BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014-2015. BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD"

Transcriptie

1 BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (Boven Esmeralda Daniels, Monique Hodiamont Onder v.l.n.r. Suzanne Meijs,, Johanny Lonussen, Marc Lindelauf, Peggy Huntjens)

2 School jaar BASISSCHOOL OP GEN HEI MEDEZEGGENSCHAPSRAADACTIVITEITENPLAN Basisschool Op gen Hei heeft een Medezeggenschapsraad, kort gezegd de MR. - De MR is er om de belangen van leerlingen, ouders en personeelsleden te behartigen. - De MR is er om de directie en het schoolbestuur te adviseren. In sommige situaties is de directie of het schoolbestuur wettelijk verplicht om advies of zelfs instemming van de MR te vragen. De MR is vergelijkbaar met een ondernemingsraad uit het bedrijfsleven. Een groot verschil met een ondernemingsraad is, dat in de MR ook ouders vertegenwoordigd zijn. Onze MR bestaat momenteel uit zes leden, drie leden vanuit het docententeam en drie vanuit de oudergeleding. Teamgeleding Peggy Huntjens: leerkracht groep 2 Johanny Lonussen: leerkracht groep 3b Suzanne Meijs: leerkracht groep1b en IB-er Oudergeleding Esmeralda Daniels: moeder van Kaylee (VO) en Danee uit groep 6 Monique Hodiamont: moeder van Ilse uit groep 6 en Vera uit groep 4 Marc Lindelauf: vader van Gwen uit groep 4 De MR vindt het belangrijk om open en eerlijk met alle betrokkenen te communiceren om zodoende de juiste beslissingen te kunnen nemen in het belang van de kinderen en dus ook de school. De MR wil hierbij graag een actieve en herkenbare rol spelen en staat open voor iedereen en alle zaken. Zaken die de MR bespreekt zijn niet altijd groot of ingewikkeld. Wat voor vraag het ook is: u kunt altijd bij de MR terecht. Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u die direct aan een van de MR-leden stellen. Dat kunt u doen door ze op het schoolplein of in school aan te spreken, of via de . Het adres van de MR is Meer informatie over de activiteiten van de MR in het schooljaar kunt u lezen in bijgaand activiteitenplan. Neem ook eens een kijkje op de website / rubriek Ouders. 1

3 MEDEZEGGEN SSCHAP SSRAAD BA SS II SS SSCHOOL OP GEN HE II Activiteitenplan Pagina 2 van 15

4 Inhoudsopgave WAAROM EEN ACTIVITEITENPLAN? 4 UITGANGSPUNTEN 4 KERNACTIVITEIT MR 5 VERGADERPLANNING ACTIVITEITENPLANNING SAMENSTELLING EN TAAKVERDELING MR 7 BEGROTING Bijlage 1: Instemmingsbevoegdheid MR 9 Bijlage 2: Instemmingsbevoegdheid Personeelsgeleding MR 10 Bijlage 3: Instemmingsbevoegdheid Oudergeleding MR 11 Bijlage 4: Adviesbevoegdheid MR 12 Bijlage 5: Toepasselijkheid bijzondere bevoegdheden 13 Pagina 3 van 15

5 Waarom een activiteitenplan? I n de CAO-PO zijn afspraken vastgelegd over de faciliteiten in tijd en over een budget voor de medezeggenschapsraad (MR). Hieraan is de voorwaarde gekoppeld dat de MR de inzet van deze faciliteiten met een activiteitenplan onderbouwt. Het activiteitenplan is tevens een middel voor de interne organisatie van de MR: Wat gaat de MR de komende periode doen, wanneer vindt dit plaats en door wie wordt het uitgevoerd. Soorten faciliteiten Faciliteiten worden toegekend aan de MR en haar leden en worden als volgt onderverdeeld: Vergaderkosten, secretariaatskosten, opleidingskosten, vergoeding voor externe ondersteuning en verrekening van de MRwerkzaamheden door de personeelsgeleding. Visie Als MR, bestaande uit personeelsleden en ouders, willen wij een constructieve bijdrage leveren aan het vormgeven, uitvoeren en controleren van het schoolbeleid. Dit doen we door voorstellen van het bestuur en de directie te beoordelen middels het advies-, instemmings-, informatie en initiatiefrecht. Uitgangspunten O m als MR naar behoren te kunnen functioneren, hanteren we de volgende uitgangspunten: o We vervullen als MR namens ouders en personeel de medezeggenschapsfunctie binnen de organisatie van de school; o We beoordelen de voorstellen van het bestuur en de directie en we dragen ideeën aan middels gevraagd en ongevraagd advies; o We willen invloed (kunnen) uitoefenen op het beleid dat op school en door het bestuur en de schoolleiding wordt gevoerd; o We willen nauw contact met ouders en personeel door open te staan voor vragen, opmerkingen en reacties. De MR- vergaderingen zijn Pagina 4 van 15

6 openbaar, tenzij onderwerpen door de voorzitter en secretaris als vertrouwelijk worden bestempeld; o We zullen in geval van individuele zaken ouders of personeel rechtstreeks doorverwijzen naar de juiste contactpersoon; o We zullen in de Klepel de meest opmerkelijke zaken kenbaar maken; o De notulen worden op getoond. Kernactiviteit MR K ernactiviteit van de MR is het beoordelen van voorstellen van het bestuur en de directie. Hierbij maken we gebruik van het wettelijke advies-, instemmings-, informatie en initiatiefrecht. Concreet betekent dit dat we zeven keer per jaar bijeen komen en met de directie overleggen over algemene zaken. We maken hierbij gebruik van de adviserende rol die de MR heeft richting de directie. Vooraf worden we door de directie en het bestuur op de hoogte gebracht van specifieke en actuele zaken zodat we in de gelegenheid worden gesteld om ons beeld en onze mening te vormen over schoolse zaken. Bovenschoolse zaken, zaken die niet alleen onze school maar de meerderheid van scholen van de stichting Movare aangaan, communiceren we richting de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar we onze standpunten kunnen verhelderen zodat die meegewogen worden in de uiteindelijke besluitvorming. We willen invloed uitoefenen op het schoolbeleid en we doen dit door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Het beleid wordt niet door ons gemaakt maar we controleren wel de uitvoering en naleving hiervan. Pagina 5 van 15

7 Vergaderplanning D e MR komt zeven maal per jaar bijeen om te vergaderen. Indien noodzakelijk zullen extra bijeenkomsten belegd worden. Hieronder volgt het vergaderschema voor het schooljaar september oktober december februari maart mei juni 2015 Het tijdstip van aanvang is 18:00 uur en de geplande sluiting is 19:30 uur. De vergaderlocatie is de lerarenkamer van de school. Activiteitenplanning H ieronder volgt de activiteitenplanning voor het schooljaar September 2014: Opening schooljaar, definitief activiteitenplan, concept interne doelstellingen, concept jaarverslag , opleidingen Oktober 2014: Activiteitenkalender Definitief jaarverslag en interne doelstellingen. December 2013: Januari 2015: Londo-vergoeding, Meerjarenplan agenderen bij de directie, bespreken schoolbegroting Maart 2015: Abonnementen, advies Meerjarenplan April 2015: Concept-activiteitenplan, Zorgplan Juni 2015: Definitief activiteitenplan Schoolafsluiting, financiën en concept activiteitenkalender schooljaar , Teamindeling Pagina 6 van 15

8 Samenstelling en Taakverdeling MR D e MR is een orgaan met actieve leden. Deze actieve leden bestaan uit een oudergeleding en uit een personeelsgeleding. Om het werk efficiënter en effectiever uit te kunnen voeren zijn binnen de MR een aantal rollen en functies benoemd. Hieronder ziet u een overzicht van de rollen en functies zoals gehanteerd binnen de MR. Voorzitter: Mw. Monique Hodiamont Vice-voorzitter: Penningmeester: Secretaris: Overige leden: Mw. Suzanne Meijs Mw. Peggy Huntjens Dhr. Marc Lindelauf Mw. Johanny Lonussen Mw. Esmeralda Daniels Mw. Monique Hodiamont Dhr. Marc Lindelauf Contacten directie/bestuur MR-Redactie De Klepel Opstellen agenda Inkomende post Opstellen notulen Opstellen jaarverslag Versturen Verslagen Uitgaande post Pagina 7 van 15

9 Begroting A an de MR wordt een bekostigingsbedrag leerlingafhankelijke PVE ter beschikking gesteld die de school ontvangt van het Rijk op basis van een personeelsdeel en een ouderdeel. Beide delen worden aan de MR ter beschikking gesteld. Op basis van het activiteitenplan mag de MR een forfaitair CAO-bedrag claimen. De hoogte van het bedrag hangt af van het leerlingenaantal op de tellingsdatum in oktober Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van het leerlingenaantal + 3%, naar beneden afgerond. Bij een prognose van 260 leerlingen, wordt in de berekening dus een aantal van 267 meegenomen. De formule om de hoogte van het bekostigingsbedrag leerlingafhankelijke PVE te bepalen ziet er als volgt uit: ((Eenmalige vergoeding personeeldeel + (leerlingenaantal + 3%) X personeeldeel) + (Eenmalige vergoeding ouderdeel + (leerlingenaantal + 3%) X ouderdeel)). In geprognosticeerde cijfers ziet dat voor onze school er als volgt uit: ((9, x 1,86) + (9, x 1,04)) = ,93 = 784,44 Om het uiteindelijke bedrag te bepalen, en daarmee ook de hoogte van de begroting, wordt het leerlingafhankelijke forfaitaire bedrag, in ons geval 1545,- opgeteld bij de Londo-vergoeding. Dit resulteert voor het schooljaar in een bedrag van 1545, ,44 = 2329,44 Het hierdoor verkregen begrotingsbedrag van 2329,44 wordt als volgt ingezet: Omschrijving Teambuilding en cursussen Vrijwillige gift Secretariële kosten Abonnementen Representatiekosten Reservering Voor wie Specifieke MR-leden Oudervereniging Secretariaat Allen BS Op gen Hei MR / BS Op gen Hei Bedrag 1000,- 250,- 75,- 300,- 200,- 500,- Pagina 8 van 15

10 Bijlage 1: Instemmingsbevoegdheid MR Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van de MR voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot de onderstaande aangelegenheden, indien en voor zover die niet van toepassing zijn op alle scholen of een meerderheid der scholen. Is dat laatste wel het geval dan gaat de instemmingsbevoegdheid over naar de GMR. a. De verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school; b. vaststelling of wijziging van het zorgplan; c. vaststelling of wijziging van het schoolplan; d. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten door e. ouders van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de school en het onderwijs; vaststelling of wijziging van het beleid en/of regels ten aanzien van veiligheid, gezondheid, welzijn en ongewenst gedrag, voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding; f. de aanvaarding van materiële of geldelijke bijdrage, anders dan de ouderbijdrage als bedoeld in artikel 25 lid d van dit reglement en niet gebaseerd op de onderwijswetgeving, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt, waarmee de leerlingen binnen de schooltijd respectievelijk het onderwijs en de activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd; g. overdracht of omzetting van de school of een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de school met een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake, waaronder begrepen de fusie-effectrapportage, bedoeld in artikel 64b van de Wet op het primair onderwijs; h. h. vaststelling of wijziging van een klachtenregeling; i. vaststelling of wijziging van de schooltijden; j. vaststelling of wijziging van het schoolreglement. Pagina 9 van 15

11 Bijlage 2: Instemmingsbevoegdheid Personeelsgeleding MR Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van dat deel van de MR dat uit en door het personeel is gekozen, voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot de volgende aangelegenheden, indien en voor zover die niet van toepassing zijn op alle scholen of een meerderheid der scholen. Is dat laatste wel het geval dan gaat de instemmingsbevoegdheid over naar de GMR. a. vaststelling of wijziging van de bestemming in hoofdlijnen van de middelen die door het bevoegd gezag ten behoeve van de school uit de openbare kas zijn toegekend of van anderen zijn ontvangen, met uitzondering van de middelen, als bedoeld in artikel 25 onderdeel d van dit reglement; b. vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede c. vaststelling of wijziging van het managementstatuut; d. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating en verwijdering van leerlingen; e. vaststelling of wijziging van het beleid tot toelating van studenten die elders in opleiding zijn voor een functie in het onderwijs; f. nieuwbouw en/of belangrijke verbouwing van de school; g. vaststelling of wijzigingen van het beleid met betrekking tot het onderhoud van school; h. beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school i. of van een belangrijk onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid j. ter zake; k. het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met l. een andere instelling of met een ander bevoegd gezag, dan wel vaststelling of wijziging m. van het beleid ter zake; n. deelneming of beëindiging van deelneming aan een onderwijskundig project of o. experiment, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake; p. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school; Pagina 10 van 15

12 Bijlage 3: Instemmingsbevoegdheid Oudergeleding MR Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van dat deel van de MR dat uit en door de ouders is gekozen, voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot de volgende aangelegenheden, indien en voor zover die niet van toepassing zijn op alle scholen of een meerderheid der scholen. Is dat laatste wel het geval dan gaat de instemmingsbevoegdheid over naar de GMR. a. regeling van de gevolgen voor de ouders of leerlingen van een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in, artikel 23 f, g, h, en m; b. verandering van de grondslag van de school of omzetting van de school of van een onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake; c. vaststelling of wijzigingen van het beleid met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van de leerlingen; d. de vaststelling of wijziging van de hoogte en de bestemming van de middelen die van de ouders of de leerlingen worden gevraagd zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat onderscheidenlijk zijn ontvangen op grond van een overeenkomst die door de ouders is aangegaan; e. vaststelling of wijziging van een mogelijk ouder- of leerlingenstatuut; f. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang; g. vaststelling of wijziging van de onderwijstijd; h. vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken en de bescherming van persoonsgegevens van ouders en leerlingen; i. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot activiteiten die buiten de voor de school geldende onderwijstijd worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag; j. vaststelling of wijziging van het beleid ten aanzien van de uitwisseling van informatie tussen bevoegd gezag en ouders; k. vaststelling of wijziging van de regeling van de faciliteiten voor medezeggenschap voor ouders en leerlingen; l. vaststelling van de schoolgids. Bijlage 4: Adviesbevoegdheid MR De MR wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot de volgende aangelegenheden, als en voor zover deze niet van belang zijn voor alle scholen Pagina 11 van 15

13 of een meerderheid der scholen. Is dat laatste wel het geval dan gaat de adviesbevoegdheid over naar de GMR. a. vaststelling of wijziging van de bestemming in hoofdlijnen van de middelen die door het bevoegd gezag ten behoeve van de school uit de openbare kas zijn toegekend of van anderen zijn ontvangen, met uitzondering van de middelen, als bedoeld in artikel 25 onderdeel d van dit reglement; b. vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede c. vaststelling of wijziging van het managementstatuut; d. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating en verwijdering van leerlingen; e. vaststelling of wijziging van het beleid tot toelating van studenten die elders in opleiding zijn voor een functie in het onderwijs; f. nieuwbouw en/of belangrijke verbouwing van de school; g. vaststelling of wijzigingen van het beleid met betrekking tot het onderhoud van school; beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school of van een belangrijk onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake; h. het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere instelling of met een ander bevoegd gezag, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake; i. deelneming of beëindiging van deelneming aan een onderwijskundig project of experiment, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake; j. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school; k. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van aanstellingsof ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging verband houdt met de grondslag van de school of wijziging daarvan; l. aanstelling of ontslag van de schoolleiding; m. vaststelling of wijziging van de regeling van de vakantie; n. het oprichten van een centrale dienst; o. vaststelling of wijziging van de wijze waarop de voorziening, als bedoeld in artikel 45, tweede lid van de wet op het primair onderwijs wordt georganiseerd; p. vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan. Pagina 12 van 15

14 Bijlage 5: Toepasselijkheid bijzondere bevoegdheden De in de bijlagen 1 t/m 4 genoemde bijzondere bevoegdheden van de MR zijn niet van toepassing: 1. indien de betreffende aangelegenheid voor de school reeds inhoudelijk is geregeldin een bij of krachtens wet gegeven voorschrift; 2. indien en voor zover de betrokken aangelegenheid de algemene rechtstoestand van het personeel betreft en daarover overleg wordt gevoerd door het bevoegd gezag in het decentraal georganiseerd overleg. a. De bevoegdheden van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel is gekozen, zijn niet van toepassing, voor zover de desbetreffende aangelegenheid voor de school reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst. b. De MR bezit een overeenkomstige bevoegdheid als bedoeld in artikel 12, tweede lid, aanhef en onderdeel d van de Algemene wet gelijke behandeling, in welk geval artikel 21, tweede lid, van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen van overeenkomstige toepassing is voor wat betreft het onderscheid, bedoeld in die wet of in artikel 646 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Dit houdt in dat de MR bevoegd is een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Commissie Gelijke Behandeling om te onderzoeken of ongeoorloofd onderscheid wordt gemaakt. c. De MR bezit de bevoegdheden inzake de arbeidsomstandigheden in de school/instelling, als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 16 van die wet en daarmee heeft de MR: rechten en bevoegdheden om invloed uit oefenen op het te voeren beleid; rechten en bevoegdheden om van derden (deskundige diensten, Arbeidsinspectie e.d.) dezelfde voor het te voeren beleid relevante informatie te ontvangen als de werkgever; rechten en bevoegdheden om in geval van conflicten een bindende uitspraak te verkrijgen; rechten en bevoegdheden om gehoord te worden, voordat derden (Arbeidsinspectie) belangrijke beslissingen nemen. Pagina 13 van 15

15 Enkele interessante verwijzingen: Wet medezeggenschap op scholen (WMS) MR Reglement primair onderwijs Toelichting op het MR reglement primair onderwijs Onderzoek naar medezeggenschap op scholen Alle bovenschoolse zaken behoren toe aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting Movare Via de MR is BS Op gen Hei lid van de Nederlandse oudervereniging van Katholiek Onderwijs (NKO). Het NKO staat ten dienst van zowel MR als ouders. Pagina 14 van 15

Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS

Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS nstemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS P O/L O L = instemming = advies = personeelsgeleding = ouders- en leerlinggeleding = oudergeleding

Nadere informatie

Gratis schoolboeken: welke rol heeft de MR?

Gratis schoolboeken: welke rol heeft de MR? Gratis schoolboeken: welke rol heeft de MR? Bij 5010, de informatie- en adviesdienst voor ouders met vragen over het onderwijs worden regelmatig vragen gesteld over gratis schoolboeken en de schoolkosten

Nadere informatie

Tien tips over de ouderbijdrage

Tien tips over de ouderbijdrage Tien tips over de ouderbijdrage Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten of voorzieningen. Zij vragen dan de zogenaamde ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor zaken die niet door

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Wisselen van school 1. Toelating

Wisselen van school 1. Toelating Wisselen van school Er kunnen verschillende redenen zijn om met uw kind van school te veranderen: een verhuizing, een andere visie op het beleid of de gang van zaken op school of zelfs een conflict. Waar

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Uw bijdrage aan de schoolkosten

Uw bijdrage aan de schoolkosten Uw bijdrage aan de schoolkosten INFORMATIE VOOR DE OUDERGELEDING IN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. WAAROVER HEBT U IETS TE ZEGGEN EN WAAROVER NIET? Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) Landelijke Oudervereniging

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

De formele positie van ouders in het onderwijs

De formele positie van ouders in het onderwijs De formele positie van ouders in het onderwijs Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld naar aanleiding van de intentieverklaring Versterking School-Ouderbetrokkenheid Drs. Nicole van Dartel, Algemene Vereniging

Nadere informatie

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar

Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar advies van de mr naast zich neerleggen, maar moet dat wel motiveren. De meeste formele invloed heeft de mr bij besluiten waarbij

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

CAO PO 2014 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs

CAO PO 2014 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs CAO PO 2014 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs 2 CAO PO 2014-2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs PO-Raad AOb AVS CNVO FvOv Abvakabo

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO dr Marlies Honingh en dr Marieke van Genugten Nijmegen, augustus 2014 MONITORSTUDIE GOED ONDERWIJSBESTUUR IN HET VO DR MARLIES HONINGH &

Nadere informatie

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders (januari 2011) 1. Inleiding In deze regeling wordt verstaan onder: a. De school: het Petrus Canisius College - afgekort: het PCC b.

Nadere informatie