang van de gebruikers en van de goede werking van de voorziening worden door de voorziening volgende verzekeringscontracten afgesloten : a. Brandverzekering (gebouwen, inboedel en persoonlijke bezittingen) Vollezele : Fortis AG Polis : Halle: Fortis AG Polis: b. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van personeel en gebruikers inclusief vrijwilligers die bij de werken worden betrokken (BA bestuurders rusthuizen/vi/mpi). Maatschappij : AXA Polis : c. Autoverzekering van voertuigen van personeel die in dienstverband rijden (omnium opdrachten) Maatschappij : AXA Polis : d. Verzekering arbeidsongevallen Maatschappij : AXA Polis :

9 9 e. Verzekering vrijwillige medewerkers (AO Gemeenrecht) Maatschappij : AXA Polis : f. Verzekering verblijfinrichtingen Maatschappij : AXA Polis : Contactgegevens: Klachtencommissie/onafhankelijke derde: Voorzitter: dhr. Jan Houthuys Afgevaardigde tehuis: dhr. André Cornille (verslag gebruikersraad dd. 25/06/12) Afgevaardigde raad van bestuur: mevr. Magda Houben Onafhankelijke derde: dhr. Piet Vandenbosch (BVR 04/02/11) - enkel ingeval van onenigheid mbt ontslag cliënt. 10.Wijzigingen aan het charter Het reglement van orde kan enkel aangepast of gewijzigd worden : omwille van wijzigingen in de wetgeving terzake. Wijzigingen aan de inhoud van het reglement van orde tengevolge van overheidsbeslissingen zijn automatisch van kracht. Ze worden niet voor advies aan de adviesraad voorgelegd ; na overleg met de adviesraad voor iedere interne aangelegenheid. Het advies van de adviesraad is niet bindend. Alle wijzigingen aan het reglement van orde zijn van toepassing op alle eerder ondertekende reglementen. Bij iedere reservatie wordt de wettelijk vertegenwoordiger gevraagd de kennisname van wijzigingen aan het reglement van orde te ondertekenen. Het document is te raadplegen op de website of is verkrijgbaar op eenvoudig verzoek. Datum eerste ondertekening:. (enkel voor cliënten die werden opgevangen vóór 1/7/2013) Opgemaakt in tweevoud te. op. Gebruiker en/of wettelijke vertegenwoordiger Directie

10 10 Onze visie De Okkernoot is een gespecialiseerde voorziening voor personen met een autismespectrumstoornis. De Okkernoot bestaat uit een kortverblijf, een tehuis niet-werkenden en diensten inclusieve ondersteuning. Daarnaast is ook begeleiding van personen met een persoonsvolgend budget of met een persoonlijk assistentiebudget mogelijk. De Okkernoot stelt het welbevinden van de cliënt centraal. Dit impliceert dat we onze zorg differentiëren, m.a.w. afstemmen op persoonlijke wensen en noden. Om hierop zicht te krijgen luisteren en kijken we naar onze cliënt en zijn netwerk, en hebben we oog voor zijn geschiedenis en zijn perspectief. Respect voor de eigenheid, inspraak en privacy zijn basiswaarden in onze werking. De Okkernoot hanteert een holistisch mensbeeld. Uiteraard heeft een autismespectrumstoornis een verregaande invloed op alle domeinen van het menselijk leven. Wij willen zo goed mogelijk tegemoet komen aan de specifieke noden die een autismespectrumstoornis met zich meebrengt. Daarom hechten wij zeer veel belang aan: nabijheid van begeleiding; deskundige begeleiding creëert een veilig en warm klimaat dat steunt op drie peilers, nl. structuur, zinvolle dagbesteding en aangepaste communicatie. 1. structuur; een kader met vaste ankerpunten biedt houvast en voorspelbaarheid, grenzen laten toe dat veiligheid en vertrouwen geen loze begrippen zijn. 2. zinvolle dagbesteding; vanuit de overtuiging dat dit essentieel is voor het welbevinden, voorzien wij een gevarieerde dagbesteding met oog voor persoonlijke interesses en draagkracht. 3. aangepaste communicatie; wij willen een taal hanteren die optimale communicatie en contact mogelijk maakt. Wij sluiten aan bij het individuele ontwikkelingsniveau van de cliënt om de interactie te stimuleren. duiden van gedrag; omdat wij ons bewust zijn van de beperkte mentalisatiemogelijkheden willen wij de intenties en de gevolgen van gedrag, zowel van onze cliënten als van anderen, expliciteren om onduidelijkheid en misverstanden zoveel mogelijk te voorkomen. dialoog met alle betrokkenen; in de eerste plaats streven wij naar samenwerking en overleg met de ouders, maar ook met andere betrokkenen wensen wij een dialoog aan te gaan. De Okkernoot is allerminst een eiland en, voor zover dit mogelijk is, helpen wij bruggen te bouwen naar de buitenwereld. mogelijkheden tot groei; wij zijn ervan overtuigd dat ook personen met een autismespectrumstoornis kunnen evolueren en willen gericht de ontwikkeling op diverse domeinen (zelfredzaamheid, vrije tijd, werk, communicatie, cognitieve mogelijkheden) stimuleren. In dit kader werken wij samen met diverse therapeuten, arbeidscoach en eenieder die de leefwereld kan vergroten. De Okkernoot houdt rekening met nieuwe wetenschappelijke inzichten, veranderende zorgvragen en maatschappelijke tendensen. In dit kader hechten we veel belang aan het vormen, opleiden en trainen van personeel. Ook trachten we onze werking voortdurend te evalueren en waar nodig bij te stellen. Moeilijkheden om zich te uiten of het gevoel niet begrepen te worden zijn veel voorkomend bij onze cliënten en kunnen leiden tot allerlei gedragsproblemen. Door de structuur, de dagbesteding en de communicatie zo goed mogelijk aan te passen aan de persoonlijke noden willen we hier preventief een antwoord op formuleren. Wanneer zich gedragsproblemen of agressie voordoen, gaan we zorgvuldig na welke maatregelen genomen kunnen worden. In de eerste plaats wil De Okkernoot een thuis zijn voor personen met een autismespectrumstoornis. Wij zijn ervan overtuigd dat een volgehouden engagement en een samenwerking met alle betrokkenen dit mogelijk maken.

PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)

PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) Dit Protocol wordt afgesloten tussen: Enerzijds het Koninklijk Instituut Woluwe Georges

Nadere informatie

In onze identiteitsverklaring stellen we ook dat respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid belangrijke fundamenten zijn.

In onze identiteitsverklaring stellen we ook dat respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid belangrijke fundamenten zijn. OC Broeder Ebergiste Leenstraat 31-35 9890 GAVERE-VURSTE 4. Kwaliteitssysteem 4.6. Gebruikersgerichte processen 4.6.5. Geldig vanaf: 01/01/2014 Verantwoordelijke procedure: Agogisch directeur Goedgekeurd

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander.

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander. 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Termen en definities Interne klachtencommissie: De klachtencommissie bestaat

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN /

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN / Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL DAGCENTRUM EN BEGELEID WERK Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine

Nadere informatie

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING Versie september 2013 Deze overeenkomst

Nadere informatie

Mobiel en ambulante woonbegeleiding

Mobiel en ambulante woonbegeleiding V.Z.W.OIKONDE BRUGGE heeft zijn maatschappelijk zetel te 8000 Brugge, Langestraat 72. Deze vzw werd bij beheersovereenkomst met het VAPH erkend dd. 01/01/2015 voor Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1/8 DOEL Het beschrijven op welke manier aan de SMK s voldaan wordt (SMK 3.7). RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1.Gebruikersgerichtheid (*) 1.1 Overleg tussen de gebruiker en de voorziening

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.1.1 De intakeprocedure voor het internaat en tehuis niet-werkenden

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.1.1 De intakeprocedure voor het internaat en tehuis niet-werkenden 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Toetsingskader Art 5. De voorziening kan een gebruiker niet weigeren op

Nadere informatie

Afhandelen van klachten van gebruikers Beoordeeld en goedgekeurd op : Proces-eigenaar: Algemeen Directeur

Afhandelen van klachten van gebruikers Beoordeeld en goedgekeurd op : Proces-eigenaar: Algemeen Directeur Doel Deze procedure legt de afspraken vast voor de afhandeling van klachten zodat: elke klacht wordt geregistreerd elke klacht wordt geanalyseerd op elke klacht feedback wordt gegeven op elke gegronde

Nadere informatie

SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN

SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN 1. GEBRUIKERSGERICHTHEID 1.1. Overleg tussen de gebruiker en de voorziening op individueel en collectief vlak 1.1.1 Informatierecht: De voorziening en de gebruiker

Nadere informatie

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):...

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):... PROTOCOL BEWONERS INCLUSIEF WONEN (IWO) Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine Van Camp, Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest, vertegenwoordigd door Erik Peirelinck,

Nadere informatie

Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding internaat/semi-internaat + 18

Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding internaat/semi-internaat + 18 Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding Versie september 2013 Deze

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten (PAB, PVC, DIO)

Charter collectieve rechten en plichten (PAB, PVC, DIO) Charter collectieve rechten en plichten (PAB, PVC, DIO) 1. Algemene bepalingen Dit charter werd goedgekeurd door de Raad van Toezicht dd 15.11.2012 en door de gebruikersraden dd 29/11/2012 (De Heuf), 18/10/2012

Nadere informatie

Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18

Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18 Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18 Versie september

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL TEHUIS WERKENDEN, TEHUIS NIET-WERKENDEN Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen:

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen.

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. 1 maart 2016 Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum Spermalie - Het

Nadere informatie

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):...

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):... PROTOCOL LOGEREN EN KORTOPVANG Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine Van Camp, Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest, vertegenwoordigd door Erik Peirelinck, directeur,

Nadere informatie

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Versie juni 2017 Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum

Nadere informatie

Collectieve rechten en plichten

Collectieve rechten en plichten Collectieve rechten en plichten 1. Identificatie van Hopperank vzw Benaming: Hopperank vzw Zetel: Gasthuisstraat 7 bus 7 1730 Asse Aard van de rechtsvorm van de rechtspersoon: vzw Datum en duur van de

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Charter rechten en plichten

Charter rechten en plichten Charter rechten en plichten Erkenning VZW De Luifel Dienst Begeleid Wonen De Luifel VZW, is door het Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap (VAPH) voor de zorgvorm Begeleid Wonen erkend. 1 Datum

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC)

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) Versie november 2015 PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge, Begeleidingscentrum

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: art. 72. Hoofdstuk 1. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: art. 72. Hoofdstuk 1. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap.

Nadere informatie

BEGELEIDINGSOVEREENKOMST AMBULANTE BEGELEIDING. Hier vertegenwoordigt door En te bereiken op het telefoonnummer

BEGELEIDINGSOVEREENKOMST AMBULANTE BEGELEIDING. Hier vertegenwoordigt door En te bereiken op het telefoonnummer BEGELEIDINGSOVEREENKOMST AMBULANTE BEGELEIDING Tussen het Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo gelegen te 1674 Bellingen, Kareelstraat 2, dat beheerd wordt door de V.Z.W. Provincialaat der Broeders van

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42 khb 4.6.02 - versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4,

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten

Charter van collectieve rechten en plichten Charter van collectieve rechten en plichten 1. Inleiding: Dit charter werd goedgekeurd door de raad van bestuur van VZW Martine Van Camp op 12 december 2013 en door de gebruikersraad op 3 december 2013.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Artikel 1: Algemene bepalingen Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de ouderraad van de Vrije Basisschool Sint Lambertus, Waversebaan

Nadere informatie

INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest

INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest 1 INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest Statuut van de instelling Het woonzorgcentrum Ter Biest is eigendom van en wordt beheerd door het OCMW van Grimbergen. De dagelijkse leiding is in handen

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren en de

Nadere informatie

Aansturend team: de huiscoördinator, de orthoagoog en de maatschappelijk werker

Aansturend team: de huiscoördinator, de orthoagoog en de maatschappelijk werker Versie k 1/6 Beoordeeld : C. Windels Paraaf : Goedgekeurd : R. Vanhoorne Paraaf : Geldig vanaf : 21 maart 17 DOEL De voorziening garandeert medezeggingschap aan de cliënten en de bewindvoerders en wilt

Nadere informatie

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst.

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. Hoewel de wet het ons niet letterlijk verplicht om een informatienota op te stellen,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DAGCENTRUM

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DAGCENTRUM DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DAGCENTRUM I. IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Artikel I.1. Tussen de ondergetekenden, Enerzijds de vzw Zonnestraal, afdeling dagcentrum, Kroonstraat 44 te 1750 Lennik, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN Van toepassing vanaf 01/04/2015 Van toepassing vanaf 01/04/2015 p. 1 1. IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement betreffende het Lokaal Overleg Kinderopvang

Huishoudelijk reglement betreffende het Lokaal Overleg Kinderopvang Huishoudelijk reglement betreffende het Lokaal Overleg Kinderopvang Artikel 1. Oprichting en doel Het lokaal overleg kinderopvang wordt opgericht als adviesraad van het lokaal bestuur overeenkomstig het

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR REGLEMENT VAN ORDE VAN DE COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR TITEL 1. Definities Artikel 1. Voor de toepassing van het reglement van orde wordt verstaan onder: 1 het decreet: het decreet van 13 juli 2001 betreffende

Nadere informatie

Student Information Networking

Student Information Networking I Algemene bepalingen Student Information Networking Huishoudelijk reglement Art. 1 : Voor de toepassingen van dit huishoudelijke reglement wordt begrepen onder: SIN : Student Information Networking, zoals

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT SENIORENADVIESRAAD BRUGGE ART. 1 DOELSTELLING De doelstelling van de Seniorenadviesraad Brugge is: Als een volwaardig contactorgaan

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK MFC Sint-Jozef

KWALITEITSHANDBOEK MFC Sint-Jozef Doel Deze procedure beschrijft hoe de individuele zorgvraag van elke gebruiker door de pedagogisch medewerkers wordt opgenomen en hoe deze finaal vorm krijgt in een individuele dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten. Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Charter collectieve rechten en plichten. Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Charter collectieve rechten en plichten Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 1. Identificatie Vzw Oranje organiseert zorg en bijstand aan

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe

Informatiebrochure De Kangoeroe De Kangoeroe - Vroegbegeleiding Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 1 Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Ouder en Kindcentrum Academia

Klachtenreglement Stichting Ouder en Kindcentrum Academia Klachtenreglement Stichting Ouder en Kindcentrum Academia KLACHTENREGELING Indien u niet tevreden bent, kunt u gebruik maken van ons klachtenreglement. Elke klacht wordt uiterst serieus behandeld en verbeterpunten

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van de Brabantse dienst voor thuisbegeleiding vzw Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) Erkenning thuisbegeleiding

Nadere informatie

De intake meerderjarigen

De intake meerderjarigen De intake meerderjarigen Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 2.. Gebruikers / 2.1 Opnames en doorverwijzingen / 2.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd: SA 18/11/2013 Geldigheidsdatum:

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Klachtenprocedure juli 2016 De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht door het reglement op de internetsite van de

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

2 Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie van de voorziening

2 Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie van de voorziening Charter collectieve rechten en plichten Medisch pedagogisch kinderdagverblijf Merlijn VZW 1 Identificatie van de voorziening Het charter collectieve rechten en plichten werd opgemaakt door de VZW Merlijn,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De verbruiker die een klacht aan de commissie voorlegt. Warmte: Warm water of tapwater bestemd voor ruimteverwarming of -koeling, sanitaire doeleinden

Nadere informatie

Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen (B.S. 10.11.2003) HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ouderraad Mater Dei Erps-Kwerps

Huishoudelijk Reglement Ouderraad Mater Dei Erps-Kwerps 1. Benaming Huishoudelijk Reglement Ouderraad Mater Dei Erps-Kwerps Onder de benaming "Ouderraad van de Vrije Basisschool Mater Dei te Erps-Kwerps wordt een feitelijke vereniging opgericht. 2. Zetel De

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Om na te gaan of je klachtenprocedure zinvol is kan je jezelf de volgende vragen stellen:

Om na te gaan of je klachtenprocedure zinvol is kan je jezelf de volgende vragen stellen: Leidraad omgaan met klachten : klachtenprocedure Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van ontevredenheid van een ouder over een aspect van de werking. Ze komt tot stand als het overleg tussen de

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Charter collectieve rechten en plichten

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en ambulante begeleiding, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn in Wetteren en de

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST AANVANG EN BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF, DE DAGOPVANG EN MOBIELE BEGELEIDING:

ZORGOVEREENKOMST AANVANG EN BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF, DE DAGOPVANG EN MOBIELE BEGELEIDING: ZORGOVEREENKOMST IDENTITEIT: Tussen VZW Jeugdzorg Ter Elst, met maatschappelijke zetel: Zandstraat 10 te 2570 DUFFEL vertegenwoordigd door Mevrouw Vanessa Janssens, Directeur Zorg en Mevrouw en/of Mijnheer..................................................

Nadere informatie

Charter rechten en plichten (versie D)

Charter rechten en plichten (versie D) Charter rechten en plichten (versie D) Gebruikte termen en afkortingen Charter rechten en plichten: algemeen geldende afspraken tussen De Luifel en cliënten. Dit document maakt deel uit van het protocol

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden 1. Toegetreden lid iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden. deze hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en kunnen niet tot lid van de Raad

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND

KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a) klacht: iedere uiting van onvrede over het beleid van de Stichting Landschapsbeheer

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dit exemplaar ondertekend terugbezorgen aan St.-Oda PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING I OVEREENKOMST MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) (-21 JAAR) 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Gegevens, hierna

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van Leystromen. Voor de

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

Deontologische commissie huishoudelijk reglement

Deontologische commissie huishoudelijk reglement Deontologische commissie huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 februari 2006 Bekendgemaakt op 23 februari 2006 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Algemeen Artikel 1 De deontologische

Nadere informatie