ALTIScope. Cyclische patronen in de aandelenmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALTIScope. Cyclische patronen in de aandelenmarkt"

Transcriptie

1 Kwartaalbericht Altis Investment Management Jaargang 2 nr.2 / oktober 2014 ALTIScope Cyclische patronen in de aandelenmarkt Aandelenmarkten hebben de laatste tien jaar verschillende cycli doorlopen. Dat geldt vooral voor de Europese aandelenmarkt en daarom staan Europese aandelen centraal in deze ALTIScope. Naast de cyclische patronen zelf en de rendementsbepalende factoren, kijken we ook naar de gemiddelde performance van actieve managers door de cycli heen. In de meest recente periode, sinds begin dit jaar, zijn de waarderingen op de aandelenmarkt vooral beïnvloed door asset allocators die defensieve, hoogrenderende aandelen zien als een aantrekkelijk alternatief voor obligaties. Cyclische marktbewegingen In deze editie van ALTIScope kijken we naar de langere termijn en de cyclische bewegingen van de markt in de afgelopen tien jaar. Daarbij nemen we Europese aandelen onder de loep, gaan we in op de belangrijkste rendementsfactoren binnen iedere cyclus en staan we stil bij de resultaten die actieve managers door de verschillende cycli heen hebben behaald. Ook leggen we uit waarom de meest recente cyclus zoveel uitdagingen heeft opgeleverd voor de meeste actieve managers. Tot slot helpt een analyse van de marktcyclus om een beter inzicht te krijgen in de omstandigheden waaronder actieve managers goed presteren. Figuur 1 toont de marktcycli van de afgelopen tien jaar die wij in kaart hebben gebracht. De periode sinds begin 2014 hebben we gekenmerkt als de zoektocht naar rendement. De lage obligatierentes en de zoektocht naar hoger renderende alternatieven zijn tendensen die al langer aan de gang zijn, maar de jacht op rendement is dit jaar tot nu toe de dominerende factor. Dit markeert een duidelijk omslagpunt ten opzichte van de vorige cyclus. Over Altis Altis Investment Management is een specialist op het gebied van selectie en monitoring van vermogensbeheerders. Wij construeren beleggingsportefeuilles die een breed scala aan beleggingscategorieën afdekken en samengesteld worden uit een efficiënte combinatie van zowel actieve beleggingsspecialisten als passieve beleggingsinstrumenten. De managerselectie is gebaseerd op voortdurende kwalitatieve en kwantitatieve analyse, ondersteund door een uniek monitoring systeem dat alle onderliggende posities analyseert van de meeste relevante vermogensbeheerders. Het selectieproces resulteert in een lijst van aanbevolen beheerders in vrijwel alle beleggingscategorieën en marktsegmenten. Figuur 1: Cumulatieve performance (in EUR) Marktcycli in de afgelopen 10 jaar Infrastructuurcyclus Kredietcrises Herstel Eurocrises Kwantitatieve 1. Infrastructuurcyclus Te hoge Authoriteiten Eurocrises, versoepeling naar rendement rende- 2. Kredietcrises 3. Herstel 4. Eurocrises 5. Kwantitatieve 6. Zoektocht versoepeling naar Aangevoerd Aangevoerd door door schuldenlast infrastructuurcyclus in opkomende van banken last van vertrouwen banken het vertrouwen Griekenland beginnen Stabiliteits- in teits-mechanisme Rente Rente op staats- op markten leidt tot crisis Griekenland stelt de markten leningen daalt Te hoge herstellen schulden-het Authoriteiten beginnen herstellen in Eurocrises, Europees Europees Stabili- ment de infrastructuurcyclus in opkomende leidt tot crisis Cyclische Out-performance van Out-perfor- stelt de markten door plannen voor QE mechanisme gerust leningen door daalt plannen marktenoutperformance van Outperformance cyclische Outperformance Cyclische Outperformance waardeaandelen en van grondstoffen defensieve van defensieve (materialen, (materialen, defensieve industrie) mance gerustvan Gemengde groep voor QEs presteren het best defensieve van cyclische industrie) Gemengde groep Outperformance van high-yield waardeaandelen presteren van high-yield aandelen en grondstoffen het best aandelen MSCI Europe TR Net MSCI Europe Small Cap TR Net Bron: Bloomberg, MSCI INVESTMENT MANAGEMENT

2 Resultaten van actieve managers door de cycli heen Uit een brede kring van meer dan 1000 Europese aandelenmanagers hebben wij een selecte, maar diverse groep van 50 actieve fundamentele managers gekozen die wij nauwgezetter volgen. Onze selectie is een mix van managers met waarde- en groeigerichte, en zowel offensieve als defensieve stijlen. Al deze managers beheren actieve portefeuilles met een tracking error van 3% tot 6%. We gebruiken deze groep als benchmark voor de managers van onze eigen shortlist. De groep van 50 bestaat uit managers met stabiele teams en goede track records. Van deze 50 managers hebben er 34 een track record van meer dan 10 jaar. Binnen onze selectie van 34 managers zijn de betere ( bovengemiddelde ) managers vanzelfsprekend relatief sterker vertegenwoordigd. Ook is er een zekere mate van survivorship bias. Voor deze analyse is dat echter geen onoverkomelijk obstakel. Wij willen immers alleen weten in welke perioden actieve managers het relatief goed hebben gedaan en in welke perioden zij het moeilijk hebben gehad. De vraag in hoeverre actieve managers het beter of slechter hebben gedaan valt buiten het kader van dit artikel. We zijn hier vooral geïnteresseerd in de richting van de performance van actieve managers tijdens bepaalde marktcycli. Figuur 2 toont de gemiddelde performance van onze representatieve selectie van 34 managers in iedere cyclus die wij voor de afgelopen tien jaar hebben gedefinieerd. De onderlinge verschillen tussen de sterkste out- en underperformers zijn niet bijzonder groot en de relatieve rendementen van de 34 managers zijn vrij regelmatig verdeeld. Gemiddeld deden de managers het beter dan de markt. Opvallend is dat zij op de bredere markt vooruitliepen tijdens alle stijgende markten en ook in de dalende markt van Tijdens de dieptepunten van de kredietcrises was hun performance slechts marginaal negatief. De zwakste periode was in feite de periode sinds het begin van dit jaar (2014). Dit is de enige fase waarin sprake was van een sterke underperformance. Figuur 2: Gemiddelde netto relatieve performance van 34 Europese aandelenmanagers versus de MSCI Europe TR Net Index voor elk van de eerder gedefinieerde cycli Cyclus Periode Markt Gemiddelde performance van actieve managers 1. Infrastructuurcyclus aug 04 mei 07 Stijgend Sterke outperformance* 2. Kredietcrises jun 07 mrt 09 Dalend Marginale underperformance** 3. Herstel (na de kredietcrises) apr 09 apr 11 Stijgend Outperformance 4. Eurocrises Mei 11 mei 12 Dalend Sterke outperformance 5. Kwantitatieve versoepeling jun 12 dec 13 Stijgend Outperformance 6. Zoektocht naar rendement jan 14 jul 14 Per saldo vlak Sterke underperformance 10-jarige cyclus als geheel aug 04 jul 14 Per saldo stijgend Outperformance * Sterk betekent een relatief rendement van meer dan 1% op jaarbasis ** Marginaal betekent een relatief rendement van minder dan 0,2% op jaarbasis Figuur 3: Performancebepalende factoren voor een selectie van Europese managers Cyclus Periode Performance 1. Infrastructuurcyclus aug 04 mei 07 Sterke outperformance + Nadruk op waardeaandelen en small caps 2. Kredietcrises jun 07 mrt 09 Marginale underperformance - Negatieve timing (te vroeg belegd in dalende aandelen) 3. Herstel apr 09 apr 11 Outperformance in cyclische, zoals duurzame consumentengoederen, industrie en IT 4. Eurocrises Mei 11 mei 12 Outperformance + Overwogen in kwaliteitsnamen (hogere, stabiele winstcijfers) 5. Kwantitatieve versoepeling jun 12 dec 13 Outperformance + Overwogen in cyclische + Overwogen in small caps - Nadruk op groei had negatief effect 6. Zoektocht naar rendement Bron: Datastream, MSCI, Altis jan 14 jul 14 Sterke underperformance. - Onderwogen in met hoog dividendrendement, zoals nutsbedrijven en energie - Overwogen in koersmomentum 2

3 Figuur 4: Rendementsbijdragen per factor voor het MSCI Europe universum in de verschillende marktcycli. Percentage rendement per factor en relevante periode Cycle Periode Lage vs hoge beta Lage vs hoge koers/ winst verhouding Laag vs hoog div. rendement Large vs Mid Caps Nutsbedrijven vs Markt 1. Infrastructuurcyclus aug 04 mei 07-19% 15% -27% -26% 43% 2. Kredietcrises jun 07 mrt 09 23% -12% 7% 11% 6% 3. Herstel apr 09 apr 11-57% -15% 38% -21% -41% 4. Eurocrises Mei 11 mei 12 40% -12% 22% 2% -11% 5. Kwantitatieve versoepeling jun 12 dec 13-25% 9% -3% -15% -20% 6. Zoektocht naar rendement jan 14 jul 14 2% 1% -12% 0% 15% Bron: Datastream, MSCI, Altis De resultaten van actieve managers ontleed Wij analyseerden de resultaten van een hypothetische, gelijk gewogen portefeuille met de 34 door ons geselecteerde managers. Figuur 3 toont de belangrijkste aandrijvers van de performance in iedere cyclus. Actieve managers hebben zich relatief goed aangepast aan de veranderende omstandigheden in de afgelopen tien jaar. De markten zijn uitermate volatiel geweest en hun performance in de diverse perioden werd bepaald door heel verschillende factoren. Wat opvalt, is de sterke underperformance in de laatste cyclus. Hierna gaan we in op de factoren die de markt aandrijven om beter te begrijpen onder welke marktomstandigheden actieve managers relatief betere resultaten behalen. Rendementsbepalende factoren per cyclus Wij voerden attributieanalyse uit voor de resultaten van de multi-manager portefeuille in iedere door ons omschreven marktcyclus. De bijdragen aan het behaalde resultaat van de belangrijkste factoren zijn samengevat in de tabel van figuur 4. Wat kunnen we hieruit opmaken? Uit de afwisselende perioden van risicobereidheid en risicoaversie die samenvielen met de elkaar in rap tempo opeenvolgende marktcycli in de afgelopen tien jaar, kunnen we afleiden dat bèta een sterke invloed heeft op de behaalde performance. Aandelen met een hoge bèta zijn aandelen waarvan de koersbeweging sterk gecorreleerd is aan de markt. In een stijgende markt doen aandelen met een hoge bèta het dus duidelijk beter. Ook het omgekeerde is het geval: in een dalende markt presteren aandelen met een lage bèta beter, omdat hun koers relatief minder sterk daalt. Stijlfactoren verklaren eveneens een groot deel van de resultaten. Waarde is doorgaans positief gecorreleerd aan aandelen met een hoge bèta. Deze koppeling hield echter geen stand tijdens de perioden van herstel in 2009 en De nutssector heeft een positieve correlatie met de rendementen van aandelen met een lage bèta. Aandelen van nutsbedrijven hebben een relatief zwak rendement geleverd, vooral tijdens crisisperioden in Europa, onder meer na politieke hervormingen zoals de sluiting van kernenergiecentrales in Duitsland. Is het deze keer anders? De periode sinds het begin van dit jaar is om een aantal redenen anders dan eerdere cycli: Meestal kunnen we een cyclus verklaren met behulp van een aantal typische factoren, zoals de hierboven besproken bèta of de waardefactor. De aandelenrendementen van dit jaar tot nu toe kunnen echter niet worden toegeschreven aan deze factoren. In vergelijking met voorgaande jaren is er nu sprake van een duidelijke trend waarbij aandelen met een hoog dividendrendement sterk vooruitlopen op laagrenderende aandelen. Deze hoog dividend aandelen kenden voorheen uiteraard ook al een goede koersontwikkeling, maar dit viel meestal samen met een sterke waardecyclus over de gehele linie. Sinds begin dit jaar lijkt dividendrendement de enige sterke aandrijver te zijn, terwijl andere waardefactoren nagenoeg geen rol hebben gespeeld. De aandelen van nutsbedrijven herstelden zich na een lange periode van underperformance. De cyclus die zich sinds begin 2014 heeft ontwikkeld is de meest uitdagende periode gebleken. Een meerderheid van 60% van de door ons geselecteerde 34 managers bleven achter bij de bredere markt. Ook de gemiddelde performance van deze groep managers was sterk negatief (gemiddeld -1,5%). Wij zien weinig groepskenmerken bij de winnaars en verliezers. In beide groepen vinden we zowel defensieve als offensieve managers, fundamentele en actieve managers, en managers met groei- en waardegerichte stijlen. De enige groep outperformers die zich duidelijk aftekent binnen het brede Europese universum bestaat uit managers die zich richten op een lage volatiliteit en een hoog dividendrendement. De factoren die we eerder hebben genoemd als aandrijvers van outperformance zijn goed vertegenwoordigd in de portefeuilles van deze managers in de vorm van defensieve, 3

4 Figuur 5: Vergelijking van aandelen in de nutssector met alternatieve beleggingscategorieën vanuit de invalshoeken van een aandelenbelegger en een asset allocator. Type belegger Aandelen van Europese nutsbedrijven Alternatieve beleggingskeuze Uitkomsten Aandelenbelegger Asset Allocator Aandelen van Europese nutsbedrijven Koers/winst 15 Groei winst per aandeel <3% Koers/winstgroei 5 European Utility Sector Equities Dividendrendement 4,7% Bèta 0.8 Bron: MSCI, Barclays en Datastream. Gegevens per augustus 2014 Rest van de Europese aandelenmarkt Koers/winst 15 Groei winst per aandeel 10% Koers/winstgroei 5 Rest van de Europese aandelenmarkt Dividendrendement 3,4% Bèta 1 Europese bedrijfsobligaties Obligatierente 1,2% Rest van de aandelenmarkt biedt meer stijgingspotentieel bij vergelijkbare waardering. Een belegger die optimistisch is over de vooruitzichten voor aandelenmarkten; onderweging in nutsbedrijven Een asset allocator die op zoek is naar rendement zal nutsbedrijven aantrekkelijker vinden, vanwege de hogere rendementen en lagere bèta dan de rest van de aandelenmarkt. Aandelen van nutsbedrijven bieden betere rendementen dan bedrijfsobligaties hoogrenderende aandelen, zoals die van nutsbedrijven. Als we de complete Europese peergroep bekijken, dan is 75% van de managers sinds begin 2014 achtergebleven bij de MSCI Europe Index (zonder aftrek van kosten). 1 Dit staat in scherp contrast met het succes van actieve managers op de lange termijn. Gemeten over de afgelopen tien jaar was er sprake van een outperformance bij meer dan 50% van de Europese managers (zonder aftrek van kosten). De belangen van asset allocators lijken in de meest recente periode bepalend te zijn geweest voor de waarderingsniveaus van aandelen. In hun zoektocht naar rendement, aangemoedigd door de extreem lage rentestand in heel Europa, zien veel van deze beleggers defensieve, hoogrenderende aandelen, onder meer in de nutssector, als een interessant alternatief voor obligaties. In de onderstaande tabel zetten we de invalshoek van een aandelenbelegger tegenover die van een asset allocator. Deze twee typen beleggers hebben compleet verschillende invalshoeken: Een aandelenbelegger zou zeggen: de waarderingen van nutsbedrijven zijn vergelijkbaar met de rest van de markt (beiden hebben een koers-winstverhouding van 15). Nutsbedrijven bieden echter veel minder groeivooruitzichten dan de rest van de markt (de verwachte groei van de winst per aandeel is 3% voor nutsbedrijven en 10% voor de rest van de markt). De verhouding tussen koers en winstgroei is dus lager voor de rest van de markt dan voor nutsbedrijven. Voor de meeste aandelenbeleggers zijn nutsbedrijven daarom niet aantrekkelijk. Het overgrote merendeel van de actieve managers is dan ook onderwogen in deze sector. 1 Een asset allocator heeft een ander uitgangspunt. Deze belegger zou het rendement op bedrijfsobligaties vergelijken met het dividendrendement van aandelen in de nutssector en de rest van de markt. De aandelen van nutsbedrijven bieden een hoger dividendrendement dan beide alternatieven. Bovendien zijn de aandelen van nutsbedrijven minder gevoelig voor de bewegingen van de aandelenmarkt. Vooruitzichten Zal de cyclus waarin hoogrenderende defensieve aandelen voorop lopen aanhouden? Als de rente nog langer laag blijft, zullen aandelen met een hoog dividendrendement ongetwijfeld een aantrekkelijke beleggingscategorie blijven voor asset allocators, zo lang de ongewone situatie waarin dividendrendementen hoger zijn dan obligatierendementen blijft bestaan. Defensieve aandelen met een hoog dividendrendement zijn al jarenlang een populaire keuze onder asset allocators. Dit fenomeen is dus niet nieuw. De vraag naar andere klassieke, defensieve en hoogrenderende, zoals basisconsumentengoederen en gezondheidszorg, is sinds de kredietcrises zelfs zo sterk toegenomen dat de dividendrendementen daar al sinds jaren lager zijn dan het gemiddelde op de aandelenmarkt. Aandelen van nutsbedrijven lijken eigenlijk dus een tweede keus te zijn voor asset allocators. Winstgroei bepaalt naar onze mening uiteindelijk het rendement van aandelen op de lange termijn. Uit verscheidene studies en observaties blijkt dat de waarderingsverschillen tussen aandelen in het algemeen en tussen beleggingsstijlen momenteel vanuit historisch oogpunt klein zijn. In dit stadium zijn er volgens ons geen duidelijke argumenten voor een bepaalde stijl of richting in een volgende cyclus. Na de ongedifferentieerde koersbewegingen en de kleine waarde 4

5 ringsverschillen in de periode sinds begin dit jaar, is dit een goed klimaat voor stockpickers die oog hebben voor ondernemingen waarvan de winstverwachtingen op de lange termijn onder- of overschat zijn. In ons eigen Europese multi-manager fonds houden we daarom vast aan een qua stijl evenwichtig verdeelde portefeuille. Elk van de managers daarbinnen kan worden omschreven als een doelbewuste stockpicker. Conclusie In deze ALTIScope hebben we de cyclische patronen van de Europese aandelenmarkt in de laatste tien jaar onder de loep genomen. Onze belangrijkste conclusies zijn: Het aantal cycli en de sterk contrasterende ontwikkeling van aandelen met een lage en een hoge bèta zijn een afspiegeling van de afwisselende perioden van risicobereidheid en risicoaversie in het afgelopen decennium. De managers van Europese aandelenportefeuilles hebben relatief goede resultaten behaald en hebben goed ingespeeld op de veranderende dynamiek. Dit jaar verschilt van eerdere cycli. De meeste actieve managers hebben minder goed gepresteerd dan de bredere markt omdat de sterkst renderende aandelen ondervertegenwoordigd waren in hun portefeuilles. Aandelen met een hoog dividendrendement en aandelen van nutsbedrijven waren de belangrijkste aandrijvers in deze periode. Zolang de rente laag blijft, zullen asset allocators de aandelenkoersen blijven beïnvloeden. De waarderingsverschillen binnen de Europese aandelenmarkten zijn kleiner geworden. Dit biedt goede kansen voor stockpickers die oog hebben voor over- en onderschatte winstverwachtingen. Disclaimer De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Investment Management Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group dan wel de ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. 5

ALTIScope. De zoektocht naar rendement ontleed

ALTIScope. De zoektocht naar rendement ontleed Kwartaalbericht Altis Investment Management Jaargang 2 nr.1 / juni 2014 ALTIScope De zoektocht naar rendement ontleed In de jacht op rendement mogen High Yield obligaties zich verheugen op de belangstelling

Nadere informatie

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap BELEGGINGSVISIE Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap Rentes (10 jaars yield) Verenigde Staten 2,10% Eurozone

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen

Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen De meeste institutionele beleggers volgen een top-downbenadering 1 voor hun assetallocatie, waarbij ze kiezen tussen obligaties,

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Factorbeleggen Een heldere koers

Factorbeleggen Een heldere koers Factorbeleggen Een heldere koers Verder gaan is het potentieel optimaal benutten. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het risico-rendementsprofiel van aandelen samenhangt met duidelijk aanwijsbare

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards INVESTMENT OPPORTUNITY Mei 2014 For professional investors ROBECO GLOBAL PREMIUM EQUITIES FUND 3 cirkels + 1 strategie = 9 awards Ondergewaardeerde aandelen blijken steeds te outperformen Bedrijven hebben

Nadere informatie

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014 Vooruitblik 214 Regionale aandelenmarkten Januari 214 Ondanks enkele donkere wolken op de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de regio op de lange termijn goed, dankzij de groeiende middenklasse

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 vba journaal 3nummer 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 7 Ronde Tafel bijeenkomst: duurzaam vastgoed in opkomst 21

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Actief beleggen en indexbeleggen

Actief beleggen en indexbeleggen Actief beleggen en indexbeleggen DUFAS, mei 2010 1 Copyright DUFAS 2010 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie dient de informatie accuraat te zijn en dient

Nadere informatie

CHEQ. Kwantitatieve strategieën

CHEQ. Kwantitatieve strategieën CHEQ tijdschrift Kwantitatieve strategieën Kwartaaluitgave 29 December 2008 voor professionele beleggers Alfa en duurzaamheid Robeco Responsible Private Equity II Laagrisico aandelen: saai is beter Meer

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012

Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012 Augustus 2012 Voor professionele beleggers Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012 Door Pim van Vliet, PhD, Senior Portfolio Manager, Robeco Conservative Equities Robeco onderzoekt sinds 2005

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie