Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Deelname in Internationale Nederlanden Groep NV na fusie NMB Postbank/Nationale Nederlanden Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage, 31 januari 1991 Ter griffie van de Tweede Katner der Staten-Generaal ontvangen op 1 februari De wens over de voorgenomen rechtshan deling nadere inlichtmgen te ontvangen kan door of namens de Kamer of door tenminste 30 leden der Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 14februari De wens dat de voorgenomen rechtshandeling een voorafgaande machtiging bij de wet behoeft kan door de Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk 14februari Hierbij treft U aan een brief naar aanleiding van het uitgebrachte bod van Internationale Nederlanden Groep op aandeien en warrants NMB Postbank Groep en (certificaten) van aandelen Nationale Nederlanden. Tevens treft U hierin aan het standpunt van de Staat ten aanzien van het voorgestelde bod op de aandelen en warrants van NMB Postbank Groep. De brief dient mede ter uitvoering van artikel 40 van de Comptabili teitswet Inleiding 1.1. Op 5 november 1990 hebben NMB Postbank Groep (NMB Pb) en Nationale Nederlanden (NN) via een persbericht bekend gemaakt dat onderhandelingen gaande waren om tot een fusie van beide onderne mingen te komen. Het voorstel tot fusie werd als een logische stap beschouwd met het oog op de ontwikkelingen van Europa Gewezen werd daarbij op het ontstaan van concentraties van financiële instellingen die de mogelijkheden boden om cliënten een breed assortiment van financiële diensten te leveren. De liberalisering van het zogenaamde structuur beleid in Nederland maakte het mogelijk op deze ontwikkeling ook in ons land concreet in te spelen. Op grond van deze nieuwe ontwikkelingen waren NMB Pb en NN tot de volgende conclusies gekomen: - beide ondernemingen beoogden een speler te zijn van Europees formaat en vanuit de Nederlandse samenwerking te zoeken naar een samenwerking op Europees niveau, leidend tot een adequaat aandeel in genoemde Europese markt zowel op bancair als verzekeringsgebied. Door samenwerking zou meer potentieel ontstaan om de internationale dienstverlening buiten Europa verder te ontwikkelen; S-AFE F ISSN SDU uitgeveni 's Gravenhage 1991

2 - samenwerking zou de mogelijkheid scheppen grote bedrijven op mondiale schaal te bedienen; - in Nederland zou kunnen worden ingespeeld op de verwachte ontwikkelingen van de financiële dienstverlening waardoor de nieuwe combinatie o.m. het vrije intermediair in staat zou stellen met nieuwe produkten zijn dienstverlening te verbreden; - door de voorgestelde samenwerking zou een krachtige marktpartij ontstaan, die verschillende distributiekanalen tot zijn beschikking had. De samenhang binnen één onderneming zou een zorgvuldige afstemming mogelijk maken van produkt-markt combinaties. Het streven daarbij was gericht op een evenwichtige marktontwikkeling met een verantwoorde concurrentie. De besprekingen tussen beide ondernemingen waren gericht op een volledige fusie, die tot stand zou kunnen worden gebracht door de oprichting van een nieuwe houdstermaatschappij in de vorm van een naamloze vennootschap, die haar beursgenoteerde certificaten van aandelen aanbood in ruil voor de uitstaande (certificaten van) aandelen van de NMB Pb en NN Ter effectuering hiervan is destijds de volgende ruilverhouding voorgesteld: - 10 (certificaten van) aandelen NN zouden recht geven op 10 certifi caten van aandelen alsmede op 10 warrants die recht geven op certifi caten van aandelen in de nieuwe houdstermaatschappij; - 10 gewone aandelen NMB Pb gaven recht op 7 certificaten van aandelen in de nieuwe houdstermaatschappij; daarnaast zouden 10 warrants en 10 achtergestelde obligaties van f 10 nominaal met een coupon van 10% en een looptijd van 10 jaar worden ontvangen; - beide ondernemingen verkregen het recht gedurende een periode van 10 jaar 7 warrants onder bijbetaling van f 70 in te wisselen voor 1 certificaat van aandeel van de nieuwe houdstermaatschappij; - 1 warrant NMB Pb, aanvankelijk tegen betaling recht gevend op 5 aandelen NMB Pb, zou thans recht geven op 5 achtergestelde obligaties van de houdstermaatschappij van f 10 nominaal met een coupon van 10% en een looptijd van 10 jaar. Op het moment van verschijnen van het persbericht zijn tegelijkertijd de Vereniging voor de Effectenhandel, de SER-Commissie voor Fusieaan gelegenheden, de betrokken vakorganisaties en de betrokken onderne mingsraden geïnformeerd. 2. Wettelijke positie van de Minister van Financiën 2.1. Op grond van bepalingen van de Wet toezicht kredietwezen resp. de Wet toezicht verzekeringsbedrijf vereist een fusie als de onderhavige een verklaring van geen bezwaar (vvgb) van de Minister van Financiën na advies van de Nederlandsche Bank resp. de Verzekeringskamer. In artikel 25, vijfde lid, Wet toezicht kredietwezen is bepaald dat een verklaring van geen bezwaar uitsluitend kan worden geweigerd indien: - de Nederlandsche Bank van oordeel is dat de handeling in strijd is of

3 zou kunnen komen met gezond bankbeleid (d.w.z. gevaar voor liquiditeit of solvabiliteit); dan wel - de Bank of de Minister van Financiën van oordeel is dat de voorge nomen handeling zou (kunnen) leiden tot een ongewenste ontwikkeling van het kredietwezen. Een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 81 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf kan uitsluitend geweigerd worden indien: - de Verzekeringskamer van oordeel is dat het belang van de verze kerden zou (kunnen) worden geschaad; of - de Minister van Financiën van oordeel is dat de handeling zou kunnen leiden tot een ongewenste ontwikkeling van het verzekerings wezen Bij brief van 20 november 1990 is een aanvraag tot het verstrekken van verklaringen van geen bezwaar, vergezeld van de benodigde informatie, via de Nederlandsche Bank en de Verzekerings kamer door mij ontvangen. Naar aanleiding hiervan zijn adviezen ingewonnen bij beide evengenoemde toezichthoudende instanties. Daarbij is o.m. bezien in hoeverre NMB Pb en NN op verschillende markten actief waren, en of, voorzover zij op dezelfde (deel-)markt werkten, sprake was van een zodanige omvang dat er vanuit het oogpunt van mededinging en/of concurrentie bezwaar moest worden gemaakt tegen deze concentratie. Daarbij is ook gelet op het aspect van interna tionale concentratie welke ook Nederlandse ondernemingen voor de noodzaak kan plaatsen zich aan te passen. Tenslotte is, mede op verzoek van leden van de Tweede Kamer, bezien welke de gevolgen zouden zijn voor de assurantietussenpersonen Op grond van toetsing op vorengaande punten ben ik tot de conclusie gekomen dat in geval van een fusie tussen NMB Pb en NN geen sprake is van een ongewenste ontwikkeling in het kredietwezen respectievelijk van het verzekeringswezen. Een en ander heeft er toe geleid dat ik na positief advies van de Neder landsche Bank en de Verzekeringskamer bij brief van 21 december 1990 de vereiste verklaringen van geen bezwaar heb verleend. 3. Omwisselingsaanbod inzake de fusie 3.1. Op 28 januari jl. is het fusiebericht gepubliceerd met daarin o.m. opgenomen de voorwaarden voor aandeelhouders tot omruil van (certifi caten van) aandelen NN en NMB Pb in certificaten van de nieuwe holding, Internationale Nederlanden Groep N.V. (ING). De aangeboden ruilverhouding is als volgt: - voor elk (certificaat van) aandeel in NN worden geboden, naar keuze, hetzij 1 certificaat van aandeel in Internationale Nederlanden van nominaal f 2,50, een warrant, alsmede f 6,50 in contanten, hetzij 1,15 certificaat van aandeel en een warrant in Internationale Nederlanden; - voor elk aandeel NMB Pb worden geboden 0,7 certificaat van aandeel Internationale van nominaal f 2,50, een honderdste van een 10% achtergestelde obligatie ING van f 1000 nominaal met een looptijd van , alsmede een warrant ING; - voor elke warrant NMB Pb wordt geboden vijf honderdsten van een

4 10% achtergestelde obligatie ING van f 1000 nominaal met een looptijd van ; - 7 warrants Internationale geven gedurende de periode 15 maart 1991 tot 15 maart 2001, onder bijbetaling van f 70, recht op een certi ficaat van aandeel ING Bovenstaande ruilverhouding wijkt in die zin af van het eerdere voorstel van 5 november jl. dat de aandeelhouders NN voor 1 aandeel ofwel 1,15 (certificaat van) aandeel Internationale Nederlanden ofwel 1 (certificaat van) aandeel Internationale Nederlanden alsmede f 6,50 in contanten wordt geboden. Aanvankelijk werd voor deze categorie aandeelhouders op 1 (certificaat van) aandeel NN 1 (certificaat van) aandeel ING geboden. Een motivering voor deze aanpassing in het voordeel van aandeel houders NN ten koste van aandeelhouders NMB Pb wordt in het omwis selingsbod niet gegeven. De aanpassing dient vermoedelijk als uitvloeisel te worden beschouwd van de heftige reakties van een aantal aandeel houders NN tegen de in hun ogen nadelige omruilvoorwaarden van het eerdere voorstel. Voor nadere informatie over de motieven, de structuur, de voorwaarden en de mogelijkheden van de fusie wordt kortheidshalve verwezen naar bijgevoegd gezamenlijk persbericht van de onderne mingen over de fusie van 28 januari j.l Positie van de Staat als aandeelhouder 4.1. De totstandkoming van de voorwaarden is bij de onderhavige fusie een zaak geweest tussen de besturen van beide fusiepartners, zodat het derhalve tot het moment van publicatie van het fusiebericht niet mogelijk was de Kamers concreet over de stand van zaken tussen tijds te informeren. Thans zal de Staat op basis van het onlangs verschenen fusiebericht zich als aandeelhouder een oordeel moeten vormen De huidige aandeelhouderspositie van de Staat in NMB Pb is de resultante van de op 4 oktober 1989 tot stand gekomen fusie van NMB Bank en de Postbank waarbij het bezit van de Staat in de nieuwe combi natie ruim 49% bedroeg (Tweede Kamer, vergaderjaar , , nrs. 1-9) en de verkoop van 28 miljoen aandelen door de Staat, geëffectueerd op 4 januari 1990 (Tweede Kamer, vergaderjaar , 20916, nr. 10). De positie is thans als volgt (excl. interim dividend met keuzemogelijkheid per januari 1991): Aantal aandelen NMB Pb in bezit van de Staat: Totaal aantal uitstaande aandelen NMB Pb: Relatief aandeel van de Staat: 23,3% Naast bovenstaand vermelde aandelen bezit de Staat nog warrants, tot 23 december 1993 recht gevend op de aankoop van in totaal aandelen tegen een conversieprijs van f 39,56 per aandeel. 1 Ter inzage gelegd op de bibliotheek Op basis van het thans uitgebrachte omwisselingsaanbod, uitgaande van de variant van 1 (certificaat van) aandeel NN = 1 (certi ficaat van) aandeel Internationale Nederlanden Groep + f6,50 in contanten, komt het aantal (certificaten van) aandelen Internationale Nederlanden in handen van de Staat uit op 15,8 mln, ofwel 7,2%.

5 Ingeval van de andere variant waarbij 1 (certificaat van) aandeel NN recht geeft op 1,15 (certificaat van) aandeel ING zou het relatieve aandeel van de Staat op 6,6% uitkomen indien alle aandeelhouders NN hiervoor zouden opteren. Bij volledige uitoefening van de warrants ING stijgt het relatieve aandeel van de Staat van 7,2% tot 7,5% in de eerste variant en in de tweede variant van 6,6% tot 6,8%. Hierbij past de kanttekening dat de relatieve participatie van de Staat in ING hoger wordt naarmate minder dan 100% van de aandelen NN en NMB Pb zou worden ingewisseld. 5. Beoordeling van het fusievoorstel 5.1. Voor de Staat als aandeelhouder in NMB Pb zijn in het voorstel tot fusie met name de volgende punten van belang: a. certificering van aandelen van ING b. omruilverhoudingen ad a. De fusiepartners beogen de gewone aandelen ING juridisch eigendom te doen zijn van een administratiekantoor. Deze geeft op zijn beurt certificaten van aandelen ING uit hetgeen betekent dat de aandeel houders, waaronder de Staat, geen stemrecht zullen hebben in de AvA. Naast het feit dat NN thans reeds om redenen van bescherming certifi caten kent, is de keuze van de fusiepartners mede ingegeven door bestaande wettelijke bepalingen in Amerika. Een aantal staten aldaar verbieden assurantieaktiviteiten van ondernemingen waarin een buiten landse overheid zeggenschap uitoefent. Acceptatie van certificering zou voor de Staat betekenen dat wordt afgeweken van het tot nu toe gevoerde beleid waarbij de Staat in alle staatsdeelnemingen de volledige bevoegdheden heeft uit hoofde van het bezit van gewone aandelen. Mogelijkheden om aan dit bezwaar van een passief aandeelhouder schap van de Staat tegemoet te komen, bleken niet voorhanden. Met name NN berichtte mij zeer bevreesd te zijn een belangrijk deel van zijn omzet in Amerika in de waagschaal te leggen, indien de constructie van certificaten zou worden losgelaten. In dit verband moet voorts worden gewezen op het voornemen van de holding om in de statuten de mogelijkheid van uitgifte tot 100% prefe rente aandelen op te nemen. Ik acht de voorgestelde combinatie van beschermingsmaatregelen primair een verantwoordelijkheid van de Vereniging voor de Effectenhandel en van de uitgevende instelling omdat het hier een individuele casus betreft. Ik wijs er wel op dat dit standpunt niet prejudicieert op mijn opvattingen over beschermingsconstructies in het algemeen. Een notitie daarover zal de Kamer naar verwachting in de loop van de volgende week bereiken. Na ampele overweging heb ik gemeend mij tegen het voornemen van gecertificeerde aandelen niet te moeten verzetten. Zwaarwegende redenen voor dit besluit zijn geweest de grote commerciële schade die volgens de fusiepartners zou resulteren bij persisteren bij aandelen op naam alsmede het feit dat de Staat een verhoudingsgewijs klein belang krijgt en het beleid gericht blijft op het op relatief korte termijn vervreemden van dit belang. ad b. de omruilverhoudingen. Het aanvankelijk uitgebrachte omwisselingsbod van 5 november jl. kon, indien werd uitgegaan van marktwaarden, in zijn totaliteit als bevre

6 digend voor de aandeelhouders NMB Pb worden beschouwd. Dit oordeel werd mede bevestigd door de financiële adviseur van de Staat Pierson, Heldring & Pierson. Zoals reeds is opgemerkt betekent de thans gepresenteerde bijstelling per definitie een verslechtering van het bod voor aandeelhouders NMB-Pb. De aanpassing werd evenwel noodzakelijk geacht om het voor het welslagen van de fusie noodzakelijke percentage van aanmeldingen te bereiken. Een beoordeling van de juistheid van het thans voorliggende bod is een lastige zaak aangezien de gegevens die aan de vaststelling van het bod ten grondslag liggen, mij niet bekend zijn. Voorts moet worden opgemerkt dat nimmer sprake is van één juiste ruilverhouding maar dat een acceptabele ruilverhouding zich binnen een beperkte bandbreedte van waarden beweegt. Mede tegen het licht bezien dat de kans van slagen van de fusie in gevaar zou zijn gekomen bij onveranderde omruilverhoudingen, en gelet op het oordeel van de adviseur van de Staat, acht ik de gewijzigde omruilverhouding acceptabel Concluderend ben ik voornemens, onder voorbehoud van overleg met beide Kamers der Staten Generaal, het pakket aandelen NMB Pb dat thans in handen van de Staat is, op de voorwaarden zoals in het fusiebe richt van 28 januari j.l. gepresenteerd, voor omruil in certificaten van aandelen Internationale Nederlanden Groep N.V. aan te bieden. Dit evenwel onder de voorwaarde dat zich geen nieuwe feiten of thans onvoorzienbare omstandigheden zullen voordoen die tot heroverweging aanleiding zouden kunnen geven. 6. Voornemens tot vervreemding Ten tijde van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel tot deelneming in NMB Pb is m.b.t. toekomstige vervreemding gesteld (Tweede Kamer, vergaderjaar , 20916, nr. 3) dat het regeringsbeleid op termijn gericht was op vermindering van het toenmalige belang van 49% tot uiteindelijk 0. Afgezien van het geuite voornemen tot vervreemding van een substantieel deel tijdens de toenmalige kabinetsperiode (ca. 25% van het uitstaande aandelenkapitaal van de nieuwe combinatie) is inzake de verdere vermindering bij die gelegenheid opgemerkt dat hierover nog geen nauwkeurig tijdpad was aan te geven. Mede gegeven het beperkte procentuele belang van de Staat bij het doorgaan van de fusie, overweeg ik een dergelijk voornemen tot vervreemding eveneens van toepassing te doen zijn op het aandelen pakket van de Staat in de nieuwe combinatie. Dit laat evenwel onverlet de eerder geformuleerde voorwaarden tot vervreemding n.l. een gunstig beursklimaat en het noodzakelijke voorafgaande overleg met de onder neming. 7. Medewerking Parlement Art. 40 lid 3 van de Comptabiliteitswet 1976 bepaalt dat een deelneming door de Staat in een vennootschap, waarvan de Staat tenminste 5% van het geplaatste aandelenkapitaal houdt dan wel zal houden, indien daarmede een belang van f 1 mln of meer is gemoeid, niet eerder zal plaatsvinden dan 14 dagen nadat van het voornemen daartoe aan beide kamers van de Staten-Generaal schriftelijk mededeling is gedaan. Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing. In het onderhavige geval is sprake van een fusie waarbij de Staat als 6

7 aandeelhouder NMB Pb middels omruil van aandelen gaat deelnemen in een nieuwe vennootschap. Het gaat daarbij om een participatie van 7 tot 10% (afhankelijk van de mate van omwisseling) waarmede, omgerekend naar de waarde van NN op 29/1 een waarde is gemoeid van ca. f 1 mld. In de artikelsgewijze toelichting op het derde lid van art. 40 (Tweede Kamer, vergaderjaar , 19662, nrs. 1-3) is opgemerkt dat fusie tussen vennootschappen, waarbij de Staat als aandeelhouder is betrokken in dit verband niet wordt beschouwd als een nieuwe deelneming tenzij gelijktijdig een additioneel belang in de nieuwe vennootschap wordt genomen. Gelet op het belang van de onderhavige transactie, meen ik dat in dit geval de procedure van het derde lid van artikel 40 zou moeten worden doorlopen. Daarom wil ik beide Kamers der Staten Generaal volledig informeren middels schriftelijke informatie vooraf. Hierbij doet zich de complicerende faktor voor dat aandeelhouders van beide ondernemingen tot 1 maart a.s. in de gelegenheid worden gesteld hun stukken ter omwisseling aan te melden. Als gevolg van deze door mij niet beïnvloedbare tijdlimiet doe ik een dringend beroep op Uw medewerking teneinde deze uiterste termijn gestand te kunnen doen. Van mijn kant zeg ik toe al het mogelijke te doen de eventueel door U verlangde nadere inlichtingen, zo nodig in overleg met de betrokken ondernemingen, op de kortste termijn te verschaffen. Ik ben in dat kader eveneens bereid zonodig op korte termijn met de vaste Commissies uit beide Kamers te overleggen. De Ministervan Financiën, W. Kok

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 746 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn nr. 2007/36/EG van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 483 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met kwijting aan bestuurders en commissarissen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Verlening van de aanvankelijke verklaringen van geen bezwaar

Verlening van de aanvankelijke verklaringen van geen bezwaar Directie Financiële Markten De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 februari 2008 FM 2008-00445 M Onderwerp ABN

Nadere informatie

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht. Besluit van [datum] houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 5:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft) Op voordracht van Onze Minister van

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V.

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GREEN VISION HOLDING en GREEN VISION

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 257 Wet van 30 juni 2010 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 301 28 838 Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 in verband met het actualiseren van de solvabiliteitseisen voor het verzekeringsbedrijf

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 224 Besluit van 20 mei 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1998, houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 46,

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders Dit is een gezamenlijk persbericht van Univar N.V. en Ulixes B.V. die is vereist op grond van artikel 9b lid 1 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995. Niet voor vrijgave, publicatie of distributie,

Nadere informatie

Dit is een geanonimiseerde versie van de op 18 december 2014 in zaak uitgebrachte informele zienswijze.

Dit is een geanonimiseerde versie van de op 18 december 2014 in zaak uitgebrachte informele zienswijze. [ ] Den Haag, Aantal bijlage(n): Uw kenmerk: Ons kenmerk: ACM/DM/2014/206876_OV Contactpersoon: [ ] Onderwerp: 14.0918.15 / Informele Zienswijze [ ] [ ] Dit is een geanonimiseerde versie van de op 18 december

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan [...] Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 7004/2.B952 Onderwerp 7004/ Informele zienswijze betreffende concentratietoezicht: rechten minderheidsaandeelhouder

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 411 Bepalingen in verband met de fusie van De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 100 Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie

Nadere informatie

In het opschrift komt de zinsnede en deskundigheidstoetsing van commissarissen te vervallen.

In het opschrift komt de zinsnede en deskundigheidstoetsing van commissarissen te vervallen. 32 512 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 4246/10 Betreft

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet. Nummer 2995 / 11 Betreft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) A OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN DE

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 709 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en van enige andere belastingwetten in verband met de fiscale begeleiding van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 696 Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde richtlijn nr. 98/78/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan [...] Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 7315/9 Onderwerp Zaaknr.: 7315 informele zienswijze inzake een bepaalde vorm van bestuurlijke fusie Dit is een geanonimiseerde

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 1563/7 Betreft

Nadere informatie

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie.

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie. Delta Lloyd Deelnemingen fonds N.V./ Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V./voorstel tot fusie ECJ/HW/ads/0111815-0000002 VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1985-1986 16431 Zeescheepsnieuwbouw Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage,

Nadere informatie

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2016-2017 34 576 Holland Casino Nr. INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 059 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE KBC GROEP Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0403.227.515 BTW BE 403.227.515 Verslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid van het

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten)

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) De directie stelt de volgende statutenwijzigingen voor en wenst nadere informatie te geven over een wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 419 Uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 023 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en 1 Barco Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0473.191.041 BTW-plichtige -------- De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, obligaties

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Fondswijziging voorjaar 2017

Fondswijziging voorjaar 2017 Fondswijziging voorjaar 2017 Op deze pagina s informeren wij u over de voorgenomen fondswijziging die per 1 mei 2017 wordt uitgevoerd. De Nederlandse markt voor aandelenbeleggingen is de afgelopen jaren

Nadere informatie

Aan de voorzitter en de leden. van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Aan de voorzitter en de leden. van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 14 oktober 2011 Referentie: B2011.51 Betreft:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 007 008 31 131 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 005/68/EG van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 334 Uitvoering van richtlijn nr. 2007/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 tot wijziging van

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de Algemene

Nadere informatie

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 10 de januari 2014, no. 14/0032, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Eilandsverordening corporate governance. Op voordracht van

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 21 april 2011

No.W /III 's-gravenhage, 21 april 2011 ... No.W06.11.0108/III 's-gravenhage, 21 april 2011 Bij Kabinetsmissive van 8 april 2011, no.11.000859, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007 Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in de RAI te Amsterdam, op dinsdag 22 april 2008, aanvang 14.00 uur. 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

Artikel 3:95, Wet op het financieel toezicht (Wft)

Artikel 3:95, Wet op het financieel toezicht (Wft) Aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) ten behoeve van een gekwalificeerde deelneming in een bank, beheerder van een instelling voor collectieve belegging in effecten, beleggingsonderneming,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 339 Wijziging van de Waterleidingwet (eigendom waterleidingbedrijven) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 9 december 2003 Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 660 Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen betreffende het toezicht op en de controle van derden die collectieve middelen

Nadere informatie

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v.

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Naar aanleiding van de gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 1 december 2011 Aanvang

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 14 oktober 2016 Betreft Voorhangbrief Holland Casino NV

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 14 oktober 2016 Betreft Voorhangbrief Holland Casino NV > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1768/NIB Capital - Alpinvest I. MELDING 1.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23688 Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf B ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Jaarrapport 2007 Inhoudsopgave Pagina Verklaring administratiekantoor 1 Jaarrekening Balans per 31-12-2007 4 Staat van

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Nederland Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Directie Financiële Markten De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Onderwerp Wetgevingsoverleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 272 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (aanpassing regime ter zake van de afkoop van verplichtingen tot alimentatie of tot verrekening

Nadere informatie

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling*

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Hieronder vindt u een overzicht van enige relevante wetsartikelen (januari 2016). Voor de meest actuele informatie zie www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 009 00 000 Beheer staatsparticipaties in financiële instellingen Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 131 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 2005/68/EG van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1988-1989 20 593 Goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Postbank NV met betrekking tot doel en werkzaamheden van de Postbank N.V Nr. 10 NOTA NAAR

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 Collegebesluit Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 1. Inleiding Naar aanleiding van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben drie van de vijf deelnemende gemeenten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 225 Wet van 18 april 2002 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere wetten in verband met de openbaarmaking van

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 371 Kredietcrisis Nr. 286 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 200 20 32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23440 Aanpassing van de vergoeding van verblijfkosten van leden van de Tweede Kamer en enige andere wijzigingen van de Wet schadeloosstelling leden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 632 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (de maatstaf voor de duur van het recht op uitkering en enige andere onderwerpen)

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Amsterdam. Jaarstukken 2014

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Amsterdam. Jaarstukken 2014 Stichting Administratiekantoor van aandelen Jaarstukken 2014 9 april 2015 /1 Inhoud Blad Jaarstukken 2014 3 Verslag 2014 van de stichting 4 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2014 10 Rekening van baten

Nadere informatie

Agenda. 3 Goedkeuring van het voorstel tot het beëindigen van de notering van de gewone aandelen ABN AMRO Holding N.V. aan de beurs van Singapore.

Agenda. 3 Goedkeuring van het voorstel tot het beëindigen van de notering van de gewone aandelen ABN AMRO Holding N.V. aan de beurs van Singapore. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Holding N.V. ( ABN AMRO ), te houden op woensdag 25 augustus 2004, aanvang 14.00 uur, Hoofdkantoor ABN AMRO Bank N.V., Gustav

Nadere informatie

BETREFT OvBrlBQ op QTond van art. 34 Comptabiliteitswet 2001 inzake oprichting Holland Casino NV

BETREFT OvBrlBQ op QTond van art. 34 Comptabiliteitswet 2001 inzake oprichting Holland Casino NV Algemene Rekenkamer staatssecretaris van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-3424344 E w voorlicliting@rekenkanner.nl www.rekenkamer.nl DATUM

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal Oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor. Vergaderjaar

1/2. Staten-Generaal Oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor. Vergaderjaar Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2012 2013 33 626 Oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer

Nadere informatie