TOON E E L- H EP IN NE PI N GEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOON E E L- H EP IN NE PI N GEN"

Transcriptie

1 DR. M. B. ME N DES DA COSTA TOON E E L- H EP IN NE PI N GEN DER DE REEKS MET PORTRETTEN IIAATSO IAPPfQ VOOR GQEDE EN GO D O OPE LECTUUR - AMSTERDAM

2

3

4 TOONEEL- HERINNERINGEN DERDE REEKS

5

6 DR. M. B. MENDES DA COSTA TOONEEL- HERINNERINGEN DERDE REEKS MET PORTRETTEN 1929 N. V. MAATSCHAPPIJ TOT VERSPREIDING VAN GOEDE EN GOEDKOOPE LECTUUR, AMSTERDAM

7 ... DRUKKERIJ EN BINDERIJ VAN DE WERELDBIBLIOTHEEK...

8 In deze 1 a a t s t e reeks zijn opgenomen de feuilletons, die in de jaren a 1 - in het Algemeen Handelsblad" hebben gestaan, met uitzondering van een stuk of wat minder belangrijke. Daarentegen zijn, als hoofdstuk XV, eraan toegevoegd de vijf oorspronkelijk eveneens in het Algemeen Handelsblad" 1) verschenen feuilletons over Offenbach, die, zooals ik destijds in de tweede reeks heb meegedeeld 2), ietwat omgewerkt, pas kort te voren 3) in De Nieuwe Gids" hadden gestaan; intusschen is de inhoud dáárvan, gelijk dat van de andere feuilletons, weder min of meer gewijzigd en uitgebreid 4). Dat hoofdstuk draagt, evenals in De Nieuwe Gids" tot opschrift: De eerste periode van Offenbach's operetten 5 ) te Amsterdam". Ook andere hoofdstukken zijn thans getiteld. Niet alle. Waarom?? Wel, dáárvan wensch ik geen rekenschap te geven. Ten slotte de meedeeling dat enkele zoogenaamde -portretten", die reeds in de eerste reeks hebben gestaan, opnieuw zijn gereproduceerd ). Bedoelde reeks immers, in 1900 bij A. W. Sijthoff te Leiden verschenen, is uitverkocht en op een herdruk ervan bestaat niet veel kans. Amsterdam, 16 September M. B. MENDS DA COSTA. 1) Tusschen 9 December t 93 5 en z8 Februari 4936, z) Zie het voorbericht. 3) In de afleveringen Januari Maart ) Vooral her hoofdstuk over SARAH BERNHARDT. 5) Opzettelijk heb ik den niet geijkten meervoudsvorm gekozen, met n; ter onderscheiding van het Fransche _operettes". ") Namelijk die op blz. 39, 189 en 203.

9 ERRATA IN DE 2e REEKS. Blz. 12 r. 32: lees GUERRERO" i. p. v. GUERRERA" 44: van het Naschrift moet de 3e regel worden geschrapt. 8o r. 2 v. o. (in de noot), : lees was tot eenige jaren geleden" i. p. v. is thans (1927) ". 133 r. 5 v. o.: lees maar wel diep" i. p. v. en zeer ondiep". 202 r. 2 V. o. (in het laatste Naschrift) : lees 28 April" i. p. V. 26 April".

10 HOOFDSTUK I. In het 3e avondblad van het Algemeen Handelsblad van II Februari 1918 komt een beoordeeling voor van RoEL- VINK'S Een goed humeur, vertoond door H e t H o f s t a d- Tooneel. Die beoordeeling, door den gewonen Hoefijzer-correspondent, bevat o.a. het volgende: Ten slotte valt te gewagen van een debuut (en een gelukkig debuut) van Louise Chrispijn. Er was nog wel wat schools in haar optreden, maar ze was een frissche verschijning, die het theater-bloed van de familie niet verloochende. Bon sang ne peut mentir. Misschien kan zij, nog zoo heel jong, nog wat verbeteren aan de wat dikke en breede klankvorming, die ze met Louis Chrispijn Jr. gemeen heeft. Z o n d e r Ii n g 1), want Chrispijn Sr. heeft dat evenmin als mevrouw Chrispíjn Mulder. Deze passage heeft mij, als ware zij een donderslag, wakker geschud uit mijn lethargie, die, al was daarvoor nog zooveel rechtmatige reden van verontschuldiging, veel te lang 2) had voortgeduurd. Mij schoot te binnen dat ik in staat zou zijn de b e v r e e m- d i n g, daarin door den criticus geuit, weg te nemen en dat in de uiteenzetting van een en ander ook meer dan één buitenstaander belang zou stellen. Vooraf echter de misschien niet overbodige opmerking dat ik, ten gevolge van mijn hardhoorendheid, sinds jaren en jaren geen tooneelvoorstelling heb bijgewoond, bijgevolg Louis Chrispijn J u n t o r nooit heb zien spelen, ten minste niet in een eenigszins gewichtige rol 3), en dus ook niet weet welke eigenaardigheid deze in zijn klankvorming heeft. De Hoefijzer-correspondent evenwel heeft het mij gemakke- 1) /k spatieer. 2) Mijn laatste feuilleton in het,.algemeen Handelsblad" was in Juli t 917 geschreven. 3) In het seizoen t894/95 is hij als jongetje van een jaar of zestien zijn acteursloopbaan begonnen.

11 -kwamen 2 lijk gemaakt, ten eerste door het uitschakelen van de moeder 1 ) der jonge actrice, ten tweede, wat veel meer zegt, door mee te deelen dat haar vader w e 1, haar grootvader van vaders-zijde n i e t die ietwat in het oog loopende eigenschap bezit, en ten derde door die eigenschap, althans voor mij, zoo duidelijk te beschrijven met de woorden: de wat dikke en breede klankvorming. Daarmee had hij den spijker op zijn kop geslagen, want onmiddellijk wist ik, half bij intuïtie, wat hij bedoelde en hoorde ik weer het nooit te vergeten stemgeluid van alle 2 ) afstammelingen van den beroemden THEODORUS JOHANNES MAJOFSKI en diens vrouw, JOHANNA CHRISTINA ELISABETH ADAMS. Heeft de Hoefijzer-correspondent er niet om gedacht, dat Louis Chrispijn J u n i o r tot moeder heeft een ook in Den Haag zeer bekende tooneelspeelster en regisseuse van veel talent, mevrouw MARIE VAN WESTERHOVEN? Of heeft hij dat nooit geweten? Het laatste zou geen wonder zijn; immers de stellig al vóór Maart 1883 van haar gescheiden Chrispijn Se n i o r is slechts zeer kort met haar getrouwd geweest. Bovendien, eer hun huwelijk werd voltrokken, placht zij op te treden als MARIE STOETZ, en Chrispijn's tooneelnaam was destijds OTTEN. Vandaar dat in die dagen hun confraters en confrateressen wat een monsterachtig woord! plachten te zeggen dat zij als Otten en Stoetz" het stadhuis binnengingen en er weer uit als Chrispijn en Van Westerhoven ". Trouwens ook na de ontbinding van het huwelijk is zij weer opgetreden onder de benaming van mevrouw Marie Stoetz, totdat zij en haar broeder Louis, in elk geval vóór 1888, zich weer naar hun vader Van Westerhoven" genoemd hebben in plaats van Stoetz", zooals hun moeder van huis uit heette. Maar daarover aanstonds meer. 1) Dit alleen zou trouwens nog niet afdoende geweest zijn, want dergelijke eigenaardigheden springen volgens de erfelijkheidstheorie soms een of meer generaties over, en mevr. GUSTA CHRISPIJN- MULDER is, zooals we aanstonds zullen zien, een zij het dan ook verre afstammelinge van minstens twee tooneelspelers. 2) Natuurlijk voor zooverre ik ooit heb zien spelen.

12 In het zesde hoofdstuk van de eerste reeks van mijn Tooneelherinneringen 1) heb ik vrij uitvoerig gehandeld over Majofski en zijn afstammelingen, en achteraan onder de Bijlagen een geslachtsboom gegeven met het opschrift Het bloed der Majofski's". Het ligt geenszins in mijn bedoeling dat alles hier te herhalen. Liever wil ik enkel aangeven hoe Marie van Westerhoven, dus: de moeder van Chrispij.n J u n i o r, in de rechte, zij het dan ook: vrouwel ijke lijn van het echtpaar Majofski-Adams afstamt. TH. J. MAJOFSKI X J. C. E. ADAMS LOUISE STOETZ-MAJOFSKI CHRISTINE [VAN WESTERHOVEN -]STOETZ MARIE VAN WESTERHOVEN. Of nu de karakteristieke, ik zou bijkans zeggen: o n- h o 11 a n d s c h e klankvorming van al die Majofski's voortgekomen is uit Majofski zelf of uit zijn vrouw, kan ik wel gissen, maar niet met zekerheid zeggen; ik heb namelijk geen van beiden ooit zien spelen; ze zijn gestorven lang vóór mijn tijd. Ook zijn, bij mijn weten althans, geen andere afstammelingen van de familie Adams aan het tooneel geweest, behalve Majofski's schoonzuster, de echtgenoote van den grooten.andries SNOEK. Ik heb evenwel een zeer sterk vermoeden dat die hardnekkige erfelijke belasting", om het maar eens zoo te noemen, is voortgesproten uit den vader van Theodorus, nl. JOSEPHUS MAJOFSKI, een v r e e m d e 11 n g uit Lithauen. Ongetwijfeld immers is de keelkopvorming bij de Lithauers en Polen geheel verschillend van die bij de Nederlanders. Denk maar om de vele opeenvolgende medeklinkers in hun woorden! Deze Josephus nu was vóór 1772, het jaar van de eerste verdeelíng van Polen, naar Leiden gekomen en had daar MARIA RAVENS, een Hollandsche, getrouwd. Theodorus is te Leiden in 1770 (of 1771?) geboren. 1 ) In 1900 in boekvorm verschenen bij Sijthoff te Leiden.

13 4 Er is nog meer. Niet alleen hebben de Majofski's een aparte wijs waarop zij het geluid voortbrengen, maar ook zijn of waren de allermeeste leden van dat geslacht in mindere of meerdere mate behept met een slecht gezicht 1 ) Als curiositeit geef ik hier op blz. 5 de portretten van Th. Majofski, van zijn drie bovengenoemde vrouwelijke afstammelingen en van L. Chrispijn Jr. Al die nazaten, dus: 4 generaties, vertoonen een sterke gelijkenis met hun stamvader wat den gelaatsvorm betreft en de gelaatstrekken, vooral de uitpuilende oogen 2 ). Intusschen is boven allen twijfel verheven dat aan beider dochter LOUISE, gehuwd met den ervaren musicus F. N. STOETZ, die wat dikke en breede klankvorming" in groote mate eigen was. Ettelijke malen heb ik haar zien spelen in mijn jeugd, toen mijn gehoor nog bizonder scherp was, en steeds heeft die eigenaardigheid me gefrappeerd; ik schreef die t o e n toe aan het feit dat zij tot haar dertigste jaar opera-zangeres was geweest. T h a n s weet ik beter. Eerst in 1837 heeft ze als tooneelspeelster gedebuteerd, omdat haar moeder het niet van zich kon verkrijgen na Majofski's dood met een anderen Thomasvaer naast zich, als Pieternel, den nieuwjaarswensch uit te spreken. Mevrouw Stoetz- Majofski heeft in 1873 van het tooneel afscheid genomen. Haar eenige dochter, de wat haar uiterlijk betreft g e e n s- z i n s, maar wat haar innerlijk en haar talent aangaat b u i sympathieke mevrouw Christine Stoetz, zullen-t e g e m e e velen zich nog best herinneren; ze is pas in 1897 overleden, ruim 68 jaar oud. Jong gehuwd met zekeren A. S. van Westerhoven, zag zij zich genoodzaakt van hem te scheiden. De kinderen ') werden haar toegewezen en hebben dan ook een tijd lang h a a r naam gedragen. 1) Louis van Westerhoven was, zooals men zich misschien herinnert, de laatste jaren van zijn leven geheel blind. 2) Alleen heeft Louise Stoetz-Majofski den meer langwerpigen gelaats-v o r m van haar moeder, wier geschilderd portret zich in den Stads -schouwburg alhier bevindt. 3 ) Haar oudste dochter, FRANCISCA, is zangeres geweest en gehuwd met den musicus MAURICE HAGEMAN; beider zoon FELIX is eenige jaren acteur geweest. maar werd zeer hardhoorend en moest dus die carrière opgeven.

14 THEODORUS MAJOFSKI. LOUISE STOETZ-MAJOFSKI. CHRISTINE STOETZ. MARIE VAN WESTERHOVEN. LOUIS CHRISPIJN JR.

15 6 Christine Stoetz had de eigenaardige klankvorming, waar studie, zoo goed als geheel overwonnen; maar-schijnlijk door toch was voor geoefende ooren dat organisch verschijnsel af en toe merkbaar. Daarentegen kwam en komt het des te meer uit bij haar kinderen, nl. bij Louis, die 15 Mrt is gestorven, en bij de nu nog lauweren oogstende Marie. Veel hinderde het mij echter niet; want ik heb beiden hoofdzakelijk gehoord in opérette's. Nu 1) nog even een en ander over de afstamming van mevrouw Gusta Chrispijn-Mulder, die vooral den laatsten tijd 2) veel gelegenheid heeft haar aangeboren en van haar voorouders overgeërfd talent te toonen en alom door de critiek wordt geprezen, o.a. als de altruïstische vrouw van den Alpenprofessor" in Kasbloem van mevr. SIMONS-MEES. Den i Sen September dan, bij de feestelijke opening van de houten kast" op het Leidscheplein, speelde als ie rol mede 3) de voormalige Haagsche apotheker A. W. HILVER- DING. Zijn voorvaderen woonden indertijd in Oost-Friesland en noemden zich Hilverdingk, welke naam omstreeks 1774 met -ng werd gespeld en pas later met -nk. A. VAN HALMAEL JR. schrijft wel, meer dan eens 4), dat de voornaam van dien Hilverding JACOBUS zou zijn geweest, maar Van Halmael is allerminst nauwkeurig 5) ; en uit een 1) Van hier af heb ik in mijn feuilleton eenige wijzigingen gebracht; men zie b.v. noot z van deze blz. en noot i van blz. 9. 2) Ook nadat dit feuilleton werd geschreven, dus: na t 918, heeft zij als actrice lauweren geoogst, b.v. als de moeder" in Mevrouw Warren's bedrijf van SHAW en i Januari 1928, in den Gysbreght als Badeloch. In het Algemeen Handelsblad van 2 Januari immers schrijft U(yldert) a.v.:,.deze Nieuwjaarsdag bracht ons een andere Badeloch... Men mag mevr. Chrispijn de eer geven dat zij de figuur van de vrouwe van Aemstel voor ons heeft doen leven... Deze Badeloch werd een persoonlijkheid ". 3) Hij is toen opgetreden in de titelrol van Jacob Simonszoon de Rijk, treurspel van L. W. VAN WINTER-VAN MERKEN, en als Apollo in het voorstukje van den kapelmeester B. RULOFFS, getiteld De inwijding van den Amsteldamschen Schouwburg. 4) In zijn Bijdragen tot de geschiedenis van het tooneel [enz.] in Nederland". 5) Zoo vertelt hij (blz. 49) dat CAREL PASSé de bovengenoemde (zie noot 3)

16 W ^ Q ^.a p b z^ á a 0 x ^ U ^0 u-i Q Jo zx ti x o zo U b ^ o F^ ó ^ w

17 8 ter Universiteits- bibliotheek alhier aanwezigen brief van dien tooneelspeler d.d. 6 Aug aan Commissarissen van den Nationaalen Schouwburgh" zóó heette onder de Bataafsche Republiek de kunsttempel op het Leidscheplein blijkt uit de onderteekening zonneklaar dat zijn voorletters A. W. waren. In dien brief, eigenlijk een v e r z o e k s c h r if t van den schrijver om hernieuwing van zijn engagement, wordt o.a. als argument daarvoor aangevoerd dat hij een huijshouding" te verzorgen heeft van elf perzoonen"; voorwaar een respectabel aantal kinderen 1), ook al werd onder die elf de moeder gerekend. Van deze kinderen nu waren er drie tijdens koning LODE- WIJK aan den Amsterdamschen schouwburg verbonden 2) nl. HELENA JUDITH, gehuwd met den muzikant JAN DE BRUYN (of: BRUIN), GEERTRUIDA JACOBA, gehuwd met JACOBUS GREVELINK, ex-marine-officier, en JACOBUS JOHAN- NES HARI (A) NUS, over wien aanstonds meer. Verreweg de beroemdste van dat drietal was Geertruida Grevelink, een zeer begaafde actrice. Zij heeft vooral uitgemunt als Tullia in VOLTAIRE'S treurspel Brutus. In die rol bestaat van haar een zeer bekende lithographie naar een niet genoemden ontwerper. Het was in deze rol, dat zij voor het laatst is opgetreden. Zij was namelijk tevens een overdreven godsdienstige vrouw, die telkens en telkens met haar dominé besprak of het niet zondig was dat zij bleef tooneelspelen. En toen ten slotte de twijfel haar te machtig werd, heeft zij zich van kant gemaakt. De acteur -en schilder J. JELGERHUIS RZN. zegt dienaangaande in zijn nagelaten aanteekeningen het volgende 3 ) : In den vroegen morgen van den 28 Augustus 1827 kwam mevrouw Geertruida Hilverdingk-Grevelink, eerste actrice van den Schouwburg, tot het wanhopende, ijlhoofdige besluit om zich te verdrinken. Men haalde haar dood uit de Leidschegracht te Amsterdam, nabij haar woning, omstreeks vijf uur of half zes, terwijl zij rol van de Rik heeft gespeeld, en noemt hij op blz. 6t de bovenvermelde vrouw van MAJOFSKI enkel MARIANNE ADAMS. En van A. W. Hilverding rept hij nergens. 1) In dát opzicht is hij echter overtroefd door zijn kleinzoon JOHANNES, den kunstschilder; deze heeft nl. zes zoons gehad en acht dochters. 2) De contracten bevinden zich ter Universiteits-bibliotheek alhier. 3 ) Stijl en spelling zijn onveranderd overgenomen.

18 die verschrikkelijke daad te ongeveer drie uren in den morgen had vol -bracht. Zij was een excellente actrice, maar ter prooi aan vreeselijke hartstochtelijke dweeperij, steeds gereed tot uitersten in al haar bedrijven. Het tooneel verloor veel aan hare kunst en haar huisgezin, dat talrijk was, een liefderijke moeder. Met grooten spijt en leedwezen schrijf ik dit neder over haren dood. Zij heeft twee dochters 1) nagelaten en een of meer zoons; zoover ik weet zijn dezen nooit aan eenig tooneel verbonden geweest. Geertruida Grevelink heeft ook een vertaling (tevens omwerking) gegeven i n p r o z a van een Fransch tooneelstukje, De geveinsde zotheid door liefde, waarvan de schrijver mij niet bekend is en dat reeds in 1 727, i n d i c h t in a a t vertaald, was vertoond. In 1858, dus: ruim 30 jaren na den dood van mevr. Grevelink, is van haar bewerking een tweede druk verschenen. In het jaar í8o5 is Geertruida's daareven genoemde broeder in de huwelijkskano gestapt, met ANNA (MARIA) CORVER, kleindochter van den terecht vermaarden acteur MARTEN COR- VER ( ). Van dit echtpaar nu stamt rechtstreeks af Gusta Chrispijn-Mulder en dus ook haar dochter Lous (of: Louise), zij het dan ook langs een g e b r o k e n of v e r s p r i n g e n d e lijn, d.w.z. deels in de manlijke, deels in de vrouwlijke lijn. Ziehier op welke wijze: J. J. M. HILVERDINK X Anna (Maria) Corver 9 Johannes Hilverdánk 2) X Marta Catarina Peduzzi 3 ) H. Mulder X Augusta (Maria) Hilverdink AUGUSTA (GEERTRUIDA) MULDER X L. CHRISPIJN JR. LOUISE (HENRIëTTE MARIE) CHRISPIJN. 1) In mijn feuilleton had ik verkeerdelijk verteld dat een van die dochters getrouwd was met den kunstschilder JOHANNES HILVERDINK; diens achterkleindochter, LOUS CHRISPIJN, heeft mij 8 Maart 1988 in een vriendelijk briefje terechtgewezen. 2) De bekende kunstschilder (t 8 t 3 t 9o2). s) Een Italiaansche van afkomst, zuster van A. D. Peduzzi, die als de decoratieschilder aan den Stads -schouwburg verbonden was.

19 IO N.B. Degenen, wier namen met kapitale letter zijn gedrukt, waren of zijn acteur (actrice). Het spreekwoord Bon sang ne peut mentir geldt dus óók voor Gusta Chrispijn-Mulder als afstammelinge van de Hilverdin (g) ken". i6 Februari NASCHRIFT. Tot slot nog. bij wijze van aanhangsel, een woordje over de veelbelovende actrice Louise Chrispijn. Deze heeft wel in Juni i 918 ten gevolge van haar huwlijk met den hr. LOU COHEN het tooneel verlaten, maar ze is niettemin een paar jaar geleden, althans sedert Maart ertoe teruggekeerd: Et ['on revient toujoars A ses premiers amours, zooals het liedje luidt in de opéra comique Joconde.

20 ... HOOFDSTUK H.... OVER SARAH BERNHARDT. Het dagblad Le Pays bevatte, althans in Januari 1918, een reeks feuilletons, samen een roman vormende van den welbekenden impresario Jos. SCHÜRMANN, onzen vroegeren landgenoot, in collaboratie met den Franschen auteur GUILLOT DE SAIX. De roman, Marius Manfouty heetend en in de tooneelwereld spelend, bevat een, zooals wij later zullen zien, geheel o n b e- t r o u w b a a r verhaal 1) van SARAH BERNHARDT'S eerste optreden hier te lande. Deze episode heeft intusschen ongetwijfeld bij menigeen de sluimerende herinneringen aan de groote tooneelspeelster wakker gemaakt, en de nieuwsgierigheid gewekt van anderen, die alleen van haar hebben hooren spreken of haar in het laatst van September I9I 7 z o o g e n a a m d gezien hebben op de filminhet Théátre-Pathé. Geenszins ongepast dunkt het mij daarom wat ik over haar te vertellen heb, in mijn Tooneel-herinneringen zwart op wit te zetten. Zooals velen weten, maar nog oneindig veel meer niet weten 2), valt jaarlijks het feest van de onafhankelijkheidsverklaring der Vereenigde Staten van Noord -Amerika op 4 Juli. Nu dan: nadat het vorig jaar 3) bovenbedoeld feest was gevierd, werd uit New-York gemeld: SARAH BERNHARDT, die in het Brooklyn-park het onafhankelijkheidsfeest bijwoonde, heeft bij die gelegenheid enkele woorden gesproken. Het publiek applaudisseerde en zette de Marseillaise in 4), 1) Vertaald in De Nieuwe Courant van to Febr. 1918, 2) Als ik, wat zoo vaak gebeurt, in een krant lees: zooals men weet" of zooals men zich herinnert", erger ik me van de tien keeren negen over mijn domheid. Een dergelijke ergernis wensch ik anderen te besparen. 3) Dus in ) Dit treffend oogenblik is gekiekt, en de foto heeft in menige illustratie gestaan. Tooneel-herinneringen III 2

21 12 Toen ik dat las, zat ik versteld. Wat een wondermenschl Wat een ijzersterk gestel! Wat een wilskracht! Wat stalen zenuwen! Het is waar: een machtige factor bij dat alles is een bijna grenzenlooze ijdelheid, in letterlijken en in figuurlijken zin; want ondanks haar bijkans ongeëvenaarde magerte is zij gracieus in de hoogste mate, en haar gelaatstrekken zijn zóó fijn, dat wie ze eens heeft gezien, ze nooit vergeet; en... Sarah Bernhardt wil tot eiken prijs dat de wereld over haar spreekt. Dit laatste is een zóó sterke behoefte voor haar geworden, dat ze om het te bereiken zich zelve nu niet spaart en dit haar.leven lang nooit heeft gedaan. De tours de force, noodig en onnoodig, door haar b ij en vóór haast elke voorstelling verricht, grenzen voor een zoo broos lichaam aan het wonderbaarlijke. Kort na het boven -aangehaalde bericht las ik in de kranten de volgende mededeeling: Sarah Bernhardt is geheel genezen. Zij vertoeft thans in een badplaats in de buurt van New-York, en is vol goeden moed voor de Franschen *) Wanneer men bedenkt dat het woord genezen slaat op een operatie, betrekkelijk o n l a n g s door de destijds ruim 73-jarige 2) te New-York ondergaan, en dat zij, ettelijke jaren terug, zich een been heeft laten afzetten tot boven de knie en desondanks toch nog tooneelspeelde, al moest zij o m h a a r k u n s t b e e n afzien van alwat naar ter-aarde-storten lijkt, dan zal dat versteld zitten" van mij zeker geen verwondering baren. Mijn,,versteldheid" gold echter alleen den mensch, of beter nog: de vrouw, en niet de artiste. Immers: al heb ik in i 88o en nog menig jaar daarna tot haar.g r o o t e b e w o n- d er a a r s behoord, reeds in April 1899 heb ik naar aanleiding van haar toen nog niet hier vertoonden Hamlet het volgende 3) geschreven: 1) Dit slaat natuurlijk op den wereld -oorlog. 2) Zij is den zzsten Oct geboren. De operatie was noodig omdat zij destijds leed aan de zoogenaamde Brightsche ziekte, een nierkwaal. 3 ) Verschenen in Het Tooneei van so Mei 1899 en overgenomen in de ie reeks van mijn Tooneel-herinneringen, blz. 12 r vgg.

22 Al is zij een duizendkunstenares, al heeft zij een nieuw terrein 1 ) ontgonnen, waarop zij voor de zooveelste maal v e r p i e p j o n g d kan schijnen, al zullen de Franschen natuurlijk in de wolken zijn en schreeuwen dat haar Hamlet d e Hamlet is, ik zal nooit gelooven dat dat waar is. Haar stem, al was die dan indertijd een voix d'or, is veel te hoog. Zij kan vleien, zingen, klagen, maar niet uitbulderen, zooals Hamlet af en toe doen moet. Bij háár wordt uitbulderen geregeld vervangen door krijschen. En nooit zal ze haar fijn besneden gelaat door grimeeren de mannelijke kracht kunnen geven, die de Deensche prins moet hebben. - Het is waar: verleden jaar heeft zij ook al een travesti-rol gespeeld, Lorenzaccio, en n a t u u r t ij k (de Franschen vinden alles van haar mooi) daarin razend veel succes gehad, maar om dat te behalen heeft zij onmeedoogend het poëtische werk van ALFRED DE MUSSET laten verknoeien tot een zoogenaamd speelbaar stuk. Wanneer zij nu al dermate weinig eerbied heeft gehad voor een in Frankrijk zoo bekend en geliefd schrijver, hoe zal zij dan wel het snoeimes hanteeren nu het een buitenlander geldt! Zij zal wel niet met haar Hamlet in Nederland komen; maar dóét ze het, dan weet i k wie thuis blijft. Ze is het volgend jaar (dus: 1900) toch in Amsterdam geweest met die rol, en ik ben... thuis gebleven. Haar succes was vrijwel gelijk nul. Onder de beoordeelingen van die voorstelling dunkt me die van GIOVANNI (mr. J. KALFF JR.) in het Algemeen Handelsblad de moeite waard haar, ten deele althans, te citeeren: Ik geloof dat ik, al bleef het mij bij, dat deze Hamlet een verkleede vrouw was, er toch van had kunnen genieten zooals zij Hamlet vertolkte, wanneer zij maar getoond had den ongelukkigen prins te begrijpen. Maar dat deed zij niet. Met al haar kunst heeft zij niet den indruk kunnen geven, dat zij voelde, wat die jonge man leed, onder de schokkende ontgoocheling, die hij heeft ervaren toen zijn moeder zoo kort na den dood van haar man hertrouwde; onder het verlies van alle illusie nu hij bemerkt dat ieder hem voor den gek houdt, tot zelfs Ophelia; onder den schrikkelijken last, dien zijn vaders geest hem oplegt. Dat is alles bij Sarah Bernhardt niet doorgedrongen tot haar hart. Daardoor had haar figuur uiterlijk door haar jong en mooi voorkomen iets poëtisch, maar overigens was de poëzie uit de figuur weg. Alle handigheid, die trouwens menigmaal tot Effekthascherei ' werd, schoot hier te kort om het ontbrekende aan te vullen. 1) Namelijk dat der travesti's: zoodat zij dus optreedt als j on g e 1 i n g. 13

23 '4 Het is geenszins mijn voornemen alle keeren te bespreken dat ik la divine Sarah heb gehoord en gezien, of zelfs maar het meerendeel daarvan. Dat zou te pijnlijk worden. Immers, het valt niet te ontkennen: tusschen 1875 en i88 naderde al wat zij als tooneelspeelster te z i e n gaf en te h o o r e n het volmaakte; van toen af echter begon een nauw merkbaar dalen van haar,,kunnen", dat zij noch door gratie, noch door veelzijdigheid, noch door welke andere kunstmiddelen ook, vermocht te bemantelen of te vergoeden. Het hooge woord moet er uit: heel langzaam aan takelde zij af. Om maar een van haar glansrollen als voorbeeld te noemen: Marguerite Gautier. Hoe ze mij dáárin de eerste maal getroffen heeft, zou ik niet onder woorden kunnen brengen, ook al ware mijn pen nog oneindig vaardiger, mijn geheugen nog oneindig scherper dan nu. Toch kan ik mij niet weerhouden één moment even te herdenken. In het laatste bedrijf heeft Marguerite den dokter, die haar bezoekt, verzocht haar even het schrijfgereedschap aan te reiken; terwijl deze daarvoor naar den achtergrond gaat, vraagt haar sympathiek kamermeisje hem zacht: Eh bien, docteur?", waarop deze, eveneens fluisterend, antwoordt: Elie est bien mal! "; maar Marguerite heeft, ondanks haar naderend einde, met haar scherp gehoor alles verstaan en zegt dan ter zijde: Ils croient que je ne les entends pas..." De doodeenvoudige wijze, waarop de groote actrice die woorden den eersten keer lispelde; vol berusting, als iemand die al lang haar toestand kent; zonder een zweem van opzettelijk te hebben geluisterd of van te zijn geschrokken door het antwoord van den dokter; enkel even het hoofd schuddend, niet over haar naderend einde, maar over de onnoozelheid der anderen, die denken haar te kunnen misleiden;... dat alles sneed mij door de ziel. En die passage is, zoover ik me herinner, steeds door haar gedaan op dezelfde sobere wijze, die maar weinigen haar kunnen nadoen. Daarentegen werd met eiken keer, dat ik haar opnieuw als Marguerite Gautier heb gezien, alles waar j e u g d voor

24 15 noodig is, meer en meer door een verbijsterend d r u k-d o e n vervangen, en door een stereotiep glimlachje. En zoo bedierf zij allengs de heele rol, en dus ook het lang niet sterke stuk; dit toch speculeert op het medelijden, ingeboezemd door een jeugdige teringlijderes, wier kwaal is verergerd door het offer, haar geliefde gebracht;... een bedaagde courtisane, toevallig ook tuberculeus, laat ons koud. En dát is toch langzamerhand haar Dame aux camélias geworden; wat heel vreemd is; want toen zij in Juni i 88 i voor de eerste maal die rol heeft gespeeld, het was te Londen, deed ze dat op zeer poëtische wijze, zoodat de schrijver, A. DUMAS (FILS), h a a r opvatting verre verkoos boven die van Mme DOCHE; deze namelijk, die de rol heeft gecreëerd, had haar steeds gespeeld als courtisane. Ook wensch ik geen levensbeschrijving van haar te geven; daar zou het eind van weg zijn; want ze heeft tevens trachten uit te blinken in beeldhouwen en schilderen. Zelfs heeft ze, toen tooneelspelen voor haar onmogelijk was geworden, omdat zij op de planken zich nog enkel zittende kon vertoonen, of staande, of zich steunende, maar niet meer loopende, meegewerkt in de hoofdrol van de film: Fransche Moeders, naar een voor haar door JEAN RICHEPIN vervaardigd scenario. En... wat ik me zelf haast niet vergeven kan: ik heb op het punt. gestaan die bij Pathé te gaan zien; maar toen ik, van plan plaatsen te bespreken, aan den ingang de foto's zag, ben ik terug gedeinsd; zulk een aftakeling van een eertijds zoo bewonderde actrice te aanschouwen was me onmogelijk. Neen; ik wil alleen den indruk weergeven, dien ik van haar heb gekregen den eersten keer toen zij in Amsterdam is opgetreden, nl. in i 880. Ik heb destijds de tweede (en laatste) voorstelling bijgewoond. Tevens wensch ik de omstandigheden te beschrijven, waaronder die twee voorstellingen hebben plaats gehad. Maar aan dat alles laat ik een en ander voorafgaan omtrent haar afkomst, die voor velen in nevelen is gehuld. Allen zijn het dáárover eens dat zij althans van m o e d e r s kant van Joodschen oorsprong is. En in de tooneelwereld heet het dat die moeder verwant was aan menigen artiest uit de

25 i6 Amstelstad; bijna zou ik geschreven hebben: uit de Amstels t r a a t, wat eveneens waar is. Sarah Bernhardt zelf spreekt dat niet tegen. In haar Mémoires althans noemt zij, zooals we later zullen zien, o n s land den geboortegrond van haar moeder. En al meldt L'Intransigeant, in een nummer, dat niet later dan in 1906 kan zijn verschenen 1), als meedeeling van haar in persoon ontvangen, dat zij is: fran9aise et chrétienne", dan klopt dit ten minste met hetgeen in den Grand Dictionnaire Universel van P. LA- ROUSSE over 'haar wordt gezegd: Elle est Ia fille d'une juíve berlinoise, qui toute jeune quitta sa famille pour chercher fortune à Paris. Son père, dont elle ne devait point porter le nom, la fit baptiser et élever dans un couvent. Vreemd is daarentegen in dat levensbericht de uitdrukking: juive b e r ii n o i s e. Dat adjectief is zoo goed als zeker ontleend aan haar geboorte-acte, die haar soi-disant vader (zie noot 3 op blz. 20) 29 November 1859 bij het bestuur van het Conservatoire National de Musique heeft ingeleverd. Helaas! Die authentieke acte bestaat niet meer. Zij is verloren gegaan tijdens de Commune, bij den brand van het stadhuis van Parijs. We moeten ons dus b e h e l p e n met dé,,inschrijving in het register" van bedoeld Conservatoire. Een afschrift daarvan staat mij echter niet ten dienste, wél twee ietwat verschillende vertalingen. De eene luidt a.v. Rosine, gezegd Sarah Bernhardt, is geboren 22 October 1844, rue de 1'Ecole-de-Médecine nr 5, dochter van Julie Bernhardt, modiste, geboortig uit Berlijn, gevestigd te Parijs, 22 rue de la Michodière. De andere: Rosine Bernhardt, geboren te Parijs, 5 rue de l'ecole de Médecine, den 22 October 1844, dochter van Julie Bernhardt (geboren te Berlijn, modiste, oud 23 jaar, domicilie 22 rue de la Michodière), vader onbekend, (de père non dénommé"). 1) Immers: aan de hier volgende mededeeling voegde zij toe dat zij opgevoed werd in het klooster Grand-Champs te Versailles. hetgeen overbodig zou zijn geweest, omdat het zeer uitvoerig in haar anno 1907 verschenen Mémoires bischreven staat.

Uit het leven van Koning Gorilla

Uit het leven van Koning Gorilla Uit het leven van Koning Gorilla S.E.W. Roorda van Eysinga bron S.E.W. Roorda van Eysinga, Het leven van Koning Gorilla. (z.p. ['Bombay']), 1987. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/roor007uith01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Eenzaam maar niet alleen

Eenzaam maar niet alleen Eenzaam maar niet alleen Wilhelmina prinses der Nederlanden bron. W. ten Have, Amsterdam 1959 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/wilh001eenz01_01/colofon.htm 2007 dbnl / de Erven van Wilhelmina

Nadere informatie

Is dat goed Nederlands?

Is dat goed Nederlands? Is dat goed Nederlands? Charivarius ingeleid door Wim Daniëls bron Sdu Uitgevers, Den Haag 1998 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/char003isda01_01/colofon.htm 2007 dbnl / Wim Daniëls,

Nadere informatie

RENE` DESCARTES VERT000 OVER DE METHODE

RENE` DESCARTES VERT000 OVER DE METHODE RENE` DESCARTES VERT000 OVER DE METHODE W VERTOOG OVER DE METHODE WERELDBIBLIOTHEEK N.V. GESTICHT DOOR DR, L. SIMONS IN HET JAAR 1903 THANS ONDER LEIDING VAN DR. NICO VAN SUCHTBLBN RENE DESCARTES VERTOOG

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

Een nagelaten bekentenis

Een nagelaten bekentenis Een nagelaten bekentenis Marcellus Emants bron. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam z.j. [1894] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/eman001nage01_01/colofon.htm 2007 dbnl 1 [Een nagelaten

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

Vel 219. 839 Eerste Kamer,

Vel 219. 839 Eerste Kamer, Vel 219. 839 Eerste Kamer, 43sto V E E G A D E E I N G. 19 J U N I 1929. Ingekomen stukken. Interpellatie van den heer Colijn met betrekking tot du gebeurtenissen op Curacao. 43 ste VERGADERING. VERGADERING

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato - Politeia

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato - Politeia PLATOON VERZAMELD WERK Plato - Politeia Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel Jozef Rulof De Kringloop der Ziel www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof De Kringloop der Ziel Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus Verantwoording

Nadere informatie

WAAROM IK? GETUIGENISSEN

WAAROM IK? GETUIGENISSEN WAAROM IK? GETUIGENISSEN Uitgave 2012 Pagina 2 INHOUD INHOUD... 3 VOORWOORD... 4 Ineens stond ons leven op zijn kop... 6 Verhaal van een partner... 11 Met dank... 13 Bonjour à tous... 14 L(i)ever wel,

Nadere informatie

De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd

De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd "DE HEER HEEFT GEGEVEN, DE HEER HEEFT GENOMEN, DE NAAM DES HEREN ZIJ GEZEGEND" uit Søren Kierkegaard: "VIER STICHTELIJKE TOESPRAKEN" 1843 (No 1). (Verwijzingen hier: S.K. Samlede Værker Bind 4, 1962).

Nadere informatie

De grote schouwburg. Schildersbiografieën. Arnold Houbraken. Editie Jan Konst en Manfred Sellink

De grote schouwburg. Schildersbiografieën. Arnold Houbraken. Editie Jan Konst en Manfred Sellink De grote schouwburg Schildersbiografieën Arnold Houbraken Editie Jan Konst en Manfred Sellink bron. Schildersbiografieën (ed. Jan Konst en Manfred Sellink). Met illustraties van Jacobus Houbraken. Querido,

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

Hoe hoort het eigenlijk?

Hoe hoort het eigenlijk? Hoe hoort het eigenlijk? Amy Groskamp-Ten Have bron. H.J.W. Becht, Amsterdam 1940 (vierde druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/gros006hoeh01_01/colofon.htm 2008 dbnl / erven Amy Groskamp-Ten

Nadere informatie

Over het verstrijken van de tijd

Over het verstrijken van de tijd Over het verstrijken van de tijd a n na l e n va n h e t t h i j mge no o t s c h a p jaargang 90 (2002), aflevering 4 Onder redactie van de wetenschappelijke raad prof.dr. Paul J.M. van Tongeren (red.-voorzitter)

Nadere informatie

VROUWEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT

VROUWEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT VROUWEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT DOOR Dr A. KUYPER DERDE DRUK UITGAVE VAN J. H. KOK TE KAMPEN UIT HET OUDE TESTAMENT EIEBEEBEEIREEBEE31111EITIEMEEIEBEDEBEEIE1311 I. ONZER ALLER MOEDER. Want Adam is eerst

Nadere informatie

de bergrede in het licht van de vedanta-leer

de bergrede in het licht van de vedanta-leer de bergrede in het licht van de vedanta-leer Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel

Nadere informatie

HOELANG DUURT HET NOG VOORDAT WE NAAR ONZE MOEDER KUNNEN?

HOELANG DUURT HET NOG VOORDAT WE NAAR ONZE MOEDER KUNNEN? HOELANG DUURT HET NOG VOORDAT WE NAAR ONZE MOEDER KUNNEN? Barrières bij de gezinshereniging van vluchtelingen voorwoord inhoud Voorwoord...... 3 Voorwoord Hoe lang duurt het nog voordat we naar onze moeder

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry Hoofdstuk 1 Toen ik een jaar of zes was, zag ik op een keer een prachtige plaat in een boek over het oerwoud, dat 'Ware Verhalen' heette. Het stelde een boa constrictor

Nadere informatie

BLIKSEMSE BOLLEN, BALLEN en ANDER LICHT

BLIKSEMSE BOLLEN, BALLEN en ANDER LICHT BLIKSEMSE BOLLEN, BALLEN en ANDER LICHT Deze bloemlezing gaat over vreemde verschijnselen, aan de hemel en uit de hemel, waaronder bolbliksem. Wat dat laatste betreft past een kleine uitleg. Bolbliksems

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

HOE MEN BIDDEN MOET OVER DE GOEDE WERKEN. Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER

HOE MEN BIDDEN MOET OVER DE GOEDE WERKEN. Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER 1 HOE MEN BIDDEN MOET EN OVER DE GOEDE WERKEN Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER Verschenen in: Stemmen uit Wittenberg Preken, artikelen, brieven enz. Van Dr. Maarten Luther en zijn tijdgenoten

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

P.J. WISEMAN C.B.E. ONTDEKKINGEN OVER GENESIS. Het eerste Bijbelboek in het licht van het archeologisch onderzoek JAN HAAN N.V. 1960.

P.J. WISEMAN C.B.E. ONTDEKKINGEN OVER GENESIS. Het eerste Bijbelboek in het licht van het archeologisch onderzoek JAN HAAN N.V. 1960. P.J. WISEMAN C.B.E. ONTDEKKINGEN OVER GENESIS Het eerste Bijbelboek in het licht van het archeologisch onderzoek JAN HAAN N.V. 1960. GRONINGEN OORSPRONKELIJKE TITEL: New Discoveries in Babylonia about

Nadere informatie