INVENTARISATIE WERKZAAMHEDEN INTERMEDIAIR TIEN FINANCIËLE PRODUCTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVENTARISATIE WERKZAAMHEDEN INTERMEDIAIR TIEN FINANCIËLE PRODUCTEN"

Transcriptie

1 INVENTARISATIE WERKZAAMHEDEN INTERMEDIAIR TIEN FINANCIËLE PRODUCTEN Hoevelaken, september 2010

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING MANAGEMENT SAMENVATTING BESCHRIJVING UITGEVOERD ONDERZOEK KEUZE TE INVENTARISEREN FINANCIËLE PRODUCTEN PANELBIJEENKOMSTEN INTERMEDIAIR CHECK BIJ LEDENRAAD ADFIZ PANELBIJEENKOMST AANBIEDERS DIGITALE CHECK EINDRAPPORTAGE UITGANGSPUNTEN RAPPORTAGE INLEIDING DIVERSITEIT VAN WERKZAAMHEDEN OVERZICHT VAN SOORTEN WERKZAAMHEDEN EN NIET VAN FREQUENTIE TOELICHTING TABELLEN FINANCIEEL ADVIES WERKZAAMHEDEN FINANCIEEL DIENSTVERLENER IN HET KADER VAN EEN LEVENSVERZEKERING WERKZAAMHEDEN FINANCIEEL DIENSTVERLENER IN HET KADER VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING WERKZAAMHEDEN FINANCIEEL DIENSTVERLENER IN HET KADER VAN EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING WERKZAAMHEDEN FINANCIEEL DIENSTVERLENER IN HET KADER VAN EEN BETALINGSBESCHERMER WERKZAAMHEDEN FINANCIEEL DIENSTVERLENER IN HET KADER VAN EEN UITVAARTVERZEKERING...34 Bureau D & O, juni 2010

3 6 VERZEKERINGSADVIES WERKZAAMHEDEN FINANCIEEL DIENSTVERLENER IN HET KADER VAN EEN AUTOVERZEKERING WERKZAAMHEDEN FINANCIEEL DIENSTVERLENER IN HET KADER VAN EEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING PARTICULIER (AVP) WERKZAAMHEDEN FINANCIEEL DIENSTVERLENER IN HET KADER VAN EEN OPSTALVERZEKERING WERKZAAMHEDEN FINANCIEEL DIENSTVERLENER IN HET KADER VAN EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING WERKZAAMHEDEN FINANCIEEL DIENSTVERLENER IN HET KADER VAN EEN DOORLOPENDE REISVERZEKERING...58 Bureau D & O, juni 2010

4 1 INLEIDING Met de invoering van de Wet Assurantiebemiddeling in 1954 werd ook een dwingend wettelijk beloningssysteem voor het intermediair geïntroduceerd. Op het gebied van verzekeringen was ten behoeve van verzekeringen uitsluitend toegestaan dat de bemiddelaar door de aanbieder beloond werd op basis van een percentsgewijze beloning. Een percentage dat uitsluitend afhankelijk mocht zijn van de premie of de verzekerde som. Dit dwingend recht werd nog eens aangevuld met de bekende bepaling artikel 16 waarin het de bemiddelaar verboden was ten behoeve van het afsluiten van een verzekering zijn beloning of een deel daarvan af te staan, te beloven of toe te kennen aan de consument. De wettelijke regeling rondom de beloning concentreerde zich sterk op de vraag welk type beloning toegestaan was en welke bescherming de bemiddelaar had jegens de aanbieder. Minder aandacht werd besteed aan de vraag welke diensten de bemiddelaar geacht werd te verrichten voor deze beloning. In 2002 is de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf gewijzigd en werd de dwingendrechtelijke regeling rondom de beloning van adviseurs en bemiddelaars van verzekeringen opgeheven. Vanaf dat moment waren financieel dienstverleners gerechtigd in overleg met hun klanten zelf te bepalen hoe hun dienstverlening zou worden gefinancierd. Aanvankelijk leidde dit niet tot fundamentele wijziging in de gebruikelijke wijze van financiering van de werkzaamheden van de financieel dienstverlener. Provisie bleef de gangbare beloning. Bij provisie gaat het om een procentsgewijze beloning welke door de aanbieder aan de bemiddelaar wordt uitgekeerd in het kader van het afsluiten en beheer van financiële producten. Bureau D & O, juni

5 De hoogte van deze procentsgewijze beloning kan het resultaat zijn van overleg tussen bemiddelaar en consument en door de bemiddelaar in de premie worden ingerekend. De beloning kan ook het resultaat zijn van overleg tussen aanbieder en financieel dienstverlener. Bij alle hypotheekvormen en overige complexe financiële producten is de consument voorafgaand aan de totstandkoming van het financiële product op de hoogte van de aard, de duur en de hoogte van de beloning die de financiële dienstverlener ontvangt. Op 18 februari 2010 werd door het Verbond van Verzekeraars haar position paper: De klant aan het stuur, ook in zijn relatie tot zijn intermediair geïntroduceerd. In deze position paper schetst het Verbond de contouren van een naar haar oordeel toekomst bestendige financieringsmethode van adviseurs en bemiddelaars in financiële diensten. Belangrijk onderdeel van de in de position paper neergelegde visie van het Verbond is de stelling dat het wenselijk is dat afspraken over de beloning van het intermediair uitsluitend een zaak zou moeten zijn tussen consument en klant. Zowel ten aanzien van de structuur van de beloning, als de hoogte als de duur. Binnen deze visie hebben aanbieders maximaal een faciliterende rol bestaande in ondersteuning bij de tussen klant en financieel dienstverlener gemaakte afspraken. Dit standpunt heeft binnen intermediaire kringen, maar ook bij onder meer individuele aanbieders geleid tot afwijkende en afwijzende reacties. Een van de onderdelen waarop deze afwijkende reacties waren gebaseerd was de stelling dat de financieel dienstverlener niet uitsluitend werkzaamheden verricht ten behoeve van de consument. Breed bestaat binnen intermediaire kring het gevoel dat het intermediair ook werkzaamheden voor aanbieders verricht. In dat licht bezien wordt het onjuist gevonden om afspraken met betrekking tot de financiering van de werkzaamheden van het intermediair uitsluitend een zaak te laten zijn tussen consument en financieel dienstverlener. Bureau D & O, juni

6 In de discussies die over dit verschil van inzicht ontstonden bleek dat er geen algemeen inzicht bestaat in de werkzaamheden die een financieel dienstverlener in het kader van specifieke financiële producten uitvoert. FIDIN heeft daarop besloten voor een tiental veel voorkomende financiële producten te inventariseren met welke werkzaamheden een financieel dienstverlener geconfronteerd kan worden, die zijn werk wil uitvoeren op een niveau zoals dat verwacht mag worden van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur. Aan Bureau D & O is de opdracht verstrekt deze inventarisatie op te stellen. Bij de uitvoering van deze opdracht heeft Bureau D & O een beroep gedaan op aanbieders en intermediairs. De rapportage is tot stand kunnen komen door medewerking en inbreng van beide partijen. Wij zijn alle betrokkenen dankbaar voor hun bereidheid aan dit onderzoek mee te werken. Drs. Annette van de Wetering Directeur Bureau D & O Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O Bureau D & O, juni

7 2 MANAGEMENT SAMENVATTING In opdracht van FIDIN heeft Bureau D & O voor een tiental financiële producten een inventarisatie gemaakt van de werkzaamheden waarmee een financieel dienstverlener bij de advisering, bemiddeling en nazorg geconfronteerd kan worden. Deze inventarisatie is tot stand gekomen met behulp van panels bestaande uit intermediair en intermediairverzekeraars, de ledenraad van Adfiz alsmede een groot aantal individuele financieel dienstverleners die hebben meegewerkt aan een digitale sondering. Getracht is de werkzaamheden te omschrijven. Achter een korte omschrijving kan een uitgebreide hoeveelheid subhandelingen zitten. Bij de omschrijving van een hypothecair krediet van inventarisatie financiële situatie zullen in de praktijk tussen de 8 tot 12 individuele berekeningen gemaakt moeten worden. Gebleken is dat noch bij individuele dienstverleners, noch bij individuele aanbieders een compleet beeld bestaat van de werkzaamheden die in het kader van een bepaald financieel product moeten worden verricht. Het beeld dat na gezamenlijke inventarisatie ontstaat wordt wel algemeen herkend. Het overzicht bevat de gebruikelijke werkzaamheden waarmee financieel dienstverleners in de praktijk worden geconfronteerd. Het overzicht geeft niet aan dat alle financieel dienstverleners in alle situaties deze werkzaamheden ook daadwerkelijk uitvoeren. Wel is Bureau D & O van oordeel dat ten aanzien van alle opgenomen werkzaamheden gesteld kan worden dat de kans aanmerkelijk is dat in een civiele procedure de rechter zal uitspreken dat de consument van een redelijk deskundig en redelijk handelend adviseur had mogen verwachten dat deze de betreffende werkzaamheid zou uitvoeren. Bureau D & O, juni

8 Bureau D & O is van oordeel dat het beschikbare overzicht nuttige diensten kan bewijzen op de volgende gebieden: 1. In de gedachtewisseling tussen Adfiz en het Verbond van Verzekeraars over de inrichting van het toekomstig beloningsbeleid; 2. Ten behoeve van individuele financieel dienstverleners bij het nadenken, calculeren en ontwikkelen van systemen van directe beloning; 3. Ten behoeve van profileringsactiviteiten zowel vanuit Adfiz als vanuit individuele financieel dienstverleners richting de consument met het doel het verschil in dienstverlening tussen direct writers en intermediaire distributie helder te maken. Bureau D & O, juni

9 3 BESCHRIJVING UITGEVOERD ONDERZOEK 3.1 Keuze te inventariseren financiële producten FIDIN heeft als opdrachtgever bepaald ten aanzien van welke financiële producten een inventarisatie van werkzaamheden uitgevoerd moest worden. Dit betreft de volgende producten: 1. Levensverzekering 2. Hypothecair krediet 3. Arbeidsongeschiktheidsverzekering 4. Kredietbeschermer 5. Uitvaartverzekering 6. Autoverzekering 7. Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren 8. Opstalverzekering 9. Rechtsbijstandverzekering 10. Reisverzekering 3.2 Panelbijeenkomsten intermediair Ten behoeve van het onderzoek hebben er twee panelbijeenkomsten plaatsgevonden met intermediairs. Zowel leden van Adfiz als niet leden. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de deelnemers, per financieel product, een eerste inventarisatie gemaakt van werkzaamheden waarmee zij per financieel product worden geconfronteerd. 3.3 Check bij ledenraad Adfiz De eerste inventarisatie van werkzaamheden per financieel product is voorgelegd aan deelnemers van de ledenraad van Adfiz. In groepjes van twee of drie leden is elke op dat moment beschikbare inventarisatie beoordeeld en waar nodig aangevuld. Bureau D & O, juni

10 3.4 Panelbijeenkomst aanbieders Ten behoeve van het onderzoek hebben twee panelbijeenkomsten plaatsgevonden met aanbieders. Deelnemers aan deze bijeenkomst kregen de op dat moment uitgewerkte processen te zien en aan hen werd gevraagd aan te geven waar zij aanvullingen en/of correcties hadden. 3.5 Digitale check Financieel dienstverleners zijn vervolgens digitaal benaderd. In het digitale bericht is hen het belang van het onderzoek uitgelegd en gevraagd of zij minimaal één proces wilden beoordelen en eventueel aanvullen/corrigeren. Kantoren die meerdere processen wilden beoordelen, konden hiertoe een verzoek indienen. Uiteindelijk hebben ruim 200 kantoren hun medewerking aan dit digitale onderzoek verleend. Naast eventuele aanvullingen op de reeds geïnventariseerde werkzaamheden is aan de deelnemers ook gevraagd in wiens primair belang zij deze werkzaamheden uitvoeren. Hierbij werd de keuze gegeven tussen: 1. Werkzaamheid primair in het belang van klant; 2. Werkzaamheid primair in het belang van aanbieder; 3. Werkzaamheid in min of meer gelijke mate in belang van zowel klant als aanbieder. 3.6 Eindrapportage Op basis van de hiervoor beschreven inventarisatierondes is door Bureau D & O uiteindelijk per financieel product een inventarisatie gemaakt van werkzaamheden waar een redelijk handelend en redelijk bekwaam financieel dienstverlener mee te maken krijgt bij de advisering, bemiddeling, begeleiding en nazorg van de tien door FIDIN geselecteerde financiële producten. Bureau D & O, juni

11 4 UITGANGSPUNTEN RAPPORTAGE 4.1 Inleiding Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een beeld van de werkzaamheden waarmee een financieel dienstverlener geconfronteerd kan worden, indien deze betrokken is bij de totstandkoming en begeleiding van een financieel product. Bij de rapportage van deze werkzaamheden zijn een aantal keuzen gemaakt die in dit hoofdstuk worden toegelicht. 4.2 Diversiteit van werkzaamheden In het kader van de totstandkoming en begeleiding van een financieel product kunnen veel verschillende werkzaamheden noodzakelijk zijn. De werkzaamheden kunnen sterk verschillen. Invloed hierop hebben bijvoorbeeld: Verschillen per product De werkzaamheden van het intermediair verschillen sterk per type financieel product. Bij een complex financieel product zal de financieel dienstverlener minimaal het wettelijk adviestraject als omschreven in artikel 4:23 Wft dienen te volgen. Bij een advies voor een eenvoudige schadeverzekering zijn de inventarisatiewerkzaamheden vaak beperkter dan bij complexe producten. Maar ook binnen de verschillende branches zal het ene product voor een financieel dienstverlener meer werkzaamheden meebrengen, dan andere producten uit dezelfde branche. Bij autoverzekeringen zullen in het algemeen meer mutaties en schades zijn dan bij een brandverzekering. Bureau D & O, juni

12 Verschillen per aanbieder De werkzaamheden van het intermediair kunnen ook per aanbieder sterk verschillen. De ene aanbieder heeft geavanceerdere toepassingen van ketenintegratie dan andere aanbieders. Maar ook de kwaliteit van de administratieve organisatie verschilt per aanbieder, hetgeen effect kan hebben op de omvang van de werkzaamheden van het intermediair. Ook zijn er uiteraard verschillen in producten waarbij in het algemeen zal gelden dat naarmate een product meer opties en daarmee flexibiliteit kent, dit voor het intermediair bewerkelijker is dan verzekeringen met minder opties. Hetzelfde kan gesteld worden voor de polisvoorwaarden. Polisvoorwaarden met vele soorten uitsluitingen zijn voor een financieel dienstverlener bewerkelijker dan polisvoorwaarden met een beperkt aantal uitsluitingen. Verschillen per klant Uiteraard worden de werkzaamheden van het intermediair ook sterk beïnvloed door de klant zelf. De ene klant eist meer aandacht dan de andere klant. Dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld de aanwezige risicosituatie. Maar ook met de persoonlijkheid van de klant. Daarbij geldt dat naarmate een consument zelf minder deskundig geacht moet worden op het gebied van de financiële dienstverlening, de financieel dienstverlener meer aandacht zal moeten besteden aan uitleg en begeleiding, dan bij meer deskundige klanten. Maar ook nog alerter moet zijn op het proactief handelen. Verschillen per financieel dienstverlener Grote verschillen doen zich ook voor per type financieel dienstverlener. Deze verschillen kunnen onuitgesproken zijn tussen financieel dienstverlener en klant, zonder duidelijke afspraken hierover doet een financieel dienstverlener bepaalde werkzaamheden wel of niet. Een voorbeeld hiervan is het periodiek onderzoeken of een bestaande verzekering tegen betere voorwaarden of premies kan worden overgesloten. De persoonlijke beroepsopvatting van de financieel dienstverlener bepaalt in dat geval in hoge mate de omvang van de werkzaamheden die worden verricht. Maar ook is het mogelijk dat tussen klant en financieel dienstverlener afspraken zijn gemaakt over de inhoud en omvang van de werkzaamheden die de financieel Bureau D & O, juni

13 dienstverlener in het kader van advisering en begeleiding zal uitvoeren. Dat kan bijvoorbeeld bij een afspraak tot execution only, waarbij de adviseur met de klant afspreekt dat er in het geheel geen werkzaamheden in het kader van de advisering zullen plaatsvinden. Maar kan ook het gevolg zijn van specifieke afspraken die tussen klant en financieel dienstverlener worden gemaakt bijvoorbeeld via abonnementsvoorwaarden of via opdrachtformulieren. Ook via de dienstenwijzer, het dienstverleningsdocument en de dienstverleningsovereenkomst kunnen nadere afspraken tussen klant en financieel dienstverlener worden gemaakt die direct gevolg hebben voor de omvang en inhoud van de werkzaamheden van het intermediair. Een financieel dienstverlener die bijvoorbeeld in zijn dienstenwijzer opneemt dat hij objectief adviseert zal meer werkzaamheden moeten verrichten dan de financieel dienstverlener die in de dienstenwijzer opneemt dat hij slechts samenwerkt met een beperkt aantal aanbieders (selectieve adviseur). Ook kunnen per financieel dienstverlener verschillen in aard en omvang van de werkzaamheden optreden als gevolg van aansluiting van de financieel dienstverlener bij een bepaalde keurmerkorganisatie die ook eisen stelt aan de aard en omvang van de werkzaamheden. 4.3 Overzicht van soorten werkzaamheden en niet van frequentie Zoals hiervoor aangegeven hangt het van een groot aantal factoren af welke werkzaamheden een individueel financieel dienstverlener uitvoert. Het is daardoor niet mogelijk om per product categorie een lijst samen te stellen van werkzaamheden die elke financieel dienstverlener in elke omstandigheid voor elke klant zal uitvoeren. Wat wel mogelijk is, is om een lijst te maken van werkzaamheden die per financieel product frequent voorkomen. Hiervoor is in dit rapport dan ook gekozen. Dit betekent nadrukkelijk dat Bureau D & O niet aangeeft dat de betreffende werkzaamheid door elk intermediair wordt uitgevoerd. Maar dat deze werkzaamheid bij Bureau D & O, juni

14 het betreffende financiële product regelmatig door financieel dienstverleners wordt uitgevoerd. Indeling werkzaamheden in vier onderdelen In dit rapport wordt gekozen om de werkzaamheden in te delen in vier onderdelen. Bij drie van de vier onderdelen is gekozen voor een indeling die ook door de Consumentenbond wordt gebruikt, zoals te kennen uit de dagvaarding die de Consumentenbond jegens MultiSafe heeft uitgebracht in het kader van het principiële verschil van mening over de invoering en inhoud van serviceabonnementen binnen de financiële dienstverlening. Overigens sluit de Consumentenbond zich met deze indeling aan bij de indeling die eerder door Mr. J.G.C. Kamphuisen in het boek De opdracht aan de assurantietussenpersoon is gemaakt. De in dit rapport gehanteerde indeling is als volgt: Onderdeel 1: Infrastructuur Een financieel dienstverlener kan alleen werkzaamheden uitvoeren indien hij beschikt over een adequate infrastructuur. Het bouwen en onderhouden van deze infrastructuur eist van de financieel dienstverlener investeringen zowel in geld als in tijd. Zonder deze infrastructuur zouden de werkzaamheden niet mogelijk zijn en daarom acht Bureau D & O het verantwoord deze mee te nemen bij het geven van een beeld van de werkzaamheden die een intermediair in het kader van financiële dienstverlening uitvoert. Onderdeel 2: werkzaamheden tot en met het doen van een voorstel aan een klant (advies) Onder deze fase vallen alle werkzaamheden die een financieel dienstverlener verricht tot en met het uitbrengen van een concrete aanbeveling voor de aanschaf van een financieel product. Het gaat dan om de werkzaamheden zoals het bereiken van prospects, het maken van afspraken voor een oriënterend gesprek tussen klant en adviseur, het uitreiken van precontractuele informatie, het inventariseren van de wensen en behoeften van de consument, het analyseren van de verkregen gegevens, het ontwerpen van een advies en het uitbrengen en toelichten van het advies. Bureau D & O, juni

15 Onderdeel 3: werkzaamheden ten behoeve van totstandkoming financieel product (bemiddeling) Onder deze fase vallen alle werkzaamheden in het kader van het concreet onderbrengen van een risico bij een aanbieder. Het betreft hier onder meer het verzorgen van de concrete aanvraag, het begeleiden van noodzakelijke taxaties en/of medische keuringen, het onderhandelen met de aanbieder over specifieke voorwaarden en/of condities, het bewaken van de voortgang van het acceptatie proces, het toetsen van ontvangen polisdocumenten op juistheid, het uitreiken en geven van toelichting van de polis aan de klant, het controleren van de premies en het opnemen hiervan binnen de eigen administratie. Onderdeel 4: werkzaamheden na totstandkoming financieel product (nazorg) Onder deze fase vallen alle werkzaamheden na de feitelijke totstandkoming van het product. Het betreft onder meer het doorvoeren van mutaties zowel ten aanzien van klantgegevens als ten aanzien van het verzekerde object, het behandelen van schades, het periodiek toetsen of de bestaande verzekering nog aansluit bij de actuele risicosituatie van de klant, het informeren over wijzigingen in het product, het informeren over opzegtermijnen en de werkzaamheden rondom het einde van de contractsperiode. Uitsluitend aan het intermediair is via een digitaal onderzoek gevraagd aan te geven in wiens belang een handeling per activiteit plaatsvindt. Per item is de verdeling van de gegeven antwoorden weergeven, waarbij het hoogste percentage groen is gearceerd. 4.4 Toelichting tabellen De resultaten van de vraag in wiens primair belang de geïnventariseerde werkzaamheden worden uitgevoerd zijn weergegeven in een percentage achter de desbetreffende werkzaamheid. Het hoogste percentage is groen gearceerd. Indien bij een bepaalde werkzaamheid Beiden het hoogste percentage heeft gekregen, is het hoogste percentage van Klant of Aanbieder groen gearceerd. Hierdoor worden activiteiten die door een meerderheid van de deelnemers als min of meer in gelijke mate in het belang van zowel klant als aanbieder zijn aangemerkt toch nog toegerekend aan óf Klant óf Aanbieder. Bureau D & O, juni

16 5 FINANCIEEL ADVIES 5.1 Werkzaamheden financieel dienstverlener in het kader van een levensverzekering In dit deel van het hoofdstuk worden de meest voorkomende werkzaamheden benoemd waarmee een financieel dienstverlener in het kader van de advisering, bemiddeling en nazorg van een levensverzekering, niet zijnde een overlijdensrisicoverzekering, te maken kan krijgen. De opsomming is beperkt tot de gebruikelijke werkzaamheden voor een nietgevolmachtigd financieel dienstverlener. K = Werkzaamheid primair in belang Klant A = Werkzaamheid primair in belang Aanbieder B = Werkzaamheid in min of meer gelijke mate in belang van zowel klant als aanbieder. Onderdeel 1: Infrastructuur Opbouw en onderhoud deskundigheid conform Wft 10,3 0,0 89,7 Selecteren en overeenkomen samenwerking 24,1 20,7 55,2 aanbieders Aanschaf, inrichting en onderhoud werkruimte 20,7 27,6 51,7 Aanvraag en jaarlijkse toezichtkosten AFM 13,8 13,8 72,4 Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering 17,2 6,9 75,9 Aanschaf en onderhoud financiële- en 6,9 17,2 75,9 verzekeringsadministratie Aansluiting Kifid en opstellen en onderhouden 20,7 24,1 55,2 klachtenprocedure Ontwerpen en onderhouden integriteits-en 0,0 0,0 100,0 betrouwbaarheidsbeleid Bouw en onderhoud website 0,0 0,0 100,0 Aansluiting beroepsorganisaties 0,0 0,0 100,0 Algemeen kantoormateriaal 17,2 34,5 48,3 Algemeen kantoordrukwerk 17,2 31,0 51,7 Computers en server 6,9 24,1 69,0 Communicatie telefoon, internet, fax, 3,4 3,4 93,1 Vervoermiddelen 27,6 37,9 34,5 Bureau D & O, juni

17 Algemene reclame-en marketingactiviteiten 13,8 34,5 51,7 Opslag productinformatie Levensverzekering intern 6,9 24,1 69,0 Installatievoorwaarden levensverzekeringen intern 6,9 41,4 51,7 Opslag productinformatie levensverzekeringen 13,8 6,9 79,3 t.b.v. klanten Algemene contacten met accountmanagers aanbieders en informatiebijeenkomsten aanbieders 0,0 27,6 72,4 Onderdeel 2: werkzaamheden tot en met het doen van een voorstel aan een klant (advies) Benaderen prospect 13,8 44,8 41,4 Maken afspraak prospect 17,2 24,1 58,7 Uitreiken en toelichten dienstenwijzer 55,2 0,0 44,8 Uitreiken en toelichten dienstverleningsdocument 58,6 3,4 38,0 Afwegen moreel risico (wil ik deze prospect als 3,4 48,3 48,3 klant) Inventarisatie financieel risico 31,0 3,4 65,6 Inventarisatie doelstellingen 41,4 0,0 58,6 Inventarisatie risicobereidheid 37,9 0,0 62,1 Inventarisatie kennis 37,9 3,4 58,7 Inventarisatie ervaring 37,9 3,4 58,7 Prioritering wensen klant en bespreken 44,8 0,0 55,2 consequenties van prioritering Analyseren mogelijke oplossingen inclusief 41,4 0,0 58,6 doorrekeningen Bespreken gewenste contractsduur 41,4 0,0 58,6 Maken vergelijking voorwaarden 51,7 0,0 48,3 Maken vergelijking tarieven 55,2 0,0 44,8 Onderzoek voor- nadelen opname in pakketpolis 51,7 0,0 48,3 Vaststellen te verzekeren bedrag 62,1 0,0 37,9 Uitleg klant bijzondere condities voorwaarden 62,1 0,0 37,9 Formuleren advies inclusief advies op één of 55,2 0,0 44,8 meerdere levens Uitreiken productinformatie 34,5 0,0 65,5 Toetsing reguliere provisie aan artikel 149a Bgfo 20,7 24,1 55,2 Informatie aan klant over exacte nominale provisie gedurende de gehele looptijd 48,3 6,9 44,8 Bureau D & O, juni

18 Informatie over beschikbaarheid financiële bijsluiter en geven van toelichting inhoud Archivering wettelijk adviestraject overeenkomstig eisen artikel 4:23 Wft 41,4 6,9 51,7 13,8 10,3 75,9 Onderdeel 3: werkzaamheden ten behoeve van totstandkoming financieel product (bemiddeling) Controle identiteit klant 6,9 44,8 48,3 Toelichting aanvraagformulier 17,2 13,8 69,0 Ondersteuning invullen aanvraagformulier 27,6 0,0 72,4 Ondersteuning bij invullen gezondheidsverklaring 31,0 0,0 69,0 Inzending fysiek of digitaal aanvraagformulier aan 3,4 41,4 55,2 aanbieder Bewaking voortgang acceptatieproces 13,8 6,9 79,3 Verzorgen afspraak medische keuring 27,6 10,3 62,1 Informatie aan klant over inhoud en doelstelling 51,7 0,0 48,3 medische keuring Informatie aan klant over recht als eerste kennis te 41,4 0,0 58,6 nemen van resultaten en overleg wel of niet doorzetten aanvraag Overleg met klant en aanbieder over eventuele 27,6 3,4 69,0 geclausuleerde acceptatie op grond van resultaten medische keuring Ontvangst en controle opgemaakte verzekering 6,9 10,3 82,8 Eventueel correctie op ontvangen stukken 10,3 3,4 86,3 Toezending verzekeringsstukken aan klant met 17,2 0,0 82,8 schriftelijke of mondelinge uitleg essentiële kenmerken afgesloten verzekering Controle rekening courant 0,0 62,1 37,9 Bureau D & O, juni

19 Onderdeel 4: werkzaamheden na totstandkoming financieel product (nazorg) Invoeren relevante gegevens in eigen administratie 10,3 17,2 72,5 Agenderen polis 20,7 6,9 72,4 Incasso en bewaking debiteurenrisico inclusief 6,9 17,2 75,9 aanmaningen en eventuele afspraken betalingsregeling Mutaties klantgegevens doorvoeren 3,4 6,9 89,7 Adviseren en verwerken mutaties ten aanzien van 10,3 10,3 79,4 verzekering zoals indien van toepassing winstbijschrijvingen Doorgeven en toelichting mutaties in 24,1 3,4 72,5 polisvoorwaarden Periodieke beoordeling of dekking overeenkomt 34,5 0,0 65,5 met actuele behoefte van klant. Bijvoorbeeld bij wijzigingen financiële positie, doelstellingen, sociale wetgeving Gedurende looptijd ondersteuning klant bij wens tot: - Wijziging begunstiging 62,1 3,4 34,5 - Voortijdig staken verzekering 62,1 0,0 37,9 - Premievrijmaking 58,6 0,0 41,4 - Echtscheiding 55,2 0,0 44,8 - Wijziging intermediair 51,7 6,9 41,4 - Vragen van fiscale aard 65,5 0,0 34,5 - Huwelijk 51,7 0,0 48,3 - Aankoop (andere) woning 51,7 0,0 48,3 Verzorgen en afwikkeling eventuele verpanding 37,9 3,4 58,7 Bureau D & O, juni

20 Ingeval van overlijden: Opvang klant 62,1 0,0 37,9 Uitleg procedure 55,2 0,0 44,8 Contact met aanbieder 41,4 6,9 51,7 Contacten met notaris en andere adviseurs 62,1 0,0 37,9 klant Aanmaak dossier inzake overlijden 44,8 0,0 55,2 Controle dekking 34,5 0,0 65,5 Digitale of fysieke kopie alle relevante stukken 24,1 10,3 65,6 voor eigen archief Toezending stukken aan verzekeraar 17,2 10,3 72,5 Controle noodzaak informeren 34,5 3,4 62,1 rechtsbijstandverzekeraar Controle overige noodzakelijke informatie voor 24,1 6,9 69,0 behandeling aanvraag uitkering Bewaking correcte afwikkeling door verzekeraar 31,0 6,9 62,1 Belangenbehartiging klant bij onterecht 48,3 3,4 48,3 standpunt aanbieder Controle uitkering 44,8 3,4 51,8 Archivering dossier overlijdensuitkering 27,6 13,8 58,6 Werkzaamheden bij wijziging naamstelling aanbieder of nieuwe nummering polis/akte Cliënt informeren over wettelijke wijzigingen/aanpassingen met mogelijke gevolgen voor polis 10,3 17,2 72,5 0,0 0,0 100,0 Bureau D & O, juni

21 5.2 Werkzaamheden financieel dienstverlener in het kader van een hypothecaire lening In dit deel van het hoofdstuk worden de meest voorkomende werkzaamheden benoemd waarmee een financieel dienstverlener in het kader van de advisering, bemiddeling en nazorg van een hypothecaire geldlening te maken kan krijgen. De opsomming is beperkt tot de gebruikelijke werkzaamheden voor een financieel dienstverlener, welke minimaal voldoen aan de in artikel 4:23 Wft opgenomen eisen ter zake het adviestraject. K = Werkzaamheid primair in belang Klant A = Werkzaamheid primair in belang Aanbieder B = Werkzaamheid in min of meer gelijke mate in belang van zowel klant als aanbieder Onderdeel 1: Infrastructuur Opbouw en onderhoud deskundigheid conform Wft 14,3 0,0 85,7 Selecteren en overeenkomen samenwerking 23,8 4,8 71,4 aanbieders Aanschaf, inrichting en onderhoud werkruimte 19,0 23,8 57,2 Aanvraag en jaarlijkse toezichtkosten AFM 9,5 19,0 71,5 Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering 14,3 4,8 80,9 Aanschaf en onderhoud financiële- en 0,0 9,5 90,5 verzekeringsadministratie Aansluiting beroepsorganisaties 14,3 23,8 61,9 Aansluiting Kifid en opstellen en onderhouden 0,0 0,0 100,0 klachtenprocedure Ontwerpen en onderhouden integriteits- en 0,0 0,0 100,0 betrouwbaarheidsbeleid Bouw en onderhoud website 0,0 0,0 100,0 Algemeen kantoormateriaal 14,3 19,0 66,7 Algemeen kantoordrukwerk 14,3 19,0 66,7 Computers en server 0,0 9,5 90,5 Communicatie telefoon, internet, fax, , HDN 0,0 9,5 90,5 aansluiting Vervoermiddelen 19,0 14,3 66,7 Algemene reclame- en marketingactiviteiten 28,6 28,6 42,8 Bureau D & O, juni

22 Opslag productinformatie hypothecaire geldleningen intern Installatievoorwaarden hypothecaire geldleningen intern Opslag productinformatie hypothecaire geldleningen t.b.v. klanten Algemene contacten met accountmanagers aanbieders en informatiebijeenkomsten aanbieders 9,5 14,3 76,2 9,5 28,6 61,9 28,6 9,5 61,9 0,0 23,8 76,2 Onderdeel 2: werkzaamheden tot en met het doen van een voorstel aan een klant (advies) Benaderen prospect 14,3 23,8 61,9 Maken afspraak prospect 19,0 19,0 62,0 Uitreiken en toelichten dienstenwijzer 57,1 4,8 38,1 Uitreiken en toelichten dienstverleningsdocument 57,1 4,8 38,1 Formuleren van opdrachtbevestiging 100,0 0,0 0,0 Afwegen moreel risico (wil ik deze prospect als 9,5 33,3 57,2 klant) Toelichting en afspraken over beloningssysteem 57,1 4,8 38,1 advies, bemiddeling en nazorg Algemene informatie over hypothecair krediet 57,1 0,0 42,9 Algemene informatie over fiscaliteiten box 1 en box 71,4 0,0 28,6 3 Algemene informatie over bijleenregeling 66,7 0,0 33,3 Algemene informatie over eigenwoningreserve 66,7 0,0 33,3 Algemene informatie over NHG 61,9 0,0 38,1 Algemene informatie over 61,9 0,0 38,1 overbruggingsfinanciering Algemene informatie over 66,7 0,0 33,3 koopsubsidie/startersfaciliteit Inventarisatie persoonlijke gegevens 9,5 4,8 85,7 Inventarisatie samenlevingscontract, testament, 38,1 0,0 61,9 huwelijksgoederenrecht Inventarisatie van eigenwoningschulden en 100,0 0,0 0,0 eigenwoningreserve van beide partners Inventariseren kennis en ervaring 23,8 4,8 71,4 Bureau D & O, juni

Het consumptief krediet is een lening die wordt gebruikt voor de aanschaf van producten of diensten voor alledaags gebruik. Dit zijn goederen met een

Het consumptief krediet is een lening die wordt gebruikt voor de aanschaf van producten of diensten voor alledaags gebruik. Dit zijn goederen met een 1 2 Het consumptief krediet is een lening die wordt gebruikt voor de aanschaf van producten of diensten voor alledaags gebruik. Dit zijn goederen met een beperkte houdbaarheid, zoals kleding, auto s en

Nadere informatie

TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT

TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW BEHEER VERMOGENSOPBOUWPRODUCTEN Archivering van de documenten inzake vermogensopbouwproducten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheken

Dienstverleningsdocument Hypotheken Dienstverleningsdocument Hypotheken Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Dienstverleningsdocument Hypotheken Versie juni 2009 1

Nadere informatie

Toelichting Veritas Maastricht Dienstverleningsdocument.

Toelichting Veritas Maastricht Dienstverleningsdocument. Toelichting Veritas Maastricht Dienstverleningsdocument. Veritas Maastricht hecht grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van onze dienstverlening. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V.

Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. BEHEER HYPOTHEEKOVEREENKOMST Archivering van documenten Wij archiveren

Nadere informatie

Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV

Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV Vuysters Financiële Diensten helpt bij een goed hypotheekadvies Het aangaan van een hypothecair krediet is een belangrijke beslissing. De kosten

Nadere informatie

Bijlage: inhoud service abonnementen (februari 2016)

Bijlage: inhoud service abonnementen (februari 2016) Bijlage: inhoud service abonnementen () Dienstverlening Brons Zilver Goud Kosten per maandincasso 7,50 22,50 27,50 Je-Eerste-Huis pakket Continue begeleiding op financieel gebied bij de zoektocht naar

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 1 Januari 2012. Paul Klomberg Assurantiën V.O.F.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 1 Januari 2012. Paul Klomberg Assurantiën V.O.F. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 1 Januari 2012 Paul Klomberg Assurantiën V.O.F. Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheid van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen.

Nadere informatie

SCHEE-SCHEULLER HYPOTHEKEN & ASSURANTIEN TOELICHTING NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW EN SCHADEVERZEKERINGEN

SCHEE-SCHEULLER HYPOTHEKEN & ASSURANTIEN TOELICHTING NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW EN SCHADEVERZEKERINGEN SCHEE-SCHEULLER HYPOTHEKEN & ASSURANTIEN TOELICHTING NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW EN SCHADEVERZEKERINGEN Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement nazorg hypothecair

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheken

Dienstverleningsdocument Hypotheken Dienstverleningsdocument Hypotheken Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. Onze dienstverlening kan bestaan uit

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dienstenwijzer heeft als doen om u inzicht te

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheken

Dienstverleningsdocument Hypotheken Dienstverleningsdocument Hypotheken Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Dienstverleningsdocument Hypotheken Versie juni 2009 1

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument M.N. Zuppelli Hypotheken & Verzekeringen/Financepoint

Dienstverleningsdocument M.N. Zuppelli Hypotheken & Verzekeringen/Financepoint Dienstverleningsdocument M.N. Zuppelli Hypotheken & Verzekeringen/Financepoint M.N. Zuppelli Hypotheken & Verzekeringen/Financepoint Assumburg 49 4385 EH Vlissingen Website: www.zuppelli.nl Telefoon: 0118-463485

Nadere informatie

Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2014

Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2014 Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2014 Dienstverleningsdocument Algemeen Wie zijn wij Zorgeloosch BV.., handelend onder de naam Zorgeloosch is statutair gevestigd op het volgende adres: Neerlandia 2

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES Statutaire naam : Muller Dame Assurantiën B.V. Handelsnaam kantoor : Muller Dame Assurantiën B.V. Kantooradres : Kijckerweg 105 Postcode en vestigingsplaats

Nadere informatie

Zorgeloosch Dienstenwijzer 2015

Zorgeloosch Dienstenwijzer 2015 Zorgeloosch Dienstenwijzer 2015 Dienstverleningsdocument Algemeen Wie zijn wij Zorgeloosch is een handelsnaam van Zorgeloosch B.V., statutair gevestigd op het volgende adres: Neerlandia 2 1841 JK Stompetoren

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016 INFORMATIEDOCUMENT INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016 Informatie over onze dienstverlening Midden Nederland Hypotheken B.V. vindt het belangrijk u vooraf een goed

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie

Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie Financieel adviseurs Postbus 303 3330 AH Zwijndrecht Burg. de Bruïnelaan 131 3331 AD Zwijndrecht t 078-610

Nadere informatie

Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2015

Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2015 Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2015 Dienstverleningsdocument Algemeen Wie zijn wij Zorgeloosch BV.., handelend onder de naam Zorgeloosch is statutair gevestigd op het volgende adres: Neerlandia 2

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding Dienstenwijzer Geachte cliënt, Inleiding De Overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet financiële toezicht (Wft) in werking getreden.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra V.O.F. & Adviesbureau Feenstra Reggestraat 28 1078 DA Amsterdam tel.nr. 020-6797953 & faxnr. 020-6627162. e-mail: feenstra-verzekeringen.nl.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: MeerHuis financiële dienstverlening Robberstraat 1 4201 AK GORINCHEM Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument voor relaties van Steijvers Financiële Diensten B.V. Maart 2010 1/9 Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Steijvers

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Met dit document willen wij ons aan u voorstellen en u informeren over de manier waarop wij onze dienstverlening, werkwijze en beloning hebben ingericht. Als u besluit om van onze

Nadere informatie

Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan

Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan Dienstenwijzer Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan Hokke Vogelaar & Den Haan Maseratilaan 6 3261 NA Oud-Beijerland Website: www.hokkevogelaardenhaan.nl Telefoon: 0186-640082

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten De dienstwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Anac Verzekeringen en Hypotheken

Wat u van ons kunt verwachten De dienstwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Anac Verzekeringen en Hypotheken Wat u van ons kunt verwachten De dienstwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Anac Verzekeringen en Hypotheken Voor een onafhankelijk advies Geachte relatie Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten.

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. dienstenwijzer Van der Eijk Assurantiën BV Dorpsstraat 86 1182 JG Amstelveen Telefoon: 020-4538118 Fax: 020-4538121 E-mail: office@vandereijkassurantien.nl A. Inleiding Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Inventariseren. Analyseren. Advies. Bemiddeling. Nazorg. Dienstverleningsdocument

Inventariseren. Analyseren. Advies. Bemiddeling. Nazorg. Dienstverleningsdocument Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een (hypothecaire) geldlening, een spaarplan, een levensverzekering of enig ander verzekeringsproduct. Ons kantoor kan u hierbij ondersteunen. Onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Den Braber & Ram assurantie adviseurs KVK 27058446 Treilerdwarsweg 83 WFT 12004249 2583 DA Den Haag KIFID 18000218 T. 070-3557483 SEH 17283 F. 070-3584067 E. info@braberram.nl

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Financieel Fit

Dienstverleningsdocument Financieel Fit Dienstverleningsdocument Financieel Fit Adres : Postbus : 315, 2650 AH, Berkel en Rodenrijs Telefoon : 06-23110490 Fax : Email : info@financieelfit.com Internet : www.financieelfit.com Op afspraak : Maandag

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2015

Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2015 Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2015 Dienstverleningsdocument Algemeen Wie zijn wij Zorgeloosch BV.., handelend onder de naam Zorgeloosch is statutair gevestigd op het volgende adres: Neerlandia 2

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Dienstenwijzer Siebelink Assurantiën B.V. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v.

Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v. Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Univé Xxxxxxxxxx Univé Rivierenland en Omstreken t.h.o.n. Mijn Hypotheek Dordrecht, Mijn Hypotheek Gorinchem, Mijn Hypotheek Ridderkerk, Mijn Hypotheek Sliedrecht en Mijn Hypotheek

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Gieling Financiële Diensten Van Veenweg 90 1701 HH Heerhugowaard Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

Inleiding. Randstad Financieel Adviesgroep BV Van Schravendijkplein GV Vlaardingen. Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer van:

Inleiding. Randstad Financieel Adviesgroep BV Van Schravendijkplein GV Vlaardingen. Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer van: Inleiding Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer van: Randstad Financieel Adviesgroep BV Van Schravendijkplein 1 3131 GV Vlaardingen Dit document heeft als doel inzicht te geven wat wij voor u kunnen doen

Nadere informatie

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn:

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn: van Hagedoorn Assurantiën. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en onze werkwijze. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en de tarieven. Wie

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE DECEMBER 2011 - Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Servicecertificaat Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Ons doel is het advies

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie,

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd op het gebied van hypotheken, verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen en andere financiële

Nadere informatie

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet.

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Hyporatio Burg. van Grunsvenplein 12 6411 AT Heerlen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten De dienstwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van De Assurantie Tussenpersoon

Wat u van ons kunt verwachten De dienstwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van De Assurantie Tussenpersoon Wat u van ons kunt verwachten De dienstwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van De Assurantie Tussenpersoon Voor een onafhankelijk advies Geachte relatie Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer

Nadere informatie

Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten.

Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Geachte heer/mevrouw., Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Schadeverzekeringen: Wanneer u een

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Advidens en KredietShop

Dienstverleningsdocument Advidens en KredietShop Geachte relatie, U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. De voordelen van Advidens en KredietShop

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Hypotheekadvies Geachte heer/mevrouw, U oriënteert zich over de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. U heeft een grote

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

Naam partner: Adres: Adres: ( ) een passende hypotheeklening voor de aankoop van een woning

Naam partner: Adres: Adres: ( ) een passende hypotheeklening voor de aankoop van een woning Versie 23 juni 2017. OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING Klant/Klanten: Naam: Naam partner: Adres: Adres: Postcode/Plaats: Postcode/Plaats: Opdracht U geeft VOF Inzicht-fd hierbij de opdracht om u te adviseren

Nadere informatie

Assurantie- & Adviesbureau Kerssies B.V. www.kerssies.com Jonkerlaan 2 0546-659805 (fax 0546-659804) 7671 GM Vriezenveen assurantie@kerssies.

Assurantie- & Adviesbureau Kerssies B.V. www.kerssies.com Jonkerlaan 2 0546-659805 (fax 0546-659804) 7671 GM Vriezenveen assurantie@kerssies. Dienstenwijzer Assurantie- & Adviesbureau Kerssies B.V. www.kerssies.com Jonkerlaan 2 0546-659805 (fax 0546-659804) 7671 GM Vriezenveen assurantie@kerssies.com A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANTONIUS ADVIESGROEP B.V.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANTONIUS ADVIESGROEP B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANTONIUS ADVIESGROEP B.V. Dit document Een Dienstverleningsdocument geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv

Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv Welkom Wij van t Sorgh & Huis Bv staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij ons kantoor. Uw keuze voor t Sorgh & Huis Bv is een

Nadere informatie

HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE

HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Op alle diensten die door Hypotheek

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Kroosverzekeringen B.V Vasteland 78 3011 BN Rotterdam Belangrijk Dit Dienstverleningsdocument is een puur informatief

Nadere informatie

NAZORG ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN DE WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN EN/OF HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW

NAZORG ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN DE WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN EN/OF HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN DE WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN EN/OF HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW Dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen

Nadere informatie

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, stellen wij ons graag even voor. In ons dienstverleningsdocument leggen wij u uit hoe wij werken en op welke wijze

Nadere informatie

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Dienstverlening schadeverzekeringen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HYPOTHEKEN

DIENSTENWIJZER HYPOTHEKEN Versie 15-01-2014 1 DIENSTENWIJZER HYPOTHEKEN Inleiding In deze dienstenwijzer kunt u lezen hoe wij onze dienstverlening uitoefenen. Wij vinden het belangrijk dat u een goede voorlichting krijgt op het

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER voor relaties van Van Olst de Graaff & Co B.V.

DIENSTENWIJZER voor relaties van Van Olst de Graaff & Co B.V. DIENSTENWIJZER voor relaties van Van Olst de Graaff & Co B.V. dienstenwijzer wft 2011.doc Blad: 1/8 A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan een goede voorlichting op het gebied

Nadere informatie

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, stellen wij ons graag even voor. In ons dienstverleningsdocument leggen wij u uit hoe wij werken en op welke wijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij. Onze diensten

Dienstenwijzer. Wie zijn wij. Onze diensten Dienstenwijzer Wie zijn wij Oliekan Financiële Diensten B.V. zijn adviseurs op het gebied van persoonlijke financiële advisering, hypotheken, verzekeringen, echtscheidingsbemiddeling en nabestaandenadvies.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - All Finance BV, dienstverleningsdocument september 2012 / Abonnementen

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - All Finance BV, dienstverleningsdocument september 2012 / Abonnementen DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een advies over een financieel product, zoals bijvoorbeeld een hypothecaire geldlening, kapitaal- of lijfrenteverzekering,

Nadere informatie

Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 06086213.

Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 06086213. Wie zijn wij? Premarce Advies B.V. is opgericht in 1998 door Marcel Exterkate. Hiervoor was Marcel in loondienst als adviseur bij Delta Loyd Verzekeringen. In 2004 is Esther Hasselerharm het kantoor komen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt,

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt, DIENSTENWIJZER Vesters Verzekeringen B.V. Loonsebaan 33 5263 CL VUGHT. Website: www.vestersverzekeringen.nl Telefoon: 073-6561001 Fax: 073-6565070 e-mail: info@vestersverzekeringen.nl A. Inleiding Geachte

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument.

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Wie zijn wij:: Finanplaza BV

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Assurantiën B.V. VLIEG Verzekeringen, VLIEG Bedrijfsverzekeringen & VLIEG Pensioenen VAG Assuradeuren B.V. Volmachtbedrijf Hoofdkantoor

Nadere informatie

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over een vergunning, onder nummer 12002255, voor het in Nederland verlenen van de financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

:Timmermans Financieel Advies

:Timmermans Financieel Advies Timmermans Financieel Advies hypotheken-sparen-verzekeringen DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Timmermans Financieel Advies Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie INFORMATIEDOCUMENT INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 9.1 1-3-2017 Informatie over onze dienstverlening Midden Nederland Hypotheken B.V. vindt het belangrijk u vooraf een goed

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht, niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194 Dienstverleningsdocument: Akropolis Assurantiën B.V. Vines Levensverzekeringen en Hypotheken B.V. Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Dierks Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

klantinformatie document

klantinformatie document klantinformatie document Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent dan ook op geen enkele wijze aan dit document gebonden.

Nadere informatie

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN Introductie U heeft via ons kantoor één of meerdere (particuliere) schade- of uitvaartverzekeringen afgesloten

Nadere informatie

Afspraken buiten kantoortijden zijn ook mogelijk. Voor dringende zaken buiten kantoortijden kunt u ons bereiken op 06-55150027.

Afspraken buiten kantoortijden zijn ook mogelijk. Voor dringende zaken buiten kantoortijden kunt u ons bereiken op 06-55150027. Dienstverleningsdocument Zelfverzekerd De financiële dienstverlening van ons kantoor valt onder de regelgeving van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Wij zijn in het bezit van een vergunning die afgegeven

Nadere informatie

Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten.

Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten. Dienstenwijzer KR8 in Verzekeringen Postbus 1911, 4801 BX BREDA Michiel de Ruyterstraat 4, 4819 AD BREDA Telefoon: 06 48 777 127 / 06 14 00 90 59 / 013-581 25 60 Fax: 084 7410542 Website: www.kr8in.nl

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door AKD Adviesgroep, Betje Wolfftuin 6, 1705 KA HEERHUGOWAARD. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie