AGENDAPUNT 6 A/B. Onderwerp: Deelname gebiedscoöperatie O-gen Nummer: Voorstel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDAPUNT 6 A/B. Onderwerp: Deelname gebiedscoöperatie O-gen Nummer: 802395. Voorstel"

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 A/B Onderwerp: Deelname gebiedscoöperatie O-gen Nummer: In D&H: Steller: J. van der Ree Doolaard In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) SKK Afdeling: Watersysteembeheer In AB: Portefeuillehouder: Beugelink Geheim: ja nee Voorstel gelezen de uitnodiging van de gebiedscommissie Gelderse Vallei en de gebiedscommissie Kromme Rijn om lid te worden van de Gebiedscoöperatie O-gen, gelet op het bepaalde in artikel 77 Waterschapswet Stelt het college u voor om: 1. lid te worden van de Gebiedscoöperatie O-gen per 1 mei 2014 onder de ontbindende voorwaarde dat na 2 jaar wordt teruggetreden als uit evaluatie blijkt dat het lidmaatschap geen meerwaarde heeft voor het waterschap; 2. het budget voor de in de exploitatiebegroting opgenomen jaarlijkse bijdrage voor het gebied Utrecht-Oost en Kromme Rijn ( per jaar) te bestemmen voor het lidmaatschap van Gebiedscoöperatie O-gen; 3. hoogheemraad G. Beugelink te mandateren om de verplichtingen met betrekking tot het lidmaatschap aan te gaan en om het waterschap te vertegenwoordigen in de bestuurlijke vergaderingen. Advies commissie BMZ SKK De commissie oordeelt in het algemeen positief over het voorstel. Reactie college op advies commissie Op verzoek van de commissie is een poging gedaan tot het formuleren van evaluatiecriteria. Deze zijn in de voorlaatste alinea onder Inleiding opgenomen. Opheldering wordt gegeven over de leden van de ledenvergadering, het gedisciplineerd toetsen en het salaris van de directeur. (zie onder Inleiding, 3 e en laatste alinea)

2 INLEIDING De afgelopen jaren participeerde HDSR als partner in de gebiedscommissies Kromme Rijn en Heel de Heuvelrug. De activiteiten van de gebiedscommissie Kromme Rijn en Heel de Heuvelrug zijn m.i.v. eind 2012 ondergebracht binnen de organisatie Utrecht-Oost, samen met de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV) te Scherpenzeel. SVGV is per integraal opgegaan in O-gen, een voortzetting van de gebiedscommissies in de vorm van een gebiedscoöperatie. De missie van O-gen, zoals beschreven in het in bijlage 1 bijgevoegde strategische plan luidt:vitaliteit en kwaliteit voor het landelijk gebied in de Gelderse Vallei, Eemland, Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. Het waterschap is, als lid van de voorgangers van deze gebiedscoöperatie per brief d.d. 19 december 2013 uitgenodigd om deel te nemen aan de gebiedscoöperatie als zogenaamd P-lid (overheden en publieke rechtspersonen), waaraan een jaarlijkse bijdrage van is verbonden. Het waterschap koopt geen certificaten en zal evenmin optreden als F-lid (financieel kapitaal). De opbrengst van de participatie in de voorlopers van O-gen was in de afgelopen jaren in concrete zin beperkt: in enkele kleine projecten rond de Kromme Rijn heeft het lidmaatschap van de gebiedscommissie geresulteerd in synergie tussen landschappelijke doelen en waterdoelen. De grote gebiedsgebonden projecten van het waterschap in deze regio (vooral de watergebiedsplannen Langbroekerwetering en Kromme Rijn) zijn gerealiseerd op eigen kracht en met cofinanciering vanuit de provincie, daarbij heeft de gebiedscommissie geen concrete rol van betekenis gespeeld. Los daarvan is de gebiedscoöperatie een belangrijk netwerk in de streek, waarvan 23 gemeenten, 2 provincies en het andere waterschap in deze streek (Vallei & Veluwe) de andere publieke partners zijn. Vallei & Veluwe is enthousiast over de samenwerking in de gebiedscommissie bij Vallei & Veluwe heeft de gebiedscommissie in een aantal gebiedsgebonden projecten wel een rol van betekenis gespeeld. Andere watergebonden gebiedspartijen zoals Rijkswaterstaat en Vitens zijn overigens geen lid van de gebiedscommissie. Deelname aan de gebiedscommissie verplicht naast deze bijdrage verder tot niets, de opbrengst van het lidmaatschap is afhankelijk van de inbreng die het waterschap levert en de mate waarin de doelen van het waterschap koppelbaar zijn aan andere doelen van de partners binnen de gebiedscommissie. Beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk door opzegging, waarbij een opzegtermijn van 9 maanden geldt, na een minimaal lidmaatschap van 2 jaar. Opzegging is derhalve op zijn vroegst mogelijk per medio 2016, waarbij de gebiedscoöperatie wordt uitgenodigd mede de meerwaarde aan te tonen. Vandaar het voorstel om deelname nu voor twee jaar toe te zeggen, en in die periode door evaluatie te bepalen wat de nieuwe opzet voor meerwaarde biedt aan de concrete gebiedsprojecten van het waterschap. Criteria waarop de effectiviteit van het lidmaatschap getoetst zal worden zijn: omvang van het concrete voordeel dat het lidmaatschap geeft aan gebiedsprojecten van het waterschap in termen van tijd (winst op doorlooptijd), geld (doelmatigheid in de uitvoering) en kwaliteit (synergie tussen water- en ruimtelijke doelen) verhouding tussen de inzet van het waterschap in O-gen (uitgedrukt in geld en tijdsbesteding) en de opbrengsten. N.a.v. vragen uit de commissie SKK wordt het volgende opgemerkt. De gedisciplineerde toetsing is een toetsing van de resultaten die plaatsvindt door een auditcommissie, bestaande uit leden van de gebiedsraad (die functioneert als een raad van commissarissen)

3 Het functioneren en de salariëring van de directeur worden beoordeeld en bepaald door een remuratiecommissie bestaande uit leden van de gebiedsraad en voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, de heer J. Wolleswinkel. Namens de waterschappen zit de heer D. Veldhuizen van Waterschap Vallei en Veluwe in deze remuratiecommissie. Om redenen van privacy is het salarisbedrag van de directeur niet in dit - openbare - stuk opgenomen. ARGUMENTEN 1.1 Door deelname continueren we onze positie van partner in de gebiedsontwikkeling in Utrecht-Oost De vooruitzichten komende jaren zijn dat er in dit gebied nog verschillende gebiedsgerichte projecten worden gerealiseerd. Het komende jaar kan voor nieuw op te starten projecten gebruikt worden als toets om te bezien of de nieuwe opzet wel voor de synergie kan zorgen die tot nu toe in deze gebiedsgebonden projecten is uitgebleven. Daarbij is natuurlijk een actieve inbreng vanuit de waterschapsorganisatie in dit netwerk een belangrijke randvoorwaarde. 1.2 Deelname past in de voorbereiding en uitwerking van het GLB in Utrecht-Oost In 2014 en 2015 vindt de introductie en uitwerking plaats van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). In dit proces is een belangrijke rol weggelegd voor gebiedscollectieven waar vraag en aanbod samenkomen. De randvoorwaarden daarvoor worden de komende tijd bepaald. Hierin spelen de coöperaties en andere gebiedscollectieven een cruciale rol. Door lid te worden van O-gen kunnen we vanaf het begin mede de kaders scheppen voor de wijze waarop onze watervragen in de gebiedscontracten kunnen worden opgenomen. Te denken valt aan verschillende KRW-opgaven als de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het treffen van emissiebeperkende maatregelen. Ook voor de communicatie rond deze maatregelen vormt de coöperatie een unieke en efficiënte mogelijkheid, waarbij de deelnemende gebiedspartijen meer als partner kunnen worden benaderd, dan wanneer het waterschap als externe partij optreedt. 1.3 Deelname kan positief bijdragen aan grondstrategische projecten Lidmaatschap van O-gen kan een voorkeurspositie opleveren in projecten waarvoor wij gronden moeten verwerven. Door samenwerking met landbouworganisaties en andere particuliere grondbezitters (landgoederen) kan kavelruil uitkomst bieden en als gezamenlijk project worden opgepakt. Hierdoor kunnen we onze ruimtevragende doelen eerder en met minder inspanningen realiseren. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat het waterschap ook los van de gebiedscoöperatie tot een dergelijke overeenkomst kan komen, maar dat kost meer inspanningen. Bovendien zijn parallelsporen in grondverwerving contraproductief en geven het risico tegen elkaar uitgespeeld te worden. RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN Het waterbeheerplan kent een belangrijke rol toe aan de contacten bij initiatieven van derden en bij gebiedsgerichte planprocessen zoals de Agenda Vitaal Platteland en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In deze rol en de ontwikkelingen rond het GLB past de deelname aan O-gen. FINANCIËLE CONSEQUENTIES De kosten voor het lidmaatschap van O-gen bedragen Deze kosten liggen ruim lager dan de kosten die voorheen werden betaald aan de voorlopers van O-gen. De kosten zijn gedekt in de exploitatiebegroting. KANTTEKENINGEN UITVOERING Na positieve besluitvorming zal de deelname aan O-gen vorm krijgen door bestuurlijke vertegenwoordiging in de gebiedsraad en ambtelijke vertegenwoordiging in het overleg binnen de uitvoeringsorganisatie. Vanuit het waterschap zal de inbreng gericht zijn op zowel de voorbereidingen voor het GLB als een aantal concrete gebiedsgebonden projecten waarvan wij meerwaarde verwachten bij een koppeling aan doelen van O-gen

4 COMMUNICATIE Indien besloten wordt tot deelname zal de strekking van het genomen besluit inclusief de door het waterschap gemaakte overweging inclusief randvoorwaarden worden meegedeeld per brief aan O-gen. Tevens zal hiervan melding worden gedaan aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht (conform artikel 23 reglement HDSR 2008). BIJLAGE(N) nee ja, namelijk DM , Uitnodiging deelname aan Gebiedscoöperatie O-gen en strategisch plan TER INZAGE nee ja, namelijk Dijkgraaf en hoogheemraden, dijkgraaf, P.J.M. Poelmann secretaris-directeur J. Goedhart

5 Bestuur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Postbus GJ Houten oo KROMME Het buiten van Utrecht! Documentongegevens Jriefnummei Ingii-ko'VïïVi Afd./hfhfi".d Kopie 'CC 2ÜML.2\ A,.-.,-ivui ende yccirvon;. Opattrkintji ri Datum: 19 december 2013 Parsaf Kenmerk: Geachte leden van het bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Het werkgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is onderdeel van De Kromme Rijnstreek en de Utrechtse Heuvelrug. Sinds jaren werkt het Hoogheemraadschap samen met andere Kromme Rijn partners, zoals gemeenten, maatschappelijke organisaties en betrokken ondernemers en burgers aan de ontwikkeling van dit buitengebied. De afgelopen jaren zijn veel projecten ten uitvoer gekomen. De visie en ambitie van dit gebiedsprogramma is nog steeds van kracht. Om ook de komende jaren met kracht de uitvoering hiervan door te zetten en verder mogelijk te maken, nodig ik u uit om lid te worden van de Gebiedscoöperatie O-gen. Met dit lidmaatschap van deze gebiedscoöperatie kan de samenwerking worden gecontinueerd en wordt er ook ingespeeld op de veranderende omstandigheden. De gebiedscoöperatie speelt in op de ontwikkeling om meer verantwoordelijkheid bij ondernemers en burgers te leggen. Daarmee verbindt zij via haar leden het publiek-kapitaal met het maatschappelijk- en sociaal-economische kapitaal van het gebied. Door lid te worden van deze coöperatie kunnen overheidspartijen, zoals de gemeente Houten, met ambities maar ook met minder beschikbare financiële middelen hun doelstellingen realiseren door samen te werken met andere leden. Naast de specifieke samenwerking in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug geeft Gebiedscoöperatie O-gen ook de mogelijkheid om de krachten te bundelen in Utrecht Oost. Het werkgebied van de coöperatie beslaat, naast Kromme Rijn en Heuvelrug, ook Eemland en Gelderse Vallei. Hierdoor ontstaan schaalvoordelen om kennis te ontwikkelen en te benutten, efficiency voordelen om de algemene kosten te beheersen en gezamenlijke kracht om bijvoorbeeld nieuwe programma's vanuit Europa voor Leader en Plattelandsontwikkeling (POP) het komend jaar naar het gebied te krijgen. Vanuit onze contacten met het Hoogheemraadschap is duidelijk geworden dat het Hoogheemraadschap zich op dit moment niet voor meerdere jaren vast wenst te leggen. De statuten van de Gebiedscoöperatie maken dit mogelijk (opzegtermijn 9 maanden). Ons voorstel is daarom dat u dit aangeeft in uw besluit. Daarmee kunt u volwaardig meedoen en in de loop van 2014 een besluit nemen over de eventuele structurele betrokkenheid.

6 Namens de gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug en de gebiedscommissie Kromme Rijn nodig ik u van harte uit om ook lid te worden. Graag zien wij uw antwoord in een brief voor als reactie op deze brief tegemoet. Hoogachtend, Gebiedscoöperatie

7 ADHESIE VERKLARING OPRICHTING GEBIEDSCOÖPERATIE O-GEN -GEI.: Hierbij geven wij, leden van de Gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug, aan positief te staan tegenover en ingestemd te hebben met de oprichting van Gebiedscoöperatie O-gen. Wij scharen ons achter de missie en visie van de Gebiedscoöperatie O-gen Oit geeft goed weer hoe wij de samenwerking binnen de Gebiedscoöperatie vorm willen geven en welke ambities we hierbij hebben. Door deze coöperatievorm zorgen we voor continuïteit in de uitvoering. Het doorontwikkelen van Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV) in Gebiedscoöperatie O-gen zet immers een langjarige samenwerking in de regio voort die zich op diverse fronten heeft bewezen in de Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug, Kromme Rijnstreek en Arkemheen-Eemland. Wij zijn er van overtuigd dat deze manier van samenwerken past binnen onze huidige samenwerking en datde toekomstige opgaven in de regio zo efficiënt en krachtig kunnen worden uitgevoerd, In de vergadering van 12 juli jl. zijn wij allen akkoord gegaan met de voorgenomen oprichting en op 20 september hebben wij de statuten vastgesteld. Wij hebben de intentie om op 1 januari 2014 de Gebiedscoöperatie O-gen op te starten met zoveel mogelijk leden. Wij rekenen er op dat uw organisatie positief is over de op te richten Gebiedscoöperatie en gaat deelnemen. Scherpenzeel, l oktober 2013 A.J.M. van Beek Wethouder Gemeente Leusden Leusden J.A.C. Hogenboom Directeur NMU natuur en milieu F utrecht F W.H. van Beuningen Particuliei' Landgoedeigenaar PartiCuiiei Grondbezir A. de Kruijf Wethouder Gemeente Bornevetd \ Barneveld i G Boon Directievoorzatei Rabobank Woudenberg Lunteren Rabobank J. Overeem Agrarisch ondernemer LTO 1 A.J. Ditewig Wethouder gemeente De Bilt DE BILT Directeur Stichting Het Gelders Landschoo 9 Geldersch landschap Oldersche KjatMtan W.G. van de Fliert Agramch ondei nemer D.J. Veldhuizen Heemraad Waterschap Vallei en Veluwe vallei. veluwe f z M. van de Groep Burgemeester Gemeente Bun schoten Spakenburg H Veldhuizen Voorn tte' LTO Ut/echt LTO NOORD > T J.f Wolleswinkel Voorzittei Stichting Vernieuwing Geiderse Vatiei PROJtCTBUREAU f SVGV, Nationaal Park Th.E.M. Wijte ^ Utrechtse Heuvelrug Voorzitter deelgebiedscommissie Heel de Heuvelrug

8 Strategisch plan Gebiedscoöperatie O-gen 30 september 2013

9 Colofon Titel Strategisch plan Gebiedscoöperatie O-gen Datum 30 september 2013 Omschrijving Dit plan beschrijft de opzet van de gebiedscoöperatie O-gen. Bestuurlijke werkgroep : Frederik van Beuningen, Melis van de Groep, Aart de Kruijf, Henk Veldhuizen, Jan Wolleswinkel (allen Gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug) Projectteam projectbureau ; Gerard van Santen, Brendan McCarthy, Susan Claessens Foto omslag : create.boomerang.nl, Kraanvogeltje

10 Inhoud 1 Wat is de Gebiedscoöperatie O-gen? De missie: vitaliteit en kwaliteit landelijk gebied Visie (2020): dé gebiedontwikkelende organisatie in de regio Strategisch inhoudelijk kader Startpositie 5 2 De gebiedscoöperatie als vorm Wat is een coöperatie? Organogram Gebiedscoöperatie O-gen De gebiedscoöperatie O-gen als koepel 8 3 Gebiedscoöperatie O-gen: van, voor en door leden Activiteiten van de Gebiedscoöperatie O-gen Van, voor en door de leden Lid worden en opzeggen Leren van en in de gebiedscoöperatie Gebiedscoöperatie gedachte doorvertaald in de huisstijl 10 4 Kosten en ledenvoordeel Kosten lidmaatschap Ledenvoordeel Bijdragen aan activiteiten 11 Bijlagen: 1. Ledengroepen 2. Tarieven lidmaatschapskosten P-leden Strategisch plan gebiedscoöperatie O-gen

11 Strategisch plan Gebiedscoöperatie O-gen

12 1 Wat is de Gebiedscoöperatie O-gen? 1.1 De missie: vitaliteit en kwaliteit landelijk gebied O-gen is de gebiedscoöperatie die staat voor de vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied in de Gelderse Vallei, Eemland, Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. De gebiedscoöperatie mobiliseert daartoe expertise in integrale gebiedsontwikkeling en stimuleert co-creatie tussen de leden. De gebiedscoöperatie realiseert haar doel op een ondernemende werkwijze, zowel voor de gebiedscoöperatie zelf als voor alle leden. We werken voor en met de leden: partijen in het landelijk gebied zoals overheden, maatschappelijke organisaties, terreineigenaren, ondernemers en particulieren die willen samenwerken met andere partners aan gebiedsontwikkeling. De gebiedscoöperatie organiseert deze samenwerking en sluit daartoe overeenkomsten met haar leden. Activiteiten van de coöperatie ontstaan vanuit drie motieven: Samen: samenwerking en/of solidariteit in de regio is nodig Goed: een kwalitatief hoogwaardig product is gewenst Goedkoop; in het coöperatief verband ontstaan efficiencyvoordelen De gebiedscoöperatie werkt vanuit de volgende uitgangspunten: Passie voor de regio: de regio is ons lief en we zetten ons in voor de versterking van onze regio. We willen het beste uit onze regio halen. Van, voor en door de leden: de gebiedscoöperatie is een echte samenwerkingsvorm waarbij uitgangspunten zijn: solidariteit, wederkerigheid, co-creatie en ledenvoordeel. Activiteiten worden uitgevoerd met de leden die daar belang bij hebben. Kennis delen en vasthouden: de gebiedscoöperatie wil de kennis die er is onder leden benutten en versterken. Leden helpen elkaar bij kennisvragen. Kennisinstellingen worden uitgenodigd lid te worden van de gebiedscoöperatie. Zoveel mogelijk activiteiten worden door de leden en de organisatie zelf uitgevoerd. Daarmee wordt de kennisontwikkeling geborgd binnen (de leden van) de gebiedscoöperatie. Samen dragen en uitdragen: samen werken betekent samen activiteiten dragen en uitdragen. Hierbij hechten alle partijen belang aan eenduidigheid in communicatie en herkenbaarheid van afzender(s). De gebiedscoöperatie is - en draagt graag - de paraplu boven projecten; alle samenwerkende partners werken onder deze paraplu. De leden van de gebiedscoöperatie werken dit samen uit. Integraal: we zijn ons voortdurend bewust van de verschillende belangen die in de omgeving spelen. We bezien de projecten altijd in hun brede maatschappelijke context. 'At cost': voor de verdeling van de kosten en baten wordt het 'at cost principe' gehanteerd. Het leidend beginsel is dat er gewerkt wordt vanuit het kostendekkingbeginsel (in tegenstelling tot marktconform) en dat het lid waarvoor de kosten worden gemaakt, ook de kosten draagt. Toekenning van aanspraken van de leden op een eventueel exploitatie- of liguidatieoverschot gebeurt op basis van het proportionaliteitsbeginsel: naar rato van de omvang van het door het individuele lid met de coöperatie onderhouden zakelijk verkeer. Ondernemend en resultaatgericht: de gebiedscoöperatie realiseert haar doelen door ondernemerschap en heeft een eigenstandige financiële positie. We denken en werken vanuit de uitvoering van activiteiten en projecten. Projecten moeten concrete resultaten opleveren. Strategisch plan Gebiedscoöperatie O-gen

13 Trendsettend: binnen de context van de regio zijn wij trendsettend. We zijn alert op ontwikkelingen om ons heen. Dat betekent soms trendsettend op het schaalniveau van de regio, maar soms ook dat van Nederland of de EU. Flexibel: O-gen is alert op ontwikkelingen en is in staat daarin mee te bewegen. 1.2 Visie (2020): dé gebiedontwikkelende organisatie in de regio Het landelijk gebied van de Gelderse Vallei, Eemland, Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijn staat voortdurend voor nieuwe uitdagingen en knelpunten. Door teruglopende overheidsmiddelen is zelfredzaamheid in de regio geboden. De gebiedspartners - publieke partijen, maatschappelijke organisaties en ondernemers - willen samen werken aan deze uitdagingen in de coöperatie O-gen. Gebiedscoöperatie O-gen is dé gebledsontwikkelende organisatie in de regio. O-gen is de onafhankelijke plaats van gebiedsontwikkeling en bundelt de kracht van alle gebiedspartijen in de regio. O-gen is van het gebied en kent het klappen van de zweep. O-gen opereert als een trendsettende onderneming op het vlak van gebiedsontwikkeling, (mede) gebiedsbeheer en cocreatie. Om daar te komen werken we aan de volgende kernkwaliteiten: Verbinder tussen belangen: het is ons vak om te zoeken naar verbindingen tussen partijen en belangen en kansen te verzilveren. Expert in integrale gebiedsontwikkeling: we beschikken over (toegang tot) state of the art kennis en vaardigheden m.b.t. integrale gebiedsontwikkeling. Ondernemend en professioneel: we werken zakelijk en afrekenbaar en zijn voortdurend op zoek naar succesvolle oplossingen. Resultaatgerichtheid voor leden en klanten: onze opdrachtgever mag van ons het beste product verwachten. Producten zijn altijd op maat. Dansen tussen de schalen: gebiedsgericht werken vereist van ons om op verschillende schaalniveaus te werken en tussen deze schaalniveaus te wisselen. Daarmee zijn wij in staat om belanghebbenden op hun manier aan te spreken, te committeren en te leveren. 1.3 Strategisch inhoudelijk kader Gebiedscoöperatie O-gen komt voort uit een traditie van gebiedsgericht werken, waarbij de combinatie van strategische plannen met daadwerkelijke uitvoering een gouden combinatie is gebleken. Het strategisch inhoudelijk kader bouwt dan ook voort op bestaande kaders. Daarbij streeft de gebiedscoöperatie naar maatwerk en eigen identiteit binnen een veelzijdige regio van Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug, Kromme Rijnstreek en Eemland. Dat betekent dat ieder deelgebied zijn eigen kwaliteiten en kaders behoudt en versterkt. Als uitwerking van de centrale missie en visie omarmt de gebiedscoöperatie de volgende strategische kaders als basis voor het handelen van de coöperatie: De Kracht en Pracht van het Kromme Rijngebied Beheer- en Inrichtingplan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 2003 Ontwikkel- en beheerplan uitbreiding Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Visie Heel de Heuvelrug Reconstructieplan Gelderse Vallei / Utrecht Oost (2005) en actualisatie (2011) Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland Open en Vitaal Gebiedsvisie Grebbelinie Boven Water Strategische agenda Regio FoodValley (2011) Akkoord van Utrecht (juni 2011) Gebiedsprogramma Vallei en Heuvelrug Strategisch plan Gebiedscoöperatie O-gen

14 Dit is het huidige kader. We zien ook dat de wereld om ons heen continu verandert. Dat vraagt de komende jaren aanpassing van de (onderdelen) van deze kaders, die we aan de hand van de Adviesagenda van de Gebiedscommissies meenemen. De activiteiten die de leden willen ondernemen, passen binnen dit strategisch inhoudelijk kader en worden bij voldoende financiering uitgevoerd. Onderwerpen die buiten dit inhoudelijk kader vallen worden aan de leden voorgelegd, via de zogeheten Gebiedsraad. 1.4 Startpositie Ontwikkelingen in het landelijk gebied vragen per definitie om een goed samenspel van verschillende partijen. Vooral in tijden van crisis waarin organisaties elkaar steeds meer nodig hebben, doelen van individuele organisaties aan elkaar moeten worden gekoppeld en geldstromen, ideeën en enthousiasme op een slimme wijze aan elkaar moeten worden gekoppeld om projecten uitgevoerd te krijgen. Dat is de reden om de gebiedscoöperatie op te richten. De gebiedscoöperatie bindt deze veelheid aan overheden, maatschappelijke organisaties, terreineigenaren, burgers en bedrijven aan elkaar en zorgt ervoor dat zij efficiënt en effectief met elkaar aan de slag kunnen. De gebiedscoöperatie is continu scherp op het uitvoeren van activiteiten en projecten. Zij doet dat vanuit een lange traditie van samenwerken en uitvoeren, gericht op de ontwikkeling van een vitaal landelijk gebied. O-gen ontstaat vanuit het projectbureau Vallei en Heuvelrug, een fusieorganisatie tussen de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV), Programmabureau Heel de Heuvelrug en Streekhuis Kromme Rijn. De bestuurlijke gremia voor deze uitvoeringsorganisaties zijn anno 2013 de gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug en de gebiedscommissie Kromme Rijn. De Gebiedscoöperatie bouwt daarmee verder op een situatie waarin de uitvoeringsorganisatie naar grote tevredenheid bij haar partners in de regio (gemeenten, waterbeheerders, terreineigenaren, maatschappelijke organisaties, bedrijven, provincies) opereert. De Gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug en de Gebiedscommissie Kromme Rijn zal onder de Gebiedscoöperatie O-gen voortbestaan als adviescommissies voor Gedeputeerde Staten van Utrecht (artikel 82 van de Provinciewet, gevraagd en ongevraagd). De gebiedscoöperatie zal een personele unie vormen met deze gebiedscommissie via de zogeheten Gebiedsraad (zie 2.2). Ook voor alle andere publieke en private organisaties die in de regio actief zijn kan de Gebiedsraad een adviserende functie hebben. Vanuit deze uitgangspositie is de opdrachtenportefeuille van de Gebiedscoöperatie O-gen bij de oprichting van de gebiedscoöperatie voor een belangrijk deel al gevuld. Vanuit het gebiedsprogramma wordt gewerkt aan het versterken van de economische structuur van de regio - onder meer in de landbouw, het realiseren van natuur, recreatieve netwerken, het geleiden van gebiedsontwikkelingen, het beter bereikbaar en beleefbaar maken van de Grebbelinie, Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, het verbeteren van de leefbaarheid in het landelijk gebied, et cetera. Het gebiedsprogramma bestaat momenteel uit opdrachten vanuit de provincie Utrecht en de Regio FoodValley en projecten voor en met diverse andere opdrachtgevers en -nemers. Hiermee is (in combinatie met binnenkomende lidmaatschapsgelden en projectsubsidies) de financiële startpositie van de gebiedscoöperatie naar verwachting gewaarborgd tot Strategisch plan Gebiedscoöperatie O-gen

15 De gebiedscoöperatie als vorm 2.1 Wat is een coöperatie? De coöperatie is een samenwerkingsvorm. Het is een onderneming meteen achterban (leden). De coöperatie is een rechtspersoon, vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Het is een not-for-profit organisatie, een onderneming waarin efficiency wordt nagestreefd. De organisatie streeft naar meerwaarde voor de leden. Een coöperatie brengt sociale verantwoordelijkheid en eigen belang bij elkaar. De coöperatie is van en voor haar leden. In principe zijn alle leden gelijk (one man - one voice), maar de mate van financiële betrokkenheid en wederkerigheid kan verschillen. De leden financieren de coöperatie, de leden zijn daarmee tevens aandeelhouders. De statuten kunnen echter ook bepalen dat de activiteiten van de coöperatie gericht mogen zijn op niet-leden. De leden zljn zelfde baas over de coöperatie. De ledenraad is dan ook het hoogste gezag binnen de coöperatie. Voor de vorm van de coöperatie is gekozen omdat deze het beste aansluit bij de organisatieontwikkeling die gewenst is; gericht op samenwerken, gericht op ondernemerschap, gericht op efficiency. De coöperatie heeft deze onderdelen vanuit zichzelf in zich. Dit maakt de coöperatievorm dermate geschikt, dat hij prevaleert boven andere rechtsvormen. Coöperaties oud en nieuw Geld is schaars, de vanzelfsprekendheid ontbreekt, het op eigen kracht doen lukt niet en de opgave staat (er is noodzaak om iets te doen). Deze omstandigheden waren vroeger de reden om voor boeren een coöperatie op te starten. De bekende voorbeelden hiervan zijn de Raffeisenbank (Rabobank) en de zuivelcoöperaties. Ook in deze tijd zijn coöperaties actueel: de druk om samen te werken neemt toe en de coöperatie geeft de mogelijkheid om de ontwikkelingen in eigen hand te houden. Op dit moment bestaan in Nederland ongeveer coöperaties. Bekende voorbeelden zijn de Rabobank, Friesland Campina, Greenery, Coöp supermarkten, Bedrijfsverzorgingsdienst AB Oost, maar ook PGGM, zorgcoöperaties en energiecoöperaties. Tal van nieuwe coöperaties worden op dit moment weer opgericht, geld is immers schaars. 2.2 Organogram Gebiedscoöperatie O-gen Leden zijn zowel rechtspersonen als natuurlijke personen. Onderscheid wordt gemaakt tussen vier typen leden die elk hun eigen specifieke inbreng hebben; a) Publiek kapitaal (P-leden): overheden en publieke rechtspersonen (provincies, gemeenten, waterschappen, samenwerkingsverbanden tussen overheden); b) Maatschappelijk kapitaal (M-leden): maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen die actief zijn met het landelijk gebied van het werkgebied van de gebiedscoöperatie; c) Sociaal/economisch of gebiedskapitaal (G-leden): ondernemers, private grondeigenaren en burgers met betrokkenheid tot de doelen van de gebiedscoöperatie; d) Financieel kapitaal (F-leden); rechtspersonen of natuurlijke personen die werken vanuit de doelstelling om te beleggen, investeren of participeren in de vermogensvoorziening van ondernemingen en de doelstellingen van de gebiedscoöperatie ondersteunen. De P, M, en G-leden zijn vertegenwoordigd in de Raad van Beheer Gebiedsontwikkeling, de Gebiedsraad. De leden (indien nodig in de vorm van een algemene ledenvergadering) bepalen wie hen vertegenwoordigt in de Gebiedsraad. Deze stelt het inhoudelijk en financieel kader vast. Strategisch plan Gebiedscoöperatie O-gen

16 bewaakt de voortgang ervan en benoemt en ontslaat de bestuurder/directeur. De D-leden hebben geen stem in de Gebiedsraad, hun inbreng wordt via het bestuur geregeld. Regelmatig wordt een Algemene Ledenvergadering georganiseerd, wanneer de statuten dit voorschrijven. Ook vergroot de algemene ledenvergadering de betrokkenheid bij de coöperatie. De organisatie van de Gebiedscoöperatie is als volgt; P-leden M-leden Gleden F-leden Onafhankelijk voorzitter Gebiedsraad Leden commissies Bestuur/ directeur T Uitvoeringsorganisatie De gebiedscoöperatie O-gen is een coöperatie UA. De leden zijn uitgesloten van aansprakelijkheid. Eventuele tekorten van de gebiedscoöperatie kunnen niet ten laste van de leden komen. De gebiedscoöperatie is een eigen rechtspersoon. Zij heeft een eigen aansprakelijkheid en zal zorg moeten dragen voor een eigen weerstandsvermogen met voldoende omvang. De Gebiedsraad heeft een onafhankelijk voorzitter. Deze roept de leden van de Gebiedsraad bijeen en heeft ook direct toegang tot de directeur/bestuurder. De Gebiedsraad werkt met een aantal commissies. Dit is een aantal vaste commissies, maar er kunnen ook ad-hoc commissies worden ingesteld. De benoeming van deze commissies gebeurt door de Gebiedsraad zelf. Deelnemers aan deze commissies kunnen leden van de Gebiedsraad zijn, leden van de gebiedscoöperatie en waar nodig experts van buiten. De vaste commissies zijn: Remuneratiecommissie: uitkering van vergoedingen voor bewezen diensten, beloningsbeleid van de directie. Financiële commissie; begrotingen, financiering, voorbereiden jaarrekeningen, uitkering dividend. Strategisch plan Gebiedscoöperatie O-gen

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Samen verder werken aan de Delta

Samen verder werken aan de Delta Samen verder werken aan de Delta De governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014 Februari 2014 Rotterdam Auteurs Dr. Arwin van Buuren, Universitair Hoofddocent Bestuurskunde, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO Toolkit Goed bestuur Fonds PGO Voorwoord Na het symposium Versterking van het Bestuur in Slot Zeist in 2005 is gebleken dat er bij de door het Fonds PGO gesubsidieerde organisaties behoefte bestaat aan

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag. Datum 19 januari 2015

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag. Datum 19 januari 2015 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag Raad voor het openbaar bestuur Korte Voorhout

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Coöperaties voor en door burgers

Coöperaties voor en door burgers Kennisdossier 9: Coöperaties voor en door burgers Een nieuwe vorm van belangenbehartiging door actieve burgers mei 2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Wat zijn coöperaties?... 4 2. Achtergronden van

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Op weg naar een IKC 1

Op weg naar een IKC 1 Op weg naar een IKC 1 Inhoudsopgave Inleiding Om de ontwikkeling van brede scholen in het primair- en voortgezet onderwijs te stimuleren, richtte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Nadere informatie

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Handreiking integriteit van politiek Handreiking ambtsdragers integriteit bij gemeenten, van politieke provincies ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Met modelgedragscode

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie