BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE"

Transcriptie

1 BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE Deze samenvatting betreft Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity & Minimum Coupon February 2022 zoals beschreven in de definitieve voorwaarden (de Definitieve Voorwaarden, waarvan deze samenvatting een bijlage is). Deze samenvatting bevat de informatie voorzien in de samenvatting van het Basisprospectus met betrekking tot de effecten alsook de pertinente informatie met betrekking tot de Definitieve voorwaarden. De woorden en uitdrukkingen gedefinieerd in het Basisprospectus en de Definitieve Voorwaarden hebben dezelfde betekenis in deze samenvatting. Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Basisprospectus en de Definitieve Voorwaarden (samen, het «Prospectus») en wordt ter beschikking gesteld als ondersteuning voor de belegger die in de Effecten wenst te beleggen, maar vervangt het Prospectus niet. Iedere beslissing om in de Effecten te beleggen moet gebaseerd zijn op de bestudering van het volledige Prospectus, met inbegrip van alle documenten waarnaar verwezen wordt. De samenvattingen bevatten informatierubrieken voorzien in Bijlage XXII van de Gedelegeerde Verordening (EU) n 486/2012, gekend als «Onderdelen». Deze onderdelen zijn genummerd in de afdelingen.a.1 E.7. Deze samenvatting bevat alle Onderdelen die een samenvatting voor dit type effecten en Emittent moet inhouden. De opname van bepaalde Onderdelen is niet verplicht, waardoor het mogelijk is dat er lacunes in de nummering van de Onderdelen zijn. Hoewel een Onderdeel in de samenvatting vereist kan zijn omwille van het type effecten en Emittent, is het mogelijk dat geen relevante informatie met betrekking tot dit Onderdeel kan worden verstrekt. In dit geval zal in de samenvatting een korte beschrijving van dit Onderdeel worden opgenomen met de vermelding "niet van toepassing". Afdeling A Inleiding en waarschuwingen A.1 Inleiding : Gelieve het volgende in acht te nemen : Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het Basisprospectus. Iedere beslissing om in de Effecten te beleggen moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele Basisprospectus door de belegger. Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het Basisprospectus bij een rechterlijke instantie aanhangig wordt gemaakt, is het mogelijk dat de belegger, volgens de nationale wetgeving van de Lidstaten, de kosten voor de vertaling van het prospectus moet dragen voordat de rechtsvordering wordt ingesteld; Alleen personen die de samenvatting, inclusief de vertaling daarvan, hebben ingediend, kunnen wettelijk aansprakelijk gesteld worden, maar enkel indien de inhoud van de samenvatting misleidend, onjuist of inconsistent is ten opzichte van de andere delen van het Basisprospectus of indien ze, wanneer ze wordt gelezen samen met de andere delen van het Basisprospectus, niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in die effecten te beleggen. A.2 Toestemming : De Emittent en de Borg hebben ingestemd met het gebruik van dit Basisprospectus in het kader van een Niet-vrijgestelde Aanbieding door de Distributeur en Crelan S.A.. Elke financiële tussenpersoon die ertoe gemachtigd is dergelijke aanbiedingen te doen uit hoofde van de Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten (Richtlijn 2004/39/CE)/ bijkomende financiëe tussenpersonen na de datum van de Definitieve Voorwaarden (ieder «Bevoegde Aanbieder» genoemd) en in voorkomend geval, zullen de op hen betrekking hebbende informatie publiceren op ( De Aanbiedingsperiode gedurende dewelke dergelijke aanbiedingen mogen worden gedaan start op 6 januari 2014 (inbegrepen) en eindigt op 14 februari 2014 (inbegrepen) («De Aanbiedingsperiode») onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting beslist door de Emittent. De

2 Lidstaten in dewelke de Bevoegde Aanbieders het Basisprospectus mogen gebruiken voor een dergelijke aanbieding zijn de volgende : België. Een belegger die Effecten wenst te verwerven of verwerft bij een Bevoegde Aanbieder kan dit doen, en de aanbiedingen en verkopen van de Effecten aan een belegger door een Bevoegde Aanbiederzullen uitgevoerd worden, overeenkomstig de voorwaarden en andere akkoorden afgesloten tussen de Bevoegde aanbieder en deze belegger inclusief wat betreft de prijs, de uitkering, de betalingsvoorwaarden en de eventuele kosten of belastingen ten laste van de belegger (de «Voorwaarden van Niet-vrijgestelde Aanbieding»). Noch de Emittent, noch de Garant zullen partij zijn bij deze overeenkomsten met de beleggers (andere dan de Distributeur) voor wat betreft het aanbod of de verkoop van de Effecten en dientengevolge zullen dit Basisprospectus en de Definitieve Voorwaarden dergelijke informatie niet bevatten. De Voorwaarden van de Niet-Vrijgestelde Aanbieding zullen door de genoemde Bevoegde Aanbieder aan de belegger in de betreffende periode overgemaakt worden. Noch de Emittent, noch de Borg, noch de Distributeur of andere Bevoegde Aanbieders kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor deze informatie noch of voor het gebruik ervan door de betrokken beleggers. Afdeling B Emittent en Garant B.1 OfficiËle handelsnaa m van de Emittent : B.2 Maatschapp elijke zetel en rechtsvorm van de Emittent, de wetgeving waaronder ze valt en het land van oprichting Amundi Finance Emissions is de Emittent van de Effecten (de «Emittent»). Crédit Agricole S.A. is de Garant van de uitgegeven Effecten (de «Garant») sera le garant des Titres émis (le "Garant"). Amundi Finance Emissions Amundi Finance Emissions is een naamloze venootschap onder Frans recht met een Raad van Bestuur, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer De maatschappelijke zetel is gevestigd op 90, Boulevard Pasteur, Parijs, Frankrijk. Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A. is onderworpen aan het Frans recht en in Frankrijk opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap onderworpen aan de toepasselijke bepalingen voor handelsvennootschappen in naamloze vorm, aan specifieke wetten die de Emittent beheersen (artikelen en volgende van het Code monétaire et financier), en aan haar statuten. De Emittent is officieel erkend als bank in Frankrijk door de Banque de France en haar handelszetel is 12 Place des Etats-Unis, Montrouge Cedex, Frankrijk. B.4b Tendensen Economische en financiële omgeving De Amerikaanse groei is gebaseerd op fundamenten die sterk genoeg zijn om het argument van de liquiditeiten geleidelijk aan plaats te laten maken voor dat van herstel als richtinggevende factor voor de verwachtingen en de markttendensen. De groei zal naar verwachting geleidelijk versnellen (1,7% in 2013 en 2,7% in 2014) zonder onverwachte stijging van de rentevoeten (2,9% voor de rente op 10 jaar eind 2013). Ondanks de stijging gedurende deze zomer van de rentevoet op 10 jaar heeft de Fed de draad van zijn exitstrategie uit het ultra soepele monetaire beleid terug opgenomen, door de einddatum uit te stellen en de verwachtingen van een gecontroleerde stijging van de rente te bevestigen (2,95% voor de 10 jaar rentevoet eind 2013). De groei van de opkomende landen versnelt door de aantrekkende productie van fabrieksgoederen In de eurozone lijkt het verwachte herstel van de bedrijvigheid in de tweede helft van het jaar moeizaam te verlopen, na een tweede kwartaal (+0,3 % t/t, met een opleving in Duitsland, +0,7 % t/t en in Frankrijk +0,5 % t/t) die telkens beter uitvalt dan verwacht. De belangrijkste drijfveer van de groei is de tandem export/investeringen die de

3 eurozone geleidelijk aan zou moeten toelaten om zich aan het wereldwijde herstel te koppelen. Aangezien inflatie geen probleem is, integendeel, heeft de ECB begin november onverwachts het centrale rentetarief laten dalen waarmee wordt aangegeven dat de ultra-soepele monetaire voorwaarden gehandhaafd worden met, indien nodig, een bijkomende versoepeling van de liquiditeitsvoorwaarden. De verhoging van de Amerikaanse langetermijnrente zal onvermijdelijk ook de rente van van de voornaamste soevereine Europese staten beïnvloeden (2,1% voor de Duitse 10 jaar rentevoet eind 2013). Deze beweging zou echter met een reductie van de risicopremies voor de Zuidelijke financieel kwetsbare landen moeten gepaard gaan, in lijn met een lichte conjuncturele verbetering en de vooruitgang op het gebied van de begrotingsconsolidatiehet risico van een verhoging van de politieke en sociale spanningen (met nog steeds historisch hoge werkeloosheidscijfers) blijft in deze landen evenwel aanwezig. Tenslotte zou de verwachte koersdaling van de euro (met als doel 1,25 tegenover de dollar eind 2014) de export op een positieve manier moeten ondersteunen door een verbeterde concurrentiepositie van de zone. B.5 De groep en de positie van de Emittent binnen de groep De Emittent is een dochteronderneming (99,96%) van Amundi France die valt binnen het toepassingsgebied van het corporate governance regime gevolgd door de groep Amundi, die ernaar streeft de Emittent tegen onrechtmatige directe of indirecte controle te beschermen. Amundi Finance is een dochteronderneming van de Amundi groep die deel uitmaakt van de groep Crédit Agricole S.A. zoals hieronder aangegeven. De Garant werd opgericht op grond van een wet van 1920 om de financiën te beheren van een groep regionale coöperatieve banken bekend als de Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel (de "Caisses régionales") en er in opdracht van de Franse Staat toezicht op te houden. In 1988 heeft de Franse staat de Garant geprivatiseerd in het kader van een mutualiseringsproces en werd de meerderheid van haar aandelen in de Garant overgedragen naar de Caisses Régionales. In 2001 werd de Garant op de beurs Euronext Parijs geïntroduceerd. Op hetzelfde moment verkreeg de Garant een belang van 25% in elk van de Caisses Régionales, met uitzondering van de Caisse Régionale van de Crédit Agricole Mutuel de la Corse (100% eigendom van de Garant sinds 2008). Zo waren er op 31 december Caisses Régionales, waarvan 38 voor ongeveer 25% in handen van Crédit Agricole S.A. De Garant is het Centraal Orgaan van het "Réseau du Crédit Agricole" (Crédit Agricole Netwerk), zoals gedefinieerd door de Franse wet en hoofdzakelijk bestaande uit Crédit Agricole S.A., de Caisses Régionales, de Caisses Locales en, voornamelijk de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. De Garant coördineert de verkoop-en marketingstrategie van de Caisses Régionales en waarborgt in de hoedanigheid van Centraal Orgaan van het Crédit Agricole Netwerk de liquiditeit en de solvabiliteit van elk van de entiteiten waaruit hij is samengesteld, evenals van het geheel. Samen worden de Caisses Locales, de Caisses Régionales, Crédit Agricole S.A. en hun geconsolideerde dochterondernemingen aangeduid als de "Groep Crédit Agricole". Via zijn gespecialiseerde dochterondernemingen is hij betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van financiële producten die voornamelijk door de 39 Caisses régionales en LCL worden verhandeld.

4 Crédit Agricole S.A. LOKALE BANK IN FRANKRIJK LOKALE BANK IN HET BUITENLAND GESPECIALISEERDE FINANCIËLE DIENSTEN VERMOGENSBEHEER, VERZEKERINGEN EN PRIVATE BANKING FINANCIERING - EN BELEGGINGSBANK EIGEN REKENING EN DIVERSEN 95.10% 4.90% LCL LE CREDIT LYONNAIS SACAM DEVELOPPEMENT 1.38% VERMOGENS BEHEER 73.62% AMUNDI GROUP 25% SOCIETE GENERALE SACAM DEVELOPPEMENT 100% AMUNDI 23.87% 76.13% AMUNDI FINANCE 99,96% 0,04% Amundi Finance Emissions EFFECTEN EN FINANCIËLE DIENSTEN 85% 15% CACEIS NATIXIS 100% CACEIS CORPORATE TRUST B.9 Winstramin g : Niet van toepassing. openbaar. Noch de Emittent, noch de Garant maakt winstramingen B.10 Voorbehou d van het Auditrappo rt: Niet van toepassing. Geen enkel voorbehoud is gemaakt in het auditrapport binnen de rubriek historische financiële informatie van de Emittent en de Garant in het Basisprospectus.

5 B.12 Geselectee rde historisch e financiële kerninfor matie en significant e wijziginge n van de financiële of handelspo sitie van de Emittent na de periode van historisch e financiëëe informatie Gegevens van de Emittent (in duizenden EUR) Balanstotaal Exploitatieschulden Totaal eigen vermogen Nettoresultaat 31/12/ /12/2012 (geauditeerd) (geauditeerd) /06/2013 (niet geauditeerd) Sinds de datum van de laatste gepubliceerde gecontroleerde financiële overzichten heeft er zich geen negatieve wijziging van betekenis voorgedaan in de vooruitzichten van de Emittent. Sinds de laatste niet-geauditeerde tussentijdse financiële balans van 30 juni 2013 trad er geen significante verandering op in de financiële- of handelspositie van de Emittent die gevolgen zou kunnen hebben op de vooruitzichten van de Emittent. Geselecteerde financiële informatie van de Garant Geconsolideerde gegevens in miljoenen EUR) 31/12/ /12/ /09/ /09/2013 (aangepast) 1 (aangepast) 2 (aangepast) 3 (beperkte analyse) 3 Resultatenrekening Nettobankproduct Bruto bedrijfs-resultaat Nettoresultaat Nettoresultaat (Aandeel Groep) (1.198) (1.470) (6.431) (6.389) (2.343) (2.484) Aangepast aan de overgang onder IFRS 5 van Emporiki, Cheuvreux en CLSA 2. Aangepast aan de overgang onder IFRS 5 van Emporiki, Cheuvreux en CLSA en met opname van een wijziging van de waardering van een beperkt aantal complexe derivaten 3. T1 en T2-13 aangepast aan de overgang onder IFRS 5 van Newedge. 9M-12 aangepast aan de overgang onder IFRS 5 van Emporiki, Cheuvreux, CLSA en Newedge ; en met opname van een wijziging van de waardering van een beperkt aantal complexe derivaten Geconsolideerde gegevens in miljarden EUR) 31/12/ /12/2012 (aangepast) (aangepast) /09/2013 (beperkte analyse) 3 Balanstotaal 1.723, , ,9 Leningen en schuldvorderingen op cliënteel en kredietinstellingen 779,2 715,3 690,3 Schulden aan kredietinstellingen en cliënteel 698,3 644,3 648,5 Eigen vermogen (aandeel Groep) 42,8 39,6 40,9 Totaal eigen vermogen 49,3 45,1 46,4 1. Aangepast aan overgang onder IFRS 5 van Emporiki, Cheuvreux en CLSA 2. Aangepast aan de overgang onder IFRS 5 van Emporiki, Cheuvreux en CLSA door een wijziging van de waardering van een beperkt aantal complexe derivaten 3. T1 en T2-13 bijgewerkt tot de overgang onder IFRS 5 van Newedge. 9M-12 bijgewerkt tot de overgang onder IFRS 5 van Emporiki, Cheuvreux, CLSA en Newedge en door een wijziging van de waardering van een beperkt aantal complexe derivaten.

6 Basel ratio 2,5 van Crédit Agricole S.A. 31/12/2011 (nietgeauditeerd) 1 31/12/2012 (nietgeauditeerd) 1 30/09/2013 (nietgeauditeerd) 1 Solvabiliteitsgraad Core Tier 1 8,6% 9,2% 9,4% Solvabiliteitsgraad Tier 1 11,2% 11,7% 10,4% Totale solvabiliteitsgraad 13,4% 13,2% 15,4% 1. Behandeling van de verzekeringen: Tot 31/12/12 toepassing van de Joint Forum methode (totaal eigen vermogen inclusief hybride schuld, te weten 13,8 miljard op 31/12/12, afgetrokken van Tier 2). In 2013 toepassing van de overgangsregeling Basel 2.5 (Richtlijn conglomeraat). In maart en juni 2013: DME afgetrokken van Tier 1 en weging van VME-DME en van de hybride schuld aan 370%. In september 2013: DME afgetrokken van Tier 1, weging van VME-DME aan 370% en aftrek van de hybride schuld aan 50% van Tier 1 en 50% van Tier 2. Sinds 30 juni 2013 waren er geen significante verslechteringen die voor de vooruitzichten van de Garant gevolgen zouden kunnen hebben. Sinds 30 september 2013 waren er geen significante veranderingen in de financiële- of handelspositie van de Garant die gevolgen zouden kunnen hebben voor de vooruitzichten van de Garant. B.13 Recente gebeurten issen van belang voor de beoordeli ng van de solvabilite it : Amundi Finance Emissions Niet van toepassing. De Emittent is van oordeel dat er zich geen belangrijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die voor de beleggers van betekenis zijn bij de evaluatie van haar solvabiliteit sinds 30 juni Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A. heeft op 7 november 2013 aangekondigd exclusieve onderhandelingen te zijn aangegaan met Société Générale om enerzijds 50% van zijn belang in de Newedge Group aan de Société Générale over te dragen voor een bedrag van 275 miljoen euro en anderzijds de concomitante aankoop van een deelname van 5% in Amundi (hun gezamenlijke dochteronderneming voor vermogensbeheer) voor een bedrag van 337,5 miljoen euro. Na afloop van deze transactie zal Crédit Agricole S.A. 80% van Amundi bezitten. Op 4 september 2013, heeft Crédit Agricole S.A. aangekondigd afstand te hebben gedaan van het resterende 7,6% belang in het kapitaal van Bankinter. Dit heeft een bruto-opbrengst van 224 miljoen euro en een meerwaarde van 106 miljoen euro opgebracht. De bank heeft ook aangegeven dat de overdracht van Bankinter aandelen in juli en augustus 2013 een meerwaarde van 37 miljoen euro heeft gegenereerd. B.14 Afhankeli jkheid van andere entiteiten van de groep: Amundi Finance Emissions Zie Onderdeel B.5 hierboven voor de groep en de positie van de Emittent in de groep. Amundi Finance Emissions is afhankelijk van Amundi Finance, dochteronderneming van de Amundi groep, voor 75% in handen van Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A. Zie Onderdeel B.5 hierboven voor de groep en de positie van de Garant in de groep. De Caisses Régionales garanderen door een hoofdelijke en gezamenlijke borgstelling alle verplichtingen van Crédit Agricole S.A. jegens derden en hebben elkaar wederzijdse garanties toegekend om elk tekort aan activa van Crédit Agricole S.A. te dekken dat als

7 gevolg van een liquidatie of een ontbinding van Crédit Agricole SA zou vastgesteld worden. De verplichting van de Caisses Régionales uit hoofde van deze garantie is gelijk aan de som van hun eigen vermogen.. B.15 Belangrij kste activiteite n van de Emittent en de Garant : De Emittent heeft als doel financiële instrumenten van welke aard ook uit te geven en te verwerven en het afsluiten van overeenkomsten dienaangaande. De Garant is georganiseerd rond zes bedrijfsactiviteiten. De eerste twee bestaan uit: (i) het netwerk van lokale banken in Frankrijk van de Groep Crédit Agricole: de Caisses Régionales, waarin Crédit Agricole een deelname heeft van 25%, die geconsolideerd zijn volgens de vermogensmutatiemethode en (ii) LCL, die geconsolideerd is via integrale opname De andere dochterondernemingen van de Garant zijn gegroepeerd rond vier bedrijfsactiviteiten: (i) lokale bank op internationaal niveau; (ii) gespecialiseerde financiële diensten; (iii) vermogensbeheer, verzekeringen en private banking; en (iv) financierings- en beleggingsbank. (i). B.16 Voornaa mste aandeelho uders/cont rôle B.17 Rating toegekend aan de Emittent of aan zijn Effecten B.18 Aard en onderwer p van de Garantie : De Emittent is voor 99,96% eigendom van Amundi France die valt in het toepassingsgebied van het corporate governance regime, gevolgd door de groep Amundi. Amundi Finance is een dochteronderneming van de groep Amundi die deel uitmaakt van de groep Crédit Agricole S.A.. Amundi Finance valt aldus in het indirecte controlegebied van Crédit Agricole S.A. Per 30 september 2013 controleerden de Caisses Régionales de Garant op onrechtstreekse wijze via SAS Rue la Boétie, met 56,25% van het kapitaal en 56,40% van de stemrechten. Niet van toepassing. Noch de Emittent, noch de Effecten worden onderworpen aan een kredietnotering Gegarandeerd bedrag De Garant stemt ermee in om de Houders van de Effecten de hoofdsom en rente te betalen die verschuldigd zijn uit hoofde van de Effecten, ingeval de Emittent, om welke reden dan ook, niet voldoet aan de betaling van genoemde som op de vervaldag. Type Garantie Onvoorwaardelijke, onherroepelijke en zelfstandige garantie op eerste verzoek van de Garant. De verplichtingen van de Garant in het kader van de Garantie zijn nietachtergestelde en niet-zekergestelde verplichtingen en zullen pari passu gelijke rang innemen met alle andere niet-achtergestelde en niet-zekergestelde huidige en toekomstige verplichtingen, behoudens de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen van openbare orde. B.19 Informati e betreffend e de Garant: Zie hiervoor het gehele Onderdeel van afdeling B van deze samenvatting

8 Afdeling C De effecten C.1 Type, categorie en identificatienummer van de Effecten De effecten zijn uitgegeven onder het Serienummer 5 en onder de Schijf nummer 1. De effecten zijn Effecten GeÏndexeerd op Aandeel gekoppeld aan een Korf van Aandelen De ISINcode is: FR De Algemene code is : C.2 Munteenheid : De effecten zijn uitgedrukt in euro s en zijn verschuldigd in euro s. C.5 Vrije overdraagbarheid: Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen met betrekking tot het aanbod, de verkoop en de levering van de Effecten en het in omloop brengen van de aanbiedingsdocumenten in de Verenigde Staten, in de Europese Economische Ruimte, in het Verenigd Koninkrijk, in Frankrijk, in Monaco, in Zwitserland en in België, zijn er geen beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de Effecten. C.8 De Rechten verbonden aan de Effecten, Rangorde en op deze Rechten geldende beperkingen : Rechten verbonden aan de Effecten: De Effecten geven de Houders van de Effecten recht op de betaling van eeneind-aflossingsbedrag zoals hieronder aagegeven in C.18 en op een rentebetaling, zoals hieronder uiteengezet in C.9. Rangorde van de Effecten : De Effecten vormen rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en niet-zekergestelde verplichtingen van de Emittent en zullen onderling pari passu gelijke rangorde innemen en (behoudens de door de wet voorziene uitzonderingen) gelijke rangorde hebben met alle andere niet-achtergestelde en niet-zekergestelde huidige en toekomstige schulden en betaalverplichtingen van de Emittent. Rangorde van de Garantie: De verplichtingen van de Garant krachtens de Garantie op de door de Emittent uitgegeven Effecten, zijn rechtstreekse, onvoorwaardelijke, onherroepelijke en zelfstandige verplichtingen van de Garant, die onderling dezelfde rangorde innemen. Nominale waarde van de Effecten : De Aangegeven nominale waarde van de Effecten bedraagt 1000 Geval van Wanprestatie: Indien een Geval van Wanprestatie zich voordoet, kunnen of moeten de Effecten vervroegd opeisbaar worden gemaakt door de Vertegenwoordiger van de Massa, op zijn eigen verzoek of op schriftelijk verzoek van een of meer Effectenhouders, die, individueel of collectief, tenminste vijfentwintig procent (25%) van het totale nominale bedrag van de uitstaande Effecten vertegenwoordigen. Gevallen van Wanprestatie die van toepassing zijn op de Effecten zijn de volgende: (1) Wanbetaling: indien de Emittent of de Garant de hoofdsom of een krachtens de Effecten verschuldigd rentebedrag niet binnen dertig (30) kalenderdagen na de opeisbaarheidsdatum, voldoet; of (2) Overtreding van Andere Verplichtingen: indien de Emittent of de Garant een van zijn andere verplichtingen uit hoofde van de Effecten niet uitvoert of naleeft, en hij verzuimt dit te herstellen binnen vijfenveertig (45) dagen na de ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling hiervoor door de Emittent en de Betalingsagent, die uitgaat van de Vertegenwoordiger van de Massa, met vermelding van de aard van het verzuim en de vordering dat het wordt

9 opgelost; of (3) Insolvabiliteit: (i) indien de Emittent of de Garant insolvent wordt of niet in staat is zijn schulden op de vervaldatum te voldoen (ii) indien een bewindvoerder of vereffenaar wordt benoemd voor de Emittent of de Garant, of voor het geheel of een substantieel deel van de onderneming, de activa en de inkomsten van de Emittent of de Garant (anders dan voor de behoeften of in het kader van een fusie, reorganisatie of een hergroepering die tot stand komt terwijl de Emittent of de Garant in bonis is), (iii) de Emittent of de Garant onderneemt enige actie met het doel een gerechtelijk akkoord af te sluiten met of ten behoeve van de schuldeisers in het algemeen, of (iv) een beslissing wordt genomen of een effectieve resolutie aangenomen voor de ontbinding of de vereffening van de Emittent of de Garant (anders dan voor de behoeften of in het kader van een fusie, reorganisatie of een hergroepering die tot stand komt terwijl de Emittent of de Garant in bonis is); of 4) Garantie: de Garantie is niet langer integraal van kracht of de Garant kondigt aan dat de Garantie niet langer integraal van kracht is of de Garantie vervalt, wordt opgezegd of ontbonden, om welke reden dan ook of vanwege een wet, een besluit, een beschikking of een regeling waarvan de afkondiging zou resulteren in het onttrekken van de Effecten aan de Garantie of in de beëindiging van de Garantie of in een dusdanige wijziging ervan dat aanzienlijke schade wordt berokkend aan de belangen van de Houders, of nog de Garant is in de onmogelijkheid, om welke reden dan ook, om de bepalingen van de Garantie na te leven. Fiscaliteit: Alle betalingen in hoofdsom en interesten op de Effecten door de Emittent of de Garant zullen worden verricht zonder enige bronheffing of aftrek uit hoofde van alle belastingen, heffingen, rechten, bijdragen of overheidsbelastingen van welke aard dan ook, opgelegd, ingehouden of geïnd door een land of een van zijn autoriteiten die de macht heeft belastingen te heffen, tenzij een dergelijke bronheffing of deze vermindering door een toepasselijke wet wordt voorgeschreven. Noch de Emittent, noch de Garant (in voorkomend geval) is gehouden om een betaling te voldoen die verhoogd is met een toeslag ter compensatie van een dergelijke bronheffing. Toepasselijk recht: De Effecten en de Garantie worden beheerst door het Franse recht. C.9 Rente, terugbetaling en Vertegenwoordiging: Zie onderdeel C.8 voor de Rechten verbonden aan de Effecten, Rangorde en op deze Rechten geldende beperkingen. C.1 0 Derivatencomponent in de rentebetaling (uitleg van de wijze waarop de waarde van de belegging wordt beïnvloed door de Wijze van aflossing van de lening en regels voor de terugbetaling : Eind-Aflossingsbedrag : Tenzij het eerder vervroegd is terugbetaald, teruggekocht of geannueerd, zal elk Effect op 21 Februari 2022 (de «Vervaldatum») worden terugbetaald. Het Eind-Aflossingsbedrag zal worden berekend zoals beschreven in onderdeel C.18. Vervroegde aflossing : Niet van toepassing Vervroegde Aflossing wegens fiscale redenen : De effecten kunnen evenzeer vervroegd worden afgelost wegens fiscale redenen naargelang de wil van de Emittent voor het Bedrag voor Vervroegde Aflossing berekend volgens de Voorwaarden. Niet van toepassing

10 waarde van de Onderliggende Referentie, vooral onder de omstandigheden waarbij de risico s het grootst zijn) C.1 1 C.1 5 Notering en toelating tot handel : Beschrijving van de wijze waarop de waarde van de belegging beïnvloed is door de Onderliggende Referentie (tenzij de effecten een nominale waarde hebben van ten minste euro s) : De Effecten zijn niet beursgenoteerd. Het bedrag van de verschuldigde terugbetaling van de Effecten wordt berekend op basis van de Onderliggende Referentie Zie eveneens onderdeel C.18 hieronder. C.1 6 C.1 7 C.1 8 Afloop/vervaldatum van de derivaatinstrumenten uitoefeningsdatum/laats te referentiedatum Afwikkelingsprocedure van Op Onderliggende Referentie GeÏndexeerde Effecten Wijze waarop het rendement op de Op Onderliggende Referentie GeÏndexeerde Effecten tot stand komt Tenzij er een vervroegde terugbetaling zou hebben plaatsgevonden, zal elk Effect worden terugbetaald op de Vervaldatum zoals aangegeven in onderdeel C.9. aan het Eind-Aflossingsbedrag De Effecten zullen in geld worden vereffend Terugbetaling Tenzij ze eerder vervroegd werden terugbetaald, teruggekocht of geannuleerd, zal elk Effect op de Vervaldatum worden afgelost aan het Eind-Aflossingsbedrag berekend als volgt : Eind-Aflossingsbedrag = (1 + Participatiegraad x Prestatie van de Onderliggende Referentie) x Berekend Bedrag Waar: Participatiegraad: 100% Prestatie van de Onderliggende Referentie verwijst naar de Prestatie van de Korf met een Algemene Bodem uitgedrukt in een percentage van de Onderliggende Referentie en bepaald volgens de Berekeningsagent zoals gespecifieerd in Onderdeel 1.3 (Algemene Bepaling van de Prestatie van de Onderliggende Referentie) van de Definitieve Voorwaarden van de Effecten en als volgt:

11 =.; 1! Waar : - "Bodem" : 10% - "Eindwaarde" : De Gemiddelde Waarde van de Basis zoals bepaald door de Berekeningsagent op de Gemiddelde Observatiedata met betrekking tot elke Datum waarop het Terugbetalingsbedrag wordt bepaald overeenkomstig het Onderdeel 1.2 (Voorwaarden voor het het bepalen van de EindWaarde van de Onderliggende Referentie) van de Definitieve Voorwaarden van de Effecten, "Startwaarde" : De gemiddelde Waarde van de Basis zoals bepaald door de Berekeningsagent op de Startdatum overeenkomstig de bepalingen van Onderdeel 1.2 (Voorwaarden voor het Bepalen van de Startwaarden van de Onderliggende Referentie) van de Definitieve voorwaarden van de Effecten - "De Gemiddelde Observatiedata met betrekking tot de Startdatum : 26 Februari 2014, 27 Februari 2014 en 28 Februari "Startdatum : 28 Februari 2014 "De Gemiddelde Observatiedata met betrekking tot elke Datum waarop het Terugbetalingsbedrag wordt bepaald : 28 januari 2022, 31 januari 2022, 01 Februari 2022 «Datum van bepaling van het bedrag van de Eindaflossing : 01 Februari Onderliggende Referentie» : Een aandelenkorf beschreven in de tabel hieronder : Naam ISIN-code Isin Beurs Reuters Code Air Liquide SA FR Euronext Paris AIRP.PA Allianz SE DE Xetra ALVG.DE AnheuserBusch BE Euronext ABI.BR InBev NV Bruxelles ASML Holding NV NL Euronext ASML.AS Amsterdam Assicurazioni IT Milan GASI.MI Generali SpA AXA SA FR Euronext Paris AXAF.PA Banco Bilbao ES SIBE BBVA.MC Vizcaya Argentaria SA Banco Santander ES J37 SIBE SAN.MC SA BASF SE DE000BASF111 Xetra BASFn.DE Bayer AG DE000BAY0017 Xetra BAYGn.DE Bayerische Motoren DE Xetra BMWG.DE Werke AG BNP Paribas SA FR Euronext Paris BNPP.PA Carrefour SA FR Euronext Paris CARR.PA Cie de StGobain FR Euronext Paris SGOB.PA CRH PLC IE Xetra CRH.I Daimler AG DE Xetra DAIGn.DE

12 Danone FR Euronext Paris DANO.PA Deutsche Bank AG DE Xetra DBKGn.DE Deutsche Post AG DE Xetra DPWGn.DE Deutsche Telekom DE Xetra DTEGn.DE AG E.ON SE DE000ENAG999 Xetra EONGn.DE Enel SpA IT Milan ENEI.MI Eni SpA IT Milan ENI.MI Essilor International FR Euronext Paris ESSI.PA SA European NL Euronext EAD.PA Aeronautic Defence and Space Co NV Amsterdam GDF Suez FR Euronext Paris GSZ.PA Iberdrola SA ES Y14 SIBE IBE.MC Inditex SA ES SIBE ITX.MC ING Groep NV NL Euronext ING.AS Amsterdam Intesa Sanpaolo IT Milan ISP.MI SpA Koninklijke Philips NL Euronext PHG.AS NV Amsterdam LOreal SA FR Euronext Paris OREP.PA LVMH Moet FR Euronext Paris LVMH.PA Hennessy Louis Vuitton SA Muenchener DE Xetra MUVGn.DE Rueckversicherungs AG Orange SA FR Euronext Paris ORAN.PA Repsol SA ES SIBE REP.MC RWE AG DE Xetra RWEG.DE Sanofi FR Euronext Paris SASY.PA SAP AG DE Xetra SAPG.DE Schneider Electric FR Euronext Paris SCHN.PA SA Siemens AG DE Xetra SIEGn.DE Societe Generale FR Euronext Paris SOGN.PA SA Telefonica SA ES E18 SIBE TEF.MC Total SA FR Euronext Paris TOTF.PA UnibailRodamco SE FR Euronext Paris UNBP.AS UniCredit SpA IT Milan CRDI.MI Unilever NV NL Euronext UNc.AS Amsterdam Vinci SA FR Euronext Paris SGEF.PA Vivendi SA FR Euronext Paris VIV.PA Volkswagen AG DE Xetra VOWG_p.DE Gewicht voor elk Aandeel dat deel uitmaakt van de Korf: Gewicht van de Beste Absolute Waarde Aandeel i (van de absolute waarde van de Gewicht of "W i "

13 hoogste Basisprestatie tot de laagste Basisprestatie) Aandeel 1 0% Aandeel 2 0% Aandeel 3 0% Aandeel 4 0% Aandeel 5 0% Aandeel 6 0% Aandeel 7 0% Aandeel 8 0% Aandeel 9 0% Aandeel 10 0% Aandeel 11 0% Aandeel 12 0% Aandeel 13 0% Aandeel 14 0% Aandeel 15 0% Aandeel 16 0% Aandeel 17 0% Aandeel 18 0% Aandeel 19 0% Aandeel 20 0% Aandeel 21 0% Aandeel 22 0% Aandeel 23 0% Aandeel 24 0% Aandeel 25 0% Aandeel 26 4% Aandeel 27 4%

14 Aandeel 28 4% Aandeel 29 4% Aandeel 30 4% Aandeel 31 4% Aandeel 32 4% Aandeel 33 4% Aandeel 34 4% Aandeel 35 4% Aandeel 36 4% Aandeel 37 4% Aandeel 38 4% Aandeel 39 4% Aandeel 40 4% Aandeel 41 4% Aandeel 42 4% Aandeel 43 4% Aandeel 44 4% Aandeel 45 4% Aandeel 46 4% Aandeel47 4% Aandeel 48 4% Aandeel 49 4% Aandeel 50 4%

15 C.1 9 C.2 0 Uitoefenprijs/laatste referentieprijs van de Onderliggende Referentie: Type gebruikte Onderliggende Referentie en waar informatie hierover te vinden is De Eindwaarde van de Onderliggende referentie zal worden bepaald door de Berekeningsagent in overeenstemming met de bepalingsmechanismen zoals aangegeven in Onderdeel C.18 hierboven. De onderliggende Referentie werd hierboven in het Element C.18 gespecifieerd. Informatie met betrekking tot de Onderliggende Referentie kan worden bekomen op de site en de sites die in de tabel hieronder worden vermeld. i Aandeel Internet site 1 Air Liquide SA 2 Allianz SE 3 AnheuserBusch InBev NV 4 ASML Holding NV 5 Assicurazioni Generali SpA 6 AXA SA 7 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8 Banco Santander SA 9 BASF SE 10 Bayer AG 11 Bayerische Motoren Werke AG 12 BNP Paribas SA 13 Carrefour SA 14 Cie de StGobain 15 CRH PLC 16 Daimler AG 17 Danone 18 Deutsche Bank AG 19 Deutsche Post AG 20 Deutsche Telekom AG 21 E.ON SE 22 Enel SpA 23 Eni SpA 24 Essilor International SA 25 European Aeronautic Defence and Space Co NV 26 GDF Suez 27 Iberdrola SA 28 Inditex SA 29 ING Groep NV 30 Intesa Sanpaolo SpA 31 Koninklijke Philips NV 32 LOreal SA 33 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 34 Muenchener Rueckversicherungs AG

16 C.2 1 Vermelding van de markt waarop de waarden verhandeld zullen worden en waarvoor een prospectus is gepubliceerd: 35 Orange SA 36 Repsol SA 37 RWE AG 38 Sanofi 39 SAP AG 40 Schneider Electric SA 41 Siemens AG 42 Societe Generale SA 43 Telefonica SA 44 Total SA 45 UnibailRodamco SE 46 UniCredit SpA 47 Unilever NV 48 Vinci SA 49 Vivendi SA 50 Volkswagen AG Voor aanwijzingen over de markt waarop de Effecten verhandeld zullen worden en waarvoor het Basisprospectus is gepubliceerd zie Onderdeel C.11. Afdeling D Risico s D.2 Voornaamste risico s die specifiek zijn voor de Emittent en voor de Garant Risicofactoren met betrekking tot de Emittent. De activiteit van Amundi Finance Emissions bestaat uit het lenen en ophalen van geld, inclusief maar niet beperkt tot de uitgifte van roerende waarden van welke aard ook, zoals de Effecten. Amundi Finance Emissions maakt gebruik van de netto-opbrengst van de uitgifte van Effecten voor de financiering van haar activiteiten in het algemeen en de dekking van haar verplichtingen uit hoofde van de Effecten. Amundi Finance Emissions gebruikt aldus het geheel of een deel van de opbrengst van de uitgifte van de Effecten voor het verwerven van activa waaronder, niet-limitatief, een of meer roerende waarden, een of meer deposito-overeenkomsten, een of meer ruilovereenkomsten (de "Hedging Contracten"). Het vermogen van Amundi Finance Emissions om aan haar verplichtingen aangaande de Effecten te voldoen zal afhangen van de ontvangst van de verschuldigde betalingen uit hoofde van de Hedging Contracten. De Houders zullen derhalve, onder voorbehoud van de bepalingen van de Garantie, worden blootgesteld aan de kredietwaardigheid van de Emittent en ook aan die van zijn tegenpartijen en aan hun vermogen om aan hun verplichtingen uit hoofde van de Hedging Contracten te voldoen. Risicofactoren met betrekking tot de Garant Er zijn bepaalde factoren die van invloed kunnen zijn op het vermogen van

17 de Garant om zijn verplichtingen uit hoofde van de Garantie te voldoen. Deze risicofactoren zijn gerelateerd aan de Garant, zijn activiteiten, zijn bedrijfssector en structuur. Deze risicofacturen omvatten met name: D.3 Voornaamste risico s die specifiek zijn voor de Effecten (a) De risico's die inherent zijn aan het bankwezen, zoals kredietrisico's, marktrisico's, liquiditeitsrisico's, operationele risico's en verzekeringsrisico's; (b) Recente gebeurtenissen die van invloed zijn op de Europese financiële markten en die een negatieve invloed uitoefenen en in de toekomst kunnen uitoefenen op de Groep Crédit Agricole S.A. en op de markten waarop de Groep Crédit Agricole S.A. actief is (c) De wereldwijde financiële crisis, en met name de onrust die de wereldwijde kredietmarkt beïnvloedde, heeft een negatieve invloed gehad op de resultaten en de financiële positie van de Groep Crédit Agricole en de negatieve impact zou in de toekomst kunnen voortduren; (d) Wetgevende maatregelen en reglementaire maatregelen genomen als antwoord op de wereldwijde financiële crisis kunnen een wezenlijke impact hebben op de Groep Crédit Agricole en de financiële en economische omgeving waarin zij actief is; (e) Europese wet- en regelgevende initiatieven inzake de remuneratie zouden een aanzienlijke negatieve impact kunnen hebben op de financierings- en belegging activiteiten van de Groep Crédit Agricole; (f) De Garant wordt geconfronteerd met hevige concurrentie; (g) Hoewel de bijdrage van de Caisses Régionales aan het nettoresultaat van de Garant aanzienlijk is en hoewel de Garant op hen belangrijke bevoegdheden uitoefent door zijn functie van Centraal Orgaan van het Crédit Agricole Netwerk (Réseau du Crédit Agricole), zoals omschreven in de Franse Code monétaire et financier, kan hij geen invloed uitoefenen op de beslissingen die door hun leden worden genomen; (h) Indien het vermogen van het Garantiefonds onvoldoende blijkt te zijn om de liquiditeit en solvabiliteit van een Caisse Régionale te herstellen, kan de Garant ertoe worden gebracht extra middelen in het fonds te injecteren; en (i) De Caisses Régionales bezitten het merendeel van de aandelen van de Garant en kunnen belangen hebben die afwijken van die van de Garant. (a) Ter aanvulling van de risico's betreffende de Emittent en de Garant (inclusief het risico van wanprestatie) die van invloed zouden kunnen zijn op het vermogen van de Emittent en de Garant om aan hun verplichtingen uit hoofde van de Effecten te voldoen, zijn bepaalde factoren belangrijk om de risico's die verbonden zijn aan de Effecten, uitgegeven in het kader van het Programma, in te schatten. Zij omvatten met name de risicofactoren betreffende: De liquiditeit/verhandeling van de Effecten op de secundaire markt De Effecten kunnen geen gevestigde handelsmarkt hebben op het moment van uitgifte. Er kan geen garantie worden gegeven dat er zich een actieve markt van de Effecten zal ontwikkelen op de beurs waarop de Effecten genoteerd zijn of dat er op die markt op elk ogenblik liquiditeit zal zijn als deze markt zich ontwikkelt. Dientengevolge kan het voorkomen dat de Houders niet in staat zijn om hun Effecten vóór de vervaldatum te verkopen. de marktwaarde van de Effecten De marktwaarde van de Effecten kan met name worden beïnvloed door

18 de solvabiliteit van de Garant, evenals door een aantal andere factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, de waarde van de onderliggende referentie (voor de Op Onderliggende Referentie Geïndexeerde Effecten), de resterende duurtijd tot aan de vervaldatum en de volatiliteit, Deze factoren duiden erop dat de marktwaarde van de Effecten lager kan zijn dan het Eind-Aflossingsbedrag. De wisselkoers: De beleggers wier financiële activiteiten voornamelijk plaatsvinden in een andere valuta dan de uitgiftevaluta van de Effecten, lopen een risico met betrekking tot de omwisseling van de valuta. Het specifiek karakter en de structuur van een bepaalde uitgifte van Effecten en meer bepaald wanneer een renteplafond of een bodemrente worden toegepast, het berekenen van een gemiddelde en de weging van de Aandelen van de Onderliggende Referentie De Blootstelling, aan de aard en de kenmerken van de Onderliggende Referentie Een belegging in een Effect Geïndexeerd op een Onderliggende Referentie kan belangrijke risico s met zich meebrengen die gewone schuldeffecten niet met zich meebrengen. Op Onderliggende Refentie GeÏndexeerde Effecten brengen risicofactoren met zich mee, met inbegrip van de blootstelling aan een korf van aandelen. Een dergelijk Effect kan vergelijkbare of hogere risico s met zich meebrengen (met name in geval van een hefboomeffect) dan een directe belegging in de Onderliggende Referentie. De Onderliggende Referentie draagt risico s die kenmerkend voor hem zijn en die de Houder blootstelt aan een geheel of gedeeltelijk verlies van zijn kapitaal. Het bedrag van de rente en/of het aflossingsbedrag van een dergelijk effect zal afhangen van de prestatie van de Onderliggende Referentie en indien een gebeurtenis voorvalt, kan deze een invloed hebben op de genoemde Onderliggende Referentie De wetgeving en de fiscaliteit van toepassing op Effecten De Effecten zijn onderworpen aan de Franse wet op de datum van het Basisprospectus. Er kan geen zekerheid gegeven worden wat betreft de gevolgen van een rechterlijke uitspraak of een wijziging van de wetgeving of de interpretatie ervan na de datum van het Basisprospectus. Potentiële kopers en verkopers van de Effecten dienen zich bewust te zijn van de mogelijkheid dat zij belastingen of andere heffingen of gelijkaardige rechten moeten vereffenen overeenkomstig de wetten en gebruiken van de Staat waar de Effecten worden overgedragen. Het Franse recht inzake collectieve schuldenregeling In overeenstemming met het Franse recht inzake collectieve schuldenregeling, worden de schuldeisers effectenhouders automatisch gegroepeerd in een enkele groep schuldeisers voor de verdediging van hun gemeenschappelijke belangen bij het openen van een vrijwaringsprocedure (procédure de sauvegarde), van een versnelde financiële vrijwaringsprocedure (procédure de sauvegarde financière accélérée) of van een gerechtelijke bewindvoering of curatele (procédure de redressement judiciaire) die in Frankrijk zou worden ingesteld tegen de Emittent. Een wijziging van de Voorwaarden van de Effecten De niet-aanwezige en niet-vertegenwoordigde Houders op een Algemene

19 Vergadering waar gestemd wordt over wijzigingen van de Effecten, kunnen gebonden worden door de stemming van de aanwezige of vertegenwoordigde Houders, zelfs als zij het niet eens zijn met deze stemming. Potentiële belangenconflicten tussen de Emittent, de Garant, De Berekeningsagent en de Houders. De Emittent is een dochteronderneming van de Berekeningsagent en het is mogelijk dat de potentiële belangenconflicten tussen de Emittent en de Berekeningsagent gevolgen kunnen hebben voor de Houders. Het is mogelijk dat de Effecten niet voor alle beleggers een passende belegging zijn. In bepaalde omstandigheden kunnen de Effectenhouders het geheel of een aanzienlijk deel van hun belegging in hoofdsom verliezen of van hun belegging in het algemeen. D.6 Risicowaarschuwing Zie Onderdeel D.3. voor de kernrisico s die specifiek zijn aan de Effecten WAARSCHUWING: BELEGGERS DIE BELEGGEN IN EFFECTEN DIE BESTAAN UIT DERIVAATINSTRUMENTEN KRACHTENS DE GEWIJZIGDE VERORDENING 809/2004/EC, KUNNEN DE VOLLEDIGE WAARDE VAN HUN BELEGGING OF EEN DEEL ERVAN VERLIEZEN. Afdeling E Aanbieding E.2b Redenen voor de aanbieding en gebruik van de producten De nettoproductie van de uitgifte van de Effecten zal door de Emittent worden gebruikt voor het financiëren van zijn activiteiten in het algemeen en het afdekken van zijn verplichtingen uit hoofde van de Effecten. E.3 Modaliteiten en Voorwaarden van de aanbieding: De Effecten worden aangeboden in het kader van een Niet-Vrijgestelde Aanbieding in BelgiË. Voorwaarden van de aanbieding : Elk Effect wordt uitgegeven tegen een uitgifteprijs gelijk aan 100% van de Aangegeven Nominale Waarde van het Effect, of Totaal nominaal bedrag van de Uitgifte : Het Definitief Totaal Nominaal bedrag van de uitgifte zal gepubliceerd worden op datum van 19 Februari 2014 op de Internet Site van de Emittent ( Aanbiedingsperiode en inschrijvingsprocedure : De Aanbiedingsperiode start op 6 januari 2014 (inbegrepen)en eindigt op 14 februari 2014 onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting door de Emittent Het publiek kan inschrijven op de Effecten in de kantoren van het banknetwerk van CRELAN N.V., binnen de limieten van het aantal Effecten, beschikbaar onder de vorm van een directe inschrijving op de Effecten.

20 E.4 Belangen van betekenis voor de uitgifte: Met uitzondering van de commissies die worden betaald aan de verschillende partijen die tussenkomen in de uitgifte van de Effecten, heeft, naar het beste weten van de Emittent, geen enkele persoon die deelneemt aan de uitgifte van van Effecten een belang van betekenis in de uitgifte. E.7 Geraamde kosten Het totaal bedrag van de commissies dat zal worden uitgekeerd voor de effecten van de uitgifte zal maximum 1,50% van het totaal Nominaal bedrag van de Effecten per jaar bedragen.

Amundi Finance Emissions is de Emittent van de Effecten (de «Emittent»).

Amundi Finance Emissions is de Emittent van de Effecten (de «Emittent»). BIJLAGE - SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE Deze samenvatting heeft betrekking op Amundi Finance Emissions (FR) Auto-Callable Silver Age Select 2 April 2022, zoals beschreven in de definitieve voorwaarden waarvan

Nadere informatie

BIJLAGE - SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE

BIJLAGE - SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE BIJLAGE - SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE Deze samenvatting heeft betrekking op LCL Emissions (FR) Auto-Callable Health Care, zoals beschreven in de definitieve voorwaarden waarvan deze samenvatting een bijlage

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

8Y EUR Best of Basket Notes 01/21

8Y EUR Best of Basket Notes 01/21 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 8Y EUR Best of Basket Notes 01/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 8Y EUR Best of Basket Notes 01/21 (afgekort ) richten

Nadere informatie

Een belegging met jaarlijks kans op 5,5%* coupon

Een belegging met jaarlijks kans op 5,5%* coupon High Five 2018 1 High Five 2018* Jaarlijks 5,5%** coupon als de onderliggende Index op de jaarlijkse peildatum niet meer dan 30% is gedaald ten opzichte van de startwaarde Bescherming t/m 30% koersdaling

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

1 belegging, 2 horizonten!

1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON 35 1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON 35 is een complex instrument dat deels een schuldinstrument en deels een afgeleid instrument is. Het wordt uitgegeven door Société Générale

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan aandelen ING 5Y EUR Fix Coupon Airbag Note 09/2015 terugbetaling kapitaal gelinkt aan een Europese aandelenindex Productfiche 23 augustus 2010 Omschrijving Deze Note

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 Productfiche 28 december 2009 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een vaste brutocoupon van 3% (op jaarbasis) voor jaar

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF (AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta) waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds (tak 23) Argenta

Nadere informatie

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden:

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden: SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot dit Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in de Notes moet gesteund zijn op het Basisprospectus als

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 Productfiche 10 februari 2010 Omschrijving Deze Note betaalt elk jaar een vaste brutocoupon van 3% voor jaar 1 en jaar 2. De

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA-BoS-14/170 NL Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Nadere informatie

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium Euronext Rule Book BOOK II: SPECIFIEKE REGELS VOOR EURONEXT BRUSSELS UITGIFTEDATUM: 27 FEBRUARI 2017 DATUM VAN INWERKINGTREDING: 06 MAART 2017 Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

SAMENVATTING SERIE N025 ISIN XS1013483422

SAMENVATTING SERIE N025 ISIN XS1013483422 SAMENVATTING SERIE N025 ISIN XS1013483422 Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat alle

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Juni 2016 Index Garantie Notes ISIN: NL0011218854 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note Eurozone 16-22 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. EN AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. EN AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000 Vrije vertaling van de Engelse Samenvatting opgenomen in het Basisprospectus van 10 september 2012. Ingeval van inconsistentie, heeft de Engelse Samenvatting voorrang. Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015. Trigger Notes. Inlegvel UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015. Trigger Notes. Inlegvel UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015 Trigger Notes 2 De UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 (de Certificaten ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus voor de uitgifte van Structured

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

SAMENVATTING. The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes)

SAMENVATTING. The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes) SAMENVATTING The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes) Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op dit Prospectus en iedere

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Eurozone Premie Note. High Risk

Eurozone Premie Note. High Risk Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN INHOUD 1. Doel... 1 2. Definities... 1 3. Toekenning van het aantal Eenheden... 3 4. Vernietiging... 4 5. Bijzondere gevallen... 4 5.1. Definitieve

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

Samenvatting van het Prospectus. Very Long Term Warrants Series (de Warrants )

Samenvatting van het Prospectus. Very Long Term Warrants Series (de Warrants ) Samenvatting van het Prospectus Uitgifteprijs (inclusief de Commissie) : 10,00 EUR Very Long Term Warrants Series 09-01 (de Warrants ) uitgegeven door DEXIA BANK BELGIË naamloze vennootschap naar Belgisch

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon)

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Naam: Wonende/kantoorhoudende aan de: Te Burgerservicenummer: Hierna te noemen uitlener, En M-Ve BV. (Martijn van Eerden> Wonende/kantoorhoudende

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 578 van het Wetboek van vennootschappen en wordt

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products November 2014 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Eurozone 14-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING De samenvatting is opgesteld op basis van openbaarmakingsverplichtingen die gekend zijn als Elementen. Deze Elementen zijn opgesomd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Deze samenvatting bevat

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ING Liric Eurozone oktober 2015

ING Liric Eurozone oktober 2015 ING Liric Eurozone oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 104% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende Europese aandelenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015 Trigger Notes 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Note 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS I. INLEIDING Om te voldoen aan de Corporate Governance (deugdelijk bestuur) wetgeving van april 2010 voor de leden van het Group Management Committee

Nadere informatie

Winnaar zowel in stijgende als dalende markten (tot -40% op de vervaldag).

Winnaar zowel in stijgende als dalende markten (tot -40% op de vervaldag). Delta Ll o y d S Fl o o r 40 Winnaar zowel in stijgende als dalende markten (tot -40% op de vervaldag). Mijn persoonlijke bankier De terugbetaling van het kapitaal aan 100% is effectief, behalve in het

Nadere informatie

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up Mogelijke halfjaarlijkse coupon met progressieve rentevoet Looptijd van het product: 2,5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Geen kapitaalbescherming Beschrijving 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up is een beleggingsproduct

Nadere informatie

Zelfcertificering belastingplicht in het buitenland voor professionele klanten Registratie van de gegevens van de entiteit

Zelfcertificering belastingplicht in het buitenland voor professionele klanten Registratie van de gegevens van de entiteit Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be Bestemd voor de bank: Relatienummer: 0200... Zelfcertificering belastingplicht in het buitenland voor professionele klanten Registratie van de gegevens

Nadere informatie

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP VOORNAAMSTE VOORWAARDEN EN MODALITEITEN BETREFFENDE DE UITGIFTE VAN WARRANTS VAN TESSENDERLO CHEMIE NV VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie