BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE"

Transcriptie

1 BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE Deze samenvatting betreft Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity & Minimum Coupon February 2022 zoals beschreven in de definitieve voorwaarden (de Definitieve Voorwaarden, waarvan deze samenvatting een bijlage is). Deze samenvatting bevat de informatie voorzien in de samenvatting van het Basisprospectus met betrekking tot de effecten alsook de pertinente informatie met betrekking tot de Definitieve voorwaarden. De woorden en uitdrukkingen gedefinieerd in het Basisprospectus en de Definitieve Voorwaarden hebben dezelfde betekenis in deze samenvatting. Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Basisprospectus en de Definitieve Voorwaarden (samen, het «Prospectus») en wordt ter beschikking gesteld als ondersteuning voor de belegger die in de Effecten wenst te beleggen, maar vervangt het Prospectus niet. Iedere beslissing om in de Effecten te beleggen moet gebaseerd zijn op de bestudering van het volledige Prospectus, met inbegrip van alle documenten waarnaar verwezen wordt. De samenvattingen bevatten informatierubrieken voorzien in Bijlage XXII van de Gedelegeerde Verordening (EU) n 486/2012, gekend als «Onderdelen». Deze onderdelen zijn genummerd in de afdelingen.a.1 E.7. Deze samenvatting bevat alle Onderdelen die een samenvatting voor dit type effecten en Emittent moet inhouden. De opname van bepaalde Onderdelen is niet verplicht, waardoor het mogelijk is dat er lacunes in de nummering van de Onderdelen zijn. Hoewel een Onderdeel in de samenvatting vereist kan zijn omwille van het type effecten en Emittent, is het mogelijk dat geen relevante informatie met betrekking tot dit Onderdeel kan worden verstrekt. In dit geval zal in de samenvatting een korte beschrijving van dit Onderdeel worden opgenomen met de vermelding "niet van toepassing". Afdeling A Inleiding en waarschuwingen A.1 Inleiding : Gelieve het volgende in acht te nemen : Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het Basisprospectus. Iedere beslissing om in de Effecten te beleggen moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele Basisprospectus door de belegger. Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het Basisprospectus bij een rechterlijke instantie aanhangig wordt gemaakt, is het mogelijk dat de belegger, volgens de nationale wetgeving van de Lidstaten, de kosten voor de vertaling van het prospectus moet dragen voordat de rechtsvordering wordt ingesteld; Alleen personen die de samenvatting, inclusief de vertaling daarvan, hebben ingediend, kunnen wettelijk aansprakelijk gesteld worden, maar enkel indien de inhoud van de samenvatting misleidend, onjuist of inconsistent is ten opzichte van de andere delen van het Basisprospectus of indien ze, wanneer ze wordt gelezen samen met de andere delen van het Basisprospectus, niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in die effecten te beleggen. A.2 Toestemming : De Emittent en de Borg hebben ingestemd met het gebruik van dit Basisprospectus in het kader van een Niet-vrijgestelde Aanbieding door de Distributeur en Crelan S.A.. Elke financiële tussenpersoon die ertoe gemachtigd is dergelijke aanbiedingen te doen uit hoofde van de Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten (Richtlijn 2004/39/CE)/ bijkomende financiëe tussenpersonen na de datum van de Definitieve Voorwaarden (ieder «Bevoegde Aanbieder» genoemd) en in voorkomend geval, zullen de op hen betrekking hebbende informatie publiceren op (www.amundi-financeemissons.com) De Aanbiedingsperiode gedurende dewelke dergelijke aanbiedingen mogen worden gedaan start op 6 januari 2014 (inbegrepen) en eindigt op 14 februari 2014 (inbegrepen) («De Aanbiedingsperiode») onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting beslist door de Emittent. De

2 Lidstaten in dewelke de Bevoegde Aanbieders het Basisprospectus mogen gebruiken voor een dergelijke aanbieding zijn de volgende : België. Een belegger die Effecten wenst te verwerven of verwerft bij een Bevoegde Aanbieder kan dit doen, en de aanbiedingen en verkopen van de Effecten aan een belegger door een Bevoegde Aanbiederzullen uitgevoerd worden, overeenkomstig de voorwaarden en andere akkoorden afgesloten tussen de Bevoegde aanbieder en deze belegger inclusief wat betreft de prijs, de uitkering, de betalingsvoorwaarden en de eventuele kosten of belastingen ten laste van de belegger (de «Voorwaarden van Niet-vrijgestelde Aanbieding»). Noch de Emittent, noch de Garant zullen partij zijn bij deze overeenkomsten met de beleggers (andere dan de Distributeur) voor wat betreft het aanbod of de verkoop van de Effecten en dientengevolge zullen dit Basisprospectus en de Definitieve Voorwaarden dergelijke informatie niet bevatten. De Voorwaarden van de Niet-Vrijgestelde Aanbieding zullen door de genoemde Bevoegde Aanbieder aan de belegger in de betreffende periode overgemaakt worden. Noch de Emittent, noch de Borg, noch de Distributeur of andere Bevoegde Aanbieders kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor deze informatie noch of voor het gebruik ervan door de betrokken beleggers. Afdeling B Emittent en Garant B.1 OfficiËle handelsnaa m van de Emittent : B.2 Maatschapp elijke zetel en rechtsvorm van de Emittent, de wetgeving waaronder ze valt en het land van oprichting Amundi Finance Emissions is de Emittent van de Effecten (de «Emittent»). Crédit Agricole S.A. is de Garant van de uitgegeven Effecten (de «Garant») sera le garant des Titres émis (le "Garant"). Amundi Finance Emissions Amundi Finance Emissions is een naamloze venootschap onder Frans recht met een Raad van Bestuur, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer De maatschappelijke zetel is gevestigd op 90, Boulevard Pasteur, Parijs, Frankrijk. Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A. is onderworpen aan het Frans recht en in Frankrijk opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap onderworpen aan de toepasselijke bepalingen voor handelsvennootschappen in naamloze vorm, aan specifieke wetten die de Emittent beheersen (artikelen en volgende van het Code monétaire et financier), en aan haar statuten. De Emittent is officieel erkend als bank in Frankrijk door de Banque de France en haar handelszetel is 12 Place des Etats-Unis, Montrouge Cedex, Frankrijk. B.4b Tendensen Economische en financiële omgeving De Amerikaanse groei is gebaseerd op fundamenten die sterk genoeg zijn om het argument van de liquiditeiten geleidelijk aan plaats te laten maken voor dat van herstel als richtinggevende factor voor de verwachtingen en de markttendensen. De groei zal naar verwachting geleidelijk versnellen (1,7% in 2013 en 2,7% in 2014) zonder onverwachte stijging van de rentevoeten (2,9% voor de rente op 10 jaar eind 2013). Ondanks de stijging gedurende deze zomer van de rentevoet op 10 jaar heeft de Fed de draad van zijn exitstrategie uit het ultra soepele monetaire beleid terug opgenomen, door de einddatum uit te stellen en de verwachtingen van een gecontroleerde stijging van de rente te bevestigen (2,95% voor de 10 jaar rentevoet eind 2013). De groei van de opkomende landen versnelt door de aantrekkende productie van fabrieksgoederen In de eurozone lijkt het verwachte herstel van de bedrijvigheid in de tweede helft van het jaar moeizaam te verlopen, na een tweede kwartaal (+0,3 % t/t, met een opleving in Duitsland, +0,7 % t/t en in Frankrijk +0,5 % t/t) die telkens beter uitvalt dan verwacht. De belangrijkste drijfveer van de groei is de tandem export/investeringen die de

3 eurozone geleidelijk aan zou moeten toelaten om zich aan het wereldwijde herstel te koppelen. Aangezien inflatie geen probleem is, integendeel, heeft de ECB begin november onverwachts het centrale rentetarief laten dalen waarmee wordt aangegeven dat de ultra-soepele monetaire voorwaarden gehandhaafd worden met, indien nodig, een bijkomende versoepeling van de liquiditeitsvoorwaarden. De verhoging van de Amerikaanse langetermijnrente zal onvermijdelijk ook de rente van van de voornaamste soevereine Europese staten beïnvloeden (2,1% voor de Duitse 10 jaar rentevoet eind 2013). Deze beweging zou echter met een reductie van de risicopremies voor de Zuidelijke financieel kwetsbare landen moeten gepaard gaan, in lijn met een lichte conjuncturele verbetering en de vooruitgang op het gebied van de begrotingsconsolidatiehet risico van een verhoging van de politieke en sociale spanningen (met nog steeds historisch hoge werkeloosheidscijfers) blijft in deze landen evenwel aanwezig. Tenslotte zou de verwachte koersdaling van de euro (met als doel 1,25 tegenover de dollar eind 2014) de export op een positieve manier moeten ondersteunen door een verbeterde concurrentiepositie van de zone. B.5 De groep en de positie van de Emittent binnen de groep De Emittent is een dochteronderneming (99,96%) van Amundi France die valt binnen het toepassingsgebied van het corporate governance regime gevolgd door de groep Amundi, die ernaar streeft de Emittent tegen onrechtmatige directe of indirecte controle te beschermen. Amundi Finance is een dochteronderneming van de Amundi groep die deel uitmaakt van de groep Crédit Agricole S.A. zoals hieronder aangegeven. De Garant werd opgericht op grond van een wet van 1920 om de financiën te beheren van een groep regionale coöperatieve banken bekend als de Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel (de "Caisses régionales") en er in opdracht van de Franse Staat toezicht op te houden. In 1988 heeft de Franse staat de Garant geprivatiseerd in het kader van een mutualiseringsproces en werd de meerderheid van haar aandelen in de Garant overgedragen naar de Caisses Régionales. In 2001 werd de Garant op de beurs Euronext Parijs geïntroduceerd. Op hetzelfde moment verkreeg de Garant een belang van 25% in elk van de Caisses Régionales, met uitzondering van de Caisse Régionale van de Crédit Agricole Mutuel de la Corse (100% eigendom van de Garant sinds 2008). Zo waren er op 31 december Caisses Régionales, waarvan 38 voor ongeveer 25% in handen van Crédit Agricole S.A. De Garant is het Centraal Orgaan van het "Réseau du Crédit Agricole" (Crédit Agricole Netwerk), zoals gedefinieerd door de Franse wet en hoofdzakelijk bestaande uit Crédit Agricole S.A., de Caisses Régionales, de Caisses Locales en, voornamelijk de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. De Garant coördineert de verkoop-en marketingstrategie van de Caisses Régionales en waarborgt in de hoedanigheid van Centraal Orgaan van het Crédit Agricole Netwerk de liquiditeit en de solvabiliteit van elk van de entiteiten waaruit hij is samengesteld, evenals van het geheel. Samen worden de Caisses Locales, de Caisses Régionales, Crédit Agricole S.A. en hun geconsolideerde dochterondernemingen aangeduid als de "Groep Crédit Agricole". Via zijn gespecialiseerde dochterondernemingen is hij betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van financiële producten die voornamelijk door de 39 Caisses régionales en LCL worden verhandeld.

4 Crédit Agricole S.A. LOKALE BANK IN FRANKRIJK LOKALE BANK IN HET BUITENLAND GESPECIALISEERDE FINANCIËLE DIENSTEN VERMOGENSBEHEER, VERZEKERINGEN EN PRIVATE BANKING FINANCIERING - EN BELEGGINGSBANK EIGEN REKENING EN DIVERSEN 95.10% 4.90% LCL LE CREDIT LYONNAIS SACAM DEVELOPPEMENT 1.38% VERMOGENS BEHEER 73.62% AMUNDI GROUP 25% SOCIETE GENERALE SACAM DEVELOPPEMENT 100% AMUNDI 23.87% 76.13% AMUNDI FINANCE 99,96% 0,04% Amundi Finance Emissions EFFECTEN EN FINANCIËLE DIENSTEN 85% 15% CACEIS NATIXIS 100% CACEIS CORPORATE TRUST B.9 Winstramin g : Niet van toepassing. openbaar. Noch de Emittent, noch de Garant maakt winstramingen B.10 Voorbehou d van het Auditrappo rt: Niet van toepassing. Geen enkel voorbehoud is gemaakt in het auditrapport binnen de rubriek historische financiële informatie van de Emittent en de Garant in het Basisprospectus.

5 B.12 Geselectee rde historisch e financiële kerninfor matie en significant e wijziginge n van de financiële of handelspo sitie van de Emittent na de periode van historisch e financiëëe informatie Gegevens van de Emittent (in duizenden EUR) Balanstotaal Exploitatieschulden Totaal eigen vermogen Nettoresultaat 31/12/ /12/2012 (geauditeerd) (geauditeerd) /06/2013 (niet geauditeerd) Sinds de datum van de laatste gepubliceerde gecontroleerde financiële overzichten heeft er zich geen negatieve wijziging van betekenis voorgedaan in de vooruitzichten van de Emittent. Sinds de laatste niet-geauditeerde tussentijdse financiële balans van 30 juni 2013 trad er geen significante verandering op in de financiële- of handelspositie van de Emittent die gevolgen zou kunnen hebben op de vooruitzichten van de Emittent. Geselecteerde financiële informatie van de Garant Geconsolideerde gegevens in miljoenen EUR) 31/12/ /12/ /09/ /09/2013 (aangepast) 1 (aangepast) 2 (aangepast) 3 (beperkte analyse) 3 Resultatenrekening Nettobankproduct Bruto bedrijfs-resultaat Nettoresultaat Nettoresultaat (Aandeel Groep) (1.198) (1.470) (6.431) (6.389) (2.343) (2.484) Aangepast aan de overgang onder IFRS 5 van Emporiki, Cheuvreux en CLSA 2. Aangepast aan de overgang onder IFRS 5 van Emporiki, Cheuvreux en CLSA en met opname van een wijziging van de waardering van een beperkt aantal complexe derivaten 3. T1 en T2-13 aangepast aan de overgang onder IFRS 5 van Newedge. 9M-12 aangepast aan de overgang onder IFRS 5 van Emporiki, Cheuvreux, CLSA en Newedge ; en met opname van een wijziging van de waardering van een beperkt aantal complexe derivaten Geconsolideerde gegevens in miljarden EUR) 31/12/ /12/2012 (aangepast) (aangepast) /09/2013 (beperkte analyse) 3 Balanstotaal 1.723, , ,9 Leningen en schuldvorderingen op cliënteel en kredietinstellingen 779,2 715,3 690,3 Schulden aan kredietinstellingen en cliënteel 698,3 644,3 648,5 Eigen vermogen (aandeel Groep) 42,8 39,6 40,9 Totaal eigen vermogen 49,3 45,1 46,4 1. Aangepast aan overgang onder IFRS 5 van Emporiki, Cheuvreux en CLSA 2. Aangepast aan de overgang onder IFRS 5 van Emporiki, Cheuvreux en CLSA door een wijziging van de waardering van een beperkt aantal complexe derivaten 3. T1 en T2-13 bijgewerkt tot de overgang onder IFRS 5 van Newedge. 9M-12 bijgewerkt tot de overgang onder IFRS 5 van Emporiki, Cheuvreux, CLSA en Newedge en door een wijziging van de waardering van een beperkt aantal complexe derivaten.

6 Basel ratio 2,5 van Crédit Agricole S.A. 31/12/2011 (nietgeauditeerd) 1 31/12/2012 (nietgeauditeerd) 1 30/09/2013 (nietgeauditeerd) 1 Solvabiliteitsgraad Core Tier 1 8,6% 9,2% 9,4% Solvabiliteitsgraad Tier 1 11,2% 11,7% 10,4% Totale solvabiliteitsgraad 13,4% 13,2% 15,4% 1. Behandeling van de verzekeringen: Tot 31/12/12 toepassing van de Joint Forum methode (totaal eigen vermogen inclusief hybride schuld, te weten 13,8 miljard op 31/12/12, afgetrokken van Tier 2). In 2013 toepassing van de overgangsregeling Basel 2.5 (Richtlijn conglomeraat). In maart en juni 2013: DME afgetrokken van Tier 1 en weging van VME-DME en van de hybride schuld aan 370%. In september 2013: DME afgetrokken van Tier 1, weging van VME-DME aan 370% en aftrek van de hybride schuld aan 50% van Tier 1 en 50% van Tier 2. Sinds 30 juni 2013 waren er geen significante verslechteringen die voor de vooruitzichten van de Garant gevolgen zouden kunnen hebben. Sinds 30 september 2013 waren er geen significante veranderingen in de financiële- of handelspositie van de Garant die gevolgen zouden kunnen hebben voor de vooruitzichten van de Garant. B.13 Recente gebeurten issen van belang voor de beoordeli ng van de solvabilite it : Amundi Finance Emissions Niet van toepassing. De Emittent is van oordeel dat er zich geen belangrijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die voor de beleggers van betekenis zijn bij de evaluatie van haar solvabiliteit sinds 30 juni Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A. heeft op 7 november 2013 aangekondigd exclusieve onderhandelingen te zijn aangegaan met Société Générale om enerzijds 50% van zijn belang in de Newedge Group aan de Société Générale over te dragen voor een bedrag van 275 miljoen euro en anderzijds de concomitante aankoop van een deelname van 5% in Amundi (hun gezamenlijke dochteronderneming voor vermogensbeheer) voor een bedrag van 337,5 miljoen euro. Na afloop van deze transactie zal Crédit Agricole S.A. 80% van Amundi bezitten. Op 4 september 2013, heeft Crédit Agricole S.A. aangekondigd afstand te hebben gedaan van het resterende 7,6% belang in het kapitaal van Bankinter. Dit heeft een bruto-opbrengst van 224 miljoen euro en een meerwaarde van 106 miljoen euro opgebracht. De bank heeft ook aangegeven dat de overdracht van Bankinter aandelen in juli en augustus 2013 een meerwaarde van 37 miljoen euro heeft gegenereerd. B.14 Afhankeli jkheid van andere entiteiten van de groep: Amundi Finance Emissions Zie Onderdeel B.5 hierboven voor de groep en de positie van de Emittent in de groep. Amundi Finance Emissions is afhankelijk van Amundi Finance, dochteronderneming van de Amundi groep, voor 75% in handen van Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A. Zie Onderdeel B.5 hierboven voor de groep en de positie van de Garant in de groep. De Caisses Régionales garanderen door een hoofdelijke en gezamenlijke borgstelling alle verplichtingen van Crédit Agricole S.A. jegens derden en hebben elkaar wederzijdse garanties toegekend om elk tekort aan activa van Crédit Agricole S.A. te dekken dat als

7 gevolg van een liquidatie of een ontbinding van Crédit Agricole SA zou vastgesteld worden. De verplichting van de Caisses Régionales uit hoofde van deze garantie is gelijk aan de som van hun eigen vermogen.. B.15 Belangrij kste activiteite n van de Emittent en de Garant : De Emittent heeft als doel financiële instrumenten van welke aard ook uit te geven en te verwerven en het afsluiten van overeenkomsten dienaangaande. De Garant is georganiseerd rond zes bedrijfsactiviteiten. De eerste twee bestaan uit: (i) het netwerk van lokale banken in Frankrijk van de Groep Crédit Agricole: de Caisses Régionales, waarin Crédit Agricole een deelname heeft van 25%, die geconsolideerd zijn volgens de vermogensmutatiemethode en (ii) LCL, die geconsolideerd is via integrale opname De andere dochterondernemingen van de Garant zijn gegroepeerd rond vier bedrijfsactiviteiten: (i) lokale bank op internationaal niveau; (ii) gespecialiseerde financiële diensten; (iii) vermogensbeheer, verzekeringen en private banking; en (iv) financierings- en beleggingsbank. (i). B.16 Voornaa mste aandeelho uders/cont rôle B.17 Rating toegekend aan de Emittent of aan zijn Effecten B.18 Aard en onderwer p van de Garantie : De Emittent is voor 99,96% eigendom van Amundi France die valt in het toepassingsgebied van het corporate governance regime, gevolgd door de groep Amundi. Amundi Finance is een dochteronderneming van de groep Amundi die deel uitmaakt van de groep Crédit Agricole S.A.. Amundi Finance valt aldus in het indirecte controlegebied van Crédit Agricole S.A. Per 30 september 2013 controleerden de Caisses Régionales de Garant op onrechtstreekse wijze via SAS Rue la Boétie, met 56,25% van het kapitaal en 56,40% van de stemrechten. Niet van toepassing. Noch de Emittent, noch de Effecten worden onderworpen aan een kredietnotering Gegarandeerd bedrag De Garant stemt ermee in om de Houders van de Effecten de hoofdsom en rente te betalen die verschuldigd zijn uit hoofde van de Effecten, ingeval de Emittent, om welke reden dan ook, niet voldoet aan de betaling van genoemde som op de vervaldag. Type Garantie Onvoorwaardelijke, onherroepelijke en zelfstandige garantie op eerste verzoek van de Garant. De verplichtingen van de Garant in het kader van de Garantie zijn nietachtergestelde en niet-zekergestelde verplichtingen en zullen pari passu gelijke rang innemen met alle andere niet-achtergestelde en niet-zekergestelde huidige en toekomstige verplichtingen, behoudens de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen van openbare orde. B.19 Informati e betreffend e de Garant: Zie hiervoor het gehele Onderdeel van afdeling B van deze samenvatting

8 Afdeling C De effecten C.1 Type, categorie en identificatienummer van de Effecten De effecten zijn uitgegeven onder het Serienummer 5 en onder de Schijf nummer 1. De effecten zijn Effecten GeÏndexeerd op Aandeel gekoppeld aan een Korf van Aandelen De ISINcode is: FR De Algemene code is : C.2 Munteenheid : De effecten zijn uitgedrukt in euro s en zijn verschuldigd in euro s. C.5 Vrije overdraagbarheid: Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen met betrekking tot het aanbod, de verkoop en de levering van de Effecten en het in omloop brengen van de aanbiedingsdocumenten in de Verenigde Staten, in de Europese Economische Ruimte, in het Verenigd Koninkrijk, in Frankrijk, in Monaco, in Zwitserland en in België, zijn er geen beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de Effecten. C.8 De Rechten verbonden aan de Effecten, Rangorde en op deze Rechten geldende beperkingen : Rechten verbonden aan de Effecten: De Effecten geven de Houders van de Effecten recht op de betaling van eeneind-aflossingsbedrag zoals hieronder aagegeven in C.18 en op een rentebetaling, zoals hieronder uiteengezet in C.9. Rangorde van de Effecten : De Effecten vormen rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en niet-zekergestelde verplichtingen van de Emittent en zullen onderling pari passu gelijke rangorde innemen en (behoudens de door de wet voorziene uitzonderingen) gelijke rangorde hebben met alle andere niet-achtergestelde en niet-zekergestelde huidige en toekomstige schulden en betaalverplichtingen van de Emittent. Rangorde van de Garantie: De verplichtingen van de Garant krachtens de Garantie op de door de Emittent uitgegeven Effecten, zijn rechtstreekse, onvoorwaardelijke, onherroepelijke en zelfstandige verplichtingen van de Garant, die onderling dezelfde rangorde innemen. Nominale waarde van de Effecten : De Aangegeven nominale waarde van de Effecten bedraagt 1000 Geval van Wanprestatie: Indien een Geval van Wanprestatie zich voordoet, kunnen of moeten de Effecten vervroegd opeisbaar worden gemaakt door de Vertegenwoordiger van de Massa, op zijn eigen verzoek of op schriftelijk verzoek van een of meer Effectenhouders, die, individueel of collectief, tenminste vijfentwintig procent (25%) van het totale nominale bedrag van de uitstaande Effecten vertegenwoordigen. Gevallen van Wanprestatie die van toepassing zijn op de Effecten zijn de volgende: (1) Wanbetaling: indien de Emittent of de Garant de hoofdsom of een krachtens de Effecten verschuldigd rentebedrag niet binnen dertig (30) kalenderdagen na de opeisbaarheidsdatum, voldoet; of (2) Overtreding van Andere Verplichtingen: indien de Emittent of de Garant een van zijn andere verplichtingen uit hoofde van de Effecten niet uitvoert of naleeft, en hij verzuimt dit te herstellen binnen vijfenveertig (45) dagen na de ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling hiervoor door de Emittent en de Betalingsagent, die uitgaat van de Vertegenwoordiger van de Massa, met vermelding van de aard van het verzuim en de vordering dat het wordt

9 opgelost; of (3) Insolvabiliteit: (i) indien de Emittent of de Garant insolvent wordt of niet in staat is zijn schulden op de vervaldatum te voldoen (ii) indien een bewindvoerder of vereffenaar wordt benoemd voor de Emittent of de Garant, of voor het geheel of een substantieel deel van de onderneming, de activa en de inkomsten van de Emittent of de Garant (anders dan voor de behoeften of in het kader van een fusie, reorganisatie of een hergroepering die tot stand komt terwijl de Emittent of de Garant in bonis is), (iii) de Emittent of de Garant onderneemt enige actie met het doel een gerechtelijk akkoord af te sluiten met of ten behoeve van de schuldeisers in het algemeen, of (iv) een beslissing wordt genomen of een effectieve resolutie aangenomen voor de ontbinding of de vereffening van de Emittent of de Garant (anders dan voor de behoeften of in het kader van een fusie, reorganisatie of een hergroepering die tot stand komt terwijl de Emittent of de Garant in bonis is); of 4) Garantie: de Garantie is niet langer integraal van kracht of de Garant kondigt aan dat de Garantie niet langer integraal van kracht is of de Garantie vervalt, wordt opgezegd of ontbonden, om welke reden dan ook of vanwege een wet, een besluit, een beschikking of een regeling waarvan de afkondiging zou resulteren in het onttrekken van de Effecten aan de Garantie of in de beëindiging van de Garantie of in een dusdanige wijziging ervan dat aanzienlijke schade wordt berokkend aan de belangen van de Houders, of nog de Garant is in de onmogelijkheid, om welke reden dan ook, om de bepalingen van de Garantie na te leven. Fiscaliteit: Alle betalingen in hoofdsom en interesten op de Effecten door de Emittent of de Garant zullen worden verricht zonder enige bronheffing of aftrek uit hoofde van alle belastingen, heffingen, rechten, bijdragen of overheidsbelastingen van welke aard dan ook, opgelegd, ingehouden of geïnd door een land of een van zijn autoriteiten die de macht heeft belastingen te heffen, tenzij een dergelijke bronheffing of deze vermindering door een toepasselijke wet wordt voorgeschreven. Noch de Emittent, noch de Garant (in voorkomend geval) is gehouden om een betaling te voldoen die verhoogd is met een toeslag ter compensatie van een dergelijke bronheffing. Toepasselijk recht: De Effecten en de Garantie worden beheerst door het Franse recht. C.9 Rente, terugbetaling en Vertegenwoordiging: Zie onderdeel C.8 voor de Rechten verbonden aan de Effecten, Rangorde en op deze Rechten geldende beperkingen. C.1 0 Derivatencomponent in de rentebetaling (uitleg van de wijze waarop de waarde van de belegging wordt beïnvloed door de Wijze van aflossing van de lening en regels voor de terugbetaling : Eind-Aflossingsbedrag : Tenzij het eerder vervroegd is terugbetaald, teruggekocht of geannueerd, zal elk Effect op 21 Februari 2022 (de «Vervaldatum») worden terugbetaald. Het Eind-Aflossingsbedrag zal worden berekend zoals beschreven in onderdeel C.18. Vervroegde aflossing : Niet van toepassing Vervroegde Aflossing wegens fiscale redenen : De effecten kunnen evenzeer vervroegd worden afgelost wegens fiscale redenen naargelang de wil van de Emittent voor het Bedrag voor Vervroegde Aflossing berekend volgens de Voorwaarden. Niet van toepassing

10 waarde van de Onderliggende Referentie, vooral onder de omstandigheden waarbij de risico s het grootst zijn) C.1 1 C.1 5 Notering en toelating tot handel : Beschrijving van de wijze waarop de waarde van de belegging beïnvloed is door de Onderliggende Referentie (tenzij de effecten een nominale waarde hebben van ten minste euro s) : De Effecten zijn niet beursgenoteerd. Het bedrag van de verschuldigde terugbetaling van de Effecten wordt berekend op basis van de Onderliggende Referentie Zie eveneens onderdeel C.18 hieronder. C.1 6 C.1 7 C.1 8 Afloop/vervaldatum van de derivaatinstrumenten uitoefeningsdatum/laats te referentiedatum Afwikkelingsprocedure van Op Onderliggende Referentie GeÏndexeerde Effecten Wijze waarop het rendement op de Op Onderliggende Referentie GeÏndexeerde Effecten tot stand komt Tenzij er een vervroegde terugbetaling zou hebben plaatsgevonden, zal elk Effect worden terugbetaald op de Vervaldatum zoals aangegeven in onderdeel C.9. aan het Eind-Aflossingsbedrag De Effecten zullen in geld worden vereffend Terugbetaling Tenzij ze eerder vervroegd werden terugbetaald, teruggekocht of geannuleerd, zal elk Effect op de Vervaldatum worden afgelost aan het Eind-Aflossingsbedrag berekend als volgt : Eind-Aflossingsbedrag = (1 + Participatiegraad x Prestatie van de Onderliggende Referentie) x Berekend Bedrag Waar: Participatiegraad: 100% Prestatie van de Onderliggende Referentie verwijst naar de Prestatie van de Korf met een Algemene Bodem uitgedrukt in een percentage van de Onderliggende Referentie en bepaald volgens de Berekeningsagent zoals gespecifieerd in Onderdeel 1.3 (Algemene Bepaling van de Prestatie van de Onderliggende Referentie) van de Definitieve Voorwaarden van de Effecten en als volgt:

11 =.; 1! Waar : - "Bodem" : 10% - "Eindwaarde" : De Gemiddelde Waarde van de Basis zoals bepaald door de Berekeningsagent op de Gemiddelde Observatiedata met betrekking tot elke Datum waarop het Terugbetalingsbedrag wordt bepaald overeenkomstig het Onderdeel 1.2 (Voorwaarden voor het het bepalen van de EindWaarde van de Onderliggende Referentie) van de Definitieve Voorwaarden van de Effecten, "Startwaarde" : De gemiddelde Waarde van de Basis zoals bepaald door de Berekeningsagent op de Startdatum overeenkomstig de bepalingen van Onderdeel 1.2 (Voorwaarden voor het Bepalen van de Startwaarden van de Onderliggende Referentie) van de Definitieve voorwaarden van de Effecten - "De Gemiddelde Observatiedata met betrekking tot de Startdatum : 26 Februari 2014, 27 Februari 2014 en 28 Februari "Startdatum : 28 Februari 2014 "De Gemiddelde Observatiedata met betrekking tot elke Datum waarop het Terugbetalingsbedrag wordt bepaald : 28 januari 2022, 31 januari 2022, 01 Februari 2022 «Datum van bepaling van het bedrag van de Eindaflossing : 01 Februari Onderliggende Referentie» : Een aandelenkorf beschreven in de tabel hieronder : Naam ISIN-code Isin Beurs Reuters Code Air Liquide SA FR Euronext Paris AIRP.PA Allianz SE DE Xetra ALVG.DE AnheuserBusch BE Euronext ABI.BR InBev NV Bruxelles ASML Holding NV NL Euronext ASML.AS Amsterdam Assicurazioni IT Milan GASI.MI Generali SpA AXA SA FR Euronext Paris AXAF.PA Banco Bilbao ES SIBE BBVA.MC Vizcaya Argentaria SA Banco Santander ES J37 SIBE SAN.MC SA BASF SE DE000BASF111 Xetra BASFn.DE Bayer AG DE000BAY0017 Xetra BAYGn.DE Bayerische Motoren DE Xetra BMWG.DE Werke AG BNP Paribas SA FR Euronext Paris BNPP.PA Carrefour SA FR Euronext Paris CARR.PA Cie de StGobain FR Euronext Paris SGOB.PA CRH PLC IE Xetra CRH.I Daimler AG DE Xetra DAIGn.DE

12 Danone FR Euronext Paris DANO.PA Deutsche Bank AG DE Xetra DBKGn.DE Deutsche Post AG DE Xetra DPWGn.DE Deutsche Telekom DE Xetra DTEGn.DE AG E.ON SE DE000ENAG999 Xetra EONGn.DE Enel SpA IT Milan ENEI.MI Eni SpA IT Milan ENI.MI Essilor International FR Euronext Paris ESSI.PA SA European NL Euronext EAD.PA Aeronautic Defence and Space Co NV Amsterdam GDF Suez FR Euronext Paris GSZ.PA Iberdrola SA ES Y14 SIBE IBE.MC Inditex SA ES SIBE ITX.MC ING Groep NV NL Euronext ING.AS Amsterdam Intesa Sanpaolo IT Milan ISP.MI SpA Koninklijke Philips NL Euronext PHG.AS NV Amsterdam LOreal SA FR Euronext Paris OREP.PA LVMH Moet FR Euronext Paris LVMH.PA Hennessy Louis Vuitton SA Muenchener DE Xetra MUVGn.DE Rueckversicherungs AG Orange SA FR Euronext Paris ORAN.PA Repsol SA ES SIBE REP.MC RWE AG DE Xetra RWEG.DE Sanofi FR Euronext Paris SASY.PA SAP AG DE Xetra SAPG.DE Schneider Electric FR Euronext Paris SCHN.PA SA Siemens AG DE Xetra SIEGn.DE Societe Generale FR Euronext Paris SOGN.PA SA Telefonica SA ES E18 SIBE TEF.MC Total SA FR Euronext Paris TOTF.PA UnibailRodamco SE FR Euronext Paris UNBP.AS UniCredit SpA IT Milan CRDI.MI Unilever NV NL Euronext UNc.AS Amsterdam Vinci SA FR Euronext Paris SGEF.PA Vivendi SA FR Euronext Paris VIV.PA Volkswagen AG DE Xetra VOWG_p.DE Gewicht voor elk Aandeel dat deel uitmaakt van de Korf: Gewicht van de Beste Absolute Waarde Aandeel i (van de absolute waarde van de Gewicht of "W i "

13 hoogste Basisprestatie tot de laagste Basisprestatie) Aandeel 1 0% Aandeel 2 0% Aandeel 3 0% Aandeel 4 0% Aandeel 5 0% Aandeel 6 0% Aandeel 7 0% Aandeel 8 0% Aandeel 9 0% Aandeel 10 0% Aandeel 11 0% Aandeel 12 0% Aandeel 13 0% Aandeel 14 0% Aandeel 15 0% Aandeel 16 0% Aandeel 17 0% Aandeel 18 0% Aandeel 19 0% Aandeel 20 0% Aandeel 21 0% Aandeel 22 0% Aandeel 23 0% Aandeel 24 0% Aandeel 25 0% Aandeel 26 4% Aandeel 27 4%

14 Aandeel 28 4% Aandeel 29 4% Aandeel 30 4% Aandeel 31 4% Aandeel 32 4% Aandeel 33 4% Aandeel 34 4% Aandeel 35 4% Aandeel 36 4% Aandeel 37 4% Aandeel 38 4% Aandeel 39 4% Aandeel 40 4% Aandeel 41 4% Aandeel 42 4% Aandeel 43 4% Aandeel 44 4% Aandeel 45 4% Aandeel 46 4% Aandeel47 4% Aandeel 48 4% Aandeel 49 4% Aandeel 50 4%

15 C.1 9 C.2 0 Uitoefenprijs/laatste referentieprijs van de Onderliggende Referentie: Type gebruikte Onderliggende Referentie en waar informatie hierover te vinden is De Eindwaarde van de Onderliggende referentie zal worden bepaald door de Berekeningsagent in overeenstemming met de bepalingsmechanismen zoals aangegeven in Onderdeel C.18 hierboven. De onderliggende Referentie werd hierboven in het Element C.18 gespecifieerd. Informatie met betrekking tot de Onderliggende Referentie kan worden bekomen op de site en de sites die in de tabel hieronder worden vermeld. i Aandeel Internet site 1 Air Liquide SA 2 Allianz SE 3 AnheuserBusch InBev NV 4 ASML Holding NV 5 Assicurazioni Generali SpA 6 AXA SA 7 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8 Banco Santander SA 9 BASF SE 10 Bayer AG 11 Bayerische Motoren Werke AG 12 BNP Paribas SA 13 Carrefour SA 14 Cie de StGobain 15 CRH PLC 16 Daimler AG 17 Danone 18 Deutsche Bank AG 19 Deutsche Post AG 20 Deutsche Telekom AG 21 E.ON SE 22 Enel SpA 23 Eni SpA 24 Essilor International SA 25 European Aeronautic Defence and Space Co NV 26 GDF Suez 27 Iberdrola SA 28 Inditex SA 29 ING Groep NV 30 Intesa Sanpaolo SpA 31 Koninklijke Philips NV 32 LOreal SA 33 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 34 Muenchener Rueckversicherungs AG

16 C.2 1 Vermelding van de markt waarop de waarden verhandeld zullen worden en waarvoor een prospectus is gepubliceerd: 35 Orange SA 36 Repsol SA 37 RWE AG 38 Sanofi 39 SAP AG 40 Schneider Electric SA 41 Siemens AG 42 Societe Generale SA 43 Telefonica SA 44 Total SA 45 UnibailRodamco SE 46 UniCredit SpA 47 Unilever NV 48 Vinci SA 49 Vivendi SA 50 Volkswagen AG Voor aanwijzingen over de markt waarop de Effecten verhandeld zullen worden en waarvoor het Basisprospectus is gepubliceerd zie Onderdeel C.11. Afdeling D Risico s D.2 Voornaamste risico s die specifiek zijn voor de Emittent en voor de Garant Risicofactoren met betrekking tot de Emittent. De activiteit van Amundi Finance Emissions bestaat uit het lenen en ophalen van geld, inclusief maar niet beperkt tot de uitgifte van roerende waarden van welke aard ook, zoals de Effecten. Amundi Finance Emissions maakt gebruik van de netto-opbrengst van de uitgifte van Effecten voor de financiering van haar activiteiten in het algemeen en de dekking van haar verplichtingen uit hoofde van de Effecten. Amundi Finance Emissions gebruikt aldus het geheel of een deel van de opbrengst van de uitgifte van de Effecten voor het verwerven van activa waaronder, niet-limitatief, een of meer roerende waarden, een of meer deposito-overeenkomsten, een of meer ruilovereenkomsten (de "Hedging Contracten"). Het vermogen van Amundi Finance Emissions om aan haar verplichtingen aangaande de Effecten te voldoen zal afhangen van de ontvangst van de verschuldigde betalingen uit hoofde van de Hedging Contracten. De Houders zullen derhalve, onder voorbehoud van de bepalingen van de Garantie, worden blootgesteld aan de kredietwaardigheid van de Emittent en ook aan die van zijn tegenpartijen en aan hun vermogen om aan hun verplichtingen uit hoofde van de Hedging Contracten te voldoen. Risicofactoren met betrekking tot de Garant Er zijn bepaalde factoren die van invloed kunnen zijn op het vermogen van

17 de Garant om zijn verplichtingen uit hoofde van de Garantie te voldoen. Deze risicofactoren zijn gerelateerd aan de Garant, zijn activiteiten, zijn bedrijfssector en structuur. Deze risicofacturen omvatten met name: D.3 Voornaamste risico s die specifiek zijn voor de Effecten (a) De risico's die inherent zijn aan het bankwezen, zoals kredietrisico's, marktrisico's, liquiditeitsrisico's, operationele risico's en verzekeringsrisico's; (b) Recente gebeurtenissen die van invloed zijn op de Europese financiële markten en die een negatieve invloed uitoefenen en in de toekomst kunnen uitoefenen op de Groep Crédit Agricole S.A. en op de markten waarop de Groep Crédit Agricole S.A. actief is (c) De wereldwijde financiële crisis, en met name de onrust die de wereldwijde kredietmarkt beïnvloedde, heeft een negatieve invloed gehad op de resultaten en de financiële positie van de Groep Crédit Agricole en de negatieve impact zou in de toekomst kunnen voortduren; (d) Wetgevende maatregelen en reglementaire maatregelen genomen als antwoord op de wereldwijde financiële crisis kunnen een wezenlijke impact hebben op de Groep Crédit Agricole en de financiële en economische omgeving waarin zij actief is; (e) Europese wet- en regelgevende initiatieven inzake de remuneratie zouden een aanzienlijke negatieve impact kunnen hebben op de financierings- en belegging activiteiten van de Groep Crédit Agricole; (f) De Garant wordt geconfronteerd met hevige concurrentie; (g) Hoewel de bijdrage van de Caisses Régionales aan het nettoresultaat van de Garant aanzienlijk is en hoewel de Garant op hen belangrijke bevoegdheden uitoefent door zijn functie van Centraal Orgaan van het Crédit Agricole Netwerk (Réseau du Crédit Agricole), zoals omschreven in de Franse Code monétaire et financier, kan hij geen invloed uitoefenen op de beslissingen die door hun leden worden genomen; (h) Indien het vermogen van het Garantiefonds onvoldoende blijkt te zijn om de liquiditeit en solvabiliteit van een Caisse Régionale te herstellen, kan de Garant ertoe worden gebracht extra middelen in het fonds te injecteren; en (i) De Caisses Régionales bezitten het merendeel van de aandelen van de Garant en kunnen belangen hebben die afwijken van die van de Garant. (a) Ter aanvulling van de risico's betreffende de Emittent en de Garant (inclusief het risico van wanprestatie) die van invloed zouden kunnen zijn op het vermogen van de Emittent en de Garant om aan hun verplichtingen uit hoofde van de Effecten te voldoen, zijn bepaalde factoren belangrijk om de risico's die verbonden zijn aan de Effecten, uitgegeven in het kader van het Programma, in te schatten. Zij omvatten met name de risicofactoren betreffende: De liquiditeit/verhandeling van de Effecten op de secundaire markt De Effecten kunnen geen gevestigde handelsmarkt hebben op het moment van uitgifte. Er kan geen garantie worden gegeven dat er zich een actieve markt van de Effecten zal ontwikkelen op de beurs waarop de Effecten genoteerd zijn of dat er op die markt op elk ogenblik liquiditeit zal zijn als deze markt zich ontwikkelt. Dientengevolge kan het voorkomen dat de Houders niet in staat zijn om hun Effecten vóór de vervaldatum te verkopen. de marktwaarde van de Effecten De marktwaarde van de Effecten kan met name worden beïnvloed door

18 de solvabiliteit van de Garant, evenals door een aantal andere factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, de waarde van de onderliggende referentie (voor de Op Onderliggende Referentie Geïndexeerde Effecten), de resterende duurtijd tot aan de vervaldatum en de volatiliteit, Deze factoren duiden erop dat de marktwaarde van de Effecten lager kan zijn dan het Eind-Aflossingsbedrag. De wisselkoers: De beleggers wier financiële activiteiten voornamelijk plaatsvinden in een andere valuta dan de uitgiftevaluta van de Effecten, lopen een risico met betrekking tot de omwisseling van de valuta. Het specifiek karakter en de structuur van een bepaalde uitgifte van Effecten en meer bepaald wanneer een renteplafond of een bodemrente worden toegepast, het berekenen van een gemiddelde en de weging van de Aandelen van de Onderliggende Referentie De Blootstelling, aan de aard en de kenmerken van de Onderliggende Referentie Een belegging in een Effect Geïndexeerd op een Onderliggende Referentie kan belangrijke risico s met zich meebrengen die gewone schuldeffecten niet met zich meebrengen. Op Onderliggende Refentie GeÏndexeerde Effecten brengen risicofactoren met zich mee, met inbegrip van de blootstelling aan een korf van aandelen. Een dergelijk Effect kan vergelijkbare of hogere risico s met zich meebrengen (met name in geval van een hefboomeffect) dan een directe belegging in de Onderliggende Referentie. De Onderliggende Referentie draagt risico s die kenmerkend voor hem zijn en die de Houder blootstelt aan een geheel of gedeeltelijk verlies van zijn kapitaal. Het bedrag van de rente en/of het aflossingsbedrag van een dergelijk effect zal afhangen van de prestatie van de Onderliggende Referentie en indien een gebeurtenis voorvalt, kan deze een invloed hebben op de genoemde Onderliggende Referentie De wetgeving en de fiscaliteit van toepassing op Effecten De Effecten zijn onderworpen aan de Franse wet op de datum van het Basisprospectus. Er kan geen zekerheid gegeven worden wat betreft de gevolgen van een rechterlijke uitspraak of een wijziging van de wetgeving of de interpretatie ervan na de datum van het Basisprospectus. Potentiële kopers en verkopers van de Effecten dienen zich bewust te zijn van de mogelijkheid dat zij belastingen of andere heffingen of gelijkaardige rechten moeten vereffenen overeenkomstig de wetten en gebruiken van de Staat waar de Effecten worden overgedragen. Het Franse recht inzake collectieve schuldenregeling In overeenstemming met het Franse recht inzake collectieve schuldenregeling, worden de schuldeisers effectenhouders automatisch gegroepeerd in een enkele groep schuldeisers voor de verdediging van hun gemeenschappelijke belangen bij het openen van een vrijwaringsprocedure (procédure de sauvegarde), van een versnelde financiële vrijwaringsprocedure (procédure de sauvegarde financière accélérée) of van een gerechtelijke bewindvoering of curatele (procédure de redressement judiciaire) die in Frankrijk zou worden ingesteld tegen de Emittent. Een wijziging van de Voorwaarden van de Effecten De niet-aanwezige en niet-vertegenwoordigde Houders op een Algemene

19 Vergadering waar gestemd wordt over wijzigingen van de Effecten, kunnen gebonden worden door de stemming van de aanwezige of vertegenwoordigde Houders, zelfs als zij het niet eens zijn met deze stemming. Potentiële belangenconflicten tussen de Emittent, de Garant, De Berekeningsagent en de Houders. De Emittent is een dochteronderneming van de Berekeningsagent en het is mogelijk dat de potentiële belangenconflicten tussen de Emittent en de Berekeningsagent gevolgen kunnen hebben voor de Houders. Het is mogelijk dat de Effecten niet voor alle beleggers een passende belegging zijn. In bepaalde omstandigheden kunnen de Effectenhouders het geheel of een aanzienlijk deel van hun belegging in hoofdsom verliezen of van hun belegging in het algemeen. D.6 Risicowaarschuwing Zie Onderdeel D.3. voor de kernrisico s die specifiek zijn aan de Effecten WAARSCHUWING: BELEGGERS DIE BELEGGEN IN EFFECTEN DIE BESTAAN UIT DERIVAATINSTRUMENTEN KRACHTENS DE GEWIJZIGDE VERORDENING 809/2004/EC, KUNNEN DE VOLLEDIGE WAARDE VAN HUN BELEGGING OF EEN DEEL ERVAN VERLIEZEN. Afdeling E Aanbieding E.2b Redenen voor de aanbieding en gebruik van de producten De nettoproductie van de uitgifte van de Effecten zal door de Emittent worden gebruikt voor het financiëren van zijn activiteiten in het algemeen en het afdekken van zijn verplichtingen uit hoofde van de Effecten. E.3 Modaliteiten en Voorwaarden van de aanbieding: De Effecten worden aangeboden in het kader van een Niet-Vrijgestelde Aanbieding in BelgiË. Voorwaarden van de aanbieding : Elk Effect wordt uitgegeven tegen een uitgifteprijs gelijk aan 100% van de Aangegeven Nominale Waarde van het Effect, of Totaal nominaal bedrag van de Uitgifte : Het Definitief Totaal Nominaal bedrag van de uitgifte zal gepubliceerd worden op datum van 19 Februari 2014 op de Internet Site van de Emittent (www.amundi-finance-emissions.com). Aanbiedingsperiode en inschrijvingsprocedure : De Aanbiedingsperiode start op 6 januari 2014 (inbegrepen)en eindigt op 14 februari 2014 onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting door de Emittent Het publiek kan inschrijven op de Effecten in de kantoren van het banknetwerk van CRELAN N.V., binnen de limieten van het aantal Effecten, beschikbaar onder de vorm van een directe inschrijving op de Effecten.

20 E.4 Belangen van betekenis voor de uitgifte: Met uitzondering van de commissies die worden betaald aan de verschillende partijen die tussenkomen in de uitgifte van de Effecten, heeft, naar het beste weten van de Emittent, geen enkele persoon die deelneemt aan de uitgifte van van Effecten een belang van betekenis in de uitgifte. E.7 Geraamde kosten Het totaal bedrag van de commissies dat zal worden uitgekeerd voor de effecten van de uitgifte zal maximum 1,50% van het totaal Nominaal bedrag van de Effecten per jaar bedragen.

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting SAMENVATTING Samenvattingen worden opgesteld op basis van de informatievereisten, de zogenoemde Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in afdelingen gaande van A tot en met E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten gekend als Elementen. Deze Elementen zijn opgesomd in de afdelingen A tot E (A.1

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015

Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015 Nederlandse niet-officiële vertaling van de bindende Engels Definitieve Voorwaarden Dutch unofficial translation of the binding English Final Terms Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015 met betrekking

Nadere informatie

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent opgericht als "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (CVBA) / "société coopérative à responsabilité

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel (Schaarbeek),

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op het adres Septestraat 27, 2640 Mortsel, België) Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in het Basisprospectus worden gedefinieerd, zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in het Basisprospectus worden gedefinieerd, zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten dient te worden genomen na bestudering van het volledige Basisprospectus,

Nadere informatie

PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN GELD VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 76.224.676 EUR

PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN GELD VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 76.224.676 EUR Naamloze Vennootschap, Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer 0434.797.847 (Brussel) PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

Deceuninck NV. Aanvraag voor de toelating tot verhandeling van 26.315.789 Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels

Deceuninck NV. Aanvraag voor de toelating tot verhandeling van 26.315.789 Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels Deceuninck NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Brugsesteenweg 374, 8800 Roeselare, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0405.548.486. Aanvraag

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

Informatienota bestemd voor de Belgische markt bij het Offering Circular van 2 augustus 2004 en het Pricing Supplement van 7 maart 2005

Informatienota bestemd voor de Belgische markt bij het Offering Circular van 2 augustus 2004 en het Pricing Supplement van 7 maart 2005 Informatienota bestemd voor de Belgische markt bij het Offering Circular van 2 augustus 2004 en het Pricing Supplement van 7 maart 2005 Rabo Securities N.V. de Emittent (naamloze vennootschap naar Nederlands

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II

PARKING FUND NEDERLAND II PARKING FUND NEDERLAND II INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Partiële splitsing van CMB NV

Partiële splitsing van CMB NV Partiële splitsing van CMB NV CMB CMB NV in en Euronav NV Toelating tot notering van alle aandelen Euronav op de Eerste Markt van Euronext Brussels en Openbaar aanbod tot verkoop van aandelen Euronav met

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie