Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat"

Transcriptie

1 Trends in werkkapitaal Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat Nederlandse trend steekt ongunstig af tegen die in de ons omringende landen In de tweede helft van 2011 is het aandeel debiteuren dat op tijd de rekeningen betaalde in Nederland flink gedaald, terwijl dit in andere Europese landen niet of nauwelijks het geval was. Het perspectief is bovendien ongunstig. ING verwacht voor 2012 een economische krimp van 1%, wat normaliter tot gevolg heeft dat nog meer debiteuren niet op tijd betalen. De onderliggende trend in de gemiddelde betalingstermijn is echter wel gunstig. Ook in het laatste kwartaal van 2011 is de gemiddelde betalingstermijn verder teruggelopen. Ondanks de dubbele dip in de economie manifesteert deze gunstige ontwikkeling zich al zeven jaar achtereen. Er is in deze periode flink geïnvesteerd in aanscherping van het credit management en dit blijkt te werken. Figuur 1 Geen verband tussen lengte betalingstermijn en BBP-groei: debiteurentermijn blijft dalen ondanks moeizame economische ontwikkeling Dalende trend betalingstermijn crisisbestendig Het is opmerkelijk dat de gemiddelde betalingstermijn van debiteuren gedurende geheel 2011 een dalende ontwikkeling liet zien. 1 De economie kromp in het tweede halfjaar, maar de gemiddelde debiteur betaalde toch weer iets sneller. Er is dus blijkbaar geen verband tussen een lagere of negatieve economische groei en een oplopende debiteurentermijn (figuur 1). Zo werd een factuur in het laatste kwartaal van vorig jaar gemiddeld na 44,8 dagen betaald, wat sneller is dan voor de recessie. Vooral de solide betalingsmoraal in Nederland en het steeds efficiëntere credit management hebben dit mogelijk gemaakt '00 '01 '02 Bron: Graydon/CBS '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 _ Betalingstermijn debiteuren in dagen (linker as) _ Ontwikkeling BBP in % per kwartaal j.o.j. (rechter as) '10 ' Zie ook Alert Trends in Werkkapitaal: Verschil tussen goede en slechte betalers loopt op van augustus 2011.

2 Lengte betalingstermijn bepaalt mede de omvang van het werkkapitaal Ook al is de dalende betalingstermijn een positieve trend, het gaat vooral om de verhouding tussen de tendens in debiteuren- versus crediteurentermijn. Deze verschilt per ondernemer. Ondernemingen actief in business to business hebben zowel een debiteuren- als crediteurenportefeuille. De omvang van deze portefeuilles is niet alleen afhankelijk van de betalingstermijnen die u zelf hanteert als u uw crediteuren betaalt, maar ook van de betalingstermijnen die uw debiteuren hanteren als zij u betalen. Met andere woorden: geldt de ontwikkeling van een kortere betalingstermijn over de jaren heen, voor u als betaler èn ontvanger? Is dat het geval, dan wordt de gemiddelde omvang van de debiteuren- en crediteuren portefeuille relatief Box 1 Wat kan de ondernemer met kennis over de ontwikkeling in betalingstermijnen? Uiteraard is de kredietwaardigheid van elke debiteur verschillend en moet deze op bedrijfsniveau gemonitord worden. Ook inzicht in de ontwikkelingen van betalingstermijnen per sector of afzetland bieden de ondernemer echter houvast voor zijn werkkapitaalbeheer. Vooral debiteuren in landen met een minder solide betalingsmoraal dan in Nederland, die het ook in economisch opzicht nog eens zwaar hebben, lopen hoge risico s dat ze niet aan hun betalingstermijnen kunnen voldoen. Echter ook in de vertrouwde landen nemen betalingsrisico s toe, zeker nu de zogenoemde dubbele dip in de Europese economie een feit is. Het terugdringen van de betalingstermijnen is mooi, omdat uw debiteuren eerder betalen, maar als u zelf ook crediteur bent, zult u ook eerder moeten betalen. Zorg daarom voor balans tussen uw uitgaande en binnenkomende factuurbetalingen. Een discrepantie in betaaltermijnen tussen crediteuren eerder en debiteuren gelijk of later kan leiden tot extra liquiditeitsbeslag. gezien kleiner. Anders wordt het echter als deze bewegingen tegengesteld aan elkaar zijn. Stel dat uw crediteuren sterk hebben gestuurd op de betalingstermijnen (u betaalt netjes op tijd), maar u heeft dit niet gedaan richting uw debiteuren, dan kan dit een negatieve impact hebben op uw werkkapitaal. Het is belangrijk dat u zich als ondernemer continu realiseert dat het werkkapitaal dat vast zit in uw debiteuren niet kan worden aangewend in het bedrijfsproces en geen rendement oplevert. Het zelf blijven sturen op de betalingstermijnen van uw debiteuren blijft essentieel. 2 Sectoren in Nederland Betalingstermijnen verschillen per sector In de zakelijke dienstverlening is de gemiddelde betalingstermijn van de onderscheiden sectoren met 41 dagen het laagst (figuur 2). Sinds eind 2003, toen de betalingstermijn piekte, is de termijn in deze sector bovendien het sterkst gedaald (met 21%). In de transportsector is de betalingstermijn gedaald van 54 naar 47 dagen en in de industrie van 51 naar ruim 46. Uiteraard zijn binnen de sectoren de verschillen groot en zal onder invloed van de recessie het verschil tussen goede en slechte betalers nog groter worden. Landen Wat betreft de totale betalingstermijn in dagen (de som van contracttermijn en de vertraging) presteert de Nederlandse debiteur in de Europese top (figuur 3). Met gemiddeld 25 contractdagen en 18 dagen vertraging (samen 43 dagen) moet ons land alleen (37 dagen) voor laten gaan. In Italië en ligt de betalingstermijn rond de honderd dagen. Te late betalers creëren een rentevoordeel voor zichzelf. Achttien dagen te laat betalen komt voor alle Nederlandse crediteuren tezamen uit op een renteverlies van circa 1,5 mrd in Debiteurenbeheer is belangrijk, maar crediteurenbeheer ook. U heeft debiteuren, maar uw leverancier ook. Waaronder u. 2 Zie Trends in Werkkapitaal: Professioneel Debiteurenbeheer loont van augustus Hierbij is uitgegaan van de toegevoegde waarde van het bedrijfsleven volgens het CBS in 2011 en een rente van 6%. Trends in werkkapitaal Mei

3 Figuur 2 Betalingstermijn industrie, transport en zakelijke dienstverlening, * '01 '02 '03 '04 Totaal alle sectoren Industrie Transport _ Zakelijke dienstverlening '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 Negatieve ontwikkeling betalingsdiscipline in Nederland Uit figuur 4 blijkt dat er per land duidelijke verschillen zijn in het betalingsgedrag van debiteuren. In en Nederland betaalt Totaal alle iets sectoren meer dan de helft van de ondernemers binnen de afgesproken termijn. In en het Verenigd Koninkrijk Zakelijke is dit aandeel dienstverlening met 33% resp. 25% een stuk lager, maar is het aandeel dat één tot dertig dagen te laat betaalt erg hoog Industrie (ruim 60%). Er zijn meer Spaanse dan Franse en Britse ondernemers, Transport die op tijd betalen. Maar als Spaanse ondernemers te laat betalen, dan is het ook verhoudingsgewijs vaker meer dan 30 dagen te laat. Nederlandse ondernemers mogen dan in vergelijking met die uit andere Europese landen snelle betalers zijn, de ontwikkeling is onder invloed van de economische krimp in het tweede halfjaar van 2011 negatiever dan in andere landen. In deze periode is het percentage debiteuren dat binnen de afgesproken termijn betaalt namelijk fors gedaald. Het aandeel zakte van 53,4% in het tweede naar 46,7% in het vierde kwartaal (figuur 5). * 4-kw. voortschrijdend gemiddelde Bron: Graydon, bewerking ING Economisch Bureau; Figuur 3 Gemiddelde contractuele betalingstermijn en vertraging in dagen per land, 2011 Nederland VK België Italië Gemiddelde contractuele betalingstermijn Gemiddelde vertraging Bron: Intrum Justitia, European Payment Index Trends in werkkapitaal Mei

4 Figuur 4 Aandeel debiteuren dat op tijd, 1 tot 30 dagen te laat en minstens 30 dagen te laat betaalt, per land, 2011 Nederland Italië België VK 0% 20% 40% 60% 80% 100% Op tijd 1 tot 30 dagen te laat 30 of meer dagen te laat Bron: Dun & Bradstreet, bewerking ING Economisch Bureau Van de in deze figuur opgenomen landen noteerde alleen ook een daling van het percentage debiteuren dat op tijd betaalt, 4 maar deze was veel bescheidener. In Nederland groeit het aandeel debiteuren dat één tot dertig dagen te laat betaalt Parallel met de dalende ontwikkeling van het aandeel debiteuren dat binnen de afgesproken termijn betaalt, is er in 2011 sprake van een toenemend aandeel van debiteuren dat één tot dertig dagen te laat betaalt. In Nederland groeide dit aandeel sneller dan in alle andere landen. maar daalt het aandeel dat minstens dertig dagen te laat betaalt Het is echter niet zo dat de betalingsmoraal in ons land ineens verslechterd is. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het aandeel debiteuren dat minstens dertig dagen te laat de factuur betaalt in Nederland al drie jaar lang aan het dalen is en in ons land met 3,5% verreweg het laagst is van de vergeleken landen (figuur 6). 4 Voor was het cijfer voor het vierde kwartaal nog niet bekend, maar was vorig jaar ook sprake van een dalende tendens. In, Italië en liep het aandeel ondernemers dat minstens dertig dagen te laat betaalt duidelijk op. In en Nederland stabiliseerde dit aandeel zich vorig jaar. Alleen in België en het Verenigd Koninkrijk daalde dit aandeel. Conclusie is dat de betalingsmoraal per land behoorlijk verschilt. Als een ondernemer zaken doet met debiteuren uit deze landen, is bijvoorbeeld het inschakelen van een factormaatschappij voor het debiteurenbeheer een optie om ervoor te zorgen dat ook zijn Italiaanse, Spaanse of Duitse debiteur op tijd betaalt. Houdt ook in Nederland rekening met grotere groepen debiteuren die niet op tijd betalen Al met al is het zorgwekkend dat de liquiditeitspositie kennelijk dusdanig verslechterd lijkt te zijn dat rekeningen langer dan gebruikelijk blijven liggen. Het perspectief is bovendien ongunstig. ING verwacht dit jaar een economische krimp van 1%. Er zal rekening moeten worden gehouden met grotere groepen debiteuren die niet op tijd betalen. Het advies aan ondernemers is het beschikbare instrumentarium om eerder betaald te krijgen nog gerichter in te zetten. Bijvoorbeeld middels het doorberekenen van de gemaakte kosten aan de debiteur, het inzetten van betalings- Trends in werkkapitaal Mei

5 Figuur 5 Percentage debiteuren dat binnen geldende betalingstermijn 70% betaalt, per land, 2010 en % Figuur 6 Percentage debiteuren dat 30 dagen of meer te laat betaalt, per land, VK 20% 50% 15% Italie 40% 30% 10% 5% Belgie 20% 0% Nederland 2010 _ Nederland België Italië _ VK _ Nederland België Italië _ VK Bron: Dun & Bradstreet, bewerking ING Economisch Bureau Bron: Dun & Bradstreet, bewerking ING Economisch Bureau korting of het afscheid nemen bij aanhoudende langdurige overschrijdingen. geëffectueerd en betalingstermijnen maximeert op zestig dagen (box 2). Of de gemiddelde betalingstermijn in Nederland verder blijft zakken de komende magere jaren valt te bezien. In Zuid-Europese landen zal dat wel moeten, gezien de nieuwe Richtlijn Betalingsachterstanden die begin 2013 zal worden Box 2 Nieuwe Richtlijn Betalingsachterstanden Op wordt de oude Europese Richtlijn Betalingsachterstanden ingetrokken en vervangen door een op gepubliceerde nieuwe, strengere richtlijn. De overheden hebben dus iets meer dan een jaar de tijd de richtlijn in de nationale wetgeving te implementeren. In beginsel geldt volgend jaar dat als contractueel niets geregeld is, binnen dertig dagen na de factuurdatum moet worden betaald. Een langere termijn is toegestaan, maar het maximum wordt voortaan gesteld op zestig dagen. Voor overheidsinstanties blijft een termijn van dertig dagen gelden, tenzij activiteiten van industriële of commerciële aard worden uitgeoefend of zorg wordt verstrekt. Een betalingstermijn van langer dan zestig dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is. Daarnaast wordt de wettelijke handelsrente verhoogd van 7 tot 8%-punt boven de refi-rente van de ECB en is deze voortaan verschuldigd zonder aanmaning. Ook wordt een minimum incassokostenvergoeding van 40 ingevoerd. Bron: Publicatieblad Europese Unie; bewerking ING Economisch Bureau Trends in werkkapitaal Mei

6 ING Economisch Bureau publiceert in samenwerking met ING Commercial Finance een serie brochures over actuele thema s op het gebied van werkkapitaal Eerder verschenen in deze reeks: Debiteurenbeleid wordt cruciaal augustus 2008 Ruimte creëren voor continuïteit en groei februari 2009 Credit management: meer rendement uit werkkapitaal maart 2009 Industrie in turbulente tijden juni 2009 Professioneel debiteurenbeheer loont augustus 2009 Wat te doen tegen niet-betalende debiteuren? december 2009 Vreemd vermogen in balans maart 2010 Financiering van internationalisering augustus 2010 Benodigd werkkapitaal reduceren met financiële ketensamenwerking september 2010 Voorraadbeheersing februari 2011 Voorraadmanagement augustus 2011 Werkkapitaalbeheer december 2011 Trends in werkkapitaal Mei

7 Disclaimer De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De tekst is afgesloten op 7 mei Trends in werkkapitaal Mei

8 Meer informatie? Kijk op ING.nl/zakelijk Of bel met Erik Racké, ING Commercial Finance Henk van den Brink, ING Economisch Bureau Wilt u nieuwe publicaties per ontvangen? Ga naar ING.nl/kennis

Stappen vooruit in credit management Verplichte invoering van één Europees betalingssysteem (SEPA) biedt bedrijven ook kansen

Stappen vooruit in credit management Verplichte invoering van één Europees betalingssysteem (SEPA) biedt bedrijven ook kansen Trends in werkkapitaal Stappen vooruit in credit management Verplichte invoering van één Europees betalingssysteem (SEPA) biedt bedrijven ook kansen Door een combinatie van schaarser werkkapitaal en grotere

Nadere informatie

Economie Utrecht komt verder op stoom

Economie Utrecht komt verder op stoom Economie Utrecht komt verder op stoom De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. Onder impuls van sectoren als de zakelijke dienstverlening en de ICT groeit de economie naar verwachting

Nadere informatie

Groter handelsvolume, blijvende prijsdruk

Groter handelsvolume, blijvende prijsdruk Groothandel Groter handelsvolume, blijvende prijsdruk De groothandel kampt al drie jaar met dalende omzetten. Dit was in 2014 vooral te wijten aan (fors) lagere prijzen van olie en agrarische producten.

Nadere informatie

Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie

Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie De ontwikkeling van de noordelijke economie blijft in 2015 en 2016 achter bij de nationale groei. Dit geldt ook voor de arbeids- en woningmarkt.

Nadere informatie

Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie

Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie ING Economisch Bureau Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie Mobiel internet is in Nederland aan een opmars bezig. De verwachting is dat de bestedingen via smartphones

Nadere informatie

Nederland Handelsland

Nederland Handelsland Nederland Handelsland Herziening ranglijst belangrijkste exportlanden voor Nederland 10 10% Verenigd Koninkrijk Zweden 9 Rusland Verenigde staten 10% % België % Frankrijk Duitsland 1% % Spanje ING Economisch

Nadere informatie

Transport groeit door op volume

Transport groeit door op volume Transport en Logistiek Vooruitzicht Transport groeit door op volume Volumegroei Transport en Logistiek 2% 2014 2,7% 2015 Wegvervoer profiteert het meest van de herstellende binnenlandse markt 110 100 9

Nadere informatie

Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone. 2 e editie, maart 2015

Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone. 2 e editie, maart 2015 Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone 2 e editie, maart 2015 VK, VS en China handelspartners nummer 2, 3 en 4 VK, VS en China heel belangrijk voor Nederlandse

Nadere informatie

SBR als impuls voor sneller en completer inzicht

SBR als impuls voor sneller en completer inzicht Trends in werkkapitaal SBR als impuls voor sneller en completer inzicht Altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in het werkkapitaal Vanaf 2013 is de elektronische aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Nadere informatie

AGF handel op zoek naar gezonde toekomst Toenemend belang internet vraagt om investeringen

AGF handel op zoek naar gezonde toekomst Toenemend belang internet vraagt om investeringen Sectorvisie AGF Groothandel ING Economisch Bureau AGF handel op zoek naar gezonde toekomst Toenemend belang internet vraagt om investeringen Voor handelaren in aardappels, groente en fruit blijft de prijsdruk

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Tussen twee muren Zwakke economie en online groei zetten winkels klem De detailhandel non-food hoeft voorlopig niet te rekenen op enig herstel.

Nadere informatie

Online schoenenjacht

Online schoenenjacht Schoenenbranche ING Economisch Bureau Online schoenenjacht Aanval op schoenenmarkt geopend Net nu de schoenenbranche de crisis achter zich heeft gelaten en eindelijk weer een opwaartse lijn te pakken heeft,

Nadere informatie

De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst.

De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst. Graydon Whitepaper De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Hoe doet de groothandel het? 4 2. Financiële trendanalyse 5 3. Trends & ontwikkelingen

Nadere informatie

Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop

Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop De automotive sector kent in 2014 een slechte start. Vooral de particuliere markt blijft een zorgenkind.

Nadere informatie

ING Dashboard Belgian economy

ING Dashboard Belgian economy ECONOMIC RESEARCH ING FOCUS July N - 1 September Economische activiteit : Het ging niet goed met de economische activiteit in het tweede kwartaal. En ook het derde kwartaal wordt nog lastig, zoals blijkt

Nadere informatie

Grote regionale verschillen in innovatie Noord-Brabant is koploper, Zuid-Holland heeft het meeste te winnen

Grote regionale verschillen in innovatie Noord-Brabant is koploper, Zuid-Holland heeft het meeste te winnen Kwartaalbericht Regio's ING Economisch Bureau Grote regionale verschillen in innovatie Noord-Brabant is koploper, Zuid-Holland heeft het meeste te winnen In een tijd van economische tegenwind is een innoverend

Nadere informatie

Wie de schoen past. Grote behoefte aan innovatie schoenenwinkels. Trends Omzetontwikkeling economische omstandigheden Teruglopende koopkracht 1%

Wie de schoen past. Grote behoefte aan innovatie schoenenwinkels. Trends Omzetontwikkeling economische omstandigheden Teruglopende koopkracht 1% Sectorvisie Schoenenbranche ING Economisch Bureau Wie de schoen past Grote behoefte aan innovatie schoenenwinkels De schoenen retail bevindt zich in een periode waarin de druk van alle kanten hoog is.

Nadere informatie

Ondernemers willen meer waarde van accountantskantoren

Ondernemers willen meer waarde van accountantskantoren Sectorvisie Accountantskantoren ING Economisch Bureau Ondernemers willen meer waarde van accountantskantoren Accountantskantoren zien hun omzet dit en volgend jaar teruglopen. Door lagere inkomsten uit

Nadere informatie

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Marcel Peek Alexander Thomassen Roberto Flören Albert Jan Thomassen Maarten van Druten ING

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

ING Focus Belgian Real Estate

ING Focus Belgian Real Estate ECONOMIC RESEARCH ING FOCUS July 2010 Nr. 2013 - I Juli 2013 ING Focus Belgian Real Estate Hypotheekschuld zwelt aan Belangrijkste gemiddelde prijzen 30,000 310,000 270,000 230,000 190,000 10,000 Bron:

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel. Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei

Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel. Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei Colofon Auteur Rico Luman ING Economisch Bureau rico.luman@ing.nl 06-83648954 Redactieraad

Nadere informatie

Vakantieganger dwingt tot waardevoller reisaanbod

Vakantieganger dwingt tot waardevoller reisaanbod Reisorganisaties ING Economisch Bureau Vakantieganger dwingt tot waardevoller reisaanbod De uitgaven aan vakanties stijgen dit jaar met slechts 2%. Consumenten hebben weliswaar meer vertrouwen in de economie,

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Softwaresector Nieuwe groeifase vraagt om andere organisatie. mobile. cloud. social. analytics

Softwaresector Nieuwe groeifase vraagt om andere organisatie. mobile. cloud. social. analytics Softwaresector Nieuwe groeifase vraagt om andere organisatie mobile cloud social analytics ING Economisch Bureau / Juli 2015 Voorwoord Wij zitten in een tijdperk waar grote en ooit succesvolle bedrijven

Nadere informatie

transport en logistiek

transport en logistiek sectormonitor transport en logistiek oktober 2011 > ABN AMRO verwacht lagere omzetgroei Transport en Logistiek 1 Sector Monitor Transport & Logistiek Macro economisch beeld 2 Sector Transport en Logistiek

Nadere informatie

Het nieuwe financieel toetsingskader

Het nieuwe financieel toetsingskader WHITE PAPER 24 juli 2014 Voor professionele beleggers Het nieuwe financieel toetsingskader Jaap Hoek Portfolio Strategist Investment Solutions & Research Roderick Molenaar Portfolio Strategist Investment

Nadere informatie