Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius"

Transcriptie

1 Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Vastgesteld op 6 februari 2015, ingangsdatum 15 februari 2015 Versie 1.0 (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Deze Regels en Richtlijnen kunnen niet los worden gezien van de Onderwijs- en examenregeling masteropleiding Geneeskunde en van hetgeen bepaald is in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Inhoud: 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen Artikel 1.3 Bekendheid 2 Samenstelling examencommissie 3 Contact 4 Taken van de examencommissie 5 Werkwijze examencommissie Geneeskunde Artikel 5.1 Werkwijze Artikel 5.2 Verzoeken aan de examencommissie Artikel 5.3 Maatstaven Artikel 5.4 Huishoudelijke regels 6 Examinatoren 7 Organisatie tentamens en gang van zaken Artikel 7.1 Data en tijdstippen tentamens Artikel 7.2 Aan- en afmelding tentamens Artikel 7.3 Toetsvormen Artikel 7.4 Orderegels schriftelijke tentamens Artikel 7.5 Surveilleren tijdens schriftelijke (deel)tentamens Artikel 7.6 Extra voorzieningen studenten met functiebeperking Artikel 7.7 Gebruik woordenboek buitenlandse studenten 8 Beoordeling van tentamens Artikel 8.1 Beoordeling coschappen en semiartsstage Artikel 8.2 Procedure bij onvoldoende beoordeling op het onderdeel Professioneel Gedrag (PG) Artikel 8.3 Procedure bij onvoldoende beoordeling op het onderdeel Medische deskundigheid (MD) Artikel 8.4 Bezwaar schriftelijke tentamenvragen Artikel 8.5 Beoordeling schriftelijke tentamens Artikel 8.6 Heroverwegen van coschapbeoordelingen Artikel 879 Kwaliteitsbewaking toetsing 9 Examens Artikel Examendatum Artikel 9.2 Judicia - cumlaude 10 Vrijstellingen 11 Goedkeuring onderwijsonderdelen 12 Geldigheidsduurverlenging 13 Bewaartermijnen 14 Fraude en plagiaat regeling 15 Iudicium abeundi 16 (Overgangs)regelingen Regels en richtlijnen master Geneeskunde van de Examencommissie /16

2 17 - Hardheidsclausule 18 - Wijziging 19 - Inwerkingtreding 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op de toetsing en examinering van de masteropleiding Geneeskunde en de tweede fase van de ongedeelde opleiding Geneeskunde, hierna te noemen de opleiding. Artikel 1.2 Begripsbepalingen De in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) omschreven begrippen zijn ook van toepassing op deze regeling. De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. Artikel 1.3 Bekendheid Studenten die opgaan voor het artsexamen Geneeskunde of voor het masterexamen Geneeskunde worden geacht bekend te zijn met de regels voor de opleiding die vastgelegd zijn in de op de genoemde opleidingen van toepassing zijnde OER, Onderwijsregelingen en Regels en richtlijnen examencommissie. Al deze documenten zijn te vinden op 2 Samenstelling examencommissie De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, leden, een extern lid en studentadviseurs. De examencommissie kent een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur van de examencommissie bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en een commissielid. 3 Contact De contactgegevens van de examencommissie geneeskunde zijn te vinden op 4 Taken van de examencommissie De taken van de examencommissie zijn vastgelegd in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). De wettelijke taken van de examencommissie zijn: 1. Het op objectieve en deskundige wijze vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de OER stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. 2. Het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens. 3. Het houden van toezicht op goede gang van zaken tijdens tentamens. 4. Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de OER om de uitslag van de tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen. 5. Het houden van toezicht op de uitvoering van de examenregels. 6. Het verlenen van vrijstellingen voor het afleggen van een of meer tentamens en het vaststellen van afwijkende individuele programma s. 7. Het behandelen van individuele verzoeken samenhangend met de OER. 8. Het treffen van maatregelen in geval van (het vermoeden van) fraude en onregelmatigheden. 9. Het aanwijzen van examinatoren voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan. 10. Het uitreiken van het getuigschrift, met daaraan toegevoegd het diplomasupplement, ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd. Regels en richtlijnen master Geneeskunde van de Examencommissie /16

3 11. Het verlenen van toestemming aan een student om een vrij onderwijsprogramma te volgen, waarvan het examen leidt tot het verkrijgen van een graad. 12. Het uitreiken van een verklaring van behaalde tentamens aan diegene die meer dan één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd maar aan wie niet een getuigschrift kan worden uitgereikt. 13. Het jaarlijks opstellen van een verslag van haar werkzaamheden. Daarnaast voert de examencommissie de volgende taken uit: 14. Het jaarlijks adviseren aan het bestuur OWI-Gen en de decaan over de OER. 15. Het jaarlijks adviseren aan het bestuur OWI-Gen over de onderwijsregelingen. 5 Werkwijze examencommissie Geneeskunde Artikel 5.1 Werkwijze De examencommissie Geneeskunde hanteert de volgende werkwijze: - Jaarlijks zijn er 4 vergaderingen waarvoor de voltallige examencommissie wordt uitgenodigd. - Maandelijks vindt er een overleg plaats van het Dagelijks Bestuur. - Wekelijks worden de verzoeken aan de examencommissie behandeld door de voorzitter en leden van het Dagelijks bestuur, samen met de ambtelijk secretaris. - De examencommissie maakt binnen 4 weken het besluit kenbaar. De examencommissie behoudt zich het recht voor om deze termijn zo nodig met 4 weken te verlengen. Artikel 5.2 Verzoeken aan de examencommissie 1. Alleen in geval van aantoonbare zwaarwegende persoonlijke omstandigheden of overmacht kan een student een verzoek of bezwaar rondom de OER, de onderwijsregelingen, de regels en richtlijnen van de examencommissie en andere aspecten t.a.v. toetsing en tentamenresultaten indienen bij de examencommissie. 2. Om het verzoek of bezwaar zo snel mogelijk te behandelen hanteert de examencommissie Geneeskunde een strakke procedure, die wordt beschreven in lid 3 t/m 15 van dit artikel 3. Een verzoek of bezwaar dient schriftelijk 1 ingediend te worden door de student zelf. 4. Verzoeken ingediend door derden (bv. ouders) kunnen niet in behandeling worden genomen. 5. Elk verzoek of bezwaar dient voorzien te zijn van degelijke en steekhoudende motivatie, waar mogelijk voorzien van bewijsstukken. 6. Voor alle verzoeken of bezwaren dient de student het algemene formulier te gebruiken en het ingevulde formulier in te dienen bij de ambtelijk secretaris van de examencommissie Geneeskunde (zie art. 3). Het algemene formulier is te vinden op Blackboard onder AMC Algemeen > Regelingen & Formulieren > Geneeskunde > Master en Artsexamen geneeskunde > Examencommissie 7. In uitzondering op lid 6 dient voor het aanvragen van een vrijstelling een specifiek formulier gebruikt te worden (zie art. 9). 8. In uitzondering op lid 6 geldt dat de examencommissie geen bezwaren behandelt tegen inhoudelijke beoordelingen van tentamenvragen. Deze bezwaren dienen ingediend te worden bij de coördinator van het onderwijsonderdeel. 9. Bij elk verzoek of bezwaar dient de student op het formulier duidelijk zijn naam, collegekaartnummer, adres en telefoonnummer te vermelden. 10. De examencommissie kan de student eventueel verzoeken om meer informatie. Een dergelijk verzoek zal doorgaans per (student-amc-mailadres) of telefoon kenbaar gemaakt worden. 11. De examencommissie kan de verantwoordelijk examinator eventueel verzoeken om informatie. 12. Het is niet mogelijk de leden van de examencommissie Geneeskunde persoonlijk te benaderen. 13. Formulieren en verzoeken die ingediend worden bij de leden van de examencommissie Geneeskunde persoonlijk worden niet in behandeling genomen. 14. De examencommissie toetst het verzoek en neemt een besluit. 1 Dit schriftelijke verzoek of bezwaar mag digitaal via de worden verzonden. Regels en richtlijnen master Geneeskunde van de Examencommissie /16

4 15. Alleen in geval van aantoonbare zwaarwegende persoonlijke omstandigheden of overmacht wordt er afgeweken van de OER en de Regels en richtlijnen van de examencommissie met de bijbehorende regelingen. 16. Aan uitspraken van een betrokken examinator aan de student kunnen geen rechten worden ontleend. Artikel 5.3 Maatstaven Bij de beoordeling van verzoeken om uitzonderingen betrekt de examencommissie overwegingen die betrekking hebben op: a. Het behoud van kwaliteits- en selectie-eisen van het examen of een tentamen; b. Doelmatigheidseisen, onder meer tot uitdrukking komend in een streven om: - Tijdverlies voor studenten (als gevolg van omstandigheden buiten hun schuld) tijdens de studie zoveel mogelijk te beperken - Studenten zo snel mogelijk te bewegen hun studie af te breken indien het slagen voor (deel)tentamens onwaarschijnlijk is geworden. c. Bescherming tegen zichzelf van studenten die een te grote studielast op zich te willen nemen; Artikel 5.4 Huishoudelijke regels De huishoudelijke regels van de examencommissie Geneeskunde zijn opgenomen in het Huishoudelijk reglement examencommissie Geneeskunde. Hierin zijn onder andere de samenstelling, de taken en werkwijze en de beslistermijnen van de examencommissie vastgelegd. Het Huishoudelijk reglement examencommissie Geneeskunde ligt bij de ambtelijk secretaris van de examencommissie Geneeskunde. 6 Examinatoren 1. De examencommissie wijst examinatoren aan voor het afnemen van (deel)tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan. 2. De examencommissie hanteert een vaststaande procedure bij het aanwijzen van examinatoren. 3. Voor beoordeling van een student in een coschap in de affiliatieziekenhuizen kan de examencommissie deskundigen die niet in dienst zijn van het AMC - UvA aanwijzen tot examinatoren. 4. De examinator informeert de examencommissie bij (vermoedelijke) fraude met betrekking tot de tentamens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. 5. Examinatoren verstrekken de examencommissie de gevraagde inlichtingen. 7 Organisatie tentamens en gang van zaken Artikel 7.1 Data en tijdstippen tentamens 1. Dit artikel is een aanvulling op hetgeen is bepaald is in artikel 4.5, deel A van de OER. 2. Tussen- en eindbeoordelingsgesprekken van een coschap worden afgenomen op een door de examinator(en), zo mogelijk na overleg met de student, te bepalen tijdstip. 3. Schriftelijke tentamens 2 worden afgenomen op data die tenminste 20 werkdagen voor aanvang van het betreffende onderwijs onder verantwoordelijkheid van de examencommissie worden vastgesteld. 4. Het tijdstip en de plaats van afname van schriftelijke tentamens kan tot 5 werkdagen voor het moment worden gewijzigd. De meest actuele tentamentijdstippen en locaties worden weergegeven op 5. Overige tentamens 3 worden afgenomen op een door de examinator(en), zo mogelijk na overleg met de student, te bepalen tijdstip. 2 In deze regels en richtlijnen geldt dat een schriftelijke tentamen zowel op papier als digitaal kan worden afgenomen. Regels en richtlijnen master Geneeskunde van de Examencommissie /16

5 6. Bij het vaststellen van data en tijdstippen van tentamens wordt zoveel mogelijk voorkomen dat deze samenvallen. 7. Wijziging van vastgestelde data en tijdstippen vindt uitsluitend plaats in geval van overmacht. 8. Examinatoren hebben niet de bevoegdheid extra gelegenheden voor een tentamen aan te bieden aan studenten. 9. De examencommissie biedt aan individuele studenten in principe geen extra tentamengelegenheden aan. Ook niet vanwege problemen met roosters, wachttijden, etc. Artikel 7.2 Aan- en afmelding tentamens 1. De student is door de toekenning van een coschappakket tevens automatisch aangemeld voor de deelname aan de eerste kans van een tentamen. 2. Studenten die niet voldoen aan de ingangseisen van een tentamen hebben geen toestemming om aan het tentamen deel te nemen. 3. Nemen studenten die niet voldoen aan de ingangseisen wel deel aan een tentamen dan wordt dat tentamen niet geldig verklaard. 4. a. Afmelden voor een tussen- en eindbeoordelingsgesprek van een coschap is niet mogelijk. In zeer uitzonderlijke situaties kan de student vragen de afspraak te verzetten. Hiervoor dient de student zich zo snel mogelijk te melden bij de aangewezen persoon van de afdeling waar het coschap plaats vindt. b. Afmelden voor een schriftelijk tentamen is niet mogelijk. In zeer uitzonderlijke situaties kan de student een beroep doen op de hardheidsclausule. Hiervoor dient de student zich zo snel mogelijk te melden bij de studieadviseur. 5. Wanneer een student ongeoorloofd afwezig is bij een schriftelijk tentamen of een tussen- en eindbeoordelingsgesprek van een coschap dan wordt de beoordeling NAP (niet aanwezig, geldige poging) gegeven. Artikel 7.3 Toetsvormen 1. Bij aanvang van het studiejaar staat in de studiegids voor elk onderwijsonderdeel vermeld welke toetsvormen worden gehanteerd en welke weging elke toets heeft. 2. Uiterlijk twee weken voor aanvang van het studiejaar publiceert de coördinator op Blackboard voor elke toetsvorm wat de inhoud van de toets is, wat de criteria zijn waarop een student wordt beoordeeld, hoe de cesuur wordt bepaald en welke beoordelingsvoeten worden gehanteerd. Artikel 7.4 Orderegels schriftelijke tentamens Voorafgaand aan het tentamen 1. De student is op tijd bij de locatie, 5-15 minuten voorafgaand aan de tentamentijd wordt de student binnen gelaten op de tentamenlocatie. 2. Het dragen van een zonnebril, hoofddeksel (zoals een hoed of pet), burka en/of andere attributen die het gezicht (gedeeltelijk) bedekken is niet toegestaan, omdat dit het correct beoordelen van mogelijk afkijken belemmert. Het dragen van een hoofddoek is wel toegestaan, omdat deze het gezicht van de student niet (gedeeltelijk) bedekt. Te laat komen voor start van tentamen 6. Voor alle studenten die te laat komen bij een tentamen is er, ongeacht de reden van het te laat zijn, slechts één gezamenlijk instroommoment. Voor een tentamen van anderhalf uur of korter is het instroommoment voor laatkomers vastgesteld op 10 minuten na aanvang van het tentamen, voor een tentamen van drie uur is het instroommoment voor laatkomers vastgesteld op 25 minuten na aanvang van het tentamen. De surveillant zal op het instroommoment voor laatkomers de studenten die zich voor de deur van de zaal hebben verzameld toegang verlenen tot de tentamenzaal. Laatkomers krijgen geen extra toetstijd. Entree van tentamenlocatie 3 Overige tentamens kunnen mondelinge of individueel schriftelijke tentamens zijn. Regels en richtlijnen master Geneeskunde van de Examencommissie /16

6 3. Vanaf entree van tentamenlocatie wordt niet meer onderling gesproken en heerst er stilte. 4. De jassen en tassen worden aan de zijkant van de tafel gelegd. Mobiel/communicatieapparatuur is volledig uitgeschakeld en bevindt zich in de jas of tas. Het bij zich hebben (bijv. in kleding) van een mobiel/communicatieapparatuur wordt aangemerkt als fraude. Tijdens een tentamen mag de student niets uit zijn tas/jas halen zonder vooraf toestemming te hebben gekregen van een surveillant. 5. De student zoekt zelf een plaats en gaat zitten. De student start niet eerder met het tentamen, dan wanneer de surveillant klaar is met het voorwoord en aangeeft dat de student kan starten. Tijdens het tentamen 6. Tijdens het tentamen dient de student zich te legitimeren met behulp van zijn geldig bewijs van inschrijving (collegekaart) en een geldig identiteitsbewijs, voorzien van een goed gelijkende pasfoto. Deze twee documenten worden zichtbaar in de linkerbovenhoek op de tafel gelegd. 7. Alle benodigdheden voor het tentamen (in ieder geval HB-potlood, pen, gum en evt. rekenmachine) moeten vooraf op tafel gelegd worden. Etuis mogen niet op tafel liggen. 8. Het gebruik van grafische rekenmachines of rekenmachines met extra opslagruimte is niet toegestaan. Uitsluitend niet-grafische rekenmachines mogen worden gebruikt. Desgevraagd geeft de student de surveillant inzage in de meegebrachte rekenmachine. 9. Tijdens het tentamen mogen geen syllabi, studieboeken, naslagwerken of aantekeningen op tafel liggen, tenzij nadrukkelijk is afgesproken en beschreven dat het wel toegestaan is. In het laatste geval kan de surveillant het materiaal controleren. Kladpapier kan de student desgewenst van de surveillanten krijgen. 10. Gedurende het tentamen is er geen mogelijkheid vragen te stellen over vragen van het tentamen. Voor het maken van bezwaar tegen tentamenvragen zie artikel 8.4 uit deze Regels en richtlijnen van de examencommissie. 11. In de eerste 60 minuten en de laatste 60 minuten van het tentamen is toiletbezoek niet toegestaan (op basis van de duur van drie uur.). Daartussen is beperkt toiletbezoek mogelijk. Indien de student het toilet wilt bezoeken, dan steekt hij de hand op. Toiletbezoek is enkel toegestaan onder begeleiding van een surveillant. Tijdens het toiletbezoek mag geen communicatieapparatuur worden meegenomen en mogen geen drink- en etenswaren worden aangeschaft. Bij een tentamen korter of gelijk aan anderhalf uur is geen toiletbezoek mogelijk. 12. Als de student toch zonder begeleiding en/of in de niet-toegestane tijdsperiode de zaal verlaat om naar het toilet te gaan, dan mag het tentamen daarna niet (verder) afgemaakt worden. De student dient het gemaakte werk in te leveren en de zaal te verlaten. 13. De student mag de tentamenzaal pas verlaten nadat zijn aanwezigheid is geregistreerd. Bij tentamens mag de student niet eerder dan 45 minuten na aanvang van het tentamen de zaal verlaten. 14. Het is (met mate) toegestaan zelf meegebrachte drink- en (kleine) etenswaren te consumeren, mits dit op een stille manier gebeurt. Dit is ter beoordeling van de surveillant. Desgewenst kan hij drink- en (kleine) etenswaren in beslag nemen vanwege geluidsoverlast. 15. Buitenlandse studenten kunnen gebruik maken van een woordenboek en mogen langer (10 minuten extra per uur) over het tentamen doen. Dit is uitsluitend mogelijk als de student in het bezit is van een verklaring, afgegeven door de studieadviseurs (zie art. 7.7). Deze verklaring wordt door de surveillant in de tentamenzaal gecontroleerd. Het woordenboek mag geen verklarend woordenboek zijn en moet in de tentamenzaal door de surveillant worden gecontroleerd. 16. Studenten met een functiebeperking kunnen extra faciliteiten krijgen (langere tentamentijd, vergroot lettertype, grotere regelafstand, etc.) mits zij uiterlijk 2 weken vóór het tentamen bij de Onderwijsadministratie een schriftelijke verklaring van de studentendecaan overlegd hebben (zie art. 7.5). Dit hoeft slechts 1 maal per jaar gedaan te worden. 17. In geval het tentamen Klinisch redeneren I of II op papier wordt afgenomen wordt er gebruik gemaakt van de zogenaamde enveloppenprocedure. In dat geval vindt de student bij zijn plaats een lege envelop, waarin de student na afloop al zijn tentamen-/toetsmateriaal (zonder evaluatieformulier) stopt. Op de envelop zet de student, de naam van het tentamen, zijn Regels en richtlijnen master Geneeskunde van de Examencommissie /16

7 studentnummer en zijn handtekening. Hiermee geeft de student aan dat hij al zijn tentamenwerk heeft ingeleverd en zelf de envelop heeft dichtgeplakt. 18. Indien na een schriftelijk tentamen een schriftelijke evaluatie wordt afgenomen, dan mag de student het evaluatieformulier buiten de tentamentijd invullen. Wordt de evaluatie op papier afgenomen dan kan het evaluatieformulier in de doos bij de innametafel worden ingeleverd. 19. Afhankelijk van het soort tentamen kunnen de eerder genoemde orderegels afwijken. De dan geldende orderegels worden vooraf via Blackboard bekend gemaakt. 20. In alle gevallen dienen de instructies van surveillanten opgevolgd te worden. 21. Tijdens een tentamen is het fraudereglement van de UvA, zoals vermeld in de studiegids, van toepassing. Het niet houden aan de orderegels leidt tot uitsluiting van deelname aan het tentamen. Artikel 7.5 Surveilleren tijdens schriftelijke tentamens De master Geneeskunde hanteert een surveillanceprotocol bij de schriftelijke tentamens. Dit protocol is vastgesteld door de examencommissie en ligt bij team Toetsen van Onderwijssupport. Artikel 7.6 Extra voorzieningen studenten met functiebeperking 1. Dit artikel is een aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 5.2, deel A van de OER. 2. Dyslexie wordt ook gezien als een functiebeperking. Procedure 3. De (eerstejaars) student meldt zich aan het begin van de masteropleiding, uiterlijk twee weken voor aanvang van het coschap dermatologie, bij de studieadviseur. 4. De student wordt doorverwezen naar de de studentendecanen van de UvA en dient een geldig rapport mee te nemen waaruit blijkt dat hij een functiebeperking heeft waardoor hij gebaat is bij speciale voorzieningen voor tentamens, bijvoorbeeld een dyslexierapport van het IWAL Amsterdam. Een kopie van een (dyslexie)verklaring is niet voldoende. Eisen ten aanzien van een rapport zijn te vinden op de website 5. Terwijl deze procedure loopt, krijgt een eerstejaars masterstudent eenmalig verlengde tentamenduur voor de kennistoets van dermatologie. De naam van de student wordt door de studieadviseurs een week de kennistoets van dermatologie aan de Onderwijsadministratie doorgegeven. 6. De studentendecaan beoordeelt het rapport. Bij twijfel besluit de studentendecaan dat de student opnieuw getest dient te worden. In geval van vastgestelde dyslexie (of andere functiebeperking) geeft de studentendecaan een verklaring af die meestal geldig is voor één studiejaar. Eén exemplaar wordt direct aan de student meegegeven en één exemplaar wordt naar de studieadviseurs van de betreffende opleiding gestuurd. De studentendecaan stuurt een namenlijst naar de Onderwijsadministratie, met daarop vermeld de studenten die een verklaring hebben ontvangen. Middels deze verklaring hebben studenten recht op onderstaande voorziening: Verlenging van 10 minuten per tentamenuur (dus maximaal 30 minuten per regulier tentamen van drie uur); hierbij is het gewenst dat de betreffende student een zo rustig mogelijke tentamenplek krijgt toegewezen in de tentamenzaal; 7. Bij ontvangst van de verklaring van de studentendecaan zet de studieadviseur een aantekening in STAP. 8. De Onderwijsadministratie zet achter de naam van de student in de groepsindeling een aantekening extra tijd. Voor elke deelnemerslijst van een tentamen vermeldt de Onderwijsadministratie welke studenten recht hebben op extra tijd. 9. Om in het volgende studiejaar opnieuw gebruik te kunnen maken van de voorziening(en), dient de student zich aan het begin van het nieuwe studiejaar opnieuw te melden bij de studentendecaan om een nieuwe verklaring aan te vragen. Artikel 7.7 Gebruik woordenboek buitenlandse studenten bij schriftelijke (deel)tentamens 1. Een buitenlandse student heeft in het eerste jaar van inschrijving het recht om bij schriftelijke tentamens: Regels en richtlijnen master Geneeskunde van de Examencommissie /16

8 a. gebruik te maken van een woordenboek; b. indien nodig 10 minuten per uur extra tentamentijd te krijgen. 2. Om in aanmerking te komen voor bovenstaande dient de student: a. uiterlijk een maand voorafgaand aan het tentamen contact op te nemen met de studieadviseur. Deze maakt een verklaring waarin vermeld staat om welk woordenboek het gaat en of toestemming is verleend voor verlenging van de tentamentijd; b. in de tentamenzaal het woordenboek door de surveillant te laten controleren. 8 Beoordeling van tentamens Artikel 8.1 Beoordeling coschappen en semi-artsstage 1. Tijdens een coschap wordt getoetst of de student de voor het betreffende coschap relevante de competenties behorende bij de rollen uit het Raamplan 2009 in voldoende mate beheerst. 2. In het portfolio (zogenaamde coschapboekje) dient de student feedback op diverse, verschillende activiteiten te verzamelen. De student is zélf verantwoordelijk voor het verzamelen van de feedback. 3. Eén van die activiteiten die een student tijdens een coschap moet doen, kan zijn een kennistoets of het maken van een ander product waaruit het kennisniveau van de student blijkt. 4. Het portfolio van elk coschap en de semi-artsstage wordt beoordeeld op een onderdeel medische deskundigheid (MD) en een onderdeel professioneel gedrag (PG). De beoordelingsschaal is door de examencommissie Geneeskunde goedgekeurd. 5. In coschappen die 5 weken of langer duren dient de student een tussenbeoordeling te krijgen die wordt toegelicht in een tussenbeoordelingsgesprek. 6. Elk coschap wordt afgesloten met een individueel eindbeoordelingsgesprek. 7. De examinator stelt tijdens afname van het eindbeoordelingsgesprek de eindbeoordeling van het coschap vast aan de hand van het portfolio (ingevuld coschapboekje) van de betreffende student en zijn prestatie tijdens het eindbeoordelingsgesprek. De examinator maakt de eindbeoordeling in het eindbeoordelingsgesprek bekend aan de student en licht deze toe. 8. Zowel de eindbeoordeling op MD als op PG dient tenminste het cijfer 6 te zijn om een voldoende eindbeoordeling (cijfer 6 of hoger) voor het coschap te ontvangen. De beoordelingen op deze onderdelen zijn niet onderling te compenseren. 9. Er wordt een onvoldoende eindbeoordeling voor het coschap gegeven als de beoordeling op één van beide onderdelen of op beide onderdelen cijfer 4 of 5 is. De examinator dient in het geval van een onvoldoende eindbeoordeling de procedure uit artikel 8.2 of 8.3 te volgen. 10. Bij een voldoende eindbeoordeling voor een coschap kan de student het coschap of onderdelen van het coschap niet overdoen. Artikel Procedure bij onvoldoende beoordeling op het onderdeel Professioneel Gedrag (PG) 1. Bij een onvoldoende beoordeling op het onderdeel PG kunnen zich twee situaties voordoen: a. eerste keer cijfer 5 op onderdeel PG b. cijfer 4 of tweede keer cijfer 5 op onderdeel PG a. eerste keer cijfer 5 op onderdeel PG 2. De eindbeoordeling van het coschap is hierdoor onvoldoende. 3. De examinator licht de examencommissie onverwijld in, stuurt haar het ingevulde eindbeoordelingsformulier van het betreffende coschap met schriftelijke onderbouwing van de onvoldoende eindbeoordeling toe en verwijst de student naar de studieadviseur. 4. De onvoldoende eindbeoordeling voor het coschap wordt geregistreerd in SIS (student informatiesysteem van de opleiding). 5. De examencommissie controleert of het de eerste keer is dat de student het cijfer 5 voor het onderdeel PG krijgt. 6. De examencommissie stelt de commissie PG en de studieadviseur op de hoogte van de melding van een onvoldoende beoordeling. Regels en richtlijnen master Geneeskunde van de Examencommissie /16

9 7. De examencommissie verzoekt de commissie PG onderzoek te verrichten naar de situatie. In ieder geval spreekt de commissie PG met de student en met de examinator. Daarnaast kan ze de studieadviseur om advies vragen. 8. Na haar onderzoek stelt de commissie PG een remediëringsplan op en legt dit binnen 20 werkdagen na melding van de examinator aan de examencommissie voor aan de examencommissie. 9. De examencommissie beslist of zij het remediëringsplan overneemt of aanpast en communiceert de beslissing aan de commissie PG, student, examinator en studieadviseur. 10. Ingeval een remediërend PG traject heeft plaatsgevonden, anders dan een verlenging of nieuw coschap waarbij een examinator een nieuwe eindbeoordeling geeft, geeft de commissie PG een nieuwe beoordeling voor het onderdeel PG van het tot dan toe onvoldoende beoordeelde coschap en verstrekt deze beoordeling aan de examencommissie. 11. De examencommissie geeft in dat geval een eindbeoordeling voor het tot dan toe onvoldoende beoordeelde coschap. 12. Als de onvoldoende eindbeoordeling het IHK-1 coschap betreft moet, naast een remediërend traject PG, altijd het gehele IHK-1 coschap op een andere IHK-1 afdeling overgedaan worden. 13. De student mag gedurende deze procedure door met het volgende coschap, tenzij hij niet voldoet aan de ingangseis van dat coschap. De ingangseisen van een coschap staan vermeld in de OER. 14. Indien de student niet door mag met een volgend coschap, omdat hij niet voldoet aan de ingangseis, licht de examencommissie de coschapplanners in, zodat de afdeling waar het volgende coschap zou plaatsvinden in kennis kan worden gesteld en de coschapplanning van de student kan worden aanpast. b. cijfer 4 op onderdeel PG of tweede keer cijfer 5 4 : 15. De eindbeoordeling van het coschap is hierdoor onvoldoende. 16. De examinator licht de examencommissie onverwijld in, stuurt haar het ingevulde eindbeoordelingsformulier van het betreffende coschap met schriftelijke onderbouwing van de onvoldoende eindbeoordeling toe en verwijst de student naar de studieadviseur. 17. De onvoldoende eindbeoordeling voor het coschap wordt geregistreerd in SIS (student informatiesysteem van de opleiding). 18. De examencommissie controleert of het de eerste keer is dat de student het cijfer 4 of de tweede keer cijfer 5 voor het onderdeel PG krijgt. 19. De examencommissie stelt de commissie PG en de studieadviseur op de hoogte van de melding van de onvoldoende beoordeling. 20. De student stopt per direct met zijn coschappen en maakt een afspraak bij de studieadviseur. 21. De examencommissie licht de coschapplanners in, zodat de afdeling waar het volgende coschap zou plaatsvinden in kennis kan worden gesteld. 22. De examencommissie verzoekt de commissie PG onderzoek te verrichten naar aard, ernst en omvang van het onprofessionele gedrag. In ieder geval spreekt de commissie PG met de student en met de examinator. Daarnaast kan ze de studieadviseur om advies vragen. 23. Na haar onderzoek stelt de commissie PG een diagnose over de aard, ernst en omvang van het onprofessionele gedrag en legt binnen 20 werkdagen na melding van de examinator aan de examencommissie een advies voor aan de examencommissie: a. over de mogelijkheid om na remediëring alsnog de coschappen te hervatten. In dit geval stelt de commissie PG een remediëringsplan op en legt dit binnen 20 werkdagen na melding van de examinator aan de examencommissie voor aan de examencommissie. (zie voor verdere procedure lid 9 en verder van dit artikel). of b. over, indien de mogelijkheid genoemd onder a. niet zinvol wordt geacht, het instellen van de procedure die leidt tot de mogelijkheid om, in het belang van de patiëntenzorg, de student de 4 De tweede keer cijfer 5 op onderdeel PG, kan bij twee situaties van toepassing zijn: bij hetzelfde coschap (na remediëring) of bij een ander, volgend coschap. In beide situaties is deze regeling van toepassing. Regels en richtlijnen master Geneeskunde van de Examencommissie /16

10 voortgang van de coschappen te ontzeggen. Daarbij kan een iudicium abeundi procedure in overweging genomen worden (art. 15 van deze Regels en richtlijnen). Artikel Procedure bij onvoldoende beoordeling op het onderdeel Medische deskundigheid (MD) 1. Bij een onvoldoende beoordeling op het onderdeel MD kunnen zich twee situaties voordoen: a. eerste keer cijfer 5 op onderdeel MD b. cijfer 4 of tweede keer cijfer 5 op onderdeel MD a. eerste keer cijfer 5 op onderdeel MD 2. De eindbeoordeling van het coschap is hierdoor onvoldoende. 3. De examinator licht de examencommissie onverwijld in, stuurt haar het ingevulde eindbeoordelingsformulier van het betreffende coschap met schriftelijke onderbouwing van de onvoldoende eindbeoordeling toe en verwijst de student naar de studieadviseur. Tevens doet de examinator aan de examencommissie een voorstel over de remediëring. 4. De onvoldoende eindbeoordeling voor het coschap wordt geregistreerd in SIS (student informatiesysteem van de opleiding). 5. De examencommissie controleert of het de eerste keer is dat de student het cijfer 5 voor het onderdeel MD krijgt. 6. De examencommissie neemt op basis van het remediëringsvoorstel van de examinator een besluit over de wijze van remediëring. 7. Als de onvoldoende eindbeoordeling het IHK-1 coschap betreft moet het gehele IHK-1 coschap op een andere IHK-1 afdeling overgedaan worden. 8. Na een kennistoets of verlenging van het coschap op dezelfde locatie vindt een nieuwe eindbeoordeling plaats door de examinator. Bij een herkansing van het coschap op een andere locatie wordt de nieuwe eindbeoordeling gegeven door de examinator van dat coschap op de nieuwe locatie. 9. De student mag gedurende deze procedure door met het volgende coschap, tenzij hij niet voldoet aan de ingangseis van dit coschap. De ingangseisen van een coschap staan vermeld in de OER. 10. Indien de remediering consequenties heeft voor de coschapplanning van de student of indien de student niet door mag met een volgend coschap, omdat hij niet voldoet aan de ingangseis, licht de examencommissie de coschapplanners in, zodat de afdeling waar het volgende coschap zou plaatsvinden in kennis kan worden gesteld en de coschapplanning van de student kan worden aangepast. b. cijfer 4 op onderdeel MD of tweede keer cijfer 5 5 : 11. De eindbeoordeling van het coschap is hierdoor onvoldoende. 12. De examinator licht de examencommissie onverwijld in, stuurt haar het ingevulde eindbeoordelingsformulier van het betreffende coschap met schriftelijke onderbouwing van de onvoldoende eindbeoordeling toe en verwijst de student naar de studieadviseur. Tevens doet de examinator een voorstel over de remediëring. 13. De onvoldoende eindbeoordeling voor het coschap wordt geregistreerd in SIS (student informatiesysteem van de opleiding). 14. De examencommissie controleert of het de eerste keer is dat de student het cijfer 4 of de tweede keer cijfer 5 voor het onderdeel MD krijgt. 15. De student stopt per direct met zijn coschappen en maakt een afspraak bij de studieadviseur. 16. De examencommissie licht de coschapplanners in zodat de afdeling waar het volgende coschap zou plaatsvinden in kennis kan worden gesteld en de coschapplanning van de student kan worden aangepast. 17. Bij het cijfer 4 of 2e keer cijfer 5, moet het gehele coschap op een andere afdeling overgedaan worden. 5 De tweede keer cijfer 5 op onderdeel MD, kan bij twee situaties van toepassing zijn: bij hetzelfde coschap (na remediëring) of bij een ander, volgend coschap. In beide situaties is deze regeling van toepassing. Regels en richtlijnen master Geneeskunde van de Examencommissie /16

11 Artikel 8.4 Bezwaar schriftelijke tentamenvragen 1. Gedurende een schriftelijk tentamen heeft een student geen gelegenheid vragen te stellen over de vragen van het tentamen. 2. Na afname van het schriftelijke tentamen kan een student bezwaar of vragen kenbaar maken door deze uiterlijk de volgende dag schriftelijk in te dienen bij de coördinator van het onderwijsonderdeel. 3. Het schriftelijke bezwaar / de schriftelijke vragen dient/dienen voorzien te zijn van naam en studentnummer van de indiener, en per vraag het vraagnummer met bezwaar / vraag. 4. De coördinator reageert binnen 3 werkdagen op het bezwaar / de vragen, doch uiterlijk voordat het cijfer van het schriftelijke tentamen bekend gemaakt wordt. Artikel 8.5 Beoordeling schriftelijke tentamens 1. De beoordeling van schriftelijke tentamens geschiedt aan de hand van tevoren schriftelijk vastgelegde, en eventueel naar aanleiding van de correctie bijgestelde, normen. 2. Indien bij de beoordeling van een schriftelijk tentamen meer dan één examinator is betrokken, ziet de examencommissie erop toe, dat alle examinatoren beoordelen aan de hand van dezelfde normen. 3. De wijze van beoordeling is zodanig dat de student kan nagaan hoe de uitslag van zijn tentamen tot stand is gekomen. Artikel 8.6 Heroverwegen van coschapbeoordeling 1. Indien een student het niet eens is met de eindbeoordeling van een coschap dan kan de student een verzoek tot heroverweging van de eindbeoordeling indienen, door binnen een week na de gegeven eindbeoordeling contact op nemen met de examinator. De student en de examinator proberen in onderling overleg tot een oplossing te komen. 2. Het verzoek om heroverweging van de eindbeoordeling van een coschap schort de termijn voor het indienen van een beroepschrift bij de College van beroep voor de examens niet op (zie artikel 4.4.5, deel A van de OER) Artikel 8.7 Kwaliteitsbewaking toetsing De procedure die de examencommissie hanteert om de kwaliteit van de toetsing te bewaken is beschreven in bijlage 7 van het Handboek Kwaliteitszorg Onderwijs Geneeskunde en Medische informatiekunde AMC-UvA. 9 Examens Artikel Examendatum 1. De examencommissie gaat automatisch over tot uitreiking van het getuigschrift zodra een student voldoet aan de eisen, die zijn vastgelegd in de OER. 2. De procedure Afstuderen master Geneeskunde staat vermeld op 3. Het master- en artsdiploma wordt gedateerd op de datum van het laatste behaalde tentamen. 4. Diploma-uitreikingen vinden 12 maal per studiejaar plaats. 5. Een behaald doctoraaldiploma wordt overhandigd aan de studentenbalie van plein J0. Studenten hoeven zich hiervoor niet aan te melden. Artikel 9.2 Judicia cum laude 1. De examencommissie hanteert voor het toekennen van de kwalificatie cum laude verschillende regelingen voor verschillende doelgroepen. De volgende doelgroepen worden onderscheiden: a. Studenten die zijn begonnen met coschappen voor 1 september 2011 (zie lid 2 van dit artikel) b. Studenten die zijn begonnen met coschappen vanaf 1 september 2011 tot 1 september 2012 (zie lid 3 van dit artikel) c. Studenten van de ongedeelde opleiding die zijn begonnen met coschappen op of na 1 september 2012 (zie lid 4 van dit artikel) Regels en richtlijnen master Geneeskunde van de Examencommissie /16

12 d. Masterstudenten die zijn begonnen met de master op of na september 2012 (zie lid 5 van dit artikel) 2. De kwalificatie cum laude wordt vermeld op het getuigschrift. 3. Aan studenten die gestart zijn met de coschappen voor 1 september 2011 en voldoen aan de volgende voorwaarden kwalificatie cum laude wordt de kwalificatie cum laude toegekend: a. Alleen de 1 e poging van een tentamen telt mee. b. Er zijn geen vrijstellingen behaald. c. De cijfers van de volgende onderwijsonderdelen zijn niet lager zijn dan het cijfer 8: - Theorie en praktijk coassistentschap oogheelkunde - Theorie en praktijk coassistentschap dermatologie* - Eerste IHK-1 coassistentschap - Tweede IHK-1 coassistentschap - Derde IHK-1 coassistentschap - CF2- coassistentschap neurologie - CF2- coassistentschap psychiatrie - CF2- coassistentschap verloskunde/gynaecologie - CF2- coassistentschap sociale geneeskunde - CF3- coassistentschap huisartsgeneeskunde * Indien het coschap dermatologie tot het doctoraalexamen behoort, telt het onderdeel Theorie en praktijk co-assistentschap keel- neus en oorheelkunde mee in de cum laude berekening van het artsexamen (zie vereisten in het SIS). d. Van de volgende onderwijsonderdelen zijn minimaal twee onderdelen met het cijfer 9 zijn beoordeeld: - Eerste IHK-1 coassistentschap - Tweede IHK-1 coassistentschap - Derde IHK-1 coassistentschap - CF2- coassistentschap neurologie - CF2- coassistentschap psychiatrie - CF2- coassistentschap verloskunde/gynaecologie - CF3- coassistentschap huisartsgeneeskunde e. De (resterende) onderwijsonderdelen zijn met een voldoende afgesloten. 4. Aan studenten die gestart zijn met de coschappen vanaf 1 september 2011 tot 1 september 2012 èn voldoen aan de volgende voorwaarden wordt het kwalificatie cum laude toegekend: a. Er zijn geen hertentamens afgelegd. b. Er zijn geen vrijstellingen behaald. c. De cijfers van de volgende onderwijsonderdelen zijn niet lager dan het cijfer 8: - Theorie en praktijk coassistentschap oogheelkunde - Theorie en praktijk coassistentschap dermatologie* - Eerste IHK-1 coassistentschap - Tweede IHK-1 coassistentschap - Derde IHK-1 coassistentschap - CF2- coassistentschap neurologie - CF2- coassistentschap psychiatrie - CF2- coassistentschap verloskunde/gynaecologie - CF2- coassistentschap sociale geneeskunde - CF3- coassistentschap inwendige geneeskunde - CF3- coassistentschap heelkunde - CF3- coassistentschap huisartsgeneeskunde - CF4- oudste coassistentschap (indien beoordeeld met een cijfer). * Indien het coschap dermatologie tot het doctoraalexamen behoort, telt het onderdeel Theorie en praktijk coassistentschap keel- neus en oorheelkunde mee in de cum laude berekening van het artsexamen (zie vereisten in het SIS). Regels en richtlijnen master Geneeskunde van de Examencommissie /16

13 d. Van de volgende onderwijsonderdelen zijn er minimaal twee met het cijfer 9 zijn beoordeeld: - Eerste IHK-1 coassistentschap - Tweede IHK-1 coassistentschap - Derde IHK-1 coassistentschap - CF2- coassistentschap neurologie - CF2- coassistentschap psychiatrie - CF2- coassistentschap verloskunde/gynaecologie - CF3- coassistentschap inwendige geneeskunde - CF3- coassistentschap heelkunde - CF3- coassistentschap huisartsgeneeskunde - CF4- oudste coassistentschap (indien beoordeeld met een cijfer). e. De (resterende) onderwijsonderdelen zijn met een voldoende afgesloten. 5. Aan studenten van de ongedeelde opleiding die gestart zijn op of na september 2012 èn voldoen aan de volgende voorwaarden wordt het kwalificatie cum laude toegekend : a. Er zijn geen her(deel)tentamens afgelegd. b. Geen van de behaalde cijfers is lager zijn dan een 7. c. Het op studiepunten (studielast) gewogen gemiddelde cijfer van alle onderwijsonderdelen met een eindcijfer is 8,5 of hoger. Vrijstellingen worden niet meegewogen in deze berekening. d. Indien het oudste coschap is beoordeeld met een cijfer, dan is dat cijfer een 8 of hoger. e. Er is geen onvoldoende behaald voor het onderdeel Professioneel Gedrag. f. Er is geen vermelding geweest van fraude of plagiaat. g. Alle onderwijsonderdelen zijn met een voldoende afgesloten.. 6. Aan masterstudenten die gestart zijn met de coschappen na september 2012 èn voldoen aan de volgende voorwaarden wordt het kwalificatie cum laude toegekend: a. Er zijn geen her(deel)tentamens afgelegd. b. Geen van de behaalde cijfers is lager dan een 7. c. Het op studiepunten (studielast) gewogen gemiddelde cijfer van alle onderwijsonderdelen met een eindcijfer is 8,5 of hoger. Vrijstellingen worden niet meegewogen in deze berekening. d. De wetenschappelijke stage en de semi-artsstage zijn beoordeeld met het cijfer 8 of hoger. e. Er is geen onvoldoende behaald voor het onderdeel Professioneel Gedrag. f. Er is geen vermelding geweest van fraude of plagiaat. g. Alle onderwijsonderdelen zijn met een voldoende afgesloten. 7. Verzoeken voor uitzondering op de cum laude regelingen dient de student voorafgaand aan de laatste beoordeling in te dienen bij de examencommissie met het daarvoor bestemde formulier op 8. De examencommissie zal in zeer uitzonderlijke situaties van voorwaarden voor de kwalificatie cum laude afwijken. 10 Vrijstellingen 1. Een vrijstelling voor een tentamen houdt in dat de student geacht wordt voor het desbetreffende tentamen of examen te zijn geslaagd, zonder toekenning van een cijfer. Regels en richtlijnen master Geneeskunde van de Examencommissie /16

14 2. In artikel 4.7, Sectie A van de OER is bepaald dat de examencommissie gerechtigd is vrijstellingen te verlenen naar aanleiding van een schriftelijk verzoek 6 van de student. 3. In artikel 4.7, Sectie A van de OER zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een vrijstelling vastgelegd. 4. Door de examencommissie verleent alleen vrijstellingen voor gehele onderwijsonderdelen. 5. Door een coördinator kan een vrijstelling worden verleend voor een gedeelte van een onderwijsonderdeel. Toekenningsgronden 6. Een vrijstelling kan worden verleend op grond van een tentamen dat is afgelegd in het kader van een andere opleiding. 7. Op de datum van het tentamen bedoeld onder lid 6 staat de student ingeschreven voor de betreffende opleiding en staat de student niet ingeschreven voor Geneeskunde UvA. 8. De student kan voor een onderwijsonderdeel een vrijstelling aanvragen indien de student: a. een tentamen heeft behaald van een onderwijsonderdeel met overeenkomstige inhoud en studielast van de gelijknamige opleiding aan een andere universiteit van Nederland. b. een tentamen heeft behaald van een onderwijsonderdeel met overeenkomstige inhoud en studielast van de gelijknamige opleiding in het buitenland. c. een tentamen heeft behaald van een onderwijsonderdeel met overeenkomstige inhoud en studielast van een andere universitaire opleiding in Nederland of in het buitenland, dan wel van een vergelijkbare hogere beroepsopleiding in Nederland. d. een tentamen heeft behaald van een onderwijsonderdeel met overeenkomstige inhoud en studielast van een ander curriculum binnen de geneeskundeopleiding. 9. Voor een aantal onderwijsonderdelen zijn specifieke criteria geformuleerd. Deze zijn te vinden in de desbetreffende course op Blackboard. 10. Vrijstellingen worden niet verleend op grond van onderdelen uit hetzelfde curriculum. 11. Vrijstellingen worden niet verleend op grond van onderdelen die langer dan 5 jaar geleden zijn behaald. Procedure 12. Een verzoek om vrijstelling voor een geheel onderwijsonderdeel wordt ingediend bij de Onderwijsadministratie met het daarvoor bestemde formulier op incl. bewijsstukken bv. een gewaarmerkte kopie van cijferlijst/diploma met vakomschrijving. 13. Uit de bewijsstukken, bedoeld in lid 12 moet blijken of de inhoud en het niveau overeenkomt met die van het onderwijsonderdeel waarvoor de vrijstelling wordt aangevraagd. 14. De examencommissie legt het verzoek zo nodig voor advies voor aan de betreffende coördinator, waarna de examencommissie een besluit neemt. 15. Het verzoek om vrijstelling kan niet eerder dan 1 jaar voor aanvang van het betreffende onderwijsonderdeel worden ingediend. 16. Het verzoek om vrijstelling moet uiterlijk 25 werkdagen voor aanvang van het betreffende onderwijsonderdeel bij de Onderwijsadministratie binnen zijn. 17. De student wordt binnen 20 werkdagen na ontvangst van de aanvraag schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. 18. Bij verzoek om meerdere vrijstellingen wordt geadviseerd contact op te nemen met de studieadviseur, zodat een gunstige studieplanning bekeken kan worden. 19. Een verzoek om vrijstelling voor een deel van een onderwijsonderdeel wordt ingediend bij de coördinator van dat onderwijsonderdeel. Het besluit hierover wordt genomen door de betreffende coördinator zelf. 11 Goedkeuring onderwijsonderdelen Voor deelname aan de onderwijsonderdelen alternatief keuzeonderwijs en de wetenschappelijke stage uit de masteropleiding Geneeskunde en oudste coschap op alternatieve locatie uit de 2 e fase 6 Dit schriftelijke verzoek mag via de worden verzonden. Regels en richtlijnen master Geneeskunde van de Examencommissie /16

15 van de ongedeelde opleiding moet goedkeuring worden aangevraagd bij de desbetreffende coördinator via de daarvoor vastgelegde procedure. Zie hiervoor de desbetreffende Blackboard course. 12 Geldigheidsduurverlenging 1. Een verzoek om verlenging van de geldigheidsduur van een tentamen dient ingediend te worden bij de ambtelijk secretaris van de examencommissie door middel van het algemeen formulier voor verzoeken aan de examencommissie op 2. Bij dit verzoek dient duidelijk vermeld te worden wat de reden is voor het verzoek en wat de oorzaak is van de vertraging. 13 Bewaartermijnen 1. Tentamenopgaven en uitwerkingen, waaronder begrepen werkstukken en andere schriftelijke materialen waarvoor een (deel)cijfer is toegekend, worden gedurende ten minste twee jaar na vaststelling van de tentamenuitslag bewaard door de examinator. 2. Eindverslagen van de wetenschappelijke stage worden ten minste zeven jaar bewaard door de examinator. 3. Tentamenuitslagen (diplomasupplementen, brondocumenten) worden ten minste dertig jaar bewaard door de afdeling Onderwijssupport van het AMC 14 Fraude en plagiaat regeling Zoals gesteld in artikel 3.11, deel A van de OER is het bepaalde in de Fraude- en plagiaatregeling studenten UvA onverkort van toepassing. Deze regeling is als bijlage toegevoegd aan de OER en te vinden in de digitale studiegids. Procedure 1. Wanneer fraude en/of plagiaat wordt geconstateerd deelt de examinator dit terstond mee aan de student en tevens schriftelijk aan de examencommissie Geneeskunde onder overlegging van de schriftelijke stukken en bevindingen. 2. De examencommissie stelt de student binnen een termijn van 2 weken in de gelegenheid te worden gehoord. 3. De examencommissie stelt vast of er sprake is van fraude of plagiaat en deelt de student schriftelijk haar besluit en de sancties mede binnen een termijn van 4 weken, onder vermelding van de beroepsmogelijkheid bij het College van beroep voor de examens. 4. Indien plagiaat wordt geconstateerd of vermoed in een bepaald werkstuk, kan de examencommissie besluiten eerder door dezelfde student(en) ingeleverde werkstukken te onderzoeken op plagiaat. De student is verplicht aan zo n onderzoek mee te werken en kan worden verplicht digitale versies van eerdere werkstukken aan te leveren. 5. De opgelegde sancties worden vastgelegd in het studentendossier Iudicium abeundi 1. Conform artikel 2,5, deel A van de OER bestaat de mogelijkheid tot een iudicium abeundi. 2. In de bachelor- en masteropleiding Geneeskunde AMC / UvA geldt als (procedureel) hulpmiddel hiervoor het Protocol Iudicium Abeundi van de NFU ( 3. In aanvulling op het protocol, bedoeld in lid 2 geldt in de bachelor- en masteropleiding Geneeskunde AMC / UvA dat: a. Als er vanuit het gezichtspunt van de patiëntenzorg zwaarwegende bezwaren zijn tegen voortzetting van de opleiding van een student, er een gezamenlijk oordeel van de afdelingshoofden van betreffend coschap in het AMC en enkele affiliatieziekenhuizen wordt opgesteld. Regels en richtlijnen master Geneeskunde van de Examencommissie /16

16 b. Het gezamenlijke oordeel altijd wordt voorgelegd aan de decaan. c. In ieder geval de decaan besluit, met in achtneming van de zorgvuldigheidseisen uit het protocol genoemd in lid 2 van dit artikel, om het verzoek tot een iudicium abeundi voor te leggen aan het College van Bestuur van de UvA. 16 (Overgangs)regelingen Gezien het bestaan van verschillende curricula (Artsopleiding curriculum 93; Artsopleiding Curius; Masteropleiding Curius +) bestaan er verschillende overgangsregelingen, te weten: - Regeling wegens curriculumwijziging differentiatiepakketten master Geneeskunde - Regeling coschapprogramma studenten ongedeelde opleiding Deze zijn te vinden op 17 Hardheidsclausule In gevallen waar de bepalingen van deze Regels en richtlijnen onredelijk en onbillijk uitwerken voor de student, kan de examencommissie een uitzonderingsregeling treffen. 18 Beroepsprocedure Indien een student zich niet kan verenigen met een besluit van een examinator of de examencommissie staat aan hem de mogelijkheid open om binnen zes weken hiertegen beroep aan te tekenen bij het College van beroep voor de examens. De beroepsprocedure is te vinden op 19 Wijziging 1. Wijzigingen van deze Regels en richtlijnen worden, na advies van het bestuur van het Onderwijsinstituut Geneeskunde, de Studentenraad en de opleidingscommissie Geneeskunde bij afzonderlijk besluit vastgesteld door de examencommissie Geneeskunde. 2. Wijzigingen die van toepassing zijn op het lopende studiejaar vinden niet plaats, tenzij de belangen van de studenten hierdoor redelijkerwijze niet worden geschaad. 20 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 15 februari Aldus vastgesteld door de examencommissie Geneeskunde van het AMC / de Universiteit van Amsterdam, op 6 februari 2015 na advies van het bestuur van het onderwijsinstituut Geneeskunde, de opleidingscommissie Geneeskunde en de Studentenraad. Regels en richtlijnen master Geneeskunde van de Examencommissie /16

Faculteit der Geneeskunde

Faculteit der Geneeskunde Faculteit der Geneeskunde Tentamen blok Datum Tijd : naam van blok : datum van afname tentamen : met RD: zonder RD: Op dit voorblad vindt u belangrijke informatie over het tentamen. Voordat u met het tentamen

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen I. Regels en Richtlijnen Examens en Tentamens De Examencommissie van de bacheloropleiding

Nadere informatie

5 Examens. 6 Vrijstellingen

5 Examens. 6 Vrijstellingen Regels en Richtlijnen van de examencommissie Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs, 2015-2016 (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit der Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde. Studiejaar 2013-2014

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit der Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde. Studiejaar 2013-2014 Master OER Geneeskunde 1 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit der Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Studiejaar 2013-2014 Definitieve versie augustus 2013 Master

Nadere informatie

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op

Nadere informatie

Life science & Technology

Life science & Technology REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY (UNIVERSITEIT LEIDEN EN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT) Artikel 1. Toepassingsgebied Deze

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Facultaire tentamenprocedure FSW voor studenten Inhoud

Facultaire tentamenprocedure FSW voor studenten Inhoud Facultaire tentamenprocedure FSW voor studenten Inhoud Inleiding... 2 Vóór het tentamen... 2 Aanmelding usis... 2 Afmelden voor een tentamen... 3 Studenten met een voorziening... 3 Mail aan alle voorzieningenstudenten...

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie

Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie 2016-2017 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede gang van zaken tijdens het propedeutisch,

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY 2008-2009 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Medische Wetenschappen Regels en Richtlijnen van de Examencommissie voor examinatoren van de bachelor- en masteropleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde Opleiding

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS (behorende bij de onderwijs- en examenregeling biomedische wetenschappen curriculum 2000) Regels en richtlijnen voor tentamens en examens REGELS met betrekking

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2015/2016. Master CRU2006

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2015/2016. Master CRU2006 Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2015/2016 Master CRU2006 In dit examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de richtlijnen

Nadere informatie

Regels Tentaminering. Christelijke Hogeschool Windesheim

Regels Tentaminering. Christelijke Hogeschool Windesheim Regels Tentaminering Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Preambule... 3 2. Begrippenlijst... 3 3. Deelname toetsen in de propedeuse... 3 4. Deelname schriftelijke toetsen

Nadere informatie

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010.

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. Artikel 1 Definities 1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Regels en richtlijnen van de examencommissie Algemeen Artikel 1 toepassingsgebied Deze Regels en richtlijnen zijn van toepassing op de bacheloropleidingen Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN Rijksuniversiteit Groningen 2 De examencommissie Bewegingswetenschappen, gelet op artikel 7.12b,

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Beheerregeling bij het afnemen van tentamens in gemeenschappelijke tentamenruimtes.

Beheerregeling bij het afnemen van tentamens in gemeenschappelijke tentamenruimtes. Beheerregeling bij het afnemen van tentamens in gemeenschappelijke tentamenruimtes. Gemeenschappelijke tentamenruimtes, zoals de tentamenhal de TenT, kunnen worden gereserveerd voor tentamens van alle

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS (behorende bij de onderwijs- en examenregelingen biomedische wetenschappen Bachelor en Master curriculum 2005, laatstelijk per 1 september 2008). Regels

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde

Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde Bijlage 1 Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde Master 1, 2 en 3 ECTS-verdeling Aantal weken 1 ECTS = 28 studieuren KENNIS EN INZICHT 26 Thema 1A Methoden van klinisch en epidemiologisch 4 4

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar 2014-2015 (regels ex art. 7.

Reglement Examencommissie Premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar 2014-2015 (regels ex art. 7. Reglement Examencommissie Premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar 2014-2015 (regels ex art. 7.12b, lid 3 WHW) In het examenreglement zijn deze regels van de examencommissie opgenomen.

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Gelet op artikel 7.10, derde lid, van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek juncto artikel 7.12b, eerste lid,

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor de opleiding

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde

Regels en Richtlijnen examencommissie Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde Regels en Richtlijnen examencommissie Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde 2016-2017 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede

Nadere informatie

Leids Universitair Medisch Centrum Regels en richtlijnen van de examencommissie van de opleiding bachelor Biomedische Wetenschappen

Leids Universitair Medisch Centrum Regels en richtlijnen van de examencommissie van de opleiding bachelor Biomedische Wetenschappen Leids Universitair Medisch Centrum Regels en richtlijnen van de examencommissie van de opleiding bachelor Biomedische Wetenschappen zoals bedoeld in 7.12b lid 3 van de WHW Vastgesteld op 26 augustus 2013

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie 2015-2016

Regels en Richtlijnen Examencommissie 2015-2016 Regels en Richtlijnen Examencommissie 2015-2016 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie 2015-2016 De Regels en Richtlijnen van de examencommissie maken geen onderdeel uit van de Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde 2010-2011

Regels en richtlijnen van de examencommissie Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde 2010-2011 Regels en richtlijnen van de examencommissie Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde 2010-2011 Algemeen Artikel 1 toepassingsgebied Deze Regels en richtlijnen zijn van toepassing op de bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Regels Tentaminering Studiejaar 2015-2016. Christelijke Hogeschool Windesheim

Regels Tentaminering Studiejaar 2015-2016. Christelijke Hogeschool Windesheim Regels Tentaminering Studiejaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Begrippenlijst... 3 2. Deelname toetsen in de propedeuse... 3 3. Aanmelden voor schriftelijke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015. College De Meer

Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015. College De Meer Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015 College De Meer 1 SCHOOLEXAMENREGLEMENT 1. INLEIDING In het schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. 2. PERIODECIJFER, TOETSWEEKCIJFER

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE FACULTEIT RECHTSWETENSCHAPPEN

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE FACULTEIT RECHTSWETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE FACULTEIT RECHTSWETENSCHAPPEN Artikel 1 - toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en de examens in alle opleidingen

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 760 Paraaf: Onderwerp : Reglement Cum Laude Windesheim Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van het Reglement Cum Laude Windesheim. Het gewijzigde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE (EX ARTIKEL 7.12 LID 4 WHW) 2013-2014 BACHELOROPLEIDINGEN CIVIELE TECHNIEK EN TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN

REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE (EX ARTIKEL 7.12 LID 4 WHW) 2013-2014 BACHELOROPLEIDINGEN CIVIELE TECHNIEK EN TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE (EX ARTIKEL 7.12 LID 4 WHW) 2013-2014 BACHELOROPLEIDINGEN CIVIELE TECHNIEK EN TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 2 INHOUDSOPGAVE Artikel

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor tentamens en examens van de opleiding Geneeskunde

Regels en Richtlijnen voor tentamens en examens van de opleiding Geneeskunde Regels en Richtlijnen voor tentamens en examens van de opleiding Geneeskunde De Regels en Richtlijnen vormen een aanvulling op en een verdere uitwerking van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Zij zijn

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2014/2015. Bachelor CRU2006. Inhoud

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2014/2015. Bachelor CRU2006. Inhoud Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2014/2015 Bachelor CRU2006 In dit examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de richtlijnen

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE (EX ARTIKEL 7.12 LID 4 WHW) 2015-2016 BACHELOROPLEIDINGEN CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN

REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE (EX ARTIKEL 7.12 LID 4 WHW) 2015-2016 BACHELOROPLEIDINGEN CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE (EX ARTIKEL 7.12 LID 4 WHW) 2015-2016 BACHELOROPLEIDINGEN CIVIELE TECHNIEK EN TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Regels en richtlijnen van

Nadere informatie

Regels van de examencommissie van de masteropleiding Biomedical Engineering

Regels van de examencommissie van de masteropleiding Biomedical Engineering Faculteit Technische Natuurwetenschappen Regels van de examencommissie van de masteropleiding Biomedical Engineering (art. 7.12 WHW) Inhoud Preambule... 1 Artikel 1 De examencommissie... 2 Artikel 2 Examinatoren...

Nadere informatie

3. In geval in hetzelfde examenonderdeel al dan niet te zelfder tijd door meer dan één examinator het onderzoek wordt verricht en het resultaat daarva

3. In geval in hetzelfde examenonderdeel al dan niet te zelfder tijd door meer dan één examinator het onderzoek wordt verricht en het resultaat daarva Regelen en richtlijnen zoals bedoeld in artikel 11, 5e lid, van de wet Universitaire bestuurshervorming 1970 vastgesteld door de vaste commissie voor de examens in de studierichting Engelse Taal- en Letterkunde.

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2015 2016

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2015 2016 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2015 2016 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 3 2. Algemeen... 3 3. Samenstelling van de examencommissie... 3 4. Taken examencommissie...

Nadere informatie

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Reglement ICLON HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 2. De in dit reglement

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Propedeuse van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014 Deel 1 Algemeen deel masteropleidingen faculteit Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling 1. Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op de initiële masteropleidingen die in

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Examenreglement NIBE SVV

Examenreglement NIBE SVV Examenreglement NIBE SVV BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. Website : www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de Examencommissie Klinische Technologie (Bacheloropleiding) 2014-2015. Regels en richtlijnen van de Examencommissie (RRvE)

Regels en richtlijnen van de Examencommissie Klinische Technologie (Bacheloropleiding) 2014-2015. Regels en richtlijnen van de Examencommissie (RRvE) Regels en richtlijnen van de Examencommissie (RRvE) Bacheloropleiding Klinische Technologie Studiejaar 2014-2015 1 Inhoudsopgave Regels en richtlijnen van de Examencommissie 1. Algemene bepalingen 4 1.1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen (RR) Masteropleiding Geneeskunde. Studiejaar 2012 2013. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Geneeskunde

Regels en Richtlijnen (RR) Masteropleiding Geneeskunde. Studiejaar 2012 2013. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Geneeskunde Regels en Richtlijnen (RR) Masteropleiding Geneeskunde Studiejaar 2012 2013 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Geneeskunde : INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Toepassingsgebied... 44 Artikel 2 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 774 Paraaf: Onderwerp : Regels tentaminering Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de regels tentaminering. Status besluit : Voorgenomen: d.d.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

1 Versie januari 2014

1 Versie januari 2014 1 Versie januari 2014 Examencommissie Informatie over de OER 2014 FAQ In dit FAQ-document (Frequently Asked Questions) vind je 26 veelgestelde vragen met antwoorden over de Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor tentamens en examens van de opleiding Geneeskunde

Regels en Richtlijnen voor tentamens en examens van de opleiding Geneeskunde Regels en Richtlijnen voor tentamens en examens van de opleiding Geneeskunde De Regels en Richtlijnen vormen een aanvulling op en een verdere uitwerking van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Zij zijn

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs en Examenregeling (OER) Faculteit der Geneeskunde Bacheloropleiding Geneeskunde. Studiejaar 2013 2014

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs en Examenregeling (OER) Faculteit der Geneeskunde Bacheloropleiding Geneeskunde. Studiejaar 2013 2014 Bachelor OER Geneeskunde 1 Universiteit van Amsterdam Onderwijs en Examenregeling (OER) Faculteit der Geneeskunde Bacheloropleiding Geneeskunde Studiejaar 2013 2014 Definitieve versie Augustus 2013 Bachelor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.)

Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.) Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.) CAH Vilentum De examencommissie CAH Vilentum is belast met de goede gang van zaken tijdens de tentamens en examens en toepassing van de richtlijnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die per 1 september 2014 of eerder zijn gestart met de opleiding, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2015 2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 Examenprotocol Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 2 1. Het examenreglement (algemeen) De Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de co-fase voor de ongedeelde opleiding geneeskunde (Curriculum 1991) Collegejaar

Onderwijs- en examenregeling van de co-fase voor de ongedeelde opleiding geneeskunde (Curriculum 1991) Collegejaar Instituut voor onderwijs en opleiden VUmc Onderwijs- en examenregeling van de co-fase voor de ongedeelde opleiding geneeskunde (Curriculum 1991) Collegejaar 2010-2011 Instituut voor onderwijs en opleiden

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie