HAAKSBERGEN. SAMEN-WERKEN aan SAMEN-LEVEN. programma gemeenteraadsverkiezingen CDA-Haaksbergen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HAAKSBERGEN. SAMEN-WERKEN aan SAMEN-LEVEN. programma gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 CDA-Haaksbergen"

Transcriptie

1 HAAKSBERGEN SAMEN-WERKEN aan SAMEN-LEVEN programma gemeenteraadsverkiezingen CDA-Haaksbergen

2 Inhoudsopgave 0- Voorwoord Thema vrijwilligers Voorzieningenniveau in Haaksbergen Sport Jongeren Onderwijs Cultuur Welzijn St. Isidorushoeve Buurse Veldmaat Buitengebied Gebiedsontwikkeling / plattelandsontwikkeling Ouderen Economie en Financiën Economie Financiën Wonen Samenwerking Samenwerking tussen burger en politiek Samenwerking met andere gemeentes Toerisme, ontspanning, recreëren Toerisme Recreëren Ontspanning

3 0- Voorwoord Het CDA Haaksbergen heeft voor de verkiezingen 2014 gekozen voor een programma op hoofdlijnen. In dit programma belichten wij de belangrijkste onderwerpen/standpunten voor de komende vier jaar. Daarnaast vindt u op onze website meer achtergrondinformatie en verdieping van onze standpunten. De onderwerpen zijn geplaatst tegen de achtergrond van ons CDA-gedachtegoed, onze waarden, idealen en uitgangspunten. De verkiezingen van 2014 verdienen veel aandacht. Vanwege deregulering van het Rijk krijgen gemeenten te maken met nieuwe taken en verantwoordelijkheden. De gemeente krijgt grote vrijheid bij het opstellen en uitvoeren van lokale regelingen op het gebied van jeugdzorg, bijstand, AWBZ en sociale werkvoorziening. Hierdoor gaat meer aandacht uit naar de behoeften van de inwoners en is maatwerk leveren mogelijk. Het CDA omarmt deze structurele omwenteling en beseft de grote verantwoordelijkheid en het arbeidsintensieve werk voor de gemeente. Ook de burgers krijgen te maken met veranderingen die nauwgezet en met begrip en respect voor elkaar stapsgewijs worden ingevoerd. De CDA politici zetten zich volledig in om het belang van de burgers en de gemeenschap deskundig en met woord en daad te dienen. Het CDA heeft een lange en gedegen bestuurservaring in Haaksbergen. We werken samen met betrokken maatschappelijke organisaties die eveneens constructief en proactief denken en handelen. Partijen, die streven naar leefbaarheid en welbevinden van de medemens, nu en in de toekomst. Normen en waarden zijn voor het CDA ijkpunten, de medemens is het uitgangspunt en we stimuleren mensen om op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving. Met onze uitgangspunten solidariteit, medemenselijkheid, aandacht voor de natuur én een stevige afdeling, gaat het CDA de uitdagende toekomst tegemoet om de STER van Twente te dienen. Het schrijverscollectief, Heleen Lansink Mariska Winkelhuis Jose Sogtoen Theo van der Hulst Martien Loop Jan Herman Scholten 3

4 1- Thema vrijwilligers Het CDA juicht het toe, als mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de samenleving. Mensen die zich voor die samenleving inspannen, zoals vrijwilligers, verdienen respect. Zonder de inzet van vrijwilligers kan het verenigingsleven, de zorg en maatschappelijke organisaties immers niet bestaan en vele taken niet worden uitgevoerd. Zij besteden geheel belangeloos veel vrije tijd aan iets dat van enorm belang is voor een gezonde en sociale samenleving. Daarom geven we ruim baan aan burgerinitiatieven, vrijwilligerswerk en maatschappelijke organisaties. Het CDA Haaksbergen: Vindt het belangrijk vrijwilligerswerk bij alle burgers onder de aandacht te brengen en te stimuleren. Zet zich in om meer invulling te geven aan vrijwilligerswerk en wil meer beroep doen op burgers dan in het verleden. Actief burgerschap, burgerinitiatieven en burgerplicht zijn nieuwe termen waaraan we invulling willen geven met de burgers. Wil alle burgers in de wijken vragen om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Vindt dat er meer aandacht moet komen voor het geven van cursussen en trainingen aan vrijwilligers vanwege de toenemende professionalisering van en eisen aan vrijwilligerswerk. Heeft als uitdaging om zich meer te gaan richten op kleinschalige en kortlopende initiatieven van burgers en vrijwilligersorganisaties in samenwerking met professionele organisaties. 2- Voorzieningenniveau in Haaksbergen 2-1 Sport Het CDA wil behoud van vitale dorpen en wijken, gezondheid, sociale samenhang en verenigingsleven. Het verenigingsleven is van groot belang voor het welzijn van mensen en sociale samenhang in dorpen en wijken. Het brengt mensen bij elkaar. Bovendien zijn sportverenigingen van zeer groot belang voor de volksgezondheid. 4

5 Het CDA wil: De grote verscheidenheid aan verenigingen en de hoge kwaliteit van de sportcomplexen in stand houden. Sport voor iedereen bereikbaar maken, ook voor de minder bedeelden. Het CDA ziet sport als meer dan alleen bewegen. Naast een goede gezondheid staat sport voor saamhorigheid. Het voorkomt sociaal isolement en draagt bij aan een actieve deelname aan de samenleving. Een duidelijk sportbeleid gericht op sportbevordering en de sociale kant van sport. Verenigingen ondersteunen die zich actief inzetten voor het bevorderen van sportdeelname onder alle groepen in de samenleving. 2-2 Jongeren Jongeren zijn een belangrijke groep in de samenleving, zij zijn de toekomst van de gemeente. Belangrijk is hen te betrekken bij de ontwikkelingen in de gemeente. Naast het jongerenwerk van 16 jaar en ouder willen wij in Haaksbergen ook ruimte bieden voor het versterken van ontspanningsmogelijkheden voor jongeren in de leeftijd jaar. Van de jongeren verwachten wij ook eigen initiatieven die de gemeente in overleg met hen kan realiseren. Het CDA vindt het belangrijk: Activiteiten te organiseren voor jongeren van jaar. Initiatieven vanuit deze groep te ondersteunen en te stimuleren. Een jeugdactiviteitenbudget in te stellen. Een jeugdraad op te richten. 2-3 Onderwijs De scholen moeten in ruime mate toegerust zijn om de leerlingen kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden in een prettige leeromgeving. Bovendien zijn scholen als basisvoorziening essentieel voor de leefbaarheid van de kernen en wijken. Aandachtsgebieden van het CDA: Een goede kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs. Een goede bereikbaarheid van het basisonderwijs in wijken en kerkdorpen. Het CDA streeft ernaar combinaties te maken van buitenschoolse activiteiten, opvangmogelijkheden en het onderwijs. Scholen hebben vaak ook een verbindende rol in wijken en kerkdorpen. Het CDA ondersteunt en stimuleert ontwikkelingen vanuit de onderwijsinstellingen in deze brede maatschappelijk georiënteerde richting. 5

6 2-4 Cultuur Het CDA vindt dat kunst- en cultuurinstellingen een breed publiek moeten aanspreken en dat nieuwe doelgroepen bereikt moeten worden. De culturele voorzieningen in Haaksbergen zoals het theater en de bibliotheek moeten dan ook goed benut worden. Het CDA zet zich in voor: Toegankelijkheid van het theater voor alle inwoners van Haaksbergen. Onderwijsinstellingen en verenigingen moeten tegen redelijke prijzen ook gebruik kunnen maken van het theater. Een goede verdeling tussen professionele en amateurvoorstellingen. 2-5 Welzijn De gemeente is verantwoordelijk voor het scheppen van de voorwaarden waarbinnen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties hun werk kunnen doen. De komende jaren neemt de taak van de gemeente op dit gebied toe vanwege de overheveling van werkzaamheden vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Vanaf 2014 zet de gemeente samen met inwoners nadrukkelijk in op het versterken en verbeteren van dit klimaat. De behoeftes van inwoners worden daarom steeds belangrijker. Welzijnsvoorzieningen voor de inwoners van Haaksbergen moeten goed bereikbaar en dichtbij de mensen aangeboden worden. De voorzieningen variëren van het bieden van concrete ondersteuning (huishoudelijke hulp) tot een plek voor ontmoeting om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Hiervoor zijn al mooie initiatieven ontplooid. Het CDA wil: De initiatieven vanuit de mensen faciliteren zodat gerichte ondersteuning kan worden geboden waar nodig of gewenst. Inzetten op versterking van de persoonlijke benadering van inwoners door keukentafelgesprekken te houden en één centraal contactpersoon per gezin aan te stellen bij meerdere hulpvragen. Mantelzorgers ontlasten door tijdelijke vervanging aan te bieden. Vrijwilligers en mantelzorgers vervullen immers een belangrijke rol op het gebied van welzijn. De afstemming tussen vraag en aanbod van vrijwilligers verbeteren. Werving van vrijwilligers is belangrijk voor het vervullen van de vele werkzaamheden op dit terrein. Inzetten op het versterken en verbeteren van vrijwilligers. De buitenpoli van het Medisch Spectrum Twente in Het Wiedenbroek in stand houden. Het personenvervoer van en naar zorginstellingen zo efficiënt mogelijk inrichten. 6

7 3- St. Isidorushoeve St. Isidorushoeve is van oudsher een sociaal betrokken gemeenschap waar het vrijwilligerswerk een grote rol speelt. Dit zie je terug in het gemeenschapshuis t Meuken en de vele verenigingen in het dorp. Samen met elkaar wordt bovendien jaarlijks het unieke evenement Zomerfeesten mogelijk gemaakt. Het CDA: Ondersteunt en faciliteert de ontwikkelingen van het plan Dorpshart st. Isidorushoeve. Vindt de grote rol van vrijwilligers in St. Isidorushoeve zeer belangrijk om de leefbaarheid van het dorp in stand te houden en te vergroten. Wil aandacht voor de verkeersveiligheid op en rond de rotonde nu en in de toekomst met de aanleg van de N18. Onderzoekt de mogelijkheden om de samenwerking tussen de kerk, t Meuken en de verenigingen te versterken. Juicht het traject Vreedzaam st. Isidorushoeve toe en ondersteunt waar nodig. Streeft naar nieuwbouwwoningen voor St. Isidorushoeve. Stimuleert recreatieve initiatieven die de leefbaarheid van het dorp en het platteland bevorderen. 4- Buurse Na de afronding van het Dorpsplanplus blijkt uit de gemeenschap dat een vervolg gewenst is voor de inwoners, maar ook voor het bevorderen van het toerisme. Buurse wil zichzelf in de omgeving meer promoten als aantrekkelijk woongebied. Het CDA: Is voorstander van de woningbouw in Buurse. Wil alternatieve bouwlocaties zoeken voor het vervullen van de woonwensen van jongeren en starters in de toekomst. Ondersteunt initiatieven die het dorp interessant maken voor jonge gezinnen op het gebied van sport en school. Hiervoor is een werkgroep promotie aan het werk. Wil de leefbaarheid bevorderen door een boodschappendienst op te zetten en de buurtbus uit te breiden. Wil de centrumfunctie van het dorpshuis De Trefkoel verstevigen en deze toegankelijkheid maken voor mensen die slecht ter been zijn. Wil inzetten op nieuwbouw om starters als dorpsbewoners te behouden. Streeft naar het voorkomen van isolement en het bevorderen van mobiliteit van ouderen. 7

8 5- Veldmaat De eigen inzet van het dorp om de sociale samenhang en de vitaliteit van De Veldmaat te versterken is een voorbeeld van betrokkenheid om de eigen identiteit te behouden en te versterken. Het dorpsplan De Veldmaat wordt de komende jaren uitgevoerd. Het CDA kan zich volledig vinden in de dorp agenda De Veldmaat en ondersteunt de activiteiten waar mogelijk en gewenst. De aandachtspunten van het dorpsplan zijn: Het versterken van het dorpshart: herinrichting van het plein bij de kerk. Sociale functies toevoegen aan het kerkbijgebouw. Speelplekken in de wijk creëren en onderhouden. Bevorderen van de verkeersveiligheid. Verbinding met het buitengebied: ontwikkeling van wandel- en fietspaden. Een leefbaar buitengebied, landschappelijke inpassing van de N18 en Noordsingel. Uitvoering van landschapsprojecten met particulieren. 6- Buitengebied Het buitengebied van de gemeente Haaksbergen is authentiek en karakteristiek, met als belangrijkste kenmerken de kleine dorpen en kernen, landbouw, natuur en een landschap met cultuurhistorische waarde. Dit is van groot belang voor de gemeente Haaksbergen. De agrariërs en natuurbeheerders hebben het gebied ontwikkeld waardoor er nu veel agrarische activiteit is en ruimte voor natuur, landschap en toerisme. Het CDA: Ondersteunt de belangengemeenschappen en wijkraden. Deze mensen weten wat er speelt en leeft in het dorp/de wijk. Zij zijn een belangrijke informatiebron voor het leefklimaat van de gemeente. Ziet het buitengebied als het visitekaartje van de gemeente Haaksbergen. De gemeente heeft groot belang bij het aantrekkelijk houden van het buitengebied. Is van mening dat initiatieven en investeringen ter verbetering van de economie in het buitengebied mogelijk moeten zijn, mits ze passend zijn. Hierin moet de gemeente snel en kordaat de ondernemers/bewoners ondersteunen. Proactief meedenken is een must. Maak zich hard voor het tegengaan van sluiting van de basisscholen in Buurse en St. Isidorushoeve. 8

9 Hecht veel waarde aan de agrariërs binnen de gemeenschap. Agrariërs worden steeds belangrijker in de voedselvoorziening in de wereld. De ontwikkelingen staan niet stil. We moeten daarin meegaan zonder daarbij het dierenwelzijn uit het oog te verliezen. Is van mening dat meer veiligheid op buitenwegen bereikt kan worden met het voortzetten van het programma voor aanleg van geluidswerende grasbetonstenen. Vindt de aanleg van de N18 van grote economische waarde voor de regio. Blijft streven naar goede oplossingen voor de ontsluiting van secundaire wegen na aanleg van de nieuwe N18 om de verkeersveiligheid en doorstroming in Haaksbergen te waarborgen. 7- Gebiedsontwikkeling / plattelandsontwikkeling Haaksbergen kent prachtige landschappen. Inwoners hechten waarde aan ruimte voor een bloeiende economie, goede woonomstandigheden en toegankelijke voorzieningen. Het CDA vindt het belangrijk voor de samenleving om de lokale voorzieningen op een aanvaardbaar niveau te houden. Samenwerking met verschillende partners in het landelijk gebied en inbreng van bewoners zijn daarbij van essentieel belang. Het CDA onderschrijft de samenwerking van de Twentse gemeenten om te komen tot een gezamenlijke gebiedsvisie. Het CDA zet zich in voor het combineren van functies, zoals wonen en werken en toerisme en natuur. Wij willen vitale dorpen, waar ook jonge gezinnen willen wonen en kinderen kunnen opgroeien. Het CDA: Faciliteert nieuwe Midden- en Kleinbedrijven op erven en in kernen. Zet volop in op continuering en versterking van plattelandsontwikkeling en de agrarische sector. Stimuleert een vitaal buitengebied als leverancier van voedsel, energie en gezondheid en wil jongeren en jonge gezinnen stimuleren om op het platteland te (blijven) wonen en werken. Ziet de kracht van Haaksbergen bij haar inwoners en ondernemers. Richt zich op fysieke en digitale bereikbaarheid waaronder glasvezel. 8- Ouderen Het aantal ouderen in de gemeente Haaksbergen stijgt de komende tien jaren fors. Daarmee ligt het voor de hand dat de zorgvraag ook sterk toeneemt. Het CDA vindt goede zorg voor iedereen belangrijk en wil nog meer aandacht schenken aan preventie. Er moet gezocht worden naar mogelijkheden om ouderen steeds meer zelfredzaam te maken en houden zodat alleen hulp verleend hoeft te worden waar dat echt nodig is. 9

10 Het CDA: Wil volop inzetten op preventie, zodat ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. Vindt samenwerking tussen verschillende zorgverleners hierbij erg belangrijk. Wil inzetten op het gebruik van digitale communicatie door ouderen. Het CDA vindt dat digitale communicatie door senioren niet of onvoldoende wordt benut. Denk aan medische controle, boodschappen doen en contact via skypen. Vindt dat de uitleg van digitale communicatie door (werkloze) jongeren gedaan kan worden. Solidariteit speelt hierbij een belangrijke rol omdat we op deze wijze jongeren en ouderen met elkaar in verbinding kunnen brengen. Wil buurtnetwerken in stand houden, buurten voorzien van ontmoetingsplekken en zorgen voor de aanwezigheid van wijkverpleging. Het CDA vindt dit noodzakelijk om de leefbaarheid in kernen, wijken en buurten in stand te houden. Ondersteunt activiteiten voor ontmoeting tussen mensen om vereenzaming tegen te gaan. 9- Economie en Financiën De economie heeft enorme pieken gekend. Helaas ziet het CDA ook de laatste jaren in Haaksbergen een minder gunstig economisch klimaat. De ondernemers in Haaksbergen spelen hier zoveel mogelijk op in. Daarbij is het belangrijk dat de gemeente meedenkt. Het CDA wenst een actief arbeidsmarktbeleid. Door meer leerervarings- en stageplekken samen met de partners te initiëren, worden de kansen op een baan vooral voor jongeren vergroot. 9-1 Economie Het CDA vindt de inbreng van ondernemers voor de gemeente zeer belangrijk om meer vraaggericht te kunnen werken, de economie te stimuleren en werkgelegenheid te bevorderen. Intensief contact met de ondernemersorganisaties is daarvoor een voorwaarde. Het CDA: Vraagt van de bewoners en ondernemers van de gemeente Haaksbergen om in eerste instantie te kijken naar de eigen mogelijkheden om iets te bereiken, voordat er een beroep wordt gedaan op de gemeente. Dit geldt zowel voor het economisch als het sociaal belang. Vindt dat ondernemers, die risico s nemen en werken aan hun toekomst door te investeren, ondersteund moeten worden in hun kansen. Hierbij moet de gemeente proactief meedenken in mogelijkheden en niet in de beperkingen. Ziet graag dat bedrijven/ondernemers maatschappelijk betrokken zijn door hun medewerkers de mogelijkheden te bieden om te participeren in de gemeenschap. Is van mening dat ondernemers nodig zijn om uit de crisis te komen. We streven naar een goede samenwerking met ondernemers. Vindt een goed ontwikkelde transportinfrastructuur en een optimale bereikbaarheid belangrijk. Een goed wegennet vergroot de aantrekkingskracht van bedrijven voor Haaksbergen. Het uitstellen van onderhoud aan wegen leidt tot hoge kosten op termijn en een slechte infrastructuur. Is voor verruimde mogelijkheden voor onbetaald parkeren. 10

11 9-2 Financiën Om in de huidige crisistijd goed te blijven functioneren en toch efficiënt met middelen om te gaan, is een kleine ambtelijke organisatie noodzakelijk die samenwerkt met andere (gemeentelijke) diensten. Het CDA: Staat voor een gezonde financiële huishouding van de gemeente. Wil dat de gemeentelijke begroting duidelijk en beknopt weergeven wordt. Is voorstander van kostprijsdekkende leges en een beperkt legesbedrag voor kleine, veelal gestandaardiseerde bouw- of verbouwaanvragen. Staat een kleine slagvaardige ambtelijke organisatie voor ogen die optimaal samenwerkt met andere diensten, zowel privaat als met de overheid. wil bij eventuele bijstellingen van de gemeentelijke belastingen de landelijke index wordt gevolgd. 10- Wonen Het CDA omarmt de woonvisie Van nu naar 2020 dit betekent dat: Senioren kunnen blijven wonen in hun woning of woonomgeving. Er goedkopere woningen voor starters op de woningmarkt beschikbaar komen. Woningen duurzaam worden gebouwd of aangepast. Woningcorporaties zich meer gaan richten op de doelgroepen. Er voldoende aanbod in woon- en zorgfunctie voor senioren, lichamelijk en verstandelijke gehandicapten. Er meer gebouwd wordt naar behoefte en doorstroming. Binnen de gemeente moet een gedifferentieerd woningaanbod zijn. De ruimtelijke kwaliteit in Haaksbergen gewaarborgd is. Er voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) meer mogelijkheden worden gecreëerd. De gemeente binnen haar mogelijkheden de veiligheid en de gezondheid van al haar bewoners waarborgt. 11- Samenwerking 11-1 Samenwerking tussen burger en politiek Het CDA wil inloopspreekuren en themabijeenkomsten organiseren om samen met burgers ideeën uit te wisselen en hen de mogelijkheid te bieden hun mening te geven over thema s. Om de inbreng van jongeren te realiseren, zetten we het jongerendebat voort. Om burgers de leefomgeving deels zelf te laten invullen, zodat zij hun wensen kunnen verwezenlijken, blijft het ondersteunen van wijk- en dorpsraden belangrijk. Bestuurlijke samenwerking in de Noaberpoort werkt synergie in de hand en levert de burger op sociaal/wmo-gebied voordelen op. 11

12 11-2 Samenwerking met andere gemeentes Kostenbesparing, krachtenbundeling en kwaliteitsverbetering zijn belangrijke drijfveren voor intergemeentelijke samenwerking. Gemeenten zijn vaak bezig met dezelfde of vergelijkbare taken. Bovendien raken veel activiteiten ook naburige gemeenten. Daarom kan het in veel gevallen doelmatig zijn samen te werken bij de uitvoering op die vergelijkbare terreinen. Het CDA wil: Nadrukkelijker de samenwerking met andere gemeenten of de regio op uitvoeringsniveau opzoeken om de nieuwe taken die door het rijk aan de gemeente worden overgedragen goed uit te voeren. Er is geen sprake van een fusie. Grensoverschrijdende problemen (bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit) vragen om grensoverschrijdende oplossingen (bijvoorbeeld de Buurtbus), Met grensgemeenten in Duitsland worden daarom goede afspraken gemaakt over samenwerking die het wederzijdse belang dient in welke vorm dan ook. Zich inspannen om nog meer samenwerking te zoeken met andere gemeentes op het gebied van ICT, veiligheid, handhaving en uitwisseling van ambtenaren. Meer samenwerking verlaagt de kosten voor het ambtelijk apparaat. Meer inhoud geven aan de samenwerking met de Stadt Ahaus die al meer dan 25 jaar onze partnergemeente is. 12- Toerisme, ontspanning, recreëren Het natuurgebied in en rondom Haaksbergen is uniek. Het is een oud landschap, waar de mens nog weinig heeft aangepast en daardoor minder ontwikkeld is dan vele andere gebieden. Daarom is het uniek voor heel Nederland. Het CDA is van mening dat de natuurgebieden vanwege het unieke karakter en behouden moeten blijven voor het nageslacht Toerisme De speerpunten van het CDA zijn: Afstemmen van toeristische wandelgebieden / netwerk waarbij de grensstreek met Duitsland meer aandacht vraagt. De toeristenbelasting oormerken voor toeristisch beleid. Waar mogelijk de gemeentelijke recreatiegebieden toegankelijk maken voor minder validen. Tijdige schoonmaak en onderhoud van openbare ruimte, bebording en verhardingen. Dit verbetert de kwaliteit van het dorp en platteland waardoor gasten zich (nog) meer welkom voelen. Ondernemers faciliteren en helpen om toeristische impulsen te verwezenlijken. Het realiseren van een Toeristisch Informatie Punt (TIP) in Haaksbergen, St. Isidorushoeve en Buurse om informatie over de locatie en omgeving te verstrekken. Dit op andere plaatsen dan de bestaande TOP (Toeristische Overstap Punt) 12

13 12-2 Recreëren Kiezen voor het CDA betekent kiezen voor: Het behouden van de bestemming recreëren en sport van het gebied Groot Scholtenhagen. Het kritisch volgen van nieuwe ontwikkelingen en waar mogelijk ondersteunen. Het ondersteunen van de samenwerking ondernemers en sportverenigingen. Het faciliteren van de sportverenigingen in een gesprek om onderlinge samenwerking te bevorderen Ontspanning Het CDA wil: De aanleg van fietsenpaden blijven ondersteunen met als doel het behouden en waar mogelijk uitbreiden van een mooi en goed berijdbaar fietspadennet. Hierbij mogen de mountainbikepaden niet vergeten worden. Dat te veel landelijke regelgeving de grootschalige evenementen zoals de zomer- en schuttersfeesten niet onmogelijk maakt. Contact gegevens: CDA-Haaksbergen Voorzitter: mevr. E. Hemmers Secrtaris: dhr. J. de Ruiter 13

14 14

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen schrijven daarvoor hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2015 zijn er provinciale verkiezingen. In de provinciale verkiezingsprogramma s mogen de speerpunten

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Nu en straks

Verkiezingsprogramma Nu en straks Verkiezingsprogramma 2014-2018 Wonen Werken Leven Nu en straks Doe-Democratie Het CDA wil krachtige, actieve, zelfbewuste dorpsgemeenschappen waarin burgers met plezier wonen, zich geborgen weten, en waarin

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Speerpunten 2016 e.v. Stichting Dorpsraad Keldonk

Speerpunten 2016 e.v. Stichting Dorpsraad Keldonk Stichting Dorpsraad Keldonk Datum : 18 februari 2016 Index 1. Doel 2. Aanleiding 3. Leefbaarheid Keldonk en Bouwen 4. Infrastructuur 5. Glasvezel 6. Festiviteiten Keldonk 1. Doel Dit document beschrijft

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk 1 COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Inhoudsopgave Inleiding: Visie op de samenleving... 3 Zorg en Welzijn...

Nadere informatie

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland LEADER Kempenland Samen investeren in een leefbaar platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;

Nadere informatie

Waar het CDA in De Marne voor staat:

Waar het CDA in De Marne voor staat: Waar het CDA in De Marne voor staat: 1 Samen leven: Mensen maken hun samenleving: Het CDA wil initiatieven uit dorpen steunen. Het is uw woonomgeving. 2 Verkeer: Aandacht voor verkeersveiligheid. Goede

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Visie Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Een visie die van u is; die het (toekomst)beeld van inwoners

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Dorpsportret Beuningen Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser

Dorpsportret Beuningen Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser Beuningen 23 september 2013 1 Introductie Onder de titel Dorpsplan Beuningen 2025 geven we een overzicht van de gewenste activiteiten voor de komende 10 jaar. Dit

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen Inleiding Op 7 januari 2010 is het Dorpsplan Nieuwveen door de gemeente vastgesteld. Nieuwveen was het eerste dorp in de gemeente Nieuwkoop waar de gemeente dorpsgericht wilde werken met een dorpsraad.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent :

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast 2010-2014 De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Vrijheid ; De vrijheid hebben zichzelf te zijn in geestelijk,

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN WIJ ZORGEN voor onze GEMEENTE en voor BENEDEN LEEUWEN in het BIJZONDER WIJ ZORGEN voor onze GEMEENTE en voor BENEDEN LEEUWEN in het BIJZONDER Voorwoord

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

In Bergeijk heel gewoon, maar daardoor niet minder bijzonder

In Bergeijk heel gewoon, maar daardoor niet minder bijzonder Doe-democratie In Bergeijk heel gewoon, maar daardoor niet minder bijzonder Wethouder Frank van der Meijden Gemeente Bergeijk Bergeijk, 100 km2 groen en gastvrij Grensgemeente 18.000 inwoners, verspreid

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Wat merk je? - rust - leegstand van huizen, winkels en buitengebied - functies verdwijnen uit dorpen - veel praat bijeenkomsten - burgen bevragen,

Nadere informatie

Opzet Dorpsontwikkelingsplan Buitengewoon wonen, werken en leven.

Opzet Dorpsontwikkelingsplan Buitengewoon wonen, werken en leven. Opzet Dorpsontwikkelingsplan 2 2012-2017 Buitengewoon wonen, werken en leven. Inleiding is een vervolg op het eerste dorpsplan (2004-2010). Dit nieuwe dorpsplan loopt vanaf 2011 tot 2017. Momenteel zijn

Nadere informatie

Continuïteit en stabiliteit geven zekerheid aan de inwoners van de gemeente Sluis Gemeenteprogramma CDA Sluis 2014 2018 SAMEN VERDER! 1 Voorwoord Door een goed financieel beleid en verbeterde onderlinge

Nadere informatie

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg Partijprogramma De kunst van het verbinden Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg De puntjes op de I van

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Voor deze beschouwing is ons gevraagd met speerpunten te komen.

Voor deze beschouwing is ons gevraagd met speerpunten te komen. Goedenavond alle aanwezigen. Hierbij de beschouwingen van de PvdA fractie. Voor deze beschouwing is ons gevraagd met speerpunten te komen. Als ik het over leefbaarheid heb, heb ik eigenlijk aan 1 punt

Nadere informatie

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Buck Consultants International Nijmegen, 25 maart 2016 1 Economisch DNA

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking

Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking met gemeenten? Resultaten peiling onder inschrijvingen Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2015 en 2016. De Meer dan Handen vrijwilligersprijzen zijn

Nadere informatie

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen

Bouwen aan vertrouwen Bouwen aan vertrouwen Gemeente Neerijnen Vertrekpunt In dit coalitieprogramma zijn de beleidsvoornemens van SGP, VVD, CDA en PvdA opgenomen voor de periode van 2014-2018. Het coalitieprogramma is een programma

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Initiatieven Ankeveen Initiatiefnemers Aanpak / stand van zaken Wethouder

Initiatieven Ankeveen Initiatiefnemers Aanpak / stand van zaken Wethouder Initiatieven Ankeveen Initiatiefnemers Aanpak / stand van zaken Wethouder - Bewonersoverleg aanpak groen en onderhoud - Eigen stoep onderhouden Gemeentelijk platform (bereikbaarheid en verkeersveiligheid)

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Manifest Input voor het coalitieakkoord Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Op het PlattelandsParlement Gelderland

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

GEWOON GOED VOOR HAAKSBERGEN. Verkiezingsprogramma lijst 6. Vrijwilligers hebben recht op ondersteuning! Jong en oud, oud en jong!

GEWOON GOED VOOR HAAKSBERGEN. Verkiezingsprogramma lijst 6. Vrijwilligers hebben recht op ondersteuning! Jong en oud, oud en jong! GEWOON GOED VOOR HAAKSBERGEN Jong en oud, oud en jong! Vrijwilligers hebben recht op ondersteuning! Sport voor iedereen! Gemeentelijke organisatie... veranderen is noodzaak! Wonen Werk en Welzijn! Verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Strategische visie gemeente Heumen Samenleving aan zet Vastgesteld tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad op 29 maart 2012

Strategische visie gemeente Heumen Samenleving aan zet Vastgesteld tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad op 29 maart 2012 Strategische visie gemeente Heumen 2020 Samenleving aan zet Vastgesteld tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad op 29 maart 2012 Inhoud 1. Inleiding 2 Waarom een strategische visie? Doel van de strategische

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

CONCRETE ACTIES 2011 ERBIJ HOREN

CONCRETE ACTIES 2011 ERBIJ HOREN DIALOOG TOEPASSEN IN WOON- /WERK- /LEEFOMGEVING Volgende verkiezingen partijprogramma s screenen op sociaal gebied en zorg Gezelligheid stimuleren Vertrouwen hebben; aandacht geven en krijgen Doorgaan

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Dorpsvisie. Zorgvlied, Wateren en Oude Willem

Dorpsvisie. Zorgvlied, Wateren en Oude Willem Dorpsvisie Zorgvlied, Wateren en Oude Willem 2015-2025 Voorwoord In de statuten van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Zorgvlied-Wateren-Oude Willem staat geschreven: De vereniging stelt zich ten doel

Nadere informatie

Almelo, 26 april Geachte leden van Provinciale Staten,

Almelo, 26 april Geachte leden van Provinciale Staten, Almelo, 26 april 2007 Geachte leden van, Graag bieden wij u namens alle bewoners van het Overijsselse platteland deze boodschappenlijst aan. Ze zijn het resultaat van de eerste Overijsselse PlattelandsDialoog

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

CDA Losser. Met respect naar een stabiele toekomst. Verslingerd aan de Dinkel

CDA Losser. Met respect naar een stabiele toekomst. Verslingerd aan de Dinkel CDA Losser Met respect naar een stabiele toekomst Verslingerd aan de Dinkel Verkiezingsprogramma 2010-2014 INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING 2 II. KORTE TERUGBLIK 2 III. SPEERPUNTEN 3 1. Losser, een zelfstandige

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning in de gemeente Veere. Goed voor elkaar

Zorg en ondersteuning in de gemeente Veere. Goed voor elkaar Zorg en ondersteuning in de gemeente Veere Voorwoord In deze folder vindt u een overzicht van de belangrijkste Veerse professionele -en vrijwilligersorganisaties op het gebied van welzijn, zorg en ondersteuning.

Nadere informatie

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor.

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Gemeente Belangen Korendijk Gemeente Belangen Korendijk

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie