Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang"

Transcriptie

1 1 Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang van vzw Wonen en Werken voor personen met Autisme (maart 2013) 1 Identificatie van de voorziening Kortopvang De Okkernoot Repingestraat Vollezele Een realisatie van v.z.w. Wonen en Werken voor personen met autisme, erkend door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap op 1 januari 1998 als tehuis van kortverblijf voor 14 personen. 2 Doelgroep, doelstellingen en methodiek 2.1 Kortopvang De Okkernoot staat open voor alle personen met een handicap en/of een bijkomende gedragsproblematiek. Meer in het bijzonder is het (ped)agogische aanbod vooral gericht op personen met een stoornis uit het autismespectrum. Er zijn geen limiteringen qua leeftijd, geslacht of ideologie. 2.2 Door tijdelijke opvang te bieden aan de personen uit de doelgroep beoogt De Kortopvang De Okkernoot de volgende doelstellingen : - gezinsondersteunend werken : zowel kinderen als volwassenen die nog thuis wonen en die af en toe omwille van diverse redenen nood hebben aan een verblijf buiten het ouderlijk gezin. Deze personen proberen wij een zo aangenaam mogelijk verblijf te bezorgen, rekening houdend met hun interesses, hun mogelijkheden en beperkingen. Het opzetten van een langdurige begeleiding is hier niet haalbaar/wenselijk - crisisopvang verzorgen : bij een acute crisis kan er beroep gedaan worden op de kortopvang. Er wordt altijd één bed vrijgehouden om zo mogelijk op een dringende vraag te kunnen antwoorden. In eerste instantie is hier het bieden van een onmiddellijke opvang het belangrijkste doel afhankelijk van de situatie kan dit uitdraaien op een meer langdurige opvang waar dan ook een individueel handelingsplan en een individuele dienstverleningsovereenkomst voor uitgewerkt wordt - een meer langdurige opvang (drie tot zes maanden, eventueel verlengbaar) : voor personen die op zoek zijn naar een definitieve verblijfplaats. Voor deze personen wordt een individueel handelingsplan en een individuele dienstverleningsovereenkomst uitgewerkt 2.3 De dienstverlening is georganiseerd op maat van de cliënt. Op maat van de cliënt zorgen we voor : een geïndividualiseerd activiteitenaanbod alsook extra begeleiding in sociale situaties visualisering en andere vormen van verduidelijking zodat beperkingen in de communicatie het dagdagelijkse leven minimaal hinderen

2 2 een diversiteit van activiteiten met het oog op een zinvolle dagbesteding, met de nodige aandacht voor structuur en voorspelbaarheid integratie binnen de samenleving voor zover dit mogelijk is ; om een optimale integratie te bevorderen zoeken we naar samenwerking met personen en diensten buiten De Okkernoot 3 Opnamecriteria 3.1 Een opname kan pas: Na een interne intake-procedure waarbij er een grondige informatie-winning kan gebeuren over de cliënt (enkel bij spoedopnames kan hiervan worden afgeweken) Wanneer de gebruiker voldoet aan de criteria gesteld door de subsidiërende overheid Wanneer de gebruiker voldoet aan de interne opnamecriteria 3.2 Interne opnamecriteria: Kortopvang De Okkernoot neemt personen op met een mentale handicap en/of autismespectrumstoornissen. Voorrang wordt gegeven aan personen met een stoornis uit het autisme-spectrum. Een officiële diagnose van de gedragsproblematiek is niet noodzakelijk, wel moeten er aanwijzingen zijn dat de gebruiker nood heeft aan een opvang volgens de methodiek beschreven in punt 2.3. van het reglement van orde. Er is geen limitering qua leeftijd, geslacht, ernst van de handicap of ideologie. Vóór een eerste verblijf van langere duur kan gevraagd worden een dag op De Okkernoot door te brengen. De opname kan doorgaan op voorwaarde dat de gebruiker niet ziek is op het ogenblik van de gereserveerde periode. Personen met een motorische of sensoriële handicap of personen met een additionele medische problematiek kunnen enkel worden opgenomen indien hun bijkomende handicap geen specifieke organisatie van de leefomgeving vereist. Slaapkamers en badkamer bevinden zich op de eerste en tweede verdieping en zijn niet aangepast aan rolstoelgebruikers. Reservaties : na de intakeprocedure krijgen alle ouders per kwartaal een aanvraagformulier reservatie teneinde hun reservatie tijdig te kunnen aanvragen. De reservatieverantwoordelijke behandelt deze aanvragen en beantwoordt ze schriftelijk. Duurtijd reservaties tijdens de grote vakantie : er wordt een maximumtermijn voor opvang toegestaan van 14 aaneensluitende dagen. In uitzonderlijke gevallen kan na overleg beslist worden tot een langer verblijf. Opname langverblijvende kortverblijvers : langverblijvende gebruikers worden opgenomen met inachtname van een proefperiode van drie maanden. Wanneer tijdens de proefperiode blijkt dat de gebruiker niet langer voldoet aan de opnamecriteria of wanneer De Okkernoot geen antwoord meer kan bieden aan de hulpverleningsvraag, wordt een einde gesteld aan de opname met inachtname van een opzegtermijn in onderling overleg te bepalen door beide partijen. Bij gebrek aan akkoord geldt een opzegtermijn van 30 dagen. Er wordt overeengekomen dat ingeval van beëindiging van opname bij het einde van de proefperiode de verwijzer zich verbindt tot heropname van de gebruiker. 4 Heroriëntering en ontslag: Kortopvang De Okkernoot verbindt zich er toe de gebruiker niet vroeger te ontslaan dan afgesproken, tenzij: bij ernstige of besmettelijke ziekte of psychische- of gedragproblemen van de gebruiker die de normale werking van de kortopvang ingrijpend verstoort. In dat geval wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met de ouders of wettelijke vertegenwoordiger de gebruiker niet meer beantwoordt aan de opnamecriteria gespecificeerd in punt 3 van dit reglement van orde.

3 3 de gebruiker en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger de afspraken uit het protocol van verblijf en reglement van orde niet nakomt. bij herhaaldelijke weigering in te gaan op een redelijk voorstel tot permanente opvang bij overmacht, bv. ingeval te veel personeel ingevolge ziekte afwezig is en ook het stand-by personeel niet kan worden ingezet Bij beëindiging van de dienstverlening of ontslag door de voorziening verbindt kortopvang De Okkernoot zich ertoe mee te werken bij het zoeken naar een aangepaste zo nodig meer gespecialiseerde - opvang, zonder daarom een alternatieve verblijfplaats te garanderen. Bij vertrek op initiatief van een langverblijver (langverblijver is iemand die gedurende minimum 6 maanden gemiddeld 16 dagen/maand aanwezig is) dient een opzegtermijn van 3 maanden nageleefd te worden, tenzij met wederzijds akkoord een andere termijn wordt afgesproken. Het vertrek dient bij aangetekend schrijven aan de voorziening te worden betekend. De opzegging gaat in op de 1 e dag van de maand volgend op de maand waarin het ontslag betekend werd. Bij niet naleving van de opzeggingstermijn kan van de in gebreke zijnde partij een verbrekingsvergoeding gevorderd worden. Deze vergoeding wordt per dag dat men de voorziening vroeger verlaat berekend a rato van het verschil tussen de reglementair vastgestelde volledige dagprijs en de verminderde dagprijs met een maximumtermijn van dertig dagen, tenzij betrokkene aantoont dat de voorziening of de gebruiker het protocol niet heeft nageleefd. Klachten mbt eenzijdig ontslag van de gebruiker door de voorziening: zie punt Gebruikersraad De gebruikersraad is het orgaan dat de gebruikers vertegenwoordigt tegenover de voorziening. De namen en adressen van de leden van de gebruikersraad liggen ter inzage in De Okkernoot. Verkiezingen : In toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15/12/1993 organiseert de instelling om de vier jaar een samenstelling van de gebruikersraad. Alle ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers kunnen zich kandidaat stellen voor deelname aan de gebruikersraad. De gebruikersraad zal maximaal 9 leden tellen. De verkiezingen zullen dus slechts georganiseerd worden indien zich meer dan 9 kandidaten aanbieden. Per gebruiker kan slechts één kandidaat over stemrecht beschikken. De leden worden gerecruteerd uit de cliënten tehuis niet-werkenden, tehuis voor kortverblijf, persoonsvolgende convenanten en ambulante diensten. De zetelverdeling over de verschillende zorgvormen ziet er als volgt uit : - TNW-Vollezele : 2 leden - TNW-Halle : 2 leden - TNW-Denderwindeke : 2 leden - kortverblijf : 2 leden - ambulante diensten : 1 lid Bij gebrek aan kandidaten uit een zorgvorm kan de plaats ingenomen worden door een kandidaat uit een andere zorgvorm. De gebruikersraad bestaat uit minstens 3 leden. De raad is niet rechtsgeldig samengesteld wanneer deze geen 3 leden telt. In dit geval wordt een nieuwe samenstellingsronde georganiseerd na een verloop van twee jaar. Het mandaat van een lid vervalt - bij het verstrijken van een mandaat

4 4 - indien het lid de voorziening verlaat - bij ontslag van het lid. In de laatste twee gevallen kan, op initiatief van de gebruikersraad en in overleg met de voorziening een andere gebruiker of wettelijke vertegenwoordiger verkozen worden, die het vrijgekomen mandaat verderzet. Organisatie Na de installatie van de gebruikersraad zal deze overgaan tot de verkiezing voor een periode van vier jaar van : - een voorzitter - een secretaris - een afgevaardigde bij de Raad van Bestuur - een afgevaardigde bij de Klachtencommissie Alle verkozen leden kunnen zich voor deze mandaten kandidaat stellen. Uittredende mandatarissen kunnen zich voor eenzelfde of een andere functie verkiesbaar stellen. De verkiezing gebeurt, bij voorkeur, tussen leden die zich voorafgaandelijk kandidaat gesteld hebben. De verkiezing gebeurt met een gewone meerderheid. Indien door twee kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald wordt, zal er tussen hen beiden een nieuwe stemming gehouden worden. Bij nieuwe gelijkheid van stemmen zal de oudste van de twee kandidaten de functie waarnemen. Het huishoudelijk reglement wordt voorgelegd. Er kunnen wijzigingen worden aangebracht. Op de eerstvolgende vergadering wordt het huishoudelijk reglement door alle leden en directie ondertekend. Werking De vergaderingen worden op vooraf bepaalde data gehouden in de instelling. Per kalenderjaar worden er drie vergaderingen gehouden. Er is geen minimum aantal leden vereist voor een gewone vergadering. Er moeten echter minstens de helft van de leden aanwezig zijn om eventuele beslissingen te nemen. Zij worden voorgezeten door de voorzitter en bij zijn afwezigheid door de afgevaardigde bij de Raad van Bestuur. Er wordt voor elke vergadering een agenda opgesteld. Alle punten die de gebruikers aanbelangen kunnen op de agenda geplaatst worden. Zij worden ten laatste 7 dagen voor de geplande vergadering aan de voorzitter opgegeven en met de uitnodiging aan alle leden verstuurd. Mits akkoord van de leden zullen de directeur en de orthopedagogen op de vergaderingen aanwezig zijn om eventuele toelichtingen te geven over sommige punten, zij hebben echter geen stemrecht. Voorstellen worden aanvaard bij consensus. Indien geen akkoord bij consensus bereikt wordt zal een stemming bij handopsteken gehouden worden. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter de uitslag bepalen. Bevoegdheden en rechten Informatie De gebruikersraad heeft het recht om overleg te plegen met de voorziening over het informatierecht en het adviesrecht. De instelling verstrekt aan de gebruikersraad de informatie aangaande : - beslissingen die rechtstreeks met de woon- en leefsituatie van de gebruikers te maken hebben, - alle andere elementen die de gebruikers als groep aanbelangen, - de jaarrekeningen via uitnodiging op de algemene vergadering

5 5 Adviesrecht en recht op antwoord De gebruikersraad heeft het recht om op eigen initiatief advies uit te brengen of vragen te stellen over alle aangelegenheden, die te maken hebben met de verhouding instelling gebruikers. De gebruikersraad heeft hoorrecht en de directie heeft antwoordplicht omtrent elk onderwerp waarover de gebruikersraad een standpunt aan de verantwoordelijken van de instelling wenst mee te delen. De termijn waarbinnen het antwoord wordt voorzien, wordt telkenmale bepaald op de vergadering waarop een vraag wordt gesteld. In principe is dit de eerstvolgende vergadering. Overleg Er is voorafgaand overleg tussen de voorziening en de gebruikersraad inzake - wijzigingen in het Reglement van Orde, - belangrijke wijzigingen in de woon- en leefsituatie, - wijzigingen in het concept van de instelling, - Protocol van Verblijf, - het organiseren van evenementen waarbij de bewoners betrokken worden, - het opstellen en wijzigen van procedures waarin de gebruikersraad betrokken partij is. De nieuw samen te stellen gebruikersraad wordt georganiseerd door de voorziening in samenwerking met de ouder- of bewonersraad, indien deze in de voorziening bestaan. Een afgevaardigde van de gebruikersraad wordt als waarnemer uitgenodigd voor de vergaderingen van de Raad van Beheer van de inrichtende macht van de voorziening voor de besprekingen van die aangelegenheden die betrekking hebben op de voorziening. De afgevaardigde is zoals de andere leden van de Raad van Beheer ertoe gehouden het geheim van de beraadslagingen te bewaren als problemen ter sprake komen waar o.m. de bescherming van de privacy van een personeelslid of bewoner in het geding is. Bij het doorgeven van informatie aan de gebruikersraad moet het recht op informatie getoetst worden aan andere rechten of waarden die prioritair kunnen zijn. De afgevaardigde beschikt niet over stemrecht in de raad van bestuur. Klachten over het niet naleven v.d. bepalingen van het collectief overleg: zie punt Indienen van klachten, suggesties en bemerkingen 6.1. Mondelinge signalen Opmerkingen of signalen die verwijzen naar een ongenoegen m.b.t. de dienstverlening (ongenoegen m.b.t. een behandeling of bejegening die door de gebruiker als onjuist wordt ervaren of wanneer een afspraak niet wordt nagekomen). Het signaal kan door eenieder op het werkveld worden geuit. Het signaal wordt behandeld op het niveau waar het ongenoegen zich afspeelt. mondelinge signalen worden door de gebruiker en/of vertegenwoordiger van de gebruiker meegedeeld aan de begeleiding en/of directie de begeleiding signaleert het signaal op het team volgens de aard van het signaal wordt door begeleiding, team en directie naar een passende oplossing gezocht deze oplossing wordt binnen de 30 dagen meegedeeld aan de gebruiker en/of diens vertegenwoordiger (dit kan gebeuren door directie en/of teamverantwoordelijke) een tweetal maanden na het antwoord wordt bij de gebruiker nagegaan of de geboden oplossing effectief is

6 Schriftelijke klachten Een schriftelijke klacht is een schriftelijk geformuleerde uiting van ontevredenheid, uitgaande van gebruikers, personeel of externe medewerker m.b.t. de dienstverlening. De schriftelijke klacht wordt steeds gericht aan de directie. Van de schriftelijke klacht wordt akte genomen in het klachtenregister. Enkel een met expliciete vermelding van de bewoording schriftelijke klacht wordt gelijkgesteld aan de behandeling van een schriftelijke klacht. de gebruiker formuleert zijn klacht schriftelijk tav de directie. Deze laatste maakt hiervan melding in een klachtenregister de klacht kan steeds worden ingetrokken binnen de 30 dagen wordt deze schriftelijk beantwoord als de voorgestelde oplossing bevredigend is zal één tot twee maanden na kennisgeving van het antwoord op de klacht wordt door directie en/of teamverantwoordelijke gepeild worden naar de tevredenheid met de geboden oplossing. Een en ander, nl. het binnenkomen van de klacht, het beantwoorden van de klacht, het checken van de tevredenheid m.b.t. de geboden oplossing wordt schematisch bijgehouden op het document opvolging klachten. Het document overzichtslijst binnenkomende klachten vermeldt de aard van de klacht en de periode waarbinnen de klacht geformuleerd werd. Dit document vormt een aanzet tot en betekent op zich reeds een middel tot het nemen van corrigerende en preventieve maatregelen. als de voorgestelde oplossing bevredigend is, is het probleem opgelost en wordt dit dienovereenkomstig aangeduid op het document opvolging klachten. bij niet voldoening kan de gebruiker de klacht schriftelijk formuleren tnv de klachtencommissie. Deze bestaat uit een vertegenwoordiger van de bestuurraad en een vertegenwoordiger van de adviesraad. deze commissie behandelt de klacht, hoort alle betrokken partijen en poogt ze te verzoenen. Zij deelt binnen de dertig dagen haar oordeel aangaande de klacht schriftelijk mee aan de indiener en aan de voorziening. Indien beide leden van de klachtencommissie het niet eens zijn over het uit te brengen oordeel, worden beide standpunten meegedeeld indien de klacht grondig wordt bevonden moet de voorziening binnen de 30 dagen na meedeling van het oordeel van de klachtencommissie aan de indiener meedelen welk gevolg hieraan werd gegeven indien de klacht ongegrond werd bevonden door de klachtencommissie deelt deze laatste haar standpunt mee aan de indiener indien de afhandeling van de klacht overeenkomstig vorenstaande modaliteiten de indiener nog steeds geen voldoening schenkt, kan deze zich schriftelijk wenden tot de leidend ambtenaar van het Vlaams Fonds, dienagaat of de voorziening al dan niet de reglementering heeft nageleefd en die in het laatste geval de nodige maatregelen treft met het oog op de naleving van de reglementering. 6.3 Klachten over het niet naleven van de bepalingen van het collectief overleg: Klachten over het niet naleven van de bepalingen van het collectief overleg worden schriftelijk gemeld aan de leidende ambtenaar van het VAPH. 6.4 Klachten mbt eenzijdg ontslag van de gebruiker door de voorziening: Bij niet akkoord door de cliënt ingeval van eenzijdig ontslag door de voorziening kan de gebruiker of zijn vertegenwoordiger de betwisting binnen 30 dagen voorleggen aan de klachtencommissie. In dit geval moet vooraf geen schriftelijke klacht worden neergelegd bij de directie. Voor de behandeling van de betwisting van het ontslag of de beëindiging van de ondersteuning wordt de klachtencommissie uitgebreid met een onafhankelijke derde.

7 7 De klachtencommissie hoort alle betrokken partijen en poogt ze te verzoenen binnen de dertig dagen nadat ze de betwisting van het ontslag of van de beëindiging van de ondersteuning ter behandeling voorgelegd heeft gekregen. Het resultaat van een verzoening wordt opgenomen in de individuele dienstverleningsovereenkomst. Als dat nodig is wordt onderzocht of in samenwerking met een andere voorziening de continuïteit van de ondersteuning verzekerd kan worden. Die samenwerking wordt opgenomen inde individuele dienstverleningsovereenkomst. Als de bemiddeling van de klachtencommissie niet resulteert in een gepaste oplossing binnen de voorziening, verbindt de voorziening er zich toe mee te werken bij het zoeken naar een gepaste oplossing. 6.5 Klachten ivm beheer van gelden De toezichtsraad ziet erop toe dat bij het onderzoek van een individuele klacht de anonimiteit van de indiener van de klacht en het geheim van het onderzoek worden bewaard. Als uit het onderzoek blijkt dat de klacht ongegrond is, wordt de indiener van de kalcht hiervan verwittigd met mededeling van de redenen waarom de toezichtsraad de klacht ongegrond oordeelt. Als uit het onderzoek blijkt dat de klacht gegrond is, wordt zij met de beheerder(s) van gelden besproken en worden zo nodig bijsturingsmaatregelen afgesproken. De indiener van de klacht wordt hiervan verwittigd. Indien tenminste twee leden van de toezichtsraad van oordeel zijn dat de klachten moeten worden aanhangig gemaakt bij het Fonds, of, indien de bijsturingsmaatregelen niet worden nageleefd, wordt de leidend ambtenaar van het Fonds hiervan in kennis gesteld. Tegelijk worden ook de voorzieningen, de beheerder van gelden en de indiener van deklacht ervan in kennis gesteld. De leidend ambtenaar van het Fonds neemt binnen de drie maanden na de kennisgeving daaromtrent een beslissing, zo nodig na de betrokken persoon of voorziening gehoord te hebben of na de bijkomende onderzoekingen die hij nodig acht. Deze beslissing wordt aan de betrokken voorziening meegedeeld. Een copie ervan wordt aan de indiener van de klacht toegestuurd. Deze beslissing kan een verwittiging of het doorverwijzen van de klacht naar de raad van bestuur van het Fonds omvatten. 7 Wederzijdse rechten en plichten 7.1 Inzage in het kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek ligt ter inzage op de voorziening. Op ieder ogenblik kan de gebruiker op eenvoudig verzoek dit handboek digitaal of gedrukt inkijken. 7.2 Religieuze en filosofische overtuiging De Okkernoot waarborgt de eerbiediging van de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging van de gebruiker voor zover de werking van de voorziening en de integriteit van de medegebruikers en personeel niet in het gedrang komen 7.3 Vrijheid en privacy De Okkernoot waarborgt de eerbiediging van de vrijheid en privacy, de veiligheid en de gezondheid van de gebruiker. Behalve aan daartoe bevoegde overheidsinstanties worden geen namen of identificeerbare gegevens aan derden meegedeeld. De personeelsleden zijn gehouden tot het beroepsgeheim.

8 8 7.4 Veiligheid en gezondheid De Okkernoot waarborgt de veiligheid en de gezondheid van de gebruiker voor zover de werking van de voorziening en de integriteit van de medegebruikers en personeel niet in het gedrang komen. 7.5 De wettelijke vertegenwoordiger en/of belangrijk betrokken derde heeft het recht zo volledig mogelijk geïnformeerd te worden omtrent alle aangelegenheden in verband met de opvang en begeleiding van de gebruiker die hem/haar rechtstreeks aanbelangen. 7.6 Persoonlijke bezittingen Mits voorafgaand akkoord van de voorziening is het de gebruiker-langverblijvertoegelaten persoonlijke meubels en voorwerpen in zijn kamer te plaatsen. De voorziening kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van deze bezittingen. De herstellings- of onderhoudskosten ervan zijn ten laste van de gebruiker. Inventaris duurzame persoonlijke goederen : binnen de zes maanden na aanvang van de opvang zal een inventaris duurzame persoonlijke goederen worden opgesteld. Actualisatie van deze inventaris zal gebeuren ten tijde van de jaarlijkse bespreking individueel handelingsplan en individuele dienstverleningsovereenkomst. 7.7 Tenzij in geval van overmacht, verbindt Kortopvang De Okkernoot zich ertoe om steeds voorafgaand overleg te plegen met de wettelijke vertegenwoordiger inzake: wijzigingen van het handelingsplan of de individuele dienstverleningsovereenkomst; te treffen maatregelen omwille van de evolutie van de fysieke of psychische toestand van de gebruiker; wijzigingen in de individuele woon- en leefsituatie waarbij rekening gehouden wordt met de feiten en omstandigheden die tot deze wijzigingen hebben geleid. 7.8 De wettelijke vertegenwoordiger respecteert het algemeen beleid van Kortopvang De Okkernoot en engageert zich om hieraan positief mee te werken. Hij/zij kan altijd terecht bij de directie met vragen, opmerkingen of aanbevelingen over het algemeen beleid. 8 Verzekerde risico s In het belang van de gebruikers en van de goede werking van de voorziening worden door de voorziening volgende verzekeringscontracten afgesloten : a. Brandverzekering (gebouwen, inboedel en persoonlijke bezittingen) Vollezele : Fortis AG Polis : Halle: Fortis AG Polis: b. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van personeel en gebruikers inclusief vrijwilligers die bij de werken worden betrokken (BA bestuurders rusthuizen/vi/mpi). Maatschappij : AXA Polis : c. Autoverzekering van voertuigen van personeel die in dienstverband rijden (omnium opdrachten) Maatschappij : AXA Polis : d. Verzekering arbeidsongevallen Maatschappij : AXA Polis :

9 9 e. Verzekering vrijwillige medewerkers (AO Gemeenrecht) Maatschappij : AXA Polis : f. Verzekering verblijfinrichtingen Maatschappij : AXA Polis : Contactgegevens: Klachtencommissie/onafhankelijke derde: Voorzitter: dhr. Jan Houthuys Afgevaardigde tehuis: dhr. André Cornille (verslag gebruikersraad dd. 25/06/12) Afgevaardigde raad van bestuur: mevr. Magda Houben Onafhankelijke derde: dhr. Piet Vandenbosch (BVR 04/02/11) - enkel ingeval van onenigheid mbt ontslag cliënt. 10.Wijzigingen aan het charter Het reglement van orde kan enkel aangepast of gewijzigd worden : omwille van wijzigingen in de wetgeving terzake. Wijzigingen aan de inhoud van het reglement van orde tengevolge van overheidsbeslissingen zijn automatisch van kracht. Ze worden niet voor advies aan de adviesraad voorgelegd ; na overleg met de adviesraad voor iedere interne aangelegenheid. Het advies van de adviesraad is niet bindend. Alle wijzigingen aan het reglement van orde zijn van toepassing op alle eerder ondertekende reglementen. Bij iedere reservatie wordt de wettelijk vertegenwoordiger gevraagd de kennisname van wijzigingen aan het reglement van orde te ondertekenen. Het document is te raadplegen op de website of is verkrijgbaar op eenvoudig verzoek. Datum eerste ondertekening:. (enkel voor cliënten die werden opgevangen vóór 1/7/2013) Opgemaakt in tweevoud te. op. Gebruiker en/of wettelijke vertegenwoordiger Directie

10 10 Onze visie De Okkernoot is een gespecialiseerde voorziening voor personen met een autismespectrumstoornis. De Okkernoot bestaat uit een kortverblijf, een tehuis niet-werkenden en diensten inclusieve ondersteuning. Daarnaast is ook begeleiding van personen met een persoonsvolgend budget of met een persoonlijk assistentiebudget mogelijk. De Okkernoot stelt het welbevinden van de cliënt centraal. Dit impliceert dat we onze zorg differentiëren, m.a.w. afstemmen op persoonlijke wensen en noden. Om hierop zicht te krijgen luisteren en kijken we naar onze cliënt en zijn netwerk, en hebben we oog voor zijn geschiedenis en zijn perspectief. Respect voor de eigenheid, inspraak en privacy zijn basiswaarden in onze werking. De Okkernoot hanteert een holistisch mensbeeld. Uiteraard heeft een autismespectrumstoornis een verregaande invloed op alle domeinen van het menselijk leven. Wij willen zo goed mogelijk tegemoet komen aan de specifieke noden die een autismespectrumstoornis met zich meebrengt. Daarom hechten wij zeer veel belang aan: nabijheid van begeleiding; deskundige begeleiding creëert een veilig en warm klimaat dat steunt op drie peilers, nl. structuur, zinvolle dagbesteding en aangepaste communicatie. 1. structuur; een kader met vaste ankerpunten biedt houvast en voorspelbaarheid, grenzen laten toe dat veiligheid en vertrouwen geen loze begrippen zijn. 2. zinvolle dagbesteding; vanuit de overtuiging dat dit essentieel is voor het welbevinden, voorzien wij een gevarieerde dagbesteding met oog voor persoonlijke interesses en draagkracht. 3. aangepaste communicatie; wij willen een taal hanteren die optimale communicatie en contact mogelijk maakt. Wij sluiten aan bij het individuele ontwikkelingsniveau van de cliënt om de interactie te stimuleren. duiden van gedrag; omdat wij ons bewust zijn van de beperkte mentalisatiemogelijkheden willen wij de intenties en de gevolgen van gedrag, zowel van onze cliënten als van anderen, expliciteren om onduidelijkheid en misverstanden zoveel mogelijk te voorkomen. dialoog met alle betrokkenen; in de eerste plaats streven wij naar samenwerking en overleg met de ouders, maar ook met andere betrokkenen wensen wij een dialoog aan te gaan. De Okkernoot is allerminst een eiland en, voor zover dit mogelijk is, helpen wij bruggen te bouwen naar de buitenwereld. mogelijkheden tot groei; wij zijn ervan overtuigd dat ook personen met een autismespectrumstoornis kunnen evolueren en willen gericht de ontwikkeling op diverse domeinen (zelfredzaamheid, vrije tijd, werk, communicatie, cognitieve mogelijkheden) stimuleren. In dit kader werken wij samen met diverse therapeuten, arbeidscoach en eenieder die de leefwereld kan vergroten. De Okkernoot houdt rekening met nieuwe wetenschappelijke inzichten, veranderende zorgvragen en maatschappelijke tendensen. In dit kader hechten we veel belang aan het vormen, opleiden en trainen van personeel. Ook trachten we onze werking voortdurend te evalueren en waar nodig bij te stellen. Moeilijkheden om zich te uiten of het gevoel niet begrepen te worden zijn veel voorkomend bij onze cliënten en kunnen leiden tot allerlei gedragsproblemen. Door de structuur, de dagbesteding en de communicatie zo goed mogelijk aan te passen aan de persoonlijke noden willen we hier preventief een antwoord op formuleren. Wanneer zich gedragsproblemen of agressie voordoen, gaan we zorgvuldig na welke maatregelen genomen kunnen worden. In de eerste plaats wil De Okkernoot een thuis zijn voor personen met een autismespectrumstoornis. Wij zijn ervan overtuigd dat een volgehouden engagement en een samenwerking met alle betrokkenen dit mogelijk maken.

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe

Informatiebrochure De Kangoeroe De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn in Wetteren en de

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 31 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97 Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 3550 Heusden-Zolder Telefoon:

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

kinderen in afzondering

kinderen in afzondering checklist kinderen in afzondering Kinderrechtencommissariaat dossier Hoe gaan voorzieningen om met het afzonderen van kinderen en jongeren? Welke vragen en bekommernissen leven er? Is er een juridisch

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie