Postgraduaat Advisor in Personal Financial Planning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postgraduaat Advisor in Personal Financial Planning"

Transcriptie

1 Postgraduaat Advisor in Personal Financial Planning Steeds meer particulieren vragen om gepersonaliseerd advies. Om aan deze vraag tegemoet te komen ontwikkelde Studio FP het programma Advisor in Personal Financial Planning. In samenwerking met Flanders Business School organiseren wij deze opleiding die vaktechnische kennis rond overdracht, beheer en bescherming van het persoonlijk vermogen koppelt aan praktijkgerichte toepassingen. Dit programma heeft een uniek aanbod in zijn bundeling van diverse materies. Het verenigt fiscale, financiële en juridisch relevante topics in één opleiding. DOELGROEP bankagenten verzekeringsmakelaars boekhouders, accountants juridische adviseurs personal / private bankers onafhankelijke financiële adviseurs DOELSTELLINGEN Het verhogen van de vaktechnische bagage van de financiële adviseur op het vlak van beheer, bescherming en overdracht van het persoonlijk vermogen. Diegene die de opleiding met vrucht heeft doorlopen, moet in staat zijn om: een basisinventaris op te maken van het vermogen, de inkomsten en de uitgaven van de particulier een kritische analyse te maken van de vermogens en cashflowsituatie : risico, liquiditeit en solvabiliteit een samenhangend toekomstplan uit te werken voor de particulier, rekening houdend met aspecten van beleggingen, sociale zekerheid, verzekeringen, fiscaliteit, vennootschapsstructuren en successieregelingen de particulier bij te staan en te adviseren om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren, uitgaande van het toekomstplan

2 METHODOLOGIE Tijdens de opleiding worden voortdurend theoretische uiteenzettingen met praktijkvoorbeelden afgewisseld. Van de deelnemers wordt dan ook een actieve medewerking verwacht. DOCENTEN Alle docenten zijn in hun professioneel leven dagelijks bezig met de materie. Zij zullen u een boeiende update geven van de onderwerpen waardoor u kan rekenen op een afstemming van kennis en ervaring. Meer info vindt u bij de verschillende opleidingsdagen. ATTEST Het programma voorziet in talrijke praktijkoefeningen en vergt een dynamische inzet van de deelnemers. Tijdens het traject en op het einde van de opleiding zal de deelnemer beoordeeld worden. De quotering zal gebeuren aan de hand van 3 inhoudelijke toetsen doorheen het jaar én een uitgewerkte gevalstudie, die nadien nog inhoudelijk wordt verdedigd voor een jury. De deelnemers die slagen voor de opleiding bekomen het certificaat van Postgraduaat Advisor in Personal Financial Planning. Na het eerste jaar Advisor in Personal Financial Planning is er een mogelijkheid om in te stappen in een extra jaar tot Masterclass personal Financial Planning. ERKENNINGEN FBS en Studio FP zijn erkend bij FSMA als opleidingsverstrekker van bijscholing in bank, beleggingsen verzekeringsmateries. FBS en Studio FP zijn tevens erkend bij het IAB in de hoedanigheid van vormingsoperator voor permanente vorming. Elke opleidingsdag wordt ook apart erkend door het BIBF als zijnde seminarie, georganiseerd door erkende beroepsverenigingen. TOELATINGSVOORWAARDEN Een minimale vooropleiding hoger onderwijs of relevante praktijkervaring op het vlak van beleggingen, fiscaliteit, verzekeringen of kredieten is aangewezen maar niet vereist. Het programma richt zich tot adviseurs die klanten begeleiden met een vermogen tussen en

3 PRAKTISCH Plaats Campus Flanders Business School Sint Katelijnevest Antwerpen Uurrooster Telkens van uur tot uur, pauzes en broodjesmaaltijd inbegrepen. Deelnamekosten euro, vrijgesteld van BTW. Hierin zijn documentatie, boekenpakket, examens, koffiepauzes en lunch inbegrepen. Flanders Business School is erkend voor subsidies via KMO portefeuille, waardoor uw vennootschap een deel van de deelnamekosten kan recupereren, met een maximum tussenkomst van EUR per jaar. Als blijkt dat u niet aan de opleiding kunt deelnemen, annuleert u schriftelijk (per fax of per e mail). Meer dan 10 dagen vóór de start van de opleiding betaalt u 65 euro vaste inschrijvings en dossierkosten. Vanaf 10 dagen vóór de start betaalt u 10% van de inschrijvingsprijs, na de start blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Inschrijvingen U kan zich inschrijven per mail door uw gegevens, gegevens werknemer/vennootschap, CV en facturatiegegevens door te geven aan Severine Jacobs op fp.be. De uiterste inschrijvingsdatum is 10 september MEER INFORMATIE Flanders Business School Inhoudelijk Prof. dr. Steve Van Uytbergen Programmaleider Studio Financiële Planning Inhoudelijk Jo Stremersch Programmaleider fp.be Praktisch Frederik Van Assche Programma manager Praktisch Severine Jacobs Secretariaat fp.be

4 INHOUD EN DATA Het programma omvat 102 contacturen, gespreid over 17 opleidingsdagen. 1.1 Inleiding tot Financiële Planning + praktijktoepassing Deze module moet het de cursist duidelijk inzicht verschaffen in alle takken van een financiële planning en het feit dat deze onderling verbonden zijn. De cursist is in staat de toegevoegde waarde van een financiële planning advies duidelijk over te brengen. Hij weet welke aspecten of deelanalyses belangrijk zijn in de opmaak van een financieel plan. Les 1 Inleiding Jo Stremersch donderdag 17 september 2015 Deel 1: INLEIDING TOT PERSOONLIJKE FINANCIËLE PLANNING - Wat is persoonlijke financiële planning - Voor wie is persoonlijke financiële planning bedoeld - Hoe werkt een persoonlijk financieel plan - Privé vermogensbeheer of Persoonlijke Financiële Planning vanuit de vraagstelling in de praktijk - De opdrachtgever staat voor een keuze tussen specifiek en integraal advies - Diverse aspecten van financiële planning - Persoonlijke Financiële Planning in de levenscyclus Deel 2: DE VOORNAAMSTE DOELSTELLINGEN VAN EEN FINANCIËLE PLANNING - Doel 1: Inkomensplanning en budgettering - Doel 2: Beleggen voor financiële onafhankelijkheid - Doel 3: Investeren met krediet in bedrijf en vastgoed - Doel 4: Het overdragen van het vermogen naar de volgende generatie - Doel 5: Meester blijven over de diverse risico s Deel 3: PRAKTIJKCASUS

5 Les 2 Praktijkcases Jo Stremersch donderdag 1 oktober 2015 Deel 1: PERSOONLIJKE FINANCIËLE PLANNING PRAKTISCH - PFP De Beweging Aanbodzijde o Adviseren wordt product o Dat advies gaat over het geheel o De klant zoekt transparantie o Een markt in expansie - PFP De Beweging Vraagzijde o De behoefte aan financiële planning o Het PFP proces o Inventaris o Formuleren doelstellingen o Analyse o Actie Deel 2: PRAKTIJKCASUS - Opmaak van een financieel plan (balansen en doelstellingen) - Analyse huidige situatie (vermogen en cashflow) - Analyse bij sinister (vermogen en cashflow) - Analyse bij pensioen (vermogen en cashflow) - Successieanalyse

6 1.2 Sociale zekerheid en pensioenopbouw Van de cursist wordt verwacht dat hij de basisprincipes van het drie pijlersysteem begrijpt. De cursist dient wat betreft het wettelijk pensioen De basisprincipes van de drie stelsels (loontrekkenden, zelfstandigen, ambtenaren) begrijpen De pensioenleeftijd van een individu kunnen vaststellen Het niveau van het wettelijk pensioen kunnen situeren Parameters die de financiële leefbaarheid van het wettelijk pensioen beïnvloeden, kunnen duiden De cursist dient wat betreft de tweede pijler (ondernemingspensioen) De verschillende mogelijkheden en limieten voor fiscaal gefaciliteerde aanvullende pensioenopbouw kennen Begrijpen hoe hij ze dient te kaderen als instrument van vermogensopbouw. Les 3 Sociale zekerheid en pensioenopbouw Paul Roels donderdag 15 oktober 2015 HOOFDSTUK 1: BASISPRINCIPES INZAKE SOCIALE ZEKERHEID - Het driepijlermodel - Rustpensioen o Loontrekkenden o Zelfstandigen o Statutaire ambtenaren - Overlevingspensioen - Brugpensioen - Werkonbekwaam worden HOOFDSTUK 2: BEDRIJFSPENSIOENEN 2E PIJLER - De tweede en derde pijler - De groepsverzekering - De individuele pensioenbelofte - Speciale regelingen voor zelfstandigen - Interne individuele pensioentoezegging onderhandse pensioenovereenkomst - Externe individuele pensioentoezegging IPT verzekering - Onderhandse pensioentoezegging versus IPT verzekering - VAPZ - Berekening 80% regel - Impact van het RIZIV statuut voor artsen, tandartsen,

7 1.3 Fiscaliteit personenbelasting Kennis van de begrippen en structuren van het fiscaal recht en van de grondslagen en beginselen waarop deze zijn gebaseerd. Inzicht in de bestaansreden van de verschillende leerstukken van het fiscaal recht en het vermogen om deze kritisch te beoordelen. Verwerven van geïntegreerde kennis van de personenbelasting. Les 4 Personenbelasting + basis vennootschapsbelasting Bruno Peeters donderdag 29 oktober 2015 Deel 1: Belastingplanning in België: krijtlijnen en beperkingen - Legaliteitsbeginsel - Onderscheid belastingontduiking en ontwijking Deel 2: Personenbelasting - Personenbelasting in het licht van de zesde staatshervorming - Personenbelasting in het licht van PFP Structuur van de personenbelasting o Overzicht o Soorten inkomsten Onroerende inkomsten Onderscheid eigen woning andere woningen Onderscheid particulier en beroepsmatig gebruik Roerende inkomsten Diverse inkomsten Beroepsinkomsten o Berekening van de belasting o Belastingverminderingen en kredieten: Gewestelijk Federaal Deel 3: Basis vennootschapsbelasting - Ondernemingsactiviteit o natuurlijke persoon: personenbelasting o vennootschap: vennootschapsbelasting - Vennootschapsbelasting: verwijzigingswetgeving - Belang wisselwerking personenbelasting en - Vennootschapsbelasting - Recente wetswijzigingen

8 1.4 Praktijkoefeningen Deze module moet het de cursist duidelijk inzicht verschaffen in alle takken van een financiële planning en het feit dat deze onderling verbonden zijn. De cursist is in staat de toegevoegde waarde van een financiële planning advies duidelijk over te brengen. Hij weet welke aspecten of deelanalyses belangrijk zijn in de opmaak van een financieel plan. Les 5 1 e inhoudelijke toets + Praktijkcases Jo Stremersch donderdag 12 november 2015 PRAKTIJKCASUS - Opmaak van een financieel plan (balansen en doelstellingen) - Analyse huidige situatie (vermogen en cashflow) - Analyse bij sinister (vermogen en cashflow) - Analyse bij pensioen (vermogen en cashflow) - Successieanalyse en Successieplanning - Projectanalyse - Portefeuillesamenstelling en advies inzake asset allocation

9 1.5 Successieplanning Les 6 Basis erfrecht Alain Van Geel donderdag 26 november 2015 Kennis van de begrippen belangrijk in het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, bij schenkingen en testamenten. Inzicht in de onderlinge verbanden tussen het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingen en testamenten. Verwerven van geïntegreerde kennis van de registratie en successierechten, met het besef dat er dikwijls een link bestaat met het burgerlijk recht. Deel 1: HUWELIJKSVERMOGENSRECHT - Primair huwelijksstelsel - Secundair huwelijksstelsel - Het huwelijkscontract o Het wettelijk stelsel o Algehele gemeenschap o Scheiding van goederen - Ontbinding, vereffening en verdeling van de huwelijksgoederen gemeenschap - Wettelijke samenwoning, feitelijke samenwoning en samenlevingscontracten Deel 2: ERFRECHT SCHENKINGEN TESTAMENTEN - Reserve vs beschikbaar deel - Wettelijke devolutie - Wettelijke devolutie zonder langstlevende - Wettelijke devolutie met langstlevende - Aanstellen legataris erfrechtelijk reserve - Fictieve massa inbreng inkorting

10 Les 7 Successierechten Robby Ackermans donderdag 10 december 2015 Kennis van de begrippen belangrijk in het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, bij schenkingen en testamenten. Inzicht in de onderlinge verbanden tussen het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingen en testamenten. Verwerven van geïntegreerde kennis van de registratie en successierechten, met het besef dat er dikwijls een link bestaat met het burgerlijk recht. HOOFDSTUK 3: REGISTRATIE EN SUCCESSIERECHTEN DEEL 1: REGISTRATIERECHT - Algemene bepalingen - Huur, erfpacht en opstal - Verdelingen - Schenkingen DEEL 2: SUCCESSIERECHT - Successierecht en recht van overgang bij overlijden - Fictiebepalingen - Tarieven, vrijstellingen en verminderingen - Bijzondere tarieven voor familiale ondernemingen

11 Les 8 Beleggingsverzekeringen Paul Van Eesbeeck donderdag 7 januari 2016 Van de cursist wordt verwacht dat hij de basisprincipes van de beleggingsverzekeringen begrijpt. En hoe dient hij ze te kaderen als beleggingsinstrument en als instrument voor vermogensoverdracht en successieplanning. Deel 1: INLEIDING - Beleggingsverzekeringen: three in one - Algemeen wettelijk kader - Vrije dienstverlening - De diverse levensverzekeringstakken - klantenbescherming Deel 2: ROERENDE FISCALITEIT (natuurlijke personen) - Roerende voorheffing - Abonnementstaks - Premietaks - Positionering beleggingsverzekeringen - Rechtsbescherming voor de verzekeringnemer - Grensoverschrijdende fiscale gegevensuitwisseling Deel 3: JURIDISCHE ASPECTEN - Rechten van de partijen - Patrimoniumoverdracht - Verzekeringsprestatie valt niet in nalatenschap - Positie schuldeisers verzekeringnemer - Verzekeringnemer verzekerde Deel 4: BEGUNSTIGING - Inleiding - De klassiekers o echtgenoot o kinderen o echtgenoot en kinderen o wettelijke erfgenamen / nalatenschap - Levensverzekering en reservatair erfrecht - Levensverzekering en minderjarigen - Aanvaarding van de begunstiging Deel 5: SUCCESSIERECHTEN - Algemeen kader - Beding ten behoeve van derde - Beding ten behoeve van zichzelf - Toepassing: algemeen - Toepassing: echtgenoten met gemeenschap van goederen - Toepassing: overlijden verzekeringnemer - Meldingsplicht verzekeraar Deel 6: LEVENSVERZEKERING EN SCHENKING - Successierechtenverzekering - Gebruik maken van belastingvrije schijven - schenking met conventionele terugkeer / last van periodieke uitkering - verzekeringsgift - uitgestelde vermogensoverdracht aan volgende generatie Deel 7: LEVENSVERZEKERING MET TWEE VERZEKERINGSNEMERS

12 Les 9 2 e inhoudelijke toets + Praktijkcases successie Jo Stremersch donderdag 21 januari 2016 Deze module moet de cursist in staat stellen om de theorie van alle aspecten van successie te kunnen toepassen. Zowel wat betreft het burgerrectelijk stuk over hoe de nalatenschap wordt verdeeld, alsook de berekening van de successierechten in de verschillende gewesten. Bovendien moeten zij specifieke situaties kunnen detecteren en hiervoor een degelijke successieplanning kunnen opmaken. PRAKTIJKCASES SUCCESSIE - Cases op erfrechtelijke verdeling (zonder en met langstlevende, met algemeen legataris) - Cases op berekening van de successierechten - Praktijkcase toegespitst op successieanalyse en successieplanning

13 1.6 Zakelijke activa Les 10 Vennootschapen juridisch fiscaal Luc Jonckheere donderdag 4 februari 2016 Van de cursist wordt verwacht dat hij kennis en inzicht verschaft in het gebied van vennootschappen. Wanneer kan men best werken met welke vennootschap en waarom. HOOFDSTUK 1: NATUURLIJKE PERSOON OF VENNOOTSCHAP - De scheiding van vermogens. Aansprakelijkheid - De belasting op winsten - Het aantrekken van vermogen - De samenwerking met een of meerdere vennoten - De continuïteit van de onderneming - Het sociaal statuut - De administratie - Hoe wordt een vennootschap opgericht - Aansprakelijkheid van de oprichters, vennoten, beheerders en bestuurders - De werking van een vennootschap - Einde van de vennootschap HOOFDSTUK 2: VERGELIJKING VENNOOTSCHAPSVORMEN

14 Les 11 Vennootschappen economisch Yann Dekeyser donderdag 18 februari 2016 Van de cursist wordt verwacht dat hij een onderneming kan doorlichten aan de hand van balans en jaarrekening. Bovendien moet hij hieruit aandachtspunten kunnen afleiden en een economisch correcte waardebepaling kunnen opmaken adhv balans, jaarrekening en andere factoren zoals goodwill, bedrijfsvastgoed etc. Structuur en informatie van balans en resultatenrekening Financieel bedrijfseconomische kengetallen en aandachtspunten Waarderen ondernemingen, via de courante waarderingsmethoden komen tot een gefundeerde waardering van diverse typen vennootschappen. Inventarisatie Formuleren doelstellingen Analyse Actie Waardering De financiële diagnose Het begrip waardebepaling Intrinsieke waarde Economische waarde Marktwaarde

15 1.7 Roerende beleggingen en asset allocatie De cursist dient de relatie van de portefeuille in het totaal vermogen van de klant te kunnen duiden en een geïntegreerd advies hieromtrent geven, rekening houdende met de economische actualiteit. Les 12 Roerend vermogen en kapitaalmarkten Freddy Van den Spiegel donderdag 3 maart 2016 Deel 1: ASSET MANAGEMENT - Asset Management binnen de financiële sector. - Algemeen kader van het financieel beheer - De Moderne Portefeuille Theorie - Het gedrag van de belegger. - Instrumenten met vaste rentevoet. - Aandelen. - Munten. - Afgeleide producten. - Hybriede producten. - Hedge funds. - Het Asset Management proces. Deel 2: ECONOMIC OUTLOOK - De huidige economische situatie en hoe wij daar terecht gekomen zijn - De economische vooruitzichten - Hoe de huidige situatie en vooruitzichten de financiële markten beïnvloedt - Welke zijn de belangrijkste risico s vandaag die onrust op de kapitaalmarkten kunnen veroorzaken.

16 Les 13 Asset allocatie en beleggingsadvies Emiel Van Broekhoven donderdag 17 maart 2016 Deel 1: Financiële Asset Allocatie vrs. Integraal vermogensadvies Financieel of integraal vermogensadvies Alternatieve aanpak van diversificatie Traditionele diversificatie in een portefeuille Patrimoniale diversificatie Deel 2: De returns van effecten en van andere vermogensobjecten Deel 3: Wijzigende AA in functie van de heersende marktsituatie en de vermogenssamenstelling, diversificatie met vastgoed, met pensioenvermogens, met de eigen zaak Diversificatie met vastgoed Diversificatie door verzekeringen Oplossingen met privé en groep Het gecombineerd effect De eigen zaak Aandelen en / of obligaties als sluitstuk Deel 4: Toepassingen Deel 5: Besluiten Stapsgewijs overzicht en conclusies Deel 6: Beleggingsadvies voor 2016

17 1.8 Onroerend vermogen Les 14 Onroerend vermogen juridisch fiscaal Luc Jonckheere donderdag 14 april 2016 De cursist is in staat om de (fiscale) gevolgen van een aankoop van onroerend goed, het behoud van onroerend goed en de verkoop van onroerend goed te evalueren, wanneer deze transactie gebeurt in eigen naam, dan wel in naam van een vennootschap. Verwerven van een basiskennis inzake structurering van vastgoed, cfr. erfpacht, vruchtgebruik en opstal op burgerrechtelijk als fiscaal vlak. Deel 1: VERWERVING IN EIGEN NAAM - Fiscaliteit bij verwerving in eigen naam o Registratierechten o Belasting over de toegevoegde waarde - Fiscaliteit bij beheer van onroerend goed o Huuropbrengsten in de personenbelasting o Intresten van leningen Deel 2: VERWERVING VIA VENNOOTSCHAP PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP - Wat is een patrimoniumvennootschap - Waarom een patrimoniumvennootschap o Familiale motieven o Fiscale motieven o Andere motieven - Oprichting - Voor en nadelen - Einde van de patrimoniumvennootschap - Alternatieven binnen de patrimoniumvennootschap o Opstalrecht o Erfpacht o Splitsing vruchtgebruik / blote eigendom o Verwerving via conventionele onverdeeldheden - Alternatieven buiten de patrimoniumvennootschap o Conventionele mede eigendom tussen privé personen o Gefractioneerde schenking o Verlaagde registratierechten op schenkingen van bouwgrond Deel 3: ONROERENDE LEASING

18 Les 15 Onroerend vermogen economisch Christophe Petitjean donderdag 28 april 2016 De cursist is in staat om de aan zijn cliënteel een deskundig advies te geven in het beleggen in vastgoed. Hij zal hierbij rekening moeten houden met het diversifiëren van het totale vermogen en rekening houden met rendement, kosten voor onderhoud en leegstand etc. Determinenten inzake return van vastgoed Rendement en kosten van belegging in vastgoed Diversifiëren bij belegging in vastgoed Bespreking verschillende soorten beleggingsvastgoed residentieel vastgoed studentenflats serviceflats offices Bespreking beleggingsconstructies zoals Bevaks en vastgoedcertificaten

19 1.9 Praktijkoefeningen Deze module moet het de cursist duidelijk inzicht verschaffen in alle takken van een financiële planning en het feit dat deze onderling verbonden zijn. De cursist is in staat de toegevoegde waarde van een financiële planning advies duidelijk over te brengen. Hij weet welke aspecten of deelanalyses belangrijk zijn in de opmaak van een financieel plan. Les 16 3 e inhoudelijke toets + Praktijkcases Jo Stremersch donderdag 12 mei 2016 PRAKTIJKCASUS - Opmaak van een financieel plan (balansen en doelstellingen) - Analyse huidige situatie (vermogen en cashflow) - Analyse bij sinister (vermogen en cashflow) - Analyse bij pensioen (vermogen en cashflow) - Successieanalyse en Successieplanning - Projectanalyse - Portefeuillesamenstelling en advies inzake asset allocation

20 1.10 Commerciële organisatie Deze module moet het de cursist duidelijk maken hoe hij best zijn klanten warm maakt voor financiële planning en hoe hij dit best aanpakt. Les 17 Commerciële approach Etienne Moens donderdag 26 mei 2016 COMMERCIËLE APPROACH VAN HET FINANCIËLE PLANNINGSVERHAAL Realisatie van meetbare resultaten: Wat? Hoe? en Waarom? Hoe verloopt het commercieel beslissingsproces van klanten en prospecten en hoe kan ik daarop inspelen? De twee commerciële houdingen van alle verkopers en adviseurs en de toepassing op financiële planning. Organisatie van de verkoop met oa: o Bepalen van de doelgroepen. o Hoe bereiken we hen? De basisstructuur van commerciële gespreksvoering: o Vertrekken vanuit "pole position": Doen en Vermijden. o De gesprekspartner betrekken. Met oa. Hebben / Missen, de Scotsman, integraal luisteren etc. o Sterk argumenteren op basis van de regels van beïnvloeding en hun concrete toepassing op persoonlijke financiële planning. o Omgaan met tegenargumenten met oa. de interpretatie van lichaamstaal. o Concretiseren en afronden van gesprekken. De opvolging van het basisgesprek. Nazorg of eventueel "sportief verliezen".

Masterclass of Personal Financial Planning

Masterclass of Personal Financial Planning Masterclass Personal Financial Planning Personal Financial Planning wint dagelijks aan belang. Vermogende particulieren zijn meer dan ooit op zoek naar onderlegde experten die hen kunnen begeleiden bij

Nadere informatie

PERSONAL FINANCIAL PLANNING

PERSONAL FINANCIAL PLANNING Personal Financial Planning wint dagelijks aan belang. Vermogende particulieren zijn meer dan ooit op zoek naar onderlegde experten die hen kunnen begeleiden bij het optimaal structureren van hun vermogen.

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind

De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind Annick Buggenhout Adviseur Estate Planning 18/10/2014 1 Agenda Uitgangspunt (praktijkvoorbeeld) Geen planning:

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

PROGRAMMA. 19.00 u Ontvangst. 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman

PROGRAMMA. 19.00 u Ontvangst. 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman PROGRAMMA 19.00 u Ontvangst 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman 19.20 u Aandachtspunten om vermogen en erfgenamen te beschermen door de heer Luc Wynant 20.00 u Beleggingsverzekeringen als instrument

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze Samenlevingsvormen : inhoud Enkele cijfers Inleiding : welke vormen van samenleven zijn er Feitelijk samenwonen Wettelijk samenwonen Huwen Enkele beschouwingen

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning PLANNEN ZONDER SCHENKEN Legal Counsel Wealth Analysis & Planning Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract Planning via testament Beding van aanwas Besluit 2 Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap...

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap... Inhoudstafel I Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle II De burgerlijke maatschap 1 Wat is een maatschap wettelijk kader 2 2 Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke

Nadere informatie

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen Wie is Optima? Opgericht in 1991 Onafhankelijk 13.160 klanten per 01/09/2010 316 medewerkers Trends Gazelle in: 2002-2003 - 2004-2006 2007-2008 2009 In 2010

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

ProxiLife Financieel Advies

ProxiLife Financieel Advies ProxiLife Financieel Advies Index Het stappenplan van een levensgenieter. 1. De fundamenten van uw financieel plan 2. Bescherm uw inkomen en uw vermogen 3. Plan een comfortabel pensioen 4. Organiseer uw

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari VGLSUCR_DO_1201.fm Page 3 Friday, September 14, 2012 9:53 AM INHOUDSTAFEL Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21 HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter 23 1. Toestand vóór 1 januari 2002 23 2. Het Lambermont

Nadere informatie

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010 Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract Brussel, 23 oktober 2010 Inhoud Agenda 1. Successieplanning via levensverzekering 2. Belang huwelijkscontract Instrumenten Instrumenten tot

Nadere informatie

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1 Inhoudstafel Inhoudstafel WAARSCHUWING................................................ HANDLEIDING.................................................. vii ix DEEL 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Samenlevingsvormen huwelijk wettelijke samenwoning feitelijke samenwoning Doelstellingen bescherming langstlevende echtgenoot

Nadere informatie

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32 Inhoud 1. Voorwoord 11 2. De schenking 13 A. Algemeen 13 Vraag 1 Wat is een schenking? 13 B. Vorm en voorwerp van de schenking 15 Vraag 2 Onder welke vorm kan men een schenking verrichten? 15 Vraag 3 Zijn

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3 voorwoord Samenleven met een partner, een broer, een beste vriend, de ouders... kan verschillende vormen aannemen. Het huwelijk is enkel mogelijk binnen een partnerrelatie, maar men kan ook opteren om

Nadere informatie

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten MEERWAARDE OP AANDELEN Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten Fiscaal regime Capita Selecta Roerende voorheffing Toekomstige meerwaarde op aandelen Liquidatieboni Overdracht van aandelen Familiaal

Nadere informatie

Seminarie Estate Planning

Seminarie Estate Planning Seminarie Estate Planning Uw Vermogen, mooi gestructureerd Wat is Estate Planning? Vermogensbeheer in de ruime zin van het woord > beleggingsadvies (banken), >pure successieplanning (louter fiscaal), Planning

Nadere informatie

FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy met Lieven Van Belleghem NAJAAR 2011 met korting voor BZB-leden

FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy met Lieven Van Belleghem NAJAAR 2011 met korting voor BZB-leden FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy met Lieven Van Belleghem NAJAAR 2011 met korting voor BZB-leden én met FSMA (CBFA)-attest permanente vorming!! Alle opleidingen worden georganiseerd

Nadere informatie

FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy

FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy NAJAAR 2014 met attest geregelde bijscholing FSMA BIBF en IAB!! Praktische Belastingservice - bvba Van Belleghem T & C Alle opleidingen worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract Pensioenplanning 4 pensioenpijlers 1 e pijler : Wettelijk pensioen 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract 3 e pijler : fiscaal - privé Pensioensparen Langetermijnsparen

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUALITEIT OMTRENT DE KMO. Referatenbundel van de studiedag Jura Falconis 9 Februari 1995

JURIDISCHE ACTUALITEIT OMTRENT DE KMO. Referatenbundel van de studiedag Jura Falconis 9 Februari 1995 JURIDISCHE ACTUALITEIT OMTRENT DE KMO Referatenbundel van de studiedag Jura Falconis 9 Februari 1995 ONDER VOORZITTERSCHÀP VAN PROF. DR. KOEN GEENS JURA FALCONIS LIBRI OVERNAME VAN EEN ONDERNEMING Koen

Nadere informatie

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2 HOOFDSTUK 1 DE WISSELWERKING TUSSEN SCHENKINGEN EN UITERSTE WILSBESCHIKKINGEN Annelies Wylleman Hoofddocent Vakgroep Burgerlijk Recht Universiteit Gent Notaris Lise Voet Assistent Vakgroep Burgerlijk Recht

Nadere informatie

Deze opleiding geeft inzake permanente vorming recht op 5 punten bank én 4 punten verzekering.

Deze opleiding geeft inzake permanente vorming recht op 5 punten bank én 4 punten verzekering. FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy NAJAAR 2015 met korting voor BZB-leden én met FSMA-attest permanente vorming!! Praktische Belastingservice - Van Belleghem-Kluwer Opleidingen

Nadere informatie

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN?

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? Estate Planning crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? ONS ADVIES OM CONTROLE TE HOUDEN OVER UW GESCHONKEN BELEGGINGSPORTEFEUILLE Vermogen overhevelen naar een volgende generatie is relatief

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief vastgoed Brussel, 16 november 2013 J. Ruysseveldt 2 Agenda Problematiek bij overdracht Via klassieke technieken: schenking, verkoop, inbreng,

Nadere informatie

integrale vermogensbegeleiding

integrale vermogensbegeleiding integrale vermogensbegeleiding l In familiekapitaal staat familie voorop l Een onderneming van de KBC-groep integrale vermogensbegeleiding Bij Integrale Vermogensbegeleiding staat de begeleiding centraal

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Leo De Broeck. Advocatenkantoor De Broeck -Van Laere & Partners

Leo De Broeck. Advocatenkantoor De Broeck -Van Laere & Partners Leo De Broeck Advocatenkantoor De Broeck -Van Laere & Partners 1 Noopt nota Di Rupo (*)tot aanpassing van onze familiale planning Leo DE BROECK Advocaten De Broeck Van Laere & Partners (Brussel, Gent,

Nadere informatie

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Nieuwe liefde? Nieuw samengesteld gezin? Iets voor mij? of niet soms? maar wat met onze kinderen?

Nadere informatie

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN www.ing.be 1 2 ADVIES VOOR HET BEHEER VAN UW PORTEFEUILLE 6 DOELSTELLINGEN, RISICO S EN BELEGGINGSHORIZON UW BELEGGERSPROFIEL

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

Wetshistoriek. Hoofdkenmerken. Waarom de Belgsche Private Stichting?

Wetshistoriek. Hoofdkenmerken. Waarom de Belgsche Private Stichting? Waarom de Belgsche Private Stichting? Wetshistoriek - Wet van 27 juni 1921 (VZW-Wet) «instelling van openbaar nut» - Wet van 2 mei 22 (B.S., 18 oktober 22 ; in werking getreden op 1 juli 23) «instelling

Nadere informatie

Omzendbrief 2014/2 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex

Nadere informatie

Aankoop van onroerend

Aankoop van onroerend Aankoop van onroerend Financieel/fiscaal/successie advies dhr. Niko Keters Amjak, uw wealth & Corporate Finance specialist Programma 1. Verschillende manieren van aankoop 1. Volle eigendom 2. Naakte eigendom

Nadere informatie

Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk

Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk Studieavond KVK 1 februari 2011 Pieter Debbaut, fiscalist, opleider studiedienst Ergo Insurance nv 1 Programma Inleiding Theorie Wet

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Weg met Napoleon erfenissen op maat! Finance Day, 1 juni 2013 2 Agenda Voorstellen justitieminister Beleidsnota 9 januari 2013 Belgisch erfrecht: ingewikkeld star niet aangepast

Nadere informatie

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers In elke fase van uw leven en dat van uw onderneming komt u dagelijks grote,

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

Verzekeringen voor moderne samenlevingsvormen

Verzekeringen voor moderne samenlevingsvormen Verzekeringen voor moderne samenlevingsvormen Programma 1. Inleiding 2. Samenwonen Feitelijk samenwonen Wettelijk samenwonen 3. Samenlevingscontract 4. Wettelijk erfrecht en erfbelasting 5. Verzekeringen

Nadere informatie

STREMERSCH VAN BROEKHOVEN & PARTNERS

STREMERSCH VAN BROEKHOVEN & PARTNERS STREMERSCH VAN BROEKHOVEN & PARTNERS Financiële Planners www.svbp-financieleplanners.be U bent nu aan zet WEET U HOEVEEL U MOET BEZITTEN om echt financieel onafhankelijk te zijn? Op hoeveel pensioen kan

Nadere informatie

Social Security Day Gent, 26 november 2015 Antwerpen, 1 december 2015. Uw veiligheid, onze zorg.

Social Security Day Gent, 26 november 2015 Antwerpen, 1 december 2015. Uw veiligheid, onze zorg. Social Security Day Gent, 26 november 2015 Antwerpen, 1 december 2015 Uw veiligheid, onze zorg. Pensioen Invaliditeit Overlijden Impact van een overlijden taboe Werk voor een specialist 01 Inleiding

Nadere informatie

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven Prof. Walter Pintens 1 Wettelijk stelsel 3 vermogens Eigen vermogen Man - Goederen verkregen vóór het huwelijk; - Goederen verkregen tijdens het huwelijk om niet:

Nadere informatie

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas!

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Grondige opleiding vennootschapsbelasting Date: 2009-11-26 Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Deze opleiding is een stappenplan naar een praktische kennis van de regels van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

FISCALE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy met Lieven Van Belleghem VOORJAAR 2014 met korting voor BZB leden

FISCALE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy met Lieven Van Belleghem VOORJAAR 2014 met korting voor BZB leden FISCALE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy met Lieven Van Belleghem VOORJAAR 2014 met korting voor BZB leden én met FSMA-attest geregelde bijscholing!! Alle opleidingen, met uitzondering van de opleiding

Nadere informatie

DISTRIPLAN. Financial Software Built on Experience

DISTRIPLAN. Financial Software Built on Experience DISTRIPLAN Financial Software Built on Experience Distriplan ontwikkelt financiële software en heeft sedert 1989 een uiterst betrouwbare reputatie opgebouwd. Met de gespecialiseerde computerprogramma s

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN met Lieven Van Belleghem NAJAAR 2014 (recyclage en specialisatie) met korting voor VRG-alumni

FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN met Lieven Van Belleghem NAJAAR 2014 (recyclage en specialisatie) met korting voor VRG-alumni FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN met Lieven Van Belleghem NAJAAR 2014 (recyclage en specialisatie) met korting voor VRG-alumni Alle opleidingen worden georganiseerd door Lieven Van Belleghem, gespecialiseerd

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

FISCALE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy met Lieven Van Belleghem VOORJAAR 2015. én met FSMA - BIBF en IAB - attest geregelde bijscholing!!

FISCALE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy met Lieven Van Belleghem VOORJAAR 2015. én met FSMA - BIBF en IAB - attest geregelde bijscholing!! FISCALE PLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy met Lieven Van Belleghem VRJAAR 2015 én met FSMA - BIBF en IAB - attest geregelde bijscholing!! Alle opleidingen, met uitzondering van de opleiding Financiële

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 INLEIDING EN ENKELE PRINCIPES... 1 Frederik Tack. Hoofdstuk 2 STATUUT VAN DE AANDELEN EN KWALIFICATIE...

Inhoud. Hoofdstuk 1 INLEIDING EN ENKELE PRINCIPES... 1 Frederik Tack. Hoofdstuk 2 STATUUT VAN DE AANDELEN EN KWALIFICATIE... Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDING EN ENKELE PRINCIPES....................... 1 1.1. Inleiding Afbakening............................... 1 1.2. Enkele principes..................................... 2 1.2.1.

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Inhoud. Doelgroep. Lesmateriaal. verzekeringssector, of als boekhouder-fiscalist of accountant!! BIBF en IAB erkende FISCALE OPLEIDINGEN

Inhoud. Doelgroep. Lesmateriaal. verzekeringssector, of als boekhouder-fiscalist of accountant!! BIBF en IAB erkende FISCALE OPLEIDINGEN BIBF en IAB erkende FISCALE OPLEIDINGEN met Lieven Van Belleghem VOORJAAR 2013 i.s.m. ADMB Alle opleidingen, met uitzondering van de opleiding Financiële analyse, worden gegeven door Lieven Van Belleghem,

Nadere informatie

De professionele vennootschap

De professionele vennootschap De professionele vennootschap Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies - Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C Financiële topics : onderwerpen 1. Het beheer van de vennootschap 2.

Nadere informatie

Do you have a plan? 08-12-2015

Do you have a plan? 08-12-2015 Do you have a plan? 08-12-2015 Na#ënlaan 118/01 B-8300 Knokke-Heist T: +32 (0)50 63 11 63 F: +32 (0)50 63 11 73 www.flamand.be info@flamand.be Not having a plan is also a plan 2 Deel 1: Juridisch 3 Fiscale

Nadere informatie

Het voordeel van deze interne pensioenbelofte. De regering Di Rupo I heeft een einde gemaakt aan deze interne pensioenbelofte.

Het voordeel van deze interne pensioenbelofte. De regering Di Rupo I heeft een einde gemaakt aan deze interne pensioenbelofte. Interne pensioenbelofte : wat doe je met verleden en wat doe je met toekomst? U bent bedrijfsleider van een vennootschap en heeft indertijd nadat u het VAPZ eerst ten volle benut heeft beslist om via vennootschap

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie

Erfrecht. Wie erft wat?

Erfrecht. Wie erft wat? Erfrecht. Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Iven De Hoon Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Lees nu

Nadere informatie

INHOUD. HOOFDSTUK 1 De rechtsfiguur van de burgerlijke vennootschap Definitie Wettelijke bepalingen 11

INHOUD. HOOFDSTUK 1 De rechtsfiguur van de burgerlijke vennootschap Definitie Wettelijke bepalingen 11 HOOFDSTUK 1 De rechtsfiguur van de burgerlijke vennootschap 11 1. Definitie 11 2. Wettelijke bepalingen 11 3. Kenmerken 12 3.1. De burgerlijke vennootschap heeft geen rechtspersoonlijkheid 12 3.2. De burgerlijke

Nadere informatie

Optimaal gebruik van levensverzekeringen in het kader van successieplanning

Optimaal gebruik van levensverzekeringen in het kader van successieplanning Optimaal gebruik van levensverzekeringen in het kader van successieplanning Bart Chiau Professor UGent 1.Inleiding 2.Begunstigingsclausules bij levensverzekeringen 3.Successieplanning met levensverzekering

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk?

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Al naargelang van de aard van de wijziging, gaat de wijzigingsprocedure gepaard met één, twee, drie of vier notariële akten. De kleine wijziging:

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

FISCALE OPLEIDINGEN. met Lieven Van Belleghem

FISCALE OPLEIDINGEN. met Lieven Van Belleghem FISCALE OPLEIDINGEN met Lieven Van Belleghem in de beste prijs/kwaliteit verhouding met korting voor VRG - Alumni VOORJAAR 2014 met aanwezigheidsattest Alle opleidingen, met uitzondering van de opleiding

Nadere informatie

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten Samenwonen of huwen? Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten In onze vorige nieuwsbrief hebben we de verschillende samenwoningsvormen onder de loep genomen: Wat

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE

UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE Successieplanning anno 2018 Hervorming erfrecht VLABEL aan de macht: een overzicht van enkele standpunten Huwelijkscontract en fiscaliteit: een moeilijk huwelijk

Nadere informatie

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald.

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald. TIPS EN ADVIES Nr 68 Vastgoed in een vennootschap: de goede jaren zijn voorbij Jarenlang adviseerden fiscale specialisten om woningen, gronden en bedrijfsgebouwen aan te kopen via een vennootschap. Maar

Nadere informatie

16 februari 2015. Deze omzendbrief vervangt vanaf 1 januari 2015 de omzendbrief 2014/2. Inhoudstabel

16 februari 2015. Deze omzendbrief vervangt vanaf 1 januari 2015 de omzendbrief 2014/2. Inhoudstabel Omzendbrief 2015/1 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende art. 3.17.0.0.2

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... INHOUD VOORWOORD... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... 3 I. Algemeen... 3 II. Verplichting

Nadere informatie

Samenlevingsvormen Verschillen op juridisch, fiscaal en sociaal vlak

Samenlevingsvormen Verschillen op juridisch, fiscaal en sociaal vlak Samenlevingsvormen Verschillen op juridisch, fiscaal en sociaal vlak Bart Chiau 22 april 2014 Studieavond Kempische Verzekeringskring vzw ERGO slide master 2010 1 Inleiding: cijfers Samenwonen Feitelijk

Nadere informatie

De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen?

De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen? De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen? Een belangrijke bekommernis tussen echtgenoten is enerzijds dat de langstlevende later zeker niets tekort zou komen, maar dat anderzijds de

Nadere informatie

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN AGENDA Pensioenopbouw Investeren in een eigen woning Vastgoed als belegging Successieplanning

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie