UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING HERBESTEMMING KARAKTERISTIEK BEZIT IN DRENTHE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING HERBESTEMMING KARAKTERISTIEK BEZIT IN DRENTHE 2013-2016"

Transcriptie

1 UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING HERBESTEMMING KARAKTERISTIEK BEZIT IN DRENTHE HOOFDSTUK 1, ALGEMEEN Artikel 1, Begripsomschrijvingen In deze Beleidsregel wordt verstaan onder: a. leegstand en herbestemming: het treffen van maatregelen ten behoeve van karakteristieke panden die leegstaan, leeg komen of nog in gebruik zijn en waarvan de instandhouding wordt bedreigd indien niet tot her- of nevenbestemming wordt overgegaan; b. karakteristiek bezit (panden): - Rijksmonument: een, overeenkomstig de Monumentenwet, op de Rijksmonumentenlijst staand beschermd gebouwd monument; - Provinciaal monument: een, overeenkomstig de Provinciale Monumentenverordening, op de Provinciale Monumentenlijst staand beschermd gebouwd monument; - Gemeentelijk monument:. een, overeenkomstig een gemeentelijke Monumentenverordening, op de Gemeentelijke Monumentenlijst staand beschermd gebouwd monument; - beeldbepalend pand: een gebouw dat, overeenkomstig een door de gemeente verstrekte verklaring van algemeen belang is wegens haar schoonheid, haar betekenis voor de wetenschap of haar cultuurhistorische waarde; c. uitvoeringsloket: de rechtspersoon die namens gedeputeerde staten vraag en aanbod in herbestemming via het "Meldpunt Herbestemming Drenthe" in kaart brengt en aan GS advies kunnen uitbrengen over de haalbaarheid en financiering van voorgenomen herbestemmingen; d. Meldpunt Herbestemming Drenthe: een fysiek en digitaal portaal waarin vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht en van waaruit begeleiding plaatsvindt om tot een relevante aanvraag om subsidie en/of laagrentende lening te komen bij gedeputeerde staten van Drenthe. Dit Meldpunt gaat in de loop van 2013 over in Kenniscentrum Herbestemming Noord; e. Kenniscentrum Herbestemming Noord: een samenwerking van de steunpunten cultureel erfgoed in Groningen, Friesland en Drenthe overeenkomstig d; f. Programma Herbestemming Karakteristiek Bezit: overzichtslijst met aangemelde her te bestemmen karakteristieke panden waarvoor, op grond van uitvoeringsrelevantie en prioritering, gedeputeerde staten een subsidie of laagrentende lening hebben verleend of wordt voorgedragen om te verlenen; g. restauratie: bouwwerkzaamheden die leiden tot het opheffen van (bouwtechnische) gebreken, die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarde van het monument en beeldbepalend pand; h. renovatie: bouwwerkzaamheden die leiden tot het "herbestemmings-geschikt maken" van het monument en beeldbepalend pand. Dit houdt in verbouw van het bestaande monument of beeldbepalende pand en/of eventueel benodigde aanbouw/nieuwbouw ter behoud hiervan; i. subsidie onrendabele top (Sot): een, op grond van dit uitvoeringsbesluit door gedeputeerde staten verstrekt subsidie in de subsidiabele herbestemmingskosten die uitstijgen boven de exploitatie van de voorgenomen herbestemming 1

2 (onrendabele top). Dit zijn kosten van restauratie en renovatie/nieuwbouw (herbestemming) als gevolg van bouwwerkzaamheden die leiden tot herbestemming van rijks- en provinciale monumenten; j. laagrentende lening onrendabele top (Lot): een, op grond van dit uitvoeringsbesluit door gedeputeerde staten verstrekt recht op een laagrentende lening in de "subsidiabele" herbestemmingskosten die uitstijgen boven de exploitatie van de voorgenomen herbestemming (onrendabele top). Dit zijn kosten van restauratie en renovatie/nieuwbouw (herbestemming) als gevolg van bouwwerkzaamheden die leiden tot herbestemming van rijks-, provinciale- en gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden; k. Restauratiefonds: de Stichting Nationaal Restauratiefonds te Hoevelaken; l. Drents Monumentenfonds (DMF): het fonds van de provincie Drenthe bij het Restauratiefonds, waaruit laagrentende leningen en subsidies worden verstrekt; m. ASV: Algemene Subsidieverordening Drenthe HOOFDSTUK 2 Artikel 2 1. Op het verstrekken van leningen en subsidies op grond van dit uitvoeringsbesluit is de ASV van toepassing; 2. Gedeputeerde staten kunnen nadere uitvoeringsvoorschriften vaststellen. Artikel 3 Gedeputeerde staten verstrekken uitsluitend subsidie en/of recht op een laagrentende lening aan een natuurlijke of rechtspersoon, niet zijnde een bestuursorgaan als bedoeld in artikel1:1 van de Algemene wet bestuursrecht, die krachtens eigendom of ander zakelijk recht het genot heeft van een monument of beeldbepalend pand, dan wel in het bezit is van een voorlopig koopcontract. Artikel 4, Aanvraag 1. Een aanvraag om: a. een Sot heeft betrekking op de kosten van herbestemming (restauratie en renovatie) van een rijks- of provinciaal monument; b. een Lot heeft betrekking op de kosten van herbestemming (restauratie en renovatie) van een rijks- provinciaal en gemeentelijk monument en beeldbepalend pand; 2. Een aanvraag wordt ingediend op een door gedeputeerde staten vastgesteld digitaal aanvraagformulier en gaat vergezeld van de in het formulier genoemde bijlagen. Artikel. Subsidiabele herbestemmingskosten 1. Bij restauratie: de op grond van een begroting geraamde en door gedeputeerde staten goedgekeurde kosten van bouwwerkzaamheden die leiden tot het opheffen van (bouwtechnische) gebreken, die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarde van het monument en beeldbepalend pand. 2. Bij renovatie: de op grond van een begroting geraamde en door gedeputeerde staten goedgekeurde kosten van bouwwerkzaamheden die leiden tot het voor herbestemming geschikt maken van het monument en beeldbepalend pand. 2

3 Artikel 6, Subsidie of laagrentende lening onrendabele top (Sot/Lot) 1. Een subsidie of lening kan slechts worden verstrekt: a. als het monument of beeldbepalende pand is geplaatst op het (uitvoerings)programma Herbestemming Karakteristiek Bezit en b. als de subsidiabele herbestemmingskosten ten minste 0.000,- bedragen; 2. De Sot bedraagt maximaal ,- per rijks- of provinciaal monument; 3. De Lot bedraagt maximaal ,- per monument of beeldbepalend pand en minimaal 2.000,-; 4. Een Lot wordt slechts verstrekt, als het rijk, bij een rijksmonument, of de gemeente, bij een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand, een ten minste even grote bijdrage levert als de provincie;. Een Lot wordt verstrekt tegen een rente die % ligt onder de door het Restauratiefonds gehanteerde marktrente, met een minimum van 1,%. Het monument of beeldbepalend pand waarvoor de laagrentende lening wordt verstrekt wordt hypothecair belast tot de hoogte van de laagrentende lening. De aflossingstermijn is maximaal 30 jaar. 6. Ingeval van schade als gevolg van een calamiteit, worden de subsidiabele instandhoudingkosten berekend aan de hand van de kosten van de te treffen voorzieningen minus de uit te keren verzekeringspenningen; 7. Indien toepassing van lid 2 al of niet in combinatie met lid 3 leidt tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wordt het subsidiebedrag (Sot) in afwijking van het tweede lid zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies niet hoger is dan het bedrag dat op grond van de van toepassing zijnde vrijstellingsverordeningen van de Europese Commissie verstrekt mag worden. Artikel 7, Beslistermijn Gedeputeerde staten beslissen op een aanvraag Sot en/of Lot binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag. Artikel 8, Weigeringsgronden 1. In aanvulling op de in de ASV genoemde algemene weigeringsgronden, wordt een Sot en/of Lot niet verstrekt indien; a. er binnen het DMF onvoldoende middelen resteren om de gevraagde lening te verstrekken; b. de werkzaamheden zijn begonnen voordat op de aanvraag is beslist, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend; c. de vereiste vergunningen (nog) niet zijn verleend; d. met de werkzaamheden het belang van de monumentenzorg niet of onvoldoende wordt gediend; e. de kosten van werkzaamheden niet in een redelijke verhouding staan tot het te bereiken resultaat; f. voor de uit te voeren werkzaamheden een omgevingsvergunning is vereist en deze (nog) niet is verleend. 2. Een laagrentende lening kan voorts worden geweigerd in geval van een negatief advies van het Restauratiefonds. 3

4 Artikel 9, Bijzondere verplichtingen 1. Aan een Sot en/of Lot wordt de verplichting verbonden dat; a. het werk wordt uitgevoerd overeenkomstig de door gedeputeerde staten vastgestelde nadere regels; b. de aanvang van het werk tenminste twee weken van te voren wordt gemeld bij gedeputeerde staten; c. met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen binnen 26 weken na de datum van verzending van de verlening van de Sot of Lot; d. binnen 130 weken na de verlening van een Sot of Lot de gereedmelding als bedoeld in aertikel 12 is ingediend bij gedeputeerde staten; e. de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens in de beroepsgroep van restauratiebedrijven geldende normen. 2. Het werk wordt uitgevoerd als scholings- en werkgelegenheidstraject door een erkend leerbedrijf in de (restauratie)bouw. Gedeputeerde staten kunnen hiervan afwijken.. Artikel 10, Verzekering 1. De eigenaar en/of de zakelijk gerechtigde is verplicht het monument of het beeldbepalende pand waarvoor een Sot of Lot is verstrekt voldoende te verzekeren tegen brand-, storm- en bliksemschade. 2. Tijdens de werkzaamheden is een CAR-verzekering verplicht. Artikel 11, Tussentijdse vervreemding 1. Indien de eigenaar en/of zakelijk gerechtigde, zolang de Sot niet is vastgesteld, het rijks- of provinciaal monument vervreemd, kunnen gedeputeerde staten de Sot lager vaststellen of ambtshalve lager vaststellen. 2. Indien de eigenaar en/of zakelijk gerechtigde binnen de looptijd van de laagrentende lening het monument of het beeldbepalende pand vervreemdt, wordt de laagrentende lening beëindigd en dient de eigenaar en/of zakelijk gerechtigde het restant van de schuld uiterlijk bij overdracht aan de verkrijger terug te storten in het Drents Monumentenfonds. Artikel 12, Vaststelling 1. Vaststelling van de Sot en/of de Lot vindt plaats nadat: a. de in de aanvraag opgenomen werkzaamheden gereed zijn gemeld op het daartoe door gedeputeerde staten beschikbaar gestelde formulier, zijn gecontroleerd en akkoord zijn bevonden; b. een overzicht overeenkomstig de bij de aanvraag gevoegde begroting is verstrekt van de totale werkzaamheden en de daarop betrekking hebbende kosten, inclusief eventueel meer- en minderwerk, alsmede kopieën van alle rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden. 2. Vaststelling vindt plaats op basis van de bij de verlening goedgekeurde subsidiabele herbestemmingskosten van werkzaamheden of de werkelijke kosten van de werkzaamheden als deze lager zijn, dan wel hoger, met inachtneming van het bepaalde op meer- en minderwerk. 3. Gedeputeerde staten kunnen er mee instemmen dat de aanvrager in plaats van rekeningen en betalingsbewijzen een verklaring van een accountant verstrekt waaruit blijkt dat het overgelegde kostenoverzicht juist en volledig is. 4

5 Artikel 13, Slotbepalingen 1. Gedeputeerde staten kunnen in het belang van de monumentenzorg afwijken van de bepalingen in dit uitvoeringsbesluit. 2. Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari

6 TOELICHTING BIJ DE UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING HERBESTEMMING KARAKTERISTIEK BEZIT IN DRENTHE ALGEMEEN Aanleiding Op basis van de Cultuurnota Oude wereld nieuwe mindset wil de provincie verder inzetten op herbestemming van karakteristieke panden. Herbestemming van monumentale en beeldbepalende panden is hard nodig. Hiervoor zijn economische dragers nodig die, naast behoud en doorontwikkeling van cultureel erfgoed, gunstige effecten hebben op leefbaarheid, werkgelegenheid en grond- en vastgoedwaarde. Het doel is minder nieuwbouwplannen te maken en meer te investeren in restauraties in combinatie met herbestemming. Dit besluit is geënt op het succes van de Versnellingsagenda Leegstand en Herbestemming De financiering bevat twee mogelijkheden. De subsidie onrendabele top is ten gunste van herbestemming van rijks- en provinciale monumenten. De laagrentende lening in de onrendabele top is voor herbestemming van alle monumenten en beeldbepalende panden. Dit zijn rijks- provinciale en gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Het inzetten van deze gelden geschiedt op basis van een gebiedsgerichte aanpak. De Omgevingsvisie, het Cultuurhistorisch Kompas en het Kader voor Economische Investeringen zijn daarbij leidend. Daarnaast wordt ook gekeken naar aanpalende beleidsprogramma s zoals: vitalisering platteland, krimpbeleid en energie. Kortom de gelden worden ingezet daar waar meervoudige doelen worden behaald. De te verlenen financiering geschiedt op basis van een prioriteitenlijst, het zogeheten "Programma Herbestemming Karakteristiek Bezit in Drenthe ". Dit is een overzicht van aangemelde herbestemmingsprojecten in Drenthe die op basis van objecten gebiedsgerichte criteria zichtbaar worden gemaakt en of een voorgenomen herbestemming haalbaar en uitvoeringsgereed is of niet. ARTIKELSGEWIJS Artikel 2 Gedeputeerde staten hebben op grond van dit artikel uitvoeringvoorschriften vastgesteld ten aanzien van de te financieren subsidiabele instandhoudingkosten en de procedure van aanvraag van een laagrentende lening: Leidraad laagrentende lening Leidraad te financieren kosten Artikel 3 Met andere zakelijke rechten kan gedacht worden aan het recht van erfpacht, een appartementsrecht of een deelneming- of lidmaatschaprecht op het gebruik van een woning. Artikel 4, Aanvraag 6

7 Eerste lid, onder a Het rijk heeft haar subsidiegelden voor restauratie van rijksmonumenten aan de provincie overgedragen voor besteding. De provincie voegt hieraan provinciale subsidiegelden toe als co-financiering op voorwaarde dat ook de restauratie en herbestemming van provinciale monumenten hieraan kunnen deelnemen. Eerste lid, onder b De provincie Drenthe hecht ook waarde aan het behoud van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden daar deze onlosmakelijk zijn verbonden met de ruimtelijke kwailteit van Drenthe. Op grond hiervan biedt de provincie dan ook de mogelijkheid van een laagrentende lening op voorwaarde dat de gemeente hierin voor tenminste 0% cofinanciert. Tweede lid Alvorens een aanvraag om een Sot en/of Lot bij gedeputeerde staten kan worden ingediend is aanmelding bij het Meldpunt Herbestemming Drenthe via de website (medio 2013 gaat dit meldpunt over in Kenniscentrum Herbestemming Noord / ) een eerste vereiste. De aanmelding houdt in dat de voorgenomen restauratie- en herbestemmingswerkzaamheden worden geplaatst op het overzicht "Programma Herbestemming Karakteristiek Bezit in Drenthe". Dit programma is een overzichtslijst van alle aangemelde her te bestemmen monumenten en beeldbepalende panden. Dit kunnen zijn: rijks- provinciale- en gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Plaatsing betekent niet dat daarmee de zekerheid ontstaat op financiering. Het zicht hierop volgt aan de hand van het voldoen aan criteria die in dit overzicht staan vermeld. Zo wordt bepaald welke restauraties met herbestemmingen uitvoeringsrelevant zijn en voor een financiering in de kosten van een onrendabele top in aanmerking kunnen komen (zie verder de toelichting in artikel 6). Eerst dan is indiening van een aanvraag om een Sot en/of een Lot bij gedeputeerde staten van Drenthe relevant. Na aanmelding bij het meldpunt worden eigenaren en/of zakelijk gerechtigden van een monument of beeldbepalend pand begeleidt door de door gedeputeerde staten aangewezen deskundigen die zijn vebonden aan het Meldpunt Herbestemming Drenthe c.q. Kenniscentrum Herbestemming Noord. Artikel 6, Subsidie en/of laagrentende lening onrendabele top Herbestemmingen van karakteristieke panden zijn veelal complex en gaan gepaard met hoge investeringen, met name in de restauratiekosten. Om toch tot een exploitabele exploitatie te kunnen komen wordt de zogeheten onrendabele top "afgeroomd" met een subsidie en/of lening, geheten "Subsidie onrendabele top", afgekort Sot en/of "Laagrentende lening onrendabele top", afgekort Lot. Onrendabele top Op basis van de geraamde herbestemmingskosten (onderhoud, restauratie en renovatie), de verwachte exploitatieopbrengsten en diverse kengetallen en parameters wordt het exploitatierendement berekend. Via een exploitatiemodel (Netto Contante Waardemethode) wordt berekend of de verwachte opbrengsten voldoende zijn om de verwachte vastgoedexploitatielasten (met name onderhoud en beheer) te kunnen dekken gedurende een zekere exploitatieperiode. Omdat hier sprake is van panden met een 7

8 beperkte exploitatiemogelijkheid zal het rendement naar verwachting veelal negatief uitvallen. Er wordt dan gesproken over een onrendabele top. Om vast te kunnen stellen of de gevraagde financiering in een onrendabele top reëel is wordt aan de aanvrager een ondernemingsplan gevraagd. Dit ondernemingsplan wordt voor advies voorgelegd aan een extern bureau. In een bijlage van het aanvraagformulier wordt aangegeven wat tenminste in dit ondernemingsplan moet staan op grond waarvan de berekening onrenbale top kan plaatsvinden. Om voor een Sot en/of Lot in aanmerking te kunnen komen moet zicht zijn op een uitvoerbare restauratie met herbestemming van het onderhavige pand. Dit betekent dat moet worden voldaan aan criteria. Criteria Jaar van uitvoering (geplande start restauratie met herbestemming); Bestek- en begrotingsgereed; Vergunningsgereed (is een omgevingsvergunning aangevraagd dan wel verleend). Indien een omgevingsvergunning is aangevraagd wordt een benodigde Sot en/of Lot voor maximaal 6 maanden gereserveerd. Dit betekent niet dat hiermee een recht op verlening ontstaat. De reservering is bedoeld om ten tijde van vergunningverlening en uitvoerbaarheid van het werk de aanvrager niet onverhoopt voor budgetuitputting staat; Geschikt voor uitvoering als scholings- werkgelegenheidstraject. Dit betekent inzet van: o leerlingen in opleiding voor de (restauratie)bouw of aanpalende vakgilden; o herintreders in de bouw (social return). Dit betekent dat in het bestek- of werkomschrijving hierover voorwaarden worden opgenomen. Daarnaast kan de uitvoering van het werk alleen worden gegund aan een door Fundeon (kennisinstituut in de bouw) erkend leerbedrijf in o.a. de kwalificatie restauratie ligging in Cultuurhistorisch Kompas (is een beleidsvisie op behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische waarden in Drenthe). Prioritering Het beschikbare subsidiebudget is beperkt en maakt prioritering noodzakelijk. Dit geschiedt op basis van punten. Hoe meer de criteria leiden tot uitvoerbaarheid hoe meer punten worden behaald waardoor voor een Sot en/of Lot in aanmerking kan worden gekomen. Gedeputeerde staten vragen op grond van dit besluit advies aan door haar aangewezen deskundigen over de ingediende aanvragen om een Sot en/of Lot. Toetsingscriteria Specificatie Punten Jaar van uitvoering lopend begrotingsjaar provincie Bestek- en begrotingsgereed een concreet restauratie- en herbestemmingsplan ligt voor uitvoering klaar 8

9 Vergunningsgereed de benodigde vergunningen zijn aangevraagd de benodigde vergunningen zijn verleend 10 Scholing geschikt 1 tot 2 bpv-plaatsen (leerlingen): 3 maanden 6 tot 9 maanden 10 tot 12 maanden of meer 3 of meer bpv-plaatsen: 3- maanden 6 tot 9 maanden 10 tot 12 maanden Werkgelegenheid geschikt 1 tot 2 herintreders: 3 maanden 6 tot 9 maanden 10 tot 12 maanden of meer 3 of meer herintreders: 3- maanden 6 tot 9 maanden 10 tot 12 maanden Ligging in Cultuurhistorische Hoofdstructuur (zie Cultuurhistorisch Kompas) Categorie voorwaarden verbinden Categorie eisen stellen Categorie respecteren 3 1 Artikel 8 Tweede lid Het Restauratiefonds adviseert over alle aanvragen voor een laagrentende lening, door toetsing van de inkomens- en vermogenspositie van de aanvrager in relatie tot het aangevraagde bedrag. Alleen in uitzonderingsgevallen kal een negatief advies toch leiden tot een laagrentende lening. Artikel 9 Sub d De termijn is gelet op de aard van de instandhouding op 130 weken vastgesteld. Sub e en tweede lid In het Bestuursakkoord van maart 2012 tussen het rijk en de provincies is onder andere bepaald dat beide overheden zich inzetten om de kwaliteit van het restauratieproces en de -werkzaamheden te bevorderen. Het voortbestaan van onze monumenten wordt bedreigd door enerzijds uitvoering van de werkzaamheden door niet of onvoldoende ter zake deskundig en/of gekwalificeerd personeel. Anderzijds is er een tekort aan vaklieden die kunnen restaureren. Dit ontstaat doordat geen of weinig instroom in de restauratieopleidingen plaatsvindt of vanwege het feit dat 9

10 vakkrachten worden ontslagen als gevolg van de economische crisis waaraan o.a. de bouw is gerelateerd. Hierdoor verdwijnt het specifieke vakmanschap in o.a. de restauratietechniek.. Beide overheden hechten veel waarde aan behoud en continuïteit van restauratiekennis en vaardigheden. Op grond daarvan stellen gedeputeerde staten de voorwaarde aan het verkrijgen van een subsidie en/of laagrentende lening dat het werk wordt uitgevoerd: volgens de door beroepsgroep Vereniging Restauratie Noord zelf vastgestelde normen. Dit betekent niet dat het uitvoerende bedrijf verplicht is hiervan lid te zijn. Indien kan worden aangetoond dat het uitvoerende bedrijf hieraan voldoet wordt eveneens aan de verplichting in dit artikel voldaan; als scholing- en werkgelegenheidstraject op grond waarvan zowel leerlingen als herintreders kunnen deelnemen. De uitvoering van het werk geschiedt dan ook door erkende leerbedrijven met inachtneming van de volgende zin. Gedeputeerde staten vragen advies aan de door haar aangewezen deskundigen die hierin samenwerken met Fundeon (kennisinstituut in de bouw en infra die de erkenning als leerlingbpuwplaats afgeeft) of en in hoeverre werkzaamheden opleidende onderdelen bevatten. Artikel 11 In geval van een voorgenomen eigendomsoverdracht wordt 'afgerekend' met de eigenaar en/of zakelijk gerechtigde. De laagrentende lening is niet overdraagbaar op de koper van het provinciaal monument. Tegen de subsidieverlening door gedeputeerde staten staat bezwaar en beroep open overeenkomstig de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). 10

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE HOOFDSTUK 1, ALGEMEEN Artikel 1, Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. provinciaal monument:

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FINANCIERING HERBESTEMMING KARAKTERISTIEK BEZIT IN DRENTHE 2013-2016

AANVRAAGFORMULIER FINANCIERING HERBESTEMMING KARAKTERISTIEK BEZIT IN DRENTHE 2013-2016 AANVRAAGFORMULIER FINANCIERING HERBESTEMMING KARAKTERISTIEK BEZIT IN DRENTHE 2013-2016 LEES DIT EERST Onder herbestemming wordt verstaan: o vestiging van een andere dan de oorspronkelijke functie, of o

Nadere informatie

Subsidieregeling restauratie monumenten

Subsidieregeling restauratie monumenten Subsidieregeling restauratie monumenten (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2002 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Subsidieregeling

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE

AANVRAAGFORMULIER FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE AANVRAAGFORMULIER FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE LEES DIT EERST Met dit aanvraagformulier vraagt u een lening aan op grond van het Uitvoeringsbesluit Financiering instandhouding

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008.

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008. R AAD S B E S L U I T 2 00 8/45 74 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het desbetreffende voorstel van het college; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 124681 28 december 2015 Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Beleidsregel Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderverordening verstrekking subsidies gemeente Uden 2008 en

Nadere informatie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Artikel 1 - Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 1. Monument: a. Alle vóór tenminste vijftig

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006; Burgemeester en wethouders van Baarn Overwegende dat het wenselijk is aanvullende regels te geven voor de subsidieverlening ten behoeve van de organisatie van activiteiten op het gebied van gemeentelijke

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 Vastgesteld in de raad van 20 december 2005 Inwerkingtreding: 1 januari 2006 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Toepassing

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 juni 2017, nr 959603 / 959607, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord- Holland 2017. Gedeputeerde

Nadere informatie

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017 Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Reikwijdte verordening Artikel 3 Subsidieplafond

Nadere informatie

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015 Raadsbesluit Nr: 2014-79 De raad van de gemeente Drechterland Overwegende dat, het stimuleren van onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten van belang is voor het behoud van cultureel erfgoed

Nadere informatie

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF).

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF). GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 203 Nr. Beleidsregel financiering restauratie en energiemaatregelen voor monumenten uit het Utrechts Restauratiefonds (URF) (Besluit van burgemeester en wethouders d.d. 3 september

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Citeertitel: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Naam ingetrokken regeling: Nadere subsidieregels MONULISA

Nadere informatie

Subsidieregeling instandhouding erfgoed Zaanstad Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad

Subsidieregeling instandhouding erfgoed Zaanstad Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 121773 16 december 2015 Subsidieregeling instandhouding erfgoed Zaanstad 2016 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; Uitvoeringsregeling restauratiesubsidiesrijksmonumenten Noord-Holland 2015.

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; Uitvoeringsregeling restauratiesubsidiesrijksmonumenten Noord-Holland 2015. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 3453 23 juni 2015 Provincie Noord-Holland; Uitvoeringsregeling restauratiesubsidiesrijksmonumenten Noord-Holland 2015. Besluit van gedeputeerde

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 A lgemene bepalingen

Hoofdstuk 1 A lgemene bepalingen 10&7$ DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 13 oktober 2015 UZ 0%-Z Gelet op artikel 149 Gemeentewet BESLUIT

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieregeling Monumenten Leusden 2015

Beleidsregels subsidieregeling Monumenten Leusden 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 123195 18 december 2015 Beleidsregels subsidieregeling Monumenten Leusden 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. subsidiale

Nadere informatie

Subsidieverordening. gemeentelijke. monumenten. Boxtel 2003

Subsidieverordening. gemeentelijke. monumenten. Boxtel 2003 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Boxtel 2003 Inhoud Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Boxtel 2003. Paragraaf 1: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Algemene bepalingen Begripsbepalingen

Nadere informatie

Beleidsregel budget restauratie rijksmonumenten Groningen

Beleidsregel budget restauratie rijksmonumenten Groningen Beleidsregel budget restauratie rijksmonumenten Groningen 2017-2020 Artikel 1 Algemeen De Provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in de provincie

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2007

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2007 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2007 Vastgesteld in de vergadering van de raad op 5 juli 2007 Inwerkingtreding: 1 augustus 2007 De raad van de gemeente Culemborg, Gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel

Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. eigenaar: degene die het recht van eigendom

Nadere informatie

Rectificatie Gemeenteblad Katwijk Jaargang 2014, nummer 12071, Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk

Rectificatie Gemeenteblad Katwijk Jaargang 2014, nummer 12071, Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk GEMEENTEBLAD Nr. 53741 29 september Officiële uitgave van gemeente Katwijk. 2014 Rectificatie Gemeenteblad Katwijk Jaargang 2014, nummer 12071, Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk In het

Nadere informatie

Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten

Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Eijsden-Margraten Nr. 231785 27 december 2017 Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1

Nadere informatie

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 RB 2004/11-A MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: 1 monument: a zaak die van algemeen belang is

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe: gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Erfgoedverordening Boxtel 2010

Erfgoedverordening Boxtel 2010 Pagina 1 van 5 Erfgoedverordening Boxtel 2010 gezien het voorstel van het college van 18 mei 2010; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de artikelen 12 en 15 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2010, Nr. SO/2010/482366;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2010, Nr. SO/2010/482366; CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR75288_1 23 februari 2016 Erfgoedverordening Dordrecht De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Ronde Venen. Nr. 81624 24 december 2014 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Leeuwarder Restauratiefonds

Leeuwarder Restauratiefonds Financiële regeling voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in Leeuwarden Leeuwarder Restauratiefonds Leeuwarden heeft een van de mooiste historische binnensteden van Noord-Nederland.

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen:

Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen: Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 26 augustus 2014, nr. 435505-435560, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie ruimtelijke kwaliteit Hondsbossche en Pettemer Zeewering

Nadere informatie

gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 4 november 2003, nr. SO/03/7341;

gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 4 november 2003, nr. SO/03/7341; Raadsgriffie ONTWERP-BESLUIT II De RAAD van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 4 november 2003, nr. SO/03/7341; gelet op titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier restauratiesubsidie

Aanvraagformulier restauratiesubsidie Aanvraagformulier restauratiesubsidie op grond van de 'Subsidieverordening Restauraties Gemeentelijke Monumenten en Beeldbepalende Panden s-hertogenbosch 2010' Aan het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren;

overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren; Ontwerpbesluit nr. Provinciale Staten van Noord-Holland; overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren; voorts overwegende dat het uit een oogpunt

Nadere informatie

Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten

Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten 1 Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten Verordening nr. STZ/EC2011/359075 Datum in werking: nader in te vullen maand 2012 Hoofdstuk 1 Doelstelling en Begripsbepalingen Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Aanvraagformulier Rotterdams Restauratiefonds 2006

Aanvraagformulier Rotterdams Restauratiefonds 2006 Aanvraagformulier Rotterdams Restauratiefonds 2006 Afdeling Bouw- en Woningtoezicht Bureau Monumenten monumenten@rotterdam.nl Projectgegevens / monument Gegevens over het object waarvoor een aanvraag wordt

Nadere informatie

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 34253 21 maart 2016 Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciaal blad 2005 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 december 2005, nr. 2005/59635 tot bekendmaking van de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006. Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen

Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kampen. Nr. 80814 31 december 2014 Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen Het college van burgemeester en wethouders van Kampen; gelezen het

Nadere informatie

Nr. 2005/116 5 januari 2006 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2005/116 5 januari 2006 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2005/116 5 januari 2006 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Verordening Cultuurhistorie Gelderland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-2008 tot 1-12-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisa

Nadere informatie

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website:

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: Omgevingsvergunning Zaaknummer 1034185 1. Inleiding Op 1 oktober 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van het dak en gedeeltelijk vervangen van de kozijnen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 391587. Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 7.3. Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 391587. Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 7.3. Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 391587 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 7.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de "Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden Stede Broec 2009".

Onderwerp: Vaststelling van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden Stede Broec 2009. BIJLAGENUMMER 37 Overeenkomstig voorstel besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 11 juni 2009 AAN DE RAAD Stede Broec, 18 mei 2009 Onderwerp: Vaststelling van de "Subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 als volgt te wijzigen:

de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 als volgt te wijzigen: Nr. Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Noord-Holland, overwegende dat in de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 verzuimd is de bevoegdheid tot het vaststellen van subsidieplafonds aan gedeputeerde

Nadere informatie

Subsidieverordening Monumentenzorg 2002

Subsidieverordening Monumentenzorg 2002 Subsidieverordening Monumentenzorg 2002 1 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. monument: een beschermd gemeentelijk monument als bedoeld in de Monumentenverordening

Nadere informatie

Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het behoud van gemeentelijke

Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het behoud van gemeentelijke Deelverordening subsidie gemeentelijke monumenten Nunspeet Burgemeester en wethouders van Nunspeet; Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het behoud van gemeentelijke

Nadere informatie

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Noordwijk

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Noordwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Noordwijk Nr. 160171 15 september 2017 Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Noordwijk 2017 De raad van de gemeente Noordwijk, gelezen het

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-2-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen Erfgoedverordening gemeente Geldermalsen 2013 De raad van de gemeente Geldermalsen, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012, nummer 9, gelet op artikel

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012 dubo 1 Subsidieregeling duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Reimerswaal 2012 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Subsidieverordening Helders Restauratiefonds 2007

Subsidieverordening Helders Restauratiefonds 2007 Subsidieverordening Helders Restauratiefonds 2007 VVH/RWO, versie 8 december 2006 Helders Restauratiefonds (HRF) 2007 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Doelstelling 3 Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument

Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument op basis van de WeVIM Weerter Verordening Instandhouding Monumenten mei 2008 De regeling in het kort Algemeen Monumenten

Nadere informatie

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân:

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân: Subsidieregeling van 13 december 2016, nr. 1372808, betreffende de subsidiëring van projecten inzake de realisatie van sociale huurwoningen in de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gelet op de Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord- Nederland, het Operationeel programma Noord-Nederland 2007-2013 en de Algemene

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 95276 14 juli 2016 Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; Gelet op

Nadere informatie

Beschermd monument of beeldbepalend pand?

Beschermd monument of beeldbepalend pand? 6 e Cultuur n e e t historisch Apeldoorn e m g Beschermd monument of beeldbepalend pand? Van aanwijzing tot restauratie Bent u (toekomstig) bezitter van een monument, beeldbepalend pand of maakt uw pand

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland 10 februari 2014 BIVO/2014/30040 *Z0107302622* R E G E L I N G S U B S I D I E D U U R Z A A M W O N E N I N K E N N E M E R L A N D Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

gemeente e 7lv) Heemskerk Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012

gemeente e 7lv) Heemskerk Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012 gemeente e 7lv) Heemskerk Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012 mei 2012 > > ^ ^ ^ SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTELIJKE MONUMENTEN Inhoudsopgave Subsidieverordening gemeentelijke monumenten

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 27 maart 1997, houdende nieuwe regels met betrekking tot het verstrekken van subsidie ten behoeve van het herstel van beschermde monumenten (Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging EO

PROVINCIAAL BLAD. Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging EO PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 4174 19 juli 2016 Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging 818507EO Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 4 juli

Nadere informatie

Instelling Fonds en vaststelling Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel

Instelling Fonds en vaststelling Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel Raadsvoorstel Agendanummer: 8 Datum raadsvergadering: 2 oktober 2014 Onderwerp: Instelling Fonds en vaststelling Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel Gevraagde

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk monument aangewezen: 1. zaak,

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel;

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; Burgemeester en Wethouders van Dongeradeel; gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; besluiten: vast te stellen de volgende Nadere

Nadere informatie

Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe

Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor 1940 Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe De provincie

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden Stede Broec 2011

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden Stede Broec 2011 CVDR Officiële uitgave van Stede Broec. Nr. CVDR95635_2 4 oktober 2016 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden Stede Broec 2011 De raad der gemeente Stede

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012

NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012 NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM, Overwegende dat het college met gebruikmaking van de anticipatiebevoegdheid als

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTE LOPIK Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik 2010 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2010; gelet op artikel 149

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

Overwegende dat het gewenst is om een regeling op te stellen om subsidies te kunnen verstrekken voor bodemsaneringsprojecten in Noord-Holland 2015;

Overwegende dat het gewenst is om een regeling op te stellen om subsidies te kunnen verstrekken voor bodemsaneringsprojecten in Noord-Holland 2015; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 21 april 2015, nr. 578971/579004, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling bodemsanering Noord-Holland 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Doel Gedeputeerde staten kunnen, met inachtneming van deze regeling, een incidentele prestatiesubsidie

Nadere informatie

Erfgoedverordening Tynaarlo 2010

Erfgoedverordening Tynaarlo 2010 Raadsbesluit nr.7 Betreft: Erfgoedverordening Tynaarlo 2010 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het collegeadvies Erfgoedverordening Tynaarlo 2010 van 14 september 2010; overwegende dat hiermee de

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 31-5-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam

Nadere informatie

TOELICHTING aanvraagformulier Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten ONDERZOEK NAAR HERBESTEMMING VAN GEBOUWDE MONUMENTEN

TOELICHTING aanvraagformulier Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten ONDERZOEK NAAR HERBESTEMMING VAN GEBOUWDE MONUMENTEN TOELICHTING aanvraagformulier Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten ONDERZOEK NAAR HERBESTEMMING VAN GEBOUWDE MONUMENTEN ALGEMEEN Bijbehorend formulier is uitsluitend bedoeld voor het aanvragen

Nadere informatie

Verzenddatum 2 7 NOV Paraaf ProyinqBSecretaris

Verzenddatum 2 7 NOV Paraaf ProyinqBSecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2012-357088898 (DOS-2012-0010887) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Besluit tot vaststelling van de Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; op het voorstel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie