EUMEDION CORPORATE GOVERNANCE FORUM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUMEDION CORPORATE GOVERNANCE FORUM"

Transcriptie

1 EUMEDION CORPORATE GOVERNANCE FORUM Commissie Structuur Nederlandse Banken T.a.v. prof. dr. H.H.F. Wijffels p/a Postbus EE DEN HAAG Amsterdam, 15 februari 2013 Ref: B Betreft: consultatie mandaat Commissie Structuur Nederlandse Banken Geachte heer Wijffels, Eumedion maakt graag gebruik van de gelegenheid te reageren op de consulatie die de Commissie Structuur Nederlandse banken (hierna: Commissie Wijffels) op 18 januari 2013 is gestart. In de consulatie worden geïnteresseerden uitgenodigd te reageren op het mandaat van de Commissie. In het mandaat wordt De Commissie Wijffels specifiek gevraagd in te gaan op de toepasbaarheid van de aanbevelingen van de Commissie Liikanen1 in Nederland en de manier waarop de scheidbaarheid van Nederlandse banken vorm kan krijgen voor het geval zich een deconfiture van een bank voordoet. De Commissie Wijffels wordt geacht ook stil te staan bij de noodzaak om de bankensector dienstbaar te laten zijn aan de economie. Eumedion zal in haar reactie het perspectief van de lange termijn institutionele belegger in beursgenoteerde banken als uitgangspunt hanteren. De consultatietermijn van vier weken is, afgezet tegen de complexiteit van het onderwerp, enigszins kort. Dit geldt temeer nu tijdens die consultatietermijn een systeemrelevante, beursgenoteerde bank door de Nederlandse Staat is genationaliseerd, met onder meer als vergaande consequentie dat institutionele beleggers op tamelijk grove wijze hun aandelen ontnomen werden. Tegen deze achtergrond is de reactie van Eumedion er één op hoofdlijnen. I High-level Expert Group on reforrning the structure of the EU banking sector, final report, hoofdstuk III.

2 1. Eumedion onderschrijft relevantie Eumedion heeft er veel begrip voor dat er een commissie is ingesteld die de toekomstige structuur van Nederlandse banken moet onderzoeken. De financiële crisis heeft aan het licht gebracht dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen om de financiële stabiliteit te bevorderen. De financiële crisis heeft grote gevolgen voor de Nederlandse belastingbetaler en de economie als geheel. Ook institutionele beleggers in beursvennootschappen hebben grote verliezen geleden op hun beleggingen. Drie van de vier beursgenoteerde grootbanken hebben, als bekend, in de jaren 2008/2009 een kapitaalinjectie van overheidswege gekregen. Twee voormalige beursgenoteerde grootbanken zijn zelfs genationaliseerd, met alle gevolgen van dien. Een herhaling moet worden voorkomen. Een stabiele bancaire sector is van eminent belang voor een economie. Dit geldt in het bijzonder voor nationale economieën waarin de bancaire sector relatief groot is zoals de Nederlandse. 2. Het publieke belang De Commissie Wijffels is, kort gezegd, gevraagd zich een oordeel te vormen over de vraag of de structuur van de Nederlandse banken aanpassing behoeft. Eumedion ziet dit als een bijzonder complex vraagstuk. Niet alleen kent de structuur van banken een grote variëteit in verschijningsvormen, zij kan ook op vele aspecten betrekking hebben, zoals de omvang en aard van het eigen vermogen, wijze van financiering, aard van de activiteiten, verdienmodel, omvang van de bank, verhouding deposito's/leningen en de juridische, governance en operationele inrichting.2 De Commissie Liikanen heeft bovendien geconstateerd dat in de Europese Unie geen enkel gehanteerd bancair business model in de crisis bovengemiddeld goed of juist slecht heeft uitgepakt. Wel heeft deze commissie vastgesteld dat er in de aanloop van de crisis excessieve risico's zijn genomen, vaak in de vorm van handel in complexe financiële instrumenten en vastgoedleningen, en overmatige afhankelijkheid van korte termijn financiering. Deze risico's werden onvoldoende opgevangen door de gestelde kapitaaleisen. Ook de sterke verwevenheden tussen banken zorgden voor grote systeemrisico's. De Britse regering heeft zeer recent, op 4 februari 2013, een wetsvoorstel ('Banking reform Bill')3 ingediend dat dient ter implementatie van het rapport van de Independent Commission on Banking uit juni 2011 ('Vickers rapport'). De pijlers onder het Vickers rapport worden gevormd door een aantal kernachtige doelstellingen en principes (zie kader hieronder). 2 Hoofdstuk III van het Liikanen Rapport. 3 2

3 Fl tisks and!rijend_ oibac_beeknt:fiaow nd iti-systekirelc finandal oases ot y and tihnetin 13_311C(d, over time' and frc," z ecawmil the ensryset Paymerits"', ji.,wst, sm eme aan euatanta tn:z. 5)4 and businsses to - - 'sb_hïersinsirtail - Nfr The mendet s uld.lchieve these Airciiriiing 1 en occessiwc sidotaking by._ - ratorna-, e xi _furection more effectately: eitosts.bf" ~c _ finábdaltists n cs through increasewfdie _n - n ed (esoluabrinty of instittnions,.. " pro meting --ive competition in the - peovision af bankfrig se hairi rdlo- n -"ns _ on GDP thr~h t-he _ cycle, anylbo' tnancet and profsor'.ol-tervices s-eaors _ ai-dilevader UK econorhy - en -_ d t, the roihlp;ofiecommelidatkins an non-bank' Eumedion adviseert de Commissie Wijffels zich eerst op mogelijke doelstellingen en principes te bezinnen, teneinde het publieke belang te definiëren. De doelstellingen en principes van het rapport Mokers kunnen daarbij een goede basis vormen. 3. Europese aanpak De Commissie Wijf-fels doet er eveneens verstandig aan zich nauwgezet rekenschap te geven van de vele hervorrningsmaatregelen die die al in gang zijn gezet om de stabiliteit van de bancaire sector te verbeteren en om een herhaling van de financiële crisis te voorkomen. In Europees verband betreft het betreft onder meer de verhoging van de kapitaal- en liquiditeitseisen zoals opgenomen in CRD III en IV, het Europese voorstel voor een richtlijn voor herstel en resolutie van banken4, en de voorstellen voor een bankenunie. Ook is er regelgeving tot stand gekomen die 'clearing' van gestandaardiseerde derivatentransacties verplicht stelt CEMIR1)5 en wordt er gewerkt aan voorschriften om die transacties voortaan uitsluitend via gereguleerde handelsplatforrnen te laten plaatsvinden ('MiFID 11'). Ook op nationaal niveau is er veel gebeurd. Denk aan de rapporten van de tijdelijke parlementaire onderzoekscommissie financieel stelsel ('De Wit I'), de parlementaire enquêtecommissie financieel stelsel (De Wit 11'), de Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen (Interventiewen, het Besluit beheerst beloningsbeleid, het wettelijke bonusverbod bij staatsgesteunde financiële instellingen en de Code banken. 4 Richtlijn van het Europese Parlement en de Europese Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van de Richtlijnen 77/91/EEG, 82M91/EG, 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG en 2011/35/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (COM (2012) 280 final) Regulatlon (EU) No 648/2012 of the European Parilament and of the Council with regard to regulatory technical standards on capita' requirements for central counterpartles (0.J. L 201). 3

4 Eumedion is ervan overtuigd dat deze maatregelen per saldo kunnen bijdragen aan een versterking van de stabiliteit van de sector. Ook zijn wij van opvatting dat de bancaire sector en hun stakeholders voldoende gelegenheid moeten hebben om de maatregelen adequaat te absorberen. Voorts dient bewaakt te worden dat er voldoende samenhang blijft bestaan tussen de verschillende Europese en nationale maatregelen en dat er goed toezicht op de naleving van deze maatregelen wordt uitgeoefend door publieke toezichthouders. Eumedion is van opvatting dat eventuele hervormingsmaatregelen voor de bancaire sector zoveel mogelijk op supranationaal niveau moeten worden genomen. De Europese bancaire sector is sterk verweven. De toenemende convergentie van Europese regelgeving en Europees toezicht op banken is daarom een welkome ontwikkeling. Specifieke karakteristieken van de Nederlandse bancaire sector (omvang sector en hypotheekschuld) zouden primair ingebracht moeten worden in Brussel bij de besprekingen tussen de Europese Commissie en de lidstaten over de uit het rapport van de Commissie Liikanen voortvloeiende beleidsbeslissingen. 4. De nutsfuncties van banken Een deel van de dienstverlening door banken is van vitaal belang voor de economie. Het gaat om de spaar-, betaal- en kredietverleningsfuncties van banken aan burgers en bedrijven, met name ook het midden- en kleinbedrijf. Wanneer deze dienstverlening onderbroken wordt, veroorzaakt dat direct enorme economische consequenties, mede omdat veel burgers en bedrijven er dagelijks van afhankelijk zijn en geen alternatief hebben.6 Het belang van deze nutsfuncties is zodanig dat als een bank dreigt te falen, de toezichthouder en/of overheid inspringt om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. Deze overheidsinterventies hebben zich sinds 2008 binnen en buiten Nederland vele malen voorgedaan, voor het laatst bij SNS Reaal N.V. op 1 februari Het heeft duidelijk gemaakt dat grootbanken, die ingeval van (dreigend) falen de financiële stabiliteit in gevaar kunnen brengen, over een (impliciete) overheidsgarantie beschikken die inhoudt dat bij falen de overheid met belastinggeld de solvabiliteit van de bank zal versterken. Eumedion vindt dat er naar gestreefd moet worden de nutsfuncties te allen tijde adequaat te beschermen, zonder dat hiervoor een (impliciete) overheidsgarantie nodig is. De impliciete overheidsgarantie werkt in verschillende opzichten verstorend. Niet alleen kan het leiden tot een aanzienlijke aanslag op publieke middelen, welke beter alternatief kunnen worden aangewend. Het kan ook leiden tot verkeerde prikkels bij bestuurders en schuldeisers en hen aanmoedigen om onverantwoorde risico's te nemen. De overheidsgarantie en het (gedeeltelijk) in staatseigendom komen van banken leidt ook tot verstoringen van de mededinging binnen de bancaire sector, hetgeen uiteindelijk ten koste gaat van klanten, aandeelhouders en andere stakeholders, en daarmee ook de maatschappij. 6 Zie Commissie Llikanen, p. 103; Het Vickers rapport spreekt in dit verband van Thandated services' p

5 Om de nutsfuncties te beschermen en de overheidsgarantie te verminderen zouden wat Eumedion betreft: banken beter in staat moeten zijn om verliezen op te vangen; nutsfuncties, waarvan burgers en (kleinere) bedrijven afhankelijk zijn, niet in gevaar moeten kunnen worden gebracht door problemen elders in het financiële stelsel; wanneer een bank toch nog in problemen mocht dreigen te geraken, zou het eenvoudig en minder kostbaar moeten worden om nutsfuncties te scheiden van andere functies. Er zijn op Europees en nationaal niveau al diverse maatregelen genomen die aan deze aandachtspunten deels tegemoet komen, zoals de hierboven genoemde CRD III en CRD IV, die eisen bevatten ter versterking van de kapitaal- en liquiditeitspositie van banken. Het voorstel voor een richtlijn voor het herstel en afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen hoort daar nadrukkelijk ook bij. Zowel de Commissie Vickers als de Commissie Liikanen stelt aanvullende maatregelen voor met betrekking tot het juridisch, financieel en organisatorisch afscheiden van bepaalde activiteiten van banken.' Een bankonderdeel met de meer risicovolle functies zou dan aan hogere kapitaaleisen moeten voldoen en zou aan stringenter toezicht moeten worden onderworpen. De Commissie Vickers en de Commissie Liikanen verschillen in aanpak inzake de 'ringfence': de Commissie Vickers ambieert een kwalitatief hoge bescherming (ringfence) voor een kleinere groep stakeholders (alleen de nutsgebruikers van een bank), daar waar de Commissie Liikanen juist een veel grotere grote groep stakeholders afschermt van bepaalde activiteiten als trading en clearing. De kwaliteit van de bescherming voor deze grotere groep is alleen wel lager en minder inzichtelijk, maar geeft banken wel meer flexibiliteit. Het is een lastig te beantwoorden vraag of de Commissie Vickers in dit opzicht onnodig stringent is, versus de vraag of de ringfence van de Commissie Liikanen wel voldoende vertrouwen zal opwekken en effectief is in tijden dat dit nodig is. Daarnaast worden ibail-in' instrumentens genoemd als een aantrekkelijke vorm van financiering voor banken. De ervaringen met vergelijkbare instrumenten tot nu toe in de praktijk roepen wel de vraag op of dergelijke instrumenten ook aantrekkelijk zullen zijn voor beleggers. Eumedion denkt dat al deze voorstellen de aandacht van de Commissie Wijffels verdienen. Daarbij dienen ook in aanmerking te worden genomen welke gevolgen de eventuele invoering van dergelijke voorstellen zouden hebben voor de huidige eigendomsstructuur van Nederlandse banken en voorr de mogelijkheid van banken om kapitaal aan te trekken, al dan niet via de openbare kapitaalmarkten. 7 Zie ook de reactie van Eumedion inzake het consultatiedocument voor de Interventiewet chttp://www.eumedion.nlinl/public/kennisbank/consultafies/ minfin-interventiewetpd0. 8 Rapport van de Commissie Liikanen, p. 82: "bail-in, whereby the bank would be recapitalised with shareholders being wiped out or diluted and creditors having their claims reduced or converted to shares." 5

6 5. Het belang van goede governance en de rol van de belegger Banken moeten vertrouwen gaan herwinnen. Niet alleen van klanten, maar ook van beleggers, en ook van elkaar. Gezond en gerechtvaardigd vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor toegang tot kapitaal. Het vertrouwen van beleggers gaat hand in hand met toegang tot kapitaal. Banken kunnen dit vertrouwen bevorderen door goed inzicht te geven in hoe zij er nu voor staan, waar zij geld verdienen of verliezen en door duidelijk te zijn over strategie en risico's. Niet zozeer in nog langere jaarverslagen, maar in klare taal en eerder kortere jaarverslagen die goed te analyseren zijn. Er is verder een maatschappelijke discussie gewenst over de vraag of publieke toezichthouders op banken meer inzicht moeten geven in de resultaten van hun toezicht op individuele instellingen.9 De lange termijn levensvatbaarheid van de bankensector is ook gebaat bij het vertrouwen van betrokken aandeelhouders in het herstel van winstgevendheid. Het zijn de aandeelhouders die het eigen vermogen verschaffen en daar risico over durven te lopen. Gezonde banken behoren (te zijner tijd), zonder dat de nutsfuncties van banken in gevaar komen, een duurzame winst te kunnen verdelen. Een goede governance is basisvereiste voor vertrouwen. De Commissie Liikanen wijst terecht op het belang van het herstellen van sterke governance en controle bij banken. In het kader van CRD III en CRD IV zijn en worden er goede stappen gezet, onder meer met betrekking tot risicomanagement en bezoldiging. Waar door de Commissie Liikanen weinig aandacht aan is besteed, is de disciplinerende rol die betrokken institutionele beleggers met een lange termijn beleggingshorizon kunnen hebben bij de checks and balances van banken. De Commissie Liikanen merkt op dat de betrokkenheid van deze aandeelhouders bij banken te wensen overlaat, maar de vraag is of dat wel aan die aandeelhouders verweten kan worden. De Nederlandse banken, voor zover beursgenoteerd, zijn (of waren) allemaal getooid met beschermingsmaatregelen (zoals certificering bij ING Groep, KAS Bank en Van Lanschot, prioriteitsaandelen bij BinckBank en beschermingsstichtingen bij ING Groep, KAS Bank en Van Lanschot) dan wel hadden een 'bevriende' meerderheidsaandeelhouder (Stichting beheer SNS Reaal bij SNS Reaal). Met deze 'bevriende', passieve aandeelhouders (administratiekantoren, houders van prioriteitsaandelen en meerderheidsaandeelhouder) worden niet alleen zogenoemde speculanten, maar ook potentieel betrokken minderheidsaandeelhouders met een lange termijn beleggingshorizon op afstand gehouden. Bovendien zijn de toezichthoudende autoriteiten zich sinds 2008 diepgaand gaan bemoeien met aangelegenheden waarover aandeelhouders zeggenschapsrechten hebben (zoals het bezoldigingsbeleid en de benoeming en ontslag van commissarissen en bestuurders). Deze aandeelhoudersrechten, waarmee institutionele beleggers hun rol als betrokken aandeelhouder kunnen vormgeven, zijn daardoor bij beursgenoteerde banken aan erosie onderhevig. 9 21e in dat kader ook de speech van 12 februari 2013 van de president van De Nederlandsche Bank ter gelegenheid van de uitreiking van de Machiavelliprijs over het spanningsveld tussen transparantie en vertrouwelijkheid waar De Nederlandsche Bank als toezichthouder mee te maken heeft (http://www.dnb.nlinieuws/nieuwsoverzicht-en-archiefispeech- 2013/dnb jsp.). 6

7 Wat voor beleggers in beursgenoteerde systeemrelevante banken bovendien een probleem is, is dat zij per definitie een informatieachterstand hebben op de publieke toezichthouder. In het geval van een kwakkelende beursgenoteerde systeembank wordt door de publieke toezichthouder, mede om een bankrun te voorkomen, niet publiekelijk gecommuniceerd hoe ernstig de toestand op enig moment werkelijk is. Dit gebrek aan informatie verdraagt zich niet alleen slecht met het (benodigde) transparante karakter van beursvennootschappen, maar vergroot ook de onzekerheid en het gebrek van vertrouwen van beleggers in beursgenoteerde systeembanken. Wanneer er een effectief model zou kunnen worden gevonden om de nutsfunctie te separeren en af te schermen van risicovollere activiteiten (beschreven in paragraaf 4) dan zou daarmee de informatievoorziening accurater kunnen worden (het risico op een bankrun wordt immers kleiner, waardoor er minder noodzaak is tot een beperking van de informatiestroom). Beleggers in beursgenoteerde banken zouden dan beter geïnformeerd afwegingen kunnen maken bij hun investeringsbeslissingen en wellicht ook sneller genegen zijn zich voor een langere termijn als aandeel- en/of obligatiehouder aan de bank te committeren. Eumedion denkt niet dat de introductie van instrumenten om lange termijn aandeelhouderschap bij banken te bevorderen (zoals loyaliteitsstemrecht en loyaliteitsdividend) tot een evenwichtiger governancemodel zal leiden. Integendeel, het kan ertoe leiden dat het risicodragend kapitaal belang en de mate zeggenschap van aandeelhouders uit elkaar gaan lopen. Het leidt ook niet per definitie tot meer betrokkenheid van minderheidsaandeelhouders. Eumedion denkt dat de introductie van dergelijke instrumenten het voor banken weleens lastiger kan maken om kapitaal aan te trekken. Dit geldt zeker ook wanneer een gouden overheidsaandeel zou worden geïntroduceerd, zoals gesuggereerd in een recent door de Tweede Kamer aangenomen motie.1 Een dergelijk instrument, dat in beginsel op gespannen voet staat met het Europese recht, zal de disciplinerende rol van minderheidsaandeelhouders verzwakken en zal kunnen leiden tot verminderde liquiditeit in het aandeel. Wat beursgenoteerde banken nodig hebben is een voldoende grote groep van stabiele en betrokken aandeelhouders met een lange termijn beleggingshorizon en die onafhankelijk van financiële ondernemingen opereren. Eumedion is verder een voorstander van adequate herstel- en resolutieplannen, zoals opgenomen in het voorstel voor een Europese richtlijn inzake herstel en resolutie van banken (ontwerpartikel 14). Wel dient in zijn algemeenheid te worden gewaarborgd dat het voor beleggers in banken glashelder wordt wat de precieze condities ('triggers') zijn voor de toezichthoudende autoriteiten waaronder zij herstel- of resolutiemaatregelen kunnen nemen. Ook dient de bestaande vennootschapsrechtelijke wetgeving ter bescherming van aandeelhouders en andere schuldeisers niet te lichtvaardig terzijde te worden geschoven wanneer er sprake is van herstel- of resolutiemaatregelen. 10 Motie over een onderzoek naar de govemancestructuur van banken (kamerstukken II, 2012/13, 33532, nr. 17). 7

8 Indien u nader met ons gedachten te wisselen naar aanleiding van het bovenstaande, dan zijn wij daarvoor uiteraard beschikbaar. Overigens gaan wij er van uit dat over het conceptrapport van uw commissie een openbare consultatie zal plaatsvinden, waarbij belanghebbenden langer de tijd krijgen om commentaar te leveren. Onze contactpersoon is Wouter Kuijpers (wouter.kuiiperseumedion nl tel ). Met vriendelijke groet, Drs. R. Abma Directeur Eumedion Postbus AX AMSTERDAM 6

9 Aan: Commissie Structuur Nederlandse Banken Datum: 15 februari 2013 Geachte leden van de Commissie, Op 4 januari jl. is op uitnodiging van uw commissie namens ING een presentatie gegeven waarin onder meer is ingegaan op de stand van zaken van de regulering van de financiële sector op dit moment, het ING beleid van de afgelopen jaren en de toepasbaarheid van de aanbevelingen van de Liikanen Groep en de Volcker-rule in de Nederlandse context. In deze presentatie is aangegeven welke regelgeving er in reactie op de crisis is opgesteld om het financiële stelsel en individuele instellingen stabieler te maken. Daarnaast is aangegeven welke maatregelen ING zelf heeft genomen om de weerbaarheid te vergroten. Het (kern) kapitaal is versterkt, de liquiditeitspositie en het funding profiel zijn sterk verbeterd en de leverage ratio is aanmerkelijk gereduceerd. Ook is toegelicht waarom het splitsen van banken nadelig is voor klanten, bijvoorbeeld als het gaat om de dienstverlening met betrekking tot het beheersen van allerlei soorten risico's (krediet, rente, markten valutarisico). Banken nemen deze risico's over van klanten en kunnen deze niet alleen door hun expertise maar ook door de diversificatie en schaalgrootte van hun eigen balans efficiënter beheersen dan klanten zelf. Ten slotte is toegelicht dat splitsing aanzienlijke risico's met zich meebrengt voor de financiering van de Nederlandse economie aangezien grotere universele banken beter in staat zijn om met wholesale funding het depositofinancieringsgat te dichten. De presentatie is voor de volledigheid als bijlage bij deze brief gevoegd. Wij stellen het op prijs dat ons de mogelijkheid is geboden om middels deze consultatie de visie van ING op een aantal onderdelen van uw mandaat nader aan te vullen, niet in de laatste plaats omdat de ontwikkelingen rond SNS ervoor hebben gezorgd dat de opdracht aan uw Commissie nog actueler is geworden dan zij al was. Het is duidelijk dat de nationalisatie van SNS Reaal de zorgen over de stabiliteit van de Nederlandse bancaire sector opnieuw heeft aangewakkerd en ING onderschrijft de noodzaak te voorkomen dat dit soort overheidsingrijpen in de toekomst opnieuw nodig zal zijn. Tegelijkertijd wijzen wij erop dat de nationalisatie van SNS een op zichzelf staande casus is met eigen specifieke kenmerken. BijImerplein 888, 1102 MG Amsterdam, The Netherlands P.O.Box 1800, 1000 BV Amsterdam ING Groep N.V., registered office Amsterdam Trade Register no Amsterdam BANKING INVESTMENTS LIFE INSURANCE RETIREMENT SERVICES

10 ING ik) Pagina 2/3 Meer concreet is het goed te beseffen dat bij ING, anders dan bij SNS het geval was, de bank- en verzekeringsactiviteiten operationeel volledig gescheiden zijn. Verder wordt de zogeheten double leverage op groepsniveau bij ING afgebouwd volgens een plan dat door Financiën en de Europese Commissie is goedgekeurd. Ten slotte zijn wij op grond van de inspanningen in het kader van onze recovery en resolutieplannen van mening dat ING afwikkelbaar is. Het zogeheten EU Crisis Management Framework zal er verder toe leiden dat ING, in geval van een deconfiture, op ordentelijke wijze kan worden afgewikkeld, waarbij de kritische economische functies gedurende een bepaalde periode worden gecontinueerd zonder dat kapitaalsteun uit publieke middelen nodig is. De Minister van Financiën heeft in zijn brief aan de Kamer over de nationalisatie van SNS Reaal het belang van deze afwikkelbaarheid terecht benadrukt en gewezen op de rol van uw Commissie in dezen. Om die reden herhalen wij het aanbod dat wij op 4 januari deden om uw Commissie in meer detail bij te praten over onze kijk op de afwikkelbaarheid van ING. In de presentatie aan uw Commissie is tevens ingegaan op de aanbevelingen van de Liikanen groep. Daarbij is aangegeven dat ING op basis van de Liikanen aanbeveling inzake de afsplitsing van risicovolle activiteiten niet in aanmerking zou komen voor verplichte splitsing in een deposit bank en een trading entity. Deze conclusie is in een meer uitgebreid stuk onderbouwd. Hierin wordt aan de hand van de IFRS balans per ultimo 2012 een toelichting gegeven op de activiteiten van ING. De reden dat in dit stuk de IFRS balans als uitgangspunt is genomen, is dat ook de Liikanen groep bij het onderzoek naar de mate waarin een instelling "risicovolle activiteiten" uitvoert, in eerste instantie de IFRS balans van de instelling onderzoekt. U treft deze analyse als tweede bijlage bij deze brief aan. In een derde bijlage gaan wij in op de belangrijke vraag hoe het juiste evenwicht kan warden gevonden tussen de behoefte aan stabiliteit van het Nederlandse bancaire systeem en de noodzaak van de financierbaarheid van de reële Nederlandse economie. In dit stuk wordt toegelicht waarom de grootte van de sector niet noodzakelijkerwijs tot onaanvaardbare risico's leidt. Integendeel, het splitsen van banken kan tot gevolg hebben dat de verschillende onderdelen door het verlies aan diversiteit kwetsbaarder worden. Daarnaast is de aanwezigheid van een aantal spelers met een zekere schaalgrootte en geografische diversiteit zowel vanuit stabiliteitsperspectief als vanuit het oogpunt van de dienstverlening aan alle sectoren van de samenleving onontbeerlijk. Banken zijn technologisch zeer complexe bedrijven die zonder schaalgrootte lastig de investeringen kunnen doen die nodig zijn voor efficiënte bedrijfsvoering en noodzakelijke innovaties. Ook tegen de achtergrond van de aanstaande totstandkoming van een Europese bankenunie, is splitsing onverstandig. De Nederlandse economie is gebaat bij een aantal Nederlandse banken is die ook in Europees perspectief enige schaalgrootte hebben. Ten slotte willen wij, in lijn met de aandacht die daaraan in uw mandaatstelling is gegeven, het belang van de Europese context onderstrepen. Een gelijk speelveld voor universele banken die grensoverschrijdend opereren is van groot belang. Tegen de achtergrond van het verplaatsen van toezichtsbevoegdheden voor instellingen als ING van de nationale toezichthouder naar de ECB vanaf

11 I N G ai4 ) Pagina 3/ is dit belang nog nadrukkelijker aanwezig. ING is voorstander van uniformiteit van voorstellen die ingrijpen in structuur en toegestane activiteiten van banken zodat die in de aard en uitwerking per land niet van elkaar verschillen. De Europese Commissie heeft aangegeven in de loop van dit jaar, maar waarschijnlijk niet voor de zomer, in reactie op Liikanen met voorstellen te komen. Dit noopt naar onze stellige overtuiging tot een zorgvuldige afweging over de timing van specifiek Nederlandse voorstellen. Wij zijn van harte bereid om een bijdrage te blijven leveren in de beraadslagingen. Hoogachtend, Koos Timmermans Vicevoorzitter ING Bank Wilfred Nagel Chief Risk Officer ING Bank Bijlagen: 3

12 yot Wilfred Nagel Raad van Bestuur ING Groep Januari 2013 BANKING - INVESTMENTS - LIFE INSURANCE - RETIREMENT SERVICES ING

13 Never again: prioriteiten Invoering hogere kapitaalseisen en strictere liquiditeitseisen, met de leverage ratio als extra slot op de deur Een gediversificeerde balans, zowel in geografie (tenminste op pan-europees niveau, bij voorkeur nog wijder), klantengroepen als in asset- en liability types. Een scherp afgebakende bail-in categorie van schuld Een duidelijk en uitvoerbaar Recovery en Resolution Plan Een pan-europees toezichtsregime met Europese vangnetten en een Single Rule Book Indien nodig (hoewel wij denken dat de volledige invoering van Basel 3 dit ook bereikt) een variatie op het Volcker thema dmv een cap op trading ING.i

14 Overzicht van de presentatie Waar staat de financiële regelgeving op dit moment? ING door de crisis heen Aanbevelingen Liikanen en Volcker in de Nederlandse context Conclusies en overwegingen ING ik

15 Waar staat de financiële regelgeving op dit moment? ING

16 Waar staat de financiële regelgeving op dit moment? ,=. ===guell Basel 2.5/ CRD III Basel 31 CRD IV SIFI (Systemically Important Financial Institutions) buffers RRP (Recovery & Resolution Plan) (recovery) RRP (resolution) Bali-in schuld o > Eén Europese toezichthouder Europees DGS (Depositogarantiestelsel) Directe steun uit ESM (Europees Stabiliteitsmechanisme) 5 ING

17 ING door de c is 's hee n 6

18 Hoe heeft de crisis ING geraakt? Door de crisis heen waren de gerealiseerde verliezen relatief beperkt, de problemen zijn vooral veroorzaakt door waardeveranderingen van een aantal balansposten (waarvan een deel door het resultaat liep): De sterk afgenomen marktwaarde van de investeringen van ING Direct US (de zogeheten Alt-A portefeuille) Sterke waardevermindering van de bezittingen en toename van de waarde van de verplichtingen in de verzekeringsbedrijven van ING, met name in de Verenigde Staten Resultaat Vermogen einde jaar min 37 mid min E 17 mld 2009 E min 34 mld min 41 mid min 47 mid 7 INGik

19 Wat heeft ING sinds 2008 gedaan? Herstructurering (verkoop van een groot aantal voornamelijk buitenlandse bedrijfsonderdelen) Versterking (kern)kapitaal: IFRS vermogen van 17 miljard naar 47 miljard Versterking Core Tier 1 ratio van 6,5% naar 12,1% Verkorting bankbalans: balans totaal van miljard (ultimo Q3 2008) naar 909 miljard (ultimo Q3 2012) Deleveraging: leverage ratio van 57 naar 24 Derisking: o.a. vastgoed en ABS exposures significant gereduceerd Er is een recovery plan opgesteld en bij DNB ingediend Versobering beloningsbeleid (o.a. implementatie CRD III) Klantbelang centraal: o.a. vereenvoudiging aanbod producten en diensten INGils)

20 ING Bank balans verkort en kapitaal versterkt Sept EUR mld Sept EUR 865 mld El Lending assets Debt securities Trading assets (fv) Other Fair Value assets Other assets Ei Customer deposits [r] Issued debt 1.1 Trading liabilities (fv) Other Fair Value liabilities Other liabilities 1.1 Equity 12% 20% Cijfers exclusief aangekondigde des-investeringen Activa 2% Activa Passiva ING.) 9

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 789 Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en opdracht... 3 2. Analyse

Nadere informatie

Algemeen 2. 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11. 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten 21

Algemeen 2. 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11. 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten 21 JAARVERSLAG Inhoudsopgave Algemeen 2 1 Voorwoord 3 2 Nationalisatie van SNS REAAL 8 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11 3 Profiel en merken 19 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten

Nadere informatie

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015 Concept-Agenda AFM 2015 Met concept begroting 2015 CONSULTATIEVERSIE 20 oktober Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector

Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector Monitor Financiële Sector Autoriteit Consument & Markt Juni 2014 2/91 Over de Monitor Financiële Sector en deze studie De Monitor Financiële

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

Praktijkonderzoek Transparantie en Verantwoording. Een onderzoeksrapport voor de

Praktijkonderzoek Transparantie en Verantwoording. Een onderzoeksrapport voor de Praktijkonderzoek Transparantie en Verantwoording Een onderzoeksrapport voor de Praktijkonderzoek Transparantie en Verantwoording Een onderzoeksrapport voor de n Willem van Gelder Sanne van der Lugt Ward

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

EUMEDION 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4.

EUMEDION 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4. BELEIDSPLAN 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4. EVENEMENTEN 21 5. DIENSTVERLENING 22 5.1

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

KAS Selections. Voorwoord

KAS Selections. Voorwoord PremiePensioenInstelling Gevolgen van Solvency II BeFrank Uitblinken in een nieuw Reacties op openbare stelsel consultaties Groenboek D-Day voor Europese Transaction Management richtlijn EMIR Services

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code Advies over de verhouding tussen vennootschap en aandeelhouders en over het toepassingsbereik van de Code mei 2007 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE

Nadere informatie

EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO S

EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO S 25.4.2013 Publicatieblad van de Europese Unie C 119/1 I (Resoluties, aanbevelingen en adviezen) AANBEVELINGEN EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO S AANBEVELING VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk. Visie DNB toezicht 2014-2018

Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk. Visie DNB toezicht 2014-2018 Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk Visie DNB toezicht 2014-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitdagingen voor de Nederlandse financiële sector 8 2.1

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Amstelveen 21 Mei 2014 Inhoud 3 10 14 1 Management samenvatting 3 Inleiding op securities

Nadere informatie

Modaliteiten van een duurzaam en efficiënt model voor de governance van ABN AMRO

Modaliteiten van een duurzaam en efficiënt model voor de governance van ABN AMRO 198 Wetenschap Modaliteiten van een duurzaam en efficiënt model voor de governance van ABN AMRO Wilco Oostwouder en Hans Schenk 1 In vervolg op de reddingsoperatie van grote Nederlandse banken door de

Nadere informatie

Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen

Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen 1. Inleiding Ontwikkelingen rond de rente die pensioenfondsen moeten hanteren bij het berekenen van hun toekomstige verplichtingen, hebben

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 33 918 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Inleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie