CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN"

Transcriptie

1 VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat Hasselt Tel: Februari 2015 Dit cursistenreglement werd door het centrumbestuur goedgekeurd

2

3 Inhoud INLEIDING AGOGISCH PROJECT OPLEIDINGSAANBOD INSCHRIJVING Toelatingsvoorwaarden... 6 a. Algemene voorwaarden... 6 b. Secundair volwassenenonderwijs... 6 c. Hoger beroepsonderwijs Intakeprocedure Instapvereisten vanuit de praktijkvoorziening Inschrijvingsdossier Opleidingskosten Inschrijvings-/cursusgeld Financiële tussenkomst in de opleidingskosten Kinderbijslag RVA Betaald educatief verlof Verzekering Medische vereisten in het centrum op de praktijkplaats Studentenkaart ORGANISATIE Bijwonen van de cursussen Afwezigheden Stopzetting van de opleiding Examens, vrijstellingen en studiebekrachtiging Administratieve dienstverlening aan cursisten Telefoon Fotokopies Verwerken en verspreiden van cursistgegevens Doorgeven van wijzigingen Mededelingen aan de leerkrachten/supervisoren Infoborden/Smartschool ORDE - NETHEID - VEILIGHEID Dagelijks onderhoud van de klaslokalen

4 5.2. Gebruik van de cafetaria De toiletten Beurtrol Gebruik van TV/Video/beamer Veiligheid Parkeergelegenheid OMGANG In het centrum en op de praktijkplaats In de buurt Beroepsgeheim en vertrouwelijke informatie ONDERSTEUNING EN INSPRAAK VAN DE CURSIST De zorgcoördinator De klasverantwoordelijken De klastitularis De coördinatoren De directie Inspraak en kwaliteitszorg KLACHTENBEHANDELING Klachten van cursisten Klachten m.b.t. cursisten: orde- en tuchtmaatregelen a. ordemaatregelen b. tuchtmaatregelen GEBRUIK VAN ICT-UITRUSTING Gebruik van de computerklassen en het computereiland in de bibliotheek Gebruik van de computers (computerklas en bibliotheek) Gebruik van andere ICT-middelen (laptop, beamer, dvd-apparaat) Gebruik van het (draadloos) internet Gebruik van elektronisch leerplatform BIBLIOTHEEK/DOCUMENTATIECENTRUM HET NIET NALEVEN VAN HET CURSISTENREGLEMENT

5 INLEIDING Dit cursistenreglement is bedoeld voor cursisten die een opleiding of bijscholing volgen in campus De Lazarij, één van de campussen waar VSPW-Hasselt, Centrum voor Volwassenenonderwijs, onderwijs en vorming organiseert. De Lazarij verwijst naar het begrip lazarij of lazaret, een in de middeleeuwen bestaande vorm van gastenhuis voor zieke/zorgbehoeftige mensen, vaak gelegen aan de rand van een stad. Om twee redenen noemen we deze campus De Lazarij: de campus is dicht gelegen bij het grondgebied waar in de middeleeuwen een lazaret gevestigd was (vandaar de straatbenaming Lazarijstraat ) op de campus worden sociaal-(ped)agogische en zorgopleidingen georganiseerd, d.w.z. opleidingen die voorbereiden op een beroep waarin het zorgen voor kwetsbare mensen centraal staat, een functie die duidelijk verwant is met wat vroeger in een lazarij gebeurde. Om tijdens het schooljaar een prettige samenwerking tussen directie en centrummedewerkers enerzijds en cursisten anderzijds te garanderen, worden via dit document aan de cursisten een aantal richtlijnen meegegeven, waarvan we vragen deze aandachtig te lezen en tevens strikt te volgen. CVO VSPW-Hasselt biedt onderwijs en vorming aan volwassenen. Dit betekent dat het centrum van de cursisten in velerlei opzichten een "volwassen" gedrag verwacht, zeker in de sociaal-(ped)agogische en zorgopleidingen waar dit als basishouding wordt verondersteld. Respectvol omgaan met centrummedewerkers en medecursisten, met meubilair en materiaal maar ook in het praktijkveld met de toevertrouwde gasten of cliënten en t.a.v. collega s, is een belangrijk element van deze basishouding. Aan de cursisten wordt tevens gevraagd om de nodige verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen om taken en opdrachten naar behoren en op zelfstandige wijze te vervullen en ervoor te zorgen dat alle officieel meegedeelde informatie - via documenten, valven, Smartschool, supervisie of lessen - ernstig ter harte wordt genomen zodat afspraken goed worden nagekomen. Directie en medewerkers wensen je een vruchtbare opleiding toe. 3

6 1. AGOGISCH PROJECT Wat wil CVO VSPW-Hasselt zijn? Voor wie wil CVO VSPW-Hasselt dat zijn? Met welke bedoelingen en vanuit welke visie? Het antwoord op deze vragen vinden we in de missie en visie van het centrum zoals werd bekrachtigd door het centrumbestuur op 26 mei Missie CVO VSPW-Hasselt is een centrum voor volwassenenonderwijs dat via zijn opleidingsaanbod de professionele bekwaamheid, de individuele ontplooiing en de maatschappelijke emancipatie van volwassenen wil verhogen. Het centrum wil levenslang en levensbreed leren stimuleren en mogelijk maken. Wij werken vanuit een christelijke inspiratie en staan open voor iedereen, ongeacht afkomst, levensbeschouwing, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, handicap, Onze programma s richten zich op een of meerdere van volgende doelstellingen: een erkend studiebewijs behalen; verder studeren; professionele bekwaamheid verwerven; professionele bekwaamheid vergroten; individuele ontwikkeling bevorderen; maatschappelijk functioneren bevorderen. Wij bieden een kwaliteitsvol en divers aanbod op verschillende niveaus waardoor alle groepen binnen de samenleving worden aangesproken en op hun niveau worden begeleid. Het centrum neemt ook initiatieven om de mogelijkheden van kansengroepen te vergroten. Visie Wij zijn verankerd in de samenleving Wij rekruteren cursisten uit alle geledingen van de samenleving. Wij zijn betrokken bij diverse onderwijskundige maatschappelijke initiatieven. Wij werken samen met andere partners in het onderwijsveld, het beroepenveld en andere maatschappelijke sectoren. Wij zijn open én kritisch Wij zijn een lerende organisatie. Cursisten en medewerkers kunnen hun mening geven, krijgen kansen en mogen fouten maken. Wij zijn tolerant maar stellen ook grenzen. We verwachten dat cursisten en medewerkers respect hebben voor de menselijke waardigheid en elkaars overtuiging. Wij zijn betrokken medewerkers Medewerkers zijn betrokken bij de werking van het centrum en tonen een grote inzet. Betrokkenheid betekent aandacht voor de kwaliteit van de opleiding én aandacht voor de mens achter de cursisten en de collega s. Wij erkennen cursisten als volwaardige gesprekspartners Gelijkwaardigheid, inspraak en dialoog zijn belangrijke accenten in de werking. We doen een appèl op zelfsturing, zin voor initiatief en creatief denken. We geven cursisten vrijheid en verwachten dat ze daarbinnen hun verantwoordelijkheid opnemen. We creëren een positieve leeromgeving We willen dat cursisten en leerkrachten zich thuis voelen in het centrum. Dit betekent dat cursisten graag komen leren en dat leerkrachten graag komen lesgeven en dat beiden elkaar daarbij versterken. 4

7 Wij staan voor kwaliteit Het centrum evalueert actief de kwaliteit van zijn werking. De opleidingen sluiten aan op de tendensen in het beroepenveld, de vernieuwingen in het onderwijs en de innovaties in organisatieontwikkeling. Wij willen vernieuwen zonder mee te gaan met de waan van elke dag. Wij kiezen voor een praktijkgerichte leerweg Wij benutten de mogelijkheden van leren-en-werken maximaal. Wij gebruiken de werkervaring van cursisten, schakelen leerkrachten met beroepservaring in en integreren theorie en praktijk. Wij bieden leertrajecten op maat De flexibele opbouw van onze opleidingen biedt de mogelijkheid om individuele leertrajecten uit te stippelen. Wie elders een kwalificatie heeft behaald of competenties heeft verworven, kan een aangepaste leerweg volgen. Wij bieden gecombineerd onderwijs aan waardoor cursisten deels thuis en deels in het centrum worden begeleid. Wij bieden een divers en vraaggestuurd aanbod Wij bieden een breed scala aan opleidingen. Het opleidingsaanbod is vraaggestuurd: we spelen in op professionele en maatschappelijke noden. De programma s kunnen op verschillende tijdstippen in het jaar starten. Het aanbod bestaat zowel uit kortlopende als langdurige opleidingen. Wij leveren gewaardeerde studiebewijzen af De studiebewijzen afgeleverd door ons centrum, zijn erkend door de Vlaamse overheid. Wie de opleidingen volgt, verwerft de competenties die nodig zijn voor het beroep. Onze studiebewijzen worden door het beroepenveld en de afgestudeerden gewaardeerd. 2. OPLEIDINGSAANBOD In het volwassenenonderwijs wordt een onderscheid gemaakt tussen secundair volwassenenonderwijs en hoger beroepsonderwijs (niveau HBO5). Volgende sociaal-(ped)agogische en zorgopleidingen op het niveau van het secundair volwassenenonderwijs (kunnen) worden ingericht in CVO VSPW-Hasselt: Begeleider-animator voor Bejaarden, Begeleid(st)er in de Buitenschoolse Kinderopvang, Begeleider in de Kinderopvang, Ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale Uitsluiting (nieuwe cursistengroep pas vanaf september 2016), Jeugd- en Gehandicaptenzorg, Logistiek Assistent, Vlaamse Gebarentaal en Zorgkundige. Naast deze opleidingen heeft CVO VSPW-Hasselt ook de mogelijkheid om de opleiding Intercultureel Medewerker te organiseren. Tevens voorzien we bijscholingen, al dan niet op vraag van een organisatie. CVO VSPW-Hasselt organiseert ook sociaal-(ped)agogische opleidingen op het niveau hoger beroepsonderwijs: Agogische Bijscholing Orthopedagogie (optie: Gezinsbegeleiding en Gezinsgericht Werken), Maatschappelijk Werk en Orthopedagogie. Ook op het niveau hoger beroepsonderwijs zijn bijscholingen, al dan niet op vraag, mogelijk. Naast bovenvermelde opleidingen op niveau hoger beroepsonderwijs heeft CVO VSPW-Hasselt ook de mogelijkheid om de opleiding Sociaal-cultureel Werk te organiseren. Bovenvermelde opleidingen kunnen in combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming gevolgd worden en leiden zo tot een diploma secundair onderwijs. Uitzondering hierop vormen alle bijscholingen, de opleiding Logistiek Assistent en Vlaamse Gebarentaal. De opleiding Aanvullende Algemene Vorming duurt in principe 2,5 jaar. Voor wie geen diploma secundair onderwijs heeft, bevelen we een opleiding Algemene Aanvullende Vorming ten zeerste aan, dit in functie van tewerkstelling en een meer gunstige verloning bij organisaties die vallen onder een openbaar bestuur. Een overzicht van het aanbod van opleidingen en bijscholingen vind je op onze website. 5

8 3. INSCHRIJVING 3.1. Toelatingsvoorwaarden Wie toegelaten wil worden tot het volwassenenonderwijs, dient te voldoen aan een aantal algemene (a) en specifieke ( b en c) voorwaarden. a. Algemene voorwaarden Volgende algemene voorwaarden gelden om toegelaten te worden tot een opleiding in het volwassenenonderwijs: - wettelijk mogen verblijven in België; - het vereiste inschrijvings-/cursusgeld betaald hebben; - zich akkoord verklaard hebben met het centrumreglement, d.i. het cursisten- én examenreglement; - zich akkoord verklaard hebben met het eigen agogisch project van het centrum en de campus. b. Secundair volwassenenonderwijs Wie een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs volgt, moet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 16 jaar bent of 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd. Uitzondering hierop vormt de opleiding Aanvullende Algemene Vorming. Om deze opleiding te kunnen volgen moeten de cursisten voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar zijn). c. Hoger beroepsonderwijs Cursisten die een opleiding van het hoger beroepsonderwijs willen volgen, moeten voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Dit betekent dat de minimumleeftijd 18 jaar is op het ogenblik van de inschrijving. Wie zich inschrijft tussen 1 september en 31 december, moet 18 worden vóór 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Bovendien moet de cursist beschikken over één van volgende studiebewijzen: - een Belgisch studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs (vb. in sommige gevallen een studiebewijs van het 6 de jaar BSO) dat minstens drie jaar behaald is - een Belgisch diploma van het secundair onderwijs - een Belgisch certificaat of diploma van een opleiding van het volwassenenonderwijs (of onderwijs sociale promotie) op secundair niveau van minimum 900 lestijden (voor de opleiding Agogische Bijscholing Orthopedagogie, o.a. de optie Gezinsbegeleiding en Gezinsgericht Werken, geldt volgens het leerplan in dit geval enkel het certificaat of diploma op het niveau TSO3) - een Belgisch certificaat of diploma van een opleiding van het volwassenenonderwijs (of onderwijs sociale promotie) op het niveau van het hoger onderwijs - een diploma van het hogeschool- of universitair onderwijs - een studiebewijs van een ander land dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt erkend met een van de voorgaande diploma s of een studiebewijs van een ander land buiten de Europese Unie waarvan aangetoond wordt dat dit studiebewijs in het land van herkomst toegang geeft tot het hoger professioneel of academisch onderwijs. Wie niet beschikt over één van bovenvermelde studiebewijzen maar wel voldaan heeft aan de deeltijdse leerplicht, kan op basis van een van volgende gronden toegelaten worden tot het hoger beroepsonderwijs: 6

9 - humanitaire redenen De directeur kan vluchtelingen, ontheemden en personen die nog niet officieel erkend zijn als vluchteling en die geen of niet alle documenten kunnen voorleggen over hun vooropleiding in hun land van herkomst, toegang geven tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs. Uiterlijk tegen de startdatum van de opleiding, dient de kandidaat-cursist(e) schriftelijk een verzoek tot inschrijving in bij het centrum. Dit verzoek wordt vergezeld van een dossier dat uit volgende delen bestaat: documenten waaruit de status blijkt van vluchteling, ontheemde of persoon die nog niet officieel als vluchteling erkend is; een geldige verblijfsvergunning in België; een verklaring onder ede dat hij in het land van herkomst wel degelijk de vereiste vooropleiding heeft genoten maar enkel het officiële diploma niet kan voorleggen; een bewijs dat het diploma waarover hij beweert te beschikken maar niet kan voorleggen, gelijkgesteld is met een Belgisch diploma dat toegang verleent tot het hoger beroepsonderwijs; staving aan de hand van gegevens van allerlei aard die direct aangeven dat de cursist(e) daadwerkelijk de vereiste vooropleiding in het land van herkomst heeft genoten; een bewijs van voldoende kennis van het Nederlands om de gewenste opleiding in het Nederlands te kunnen volgen. De directeur beslist of het ingediende dossier ontvankelijk is en oordeelt of een taaltoets is vereist. De inschrijving kan worden geannuleerd indien achteraf blijkt dat elementen uit het ingediende toelatingsdossier van de cursist(e) op onwaarheden berusten. - medische, psychische of sociale redenen De directeur kan kandidaat-cursisten die erom verzoeken en die om medische, psychische of sociale redenen niet voldoen aan de eisen inzake studiebewijzen toegang geven tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs. Uiterlijk tegen de startdatum van de opleiding, dient de kandidaat-cursist(e) schriftelijk een verzoek tot inschrijving in bij het centrum. Dit verzoek wordt vergezeld van een dossier dat uit volgende delen bestaat: attesten en/of documenten ter staving van het medische, psychische of sociale dossier; attesten/getuigschriften van reeds gevolgde studiejaren die niet leiden tot een diploma; een motivering waarom de kandidaat geen examens aflegde bij de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; een overzicht van het studieverloop. De directeur beslist of het ingediende dossier ontvankelijk is en oordeelt of een taaltoets is vereist. De inschrijving kan worden geannuleerd indien achteraf blijkt dat elementen uit het ingediende toelatingsdossier van de cursist op onwaarheden berusten. - het algemene niveau van de cursist, getoetst met een toelatingsproef De directeur van het centrum kan een toelatingsproef organiseren om te oordelen of een kandidaatcursist(e) kan worden toegelaten tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs. De toelatingsproef gaat na of de kandidaat-cursist(e) beschikt over de kennis en vaardigheden, nodig om de opleiding met kans op succes te starten. De directeur stelt de inhoud van de toelatingsproef vast. Deze proef kan schriftelijk, mondeling, praktisch of een combinatie hiervan zijn. De toelatingsproef kan tot de 5 de dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode (d.i. het moment van het verstrijken van 1/3 van de lestijden van de opleidingsperiode waarvoor men ingeschreven heeft) georganiseerd worden. In principe wordt de toelatingsproef bij het begin en een tweede keer op het einde van de eerste maand van een nieuwe opleidingsperiode voor een welbepaalde opleiding afgenomen. De directeur kan het verzoek van kandidaat-cursisten om een toelatingsproef in te richten, met het oog op het verkrijgen van toegang tot het hoger beroepsonderwijs, niet weigeren. Het resultaat van de toelatingsproef wordt meegedeeld op de dag van de afname zelf. Geslaagd is wie 50 % behaalt. De cursist(e) kan tot 30 dagen na de mededeling van het resultaat, op eenvoudig verzoek, inzage vragen en krijgen in de wijze van beoordelen van de proef. Klachtneerlegging door de kandidaatcursist(e) in het centrum m.b.t. de (inhoudelijke) beoordeling is niet mogelijk. De directeur voegt de toelatingsproef en het schriftelijk verslag van de toelatingsproef toe aan het administratief dossier van de cursist(e). Voor de opleidingsstructuur Agogische Bijscholing Orthopedagogie (o.a. de optie Gezinsbegeleiding en 7

10 Gezinsgericht Werken) dient men naast het voldoen aan de hoger beschreven van toepassing zijnde toelatingsvoorwaarden, bijkomend een gunstig advies krijgen op het intakegesprek, tenminste 1 jaar praktijkervaring hebben in de welzijnssector als begeleider of hulpverlener, minstens halftijds werken in de welzijns- of geestelijke gezondheidssector of minstens 150u per semester praktijkervaring kunnen opdoen en de kans hebben om in de werksetting het geleerde te leren toepassen, om met deze opleiding te kunnen starten Intakeprocedure Elke cursist(e) neemt deel aan de intakeprocedure van de opleiding waarvoor hij/zij zich ingeschreven heeft. Deze intake neemt, naargelang de opleiding, één of meerdere dagen in beslag en vindt normaliter plaats vooraleer de opleiding start. Late starters volgen op een later tijdstip een meestal verkorte versie van de intakeprocedure. Tijdens de intake proberen medewerkers zicht te krijgen op de beginsituatie van de kandidaat-cursisten; tevens gaan zij na of de kandidaat-cursist(e) over een gezonde motivatie en voldoende rijpheid en sociale vaardigheden beschikt om stage in een bij de opleiding horende voorziening of organisatie aan te vragen. Uit een vroegere bevraging van voorzieningen blijkt dat deze rijpheid, motivatie en sociale vaardigheden belangrijke instapvereisten zijn voor de voorzieningen. Wanneer tijdens de intake ernstige tekorten worden vastgesteld, kan de cursist(e) geadviseerd worden om de opleiding niet te starten, voor een andere opleiding in te schrijven of voorafgaand aan of gelijktijdig met de opleiding aan de vastgestelde tekorten te werken (vb. taalondersteuning, sociale vaardigheidstraining). Een negatief advies om de opleiding te starten betekent voor cursisten die in principe in aanmerking komen voor een VDAB-beroepsopleidingscontract (zie d) dat de VDAB dit beroepsopleidingscontract niet zal toekennen waardoor deze cursisten ook niet zullen kunnen genieten van de financiële voordelen verbonden aan dit contract. Tijdens de intakeprocedure van sommige opleidingen krijgen cursisten tevens een idee van de werking van de campus en van wat de opleiding inhoudt. Voor de opleiding Ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale Uitsluiting wordt de intake georganiseerd in samenwerking met vzw De Link, omwille van de deskundigheid van deze organisatie inzake het wenselijke cursistenprofiel Instapvereisten vanuit de praktijkvoorziening Cursisten die in ons centrum een sociaal-(ped)agogische of zorgopleiding volgen, dienen met uitzondering van de opleiding Vlaamse Gebarentaal stage of praktijk te doen. Bezoldigd werk kan in sommige gevallen als stage beschouwd worden. Reeds in het vorig punt werd vermeld dat praktijkvoorzieningen bepaalde verwachtingen hebben t.a.v. de cursist(e) die zijn/haar stage begint. Dit wordt in een zekere mate nagegaan tijdens de intake. Daarnaast eisen voorzieningen een zekere morele integriteit van de cursist(e), gezien de kwetsbaarheid van de cliënten die aan de cursist(e) zullen worden toevertrouwd. Om deze reden vragen we aan cursisten een uittreksel uit het strafregister, model 2, binnen te leveren. Hoewel niet volledig sluitend, kan dit document toch enige aanwijzing geven m.b.t. de morele integriteit van de cursist(e). Bepaalde veroordelingen laten immers niet toe dat de cursist(e) (bij bepaalde doelgroepen) stage doet of hiermee reeds begint. In deze gevallen wordt het echter bijzonder moeilijk om de cursist(e) toe te laten tot de opleiding vanwege de grote verwevenheid tussen het theoretisch en het praktijkgedeelte van de opleiding. Zelfs wanneer de cursist(e), niettegenstaande veroordelingen, door ons centrum toegelaten wordt tot de stage, vragen we hem/haar deze veroordelingen mee te delen in de praktijkvoorziening. In het kader van de wetgeving betreffende het gezondheidstoezicht en de bescherming van stagiairs, vragen praktijkvoorzieningen waar gezondheidsrisico s aanwezig zijn, vaak aan de cursist(e) om vóór of tijdens het begin van de stage een medisch geschiktheidsattest van de arbeidsgeneesheer binnen te brengen (zie ). 8

11 Rechten en plichten van de cursist(e), de praktijkplaats en het centrum en de daarmee samenhangende afspraken, zijn samengebracht in een praktijkovereenkomst die in principe vóór de aanvang van de stage door alle partijen wordt ondertekend. De door de voorziening én cursist ingevulde en ondertekende praktijkovereenkomst moet in drievoud op het cursistensecretariaat afgeleverd worden Inschrijvingsdossier Bij de inschrijving vragen wij de kandidaat-cursist naar volgende documenten: - de Belgische identiteitskaart; - Indien de cursist(e) geen Belgische identiteitskaart heeft, dan moet een kopie van een ander bewijs voorgelegd worden waaruit blijkt dat de cursist(e) wettelijk in België mag verblijven (vb. identiteitskaart van Europees land, visum, ); - bij betaald werk: een tewerkstellingsattest, ingevuld door de voorziening-werkgever; - bij inschrijving voor een opleiding op het niveau van het secundair volwassenenonderwijs: een gewone kopie van het diploma hoger secundair onderwijs (ASO, TSO of 7 de jaar BSO) als dit vroeger behaald werd. Immers, mits het voorleggen van dit diploma en het slagen in een van onze opleidingen secundair volwassenenonderwijs met uitzondering van de opleiding Logistiek Assistent of Vlaamse Gebarentaal, krijgt de cursist(e) een nieuw bijkomend diploma secundair onderwijs in plaats van het certificaat; - bij inschrijving voor een opleiding op het niveau van het hoger beroepsonderwijs, met uitzondering van de opleiding Gezinsbegeleiding en Gezinsgericht Werken: een gewone kopie van één van volgende documenten: diploma hoger secundair onderwijs; diploma/certificaat technisch of beroepssecundair volwassenenonderwijs (of sociale promotie) van de derde graad of diploma/certificaat hoger (volwassenen)onderwijs; een studiebewijs van het 2 de leerjaar van de derde graad BSO dat tenminste 3 jaar oud is documenten die de gelijkwaardigheid van een studiebewijs van het buitenland met een van vermelde studiebewijzen aantonen of documenten die aantonen dat het studiebewijs behaald in een land buiten de Europese Unie in dat land toegang geeft tot hoger professioneel of academisch onderwijs (wie niet beschikt over een van voormelde studiebewijzen of stavingsdocumenten, kan zich eventueel beroepen op humanitaire, medische, psychologische of sociale gronden of een toelatingsproef afleggen (zie 3.1.c)); - bij inschrijving voor de opleiding Gezinsbegeleiding en Gezinsgericht Werken: een gewone kopie van het diploma hoger secundair onderwijs of diploma/certificaat technisch volwassenenonderwijs van de derde graad en eventueel bijkomend een kopie van het behaalde diploma in hoger (volwassenen)onderwijs; - 1 recente pasfoto; - uittreksel uit het strafregister, model 2. Alle opgesomde documenten moeten uiterlijk 5 oktober voor nieuwe inschrijvingen in het begin van het schooljaar en 8 maart voor nieuwe inschrijvingen van het 2 de semester aan het cursistensecretariaat bezorgd zijn. Bij inschrijving kunnen wij relevante informatie over eerder behaalde studiebewijzen ophalen uit de Leeren ErvaringsDatabank (LED) van de Vlaamse overheid. Indien je hiervoor geen toestemming wenst te geven, kan je dit ten allen tijde tegengaan met een eenvoudige melding bij inschrijving: in dat geval dien je zelf de eventueel vereiste studiebewijzen bij inschrijving voor te leggen. 9

12 3.5. Opleidingskosten Inschrijvings-/cursusgeld Cursisten betalen voor het volgen van de opleiding inschrijvings- en cursusgeld. Er dient geen examengeld betaald te worden. Om ingeschreven te zijn dient een voorschot van 100 euro (150 euro voor de opleiding Graduaat Orthopedagogie of 50 euro voor de bijscholing Zorgkundige) betaald te worden op het moment van inschrijving. Alle cursisten die hun opleiding een tijd onderbroken hebben en de cursisten Graduaat Orthopedagogie die hun eerste jaar willen bissen, moeten ook het voorschot opnieuw betalen om ingeschreven te zijn. Enkel cursisten van de opleiding Ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale Uitsluiting betalen geen voorschot. Het inschrijvingsgeld wordt o.a. aangewend voor de algemene infrastructuur en inrichting, onderhoud, energiekosten, administratieve werkingskosten, kosten n.a.v. welzijns- en veiligheidsverplichtingen, tevens voor de betaling van niet gesubsidieerd personeel. Het inschrijvingsgeld bedraagt per gevolgd vak of module 1,50 euro x het officieel aantal voorziene lestijden voor dat vak of die module (ook de vakken of modules Gesuperviseerde Beroepspraktijk en bijscholingen worden zo verrekend). Voor de opleidingen Aanvullende Algemene Vorming en Ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale uitsluiting dient geen inschrijvingsgeld betaald te worden. Cursisten betalen per schooljaar nooit meer dan 460 euro inschrijvingsgeld voor een opleiding in het secundair volwassenenonderwijs en 575 euro voor een opleiding in het hoger beroepsonderwijs. Bepaalde cursistengroepen krijgen gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld of andere financiële voordelen (zie punt van dit cursistenreglement). Naast het inschrijvingsgeld moet ook cursusgeld betaald worden. Volgende uitgaven worden in het cursusgeld verrekend: gebruiksvergoedingen voor lokalen die niet tot het centrum behoren, vergoedingen en verplaatsingskosten gastsprekers, verplaatsingskosten supervisoren, verplaatsingskosten lectoren projectwerk Graduaat Orthopedagogie, verplaatsingskosten cursisten, uitgaven voor het drukken van cursussen en cursistgerichte documenten (inclusief loonkost, auteursrechterlijke vergoedingen, leasing kopieerapparaten, ), ontwikkeling en onderhoud van cursistgerichte software, cursistgerichte ICT-uitrusting, brochures en infomateriaal, didactische materialen, hand- en werkboeken, bibliotheekmateriaal. Om ingewikkelde verrekeningen te vermijden worden de bovenvermelde kosten gelijkmatig verspreid over de verschillende vakken/eenheden/modules van de opleiding zodat het cursusgeld per lestijd van een bepaalde opleiding steeds hetzelfde is. Het cursusgeld bedraagt voor de opleidingen doorgaans 0,30 euro per officieel voorziene lestijd per vak of module in het secundair volwassenenonderwijs en 0,40 euro per officieel voorziene lestijd per vak of module in het hoger beroepsonderwijs (vakken of modules Gesuperviseerde Beroepspraktijk worden ook zo verrekend). Voor de opleiding Aanvullende Algemene Vorming wordt 0,50 euro cursusgeld per lestijd gevraagd; voor Agogische Bijscholing Orthopedagogie, optie Gezinsbegeleiding en Gezinsgericht Werken, dient 1,50 euro per lestijd cursusgeld betaald te worden; voor andere bijscholingen, meestal op vraag van derden, ligt het cursusgeld tussen 0,30 en 1,00 euro per lestijd op het niveau secundair volwassenenonderwijs en tussen 1,50 en 1,80 euro per lestijd op het niveau hoger beroepsonderwijs, dit in functie van de benodigde cursusmaterialen. Er is geen volledige of gedeeltelijke vrijstelling van cursusgeld mogelijk, wel zijn sommige andere financiële voordelen van toepassing (zie punt van dit cursistenreglement). Voor sommige modules van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming worden handboeken niet de werkboeken! in bruikleen gegeven. Per handboek wordt een waarborg van 5 euro gevraagd die op het einde van de module/eenheid terugbetaald wordt aan de cursist(e), mits voorlegging van het waarborgbewijs en voor zover het handboek nog in goede staat is. De waarborgsom is niet in het cursusgeld inbegrepen. Er worden geen examenresultaten meegedeeld of studiebewijzen uitgereikt van 10

13 de opleiding Aanvullende Algemene Vorming als men de betreffende handboeken niet terug in goede staat heeft binnengebracht, tenzij schadevergoeding voor het niet binnengeleverde handboek is betaald. Studiebezoeken en didactische uitstappen zijn niet in het cursusgeld inbegrepen. Hiervoor kan maximaal 30 euro extra per cursist(e), per schooljaar, aangerekend worden. Het nog verschuldigde inschrijvings-/cursusgeld dient na ontvangst van de factuur uiterlijk betaald op: 10 november voor de opleiding Orthopedagogie 10 oktober resp. 10 maart voor andere dan eerstgenoemde opleiding (en tevens de bijscholingen) die over minstens het volledige eerste resp. tweede semester gespreid zijn en waarvan de eerste activiteit met cursisten (intake, introductie, eerste les of eerste les van nieuwe modules) vóór 14 september resp. vóór 15 februari plaatsvindt. 30 oktober resp. 30 maart voor andere dan eerstgenoemde opleiding (en tevens bijscholingen) die over minstens het volledige eerste resp. tweede semester gespreid zijn en waarvan de eerste activiteit met cursisten (intake, introductie, eerste les of eerste les van nieuwe modules) plaatsvindt tussen 14 september en 8 oktober resp. tussen 15 februari en 8 maart. het moment dat 1/3 van het totaal aantal officieel voorziene lestijden verstrijkt van de opleidingen en bijscholingen die niet onder de drie voorgaande mogelijkheden gevat worden. Opmerking: voor sommige bijscholingen die op vraag van derden georganiseerd worden, wordt het verschuldigde inschrijvings-/cursusgeld gevorderd vóór de start van de bijscholing. De betaling voor cursisten met een VDAB-beroepsopleidingscontract wordt onderling geregeld door de VDAB met het centrum. Deze cursisten krijgen dus geen factuur voor het resterende bedrag. Het voorschot dat de cursisten betaalden aan CVO VSPW-Hasselt wordt terugbetaald aan de cursist(e). De betaling gebeurt normalerwijze met een overschrijvingsformulier dat door het centrum aan de cursist(e) bezorgd wordt. Er kan ook cash of via bancontact betaald worden. Indien een andere instantie (vb. gemeente, voorziening, ) dan de cursist het inschrijvings-/ cursusgeld betaalt en er moet een factuur opgemaakt worden ten aanzien van deze instantie, dan moet de cursist(e) uiterlijk 25 september (eerste semester) of 28 februari (tweede semester) de financiële dienst (Marijse Reynders of Hilde Telemans) hiervan verwittigen. Cursisten van de opleiding Ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale Uitsluiting hoeven niets te betalen. Alles wordt geregeld via een andere betalingsinstantie. Op gemotiveerde vraag van de cursist(e) aan de directie kan een spreiding van betaling van het cursusgeld afgesproken worden (niet mogelijk voor het inschrijvingsgeld). Het niet tijdig betalen van het inschrijvings-/ cursusgeld leidt onherroepelijk tot uitsluiting. Het centrum levert aan de cursist(e) een betalingsbewijs nadat deze het volledige bedrag tijdig betaald heeft. Volledige of gedeeltelijke terugbetaling voorschot a) Het betaalde voorschot wordt door het centrum volledig terugbetaald als: de kandidaat-cursist(e) een negatief advies krijgt op basis van het toelatingsexamen/de intakedag(en). de kandidaat-cursist(e) bij de start de opleiding voor een lange periode (minimum 6 weken) niet kan volgen op basis van een medische verklaring en derhalve de opleiding wenst stop te zetten. de opleiding niet van start kan gaan. b) Het betaalde voorschot wordt door het centrum voor de helft terugbetaald als de kandidaatcursist(e) vóór het toelatingsexamen / de intakedag(en) meedeelt de opleiding niet te starten. 11

14 Voor terugbetaling van (een deel van) het voorschot, dient steeds het origineel voorschotbewijs voorgelegd te worden. De terugbetaling gebeurt tot uiterlijk 2 maanden na de geplande start van de opleiding. Gedeeltelijke terugbetaling inschrijving- en cursusgeld Indien de cursist(e) tijdens de opleiding minimum voor zes weken of langer ziek wordt en om deze reden de opleiding stopt, zal er een deel van het betaalde voorschot en inschrijvings-/cursusgeld terugbetaald worden na voorlegging van een medische verklaring. De directeur maakt hiervoor een voorstel, rekening houdend met het aantal maanden gevolgde les Financiële tussenkomst in de opleidingskosten Cursisten in het volwassenenonderwijs kunnen geen aanspraak maken op een studiebeurs. In het kader van de promotie door de overheid van het levenslang leren en van de opleidingen die voorbereiden op een knelpuntberoep, kunnen heel wat cursisten echter financieel voordeel genieten als ze in ons centrum een opleiding volgen. Ook het nieuwe decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 2007, voorziet voor bepaalde cursistengroepen een financiële tegemoetkoming. Sommige van de genoemde financiële voordelen mogen zelfs gecumuleerd worden. In wat volgt worden de huidige financiële tussenkomsten beschreven. a. Volledige en gedeeltelijke vrijstelling inschrijvingsgeld Er geldt een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld voor cursisten die: ingeschreven zijn voor een opleiding in het studiegebied algemene vorming; ingeschreven zijn voor de opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting; op het moment van hun inschrijving materiële hulp genieten zoals bedoeld in de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen; op het moment van hun inschrijving een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van de voormelde categorieën; op het moment van inschrijving gedetineerd zijn en verblijven in een Belgische strafinrichting;. inburgeraar zijn en een inburgeringscontract hebben ondertekend, zoals is bepaald in artikel 2, 9, van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, of een attest van inburgering of een attest van EVC hebben behaald, zoals is bepaald in artikel 2, 11 en 13, van voormeld decreet voor de opleidingen Nederlands tweede taal richtgraad 1, Nederlands tweede taal richtgraad 2 en Latijns schrift in het studiegebied Nederlands tweede taal; op het moment van hun inschrijving nog niet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht op het moment van hun inschrijving een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor een opleiding die gevolgd wordt in het kader van een door de VDAB erkend traject naar werk; niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden zijn die op het moment van hun inschrijving nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven; ingeschreven zijn in een Centrum voor Volwassenenonderwijs voor de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van de basiseducatie Er geldt een verminderd inschrijvingsgeld van 0,30 EURO (in plaats van 1,50) voor cursisten die op het moment van hun inschrijving: een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering of ten laste zijn van voormelde categorieën en geen opleiding volgen in het kader van een door de VDAB erkend traject naar werk; in het bezit zijn van een van de volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten: 12

15 a) een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 percent blijkt; b) een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten; c) een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt; d) een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen; e) een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten. Opmerking: Wie ten laste is van een persoon met één van bovenstaande attesten, brengt ook een attest gezinssamenstelling van de gemeente binnen. ingeschreven zijn in een opleiding uit een studiegebied van het secundair volwassenenonderwijs mits gedurende twee opeenvolgende schooljaren een opleiding uit een leergebied van de basiseducatie gevolgd hebben gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving. Alle attesten moeten, indien ze van toepassing zijn, in het eerste semester op de financiële dienst (Marijse Reynders) afgeleverd worden, uiterlijk 30 dagen na aanvang van de opleiding. Voor modulaire opleidingen of bijscholingen (dus niet de opleiding Orthopedagogie!) met modules die nieuw starten in het tweede semester, moeten in het tweede semester opnieuw de vereiste attesten op de financiële dienst (Marijse Reynders) afgeleverd worden, uiterlijk 30 dagen na aanvang. Opgelet de attesten moeten binnen een bepaalde periode gedateerd zijn: voor meer info en het juiste model van attest: zie Attesten die een datum vermelden buiten de gestelde periode en/of niet tijdig op het centrum bezorgd worden, komen niet meer in aanmerking. Het volledige inschrijvingsgeld dient dan betaald te worden. Voor attesten waaruit blijkt dat er sprake is van een langdurige of onbeperkte periode van mindervaliditeit, handicap, minimum 66% arbeidsongeschiktheid, verminderd verdienvermogen of verminderde zelfredzaamheid, volstaat het dat bij elke verplichte afgifte, een kopie van het eerste geldende attest wordt binnengebracht, op voorwaarde dat het begin van elke nieuwe opleidingsperiode valt binnen de geldigheidsperiode van het attest. Ook cursisten woonachtig in een andere lidstaat, mogen gelijkwaardige attesten in functie van vermindering van inschrijvingsgeld, opgemaakt in deze andere lidstaat, afleveren. Deze attesten zullen echter eerst ter goedkeuring voorgelegd worden aan de onderwijsoverheid. b. Begrenzing van het inschrijvingsgeld Het inschrijvingsgeld (niet het cursusgeld) mag nooit meer bedragen dan 460 euro per schooljaar voor een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs en 575 euro per schooljaar voor een opleiding van het hoger beroepsonderwijs. Het centrum tracht bij de facturering hiermee rekening te houden maar fouten zijn nooit uitgesloten. Daarom vragen we aan de cursisten om de ontvangen facturen van het centrum zeer goed bij te houden en de aangerekende bedragen goed op te volgen. Volgens de wettelijke bepalingen ligt de bewijslast voor toepassing van de begrenzing immers bij de cursist(e). c. Terugbetaling van het inschrijvingsgeld De onderwijsoverheid betaalt het door de cursist(e) betaalde inschrijvingsgeld voor de opleiding Begeleider-animator voor Bejaarden, Begeleid(st)er in de Buitenschoolse Kinderopvang, Begeleider in de Kinderopvang, Jeugd- en Gehandicaptenzorg en Zorgkundige in principe volledig terug na het behalen van het diploma secundair onderwijs, door de combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming 13

16 (= premie diplomagerichte opleidingen). Ook cursisten die een eerste diploma secundair onderwijs behalen via de combinatie AAV en een HBO5 opleiding komen in aanmerking voor de premie. De cursist(e) stuurt binnen het jaar na het verwerven van het diploma aangetekend een aanvraagdossier naar: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Afdeling Volwassenenonderwijs 7A Koning Albert II-laan BRUSSEL Het aanvraagdossier bestaat uit: - een ingevuld aanvraagformulier (aanvraagformulier te bekomen op de financiële dienst) of via - een kopie van het behaalde diploma; - de originele facturen m.b.t. het inschrijvingsgeld die de cursist(e) van VSPW-Hasselt voor de opleiding betaald heeft (het is dus belangrijk de facturen goed bij te houden!). Binnen de 45 kalenderdagen na het indienen van dit aanvraagdossier, krijgt de cursist(e) een antwoord of het dossier ontvankelijk is verklaard en wanneer het betaalde inschrijvingsgeld gedeeltelijk of volledig zal terugbetaald worden. d. VDAB-beroepsopleidingscontract Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB, en volg je een opleiding die erkend wordt door VDAB? Dan kom je in aanmerking voor een aantal financiële voordelen (bijvoorbeeld teugbetaling van een aantal kosten). Meer informatie hierover vind je op de website van VDAB: Niet alle maar wel een aantal van de opleidingen in campus De Lazarij geven recht op een VDABberoepsopleidingscontract met de financiële voordelen die daarbij horen. We geven hieronder de belangrijkste toelatingsvoorwaarden, maar daarnaast zijn er per opleiding nog een aantal specifieke voorwaarden. Je informeert je hiervoor best bij de VDAB. De VDAB-consulent zal nagaan of je in aanmerking komt en al je vragen beantwoorden. Wie komt in aanmerking? Voor de Deeltijdse opleiding Zorgkundige: Bij de VDAB ingeschreven als deeltijds werkende werkzoekenden die minimum 18 jaar zijn of worden in het jaar dat de opleiding start Voor de Voltijdse opleiding Zorgkundige: Bij de VDAB ingeschreven niet-werkende werkzoekenden die bereid zijn om als zorgkundige te werken na de opleiding Voor de Bijscholing Zorgkundige: Bij de VDAB ingeschreven deeltijds en voltijds werkzoekenden die in het bezit zijn van een CVO-certificaat "polyvalent verzorgende" of een bekwaamheidsattest "polyvalent verzorgende" bij de Diensten Gezinszorg of een getuigschrift polyvalent verzorgende via regulier onderwijs. Voor de opleiding Jeugd-en Gehandicaptenzorg: Bij de VDAB ingeschreven werkzoekenden zonder diploma secundair onderwijs die minstens 1 jaar het voltijds onderwijs verlaten hebben én recht hebben op een werkloosheidsuitkering of minstens 2 jaar gestopt met voltijds onderwijs of minstens 22 jaar 14

17 Bij de VDAB ingeschreven werkzoekenden met een diploma secundair onderwijs die minstens 1 jaar het voltijds onderwijs verlaten hebben én recht hebben op een werkloosheidsuitkering Voor de opleiding Graduaat Orthopedagogie Bij de VDAB ingeschreven werkzoekenden die bij aanvang van de opleiding minimum 22 jaar zijn of de studies in het dagonderwijs minstens 2 jaar beëindigd hebben en niet beschikken over een diploma hoger onderwijs (mits enkele uitzonderingen) De opleidingen Jeugd- en Gehandicaptenzorg en Graduaat Orthopedagogie zijn momenteel erkend als OKOT-trajecten (OKOT = onderwijskwalificerend opleidingstraject). Het zijn trajecten voor wie met een VDAB-opleidingscontract een voltijdse studie in dagonderwijs volgt die leidt naar een knelpuntberoep. Slaag je voor je studie dan krijg je een diploma. Meer info over OKOT: Voor de opleiding Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang: Als doelgroep-werknemer erkende personen die de opleiding Begeleid(st)er in de (buitenschoolse) Kinderopvang volgen en voltijds of deeltijds in die sector werkzaam zijn. Deeltijds werkzoekende personen die tijdens het schooljaar of de VDABstartopleiding Begeleid(st)er in de buitenschoolse Kinderopvang hebben gevolgd en nu de volledige opleiding Begeleid(st)er in de (buitenschoolse) Kinderopvang verder zetten. Welke zijn de bijkomende voorwaarden? Voldoen aan alle voorwaarden van VDAB (zie voorwaarden per opleiding); Een positief advies krijgen van CVO VSPW-Hasselt op basis van de intakeprocedure, georganiseerd door het centrum; Op regelmatige wijze aanwezig zijn in de lessen en op de praktijkplaats; Gunstige resultaten behalen, wil men tijdens de hele opleiding het beroepsopleidingscontract behouden. Wat moet jij doen? Een telefonische- of schriftelijke aanvraag doen bij VDAB-Limburg, Social Profit, Europalaan 37 te 3600 Genk (089/ ). Welke zijn de voordelen? Terugbetaling inschrijvingsgeld voor wie geen volledige vrijstelling hiervan krijgt Terugbetaling cursusgeld In sommige gevallen een stimulanspremie van 1 euro per uur voor de gevolgde lesuren (in de meeste gevallen ook voor de praktijkuren, beperkt tot het door het centrum opgelegd minimum aantal praktijkuren) Tussenkomst in verplaatsingskosten (lesdag en in de meeste gevallen ook op dagen dat je verplaatsing naar praktijkplaats doet) Terugbetaling van alle opvangkosten voor alle kinderen tot 12 jaar (lesdag en in de meeste gevallen ook op dagen dat je praktijk doet) Arbeidsongevallenverzekering voor lichamelijke ongevallen (lesdag en in de meeste gevallen ook op praktijkplaats) e. Opleidingscheques voor werknemers Centra voor Volwassenenonderwijs kunnen als erkend opleidingsverstrekker opleidingscheques aanvaarden: voor opleidingen erkend in het kader van betaald educatief verlof; voor opleidingen die deel uitmaken van het persoonlijk ontwikkelingsplan van de cursist. 15

18 In dit tweede geval overhandigt de cursist het centrum de opleidingscheques samen met het Attest opleiding in het kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan Het attest wordt normaal gezien ingevuld door de begeleidingsverstrekker van het erkende loopbaancentrum. Voor informatie over opleidingscheques: zie Wie komt in aanmerking? Wie minstens deeltijds tewerkgesteld is en hiervoor betaald wordt (1 u/week betaald werk volstaat) Opgelet: Vanaf 1 maart 2015 wordt de toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden beperkt: enkel hooggeschoolden die een loopbaangerichte opleiding volgen, die vermeld staan in hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) nadat ze loopbaanbegeleiding volgden, kunnen nog opleidingscheques aanvragen. Voor de laag- en middengeschoolden blijft de reglementering inzake opleidingscheques ongewijzigd. Wat moet jij doen? Uiterlijk twee maanden nadat de opleiding gestart is, cheques bestellen ter waarde van het bedrag dat je aan CVO VSPW-Hasselt moet betalen (inclusief betaald voorschot) of een lager bedrag (nooit hoger!) Deze cheques kunnen besteld worden o Via de website van VDAB o en doorklikken op de link bestel opleidingscheques. De VDAB vraagt met aandrang dat bij voorkeur deze bestelwijze zou gebruikt worden! Opgelet: je moet je eerst registreren op deze website en dan pas kan je de cheques aanvragen. o Via lokale werkwinkel o Telefonisch ( ) Bij ontvangst van de cheques NIETS OP DE CHEQUES SCHRIJVEN MAAR AFGEVEN OP DE BOEKHOUDING In afwachting van de ontvangst van de cheques betaal je eerst alles contant (dit om op tijd betaald te hebben). Daarna krijg je het geld terug. Wat zijn de voordelen? De cursist(e) betaalt effectief maar de helft van het bedrag van de opleidingscheques. Je kan voor maximum 250 euro opleidingscheques per kalenderjaar kopen. Wie geen diploma secundair onderwijs of geen diploma hoger onderwijs bezit, krijgt het gedeelte van het bedrag van de opleidingscheques dat zelf betaald werd, terugbetaald. Hoe je deze extra tegemoetkoming kan aanvragen, lees je op de VDAB-website. Cumulatie van opleidingscheques voor werknemers en een VDAB-beroepsopleidingscontract is niet mogelijk. f. Tussenkomst door een Sociaal Sectorfonds Alle cursisten behalve cursisten met een VDAB-opleidingscontract of cursisten die betalen met opleidingscheques - die tijdens het schooljaar de opleiding Begeleider in de (buitenschoolse) Kinderopvang, Jeugd- en gehandicaptenzorg, graduaat Maatschappelijk Werk en graduaat Orthopedagogie, starten of verder zetten krijgen een tussenkomst in het effectief betaalde inschrijvingsgeld met een maximum van 100 euro en in het effectief betaalde cursusgeld met een maximum van 25 euro. Enige voorwaarde om van deze tussenkomst te genieten is dat de cursist(e) al dan niet bezoldigde praktijk doet in een soort voorziening die op het aanvraagformulier vermeld is. Het is belangrijk om goed na te kijken of de voorziening waar je praktijk doet, effectief onder de vermelde 16

19 categorieën valt. De tussenkomst kan dus aangevraagd worden (opgelet: pas nadat je eerst zelf je factuur betaalde) via een aanvraagformulier dat op het cursistensecretariaat kan afgehaald worden en dat resp. door de cursist(e), de voorziening en ons centrum moet ingevuld worden en door de cursist naar het vermelde adres moet gestuurd worden. Meer informatie: Wie bij betaling in het eerste semester nog niet aan 100 euro inschrijvingsgeld komt, wacht beter tot hij/zij het inschrijvingsgeld voor het tweede semester betaald heeft (vóór 10 maart) zodat men maximaal van de premie kan genieten Kinderbijslag Ouders die nog kinderbijslag ontvangen voor hun zoon/dochter die in ons centrum een opleiding volgt, verwittigen hun kinderbijslagfonds. Dit kinderbijslagfonds zal hen dan een formulier opsturen dat zo vlug mogelijk door het cursistensecretariaat moet worden ingevuld. Je behoudt je recht op kindergeld voor al onze opleidingen behalve voor de opleidingen Agogische Bijscholing Orthopedagogie, optie Gezinsbegeleiding en Gezinsgericht Werken, Vlaamse Gebarentaal en de bijscholing Zorgkundige omdat deze opleidingsprogramma s onvoldoende volume per week hebben, tenzij uiteraard daarnaast nog een andere erkende opleiding wordt gevolgd RVA Cursisten die een wacht- of werkloosheidsuitkering ontvangen en geen VDAB-beroepsopleidingscontract hebben, moeten via de Hulpkas of via de vakbond aan de RVA toelating vragen om de opleiding te mogen volgen en tijdens deze periode vrijgesteld te worden van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Dit gebeurt met formulier C94A, dat op het cursistensecretariaat ter beschikking is. Zie ook: De RVA zal zeker geen toestemming geven als aan één van de volgende voorwaarden niet is voldaan: - de cursist(e) moet reeds 312 dagen uitkering gekregen hebben (bij schoolverlaters dus ongeveer 2 jaar de vroegere school verlaten hebben). Deze eis geldt niet als je een opleiding wil volgen die voorbereidt op een knelpuntberoep zoals Zorgkundige. - en de opleiding vereist minimaal 20 uur per week lessen en stage volgen. Zelfs als de eisen vervuld zijn, kan de RVA nog altijd beslissen om geen vrijstelling te geven. Elke aanvraag wordt afzonderlijk bekeken. Indien er geen vrijstelling wordt verleend, kan de cursist(e) nog altijd toelating vragen aan de RVA om stage in de vorm van vrijwilligerswerk te mogen doen. Dit gebeurt via het aanvraagformulier C45G (ingevuld af te geven aan de vakbond of Hulpkas). Voor het volgen van lessen moet dan geen toelating gevraagd worden. Probleem bij deze procedure is dat men beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt. Overtredingen op het voorgaande kunnen streng door de RVA worden gesanctioneerd. Om deze reden is het ook best dat cursisten die in de wachttijd verkeren, zich bij de VDAB laten schorsen en terug ten laste komen van de ouders met verderzetting van de kinderbijslag Betaald educatief verlof Betaald educatief verlof is een stelsel waarbij jaarlijks een groot aantal werknemers recht hebben op een aantal uren, bezoldigd door de werkgever die deze bezoldigding gelimiteerd kan recupereren bij de Federale Overheid! -, om lessen te volgen, thuis te studeren, examens af te leggen 17

20 Wie komt in aanmerking? - 4/5 tot voltijds tewerkgesteld zijn - minder dan 4/5 tewerkgesteld zijn volgens een flexibele niet cyclusgerichte werktijdregeling - minder dan 4/5 maar minimum halftijds tewerkgesteld zijn onder de beperkende voorwaarden dat een beroepsopleiding (dus niet Aanvullende Algemene Vorming) gevolgd wordt en de opleidingsuren overlappen met de arbeidsuren - het gevraagde educatief verlof moet kaderen binnen de wettelijke en collectief vastgelegde planningsregels binnen de organisatie waar men werkt. Wie komt niet in aanmerking? - tewerkgesteld zijn in een organisatie afhankelijk van een openbaar bestuur - behoren tot het gesubsidieerd personeel in het onderwijs Opgelet! Voorgaande twee categorieën kunnen wel een regeling onderhandelen met de werkgever. Welk zijn de jaarlijkse urenplafonds van educatief verlof? - 80u of pro rato het tewerkstellingsvolume als men enkel Aanvullende Algemene Vorming of de opleiding Vlaamse Gebarentaal volgt - 100u of pro rato het tewerkstellingsvolume als men de beroepsopleiding combineert met een taalopleiding, dus ook de opleiding Vlaamse Gebarentaal - 120u of pro rato het tewerkstellingsvolume als de lesuren van de beroepsopleiding, al dan niet in combinatie met de lesuren van opleiding Aanvullende Algemene Vorming, samenvallen met de werkuren - 180u of pro rato het tewerkstellingsvolume als men: De opleiding Zorgkundige volgt omdat deze opleiding voorbereidt op een knelpuntberoep De beroepsopleiding combineert met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming om voor de eerste keer een diploma secundair onderwijs te behalen Opmerking: Het jaarlijks aantal effectief ingerichte opleidingsuren moet minstens zo hoog zijn als de voorziene urenplafonds om van deze urenplafonds te kunnen genieten. Beroepspraktijk, supervisie of de uren afstandsonderwijs tellen hierbij niet mee. Ook bijscholingen in CVO VSPW-Hasselt geven geen recht op educatief verlof. Wie meer dan 10% van de effectief ingerichte lesuren ongewettigd afwezig is, verliest zijn/haar recht op educatief verlof. Hoe een aanvraag indienen bij de werkgever? De cursist(e) doet een schriftelijke aanvraag best aangetekend of via ontvangstbewijs voor betaald educatief verlof bij de werkgever, uiterlijk 31 oktober. Voor opleidingen of bijscholingen die starten in het tweede semester dient de schriftelijke aanvraag uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding, bij de werkgever toe te komen. De schriftelijke aanvraag dient vergezeld te gaan van een inschrijvingsattest dat moet aangevraagd worden op het cursistensecretariaat. Deze aanvraag van het inschrijvingsattest moet tijdig gebeuren, d.w.z. vóór 5 oktober voor opleidingen en bijscholingen die in september starten en uiterlijk acht dagen na de start voor cursussen die op 1 oktober of later (dus ook in het tweede semester!) aanvangen. De cursist(e) krijgt regelmatig doorgaans driemaandelijks - een attest van aanwezigheid uitgereikt door het cursistensecretariaat. Deze attesten moeten steeds onmiddellijk aan de werkgever doorgegeven worden. Voor meer info: zie ook 18

CENTRUMREGLEMENT - DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIAAL-(PED)AGOGISCHE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT - DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIAAL-(PED)AGOGISCHE EN ZORGOPLEIDINGEN CENTRUMREGLEMENT - DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIAAL-(PED)AGOGISCHE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL (ondernemingsnummer 0422 695 514) CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ BLIJDE INKOMSTSTRAAT 36 3500 HASSELT

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Balen

Infobrochure cursisten Balen Infobrochure cursisten Balen Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/32 68 17 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Aanbod volwassenenonderwijs o op het niveau van het secundair volwassenenonderwijs o Op HBO5 niveau ( tussen

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Infobrochure cursisten MOL

Infobrochure cursisten MOL Infobrochure cursisten MOL Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/ 57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Geel

Infobrochure cursisten Geel Infobrochure cursisten Geel Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO)

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Diploma secundair onderwijs halen? Aanvullende Algemene Vorming (AAV) + diplomagerichte beroepsopleiding of HBO5 DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AAV (minimumtraject)

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 10/05/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ELEKTROMECHANICA Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS HBO5 ELEKTROMECHANICA...

Nadere informatie

Zorgopleidingen. Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang

Zorgopleidingen. Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang Zorgopleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang Droom je van een job in de zorgsector, dan spreken onze zorgopleidingen je vast en zeker aan.

Nadere informatie

AANVULLENDE ALGEMENE VORMING. Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS

AANVULLENDE ALGEMENE VORMING. Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AANVULLENDE ALGEMENE VORMING Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS Aanvullend! Aanvullende Algemene Vorming + beroepsspecifieke opleiding = DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS Beroepsspecifieke

Nadere informatie

HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL. CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL. CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT 2010-2011

CENTRUMREGLEMENT 2010-2011 BERGSTRAAT 36, RONSEWEG 1 OUDENAARDE / L. VANGROOTENBRUELSTRAAT 63 RONSE / WESTERLAAN 69, MOLENSTRAAT 43 WAREGEM / OLSENSESTEENWEG 2 KRUISHOUTEM Hét centrum voor Volwassenenonderwijs De Vlaamse Ardennen

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

diploma secundair onderwijs

diploma secundair onderwijs Vormingsleergang voor sociaal en pedagogisch werk Gent Aanvullende Algemene Vorming Een 2 de kans voor het behalen van een diploma secundair onderwijs Met je vleugels open vlieg je beter en lichter Die

Nadere informatie

INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF

INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF 1. Inleiding Betaald educatief verlof is een stelsel van individueel opleidingsverlof dat de sociale promotie van de werknemers uit de privé-sector beoogt. Hiertoe krijgen

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start?

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 387 van CHRIS JANSSENS datum: 23 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een jongere die al 18 jaar is of het dit jaar wordt.

U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een jongere die al 18 jaar is of het dit jaar wordt. Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, 8200 BRUGGE Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be (B{DjQ{GsNbA Jj) BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg 1. ORGANISATIE 1.1 De BasisVorming Theologie (verder in de tekst afgekort als BVT) is een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Bisdom

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 BOEKHOUDEN Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Schooljaar 2013-2014 Bekrachtigd door Raad van Bestuur op 6 mei 2013 Inhoud Inhoud 2 Welkom in ons centrum!... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Decretaal verplichte

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen VI.6. MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen 1

Nadere informatie

ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE!

ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE! ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE! é éé Meer info: 011 45 61 50 www.ocmwheusdenzolder.be 2 MISSIE OPLEIDING De opleiding wordt georganiseerd i.s.m. de VDAB Social Profit. De arbeidsgerichte

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen Omzendbrief WVG/KWAL/07/1 van 21 februari 2007 betreffende de vervanging van de omzendbrief van 2 juli 2004 houdende de kwalificatievereisten van de verzorgende personeelsleden in de rusthuizen Herkomst:

Nadere informatie

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs PERSONENZORG BEDRIJFSBEHEER DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE INLICHTINGEN ENCORA Geef je talent een kans. Een nieuw vak leren of je loopbaan een andere richting

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

diploma secundair onderwijs

diploma secundair onderwijs Vormingsleergang voor sociaal pedagogisch werk Gent Aanvullende Algemene Vorming Een 2 de kans voor het behalen van een diploma secundair onderwijs Met je vleugels open vlieg je beter en lichter Die competenties

Nadere informatie

Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO

Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO Gegevens vrijstellingsaanvraag Datum aanvraag Opleiding waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen Module(s) waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen

Nadere informatie

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE BERICHT AAN DE WERKNEMERS PROJECT «VORMING 600» OPENBARE SECTOR DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE OF GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDIGE MET LOONBEHOUD NIEUWE SELECTIES VOOR HET

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslag na de leerplicht Studenten De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, wend u dan tot uw kinderbijslagfonds

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie 4 ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 21 maart 2006 RLLL/PCA/ADV/007 Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000

Nadere informatie

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Bouwkundig Tekenaar HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun

Nadere informatie

contact telefoon fax dossiernummer

contact telefoon fax dossiernummer Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon fax dossiernummer De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren,

Nadere informatie

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef 1 1. Inleiding vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef In ons CVO is elke opleiding samengesteld uit verschillende onderdelen, modules genaamd. Om een volledige opleiding

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: HALFTIJDS CONTRACTUEEL BEGELEIDER BKO + AANLEG WERFRESERVE NIVEAU C1-C3 / D1-D3 (19/38)

Nadere informatie

INTERN CENTRUMREGLEMENT

INTERN CENTRUMREGLEMENT INTERN CENTRUMREGLEMENT Het intern centrumreglement is een aanvulling, specifiek voor het HBO 5 Antwerpen, bij het Algemeen centrumreglement Volwassenenonderwijs, Stedelijk Onderwijs Antwerpen. 1. Inschrijvingen

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,...

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Werk jij in de kinderopvang? Wil jij ook

Nadere informatie

Erkenning van beroepskwalificaties van Europese onderdanen en gelijkgestelde personen

Erkenning van beroepskwalificaties van Europese onderdanen en gelijkgestelde personen Erkenning van beroepskwalificaties van Europese onderdanen en gelijkgestelde personen De Vlaamse regelgeving bepaalt dat je pas aan de slag kan als kinderbegeleider of verantwoordelijke in de kinderopvang

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20

BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20 Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 Email: infokbaf@attentia.be BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20 U ontvangt dit formulier

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

WANNEER IS EVC ZINVOL?

WANNEER IS EVC ZINVOL? WANNEER IS EVC ZINVOL? WAT? HVC In kaart brengen van je competenties geen vaste lijst geen vaste norm geen vaste procedure EVC Je competenties beoordelen = TEST!!!!! een vaste lijst competenties een vast

Nadere informatie

Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid

Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Afsprakenkader tussen de sociale partners van de lokale besturen van 01.10.2013 betreffende de kwalificerende trajecten voor de deelsectoren

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

-Benny Nieto, coördinator van de opleiding - jeugd- en gehandicaptenzorg (JGZ) -Beter: opvoed-st-er / begeleid-st-er (A2)

-Benny Nieto, coördinator van de opleiding - jeugd- en gehandicaptenzorg (JGZ) -Beter: opvoed-st-er / begeleid-st-er (A2) !!! WELKOM!!! -Benny Nieto, coördinator van de opleiding - jeugd- en gehandicaptenzorg (JGZ) -Beter: opvoed-st-er / begeleid-st-er (A2) -opvoed-st-er / begeleid-st-er (A2) wasda? -opvoed-st-er / begeleid-st-er

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen SPECIFIEK REGLEMENT NT2 Voorwaarden Minimumvoorwaarde (categorie2): Elke nieuwe kandidaat moet een diploma hoger secundair onderwijs (minstens 12 jaar scholing) hebben. Dit document moet voorgelegd worden

Nadere informatie

1/09/ /12/2015

1/09/ /12/2015 Extra tewerkstellingsplaatsen in PC 319.01 voor laatstejaars studenten uit het deeltijds onderwijs 1/09/2014 31/12/2015 BROCHURE VOOR CLW PC 319.01 1. Het project Werken en studeren Situering project Eind

Nadere informatie

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

GRADUATEN 2008-2009. 4 graduaten in technologie: Bedrijfsautomatisatie Biotechnologie Elektronica optie Multimedia Telecommunicatietechnieken

GRADUATEN 2008-2009. 4 graduaten in technologie: Bedrijfsautomatisatie Biotechnologie Elektronica optie Multimedia Telecommunicatietechnieken GRADUATEN 2008-2009 4 graduaten in technologie: Bedrijfsautomatisatie Biotechnologie Elektronica optie Multimedia Telecommunicatietechnieken 6 graduaten in management: Boekhouden Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

Onderwijskwalificerende trajecten met VDAB-opleidingscontract (OKOT) Competenties én een diploma voor een knelpuntberoep

Onderwijskwalificerende trajecten met VDAB-opleidingscontract (OKOT) Competenties én een diploma voor een knelpuntberoep Onderwijskwalificerende trajecten met VDAB-opleidingscontract (OKOT) Competenties én een diploma voor een knelpuntberoep 1. Basisinformatie OKOT 1. Wat? In een onderwijskwalificerend traject met VDAB-opleidingscontract

Nadere informatie

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Voltijdse contractuele functie (B1 B3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Als projectwerker lokaal cultuurbeleid werk je mee aan de doelstellingen

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Elke cursist tweedekansonderwijs (TKO) ondertekent bij inschrijving dat hij/zij kennis heeft genomen van het centrumreglement en het addendum

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011 Vele wegen leiden naar Verpleegkunde 1 FE.BI Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen Het sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen financiert en organiseert opleidingen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

VERZORGENDEN / ZORGKUNDIGEN

VERZORGENDEN / ZORGKUNDIGEN VERZORGENDEN / ZORGKUNDIGEN Woord vooraf Met de komst van de functie van zorgkundige wijzigde het zorglandschap aanzienlijk. Dit roept heel wat vragen op bij het werkveld, maar ook bij geïnteresseerde

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Wie zijn wij?... 4 1.1 Een traject dat bij je past... 4 1.2 ervaren als focus... 4 1.3 Sterk in begeleiding...

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de Vlaamse overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering; Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, het koninklijk besluit van 11 maart 2003 tot vaststelling van

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Word leraar! Secundair onderwijs of volwassenenonderwijs? Theorieleerkracht of zegt de praktijk jou iets meer? Wil je jouw ervaring op de arbeidsmarkt meenemen naar de

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

cursusaanbod 2015-2016 KANT & KLEDING - MODE

cursusaanbod 2015-2016 KANT & KLEDING - MODE cursusaanbod 2015-2016 KANT & KLEDING - MODE lesuren voormiddagcursus (VM): van 9 tot 12.20 u. namiddagcursus (NM): van 13.10 tot 16.30 u. avondcursus (AV): van 18.40 tot 22 u. inschrijvingsgeld en forfaitaire

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

datum laatste wijziging:

datum laatste wijziging: Omzendbrief datum laatste wijziging: inhoudstafel 04/06/2008 Speciale onderwijsleermiddelen in het volwassenenonderwijs - Schooljaar 2008-2009 referentie : VWO/2008/01 publicatiedatum : (04/06/2008) wettelijke

Nadere informatie

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op.

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op. ORDE VAN VLAAMSE BALIES REGLEMENT INZAKE PERMANENTE VORMING Artikel 1 Permanente vorming is een deontologische plicht voor ieder advocaat. Permanente vorming in de zin van dit reglement betekent zich op

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

Leren lezen en schrijven of basiseducatie

Leren lezen en schrijven of basiseducatie leren na school Ook als je al van school af bent, zijn er mogelijkheden om van alles bij te leren: koken, talen, archeologie, informatica, filosofie, tuinplanten, woningrenovatie, automechanica, bloemschikken

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht

Kinderbijslag na de leerplicht Kinderbijslag na de leerplicht studenten MyFamily staat voor u klaar! MyFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen kinderbijslag@xerius.be 078 15 40 25 Op de leeftijd van 18 jaar verandert er veel voor

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie