advieswijzer Geachte relatie,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "advieswijzer Geachte relatie,"

Transcriptie

1 advieswijzer Geachte relatie, U heeft ervoor gekozen, of overweegt dit te doen, één of een aantal van uw belangen te laten behartigen door Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. Een goede beslissing: voor uw verzekeringszaken bent u bij ons aan het juiste adres. Openheid van en voor u: De openheid die wij nastreven is tweeledig. Van onze kant informeren wij u over alle aspecten van onze dienstverlening, van onze medewerkers en ons kantoor tot en met de procedures bij premiebetaling en uitkeringen. Maar ook van uw kant hebben wij behoefte aan duidelijkheid. Een helder en actueel beeld van uw situatie leidt tot een concreet en deskundig advies. Kwaliteitsadvies: De zakelijke en particuliere cliënt krijgt inzicht in onze activiteiten en de door ons geadviseerde verzekeringsproducten en de wijze waarop wij service bieden. Onze dienstverlening hebben wij in kaart gebracht door middel van een advieswijzer. Hierin kunt u lezen wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u mogen verlangen. Heldere advisering: Onze dienstverlening staat in het teken van transparantie, duidelijkheid en concrete adviezen, waaruit onze toegevoegde waarde voor u blijkt. Op onze website (www.oosthoek.nl) treft u een overzicht van onze dienstverlening aan. Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die u kunt raadplegen en downloaden van onze website of u op eerste verzoek zullen worden toegezonden. Aarzelt u niet voor nadere informatie en toelichting contact met ons op te nemen. Met vriendelijke groet, Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. G.L. Oosthoek Advieswijzer Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. Inhoudsopgave A. Inleiding 2 B. Wie zijn wij? 2 C. Onze diensten 2 Algemeen 2 C1. Schadeverzekeringen 2 C2. Levensverzekeringen 3 C3. Hypotheken 3 D. Wat wij van u verwachten 4 E. De premie 4 E1. Incasso door Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. 4 E2. Incasso door de verzekeraar 4 E3. Afspraken rondom de premiebetaling 4 F. Onze relatie met verzekeraars 4 G. Hoe wij worden beloond 5 G1. Beloning op basis van provisie 5 G2. Beloning op basis van declaratie 5 H. Onze kwaliteit 5 I. Beëindiging van de relatie 5 J. Klachten 5 K. Algemene bedrijfsvoorwaarden 5 L. Vragen 5 M. Bereikbaarheid 6

2 Advieswijzer Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. A. Inleiding 1. Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening, alsmede aan uw vertrouwen als belangrijke relatie. Op 1 januari 2006 is de Wet financiële dienstverlening (Wfd) in werking getreden die vereist dat zowel de zakelijke als de particuliere klant voorafgaand aan het totstandkomen van een overeenkomst informatie krijgt over de dienstverlening die de financiële dienstverlener biedt. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) zullen nagenoeg alle regels en voorschriften voor de financiële markten en het toezicht daarop worden samengebracht. In deze advieswijzer vindt u informatie over de diensten die wij als Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. verlenen. 2. In deze advieswijzer en in onze voorlichting geven wij invulling aan deze wettelijke vereisten. 3. De complete tekst van de Wet financiële dienstverlening kunt u vinden op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM): B. Wie zijn wij? 1. Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. is bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is om samen met u een inventarisatie te maken van de risico s waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico s verzekerd kunnen en moeten worden. Hierbij geven wij adviezen over welke verzekeringen naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. 2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekering onderbrengt. 3. Ons kantoor is opgericht in C. Onze diensten Algemeen Uit hoofde van ons werk beschikken wij over tal van vertrouwelijke gegevens van u. In overeenstemming met de voorschriften in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen deze beslist niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld. Wij kunnen u adviseren op het gebied van: 1. Schadeverzekeringen. Met deze verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt voor het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoekraakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis, etc. U kunt hierbij denken aan ziektekostenverzekeringen, arbeidsongeschiktheids- en verzuimverzekeringen, reisverzekeringen, autoverzekeringen en brandverzekeringen of verzekeringen die een uitkering in het vooruitzicht stellen, wanneer u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. 2. Levensverzekeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen (individueel of collectief), lijfrentekapitaal of voor de aflossing van een schuld. Voorbeelden zijn: koopsompolis, een lijfrenteverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering. 3. Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop van uw woning naadloos aansluit bij uw persoonlijke situatie, uw financiële mogelijkheden en persoonlijke wensen. C1. Schadeverzekeringen Indien u ons inschakelt kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: 1. Wij maken op basis van door u verstrekte gegevens een klantenprofiel en een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u met betrekking tot welk deel van de risico s die u zou kunnen verzekeren en welke risico s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen. 2. Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen. 3. Wij geven u tips en adviezen zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daardoor mogelijk premie bespaart of een hoge premielast voorkomt. 4. Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig, verzekert. 5. Wij lopen met u, mits u dat op prijs stelt, de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies, teneinde u te helpen bij de keuzen van voorwaarden zodat deze het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden. 6. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering. 7. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering juist, correct en volledig is ingevuld. 8. In een later stadium controleren wij of de polis, die wij namens u van de verzekeraar ontvangen, conform uw aanvraag is opgemaakt. 9. Indien noodzakelijk en/of gewenst kunnen wij een voorlopige dekking, eerst na overleg met en instemming van - de betreffende verzekeraar(s), voor u verzorgen. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. De acceptatie door verzekeraar kan enige tijd vergen aangezien soms aanvullende informatie onontbeerlijk is. Indien precies in deze periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Verzekeraars zijn overigens niet in alle situaties en/of voor bepaalde specifieke verzekeringen bereid een voorlopige dekking te verlenen. 10. In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen. 11. Wij controleren de premies die verzekeraars bij u in rekening brengen. 12. Wij archiveren uw gegevens in uw persoonlijk dossier. 13. Naar aanleiding van de periodieke contacten tussen u en ons, spannen wij ons in om ervoor te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden. 14. Mocht u schade ondervinden dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij en experts. 15. Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij die maatregelen namens u treffen, die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering. 2

3 C2. Levensverzekeringen Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekering kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: 1. Wij maken op basis van door u verstrekte gegevens een klantenprofiel, een inventarisatie van uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u reeds heeft. Desgewenst onderzoeken wij tevens welke voorzieningen u hebt getroffen voor uw pensioen. 2. Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico s u kunt verzekeren en welke risico s u zelf kunt dragen. 3. Ons advies houdt rekening met de fiscale aspecten klevend aan uw persoonlijke situatie. 4. Wij geven u informatie over de verschillen in verzekeringen en voorwaarden. Hierbij geven wij u relevante informatie, gebaseerd op de volgens de betreffende financiële instelling(en) verstrekte opgaven en voorwaarden, over de kosten en het te verwachten rendement, in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt. 5. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering. 6. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering juist, correct en volledig is ingevuld. 7. In een later stadium controleren wij of de polis, die wij namens u van de verzekeraar ontvangen, conform uw aanvraag is opgemaakt. 8. Indien gewenst, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring. 9. Indien noodzakelijk en/of gewenst kunnen wij een voorlopige dekking, eerst na overleg met en instemming van - de betreffende verzekeraar(s), voor u verzorgen. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. De acceptatie door verzekeraar kan enige tijd vergen aangezien soms aanvullende informatie onontbeerlijk is. Indien precies in deze periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Verzekeraars zijn overigens niet in alle situaties en/of voor bepaalde specifieke verzekeringen bereid een voorlopige dekking te verlenen. 10. Wij archiveren uw gegevens in uw persoonlijk dossier. 11. Naar aanleiding van de periodieke contacten tussen u en ons, spannen wij ons in om ervoor te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden. 12. Wij informeren u over ingrijpende wijzigingen van voor u relevante wetgevingen. Indien u wenst kennis te nemen van de eventueel uit deze wijzigingen voortvloeiende consequenties analyseren wij of deze wijzigingen specifiek van belang zijn voor uw individuele situatie. 13. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in de wijze waarop de spaarpremies door de financiële instellingen worden belegd, begeleiden wij op verzoek de correspondentie en/of communicatie met de betreffende financiële instelling. 14. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiële consequenties van deze voortijdige beëindiging. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering. 15. Ook kunnen wij u bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan. 16. Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging. 17. Wij toetsen de uitkering aan de hand van de polisvoorwaarden zoals die voor u gelden. 18. Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van verzekerde zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of aan uw erfgenamen te verrichten. C3. Hypotheken Indien u ons inschakelt op dit gebied kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: 1. Wij maken op basis van door u verstrekte gegevens een klantenprofiel, een inventarisatie van uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke (financiële) voorzieningen u hebt. 2. Wij brengen uw financiële positie in kaart, zoals uw huidige inkomsten en vaste uitgaven. 3. Wij inventariseren uw mogelijkheden met betrekking tot de hoogte van het benodigde (hypothecaire) krediet. Daarna beoordelen wij, samen met u, of het aangaan van een kredietovereenkomst in uw situatie verantwoord is. 4. Wij onderzoeken welke hypotheek- en/of kredietvormen voor u van toepassing kunnen zijn en overleggen met u welke vorm uiteindelijk door u wordt gekozen. Daarbij geven wij u informatie over de voor- en nadelen van de verschillende hypotheek- en kredietvormen. 5. Ons advies houdt rekening met de fiscale aspecten klevend aan uw persoonlijke situatie. 6. Wij geven u informatie over de verschillen in hypotheekvormen, hypotheekverzekeringen, tarieven en voorwaarden. 7. Wij informeren en adviseren u omtrent de mogelijkheden voor dekking van het overlijdensrisico ter aflossing van de schuld bij voortijdig overlijden. 8. Wij informeren en adviseren u omtrent de mogelijkheden voor de verzekering van het arbeidsongeschiktheidsrisico, voor bijvoorbeeld een aanvullende uitkering in het geval van inkomstenderving of een gehele of gedeeltelijke uitkering van de maandelijkse lasten. 9. Wij informeren u over de verschillende mogelijkheden voor aflossing van het (hypothecaire) krediet. 10. Ingeval de aflossing geschiedt door middel van een levensverzekering, kunt u van ons de dienstverlening verwachten als onder C Wij controleren met u of de aanvraag voor de geldlening juist, correct en volledig is ingevuld en volledig aansluit bij uw keuze. Indien van toepassing onderhandelen wij, ook tussentijds, voor u met de geldverstrekker over bezwarende extra voorwaarden. 12. Wij controleren samen met u of het dossier alle door de geldverstrekker gevraagde bijlagen en documenten bevat. 13. Ingeval van een hypothecair krediet kunnen wij, in overleg met u, zorgdragen dat het tot hypothecaire zekerheid dienende onderpand door derden wordt getaxeerd. De kosten van de taxatie zijn voor uw rekening. 14. Wij doen ons best u behulpzaam te zijn bij het onvoorwaardelijk door de betreffende financiële instelling laten accepteren van de hypotheek voor het verstrijken van de eventuele ontbindende voorwaarden in de koopakte. Het niet of tijdig inroepen van de ontbindende voorwaarde(n) is en blijft wel te allen tijde uw persoonlijke verantwoordelijkheid. 15. In geval van een hypothecair krediet controleren wij of de stukken voor het opstellen van de notariële akte door de kredietverstrekker tijdig bij de notaris worden aangeleverd. 16. Wij archiveren uw gegevens in uw persoonlijk dossier. 17. Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen van algemene aard voordoen, informeren wij u over deze wijzigingen. Indien u daar prijs op stelt gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn voor uw individuele situatie. 3

4 D. Wat wij van u verwachten 1. U stelt aan onze dienstverlening zeer hoge eisen en verwacht van ons de juiste en goede adviezen. Daar tegenover is het voor ons belangrijk en noodzakelijk dat u ons juist en volledig informeert. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is de schade niet of niet geheel te vergoeden. 2. Hebt u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder-, of juist oververzekering. 3. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico s onverzekerd blijven. 4. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aanschaf van kostbare zaken, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekering. 5. Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval dat u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij in dat geval door u op de hoogte gehouden van communicatie met de verzekeraar. 6. Wij vragen u de gegevens van te ontvangen bescheiden zorgvuldig te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. 7. Dat u steeds naar waarheid documenten (zoals aanvraagformulieren) invult. Dat u offertes zorgvuldig beoordeelt en contracten rechtsgeldig ondertekent. 8. Op grond van de Wet Identificatie bij Dienstverlening en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties bent u verplicht u middels een geldig paspoort of rijbewijs te legitimeren. In geval van een rechtspersoon dient aanvullend een gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel te worden overlegd. E. De premie Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd. E1. Incasso door Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. 1. Indien wij u laten weten dat de door u verschuldigde premie of inleg door ons namens de verzekeringsmaatschappijen bij u zal worden geïncasseerd, kunt u kiezen voor een aantal wijzen van betaling: a) betaling door u per bank of giro, b) automatische afschrijving van bank of giro. 2. U kunt ons of verzekeraar machtigen de premie of inleg via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten afschrijven. 3. Automatische afschrijving gebeurt op een vast, vooraf aan u bekendgemaakt, moment. 4. Premies en inleg worden in principe per jaar betaald. 5. In overleg met ons kunt u afwijken en kiezen voor een andere betalingsfrequentie. 6. Over de eventuele kosten in verband met de periodieke premiebetaling wordt u geïnformeerd. 7. Als u eenmaal uw premie of inleg aan ons hebt betaald hoeft u niet meer aan de verzekeraar te betalen. 8. Als uw premie of inleg wordt belegd in aandelen, vermeldt de financiële instelling de koers van de betreffende transactie. Wij stellen u hiervan op de hoogte. 9. Als u kiest voor gespreide betaling betaalt u in sommige gevallen een opslag. E2 Incasso door de verzekeraar 1. U kunt de verzekeraar machtigen om de premie of inleg via automatische incasso van uw bank- of girorekening af te laten schrijven. 2. Automatische afschrijving gebeurt op een vast, vooraf aan u bekend gemaakt, moment. 3. Ook kunt u uw premie of inleg overmaken met behulp van een acceptgiro. 4. Premies en inleg worden in principe per jaar betaald. 5. In overleg met ons en de verzekeraar kunt u mogelijk voor een echt afwijkende betalingsfrequentie kiezen. 6. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke betaling, dan wordt u hierover ingelicht. 7. Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan. 8. Als u kiest voor gespreide betaling betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor. E3. Afspraken rondom de premiebetaling 1. Het is belangrijk dat u de premies of inleg tijdig betaalt. Indien u de premie of inleg niet tijdig betaalt, kunt u geen enkel recht aan uw verzekering of beleggingsovereenkomst ontlenen. Zo zal de verzekeraar de schade niet in behandeling nemen en weigeren deze bij premieachterstand te vergoeden. De verschuldigde premie zal vervolgens gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten worden bij u in rekening gebracht. 2. Indien u de premie voor een autoverzekering niet op tijd betaalt wordt het kentekennummer bij de RDW door verzekeraar afgemeld. 3. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat wij naar een oplossing kunnen zoeken. 4. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen. F. Onze relatie met verzekeraars 1. Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. is een ongebonden en onpartijdige bemiddelaar. Wij zijn niet in dienst van of een verlengstuk van een verzekeraar of financiële instelling. Wij baseren ons advies op de analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare en vergelijkbare financiële diensten. 4

5 G. Hoe wij worden beloond? G1. Beloning op basis van provisie 1. Wij ontvangen van de financiële instelling(en) waar uw verzekering gesloten is een vergoeding. Indien extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hier vooraf over. G2. Beloning op basis van declaratie 1. Sommige van onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven die wij vooraf met u overleggen. 2. Voordat wij een opdracht aanvaarden inventariseren wij de casuïstiek, maken wij een globale inschatting van het aantal uren en verzorgen een indicatie van de eventueel extern te maken kosten. 3. Wij vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten. 4. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de kosten die dit met zich meebrengt. 5. Wij specificeren onze nota s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is. 6. Kosten van derden, waaronder overheden, die bij de uitvoering van de opdracht moeten worden ingeschakeld berekenen wij 1 op 1 door. 7. Wij zijn genoodzaakt u BTW in rekening te brengen. H. Onze kwaliteit 1. Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft ons kantoor een vergunning gegeven voor de activiteiten: bemiddelen en specifiek voor de producten: schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecaire kredieten en spaarrekeningen (spaarloon en levensloop) en combinaties van eerdergenoemde producten. Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. is ingeschreven in het register onder nummer Registratie is een wettelijke verplichting. Het register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl) 2. Ons kantoor is aangesloten bij: a. Erkenningsregeling Register Makelaars in Assurantiën (RMIA). b. Federatie Financiële Planners (FFP). c. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij organisaties die van hun leden een bepaalde kwaliteitsnorm eisen. Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden. 3. De medewerkers van Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. zijn in het bezit van relevante diploma s en certificaten, zoals registermakelaar in assurantiën, branchediploma s schade en leven, assurantie diploma A en B, gevolmachtigd agent, gecertificeerd financieel planner en erkend hypotheekadviseur. 4. Onze medewerkers bekwamen zich in hun vak en houden hun vakkennis op peil via permanente educatie. 5. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aansprakelijkheid die verband houdt met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid. I. Beëindiging van de relatie 1. U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt dan uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een adviseur van uw keuze. 2. Wij kunnen ook het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht voor uw verzekering ligt bij Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. tot een ander intermediair deze zorgplicht overneemt. J. Klachten 1. Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Alle klachten worden door de directie behandeld. 2. Na ontvangst van de klacht nemen wij snel contact met u op. 3. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, Tel , aansluitnummer Tevens kunt u zich tot de Burgerlijke Rechter wenden. K. Algemene bedrijfsvoorwaarden Op alle soorten van onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze inzien op ons kantoor of downloaden via onze website of ze opvragen. Ze worden u op eerste verzoek gratis toegezonden. Onze algemene voorwaarden bevatten o.a. een beperking van onze aansprakelijkheid en geven aan dat Nederlands recht van toepassing is op al onze overeenkomsten, waarbij de rechtbank te Dordrecht bevoegd is om van geschillen kennis te nemen. L. Vragen Mocht onze advieswijzer aanleiding zijn voor vragen of opmerkingen dan zijn wij uiteraard graag bereid u te woord te staan. Maakt u anders eens een afspraak met een van onze medewerkers voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. U bent van harte welkom op ons kantoor, maar desgewenst komen wij ook graag bij u op bezoek. 5

6 M. Onze bereikbaarheid 1. Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. is op werkdagen geopend van 8.30 tot uur. 2. Ons adres en andere bedrijfsgegevens zijn: Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. Bezoekadres: De Zelling 15, Hendrik Ido Ambacht Postadres: Postbus 152, 3340 AD Hendrik Ido Ambacht Telefoon: Telefax: Website: 3. Bij spoed, zoals ongeval, overlijden of ingrijpende schade kunt u ons altijd bereiken via telefoonnummer: Buiten kantoortijden wordt u dan doorgeschakeld naar onze telefoonservice. 4. Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie) is een bevestiging daarvan per post, fax of gewenst. 6

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Geachte cliënt, A. Inleiding

Geachte cliënt, A. Inleiding Fiën Adviesgroep Rijsenburg B.V. Hoofdstraat 118-120 3972 LD Driebergen-Rijsenburg www.fien.nl Tel: 0343-518561 Fax: 0343-518669 info@fien.nl Geachte cliënt, A. Inleiding 1. Financiële dienstverleners

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bovensmilde, maart 2012 Onderwerp: Dienstenwijzer Combivé Verzekeringen en www.hondengeleiderspolis.nl A. Inleiding Via dit document geven wij weer op welke manier wij werken. Wij geven hierin bij u aan

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

Dienstenwijzer FA van Dijk & Partners FA van Dijk & Partners is de handelsnaam van Financieel Adviesburo Maasgouw BV te Maasbracht

Dienstenwijzer FA van Dijk & Partners FA van Dijk & Partners is de handelsnaam van Financieel Adviesburo Maasgouw BV te Maasbracht !"! Wij vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van alle adviezen en diensten die wij u kunnen aanbieden. In deze dienstenwijzer kunt u de gewenste informatie terugvinden. Mocht u desondanks

Nadere informatie

Wat kunt u van ons verwachten?

Wat kunt u van ons verwachten? Advieswijzer Financiering en Verzekering Doel en inhoud Volkswagen Bank is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In die werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën

Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën Versie: 01 oktober 2014 Dienstenwijzer Verberkmoes In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn onze leidraad. In deze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. 2015 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. Ohmweg 57 G 2952 BD Alblasserdam Tel. 078-6920100 www.tbgadvies.nl Dienstverleningsdocument TBG Advies B.V. TBG Advies B.V. hecht aan

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp

DIENSTENWIJZER. Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp 2 UITLEG OVER ONZE DIENSTVERLENING In deze Dienstenwijzer geven wij u de belangrijkste informatie over de dienstverlening van ons kantoor.

Nadere informatie

Inhoud. Kröller Dienstenwijzer. Onze financiële dienstverlening. Wat kunnen wij voor u doen? Onze relatie met verzekeraars

Inhoud. Kröller Dienstenwijzer. Onze financiële dienstverlening. Wat kunnen wij voor u doen? Onze relatie met verzekeraars Dienstenwijzer Inhoud Pag. 5 Over Kröller Pag. 6 Pag. 7 Pag. 9 Onze financiële dienstverlening Wat kunnen wij voor u doen? Onze relatie met verzekeraars Pag. 10 Wat mag u van ons verwachten? Pag. 11 Waarop

Nadere informatie

SFZ Dienstverleningsdocument

SFZ Dienstverleningsdocument SFZ Dienstverleningsdocument Duidelijkheid over de dienstverlening SFZ, vindt het belangrijk dat u goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Deze dienstenwijzer richt zich met name op

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT INSURISK B.V.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT INSURISK B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT INSURISK B.V. Oude Pastoriestraat 5 5398 JR blad 1 van 11 Geachte relatie, Met dit voorliggende document willen wij u voor zover nodig graag informeren over ons kantoor, onze dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Financiële Dienstverlening. : Evers Assurantiën B.V.

Algemene Voorwaarden voor Financiële Dienstverlening. : Evers Assurantiën B.V. Handelsnaam kantoor : Evers Assurantiën Statutaire naam : Adres : Kortestraat 4 Vestigingsplaats : 7491 AX Delden Land : Nederland E-mail : info@eversdelden.nl Website : www.eversdelden.nl Telefoon : 074-3765111

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Januari 2015 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters.

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door te Heerlen. Middels deze Dienstenwijzer willen wij ons aan u voorstellen, u informeren over onze werkwijze en u laten zien wat u van ons kunt verwachten. Uiteraard

Nadere informatie

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten Geachte relatie, Dit document geeft u een beeld waar ons kantoor voor staat, wat u van ons mag verwachten en andere zaken die van belang kunnen zijn. Het is een informatief document. Het verplicht u dus

Nadere informatie