Agenda en aandeelhouderscirculaire 7 oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda en aandeelhouderscirculaire 7 oktober 2011"

Transcriptie

1 0710 Agenda en aandeelhouderscirculaire 7 oktober 2011 Nieuwe Steen Investments N.V. Kruisweg NC Hoofddorp Postbus KA Hoofddorp t f

2 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Nieuwe Steen Investments N.V. (Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) te houden op 7 oktober 2011 om 11:00 uur in Schouwburg Het Park, Westerdijk 4, Hoorn Agenda 01 Opening door de voorzitter 02 De splitsing tussen Nieuwe Steen Investments N.V. ("NSI") en VastNed Offices/Industrial N.V. ("VastNed O/I") (en twee dochtermaatschappijen van NSI zoals beschreven in de toelichting bij dit agendapunt) 03 Goedkeuring van het splitsingsvoorstel a. Goedkeuring van het splitsingsvoorstel, bestaande uit het besluit over de splitsing en de toekenning van nieuwe gewone aandelen NSI in het kader van de splitsing zoals omschreven in het splitsingsvoorstel, en het voorstel om de heer W.M. Steenstra Toussaint en de heer H.W. Breukink te benoemen als leden van de raad van commissarissen van NSI met ingang van de datum waarop de splitsing van kracht wordt (stemming) b. Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen van de statuten van NSI, die per de splitsing van kracht worden (stemming) 04 Rondvraag 05 Sluiting Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal de voertaal Nederlands zijn.

3 Aandeelhouderscirculaire Toelichting op de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Nieuwe Steen Investments N.V. ( NSI ) d.d. 7 oktober 2011: Deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders geldt als een tweede vergadering volgend op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 augustus 2011 waarin helaas niet tot een geldige stemming over agendapunt 3 kon worden overgegaan wegens een niet-behaald quorum. 02 De splitsing tussen NSI en VastNed Offices/Industrial N.V. ( VastNed O/I ) De raad van commissarissen van NSI en de directie van NSI zullen de splitsing tussen NSI en VastNed O/I toelichten, waarna er gelegenheid zal zijn voor vragen en discussie. 03 Goedkeuring van het splitsingsvoorstel a. Goedkeuring van het splitsingsvoorstel, bestaande uit het besluit over de splitsing en de toekenning van nieuwe gewone aandelen NSI in het kader van de splitsing zoals omschreven in het splitsingsvoorstel, en het voorstel om de heer W.M. Steenstra Toussaint en de heer H.W. Breukink te benoemen als leden van de raad van commissarissen van NSI met ingang van de datum waarop de splitsing van kracht wordt (stemming). b. Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen van de statuten van NSI, die per de splitsing van kracht worden (stemming). Agendapunt 03 is, op grond van de statuten van NSI en artikel 2:334m lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, op de agenda geplaatst op voorstel van - onder andere - Stichting Prioriteit NSI. Redenen voor de splitsing NSI en VastNed O/I willen hun krachten bundelen om een toonaangevend Nederlands gemengd vastgoedfonds te vormen. De fusie wordt gedreven door de sterke strategische rationale van het combineren van elkaars expertise en vastgoedportefeuilles en de aanzienlijke voordelen die schaalvergroting biedt in de huidige uitdagende (kantoren) vastgoedmarkt. Na de fusie zal de combinatie i) voor huurders aantrekkelijk zijn vanwege de toegenomen concentratie van gebouwen in lokale kantoormarkten waarmee een beter verhuurplatform wordt gecreëerd en de bezettingsgraad verbeterd kan worden; ii) een verbeterde toegang tot financieringsbronnen hebben omdat de toegenomen schaalvergroting van de samenvoeging leidt tot verbetering van het totale kredietprofiel alsmede de mogelijkheid van het diversifiëren van financieringsbronnen en iii) aanzienlijke schaalvoordelen opleveren die leiden tot synergieën van ten minste EUR 3,5 miljoen per jaar. Als gevolg hiervan zal de combinatie van de bedrijven beter toegerust zijn om in de Nederlandse kantorenmarkt succesvol te opereren en tegelijkertijd te profiteren van het meer positieve momentum in de Nederlandse retailmarkt. Gevolgen voor de aandeelhouders Voor elk op de registratiedatum van de splitsing gehouden gewoon aandeel van VastNed O/I, ontvangt de aandeelhouder van VastNed O/I 0,897 nieuw gewoon NSI aandeel (de Ruilverhouding ) en aanvullend een value retention warrant (de Warrant ). De Warrant is gerelateerd aan het 54,7% aandelenbezit van VastNed O/I in dochtermaatschappij Intervest Offices die genoteerd is aan de NYSE Euronext-Brussel. Deze Warrant beoogt een deel van de meerwaarde van Intervest Offices te behouden voor aandeelhouders van VastNed O/I voor een vastgestelde periode van 18 maanden na de totstandkoming van de splitsing, indien een dergelijke meerwaarde door NSI zou worden gerealiseerd. Overeengekomen is dat NSI de Warrants uitgeeft op hetzelfde moment als waarop de nieuwe gewone NSI aandelen worden toegekend bij de totstandkoming van de splitsing. In verband met de toekenning van de nieuwe gewone NSI aandelen en de uitgifte van de Warrants heeft NSI een prospectus opgesteld.

4 Huidige aandeelhouders van VastNed O/I zullen ongeveer 28% van het geplaatste gewone aandelenkapitaal van de gecombineerde groep bezitten, en huidige aandeelhouders van NSI zullen ongeveer 72% van het geplaatste gewone aandelenkapitaal van de gecombineerde groep bezitten, ervan uitgaande dat de splitsing wordt goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van NSI en door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed O/I. Juridische structuur De fusie wordt verwezenlijkt via een zuivere driehoekssplitsing als gevolg waarvan (i) de activa en passiva van VastNed O/I onder algemene titel overgaan op twee dochtermaatschappijen van NSI: NSI Beheer II B.V. en NSI German Holding B.V., (ii) VastNed O/I ophoudt te bestaan en (iii) de houders van gewone aandelen VastNed O/I houders van gewone aandelen NSI worden. In het algemeen gaan alle aan Duitsland gerelateerde activa van VastNed O/I en de aandelen in VastNed Management B.V. die momenteel eigendom zijn van VastNed O/I over naar NSI German Holding B.V., en alle overige activa en passiva van VastNed O/I, met inbegrip van zijn aandelenbezit in Intervest Offices N.V., over naar NSI Beheer II B.V. Voorafgaand aan de publicatie van het splitsingsvoorstel, heeft NSI de volgende interne herstructureringsstappen ondernomen: NSI Hoorn B.V., momenteel voor 100% eigendom van NSI Beheer B.V. (zelf een directe dochtermaatschappij van NSI) is hernoemd tot NSI Beheer II B.V.; De aandelen in NSI Hoorn B.V. (NSI Beheer II B.V.) zijn overgedragen aan NSI; en NSI en NSI Beheer II B.V. hebben NSI German Holding B.V. opgericht waarbij alle aandelen in NSI German Holding B.V., op een na, worden gehouden door NSI Beheer II B.V., en een aandeel wordt gehouden door NSI (omdat de relevante regelgeving bepaalt dat de uitgevende entiteit die bij de splitsing de aandelen toewijst, d.w.z. NSI, ten minste een aandeel bezit in elk van de entiteiten die bij de splitsing de activa en de passiva ontvangen). Splitsingsvoorstel NSI heeft zijn splitsingsvoorstel tezamen met de overige wettelijk vereiste documenten en bijlagen gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 14 juli Tegelijkertijd liggen het splitsingsvoorstel en de toelichting van de splitsing tezamen met de overige wettelijk vereiste documenten en bijlagen ter inzage ten kantore van NSI. Een kopie van het splitsingsvoorstel en de toelichting van de splitsing tezamen met de overige wettelijk vereiste documenten en bijlagen zijn beschikbaar ten kantore van NSI en kunnen op de website van NSI worden geraadpleegd. In het landelijke dagblad Trouw van 15 juli 2011 is bekendgemaakt dat de documenten zijn gedeponeerd. Gedurende een maand volgend op de dag van bekendmaking, kunnen de wederpartijen van alle partijen bij de splitsing bezwaar indienen tegen het splitsingsvoorstel. De raad van commissarissen van NSI heeft het splitsingsvoorstel goedgekeurd. Bovendien hebben bepaalde houders van gewone aandelen van NSI, die in totaal ongeveer 33% van de uitstaande aandelen van NSI vertegenwoordigen, hun steun voor de splitsing bevestigd, en onherroepelijk toegezegd en aanvaard dat zij de splitsing zullen goedkeuren, en dat zij tijdens deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het splitsingsvoorstel en de daaraan gerelateerde besluiten zullen stemmen. Een besluit om te splitsen behoort, in overeenstemming met de statuten van NSI, te worden aangenomen, door een twee derde meerderheid van de in de algemene vergadering van aandeelhouders uitgebrachte stemmen, waarbij ten minste twee derde van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigd is.echter de statutaire eis dat ten minste twee derde van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, is komen te vervallen op grond van de statuten en de wet omdat in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 augustus 2011 dit qourum niet is behaald bij de behandeling van het splitsingsvoorstel.

5 Zoals hiervoor uiteengezet, zullen bij de totstandkoming van de splitsing, de activa en passiva van VastNed O/I, onder algemene titel overgaan naar de twee dochtermaatschappijen van NSI, en houdt VastNed O/I op te bestaan. Als gevolg daarvan en in overeenstemming met de postsplitsingsstructuur, nemen NSI German Holding B.V. en NSI Beheer II B.V. de juridische positie van VastNed O/I over, respectievelijk met betrekking tot de Duitse activa en passiva van VastNed O/I en al zijn andere activa en passiva. Dit betekent dat de beoogde splitsing als zodanig geen verandering teweegbrengt in de juridische positie van VastNed O/I met betrekking tot zijn activa en passiva (zoals aandelenbezit, contracten enz.), maar dat deze posities worden overgenomen door NSI German Holding B.V. of NSI Beheer II B.V. Het voorgaande laat eventuele gevolgen die de beoogde splitsing kan hebben onder specifieke voorwaarden van contracten of overige overeenkomsten waar VastNed O/I partij bij is, onverlet. De notariële akte van splitsing zal ten overstaan van een notaris worden verleden en de splitsing wordt de dag daarna van kracht. Alsdan gaan krachtens Nederlands recht, alle aan Duitsland gerelateerde activa en passiva van VastNed O/I, en alle aandelen in VastNed Management B.V. onder algemene titel over op NSI German Holding B.V. en alle overige activa en passiva van VastNed O/I gaan over op NSI Beheer II B.V. Benoeming van de heer W.M. Steenstra Toussaint en de heer H.W. Breukink als leden van de raad van commissarissen van NSI In het kader van een adequate corporate governance structuur en een evenwichtige vertegenwoordiging van NSI en VastNed O/I zijn NSI en VastNed O/I overeengekomen dat de raad van commissarissen van NSI uit zes leden zal bestaan: de vier huidige leden van NSI en twee aanvullende leden aan te wijzen door VastNed O/I uit de huidige vier leden van de raad van commissarissen van VastNed O/I. Als de twee nieuwe leden worden voorgesteld de heer W.M. Steenstra Toussaint en de heer H.W. Breukink. Zij worden benoemd voor een periode uiterlijk aflopend op het laatst intredende moment van (i) de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in of rond april 2013, en (ii) de uiterste vervaldatum van de Warrants. De omvang en samenstelling van de raad van commissarissen van NSI nadien wordt te zijner tijd besproken door de raad van commissarissen van NSI. Stichting Prioriteit NSI en de raad van commissarissen van NSI stellen voor de heer W.M. Steenstra Toussaint en de heer H.W. Breukink te benoemen als lid van de raad van commissarissen. De heer Steenstra Toussaint is een zelfstandig consultant en een ervaren commissaris. In het verleden heeft hij onder meer diverse management- en directiefuncties bij MeesPierson/Fortis Bank bekleed, o.a. als COO van Fortis Bank Azië, en was hij consultant to the firm bij PWC Corporate Finance en lid van de raad van commissarissen van Scala Business Solutions N.V. en Exendis N.V. Momenteel is de heer W.M. Steenstra Toussaint voorzitter van de raad van commissarissen van VastNed O/I en secretaris van de auditcommissie van STMicroelectronics N.V. Curriculum vitae van de heer Steenstra Toussaint Geboortedatum: 26 maart 1951 Geboren te: 's-gravenhage Opleiding: Nederlands recht, Universiteit Leiden De heer Breukink is een ervaren financieel deskundige. Hij heeft in het verleden verschillende financiële en managementfuncties bekleed bij F&C Asset Management plc., Boer&Croon en Royal Dutch Shell. Op dit moment is de heer Breukink lid van de raad van commissarissen van ING Groep, non-executive director van F&C Hedge Funds, vicevoorzitter van de raad van commissarissen van Haag Wonen, voorzitter van de raad van commissarissen van Heembouw Holding, lid van de raad van advies van INSID, voorzitter van de raad van commissarissen van Omring (gezondheidszorginstelling), lid van de raad van commissarissen van Brink Groep en voorzitter van de raad van toezicht van de Hogeschool Inholland.

6 Curriculum vitae van de heer Breukink Geboortedatum: 5 juni 1950 Geboren te: Rheden Opleiding: Bedrijfseconomie, Universiteit Groningen De heer Steenstra Toussaint en de heer Breukink houden geen aandelen in NSI. De voorgestelde benoemingen van de heer Steenstra Toussaint en de heer Breukink zijn goedgekeurd door de AFM. Voorgestelde wijzigingen van de statuten De statuten van NSI zullen onder andere worden gewijzigd om de corporate governance structuur in lijn te brengen met en volgend op het tot stand komen van de splitsing en om te voldoen aan veranderingen in de relevante wetgeving die hebben plaatsgevonden sinds de datum waarop de statuten van NSI voor het laatst zijn gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de splitsing zijn (i) de introductie van de afkorting "NSI N.V." als officiële naam in plaats van "Nieuwe Steen Investments N.V.", (ii) het verwijderen van de verwijzing naar het vaste bedrag van geplaatst aandelenkapitaal, evenals een verhoging van het bedrag van het maatschappelijk aandelenkapitaal (tot een maximum van 5 maal het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van NSI per de totstandkoming van de splitsing), (iii) de introductie van een nieuwe bepaling die toestaat dat aan de houders van de Warrants nieuwe gewone NSI aandelen worden uitgegeven met voldoening van de uitgifteprijs ten laste van de reserves van NSI en (iv) de vervanging van een twee-derde meerderheid en een twee-derde quorum stemvereiste door een gewone meerderheid respectievelijk een 50% quorum stemvereiste, voor besluiten van de algemene vergadering tot statutenwijziging van NSI of tot ontbinding van NSI. De belangrijkste wijzigingen in het licht van de veranderingen in de toepasselijke wetgeving zijn (i) dat de jaarrekening van NSI door de directie van NSI binnen 4 maanden moet zijn opgesteld, zonder de mogelijkheid om deze periode te verlengen, (ii) NSI niet langer verplicht is de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te deponeren als de jaarrekening al gedeponeerd is bij de AFM, ingevolge de Wft, (iii) de introductie van een verplichte registratiedatum voor algemene vergaderingen van aandeelhouders en (iv) de introductie van een verlengde verplichte oproepingstermijn voor een algemene vergadering van aandeelhouders van 42 dagen. De wijzigingen van de statuten van NSI zullen worden gepasseerd ten overstaan van een notaris. Het besluit tot wijziging van de statuten behoort, in overeenstemming met de statuten van NSI en Nederlands recht, op voorstel van, onder andere, Stichting Prioriteit NSI te worden aangenomen door een twee derde meerderheid van in de algemene aandeelhoudersvergadering uitgebrachte stemmen, waar ten minste twee derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Een kopie van de voorgestelde wijzigingen van de statuten van NSI is beschikbaar ten kantore van NSI, en ter inzage geplaatst op de website van NSI. Stemprocedure De stemming zal schriftelijk plaatsvinden.

7 Registratie van vergader- en stemgerechtigden tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de "NSI BAVA") NSI aandeelhouders met de intentie de NSI BAVA bij te wonen of gebruik te maken van de mogelijkheid van stemmen bij volmacht dienen zich aan te melden via de financiële instelling waar de NSI aandelen gehouden worden, niet later dan 30 september 2011 (vóór 17:00 uur CET). NSI Aandeelhouders die zich hebben aangemeld ontvangen van hun financiële instelling een schriftelijke bevestiging inclusief het aantal NSI aandelen gehouden door de betreffende NSI aandeelhouder op de registratiedatum, zoals geregistreerd door de betreffende financiële instelling (de Bevestiging ). Voor de NSI BAVA is de registratiedatum 9 september Aanwezige NSI aandeelhouders dienen de Bevestiging te tonen op de NSI BAVA om te kunnen stemmen. In plaats van de Bevestiging te tonen op de NSI BAVA, kan de betreffende NSI aandeelhouder de Bevestiging ook sturen naar NSI via tot uiterlijk 6 oktober 2011 (vóór 17:00 uur CET). Om een gevolmachtigde aan te wijzen kunnen aangemelde NSI aandeelhouders gebruik maken van het volmachtformulier dat beschikbaar is via de website van NSI ( onder BAVA Informatie. Op de NSI BAVA dient een gevolmachtigde een ondertekend volmachtformulier te presenteren, samen met de Bevestiging, om als gevolmachtigde te kunnen stemmen. In plaats van laten tonen op de NSI BAVA, kan de betreffende NSI aandeelhouder het ondertekende volmachtformulier en de Bevestiging ook sturen naar NSI via tot uiterlijk 6 oktober 2011 (vóór 17:00 uur CET). Als alternatief kunnen NSI aandeelhouders die niet in staat zijn de NSI BAVA bij te wonen de voorzitter van de Raad van Commissarissen instrueren namens hen te stemmen door een ondertekend exemplaar van het volmachtformulier, samen met de Bevestiging, uiterlijk 6 oktober 2011 (vóór 17:00 uur CET) te sturen naar NSI via Ook is er de mogelijkheid dat de financiële instelling waar de NSI aandelen gehouden worden de mogelijkheid biedt te stemmen middels een volmacht. Hetgeen hierboven beschreven geldt ook voor diegenen gerechtigd de NSI BAVA bij te wonen of bij de NSI BAVA te stemmen, anders dan NSI aandeelhouders, zoals vruchtgebruikers, pandhouders of houders van certificaten van aandelen. Houders van NSI aandelen geregistreerd in het aandeelhoudersregister van NSI op de registratie datum (9 september 2011), en wiens aandelen niet worden gehouden bij een financiële instelling, ontvangen een separate uitnodiging voor de NSI BAVA per post. Deze aandeelhouders kunnen ook gebruik maken van het volmachtformulier zoals hierboven vermeld. Documentatie Naast deze agenda en de aandeelhouderscirculaire kunnen de volgende aan de splitsing gerelateerde documenten, in het Nederlands en Engels, van de website van NSI ( worden gedownload. U kunt ook een papieren versie van deze documenten aanvragen via of telefonisch via +31 (0) : het splitsingsvoorstel en de toelichting van de splitsing tezamen met de overige wettelijk vereiste documenten en bijlagen. de volledige tekst van de gewijzigde statuten van NSI en een toelichting op deze wijzigingen. het prospectus (alleen in de Engelse taal beschikbaar). de persberichten en presentaties met betrekking tot het splitsingsproces.

8 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwe Steen Investments N.V. Postbus KA Hoofddorp Betreft: benoeming van commissarissen Hoofddorp, 14 juli 2011 Geachte dames en heren, Als onderdeel van het splitsingsvoorstel, delen wij u hierbij mede dat wij de heer W.M. Steenstra Toussaint (Willem) en de heer H.W. Breukink (Henk) voordragen voor benoeming tot lid van de raad van commissarissen voor een periode die eindigt per de in het voorjaar van 2013 te houden jaarlijkse algemene vergadering, of op de uiterste vervaldatum van de value retention warrants. Op dit moment zijn de heer Steenstra Toussaint en de heer Breukink lid van de raad van commissarissen van VastNed O/I en het is in het belang van NSI is dat de twee leden van VastNed O/I's raad van commissarissen aanblijven als leden van de raad van commissarissen van de samengevoegde vennootschap voor de genoemde termijn. De heer Steenstra Toussaint (1951) is een ervaren commissaris en deskundig op het gebied van het besturen, structureren en organiseren van beursgenoteerde bedrijven. De heer Breukink (1950) is een ervaren fi nancieel deskundige. Met hun achtergrond en ervaring beschikken zij over de capaciteiten die wij wenselijk achten voor de leden van de raad van commissarissen van NSI. Gezien het bovenstaande menen wij dat de kandidatuur van de heer Steenstra Toussaint en de heer Breukink voor zich spreekt en vertrouwen wij erop dat u hun voordracht zult steunen. Tegen deze achtergrond ziet het bestuur van Stichting Prioriteit NSI af van het recht om een bindende voordracht te doen. Met vriendelijke groet, namens de raad van commissarissen namens Stichting Prioriteit NSI H. Habas J. Timmer Chairman Nieuwe Steen Investments nv Kruisweg Postbus 3044, 2130 KA Hoofddorp T F Rabobank KvK Hoorn BTW nummer NL B01

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. (Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) te houden op donderdag 15 oktober 2009 om 10.30 uur in Schouwburg Het Park te

Nadere informatie

GEZAMENLIJK PERSBERICHT

GEZAMENLIJK PERSBERICHT GEZAMENLIJK PERSBERICHT Nieuwe Steen Investments en VastNed Offices/Industrial zetten belangrijke stappen richting afronding van hun voorgenomen fusie Publicatie van Splitsingsvoorstel en Prospectus Beide

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders DEEL I Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. op 24 november 2015 om 9:00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29 1014 AS Amsterdam,

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V.

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V. Donderdag 18 september 2014, 10:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp, Nederland 1 Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. De Raad van Bestuur van RSDB N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit tot

Nadere informatie

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders De officiële taal van de Agenda is de Nederlandse taal en de Nederlandse versie is bindend voor het bepalen van de juridische positie van de Vennootschap. Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering

Nadere informatie

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam DEEL I Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 12 december 2017 om 15.00 uur ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. I II Uitnodiging voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 24 november 2014 om 11.30 uur

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. Super de Boer N.V. nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit voor haar buitengewone algemene vergadering te houden

Nadere informatie

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting.

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting. Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") van BinckBank N.V. ("BinckBank"), gevestigd te Amsterdam, te houden op 19 november 2007 om 10:00 uur in de Mercuriuszaal

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 16 november 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V. Datum vergadering : 16 november 2015 Aanvang : 10:00 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website:

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag, 25 augustus 2016 om 10:00 uur ten kantore van de vennootschap, Cityhouse I, Antareslaan 69-75

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

Reed Elsevier NV. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009

Reed Elsevier NV. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 Donderdag 3 september 2009 om 11.00 uur Tjalling C. Koopmans zaal ten kantore van de vennootschap Radarweg 29, 1043 NX

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken AGENDA voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Inverko N.V. ( Inverko ), te houden op donderdag 5 november 2015 in het World Trade Center Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam. Aanvang:

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Datum: 11 december 2014 Tijdstip en plaats: 13:30 uur, NSI hoofdkantoor, Antareslaan 69-75 te Hoofddorp Aanwezig Aandeelhouders: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de BAVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap )

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de BAVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap ) Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de BAVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap ) Woensdag 21 december 2016 om 14.00 uur Hotel NH Waalwijk Bevrijdingsweg 1 5161 BZ Waalwijk

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) VOLMACHT. (1) per brief

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) VOLMACHT. (1) per brief VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België 0534.941.439 RPR (Brussel) VOLMACHT Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Viohalco NV (de Vennootschap) op woensdag 17 februari 2016 om

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Dynamic Mix N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur Uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering De Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op 30 oktober 2015, aanvang 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders Dit is een gezamenlijk persbericht van Univar N.V. en Ulixes B.V. die is vereist op grond van artikel 9b lid 1 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995. Niet voor vrijgave, publicatie of distributie,

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 1 december 2011 Aanvang

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Duurzaam Aandelen N.V. te houden op vrijdag 21 november 2014 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) STEMMING PER BRIEF. (1) per brief. (2) per

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) STEMMING PER BRIEF. (1) per brief. (2) per VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België 0534.941.439 RPR (Brussel) STEMMING PER BRIEF Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Viohalco NV (de Vennootschap) op woensdag 17 februari

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland DEEL I Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 17 mei 2016 om 15.00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe 1 VOORSTEL TOT JURIDISCHE AFSPLITSING Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe Het bestuur van: de statutair in Assen gevestigde naamloze vennootschap: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe, kantoorhoudende

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap )

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap ) Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap ) Assen, 7 november 2016 De Vennootschap nodigt hierbij haar aandeelhouders

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 1 Opening. 2 Behandeling van het verslag van de Raad van

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 1 Opening. 2 Behandeling van het verslag van de Raad van AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Donderdag 28 maart 2013 om 14:00 op het hoofdkantoor van Mediq N.V. Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht, tel. +31 (0)30 282 19 11 1 Opening

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING Wereldhave Belgium Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht Medialaan 30, bus 6 1800 Vilvoorde Ondernemingsnummer

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. I UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VASTNED RETAIL N.V. OP 15 MEI 2014 OM 13.00 UUR (CET) IN HET ROSARIUM,

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie.

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie. Delta Lloyd Deelnemingen fonds N.V./ Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V./voorstel tot fusie ECJ/HW/ads/0111815-0000002 VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPM (Brussel)

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPM (Brussel) VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België 0534.941.439 RPM (Brussel) OPROEPING OM DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 31 MEI 2016 BIJ TE WONEN De Raad van Bestuur

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

AGENDA ROYAL IMTECH N.V.

AGENDA ROYAL IMTECH N.V. AGENDA ROYAL IMTECH N.V. Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 8 oktober 2013, om 10:00 uur in De Doelen, ingang Jurriaanse Zaal, Kruisplein 30, 3012 CC te Rotterdam.

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam 1. Opening en mededelingen 2. Vrijwaring commissarissen

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij Royal Dutch Petroleum Company

N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij Royal Dutch Petroleum Company N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij Royal Dutch Petroleum Company s-gravenhage, 15 november 2005 Postbus 162 2501 AN s-gravenhage Tel: 070-377 4540 Buitengewone Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders DEEL I Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 30 december 2016 om 09.30 uur bij Hilton Amsterdam, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam DEEL

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Solid Mix N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

NWB) B A N K. f Hoogachtend, Waterschap r! r Cf! Overmaas. 0 8 NOV. 2011 "2.o l to8^5o

NWB) B A N K. f Hoogachtend, Waterschap r! r Cf! Overmaas. 0 8 NOV. 2011 2.o l to8^5o 201 1 53I NWB) B A N K Aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas Postbus 185 6130 AD SITTARD Den Haag, 7 november 2011 Waterschap r! r Cf! Overmaas 0 8 NOV. 2011 "2.o l to8^5o o" 1

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Toelichting op de Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV

Toelichting op de Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV Toelichting op de Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV Dit document bevat een toelichting op de punten op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergaderingen

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com Stemrechtregeling Finaal aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 DEZE STEMRECHTREGELING (de Overeenkomst) is oorspronkelijk aangegaan op 26 mei 2003 en wordt hierbij gewijzigd en luidt thans als volgt. Partijen:

Nadere informatie