Voordelen en tegemoetkomingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voordelen en tegemoetkomingen"

Transcriptie

1 3 Voordelen en tegemoetkomingen

2

3 voordelen en tegemoetkomingen 3 Voordelen binnen de ziekteverzekering VOORKEURSREGELING Verhoogde (verzekerings)-tegemoetkoming voor gezondheidszorgen (bv. dokterskosten, medicatie, kinesitherapie, hospitalisatie, ) Zonder inkomstenbeperking: Personen met tegemoetkoming aan gehandicapten; Personen met leefloon, steun gelijk aan leefloon; Personen met inkomensgarantie voor ouderen. Mits inkomstenbeperking: Weduw(e)naar, invaliden RIZIV, gepensioneerde of wezen (= WIGW); Personen met verhoogde kinderbijslag wegens handicap; Volledig langdurig werklozen van minstens 50 jaar oud. Aanvraag indienen bij uw ziekenfonds. OMNIOSTATUUT Het recht op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen uitgebreid naar de verzekerden uit gezinnen met een laag inkomen. Gezinnen waarvan het jaarlijks bruto belastbaar inkomen (beroepsinkomen, roerende en onroerende inkomsten, uitkeringen, pensioenen ) van alle gezinsleden voor het jaar vóór de aanvraag lager is dan een bepaald maximumbedrag. Aanvraag indienen bij uw ziekenfonds.

4 3 voordelen en tegemoetkomingen MAXIMUMFACTUUR = MAF Van zodra de remgelden van sommige geneeskundige verstrekkingen een bepaald grensbedrag overschrijden, wordt het persoonlijk aandeel van de betrokkene volledig vergoed. Soorten? Er bestaan twee types van MAF 1. Sociale MAF De maximumfactuur die wordt bepaald op grond van de sociale categorie van de rechthebbende. het gezin moet daadwerkelijk 450 EUR aan remgelden hebben betaald; het gezin moet ten minste een van de hieronder beoogde rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming tellen: - weduwnaars of weduwen, invaliden, gepensioneerden of wezen (WIGW-statuut); - rechthebbenden op het leefloon of op een soortgelijke OCMWsteun; - rechthebbenden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of op de inkomensgarantie voor ouderen; - werklozen ouder dan 50 jaar die sinds ten minste een jaar volledig werkloos zijn; - personen van 65 jaar of ouder die bij hun ziekenfonds als resident zijn ingeschreven; - personen die bij hun ziekenfonds als mindervalide gerechtigde zijn ingeschreven op grond van een medische erkenning; - personen die een tegemoetkoming voor gehandicapten genieten, met uitzondering van de rechthebbenden op een integratietegemoetkoming categorieën 3 tot 5, van wie de echtgeno(o)t(e) of partner een inkomen hoe bescheiden ook - heeft.

5 voordelen en tegemoetkomingen 3 2. Inkomens-MAF Alle gezinnen kunnen in aanmerking komen voor de inkomens-maf. Het te bereiken bedrag van de remgelden verschilt in functie van het netto jaarinkomen van het gezin: indien het inkomen tussen 0 en ,10 EUR ligt moet het gezin 450 EUR aan remgelden hebben betaald; voor een inkomen tussen ,11 en ,41 EUR: 650 EUR; voor een inkomen tussen ,42 en ,75 EUR: EUR; voor een inkomen tussen ,76 en ,30 EUR: EUR; voor een inkomen hoger dan ,31: EUR. Het in aanmerking genomen inkomen is dit van het derde jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor het recht op de MAF wordt onderzocht. de leden van een gezin waarvan het netto jaarinkomen tussen 0 en ,10 EUR ligt en 450 EUR aan persoonlijke aandelen hebben betaald; de leden van een gezin waarvan het netto jaarinkomen tussen ,11 en ,41 EUR ligt en 650 EUR persoonlijke aandelen hebben betaald. VOORDELEN BINNEN DE AANVULLENDE VERZEKERING VAN HET ZIEKENFONDS Bepaalde ziekenfondsen hebben premies of tussenkomsten voor hun leden. Vraag hierover de nodige informatie bij uw ziekenfonds TEGEMOETKOMING VOOR SONDEVOEDING Afhankelijk van het soort voeding en de leeftijd van de betrokkene, wordt een bepaald deel van de sondevoeding terugbetaald. Kinderen jonger dan 2 jaar.

6 3 voordelen en tegemoetkomingen Kinderen ouder dan 2 jaar en volwassenen, die aan precies omschreven indicaties voldoen. Akkoord van adviserend geneesheer van de mutualiteit is nodig (meer info bij uw mutualiteit). De zorgverzekering De Vlaamse zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse Overheid. Elke Vlaming, ouder dan 25 jaar, is verplicht zich aan te sluiten. Dit kan men bij de zorgkassen, die instaan voor de werking van de zorgverzekering. Aansluiten kan, door bij een zorgkas naar keuze, de ledenbijdrage te betalen. Met deze bijdragen kan de Vlaamse zorgverzekering een gedeeltelijke dekking bieden van de niet-medische kosten. Deze financiële steun wordt verleend aan mensen die als gevolg van bv. ouderdom, handicap, ziekte of ongeval ernstig en langdurig zorgbehoevend werden. Om zwaar zorgbehoevend te zijn, moet men lijden aan een langdurige en ernstige vermindering van het zelfzorgvermogen. Dit moet aangetoond worden met een attest van zorgbehoevendheid (BEL-foto). Welke? Personen die in een thuismilieu verblijven, kunnen een aanvraag indienen voor mantel- en thuiszorg. Het thuismilieu is de plaats waar de gebruiker effectief woont of inwoont. Een serviceflat, centrum voor kortverblijf en een dagverzorgingscentrum worden beschouwd als een thuismilieu. Personen die verblijven in een rusthuis (RVT of ROB) hebben automatisch recht op de mantel- en thuiszorgpremie. Aanvraag bij uw ziekenfonds of bij het OCMW. Indien u niet in het bezit bent van een attest van zorgbehoevendheid kan een gemachtigd indicatiesteller (OCMW of ziekenfonds) een BEL-foto opmaken. Indien u in aanmerking komt, ontvangt u elke maand op uw rekening een bedrag van 130 euro. Bij de sociale dienst van het rusthuis. Verder kunt u informatie inwinnen bij: De Vlaamse infolijn:

7 voordelen en tegemoetkomingen 3 De Vlaamse zorgkas Kon. Albert-II laan 7, 1210 Brussel, internet: AUTO Voordelen met betrekking tot vervoer FISCALE VRIJSTELLINGEN Vermindering (vrijstelling) van btw bij aankoop en btw-vermindering voor onderhouds- en herstellingswerken aan wagen. Vrijstelling inschrijvingstaks op tweedehandswagens en verkeersbelasting. De wagen moet worden gebruikt voor vervoer van de mindervalide en moet minimum 3 jaar worden gebruikt. Blinden, personen met verlamming/amputatie van de bovenste ledematen, personen met invaliditeit van minstens 50% aan onderste ledematen, militaire en burgerlijke oorlogsinvaliden die minstens 60% gehandicapt zijn. Tweede btw-controle, Hoveniersstraat 31, 8500 Kortrijk PARKEERKAART De speciale parkeerkaart geeft personen met een handicap het recht om: gratis te parkeren op de parkeerplaatsen van de NMBS; gratis te parkeren aan de parkeermeters, in die gemeenten waar het politiereglement het toelaat; onbeperkt te parkeren op plaatsen met een beperkte parkeerduur (parkeermeters blauwe zone). De speciale parkeerkaart geeft geen recht te parkeren op wettelijk

8 3 voordelen en tegemoetkomingen voorbehouden plaatsen voor andere automobilisten (aan bewoners voorbehouden zones). De parkeerkaart wordt uitgereikt aan personen: met een blijvende invaliditeit van 80%; met een blijvende vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 12 punten; met een blijvende invaliditeit van minstens 50% aan de onderste ledematen; met een volledige verlamming aan, of amputatie van de bovenste ledematen, met een oorlogsinvaliditeit van 50%. De parkeerkaart kan aangevraagd worden in het Sociaal Huis van Avelgem. De kaart is strikt persoonlijk en mag slechts gebruikt worden bij parkeren van het voertuig, bestuurd door de persoon met een handicap of van het voertuig waarin hij vervoerd wordt. De kaart moet goed zichtbaar achter de voorruit geplaatst worden. VRIJSTELLING TOT HET DRAGEN VAN EEN AUTOGORDEL Personen kleiner dan 1,5 meter en personen die een vrijstelling bezitten op grond van gewichtige, medische tegenindicaties. Doktersattest te bekomen bij de dienst Burgerzaken. Het formulier laten invullen door een arts en terug opsturen naar: FOD Mobiliteit en Vervoer, Directie verkeersveiligheid D 1, Dienst Verkeersreglementering, City Atrium-Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel CARA-VOORDELEN

9 voordelen en tegemoetkomingen 3 CARA (Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing) gaat de rijgeschiktheid na van kandidaat-bestuurders met verminderde functionele vaardigheden die een invloed hebben op het veilig besturen van een motorvoertuig. De aanpassingsdeskundigen adviseren over de technische aanpassingen in motorvoertuigen. Het CARA levert de nodige attesten af voor het aanvragen/omwisselen/aanpassen van het rijbewijs. Aanvraag bij: CARA Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel en fax

10 3 voordelen en tegemoetkomingen Openbaar vervoer Omnipas 65+: gratis met tram en bus Op initiatief van de Vlaamse Regering kunnen alle 65-plussers gratis reizen met de tram en de bus. Op het einde van de maand voor iemand 65 jaar wordt, krijgt men van De Lijn een omnipas in de brievenbus. Telkens u de bus of de tram neemt, dient u deze kaart aan de chauffeur te tonen. Personen met een handicap beneden de 65 jaar hebben recht op een gratis Buzzy Pazz of een Omnipas van De Lijn en dit via het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap of via de Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid. Dit is voor personen met een handicap die ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap of een tegemoetkoming krijgen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en in Vlaanderen wonen. Personen met een handicap hebben recht op een gratis Buzzy-Pazz of Omnipas als ze: ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap; een tegemoetkoming ontvangen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FODSZ) en in Vlaanderen wonen. De Lijn Houders van een geldige WIGW-kaart of een geldige kaart voor verhoogde tegemoetkoming of omnio-statuut, recht op leefloon of inkomensgarantie kunnen bij De Lijn voor 25 euro een Buzzy Pazz of een Omnipas van 12 maanden kopen of een Lijnkaart % gebruiken. De Lijn reikt de kaart Kaart voor Begeleider uit aan de personen met een handicap die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze kaart is enkel geldig op de voertuigen van De Lijn. Voor personen met een verminderd gezichtsvermogen van minstens 90% bestaat er een nationale verminderingskaart. Deze geeft recht op gratis openbaar vervoer voor kaarthouder en hond per bus, tram, metro en trein in België. Meer info: 10

11 voordelen en tegemoetkomingen 3 NMBS Er wordt bijzondere aandacht besteed aan een aangepaste dienstverlening en infrastructuur in treinen en stations. Het nieuwe reizigersmaterieel werd speciaal ontworpen om zo goed mogelijk aan de specifieke eisen te beantwoorden: speciale ruimte voor de rolstoel; platformen en rijtuigcompartimenten die toegankelijk zijn voor rolstoelen; aangepaste toiletten; speciale zitplaatsen. Indien er geen speciale zitplaatsen meer zijn in tweede klas, dan mag u plaats nemen in eerste klas mits toelating van de treinbegeleider. KAART KOSTELOZE BEGELEIDER Voor wie niet alleen kan reizen door bijvoorbeeld een blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van minstens 80%. Deze kaart biedt u de mogelijkheid samen te reizen met een andere persoon met één enkel vervoerbewijs. Uw begeleider reist gratis, in dezelfde klas en op hetzelfde traject. De begeleider is ofwel een persoon, ofwel een hond aan de leiband. Aanvraag: bij om het even welk station of NMBS- Directie Reizigers, Bureau RZ 021 Sectie 13/5, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel. Noot: Met een Kaart Kosteloze Begeleider of Nationale veminderingskaart voor het openbaar vervoer kan u een vervoersbewijs kopen in de trein zonder extra kosten. 11

12 3 voordelen en tegemoetkomingen NATIONALE REDUCTIEKAART VOOR HET OPENBAAR VERVOER Voor blinden en slechtzienden met een definitieve invaliditeit van tenminste 90% erkend door de FOD Sociale Zekerheid, ten gevolge van een aantasting van het gezichtsvermogen. In België reist u gratis in tweede klas, alsook uw geleidehond die aan de leiband wordt gehouden. Uw verminderingskaart geldt als vervoerbewijs. Deze kaart is 10 jaar geldig. Aanvraagformulier: downloaden op of in de brochure Gids voor de Reiziger met beperkte mobiliteit die gratis beschikbaar is in alle stations. Aanvraagformulier sturen naar: Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Dienst Attesten, Zwarte Lievevrouwstraat 3c, 1000 Brussel. Deze kaart wordt dus niet afgegeven door de NMBS. VOORRANGSKAART VOOR EEN ZITPLAATS IN DE TREIN Voor iedereen die het moeilijk heeft om lang recht te blijven staan. Op vertoon van deze kaart heeft u voorrang bij het innemen van een zitplaats die aangeduid is met een bepaald teken. Het aanvraagformulier kunt u downloaden op of in de brochure Gids voor de Reiziger met beperkte mobiliteit die gratis beschikbaar is in alle stations. U richt uw aanvraag, samen met een doktersattest, tot om het even welk station of op NMBS-Directie Reizigers, Bureau RZ 021 sectie 13/5; Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel. Indien u aan de voorwaarden voldoet, mag u de kaart afhalen in het station van uw keuze mits betaling van 4,20 EUR en tegen afgifte van een recente pasfoto. 12

13 voordelen en tegemoetkomingen 3 WIGW-REDUCTIEKAART WIGW is een afkorting die staat voor Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen. Deze reductiekaart is bestemd voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming in de terugbetaling van de gezondheidskosten. Deze kaart geeft u recht op 50% korting bij aankoop van biljetten in tweede klas op het Belgische spoorwegnet. Aanvraag: Vraag bij uw ziekenfonds het attest aan waarmee u in een station naar keuze met een recente pasfoto en identiteitskaart, een WIGWreductiekaart kan aanvragen. U kan bij uw ziekenfonds terecht indien u wilt weten of u aan de vereiste voorwaarden voldoet. TICKET ON LINE U kan via het internet uw biljet kopen en onmiddellijk uitprinten. In het station kunt u uw vervoersbewijs vanaf 31 dagen voor uw reis kopen. U wint heel wat tijd, want u vermijdt eventueel files aan het loket op de dag van uw reis. Voor personen met een visuele handicap vanaf 60%. Voor de aanvraag richt men zich tot Blindenzorg Licht en Liefde, Sint- Maartenskerkhof 7, 8500 Kortrijk Noot: Het vervoer van een rolstoel is altijd gratis. Door hun gewicht zijn rolstoelen moeilijk te laden. Daarom kan u enkel van of naar een station reizen dat uitgerust is met een mobiele oprijhelling. Gelieve minstens 24 uur voor uw reis contact op te nemen met uw vertrekstation. Meer info: 13

14 3 voordelen en tegemoetkomingen Witte stok Bij het indienen van de aanvraag heeft u een attest van de oogarts nodig. Sociaal telefoontarief 14 Sociale tarieven Vermindering van het basisabonnementsgeld met 50%, een vermindering van het aansluitingstarief met 70% en een aantal kosteloze tariefeenheden 65-jarigen die samenwonen met één of meer personen van minstens 60 jaar/ leerplichtige of gehandicapte kinderen /leerplichtige of gehandicapte kleinkinderen die volle wees zijn of toevertrouwd bij gerechtelijke beslissing; Gehandicapten (min. 66%) vanaf 18 jaar die alleen wonen of samenwonen met maximum 2 personen (tenzij bloed- / aanverwanten eerste of tweede

15 voordelen en tegemoetkomingen 3 graad); Inkomen beneden bepaalde grens; Eén aansluiting, beperkt tot twee toestellen. Richt u tot uw telefoonmaatschappij voor het sociaal telefoontarief. Gunsttarief kabelmaatschappij De verdeler past op aanvraag van de klant een voordelig sociaal tarief toe voor iedere klant die kan bewijzen dat hijzelf of een inwonende persoon minstens 80% gehandicapt is of 12 punten heeft op de schaal van zelfredzaamheid. Het algemeen attest afgeleverd door het Ministerie van Sociale Zaken, moet opgestuurd worden naar: Telenet (het vroegere Mixtics) Sociaal abonnement Liersesteenweg Mechelen. Om het algemeen attest te bekomen, moet de aanvrager een aanvraag om attesten voor sociale en fiscale voordelen afhalen bij de dienst Burgerzaken, gelegen in de Kortrijkstraat 8 in Avelgem. Sociaal elektriciteits- en gastarief Een sociaal tarief voor een (begrensd) jaarlijks verbruik. Het tarief verschilt van maatschappij tot maatschappij Alle personen die genieten van: het leefloon uitgekeerd door het OCMW; een inkomensgarantie voor ouderen; een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Bepaalde tegemoetkomingen aan mindervaliden: ingevolge arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van min. 66 %; een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten; 15

16 3 voordelen en tegemoetkomingen een integratietegemoetkoming aan gehandicapten behorende tot de categorieën II, III of IV; tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Wie niet? Het specifiek sociaal tarief is niet van toepassing op de afname: voor tweede verblijfplaatsen; voor gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen; van professionele abonnees; van tijdelijke abonnees. De aanvraag moet schriftelijk of persoonlijk worden ingediend bij uw elektriciteit- en gasleverancier. Iedere leverancier moet het sociaal tarief aanrekenen. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een bewijs dat uzelf of elke persoon die onder hetzelfde dak woont, behoort tot één van bovenstaande categorieën. Heffing op de waterverontreiniging - vrijstelling om sociale redenen Een aantal heffingsplichtigen hoeft om sociale redenen geen heffing te betalen. Alle personen die genieten van het leefloon uitgekeerd door OCMW; een gewaarborgd inkomen voor ouderen of de inkomensgarantie voor ouderen; een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten; een integratietegemoetkoming aan gehandicapten; mensen met een inwonend gezinslid dat verlengd minderjarig werd verklaard en een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgt. 16

17 voordelen en tegemoetkomingen 3 Ofwel wordt de vrijstelling automatisch toegekend. U ontvangt zelfs geen aanslagbiljet; Ofwel ontvangt u toch een aanslagbiljet en moet u de vrijstelling zelf aanvragen binnen drie maand na de datum van verzending van het heffingsbiljet. Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren samen met een kopie van het aanslagbiljet en een attest dat het recht op de vrijstelling bewijst. Aanvraag richten tot VMM Postbus Erembodegem internet Fiscale voordelen Vermindering van personenbelasting Vermindering op het belastbaar inkomen Gezin met een gehandicapte ten laste (handicap vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar). Invullen op het belastingsformulier. Meer info bij: Controle van de belastingen II, Pand 359, 8790 Waregem Vermindering onroerende voorheffing Vermindering op het kadastraal inkomen. Huurders en eigenaars met twee of meer kinderbijslaggerechtigde kinderen; Huurders en eigenaars met gehandicapte gezinsleden; Eigenaars die zelf een bescheiden woning bewonen. De verminderingen gelden uitsluitend voor de woning die men volgens het bevolkingsregister bewoont. Een eigenaar van een woning die recht 17

18 3 voordelen en tegemoetkomingen heeft op een vermindering (kinderlast, persoon met een handicap, grootoorlogsinvalide) krijgt deze automatisch toegekend. Als huurder doet u de aanvraag met een meldingsformulier dat mee ondertekend is door de verhuurder. Als u het niet eens bent met de vermindering die u automatisch heeft gekregen, kunt u een schriftelijk bezwaar indienen bij: Agentschap Vlaamse Belastingdienst Onroerende voorheffing Bauwensplaats 13 bus Aalst Hebt u nog vragen? Fax internet: Premies i.v.m. zelfstandig wonen Het Vlaams Gewest, de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Avelgem verlenen verschillende financiële tegemoetkomingen bij bouw-, sanerings-, aanpassings- en verbeteringswerken, duurzaam (ver)bouwen én bij verlaten van een onaangepaste huurwoning voor een aangepaste. Ook tussenkomsten voor senioren met een handicap (60+) zijn voorzien. De tegemoetkomingen zijn nogal complex en wetgevingen hierover wijzigen snel. Info en hulp bij invullen formulieren: Sociaal Huis, dienst Woon-Zorg, Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem

19 voordelen en tegemoetkomingen 3 Gemeentelijke zorgtoelage Gemeentelijke toelagen De gemeente Avelgem verleent een zorgtoelage als ondersteuning en bemoediging aan de persoon, ouder dan 21 jaar: die in een zorgsituatie verkeert waarbij hij/zij nog geen recht heeft op een tussenkomst van de Vlaamse Zorgverzekering, én die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming of het OMNIO-statuut van het RIZIV. Meer info en aanvraagformulieren: Dienst Woon-Zorg, Sociaal Huis, Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem. Gemeentelijke appreciatietoelage De gemeente Avelgem verleent een appreciatietoelage als ondersteuning en bemoediging aan een kind, kleinkind of pleegkind (mantelzorger genoemd) die een zorgbehoevende, inwonende, (groot)ouder verzorgt. De zorgbehoevende moet gerechtigd zijn op een vergoeding van de Vlaamse Zorgkas of op de gemeentelijke zorgtoelage. Meer info en aanvraagformulieren: Dienst Woon-Zorg, Sociaal Huis, Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem. 19

20 3 voordelen en tegemoetkomingen Provinciale premies en toelagen Tegemoetkoming in de abonnementskosten van personenalarmtoestel (PAS) Provinciebestuur West-Vlaanderen Dienst Welzijn Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries internet: Tegemoetkoming in sommige kosten voor gezinszorg, verstrekt door een erkende dienst voor gezinszorg Provinciebestuur West-Vlaanderen Dienst Welzijn Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. Als persoon met een handicap stelt men zich vaak heel wat vragen, zoals: Op welke tegemoetkoming heb ik recht? Waar moet ik mijn tegemoetkoming aanvragen? Wordt mijn tegemoetkoming verminderd met mijn belastbaar inkomen? Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap die omwille van zijn vermindering van zelfredzaamheid bijkomende kosten heeft om zich te integreren in het sociale leven. Voor wie? De tegemoetkoming kan worden aangevraagd door elke hulpbehoevende vanaf 65 jaar, die in België woont en er werkelijk verblijft op het moment van de aanvraag en gedurende de periode waarvoor de tegemoetkoming werd toegekend. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) wordt toegekend indien het medisch onderzoek een gebrek aan of een vermindering van zelfredzaamheid heeft vastgesteld. 20 Federale tegemoetkomingen

21 voordelen en tegemoetkomingen 3 Het bedrag van de tegemoetkoming wordt verminderd met het bedrag van het inkomen, van de partner en/of van de personen waarmee men samenwoont en die niet tot in de derde graad verwant zijn, indien bepaalde plafonds overschreden worden. Er is dus zeker onderzoek van de bestaansmiddelen van de betrokkene. Er zijn wel een aantal vrijstellingen geldig (bv. 10% van pensioenuitkering). De aanvraag kan pas ten vroegste vanaf de dag van de 65ste verjaardag. De uitbetaling zelf kan ten vroegste de eerste dag van de maand na de aanvraag gebeuren. Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) geldt bij 66% arbeidsongeschiktheid. Het bedrag hier varieert naargelang de gezinssituatie (alleenstaande, samenwonende, gerechtigde met personen ten laste). De integratietegemoetkoming (IT) wordt toegekend bij verminderde zelfredzaamheid (cfr. tegemoetkoming hulp aan bejaarden). Beide tegemoetkomingen zijn cumuleerbaar en worden afzonderlijk geëvalueerd. Het is best denkbaar dat een persoon wiens mogelijkheden om een inkomen te verwerven niet of slechts beperkt aangetast is toch grote moeilijkheden ondervindt op het vlak van zelfredzaamheid en omgekeerd. Voor wie? Er kan een aanvraag gedaan worden ten vroegste de dag waarop de leeftijd van 21 jaar bereikt wordt en ten laatste de dag voor de 65e verjaardag. Het recht treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de 21e verjaardag, behalve in specifieke uitzonderingsgevallen. Ook hier geldt een begrensd inkomen. Vrijstellingen zijn mogelijk. Voor de integratietegemoetkoming moet, na een geneeskundig onderzoek, minimum zeven op de schaal van de zelfredzaamheid worden behaald. 21

22 3 voordelen en tegemoetkomingen Hoe aanvragen? De tegemoetkomingen moeten worden aangevraagd bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken. De procedure: de aanvraag kunt u doen in het Sociaal Huis. Deze aanvraag wordt geregistreerd. De in te vullen documenten (administratieve en medische) worden aan u meegegeven of opgestuurd. Op het ontvangstbewijs staat een dossiernummer waarvan u gebruik kunt maken bij het opsturen van andere formulieren en voor de opvolging van uw ingediende aanvraag. Voor meer informatie en advies kunt u altijd terecht bij: Sociaal Huis, dienst Woon-Zorg, Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem Sociale dienst (CAW) van uw ziekenfonds Federale overheidsdienst sociale zaken - bestuursdirectie tegemoetkomingen aan gehandicapten, Administratie Centrum Kruidtuin Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, bus 1, 1000 Brussel , Handifoon

23

24 Lijst van reeds verschenen OIP-folders: pensioen wonen of verhuizen voordelen en tegemoetkoming verblijf in instelling tijdsbesteding overlijden zelfhulp Deze folders zijn te verkrijgen in het Sociaal Huis. Uitgever: Sociaal Huis Leopoldstraat Avelgem Datum van uitgifte: juli 2009

iextra tegemoetkomingen & voordelen

iextra tegemoetkomingen & voordelen 3 Thuiszorg informatie punt Thuiszorg iextra tegemoetkomingen & voordelen Inhoud 1.Voordelen binnen het kader van de ziekteverzekering... 4 1.1 De verhoogde tegemoetkoming... 4 1.2 Globaal medisch dossier

Nadere informatie

Sociale voordelen en tegemoetkomingen

Sociale voordelen en tegemoetkomingen Sociale voordelen en tegemoetkomingen 1 Colofon Sociale voordelen en tegemoetkomingen is een publicatie van het gemeentebestuur Denderleeuw. Publicatiedatum: mei 2011 Oplage: 3000 exemplaren Teksten: Dienst

Nadere informatie

S E N I O R E N G I D S

S E N I O R E N G I D S Editie 2014 Financiële tegemoetkomingen Sociale voordelen S E N I O R E N G I D S Een overzicht van de verschillende instanties Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD) 7 Directie-generaal Personen

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijk Werk

Dienst Maatschappelijk Werk Dienst Maatschappelijk Werk Sociale voordelen en tegemoetkomingen D M W v a n h e t V l a a m s & N e u t r a a l Z i e k e n f o n d s A n t w e r p s e s t r a a t 1 4 5 2 5 0 0 L i e r 03-4 9 1 8 6

Nadere informatie

Heuvelland. info. Premies Dienstverlening Financiële tegemoetkomingen voor senioren. oktober 2011

Heuvelland. info. Premies Dienstverlening Financiële tegemoetkomingen voor senioren. oktober 2011 Heuvelland oktober 2011 Premies Dienstverlening Financiële tegemoetkomingen voor senioren info Inkomen 1. Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) Deze uitkering vervangt sinds juni 2001 het GIB. (Gewaarborgd

Nadere informatie

Gids voor 55-plussers

Gids voor 55-plussers Gids voor 55-plussers Houthulst Gids voor 55-plussers IS EEN UITGAVE VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN HOUTHULST. VIJVERSTRAAT 30, B-8650 HOUTHULST TEL 051 70 41 64 051 70 42 64 FAX

Nadere informatie

FOD SOCIALE Z EKERHEID DIRECTIE GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP. Openbaar vervoer. http://www.handicap.fgov.be

FOD SOCIALE Z EKERHEID DIRECTIE GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP. Openbaar vervoer. http://www.handicap.fgov.be FOD SOCIALE Z EKERHEID DIRECTIE GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP Openbaar vervoer http://www.handicap.fgov.be A. Vermindering toegestaan aan de uitgebreide wigw-groep 1. Toekenningsvoorwaarden De vermindering

Nadere informatie

Wegwijs voor senioren

Wegwijs voor senioren Wegwijs voor senioren Inhoud Voorwoord A. Het pensioen 1. Werknemerspensioen a. Rustpensioen b. Overlevingspensioen c. Speciale uitkeringen d. Pensioenrechten bij scheiding 2. Pensioenen voor zelfstandigen

Nadere informatie

Mantelzorg Steekkaart 1. tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen

Mantelzorg Steekkaart 1. tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen Mantelzorg Steekkaart 1 tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen Uitgave januari 2014 De Christelijke Mutualiteit heeft een basispakket opgesteld van diensten en financiële tegemoetkomingen voor mensen

Nadere informatie

mobiliteit en vervoer

mobiliteit en vervoer 6 mobiliteit en vervoer mobiliteit en vervoer In een steeds snellere wereld wordt mobiliteit als vanzelfsprekend beschouwd. Mobiliteit is een persoonlijk recht, ongeacht leeftijd, geslacht of economische

Nadere informatie

1. Openbaar vervoer van halte tot halte

1. Openbaar vervoer van halte tot halte mobiliteit en vervoer In een steeds snellere wereld wordt mobiliteit als vanzelfsprekend beschouwd. Mobiliteit is een persoonlijk recht, ongeacht leeftijd, geslacht of economische situatie. Dat recht wordt

Nadere informatie

Fiscale en sociale voordelen

Fiscale en sociale voordelen FOD SOCIALE Z EKERHEID DIRECTIE GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP Fiscale en sociale voordelen http://www.handicap.fgov.be Als een persoon met een handicap geen recht heeft op tegemoetkomingen aan personen

Nadere informatie

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose Uitgave 2013 Aan de behandeling van mucoviscidose zijn heel wat kosten verbonden. Deze brochure wil een

Nadere informatie

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose Uitgave oktober 2014 Aan de behandeling van mucoviscidose zijn heel wat kosten verbonden. Deze brochure

Nadere informatie

2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen

2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen zorg 2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen De ziekteverzekering dekt de medische kosten, terwijl de zorgverzekering de niet-medische kosten vergoedt. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Nadere informatie

Mijn kind, gewoon bijzonder

Mijn kind, gewoon bijzonder Mijn kind, gewoon bijzonder Info voor ouders van een kind met een beperking juli 2015 Inhoud Wat is er aan de hand? 4 Waar kan ik terecht voor informatie? 5 Wat is IJH? Wat is VAPH? 6 Bij wie kan ik terecht

Nadere informatie

Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Wie in een thuiszorgsituatie belandt, kijkt vaak aan tegen een berg extra rekeningen, meestal net op een moment dat er een inkomensverlies is. De overheid voorziet

Nadere informatie

INFOGIDS. Wegwijzer voor personen. met een handicap en chronisch zieken INFOGIDS 2012. Secretariaat V.A.G.

INFOGIDS. Wegwijzer voor personen. met een handicap en chronisch zieken INFOGIDS 2012. Secretariaat V.A.G. INFOGIDS INFOGIDS 2012 2012 Wegwijzer voor personen met een handicap en chronisch zieken. Wegwijzer voor personen Secretariaat V.A.G. Stad Vilvoorde - Dienst Sociale Zaken Linda De Bremme Leuvensestraat

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR 55-PLUSSERS

WEGWIJZER VOOR 55-PLUSSERS WEGWIJZER VOOR 55-PLUSSERS 1. VOORWOORD Thuiszorg, financiële nood, huisvesting, invaliditeit, Hiernaast zijn er nog zoveel andere problemen waar u vroeg of laat mee geconfronteerd kan worden. Vaak loopt

Nadere informatie

Editie 2011. Hulpkas voor ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Kennismakingsbrochure. Voordelen & vergoedingen

Editie 2011. Hulpkas voor ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Kennismakingsbrochure. Voordelen & vergoedingen Editie 2011 Hulpkas voor ziekte- en Invaliditeitsverzekering Kennismakingsbrochure Voordelen & vergoedingen Woord vooraf Net zoals de ziekenfondsen biedt de HZIV de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

SOCIALE VOORZIENINGEN

SOCIALE VOORZIENINGEN Borggravevijversstraat 9 3500 Hasselt Tel. 011 22 25 93 Fax. 011 24 20 14 E-mail: info@welcom-vzw.be http://www.welcom-vzw.be SOCIALE VOORZIENINGEN Deze informatiebundel werd gerealiseerd dankzij projectsubsidie

Nadere informatie

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG Kristien Scheepmans, Roseline Debaillie, Ludo Geys Federatie van Wit-Gele-Kruisverenigingen van Vlaanderen Onderzoeksrapport: 355.04 Brussel, februari 2006 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Mantelzorg ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Inleiding Ons land telt alsmaar meer ouderen. Deze ontwikkeling daagt onze samenleving uit. We leven namelijk niet alleen langer gezond, ook steeds meer mensen

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 1. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een federale tegemoetkoming die toegekend wordt door

Nadere informatie

DE MAATREGELEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP IN VOGELVLUCHT

DE MAATREGELEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP IN VOGELVLUCHT 2011-11-21 DE MAATREGELEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP IN VOGELVLUCHT INHOUDSOPAVE DE WITTE STOK... 4 GENEESKUNDIGE VERZORGING... 5 o De voorkeurregeling en het omnio-statuut... 5 o De maximumfactuur...

Nadere informatie

De Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering De Vlaamse zorgverzekering 1 Inhoud Wat is de Vlaamse zorgverzekering? 3 Wat moet ik doen om in orde te zijn met de Vlaamse zorgverzekering? 4 Moet ik aansluiten bij een zorgkas en bijdragen betalen? 4

Nadere informatie

VOOR patiënten. * of met andere inflammatoire reumatologische aandoeningen

VOOR patiënten. * of met andere inflammatoire reumatologische aandoeningen SOCIALE & financiële wegwijzer VOOR patiënten MET reumatoïde artritis * * of met andere inflammatoire reumatologische aandoeningen Inhoudstafel Wat is reumatoïde artritis en hoe kan dit behandeld worden?...3

Nadere informatie

Inkomensvervangende Tegemoetkoming Integratietegemoetkoming

Inkomensvervangende Tegemoetkoming Integratietegemoetkoming DIRECTIE GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP Inkomensvervangende Tegemoetkoming Integratietegemoetkoming A. Doelstellingen en vorm van deze tegemoetkomingen Deze tegemoetkomingen streven naar de vervanging

Nadere informatie

Ouderengids deze gids is een uitgave van de gemeente Kuurne jaargang 3 2014-2016

Ouderengids deze gids is een uitgave van de gemeente Kuurne jaargang 3 2014-2016 Ouderengids deze gids is een uitgave van de gemeente Kuurne jaargang 3 2014-2016 Colofon Verantwoordelijke uitgever Voorzitter OCMW Bart Deloof Kortrijksestraat 2 8520 Kuurne Vormgeving Gevaert Graphics

Nadere informatie