Postgraduaat Advisor in Personal Financial Planning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postgraduaat Advisor in Personal Financial Planning"

Transcriptie

1 Postgraduaat Advisor in Personal Financial Planning Steeds meer particulieren vragen om gepersonaliseerd advies. Om aan deze vraag tegemoet te komen ontwikkelde Studio FP het programma Advisor in Personal Financial Planning. In samenwerking met Flanders Business School organiseren wij deze opleiding die vaktechnische kennis rond overdracht, beheer en bescherming van het persoonlijk vermogen koppelt aan praktijkgerichte toepassingen. Dit programma heeft een uniek aanbod in zijn bundeling van diverse materies. Het verenigt fiscale, financiële en juridisch relevante topics in één opleiding. DOELGROEP bankagenten verzekeringsmakelaars boekhouders, accountants juridische adviseurs personal / private bankers onafhankelijke financiële adviseurs DOELSTELLINGEN Het verhogen van de vaktechnische bagage van de financiële adviseur op het vlak van beheer, bescherming en overdracht van het persoonlijk vermogen. Diegene die de opleiding met vrucht heeft doorlopen, moet in staat zijn om: een basisinventaris op te maken van het vermogen, de inkomsten en de uitgaven van de particulier een kritische analyse te maken van de vermogens en cashflowsituatie : risico, liquiditeit en solvabiliteit een samenhangend toekomstplan uit te werken voor de particulier, rekening houdend met aspecten van beleggingen, sociale zekerheid, verzekeringen, fiscaliteit, vennootschapsstructuren en successieregelingen de particulier bij te staan en te adviseren om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren, uitgaande van het toekomstplan

2 METHODOLOGIE Tijdens de opleiding worden voortdurend theoretische uiteenzettingen met praktijkvoorbeelden afgewisseld. Van de deelnemers wordt dan ook een actieve medewerking verwacht. DOCENTEN Alle docenten zijn in hun professioneel leven dagelijks bezig met de materie. Zij zullen u een boeiende update geven van de onderwerpen waardoor u kan rekenen op een afstemming van kennis en ervaring. Meer info vindt u bij de verschillende opleidingsdagen. ATTEST Het programma voorziet in talrijke praktijkoefeningen en vergt een dynamische inzet van de deelnemers. Tijdens het traject en op het einde van de opleiding zal de deelnemer beoordeeld worden. De quotering zal gebeuren aan de hand van 3 inhoudelijke toetsen doorheen het jaar én een uitgewerkte gevalstudie, die nadien nog inhoudelijk wordt verdedigd voor een jury. De deelnemers die slagen voor de opleiding bekomen het certificaat van Postgraduaat Advisor in Personal Financial Planning. Na het eerste jaar Advisor in Personal Financial Planning is er een mogelijkheid om in te stappen in een extra jaar tot Masterclass personal Financial Planning. ERKENNINGEN FBS en Studio FP zijn erkend bij FSMA als opleidingsverstrekker van bijscholing in bank, beleggingsen verzekeringsmateries. FBS en Studio FP zijn tevens erkend bij het IAB in de hoedanigheid van vormingsoperator voor permanente vorming. Elke opleidingsdag wordt ook apart erkend door het BIBF als zijnde seminarie, georganiseerd door erkende beroepsverenigingen. TOELATINGSVOORWAARDEN Een minimale vooropleiding hoger onderwijs of relevante praktijkervaring op het vlak van beleggingen, fiscaliteit, verzekeringen of kredieten is aangewezen maar niet vereist. Het programma richt zich tot adviseurs die klanten begeleiden met een vermogen tussen en

3 PRAKTISCH Plaats Campus Flanders Business School Sint Katelijnevest Antwerpen Uurrooster Telkens van uur tot uur, pauzes en broodjesmaaltijd inbegrepen. Deelnamekosten euro, vrijgesteld van BTW. Hierin zijn documentatie, boekenpakket, examens, koffiepauzes en lunch inbegrepen. Flanders Business School is erkend voor subsidies via KMO portefeuille, waardoor uw vennootschap een deel van de deelnamekosten kan recupereren, met een maximum tussenkomst van EUR per jaar. Als blijkt dat u niet aan de opleiding kunt deelnemen, annuleert u schriftelijk (per fax of per e mail). Meer dan 10 dagen vóór de start van de opleiding betaalt u 65 euro vaste inschrijvings en dossierkosten. Vanaf 10 dagen vóór de start betaalt u 10% van de inschrijvingsprijs, na de start blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Inschrijvingen U kan zich inschrijven per mail door uw gegevens, gegevens werknemer/vennootschap, CV en facturatiegegevens door te geven aan Severine Jacobs op fp.be. De uiterste inschrijvingsdatum is 10 september MEER INFORMATIE Flanders Business School Inhoudelijk Prof. dr. Steve Van Uytbergen Programmaleider Studio Financiële Planning Inhoudelijk Jo Stremersch Programmaleider fp.be Praktisch Frederik Van Assche Programma manager Praktisch Severine Jacobs Secretariaat fp.be

4 INHOUD EN DATA Het programma omvat 102 contacturen, gespreid over 17 opleidingsdagen. 1.1 Inleiding tot Financiële Planning + praktijktoepassing Deze module moet het de cursist duidelijk inzicht verschaffen in alle takken van een financiële planning en het feit dat deze onderling verbonden zijn. De cursist is in staat de toegevoegde waarde van een financiële planning advies duidelijk over te brengen. Hij weet welke aspecten of deelanalyses belangrijk zijn in de opmaak van een financieel plan. Les 1 Inleiding Jo Stremersch donderdag 17 september 2015 Deel 1: INLEIDING TOT PERSOONLIJKE FINANCIËLE PLANNING - Wat is persoonlijke financiële planning - Voor wie is persoonlijke financiële planning bedoeld - Hoe werkt een persoonlijk financieel plan - Privé vermogensbeheer of Persoonlijke Financiële Planning vanuit de vraagstelling in de praktijk - De opdrachtgever staat voor een keuze tussen specifiek en integraal advies - Diverse aspecten van financiële planning - Persoonlijke Financiële Planning in de levenscyclus Deel 2: DE VOORNAAMSTE DOELSTELLINGEN VAN EEN FINANCIËLE PLANNING - Doel 1: Inkomensplanning en budgettering - Doel 2: Beleggen voor financiële onafhankelijkheid - Doel 3: Investeren met krediet in bedrijf en vastgoed - Doel 4: Het overdragen van het vermogen naar de volgende generatie - Doel 5: Meester blijven over de diverse risico s Deel 3: PRAKTIJKCASUS

5 Les 2 Praktijkcases Jo Stremersch donderdag 1 oktober 2015 Deel 1: PERSOONLIJKE FINANCIËLE PLANNING PRAKTISCH - PFP De Beweging Aanbodzijde o Adviseren wordt product o Dat advies gaat over het geheel o De klant zoekt transparantie o Een markt in expansie - PFP De Beweging Vraagzijde o De behoefte aan financiële planning o Het PFP proces o Inventaris o Formuleren doelstellingen o Analyse o Actie Deel 2: PRAKTIJKCASUS - Opmaak van een financieel plan (balansen en doelstellingen) - Analyse huidige situatie (vermogen en cashflow) - Analyse bij sinister (vermogen en cashflow) - Analyse bij pensioen (vermogen en cashflow) - Successieanalyse

6 1.2 Sociale zekerheid en pensioenopbouw Van de cursist wordt verwacht dat hij de basisprincipes van het drie pijlersysteem begrijpt. De cursist dient wat betreft het wettelijk pensioen De basisprincipes van de drie stelsels (loontrekkenden, zelfstandigen, ambtenaren) begrijpen De pensioenleeftijd van een individu kunnen vaststellen Het niveau van het wettelijk pensioen kunnen situeren Parameters die de financiële leefbaarheid van het wettelijk pensioen beïnvloeden, kunnen duiden De cursist dient wat betreft de tweede pijler (ondernemingspensioen) De verschillende mogelijkheden en limieten voor fiscaal gefaciliteerde aanvullende pensioenopbouw kennen Begrijpen hoe hij ze dient te kaderen als instrument van vermogensopbouw. Les 3 Sociale zekerheid en pensioenopbouw Paul Roels donderdag 15 oktober 2015 HOOFDSTUK 1: BASISPRINCIPES INZAKE SOCIALE ZEKERHEID - Het driepijlermodel - Rustpensioen o Loontrekkenden o Zelfstandigen o Statutaire ambtenaren - Overlevingspensioen - Brugpensioen - Werkonbekwaam worden HOOFDSTUK 2: BEDRIJFSPENSIOENEN 2E PIJLER - De tweede en derde pijler - De groepsverzekering - De individuele pensioenbelofte - Speciale regelingen voor zelfstandigen - Interne individuele pensioentoezegging onderhandse pensioenovereenkomst - Externe individuele pensioentoezegging IPT verzekering - Onderhandse pensioentoezegging versus IPT verzekering - VAPZ - Berekening 80% regel - Impact van het RIZIV statuut voor artsen, tandartsen,

7 1.3 Fiscaliteit personenbelasting Kennis van de begrippen en structuren van het fiscaal recht en van de grondslagen en beginselen waarop deze zijn gebaseerd. Inzicht in de bestaansreden van de verschillende leerstukken van het fiscaal recht en het vermogen om deze kritisch te beoordelen. Verwerven van geïntegreerde kennis van de personenbelasting. Les 4 Personenbelasting + basis vennootschapsbelasting Bruno Peeters donderdag 29 oktober 2015 Deel 1: Belastingplanning in België: krijtlijnen en beperkingen - Legaliteitsbeginsel - Onderscheid belastingontduiking en ontwijking Deel 2: Personenbelasting - Personenbelasting in het licht van de zesde staatshervorming - Personenbelasting in het licht van PFP Structuur van de personenbelasting o Overzicht o Soorten inkomsten Onroerende inkomsten Onderscheid eigen woning andere woningen Onderscheid particulier en beroepsmatig gebruik Roerende inkomsten Diverse inkomsten Beroepsinkomsten o Berekening van de belasting o Belastingverminderingen en kredieten: Gewestelijk Federaal Deel 3: Basis vennootschapsbelasting - Ondernemingsactiviteit o natuurlijke persoon: personenbelasting o vennootschap: vennootschapsbelasting - Vennootschapsbelasting: verwijzigingswetgeving - Belang wisselwerking personenbelasting en - Vennootschapsbelasting - Recente wetswijzigingen

8 1.4 Praktijkoefeningen Deze module moet het de cursist duidelijk inzicht verschaffen in alle takken van een financiële planning en het feit dat deze onderling verbonden zijn. De cursist is in staat de toegevoegde waarde van een financiële planning advies duidelijk over te brengen. Hij weet welke aspecten of deelanalyses belangrijk zijn in de opmaak van een financieel plan. Les 5 1 e inhoudelijke toets + Praktijkcases Jo Stremersch donderdag 12 november 2015 PRAKTIJKCASUS - Opmaak van een financieel plan (balansen en doelstellingen) - Analyse huidige situatie (vermogen en cashflow) - Analyse bij sinister (vermogen en cashflow) - Analyse bij pensioen (vermogen en cashflow) - Successieanalyse en Successieplanning - Projectanalyse - Portefeuillesamenstelling en advies inzake asset allocation

9 1.5 Successieplanning Les 6 Basis erfrecht Alain Van Geel donderdag 26 november 2015 Kennis van de begrippen belangrijk in het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, bij schenkingen en testamenten. Inzicht in de onderlinge verbanden tussen het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingen en testamenten. Verwerven van geïntegreerde kennis van de registratie en successierechten, met het besef dat er dikwijls een link bestaat met het burgerlijk recht. Deel 1: HUWELIJKSVERMOGENSRECHT - Primair huwelijksstelsel - Secundair huwelijksstelsel - Het huwelijkscontract o Het wettelijk stelsel o Algehele gemeenschap o Scheiding van goederen - Ontbinding, vereffening en verdeling van de huwelijksgoederen gemeenschap - Wettelijke samenwoning, feitelijke samenwoning en samenlevingscontracten Deel 2: ERFRECHT SCHENKINGEN TESTAMENTEN - Reserve vs beschikbaar deel - Wettelijke devolutie - Wettelijke devolutie zonder langstlevende - Wettelijke devolutie met langstlevende - Aanstellen legataris erfrechtelijk reserve - Fictieve massa inbreng inkorting

10 Les 7 Successierechten Robby Ackermans donderdag 10 december 2015 Kennis van de begrippen belangrijk in het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, bij schenkingen en testamenten. Inzicht in de onderlinge verbanden tussen het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingen en testamenten. Verwerven van geïntegreerde kennis van de registratie en successierechten, met het besef dat er dikwijls een link bestaat met het burgerlijk recht. HOOFDSTUK 3: REGISTRATIE EN SUCCESSIERECHTEN DEEL 1: REGISTRATIERECHT - Algemene bepalingen - Huur, erfpacht en opstal - Verdelingen - Schenkingen DEEL 2: SUCCESSIERECHT - Successierecht en recht van overgang bij overlijden - Fictiebepalingen - Tarieven, vrijstellingen en verminderingen - Bijzondere tarieven voor familiale ondernemingen

11 Les 8 Beleggingsverzekeringen Paul Van Eesbeeck donderdag 7 januari 2016 Van de cursist wordt verwacht dat hij de basisprincipes van de beleggingsverzekeringen begrijpt. En hoe dient hij ze te kaderen als beleggingsinstrument en als instrument voor vermogensoverdracht en successieplanning. Deel 1: INLEIDING - Beleggingsverzekeringen: three in one - Algemeen wettelijk kader - Vrije dienstverlening - De diverse levensverzekeringstakken - klantenbescherming Deel 2: ROERENDE FISCALITEIT (natuurlijke personen) - Roerende voorheffing - Abonnementstaks - Premietaks - Positionering beleggingsverzekeringen - Rechtsbescherming voor de verzekeringnemer - Grensoverschrijdende fiscale gegevensuitwisseling Deel 3: JURIDISCHE ASPECTEN - Rechten van de partijen - Patrimoniumoverdracht - Verzekeringsprestatie valt niet in nalatenschap - Positie schuldeisers verzekeringnemer - Verzekeringnemer verzekerde Deel 4: BEGUNSTIGING - Inleiding - De klassiekers o echtgenoot o kinderen o echtgenoot en kinderen o wettelijke erfgenamen / nalatenschap - Levensverzekering en reservatair erfrecht - Levensverzekering en minderjarigen - Aanvaarding van de begunstiging Deel 5: SUCCESSIERECHTEN - Algemeen kader - Beding ten behoeve van derde - Beding ten behoeve van zichzelf - Toepassing: algemeen - Toepassing: echtgenoten met gemeenschap van goederen - Toepassing: overlijden verzekeringnemer - Meldingsplicht verzekeraar Deel 6: LEVENSVERZEKERING EN SCHENKING - Successierechtenverzekering - Gebruik maken van belastingvrije schijven - schenking met conventionele terugkeer / last van periodieke uitkering - verzekeringsgift - uitgestelde vermogensoverdracht aan volgende generatie Deel 7: LEVENSVERZEKERING MET TWEE VERZEKERINGSNEMERS

12 Les 9 2 e inhoudelijke toets + Praktijkcases successie Jo Stremersch donderdag 21 januari 2016 Deze module moet de cursist in staat stellen om de theorie van alle aspecten van successie te kunnen toepassen. Zowel wat betreft het burgerrectelijk stuk over hoe de nalatenschap wordt verdeeld, alsook de berekening van de successierechten in de verschillende gewesten. Bovendien moeten zij specifieke situaties kunnen detecteren en hiervoor een degelijke successieplanning kunnen opmaken. PRAKTIJKCASES SUCCESSIE - Cases op erfrechtelijke verdeling (zonder en met langstlevende, met algemeen legataris) - Cases op berekening van de successierechten - Praktijkcase toegespitst op successieanalyse en successieplanning

13 1.6 Zakelijke activa Les 10 Vennootschapen juridisch fiscaal Luc Jonckheere donderdag 4 februari 2016 Van de cursist wordt verwacht dat hij kennis en inzicht verschaft in het gebied van vennootschappen. Wanneer kan men best werken met welke vennootschap en waarom. HOOFDSTUK 1: NATUURLIJKE PERSOON OF VENNOOTSCHAP - De scheiding van vermogens. Aansprakelijkheid - De belasting op winsten - Het aantrekken van vermogen - De samenwerking met een of meerdere vennoten - De continuïteit van de onderneming - Het sociaal statuut - De administratie - Hoe wordt een vennootschap opgericht - Aansprakelijkheid van de oprichters, vennoten, beheerders en bestuurders - De werking van een vennootschap - Einde van de vennootschap HOOFDSTUK 2: VERGELIJKING VENNOOTSCHAPSVORMEN

14 Les 11 Vennootschappen economisch Yann Dekeyser donderdag 18 februari 2016 Van de cursist wordt verwacht dat hij een onderneming kan doorlichten aan de hand van balans en jaarrekening. Bovendien moet hij hieruit aandachtspunten kunnen afleiden en een economisch correcte waardebepaling kunnen opmaken adhv balans, jaarrekening en andere factoren zoals goodwill, bedrijfsvastgoed etc. Structuur en informatie van balans en resultatenrekening Financieel bedrijfseconomische kengetallen en aandachtspunten Waarderen ondernemingen, via de courante waarderingsmethoden komen tot een gefundeerde waardering van diverse typen vennootschappen. Inventarisatie Formuleren doelstellingen Analyse Actie Waardering De financiële diagnose Het begrip waardebepaling Intrinsieke waarde Economische waarde Marktwaarde

15 1.7 Roerende beleggingen en asset allocatie De cursist dient de relatie van de portefeuille in het totaal vermogen van de klant te kunnen duiden en een geïntegreerd advies hieromtrent geven, rekening houdende met de economische actualiteit. Les 12 Roerend vermogen en kapitaalmarkten Freddy Van den Spiegel donderdag 3 maart 2016 Deel 1: ASSET MANAGEMENT - Asset Management binnen de financiële sector. - Algemeen kader van het financieel beheer - De Moderne Portefeuille Theorie - Het gedrag van de belegger. - Instrumenten met vaste rentevoet. - Aandelen. - Munten. - Afgeleide producten. - Hybriede producten. - Hedge funds. - Het Asset Management proces. Deel 2: ECONOMIC OUTLOOK - De huidige economische situatie en hoe wij daar terecht gekomen zijn - De economische vooruitzichten - Hoe de huidige situatie en vooruitzichten de financiële markten beïnvloedt - Welke zijn de belangrijkste risico s vandaag die onrust op de kapitaalmarkten kunnen veroorzaken.

16 Les 13 Asset allocatie en beleggingsadvies Emiel Van Broekhoven donderdag 17 maart 2016 Deel 1: Financiële Asset Allocatie vrs. Integraal vermogensadvies Financieel of integraal vermogensadvies Alternatieve aanpak van diversificatie Traditionele diversificatie in een portefeuille Patrimoniale diversificatie Deel 2: De returns van effecten en van andere vermogensobjecten Deel 3: Wijzigende AA in functie van de heersende marktsituatie en de vermogenssamenstelling, diversificatie met vastgoed, met pensioenvermogens, met de eigen zaak Diversificatie met vastgoed Diversificatie door verzekeringen Oplossingen met privé en groep Het gecombineerd effect De eigen zaak Aandelen en / of obligaties als sluitstuk Deel 4: Toepassingen Deel 5: Besluiten Stapsgewijs overzicht en conclusies Deel 6: Beleggingsadvies voor 2016

17 1.8 Onroerend vermogen Les 14 Onroerend vermogen juridisch fiscaal Luc Jonckheere donderdag 14 april 2016 De cursist is in staat om de (fiscale) gevolgen van een aankoop van onroerend goed, het behoud van onroerend goed en de verkoop van onroerend goed te evalueren, wanneer deze transactie gebeurt in eigen naam, dan wel in naam van een vennootschap. Verwerven van een basiskennis inzake structurering van vastgoed, cfr. erfpacht, vruchtgebruik en opstal op burgerrechtelijk als fiscaal vlak. Deel 1: VERWERVING IN EIGEN NAAM - Fiscaliteit bij verwerving in eigen naam o Registratierechten o Belasting over de toegevoegde waarde - Fiscaliteit bij beheer van onroerend goed o Huuropbrengsten in de personenbelasting o Intresten van leningen Deel 2: VERWERVING VIA VENNOOTSCHAP PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP - Wat is een patrimoniumvennootschap - Waarom een patrimoniumvennootschap o Familiale motieven o Fiscale motieven o Andere motieven - Oprichting - Voor en nadelen - Einde van de patrimoniumvennootschap - Alternatieven binnen de patrimoniumvennootschap o Opstalrecht o Erfpacht o Splitsing vruchtgebruik / blote eigendom o Verwerving via conventionele onverdeeldheden - Alternatieven buiten de patrimoniumvennootschap o Conventionele mede eigendom tussen privé personen o Gefractioneerde schenking o Verlaagde registratierechten op schenkingen van bouwgrond Deel 3: ONROERENDE LEASING

18 Les 15 Onroerend vermogen economisch Christophe Petitjean donderdag 28 april 2016 De cursist is in staat om de aan zijn cliënteel een deskundig advies te geven in het beleggen in vastgoed. Hij zal hierbij rekening moeten houden met het diversifiëren van het totale vermogen en rekening houden met rendement, kosten voor onderhoud en leegstand etc. Determinenten inzake return van vastgoed Rendement en kosten van belegging in vastgoed Diversifiëren bij belegging in vastgoed Bespreking verschillende soorten beleggingsvastgoed residentieel vastgoed studentenflats serviceflats offices Bespreking beleggingsconstructies zoals Bevaks en vastgoedcertificaten

19 1.9 Praktijkoefeningen Deze module moet het de cursist duidelijk inzicht verschaffen in alle takken van een financiële planning en het feit dat deze onderling verbonden zijn. De cursist is in staat de toegevoegde waarde van een financiële planning advies duidelijk over te brengen. Hij weet welke aspecten of deelanalyses belangrijk zijn in de opmaak van een financieel plan. Les 16 3 e inhoudelijke toets + Praktijkcases Jo Stremersch donderdag 12 mei 2016 PRAKTIJKCASUS - Opmaak van een financieel plan (balansen en doelstellingen) - Analyse huidige situatie (vermogen en cashflow) - Analyse bij sinister (vermogen en cashflow) - Analyse bij pensioen (vermogen en cashflow) - Successieanalyse en Successieplanning - Projectanalyse - Portefeuillesamenstelling en advies inzake asset allocation

20 1.10 Commerciële organisatie Deze module moet het de cursist duidelijk maken hoe hij best zijn klanten warm maakt voor financiële planning en hoe hij dit best aanpakt. Les 17 Commerciële approach Etienne Moens donderdag 26 mei 2016 COMMERCIËLE APPROACH VAN HET FINANCIËLE PLANNINGSVERHAAL Realisatie van meetbare resultaten: Wat? Hoe? en Waarom? Hoe verloopt het commercieel beslissingsproces van klanten en prospecten en hoe kan ik daarop inspelen? De twee commerciële houdingen van alle verkopers en adviseurs en de toepassing op financiële planning. Organisatie van de verkoop met oa: o Bepalen van de doelgroepen. o Hoe bereiken we hen? De basisstructuur van commerciële gespreksvoering: o Vertrekken vanuit "pole position": Doen en Vermijden. o De gesprekspartner betrekken. Met oa. Hebben / Missen, de Scotsman, integraal luisteren etc. o Sterk argumenteren op basis van de regels van beïnvloeding en hun concrete toepassing op persoonlijke financiële planning. o Omgaan met tegenargumenten met oa. de interpretatie van lichaamstaal. o Concretiseren en afronden van gesprekken. De opvolging van het basisgesprek. Nazorg of eventueel "sportief verliezen".

PERSONAL FINANCIAL PLANNING

PERSONAL FINANCIAL PLANNING Personal Financial Planning wint dagelijks aan belang. Vermogende particulieren zijn meer dan ooit op zoek naar onderlegde experten die hen kunnen begeleiden bij het optimaal structureren van hun vermogen.

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR

TRAININGEN VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR TRAINING COACHING ADVIES TRAININGEN VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR AANBOD NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een

Nadere informatie

FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy

FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy NAJAAR 2014 met attest geregelde bijscholing FSMA BIBF en IAB!! Praktische Belastingservice - bvba Van Belleghem T & C Alle opleidingen worden

Nadere informatie

Deze opleiding geeft inzake permanente vorming recht op 5 punten bank én 4 punten verzekering.

Deze opleiding geeft inzake permanente vorming recht op 5 punten bank én 4 punten verzekering. FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy NAJAAR 2015 met korting voor BZB-leden én met FSMA-attest permanente vorming!! Praktische Belastingservice - Van Belleghem-Kluwer Opleidingen

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

Uw onderneming klaar voor de overdracht

Uw onderneming klaar voor de overdracht Uw onderneming klaar voor de overdracht EEN UITGAVE VAN HET AGENTSCHAP ONDERNEMEN IN SAMENWERKING MET HET STAKEHOLDERSPLATFORM VOOR OPVOLGING EN OVERNAME 1 Voorwoord Bedrijfsoverdracht! Elke ondernemer

Nadere informatie

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY TRAINING COACHING ADVIES FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer

Nadere informatie

Herstructurering van een familiale onderneming in het kader van familiale opvolging

Herstructurering van een familiale onderneming in het kader van familiale opvolging Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science in de handelswetenschappen VERTROUWELIJK Fiscale Kliniek Herstructurering van een familiale

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Graduaat oekhouden HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1635/N/G 1 maart 2007 OEKHOUDEN EcHOKTSP A asistechnieken Vennootschappen C Wetgeving en personenbelasting

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

DISTRIPLAN. Financial Software Built on Experience

DISTRIPLAN. Financial Software Built on Experience DISTRIPLAN Financial Software Built on Experience Distriplan ontwikkelt financiële software en heeft sedert 1989 een uiterst betrouwbare reputatie opgebouwd. Met de gespecialiseerde computerprogramma s

Nadere informatie

Bedrijfsadvies: met blik vooruit

Bedrijfsadvies: met blik vooruit Het is duidelijk dat de vertrouwde controle over het eigen bezit zaakvoerders ervan weerhoudt om zaken los te laten. Zelfs als zij die stap al zetten, is het nog de vraag of die al dan niet op tijd wordt

Nadere informatie

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Categorie HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document informeren wij u over onze dienstenwijzer, onze dienstverlening,

Nadere informatie

INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013. HBO BOEKHOUDEN (Modulair)

INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013. HBO BOEKHOUDEN (Modulair) Ik bouw een toekomst met jou! INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013 HBO BOEKHOUDEN (Modulair) CVO Lethas Brussel Landsroemlaan 126 B-1083 Brussel Tel : 02/420 10 26 0484/057562 e-mail: info@lethas.be

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1 Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 2 Woord vooraf Het aantal land- en tuinbouwbedrijven wordt elk

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Inhoud Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts 3 De aanloop naar een eigen praktijk 4 Van start in uw eigen praktijk 6 Uw praktijk in volle expansie

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie