CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN"

Transcriptie

1 VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat Hasselt Tel: Februari 2015 Dit cursistenreglement werd door het centrumbestuur goedgekeurd

2

3 Inhoud INLEIDING AGOGISCH PROJECT OPLEIDINGSAANBOD INSCHRIJVING Toelatingsvoorwaarden... 6 a. Algemene voorwaarden... 6 b. Secundair volwassenenonderwijs... 6 c. Hoger beroepsonderwijs Intakeprocedure Instapvereisten vanuit de praktijkvoorziening Inschrijvingsdossier Opleidingskosten Inschrijvings-/cursusgeld Financiële tussenkomst in de opleidingskosten Kinderbijslag RVA Betaald educatief verlof Verzekering Medische vereisten in het centrum op de praktijkplaats Studentenkaart ORGANISATIE Bijwonen van de cursussen Afwezigheden Stopzetting van de opleiding Examens, vrijstellingen en studiebekrachtiging Administratieve dienstverlening aan cursisten Telefoon Fotokopies Verwerken en verspreiden van cursistgegevens Doorgeven van wijzigingen Mededelingen aan de leerkrachten/supervisoren Infoborden/Smartschool ORDE - NETHEID - VEILIGHEID Dagelijks onderhoud van de klaslokalen

4 5.2. Gebruik van de cafetaria De toiletten Beurtrol Gebruik van TV/Video/beamer Veiligheid Parkeergelegenheid OMGANG In het centrum en op de praktijkplaats In de buurt Beroepsgeheim en vertrouwelijke informatie ONDERSTEUNING EN INSPRAAK VAN DE CURSIST De zorgcoördinator De klasverantwoordelijken De klastitularis De coördinatoren De directie Inspraak en kwaliteitszorg KLACHTENBEHANDELING Klachten van cursisten Klachten m.b.t. cursisten: orde- en tuchtmaatregelen a. ordemaatregelen b. tuchtmaatregelen GEBRUIK VAN ICT-UITRUSTING Gebruik van de computerklassen en het computereiland in de bibliotheek Gebruik van de computers (computerklas en bibliotheek) Gebruik van andere ICT-middelen (laptop, beamer, dvd-apparaat) Gebruik van het (draadloos) internet Gebruik van elektronisch leerplatform BIBLIOTHEEK/DOCUMENTATIECENTRUM HET NIET NALEVEN VAN HET CURSISTENREGLEMENT

5 INLEIDING Dit cursistenreglement is bedoeld voor cursisten die een opleiding of bijscholing volgen in campus De Lazarij, één van de campussen waar VSPW-Hasselt, Centrum voor Volwassenenonderwijs, onderwijs en vorming organiseert. De Lazarij verwijst naar het begrip lazarij of lazaret, een in de middeleeuwen bestaande vorm van gastenhuis voor zieke/zorgbehoeftige mensen, vaak gelegen aan de rand van een stad. Om twee redenen noemen we deze campus De Lazarij: de campus is dicht gelegen bij het grondgebied waar in de middeleeuwen een lazaret gevestigd was (vandaar de straatbenaming Lazarijstraat ) op de campus worden sociaal-(ped)agogische en zorgopleidingen georganiseerd, d.w.z. opleidingen die voorbereiden op een beroep waarin het zorgen voor kwetsbare mensen centraal staat, een functie die duidelijk verwant is met wat vroeger in een lazarij gebeurde. Om tijdens het schooljaar een prettige samenwerking tussen directie en centrummedewerkers enerzijds en cursisten anderzijds te garanderen, worden via dit document aan de cursisten een aantal richtlijnen meegegeven, waarvan we vragen deze aandachtig te lezen en tevens strikt te volgen. CVO VSPW-Hasselt biedt onderwijs en vorming aan volwassenen. Dit betekent dat het centrum van de cursisten in velerlei opzichten een "volwassen" gedrag verwacht, zeker in de sociaal-(ped)agogische en zorgopleidingen waar dit als basishouding wordt verondersteld. Respectvol omgaan met centrummedewerkers en medecursisten, met meubilair en materiaal maar ook in het praktijkveld met de toevertrouwde gasten of cliënten en t.a.v. collega s, is een belangrijk element van deze basishouding. Aan de cursisten wordt tevens gevraagd om de nodige verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen om taken en opdrachten naar behoren en op zelfstandige wijze te vervullen en ervoor te zorgen dat alle officieel meegedeelde informatie - via documenten, valven, Smartschool, supervisie of lessen - ernstig ter harte wordt genomen zodat afspraken goed worden nagekomen. Directie en medewerkers wensen je een vruchtbare opleiding toe. 3

6 1. AGOGISCH PROJECT Wat wil CVO VSPW-Hasselt zijn? Voor wie wil CVO VSPW-Hasselt dat zijn? Met welke bedoelingen en vanuit welke visie? Het antwoord op deze vragen vinden we in de missie en visie van het centrum zoals werd bekrachtigd door het centrumbestuur op 26 mei Missie CVO VSPW-Hasselt is een centrum voor volwassenenonderwijs dat via zijn opleidingsaanbod de professionele bekwaamheid, de individuele ontplooiing en de maatschappelijke emancipatie van volwassenen wil verhogen. Het centrum wil levenslang en levensbreed leren stimuleren en mogelijk maken. Wij werken vanuit een christelijke inspiratie en staan open voor iedereen, ongeacht afkomst, levensbeschouwing, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, handicap, Onze programma s richten zich op een of meerdere van volgende doelstellingen: een erkend studiebewijs behalen; verder studeren; professionele bekwaamheid verwerven; professionele bekwaamheid vergroten; individuele ontwikkeling bevorderen; maatschappelijk functioneren bevorderen. Wij bieden een kwaliteitsvol en divers aanbod op verschillende niveaus waardoor alle groepen binnen de samenleving worden aangesproken en op hun niveau worden begeleid. Het centrum neemt ook initiatieven om de mogelijkheden van kansengroepen te vergroten. Visie Wij zijn verankerd in de samenleving Wij rekruteren cursisten uit alle geledingen van de samenleving. Wij zijn betrokken bij diverse onderwijskundige maatschappelijke initiatieven. Wij werken samen met andere partners in het onderwijsveld, het beroepenveld en andere maatschappelijke sectoren. Wij zijn open én kritisch Wij zijn een lerende organisatie. Cursisten en medewerkers kunnen hun mening geven, krijgen kansen en mogen fouten maken. Wij zijn tolerant maar stellen ook grenzen. We verwachten dat cursisten en medewerkers respect hebben voor de menselijke waardigheid en elkaars overtuiging. Wij zijn betrokken medewerkers Medewerkers zijn betrokken bij de werking van het centrum en tonen een grote inzet. Betrokkenheid betekent aandacht voor de kwaliteit van de opleiding én aandacht voor de mens achter de cursisten en de collega s. Wij erkennen cursisten als volwaardige gesprekspartners Gelijkwaardigheid, inspraak en dialoog zijn belangrijke accenten in de werking. We doen een appèl op zelfsturing, zin voor initiatief en creatief denken. We geven cursisten vrijheid en verwachten dat ze daarbinnen hun verantwoordelijkheid opnemen. We creëren een positieve leeromgeving We willen dat cursisten en leerkrachten zich thuis voelen in het centrum. Dit betekent dat cursisten graag komen leren en dat leerkrachten graag komen lesgeven en dat beiden elkaar daarbij versterken. 4

7 Wij staan voor kwaliteit Het centrum evalueert actief de kwaliteit van zijn werking. De opleidingen sluiten aan op de tendensen in het beroepenveld, de vernieuwingen in het onderwijs en de innovaties in organisatieontwikkeling. Wij willen vernieuwen zonder mee te gaan met de waan van elke dag. Wij kiezen voor een praktijkgerichte leerweg Wij benutten de mogelijkheden van leren-en-werken maximaal. Wij gebruiken de werkervaring van cursisten, schakelen leerkrachten met beroepservaring in en integreren theorie en praktijk. Wij bieden leertrajecten op maat De flexibele opbouw van onze opleidingen biedt de mogelijkheid om individuele leertrajecten uit te stippelen. Wie elders een kwalificatie heeft behaald of competenties heeft verworven, kan een aangepaste leerweg volgen. Wij bieden gecombineerd onderwijs aan waardoor cursisten deels thuis en deels in het centrum worden begeleid. Wij bieden een divers en vraaggestuurd aanbod Wij bieden een breed scala aan opleidingen. Het opleidingsaanbod is vraaggestuurd: we spelen in op professionele en maatschappelijke noden. De programma s kunnen op verschillende tijdstippen in het jaar starten. Het aanbod bestaat zowel uit kortlopende als langdurige opleidingen. Wij leveren gewaardeerde studiebewijzen af De studiebewijzen afgeleverd door ons centrum, zijn erkend door de Vlaamse overheid. Wie de opleidingen volgt, verwerft de competenties die nodig zijn voor het beroep. Onze studiebewijzen worden door het beroepenveld en de afgestudeerden gewaardeerd. 2. OPLEIDINGSAANBOD In het volwassenenonderwijs wordt een onderscheid gemaakt tussen secundair volwassenenonderwijs en hoger beroepsonderwijs (niveau HBO5). Volgende sociaal-(ped)agogische en zorgopleidingen op het niveau van het secundair volwassenenonderwijs (kunnen) worden ingericht in CVO VSPW-Hasselt: Begeleider-animator voor Bejaarden, Begeleid(st)er in de Buitenschoolse Kinderopvang, Begeleider in de Kinderopvang, Ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale Uitsluiting (nieuwe cursistengroep pas vanaf september 2016), Jeugd- en Gehandicaptenzorg, Logistiek Assistent, Vlaamse Gebarentaal en Zorgkundige. Naast deze opleidingen heeft CVO VSPW-Hasselt ook de mogelijkheid om de opleiding Intercultureel Medewerker te organiseren. Tevens voorzien we bijscholingen, al dan niet op vraag van een organisatie. CVO VSPW-Hasselt organiseert ook sociaal-(ped)agogische opleidingen op het niveau hoger beroepsonderwijs: Agogische Bijscholing Orthopedagogie (optie: Gezinsbegeleiding en Gezinsgericht Werken), Maatschappelijk Werk en Orthopedagogie. Ook op het niveau hoger beroepsonderwijs zijn bijscholingen, al dan niet op vraag, mogelijk. Naast bovenvermelde opleidingen op niveau hoger beroepsonderwijs heeft CVO VSPW-Hasselt ook de mogelijkheid om de opleiding Sociaal-cultureel Werk te organiseren. Bovenvermelde opleidingen kunnen in combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming gevolgd worden en leiden zo tot een diploma secundair onderwijs. Uitzondering hierop vormen alle bijscholingen, de opleiding Logistiek Assistent en Vlaamse Gebarentaal. De opleiding Aanvullende Algemene Vorming duurt in principe 2,5 jaar. Voor wie geen diploma secundair onderwijs heeft, bevelen we een opleiding Algemene Aanvullende Vorming ten zeerste aan, dit in functie van tewerkstelling en een meer gunstige verloning bij organisaties die vallen onder een openbaar bestuur. Een overzicht van het aanbod van opleidingen en bijscholingen vind je op onze website. 5

8 3. INSCHRIJVING 3.1. Toelatingsvoorwaarden Wie toegelaten wil worden tot het volwassenenonderwijs, dient te voldoen aan een aantal algemene (a) en specifieke ( b en c) voorwaarden. a. Algemene voorwaarden Volgende algemene voorwaarden gelden om toegelaten te worden tot een opleiding in het volwassenenonderwijs: - wettelijk mogen verblijven in België; - het vereiste inschrijvings-/cursusgeld betaald hebben; - zich akkoord verklaard hebben met het centrumreglement, d.i. het cursisten- én examenreglement; - zich akkoord verklaard hebben met het eigen agogisch project van het centrum en de campus. b. Secundair volwassenenonderwijs Wie een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs volgt, moet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 16 jaar bent of 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd. Uitzondering hierop vormt de opleiding Aanvullende Algemene Vorming. Om deze opleiding te kunnen volgen moeten de cursisten voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar zijn). c. Hoger beroepsonderwijs Cursisten die een opleiding van het hoger beroepsonderwijs willen volgen, moeten voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Dit betekent dat de minimumleeftijd 18 jaar is op het ogenblik van de inschrijving. Wie zich inschrijft tussen 1 september en 31 december, moet 18 worden vóór 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Bovendien moet de cursist beschikken over één van volgende studiebewijzen: - een Belgisch studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs (vb. in sommige gevallen een studiebewijs van het 6 de jaar BSO) dat minstens drie jaar behaald is - een Belgisch diploma van het secundair onderwijs - een Belgisch certificaat of diploma van een opleiding van het volwassenenonderwijs (of onderwijs sociale promotie) op secundair niveau van minimum 900 lestijden (voor de opleiding Agogische Bijscholing Orthopedagogie, o.a. de optie Gezinsbegeleiding en Gezinsgericht Werken, geldt volgens het leerplan in dit geval enkel het certificaat of diploma op het niveau TSO3) - een Belgisch certificaat of diploma van een opleiding van het volwassenenonderwijs (of onderwijs sociale promotie) op het niveau van het hoger onderwijs - een diploma van het hogeschool- of universitair onderwijs - een studiebewijs van een ander land dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt erkend met een van de voorgaande diploma s of een studiebewijs van een ander land buiten de Europese Unie waarvan aangetoond wordt dat dit studiebewijs in het land van herkomst toegang geeft tot het hoger professioneel of academisch onderwijs. Wie niet beschikt over één van bovenvermelde studiebewijzen maar wel voldaan heeft aan de deeltijdse leerplicht, kan op basis van een van volgende gronden toegelaten worden tot het hoger beroepsonderwijs: 6

9 - humanitaire redenen De directeur kan vluchtelingen, ontheemden en personen die nog niet officieel erkend zijn als vluchteling en die geen of niet alle documenten kunnen voorleggen over hun vooropleiding in hun land van herkomst, toegang geven tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs. Uiterlijk tegen de startdatum van de opleiding, dient de kandidaat-cursist(e) schriftelijk een verzoek tot inschrijving in bij het centrum. Dit verzoek wordt vergezeld van een dossier dat uit volgende delen bestaat: documenten waaruit de status blijkt van vluchteling, ontheemde of persoon die nog niet officieel als vluchteling erkend is; een geldige verblijfsvergunning in België; een verklaring onder ede dat hij in het land van herkomst wel degelijk de vereiste vooropleiding heeft genoten maar enkel het officiële diploma niet kan voorleggen; een bewijs dat het diploma waarover hij beweert te beschikken maar niet kan voorleggen, gelijkgesteld is met een Belgisch diploma dat toegang verleent tot het hoger beroepsonderwijs; staving aan de hand van gegevens van allerlei aard die direct aangeven dat de cursist(e) daadwerkelijk de vereiste vooropleiding in het land van herkomst heeft genoten; een bewijs van voldoende kennis van het Nederlands om de gewenste opleiding in het Nederlands te kunnen volgen. De directeur beslist of het ingediende dossier ontvankelijk is en oordeelt of een taaltoets is vereist. De inschrijving kan worden geannuleerd indien achteraf blijkt dat elementen uit het ingediende toelatingsdossier van de cursist(e) op onwaarheden berusten. - medische, psychische of sociale redenen De directeur kan kandidaat-cursisten die erom verzoeken en die om medische, psychische of sociale redenen niet voldoen aan de eisen inzake studiebewijzen toegang geven tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs. Uiterlijk tegen de startdatum van de opleiding, dient de kandidaat-cursist(e) schriftelijk een verzoek tot inschrijving in bij het centrum. Dit verzoek wordt vergezeld van een dossier dat uit volgende delen bestaat: attesten en/of documenten ter staving van het medische, psychische of sociale dossier; attesten/getuigschriften van reeds gevolgde studiejaren die niet leiden tot een diploma; een motivering waarom de kandidaat geen examens aflegde bij de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; een overzicht van het studieverloop. De directeur beslist of het ingediende dossier ontvankelijk is en oordeelt of een taaltoets is vereist. De inschrijving kan worden geannuleerd indien achteraf blijkt dat elementen uit het ingediende toelatingsdossier van de cursist op onwaarheden berusten. - het algemene niveau van de cursist, getoetst met een toelatingsproef De directeur van het centrum kan een toelatingsproef organiseren om te oordelen of een kandidaatcursist(e) kan worden toegelaten tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs. De toelatingsproef gaat na of de kandidaat-cursist(e) beschikt over de kennis en vaardigheden, nodig om de opleiding met kans op succes te starten. De directeur stelt de inhoud van de toelatingsproef vast. Deze proef kan schriftelijk, mondeling, praktisch of een combinatie hiervan zijn. De toelatingsproef kan tot de 5 de dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode (d.i. het moment van het verstrijken van 1/3 van de lestijden van de opleidingsperiode waarvoor men ingeschreven heeft) georganiseerd worden. In principe wordt de toelatingsproef bij het begin en een tweede keer op het einde van de eerste maand van een nieuwe opleidingsperiode voor een welbepaalde opleiding afgenomen. De directeur kan het verzoek van kandidaat-cursisten om een toelatingsproef in te richten, met het oog op het verkrijgen van toegang tot het hoger beroepsonderwijs, niet weigeren. Het resultaat van de toelatingsproef wordt meegedeeld op de dag van de afname zelf. Geslaagd is wie 50 % behaalt. De cursist(e) kan tot 30 dagen na de mededeling van het resultaat, op eenvoudig verzoek, inzage vragen en krijgen in de wijze van beoordelen van de proef. Klachtneerlegging door de kandidaatcursist(e) in het centrum m.b.t. de (inhoudelijke) beoordeling is niet mogelijk. De directeur voegt de toelatingsproef en het schriftelijk verslag van de toelatingsproef toe aan het administratief dossier van de cursist(e). Voor de opleidingsstructuur Agogische Bijscholing Orthopedagogie (o.a. de optie Gezinsbegeleiding en 7

10 Gezinsgericht Werken) dient men naast het voldoen aan de hoger beschreven van toepassing zijnde toelatingsvoorwaarden, bijkomend een gunstig advies krijgen op het intakegesprek, tenminste 1 jaar praktijkervaring hebben in de welzijnssector als begeleider of hulpverlener, minstens halftijds werken in de welzijns- of geestelijke gezondheidssector of minstens 150u per semester praktijkervaring kunnen opdoen en de kans hebben om in de werksetting het geleerde te leren toepassen, om met deze opleiding te kunnen starten Intakeprocedure Elke cursist(e) neemt deel aan de intakeprocedure van de opleiding waarvoor hij/zij zich ingeschreven heeft. Deze intake neemt, naargelang de opleiding, één of meerdere dagen in beslag en vindt normaliter plaats vooraleer de opleiding start. Late starters volgen op een later tijdstip een meestal verkorte versie van de intakeprocedure. Tijdens de intake proberen medewerkers zicht te krijgen op de beginsituatie van de kandidaat-cursisten; tevens gaan zij na of de kandidaat-cursist(e) over een gezonde motivatie en voldoende rijpheid en sociale vaardigheden beschikt om stage in een bij de opleiding horende voorziening of organisatie aan te vragen. Uit een vroegere bevraging van voorzieningen blijkt dat deze rijpheid, motivatie en sociale vaardigheden belangrijke instapvereisten zijn voor de voorzieningen. Wanneer tijdens de intake ernstige tekorten worden vastgesteld, kan de cursist(e) geadviseerd worden om de opleiding niet te starten, voor een andere opleiding in te schrijven of voorafgaand aan of gelijktijdig met de opleiding aan de vastgestelde tekorten te werken (vb. taalondersteuning, sociale vaardigheidstraining). Een negatief advies om de opleiding te starten betekent voor cursisten die in principe in aanmerking komen voor een VDAB-beroepsopleidingscontract (zie d) dat de VDAB dit beroepsopleidingscontract niet zal toekennen waardoor deze cursisten ook niet zullen kunnen genieten van de financiële voordelen verbonden aan dit contract. Tijdens de intakeprocedure van sommige opleidingen krijgen cursisten tevens een idee van de werking van de campus en van wat de opleiding inhoudt. Voor de opleiding Ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale Uitsluiting wordt de intake georganiseerd in samenwerking met vzw De Link, omwille van de deskundigheid van deze organisatie inzake het wenselijke cursistenprofiel Instapvereisten vanuit de praktijkvoorziening Cursisten die in ons centrum een sociaal-(ped)agogische of zorgopleiding volgen, dienen met uitzondering van de opleiding Vlaamse Gebarentaal stage of praktijk te doen. Bezoldigd werk kan in sommige gevallen als stage beschouwd worden. Reeds in het vorig punt werd vermeld dat praktijkvoorzieningen bepaalde verwachtingen hebben t.a.v. de cursist(e) die zijn/haar stage begint. Dit wordt in een zekere mate nagegaan tijdens de intake. Daarnaast eisen voorzieningen een zekere morele integriteit van de cursist(e), gezien de kwetsbaarheid van de cliënten die aan de cursist(e) zullen worden toevertrouwd. Om deze reden vragen we aan cursisten een uittreksel uit het strafregister, model 2, binnen te leveren. Hoewel niet volledig sluitend, kan dit document toch enige aanwijzing geven m.b.t. de morele integriteit van de cursist(e). Bepaalde veroordelingen laten immers niet toe dat de cursist(e) (bij bepaalde doelgroepen) stage doet of hiermee reeds begint. In deze gevallen wordt het echter bijzonder moeilijk om de cursist(e) toe te laten tot de opleiding vanwege de grote verwevenheid tussen het theoretisch en het praktijkgedeelte van de opleiding. Zelfs wanneer de cursist(e), niettegenstaande veroordelingen, door ons centrum toegelaten wordt tot de stage, vragen we hem/haar deze veroordelingen mee te delen in de praktijkvoorziening. In het kader van de wetgeving betreffende het gezondheidstoezicht en de bescherming van stagiairs, vragen praktijkvoorzieningen waar gezondheidsrisico s aanwezig zijn, vaak aan de cursist(e) om vóór of tijdens het begin van de stage een medisch geschiktheidsattest van de arbeidsgeneesheer binnen te brengen (zie ). 8

11 Rechten en plichten van de cursist(e), de praktijkplaats en het centrum en de daarmee samenhangende afspraken, zijn samengebracht in een praktijkovereenkomst die in principe vóór de aanvang van de stage door alle partijen wordt ondertekend. De door de voorziening én cursist ingevulde en ondertekende praktijkovereenkomst moet in drievoud op het cursistensecretariaat afgeleverd worden Inschrijvingsdossier Bij de inschrijving vragen wij de kandidaat-cursist naar volgende documenten: - de Belgische identiteitskaart; - Indien de cursist(e) geen Belgische identiteitskaart heeft, dan moet een kopie van een ander bewijs voorgelegd worden waaruit blijkt dat de cursist(e) wettelijk in België mag verblijven (vb. identiteitskaart van Europees land, visum, ); - bij betaald werk: een tewerkstellingsattest, ingevuld door de voorziening-werkgever; - bij inschrijving voor een opleiding op het niveau van het secundair volwassenenonderwijs: een gewone kopie van het diploma hoger secundair onderwijs (ASO, TSO of 7 de jaar BSO) als dit vroeger behaald werd. Immers, mits het voorleggen van dit diploma en het slagen in een van onze opleidingen secundair volwassenenonderwijs met uitzondering van de opleiding Logistiek Assistent of Vlaamse Gebarentaal, krijgt de cursist(e) een nieuw bijkomend diploma secundair onderwijs in plaats van het certificaat; - bij inschrijving voor een opleiding op het niveau van het hoger beroepsonderwijs, met uitzondering van de opleiding Gezinsbegeleiding en Gezinsgericht Werken: een gewone kopie van één van volgende documenten: diploma hoger secundair onderwijs; diploma/certificaat technisch of beroepssecundair volwassenenonderwijs (of sociale promotie) van de derde graad of diploma/certificaat hoger (volwassenen)onderwijs; een studiebewijs van het 2 de leerjaar van de derde graad BSO dat tenminste 3 jaar oud is documenten die de gelijkwaardigheid van een studiebewijs van het buitenland met een van vermelde studiebewijzen aantonen of documenten die aantonen dat het studiebewijs behaald in een land buiten de Europese Unie in dat land toegang geeft tot hoger professioneel of academisch onderwijs (wie niet beschikt over een van voormelde studiebewijzen of stavingsdocumenten, kan zich eventueel beroepen op humanitaire, medische, psychologische of sociale gronden of een toelatingsproef afleggen (zie 3.1.c)); - bij inschrijving voor de opleiding Gezinsbegeleiding en Gezinsgericht Werken: een gewone kopie van het diploma hoger secundair onderwijs of diploma/certificaat technisch volwassenenonderwijs van de derde graad en eventueel bijkomend een kopie van het behaalde diploma in hoger (volwassenen)onderwijs; - 1 recente pasfoto; - uittreksel uit het strafregister, model 2. Alle opgesomde documenten moeten uiterlijk 5 oktober voor nieuwe inschrijvingen in het begin van het schooljaar en 8 maart voor nieuwe inschrijvingen van het 2 de semester aan het cursistensecretariaat bezorgd zijn. Bij inschrijving kunnen wij relevante informatie over eerder behaalde studiebewijzen ophalen uit de Leeren ErvaringsDatabank (LED) van de Vlaamse overheid. Indien je hiervoor geen toestemming wenst te geven, kan je dit ten allen tijde tegengaan met een eenvoudige melding bij inschrijving: in dat geval dien je zelf de eventueel vereiste studiebewijzen bij inschrijving voor te leggen. 9

12 3.5. Opleidingskosten Inschrijvings-/cursusgeld Cursisten betalen voor het volgen van de opleiding inschrijvings- en cursusgeld. Er dient geen examengeld betaald te worden. Om ingeschreven te zijn dient een voorschot van 100 euro (150 euro voor de opleiding Graduaat Orthopedagogie of 50 euro voor de bijscholing Zorgkundige) betaald te worden op het moment van inschrijving. Alle cursisten die hun opleiding een tijd onderbroken hebben en de cursisten Graduaat Orthopedagogie die hun eerste jaar willen bissen, moeten ook het voorschot opnieuw betalen om ingeschreven te zijn. Enkel cursisten van de opleiding Ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale Uitsluiting betalen geen voorschot. Het inschrijvingsgeld wordt o.a. aangewend voor de algemene infrastructuur en inrichting, onderhoud, energiekosten, administratieve werkingskosten, kosten n.a.v. welzijns- en veiligheidsverplichtingen, tevens voor de betaling van niet gesubsidieerd personeel. Het inschrijvingsgeld bedraagt per gevolgd vak of module 1,50 euro x het officieel aantal voorziene lestijden voor dat vak of die module (ook de vakken of modules Gesuperviseerde Beroepspraktijk en bijscholingen worden zo verrekend). Voor de opleidingen Aanvullende Algemene Vorming en Ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale uitsluiting dient geen inschrijvingsgeld betaald te worden. Cursisten betalen per schooljaar nooit meer dan 460 euro inschrijvingsgeld voor een opleiding in het secundair volwassenenonderwijs en 575 euro voor een opleiding in het hoger beroepsonderwijs. Bepaalde cursistengroepen krijgen gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld of andere financiële voordelen (zie punt van dit cursistenreglement). Naast het inschrijvingsgeld moet ook cursusgeld betaald worden. Volgende uitgaven worden in het cursusgeld verrekend: gebruiksvergoedingen voor lokalen die niet tot het centrum behoren, vergoedingen en verplaatsingskosten gastsprekers, verplaatsingskosten supervisoren, verplaatsingskosten lectoren projectwerk Graduaat Orthopedagogie, verplaatsingskosten cursisten, uitgaven voor het drukken van cursussen en cursistgerichte documenten (inclusief loonkost, auteursrechterlijke vergoedingen, leasing kopieerapparaten, ), ontwikkeling en onderhoud van cursistgerichte software, cursistgerichte ICT-uitrusting, brochures en infomateriaal, didactische materialen, hand- en werkboeken, bibliotheekmateriaal. Om ingewikkelde verrekeningen te vermijden worden de bovenvermelde kosten gelijkmatig verspreid over de verschillende vakken/eenheden/modules van de opleiding zodat het cursusgeld per lestijd van een bepaalde opleiding steeds hetzelfde is. Het cursusgeld bedraagt voor de opleidingen doorgaans 0,30 euro per officieel voorziene lestijd per vak of module in het secundair volwassenenonderwijs en 0,40 euro per officieel voorziene lestijd per vak of module in het hoger beroepsonderwijs (vakken of modules Gesuperviseerde Beroepspraktijk worden ook zo verrekend). Voor de opleiding Aanvullende Algemene Vorming wordt 0,50 euro cursusgeld per lestijd gevraagd; voor Agogische Bijscholing Orthopedagogie, optie Gezinsbegeleiding en Gezinsgericht Werken, dient 1,50 euro per lestijd cursusgeld betaald te worden; voor andere bijscholingen, meestal op vraag van derden, ligt het cursusgeld tussen 0,30 en 1,00 euro per lestijd op het niveau secundair volwassenenonderwijs en tussen 1,50 en 1,80 euro per lestijd op het niveau hoger beroepsonderwijs, dit in functie van de benodigde cursusmaterialen. Er is geen volledige of gedeeltelijke vrijstelling van cursusgeld mogelijk, wel zijn sommige andere financiële voordelen van toepassing (zie punt van dit cursistenreglement). Voor sommige modules van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming worden handboeken niet de werkboeken! in bruikleen gegeven. Per handboek wordt een waarborg van 5 euro gevraagd die op het einde van de module/eenheid terugbetaald wordt aan de cursist(e), mits voorlegging van het waarborgbewijs en voor zover het handboek nog in goede staat is. De waarborgsom is niet in het cursusgeld inbegrepen. Er worden geen examenresultaten meegedeeld of studiebewijzen uitgereikt van 10

13 de opleiding Aanvullende Algemene Vorming als men de betreffende handboeken niet terug in goede staat heeft binnengebracht, tenzij schadevergoeding voor het niet binnengeleverde handboek is betaald. Studiebezoeken en didactische uitstappen zijn niet in het cursusgeld inbegrepen. Hiervoor kan maximaal 30 euro extra per cursist(e), per schooljaar, aangerekend worden. Het nog verschuldigde inschrijvings-/cursusgeld dient na ontvangst van de factuur uiterlijk betaald op: 10 november voor de opleiding Orthopedagogie 10 oktober resp. 10 maart voor andere dan eerstgenoemde opleiding (en tevens de bijscholingen) die over minstens het volledige eerste resp. tweede semester gespreid zijn en waarvan de eerste activiteit met cursisten (intake, introductie, eerste les of eerste les van nieuwe modules) vóór 14 september resp. vóór 15 februari plaatsvindt. 30 oktober resp. 30 maart voor andere dan eerstgenoemde opleiding (en tevens bijscholingen) die over minstens het volledige eerste resp. tweede semester gespreid zijn en waarvan de eerste activiteit met cursisten (intake, introductie, eerste les of eerste les van nieuwe modules) plaatsvindt tussen 14 september en 8 oktober resp. tussen 15 februari en 8 maart. het moment dat 1/3 van het totaal aantal officieel voorziene lestijden verstrijkt van de opleidingen en bijscholingen die niet onder de drie voorgaande mogelijkheden gevat worden. Opmerking: voor sommige bijscholingen die op vraag van derden georganiseerd worden, wordt het verschuldigde inschrijvings-/cursusgeld gevorderd vóór de start van de bijscholing. De betaling voor cursisten met een VDAB-beroepsopleidingscontract wordt onderling geregeld door de VDAB met het centrum. Deze cursisten krijgen dus geen factuur voor het resterende bedrag. Het voorschot dat de cursisten betaalden aan CVO VSPW-Hasselt wordt terugbetaald aan de cursist(e). De betaling gebeurt normalerwijze met een overschrijvingsformulier dat door het centrum aan de cursist(e) bezorgd wordt. Er kan ook cash of via bancontact betaald worden. Indien een andere instantie (vb. gemeente, voorziening, ) dan de cursist het inschrijvings-/ cursusgeld betaalt en er moet een factuur opgemaakt worden ten aanzien van deze instantie, dan moet de cursist(e) uiterlijk 25 september (eerste semester) of 28 februari (tweede semester) de financiële dienst (Marijse Reynders of Hilde Telemans) hiervan verwittigen. Cursisten van de opleiding Ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale Uitsluiting hoeven niets te betalen. Alles wordt geregeld via een andere betalingsinstantie. Op gemotiveerde vraag van de cursist(e) aan de directie kan een spreiding van betaling van het cursusgeld afgesproken worden (niet mogelijk voor het inschrijvingsgeld). Het niet tijdig betalen van het inschrijvings-/ cursusgeld leidt onherroepelijk tot uitsluiting. Het centrum levert aan de cursist(e) een betalingsbewijs nadat deze het volledige bedrag tijdig betaald heeft. Volledige of gedeeltelijke terugbetaling voorschot a) Het betaalde voorschot wordt door het centrum volledig terugbetaald als: de kandidaat-cursist(e) een negatief advies krijgt op basis van het toelatingsexamen/de intakedag(en). de kandidaat-cursist(e) bij de start de opleiding voor een lange periode (minimum 6 weken) niet kan volgen op basis van een medische verklaring en derhalve de opleiding wenst stop te zetten. de opleiding niet van start kan gaan. b) Het betaalde voorschot wordt door het centrum voor de helft terugbetaald als de kandidaatcursist(e) vóór het toelatingsexamen / de intakedag(en) meedeelt de opleiding niet te starten. 11

14 Voor terugbetaling van (een deel van) het voorschot, dient steeds het origineel voorschotbewijs voorgelegd te worden. De terugbetaling gebeurt tot uiterlijk 2 maanden na de geplande start van de opleiding. Gedeeltelijke terugbetaling inschrijving- en cursusgeld Indien de cursist(e) tijdens de opleiding minimum voor zes weken of langer ziek wordt en om deze reden de opleiding stopt, zal er een deel van het betaalde voorschot en inschrijvings-/cursusgeld terugbetaald worden na voorlegging van een medische verklaring. De directeur maakt hiervoor een voorstel, rekening houdend met het aantal maanden gevolgde les Financiële tussenkomst in de opleidingskosten Cursisten in het volwassenenonderwijs kunnen geen aanspraak maken op een studiebeurs. In het kader van de promotie door de overheid van het levenslang leren en van de opleidingen die voorbereiden op een knelpuntberoep, kunnen heel wat cursisten echter financieel voordeel genieten als ze in ons centrum een opleiding volgen. Ook het nieuwe decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 2007, voorziet voor bepaalde cursistengroepen een financiële tegemoetkoming. Sommige van de genoemde financiële voordelen mogen zelfs gecumuleerd worden. In wat volgt worden de huidige financiële tussenkomsten beschreven. a. Volledige en gedeeltelijke vrijstelling inschrijvingsgeld Er geldt een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld voor cursisten die: ingeschreven zijn voor een opleiding in het studiegebied algemene vorming; ingeschreven zijn voor de opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting; op het moment van hun inschrijving materiële hulp genieten zoals bedoeld in de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen; op het moment van hun inschrijving een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van de voormelde categorieën; op het moment van inschrijving gedetineerd zijn en verblijven in een Belgische strafinrichting;. inburgeraar zijn en een inburgeringscontract hebben ondertekend, zoals is bepaald in artikel 2, 9, van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, of een attest van inburgering of een attest van EVC hebben behaald, zoals is bepaald in artikel 2, 11 en 13, van voormeld decreet voor de opleidingen Nederlands tweede taal richtgraad 1, Nederlands tweede taal richtgraad 2 en Latijns schrift in het studiegebied Nederlands tweede taal; op het moment van hun inschrijving nog niet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht op het moment van hun inschrijving een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor een opleiding die gevolgd wordt in het kader van een door de VDAB erkend traject naar werk; niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden zijn die op het moment van hun inschrijving nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven; ingeschreven zijn in een Centrum voor Volwassenenonderwijs voor de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van de basiseducatie Er geldt een verminderd inschrijvingsgeld van 0,30 EURO (in plaats van 1,50) voor cursisten die op het moment van hun inschrijving: een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering of ten laste zijn van voormelde categorieën en geen opleiding volgen in het kader van een door de VDAB erkend traject naar werk; in het bezit zijn van een van de volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten: 12

15 a) een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 percent blijkt; b) een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten; c) een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt; d) een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen; e) een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten. Opmerking: Wie ten laste is van een persoon met één van bovenstaande attesten, brengt ook een attest gezinssamenstelling van de gemeente binnen. ingeschreven zijn in een opleiding uit een studiegebied van het secundair volwassenenonderwijs mits gedurende twee opeenvolgende schooljaren een opleiding uit een leergebied van de basiseducatie gevolgd hebben gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving. Alle attesten moeten, indien ze van toepassing zijn, in het eerste semester op de financiële dienst (Marijse Reynders) afgeleverd worden, uiterlijk 30 dagen na aanvang van de opleiding. Voor modulaire opleidingen of bijscholingen (dus niet de opleiding Orthopedagogie!) met modules die nieuw starten in het tweede semester, moeten in het tweede semester opnieuw de vereiste attesten op de financiële dienst (Marijse Reynders) afgeleverd worden, uiterlijk 30 dagen na aanvang. Opgelet de attesten moeten binnen een bepaalde periode gedateerd zijn: voor meer info en het juiste model van attest: zie Attesten die een datum vermelden buiten de gestelde periode en/of niet tijdig op het centrum bezorgd worden, komen niet meer in aanmerking. Het volledige inschrijvingsgeld dient dan betaald te worden. Voor attesten waaruit blijkt dat er sprake is van een langdurige of onbeperkte periode van mindervaliditeit, handicap, minimum 66% arbeidsongeschiktheid, verminderd verdienvermogen of verminderde zelfredzaamheid, volstaat het dat bij elke verplichte afgifte, een kopie van het eerste geldende attest wordt binnengebracht, op voorwaarde dat het begin van elke nieuwe opleidingsperiode valt binnen de geldigheidsperiode van het attest. Ook cursisten woonachtig in een andere lidstaat, mogen gelijkwaardige attesten in functie van vermindering van inschrijvingsgeld, opgemaakt in deze andere lidstaat, afleveren. Deze attesten zullen echter eerst ter goedkeuring voorgelegd worden aan de onderwijsoverheid. b. Begrenzing van het inschrijvingsgeld Het inschrijvingsgeld (niet het cursusgeld) mag nooit meer bedragen dan 460 euro per schooljaar voor een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs en 575 euro per schooljaar voor een opleiding van het hoger beroepsonderwijs. Het centrum tracht bij de facturering hiermee rekening te houden maar fouten zijn nooit uitgesloten. Daarom vragen we aan de cursisten om de ontvangen facturen van het centrum zeer goed bij te houden en de aangerekende bedragen goed op te volgen. Volgens de wettelijke bepalingen ligt de bewijslast voor toepassing van de begrenzing immers bij de cursist(e). c. Terugbetaling van het inschrijvingsgeld De onderwijsoverheid betaalt het door de cursist(e) betaalde inschrijvingsgeld voor de opleiding Begeleider-animator voor Bejaarden, Begeleid(st)er in de Buitenschoolse Kinderopvang, Begeleider in de Kinderopvang, Jeugd- en Gehandicaptenzorg en Zorgkundige in principe volledig terug na het behalen van het diploma secundair onderwijs, door de combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming 13

16 (= premie diplomagerichte opleidingen). Ook cursisten die een eerste diploma secundair onderwijs behalen via de combinatie AAV en een HBO5 opleiding komen in aanmerking voor de premie. De cursist(e) stuurt binnen het jaar na het verwerven van het diploma aangetekend een aanvraagdossier naar: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Afdeling Volwassenenonderwijs 7A Koning Albert II-laan BRUSSEL Het aanvraagdossier bestaat uit: - een ingevuld aanvraagformulier (aanvraagformulier te bekomen op de financiële dienst) of via - een kopie van het behaalde diploma; - de originele facturen m.b.t. het inschrijvingsgeld die de cursist(e) van VSPW-Hasselt voor de opleiding betaald heeft (het is dus belangrijk de facturen goed bij te houden!). Binnen de 45 kalenderdagen na het indienen van dit aanvraagdossier, krijgt de cursist(e) een antwoord of het dossier ontvankelijk is verklaard en wanneer het betaalde inschrijvingsgeld gedeeltelijk of volledig zal terugbetaald worden. d. VDAB-beroepsopleidingscontract Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB, en volg je een opleiding die erkend wordt door VDAB? Dan kom je in aanmerking voor een aantal financiële voordelen (bijvoorbeeld teugbetaling van een aantal kosten). Meer informatie hierover vind je op de website van VDAB: Niet alle maar wel een aantal van de opleidingen in campus De Lazarij geven recht op een VDABberoepsopleidingscontract met de financiële voordelen die daarbij horen. We geven hieronder de belangrijkste toelatingsvoorwaarden, maar daarnaast zijn er per opleiding nog een aantal specifieke voorwaarden. Je informeert je hiervoor best bij de VDAB. De VDAB-consulent zal nagaan of je in aanmerking komt en al je vragen beantwoorden. Wie komt in aanmerking? Voor de Deeltijdse opleiding Zorgkundige: Bij de VDAB ingeschreven als deeltijds werkende werkzoekenden die minimum 18 jaar zijn of worden in het jaar dat de opleiding start Voor de Voltijdse opleiding Zorgkundige: Bij de VDAB ingeschreven niet-werkende werkzoekenden die bereid zijn om als zorgkundige te werken na de opleiding Voor de Bijscholing Zorgkundige: Bij de VDAB ingeschreven deeltijds en voltijds werkzoekenden die in het bezit zijn van een CVO-certificaat "polyvalent verzorgende" of een bekwaamheidsattest "polyvalent verzorgende" bij de Diensten Gezinszorg of een getuigschrift polyvalent verzorgende via regulier onderwijs. Voor de opleiding Jeugd-en Gehandicaptenzorg: Bij de VDAB ingeschreven werkzoekenden zonder diploma secundair onderwijs die minstens 1 jaar het voltijds onderwijs verlaten hebben én recht hebben op een werkloosheidsuitkering of minstens 2 jaar gestopt met voltijds onderwijs of minstens 22 jaar 14

17 Bij de VDAB ingeschreven werkzoekenden met een diploma secundair onderwijs die minstens 1 jaar het voltijds onderwijs verlaten hebben én recht hebben op een werkloosheidsuitkering Voor de opleiding Graduaat Orthopedagogie Bij de VDAB ingeschreven werkzoekenden die bij aanvang van de opleiding minimum 22 jaar zijn of de studies in het dagonderwijs minstens 2 jaar beëindigd hebben en niet beschikken over een diploma hoger onderwijs (mits enkele uitzonderingen) De opleidingen Jeugd- en Gehandicaptenzorg en Graduaat Orthopedagogie zijn momenteel erkend als OKOT-trajecten (OKOT = onderwijskwalificerend opleidingstraject). Het zijn trajecten voor wie met een VDAB-opleidingscontract een voltijdse studie in dagonderwijs volgt die leidt naar een knelpuntberoep. Slaag je voor je studie dan krijg je een diploma. Meer info over OKOT: Voor de opleiding Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang: Als doelgroep-werknemer erkende personen die de opleiding Begeleid(st)er in de (buitenschoolse) Kinderopvang volgen en voltijds of deeltijds in die sector werkzaam zijn. Deeltijds werkzoekende personen die tijdens het schooljaar of de VDABstartopleiding Begeleid(st)er in de buitenschoolse Kinderopvang hebben gevolgd en nu de volledige opleiding Begeleid(st)er in de (buitenschoolse) Kinderopvang verder zetten. Welke zijn de bijkomende voorwaarden? Voldoen aan alle voorwaarden van VDAB (zie voorwaarden per opleiding); Een positief advies krijgen van CVO VSPW-Hasselt op basis van de intakeprocedure, georganiseerd door het centrum; Op regelmatige wijze aanwezig zijn in de lessen en op de praktijkplaats; Gunstige resultaten behalen, wil men tijdens de hele opleiding het beroepsopleidingscontract behouden. Wat moet jij doen? Een telefonische- of schriftelijke aanvraag doen bij VDAB-Limburg, Social Profit, Europalaan 37 te 3600 Genk (089/ ). Welke zijn de voordelen? Terugbetaling inschrijvingsgeld voor wie geen volledige vrijstelling hiervan krijgt Terugbetaling cursusgeld In sommige gevallen een stimulanspremie van 1 euro per uur voor de gevolgde lesuren (in de meeste gevallen ook voor de praktijkuren, beperkt tot het door het centrum opgelegd minimum aantal praktijkuren) Tussenkomst in verplaatsingskosten (lesdag en in de meeste gevallen ook op dagen dat je verplaatsing naar praktijkplaats doet) Terugbetaling van alle opvangkosten voor alle kinderen tot 12 jaar (lesdag en in de meeste gevallen ook op dagen dat je praktijk doet) Arbeidsongevallenverzekering voor lichamelijke ongevallen (lesdag en in de meeste gevallen ook op praktijkplaats) e. Opleidingscheques voor werknemers Centra voor Volwassenenonderwijs kunnen als erkend opleidingsverstrekker opleidingscheques aanvaarden: voor opleidingen erkend in het kader van betaald educatief verlof; voor opleidingen die deel uitmaken van het persoonlijk ontwikkelingsplan van de cursist. 15

18 In dit tweede geval overhandigt de cursist het centrum de opleidingscheques samen met het Attest opleiding in het kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan https://www.vdab.be/opleidingscheques/pop.pdf. Het attest wordt normaal gezien ingevuld door de begeleidingsverstrekker van het erkende loopbaancentrum. Voor informatie over opleidingscheques: zie https://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml#recht Wie komt in aanmerking? Wie minstens deeltijds tewerkgesteld is en hiervoor betaald wordt (1 u/week betaald werk volstaat) Opgelet: Vanaf 1 maart 2015 wordt de toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden beperkt: enkel hooggeschoolden die een loopbaangerichte opleiding volgen, die vermeld staan in hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) nadat ze loopbaanbegeleiding volgden, kunnen nog opleidingscheques aanvragen. Voor de laag- en middengeschoolden blijft de reglementering inzake opleidingscheques ongewijzigd. Wat moet jij doen? Uiterlijk twee maanden nadat de opleiding gestart is, cheques bestellen ter waarde van het bedrag dat je aan CVO VSPW-Hasselt moet betalen (inclusief betaald voorschot) of een lager bedrag (nooit hoger!) Deze cheques kunnen besteld worden o Via de website van VDAB o en doorklikken op de link bestel opleidingscheques. De VDAB vraagt met aandrang dat bij voorkeur deze bestelwijze zou gebruikt worden! Opgelet: je moet je eerst registreren op deze website en dan pas kan je de cheques aanvragen. o Via lokale werkwinkel o Telefonisch ( ) Bij ontvangst van de cheques NIETS OP DE CHEQUES SCHRIJVEN MAAR AFGEVEN OP DE BOEKHOUDING In afwachting van de ontvangst van de cheques betaal je eerst alles contant (dit om op tijd betaald te hebben). Daarna krijg je het geld terug. Wat zijn de voordelen? De cursist(e) betaalt effectief maar de helft van het bedrag van de opleidingscheques. Je kan voor maximum 250 euro opleidingscheques per kalenderjaar kopen. Wie geen diploma secundair onderwijs of geen diploma hoger onderwijs bezit, krijgt het gedeelte van het bedrag van de opleidingscheques dat zelf betaald werd, terugbetaald. Hoe je deze extra tegemoetkoming kan aanvragen, lees je op de VDAB-website. Cumulatie van opleidingscheques voor werknemers en een VDAB-beroepsopleidingscontract is niet mogelijk. f. Tussenkomst door een Sociaal Sectorfonds Alle cursisten behalve cursisten met een VDAB-opleidingscontract of cursisten die betalen met opleidingscheques - die tijdens het schooljaar de opleiding Begeleider in de (buitenschoolse) Kinderopvang, Jeugd- en gehandicaptenzorg, graduaat Maatschappelijk Werk en graduaat Orthopedagogie, starten of verder zetten krijgen een tussenkomst in het effectief betaalde inschrijvingsgeld met een maximum van 100 euro en in het effectief betaalde cursusgeld met een maximum van 25 euro. Enige voorwaarde om van deze tussenkomst te genieten is dat de cursist(e) al dan niet bezoldigde praktijk doet in een soort voorziening die op het aanvraagformulier vermeld is. Het is belangrijk om goed na te kijken of de voorziening waar je praktijk doet, effectief onder de vermelde 16

19 categorieën valt. De tussenkomst kan dus aangevraagd worden (opgelet: pas nadat je eerst zelf je factuur betaalde) via een aanvraagformulier dat op het cursistensecretariaat kan afgehaald worden en dat resp. door de cursist(e), de voorziening en ons centrum moet ingevuld worden en door de cursist naar het vermelde adres moet gestuurd worden. Meer informatie: Wie bij betaling in het eerste semester nog niet aan 100 euro inschrijvingsgeld komt, wacht beter tot hij/zij het inschrijvingsgeld voor het tweede semester betaald heeft (vóór 10 maart) zodat men maximaal van de premie kan genieten Kinderbijslag Ouders die nog kinderbijslag ontvangen voor hun zoon/dochter die in ons centrum een opleiding volgt, verwittigen hun kinderbijslagfonds. Dit kinderbijslagfonds zal hen dan een formulier opsturen dat zo vlug mogelijk door het cursistensecretariaat moet worden ingevuld. Je behoudt je recht op kindergeld voor al onze opleidingen behalve voor de opleidingen Agogische Bijscholing Orthopedagogie, optie Gezinsbegeleiding en Gezinsgericht Werken, Vlaamse Gebarentaal en de bijscholing Zorgkundige omdat deze opleidingsprogramma s onvoldoende volume per week hebben, tenzij uiteraard daarnaast nog een andere erkende opleiding wordt gevolgd RVA Cursisten die een wacht- of werkloosheidsuitkering ontvangen en geen VDAB-beroepsopleidingscontract hebben, moeten via de Hulpkas of via de vakbond aan de RVA toelating vragen om de opleiding te mogen volgen en tijdens deze periode vrijgesteld te worden van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Dit gebeurt met formulier C94A, dat op het cursistensecretariaat ter beschikking is. Zie ook: De RVA zal zeker geen toestemming geven als aan één van de volgende voorwaarden niet is voldaan: - de cursist(e) moet reeds 312 dagen uitkering gekregen hebben (bij schoolverlaters dus ongeveer 2 jaar de vroegere school verlaten hebben). Deze eis geldt niet als je een opleiding wil volgen die voorbereidt op een knelpuntberoep zoals Zorgkundige. - en de opleiding vereist minimaal 20 uur per week lessen en stage volgen. Zelfs als de eisen vervuld zijn, kan de RVA nog altijd beslissen om geen vrijstelling te geven. Elke aanvraag wordt afzonderlijk bekeken. Indien er geen vrijstelling wordt verleend, kan de cursist(e) nog altijd toelating vragen aan de RVA om stage in de vorm van vrijwilligerswerk te mogen doen. Dit gebeurt via het aanvraagformulier C45G (ingevuld af te geven aan de vakbond of Hulpkas). Voor het volgen van lessen moet dan geen toelating gevraagd worden. Probleem bij deze procedure is dat men beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt. Overtredingen op het voorgaande kunnen streng door de RVA worden gesanctioneerd. Om deze reden is het ook best dat cursisten die in de wachttijd verkeren, zich bij de VDAB laten schorsen en terug ten laste komen van de ouders met verderzetting van de kinderbijslag Betaald educatief verlof Betaald educatief verlof is een stelsel waarbij jaarlijks een groot aantal werknemers recht hebben op een aantal uren, bezoldigd door de werkgever die deze bezoldigding gelimiteerd kan recupereren bij de Federale Overheid! -, om lessen te volgen, thuis te studeren, examens af te leggen 17

20 Wie komt in aanmerking? - 4/5 tot voltijds tewerkgesteld zijn - minder dan 4/5 tewerkgesteld zijn volgens een flexibele niet cyclusgerichte werktijdregeling - minder dan 4/5 maar minimum halftijds tewerkgesteld zijn onder de beperkende voorwaarden dat een beroepsopleiding (dus niet Aanvullende Algemene Vorming) gevolgd wordt en de opleidingsuren overlappen met de arbeidsuren - het gevraagde educatief verlof moet kaderen binnen de wettelijke en collectief vastgelegde planningsregels binnen de organisatie waar men werkt. Wie komt niet in aanmerking? - tewerkgesteld zijn in een organisatie afhankelijk van een openbaar bestuur - behoren tot het gesubsidieerd personeel in het onderwijs Opgelet! Voorgaande twee categorieën kunnen wel een regeling onderhandelen met de werkgever. Welk zijn de jaarlijkse urenplafonds van educatief verlof? - 80u of pro rato het tewerkstellingsvolume als men enkel Aanvullende Algemene Vorming of de opleiding Vlaamse Gebarentaal volgt - 100u of pro rato het tewerkstellingsvolume als men de beroepsopleiding combineert met een taalopleiding, dus ook de opleiding Vlaamse Gebarentaal - 120u of pro rato het tewerkstellingsvolume als de lesuren van de beroepsopleiding, al dan niet in combinatie met de lesuren van opleiding Aanvullende Algemene Vorming, samenvallen met de werkuren - 180u of pro rato het tewerkstellingsvolume als men: De opleiding Zorgkundige volgt omdat deze opleiding voorbereidt op een knelpuntberoep De beroepsopleiding combineert met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming om voor de eerste keer een diploma secundair onderwijs te behalen Opmerking: Het jaarlijks aantal effectief ingerichte opleidingsuren moet minstens zo hoog zijn als de voorziene urenplafonds om van deze urenplafonds te kunnen genieten. Beroepspraktijk, supervisie of de uren afstandsonderwijs tellen hierbij niet mee. Ook bijscholingen in CVO VSPW-Hasselt geven geen recht op educatief verlof. Wie meer dan 10% van de effectief ingerichte lesuren ongewettigd afwezig is, verliest zijn/haar recht op educatief verlof. Hoe een aanvraag indienen bij de werkgever? De cursist(e) doet een schriftelijke aanvraag best aangetekend of via ontvangstbewijs voor betaald educatief verlof bij de werkgever, uiterlijk 31 oktober. Voor opleidingen of bijscholingen die starten in het tweede semester dient de schriftelijke aanvraag uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding, bij de werkgever toe te komen. De schriftelijke aanvraag dient vergezeld te gaan van een inschrijvingsattest dat moet aangevraagd worden op het cursistensecretariaat. Deze aanvraag van het inschrijvingsattest moet tijdig gebeuren, d.w.z. vóór 5 oktober voor opleidingen en bijscholingen die in september starten en uiterlijk acht dagen na de start voor cursussen die op 1 oktober of later (dus ook in het tweede semester!) aanvangen. De cursist(e) krijgt regelmatig doorgaans driemaandelijks - een attest van aanwezigheid uitgereikt door het cursistensecretariaat. Deze attesten moeten steeds onmiddellijk aan de werkgever doorgegeven worden. Voor meer info: zie ook 18

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL September 2013 Welkom bij Centrum voor Basiseducatie Open School Beste cursist, Met deze brochure willen we je op de hoogte brengen van een aantal belangrijke

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf

Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf september 2009 Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf Een juridisch antwoord op de meest voorkomende vragen v l a a m s v z w m i n d e r h e d e n c e n t r u m Vooruitgangstraat 323/bus 1 1030

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel ACHTERSTALLIG LOON - ADOPTIE - ADVOCATEN - AF- STANDSONDERWIJS - ARBEIDSCONTRACT - ARBEIDSON- GEVAL - ARTIKEL 9,3 - ARTIKEL 9BIS - ARTIKEL 9TER - ASIELZOEKER - BANKREKENING - BASIS BANKDIENST - BELANG

Nadere informatie

Kinderbijslag zonder grenzen

Kinderbijslag zonder grenzen Kinderbijslag zonder grenzen 2 september 2011 In deze Accent Kinderbijslag voor vreemdelingen in België Belgische kinderbijslag in het buitenland - detachering - kraamgeld bij bevalling buiten EER - kinderen

Nadere informatie