EUMEDION CORPORATE GOVERNANCE FORUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUMEDION CORPORATE GOVERNANCE FORUM"

Transcriptie

1 EUMEDION CORPORATE GOVERNANCE FORUM Commissie Structuur Nederlandse Banken T.a.v. prof. dr. H.H.F. Wijffels p/a Postbus EE DEN HAAG Amsterdam, 15 februari 2013 Ref: B Betreft: consultatie mandaat Commissie Structuur Nederlandse Banken Geachte heer Wijffels, Eumedion maakt graag gebruik van de gelegenheid te reageren op de consulatie die de Commissie Structuur Nederlandse banken (hierna: Commissie Wijffels) op 18 januari 2013 is gestart. In de consulatie worden geïnteresseerden uitgenodigd te reageren op het mandaat van de Commissie. In het mandaat wordt De Commissie Wijffels specifiek gevraagd in te gaan op de toepasbaarheid van de aanbevelingen van de Commissie Liikanen1 in Nederland en de manier waarop de scheidbaarheid van Nederlandse banken vorm kan krijgen voor het geval zich een deconfiture van een bank voordoet. De Commissie Wijffels wordt geacht ook stil te staan bij de noodzaak om de bankensector dienstbaar te laten zijn aan de economie. Eumedion zal in haar reactie het perspectief van de lange termijn institutionele belegger in beursgenoteerde banken als uitgangspunt hanteren. De consultatietermijn van vier weken is, afgezet tegen de complexiteit van het onderwerp, enigszins kort. Dit geldt temeer nu tijdens die consultatietermijn een systeemrelevante, beursgenoteerde bank door de Nederlandse Staat is genationaliseerd, met onder meer als vergaande consequentie dat institutionele beleggers op tamelijk grove wijze hun aandelen ontnomen werden. Tegen deze achtergrond is de reactie van Eumedion er één op hoofdlijnen. I High-level Expert Group on reforrning the structure of the EU banking sector, final report, hoofdstuk III.

2 1. Eumedion onderschrijft relevantie Eumedion heeft er veel begrip voor dat er een commissie is ingesteld die de toekomstige structuur van Nederlandse banken moet onderzoeken. De financiële crisis heeft aan het licht gebracht dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen om de financiële stabiliteit te bevorderen. De financiële crisis heeft grote gevolgen voor de Nederlandse belastingbetaler en de economie als geheel. Ook institutionele beleggers in beursvennootschappen hebben grote verliezen geleden op hun beleggingen. Drie van de vier beursgenoteerde grootbanken hebben, als bekend, in de jaren 2008/2009 een kapitaalinjectie van overheidswege gekregen. Twee voormalige beursgenoteerde grootbanken zijn zelfs genationaliseerd, met alle gevolgen van dien. Een herhaling moet worden voorkomen. Een stabiele bancaire sector is van eminent belang voor een economie. Dit geldt in het bijzonder voor nationale economieën waarin de bancaire sector relatief groot is zoals de Nederlandse. 2. Het publieke belang De Commissie Wijffels is, kort gezegd, gevraagd zich een oordeel te vormen over de vraag of de structuur van de Nederlandse banken aanpassing behoeft. Eumedion ziet dit als een bijzonder complex vraagstuk. Niet alleen kent de structuur van banken een grote variëteit in verschijningsvormen, zij kan ook op vele aspecten betrekking hebben, zoals de omvang en aard van het eigen vermogen, wijze van financiering, aard van de activiteiten, verdienmodel, omvang van de bank, verhouding deposito's/leningen en de juridische, governance en operationele inrichting.2 De Commissie Liikanen heeft bovendien geconstateerd dat in de Europese Unie geen enkel gehanteerd bancair business model in de crisis bovengemiddeld goed of juist slecht heeft uitgepakt. Wel heeft deze commissie vastgesteld dat er in de aanloop van de crisis excessieve risico's zijn genomen, vaak in de vorm van handel in complexe financiële instrumenten en vastgoedleningen, en overmatige afhankelijkheid van korte termijn financiering. Deze risico's werden onvoldoende opgevangen door de gestelde kapitaaleisen. Ook de sterke verwevenheden tussen banken zorgden voor grote systeemrisico's. De Britse regering heeft zeer recent, op 4 februari 2013, een wetsvoorstel ('Banking reform Bill')3 ingediend dat dient ter implementatie van het rapport van de Independent Commission on Banking uit juni 2011 ('Vickers rapport'). De pijlers onder het Vickers rapport worden gevormd door een aantal kernachtige doelstellingen en principes (zie kader hieronder). 2 Hoofdstuk III van het Liikanen Rapport. 3 2

3 Fl tisks and!rijend_ oibac_beeknt:fiaow nd iti-systekirelc finandal oases ot y and tihnetin 13_311C(d, over time' and frc," z ecawmil the ensryset Paymerits"', ji.,wst, sm eme aan euatanta tn:z. 5)4 and businsses to - - 'sb_hïersinsirtail - Nfr The mendet s uld.lchieve these Airciiriiing 1 en occessiwc sidotaking by._ - ratorna-, e xi _furection more effectately: eitosts.bf" ~c _ finábdaltists n cs through increasewfdie _n - n ed (esoluabrinty of instittnions,.. " pro meting --ive competition in the - peovision af bankfrig se hairi rdlo- n -"ns _ on GDP thr~h t-he _ cycle, anylbo' tnancet and profsor'.ol-tervices s-eaors _ ai-dilevader UK econorhy - en -_ d t, the roihlp;ofiecommelidatkins an non-bank' Eumedion adviseert de Commissie Wijffels zich eerst op mogelijke doelstellingen en principes te bezinnen, teneinde het publieke belang te definiëren. De doelstellingen en principes van het rapport Mokers kunnen daarbij een goede basis vormen. 3. Europese aanpak De Commissie Wijf-fels doet er eveneens verstandig aan zich nauwgezet rekenschap te geven van de vele hervorrningsmaatregelen die die al in gang zijn gezet om de stabiliteit van de bancaire sector te verbeteren en om een herhaling van de financiële crisis te voorkomen. In Europees verband betreft het betreft onder meer de verhoging van de kapitaal- en liquiditeitseisen zoals opgenomen in CRD III en IV, het Europese voorstel voor een richtlijn voor herstel en resolutie van banken4, en de voorstellen voor een bankenunie. Ook is er regelgeving tot stand gekomen die 'clearing' van gestandaardiseerde derivatentransacties verplicht stelt CEMIR1)5 en wordt er gewerkt aan voorschriften om die transacties voortaan uitsluitend via gereguleerde handelsplatforrnen te laten plaatsvinden ('MiFID 11'). Ook op nationaal niveau is er veel gebeurd. Denk aan de rapporten van de tijdelijke parlementaire onderzoekscommissie financieel stelsel ('De Wit I'), de parlementaire enquêtecommissie financieel stelsel (De Wit 11'), de Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen (Interventiewen, het Besluit beheerst beloningsbeleid, het wettelijke bonusverbod bij staatsgesteunde financiële instellingen en de Code banken. 4 Richtlijn van het Europese Parlement en de Europese Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van de Richtlijnen 77/91/EEG, 82M91/EG, 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG en 2011/35/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (COM (2012) 280 final) Regulatlon (EU) No 648/2012 of the European Parilament and of the Council with regard to regulatory technical standards on capita' requirements for central counterpartles (0.J. L 201). 3

4 Eumedion is ervan overtuigd dat deze maatregelen per saldo kunnen bijdragen aan een versterking van de stabiliteit van de sector. Ook zijn wij van opvatting dat de bancaire sector en hun stakeholders voldoende gelegenheid moeten hebben om de maatregelen adequaat te absorberen. Voorts dient bewaakt te worden dat er voldoende samenhang blijft bestaan tussen de verschillende Europese en nationale maatregelen en dat er goed toezicht op de naleving van deze maatregelen wordt uitgeoefend door publieke toezichthouders. Eumedion is van opvatting dat eventuele hervormingsmaatregelen voor de bancaire sector zoveel mogelijk op supranationaal niveau moeten worden genomen. De Europese bancaire sector is sterk verweven. De toenemende convergentie van Europese regelgeving en Europees toezicht op banken is daarom een welkome ontwikkeling. Specifieke karakteristieken van de Nederlandse bancaire sector (omvang sector en hypotheekschuld) zouden primair ingebracht moeten worden in Brussel bij de besprekingen tussen de Europese Commissie en de lidstaten over de uit het rapport van de Commissie Liikanen voortvloeiende beleidsbeslissingen. 4. De nutsfuncties van banken Een deel van de dienstverlening door banken is van vitaal belang voor de economie. Het gaat om de spaar-, betaal- en kredietverleningsfuncties van banken aan burgers en bedrijven, met name ook het midden- en kleinbedrijf. Wanneer deze dienstverlening onderbroken wordt, veroorzaakt dat direct enorme economische consequenties, mede omdat veel burgers en bedrijven er dagelijks van afhankelijk zijn en geen alternatief hebben.6 Het belang van deze nutsfuncties is zodanig dat als een bank dreigt te falen, de toezichthouder en/of overheid inspringt om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. Deze overheidsinterventies hebben zich sinds 2008 binnen en buiten Nederland vele malen voorgedaan, voor het laatst bij SNS Reaal N.V. op 1 februari Het heeft duidelijk gemaakt dat grootbanken, die ingeval van (dreigend) falen de financiële stabiliteit in gevaar kunnen brengen, over een (impliciete) overheidsgarantie beschikken die inhoudt dat bij falen de overheid met belastinggeld de solvabiliteit van de bank zal versterken. Eumedion vindt dat er naar gestreefd moet worden de nutsfuncties te allen tijde adequaat te beschermen, zonder dat hiervoor een (impliciete) overheidsgarantie nodig is. De impliciete overheidsgarantie werkt in verschillende opzichten verstorend. Niet alleen kan het leiden tot een aanzienlijke aanslag op publieke middelen, welke beter alternatief kunnen worden aangewend. Het kan ook leiden tot verkeerde prikkels bij bestuurders en schuldeisers en hen aanmoedigen om onverantwoorde risico's te nemen. De overheidsgarantie en het (gedeeltelijk) in staatseigendom komen van banken leidt ook tot verstoringen van de mededinging binnen de bancaire sector, hetgeen uiteindelijk ten koste gaat van klanten, aandeelhouders en andere stakeholders, en daarmee ook de maatschappij. 6 Zie Commissie Llikanen, p. 103; Het Vickers rapport spreekt in dit verband van Thandated services' p

5 Om de nutsfuncties te beschermen en de overheidsgarantie te verminderen zouden wat Eumedion betreft: banken beter in staat moeten zijn om verliezen op te vangen; nutsfuncties, waarvan burgers en (kleinere) bedrijven afhankelijk zijn, niet in gevaar moeten kunnen worden gebracht door problemen elders in het financiële stelsel; wanneer een bank toch nog in problemen mocht dreigen te geraken, zou het eenvoudig en minder kostbaar moeten worden om nutsfuncties te scheiden van andere functies. Er zijn op Europees en nationaal niveau al diverse maatregelen genomen die aan deze aandachtspunten deels tegemoet komen, zoals de hierboven genoemde CRD III en CRD IV, die eisen bevatten ter versterking van de kapitaal- en liquiditeitspositie van banken. Het voorstel voor een richtlijn voor het herstel en afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen hoort daar nadrukkelijk ook bij. Zowel de Commissie Vickers als de Commissie Liikanen stelt aanvullende maatregelen voor met betrekking tot het juridisch, financieel en organisatorisch afscheiden van bepaalde activiteiten van banken.' Een bankonderdeel met de meer risicovolle functies zou dan aan hogere kapitaaleisen moeten voldoen en zou aan stringenter toezicht moeten worden onderworpen. De Commissie Vickers en de Commissie Liikanen verschillen in aanpak inzake de 'ringfence': de Commissie Vickers ambieert een kwalitatief hoge bescherming (ringfence) voor een kleinere groep stakeholders (alleen de nutsgebruikers van een bank), daar waar de Commissie Liikanen juist een veel grotere grote groep stakeholders afschermt van bepaalde activiteiten als trading en clearing. De kwaliteit van de bescherming voor deze grotere groep is alleen wel lager en minder inzichtelijk, maar geeft banken wel meer flexibiliteit. Het is een lastig te beantwoorden vraag of de Commissie Vickers in dit opzicht onnodig stringent is, versus de vraag of de ringfence van de Commissie Liikanen wel voldoende vertrouwen zal opwekken en effectief is in tijden dat dit nodig is. Daarnaast worden ibail-in' instrumentens genoemd als een aantrekkelijke vorm van financiering voor banken. De ervaringen met vergelijkbare instrumenten tot nu toe in de praktijk roepen wel de vraag op of dergelijke instrumenten ook aantrekkelijk zullen zijn voor beleggers. Eumedion denkt dat al deze voorstellen de aandacht van de Commissie Wijffels verdienen. Daarbij dienen ook in aanmerking te worden genomen welke gevolgen de eventuele invoering van dergelijke voorstellen zouden hebben voor de huidige eigendomsstructuur van Nederlandse banken en voorr de mogelijkheid van banken om kapitaal aan te trekken, al dan niet via de openbare kapitaalmarkten. 7 Zie ook de reactie van Eumedion inzake het consultatiedocument voor de Interventiewet chttp://www.eumedion.nlinl/public/kennisbank/consultafies/ minfin-interventiewetpd0. 8 Rapport van de Commissie Liikanen, p. 82: "bail-in, whereby the bank would be recapitalised with shareholders being wiped out or diluted and creditors having their claims reduced or converted to shares." 5

6 5. Het belang van goede governance en de rol van de belegger Banken moeten vertrouwen gaan herwinnen. Niet alleen van klanten, maar ook van beleggers, en ook van elkaar. Gezond en gerechtvaardigd vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor toegang tot kapitaal. Het vertrouwen van beleggers gaat hand in hand met toegang tot kapitaal. Banken kunnen dit vertrouwen bevorderen door goed inzicht te geven in hoe zij er nu voor staan, waar zij geld verdienen of verliezen en door duidelijk te zijn over strategie en risico's. Niet zozeer in nog langere jaarverslagen, maar in klare taal en eerder kortere jaarverslagen die goed te analyseren zijn. Er is verder een maatschappelijke discussie gewenst over de vraag of publieke toezichthouders op banken meer inzicht moeten geven in de resultaten van hun toezicht op individuele instellingen.9 De lange termijn levensvatbaarheid van de bankensector is ook gebaat bij het vertrouwen van betrokken aandeelhouders in het herstel van winstgevendheid. Het zijn de aandeelhouders die het eigen vermogen verschaffen en daar risico over durven te lopen. Gezonde banken behoren (te zijner tijd), zonder dat de nutsfuncties van banken in gevaar komen, een duurzame winst te kunnen verdelen. Een goede governance is basisvereiste voor vertrouwen. De Commissie Liikanen wijst terecht op het belang van het herstellen van sterke governance en controle bij banken. In het kader van CRD III en CRD IV zijn en worden er goede stappen gezet, onder meer met betrekking tot risicomanagement en bezoldiging. Waar door de Commissie Liikanen weinig aandacht aan is besteed, is de disciplinerende rol die betrokken institutionele beleggers met een lange termijn beleggingshorizon kunnen hebben bij de checks and balances van banken. De Commissie Liikanen merkt op dat de betrokkenheid van deze aandeelhouders bij banken te wensen overlaat, maar de vraag is of dat wel aan die aandeelhouders verweten kan worden. De Nederlandse banken, voor zover beursgenoteerd, zijn (of waren) allemaal getooid met beschermingsmaatregelen (zoals certificering bij ING Groep, KAS Bank en Van Lanschot, prioriteitsaandelen bij BinckBank en beschermingsstichtingen bij ING Groep, KAS Bank en Van Lanschot) dan wel hadden een 'bevriende' meerderheidsaandeelhouder (Stichting beheer SNS Reaal bij SNS Reaal). Met deze 'bevriende', passieve aandeelhouders (administratiekantoren, houders van prioriteitsaandelen en meerderheidsaandeelhouder) worden niet alleen zogenoemde speculanten, maar ook potentieel betrokken minderheidsaandeelhouders met een lange termijn beleggingshorizon op afstand gehouden. Bovendien zijn de toezichthoudende autoriteiten zich sinds 2008 diepgaand gaan bemoeien met aangelegenheden waarover aandeelhouders zeggenschapsrechten hebben (zoals het bezoldigingsbeleid en de benoeming en ontslag van commissarissen en bestuurders). Deze aandeelhoudersrechten, waarmee institutionele beleggers hun rol als betrokken aandeelhouder kunnen vormgeven, zijn daardoor bij beursgenoteerde banken aan erosie onderhevig. 9 21e in dat kader ook de speech van 12 februari 2013 van de president van De Nederlandsche Bank ter gelegenheid van de uitreiking van de Machiavelliprijs over het spanningsveld tussen transparantie en vertrouwelijkheid waar De Nederlandsche Bank als toezichthouder mee te maken heeft (http://www.dnb.nlinieuws/nieuwsoverzicht-en-archiefispeech- 2013/dnb jsp.). 6

7 Wat voor beleggers in beursgenoteerde systeemrelevante banken bovendien een probleem is, is dat zij per definitie een informatieachterstand hebben op de publieke toezichthouder. In het geval van een kwakkelende beursgenoteerde systeembank wordt door de publieke toezichthouder, mede om een bankrun te voorkomen, niet publiekelijk gecommuniceerd hoe ernstig de toestand op enig moment werkelijk is. Dit gebrek aan informatie verdraagt zich niet alleen slecht met het (benodigde) transparante karakter van beursvennootschappen, maar vergroot ook de onzekerheid en het gebrek van vertrouwen van beleggers in beursgenoteerde systeembanken. Wanneer er een effectief model zou kunnen worden gevonden om de nutsfunctie te separeren en af te schermen van risicovollere activiteiten (beschreven in paragraaf 4) dan zou daarmee de informatievoorziening accurater kunnen worden (het risico op een bankrun wordt immers kleiner, waardoor er minder noodzaak is tot een beperking van de informatiestroom). Beleggers in beursgenoteerde banken zouden dan beter geïnformeerd afwegingen kunnen maken bij hun investeringsbeslissingen en wellicht ook sneller genegen zijn zich voor een langere termijn als aandeel- en/of obligatiehouder aan de bank te committeren. Eumedion denkt niet dat de introductie van instrumenten om lange termijn aandeelhouderschap bij banken te bevorderen (zoals loyaliteitsstemrecht en loyaliteitsdividend) tot een evenwichtiger governancemodel zal leiden. Integendeel, het kan ertoe leiden dat het risicodragend kapitaal belang en de mate zeggenschap van aandeelhouders uit elkaar gaan lopen. Het leidt ook niet per definitie tot meer betrokkenheid van minderheidsaandeelhouders. Eumedion denkt dat de introductie van dergelijke instrumenten het voor banken weleens lastiger kan maken om kapitaal aan te trekken. Dit geldt zeker ook wanneer een gouden overheidsaandeel zou worden geïntroduceerd, zoals gesuggereerd in een recent door de Tweede Kamer aangenomen motie.1 Een dergelijk instrument, dat in beginsel op gespannen voet staat met het Europese recht, zal de disciplinerende rol van minderheidsaandeelhouders verzwakken en zal kunnen leiden tot verminderde liquiditeit in het aandeel. Wat beursgenoteerde banken nodig hebben is een voldoende grote groep van stabiele en betrokken aandeelhouders met een lange termijn beleggingshorizon en die onafhankelijk van financiële ondernemingen opereren. Eumedion is verder een voorstander van adequate herstel- en resolutieplannen, zoals opgenomen in het voorstel voor een Europese richtlijn inzake herstel en resolutie van banken (ontwerpartikel 14). Wel dient in zijn algemeenheid te worden gewaarborgd dat het voor beleggers in banken glashelder wordt wat de precieze condities ('triggers') zijn voor de toezichthoudende autoriteiten waaronder zij herstel- of resolutiemaatregelen kunnen nemen. Ook dient de bestaande vennootschapsrechtelijke wetgeving ter bescherming van aandeelhouders en andere schuldeisers niet te lichtvaardig terzijde te worden geschoven wanneer er sprake is van herstel- of resolutiemaatregelen. 10 Motie over een onderzoek naar de govemancestructuur van banken (kamerstukken II, 2012/13, 33532, nr. 17). 7

8 Indien u nader met ons gedachten te wisselen naar aanleiding van het bovenstaande, dan zijn wij daarvoor uiteraard beschikbaar. Overigens gaan wij er van uit dat over het conceptrapport van uw commissie een openbare consultatie zal plaatsvinden, waarbij belanghebbenden langer de tijd krijgen om commentaar te leveren. Onze contactpersoon is Wouter Kuijpers (wouter.kuiiperseumedion nl tel ). Met vriendelijke groet, Drs. R. Abma Directeur Eumedion Postbus AX AMSTERDAM 6

9 Aan: Commissie Structuur Nederlandse Banken Datum: 15 februari 2013 Geachte leden van de Commissie, Op 4 januari jl. is op uitnodiging van uw commissie namens ING een presentatie gegeven waarin onder meer is ingegaan op de stand van zaken van de regulering van de financiële sector op dit moment, het ING beleid van de afgelopen jaren en de toepasbaarheid van de aanbevelingen van de Liikanen Groep en de Volcker-rule in de Nederlandse context. In deze presentatie is aangegeven welke regelgeving er in reactie op de crisis is opgesteld om het financiële stelsel en individuele instellingen stabieler te maken. Daarnaast is aangegeven welke maatregelen ING zelf heeft genomen om de weerbaarheid te vergroten. Het (kern) kapitaal is versterkt, de liquiditeitspositie en het funding profiel zijn sterk verbeterd en de leverage ratio is aanmerkelijk gereduceerd. Ook is toegelicht waarom het splitsen van banken nadelig is voor klanten, bijvoorbeeld als het gaat om de dienstverlening met betrekking tot het beheersen van allerlei soorten risico's (krediet, rente, markten valutarisico). Banken nemen deze risico's over van klanten en kunnen deze niet alleen door hun expertise maar ook door de diversificatie en schaalgrootte van hun eigen balans efficiënter beheersen dan klanten zelf. Ten slotte is toegelicht dat splitsing aanzienlijke risico's met zich meebrengt voor de financiering van de Nederlandse economie aangezien grotere universele banken beter in staat zijn om met wholesale funding het depositofinancieringsgat te dichten. De presentatie is voor de volledigheid als bijlage bij deze brief gevoegd. Wij stellen het op prijs dat ons de mogelijkheid is geboden om middels deze consultatie de visie van ING op een aantal onderdelen van uw mandaat nader aan te vullen, niet in de laatste plaats omdat de ontwikkelingen rond SNS ervoor hebben gezorgd dat de opdracht aan uw Commissie nog actueler is geworden dan zij al was. Het is duidelijk dat de nationalisatie van SNS Reaal de zorgen over de stabiliteit van de Nederlandse bancaire sector opnieuw heeft aangewakkerd en ING onderschrijft de noodzaak te voorkomen dat dit soort overheidsingrijpen in de toekomst opnieuw nodig zal zijn. Tegelijkertijd wijzen wij erop dat de nationalisatie van SNS een op zichzelf staande casus is met eigen specifieke kenmerken. BijImerplein 888, 1102 MG Amsterdam, The Netherlands P.O.Box 1800, 1000 BV Amsterdam ING Groep N.V., registered office Amsterdam Trade Register no Amsterdam BANKING INVESTMENTS LIFE INSURANCE RETIREMENT SERVICES

10 ING ik) Pagina 2/3 Meer concreet is het goed te beseffen dat bij ING, anders dan bij SNS het geval was, de bank- en verzekeringsactiviteiten operationeel volledig gescheiden zijn. Verder wordt de zogeheten double leverage op groepsniveau bij ING afgebouwd volgens een plan dat door Financiën en de Europese Commissie is goedgekeurd. Ten slotte zijn wij op grond van de inspanningen in het kader van onze recovery en resolutieplannen van mening dat ING afwikkelbaar is. Het zogeheten EU Crisis Management Framework zal er verder toe leiden dat ING, in geval van een deconfiture, op ordentelijke wijze kan worden afgewikkeld, waarbij de kritische economische functies gedurende een bepaalde periode worden gecontinueerd zonder dat kapitaalsteun uit publieke middelen nodig is. De Minister van Financiën heeft in zijn brief aan de Kamer over de nationalisatie van SNS Reaal het belang van deze afwikkelbaarheid terecht benadrukt en gewezen op de rol van uw Commissie in dezen. Om die reden herhalen wij het aanbod dat wij op 4 januari deden om uw Commissie in meer detail bij te praten over onze kijk op de afwikkelbaarheid van ING. In de presentatie aan uw Commissie is tevens ingegaan op de aanbevelingen van de Liikanen groep. Daarbij is aangegeven dat ING op basis van de Liikanen aanbeveling inzake de afsplitsing van risicovolle activiteiten niet in aanmerking zou komen voor verplichte splitsing in een deposit bank en een trading entity. Deze conclusie is in een meer uitgebreid stuk onderbouwd. Hierin wordt aan de hand van de IFRS balans per ultimo 2012 een toelichting gegeven op de activiteiten van ING. De reden dat in dit stuk de IFRS balans als uitgangspunt is genomen, is dat ook de Liikanen groep bij het onderzoek naar de mate waarin een instelling "risicovolle activiteiten" uitvoert, in eerste instantie de IFRS balans van de instelling onderzoekt. U treft deze analyse als tweede bijlage bij deze brief aan. In een derde bijlage gaan wij in op de belangrijke vraag hoe het juiste evenwicht kan warden gevonden tussen de behoefte aan stabiliteit van het Nederlandse bancaire systeem en de noodzaak van de financierbaarheid van de reële Nederlandse economie. In dit stuk wordt toegelicht waarom de grootte van de sector niet noodzakelijkerwijs tot onaanvaardbare risico's leidt. Integendeel, het splitsen van banken kan tot gevolg hebben dat de verschillende onderdelen door het verlies aan diversiteit kwetsbaarder worden. Daarnaast is de aanwezigheid van een aantal spelers met een zekere schaalgrootte en geografische diversiteit zowel vanuit stabiliteitsperspectief als vanuit het oogpunt van de dienstverlening aan alle sectoren van de samenleving onontbeerlijk. Banken zijn technologisch zeer complexe bedrijven die zonder schaalgrootte lastig de investeringen kunnen doen die nodig zijn voor efficiënte bedrijfsvoering en noodzakelijke innovaties. Ook tegen de achtergrond van de aanstaande totstandkoming van een Europese bankenunie, is splitsing onverstandig. De Nederlandse economie is gebaat bij een aantal Nederlandse banken is die ook in Europees perspectief enige schaalgrootte hebben. Ten slotte willen wij, in lijn met de aandacht die daaraan in uw mandaatstelling is gegeven, het belang van de Europese context onderstrepen. Een gelijk speelveld voor universele banken die grensoverschrijdend opereren is van groot belang. Tegen de achtergrond van het verplaatsen van toezichtsbevoegdheden voor instellingen als ING van de nationale toezichthouder naar de ECB vanaf

11 I N G ai4 ) Pagina 3/ is dit belang nog nadrukkelijker aanwezig. ING is voorstander van uniformiteit van voorstellen die ingrijpen in structuur en toegestane activiteiten van banken zodat die in de aard en uitwerking per land niet van elkaar verschillen. De Europese Commissie heeft aangegeven in de loop van dit jaar, maar waarschijnlijk niet voor de zomer, in reactie op Liikanen met voorstellen te komen. Dit noopt naar onze stellige overtuiging tot een zorgvuldige afweging over de timing van specifiek Nederlandse voorstellen. Wij zijn van harte bereid om een bijdrage te blijven leveren in de beraadslagingen. Hoogachtend, Koos Timmermans Vicevoorzitter ING Bank Wilfred Nagel Chief Risk Officer ING Bank Bijlagen: 3

12 yot Wilfred Nagel Raad van Bestuur ING Groep Januari 2013 BANKING - INVESTMENTS - LIFE INSURANCE - RETIREMENT SERVICES ING

13 Never again: prioriteiten Invoering hogere kapitaalseisen en strictere liquiditeitseisen, met de leverage ratio als extra slot op de deur Een gediversificeerde balans, zowel in geografie (tenminste op pan-europees niveau, bij voorkeur nog wijder), klantengroepen als in asset- en liability types. Een scherp afgebakende bail-in categorie van schuld Een duidelijk en uitvoerbaar Recovery en Resolution Plan Een pan-europees toezichtsregime met Europese vangnetten en een Single Rule Book Indien nodig (hoewel wij denken dat de volledige invoering van Basel 3 dit ook bereikt) een variatie op het Volcker thema dmv een cap op trading ING.i

14 Overzicht van de presentatie Waar staat de financiële regelgeving op dit moment? ING door de crisis heen Aanbevelingen Liikanen en Volcker in de Nederlandse context Conclusies en overwegingen ING ik

15 Waar staat de financiële regelgeving op dit moment? ING

16 Waar staat de financiële regelgeving op dit moment? ,=. ===guell Basel 2.5/ CRD III Basel 31 CRD IV SIFI (Systemically Important Financial Institutions) buffers RRP (Recovery & Resolution Plan) (recovery) RRP (resolution) Bali-in schuld o > Eén Europese toezichthouder Europees DGS (Depositogarantiestelsel) Directe steun uit ESM (Europees Stabiliteitsmechanisme) 5 ING

17 ING door de c is 's hee n 6

18 Hoe heeft de crisis ING geraakt? Door de crisis heen waren de gerealiseerde verliezen relatief beperkt, de problemen zijn vooral veroorzaakt door waardeveranderingen van een aantal balansposten (waarvan een deel door het resultaat liep): De sterk afgenomen marktwaarde van de investeringen van ING Direct US (de zogeheten Alt-A portefeuille) Sterke waardevermindering van de bezittingen en toename van de waarde van de verplichtingen in de verzekeringsbedrijven van ING, met name in de Verenigde Staten Resultaat Vermogen einde jaar min 37 mid min E 17 mld 2009 E min 34 mld min 41 mid min 47 mid 7 INGik

19 Wat heeft ING sinds 2008 gedaan? Herstructurering (verkoop van een groot aantal voornamelijk buitenlandse bedrijfsonderdelen) Versterking (kern)kapitaal: IFRS vermogen van 17 miljard naar 47 miljard Versterking Core Tier 1 ratio van 6,5% naar 12,1% Verkorting bankbalans: balans totaal van miljard (ultimo Q3 2008) naar 909 miljard (ultimo Q3 2012) Deleveraging: leverage ratio van 57 naar 24 Derisking: o.a. vastgoed en ABS exposures significant gereduceerd Er is een recovery plan opgesteld en bij DNB ingediend Versobering beloningsbeleid (o.a. implementatie CRD III) Klantbelang centraal: o.a. vereenvoudiging aanbod producten en diensten INGils)

20 ING Bank balans verkort en kapitaal versterkt Sept EUR mld Sept EUR 865 mld El Lending assets Debt securities Trading assets (fv) Other Fair Value assets Other assets Ei Customer deposits [r] Issued debt 1.1 Trading liabilities (fv) Other Fair Value liabilities Other liabilities 1.1 Equity 12% 20% Cijfers exclusief aangekondigde des-investeringen Activa 2% Activa Passiva ING.) 9

Commissie Structuur Nederlandse Banken T.a.v. prof. dr. H.H.F. Wijffels p/a Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Amsterdam, 15 februari 2013

Commissie Structuur Nederlandse Banken T.a.v. prof. dr. H.H.F. Wijffels p/a Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Amsterdam, 15 februari 2013 Commissie Structuur Nederlandse Banken T.a.v. prof. dr. H.H.F. Wijffels p/a Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Amsterdam, 15 februari 2013 Ref: B2013.05 Betreft: consultatie mandaat Commissie Structuur Nederlandse

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 20 maart 2013 Betreft Beantwoording vragen lid Van Hijum

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 20 maart 2013 Betreft Beantwoording vragen lid Van Hijum > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 39 4.2 ONTWIKKELINGEN WET- EN REGELGEVING De wet- en regelgeving voor zowel prudentiële regels

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015 PERSBERICHT Propertize op koers met afbouw Utrecht, 3 juli 2015 Propertize heeft op 3 juli 2015 zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de netto omvang van de portefeuille aan vastgoedfinancieringen

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Jaarrekening 221 1 KAS EN KASEQUIVALENTEN Specificatie kas en kasequivalenten Direct opeisbare tegoeden bij DNB 1.372

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Nederland Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Factsheet Kapitaal en toezicht. Kapitaal. Kapitaalbuffers

Factsheet Kapitaal en toezicht. Kapitaal. Kapitaalbuffers Factsheet Kapitaal en toezicht Kapitaal Na de crisis in 2008 was er zowel nationaal als internationaal brede overeenstemming dat de bancaire sector meer dienstbaar en weerbaarder zou moeten worden. Het

Nadere informatie

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding?

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? & wijzigingen Nrgfo Wft op het vlak van vermogensscheiding Wat was de aanleiding voor de FM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? Nationale ontwikkelingen in combinatie met nieuwe regelgeving als

Nadere informatie

Ref: B13.32 Betreft: Eumedion-reactie op NBA Consultatiedocument onafhankelijkheid en VGBA

Ref: B13.32 Betreft: Eumedion-reactie op NBA Consultatiedocument onafhankelijkheid en VGBA Aan de Nederlandse beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Drs. H. Wieleman RA, voorzitter Postbus 7984 1008 AD Amsterdam Den Haag, 30 augustus 2013 Ref: B13.32 Betreft: Eumedion-reactie op NBA Consultatiedocument

Nadere informatie

Beschrijving van het Belgische Bankenlandschap 5 jaar na Lehman

Beschrijving van het Belgische Bankenlandschap 5 jaar na Lehman Beschrijving van het Belgische Bankenlandschap 5 jaar na Lehman Belgian Finance Club, 18 november 2013 Luc Coene Gouverneur Overzicht van de presentatie Marktindicatoren Ingrijpende herstructurering van

Nadere informatie

Central clearing vanuit een pensioenfonds perspectief: to clear or not to clear

Central clearing vanuit een pensioenfonds perspectief: to clear or not to clear entral clearing vanuit een pensioenfonds perspectief: to clear or not to clear Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA) Zeist, 13 October 2016 Leontien van den Oever (Principal Risk anager PGG Investments)

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2013 OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING BANKBEDRIJF

NIBE-SVV, 2013 OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING BANKBEDRIJF NIBE-SVV, 2013 OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING BANKBEDRIJF 1. Bij welke activiteit handelt een bank NIET op de financiële markten? A. Bij activiteiten uit hoofde van de transformatiefunctie. B. Bij activiteiten

Nadere informatie

Datum 23 februari 2015 Betreft Start Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector

Datum 23 februari 2015 Betreft Start Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Financiele Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 776 Brief van de minister van Financiën Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten

Autoriteit Financiële Markten AFM consulteert Concept Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van het aantal aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes Ter consultatie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 DE Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 DE Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 DE Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op:

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: 1. het voorstel van de Europese Commissie tot aanpassing van de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

bankfinanciering / bedrijfswaardering

bankfinanciering / bedrijfswaardering bankfinanciering / bedrijfswaardering Masterclass Internationaal ondernemen in de tuinbouw 4 November 2015 H.A.Rijken 1 MKB financiering: bankiersperspectief 1 Relatieve kredietwaardigheid in het MKB 2

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Aan de voorzitter en de leden. van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Aan de voorzitter en de leden. van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 14 oktober 2011 Referentie: B2011.51 Betreft:

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.5.2017 COM(2017) 225 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK Een antwoord bieden op uitdagingen voor kritieke financiëlemarktinfrastructuren

Nadere informatie

Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt

Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt FEBRUARI 2016 www.dmfco.nl Met de toenemende beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen in Nederlandse hypotheken kent de hypotheekmarkt nu drie

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Datum 8 april 2010. Betreft: Liquiditeitstoezicht. Geachte heer/mevrouw,

Datum 8 april 2010. Betreft: Liquiditeitstoezicht. Geachte heer/mevrouw, Amsterdam Postbus 98 1000 AB Amsterdam Drs. H.J. Brouwer Directie Aan de instellingen zoals bedoeld in de artikelen 2:11, 2:12 en 2:13, eerste lid, artikel 2:19, artikel 3:111, eerste lid, en artikel 2:96

Nadere informatie

Datum 25 februari 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Merkies (SP) over renteopslagen rentederivaten

Datum 25 februari 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Merkies (SP) over renteopslagen rentederivaten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012

No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012 ... No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012 Bij Kabinetsmissive van 8 november 2012, no.12.002573, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Ref: B13.18 Betreft: Conceptbeleidsregel aangaande definitie en berekening van shortpositie in zin van Wft

Ref: B13.18 Betreft: Conceptbeleidsregel aangaande definitie en berekening van shortpositie in zin van Wft Autoriteit Financiële Markten (AFM) T.a.v. de heer R. Gerritse Postbus 11723 1001 GS AMSTERDAM Amsterdam, 22 april 2013 Ref: B13.18 Betreft: Conceptbeleidsregel aangaande definitie en berekening van shortpositie

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Datum 24 februari 2017 Betreft Vragen van het lid Merkies (SP) over het bericht ''Trump draait nieuwe bankenregels Dodd-Frank terug''

Datum 24 februari 2017 Betreft Vragen van het lid Merkies (SP) over het bericht ''Trump draait nieuwe bankenregels Dodd-Frank terug'' > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 950 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014) Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 12 juni 2014 Het

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN. Aanbevelingen toekomst Code Banken

MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN. Aanbevelingen toekomst Code Banken MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN Aanbevelingen toekomst Code Banken 22 maart 2013 Inleiding De Monitoring Commissie Code Banken heeft sinds haar instelling vier rapportages uitgebracht. Zij heeft daarin

Nadere informatie

Inbreng voor de Commissie Structuur Nederlandse Banken

Inbreng voor de Commissie Structuur Nederlandse Banken Inbreng voor de Commissie Structuur Nederlandse Banken De ondertekenaars van deze openbare inbreng voor de Commissie Structuur Nederlandse Banken zijn allen lid van het Sustainable Finance Lab (SFL), een

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2013 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag

RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag Ten geleide In de jaareditie 2013 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving is hoofdstuk 400 Jaarverslag opgenomen met geringe aanpassingen in de

Nadere informatie

Ja, hier ben ik mee bekend. Voor mijn reactie op dit bericht verwijs ik naar de antwoorden op de onderstaande vragen.

Ja, hier ben ik mee bekend. Voor mijn reactie op dit bericht verwijs ik naar de antwoorden op de onderstaande vragen. 2015Z03278 Vragen van de leden Aukje de Vries en Van der Linde (beiden VVD) aan de ministers van Financiën en voor Wonen en Rijksdienst over het bericht "ABN AMRO CFO: Nieuwe kapitaalbodems kunnen buffer

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring maart 2012 Concept Praktijkhandreiking 1119 Inleiding Binnen de huidige wet- en regelgeving kan de accountant reeds uitdrukkelijk inspelen op

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie MiFID voor kredietinstellingen Een introductie NVB MiFID conferentie 24 november 2006 Els Deerenberg Agenda Doel MiFID Regels voor kredietinstellingen - organisatie - cliëntenclassificatie - gedragsregels

Nadere informatie

Toelichting op minderheidsbelangen. Toezicht Financiële Verslaggeving

Toelichting op minderheidsbelangen. Toezicht Financiële Verslaggeving Toelichting op minderheidsbelangen Toezicht Financiële Verslaggeving Oktober 2012 Inhoudsopgave 1 Executive Summary 4 2 Belangrijkste onderzoeksresultaten 7 3 Aanleiding, doelstellingen en populatie 10

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven'

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' 1 Toezicht op bestuur Op 31 mei 2011 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht (het "Wetsvoorstel")

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratieapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2013 Hoofdlijnen remuneratierapport

Nadere informatie

Betreft: Wetsvoorstel claw back (kamerstukken ) Referentie: B Amsterdam, 8 februari Geachte dames en heren,

Betreft: Wetsvoorstel claw back (kamerstukken ) Referentie: B Amsterdam, 8 februari Geachte dames en heren, Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 200 17 2500 EA DEN HAAG Betreft: Wetsvoorstel claw back (kamerstukken 32

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500EA 'S-GRAVENHAGE

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet. Bart P.M. Joosen

Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet. Bart P.M. Joosen Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet Bart P.M. Joosen 30 januari 2014 Aanbodzijde van de financieringsmarkt 2 Aanbodzijde van de financieringsmarkt Banken Institutionele beleggers Beurs (public

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2015 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

Datum 11 maart 2011 Betreft: Beperking van de aansprakelijkheid van de financiële toezichthouders

Datum 11 maart 2011 Betreft: Beperking van de aansprakelijkheid van de financiële toezichthouders > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Beschrijving Met de invoering van de MiFID veranderen ook de eisen die aan financiële instellingen worden gesteld. Instellingen moeten aan deze eisen voldoen

Nadere informatie

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT:

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT: Ministeriële regeling Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl Inlichtingen Staatscourant nr. 51 Datum 5 maart 2009 Betreft Wijziging Vrijstellingsregeling Wft Uw

Nadere informatie

Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft. (ter consultatie)

Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft. (ter consultatie) Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft (ter consultatie) Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Vastgoed financieren In een commerciële omgeving Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Welkom in de commerciële bancaire wereld Businessplannen Bancaire normen Business plan Focus aanbrengen

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Datum: 24 april 2012 Onderwerp: Van toepassing op: Status: Accountants die controleopdrachten uitvoeren Praktijkhandreiking Relevante regelgeving

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie Regeling staten financiële ondernemingen 3 maart 2014

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie Regeling staten financiële ondernemingen 3 maart 2014 De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie Regeling staten financiële ondernemingen 3 maart 2014 Inhoud 1. Reacties... 2 2. Toelichting... 3 2.1 CRD IV en CRR: gevolgen voor het nationaal regelkader... 3 2.2

Nadere informatie

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft Financiële ondernemingen t.a.v. het Bestuur Datum 29 april 2011 Pagina 1 van 6 Betreft Beheerst Beloningsbeleid Geachte heer, mevrouw, Om ervoor te zorgen dat financiële ondernemingen ook in hun beloningsstructuren

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

zorg financiering in 2014 en verder Anja van Balen Sector Banker Zorg ABNAMRO

zorg financiering in 2014 en verder Anja van Balen Sector Banker Zorg ABNAMRO zorg financiering in 2014 en verder Anja van Balen Sector Banker Zorg ABNAMRO Financiering in een reguliere bancaire omgeving Miti ganten Jaar verslag Basel 3 kosten van financiering Basel 3 Wat houdt

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2016 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Persconferentie 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur 2013: een bewogen jaar Moeilijke omstandigheden; ruim 2 miljard euro nettowinst LIBOR-schikking:

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland

AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland Den Haag, 24 juli 2007 AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland Met ingang van het tweede kwartaal 2007 zal AEGON de waarderingsgrondslagen wijzigen van de garanties

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL Halfjaarcijfers 2015 Persconferentie 20 augustus 2015 Halfjaarcijfers 2015 Wiebe Draijer, voorzitter raad van bestuur Winststijging door economisch herstel Sterke financiële resultaten Solide financiële

Nadere informatie

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over het bericht Bank is voortaan vaag over kapitaaleis. (ingezonden 1 februari 2017)

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over het bericht Bank is voortaan vaag over kapitaaleis. (ingezonden 1 februari 2017) 2017Z01442 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over het bericht Bank is voortaan vaag over kapitaaleis. (ingezonden 1 februari 2017) 1 Bent u bekend met het bericht Bank is

Nadere informatie

Algemene informatie kwartaalrapportage verzekeraars 2009-07-01

Algemene informatie kwartaalrapportage verzekeraars 2009-07-01 Algemene informatie kwartaalrapportage verzekeraars 2009-07-01 1 Is de kwartaalrapportage ook bestemd voor VOW3 maatschappijen? Ja, ook VOW3 maatschappijen moeten de kwartaalrapportage indienen. 2 Is het

Nadere informatie

Op basis van het voorgaande streeft NLFI de volgende gerelateerde doelstellingen na bij de uitoefening van haar aandeelhoudersrechten:

Op basis van het voorgaande streeft NLFI de volgende gerelateerde doelstellingen na bij de uitoefening van haar aandeelhoudersrechten: Beleid uitoefening aandeelhoudersrechten In overeenstemming met de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen ( Wet NLFI ) oefent NLFI haar aandeelhoudersrechten uit op een wijze

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Renterisico bij banken: een commercieel of investering vraagstuk. VBA ALM conferentie November 2017

Renterisico bij banken: een commercieel of investering vraagstuk. VBA ALM conferentie November 2017 Renterisico bij banken: een commercieel of investering vraagstuk VBA ALM conferentie November 2017 Onderwerpen Waarom staat renterisico plots in de belangstelling Waarom lopen we nu renterisico Hoe stuurt

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Rendement in een laagrentende omgeving

Rendement in een laagrentende omgeving Rendement in een laagrentende omgeving FIN bijeenkomst, 9 april 2015 Hendrik Zonnenberg (Multifund B.V.) Inhoud Lage verwachte lange termijn rendementen 3 Implicaties laag renderende omgeving 6 Impact

Nadere informatie

Financiële instrumenten Hedge Accounting. Eric de Weerdt Anne-Claire van den Wall Bake

Financiële instrumenten Hedge Accounting. Eric de Weerdt Anne-Claire van den Wall Bake Financiële instrumenten Hedge Accounting Eric de Weerdt Anne-Claire van den Wall Bake Audit Februari 2012 Agenda Introductie Hedge Accounting 3 Ontwikkelingen verslaggeving financiële instrumenten 6 Voorbeeld

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Beschermen van spaargelden en scheiding van bancaire activiteiten

Beschermen van spaargelden en scheiding van bancaire activiteiten Beschermen van spaargelden en scheiding van bancaire activiteiten I. Inleiding De kredietcrisis heeft laten zien dat het financiële stelsel in Nederland kwetsbaarder was dan veelal werd aangenomen. Er

Nadere informatie

Feedback Statement Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft

Feedback Statement Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft Feedback Statement Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2016 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's Gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's Gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie