Voordelen en tegemoetkomingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voordelen en tegemoetkomingen"

Transcriptie

1 3 Voordelen en tegemoetkomingen

2

3 voordelen en tegemoetkomingen 3 Voordelen binnen de ziekteverzekering VOORKEURSREGELING Verhoogde (verzekerings)-tegemoetkoming voor gezondheidszorgen (bv. dokterskosten, medicatie, kinesitherapie, hospitalisatie, ) Zonder inkomstenbeperking: Personen met tegemoetkoming aan gehandicapten; Personen met leefloon, steun gelijk aan leefloon; Personen met inkomensgarantie voor ouderen. Mits inkomstenbeperking: Weduw(e)naar, invaliden RIZIV, gepensioneerde of wezen (= WIGW); Personen met verhoogde kinderbijslag wegens handicap; Volledig langdurig werklozen van minstens 50 jaar oud. Aanvraag indienen bij uw ziekenfonds. OMNIOSTATUUT Het recht op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen uitgebreid naar de verzekerden uit gezinnen met een laag inkomen. Gezinnen waarvan het jaarlijks bruto belastbaar inkomen (beroepsinkomen, roerende en onroerende inkomsten, uitkeringen, pensioenen ) van alle gezinsleden voor het jaar vóór de aanvraag lager is dan een bepaald maximumbedrag. Aanvraag indienen bij uw ziekenfonds.

4 3 voordelen en tegemoetkomingen MAXIMUMFACTUUR = MAF Van zodra de remgelden van sommige geneeskundige verstrekkingen een bepaald grensbedrag overschrijden, wordt het persoonlijk aandeel van de betrokkene volledig vergoed. Soorten? Er bestaan twee types van MAF 1. Sociale MAF De maximumfactuur die wordt bepaald op grond van de sociale categorie van de rechthebbende. het gezin moet daadwerkelijk 450 EUR aan remgelden hebben betaald; het gezin moet ten minste een van de hieronder beoogde rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming tellen: - weduwnaars of weduwen, invaliden, gepensioneerden of wezen (WIGW-statuut); - rechthebbenden op het leefloon of op een soortgelijke OCMWsteun; - rechthebbenden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of op de inkomensgarantie voor ouderen; - werklozen ouder dan 50 jaar die sinds ten minste een jaar volledig werkloos zijn; - personen van 65 jaar of ouder die bij hun ziekenfonds als resident zijn ingeschreven; - personen die bij hun ziekenfonds als mindervalide gerechtigde zijn ingeschreven op grond van een medische erkenning; - personen die een tegemoetkoming voor gehandicapten genieten, met uitzondering van de rechthebbenden op een integratietegemoetkoming categorieën 3 tot 5, van wie de echtgeno(o)t(e) of partner een inkomen hoe bescheiden ook - heeft.

5 voordelen en tegemoetkomingen 3 2. Inkomens-MAF Alle gezinnen kunnen in aanmerking komen voor de inkomens-maf. Het te bereiken bedrag van de remgelden verschilt in functie van het netto jaarinkomen van het gezin: indien het inkomen tussen 0 en ,10 EUR ligt moet het gezin 450 EUR aan remgelden hebben betaald; voor een inkomen tussen ,11 en ,41 EUR: 650 EUR; voor een inkomen tussen ,42 en ,75 EUR: EUR; voor een inkomen tussen ,76 en ,30 EUR: EUR; voor een inkomen hoger dan ,31: EUR. Het in aanmerking genomen inkomen is dit van het derde jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor het recht op de MAF wordt onderzocht. de leden van een gezin waarvan het netto jaarinkomen tussen 0 en ,10 EUR ligt en 450 EUR aan persoonlijke aandelen hebben betaald; de leden van een gezin waarvan het netto jaarinkomen tussen ,11 en ,41 EUR ligt en 650 EUR persoonlijke aandelen hebben betaald. VOORDELEN BINNEN DE AANVULLENDE VERZEKERING VAN HET ZIEKENFONDS Bepaalde ziekenfondsen hebben premies of tussenkomsten voor hun leden. Vraag hierover de nodige informatie bij uw ziekenfonds TEGEMOETKOMING VOOR SONDEVOEDING Afhankelijk van het soort voeding en de leeftijd van de betrokkene, wordt een bepaald deel van de sondevoeding terugbetaald. Kinderen jonger dan 2 jaar.

6 3 voordelen en tegemoetkomingen Kinderen ouder dan 2 jaar en volwassenen, die aan precies omschreven indicaties voldoen. Akkoord van adviserend geneesheer van de mutualiteit is nodig (meer info bij uw mutualiteit). De zorgverzekering De Vlaamse zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse Overheid. Elke Vlaming, ouder dan 25 jaar, is verplicht zich aan te sluiten. Dit kan men bij de zorgkassen, die instaan voor de werking van de zorgverzekering. Aansluiten kan, door bij een zorgkas naar keuze, de ledenbijdrage te betalen. Met deze bijdragen kan de Vlaamse zorgverzekering een gedeeltelijke dekking bieden van de niet-medische kosten. Deze financiële steun wordt verleend aan mensen die als gevolg van bv. ouderdom, handicap, ziekte of ongeval ernstig en langdurig zorgbehoevend werden. Om zwaar zorgbehoevend te zijn, moet men lijden aan een langdurige en ernstige vermindering van het zelfzorgvermogen. Dit moet aangetoond worden met een attest van zorgbehoevendheid (BEL-foto). Welke? Personen die in een thuismilieu verblijven, kunnen een aanvraag indienen voor mantel- en thuiszorg. Het thuismilieu is de plaats waar de gebruiker effectief woont of inwoont. Een serviceflat, centrum voor kortverblijf en een dagverzorgingscentrum worden beschouwd als een thuismilieu. Personen die verblijven in een rusthuis (RVT of ROB) hebben automatisch recht op de mantel- en thuiszorgpremie. Aanvraag bij uw ziekenfonds of bij het OCMW. Indien u niet in het bezit bent van een attest van zorgbehoevendheid kan een gemachtigd indicatiesteller (OCMW of ziekenfonds) een BEL-foto opmaken. Indien u in aanmerking komt, ontvangt u elke maand op uw rekening een bedrag van 130 euro. Bij de sociale dienst van het rusthuis. Verder kunt u informatie inwinnen bij: De Vlaamse infolijn:

7 voordelen en tegemoetkomingen 3 De Vlaamse zorgkas Kon. Albert-II laan 7, 1210 Brussel, internet: AUTO Voordelen met betrekking tot vervoer FISCALE VRIJSTELLINGEN Vermindering (vrijstelling) van btw bij aankoop en btw-vermindering voor onderhouds- en herstellingswerken aan wagen. Vrijstelling inschrijvingstaks op tweedehandswagens en verkeersbelasting. De wagen moet worden gebruikt voor vervoer van de mindervalide en moet minimum 3 jaar worden gebruikt. Blinden, personen met verlamming/amputatie van de bovenste ledematen, personen met invaliditeit van minstens 50% aan onderste ledematen, militaire en burgerlijke oorlogsinvaliden die minstens 60% gehandicapt zijn. Tweede btw-controle, Hoveniersstraat 31, 8500 Kortrijk PARKEERKAART De speciale parkeerkaart geeft personen met een handicap het recht om: gratis te parkeren op de parkeerplaatsen van de NMBS; gratis te parkeren aan de parkeermeters, in die gemeenten waar het politiereglement het toelaat; onbeperkt te parkeren op plaatsen met een beperkte parkeerduur (parkeermeters blauwe zone). De speciale parkeerkaart geeft geen recht te parkeren op wettelijk

8 3 voordelen en tegemoetkomingen voorbehouden plaatsen voor andere automobilisten (aan bewoners voorbehouden zones). De parkeerkaart wordt uitgereikt aan personen: met een blijvende invaliditeit van 80%; met een blijvende vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 12 punten; met een blijvende invaliditeit van minstens 50% aan de onderste ledematen; met een volledige verlamming aan, of amputatie van de bovenste ledematen, met een oorlogsinvaliditeit van 50%. De parkeerkaart kan aangevraagd worden in het Sociaal Huis van Avelgem. De kaart is strikt persoonlijk en mag slechts gebruikt worden bij parkeren van het voertuig, bestuurd door de persoon met een handicap of van het voertuig waarin hij vervoerd wordt. De kaart moet goed zichtbaar achter de voorruit geplaatst worden. VRIJSTELLING TOT HET DRAGEN VAN EEN AUTOGORDEL Personen kleiner dan 1,5 meter en personen die een vrijstelling bezitten op grond van gewichtige, medische tegenindicaties. Doktersattest te bekomen bij de dienst Burgerzaken. Het formulier laten invullen door een arts en terug opsturen naar: FOD Mobiliteit en Vervoer, Directie verkeersveiligheid D 1, Dienst Verkeersreglementering, City Atrium-Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel CARA-VOORDELEN

9 voordelen en tegemoetkomingen 3 CARA (Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing) gaat de rijgeschiktheid na van kandidaat-bestuurders met verminderde functionele vaardigheden die een invloed hebben op het veilig besturen van een motorvoertuig. De aanpassingsdeskundigen adviseren over de technische aanpassingen in motorvoertuigen. Het CARA levert de nodige attesten af voor het aanvragen/omwisselen/aanpassen van het rijbewijs. Aanvraag bij: CARA Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel en fax

10 3 voordelen en tegemoetkomingen Openbaar vervoer Omnipas 65+: gratis met tram en bus Op initiatief van de Vlaamse Regering kunnen alle 65-plussers gratis reizen met de tram en de bus. Op het einde van de maand voor iemand 65 jaar wordt, krijgt men van De Lijn een omnipas in de brievenbus. Telkens u de bus of de tram neemt, dient u deze kaart aan de chauffeur te tonen. Personen met een handicap beneden de 65 jaar hebben recht op een gratis Buzzy Pazz of een Omnipas van De Lijn en dit via het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap of via de Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid. Dit is voor personen met een handicap die ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap of een tegemoetkoming krijgen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en in Vlaanderen wonen. Personen met een handicap hebben recht op een gratis Buzzy-Pazz of Omnipas als ze: ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap; een tegemoetkoming ontvangen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FODSZ) en in Vlaanderen wonen. De Lijn Houders van een geldige WIGW-kaart of een geldige kaart voor verhoogde tegemoetkoming of omnio-statuut, recht op leefloon of inkomensgarantie kunnen bij De Lijn voor 25 euro een Buzzy Pazz of een Omnipas van 12 maanden kopen of een Lijnkaart % gebruiken. De Lijn reikt de kaart Kaart voor Begeleider uit aan de personen met een handicap die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze kaart is enkel geldig op de voertuigen van De Lijn. Voor personen met een verminderd gezichtsvermogen van minstens 90% bestaat er een nationale verminderingskaart. Deze geeft recht op gratis openbaar vervoer voor kaarthouder en hond per bus, tram, metro en trein in België. Meer info: 10

11 voordelen en tegemoetkomingen 3 NMBS Er wordt bijzondere aandacht besteed aan een aangepaste dienstverlening en infrastructuur in treinen en stations. Het nieuwe reizigersmaterieel werd speciaal ontworpen om zo goed mogelijk aan de specifieke eisen te beantwoorden: speciale ruimte voor de rolstoel; platformen en rijtuigcompartimenten die toegankelijk zijn voor rolstoelen; aangepaste toiletten; speciale zitplaatsen. Indien er geen speciale zitplaatsen meer zijn in tweede klas, dan mag u plaats nemen in eerste klas mits toelating van de treinbegeleider. KAART KOSTELOZE BEGELEIDER Voor wie niet alleen kan reizen door bijvoorbeeld een blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van minstens 80%. Deze kaart biedt u de mogelijkheid samen te reizen met een andere persoon met één enkel vervoerbewijs. Uw begeleider reist gratis, in dezelfde klas en op hetzelfde traject. De begeleider is ofwel een persoon, ofwel een hond aan de leiband. Aanvraag: bij om het even welk station of NMBS- Directie Reizigers, Bureau RZ 021 Sectie 13/5, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel. Noot: Met een Kaart Kosteloze Begeleider of Nationale veminderingskaart voor het openbaar vervoer kan u een vervoersbewijs kopen in de trein zonder extra kosten. 11

12 3 voordelen en tegemoetkomingen NATIONALE REDUCTIEKAART VOOR HET OPENBAAR VERVOER Voor blinden en slechtzienden met een definitieve invaliditeit van tenminste 90% erkend door de FOD Sociale Zekerheid, ten gevolge van een aantasting van het gezichtsvermogen. In België reist u gratis in tweede klas, alsook uw geleidehond die aan de leiband wordt gehouden. Uw verminderingskaart geldt als vervoerbewijs. Deze kaart is 10 jaar geldig. Aanvraagformulier: downloaden op of in de brochure Gids voor de Reiziger met beperkte mobiliteit die gratis beschikbaar is in alle stations. Aanvraagformulier sturen naar: Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Dienst Attesten, Zwarte Lievevrouwstraat 3c, 1000 Brussel. Deze kaart wordt dus niet afgegeven door de NMBS. VOORRANGSKAART VOOR EEN ZITPLAATS IN DE TREIN Voor iedereen die het moeilijk heeft om lang recht te blijven staan. Op vertoon van deze kaart heeft u voorrang bij het innemen van een zitplaats die aangeduid is met een bepaald teken. Het aanvraagformulier kunt u downloaden op of in de brochure Gids voor de Reiziger met beperkte mobiliteit die gratis beschikbaar is in alle stations. U richt uw aanvraag, samen met een doktersattest, tot om het even welk station of op NMBS-Directie Reizigers, Bureau RZ 021 sectie 13/5; Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel. Indien u aan de voorwaarden voldoet, mag u de kaart afhalen in het station van uw keuze mits betaling van 4,20 EUR en tegen afgifte van een recente pasfoto. 12

13 voordelen en tegemoetkomingen 3 WIGW-REDUCTIEKAART WIGW is een afkorting die staat voor Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen. Deze reductiekaart is bestemd voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming in de terugbetaling van de gezondheidskosten. Deze kaart geeft u recht op 50% korting bij aankoop van biljetten in tweede klas op het Belgische spoorwegnet. Aanvraag: Vraag bij uw ziekenfonds het attest aan waarmee u in een station naar keuze met een recente pasfoto en identiteitskaart, een WIGWreductiekaart kan aanvragen. U kan bij uw ziekenfonds terecht indien u wilt weten of u aan de vereiste voorwaarden voldoet. TICKET ON LINE U kan via het internet uw biljet kopen en onmiddellijk uitprinten. In het station kunt u uw vervoersbewijs vanaf 31 dagen voor uw reis kopen. U wint heel wat tijd, want u vermijdt eventueel files aan het loket op de dag van uw reis. Voor personen met een visuele handicap vanaf 60%. Voor de aanvraag richt men zich tot Blindenzorg Licht en Liefde, Sint- Maartenskerkhof 7, 8500 Kortrijk Noot: Het vervoer van een rolstoel is altijd gratis. Door hun gewicht zijn rolstoelen moeilijk te laden. Daarom kan u enkel van of naar een station reizen dat uitgerust is met een mobiele oprijhelling. Gelieve minstens 24 uur voor uw reis contact op te nemen met uw vertrekstation. Meer info: 13

14 3 voordelen en tegemoetkomingen Witte stok Bij het indienen van de aanvraag heeft u een attest van de oogarts nodig. Sociaal telefoontarief 14 Sociale tarieven Vermindering van het basisabonnementsgeld met 50%, een vermindering van het aansluitingstarief met 70% en een aantal kosteloze tariefeenheden 65-jarigen die samenwonen met één of meer personen van minstens 60 jaar/ leerplichtige of gehandicapte kinderen /leerplichtige of gehandicapte kleinkinderen die volle wees zijn of toevertrouwd bij gerechtelijke beslissing; Gehandicapten (min. 66%) vanaf 18 jaar die alleen wonen of samenwonen met maximum 2 personen (tenzij bloed- / aanverwanten eerste of tweede

15 voordelen en tegemoetkomingen 3 graad); Inkomen beneden bepaalde grens; Eén aansluiting, beperkt tot twee toestellen. Richt u tot uw telefoonmaatschappij voor het sociaal telefoontarief. Gunsttarief kabelmaatschappij De verdeler past op aanvraag van de klant een voordelig sociaal tarief toe voor iedere klant die kan bewijzen dat hijzelf of een inwonende persoon minstens 80% gehandicapt is of 12 punten heeft op de schaal van zelfredzaamheid. Het algemeen attest afgeleverd door het Ministerie van Sociale Zaken, moet opgestuurd worden naar: Telenet (het vroegere Mixtics) Sociaal abonnement Liersesteenweg Mechelen. Om het algemeen attest te bekomen, moet de aanvrager een aanvraag om attesten voor sociale en fiscale voordelen afhalen bij de dienst Burgerzaken, gelegen in de Kortrijkstraat 8 in Avelgem. Sociaal elektriciteits- en gastarief Een sociaal tarief voor een (begrensd) jaarlijks verbruik. Het tarief verschilt van maatschappij tot maatschappij Alle personen die genieten van: het leefloon uitgekeerd door het OCMW; een inkomensgarantie voor ouderen; een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Bepaalde tegemoetkomingen aan mindervaliden: ingevolge arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van min. 66 %; een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten; 15

16 3 voordelen en tegemoetkomingen een integratietegemoetkoming aan gehandicapten behorende tot de categorieën II, III of IV; tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Wie niet? Het specifiek sociaal tarief is niet van toepassing op de afname: voor tweede verblijfplaatsen; voor gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen; van professionele abonnees; van tijdelijke abonnees. De aanvraag moet schriftelijk of persoonlijk worden ingediend bij uw elektriciteit- en gasleverancier. Iedere leverancier moet het sociaal tarief aanrekenen. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een bewijs dat uzelf of elke persoon die onder hetzelfde dak woont, behoort tot één van bovenstaande categorieën. Heffing op de waterverontreiniging - vrijstelling om sociale redenen Een aantal heffingsplichtigen hoeft om sociale redenen geen heffing te betalen. Alle personen die genieten van het leefloon uitgekeerd door OCMW; een gewaarborgd inkomen voor ouderen of de inkomensgarantie voor ouderen; een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten; een integratietegemoetkoming aan gehandicapten; mensen met een inwonend gezinslid dat verlengd minderjarig werd verklaard en een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgt. 16

17 voordelen en tegemoetkomingen 3 Ofwel wordt de vrijstelling automatisch toegekend. U ontvangt zelfs geen aanslagbiljet; Ofwel ontvangt u toch een aanslagbiljet en moet u de vrijstelling zelf aanvragen binnen drie maand na de datum van verzending van het heffingsbiljet. Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren samen met een kopie van het aanslagbiljet en een attest dat het recht op de vrijstelling bewijst. Aanvraag richten tot VMM Postbus Erembodegem internet Fiscale voordelen Vermindering van personenbelasting Vermindering op het belastbaar inkomen Gezin met een gehandicapte ten laste (handicap vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar). Invullen op het belastingsformulier. Meer info bij: Controle van de belastingen II, Pand 359, 8790 Waregem Vermindering onroerende voorheffing Vermindering op het kadastraal inkomen. Huurders en eigenaars met twee of meer kinderbijslaggerechtigde kinderen; Huurders en eigenaars met gehandicapte gezinsleden; Eigenaars die zelf een bescheiden woning bewonen. De verminderingen gelden uitsluitend voor de woning die men volgens het bevolkingsregister bewoont. Een eigenaar van een woning die recht 17

18 3 voordelen en tegemoetkomingen heeft op een vermindering (kinderlast, persoon met een handicap, grootoorlogsinvalide) krijgt deze automatisch toegekend. Als huurder doet u de aanvraag met een meldingsformulier dat mee ondertekend is door de verhuurder. Als u het niet eens bent met de vermindering die u automatisch heeft gekregen, kunt u een schriftelijk bezwaar indienen bij: Agentschap Vlaamse Belastingdienst Onroerende voorheffing Bauwensplaats 13 bus Aalst Hebt u nog vragen? Fax internet: Premies i.v.m. zelfstandig wonen Het Vlaams Gewest, de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Avelgem verlenen verschillende financiële tegemoetkomingen bij bouw-, sanerings-, aanpassings- en verbeteringswerken, duurzaam (ver)bouwen én bij verlaten van een onaangepaste huurwoning voor een aangepaste. Ook tussenkomsten voor senioren met een handicap (60+) zijn voorzien. De tegemoetkomingen zijn nogal complex en wetgevingen hierover wijzigen snel. Info en hulp bij invullen formulieren: Sociaal Huis, dienst Woon-Zorg, Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem

19 voordelen en tegemoetkomingen 3 Gemeentelijke zorgtoelage Gemeentelijke toelagen De gemeente Avelgem verleent een zorgtoelage als ondersteuning en bemoediging aan de persoon, ouder dan 21 jaar: die in een zorgsituatie verkeert waarbij hij/zij nog geen recht heeft op een tussenkomst van de Vlaamse Zorgverzekering, én die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming of het OMNIO-statuut van het RIZIV. Meer info en aanvraagformulieren: Dienst Woon-Zorg, Sociaal Huis, Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem. Gemeentelijke appreciatietoelage De gemeente Avelgem verleent een appreciatietoelage als ondersteuning en bemoediging aan een kind, kleinkind of pleegkind (mantelzorger genoemd) die een zorgbehoevende, inwonende, (groot)ouder verzorgt. De zorgbehoevende moet gerechtigd zijn op een vergoeding van de Vlaamse Zorgkas of op de gemeentelijke zorgtoelage. Meer info en aanvraagformulieren: Dienst Woon-Zorg, Sociaal Huis, Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem. 19

20 3 voordelen en tegemoetkomingen Provinciale premies en toelagen Tegemoetkoming in de abonnementskosten van personenalarmtoestel (PAS) Provinciebestuur West-Vlaanderen Dienst Welzijn Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries internet: Tegemoetkoming in sommige kosten voor gezinszorg, verstrekt door een erkende dienst voor gezinszorg Provinciebestuur West-Vlaanderen Dienst Welzijn Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. Als persoon met een handicap stelt men zich vaak heel wat vragen, zoals: Op welke tegemoetkoming heb ik recht? Waar moet ik mijn tegemoetkoming aanvragen? Wordt mijn tegemoetkoming verminderd met mijn belastbaar inkomen? Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap die omwille van zijn vermindering van zelfredzaamheid bijkomende kosten heeft om zich te integreren in het sociale leven. Voor wie? De tegemoetkoming kan worden aangevraagd door elke hulpbehoevende vanaf 65 jaar, die in België woont en er werkelijk verblijft op het moment van de aanvraag en gedurende de periode waarvoor de tegemoetkoming werd toegekend. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) wordt toegekend indien het medisch onderzoek een gebrek aan of een vermindering van zelfredzaamheid heeft vastgesteld. 20 Federale tegemoetkomingen

21 voordelen en tegemoetkomingen 3 Het bedrag van de tegemoetkoming wordt verminderd met het bedrag van het inkomen, van de partner en/of van de personen waarmee men samenwoont en die niet tot in de derde graad verwant zijn, indien bepaalde plafonds overschreden worden. Er is dus zeker onderzoek van de bestaansmiddelen van de betrokkene. Er zijn wel een aantal vrijstellingen geldig (bv. 10% van pensioenuitkering). De aanvraag kan pas ten vroegste vanaf de dag van de 65ste verjaardag. De uitbetaling zelf kan ten vroegste de eerste dag van de maand na de aanvraag gebeuren. Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) geldt bij 66% arbeidsongeschiktheid. Het bedrag hier varieert naargelang de gezinssituatie (alleenstaande, samenwonende, gerechtigde met personen ten laste). De integratietegemoetkoming (IT) wordt toegekend bij verminderde zelfredzaamheid (cfr. tegemoetkoming hulp aan bejaarden). Beide tegemoetkomingen zijn cumuleerbaar en worden afzonderlijk geëvalueerd. Het is best denkbaar dat een persoon wiens mogelijkheden om een inkomen te verwerven niet of slechts beperkt aangetast is toch grote moeilijkheden ondervindt op het vlak van zelfredzaamheid en omgekeerd. Voor wie? Er kan een aanvraag gedaan worden ten vroegste de dag waarop de leeftijd van 21 jaar bereikt wordt en ten laatste de dag voor de 65e verjaardag. Het recht treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de 21e verjaardag, behalve in specifieke uitzonderingsgevallen. Ook hier geldt een begrensd inkomen. Vrijstellingen zijn mogelijk. Voor de integratietegemoetkoming moet, na een geneeskundig onderzoek, minimum zeven op de schaal van de zelfredzaamheid worden behaald. 21

22 3 voordelen en tegemoetkomingen Hoe aanvragen? De tegemoetkomingen moeten worden aangevraagd bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken. De procedure: de aanvraag kunt u doen in het Sociaal Huis. Deze aanvraag wordt geregistreerd. De in te vullen documenten (administratieve en medische) worden aan u meegegeven of opgestuurd. Op het ontvangstbewijs staat een dossiernummer waarvan u gebruik kunt maken bij het opsturen van andere formulieren en voor de opvolging van uw ingediende aanvraag. Voor meer informatie en advies kunt u altijd terecht bij: Sociaal Huis, dienst Woon-Zorg, Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem Sociale dienst (CAW) van uw ziekenfonds Federale overheidsdienst sociale zaken - bestuursdirectie tegemoetkomingen aan gehandicapten, Administratie Centrum Kruidtuin Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, bus 1, 1000 Brussel , Handifoon

23

24 Lijst van reeds verschenen OIP-folders: pensioen wonen of verhuizen voordelen en tegemoetkoming verblijf in instelling tijdsbesteding overlijden zelfhulp Deze folders zijn te verkrijgen in het Sociaal Huis. Uitgever: Sociaal Huis Leopoldstraat Avelgem Datum van uitgifte: juli 2009

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 1. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een federale tegemoetkoming die toegekend wordt door

Nadere informatie

Ouderen Informatie Punt

Ouderen Informatie Punt OCMW LICHTERVELDE Sociaal Huis Ouderen Informatie Punt Tegemoetkomingen Wat, wanneer, waar en hoe aanvragen DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VOOR WIE? De tegemoetkoming kan worden aangevraagd

Nadere informatie

"#$#%&#"'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#"!##)!.#,#+'()$/!

#$#%&#'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#!##)!.#,#+'()$/! !!!!! "#$#%&#"'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#"!##)!.#,#+'()$/!!!!!! Tegemoetkomingen voor personen met een beperking. 1. Inkomensvervangende tegemoetkoming Mensen met een handicap kunnen niet altijd een voldoende

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

FOD SOCIALE Z EKERHEID DIRECTIE GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP. Openbaar vervoer. http://www.handicap.fgov.be

FOD SOCIALE Z EKERHEID DIRECTIE GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP. Openbaar vervoer. http://www.handicap.fgov.be FOD SOCIALE Z EKERHEID DIRECTIE GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP Openbaar vervoer http://www.handicap.fgov.be A. Vermindering toegestaan aan de uitgebreide wigw-groep 1. Toekenningsvoorwaarden De vermindering

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

www.vlaamsezorgverzekering.be

www.vlaamsezorgverzekering.be www.vlaamsezorgverzekering.be De Vlaamse zorgverzekering wil een (gedeeltelijke) dekking bieden van kosten voor niet-medische zorgen verleend aan een zorgbehoevende vernieuwde regeling vanaf 2003 om zorgverzekering

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

1. Openbaar vervoer van halte tot halte

1. Openbaar vervoer van halte tot halte mobiliteit en vervoer In een steeds snellere wereld wordt mobiliteit als vanzelfsprekend beschouwd. Mobiliteit is een persoonlijk recht, ongeacht leeftijd, geslacht of economische situatie. Dat recht wordt

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

Aanvraag in het kader van de

Aanvraag in het kader van de Aanvraag in het kader van de U kunt dit aanvraagformulier gebruiken om de terugbetaling aan te vragen van niet-medische kosten of om een vergoeding te verkrijgen indien u thuis door een mantelzorger verzorgd

Nadere informatie

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Inhoud 1. Wat?... 2 2. Heb ik recht op de nationale verminderingskaart?... 2 3. Waarvoor dient de nationale verminderingskaart?... 2 4. Hoe kan ik mijn

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

Gemeentelijk toelagereglement 17/12/2013

Gemeentelijk toelagereglement 17/12/2013 Gemeente Bedrag Voorwaarden Bewijs Opmerking Beslissingsdocument Berlaar 24 euro/jaar a) Lijden aan de d) Moeder van pasgeborenen bij inschrijving van kind in bevolkingsregister e) Onthaalouders of erkende

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

SOCIALE VOORDELEN VOOR PERSONEN MET EEN ZIEKTE/HANDICAP

SOCIALE VOORDELEN VOOR PERSONEN MET EEN ZIEKTE/HANDICAP dienst Patiëntenbegeleiding SOCIALE VOORDELEN VOOR PERSONEN MET EEN ZIEKTE/HANDICAP MB2962 Brochure: Sociale voordelen voor personen met een ziekte / handicap l Ziekenhuis Oost-Limburg 1 WELKOM U wordt

Nadere informatie

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt Begrijpen doe ik niet, dus ik probeer Proberen om moeke te accepteren zoals ze vandaag is Proberen niet druk te doen over hoe en wat ze zegt en doet Proberen om haar leven hier bij ons zo comfortabel mogelijk

Nadere informatie

VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING 2 INFORMATIE VOOR DE PATIËNT VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING Mensen met een beperking, kunnen in veel gevallen genieten van een reeks aangepaste maatregelen. U vindt hieronder een beknopt

Nadere informatie

VOORRANGSKAART VOOR HET INNEMEN VAN EEN ZITPLAATS

VOORRANGSKAART VOOR HET INNEMEN VAN EEN ZITPLAATS VOORRANGSKAART VOOR HET INNEMEN VAN EEN ZITPLAATS 1. TOEPASSINGSGEBIED Geldig in het binnenlands verkeer, tussen twee Belgische stations of onbewaakte stopplaatsen (grenspunten inbegrepen). 2. RECHTHEBBENDEN

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt

Thuiszorg informatie punt 3 Thuiszorg informatie punt Extra tegemoetkomingen & voordelen Inhoudstafel 1.1 De verhoogde tegemoetkoming pag 1 1.2 Het OMNIO-statuut pag 2 1.3 Globaal medisch dossier pag 3 1.4 De maximumfactuur pag

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen

2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen zorg 2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen De ziekteverzekering dekt de medische kosten, terwijl de zorgverzekering de niet-medische kosten vergoedt. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004)

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) In te vullen door de zorgbehoevende bij een aanvraag voor mantel- en thuiszorg of een verandering van zorgvorm naar mantel-

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt

Thuiszorg informatie punt 3 Thuiszorg informatie punt Extra tegemoetkomingen & voordelen Inhoudstafel 1.1 De verhoogde tegemoetkoming pag 1 1.2 Het OMNIO-statuut pag 2 1.3 Globaal medisch dossier pag 3 1.4 De maximumfactuur pag

Nadere informatie

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1 Art. 1 2012-0105 er (*) Artikel 1 [1 De kaart bedoeld in artikel 27.4.3. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, kan uitgereikt worden

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN Departement Welzijn, Onderwijs en Veiligheid Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 - Fax : 03-240 61 62 INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN TOELAGE

Nadere informatie

wegwijs in de voorzieningen en tegemoetkomingen voor personen met een auditieve handicap

wegwijs in de voorzieningen en tegemoetkomingen voor personen met een auditieve handicap Revalidatiecentrum Overleie Overleiestraat 57 8500 Kortrijk tel. 056/35 18 52 fax. 056/35 18 72 wegwijs in de voorzieningen en tegemoetkomingen voor personen met een auditieve handicap Vanantwerpen Ine

Nadere informatie

Voorwaarden? Permanente thuisverzorging Er moet sprake zijn van een permanente en intensieve thuisverzorging.

Voorwaarden? Permanente thuisverzorging Er moet sprake zijn van een permanente en intensieve thuisverzorging. Inhoud 1. Reglement mantelzorgtoelage voor zorgbehoevenden van 21 tot 65 jaar 2. Reglement mantelzorgtoelage voor zorgbehoevenden van 65 jaar of ouder 1. REGLEMENT MANTELZORGTOELAGE Voor mantelzorg aan

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 27 mei 2013 Hieronder vindt u de volledige tekst van het mantelzorgreglement. De dienst

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

iextra tegemoetkomingen & voordelen

iextra tegemoetkomingen & voordelen 3 Thuiszorg informatie punt Thuiszorg iextra tegemoetkomingen & voordelen Inhoud 1.Voordelen binnen het kader van de ziekteverzekering... 4 1.1 De verhoogde tegemoetkoming... 4 1.2 Globaal medisch dossier

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse premie of tegemoetkoming voor personen met een handicap die een beperkte

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Laatste wijziging: 19-08-2016 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage? 4) Welke zijn

Nadere informatie

Thuiszorg. informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar

Thuiszorg. informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar Thuiszorg 1 informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar Dienst thuiszorg 2 Inhoud 1 TEGEMOETKOMING MINDERVALIDEN VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE VOORZORG... 4 1.1 De inkomstenvervangende

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering VSB-01-161222 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Onroerende voorheffing

Onroerende voorheffing Onroerende voorheffing Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord

Nadere informatie

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon

Nadere informatie

Zorgkas LM. Vlaamse Zorgverzekering. Zorgkas

Zorgkas LM. Vlaamse Zorgverzekering. Zorgkas Zorgkas LM Vlaamse Zorgverzekering Zorgkas Wat is de Vlaamse Zorgverzekering? De Vlaamse Zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse Overheid en zorgt ervoor dat er een maandelijkse tegemoetkoming

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

Sociale voordelen en tegemoetkomingen

Sociale voordelen en tegemoetkomingen Sociale voordelen en tegemoetkomingen 1 Colofon Sociale voordelen en tegemoetkomingen is een publicatie van het gemeentebestuur Denderleeuw. Publicatiedatum: mei 2011 Oplage: 3000 exemplaren Teksten: Dienst

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

Algemene inhoud. DEEL 1 Inkomens 1. DEEL 2 Fiscaal 43

Algemene inhoud. DEEL 1 Inkomens 1. DEEL 2 Fiscaal 43 Algemene inhoud DEEL 1 Inkomens 1 1. Overzicht actuele wetgeving 1 2. Inkomen, sociale zekerheid of sociale bijstand 3 3. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap 4 3.1. Toelichting over de regelgeving

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijk Werk

Dienst Maatschappelijk Werk Dienst Maatschappelijk Werk Sociale voordelen en tegemoetkomingen D M W v a n h e t V l a a m s & N e u t r a a l Z i e k e n f o n d s A n t w e r p s e s t r a a t 1 4 5 2 5 0 0 L i e r 03-4 9 1 8 6

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/177 BERAADSLAGING NR. 14/096 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Tel 02/5078727 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming Privacywet Vlaamse Sociale Bescherming In het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming worden er 3 tegemoetkomingen toegekend: de Vlaamse Zorgverzekering het Basisondersteuningsbudget en de tegemoetkoming

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

mobiliteit en vervoer

mobiliteit en vervoer 6 mobiliteit en vervoer mobiliteit en vervoer In een steeds snellere wereld wordt mobiliteit als vanzelfsprekend beschouwd. Mobiliteit is een persoonlijk recht, ongeacht leeftijd, geslacht of economische

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/038 BERAADSLAGING NR 09/028 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

STEUNAANVRAAG. Overleden op: / / In leven (*) Militair Lid Federale Politie

STEUNAANVRAAG. Overleden op: / / In leven (*) Militair Lid Federale Politie Fondation Général Baron de Greef Fondation d utilité publique Stichting Generaal Baron de Greef Stichting van openbaar nut STEUNAANVRAAG Belangrijke opmerking: De stichting doet, door het aanbieden van

Nadere informatie

paarkeerkaart voor personen met een handicap

paarkeerkaart voor personen met een handicap Directie generaal Personen met een handicap Ten dienste van de burger paarkeerkaart voor personen met een handicap Table des matières PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 1. Wat?... 3 2. Waarvoor

Nadere informatie

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon:

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Beste Met

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE Artikel 1 - Principe Binnen de perken van het goedgekeurde budget

Nadere informatie

Nieuwe sociale maatregelen. Adelheid Vanhille 7 november 2013

Nieuwe sociale maatregelen. Adelheid Vanhille 7 november 2013 Nieuwe sociale maatregelen Adelheid Vanhille 7 november 2013 Opbouw Algemeen Waterverkoopreglement Sociale openbare dienstverplichtingen Abnormaal hoog verbruik minnelijke schikking 2 Algemeen waterverkoopreglement

Nadere informatie

Wacheul Magali - HZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1

Wacheul Magali - HZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1 Verhoogde tegemoetkoming (VT) Wettelijke basis Programmawet 27 /12/2006 KB OMNIO 01/04/2007 2 Wat is de verhoogde tegemoetkoming? De verzekerde draagt een kleiner persoonlijk aandeel voor bepaalde prestaties,

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België MOD. 19_Fisc dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze

Nadere informatie

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE Mevrouw, mijnheer, Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: langdurig werkloze

Nadere informatie

Jaargang 2 nummer 4 oktober-november-december 2004

Jaargang 2 nummer 4 oktober-november-december 2004 TIJDSCHRIFT Toelating Gesloten verpakking Gent X nr. BC 6739 België - Belgique PB PP Gent X BC 6739 HZIV-info Jaargang 2 nummer 4 oktober-november-december 2004 Verantwoordelijke uitgever: Joël LIVYNS,

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 augustus worden ingediend bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist TEL 050 530 900 E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014 STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, 2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be www: www.thomasmore.be/stipmechelen AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE

Nadere informatie

Premies en toelagen Zorg en wonen

Premies en toelagen Zorg en wonen Premies en toelagen Zorg en wonen - 2017 Zorg www.rechtenverkenner.be 1. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden - THAB Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan een minimum 65-jarige persoon met een handicap.

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/151218 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

TC/97/36. Gelet op de aanvraag van 26 februari 1997; Gelet op het verslag van de heer Ringelheim. 1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

TC/97/36. Gelet op de aanvraag van 26 februari 1997; Gelet op het verslag van de heer Ringelheim. 1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG TC/97/36 BERAADSLAGING Nr. 97/29 VAN 8 APRIL 1997 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE BESTUURSDIRECTIE VAN DE UITKERINGEN AAN GEHANDICAPTEN (MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU) TOT

Nadere informatie

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen.

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen. MODEL S Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Kinderbijslagfonds vzw, Groenenborgerlaan 16, B-2610 Wilrijk. Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk) of indien u het niet kent uw

Nadere informatie

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax Betreft: Toeslag op de kinderbijslag Mevrouw, mijnheer, Werklozen, gepensioneerden, invaliden, gehandicapten, zieken en eenoudergezinnen kunnen recht

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag

Recht op een toeslag op de kinderbijslag Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT

GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT - 1 - - 2 - De fundamenten van het huidige Belgische beleid voor personen met een handicap dateren van de jaren 60. Men wilde toen personen met een handicap

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER DIENSTVERMELDINGEN (kader voorbehouden voor het Grondbedrijf) Datum van ontvangst : / /20. Toewijzingsnummer :.. Huren : u Type woning:.. Controleer, voor u deze vragenlijst invult,

Nadere informatie

Regelgeving over zorgwonen in GENT

Regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS Regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN Artikel 1 Aard van de premies Binnen de perken van de jaarlijks door de gemeente goedgekeurde kredieten,

Nadere informatie

Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten. Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten EEN ZEKERE TOEKOMST

Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten. Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten EEN ZEKERE TOEKOMST Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten EEN ZEKERE TOEKOMST Wat is de Vlaamse Zorgverzekering? De Vlaamse Zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse Overheid en zorgt ervoor dat er een maandelijkse

Nadere informatie

01. Voetgangers. Straten & pleinen. Voetgangersgebied

01. Voetgangers. Straten & pleinen. Voetgangersgebied 01. Voetgangers Straten & pleinen De Stad Gent wil voor iedereen, ook voor personen met een handicap, een aangenaam en bruisend winkel- wandelcentrum zijn. Daarom werken wij bij elke heraanleg zo veel

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN ZORGTOELAGE Opmerking: vroegere benaming: toelage voor personen met een handicap Voor wie Om in aanmerking te komen voor de zorgtoelage dient de uitkeringsgerechtigde over

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/048 BERAADSLAGING NR 12/039 VAN 5 JUNI 2012, GEWIJZIGD OP 1 APRIL 2014, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie