BedrijfsImpulz aanvraag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BedrijfsImpulz aanvraag"

Transcriptie

1 BedrijfsImpulz aanvraag intermediair intermediairnummer (0608)a adresgegevens intermediair (of stempel)

2 Â inhoudsopgave BedrijfsImpulz aanvraag 3 aansprakelijkheid Aansprakelijkheid Bedrijven 7 Rechtsbijstand Bedrijven 10 Schade voor Bestuurders 13 Milieuschade 14 gebouw & inhoud Bedrijfsgebouwen 16/17 Inventaris/Goederen 16/17 Bedrijfsschade 18 Glas 18 Geld 18 Elektronica 19 mobiliteit Personenauto 20 Bestelauto 22 Vrachtauto 22 Ongevallen Inzittenden 23 Rechtsbijstand Motorrijtuigen 23 Aanhangwagen 23 Werkmaterieel 26 Eigen Vervoer 28

3 BedrijfsImpulz aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar (5% toeslag) (Niet van toepassing voor Personenauto, Bestelauto, Vrachtauto, Aanhangwagen, Ongevallen Inzittenden, Rechtsbijstand Motorrijtuigen, Werkmaterieel, Eigen Vervoer, Schade voor Bestuurders en Milieuschade. Dit zijn éénjarige contracten). bestaand BedrijfsImpulz polisnummer  2. pakketsamenstelling De hieronder aangekruiste en/of bestaande verzekering(en) worden aangevraagd en/of opgenomen in het pakket. (polisnummers hoeft u alleen in te vullen als het gaat om een verzekering die u al bij De Goudse heeft lopen) aansprakelijkheid Aansprakelijkheid Bedrijven polisnummer ingangsdatum (d-m-j) Rechtsbijstand Bedrijven polisnummer ingangsdatum (d-m-j) Schade voor Bestuurders polisnummer ingangsdatum (d-m-j) Milieuschade polisnummer ingangsdatum (d-m-j) gebouw & inhoud Bedrijfsgebouwen polisnummer ingangsdatum (d-m-j) Inventaris/Goederen polisnummer ingangsdatum (d-m-j) Glas polisnummer ingangsdatum (d-m-j) Bedrijfsschade polisnummer ingangsdatum (d-m-j) Elektronica polisnummer ingangsdatum (d-m-j) Geld polisnummer ingangsdatum (d-m-j) mobiliteit Personenauto polisnummer ingangsdatum (d-m-j) Bestelauto polisnummer ingangsdatum (d-m-j) Vrachtauto polisnummer ingangsdatum (d-m-j) Ongevallen Inzittenden polisnummer ingangsdatum (d-m-j) Rechtsbijstand Motorrijtuigen polisnummer ingangsdatum (d-m-j) Aanhangwagen polisnummer ingangsdatum (d-m-j) Werkmaterieel polisnummer ingangsdatum (d-m-j) Eigen Vervoer polisnummer ingangsdatum (d-m-j)  3. gegevens aanvrager/verzekeringnemer naam en voorletters man vrouw straat en huisnummer (geen postbus) postcode plaats telefoon faxnummer mobiel geboortedatum (d-m-j) 3

4  4. bedrijfsgegevens (altijd invullen) bedrijfsnaam correspondentieadres postcode plaats vestigingsadres (indien afwijkend) postcode plaats contactpersoon (invullen indien anders dan verzekeringnemer) naam en voorletters telefoon fax mobiel man vrouw soort bedrijf BIK code eventuele nevenactiviteiten inschrijvingsnummer handelsregister (uittreksel KvK meesturen) plaats rechtsvorm bedrijf in oprichting ja nee jaar van oprichting Maakt uw bedrijf deel uit van een holding? nee ja (organisatiestructuur meesturen) Bestaat er enige andere samenwerking of associatie met anderen? nee ja, nl. aangesloten bij een bedrijfsvereniging nee ja, nl. bedrijfsfilialen nee ja, gevestigd te  5. premiebetaling betaling per jaar halfjaar kwartaal maand (automatische incasso verplicht bij incasso door De Goudse) aan assurantieadviseur Goudse Schadeverzekeringen N.V. via acceptgiro automatische incasso machtiging voor automatische incasso Voor zover het incasso wordt verzorgd door Goudse Schadeverzekeringen N.V. verzoekt ondergetekende de verschuldigde bedragen voor de aangegeven verzekering(en) automatisch af te schrijven van zijn/haar bank- of girorekening. bank- of girorekening t.n.v. handtekening premiebetaler  6. slotvragen strafrechtelijke feiten Bent u of een andere belanghebbende bij de thans aangevraagde verzekering(en) de laatste acht jaar in aanraking geweest met politie of justitie? Bijvoorbeeld omdat u of andere personen werd of werden verdacht van het plegen van een strafbaar feit? (waar ook overtredingen onder vallen). nee ja* * Zo ja, geef dan in een bijlage aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtzaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al zijn uitgevoerd. U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden. 4

5 bijzonderheden aangevraagde en soortgelijke verzekering(en) Heeft een maatschappij u of een andere belanghebbende bij de thans aangevraagde verzekering(en) de laatste acht jaar een verzekering geweigerd, opgezegd of daaraan een verhoogde premie en/of bijzondere voorwaarden gesteld? nee ja, nl. datum (d-m-j) maatschappij soort verzekering polisnummer ja, nl. datum (d-m-j) maatschappij soort verzekering polisnummer Loopt er thans bij een andere maatschappij een soortgelijke verzekering? nee ja, per (d-m-j) maatschappij soort verzekering polisnummer ja, per (d-m-j) maatschappij soort verzekering polisnummer ja, per (d-m-j) maatschappij soort verzekering polisnummer Heeft u of een andere belanghebbende bij de thans aangevraagde verzekering(en) de laatste acht jaar eerder schade geleden of veroorzaakt met betrekking tot gebeurtenissen als gedekt bij de thans aangevraagde of soortgelijke verzekering(en)? nee ja, per (d-m-j) maatschappij soort verzekering polisnummer schadebedrag ja, per (d-m-j) maatschappij soort verzekering polisnummer schadebedrag ja, per (d-m-j) maatschappij soort verzekering polisnummer schadebedrag ja, per (d-m-j) maatschappij soort verzekering polisnummer schadebedrag Beschikt u of een andere belanghebbende nog over informatie, die voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag door de maatschappij van belang zou kunnen zijn en die niet bij de beantwoording van de voorgaande vragen is verstrekt? nee zo ja, welke informatie is dat? Van belang zijn alle tegenwoordige en toekomstige feiten en omstandigheden, waarvan het de aanvrager of belanghebbende(n) duidelijk is of behoort te zijn, dat deze bij de beoordeling van de verzekeringsaanvraag door de maatschappij meegewogen dienen te worden. Â 7. ondertekening U verklaart met de aanvraag van deze verzekering dat de vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid zijn beantwoord en dat u hiermee de aangevraagde verzekering wilt verkrijgen. De plicht om informatie te verschaffen omvat alles wat van belang kan zijn voor het beoordelen van het te verzekeren risico en de persoon van de aanvrager en/of verzekerde. Vragen waarvan u het antwoord al bij De Goudse bekend veronderstelt, dient u toch volledig te beantwoorden. Feiten en omstandigheden waarnaar is gevraagd en die u bekend worden nadat deze aanvraag is verzonden, maar voordat De Goudse definitief op uw aanvraag heeft beslist, moet u alsnog meedelen. Als na het afsluiten van de overeenkomst blijkt dat één of meer vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Als u met de bedoeling om ons te misleiden heeft gehandeld of De Goudse bij kennis van de werkelijke stand van zaken de verzekering niet zou hebben gesloten, hebben wij ook het recht om de verzekering op te zeggen. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 BW geldt, dat deze gevolgen ook door ons kunnen worden ingeroepen, als u de algemene slotvraag onvolledig hebt beantwoord. Met deze aanvraag verklaart u de toepassing van de polisvoorwaarden te aanvaarden. Deze liggen ter inzage op ons kantoor en worden op verzoek voor het sluiten van de verzekering toegezonden, maar in elk geval bij het afgeven van de polis. U verplicht zich de polis te accepteren en de verschuldigde premie, assurantiebelasting en kosten te voldoen. De looptijd van de verzekering is gelijk aan de door u gekozen contracttermijn. U kunt de verzekering aan het eind van de contracttermijn beëindigen, waarbij u een opzegtermijn van twee maanden in acht moet nemen. De gekozen contracttermijn is van invloed op de hoogte van de premie. 5

6 Als de aard van het risico dit noodzakelijk maakt, kan De Goudse voordat tot acceptatie wordt overgegaan een afwijkende premie vaststellen en/of andere voorwaarden of bijzondere bepalingen opnemen. Bij de aanvraag van een verzekering en andere financiële diensten worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door De Goudse verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Een consumentenbrochure van deze Gedragscode kunt u opvragen bij De Goudse. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars of van de Nederlandse Vereniging van Banken U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon ) of bij de Nederlandse Vereniging van Banken (Postbus 3543, 1001 AH Amsterdam, telefoon ). Na melding van een zaak bij SRK Rechtsbijstand worden uw gegevens door SRK Rechtsbijstand verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de rechtsbijstandzaak en/of juridische dienstverlening, voor het rendementsbeheer en ter voorkoming en bestrijding van fraude. SRK informeert De Goudse omtrent het feit dat een melding heeft plaatsgevonden, welk rechtsgebied of schadetype de zaak betreft en met de daaraan verbonden kosten die SRK intern en/of extern heeft gemaakt. Op deze verwerking is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. In het kader van een verantwoord acceptatiebeleid kan De Goudse uw gegevens inzien bij de Stichting Centraal Informatie Systeem voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS) te Zeist. Dit gebeurt om risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunt u voorleggen aan Klachtencommissie De Goudse, Postbus 9, 2800 MA Gouda. Wanneer het oordeel van de Klachtencommissie voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Postbus 93257, 2509 AG Den Haag). Goudse Schadeverzekeringen N.V. is als schadeverzekeraar onder nummer geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Goudse is een aanbieder van verzekeringen en andere financiële producten. De Goudse is gevestigd te Gouda aan het Bouwmeesterplein 1 (Postbus 9, 2800 MA Gouda). Medewerkers van De Goudse adviseren u niet zelf over onze verzekeringen en financiële producten. De Goudse werkt samen met assurantiekantoren en andere professionele adviseurs. datum plaats handtekening verzekeringnemer/verzekerde 1 handtekening verzekerde 2 intermediair naam en voorletters intermediairnummer Goudse Schadeverzekeringen N.V., Postbus 9, 2800 MA Gouda, Nederland, telefoon (0182) , fax (0182) Goudse Schadeverzekeringen N.V. is een werkmaatschappij van De Goudse. 6

7 Â aansprakelijkheid bedrijven (uitsluitend in te sturen met BedrijfsImpulz aanvraag) 1. aanvraag ingangsdatum/wijzigingsdatum (d-m-j) 2. voorrisico Het voorrisico is standaard meeverzekerd voor de doelgroep Administratieve Bedrijven en Detailhandel tot maximaal 3 jaar vóór de ingangsdatum. Voor de overige doelgroepen kunt u een aanvullende dekking voor het voorrisico aanvragen. U betaalt hiervoor een premie die afhankelijk is van het risico en de periode waarover u dit risico wilt verzekeren. Wij adviseren u meeverzekering van het voorrisico nadrukkelijk te overwegen. Wilt u het voorrisico meeverzekeren? nee (ga door bij vraag 3) ja, (onderstaande vragen invullen, ook bij standaarddekkking voorrisico voor doelgroep Administratieve Bedrijven en Detailhandel) Vanaf welk jaar tot aan de ingangsdatum wilt u het voorrisico verzekeren? vanaf (d-m-j) (maximaal 5 jaar) jaar premieloon Sociaal Verzekeringsloon jaaromzet exclusief BTW vroegere arbeidssituatie Was er in de periode, waarover u het voorrisico wilt meeverzekeren sprake van (een) ander(e): organisatie(structuur) van het bedrijf ja nee werkzaamheden ja nee soort product dat u verkoopt ja nee productiemethode ja nee kwaliteitscontrole ja nee arbeidsomstandigheden (veiligheid) ja nee soort afnemers of opdrachtgevers ja nee afzetgebied ja nee leveringsvoorwaarden ja nee omvang van het bedrijf ja nee Werd er in het verleden gewerkt met stoffen of werkmethoden: waarvan het gebruik of de toepassing inmiddels door wettelijke maatregelen aan voorschriften zijn gebonden? nee ja waarvoor nu een verbod geldt? nee ja waarvan nu (algemeen) bekend is dat die stoffen of werkmethoden schadelijk zijn voor de gezondheid van personen, dieren, of schadelijk zijn voor het milieu? nee ja, nl. (uitgebreid toelichten, zoals bijv. asbest, oplosmiddelen, geluidsbronnen boven 75 dba) Zijn er in het verleden door de toezichthoudende (overheids)instantie(s) op- of aanmerkingen gemaakt dan wel aanwijzingen gegeven met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf of zijn hieraan nadere voorschriften gesteld? nee ja (uitgebreid toelichten in een bijlage) Zijn er in de periode waarover u het voorrisico wilt meeverzekeren feiten of omstandigheden bekend, die eventueel nog tot aanspraken van derden kunnen leiden? nee ja, nl. Hebben deze feiten of omstandigheden geleid tot wijzigingen binnen uw bedrijf? nee ja (uitgebreid toelichten in een bijlage) 7

8 3. hoedanigheid waarin de verzekering wordt gesloten activiteiten (omschrijven) Worden er brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden verricht? nee ja, nl. Worden in uw bedrijf gevaarlijke stoffen opgeslagen? nee ja, nl (in welke hoeveelheid) Maakt uw bedrijf gebruik van onderaannemers? nee ja Welke werkzaamheden worden door anderen voor u in onderaanneming verricht? Worden werkzaamheden buiten Nederland verricht? nee ja, nl Wordt een gedeelte van het bedrijfspand verhuurd? nee ja, nl. (opgave van het percentage van dat deel) 4. te verzekeren bedrag Welk maximum bedrag per aanspraak wenst u te verzekeren? , ,- 5. omvang van het bedrijf Hoeveel personen werken in uw bedrijf en filialen? te verdelen naar: eigenaren meewerkend directeuren/ grootaandeelhouders personeelsleden binnendienst personeelsleden buitendienst jaarloon/jaaromzet (over het lopende jaar) prognose Sociaal Verzekeringsloon eigen personeel voor uitzendkrachten prognose jaaromzet exclusief BTW over het lopende jaar eigenaar onroerende zaken Indien aansprakelijkheid als eigenaar/exploitant van onroerende zaken meeverzekerd dient te worden: de herbouwwaarde van de verzekerde zaken scholen Indien aansprakelijkheid van schoolbestuur meeverzekerd dient te worden: aantal leerlingen sport- en ontspanningsverenigingen Indien aansprakelijkheid van verenigingsbestuur meeverzekerd dient te worden: aantal leden medici en paramedici aantal medische assistenten aantal niet-medische assistenten 8

9 6. productaansprakelijkheid Produceert uw bedrijf producten?b nee ja, nl. Verhandelt uw bedrijf producten? nee ja, nl. Uit welke landen buiten de EUC worden producten geïmporteerd? Worden er producten geëxporteerd? nee ja, naar percentage van totale omzet % 1 ter verduidelijking kunt u aanvullende informatie, folders, brochures e.d. bijvoegen. 2 Onder EU wordt verstaan Europese Unie. Per 1 januari 2007 omvat deze de volgende landen: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Groot Brittannië, Ierland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Zweden, Finland, Denemarken, Oostenrijk, Cyprus, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië, Hongarije, Bulgarije en Roemenië. Worden de producten door u gemodificeerd of geassembleerd? nee ja Wordt door u verpakt of geëtiketteerd? nee ja Worden door u bijsluiters of gebruiksaanwijzingen gemaakt? nee ja Hanteert u leveringsvoorwaarden? nee ja (deze bijvoegen) Welke leveringsvoorwaarden worden door uw leveranciers ten opzichte van u gehanteerd? (ook graag bijvoegen) 7. werkgeversaansprakelijkheid (schade geleden door bij uw bedrijf werkzaam zijnde personen als gevolg van bedrijfsongevallen, beroepsziekten of zaakschade aan bezittingen van die personen) Zijn de producten, onderdelen daarvan of daarin verwerkte stoffen mogelijk schadelijk voor personen die in uw bedrijf werkzaam zijn, danwel bestaat de kans dat bij onjuist gebruik schade wordt toegebracht aan zaken? nee ja Hoe worden uw medewerkers hierop gewezen? Worden werkzaamheden binnen uw bedrijf verricht die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de bij u werkende personen? nee ja, nl. Zijn er andere omstandigheden binnen uw bedrijf bekend die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de bij u werkzame personen? nee ja, nl. Heeft er binnen uw bedrijf een risico-inventarisatie en evaluatie plaatsgevonden in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet? nee, deze is gepland op (d-m-j) wordt verricht door nee en deze is (nog) niet gepland ja (kopie van het rapport meezenden) Hebben de adviezen en aanwijzingen in dit rapport geleid tot aanpassing van de werksituatie? nee ja, nl. 8. klachten Hoe worden klachten binnen uw bedrijf behandeld? Beschikt u over een klachtenregistratie? nee ja 9

10 Â rechtsbijstand bedrijven (uitsluitend in te sturen met BedrijfsImpulz aanvraag) (Alleen mogelijk in combinatie met een Aansprakelijkheid Bedrijven) 1. aanvraag ingangsdatum/wijzigingsdatum (d-m-j) 2. bedrijfshoedanigheid Wilt u hieronder aangeven in welke categorie(ën) u valt? reparatiebedrijven zakelijke diensten communicatiebedrijven bouwnijverheid overige diensten handelsbedrijven installatiebedrijven overheidsinstelling horecabedrijven groothandel opslagbedrijven sport- en gezelligheids- detailhandel vereniging anders, nl. omschrijving van de aard van het bedrijf/beroep/instelling Hoe lang hebt u reeds ervaring in uw huidige beroeps-/bedrijfsactiviteiten? 3. algemene bedrijfsgegevens totaal aantal medewerkers (in loondienst, eigenaren, vennoten e.d. niet meegerekend) aantal meewerkende gezins- of familieleden aantal eigenaren, firmanten, maten, vennoten e.d. Maakt u gebruik van free-lance medewerkers, oproepkrachten, seizoenwerkers, thuiswerkers, tijdelijke krachten e.d.? nee ja, welke groep van de hier genoemde aantal (op jaarbasis) Wat is uw bruto-omzet (incl. BTW) in het afgelopen jaar geweest? Geschatte jaaromzet incl. BTW dit jaar Maakt u gebruik van bijzondere machines t.b.v. uw bedrijfsvoering? nee ja, nl. 4. vestigingsadres(sen) en andere onroerende zaken Indien de onroerende zaak in de dekking is begrepen, betreft dit uitsluitend het gedeelte dat u voor de uitoefening van uw beroep of bedrijf in gebruik heeft, mits u dit volledig aan ons via dit deze aanvraag heeft opgegeven. hoofdvestiging eigendom gehuurd gedeeltelijk verhuurd anders, nl. straat en huisnummer postcode plaats nevenvestigingen/filialen/andere bedrijfspanden 1 eigendom gehuurd gedeeltelijk verhuurd anders, nl. straat en huisnummer postcode plaats nevenvestigingen/filialen/andere bedrijfspanden 2 eigendom gehuurd gedeeltelijk verhuurd anders, nl. straat en huisnummer postcode plaats 10

11 nevenvestigingen/filialen/andere bedrijfspanden 3 eigendom gehuurd gedeeltelijk verhuurd anders, nl. straat en huisnummer postcode plaats gecombineerd bedrijfs-/woonpand Is er bij enig pand sprake van een gecombineerd bedrijfs-/woonpand? nee ja, welke pand Gaat het hier om verhuurd pand? nee ja, aan in welke relatie staat u/het bedrijf tot betrokkene? verhuurde onroerende zaken Wilt u onroerende zaken, die u met een huurcontract voor onbepaalde tijd verhuurt, apart meeverzekeren op bijzondere voorwaarden? nee ja, alle gegevens (adres(sen), verhuurd, aantal verhuurde eenheden, als woonpand of als bedrijfspand) bijvoegen 5. vergunningen en vakdiploma s Bent u in het bezit van een vestigingsvergunning ja nee niet vereist de vereiste diploma s nee ja op eigen naam ja nee, in welke relatie staat u tot die persoon? Voldoet uw bedrijf aan de bepalingen gesteld in de Wet Milieubeheer? ja nee 6. uitbesteding van werkzaamheden Besteedt u de levering van producten, werkzaamheden en/of diensten geheel of gedeeltelijk uit? nee ja, nl. 7. alleen invullen voor horecabedrijven Heeft u een huur-/pachtovereenkomst?* nee ja (de betreffende overeenkomst meesturen) * Niet alleen met betrekking tot het pand, maar ook bijvoorbeeld met betrekking tot de te voeren drankmerken, tapapparatuur e.d. 11

12 8. alleen invullen voor sport- en gezelligheidsverenigingen De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging altijd meesturen, m.u.v. veldsportverenigingen. Aantal leden Aantal vrijwilligers (buiten de leden) Zijn er nevenactiviteiten? (horeca, kantine, shop e.d.) nee ja, nl. Worden er bijzondere activiteiten georganiseerd die apart vermeld moeten worden? nee ja, nl. 9. alleen invullen voor verenigingen en stichtingen (geen sport- en ontspanningsverenigingen) aantal bestuursleden aantal vrijwilligers aantal leerlingen 10. motorrijtuig- en gezinsrechtsbijstandverzekering Wilt u rechtsbijstand voor bedrijfsmotorrijtuigen en -voertuigen meeverzekeren? nee ja, aantal Wilt u Gezinsrechtsbijstand meeverzekeren? nee ja, ten behoeve van de eigenaren woont bij bedrijfspand e.v. Woont de eerste eigenaar/u, gescheiden van het bedrijfspand? ja nee ja nee ja nee ja nee ja nee 12

13 Â schade voor bestuurders (uitsluitend in te sturen met BedrijfsImpulz aanvraag) (Alleen mogelijk in combinatie met Personenauto, Bestelauto, Werkmaterieel of Aansprakelijkheid Bedrijven ) 1. aanvraag ingangsdatum/wijzigingsdatum (d-m-j) 2. verzekerd bedrag gewenst verzekerd bedrag , ,- 3. personen werkzaam in het bedrijf* aantal Ì Ì omschrijving activiteiten * Onder personen werkzaam in het bedrijf worden verstaan: medewerkers binnen- en buitendienst, uitzendkrachten en stagiaires, oproepkrachten en seizoenswerkers. Hieronder worden niet verstaan: eigenaren/firmanten. 4. motorrijtuigen eigendom lease ondergeschikten (indien gebruik meer dan 30% t.b.v. werkgever) aantal personenauto s/bestel- Ì en vrachtauto s Ì werkmateriaal soort en aantal Ì Ì overige motorrijtuigen Ì 13

14 Â milieuschade (uitsluitend in te sturen met BedrijfsImpulz aanvraag) 1. aanvraag ingangsdatum/wijzigingsdatum (d-m-j) 2. bedrijfsactiviteiten risicoadres (straat en huisnummer) postcode plaats hoofd- en nevenactiviteiten (nauwkeurig omschrijven) jaaromzet (excl. B.T.W.) 3. gevaarlijke stoffen opslag in tanks opslag in bovengrondse tanks nee ja, (vul tabel in) soort stof inhoud aantal tanks m 3 m 3 m 3 m 3 afleveren motorbrandstoffen uit bovengrondse tanks Levert u motorbrandstoffen uit de bovengrondse tanks af aan motorrijtuigen? (onder afleveren wordt verstaan: het aftanken van motorrijtuigen) nee ja md per jaar opslag in ondergronds tanks nee ja Ondergrondse tanks vallen niet binnen de dekking van de milieuschadeverzekering. Wilt u deze tanks toch verzekeren? nee ja, wij zenden u een afzonderlijke aanvraag opslag anders dan in tanks Slaat u gevaarlijke stoffen op anders dan in tanks? nee ja kg of liter kg of liter kg of liter meer dan kg of liter asbest Is asbest aanwezig op het risicoadres? nee ja, oppervlakte van de asbesthoudende dakbedekking en wandbeplating mc mc mc meer dan mc 4. werkzaamheden bij klanten werkzaamheden Verricht u werkzaamheden bij klanten? ja nee (ga verder bij 5) jaaromzet (exclusief BTW) van deze werkzaamheden open vuur Gebruikt u bij de werkzaamheden open vuur? nee ja grondverzet Houdt u zich bezig met grondverzet? nee ja 14

15 5. verhuur eigenaar te verzekeren locatie ander dan aanvrager aanvrager Wordt de locatie (deels) verhuurd aan derden? ja nee (ga verder bij 6) Schade veroorzaakt door huurders meeverzekeren? nee ja (a.u.b. voor iedere huurder opgeven waaruit de uitgeoefende activiteiten bestaan) woon- of kantoorbestemming detailhandel anders, nl. woon- of kantoorbestemming detailhandel anders, nl. woon- of kantoorbestemming detailhandel anders, nl. herbouwwaarde van de verhuurde panden/ruimtes 6. verzekerd bedrag Voor welk bedrag wilt u het risico verzekeren? , ,- (anders in een veelvoud van ,-) 15

16 Â bedrijfsgebouwen, inventaris/goederen, bedrijfsschade, glas, geld en elektronica (uitsluitend in te sturen met BedrijfsImpulz aanvraag) 1. aanvraag ingangsdatum/wijzigingsdatum (d-m-j) 2. risico-omschrijving (deze vraag altijd invullen) soort gebouw winkelpand kantoorgebouw bedrijfsverzamelgebouw ander bedrijfsgebouw, nl. bestemming oorspronkelijke bestemming ligging bedrijf vrijstaand in winkelcentrum op industrieterrein op beveiligd industrieterrein anders, nl. plaats binnen bebouwde kom buiten bebouwde kom Wat zijn de directe belendingen? Zijn de directe belendingen van hout opgetrokken en/of met riet gedekt? ja nee bouwaard gebouw steen metaal steen en/of metaal anders, nl. dakbedekking pannen asfaltbitumen beton anders, nl. verdiepingsvloeren hout steen/beton bouwjaar pand Is het gebouw bewoond? nee ja, ook door derden? nee ja Hoe is de onderhoudstoestand van het gebouw goed matig slecht Hoe wordt het gebouw verwarmd? cv anders nl. Hoe is de staat van de elektrische installatie? goed matig slecht Is er voor de elektrische installatie een onderhoudscontract met een elektrotechnisch onderhoudsbedrijf? ja nee Waar wordt verpakkingsmateriaal en/of afval (tijdelijk) opgeslagen? Indien buiten, op welke wijze en op welke afstand van het gebouw? Waartoe dienen de eventuele bijgebouwen? preventie brandpreventie Is er een blusvoorziening aanwezig in de vorm van brandkranen of openbaar water? nee ja Afstand tot gebouw: binnen 100 meter binnen 200 meter binnen 300 meter Is er minimaal 1 blusmiddel aanwezig in het gebouw? ja nee, nl. Vindt jaarlijks controle plaats door de leverancier d.m.v. een onderhoudscontract? nee ja 16

17 inbraakpreventie Is er een inbraakbeveiligingsinstallatie aanwezig? nee ja zo ja, installateur Met doormelding naar een Particuliere Alarm Centrale? nee ja Jaar van installatie Is er een onderhoudscontract voor een jaarlijkse controle? nee ja alarm ingedeeld in klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4 Zijn alle buitendeuren voorzien van minimaal SKG sloten? ja nee, welke voorzieningen zijn hier dan wel getroffen? Welke van de volgende inbraakpreventieve maatregelen zijn aanvullend getroffen? bouwkundig elektronisch inbraakwerend compartiment alarmopvolging door derden en surveillance stalen rolluiken camera's met opname-apparatuur extra beveiligde vensters e/o inbraakwerende beglazing buitenverlichting meeneembeperkende maatregelen door mistmachine andere maatregelen, nl. andere maatregelen, nl. Beveiligingscertificaat bijvoegen 3. bedrijfsgebouwen herbouwwaarde gebouw inclusief fundamenten ja nee gewenste dekking uitgebreid brand Wilt u bij een dekking anders dan uitgebreid opruimingskosten meeverzekeren? nee ja, voor Schade als gevolg van inductie is gratis meeverzekerd bij uitgebreide dekking tot 25% van het verzekerd bedrag (max ,-). Wilt u een hoger bedrag verzekeren? nee ja, nl. 4. inventaris/goederen verzekerd bedrag gewenste dekking uitgebreid brand Huurdersbelang is gratis meeverzekerd tot 10% van het verzekerd bedrag. Wilt u een hoger bedrag verzekeren? nee ja, voor opslag van goederen in een kelder of souterrain? nee ja, welke goederen Liggen de voor water gevoelige goederen tenminste 10 cm boven de vloer en van de wanden af opgeslagen nee ja Schade als gevolg van inductie is gratis meeverzekerd bij uitgebreide dekking tot 25% van het verzekerd bedrag. Wilt u een hoger bedrag verzekeren? nee ja, nl. Wilt u antennes, zonweringen, lichtreclames tegen storm meeverzekeren tegen bijbetaling van premie? Uitgesloten blijft schade door regenwater, diefstal en vandalisme. nee ja, nl. Koelschade is gratis meeverzekerd bij uitgebreide dekking tot 5.000,-. Wilt u een hoger bedrag verzekeren? nee ja, nl. 17

18 5. bedrijfsschade (alleen mogelijk in combinatie met een Inventaris/Goederen) te verzekeren bedrag bedrijfsschade jaarbelang Doorgaans op basis van het jaarbelang, dit is de jaarlijkse omzet verminderd met de variabele lasten. De 30% increase/decrease clausule is standaard meeverzekerd. uitkeringstermijn 52 weken 78 weken 104 weken gewenste dekking uitgebreid brand Reconstructiekosten zijn gratis meeverzekerd bij uitgebreide dekking tot 5.000,-. Wilt u een hoger bedrag verzekeren? nee ja, voor Schade als gevolg van inductie is gratis meeverzekerd bij uitgebreide dekking tot 25% van het verzekerd bedrag (max ,-). Wilt u een hoger bedrag verzekeren? nee ja, nl. 6. glas (alleen mogelijk in combinatie met een Inventaris/Goederen of Bedrijfsgebouwen) bedrijfsgebouw aantal ruiten groter dan 0,5 mc (ruiten kleiner dan 0,5 m 2 tellen voor premieberekening niet mee maar zijn wel meeverzekerd) Is het glas van binnenuit of van buitenaf te plaatsen, zonder speciale voorzieningen zoals hangsteiger, kraan, etc.? ja nee, welke speciale voorzieningen zijn nodig? Zijn er andere speciale glassoorten aanwezig? (bijvoorbeeld glas dikker dan 8 mm, pantserglas, gebogen glas of glas-in-lood) nee ja, waarde Zijn ruiten beschilderd of beletterd? nee ja, waarde Beschildering/belettering e.d. is tot 250,- gratis meeverzekerd. Vitrines en/of toonbanken meeverzekeren? nee ja, aantal Hardglazen deuren meeverzekeren? nee ja, aantal woongedeelte van het gebouw Is het pand bewoond? ja nee aantal wooneenheden 7. geld (alleen mogelijk in combinatie met een Inventaris/Goederen) adres (hoofd)vestiging Ì jaaromzet (inclusief BTW) aantal filialen totale jaaromzet te verzekeren bedrag per gebeurtenis 2.500, , , , ,- Worden de geldswaarden voor de filialen altijd afzonderlijk vervoerd en bewaard? nee ja Ongevallendekking meeverzekeren? (alleen mogelijk voor winkelbedrijven) nee ja (verzekerd bedrag bij overlijden 5.000,-, bij blijvende invaliditeit ,-) 18

19 8. elektronica (alleen mogelijk in combinatie met een Inventaris/Goederen) verzekerd bedrag op het risico-adres buiten het risico-adres waarde elektronica computerapparatuur op het risico-adres standaard gebruikersprogrammatuur op het risico-adres buiten het risico-adres software op het risico-adres buiten het risico-adres beveiligingsapparatuur 1 op het risico-adres winkelelektronica 2 op het risico-adres telecommunicatieapparatuur 3 op het risico-adres transportabele elektronica 4 op het risico-adres buiten het risico-adres nader te omschrijven elektronica op het risico-adres buiten het risico-adres 1 Onder beveiligingsapparatuur wordt verstaan elektronische apparatuur die dient als inbraak- of brandsignalering 2 Onder winkelelektronica wordt verstaan elektronisch apparatuur die gebruikt wordt voor het uitoefenen van winkelactiviteiten zoals kassasystemen en digitale weegschalen. 3 Onder telecommunicatieapparatuur wordt verstaan telefooncentrales en faxapparatuur 4 Onder transportabele elektronica wordt verstaan laptops, notebooks, Personal Digital Assistants (PDA s), draagbare scanners en printers, modems, beamers, digitale foto- en filmapparatuur, draagbare bestelterminals en bijbehorende draagtassen. dekkingsgebied buiten het risico adres Europa Wereld Zijn er onderhoudscontracten afgesloten? nee ja (a.u.b. onderhoudscontracten meesturen) Wilt u reconstructiekosten meeverzekeren? nee ja Reconstructiekosten zijn de kosten noodzakelijk om verloren gegane gegevens te reconstrueren. Wilt u extra kosten meeverzekeren? nee ja Extra kosten zijn de kosten noodzakelijk om stagnatie van het bedrijf te voorkomen. 19

20 Â personenauto (uitsluitend in te sturen met BedrijfsImpulz aanvraag) 1. aanvraag ingangsdatum (d-m-j) voorlopige dekking nee ja, vanaf (d-m-j) 2. soort verzekering gewenste dekking WA WA + Beperkt Casco WA + Uitgebreid Casco eigen risico (keuzemogelijkheid alleen bij Uitgebreid Casco) nee 150,- (standaard) 300,- 425,- 550,- 800,- aantal schadevrije jaren regelmatige bestuurder 3. omschrijving personenauto merk, type en uitvoering meldcode kenteken kenteken op naam van sinds (d-m-j) kilometerstand gewicht volgens kentekenbewijs bouwjaar waarde oorspronkelijke dagwaarde omschrijving catalogusprijs Casco Beperkt Casco voertuig accessoires audio totale waarde de opgegeven prijzen zijn incl. BTW excl. BTW 4. gebruik gebruik particulier (incl. woon-werkverkeer in Nederland) in bedrijf of beroep anders, nl. brandstof benzine elektra hybride diesel/lpg jaarkilometrage max km per jaar jaarkilometrage meer dan km per jaar max km per jaar meer dan km per jaar 5. beveiliging Is het voertuig voorzien van een beveiligingsinstallatie? nee ja soort beveiliging af-fabriek, gelijkwaardig aan klasse 1 klasse 2 klasse 3 volgens VbV goedgekeurde klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4 klasse 5 (let op kopie VbV-certificaat meesturen) 6. eigendom Is de verzekeringnemer eigenaar? ja nee eigenaar (naam) geboortedatum (d-m-j) 20

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Nieuwe verzekering. Contractduur: 5 jaar 3jaar(3% toeslag) 1 jaar (5% toeslag) Ingangsdatum van de verzekering: / / 1.Verzekeringnemer Naam en

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4312(0106)a adresgegevens intermediair Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen Aanvraagformulier Assurantie-adviseur nieuwe verzekering wijziging polisnummer :.. :.. Verzekeringnemer a. Naam en voorletters b. Adres c. Postcode + plaats d. E-mail e. Geboortedatum. -. -... k. Beroep/bedrijf

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Verkeerspakket Personenauto... Motorrijwiel...

Nadere informatie

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N OVZ O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N O V Z aanvraag - / wijzigingsformulier Particuliere verzekeringen verzekeringen Tussenpersoon Nummer a. Keuze verzekeringsvormen Welke verzekering(en)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Van Santen Totaalplan Algemeen

Aanvraagformulier Van Santen Totaalplan Algemeen Aanvraagformulier Van Santen Totaalplan Algemeen Offertenummer Ingangsdatum pakket. Tussenpersoon Tussenpersoonnummer.. Aanvraag Offerte Wijziging op polisnummer.. Gewenste verzekeringen Woon Verkeer Recreatie

Nadere informatie

Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering

Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Ingangsdatum Tussenpersoon Polisnummer : : : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Opnemen in bestaand GABA Particulier Pakket

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon. Incasso. Aanvraag/wijziging. Verzekeringnemer. Partner (Inwonend)

Gegevens tussenpersoon. Incasso. Aanvraag/wijziging. Verzekeringnemer. Partner (Inwonend) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incasso Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van het REAAL Financieel

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier)

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Betreft. n Woonhuis n AVP. n Inboedel n Ongevallen n Rechtsbijstand. n Auto n Topcar. n Oldtimer n Motor. n Caravan

Betreft. n Woonhuis n AVP. n Inboedel n Ongevallen n Rechtsbijstand. n Auto n Topcar. n Oldtimer n Motor. n Caravan Aanvraag/wijziging Totaalpakket Betreft Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer n Woonhuis n AVP n Inboedel n Ongevallen n Rechtsbijstand Verkeerspakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Deze pakketaanvraag wijst u de weg! In deze pakketaanvraag vindt u alle informatie over de verzekeringen in het Agrarisch Ondernemers Pakket.

Deze pakketaanvraag wijst u de weg! In deze pakketaanvraag vindt u alle informatie over de verzekeringen in het Agrarisch Ondernemers Pakket. Deze pakketaanvraag wijst u de weg! In deze pakketaanvraag vindt u alle informatie over de verzekeringen in het Agrarisch Ondernemers Pakket. Met de hierin voorkomende formulieren kunt u direct het pakket

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Aanvraagformulier ZZP-pakket werkend met gereedschap Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Behandelaar Fish controle Dit pakket is uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

Verzekerd Wonen Pakket

Verzekerd Wonen Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Aanvraag particuliere verzekering Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon

Nadere informatie

Gecombineerd aanvraagformulier AEGON Woon- & VrijeTijdpakket AEGON UitvaartZorg / UitvaartkostenPlan

Gecombineerd aanvraagformulier AEGON Woon- & VrijeTijdpakket AEGON UitvaartZorg / UitvaartkostenPlan Gecombineerd aanvraagformulier AEGON Woon- & VrijeTijdpakket AEGON UitvaartZorg / UitvaartkostenPlan Algemene gegevens Naam tussenpersoon Tussenpersoonnummer TP-Cliëntnummer aanvraag nieuwe verzekering

Nadere informatie

Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering

Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering Particulieren Dit formulier is bestemd voor het aanvragen/wijzigen van verzekeringen voor personen- en kampeerauto s, motoren, caravans en aanhangwagens. nieuwe

Nadere informatie

Aanvraag Privé Plus Pakket

Aanvraag Privé Plus Pakket Aanvraag Privé Plus Pakket Wilt u dit formulier duidelijk leesbaar invullen. Aankruisen wat van toepassing is. naam verzekeringsadviseur relatienummer betreft polisnummer nieuwe aanvraag wijziging 1 Gegevens

Nadere informatie

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Voor een snelle verwerking van deze aanvraag wordt u verzocht dit formulier in blokletters in te vullen. Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

Verzekerd Wonen. Pakket. Allianz Nederland Schadeverzekering. Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11. Fax (030) 603 93 47

Verzekerd Wonen. Pakket. Allianz Nederland Schadeverzekering. Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11. Fax (030) 603 93 47 S1560.75 www. allianz.nl Allianz Nederland Schadeverzekering Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11 Fax (030) 603 93 47 Aanvraag particuliere verzekering Verzekerd Wonen Pakket

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren

Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren ProfielPakket SponzorPolis BonusPolis Relatienummer adviseur Stempel adviseur: Gegevens verzekeringnemer(s) Naam en voorletter(s) Straat

Nadere informatie

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum: - - Adres. Postcode/Plaats.

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum: - - Adres. Postcode/Plaats. Aanvraagformulier AEGON Woon- & VrijeTijdpakket Naam tussenpersoon Naam adviseur Tp-Cliëntnummer aanvraag nieuwe verzekering wijziging op polisnummer 1. Gegevens verzekeringnemer/aanvrager Naam en voorletter(s)

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Gegevens verzekeringnemer Naam en voorletter(s) Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum - - man vrouw (Post-)bankrekeningnummer

Nadere informatie

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer:

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer: AANVRAAG ALGEMEEN Steijnborg Verzekeringspakket Particulier Deze aanvraag heeft betrekking op een nieuw af te sluiten Steijnborg Verzekeringspakket Particulieren uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket

Nadere informatie

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v Aanvraagformulier voor particuliere schadeverzekeringen Gegevens verzekeringnemer Naam m/v Adres Postcode & woonplaats Geboortedatum Beroep Gegevens verzekerden alleenstaand echtgenote of partner kind(eren)

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

Verzekeringspakket voor particulieren

Verzekeringspakket voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Onderlinge Verzekeringsmaatschappij U.A. Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Afrikaweg 2, 2713 AW Zoetermeer Vergunningnummer AFM: 12000486 Nieuw Aanvraagformulier Verzekeringspakket

Nadere informatie

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum - - Adres. Postcode/Plaats.

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum - - Adres. Postcode/Plaats. Aanvraagformulier Aegon Woon- & VrijeTijdpakket Naam tussenpersoon Naam adviseur Tp-Cliëntnummer aanvraag nieuwe verzekering wijziging op polisnummer 1. Gegevens verzekeringnemer/aanvrager Naam en voorletter(s)

Nadere informatie

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer:

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer: Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: Diks verzekeringen BV 3240 AA Middelharnis Adres: Swammerdamweg 8 Telefoon (0187) 488 555 Telefoon (030)

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie