AGENDAPUNT 6 A/B. Onderwerp: Deelname gebiedscoöperatie O-gen Nummer: Voorstel

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDAPUNT 6 A/B. Onderwerp: Deelname gebiedscoöperatie O-gen Nummer: 802395. Voorstel"

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 A/B Onderwerp: Deelname gebiedscoöperatie O-gen Nummer: In D&H: Steller: J. van der Ree Doolaard In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) SKK Afdeling: Watersysteembeheer In AB: Portefeuillehouder: Beugelink Geheim: ja nee Voorstel gelezen de uitnodiging van de gebiedscommissie Gelderse Vallei en de gebiedscommissie Kromme Rijn om lid te worden van de Gebiedscoöperatie O-gen, gelet op het bepaalde in artikel 77 Waterschapswet Stelt het college u voor om: 1. lid te worden van de Gebiedscoöperatie O-gen per 1 mei 2014 onder de ontbindende voorwaarde dat na 2 jaar wordt teruggetreden als uit evaluatie blijkt dat het lidmaatschap geen meerwaarde heeft voor het waterschap; 2. het budget voor de in de exploitatiebegroting opgenomen jaarlijkse bijdrage voor het gebied Utrecht-Oost en Kromme Rijn ( per jaar) te bestemmen voor het lidmaatschap van Gebiedscoöperatie O-gen; 3. hoogheemraad G. Beugelink te mandateren om de verplichtingen met betrekking tot het lidmaatschap aan te gaan en om het waterschap te vertegenwoordigen in de bestuurlijke vergaderingen. Advies commissie BMZ SKK De commissie oordeelt in het algemeen positief over het voorstel. Reactie college op advies commissie Op verzoek van de commissie is een poging gedaan tot het formuleren van evaluatiecriteria. Deze zijn in de voorlaatste alinea onder Inleiding opgenomen. Opheldering wordt gegeven over de leden van de ledenvergadering, het gedisciplineerd toetsen en het salaris van de directeur. (zie onder Inleiding, 3 e en laatste alinea)

2 INLEIDING De afgelopen jaren participeerde HDSR als partner in de gebiedscommissies Kromme Rijn en Heel de Heuvelrug. De activiteiten van de gebiedscommissie Kromme Rijn en Heel de Heuvelrug zijn m.i.v. eind 2012 ondergebracht binnen de organisatie Utrecht-Oost, samen met de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV) te Scherpenzeel. SVGV is per integraal opgegaan in O-gen, een voortzetting van de gebiedscommissies in de vorm van een gebiedscoöperatie. De missie van O-gen, zoals beschreven in het in bijlage 1 bijgevoegde strategische plan luidt:vitaliteit en kwaliteit voor het landelijk gebied in de Gelderse Vallei, Eemland, Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. Het waterschap is, als lid van de voorgangers van deze gebiedscoöperatie per brief d.d. 19 december 2013 uitgenodigd om deel te nemen aan de gebiedscoöperatie als zogenaamd P-lid (overheden en publieke rechtspersonen), waaraan een jaarlijkse bijdrage van is verbonden. Het waterschap koopt geen certificaten en zal evenmin optreden als F-lid (financieel kapitaal). De opbrengst van de participatie in de voorlopers van O-gen was in de afgelopen jaren in concrete zin beperkt: in enkele kleine projecten rond de Kromme Rijn heeft het lidmaatschap van de gebiedscommissie geresulteerd in synergie tussen landschappelijke doelen en waterdoelen. De grote gebiedsgebonden projecten van het waterschap in deze regio (vooral de watergebiedsplannen Langbroekerwetering en Kromme Rijn) zijn gerealiseerd op eigen kracht en met cofinanciering vanuit de provincie, daarbij heeft de gebiedscommissie geen concrete rol van betekenis gespeeld. Los daarvan is de gebiedscoöperatie een belangrijk netwerk in de streek, waarvan 23 gemeenten, 2 provincies en het andere waterschap in deze streek (Vallei & Veluwe) de andere publieke partners zijn. Vallei & Veluwe is enthousiast over de samenwerking in de gebiedscommissie bij Vallei & Veluwe heeft de gebiedscommissie in een aantal gebiedsgebonden projecten wel een rol van betekenis gespeeld. Andere watergebonden gebiedspartijen zoals Rijkswaterstaat en Vitens zijn overigens geen lid van de gebiedscommissie. Deelname aan de gebiedscommissie verplicht naast deze bijdrage verder tot niets, de opbrengst van het lidmaatschap is afhankelijk van de inbreng die het waterschap levert en de mate waarin de doelen van het waterschap koppelbaar zijn aan andere doelen van de partners binnen de gebiedscommissie. Beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk door opzegging, waarbij een opzegtermijn van 9 maanden geldt, na een minimaal lidmaatschap van 2 jaar. Opzegging is derhalve op zijn vroegst mogelijk per medio 2016, waarbij de gebiedscoöperatie wordt uitgenodigd mede de meerwaarde aan te tonen. Vandaar het voorstel om deelname nu voor twee jaar toe te zeggen, en in die periode door evaluatie te bepalen wat de nieuwe opzet voor meerwaarde biedt aan de concrete gebiedsprojecten van het waterschap. Criteria waarop de effectiviteit van het lidmaatschap getoetst zal worden zijn: omvang van het concrete voordeel dat het lidmaatschap geeft aan gebiedsprojecten van het waterschap in termen van tijd (winst op doorlooptijd), geld (doelmatigheid in de uitvoering) en kwaliteit (synergie tussen water- en ruimtelijke doelen) verhouding tussen de inzet van het waterschap in O-gen (uitgedrukt in geld en tijdsbesteding) en de opbrengsten. N.a.v. vragen uit de commissie SKK wordt het volgende opgemerkt. De gedisciplineerde toetsing is een toetsing van de resultaten die plaatsvindt door een auditcommissie, bestaande uit leden van de gebiedsraad (die functioneert als een raad van commissarissen)

3 Het functioneren en de salariëring van de directeur worden beoordeeld en bepaald door een remuratiecommissie bestaande uit leden van de gebiedsraad en voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, de heer J. Wolleswinkel. Namens de waterschappen zit de heer D. Veldhuizen van Waterschap Vallei en Veluwe in deze remuratiecommissie. Om redenen van privacy is het salarisbedrag van de directeur niet in dit - openbare - stuk opgenomen. ARGUMENTEN 1.1 Door deelname continueren we onze positie van partner in de gebiedsontwikkeling in Utrecht-Oost De vooruitzichten komende jaren zijn dat er in dit gebied nog verschillende gebiedsgerichte projecten worden gerealiseerd. Het komende jaar kan voor nieuw op te starten projecten gebruikt worden als toets om te bezien of de nieuwe opzet wel voor de synergie kan zorgen die tot nu toe in deze gebiedsgebonden projecten is uitgebleven. Daarbij is natuurlijk een actieve inbreng vanuit de waterschapsorganisatie in dit netwerk een belangrijke randvoorwaarde. 1.2 Deelname past in de voorbereiding en uitwerking van het GLB in Utrecht-Oost In 2014 en 2015 vindt de introductie en uitwerking plaats van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). In dit proces is een belangrijke rol weggelegd voor gebiedscollectieven waar vraag en aanbod samenkomen. De randvoorwaarden daarvoor worden de komende tijd bepaald. Hierin spelen de coöperaties en andere gebiedscollectieven een cruciale rol. Door lid te worden van O-gen kunnen we vanaf het begin mede de kaders scheppen voor de wijze waarop onze watervragen in de gebiedscontracten kunnen worden opgenomen. Te denken valt aan verschillende KRW-opgaven als de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het treffen van emissiebeperkende maatregelen. Ook voor de communicatie rond deze maatregelen vormt de coöperatie een unieke en efficiënte mogelijkheid, waarbij de deelnemende gebiedspartijen meer als partner kunnen worden benaderd, dan wanneer het waterschap als externe partij optreedt. 1.3 Deelname kan positief bijdragen aan grondstrategische projecten Lidmaatschap van O-gen kan een voorkeurspositie opleveren in projecten waarvoor wij gronden moeten verwerven. Door samenwerking met landbouworganisaties en andere particuliere grondbezitters (landgoederen) kan kavelruil uitkomst bieden en als gezamenlijk project worden opgepakt. Hierdoor kunnen we onze ruimtevragende doelen eerder en met minder inspanningen realiseren. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat het waterschap ook los van de gebiedscoöperatie tot een dergelijke overeenkomst kan komen, maar dat kost meer inspanningen. Bovendien zijn parallelsporen in grondverwerving contraproductief en geven het risico tegen elkaar uitgespeeld te worden. RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN Het waterbeheerplan kent een belangrijke rol toe aan de contacten bij initiatieven van derden en bij gebiedsgerichte planprocessen zoals de Agenda Vitaal Platteland en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In deze rol en de ontwikkelingen rond het GLB past de deelname aan O-gen. FINANCIËLE CONSEQUENTIES De kosten voor het lidmaatschap van O-gen bedragen Deze kosten liggen ruim lager dan de kosten die voorheen werden betaald aan de voorlopers van O-gen. De kosten zijn gedekt in de exploitatiebegroting. KANTTEKENINGEN UITVOERING Na positieve besluitvorming zal de deelname aan O-gen vorm krijgen door bestuurlijke vertegenwoordiging in de gebiedsraad en ambtelijke vertegenwoordiging in het overleg binnen de uitvoeringsorganisatie. Vanuit het waterschap zal de inbreng gericht zijn op zowel de voorbereidingen voor het GLB als een aantal concrete gebiedsgebonden projecten waarvan wij meerwaarde verwachten bij een koppeling aan doelen van O-gen

4 COMMUNICATIE Indien besloten wordt tot deelname zal de strekking van het genomen besluit inclusief de door het waterschap gemaakte overweging inclusief randvoorwaarden worden meegedeeld per brief aan O-gen. Tevens zal hiervan melding worden gedaan aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht (conform artikel 23 reglement HDSR 2008). BIJLAGE(N) nee ja, namelijk DM , Uitnodiging deelname aan Gebiedscoöperatie O-gen en strategisch plan TER INZAGE nee ja, namelijk Dijkgraaf en hoogheemraden, dijkgraaf, P.J.M. Poelmann secretaris-directeur J. Goedhart

5 Bestuur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Postbus GJ Houten oo KROMME Het buiten van Utrecht! Documentongegevens Jriefnummei Ingii-ko'VïïVi Afd./hfhfi".d Kopie 'CC 2ÜML.2\ A,.-.,-ivui ende yccirvon;. Opattrkintji ri Datum: 19 december 2013 Parsaf Kenmerk: Geachte leden van het bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Het werkgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is onderdeel van De Kromme Rijnstreek en de Utrechtse Heuvelrug. Sinds jaren werkt het Hoogheemraadschap samen met andere Kromme Rijn partners, zoals gemeenten, maatschappelijke organisaties en betrokken ondernemers en burgers aan de ontwikkeling van dit buitengebied. De afgelopen jaren zijn veel projecten ten uitvoer gekomen. De visie en ambitie van dit gebiedsprogramma is nog steeds van kracht. Om ook de komende jaren met kracht de uitvoering hiervan door te zetten en verder mogelijk te maken, nodig ik u uit om lid te worden van de Gebiedscoöperatie O-gen. Met dit lidmaatschap van deze gebiedscoöperatie kan de samenwerking worden gecontinueerd en wordt er ook ingespeeld op de veranderende omstandigheden. De gebiedscoöperatie speelt in op de ontwikkeling om meer verantwoordelijkheid bij ondernemers en burgers te leggen. Daarmee verbindt zij via haar leden het publiek-kapitaal met het maatschappelijk- en sociaal-economische kapitaal van het gebied. Door lid te worden van deze coöperatie kunnen overheidspartijen, zoals de gemeente Houten, met ambities maar ook met minder beschikbare financiële middelen hun doelstellingen realiseren door samen te werken met andere leden. Naast de specifieke samenwerking in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug geeft Gebiedscoöperatie O-gen ook de mogelijkheid om de krachten te bundelen in Utrecht Oost. Het werkgebied van de coöperatie beslaat, naast Kromme Rijn en Heuvelrug, ook Eemland en Gelderse Vallei. Hierdoor ontstaan schaalvoordelen om kennis te ontwikkelen en te benutten, efficiency voordelen om de algemene kosten te beheersen en gezamenlijke kracht om bijvoorbeeld nieuwe programma's vanuit Europa voor Leader en Plattelandsontwikkeling (POP) het komend jaar naar het gebied te krijgen. Vanuit onze contacten met het Hoogheemraadschap is duidelijk geworden dat het Hoogheemraadschap zich op dit moment niet voor meerdere jaren vast wenst te leggen. De statuten van de Gebiedscoöperatie maken dit mogelijk (opzegtermijn 9 maanden). Ons voorstel is daarom dat u dit aangeeft in uw besluit. Daarmee kunt u volwaardig meedoen en in de loop van 2014 een besluit nemen over de eventuele structurele betrokkenheid.

6 Namens de gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug en de gebiedscommissie Kromme Rijn nodig ik u van harte uit om ook lid te worden. Graag zien wij uw antwoord in een brief voor als reactie op deze brief tegemoet. Hoogachtend, Gebiedscoöperatie

7 ADHESIE VERKLARING OPRICHTING GEBIEDSCOÖPERATIE O-GEN -GEI.: Hierbij geven wij, leden van de Gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug, aan positief te staan tegenover en ingestemd te hebben met de oprichting van Gebiedscoöperatie O-gen. Wij scharen ons achter de missie en visie van de Gebiedscoöperatie O-gen Oit geeft goed weer hoe wij de samenwerking binnen de Gebiedscoöperatie vorm willen geven en welke ambities we hierbij hebben. Door deze coöperatievorm zorgen we voor continuïteit in de uitvoering. Het doorontwikkelen van Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV) in Gebiedscoöperatie O-gen zet immers een langjarige samenwerking in de regio voort die zich op diverse fronten heeft bewezen in de Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug, Kromme Rijnstreek en Arkemheen-Eemland. Wij zijn er van overtuigd dat deze manier van samenwerken past binnen onze huidige samenwerking en datde toekomstige opgaven in de regio zo efficiënt en krachtig kunnen worden uitgevoerd, In de vergadering van 12 juli jl. zijn wij allen akkoord gegaan met de voorgenomen oprichting en op 20 september hebben wij de statuten vastgesteld. Wij hebben de intentie om op 1 januari 2014 de Gebiedscoöperatie O-gen op te starten met zoveel mogelijk leden. Wij rekenen er op dat uw organisatie positief is over de op te richten Gebiedscoöperatie en gaat deelnemen. Scherpenzeel, l oktober 2013 A.J.M. van Beek Wethouder Gemeente Leusden Leusden J.A.C. Hogenboom Directeur NMU natuur en milieu F utrecht F W.H. van Beuningen Particuliei' Landgoedeigenaar PartiCuiiei Grondbezir A. de Kruijf Wethouder Gemeente Bornevetd \ Barneveld i G Boon Directievoorzatei Rabobank Woudenberg Lunteren Rabobank J. Overeem Agrarisch ondernemer LTO 1 A.J. Ditewig Wethouder gemeente De Bilt DE BILT Directeur Stichting Het Gelders Landschoo 9 Geldersch landschap Oldersche KjatMtan W.G. van de Fliert Agramch ondei nemer D.J. Veldhuizen Heemraad Waterschap Vallei en Veluwe vallei. veluwe f z M. van de Groep Burgemeester Gemeente Bun schoten Spakenburg H Veldhuizen Voorn tte' LTO Ut/echt LTO NOORD > T J.f Wolleswinkel Voorzittei Stichting Vernieuwing Geiderse Vatiei PROJtCTBUREAU f SVGV, Nationaal Park Th.E.M. Wijte ^ Utrechtse Heuvelrug Voorzitter deelgebiedscommissie Heel de Heuvelrug

8 Strategisch plan Gebiedscoöperatie O-gen 30 september 2013

9 Colofon Titel Strategisch plan Gebiedscoöperatie O-gen Datum 30 september 2013 Omschrijving Dit plan beschrijft de opzet van de gebiedscoöperatie O-gen. Bestuurlijke werkgroep : Frederik van Beuningen, Melis van de Groep, Aart de Kruijf, Henk Veldhuizen, Jan Wolleswinkel (allen Gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug) Projectteam projectbureau ; Gerard van Santen, Brendan McCarthy, Susan Claessens Foto omslag : create.boomerang.nl, Kraanvogeltje

10 Inhoud 1 Wat is de Gebiedscoöperatie O-gen? De missie: vitaliteit en kwaliteit landelijk gebied Visie (2020): dé gebiedontwikkelende organisatie in de regio Strategisch inhoudelijk kader Startpositie 5 2 De gebiedscoöperatie als vorm Wat is een coöperatie? Organogram Gebiedscoöperatie O-gen De gebiedscoöperatie O-gen als koepel 8 3 Gebiedscoöperatie O-gen: van, voor en door leden Activiteiten van de Gebiedscoöperatie O-gen Van, voor en door de leden Lid worden en opzeggen Leren van en in de gebiedscoöperatie Gebiedscoöperatie gedachte doorvertaald in de huisstijl 10 4 Kosten en ledenvoordeel Kosten lidmaatschap Ledenvoordeel Bijdragen aan activiteiten 11 Bijlagen: 1. Ledengroepen 2. Tarieven lidmaatschapskosten P-leden Strategisch plan gebiedscoöperatie O-gen

11 Strategisch plan Gebiedscoöperatie O-gen

12 1 Wat is de Gebiedscoöperatie O-gen? 1.1 De missie: vitaliteit en kwaliteit landelijk gebied O-gen is de gebiedscoöperatie die staat voor de vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied in de Gelderse Vallei, Eemland, Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. De gebiedscoöperatie mobiliseert daartoe expertise in integrale gebiedsontwikkeling en stimuleert co-creatie tussen de leden. De gebiedscoöperatie realiseert haar doel op een ondernemende werkwijze, zowel voor de gebiedscoöperatie zelf als voor alle leden. We werken voor en met de leden: partijen in het landelijk gebied zoals overheden, maatschappelijke organisaties, terreineigenaren, ondernemers en particulieren die willen samenwerken met andere partners aan gebiedsontwikkeling. De gebiedscoöperatie organiseert deze samenwerking en sluit daartoe overeenkomsten met haar leden. Activiteiten van de coöperatie ontstaan vanuit drie motieven: Samen: samenwerking en/of solidariteit in de regio is nodig Goed: een kwalitatief hoogwaardig product is gewenst Goedkoop; in het coöperatief verband ontstaan efficiencyvoordelen De gebiedscoöperatie werkt vanuit de volgende uitgangspunten: Passie voor de regio: de regio is ons lief en we zetten ons in voor de versterking van onze regio. We willen het beste uit onze regio halen. Van, voor en door de leden: de gebiedscoöperatie is een echte samenwerkingsvorm waarbij uitgangspunten zijn: solidariteit, wederkerigheid, co-creatie en ledenvoordeel. Activiteiten worden uitgevoerd met de leden die daar belang bij hebben. Kennis delen en vasthouden: de gebiedscoöperatie wil de kennis die er is onder leden benutten en versterken. Leden helpen elkaar bij kennisvragen. Kennisinstellingen worden uitgenodigd lid te worden van de gebiedscoöperatie. Zoveel mogelijk activiteiten worden door de leden en de organisatie zelf uitgevoerd. Daarmee wordt de kennisontwikkeling geborgd binnen (de leden van) de gebiedscoöperatie. Samen dragen en uitdragen: samen werken betekent samen activiteiten dragen en uitdragen. Hierbij hechten alle partijen belang aan eenduidigheid in communicatie en herkenbaarheid van afzender(s). De gebiedscoöperatie is - en draagt graag - de paraplu boven projecten; alle samenwerkende partners werken onder deze paraplu. De leden van de gebiedscoöperatie werken dit samen uit. Integraal: we zijn ons voortdurend bewust van de verschillende belangen die in de omgeving spelen. We bezien de projecten altijd in hun brede maatschappelijke context. 'At cost': voor de verdeling van de kosten en baten wordt het 'at cost principe' gehanteerd. Het leidend beginsel is dat er gewerkt wordt vanuit het kostendekkingbeginsel (in tegenstelling tot marktconform) en dat het lid waarvoor de kosten worden gemaakt, ook de kosten draagt. Toekenning van aanspraken van de leden op een eventueel exploitatie- of liguidatieoverschot gebeurt op basis van het proportionaliteitsbeginsel: naar rato van de omvang van het door het individuele lid met de coöperatie onderhouden zakelijk verkeer. Ondernemend en resultaatgericht: de gebiedscoöperatie realiseert haar doelen door ondernemerschap en heeft een eigenstandige financiële positie. We denken en werken vanuit de uitvoering van activiteiten en projecten. Projecten moeten concrete resultaten opleveren. Strategisch plan Gebiedscoöperatie O-gen

13 Trendsettend: binnen de context van de regio zijn wij trendsettend. We zijn alert op ontwikkelingen om ons heen. Dat betekent soms trendsettend op het schaalniveau van de regio, maar soms ook dat van Nederland of de EU. Flexibel: O-gen is alert op ontwikkelingen en is in staat daarin mee te bewegen. 1.2 Visie (2020): dé gebiedontwikkelende organisatie in de regio Het landelijk gebied van de Gelderse Vallei, Eemland, Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijn staat voortdurend voor nieuwe uitdagingen en knelpunten. Door teruglopende overheidsmiddelen is zelfredzaamheid in de regio geboden. De gebiedspartners - publieke partijen, maatschappelijke organisaties en ondernemers - willen samen werken aan deze uitdagingen in de coöperatie O-gen. Gebiedscoöperatie O-gen is dé gebledsontwikkelende organisatie in de regio. O-gen is de onafhankelijke plaats van gebiedsontwikkeling en bundelt de kracht van alle gebiedspartijen in de regio. O-gen is van het gebied en kent het klappen van de zweep. O-gen opereert als een trendsettende onderneming op het vlak van gebiedsontwikkeling, (mede) gebiedsbeheer en cocreatie. Om daar te komen werken we aan de volgende kernkwaliteiten: Verbinder tussen belangen: het is ons vak om te zoeken naar verbindingen tussen partijen en belangen en kansen te verzilveren. Expert in integrale gebiedsontwikkeling: we beschikken over (toegang tot) state of the art kennis en vaardigheden m.b.t. integrale gebiedsontwikkeling. Ondernemend en professioneel: we werken zakelijk en afrekenbaar en zijn voortdurend op zoek naar succesvolle oplossingen. Resultaatgerichtheid voor leden en klanten: onze opdrachtgever mag van ons het beste product verwachten. Producten zijn altijd op maat. Dansen tussen de schalen: gebiedsgericht werken vereist van ons om op verschillende schaalniveaus te werken en tussen deze schaalniveaus te wisselen. Daarmee zijn wij in staat om belanghebbenden op hun manier aan te spreken, te committeren en te leveren. 1.3 Strategisch inhoudelijk kader Gebiedscoöperatie O-gen komt voort uit een traditie van gebiedsgericht werken, waarbij de combinatie van strategische plannen met daadwerkelijke uitvoering een gouden combinatie is gebleken. Het strategisch inhoudelijk kader bouwt dan ook voort op bestaande kaders. Daarbij streeft de gebiedscoöperatie naar maatwerk en eigen identiteit binnen een veelzijdige regio van Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug, Kromme Rijnstreek en Eemland. Dat betekent dat ieder deelgebied zijn eigen kwaliteiten en kaders behoudt en versterkt. Als uitwerking van de centrale missie en visie omarmt de gebiedscoöperatie de volgende strategische kaders als basis voor het handelen van de coöperatie: De Kracht en Pracht van het Kromme Rijngebied Beheer- en Inrichtingplan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 2003 Ontwikkel- en beheerplan uitbreiding Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Visie Heel de Heuvelrug Reconstructieplan Gelderse Vallei / Utrecht Oost (2005) en actualisatie (2011) Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland Open en Vitaal Gebiedsvisie Grebbelinie Boven Water Strategische agenda Regio FoodValley (2011) Akkoord van Utrecht (juni 2011) Gebiedsprogramma Vallei en Heuvelrug Strategisch plan Gebiedscoöperatie O-gen

14 Dit is het huidige kader. We zien ook dat de wereld om ons heen continu verandert. Dat vraagt de komende jaren aanpassing van de (onderdelen) van deze kaders, die we aan de hand van de Adviesagenda van de Gebiedscommissies meenemen. De activiteiten die de leden willen ondernemen, passen binnen dit strategisch inhoudelijk kader en worden bij voldoende financiering uitgevoerd. Onderwerpen die buiten dit inhoudelijk kader vallen worden aan de leden voorgelegd, via de zogeheten Gebiedsraad. 1.4 Startpositie Ontwikkelingen in het landelijk gebied vragen per definitie om een goed samenspel van verschillende partijen. Vooral in tijden van crisis waarin organisaties elkaar steeds meer nodig hebben, doelen van individuele organisaties aan elkaar moeten worden gekoppeld en geldstromen, ideeën en enthousiasme op een slimme wijze aan elkaar moeten worden gekoppeld om projecten uitgevoerd te krijgen. Dat is de reden om de gebiedscoöperatie op te richten. De gebiedscoöperatie bindt deze veelheid aan overheden, maatschappelijke organisaties, terreineigenaren, burgers en bedrijven aan elkaar en zorgt ervoor dat zij efficiënt en effectief met elkaar aan de slag kunnen. De gebiedscoöperatie is continu scherp op het uitvoeren van activiteiten en projecten. Zij doet dat vanuit een lange traditie van samenwerken en uitvoeren, gericht op de ontwikkeling van een vitaal landelijk gebied. O-gen ontstaat vanuit het projectbureau Vallei en Heuvelrug, een fusieorganisatie tussen de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV), Programmabureau Heel de Heuvelrug en Streekhuis Kromme Rijn. De bestuurlijke gremia voor deze uitvoeringsorganisaties zijn anno 2013 de gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug en de gebiedscommissie Kromme Rijn. De Gebiedscoöperatie bouwt daarmee verder op een situatie waarin de uitvoeringsorganisatie naar grote tevredenheid bij haar partners in de regio (gemeenten, waterbeheerders, terreineigenaren, maatschappelijke organisaties, bedrijven, provincies) opereert. De Gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug en de Gebiedscommissie Kromme Rijn zal onder de Gebiedscoöperatie O-gen voortbestaan als adviescommissies voor Gedeputeerde Staten van Utrecht (artikel 82 van de Provinciewet, gevraagd en ongevraagd). De gebiedscoöperatie zal een personele unie vormen met deze gebiedscommissie via de zogeheten Gebiedsraad (zie 2.2). Ook voor alle andere publieke en private organisaties die in de regio actief zijn kan de Gebiedsraad een adviserende functie hebben. Vanuit deze uitgangspositie is de opdrachtenportefeuille van de Gebiedscoöperatie O-gen bij de oprichting van de gebiedscoöperatie voor een belangrijk deel al gevuld. Vanuit het gebiedsprogramma wordt gewerkt aan het versterken van de economische structuur van de regio - onder meer in de landbouw, het realiseren van natuur, recreatieve netwerken, het geleiden van gebiedsontwikkelingen, het beter bereikbaar en beleefbaar maken van de Grebbelinie, Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, het verbeteren van de leefbaarheid in het landelijk gebied, et cetera. Het gebiedsprogramma bestaat momenteel uit opdrachten vanuit de provincie Utrecht en de Regio FoodValley en projecten voor en met diverse andere opdrachtgevers en -nemers. Hiermee is (in combinatie met binnenkomende lidmaatschapsgelden en projectsubsidies) de financiële startpositie van de gebiedscoöperatie naar verwachting gewaarborgd tot Strategisch plan Gebiedscoöperatie O-gen

15 De gebiedscoöperatie als vorm 2.1 Wat is een coöperatie? De coöperatie is een samenwerkingsvorm. Het is een onderneming meteen achterban (leden). De coöperatie is een rechtspersoon, vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Het is een not-for-profit organisatie, een onderneming waarin efficiency wordt nagestreefd. De organisatie streeft naar meerwaarde voor de leden. Een coöperatie brengt sociale verantwoordelijkheid en eigen belang bij elkaar. De coöperatie is van en voor haar leden. In principe zijn alle leden gelijk (one man - one voice), maar de mate van financiële betrokkenheid en wederkerigheid kan verschillen. De leden financieren de coöperatie, de leden zijn daarmee tevens aandeelhouders. De statuten kunnen echter ook bepalen dat de activiteiten van de coöperatie gericht mogen zijn op niet-leden. De leden zljn zelfde baas over de coöperatie. De ledenraad is dan ook het hoogste gezag binnen de coöperatie. Voor de vorm van de coöperatie is gekozen omdat deze het beste aansluit bij de organisatieontwikkeling die gewenst is; gericht op samenwerken, gericht op ondernemerschap, gericht op efficiency. De coöperatie heeft deze onderdelen vanuit zichzelf in zich. Dit maakt de coöperatievorm dermate geschikt, dat hij prevaleert boven andere rechtsvormen. Coöperaties oud en nieuw Geld is schaars, de vanzelfsprekendheid ontbreekt, het op eigen kracht doen lukt niet en de opgave staat (er is noodzaak om iets te doen). Deze omstandigheden waren vroeger de reden om voor boeren een coöperatie op te starten. De bekende voorbeelden hiervan zijn de Raffeisenbank (Rabobank) en de zuivelcoöperaties. Ook in deze tijd zijn coöperaties actueel: de druk om samen te werken neemt toe en de coöperatie geeft de mogelijkheid om de ontwikkelingen in eigen hand te houden. Op dit moment bestaan in Nederland ongeveer coöperaties. Bekende voorbeelden zijn de Rabobank, Friesland Campina, Greenery, Coöp supermarkten, Bedrijfsverzorgingsdienst AB Oost, maar ook PGGM, zorgcoöperaties en energiecoöperaties. Tal van nieuwe coöperaties worden op dit moment weer opgericht, geld is immers schaars. 2.2 Organogram Gebiedscoöperatie O-gen Leden zijn zowel rechtspersonen als natuurlijke personen. Onderscheid wordt gemaakt tussen vier typen leden die elk hun eigen specifieke inbreng hebben; a) Publiek kapitaal (P-leden): overheden en publieke rechtspersonen (provincies, gemeenten, waterschappen, samenwerkingsverbanden tussen overheden); b) Maatschappelijk kapitaal (M-leden): maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen die actief zijn met het landelijk gebied van het werkgebied van de gebiedscoöperatie; c) Sociaal/economisch of gebiedskapitaal (G-leden): ondernemers, private grondeigenaren en burgers met betrokkenheid tot de doelen van de gebiedscoöperatie; d) Financieel kapitaal (F-leden); rechtspersonen of natuurlijke personen die werken vanuit de doelstelling om te beleggen, investeren of participeren in de vermogensvoorziening van ondernemingen en de doelstellingen van de gebiedscoöperatie ondersteunen. De P, M, en G-leden zijn vertegenwoordigd in de Raad van Beheer Gebiedsontwikkeling, de Gebiedsraad. De leden (indien nodig in de vorm van een algemene ledenvergadering) bepalen wie hen vertegenwoordigt in de Gebiedsraad. Deze stelt het inhoudelijk en financieel kader vast. Strategisch plan Gebiedscoöperatie O-gen

16 bewaakt de voortgang ervan en benoemt en ontslaat de bestuurder/directeur. De D-leden hebben geen stem in de Gebiedsraad, hun inbreng wordt via het bestuur geregeld. Regelmatig wordt een Algemene Ledenvergadering georganiseerd, wanneer de statuten dit voorschrijven. Ook vergroot de algemene ledenvergadering de betrokkenheid bij de coöperatie. De organisatie van de Gebiedscoöperatie is als volgt; P-leden M-leden Gleden F-leden Onafhankelijk voorzitter Gebiedsraad Leden commissies Bestuur/ directeur T Uitvoeringsorganisatie De gebiedscoöperatie O-gen is een coöperatie UA. De leden zijn uitgesloten van aansprakelijkheid. Eventuele tekorten van de gebiedscoöperatie kunnen niet ten laste van de leden komen. De gebiedscoöperatie is een eigen rechtspersoon. Zij heeft een eigen aansprakelijkheid en zal zorg moeten dragen voor een eigen weerstandsvermogen met voldoende omvang. De Gebiedsraad heeft een onafhankelijk voorzitter. Deze roept de leden van de Gebiedsraad bijeen en heeft ook direct toegang tot de directeur/bestuurder. De Gebiedsraad werkt met een aantal commissies. Dit is een aantal vaste commissies, maar er kunnen ook ad-hoc commissies worden ingesteld. De benoeming van deze commissies gebeurt door de Gebiedsraad zelf. Deelnemers aan deze commissies kunnen leden van de Gebiedsraad zijn, leden van de gebiedscoöperatie en waar nodig experts van buiten. De vaste commissies zijn: Remuneratiecommissie: uitkering van vergoedingen voor bewezen diensten, beloningsbeleid van de directie. Financiële commissie; begrotingen, financiering, voorbereiden jaarrekeningen, uitkering dividend. Strategisch plan Gebiedscoöperatie O-gen

17 Commissie leden: het werven en selecteren van leden van de gebiedscoöperatie en het huishoudelijk reglement van de gebiedscoöperatie. Gedisciplineerde toetsing dooreen ad hoc commissie (eens per vier jaar). De samenstelling van de Gebiedsraad heeft een evenwicht tussen privaat en publiek. Deze uit zich in de vertegenwoordiging (leden van de Gebiedsraad) en de stemverhouding is 50% publiek (Pleden) en 50% privaat. De samenstelling van de Gebiedsraad is in aanzet gebaseerd op de samenstelling van de Gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug. De vertegenwoordiging in de ledenraad vindt getrapt plaats. Bij de start van de coöperatie zijn de leden van de Gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug de leden van de Gebiedsraad. Daarbij is ruimte voor nieuwe ledengroepen in de Gebiedsraad. De bestuurder - tevens directeur - is belast met het bestuur van de gebiedscoöperatie. De bestuurder geeft binnen de bevoegdheden die hij heeft vanuit de Gebiedsraad de strategische, tactische en operationele aansturing van de gebiedscoöperatie vorm. De uitvoering van de werkzaamheden van de gebiedscoöperatie gebeurt vanuit de uitvoeringsorganisatie. Hierin is de expertise rond gebiedsontwikkeling en leden gebundeld. Naast de "eigen medewerkers' wordt Ggebiedscoöperatie of via overeenkomsten tussen gebiedscoöperatie en het betreffende lid. Met dit bestuursmodel is gekozen voor een modern, helder besturingsmodel. De kern is dat de Gebiedsraad (en daarmee de leden) direct toegang hebben tot de bestuurder/directeur. Daarmee wordt het risico op afname van de betrokkenheid en vervreemding voorkomen. 2.3 De gebiedscoöperatie O-gen als koepel De gebiedscoöperatie O-gen is een koepel voor de verschillende deelgebieden en/of merken die onder de gebiedscoöperatie vallen. Het werkingsgebied is namelijk dermate groot dat ieder deelgebied binnen het grotere geheel zijn plek weet te vinden. Er zijn immers projecten die overkoepelend zijn, maar ook projecten die zo specifiek voor een deelregio zijn, dat ze niet voor andere deelgebieden kunnen gelden. We onderscheiden op voorhand de volgende deelgebieden: Gelderse Vallei Utrechtse Heuvelrug/Nationaal Park Kromme Rijn Eemland Grebbelinie Daarbinnen zijn weer talloze deelregio's te onderscheiden. Steeds afhankelijk van de doelstelling van een opgave wordt binnen de regio (of met dwarsverbanden daarbuiten) naar een geschikte aanpak gezocht (maatwerk). Ook in de communicatie is de eigenstandigheid van deze deelmerken opgenomen. Strategisch plan Gebiedscoöperatie O-gen

18 3 Gebiedscoöperatie O-gen: van, voor en door leden 3.1 Activiteiten van de Gebiedscoöperatie O-gen De activiteiten van O-gen zijn divers: Initiëren en inspireren door ontwikkelingen in de regio aan te zwengelen en door mensen anders naar de omgeving te (laten) kijken en kansen te verzilveren. De inspirator en kennismakelaar. Verbinden tussen partijen en belangen, tussen kennishouders en -afnemers en zodoende de potentie van de regio optimaal te benutten. Dit doen we onder meer door netwerken van partijen in de regio te bouwen, te organiseren en te voeden. Ontwikkelen projecten door met initiatiefnemers ideeën voor gebiedsontwikkeling verder door te ontwikkelen van initiatief naar projectvoorstel en de financiering te organiseren Communiceren over ontwikkelingen en vraagbaak (loket) voor ondernemers, burgers en leden, Uitvoeren op een voor alle partijen zo efficiënt mogelijke wijze. Dit steeds vanuit de kaders van economische vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit (goede ruimtelijke inpassing, regelgeving, financiering). De gebiedscoöperatie voert de projecten samen met haar leden uit, soms als uitvoerende partij, maar zo mogelijk door één van de leden zelf. Adviseren vanuit onze ervaringen in de praktijk van de uitvoering aan beleidsmakers en beslissers van rijk, provinciale en lokale overheden. Per project of activiteit wordt bekeken welke rol voor de gebiedscoöperatie als uitvoeringsorganisatie is weggelegd, steeds afhankelijk van de aard van de opdracht en de gevraagde expertise. 3.2 Van, voor en door de ieden De gebiedscoöperatie bouwt projecten of andere diensten en zorgt ervoor dat deze worden uitgevoerd. Het ondernemingsmodel daarbij bestaat er uit dat de gebiedscoöperatie deze activiteiten beter kan doen, tegen dezelfde of lagere kosten dan dat een individuele gebiedspartij dit zelf kan doen. Daarbij staan centraal: Wederkerigheid: de gebiedscoöperatie levert altijd een project of een activiteit terug aan de gebiedspartijen (deelnemende leden) waardoor zij hun doelstelling kunnen realiseren. Door in de regel meerdere leden van de gebiedscoöperatie te betrekken wordt meer kennis en daadkracht ontsloten waardoor de kwaliteit verbetert en het effect op te bereiken doelstellingen wordt verhoogd. Kosten verlaging (lage transactiekosten): de gebiedscoöperatie organiseert de wensen van de leden. De coöperatie is uit op sober beheer en het laag houden van de kosten. Door er zorg voor te dragen dat meerdere leden de kosten delen, gaan de kosten voor het individuele lid omlaag. Feitelijk is de gebiedscoöperatie 'de ultieme vorm van gebiedsontwikkeling'. In gebiedsontwikkeling gaat het om de gedachte dat een integrale oplossing nodig is om sectorale of individuele belangen te realiseren. Bij gebiedsontwikkeling draagt iedereen bij aan de doelen van een deelnemer naarmate het belang dat hij/zij heeft bij de betreffende ontwikkeling. Deze vorm van samenwerking waarin iedereen bijdraagt naar mate het belang wat er bij gebaat is, vormt de basis voor de gebiedscoöperatie. De leden vormen samen een organisatie. Daarin geven zij telkens op projectbasis deze samenwerking vorm en maken afspraken over de inbreng van de Strategisch plan Gebiedscoöperatie O-gen

19 afzonderlijke leden. De gebiedscoöperatie organiseert deze samenwerking op een optimale en efficiënte wijze en versterkt daarmee de daadkracht en zeggingskracht van de individuele leden. 3.3 Lid worden en opzeggen In de statuten is vastgelegd hoe leden kunnen toetreden tot de gebiedscoöperatie O-gen, hoe wordt besloten over acceptatie van leden, de hoogte van het lidmaatschap en hoe om wordt gegaan met beëindiging van een lidmaatschap. De ledenregistratie wordt gevoerd door het bestuur van de gebiedscoöperatie. 3.4 Leren van en in de gebiedscoöperatie De gebiedscoöperatie heeft onder andere als doel om gezamenlijk te leren. Dit doet de gebiedscoöperatie door leden zelf te laten leren in de uitvoering van projecten, kennis op te bouwen en kennis over te dragen aan de leden. Dit gebeurt aan de hand van kennisbijeenkomsten die mogelijk weer zullen leiden tot nieuwe projecten. Bovendien organiseert de gebiedscoöperatie het leren op de werkvloer door actief kennis uit te wisselen (zoals de huidige coördinatiegroep functiewijziging). Leden helpen elkaar bij specifieke kennisvragen. Van de gebiedscoöperatie mag ook worden verwacht dat zij zelf op de hoogte is van de state of the art kennis met betrekking tot de zaken waar zij zich op richt. Onder meer met het actief inzetten van de Kenniswerkplaats werken we continu aan het verbeteren van de dienstverlening en borgen we de inzet van deze up to date kennis. 3.5 Gebiedscoöperatie gedachte doorvertaald in de huisstijl De naam voor de gebiedscoöperatie is: Gebiedscoöperatie O-gen. De nieuwe gebiedscoöperatie markeert een frisse start, een nieuw elan. Daarbij past een nieuwe naam, waarbij de randvoorwaarde was dat deze niet afhankelijk mocht zijn van een geografische begrenzing/gebiedsnaam. Na een groot aantal namen de revue te hebben laten passeren bleef de naam O-gen hangen. Door de korte naam (gemakkelijk te onthouden), gemakkelijk uit te spreken, maakt nieuwsgierig en heeft betekenis. De betekenis: O staat voor zuurstof, leven Gen staat voor zowel verleden (genetisch bepaald), als voor innovatief en technisch. Samen laat de combinatie O-gen zien dat de coöperatie gericht is op het gebied, en vooruitkijkt naar de toekomst van het gebied. Er is een nieuw logo ontwikkeld, met goede mogelijkheden voor duo branding (gebruik van twee logo's). Soms staat het logo van de gebiedscoöperatie voorop, soms dat van de terreineigenaar of een ander merk (bijvoorbeeld Grebbelinie, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland of regio Foodvalley). Het gebruik van de naam en huisstijl van de gebiedscoöperatie gebeurt op basis van afspraken vastgelegd in huisstijlhandboek. Basis van alle afspraken is dat de gebiedscoöperatie O-gen de paraplu is boven projecten, waarbinnen met één of meerdere partijen samengewerkt wordt. Wanneer het logo van de gebiedscoöperatie O-gen leidend is en wanneer het logo van één van de partners of andere merken wordt in het handboek huisstijl uitgewerkt en met de samenwerkende organisatie vastgelegd. Strategisch plan Gebiedscoöperatie O-gen 10

20 4 Kosten en ledenvoordeel 4.1 Kosten lidmaatschap Een gebiedscoöperatie bestaat uit actieve leden. Alle huidige partners worden uitgenodigd om lid te worden van de Gebiedscoöperatie O-gen. Leden betalen een vaste jaarlijkse bijdrage. Onderscheid wordt gemaakt tussen vaste lidmaatschapskosten en incidentele kosten voor activiteiten. Het zwaartepunt van de kosten ligt op de incidentele kosten: leden betalen voor zaken waar zij direct belang bij hebben. Voor de vaste lidmaatschapskosten wordt onderscheid gemaakt tussen de diverse ledengroepen. Voor 2014 gelden de volgende tarieven: P-leden: variërend tussen en ,- afhankelijk van de omvang (zie bijlage 2) M-leden: 500,- G-leden: 50,- F-leden: nog nader te bepalen. Daarnaast laten we de mogelijkheid open voor andersoortige partnerschappen. Leden betalen zelf de vergaderkosten. 4.2 Ledenvoordeel Uit de vaste lidmaatschapskosten wordt een aantal zaken gefinancierd: Vergaderkosten van de Gebiedsraad en ledengroepen Website Twee maal per jaar nieuwskrant van gebiedscoöperatie O-gen waarin ruimte is voor projecten van de leden (en wellicht op termijn advertenties van leden) Iedere maand een digitale nieuwsbrief met aandacht voor gezamenlijke projecten Bijwonen van netwerkbijeenkomsten, georganiseerd door de gebiedscoöperatie Algemene Ledenvergadering Deel van de vaste bureaukosten Daarnaast geeft het lidmaatschap recht op het gebruik maken van diensten van de gebiedscoöperatie tegen ledentarieven. Dit wordt nader uitgewerkt in ledenpakketten. Hierin kunnen ook (vaste) diensten worden opgenomen. 4.3 Bijdragen aan activiteiten Leden van de coöperatie zijn betrokken bij de uitvoering van activiteiten van de coöperatie. Dit kan op verschillende manieren. Per project wordt bekeken wie op welke wijze betrokken kan worden in de vorm van bijvoorbeeld uitvoering van een project door een lid (inbreng van menskracht), deelname in begeleidingsgroepen, deelnemer in een project, inbreng van grond, inbreng van kennis, inbreng van financieel kapitaal et cetera. Vanuit de inbreng van deze publiek, maatschappelijk, sociaaleconomisch en financieel kapitaal door de deelnemers kunnen de projecten worden gefinancierd. Deze 'incidentele', projectgebonden, bijdragen vormen het grootste deel van de bekostiging van (de uitvoeringsorganisatie van) de Gebiedscoöperatie. Daarmee ontstaat ook een eerlijk systeem van financiering: leden betalen voor die activiteiten waar zij direct of indirect een belang bij hebben. Strategisch plan Gebiedscoöperatie O-gen 11

Strategisch plan Gebiedscoöperatie O-gen

Strategisch plan Gebiedscoöperatie O-gen Strategisch plan Gebiedscoöperatie O-gen 8 juli 2013 Colofon Titel : Strategisch plan Gebiedscoöperatie O-gen Datum : 8 juli 2013 Omschrijving : Dit plan beschrijft de opzet van de gebiedscoöperatie O-gen.

Nadere informatie

INLEIDING ARGUMENTEN 802395-2 -

INLEIDING ARGUMENTEN 802395-2 - VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3 Onderwerp: Deelname gebiedscoöperatie O-gen Nummer: 802395 In D&H: 18-03-2014 Steller: J. van der Ree Doolaard In Cie: BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: (030)

Nadere informatie

BIJLAGE I Notitie NAAR EEN GEBIEDSCOÖPERATIE O-GEN

BIJLAGE I Notitie NAAR EEN GEBIEDSCOÖPERATIE O-GEN 1 BIJLAGE I Notitie NAAR EEN GEBIEDSCOÖPERATIE O-GEN NAAR EEN GEBIEDSCOÖPERATIE O-GEN - SAMENVATTING Waarom naar een coöperatie O-gen? De wereld om ons heen verandert. Op deze veranderingen moeten we anticiperen.

Nadere informatie

: 28 januari 2013 Portefeuillehouder. PEILPUNTEN 1. Tijdelijke toetreding tot de gebiedscoöperatie O-gen voor de periode 2014 en 2015.

: 28 januari 2013 Portefeuillehouder. PEILPUNTEN 1. Tijdelijke toetreding tot de gebiedscoöperatie O-gen voor de periode 2014 en 2015. PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4565490 Aan : gemeenteraad Datum : 28 januari 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg TITEL Tijdelijk lidmaatschap van de Gebiedscoöperatie

Nadere informatie

gekozen voor een nieuwe organisatievorm die door de coöperatieve structuur beter

gekozen voor een nieuwe organisatievorm die door de coöperatieve structuur beter Aan algemeen bestuur 27 november 2013 VOORSTEL Datum 15 oktober 2013 Documentnummer 562777 Projectnummer Portefeuillehouder Programma Afdeling D.J. Veldhuizen Bestuur en belasting Planvorming Bijlage(n)

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie.

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 5575 12 oktober 2016 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 september 2016, nr. 819AA339 tot instelling van de AVP-gebiedscommissie

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 44

Provinciaal blad 2012, 44 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 44 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 augustus 2012, nr. 80B5BE58, tot instelling van de AVP-gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug (Instellingsbesluit

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Oprichting/deelname in Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel u.a..

gemeente Eindhoven Betreft Oprichting/deelname in Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel u.a.. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst01111 Dossiernummer 14.34.351 19 augustus 2014 Raads Voorhangbrief Betreft Oprichting/deelname in Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel u.a.. Inleiding Vanwege

Nadere informatie

Gebiedscoöperatie O-gen. Nieuwe motor voor gebiedsontwikkeling

Gebiedscoöperatie O-gen. Nieuwe motor voor gebiedsontwikkeling Gebiedscoöperatie O-gen Nieuwe motor voor gebiedsontwikkeling * Historie Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (1989) Reconstructiecommissie (2000) Gebiedscommissie Vallei & Heuvelrug (2012) 2014 Gebiedscoöperatie

Nadere informatie

Samen sterk ondernemen

Samen sterk ondernemen Samen sterk ondernemen mei 2017 Ontwikkelvisie 2017-2020 Samengevat Gebiedscoöperatie O-gen is in 2014 opgericht als publiek-privaat samenwerkingsverband in het landelijk gebied van de Gelderse Vallei,

Nadere informatie

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: 874438 In D&H: 11-11-2014 Steller: J. van Hove In Cie: BMZ 25-11-2014 Telefoonnummer: (030) 634

Nadere informatie

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht.

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9a/b Onderwerp: Aanpassing GR AQUON conform circulaire 1999 Nummer: 571841 In D&H: 21-08-2012 Steller: A.M.A. Vernooij In Cie: BMZ Telefoonnummer: 0611614698

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. gelet op artikel 11 Richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.24 sub a van de Aanbestedingswet 2012;

PROVINCIAAL BLAD. gelet op artikel 11 Richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.24 sub a van de Aanbestedingswet 2012; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Utrecht Nr. 4392 14 juni 2018 Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10-04-2018, nummer 81CC3669, tot vaststelling van Besluit alleenrecht voor

Nadere informatie

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Raadsvergadering, 9 december 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 274 Agendapunt: 9 Datum: 18 november 2008 Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Onderdeel raadsprogramma: - Portefeuillehouder:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10 ONTWERP. Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 10 ONTWERP. Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: 751632 In D&H: 05-11-2013 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 19-11-3013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.6 ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 3.6 ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.6 Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439 ONTWERP In D&H: 11-11-2014 Steller: mr K. Wijma / E. Lodder In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

De grondverwerving is geregeld met de proefboerderij Zegveld voor zowel de omleiding als voor de naast gelegen grond.

De grondverwerving is geregeld met de proefboerderij Zegveld voor zowel de omleiding als voor de naast gelegen grond. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Natuurvriendelijke inrichting Slimmenwetering te Zegveld Nummer: 268482 In D&H: 23-02-2010 Steller: A. van Veldhoven In Cie: BMZ Telefoonnummer:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Wijzigen delegatieregeling Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Wijzigen delegatieregeling Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Wijzigen delegatieregeling Nummer: 580861 In D&H: 16-10-2012 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 13-11-2012 Telefoonnummer: (030) 634 5958 SKK Afdeling:

Nadere informatie

Besluit alleenrecht voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van de recreatieve routes en paden

Besluit alleenrecht voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van de recreatieve routes en paden CVDR Officiële uitgave van Veenendaal. Nr. CVDR610646_1 8 juni 2018 Besluit alleenrecht voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van de recreatieve routes en paden Het college van de gemeente

Nadere informatie

LEDENOVEREENKOMST. Het Lid kennis heeft genomen van de statuten en reglementen van de Coöperatie en wenst lid te worden van de Coöperatie;

LEDENOVEREENKOMST. Het Lid kennis heeft genomen van de statuten en reglementen van de Coöperatie en wenst lid te worden van de Coöperatie; LEDENOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) Coöperatie EnergieVoorVier U.A., statutair gevestigd in de gemeente Beuningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71456414, hierna te noemen

Nadere informatie

Hamerstuk AGENDAPUNT 5. Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: Voorstel

Hamerstuk AGENDAPUNT 5. Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Hamerstuk AGENDAPUNT 5 Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: 751632 In D&H: 05-11-2013 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 19-11-3013

Nadere informatie

Raadsvergadering. Grondslag Samenwerkingsverband U10; strategische agenda (Stepping Stones) en jaarlijks werkplan uit te voeren door EBU

Raadsvergadering. Grondslag Samenwerkingsverband U10; strategische agenda (Stepping Stones) en jaarlijks werkplan uit te voeren door EBU RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 12-05-2016 16-023 Onderwerp Afsluiten convenant tussen EBU en U10 regio Aan de raad, Onderwerp Afsluiten convenant tussen EBU en U10 regio Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

AGENDAPUNT /10

AGENDAPUNT /10 AGENDAPUNT 2015.02.16/10 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: Wijziging GR zienswijzeprocedure De heer Van

Nadere informatie

Statuten GEBIEDSCOÖPERATIE O-gen U.A. 22 juli 2013

Statuten GEBIEDSCOÖPERATIE O-gen U.A. 22 juli 2013 1 Statuten GEBIEDSCOÖPERATIE O-gen U.A. 22 juli 2013 Heden, verscheen voor mij, Mr Arnoud Bethe, notaris met plaats van vestiging Buren, kantoorhoudende te Eck en Wiel: de heer Jan Teunis Wolleswinkel,

Nadere informatie

Agendapuntnr.: 18. Renswoude, 21 juni Nr.: Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: zomernota Aan de gemeenteraad.

Agendapuntnr.: 18. Renswoude, 21 juni Nr.: Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: zomernota Aan de gemeenteraad. Agendapuntnr.: 18 Nr.: 156489 Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: zomernota 2016 Renswoude, 21 juni 2016 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Samenvatting: In deze Zomernota 2016 wordt gerapporteerd

Nadere informatie

Bijlage(n) - blauwe diensten. Het college van dijkgraaf en heemraden heeft in de vergadering van 18 juni 2013 de

Bijlage(n) - blauwe diensten. Het college van dijkgraaf en heemraden heeft in de vergadering van 18 juni 2013 de Aan algemeen bestuur 2 oktober 2013 INGEKOMENN STUK Documentnummer 551131 Projectnummer Portefeuillehouder J. Verhoef en D. Veldhuizen Programma Voldoende en schoon water Afdeling Beheer Watersysteem en

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

- 1 PS2010RGW09. Datum : Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT Portefeuillehouder : Krol

- 1 PS2010RGW09. Datum : Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT Portefeuillehouder : Krol - 1 PS2010RGW09 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 02-03-2010 Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT256368 Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

GEWIJZIGD. 4a 0070/12 31 januari 2013 RZ RO David Moolenburgh Leo Hulst 291833

GEWIJZIGD. 4a 0070/12 31 januari 2013 RZ RO David Moolenburgh Leo Hulst 291833 Raadsvoorstel [ bijlagge e]ggggggg AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 4a 0070/12 31 januari 2013

Nadere informatie

HAMERSTUK AGENDAPUNT 3. Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4. Voorstel

HAMERSTUK AGENDAPUNT 3. Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4. Voorstel HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3 Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4 In D&H: 11-03-2014 Steller: Raymond Plaizier In Cie: BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5963

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001 In D&H: 15-12-2010 Steller: Arjan Koerhuis In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 58 37 SKK 14-01-2010 Afdeling:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Gemeenteraad 25 november 2010 13 Kerkdriel, 27 september 2010 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Beslispunten 1. Ingevolge

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

gehoord hetgeen in het kader van een consultering door de commissie SKK op 3 april 2014 naar voren is gebracht;

gehoord hetgeen in het kader van een consultering door de commissie SKK op 3 april 2014 naar voren is gebracht; VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.1.A/B Onderwerp: Grondstoffenvisie Nummer: 852054-v3 In D&H: 22-04-2014 / 12-08-2014 Steller: E.M. Langbroek In Cie: BMZ Telefoonnummer: (06)11614706 SKK

Nadere informatie

Notarissen Amsterdamsestraatweg 472 3553 EM UTRECHT 030-2440745 - 1 -

Notarissen Amsterdamsestraatweg 472 3553 EM UTRECHT 030-2440745 - 1 - Koch en Compaijen Notarissen Amsterdamsestraatweg 472 3553 EM UTRECHT 030-2440745 - 1-2009.053989.01/TT Concept 10 juni 2009 STATUTENWIJZIGING Vandaag @, verschijnen voor mij, @, notaris gevestigd te Utrecht:

Nadere informatie

HAMERSTUK AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264. Voorstel

HAMERSTUK AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264. Voorstel HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264 In D&H: 11-3-2014 Steller: Ing. H.J. van Bruchem RT In Cie:

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Coöperatie Zon op Nijkerk, Nijkerkerveen, Hoevelaken Locatie I, U.A.

Coöperatie Zon op Nijkerk, Nijkerkerveen, Hoevelaken Locatie I, U.A. Coöperatie Zon op Nijkerk, Nijkerkerveen, Hoevelaken Locatie I, U.A. Preambule Zon op Nijkerk, Nijkerkerveen, Hoevelaken Locatie I, U.A., verder te noemen Zon op Nijkerk is een initiatief van Stichting

Nadere informatie

Statenvoorstel. Perspectief Groene Hart Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Statenvoorstel. Perspectief Groene Hart Bestuurlijke samenvatting van het voorstel Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 13 juni 2017 Portefeuillehouder: Bom - Lemstra, AW Uiterlijke beslistermijn: n.v.t. Behandeld ambtenaar : mw L.G.J van Westbroek E-mailadres: lgj.van.westbroek@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Stichting Wetenschappelijk Bureau GroenLinks -> Stichting Bureau de Helling, wetenschappelijk bureau GroenLinks

Stichting Wetenschappelijk Bureau GroenLinks -> Stichting Bureau de Helling, wetenschappelijk bureau GroenLinks Stichting Wetenschappelijk Bureau GroenLinks -> Stichting Bureau de Helling, wetenschappelijk bureau GroenLinks akte van statutenwijziging ref: iz/mdl/2017.000507.01 Vandaag, dinsdag twintig juni tweeduizend

Nadere informatie

Datum: Adviserend. Datum: Informerend

Datum: Adviserend. Datum: Informerend Oplegvel 1. Onderwerp Informatienota Leader Holland Rijnland 2015-2020 2. Rol van het Basistaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Voor de periode 2015-2020 is er 1,6 miljoen aan

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS STATUTENWIJZIGING van gevestigd te : Stichting Rechtswinkel Rotterdam : Rotterdam Heden, verschenen voor mij, Mr Simon Wilhelmus de Stigter, notaris te

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.8 ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 3.8 ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.8 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Nummer: 866092 In D&H: 18-11-2014 Steller: drs. M.J.W. Brederoo In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020.

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. Gebiedsprogramma 2016-2020 Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. 1 Integrale gebiedsopgaven Initiëren, faciliteren en uitvoeren van integrale gebiedsopgaven

Nadere informatie

agendapunt 3.a.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN

agendapunt 3.a.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN agendapunt 3.a.6 1293735 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN Portefeuillehouder Smits, M. Datum 28 februari 2017 Aard

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Onderwerp: Besluitvorming oevererosie - aanbod Rijkswaterstaat Nummer:

Onderwerp: Besluitvorming oevererosie - aanbod Rijkswaterstaat Nummer: COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Besluitvorming oevererosie - aanbod Rijkswaterstaat Nummer: 774438 In D&H: 10-12-2013 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 21-01-2014

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V.

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Betreft wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Vergaderdatum 13 september 2012 Gemeenteblad 2012 / 51 Agendapunt 14 Aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

Provinciaal blad 2013, 14

Provinciaal blad 2013, 14 Provinciaal blad 2013, 14 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 maart 2013, nr. 80DFE0E6 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

KBO Zeeland. beleidsplan

KBO Zeeland. beleidsplan KBO Zeeland beleidsplan 2014-2018 Vroeger was er ook een jeugd van tegenwoordig. 1 Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 2 Missie en opdracht 4 3 Strategische koers 5 4 Kerntaken 6 Belangenbehartiging Dienstverlening

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 10 mei Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder

Burgemeester en Wethouders 10 mei Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling G. van Dijk z160020251 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229492 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Quickscan Intergemeentelijke Samenwerking

Quickscan Intergemeentelijke Samenwerking Quickscan Intergemeentelijke Samenwerking Inleiding Op 19 februari is de werkgroep vervolg BKO voor het eerst bij elkaar geweest. Deze werkgroep is ingesteld door de gemeenteraad om naar aanleiding van

Nadere informatie

BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING

BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING Stichting Konrad Koselleck Music akte van statutenwijziging ref: gv/2013.002257.01 Vandaag, dinsdag drie december tweeduizend dertien, verschenen voor mij, Nick van Buitenen, notaris in Utrecht: Willibrordus

Nadere informatie

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant Huishoudelijk reglement Op te nemen/ behorende bij Bijlage 1.3 Kwaliteitshandboek Midden Brabant Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: o Het Collectief: de Coöperatief Collectief Agrarisch

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo B Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H B Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Woo B Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H B Conform Geparafeerd agendapunt 3.a.4 1207901 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGIE DEELNAME PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA 3 Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 29 september 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Voorwaarden en privacy verklaring snel internet buitengebied. Gebiedscoöperatie O-Gen

Voorwaarden en privacy verklaring snel internet buitengebied. Gebiedscoöperatie O-Gen Gebiedscoöperatie O-Gen Voorwaarden en privacy verklaring snel internet buitengebied Artikel 1: Definities ALGEMEEN Artikel 2: Onderwerp Artikel 3: Algemene bepalingen Artikel 4: Toepasselijkheid Artikel

Nadere informatie

VOORSTEL. Algemeen Onderwerp Toerisme Gooi en Vechtstreek Verspreiden Nee. Kenmerk Datum 5 juli 2018

VOORSTEL. Algemeen Onderwerp Toerisme Gooi en Vechtstreek Verspreiden Nee. Kenmerk Datum 5 juli 2018 VOORSTEL Algemeen Onderwerp Toerisme Gooi en Vechtstreek Verspreiden Nee Contact H. Uneken Eenheid Sturing E-mail h.uneken@regiogv.nl Kenmerk 18.0006125 Datum 5 juli 2018 Voorstel 1. Het bestuur van de

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd:

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF Artikel 1 Definities 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld in artikel

Nadere informatie

Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK

Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK Beleidsveld: Belastingen Vergaderdatum: 20 november 2008 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: B.08 Kenmerk VV: 711444 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.2 ONTWERP. Onderwerp: GOP Zuiveringstechnische werken Nummer: v9. Voorstel

AGENDAPUNT 3.2 ONTWERP. Onderwerp: GOP Zuiveringstechnische werken Nummer: v9. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.2 Onderwerp: GOP Zuiveringstechnische werken 2015-2019 Nummer: 865878-v9 In D&H: 11-11-2014 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 25-11-2014 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 6. 3 juli 2015 ONTWIKKELINGEN BON

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 6. 3 juli 2015 ONTWIKKELINGEN BON Agendapunt 6 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 3 juli 2015 ONTWIKKELINGEN BON Inleiding Zoals bekend is in 2014 een noordelijke Stuurgroep ingesteld met het oog op de huidige en toekomstige organisatie

Nadere informatie

Convenant De Blauwe As. Samenwerkende overheden Zuidelijke Randmeren

Convenant De Blauwe As. Samenwerkende overheden Zuidelijke Randmeren Convenant De Blauwe As Samenwerkende overheden Zuidelijke Randmeren Huizen, 16 februari 2010 De ondergetekenden: 1. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, namens deze, Hoofdingenieur-Directeur

Nadere informatie

Statuten Dea Dia. Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft.

Statuten Dea Dia. Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft. Statuten Dea Dia Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft. Artikel 2 VISIE 1. Dea Dia biedt vrouwelijke ondernemers een praktisch

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD KRUISEM

STATUTEN CULTUURRAAD KRUISEM STATUTEN CULTUURRAAD KRUISEM Bijlage gemeenteraadsbesluit van 8 april 2019 ERKENNING Art 1 1 De cultuurraad wordt erkend als adviesorgaan in uitvoering van de cultuurpactwetgeving, geregeld bij decreet

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD KRUISEM

STATUTEN JEUGDRAAD KRUISEM STATUTEN JEUGDRAAD KRUISEM Bijlage gemeenteraadsbesluit van 8 april 2019 ERKENNING Art 1 1 De jeugdraad wordt erkend als adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning

Nadere informatie

LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.)

LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.) LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.) DE ONDERGETEKENDEN: 1. (KvK), statutair gevestigd te, met adres:, hierna te noemen: A/B/C-Lid of tezamen met de andere leden de Leden, en 2.

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Onderwerp : Q&A, Aanvulling vragen Verordening Asbest er af zonnepanelen er op.

Onderwerp : Q&A, Aanvulling vragen Verordening Asbest er af zonnepanelen er op. INFORMATIENOTA Aan : Gemeenteraadsleden Van : Jelger Takken / Erika Spil Datum : 25 oktober 2018 Onderwerp : Q&A, Aanvulling vragen Verordening Asbest er af zonnepanelen er op. Beste leden van de gemeenteraad,

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 11 januari 2011 Agendapunt: 8

Registratienummer: GF Datum: 11 januari 2011 Agendapunt: 8 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20007 Datum: 11 januari 2011 Agendapunt: 8 Portefeuillehouder: de heer S. Siebenga Behandelend ambtenaar: Rene Vree Egberts Onderwerp: Stichting Lânskipsfûns

Nadere informatie

SNEL INTERNET BUITENGEBIED PROVINCIE UTRECHT

SNEL INTERNET BUITENGEBIED PROVINCIE UTRECHT INTENTIEVERKLARING SNEL INTERNET BUITENGEBIED PROVINCIE UTRECHT DOELSTELLING: De Provincie Utrecht, Gebiedsraad O-gen, Gebiedscommissie Utrecht-West en de Utrechtse gemeenten willen snel internet (breedband)

Nadere informatie

Bespreekpunten Kennis nemen van de stand van zaken wandelroutenetwerk Regio Amersfoort. Kennis nemen van de concept-uitvraag voor de offerte.

Bespreekpunten Kennis nemen van de stand van zaken wandelroutenetwerk Regio Amersfoort. Kennis nemen van de concept-uitvraag voor de offerte. Agendapunt 3 Vergadering : Bestuurlijk Overleg Recreatie & Toerisme Regio Amersfoort Datum : 22 november 2018 Onderwerp : Wandelroutenetwerk Bijlagen : Concept-uitvraag offerte Bespreekpunten Kennis nemen

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging

Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging Vastgesteld door het bestuur op: 30 december 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge

Nadere informatie

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten PS2007RGW09 BIJLAGE3 Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten Inleiding Met de inwerkingtreding van de Wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging

Nadere informatie

De Kromme Rijnstreek bloeit

De Kromme Rijnstreek bloeit OP EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND 43 PROJECTEN ONDERSTEUND De Kromme Rijnstreek bloeit Resultaten LEADER Kromme Rijn 2007-2013 EU SUBSIDIE VERVIJFVOUDIGD VERSTERKING STREEKIDENTITEIT EN LEEFBAARHEID

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Visie op de legger Nummer: 775122 In D&H: 07-01-2014 Steller: M. de Burger In Cie: BMZ 21-01-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5849 SKK Afdeling:

Nadere informatie

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS Versie 28-11-2012 OVERZICHT SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS HUIDIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN LEERLINGAANTALLEN OP DE SCHOLEN EN BINNEN DE AMBULANTE BEGELEIDING

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. Toelichting

Ontwerpbesluit. Toelichting College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel 2011RGW10 Datum : 14 februari 2011 Nummer PS : Afdeling : PRO Commissie : RGW Steller : B. Cornelissen Portefeuillehouder : R.W. Krol Registratienummer :

Nadere informatie

Statuten GolfVereniging Nederland

Statuten GolfVereniging Nederland Statuten GolfVereniging Nederland NAAM EN ZETEL. ARTIKEL 1. 1. De vereniging heeft beperkte rechtsbevoegdheid en draagt de naam: GolfVereniging Nederland (GVN) 2. Zij heeft haar zetel in Capelle aan den

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5)

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDS REGIO UTRECHT De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL april 2017

RAADSVOORSTEL april 2017 RAADSVOORSTEL 2017 Registratiekenmerk: 185542 Raadsvergadering van : 18 mei 2017 Vergadering Commissie van: 9 mei 2017 Portefeuillehouder: T. Cnossen Behandelend ambtenaar: Erna Jongerius Afdeling Kwaliteit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 31 oktober Geachte raad, Agendapunt: 19. Nummer: Behandeld door: J. van Dijk Datum:

Raadsvoorstel. 31 oktober Geachte raad, Agendapunt: 19. Nummer: Behandeld door: J. van Dijk Datum: Raadsvoorstel Nummer: 169781 Behandeld door: J. van Dijk Datum: 31 oktober 2017 Agendapunt: 19 Onderwerp: Uittreden gemeente Utrechtse Heuvelrug uit gemeenschappelijke regeling IW4 Geachte raad, Samenvatting:

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/RO/BS Opsteller: C. Rijsbosch User-id: RIJC Tel: 4428 Onderwerp: ADVIES BEGROTINGSWIJZIGING 2013 EN CONCEPT- BEGROTING 2014 RECREATIESCHAP UTRECHTSE HEUVELRUG Toelichting:

Nadere informatie

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een rechtsgeldige tekst. In de linkerkolom is aangegeven wat in het

Nadere informatie

Achtergrond. Probleemstelling

Achtergrond. Probleemstelling 1 Achtergrond PLAN VAN AANPAK REGIONALE ENERGIEVISIE Aanleiding Op wereldniveau zijn afspraken gemaakt om de temperatuur van de aarde niet meer dan 2 graden Celsius en bij voorkeur niet meer dan 1,5 graden

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

"^verijssel G 1 4 5 5 7 O. provincie. Overlegorgaan nationaal Park Weerribben-Wieden T.a.v. dhr. P. Niens Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

^verijssel G 1 4 5 5 7 O. provincie. Overlegorgaan nationaal Park Weerribben-Wieden T.a.v. dhr. P. Niens Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Luttenbergstraat 2 Postbus 008 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 83 80 Fax 038 425 5 20 overijssel.nl/loket/subsidies subsidie@overijssel.nl 8 G 4 verlegorgaan nationaal Park Weerribben-Wieden T.a.v. dhr.

Nadere informatie

Statuten NAMIRO / gescand vanaf originele statuten / februari 2006 / adv

Statuten NAMIRO / gescand vanaf originele statuten / februari 2006 / adv Heden, drie december negentien honderd één en tachtig, verschenen voor mij, Antonius Johannes Maria Barrevoets, notaris ter standplaats Ossendrecht: 1.de Heer Gerardus Adrianus Heijnen, geboren te Woensdrecht

Nadere informatie

ALLEN & OVERY. AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (Transparency International Nederland)

ALLEN & OVERY. AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (Transparency International Nederland) ALLEN & OVERY Allen & Overy LLP Transparency International Nederland ST\V 2017 JL/CW /hv/0113996-0000001 99129289 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (Transparency International Nederland) Op vijftien november

Nadere informatie

AGENDAPUNT 14. Onderwerp: restauratie en renovatie van de bijgebouwen Dijkhuis Jaarsveld. Nummer: 427293. Voorstel

AGENDAPUNT 14. Onderwerp: restauratie en renovatie van de bijgebouwen Dijkhuis Jaarsveld. Nummer: 427293. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 14 Onderwerp: restauratie en renovatie van de bijgebouwen Dijkhuis Jaarsveld. Nummer: 427293 In D&H: 24-05-2011 Steller: P.A. Holt In Cie: BMZ Telefoonnummer:

Nadere informatie