Dit formulier betreft: o nieuwe aanvraag o wijziging op polisnummer. o verzoek tot offerte o ingangsdatum. Eventueel handelsnaam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit formulier betreft: o nieuwe aanvraag o wijziging op polisnummer. o verzoek tot offerte o ingangsdatum. Eventueel handelsnaam"

Transcriptie

1 Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering vr bedrijven en berepen (AVB) (niet vr buwbedrijven en zrginstellingen) Amlin Eurpe NV Van Heuven Gedhartlaan LD Amstelveen Nederland Telefn Fax Belangrijk: Lees vr de ndertekening van dit aanvraagfrmulier de telichting p de reikwijdte van de mededelingsplicht nder aan het aanvraagfrmulier! Dit frmulier betreft: nieuwe aanvraag wijziging p plisnummer. verzek tt fferte ingangsdatum. 1. Aanvrager / verzekeringnemer Naam... rechtsvrm Eventueel handelsnaam Adres Wnplaats en pstcde Internet adres Heeft u al verzekeringen bij Amlin? Ja,.. Namen mee te verzekeren bedrijven: Vestigingsplaats:.. Maakt u deel uit van een cncern? Z ja, welk cncern en relatie? Graag rgangram bijvegen. Is het bedrijf gecertificeerd? Z ja, svp telichting. 2. Activiteiten / hedanigheid Uitverige beschrijving van activiteiten / aard van het uitgeefende bedrijf / berep Sedert wanneer wrdt het bedrijf / berep uitgeefend? Verhuurt u nrerend ged? Z ja, herbuwwaarde?... Indien geen wnfunctie; waarvr wrdt het nrerend ged gebruikt? 3. Verzekerde bedragen / dekking Gewenst verzekerd bedrag? ,-- Het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar wrdt gemaximeerd tt 2 x het verzekerd bedrag per aanspraak Overige gewenste verzekeringen Cllectieve ngevallenverzekering... Z ja, wilt u vr de gewenste verzekeringen het daarvr bestemde aanvraagfrmulier inzenden? 4. Salarissen, mzet en persneel Heveel persnen werken bij de te verzekeren bedrijven? - persneelsleden - eigenaren / firmanten, directeuren / grtaandeelhuders - verige (b.v. uitzendkrachten) Ln vr de Sciale Verzekeringen (SV-ln) vr aftrek franchise ver het afgelpen bekjaar? Het pgegeven premieln wrdt vermeerderd met ,-- vr iedere eigenaar / firmant en directeur / grtaandeelhuder. Jaarmzet exclusief BTW ver het afgelpen bekjaar? Prgnse lpend bekjaar?

2 5. Prducten Welke prducten wrden dr de te verzekeren bedrijven gefabriceerd? Wrden delen van deze prducten dr anderen geleverd? Z ja, welke? Fabriceert u halffabrikaten? Z ja, welke? Welke prducten wrden dr de te verzekeren bedrijven verhandeld? Van wie betrekt u deze prducten? Ondergaan deze prducten ng een behandeling? Z ja, welke? Dr wie wrden de prducten verpakt en/f geëtiketteerd? Dr wie f welke instantie wrden de prducten gecntrleerd? Ingangscntrle dr Uitgangscntrle dr Kunnen afgezette prducten wrden getraceerd? Op welke wijze en binnen welke termijn kunnen prducten wrden teruggehaald f de verkp geblkkeerd? Is er een zgenaamde recallprcedure? Z ja, graag ruting/prcedure bijvegen. Imprteert u prducten uit landen buiten de E.U.? Z ja, welke en heveel? Naar welke landen exprteert u prducten? E.U.-landen Omzet USA / Canada Zie vraag 8 Overige landen Omzet Indien exprt naar verige landen, welke landen zijn dit? Wrden uw prducten (vrzver u bekend) indirect geëxprteerd naar de USA en/f Canada? Z ja, svp telichten. Levert u prducten van brandgevaarlijke, giftige, explsieve f radiactieve aard? Z ja, welke? Aan wie wrdt geleverd? industrie grthandel kleinhandel cnsument (petr-)chemische industrie waterbuw vliegtuigbuw treinenbuw aut-industrie kassen bi-industrie scheepsbuw kernreactren vliegvelden luchtvaartindustrie Indien u catalgi f flders verstrekt, wilt u die bijvegen? 6. Diensten (zie k vraag 7 bijzndere segmenten ) Welke diensten verlenen f werkzaamheden verrichten de te verzekeren bedrijven? Wrden werkzaamheden buiten het eigen bedrijf verricht? Z ja, welke? Wrdt persneel van derden gebruikt? Z ja, heveel en he vaak? Wrden werkzaamheden uitbesteed aan nderaannemers? Z ja, wat, he vaak en heveel? Vr wie wrden diensten verleend f werkzaamheden industrie grthandel kleinhandel cnsument verricht? Wrden diensten verleend aan f werkzaamheden verricht (petr-)chemische industrie waterbuw vliegtuigbuw bij f p: treinenbuw aut-industrie kassen bi-industrie scheepsbuw kernreactren vliegvelden luchtvaartindustrie Wrden diensten verleend f werkzaamheden verricht in het buitenland? Z ja, welke, heveel en waar? Wrden brandgevaarlijke gereedschappen f lichtntvlambare stffen gebruikt? Z ja, welke? Buiten het eigen bedrijf?

3 7. Specifieke segmenten Aannemers Vr aannemers kent Amlin een specifiek vragenfrmulier. U gelieve van dat frmulier gebruik te maken. Transprtbedrijven Waar geschiedt het verver? binnen Nederland buiten Nederland Wat wrdt ververd? gevaarlijke stffen bulkgederen zand / grint / grnd stukgederen Verricht u grndverzetwerkzaamheden? Medici Gewenst verzekerd bedrag vermgensschade , ,-- Werkt u met bestralingsapparatuur ja, diagnstische deleinden ja, therapeutische deleinden Aantal assistenten universitair pgeleid niet universitair pgeleid Bent u aptheekhudende arts? Fysitherapeut, masseur, heilgymnast, mensendieckleraar, manicure, pedicure, schnheidsspecialist en mndhygiënist Welk diplma heeft u? Aantal assistenten gediplmeerd andere assistenten Explitanten nrerend ged / huiseigenaren Herbuwwaarde Wnhuizen... Bedrijfspanden... Onderhud in eigen beheer? Verenigingen Aantal leden leden Omzet kantine... Heeft u een tribune? Z ja, aantal zitplaatsen en buw aard Schlen Srt nderwijs Aantal leerlingen Dient het aansprakelijkheidsrisic van de leerlingen p secundaire basis meeverzekerd te wrden? Zrginstellingen Vr zrginstellingen kent Amlin een specifiek vragenfrmulier. U gelieve van dat frmulier gebruik te maken. 8. USA / Canada Levert en/f factureert u prducten aan cliënten in de USA / Canada? Z ja, wilt u dan het aanvullende vragenfrmulier USA/Canada invullen en bijsluiten. 9. Cntractuele verbintenissen Hanteert u leverings- en/f garantievrwaarden? ja, znder uitzndering ja, sms nee Z ja, he brengt u deze ter kennis van uw pdrachtgevers f afnemers? Hanteren uw televeranciers leverings- en/f garantie- ja, znder uitzndering ja, sms nee vrwaarden? Hanteren uw pdrachtgevers f afnemers inkp- ja, znder uitzndering ja, sms nee vrwaarden? Hanteren nderaannemers algemene vrwaarden ten ja, znder uitzndering ja, sms nee pzichte van u? Wilt u alle in deze vraag bedelde vrwaarden meezenden?

4 10. Werkmaterieel Wrdt gebruik gemaakt van: vaartuigen vrkheftrucks kranen liften laad- en lsmiddelen heistellingen Srt lcmtieven smalspr Aantal Het aansprakelijkheidsrisic vr mtrrijtuigen in de zin van artikel 1 van de Wegenverkeerswet dient te wrden verzekerd via afznderlijke specifieke verzekeringen. 11. Bedrijfsvering en preventie Milieu: Vindt er pslag, bewerking f gebruik van mgelijk milieubelastende stffen plaats? Z ja, welke en heveel? Welke maatregelen heeft u genmen ter vrkming van aantasting van het milieu? Welke afvalstffen wrden er gelsd / afgeverd? Dr wie, he en heveel? ARBO: Welke maatregelen zijn er genmen ter waarbrging van de veiligheid en gezndheid van het persneel? Hebben zich wel eens bedrijfsngevallen vrgedaan? Z ja, heveel, waardr en met welke gevlgen? Graag tezending ngevallenregister met pgave bijna ngevallen. Is er een RI&E aanwezig inclusief Plan van Aanpak? Z ja, svp meesturen. Is er een preventiemedewerker aanwezig? Z ja, graag pgave naam en gevlgde pleiding(en) p dit gebied. 12. Vrrisic Wilt u het zgenaamde vrrisic meeverzekeren? (nder het vrrisic wrdt verstaan claims die tijdens de lptijd van de verzekering wrden ntvangen en die vrtvleien uit een handelen en/f nalaten dat heeft plaatsgevnden vr de ingangsdatum van de verzekering.) Z ja, vanaf welke datum? Z ja, wilt u dan de vlgende vragen beantwrden: Zijn de activiteiten, prducten f prductiemethden in de afgelpen 5 jaar sterk veranderd? Z ja, svp. telichten Zijn er bedrijven vergenmen die vrheen andere activiteiten ntpliden dan genemd bij vraag 2? Z ja, svp. telichten 13. Vrige f bestaande verzekeringen Bent u tegen het aansprakelijkheidsrisic verzekerd (geweest)? Z ja, bij welke maatschappij en vr welke bedragen? Is aan een van de belanghebbenden it een verzekering geweigerd, pgezegd f bijzndere vrwaarden vrgesteld? Z ja, svp. telichten

5 14. Schadeverleden Graag pgave van alle claims tegen u ingediend in de afgelpen tien jaar, met vermelding van datum, aard, mvang en afwikkeling 15. Algemene sltvraag en ndertekening (zie k de telichting p de reikwijdte van de mededelingsplicht) Beschikt u f een andere belanghebbende bij deze verzekering ng ver infrmatie die vr de berdeling van deze verzekeringsaanvraag vr Amlin Eurpe van belang kan zijn, en die niet bij de beantwrding van één van de vrgaande vragen is verstrekt? Z ja, welke infrmatie is dat? Omstandighedenverklaring Vrzver niet anders wrdt pgegeven, verklaart ndergetekende namens kandidaat-verzekeringnemer, dat bij kandidaat-verzekerden gedegen nderzek is uitgeverd waaruit blijkt dat geen aanspraken, feiten en/f mstandigheden bekend zijn waarvan in redelijkheid kan wrden aangenmen dat deze kunnen leiden tt een aanspraak, waarvr een berep zu kunnen wrden gedaan p de dr ndergetekende aangevraagde verzekering f die vr het verige vr de risicberdeling van belang zuden kunnen zijn. In dit verband kan bijvrbeeld gedacht wrden aan ndergeschikten die dr een aan de arbeid gerelateerde rzaak arbeidsngeschikt zijn f dreigen te wrden, klachten f andere prblemen ver/met geleverde prducten f diensten, andersrtige klachten, incidenten enz. Kandidaat-verzekeringnemer:... Naam ndergetekende:... Functie :... Plaats:... Datum :... Handtekening:... Privacyreglement Bij de aanvraag van een verzekering wrden persnsgegevens gevraagd. Deze wrden dr Amlin Eurpe NV verwerkt ten beheve van het aangaan en uitveren van vereenkmsten; vr het uitveren van marketingactiviteiten; ter vrkming en bestrijding van fraude jegens financieel instellingen; vr statistische analyse en m te kunnen vlden aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwrd acceptatiebeleid kan Amlin Eurpe NV uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Delstelling hiervan is risic s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van tepassing. Zie Belangrijk: telichting p de reikwijdte van de mededelingsplicht Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagfrmulier z vlledig mgelijk te beantwrden. Dit geldt k vr feiten en mstandigheden die betrekking hebben p een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen wrden meeverzekerd. Bij de beantwrding is bvendien niet alleen de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar k die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwrd al bij de verzekeraar bekend vernderstelt, met u tch z vlledig mgelijk beantwrden. Indien u niet vlledig aan uw mededelingsplicht heeft vldaan, kan zulks erte leiden dat het recht p uitkering wrdt beperkt f zelfs vervalt. Indien u met pzet tt misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld f deze bij kennis mtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zu hebben geslten, heeft hij tevens het recht de verzekering p te zeggen. Feiten en mstandigheden die u bekend wrden nadat u deze aanvraag heeft ingeznden, maar vrdat de verzekeraar u heeft bericht ver zijn definitieve beslissing het dr u ter verzekering aangebden risic al dan niet te verzekeren, met u alsng aan de verzekeraar mededelen. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928, lid 6, BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht vr deze verzekering bvendien de vlgende uitgangspunten: een niet beantwrde f pen gelaten vraag wrdt geacht ntkennend te zijn beantwrd; de sltvraag dient vlledig te wrden beantwrd. De sltvraag wrdt geacht nvlledig te zijn beantwrd, indien daarbij feiten en mstandigheden zijn verzwegen f verkeerd vrgesteld waarvan aanvrager, bij vrbeeld p grnd van de verige p het aanvraagfrmulier gestelde vragen en/f de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tt hetgeen niet is pgegeven f verkeerd is vrgesteld, in redelijkheid mest begrijpen dat deze vr de berdeling van het ter verzekering aangebden risic van belang knden zijn. Amlin Eurpe NV Van Heuven Gedhartlaan LD Amstelveen Nederland De algemene vrwaarden van de dr u gewenste verzekering liggen ter inzage bij Amlin. U ntvangt deze samen met de fferte.

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Branchevereniging voor Klussenbedrijven Behandelaar Fish controle Belangrijk Op de derde pagina van dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Aanvraagformulier ZZP-pakket werkend met gereedschap Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Behandelaar Fish controle Dit pakket is uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WAGENPARKVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER WAGENPARKVERZEKERING Beurs-World Trade Center Beurs-World Trade Center Beursplein 37 Postbus 30101 3001 DC Rotterdam Telefoon +31 (0)10 405 2000 Fax +31 (0)10 405 5252 E-mail auto@gebrsluyter.nl Website www.gebrsluyter.nl

Nadere informatie

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Nieuwe verzekering. Contractduur: 5 jaar 3jaar(3% toeslag) 1 jaar (5% toeslag) Ingangsdatum van de verzekering: / / 1.Verzekeringnemer Naam en

Nadere informatie

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer:

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer: Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: Diks verzekeringen BV 3240 AA Middelharnis Adres: Swammerdamweg 8 Telefoon (0187) 488 555 Telefoon (030)

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering

Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering Particulieren Dit formulier is bestemd voor het aanvragen/wijzigen van verzekeringen voor personen- en kampeerauto s, motoren, caravans en aanhangwagens. nieuwe

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA nr. 31_O Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KOSTBAARHEDEN

AANVRAAGFORMULIER KOSTBAARHEDEN AANVRAAGFORMULIER KOSTBAARHEDEN Driessen Assuradeuren Koninginnegracht 60 2514 AE Den Haag 070-3624545 info@driessenassuradeuren.nl Met het invullen van dit vragenformulier verstrekt u de gegevens die

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering

Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Ingangsdatum Tussenpersoon Polisnummer : : : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Overzicht cursussen en trainingen Textielverzorging

Overzicht cursussen en trainingen Textielverzorging Overzicht cursussen en trainingen Textielverzrging 200 pagina Cursussen Textielservice & Natwasserijen Data 200 4 4 4 4 5 5 5 7 7 7 Basispleiding Wasserij* Nederlands p de werkvler* Prcesbeheersing en

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Opnemen in bestaand GABA Particulier Pakket

Nadere informatie

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer:

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer: AANVRAAG ALGEMEEN Steijnborg Verzekeringspakket Particulier Deze aanvraag heeft betrekking op een nieuw af te sluiten Steijnborg Verzekeringspakket Particulieren uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d.

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis Adres: Telefoon (0187) 488 555 Fax (0187) 488 551 www.voogd.com RC-nummer: Gegevens

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL deze aanvraag betreft : een nieuw af te sluiten verzekering AANVRAGER/VERZEKERINGNEMER (dat is degene wiens risico wordt verzekerd) rechtsvorm : eenmanszaak

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie