wijzer plus verzekeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wijzer plus verzekeringen"

Transcriptie

1 wijzer plus verzekeringen

2 kwb Urbain Britsierslaan Brussel Tel. 02/ Kwb-ledenverzekering Hoe sluit je een verzekering af voor een kwb-activiteit? p.4 De waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid p.5 Waarborg rechtsbijstand p.8 Uitbreiding van dekking Toevertrouwd goed De waarborg lichamelijke ongevallen Tarieven eenmalige kwb-activiteiten Falos, kwb in beweging Urbain Britsierslaan Brussel Tel. 02/ Sport verzekeren in kwb Hoe sluit je een sportverzekering af? Administratieve informatie Sportmedische fiches Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) Waarborg Rechtsbijstand (RB) Waarborg Lichamelijke Ongevallen (LO) Tarieven Praktische informatie 2. Wat te doen bij een ongeval? Contactgegevens

3 Kwb organiseert duizenden activiteiten per jaar. Dit houdt zekere risico s in. Organiseren van activiteiten kan materiële of lichamelijke schade met zich meebrengen. Niets nieuws onder de zon. Het is een activiteit die bepaalde onzekerheden met zich meebrengt voor zowel deelnemer als organisator. Daarom stelt elk lid of bestuurslid zich wel eens de vraag of hun handelen binnen de kwb geen onzekerheden inhoudt. Ja dus. Wat kan hiertegen gebeuren? Een verzekering afsluiten. Een verzekering is bij het organiseren van activiteiten geen overbodige luxe. Je kan altijd alles verzekeren maar daar staat dan ook een premie tegenover. Kwb heeft de afweging gemaakt en een verzekeringspolis laten opstellen die de grootste risico s tegen een betaalbare premie aanbiedt. Meer dan 35 jaar ervaring met vragen van kwb-afdelingen heeft de huidige verzekering vorm gegeven. De overheid legt bovendien een aantal voorwaarden op waaraan vrijwilligersverzekeringen en sportverzekeringen moeten voldoen. Onze polissen komen tegemoet aan al deze minimumvoorwaarden en bieden zelfs meer. Maar een verzekering staat niet op zich. Daarnaast is er ook steeds de eigen verantwoordelijkheid voor zijn of haar daden. Ook verzekeringen houden rekening met het gegevens dat je als een goeie huisvader al het mogelijke gedaan hebt om een ongeval te voorkomen. In deze brochure vind je de nodige informatie over de verzekeringen en proberen we op een bevattelijke manier alles toe te lichten. We kunnen echter geen aangepast antwoord geven op elk mogelijk voorkomend ongeval. Wel willen we de principes van de verzekeringen toelichten, de waarborgen en de tarieven. Bij specifieke vragen kun je steeds op het algemeen secretariaat van kwb terecht (02/ ). Onze polis is uitgebreider en in verzekeringstaal. In deze brochure trachten we de belangrijkste zaken mee te geven die je moet weten over de verzekering. Hier en daar dienen we ons te houden aan de specifieke verzekeringstaal. Soms leggen we iets in eigen woorden uit. De polis blijft wel de enige referentie bij het beoordelen van een ongeval. Uitgave september 2012: alle bedragen en tarieven zijn geldig op 1 september Deze brochure blijft dus slechts geldig onder voorbehoud van eventuele wijzigingen binnen de polis. 3.

4 1. De kwb-ledenverzekering 1. Een verzekering afsluiten Hoe sluit je een verzekering af voor een kwb-activiteit? Sinds 1 januari 2010 zit de premie voor kwb-activiteiten inbegrepen in het lidgeld van elk kwb-lid. De verzekering geldt voor de kwb-lidkaarthouder en zijn/haar gezinsleden. Op uitdrukkelijk aangekondigde wervingsactiviteiten zijn de waarborgen ook van toepassing op de kandidaat-leden. Wervingsactiviteiten zijn activiteiten waarbij het kwb-bestuur extra inspanningen doet om deze kandidaat-leden persoonlijk aan te spreken om kwb-lid te worden. Het gaat dus NIET om (grote) kwb-activiteiten waarbij men naar de buitenwereld de kwb en haar imago wil profileren. Massa-activiteiten zijn dus sowieso hiervan uitgesloten. Voor de hiernavolgende activiteiten worden evenwel enkel de volgende personen als verzekerde beschouwd: voor de ruilbeurzen en de tentoonstellingen: de personen die er actief (als exposant of helper/medewerker) aan deelnemen. De bezoekers zijn bijgevolg geen verzekerden. voor activiteiten waarvan de deelnemers niet hoofdzakelijk uit leden van de kwb bestaan (zoals opbrengstactiviteiten) wordt de dekking beperkt tot de personen die er actief (als helper) aan deelnemen. op massamanifestaties (zonder sport): enkel de deelnemende leden en hun gezinsleden. Hoe kan je niet-leden verzekeren? 4. De afdeling kan zijn activiteiten ook verzekeren voor deelname van niet-leden. Hiervoor moet je een formulier eenmalige kwb-activiteiten invullen.

5 Samen met de premiebetaling dient dit 3 dagen vóór aanvang van de activiteit op het algemeen secretariaat aanwezig te zijn. Deze formulieren kan je krijgen op het algemeen secretariaat van kwb. Je geeft per activiteit het aantal deelnemers op om de premie te bepalen. Het zijn dan ook deze deelnemers die verzekerd zijn. 2. Polisvoorwaarden Verzekerde kwb-activiteiten zijn: Activiteiten georganiseerd op nationaal, verbondelijk en plaatselijk vlak: Vergaderingen, gespreksavonden en informatieavonden Lessen praktische school en georganiseerde bezoeken Uitstappen en meerdaagse reizen Gezinsfietstochten of gezinswandelingen De jaarlijkse fietszoektocht Feestelijkheden voor kwb-leden Kinderactiviteiten Ruilbeurzen en tentoonstellingen Het ronddragen van het maandblad of uitnodigingen Een opbrengstactiviteit per jaar: het jaarlijkse bal of het jaarlijkse eetfestijn. Deze opsomming is beschrijvend maar niet beperkend. De niet-vermelde activiteiten zijn evenwel verzekerd voor zover ze geen risicoverhoging betekenen ten opzichte van de vermelde activiteiten. Als er geen amateurtoneelgroep (= kwb-groep die jaarlijks één of meerdere toneelstukken opvoert) bestaat in de kwb-afdeling: toneelopvoeringen en repetities. Als er wel een amateurgroep in de afdeling bestaat, dan verzekeren zij zich best via OpenDoek vzw, Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen, tel: Waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid Wat is BA? Als je per ongeluk schade berokkent aan anderen of aan hun bezit, dan ben je hiervoor burgerrechtelijk aansprakelijk. Als bijvoorbeeld bij het ophangen van een vlag een ladder per ongeluk door een ruit valt, ben je daarvoor burgerlijk aansprakelijk. Met opzet diezelfde ruit breken, valt echter niet onder de burgerlijke aansprakelijkheid. 5.

6 Voor het kwb-bestuur houdt het hier niet op. Zij kunnen ook aansprakelijk gesteld worden voor organisatiefouten. Bijvoorbeeld: bij de afspuitinstallatie van de mountainbikes verstopt het rioolputje en moet een gespecialiseerde firma dit ontstoppen. De waarborg is gericht op het vergoeden van schade die kwb, de bestuursleden en haar aangestelden en de kwb ers toebrengen aan derden en dit krachtens de regels van het Burgerlijk Wetboek. Deze waarborg is automatisch verworven voor de organisatie van alle kwb-activiteiten. Het gaat hier om schade die anderen (derden) hebben geleden en waarvoor de kwb of kwb ers verantwoordelijk zijn. Het gaat dus om schade veroorzaakt door een fout en waartussen een oorzakelijk verband aanwezig is. Dit geldt in volgende omstandigheden: naar aanleiding van kwb-activiteiten op weg van en naar de plaats waar die activiteiten plaatsvinden (interpretatie arbeidsongevallen, dit wil zeggen de meest aangewezen weg en binnen een aanvaardbare tijd) door de gebouwen, installaties en goederen die de kwb voor die activiteiten gebruikt Omschrijving van enkele bijzondere gevallen: Deze verzekering geldt niet voor stoffelijke schade ontstaan door vuur, brand, ontploffing of daardoor ontstane rook, veroorzaakt door of aan een gebouw (met zijn inhoud) waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker is. Deze uitsluiting geldt niet voor de gebouwen (met hun inhoud) die slechts bij gelegenheid gehuurd of gebruikt worden. Hiervoor is tevens de aansprakelijkheid verzekerd voor waterschade en glasbreuk. De schade veroorzaakt door motorrijtuigen (auto s en dergelijke.) is uitgesloten uit deze polis voor wat het risico betreft dat onder toepassing valt van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Verder zijn uitgesloten de klassiekers die altijd uitgesloten zijn: zaken die vallen onder de arbeidsongevallenwet, feiten van grove schuld (dronkenschap, vechtpartijen..), schade die verband houdt met kernreacties enz, aanslagen en arbeidsconflicten. 6. Voeding en dranken Voor voeding en dranken die verstrekt worden ter ondersteuning van de kwb-activiteit wordt dekking verleend in het kader van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Milieuschade en burenhinder De verzekering geldt voor burenhinder (volgens Burgerlijk Wetboek).

7 De verzekering geldt voor milieuschade op voorwaarde dat de schade het gevolg is van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Motorrijtuigen Schade veroorzaakt door motorrijtuigen is uitgesloten (daarvoor geldt de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van het voertuig zelf). De aansprakelijkheid als gewone passagier is echter wel verzekerd. De aansprakelijkheid voor schade door grasmaaiers of andere motorrijtuigen met max. snelheid 15 km/u is verzekerd als die niet in het verkeer worden gebracht. Aansprakelijkheid privé-leven Heeft de verzekerde zelf een persoonlijke verzekering die de aansprakelijkheid privé-leven dekt, dan dient hij bij samenloop bij voorkeur aangifte te doen bij zijn persoonlijke verzekeraar (of eventueel polisnummer en identiteit van de verzekering mee te delen zodat DVV haar dekking kan handhaven en in dat geval het schadegeval beheren). Reddingskosten De reddingskosten zijn onder bepaalde voorwaarden gedekt. Je dient de verzekering op de hoogte te brengen van een reddingsmaatregel (uitgezonderd als er nakend gevaar is of men te laat zou komen). Uitsluitingen BA Een aantal zaken worden niet door de verzekering gedekt. We sommen de belangrijkste op. schade door bestuursfouten schade door luchtvaarttuigen, zeilboten en motorboten schade door rijpaarden en andere dieren dan huisdieren waarvan de verzekerde eigenaar is schade tijdens de jacht alsmede wildschade schade door grove schuld - dronkenschap en alcoholintoxicatie - vechtpartijen schade die verband houdt met kernreacties, radioactiviteit, stralingen, aanslagen, stakingen en lock-outs. De verzekerde waarborgen: Lichamelijke schade: Stoffelijke schade: Al deze opgesomde bedragen zijn gekoppeld aan de index en zonder vrijstelling (franchise). 7.

8 Toevertrouwd goed (Contractuele aansprakelijkheid): Bijkomend is er een schaderegeling voorzien voor schade die veroorzaakt wordt: Aan roerende goederen die toevertrouwd zijn aan de verzekeringsnemer of het bestuur en die door hen ter beschikking worden gesteld aan de verzekerden in het kader van de verzekerde activiteit. Aan gebouwen met hun inhoud, die bij gelegenheid door de verzekeringsnemer gehuurd of gebruikt worden. De periode voor gehuurde goederen is beperkt tot 30 dagen. Deze waarborg geldt niet voor: Aansprakelijkheid in geval van diefstal of verlies. Schade aan toevertrouwde motorvoertuigen (met uitzondering van gemotoriseerde rolstoelen). Goederen die aan de verzekerde zijn toevertrouwd om eraan te werken en die beschadigd werden tijdens hun bewerking of manipulatie. Het bedrag van de vergoeding wordt hier beperkt tot euro per schadegeval. Hier is wel een franchise van 125 voor stoffelijke schade van toepassing. Deze waarborgen zijn geldig voor alle aangesloten kwb-afdelingen. Waarborg rechtsbijstand A. Verweer De waarborg slaat terug op de strafrechtelijke verdediging van de verzekerden als zij vervolgd worden wegens een schadegeval gedekt in de waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid of wegens overtredingen van de wetten en reglementen op de politie van het wegverkeer als voetganger of fietser. B. Verhaal Hier slaat de waarborg terug op het verdedigen van de rechten van de verzekerden om te komen tot een regeling in der minne of te komen tot een gerechtelijke schadevergoeding. De dekking wordt verleend voor schade die een verzekerde lijdt in een hoedanigheid waarin hij dekking zou genieten in de waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid van deze polis, als hij zelf schade aan een derde had veroorzaakt. 8. C. Onvermogen Als de gekende aansprakelijke onvermogend wordt verklaard, na uitputting van alle andere middelen, dan wordt een uitkering voorzien tot max euro met een franchise van 247,89 euro. Dit kan echter alleen in het kader van de waarborg verhaal.

9 D. Strafrechtelijke borgstelling Wanneer naar aanleiding van een gedekt schadegeval onder de waarborg verweer, in het buitenland door de plaatselijke overheden een strafrechtelijke borgstelling wordt geëist, wordt deze als voorschot uitbetaald. Je kan dit best vergelijken met een renteloze lening: je blijft altijd verantwoordelijk voor de terugbetaling. De verzekerde waarborgen (de bedragen volgen de consumptie-index): Verweer en verhaal Minimumdrempel voor de waarborg verhaal 123,95 Onvermogen Strafrechterlijke borgstelling Sport: een speciaal geval! In principe worden sportactiviteiten via de falos-polis verzekerd. We beseffen goed dat een aantal activiteiten randgevallen zijn. Is een Harry Pottertocht bijvoorbeeld een sportieve wandeling of een kinderfeest? Om hieruit te raken hebben wij in de polis inbegrepen dat een aantal activiteiten met eerder een gezinskarakter - die ook sportief van aard zijn - toch binnen deze polis kunnen vallen. Dit hebben we dan ook goed omschreven om alle discussies te vermijden. Volgende activiteiten worden in deze waarborg gezien als sportactiviteiten en vallen dus niet onder de kwb-polis: Alle fietstochten die uitdrukkelijk door hun organisatie zich richten tot fietsers met sportfietsen of uitdrukkelijk geen gezinskarakter vertonen door zich bijvoorbeeld te richten tot een bepaalde groep fietsers uit de ledengroep. Alle wandelingen die zich richten tot een bepaalde groep wandelaars uit de ledengroep. Zo valt een Harry Pottertocht wel onder de kwb- polis, maar niet een kwb-dropping. Alle activiteiten waarbij de deelnemers speciale sportkledij (skipak, bergschoenen, koerspak, duikerspak, kniebeschermers ) moeten dragen, worden uitdrukkelijk uitgesloten en naar de sport verwezen. Alle activiteiten waarbij de afdeling sportinfrastructuur gaat afhuren voor een bepaalde activiteit worden verwezen naar de sport (bv. afhuren van één of meerdere banen in een zwembad, atletiekpiste, sporthal, petanquebaan, enz. ) Alle activiteiten waarbij een lesgever, jury of scheidsrechter wordt ingeschakeld, worden als sportactiviteit beschouwd. Alle activiteiten die zich situeren in het kader van een verbondelijk criterium (wandelen, fietsen, MTB en joggen). Voor deze activiteiten sluit je best een aparte falos-sportverzekering af. Hierover vind je meer informatie verder in dit boekje. 9.

10 De waarborg lichamelijke ongevallen Sinds 01/01/2010 is de waarborg lichamelijke ongevallen automatisch verworven voor de leden, partners en hun inwonende kinderen tijdens kwb-activiteiten (niet voor sport, zie hoger). De premie hiervoor is in het lidgeld begrepen. Daarnaast kan de afdeling ook zijn activiteiten verzekeren voor deelname van niet-leden. Onder ongeval wordt verstaan: een plotse gebeurtenis die een lichamelijk letstel veroorzaakt of het overlijden tot gevolg heeft en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken uitwendig is aan het organisme van de verzekerde. Ten eerste moet er sprake zijn van een plotse gebeurtenis. Een val is bijvoorbeeld een ongeval. Een aanslepende ziekte die tijdens een kwb-activiteit naar boven komt, is dat niet. Ten tweede moet er een lichamelijk letsel zijn of overlijden. Een snijwonde, een gebroken been, bijvoorbeeld is dus een lichamelijk letsel. Ten derde moet de oorzaak uitwendig zijn aan het organisme van de verzekerde. Zo ligt bijvoorbeeld de oorzaak van een hartinfarct tijdens een activiteit aan het inwendig organisme van de verzekerde. Een trap tegen de borst met een gebroken rib tot gevolg heeft een uitwendige oorzaak. De volgende situaties zijn in ieder geval mee inbegrepen: ongevallen tijdens het redden van in gevaar verkerende personen de gevolgen van aanslagen verdrinking en verstikking gevolgen van blikseminslag besmetting of vergiftiging insectensteken of dierenbeten spierletsel tengevolge van een abnormale inspanning A. Overlijden: euro Indien het slachtoffer uiterlijk één jaar na het ongeval overlijdt, wordt de vergoeding uitgekeerd aan de echtgeno(o)t(e) of bij ontstentenis van deze aan de erfgenamen tot de vierde graad. Het verzekerde bedrag wordt vervangen door een tussenkomst in de begrafeniskosten tot max. 750 euro als er geen hoger vermelde begunstigde is of het slachtoffer minder dan 5 jaar is. Het verzekerde bedrag ( 7.500) wordt verminderd met 20% per jaar vanaf de leeftijd vanaf 76 jaar en bedraagt vanaf 80 jaar en ouder euro. 10. B. Blijvende ongeschiktheid: euro De vaststelling van de graad van ongeschiktheid gebeurt op basis van de Officiële Belgische Schaal tot vaststelling van de graad van invaliditeit die van toepassing is

11 op het ogenblik van het ongeval. Er wordt geen rekening gehouden met het uitgeoefende beroep. Voor personen boven de 75 jaar worden de verzekerde bedragen per jaar eveneens met 20% verminderd en boven de 80 jaar is er geen waarborg meer. C. Tijdelijke ongeschiktheid Er is een dagvergoeding van 5,58 euro/dag voorzien (6 dagen per week) en dit vanaf de dag van de aangifte en ten vroegste vanaf de dag van het ongeval tot maximaal 75 weken na het ongeval. De vergoeding is enkel verworven voor zover er verlies van beroepsinkomen is en indien de gekwetste voor het ongeval geen student of werkzoekende was. De vergoeding tijdelijke ongeschiktheid wordt enkel uitgekeerd voor de verzekerden die werkelijk loonverlies hebben geleden en na de eventuele tussenkomst van het RIZIV. Huishoudsters of huishoudmannen met gezinslast hebben recht op vergoeding vanaf de dag volgend op het ongeval, voor zover een derde persoon bezoldigd werd als hulp in het huishouden. D. Behandelingskosten De kosten voor medische behandeling worden vergoed gedurende 75 weken die volgen op de dag van het ongeval. De vergoeding gebeurt volgens het barema Z.I.V., doch na tussenkomst van mutualiteit of ander verzekeringsorganisme. Onder medische behandeling wordt verstaan, elke vorm van verzorging, zowel preventieve als curatieve, die voor het behoud of herstel van de gezondheid nodig is, zoals de geneeskundige hulp, de farmaceutische verstrekkingen, de ziekenhuisverpleging, de revalidatie en de herscholing. Bijkomende waarborg: vanaf 01/01/2009. De kosten voor apotheek - farmaceutische en para-farmaceutische kosten - kosten voor implantaten, prothesen en niet-implanteerbare medische hulpmiddelen, worden niet beperkt tot de barema s van het RIZIV. Voor zover deze kosten buiten of boven het RIZIV-barema vallen, worden ze vergoed ten belope van max euro per verzekerde. Bijkomend zijn verzekerd: de kosten voor de eerste prothesen en orthopedie, maar: 250 euro per kunsttand en tot maximum 1000 euro per slachtoffer per ongeval de kosten voor het vervoer van de gekwetste van de plaats van het ongeval naar de dichtst bijgelegen plaats van verzorging volgens het Rode Kruis. 11.

12 Ook hier gelden enkele uitsluitingen : De verergeringen van de gevolgen van een ongeval wegens voorafbestaande letsels of ziekten. Ongevallen die gebeuren wanneer de verzekerde in staat van dronkenschap of gelijkaardige toestand is. Zelfdoding en de gevolgen ervan. Ongevallen te wijten aan natuurrampen, arbeidsconflicten, kernreacties enz. Ongevallen die voortvloeien uit snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten en -wedstrijden met motorrijtuigen. Ongevallen die vallen onder de arbeidsongevallenwet. 3. Tarieven eenmalige kwb activiteiten (september 2012). 12. verzekerde activiteit (voor deelnemende niet-leden) schijf per 50 deelnemers: vergaderingen theoretische lessen gespreks- en informatieavonden schijf per 25 deelnemers: les praktische school om te knutselen, timmeren, koken, ea. uitstap of reis (voor 1 dag): tot 60 deelnemers per 10 meer schijf per 100 deelnemers: feestelijke kwb-bijeenkomst schijf per 100 deelnemers kinderactiviteiten (tekenen, knutselen, poppenkast, filmvoorstelling, sinterklaasfeest) ruilbeurzen en tentoonstellingen tot maximaal 25 exposanten per 25 exposanten meer per bijkomende dag per 25 exposanten premie per schijf 2,20 5,50 13,00 2,20 9,00 13,00 9,00 3,30 3,30

13 2. Sport verzekeren bij kwb in beweging 1. Jaarverzekering of éénmalige sportverzekering? Hoe een jaarverzekering afsluiten? Indien jouw afdeling regelmatig sport, dan kan je een jaarverzekering voor elke individuele sporter overwegen. Voor langere reeksen is een jaarverzekering vaak interessanter. De jaarverzekering is enkel mogelijk voor kwb-leden en op naam. Afdelingen die een eerste maal een jaarverzekering willen afsluiten, vragen een pakket aan bij het algemeen secretariaat Dit pakket bevat een algemeen inlichtingenblad, een ledenlijst en extra informatie. Kwb-afdelingen die al jaren een sportploeg hebben, krijgen bij het aflopen van het verzekeringsjaar automatisch nieuwe documenten toegestuurd. Afhankelijk van de sport is dit op 31 december (kalenderjaar) of op 30 juni (sportjaar). Let wel op. Deze documenten versturen we naar de sportverantwoordelijke die bij ons gekend is. Wijzigingen kunnen steeds aan het algemeen secretariaat doorgegeven worden. Hoe een éénmalige sportactiviteit verzekeren? Indien je één of een korte reeks sportactiviteiten wil verzekeren kan dit via een formulier eenmalige sportactiviteiten. Deze formulieren kan je op het algemeen secretariaat bekomen. De verzekering is geldig van zodra dit formulier ingevuld en ondertekend binnen is op het algemeen secretariaat en het overeenkomstig bedrag op de rekening is overgeschreven. Wat met sportverantwoordelijken, trainers, scheidsrechters, juryleden? Bij de jaarverzekeringen dienen deze mensen beschouwd te worden als sporter en mee op de lijst van de sporters vermeld te worden. In de voorziene kolom kan je dan invullen of het over een sporter, trainer, scheidsrechter, enz gaat. 13.

14 Bij een eenmalige activiteit dien je bij het bepalen van het aantal deelnemers deze categorieën mee te rekenen als te verzekeren. Als je bijvoorbeeld 100 deelnemers hebt en 10 scheidsrechters, dan dien je 110 mensen te verzekeren. Medewerkers die niet rechtstreeks met de sport in contact komen kan je verzekeren bij de categorie helpers. We denken hier bijvoorbeeld aan mensen die aan de kassa zitten, in de bar staan of de zaal opruimen. Verhouding met kwb-ledenverzekering Sinds 1 januari 2010 is de premie voor kwb-activiteiten inbegrepen in het lidgeld van elk kwb-lid. Sport maakt hier echter geen onderdeel van uit. Voor sportactiviteiten dien je steeds een aparte verzekering af te sluiten. Wat is sport en wat is geen sport? Dit is heel moeilijk vast te leggen. We geven hier geen definitie maar wel een aanwijzing om het verschil tussen een gewone kwbactiviteit en een sportactiviteit te bepalen. 14. In principe worden sportactiviteiten via de kwb in beweging-sportverzekering verzekerd. We beseffen goed dat een aantal activiteiten randgevallen zijn. Is een Harry Pottertocht bijvoorbeeld een sportieve wandeling of een kinderfeest? Om hieruit te raken hebben wij in de polis inbegrepen dat een aantal activiteiten met eerder een gezinskarakter die ook sportief van aard zijn toch binnen de kwbledenpolis vallen. In de kwb-ledenpolis hebben we omschreven wat sportactiviteiten zijn om alle discussies te vermijden. Volgende activiteiten worden in deze waarborg gezien als sportactiviteiten, vallen dus niet onder de kwb-ledenpolis en dienen dus apart als sportactiviteit verzekerd te worden: Alle fietstochten die uitdrukkelijk door hun organisatie zich richten tot fietsers met sportfietsen of uitdrukkelijk geen gezinskarakter vertonen door zich bijvoorbeeld te richten tot een bepaalde groep fietsers uit de ledengroep. Alle wandelingen die zich richten tot een bepaalde groep wandelaars uit de ledengroep. Zo valt een Harry Pottertocht wel onder de kwbpolis, maar een dropping niet. Alle activiteiten waarbij de deelnemers speciale sportkledij (vb. skipak, bergschoenen, koerspak, duikerspak, kniebeschermers, ) moeten dragen. Alle activiteiten waarbij de afdeling sportinfrastructuur gaat afhuren (vb. Afhuren van één of meerdere banen in een zwembad, sporthal, atletiekpiste, petanquebaan ). Alle activiteiten waarbij een lesgever, jury of scheidsrechter wordt ingeschakeld. Alle activiteiten die zich situeren in het kader van een verbondelijk criterium (wandelen, fietsen, MTB en joggen).

15 2. Administratieve informatie bij het invullen van de documenten voor de jaarverzekering sport Attesten subsidies gemeentelijke sportraad/sportdienst Wij kunnen enkel attesten afleveren voor de afdelingen die een jaarverzekering sport bij kwb in beweging hebben. Voor de éénmalige sportactiviteiten geldt het dubbeltje van het aangifteformulier als bewijsmateriaal voor je gemeente. Op de achterkant van dit formulier vind je alle waarborgen van de verzekering. Met dit document kan de gemeente nagaan of we voldoen aan de minimumvoorwaarden opgelegd door de Vlaamse overheid. Falos-sporter is kwb-lid Een belangrijke voorwaarde voor alle regelmatige sporters (= jaarverzekering) om aan de verzekeringsvoorwaarden van DVV te kunnen voldoen is dat zij lid of lid met verminderde bijdrage zijn. Binnen één huisgezin moet er slechts één iemand betalend lid zijn. De andere partner en kinderen worden eveneens als lid beschouwd. Iedereen in een huisgezin die met kwb wil meesporten moet wel apart verzekerd worden. Het kwb-lidmaatschap geldt van 1 januari tot 31 december. De hernieuwing van het lidgeld gebeurt elk jaar vanaf oktober en vóór 15 december. Omdat we met een sportjaar starten vanaf 1 juli is het vaak een beetje lastig om nieuwe sporters in te schrijven. Hierbij moeten ze de jaarverzekering als sporter betalen en meteen ook een half jaar kwb-lidgeld. Een paar maanden later (november) moeten we dan opnieuw bij dezelfde sporter langs om het kwb-lidgeld voor het volgende jaar te vragen. Het lijkt of hij/zij op 4 maanden tijd twee keer lidgeld betaalt. Dit komt vooral voor bij competities die vóór 15 september starten en bij clubs die al vroeger met de trainingen starten. 15.

16 Daarom werkten we een uitzonderingsmaatregel voor nieuwe sporters uit. Nieuwe jaarsporters kunnen vanaf 1 juli ingeschreven worden op de verzekeringslijsten van falos, zonder vermelding van een kwb-lidnummer. Hun verzekering is geregeld net als voor de anderen die wel al lid zijn. Deze personen moeten wel ingeschreven worden als kwb-lid na 16 september en vóór 30 september (via Korpus in de eigen afdeling of via het algemeen secretariaat). Zij betalen op deze wijze kwb-lidgeld voor een aansluiting tot het eind van het volgende kalenderjaar. Op 1 oktober controleert het algemeen falos-secretariaat of alle sporters wel degelijk kwb-leden zijn. Indien dit niet het geval is, is de aansluiting en verzekering van de sporter niet langer geldig. Opgelet! Deze inschrijving mag je niet vóór 16 september in Korpus inbrengen of je krijgt toch een factuur voor een half jaar kwb-lidmaatschap (automatisch via computer-programma). Invullen van de formulieren Bij het invullen van de gegevens op de aansluitingsformulieren vragen wij uitdrukkelijk om het volgende te vermelden: Op het algemeen aanvraagformulier: Plaats en (vaste) data van het sportgebeuren (bv. elke dinsdagavond van 20u tot 21u30 in de Gemeentelijke Sporthal Kanaalzone te Tisselt) Wees ook duidelijk hoeveel sporters je hebt in welke categorie. Op de lijst met de namen van de aangesloten sporters Lidnummer kwb (indien het gaat om een Partner of een Kind van een kwb-lid, gelieve hier dan ook een P of K bij te plaatsen) Alle persoonlijke administratieve gegevens van de sporters (volledige naam en adres - geboortedatum) Sporttak (indien iemand meerdere sporttakken regelmatig beoefent, mag je hier ook twee sporttakken invullen) Statuut: vul ook in of iemand gewoon sporter is, trainer, bestuurslid of scheidsrechter. Mogen wij vragen om de documenten (volledig en correct ingevuld - één exemplaar) terug te sturen naar het algemeen falos-secretariaat vóór de aanvang van de sportactiviteiten. 16.

17 Nieuwe sporters in de loop van het werkjaar Er mogen in de loop van het jaar steeds nieuwe sporters of medewerkers aan de lijst toegevoegd worden. Zij komen niet in de plaats van ontslagnemende sporters. Voor deze nieuwe verzekerden moet bijbetaald worden. Deze nieuwe verzekerden kunnen aangegeven worden op de aanvulling lijst aangeslotenen. Je kan dit ook met een gewone brief of via doen Vervanging van verzekerden is niet toegelaten! Sportmedische fiches In het verzekeringspakket vind je twee sportmedische steekkaarten (voor nieuwe sporters) die je ook mag bij kopiëren. Het is voor de sporter zelf heel belangrijk dat hij die kaart om de 5 jaar vernieuwt. Een onderzoek door de huisarts kan gezondheidsproblemen die voortkomen uit het intensief sporten voorkomen. Voor personen boven de 40 jaar is dit in elk geval meer dan een aanrader. 3. Polisvoorwaarden Verzekerde activiteiten jaaraansluitingen Sportactiviteiten op nationaal, verbondelijk en plaatselijk vlak. Voetbal, minivoetbal, schaatsen (rol/ijs), skateboard/skeeleren, baseball, basketbal, handbal, kaatsen, kajak, korfbal, krachtbal, mountainbike, rijwieltoerisme, roeien, squash, tennis, wipschieten, aerobic, atletiek, badminton, joggen, netbal, tafeltennis, turnen, vissen, volleybal, zwemmen, biljart, bowling, dansen, darts, vogelpik, kegelen, petanque, volksdans, wandelen, yoga Kampioenschappen, competities, vriendschappelijke en andere wedstrijden, tornooien, trainingen, demonstraties Verplaatsingen en reizen (verblijf inbegrepen) ook naar het buitenland Sportpromotionele activiteiten en andere activiteiten (feestmaal, vergaderingen, spelen) Aangesloten jaarsporters die actief deelnemen aan de organisatie van allerlei niet-sportieve activiteiten met publiek (opbrengstactiviteiten, bals, fancyfair ter ondersteuning van de werking) zijn eveneens verzekerd. Het opbouwen en afbreken van de benodigdheden is verzekerd. De voorbereiding van sportactiviteiten (o.a. verkennen van het fietsparkoers, ) is verzekerd. 17.

18 Verzekerde eenmalige sportactiviteiten Eenmalige sportactiviteiten op nationaal, provinciaal en plaatselijk vlak, waarvoor een formulier op voorhand werd opgestuurd naar het algemeen secretariaat. Voetbal, volleybal, basketbal, tafeltennis, badminton, krachtbal, bowling, lopen, schaatsen, skeeleren, netbal, zwemmen, turnen, aerobic, fietsen, wandelen, yoga, dansen, atletiek, minivoetbal, langlauf, zelfverdediging, afvaarten, kanovaren, tennis, volkssporten (zoals petanque en kegelen), korfbal, dropping, mountainbike, omnisport Initiatie speleologie en rotsklimmen enkel onder leiding van een gids Zeevissen enkel onder leiding van een schipper Vissen op vijver en waterlopen Muurklimmen enkel als de klimmuur geplaatst is door een firma én er een verbod is op vrij klimmen. Muurklimmen kan enkel onder begeleiding van een gids. Vanaf het ogenblik dat de verzekeringsaanvraag op het algemeen secretariaat aankomt en de premie betaald is. - Opbouwen en afbreken van de benodigdheden - Voorbereiding van sportactiviteiten (o.a. verkennen van het fietsparkoers) Sportvakanties (het beoefenen van de sport zelf dient reeds verzekerd te zijn door de sportverzekering, de bijpremie geldt voor het vakantiegedeelte) - Sportpromotionele activiteiten - Bijpremie voor helpers bij allerlei niet-sportieve activiteiten waarbij publiek betrokken wordt (opbrengstactiviteiten, bals, fancyfair, ter ondersteuning van de werking). 18.

19 Waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid Lichamelijke schade Stoffelijke schade euro euro Bedragen zijn gekoppeld aan index. Er is geen franchise. Wat is BA? Als je per ongeluk schade berokkent aan anderen of aan hun bezit, dan ben je hiervoor burgerrechtelijk aansprakelijk. Als bijvoorbeeld een sporter per ongeluk een bal door een ruit trapt, is hij daarvoor burgerlijk aansprakelijk. Met opzet een bal door diezelfde ruit schoppen valt niet onder de burgerlijke aansprakelijkheid. Voor het kwb-bestuur houdt het hier niet op. Zij kunnen ook aansprakelijk gesteld worden voor organisatiekosten. Bijvoorbeeld: bij de afspuitinstallatie van de mountainbikes verstopt het rioolputje en moet een gespecialiseerde firma dit ontstoppen. Het gaat om schade die anderen (derden) hebben geleden en waarvoor falos/kwb in beweging verantwoordelijk is. Het gaat om schade veroorzaakt door een fout en waartussen een oorzakelijk verband aanwezig is. Wie is verzekerd? Voor de jaarverzekering: de leden en bestuursleden waarvan de namen vermeld zijn op de naamlijst die samen met een formulier aanvraag jaarverzekering werd opgestuurd naar het algemeen secretariaat. (Bestuur, wedstrijdleiding, trainers, scheidsrechters dienen ook op deze lijst vermeld te worden om verzekerd te zijn) Voor de eenmalige sportactiviteiten: iedere deelnemer (zowel leden als niet-leden) aan de sportactiviteit waarvoor een formulier eenmalige sportactiviteit op voorhand werd opgestuurd naar het algemeen secretariaat en waarvoor op voorhand de premie betaald is. Dit geldt in volgende omstandigheden: naar aanleiding van sportactiviteiten op de weg naar en van de plaats waar de activiteiten plaats vinden (interpretatie arbeidsongevallen) door de gebouwen, installaties en goederen die falos/kwb in beweging voor zijn activiteiten gebruikt 19.

20 Wie is verzekerd? Voor de jaarverzekering: de leden en bestuursleden waarvan de namen vermeld zijn op de naamlijst die samen met een formulier aanvraag jaarverzekering werd opgestuurd naar het algemeen secretariaat. (Bestuur, wedstrijdleiding, trainers, scheidsrechters dienen ook op deze lijst vermeld te worden om verzekerd te zijn) Voor de eenmalige sportactiviteiten: iedere deelnemer (zowel leden als niet-leden) aan de sportactiviteit waarvoor een formulier eenmalige sportactiviteit op voorhand werd opgestuurd naar het algemeen secretariaat en waarvoor op voorhand de premie betaald is. Voeding en dranken Voor voeding en dranken die verstrekt worden ter ondersteuning van de sportactiviteit wordt dekking verleend in het kader van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Milieuschade en burenhinder De verzekering geldt voor burenhinder (volgens Burgerlijk Wetboek). De verzekering geldt voor milieuschade op voorwaarde dat de schade het gevolg is van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Motorrijtuigen Schade veroorzaakt door motorrijtuigen is uitgesloten (daarvoor geldt de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van het voertuig zelf). De aansprakelijkheid als gewone passagier is echter wel verzekerd. De aansprakelijkheid voor schade door grasmaaiers of andere motorrijtuigen met max. snelheid 15 km/u is verzekerd als die niet in het verkeer worden gebracht. 20.

21 Aansprakelijkheid privé-leven Heeft de verzekerde zelf een persoonlijke verzekering die aansprakelijkheid privé-leven dekt, dan dient hij bij samenloop bij voorkeur aangifte te doen bij zijn persoonlijke verzekeraar (of eventueel polisnummer en identiteit van de verzekering mee te delen zodat DVV haar dekking kan handhaven en in dat geval het schadegeval beheren). Reddingskosten De reddingskosten zijn onder bepaalde voorwaarden gedekt. Je dient de verzekering op de hoogte te brengen van een reddingsmaatregel (uitgezonderd als er nakend gevaar is of men te laat zou komen). Uitsluitingen BA Een aantal zaken worden niet door de verzekering gedekt. We sommen de belangrijkste op. schade door luchtvaarttuigen, zeilboten en motorboten schade door rijpaarden en andere dieren dan huisdieren waarvan de verzekerde eigenaar is schade tijdens de jacht alsmede wildschade schade door grove schuld - dronkenschap en alcoholintoxicatie - vechtpartijen schade die verband houdt met kernreacties, radioactiviteit, stralingen, aanslagen, stakingen en lock-outs Uitzonderingen 1. Schade aan gebouwen of hun inhoud Stoffelijke schade door vuur, brand, ontploffing en daardoor ontstane rook, veroorzaakt door of aan een gebouw dat slechts bij gelegenheid gehuurd of gebruikt wordt voor de sportactiviteit is verzekerd. Indien men echter zelf eigenaar, permanent huurder of gebruiker is, geldt de verzekering niet (en moet men een eigen brandpolis afsluiten). Schade die veroorzaakt wordt aan gebouwen met hun inhoud die tijdelijk (max. 30 dagen per jaar) gebruikt of gehuurd worden is verzekerd (vb. met de bal een lamp kapot slaan). Schade ter gelegenheid van reizen die men veroorzaakt aan hotelkamers of gelijkaardige accommodatie is verzekerd. 21.

22 Waarborg: euro per schadegeval en per jaar. Franchise van 10 % van de schade met een minimum van 125 euro en maximum 500 euro. 2. Schade aan toevertrouwde goederen De verzekering geldt voor schade aan de roerende goederen die door derden (anderen) aan de verzekerden werden toevertrouwd om te gebruiken, te huren of te lenen. Waarborg: euro per schadegeval. Deze waarborg geldt niet: indien de verzekerde zelf eigenaar is van de goederen bij diefstal, verlies of verdwijning bij schade aan motorvoertuigen voor goederen die de verzekerde toevertrouwd krijgt om te bewerken of te behandelen Franchise 125 Waarborg Rechtsbijstand Deze service hoort bij de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid. Het kan zijn dat iemand jou burgerlijk aansprakelijk wil stellen, maar dat jij niet akkoord gaat. Het kan ook dat jij iemand anders burgerlijk aansprakelijk wil stellen, maar dat die andere niet akkoord gaat. In zulke gevallen moet een rechter beslissen wie gelijk heeft. De verzekering voorziet dan een advocaat voor jou of betaalt de door jou gekozen advocaat. Verweer De waarborg slaat op de strafrechtelijke verdediging van de verzekerden als zij vervolgd worden wegens schade gedekt in de waarborg BA of wegens overtredingen van de wetten en reglementen op de politie van het wegverkeer als voetganger of fietser. Verhaal De waarborg dekt het verdedigen van de rechten van de verzekerde om te komen tot een regeling in der minne of het bekomen van een gerechtelijke schadevergoeding. 22.

23 Onvermogen Als de gekende aansprakelijke onvermogend wordt verklaard, na uitputting van alle andere middelen, dan wordt een uitkering voorzien tot max euro. Dit kan echter alleen bij de waarborg verhaal. Strafrechtelijke borgstelling Wanneer naar aanleiding van een gedekt schadegeval onder de waarborg verweer, in het buitenland door de plaatselijke overheden een strafrechtelijke borgstelling wordt geëist, wordt deze als voorschot uitbetaald. Je kan dit best vergelijken met een renteloze lening, je blijft altijd verantwoordelijk voor de terugbetaling. De verzekerde waarborgen zijn Verweer (Strafrechterlijke verdediging) Verhaal (Burgerrechtelijke verdediging) Onvermogen Strafrechtelijke borgstelling euro euro euro euro Waarborg lichamelijke ongevallen De sportverzekering verzekert ongevallen. Dat wil zeggen dat medische kosten ten gevolge van een ongeval bij het sporten, behalve natuurlijk het gedeelte dat door het ziekenfonds terugbetaald werd, door de sportverzekering wordt betaald. Wanneer ben je verzekerd? Tijdens sportactiviteiten door falos/kwb in beweging ingericht. Op weg naar en van de sportactiviteit (volgens de arbeidsongevallenwet). Wie bijvoorbeeld eerst nog een café binnenspringt en dan pas naar huis rijdt, is niet verzekerd. Uitzondering jaarsporters in categorie F: wielertoeristen Voor wielertoeristen in categorie F is er naast de gewone jaaraansluiting een bijkomende dekking privé-leven voor ongevallen naar aanleiding van privéfietstochten en individuele fietstrainingen. Deze mensen zijn dus verzekerd voor lichamelijke ongevallen ook als ze gebeuren buiten de gezamenlijke sportactiviteit of fietstocht van falos/kwb. 23.

24 Wat is een ongeval? De definitie van een ongeval bevat drie elementen. Een plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt of het overlijden tot gevolg heeft en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken uitwendig is aan het organisme van de verzekerde. Ten eerste moet er sprake zijn van een plotse gebeurtenis. Een val is bijvoorbeeld een ongeval. Een aanslepende ziekte die tijdens een sportactiviteit naar boven komt, is dat niet. Ten tweede moet er een lichamelijk letsel zijn of overlijden. Een snijwonde, een gebroken been, bijvoorbeeld is dus een lichamelijk letsel. Ten derde moet de oorzaak uitwendig zijn aan het organisme van de verzekerde. Zo ligt bijvoorbeeld de oorzaak van een hartinfarct tijdens een sportactiviteit aan het inwendig organisme van de verzekerde. Een trap tegen de borst met een gebroken rib tot gevolg heeft een uitwendige oorzaak. De volgende situaties zijn in ieder geval mee inbegrepen: ongevallen tijdens het redden van in gevaar verkerende personen de gevolgen van aanslagen verdrinking en verstikking gevolgen van blikseminslag besmetting of vergiftiging insectensteken of dierenbeten spierletsel tengevolge van een abnormale inspanning Wie is verzekerd? Zoals in de burgerlijke aansprakelijkheid (zie hierboven). De juiste medicamenten en behandelingen Het RIZIV heeft een lijst van medicamenten en behandelingen waarvoor de mutualiteiten terugbetalen. In principe worden enkel de medicamenten en behandelingen terugbetaald die op deze lijst voorkomen. De sportverzekering vergoedt de kosten voor de medische behandeling gedurende de 2 jaren die volgen op de dag van het ongeval, maar enkel na de uitputting van de tussenkomst verleend door andere verzekeringsorganismen (mutualiteit, arbeidsongevallen). 24.

25 Er is een vrijstelling van 25 euro op behandelingskosten. Medische behandeling is elke vorm van verzorging, zowel preventief als curatief, die voor het behoud of het herstel van de gezondheid nodig is. Dit zijn: geneeskundige hulp, de farmaceutische verstrekkingen, de ziekenhuisverpleging, de revalidatie en de herscholing. De kosten voor de eerste prothesen en orthopedie, maar hoogstens 250 euro per kunsttand met een maximum van 1000 euro per slachtoffer en per ongeval. Vooral sterk evoluerende behandelingen (zeer nieuwe dingen dus) staan nog niet altijd op de lijst van het RIZIV. Bij de uitbreiding van de polis hebben we wel de kosten voor medicamenten, kosten voor implantaten, prothesen en nietimplanteerbare medische hulpmiddelen niet langer beperkt tot deze RIZIV-lijst. Dit blijft echter beperkt tot maximaal euro per verzekerde voor zover ze buiten het RIZIV-barema vallen. Ook belangrijk om te weten is dat alleen de eerste verplaatsing met de ziekenwagen wordt terugbetaald. Die verplaatsing moet ook gebeuren op de dag van het ongeluk. Als je tijdens een fietstocht opgenomen wordt in een ziekenhuis in bijvoorbeeld Luik, dan is de verplaatsing naar dit ziekenhuis inbegrepen. Als je later per ziekenwagen verhuisd wordt van Luik naar een ziekenhuis dichter bij huis, wordt dat niet meer terugbetaald, tenzij de dokter om medische redenen beslist om je in een ander ziekenhuis te laten opnemen. Het kan namelijk gebeuren dat een bepaalde behandeling maar in één ziekenhuis mogelijk is. Uitsluitingen Bepaalde specifieke zaken zijn niet gedekt door de verzekering: Verergeringen van de gevolgen van een ongeval wegens vooraf bestaande letsels of ziekten Ongevallen die gebeuren bij dronkenschap of alcoholintoxicatie Zelfdoding Opzettelijk veroorzaakt ongeval Natuurrampen Ongevallen veroorzaakt door aanslagen en arbeidsconflicten Kernreacties, radioactiviteit en ioniserende straling Snelheids- of behendigheidsritten met motorvoertuigen. Winstgevende sportbeoefening Ongevallen waarop de arbeidsongevallenwet van toepassing is Ongevallen die het gevolg zijn van het beoefenen van sporten met speciale risico s zoals skiën, sportvliegen, bergsport, waterski, speleologie, duiken met apparaten onder druk, boksen, worstelen, judo, valschermspringen, vuurwapens bij sport, enz Gebruik van luchtvaartuigen 25.

26 Overlijden Als er iemand sterft, ben je via de sportverzekering al verzekerd voor de eventuele medische kosten. Als het slachtoffer binnen de 3 jaar na het ongeval overlijdt, wordt een vergoeding van euro uitgekeerd aan de niet uit de echt gescheiden echtgenoot of aan de erfgenamen tot de vierde graad. Indien deze begunstigden er niet zijn of het slachtoffer jonger is dan 5 jaar, worden enkel de bewijsbare begrafeniskosten uitgekeerd aan de personen die deze kosten ten laste hebben genomen met een maximum van euro. Blijvende ongeschiktheid In geval van blijvend letsel wordt er een invaliditeitsgraad toegekend. Deze toekenning gebeurt door een officiële commissie verbonden aan het RIZIV. Zo kan je bijvoorbeeld 10 % of 50 % invalide worden verklaard. Afhankelijk van die graad krijg je éénmalig een bedrag uitbetaald. Het maximumbedrag is euro. Iemand met 10 % invaliditeit krijgt dus in dit geval euro. Tijdelijke ongeschiktheid Het kan gebeuren dat mensen ten gevolge van een sportongeval tijdelijk niet meer kunnen gaan werken. In zo n geval betaalt de mutualiteit een deel van het brutoloon terug. De verzekering vult aan tot het totale bedrag gelijk is aan het nettoloon van het slachtoffer, maar met een maximum van 5,58 euro (per kalenderdag in zesdagenweek). De verzekering doet deze bijpassing vanaf de 31ste dag en tot 75 weken na het ongeval. Huishoud(st)ers met gezinslast (ook met inwonende ongehuwde kinderen met een eigen inkomen) hebben recht op de vergoeding vanaf de dag volgend op die van het ongeval, voor zover een derde persoon bezoldigd werd als hulp in het huishouden. Indien er inkomensverlies is en geen tegemoetkoming door de mutualiteit (bijvoorbeeld voor zelfstandigen) is dit bedrag 30 euro per kalenderdag, vanaf de dag volgend op de dag van het ongeval en ten hoogste tot 2 jaar na het ongeval. Hierbij wordt rekening gehouden met de graad van arbeidsongeschiktheid. Wie recht heeft op een vergoeding door de wettelijke verzekering tegen arbeidsongevallen, kan geen aanspraak maken op deze vergoeding waarin wordt voorzien door de persoonlijke verzekering. De vergoedingen verminderen als het slachtoffer opnieuw zijn beroep gedeeltelijk kan uitoefenen of wanneer hij geen beroep uitoefent, niet meer verplicht is zijn kamer te houden. Personen boven de 65 jaar zijn voor deze verzekering niet verzekerd. 26.

27 4. Tarieven De verzekeringen worden ingedeeld volgens gedekt risico. Een risico is de kans dat er zich iets voordoet. Zo verzekert een autopolis de kans dat de bestuurder een ongeval veroorzaakt. Om van risico te kunnen spreken zijn er twee voorwaarden. Het dient onzeker te zijn en ongewild. Zo mag je je eigen woning niet met opzet in brand steken. Dat is logisch. Een verzekeringsmaatschappij wil zo nauwkeurig mogelijk weten hoe vaak een bepaald risico zich voordoet. Daarvoor raadpleegt ze statistieken. Zo weet een verzekeringsmaatschappij in het geval van elke specifieke sport hoe groot het risico is dat zich een ongeval voordoet en hoe groot de schade daarbij gemiddeld is. Ze deelt dan de risico s in verschillende categorieën in, afhankelijk van hun omvang en de waarschijnlijkheid dat zich een ongeval voordoet. Voetbal is hierbij dan een gevaarlijker sport dan bijvoorbeeld biljart. Op basis van dit soort statistieken worden de premies berekend. Tarieven Jaarverzekering* *op 01/09/2012 Cat. A Voetbal 22 euro Cat. B Minivoetbal, schaatsen (rol/ijs), skateboard/ 18,5 euro skeeleren Cat. C Baseball, basketbal, handbal, kaatsen, 13 euro kajak, korfbal, krachtbal, mountainbike, rijwieltoerisme, roeien, squash, tennis, wipschieten Cat. D Aerobic, atletiek, badminton, joggen, netbal, 11 euro tafeltennis, turnen, volleybal, zwemmen Cat. E Biljart, bowling, dansen, darts, vogelpik, 9 euro kegelen, petanque, vissen, volksdans, wandelen, yoga Cat. F Wielertoeristen: jaaraansluiting + bijkomende dekking privé-leven = ongevallen overkomen n.a.v. privéfietstochten en individuele fietstrainingen 23 euro Je betaalt de premie van de sport in de overeenkomende categorie. De sporter is dan verzekerd voor alle sporten in deze categorie én in alle lagere categorieën. 27.

28 Tarieven éénmalige sportactiviteiten* *op 01/09/2012 Ploegsporten (Premie per match per ploeg): Basketbal 7,8 Korfbal 8,3 Krachtbal 7,8 Minivoetbal 10,7 Netbal 5,6 Voetbal 23,2 Volleybal 5,6 Bijeenkomsten (Premie per schijf van 10 deelnemers): Aerobic 7 Mountainbike 10 Afvaarten 10 Schaatsen/skeeleren 13,5 Atletiek 7 Tafeltennis 7 Badminton 7 Tennis 10 Bowlen/ Turnen 5,5 petanque 5,5 Verdedigingssport 13,5 Dans 5,5 Vijvervissen 5,5 Dropping 5,5 Wandelen 5,5 Fietsen 10 Zwemmen 7 Kanovaren 10 Omnisport 8 Langlaufen 13,5 (met fietsen/voetbal) Lopen/joggen 7 Omnisport 7 (zonder fietsen/voetbal) Muurklimmen 13,5 Rotsklimmen 13,5 gespecialiseerde gids vereist Speleologie 13,5 Zeevissen 7,0 Tornooien: Minivoetbal Voetbal Volleybal 1,35 per dag en per deelnemer 1,80 per dag en per deelnemer 0,70 per dag en per deelnemer 28. Sportweekend 1,35 per dag en per deelnemer (uitgezonderd voetbal, minivoetbal, volleybal) Bijpremie voor sportvakanties: 5 per dag per schijf van 10 personen. Bijpremie voor helpers niet-leden falos aan niet-sportieve activiteiten: 5 per dag per schijf van 10 personen.

29 Voor activiteiten die zich situeren binnen een criterium zit de verzekeringspremie inbegrepen in het bedrag per deelnemer dat de afdeling aan kwb in beweging betaalt, uitgezonderd indien uitdrukkelijk anders is afgesproken en vermeld in de afsprakennota van het betreffende criterium. 3. Praktische informatie Hoe geef je een ongeval aan? De verzekering bestaat uit verschillende waarborgen: de waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid en de waarborg lichamelijke ongevallen. Daarnaast is er ook de waarborg rechtsbijstand en toevertrouwde goederen. Voor de beoordeling van het ongeval en de mogelijke terugbetaling door de verzekering is het onderscheid tussen de verschillende waarborgen belangrijk. Heel veel sportongevallen zijn lichamelijke ongevallen. Bij kwb in beweging/falos bijvoorbeeld loopt dit op tot 99 %. Voor een lichamelijk ongeval vul je het formulier lichamelijke ongevallen in. Zowel de sportverantwoordelijke als de behandelende geneesheer dienen dit formulier in te vullen. Voor een burgerrechtelijk aansprakelijkheidsongeval (+ rechtsbijstand, + toevertrouwde goederen) moet je het formulier voor BA invullen. De formulieren voor een sportongeval zijn te downloaden van de website (www. falos.be bij downloads) of aan te vragen op het algemeen secretariaat van Falos. De formulieren voor een ongeval onder kwb verzekering zijn te downloaden via bij downloads besturen of aan te vragen op het algemeen secretariaat van kwb. Gebruik steeds het correcte ongevallenformulier: bij een kwb-ongeval polisnummer 11/ bij een sportongeval polisnummer 11/ Ongevalaangiften moeten opgestuurd worden naar kwb, Britsierslaan 5, 1030 Brussel. Krachtbalclubs kunnen hun ongevalaangifte opsturen naar VKBF, Lange Vesting 112, 8200 Brugge. 29.

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

Falos sport. verzekeringen

Falos sport. verzekeringen Falos sport verzekeringen Falos, kwb in beweging Urbain Britsierslaan 5 1030 Brussel Tel. 02/246.52.70 wim.verstraete@falos.be www.falos.be Sport verzekeren in kwb Hoe sluit je een sportverzekering af?

Nadere informatie

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Ethias Powerpoint presentations Verzekeringen die automatisch verworven zijn bij de VBL Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. B.A. 1.102.606 / A 1.102.607 / A L.O. B.A. 1.102.606 / B 1.102.607 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE SCHAAKFEDERATIE

Nadere informatie

Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering

Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering Rubriek 1 - Enkele begrippen Voor het goede begrip volgt nu eerst een verklaring van de belangrijkste termen uit deze polis. 1. Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2154-hb/ng-12/16 Op de verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden van toepassing, alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden 2154-551-03/15.

Nadere informatie

Bijdragevernieuwing. Administratieve richtlijnen voor de bijdragevernieuwing

Bijdragevernieuwing. Administratieve richtlijnen voor de bijdragevernieuwing Bijdragevernieuwing 2012 Administratieve richtlijnen voor de bijdragevernieuwing Inhoudsopgave De ledenbijdrage 2012 3 Werkmateriaal voor de bijdragevernieuwing 2012 4 Lidkaarten 2012 4 Een ledenfiche

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.114.312 / A B.A. 1.114.313 / A R.B. 1.114.313/1 Niet-leden Polissen L.O. 1.114.312 / B B.A. 1.114.313 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE

Nadere informatie

I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING KBC-ONGEVALLENVERZEKERING De KBC-Ongevallenverzekering biedt de verzekerden financiële bescherming wanneer zij het slachtoffer worden van een ongeval. Elke privé-persoon die geen zelfstandige activiteit

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Verenigingen en VZW s Cover

Verenigingen en VZW s Cover Verzekeraar Verzekeringnemer Belfius Insurance NV VLAMO VZW 8 BIJLOKEKAAI 9000 GENT Belangrijke data Begindatum 01 januari 2015 Einddatum 31 december 2015 Jaarvervaldag 1 januari Duurtijd: De polis heeft

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

Lichamelijke schade: maximum per slachtoffer 2.500.000 en 5.000.000 per schadegeval (en dit zonder vrijstelling).

Lichamelijke schade: maximum per slachtoffer 2.500.000 en 5.000.000 per schadegeval (en dit zonder vrijstelling). GSF-SPORTVERZEKERING - POLISNR. 7.159.054.054 De belangen inzake verzekering voor sportongevallen worden waargenomen door het verzekeringskantoor ADMB VANDEVEN nv uit Leuven. De polis werd opgesteld door

Nadere informatie

I N F O R M A T I E P A K K E T C O L L E C T I E V E S P O R T V E R Z E K E R I N G

I N F O R M A T I E P A K K E T C O L L E C T I E V E S P O R T V E R Z E K E R I N G I N F O R M A T I E P A K K E T C O L L E C T I E V E S P O R T V E R Z E K E R I N G 2 0 1 2 VLAAMSE LIGA van BEDRIJFSSPORT vzw Boomgaardstraat 22 B 15 2600 ANTWERPEN tel.: 03/286.07.36 fax : 03/286.07.42

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering lokale groepen

Informatiefiche verzekering lokale groepen Informatiefiche verzekering lokale groepen Als je lid bent van Hujo - dat betekent als je afdracht van 3,00 is gestort (of gratis voor kinderen tot en met het 6 de studiejaar) en je gegevens via de ledenlijst

Nadere informatie

Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk. Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen

Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk. Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen Verzekering vrijwilligerswerk aangeboden via Vlaamse Provincies Korte historiek Het reglement: voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

GSF-SPORTVERZEKERING - POLISNR. 7.159.054.054

GSF-SPORTVERZEKERING - POLISNR. 7.159.054.054 GSF-SPORTVERZEKERING - POLISNR. 7.159.054.054 De belangen inzake verzekering voor sportongevallen worden waargenomen door het verzekeringskantoor ADMB VANDEVEN nv uit Leuven. De polis werd opgesteld door

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.113.634 / A B.A. 1.113.635 / A R.B. 1.113.635 / 1 Niet-leden Polissen L.O. 1.113.634 / B B.A. 1.113.635 / B R.B. 1.113.635 / 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

Wat te doen bij een ongeval?

Wat te doen bij een ongeval? Wat te doen bij een ongeval? 1. Op de plaats van het ongeval. Stap 1: Zorg voor veiligheid Je eerste taak is ervoor te zorgen dat de situatie veilig is. Bekijk het ongeval of de noodsituatie eerst grondig

Nadere informatie

Verenigingen en verzekeringen

Verenigingen en verzekeringen Verenigingen en verzekeringen Verenigingen die nationaal of gewestelijk zijn gestructureerd / Verenigingen die los staan van een koepel Wettelijk verplichte verzekeringen / Niet wettelijk verplichte verzekeringen

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013 VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF Bart Hannes september 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.116.925 / A B.A. 1.116.926 / A Niet-leden Polissen L.O. 1.116.925 / B B.A. 1.116.926 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE BADMINTON LIGA

Nadere informatie

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013 VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN Bart Hannes 23 oktober 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren Verzekeringen I. Burgerlijke

Nadere informatie

Verzekering sport en ontspanning

Verzekering sport en ontspanning Betreft: verzekering leden en niet-leden Bijvoegsel 11 Verlenging met 4 jaar vanaf 01.01.2017 + integratie van polis 11/1521.470 van de niet-leden Verzekeraar Verzekeringen n.v. Verzekeringnemer VLAAMS

Nadere informatie

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website)

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website) WAT VERSTAAT MEN ONDER HET BEGRIP ONGEVAL Onder ongeval wordt verstaan : een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.102.192 / A B.A. 1.102.193 / A C/39.000 Niet-leden Polissen L.O. 1.102.192 / B B.A. 1.102.193 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer REDFED - VLAAMSE

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

Vrijwilligers zitten bij OKRA op rozen

Vrijwilligers zitten bij OKRA op rozen Vrijwilligers zitten bij OKRA op rozen Sinds 1 augustus 2006 is een wet van kracht die de rechten van de vrijwilliger vastlegt, het zogenaamde 'statuut van de vrijwilliger'. Voor grote organisaties die

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 2.113.636 / A B.A. 2.113.637 / A R.B. 2.113.637/1 C/18.700 Niet-leden Polissen L.O. 2.113.636 / B B.A. 2.113.637 / B R.B. 2.113.637/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

bijvoegsel Ethias Prins-Bisschopssingel 73, B-3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20

bijvoegsel Ethias Prins-Bisschopssingel 73, B-3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 bijvoegsel 001 neemt en geeft akte van de wijzigingen aangebracht door dit bijvoegsel dat aan de bovenvermelde oorspronkelijke polis gehecht zal blijven om een enkel en zelfde verzekeringscontract te vormen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING

Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING Welke CLUBactiviteiten komen in aanmerking voor verzekering? Alle activiteiten die als normale activiteit van uw sportclub kunnen worden beschouwd. Worden

Nadere informatie

Voor eigen rekening en voor rekening van VZW Gymevents Zuiderlaan 13 9000 Gent

Voor eigen rekening en voor rekening van VZW Gymevents Zuiderlaan 13 9000 Gent POLIS PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Bijzondere Voorwaarden Polis nr: 2.009.845 uitgave 2003 Polis conform de wet op de landverzekeringsovereenkomst De dwingende bepalingen van

Nadere informatie

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN - 1.113.634 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID - 1.113.635 RECHTSBIJSTAND - 1.113.635/1

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN - 1.113.634 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID - 1.113.635 RECHTSBIJSTAND - 1.113.635/1 P A R A N T E E vzw LICHAMELIJKE ONGEVALLEN - 1.113.634 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID - 1.113.635 RECHTSBIJSTAND - 1.113.635/1 WELKE ZIJN DE VERZEKERDE ACTIVITEITEN? Alle sportdisciplines beheerd en gereglementeerd

Nadere informatie

VERZEKERINGEN VOOR SPORTCLUBS. Kempische Verzekeringskring 22 januari 2008 Eddy Van Den Bosch

VERZEKERINGEN VOOR SPORTCLUBS. Kempische Verzekeringskring 22 januari 2008 Eddy Van Den Bosch VERZEKERINGEN VOOR SPORTCLUBS Kempische Verzekeringskring 22 januari 2008 Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap m.b.t. verzekeringen Clubs aangesloten bij een erkende bond Clubs aangesloten bij een niet-erkende

Nadere informatie

GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw Voor eigen rekening en voor rekening van Gymevents vzw Zuiderlaan 13 9000 Gent

GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw Voor eigen rekening en voor rekening van Gymevents vzw Zuiderlaan 13 9000 Gent POLIS PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Bijzondere Voorwaarden Polis nr: 2.009.845 uitgave 2003 Polis conform de wet op de landverzekeringsovereenkomst De dwingende bepalingen van

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Verzekeringsovereenkomst Polis nr. 99.087.437. Verzekeringsnemer : VERBOND VAN VLAAMSE WATERSPORT VERENIGINGEN vzw Beatrijslaan 25-2050 Antwerpen

Verzekeringsovereenkomst Polis nr. 99.087.437. Verzekeringsnemer : VERBOND VAN VLAAMSE WATERSPORT VERENIGINGEN vzw Beatrijslaan 25-2050 Antwerpen 1 Verzekeringsovereenkomst Polis nr. 99.087.437 Verzekeringsnemer : VERBOND VAN VLAAMSE WATERSPORT VERENIGINGEN vzw Beatrijslaan 25-2050 Antwerpen Ten voordele van : Vlaamse Vereniging voor Watersport

Nadere informatie

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV)

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) verzekert de vrijwilligers die activiteiten organiseren voor HVV de deelnemers aan die activiteiten Inhoud 1.Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid 2.Verzekering

Nadere informatie

Gratis Verzekering Vrijwilligerswerk

Gratis Verzekering Vrijwilligerswerk Gratis Verzekering Vrijwilligerswerk Ben je een vrijwilligersorganisatie in de provincie Antwerpen, uit om het even welke sector, dan kan je bij je provinciebestuur terecht voor een gratis vrijwilligersverzekering.

Nadere informatie

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen Uitgave B Blz. Inhoudstafel A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Wat is het voorwerp van de waarborg? 2 Aan wie wordt hij verleend?

Nadere informatie

De Vlaamse Diabetes Vereniging en haar vrijwilligers, goed verzekerd! Praktisch verzekeringshandboekje

De Vlaamse Diabetes Vereniging en haar vrijwilligers, goed verzekerd! Praktisch verzekeringshandboekje De Vlaamse Diabetes Vereniging en haar vrijwilligers, goed verzekerd! Praktisch verzekeringshandboekje Op 26 september 2012 werd de opleiding De Vlaamse Diabetes Vereniging en haar vrijwilligers, goed

Nadere informatie

I N F O R M A T I E P A K K E T C O L L E C T I E V E S P O R T V E R Z E K E R I N G 01/08/2013 31/07/2014. Polisnummer 45.299.

I N F O R M A T I E P A K K E T C O L L E C T I E V E S P O R T V E R Z E K E R I N G 01/08/2013 31/07/2014. Polisnummer 45.299. I N F O R M A T I E P A K K E T C O L L E C T I E V E S P O R T V E R Z E K E R I N G 01/08/2013 31/07/2014 Polisnummer 45.299.698 VLAAMSE LIGA van BEDRIJFSSPORT vzw 2600 ANTWERPEN Fax. +32 (0)3 286 07

Nadere informatie

INFO LOKAAL. ondersteuning voor de lokale hujo-groepen!

INFO LOKAAL. ondersteuning voor de lokale hujo-groepen! INFO LOKAAL ondersteuning voor de lokale hujo-groepen! Een goeie verzekering voor de lokale groep Een verzekering. Gelukkig heb je die niet altijd nodig, maar wanneer er dan toch een ongeval of ongeluk

Nadere informatie

A R E N A The Name in Sports Insurance

A R E N A The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.115.792 A B.A. 1.115.793 A R.B. 1.115.793/1 L.O. 1.115.792 B B.A. 1.115.793 B R.B. 1.115.793/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.120.317 / A B.A. 1.120.318 / A Code Client: 43.100 Niet-leden Polissen L.O. 1.120.317 / B B.A. 1.120.318 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VVV

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Wilrijk - 9 oktober 2010 Campus Drie Eiken Universiteit Antwerpen Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet

Nadere informatie

Verzekeringen. Koor&Stem vzw. Organisatie voor vocale muziek

Verzekeringen. Koor&Stem vzw. Organisatie voor vocale muziek Verzekeringen Koor&Stem vzw Zirkstraat 36 2000 Antwerpen Telefoon: 03 237 96 43 Fax: 03 248 16 05 E-mail: info@koorenstem.be Website: www.koorenstem.be Verzekeringsdossier 1/5 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 TARIEF GEZINSPOLIS Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 Doelgroep Iedereen die in gezinsverband samenwoont of alleenstaande is. Formules: Gezin Alleenstaande 55+ (indien ze met max. 2 samenwonen) Optie: Onthaalgezin

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

bijvoegsel Ethias Prins-Bisschopssingel 73, B-3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20

bijvoegsel Ethias Prins-Bisschopssingel 73, B-3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Bijvoegsel nr. 001 neemt en geeft akte van de wijzigingen aangebracht door dit bijvoegsel dat aan de bovenvermelde oorspronkelijke polis gehecht zal blijven om een enkel en zelfde verzekeringscontract

Nadere informatie

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs Vragenlijst Beste sporter, trainer, bestuurslid, supporter, Met steun van de Vlaamse overheid biedt Rode Kruis-Vlaanderen 225 sportclubs een opleiding

Nadere informatie

Collectieve Sportverzekering augustus 2013 tot 31 juli 2014

Collectieve Sportverzekering augustus 2013 tot 31 juli 2014 Collectieve Sportverzekering 2013 1 augustus 2013 tot 31 juli 2014 Risicoklassen Voor Basketbal van toepasssing: Klasse 1: voor niet sportbeoefende clubleden Klasse 3: voorspelers en Trainers Wanneer is

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel UW SPORTVERZEKERING Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel De globale context De polis afgesloten door de federatie De statistieken Andere mogelijke verzekeringen

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.113.634 / A B.A. 1.113.635 / A R.B. 1.113.635 / 1 Niet-leden Polissen L.O. 1.113.634 / B B.A. 1.113.635 / B R.B. 1.113.635 / 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN. Bart Hannes oktober 2011

AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN. Bart Hannes oktober 2011 AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN Bart Hannes oktober 2011 1 Verzekeringen I. Burgerlijke aansprakelijkheid II. III. IV. Lichamelijke ongevallen AKTIVIA-polissen Andere risico s 2 I. Burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bijdragevernieuwing. Administratieve richtlijnen voor de bijdragevernieuwing

Bijdragevernieuwing. Administratieve richtlijnen voor de bijdragevernieuwing Bijdragevernieuwing 2013 Administratieve richtlijnen voor de bijdragevernieuwing Inhoudsopgave De ledenbijdrage 2013 3 Werkmateriaal voor de bijdragevernieuwing 2013 4 Lidkaarten 2013 4 Een ledenfiche

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

G O E D V E R Z E K E R D?!?

G O E D V E R Z E K E R D?!? G O E D V E R Z E K E R D?!? GOED VERZEKERD?!? Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële risico hoog

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS 1 SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening van de

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Voor eigen rekening en voor rekening van VZW Gymevents Zuiderlaan 13 9000 Gent

Voor eigen rekening en voor rekening van VZW Gymevents Zuiderlaan 13 9000 Gent POLIS PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Bijzondere Voorwaarden Polis nr: 2.009.845 uitgave 2003 Polis conform de wet op de landverzekeringsovereenkomst De dwingende bepalingen van

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch UW SPORTVERZEKERING Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch De globale context De polis afgesloten door de federatie Andere mogelijke verzekeringen

Nadere informatie

Wat te doen bij een ongeval?

Wat te doen bij een ongeval? Wat te doen bij een ongeval? Voor de collectieve polis renners zijn dat de federatie en haar afdelingen/clubs, de inrichters en aangestelden, vrijwilligers, koersdirecteurs, de vergunninghouders sportbeoefenaars

Nadere informatie

KBC-POLIS PLEZIERVAART

KBC-POLIS PLEZIERVAART KBC-POLIS PLEZIERVAART De verzekering pleziervaart beschermt de verzekerde tegen schade aan en door zijn zeil- of motorboot. De verzekering is bestemd voor pleziervaarders met een zeil- of motorboot. Verzekeringen

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

ONGEVALLENVERZEKERING

ONGEVALLENVERZEKERING Opgelet: de verzekerde persoon mag niet ouder zijn dan 65 jaar bij onderschrijving van de polis. en Er zijn 4 verzekerbare situaties: de verzekering privé-leven de verzekering privé-leven uitgezonderd

Nadere informatie

KBC Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen

KBC Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen KBC Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen Een bedrijf dat nooit te maken krijgt met een ongeval, we komen het niet snel tegen. Een werknemer die tijdens het werk valt, en daardoor een maand thuis zit.

Nadere informatie

Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen

Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen Principes Aansprakelijkheid 1. Wie door zijn fout schade berokkent aan een ander moet deze schade vergoeden De wet

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PAARDENPOLIS AFGQ9 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: De verzekeringnemer die zijn hoofdverblijf heeft in België, en alle

Nadere informatie

Student Travel Insurance

Student Travel Insurance Veelgestelde Vragen Wat wordt er gedekt door SIP? SIP dekt gezondheidszorg, dringende tandartskosten, buitengewone kosten in geval van ongevallen/ziektes zoals repatriëring, aansprakelijkheid, rechtsbijstand,

Nadere informatie

DAS BELGISCHE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.

DAS BELGISCHE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. RECHTSBIIJSTAND D..A..S.. VOOR ODVB-LEDEN De polis Academic van Ethias is een beroepsverzekering voor onderwijzend personeel en dekt naast het hoofstuk I Burgerlijke Aansprakelijkheid, in hoofstuk II Gewelddaden

Nadere informatie

Verzekering (reddings)boten

Verzekering (reddings)boten Verzekering (reddings)boten Elke decretaal erkende sportfederatie, zoals de Vlaamse Reddingsfederatie vzw (RedFed), is verplicht de deelnemende sport-beoefenaars te verzekeren. Dit voor wat betreft de

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.116.440 / A B.A. 1.116.441 / A R.B. 1.116.441/1 Niet-leden Polissen L.O. 1.116.440 / B B.A. 1.116.441 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek artikel 1382

Burgerlijk Wetboek artikel 1382 11. VERZEKERINGEN ------------------------ Burgerlijk Wetboek artikel 1382 «Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan,

Nadere informatie

Reisleiders Vlaanderen info BA-polis - door Carla De Graef t Stadscafé Turnhout donderdag 4 juni 09 18 u

Reisleiders Vlaanderen info BA-polis - door Carla De Graef t Stadscafé Turnhout donderdag 4 juni 09 18 u Reisleiders Vlaanderen info BA-polis - door Carla De Graef t Stadscafé Turnhout donderdag 4 juni 09 18 u Carla De Graef, commercieel medewerker Van Dessel, Begijnenweide 3, 2800 Mechelen - www.vandessel.be

Nadere informatie

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten POLIS PERSOONLIJKE VERZEKERING ALDS9 1 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 1 Omschrijving van de verzekering a Bij een ongeval dat de verzekerde overkomt, waarborgt de verzekeraar: - een vergoeding in

Nadere informatie

Verzekeringen vanaf 1 januari 2013

Verzekeringen vanaf 1 januari 2013 Verzekeringen vanaf 1 januari 2013 Document: Thomas More / Personeelsdienst / Verzekeringen Datum goedkeuring December 2012 Datum herziening Plaats kwaliteitshandboek Redacteur Personeelsdienst Inhoud

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.116.755 / A B.A. 1.116.756 / A R.B. 1.116.756/1 Niet-leden Polissen L.O. 1.116.755 / B B.A. 1.116.756 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer KONINKLIJKE

Nadere informatie

Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD?

Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD? Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD? 1 2 Wat is een vrijwilligersorganisatie? Géén commerciële ondernemingen WEL - rechtspersonen van publiek recht zonder winstoogmerk

Nadere informatie

KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN Een bedrijf dat nooit te maken krijgt met een ongeval, we komen het niet snel tegen. En toch, vroeg of laat gebeurt het ook bij u. Een werknemer die tijdens het

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

NHV (Nederlands Handbal Verbond)

NHV (Nederlands Handbal Verbond) NHV (Nederlands Handbal Verbond) Verzekeringnemer Nederlands Handbal Verbond. Verzekerden Verzekeringnemer, alsmede de verzekerden als opgenomen in clausule AV100-004 Verzekerden NHV. Hoedanigheid Sportbond

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Wegwijs in de nieuwe verzekeringspolis. Infovergadering 24 oktober 2015 De Graanmaat - St-Niklaas Eddy Van Den Bosch

UW SPORTVERZEKERING. Wegwijs in de nieuwe verzekeringspolis. Infovergadering 24 oktober 2015 De Graanmaat - St-Niklaas Eddy Van Den Bosch UW SPORTVERZEKERING Wegwijs in de nieuwe verzekeringspolis Infovergadering 24 oktober 2015 De Graanmaat - St-Niklaas Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet 13.07.2001 Uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers RADIUS w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS 1 VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS De stichting heeft ten behoeve van de vrijwilligers een viertal verzekeringen afgesloten.

Nadere informatie