Voorwaarden Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering nr

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering nr. 1085 1"

Transcriptie

1 Voorwaarden Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering nr Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde de verzekeringnemer in diens hoedanigheid van vervoerder; de ondergeschikten van verzekeringnemer voor zover hun aansprakelijkheid voortvloeit uit werkzaamheden die ten behoeve van de verzekeringnemer in diens hoedanigheid van vervoerder worden verricht; 1.2. Aansprakelijkheid de aansprakelijkheid van de verzekerde tegenover de eigenaar van of een andere belanghebbende bij zaken, krachtens: bepalingen van wet of tractaat inzake de aansprakelijkheid van de vervoerder; condities zoals deze door algemeen erkende vervoerdersorganisaties zijn gedeponeerd; andere condities dan die in 1.2.2, welke op het vervoer van toepassing zijn, overeenkomsten als bedoeld in artikel 24 van de Wet Overeenkomst Wegvervoer van 2 december 1982 daaronder begrepen, mits deze condities vooraf door de maatschappij zijn goedgekeurd; 1.3 Schade het verlies en de beschadiging van zaken waarvoor met verzekerde het vervoer is overeengekomen alsmede de schade door vertraging in de aflevering van die zaken; 1.4 Vervoer het vervoeren met voertuigen en eventueel het laden, lossen, overslaan en opslaan, alles in de periode tussen het ogenblik van inontvangstneming en dat van aflevering door verzekerde, waarbij de duur van alle opslag, anders dan in of op voertuigen, is beperkt tot 6 etmalen voor de gehele periode; 1.5 Ondervervoerder degeen aan wie verzekerde het vervoer geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed; 1.6 Voertuigen de motorrijtuigen, gelede voertuigen, aanhangwagens en opleggers zoals omschreven in artikel 4 van het Verdrag nopens het wegverkeer van 19 september 1949; 1.7 Zaken de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke goederen. 2. Omschrijving van de dekking 2.1. Dekking Algemeen Deze verzekering dekt de schade tot vergoeding waartoe de verzekerde is verplicht en voor zover deze verplichting voortvloeit uit zijn aansprakelijkheid. S c Voorwaarden Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering nr

2 2.1.2 Zekerheidstelling Indien de verzekerde gehouden is tot het stellen van zekerheid in verband met een opgetreden schade zal de maatschappij die zekerheid verstrekken voor zover die schade is gedekt en tot ten hoogste ,- per gebeurtenis Proceskosten en wettelijke rente Onder de dekking van deze verzekering zijn begrepen: - de kosten van met goedvinden of op verlangen van de maatschappij gevoerde procedures en in haar opdracht verleende rechtsbijstand; - de wettelijke rente over het door deze verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom Voertuigen Indien op het polisblad voertuigen zijn genoemd geldt de dekking ten aanzien van vervoer waarvoor verzekerde uitsluitend die voertuigen inzet en niet ten aanzien van vervoer waarvoor verzekerde het vervoeren geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed Tijdelijke vervanging Indien een op het polisblad genoemd voertuig tijdelijk niet voor het vervoeren ter beschikking staat in verband met reparatie, revisie of soortgelijke omstandigheid geldt de dekking voor vervoer waarvoor een vervangend voertuig wordt ingezet, op voorwaarde, dat verzekerde desgevraagd zal aantonen, dat - het vervangen voertuig voor het vervoeren niet in gebruik was in de periode van vervanging en - het vervangende voertuig niet minder geschikt is voor het vervoeren dan het vervangen voertuig Definitieve vervanging Indien een op het polisblad genoemd voertuig definitief wordt vervangen is verzekerde verplicht binnen 14 dagen na de vervanging daarvan schriftelijk kennis te geven aan de maatschappij. Voldoet verzekerde aan die verplichting dan geldt de dekking vanaf de vervanging voor vervoer waarvoor het vervangende voertuig wordt ingezet. Schade ontstaan voor het tijdstip waarop de maatschappij van de vervanging in kennis is gesteld en binnen de termijn van 14 dagen genoemd in de eerste alinea is slechts gedekt indien de verzekerde aantoont, dat het vervangen voertuig ten tijde van de schadegebeurtenis niet meer bij hem voor het vervoeren in gebruik was Indien op het polisblad de voertuigen niet zijn genoemd geldt de dekking voor: - het door verzekerde uitgevoerde vervoer - het door hem geheel of gedeeltelijk uitbestede vervoer, voor zover de condities waarop het vervoer werd uitbesteed eenzelfde aansprakelijkheid leggen bij de ondervervoerder als die welke bij verzekerde ligt en verzekerde tevoren van de ondervervoerder de bevestiging of zo mogelijk het bewijs heeft gekregen, dat die ondervervoerder heeft voorzien in een verzekering van diens aansprakelijkheid terzake Dekkingsgebied De dekking geldt met betrekking tot vervoer waarbij de plaats van inontvangstneming en de plaats van aflevering liggen binnen het op het polisblad aangegeven dekkingsgebied Inloop/ uitloop De dekking geldt voor het vervoer van de zaken die tijdens de duur van deze verzekering door verzekerde in ontvangst zijn genomen Uitsluitingen De verzekering dekt geen aansprakelijkheid voor schade: 2 Voorwaarden Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering nr. 1085

3 terzake van het vervoer van: bederfelijke zaken, zaken in tanks, tenzij het vervoeren van de onder en genoemde zaken geschiedt met vervoermiddelen die gerekend naar de aard van de zaken voor het vervoer geëigend kunnen worden geacht en de schade het gevolg is van: - brand of ontploffing; - het vallen tijdens laden of lossen; - een ongeval aan het voertuig of het vervoermiddel waarop het voertuig was geplaatst overkomen, waarbij schade door vertraging in de aflevering alleen dan is gedekt, indien de vertraging het gevolg was van zodanige beschadiging van het voertuig of vervoermiddel, dat het daardoor de reis niet of niet zonder vertraging kon voortzetten; terzake van het vervoer van levende dieren, verhuisgoederen, geld, bank- en muntbiljetten, obligaties, effecten of andere waardepapieren, bewerkte of onbewerkte edele metalen en edelgesteenten, juwelen, parels, kleinoden en voorwerpen van kunst- of verzamelwaarde, alsmede containers, containeronderstellen en opleggers; door schuld van de afzender of ontvanger; door overmacht; schade door overmacht is wel gedekt indien condities als in beroep op overmacht uitsluiten; veroorzaakt met opzet of goedvinden van verzekerde; door of samenhangende met: eigen gebrek of de aard en de natuur van de zaken; het ontbreken, de onvolkomenheid, de onregelmatigheid, het verlies, het zoekraken, de beschadiging of de onjuiste behandeling van documenten; aanhouding, inbeslagneming, requisitie, verbeurdverklaring door enige overheidsinstantie; gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en vordering; Voor de betekenis van deze begrippen gelden de begripsomschrijvingen die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag zijn gedeponeerd onder nummer 136/ 1981; atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan en onverschillig hoe hij zich heeft voorgedaan; enige verplichting in verband met remboursement; het niet opvolgen van door de overheid gegeven voorschriften terzake van het vervoer; terzake van vervoer, waarbij volgens de vervoersovereenkomst de eindbestemming voor de zaken ligt buiten Europa, ook al ligt het eind van het door verzekerde overeengekomen vervoerstraject binnen het op het polisblad aangegeven geldigheidsgebied; uit hoofde van een beding van: - een bijzonder belang bij de aflevering; - een hogere schadevergoeding; - een bijzonder tijdstip van aflevering door verzekerde. 3. Schade 3.1. Verplichtingen na schade Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis, die voor de maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden is hij verplicht: die gebeurtenis zo spoedig mogelijk aan de maatschappij te melden; Voorwaarden Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering nr

4 3.1.2 in geval van diefstal of verduistering van zaken of poging daartoe en van joy-riding met een voertuig waarop of waarin zaken zijn geladen, onmiddellijk aangifte te doen bij de politie; zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de maatschappij zou kunnen schaden; alle gegevens die op een schade betrekking hebben aan de maatschappij op te geven en de op deze schade betrekking hebbende brieven en bescheiden onmiddellijk aan haar door te zenden; zich te onthouden van al hetgeen waaruit erkenning van schuld zou kunnen worden afgeleid. Deze verzekering heeft geen dekking, indien de verzekerde een van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de maatschappij heeft geschaad. 3.2 Schaderegeling De maatschappij belast zich met de vaststelling en de regeling van de schade. Zij heeft het recht de benadeelde rechtstreeks schadeloos te stellen en met hem schikkingen te treffen. De maatschappij zal daarbij de belangen van de verzekerde in het oog houden. Indien de maatschappij een vordering rechtstreeks aan de benadeelde voldoet is verzekerde gehouden het bedrag van de schade, de rente en de kosten tot het eigen risico op eerste verzoek aan de maatschappij te voldoen Bedrag van de maximale vergoeding De maatschappij vergoedt per gebeurtenis maximaal het op het polisblad genoemde bedrag per kilogram daarbij beschadigd of verloren gegaan gewicht Voor schade ontstaan terwijl de zaken op een voertuig waren geladen beperkt zich de vergoeding onder tot het aantal kilogrammen toegestaan laadvermogen van het voertuig vermenigvuldigd met het op het polisblad genoemde bedrag per kilogram, doch maximaal het eveneens op het polisblad genoemde bedrag Voor schade ontstaan terwijl de zaken niet op een voertuig waren geladen of waarvan niet kan worden vastgesteld of zij is ontstaan terwijl de zaken al dan niet op een voertuig waren geladen, beperkt zich de vergoeding onder tot het eveneens op het polisblad genoemde bedrag De maximale vergoeding voor schade zonder dat er sprake is van verlies of beschadiging is het bedrag dat verzekerde is overeengekomen voor het vervoer van die zaken die vertraagd zijn afgeleverd De maatschappij vergoedt bovendien de kosten en rente bedoeld onder Eigen risico Standaard eigen risico De maatschappij vergoedt van de schade het meerdere boven het op het polisblad genoemde eigen risico, waarbij: - eigen risico A geldt voor bederfelijke zaken en zaken die vervoerd worden met voertuigen ingericht teneinde die zaken aan de invloed van hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid te onttrekken, of in tanks; - eigen risico B geldt voor overige zaken Bijzonder eigen risico bij diefstal Ingeval van diefstal of verduistering van een gehele lading, welke zich in een voertuig of een voertuigcombinatie bevindt, onverschillig of die lading later geheel of gedeeltelijk wordt teruggevonden, zal de onder deze polis vallende schade worden vergoed onder aftrek van 20 %, met een minimum van ,-. Deze aftrek zal evenwel niet worden toegepast indien door verzekerde wordt aangetoond dat het voertuig of de voertuigcombinatie, waarmede het vervoeren 4 Voorwaarden Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering nr. 1085

5 plaatsvond, was uitgerust met een door de maatschappij goedgekeurd beveiligingssysteem, dat ten tijde van de diefstal of verduistering in werking was gesteld. Bij de berekening van het schadebedrag dat ten laste van de polis kan worden gebracht zal deze aftrek worden toegepast vóór een eigen risico in De hierbovengenoemde aftrek mag niet op andere wijze of elders worden verzekerd Vervaltermijn Elk uit deze verzekering voortvloeiend recht op uitkering vervalt, indien binnen 1 jaar na de definitieve schriftelijke beslissing van de maatschappij tegen haar geen rechtsvordering is ingesteld In ieder geval vervalt het recht op uitkering indien de aanmelding van een schade niet plaatsvindt binnen 5 jaar na de gebeurtenis, waaruit de verzekerde redelijkerwijs had moeten concluderen dat hij een beroep op deze verzekering zou kunnen doen. 4. Premie/voorwaarden 4.1. Premieberekening Tenzij deze verzekering geschiedt tegen een vaste premie is verzekerde gehouden: - zijn administratie zo in te richten, dat daaruit de voor de premieberekening vereiste opgave kan worden gedaan; - een zo nauwkeurig mogelijke opgave te doen van de voor de berekening van de premie voor de komende verzekeringstermijn vereiste gegevens De aan de hand van de opgave onder berekende premie geldt als voorschotpremie Aan het eind van een verzekeringstermijn zal verzekerde de definitieve gegevens verstrekken, waarna naverrekening volgt Premiebetaling De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en eventueel de assurantiebelasting te betalen uiterlijk op de 30e dag nadat zij verschuldigd zijn Indien de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag weigert te betalen of niet binnen de gestelde termijn betaalt, vindt schorsing van de dekking plaats met ingang van de eerste dag van het tijdvak waarover dit bedrag verschuldigd was. De verzekeringnemer dient het verschuldigde bedrag alsnog te betalen Geen dekking wordt verleend voor de in de schorsingsperiode plaatsvindende gebeurtenissen. De dekking wordt eerst weer van kracht op de dag na ontvangst van het verschuldigde bedrag door de maatschappij Premierestitutie bij tussentijdse beëindiging van de verzekering, indien die tegen vaste jaarpremie is aangegaan, wordt pro rata restitutie van premie verleend over de onverstreken termijn onder inhouding van 45, bij tussentijdse beëindiging van de verzekering, indien die is aangegaan met naverrekening van premie, wordt de definitieve premie met 45,- verhoogd. De inhouding of de verhoging vindt geen toepassing bij beëindiging ingevolge Wijziging van premie en voorwaarden Indien de maatschappij haar tarieven of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde aard als deze verzekering herziet, is zij gerechtigd de aanpassing van deze verzekering aan de nieuwe tarieven of voorwaarden te verlangen met ingang van een door de maatschappij te bepalen datum. De maatschappij doet van de aanpassing schriftelijk mededeling aan de verzekeringnemer. Voorwaarden Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering nr

6 Indien sprake is van een premieverhoging of vermindering van de dekking heeft de verzekeringnemer het recht de aanpassing te weigeren binnen 30 dagen nadat hem daarvan mededeling is gedaan. In dit geval eindigt deze verzekering aan het einde van het lopende verzekeringsjaar De maatschappij heeft het recht jaarlijks per de op het polisblad vermelde premieherzieningsdatum de premie of de voorwaarden te herzien. Wanneer de maatschappij van dit recht gebruik maakt, deelt zij dit uiterlijk 1 maand voor genoemde datum aan de tussenpersoon mede. Indien op de premieherzieningsdatum geen overeenstemming is bereikt over de nieuwe premies of voorwaarden, geldt de verzekering op die datum als opgezegd, zodat - behoudens nadere regeling - de verzekering eindigt 30 dagen na de premieherzieningsdatum te uur. Het hierbovenvermelde laat onverlet het recht van de maatschappij de verzekering te allen tijde te beëindigen, zoals vermeld onder Duur en einde van de verzekering 5.1 De verzekering is aangegaan en wordt verlengd overeenkomstig de op het polisblad vermelde termijnen Deze verzekering eindigt: door schriftelijke opzegging door de verzekeringnemer: per kontraksvervaldatum, mits de opzegging ten minste 3 maanden voor deze datum aan de maatschappij is geschied; nadat de maatschappij terzake een schadegeval heeft afgewikkeld, mits de opzegging uiterlijk op de 30e dag na afwikkeling is geschied met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste 14 dagen; door schriftelijke opzegging door de maatschappij met inachtneming van een opzeggingstermijn van 30 dagen. 6. Slotbepalingen 6.1 Adres Kennisgevingen door de maatschappij aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij de maatschappij bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon door wiens bemiddeling deze verzekering loopt. 6.2 Aanvraagformulier De verzekering is aangegaan met het uitdrukkelijke beding, dat de mededelingen in het als grondslag van de totstandkoming van deze verzekering ingevulde en door verzekeringnemer getekende aanvraagformulier juist en volledig zijn. 6.3 Bevoegde rechter Alle geschillen uit deze verzekering voortspruitende zullen in eerste aanleg uitsluitend onderworpen worden aan de uitspraak van de bevoegde rechter in Amsterdam of Rotterdam, ter keuze van de verzekerde. 6 Voorwaarden Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering nr. 1085

7 7 Verwerking Persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door AEGON Nederland N.V. verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op deze verwerking is de gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen" van toepassing. De tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, (telefoon ) of raadplegen op de website In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan AEGON Nederland N.V. uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. U kunt de tekst raadplegen op de website Toepasselijk recht Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Klachten Klachten naar aanleiding van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan: de directie van AEGON Schadeverzekering N.V., Postbus 6, 2501 AC Den Haag (telefoon: ). Wanneer het oordeel van AEGON voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot: de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag (telefoon: ). Voorwaarden Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering nr

8 8 Voorwaarden Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering nr. 1085

Vervoerdersverzekering

Vervoerdersverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Vervoerdersverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 637-97 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijving 1.1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.7 Uitsluitingen

Nadere informatie

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 INDELING I. INLEIDING II. III. IV. ALGEMENE BEPALINGEN BIJZONDERE BEPALINGEN AANSPRAKELIJKHEIDSDEKKING BIJZONDERE BEPALINGEN BEPERKTE EN UITGEBREIDE

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Verzekeringsvoorwaarden ACM 14 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

AEGON. Auto op Maat. Polisvoorwaarden nr. 1410. AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6 2501 AC Den Haag www.aegon.nl

AEGON. Auto op Maat. Polisvoorwaarden nr. 1410. AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6 2501 AC Den Haag www.aegon.nl Polisvoorwaarden nr. 1410 AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6 2501 AC Den Haag www.aegon.nl AEGON Schadeverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag Handelsregister 27085000 S 30597 a augustus

Nadere informatie

Werk- en landbouwmaterieelverzekering

Werk- en landbouwmaterieelverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Werk- en landbouwmaterieelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WKM 14 Inhoud Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied Art. 2 Verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Voorwaarden Autoverzekering Particulieren nr. 1312.03 1

ALGEMENE VOORWAARDEN. Voorwaarden Autoverzekering Particulieren nr. 1312.03 1 Voorwaarden Autoverzekering Particulieren nr. 1312.03 De voorwaarden zijn onderverdeeld in Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden. In de Algemene Voorwaarden zijn de volgende onderwerpen geregeld:

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden AVP 03. Inhoud

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden AVP 03. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden AVP 03 Inhoud Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Grondslag van de verzekering Art. 3 Van toepassing

Nadere informatie

Polisvoorwaarden QuinteS Autoverzekering nr. Q1500

Polisvoorwaarden QuinteS Autoverzekering nr. Q1500 Polisvoorwaarden QuinteS Autoverzekering nr. Q1500 Inhoud De voorwaarden van het Bedrijvenpakket zijn als volgt gerangschikt: pagina Algemene voorwaarden 4 Definitie verzekeringsovereenkomst 4 Mededelingsplicht

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Caravanverzekering Verzekeringsvoorwaarden CAR 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 3 maart 2003) Inhoud Art. 1 Geldigheidsgebied Art. 2 Verzekerde

Nadere informatie

VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006''

VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006'' VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006'' Art. 1. Onzeker voorval Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid, als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wetboek indien

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s, motoren en scooters Verzekeringsvoorwaarden MOT 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 3 maart 2003)

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Motorrijtuigverzekering voor bromfietsen Verzekeringsvoorwaarden BRF 03. Inhoud. Algemene voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Motorrijtuigverzekering voor bromfietsen Verzekeringsvoorwaarden BRF 03. Inhoud. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Motorrijtuigverzekering voor bromfietsen Verzekeringsvoorwaarden BRF 03 Inhoud Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Geldigheidsgebied Art. 3 Verplichtingen in geval van

Nadere informatie

AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018

AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018 AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene Verzekeringsvoorwaarden M-ALG-10-04 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde Degene die als zodanig is omschreven in de bijzondere voorwaarden van deze verzekering. 1.2 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s, motoren en scooters Verzekeringsvoorwaarden PM 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam

Nadere informatie

voor personenauto's en motoren

voor personenauto's en motoren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Algemene Veilig Op Weg voorwaarden Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 08 Inhoud Algemene voorwaarden Art.

Nadere informatie

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. 1. Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. 1. Begripsomschrijvingen Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

Container- en trailerverzekering

Container- en trailerverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Container- en trailerverzekering Verzekeringsvoorwaarden CTV 14 Artikel 1 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden. Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden. Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied Art. 2 Verplichtingen

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

Kruidvat Verzekeringen. Polisvoorwaarden Algemeen. nr. 2010K

Kruidvat Verzekeringen. Polisvoorwaarden Algemeen. nr. 2010K Kruidvat Verzekeringen Polisvoorwaarden Algemeen nr. 2010K Inhoudsopgave De voorwaarden die op uw verzekering betrekking hebben, zijn onderverdeeld in Algemene en Bijzondere Voorwaarden. Pagina Mededelingsplicht

Nadere informatie

Motorrijtuigenverzekering voor bestel- en vrachtauto's

Motorrijtuigenverzekering voor bestel- en vrachtauto's Allianz Nederland Schadeverzekering Motorrijtuigenverzekering voor bestel- en vrachtauto's Verzekeringsvoorwaarden VRA 14 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Definities 1 Grondslag 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Aanpassing en beëindiging na aanpassing 5 Verzekeringsduur,

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Elektronica, extra kosten en reconstructiekostenverzekering. winkelelektronica. Verzekeringsvoorwaarden EER 14

Allianz Nederland Schadeverzekering. Elektronica, extra kosten en reconstructiekostenverzekering. winkelelektronica. Verzekeringsvoorwaarden EER 14 Allianz Nederland Schadeverzekering Elektronica, extra kosten en reconstructiekostenverzekering voor kantoor- en winkelelektronica Verzekeringsvoorwaarden EER 14 Algemene voorwaarden Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven RUBRIEK A ALGEMEEN 2 RUBRIEK B AANSPRAKELIJKHEID AGRARISCH BEDRIJF EN GEZIN 9

Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven RUBRIEK A ALGEMEEN 2 RUBRIEK B AANSPRAKELIJKHEID AGRARISCH BEDRIJF EN GEZIN 9 VOORWAARDEN Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.06 E ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD RUBRIEK A ALGEMEEN 2 Artikel

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Polisvoorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Verzekerden 2 Hoedanigheid 3 Omschrijving van de dekking 4 Uitsluitingen 5 Verplichtingen verzekerde

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model LE 03.2.06 C Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven Inhoudsopgave Rubriek A Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.28 A Instrumenten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 1 Dekkingsgebied 2 Bereddingskosten

Nadere informatie

Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren

Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 12 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie