Collectiebeleid voor Openbare Bibliotheken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collectiebeleid voor Openbare Bibliotheken"

Transcriptie

1 Collectiebeleid voor Openbare Bibliotheken Efficiency en samenhang door samenwerking Advies uitgebracht door de Stichting Samenwerkingsverband PLUSbibliotheken Aan Vereniging Openbare Bibliotheken september 2014

2

3 Inhoudsopgave titel Bladzijde Introductie 5 Bestaande situatie 6 Case bibliotheek Zeeland: samenwerking vormgegeven 10 Aanbevelingen 16 Lijst van bijlagen 18

4

5 Introductie Er is geld nodig voor digitale content terwijl het gebruik van fysieke content noch het titelaanbod dalen. Om geld vrij te spelen voor digitale content zijn drie dingen nodig: 1. Sterkere afstemming van de collecties op regionaal en landelijk niveau 2. Meer efficiency door de collectievorming samen uit te besteden 3. Een stevige logistieke infrastructuur (uit: De Bibliotheek levert waarde) De Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) verzocht het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband PLUSbibliotheken het voortouw te nemen voor wat betreft dit deel van de strategienota en hierover een advies uit te brengen. De stichting PLUSbibliotheken doet dit vanuit de eigen rol en ervaring. Zo sluit de opgave aan op het PLUSconvenant, een overeenkomst waarin PLUSbibliotheken onderling hun afspraken over collectievorming, collectiebeheer en collectiepresentatie vastlegden. Daarmee wordt inhoud en vorm gegeven aan afstemming op landelijk niveau. Daarnaast spelen de PLUSbibliotheken een verbindende rol tussen het landelijke en regionale interbibliothecaire leenverkeer. Ook hadden zij een centrale rol bij een aantal initiatieven voor centraal collectioneren: Biblionet Groningen, Bibliotheek Arnhem, de Zeeuwse Bibliotheek en de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Verder voelen de PLUSbibliotheken zich mede verantwoordelijk voor een bijdrage aan de werking van het stelsel. Voor het uitbrengen van dit advies werd een projectplan opgesteld. Vaststelling vond plaats in overleg met het SIOB en in afstemming met gelieerde projectplannen voor uitwerking van andere strategische doelen uit de VOB-nota. Het projectteam bestond uit de beleidscoördinator PLUSbibliotheken, medewerkers van de PLUSbibliotheken en het Sectorinstituut Bibliotheken (SIOB) (Norma Verheijen). Het advies is gebaseerd op de ervaring opgedaan in het netwerk van Zeeuwse Bibliotheken bij de uitwerking van het project Centraal Collectioneren in 2013 en een deel van Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met collega s van het SIOB, stichting Bibliotheek.nl (BNL), de Koninklijke Bibliotheek (KB), de gezamenlijke provinciale serviceorganisaties (SPN), PLUSbibliotheken, NBD Biblion, mediaservicebureau Ingressus en het Online Computer Library Center (OCLC). Omdat vrijwel alle openbare bibliotheken bijna honderd procent van hun media aanschaffen bij NBD Biblion, en zij media leveren voorzien van een Pica Productie Nummer (PPN) is de scope beperkt tot dit aanbod. 5

6 Bestaande situatie NBD Biblion biedt in ongeveer vijftig wekelijkse porties de voor openbare bibliotheken relevante mediaproductie aan. Zij voorziet deze van aanschafinformatie. Deze wekelijkse frequentie dicteert de selectiemethodiek voor de afnemers. Een bibliotheek dient uit het aanbod wekelijks haar bestelling aan NBD Biblion door te geven. Gespecificeerde aantallen over afgelopen 5 jaar Aanbod per jaar Volw fictie Volw non-fictie Jeugd fictie Jeugd non-fictie Totaal Aanbod gem. per week Volw fictie Volw non-fictie Jeugd fictie Jeugd non-fictie Totaal NBD Biblion titels in GGC

7 Langzame afname NBD Biblion levert van een substantieel deel van het aanbod titels aan het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC). Het totale aanbod neemt geleidelijk, maar slechts heel langzaam af. De afname doet zich vooral voor in de categorie Volwassenen non-fictie. Verder is er sprake van een toename in de categorie Jeugd fictie. Als extra service biedt NBD Biblion selectie- service aan. Binnen een inhoudelijk kader (collectieprofiel) en budgetafspraken selecteert NBD Biblion voor de bibliotheek. In hoofdstuk 4 wordt hier op in gegaan. Adequate voorselectie Op basis van analyse van de collecties informatieve boeken voor volwassenen van de PLUSbibliotheken (zie hieronder) kan vastgesteld worden dat NBD Biblion een adequate voorselectie maakt uit de totale nationale productie voor al haar openbare bibliotheekklanten. Dit blijkt uit het feit dat ook de PLUSbibliotheken met hun meer gespecialiseerde collecties voor 99% gebruik maken van het aanbod van NBD Biblion. Analyse PLUScollecties In de jaren 2010 en 2011 is bij de PLUScollecties gekeken naar het specifieke gebruik via transacties in het NCC-IBL systeem. Daarbij bleek dat: a. er jaarlijks maximaal aanvragen door de PLUS bibliotheken worden gehonoreerd; b. het honoreringspercentage via NCC-IBL circa 95% bedraagt; er is blijkbaar geen sprake van gaten in de gezamenlijke collectie; c. dat het bij circa 80% van het totaal aantal aanvragen om eentjes gaat: titels die in een jaar één keer worden aangevraagd; d het voor het merendeel non-fictie betreft; e. oudere titels (tot ongeveer 50 jaar oud) een substantieel deel uitmaken van de aanvragen; f. dat universiteitsbibliotheken aan leveringen aan openbare bibliotheekklanten voor circa 20-25% bijdragen; g. er geen relatie kon worden vastgesteld tussen de vraag van het publiek en het aanbod door middel van de zogenaamde zwaartepuntcollecties; h. er geen relatie kon worden vastgesteld tussen het bezit en beheer van zwaartepuntcollecties van een specifieke bibliotheek en het honoreren van aanvragen op het betreffende specifieke wetenschapsgebied door die bibliotheek. Met andere woorden: er is geen verband tussen vraag en aanbod. De zwaartepuntcollectie is er om andere historisch verklaarbare redenen. 7

8 Analyse Bibliotheek.nl In 2014 heeft BNL een analyse gemaakt van alle IBL-transacties (via de systemen NCC-IBL en VDX). Het volledige rapport is als bijlage bijgevoegd. Uit de analyse blijkt dat vanuit de provincies Zeeland en Groningen een bescheiden beroep wordt gedaan op het VDX-systeem. Er blijkt een relatie te bestaan tussen het gezamenlijke collectiebeleid, het onderlinge leenverkeer binnen de provincie enerzijds en de zeer bescheiden mate waarin er een beroep wordt gedaan op collecties van elders anderzijds. In beide provincies is er sprake van een gezamenlijke collectie en één geïntegreerd bibliotheeksysteem (Vubis Smart). Alle houders van een bibliotheekabonnement kunnen tegen dezelfde voorwaarden gebruik maken van de gezamenlijke collectie. Is een titel op een bepaalde locatie niet beschikbaar, dan kan deze zonder kosten voor de klant uit een andere locatie via onderling bibliotheekleenverkeer opgevraagd worden. Uit een nadere analyse van de Zeeuwse cijfers blijkt dat: in circa 10% van alle uitleningen op deze manier wordt voorzien; de provincies met de gezamenlijke collectie het grootste deel van het publiek kan voorzien van materiaal: voor slechts ongeveer uitleningen (dit is 0,6 promille) wordt een beroep gedaan op collecties buiten de provincie (NCC-IBL), voor aanvragen via het VDX-systeem. Voor Groningen en Drenthe was er sprake van nog lagere aantallen. Vooral dat laatste is van belang: als collecties worden afgestemd en er afspraken zijn over het wederzijdse gebruik dan wordt er minder vaak een beroep gedaan op collecties buiten het eigen verzorgingsgebied. Het rapport van BNL over IBL-transacties levert in meer opzichten relevante informatie: er is een sterke afname van het gebruik van het IBL via het NCC-IBL systeem; het gaat vooral om leveringen via VDX vanuit de eigen regio/provincie; het aantal uitleningen in totaal in Nederland neemt af; de omvang van collecties van openbare bibliotheken neemt af. 8

9 Aanbieders Naast NBD Biblion nemen openbare bibliotheken materiaal af van lokale boekhandelaren, Medio Europe en Ingressus. De Belgische onderneming Medio Europe biedt kant-enklare media aan voor bibliotheken. Een toenemend aantal bibliotheken vindt dit aantrekkelijk in verband met de snelheid van levering. De metadata van hun aanbod voldoet (nog) niet aan alle NBC-vereisten (zoals een Pica Productie Nummer (PPN) voor elke titel). Voor de aanlevering van metadata zouden ze gebruik moeten maken van het GGC. De stichting PLUSbibliotheken heeft een mantelovereenkomst met Ingressus voor selectie, levering en monitoring van PLUScollecties. De focus ligt daarbij op titels die niet door NBD Biblion worden aangeboden én op de uniciteit ten opzichte van de collecties van collega-plusbibliotheken. Ingressus voorziet metadata van een PPN. Veel openbare bibliotheken nemen boeken af van lokale boekhandelaren. Dit vanwege snelheid van beschikbaarheid van populaire titels en aanbod van regionalia. Maar dit gaat slechts om zeer kleine percentages van de totale media-aanschaf. Ontwikkelingen in de markt a. De fysieke collecties blijven voor veel klanten de belangrijkste reden om naar de bibliotheek te komen, maar het gebruik neemt al wel geruime tijd geleidelijk af. b. De budgetten voor de aanschaf van fysieke collecties nemen af, onder andere door uitname uit het gemeen tefonds en extra opgelegde bezuinigingen. Per bibliotheek moet met minder geld een selectie uit eenzelfde fysieke aanbod worden gemaakt. c. De komst van de nationale catalogus NBC+ maakt de gehele collectie Nederland doorzoekbaar. d. De vaststelling van de nieuwe bibliotheekwet waarin de KB de taak voor ontwikkeling van een landelijk collectieplan wordt opgedragen. Het doel is om samenhang te bewerkstelligen tussen de digitale en fysieke collecties van openbare bibliotheekvoorzieningen (art. 10). Daarin wordt het onderlinge gebruik van elkaars collecties verplicht gesteld (art. 15). Dit laatste is ook als norm opgenomen in de nieuwe certificeringsnormen. 9

10 Case bibliotheek Zeeland: samenwerking vormgegeven Enkele getallen uit Zeeland Aantal locaties: 51 Totaal budget: circa ,- Waarvan voor jeugd: circa ,- Waarvan voor romans: circa ,- Waarvan voor Volw. studie: circa ,- Kleinste locatiebudget: 975,- Grootste locatiebudget: ,- (betreft Weten schappelijke deelcollectie van de Zeeuwse Bibliotheek) Eind 2012 stelde het Directie Beraad Zeeuwse Bibliotheken (DZB) de beoogde doelen voor het project centraal collectioneren vast: een reductie van personeelsinzet (60%) door het centraliseren van de selectiewerkzaamheden. De projectorganisatie werd ingericht en vastgesteld werd wat de bijdrage is van de deelnemende basisbibliotheken. In het begin van het proces werden de inhoudelijke beleidsuitgangspunten van een provinciaal collectiebeleid vastgelegd: a. Eén collectie Zeeland met als basis de lokale collectieprofielen en budgetten. b. Een extra toegevoegd provinciaal collectieprofiel (inhoudelijke afstemming op provinciaal niveau vast gesteld door het DZB). c. Gezamenlijk gebruik van elkaars collecties (formaliseren van wederzijdse rechten en plichten inzake een beroep doen op en het leveren aan elkaars collecties). Vervolgens werd gedurende het proces vastgesteld welk instrumentarium nodig was voor selectie en gezamenlijk gebruik. Welke informatie er gewenst werd voor inhoudelijke toetsing en de bestuurlijke borging. Bij de invulling van het instrumentarium werd een Centraal Collectioneringsteam (CCT) ingericht. Daarbij werden er afspraken gemaakt over de aard, samenstelling, omvang, werkwijze en de bijdrage van de basisbibliotheken. 10

11 Standaard set collectieregels Vastgesteld werd welke informatie van alle deelnemende bibliotheeklocaties het CCT nodig had. Zo werd een voorlopig collectieprofiel vastgesteld waarin alle vestigingen/speciale afdelingen van de Zeeuwse bibliotheek hun specifieke collectiewensen en daarvoor beschikbare budget konden aangeven. Het profiel werd gecompleteerd met een vermelding van prestatie indicatoren (KPI s), zoals uitleenfrequentie en leeftijd. Het formulier moest geschikt zijn voor diverse types bibliotheken, met een retailformule, een traditionele opstelling, groot of klein, en ook voor een schoolbibliotheekdienst van een PSO. Voor verspreiding werd het getest. De ingevulde collectieprofielen werden vervolgens met elkaar vergeleken en teruggebracht tot een uniforme set van ongeveer 150 collectieregels. Deze set werd in Zeeland als standaard vastgesteld. In Groningen en in Gelderland hanteert men een soortgelijke regelset. Wat de sets gemeen hebben is dat ze allen: In een bibliografische codemachine leesbaar zijn. Voorkomen in de specificaties die gebruikt worden binnen het Data Warehouse. Ze zijn uniform. Hierdoor kunnen ze gebruikt worden voor meerdere bedrijfsprocessen die deel uitmaken van de gang van het boek en voor uniforme informatie. Er is bewust gekozen voor een zo gering mogelijk aantal regels. We namen de specificatie van het wekelijkse aanbod van NBD Biblion (150 volw. studie, 75 romans, 25 jeugdstudie en 50 jeugdleesboeken) als uitgangspunt. De regelset diende als zeef, er moest nog wel iets door de gaatjes kunnen. Dit standaardiseren bleek in de aanloop de opgave die de meeste overlegtijd vergde. Verder werd ook duidelijk dat bijna iedereen iets van de eigen manier van werken moest inleveren om te komen tot een noodzakelijke gemeenschappelijke standaard. Selectie- en aanschafadviezen via VeyeQ In september 2013 werd de applicatie VeyeQ op Vubis smart aangeschaft. Met deze applicatie worden selectie- en aanschafadviezen automatisch gegenereerd. Drie elementen worden ingevoerd: Een collectieprofiel (gespecificeerd met regelset naar inhoud en budget) Het wekelijkse aanbod (gespecificeerd conform regelset) Het gebruik van de collectie (gespecificeerd conform regelset) Daaruit volgt vervolgens een rationeel aanschafadvies. Deze rationaliteit geeft belangrijke inhoudelijke ondersteuning voor het CCT. De applicatie werkt met statische informatie die met regelmaat geüpdatet wordt. De omgeving van waaruit de informatie komt (waaronder Bicat en Vubis) 11

12 maakt niet uit. De applicatie maakt het ook mogelijk om het bestelproces in AIDA van NBD Biblion efficiënter in te richten. Voor het gebruik van elkaars collecties hoefden in Zeeland geen extra maatregelen getroffen te worden. Er was al sprake van één collectie, één ICT-systeem en uniforme mogelijkheden voor alle klanten in het gehele verzorgingsgebied. Iedereen kan overal lenen, overal de geleende materialen terugbrengen ongeacht de plaats waar het geleend is en iedereen kan al alle titels uit de collectie Zeeland zonder een financiële drempel aanvragen. Het aantal aanvragen (ongeveer 10% van het totaal aantal uitleningen in de provincie) lijkt stabiel. Als alternatief is gekeken naar het gebruiken van de selectieservice van NBD Biblion. Dit was financieel minder aantrekkelijk dan het in eigen beheer uitvoeren van de selectie en aanschaf. Informatie voor inhoudelijke toetsing Het CCT rapporteert periodiek aan een provinciale klankbordgroep van bibliotheekmedewerkers. Daarnaast wordt door het CCT op locatieniveau verantwoording over selectie en budgetbewaking afgelegd en begeleidt het CCT medewerkers bij het opstellen van collectieprofielen voor de eigen locaties. Elk kwartaal rapporteert de teamleider van het CCT op hoofdlijnen aan het DZB over: de budgetbewaking totaal per bibliotheekorganisatie; de titelspreiding (percentage van het aantal titels dat aangeschaft is uit het aanbod van NBD Biblion) die door de onderlinge afstemming ondanks afname van budgetten voor afzonderlijke locaties op provinciaal niveau op een hoog peil blijft; het wederzijdse gebruik van elkaars collecties. Dat laatste is van groot belang geworden. De budgetten voor fysieke collecties staan onder druk. Dat varieert per gemeente. Veranderende verhoudingen in omvang en aard van het bezit kunnen effecten hebben op het onderlinge leenverkeer. Om die reden wordt dit gemonitord. Vooralsnog zijn geen extra bestuurlijke afspraken onderling noodzakelijk. Maar uitgesloten worden ze niet. Bestuurlijke borging Het centraal collectioneren is bestuurlijk stevig geborgd. Waar nodig zijn nieuwe overeenkomsten tussen de basisbibliotheken gesloten. Alle afspraken zijn in één pakket gebundeld en nogmaals door het provinciale directieberaad formeel bekrachtigd. Dit document is als bijlage toegevoegd. 12

13 De achterliggende gedachte is dat het toevertrouwen van collectievorming aan een CCT zorgvuldig gedaan moet worden. Ook dit onderdeel vergde veel extra aandacht binnen het project. Geconstateerde voordelen Door de afstemming van de selectie door het CCT blijft de collectie van tenminste gelijke kwalitatieve waarde in breedte, diepgang en veelzijdigheid. Dit wordt afgeleid uit het percentage aangeschafte titels uit het totale aanbod van NBD Biblion. De reductie van kosten personeel werden al behaald nog voordat VeyeQ werkte: circa 140 uur per week netwerkbreed. De uitvoeringskosten zijn concurrerend ten opzichte van de kosten voor de selectieservice van NBD Biblion (2013). De samenwerking leidt er toe dat meer aanvragen binnen de regio kunnen worden afgehandeld, ondersteund door een uitstekend intern transport. Dit betekent dat slechts een beperkt beroep wordt gedaan op het landelijke transport. Op basis van deze gegevens wordt dan ook geen noodzaak gezien het transport op landelijk niveau anders te organiseren dan op dit moment gebeurt. Alternatief: uitbesteden Een alternatief in plaats van centralisatie is uitbesteding aan derden en gebruikmaken van de diensten van ProBiblio of de selectieservice van NBD Biblion. De OBA heeft voor dit laatste gekozen. Daarmee wordt efficiency bereikt. Als binnen een regio de collectieprofielen die voor deze service worden opgesteld op elkaar worden afgestemd, treden ook de effecten op die gelden voor de Zeeuwse werkwijze. Analyse NBD Biblion Een analyse gemaakt door NBD Biblion van het feitelijke aankoopgedrag van alle bibliotheken van de laatste vier jaar wijst naar eigen zeggen op een zeker standaardgedrag. Op basis daarvan komt NBD Biblion dit najaar met een aanbod waarbij uit pakketten gekozen kan worden. De prijs voor deze dienstverlening zou ongeveer 50% bedragen van wat er nu voor de selectieservice wordt betaald. In deze opzet zou een CCT kunnen functioneren als de vertegenwoordiger van de samenwerkende opdrachtgevers: Opsteller van collectiebeleid en collectieplannen (ondersteuning lokaal, verwerker naar regionaal). Opdrachtgever aan NBD Biblion. Bewaker van de uitvoering. 13

14 Samengevat doelen middelen Efficiency selectieproces Provinciale/regionale afstemming collecties Rationeel collectioneren Provinciaal of regionaal collectieteam X X X Provinciaal of regionaal collectieteam besteedt uit aan NBD X X alleen achteraf Basisbibliotheek besteedt selectie uit aan NBD / derden X niet alleen achteraf 14

15 Gebruik collecties binnen samenwerkingsverband basisbibliotheken in regio/provincie Het gebruik van elkaars collecties in combinatie met regionaal/provinciaal georganiseerd transport zorgt ervoor dat er aan klanten één collectie gepresenteerd wordt. Ook geeft deze werkwijze een extra dimensie aan de onderlinge afstemming van collecties, inhoudelijk en qua efficiency. Daarnaast draagt het sterk positief bij aan de mate waarin per regio/provincie voorzien kan worden in de eigen collectiebehoefte. Omgekeerd neemt de behoefte af om een beroep te doen op collecties buiten eigen regio/provincie. Bestuurlijke voorwaarden Op deze manier samenwerken vraagt een formele organisatie, of het nu om samenwerking gaat op basis van een coöperatieve gedachte of om samenwerking op basis van opdrachtverstrekking en aanneming. Overeenkomsten dus met wederzijdse rechten en plichten en tijdsduur. Als de samenwerking het delen van elkaars key resources (in dit geval collecties) betreft dan is extra aandacht nodig voor het duurzaam regelen van de onderlinge verhoudingen. Het vraagt om de vaststelling van een methodiek op basis waarvan objectief de onderlinge leveringen inzichtelijk gemaakt en eventueel verrekend worden. 15

16 Aanbevelingen Aan basisbibliotheken Aanbevolen wordt de samenwerking op regionale of provinciale schaal op het terrein van de collectievorming aan te gaan én dit te doen in combinatie met afspraken over het ruimhartig gebruik van elkaars collecties en een uitstekend provinciaal transportsysteem. Richt daarvoor een Centraal Collectioneringsteam (CCT) in dat de opstelling van de gestandaardiseerde collectieprofielen van de bibliotheken begeleidt en zorgt voor de uitvoering van het daarin vastgelegde beleid. Borg de werking van het CCT en het gezamenlijke collectiebeleid bestuurlijk met formele afspraken. Besteed indien gewenst selectiewerkzaamheden uit aan NBD Biblion. Het CCT is dan de opsteller van het provinciaal collectieplan en de vertegenwoordiger van de opdrachtgevers die toeziet op een adequate uitvoering. Aan PLUSbibliotheken Aanbevolen wordt om in de eigen regio/provincie de vorming en de operatie van aanbevolen samenwerkingsverbanden in overleg met de PSO en het provinciale directieoverleg te ondersteunen door: het ter beschikking stellen van expertise over de collectie; de verantwoordelijkheid te nemen voor de rol van linking pin naar de partners in het stelsel en waar nodig naar leveranciers van diensten als automatisering en transport; regisseur te zijn voor transport (voor zover een PSO ontbreekt/dit niet al doet) intern in de regio en extern naar landelijk IBL. Aan VOB Kennis te nemen van dit rapport en de aanbevelingen. Instemming met de volgende procedure: Het rapport wordt voorgelegd aan de provinciale directie-overleggen. De plusbibliotheken lichten het rapport in deze overleggen toe. In de bespreking worden afspraken gemaakt over de toepassing van het rapport in de betreffende provincie. Afhankelijk van de uitkomsten van de provinciale overleggen, besluit het bestuur van de VOB of het rapport wordt voorgelegd aan de ALV. Aan de PSO s Handhaaf de huidige vorm van uitbesteding van transport van nationaal IBL. 16

17 Aan de KB Sluit bij de opstelling van het vierjaarlijkse collectieplan dat samenhang tussen fysieke en digitale collecties beoogt aan op de regionale/provinciale collectieplannen zoals beschreven. In zijn algemeenheid bevelen we aan om alles in het werk te stellen om door digitalization on demand het beroep op transport van fysieke content terug te dringen. 17

18 Lijst van bijlagen 1. Strategienota De Bibliotheek levert waarde (tekstgedeelte eruit) 2. PLUSconvenant 3. Mantelovereenkomst Collectioneringsdienstverlening voor PLUScollecties, 16 december Samenwerkingsdocument Netwerk Zeeuwse Bibliotheken 18

19 Bijlagen 19

20 Bijlage 1 tekst uit de bibliotheek levert waarde, strategienota VOB Wat is ervoor nodig > Randvoorwaarden Een aangenaam, inspirerend verblijfsklimaat, ruime openingstijden, goede koffie, een verleidelijke presentatie van media maken van de fysieke bibliotheek een knooppunt voor nieuwsgierigheid en persoonlijke ontwikkeling. Je vindt er wat je zoekt, maar ook wat je niet zoekt en daarom misschien des te waardevoller vindt. De Bibliotheek ontsluit relevante content en levert veel tegen aantrekkelijke voorwaarden. Hiervoor is uitbreiding nodig van het wettelijk leenrecht naar e-boeken. De logistiek van analoge content is landelijk georganiseerd en garandeert snelle levering tegen uniforme voorwaarden voor de klanten. Er is geld nodig voor digitale content terwijl het gebruik van fysieke content noch het titelaanbod dalen. Om geld vrij te spelen voor digitale content zijn drie dingen nodig: 1 sterkere afstemming van de collecties op regionaal en landelijk niveau 2 meer efficiency door de collectievorming samen uit te besteden 3 een stevige logistieke infrastructuur

21 Bijlage 2: PLUSconvenant Bijlage 2 PLUSconvenant 1. Participanten Samenwerkingsverband PLUS Bibliotheken Almere Amsterdam Amersfoort Arnhem Den Haag Deventer Eindhoven Groningen Haarlem Leeuwarden Maastricht Middelburg Rotterdam Tilburg Utrecht DeNieuweBibliotheek OBA Bibliotheken Eemland Bibliotheek Arnhem Bibliotheek Den Haag SAB Deventer OB Eindhoven Biblionet Groningen Bibliotheek Haarlem e.o. Tresoar Centre Ceramique Zeeuwse Bibliotheek OB Rotterdam Bibliotheek Midden Brabant OB Utrecht 2. Overwegingen Overwegende dat: - Binnen de openbare bibliotheeksector de verantwoordelijkheid voor het HBO+ deel van de openbare Collectie Nederland belegd is bij de PLUSbibliotheken; - De waarde van de Collectie Nederland voor de klanten bepaald wordt door de omvang, inhoud en kwaliteit de wijze waarop deze ontsloten is en gepresenteerd wordt, de effectiviteit waarmee deze beschikbaar gesteld wordt; - De klanten bestaan uit zowel individuele bibliotheekklanten én alle andere bibliotheekorganisaties die deel uit maken van het nationale bibliotheekstelsel; - De hiervoor beschikbare publieke middelen efficiënt ingezet moeten worden; - De PLUSbibliotheken het onderling verdelen van de aandacht voor wetenschapsgebieden hiervoor een geëigende methode vinden; - De PLUSbibliotheken van mening zijn dat voor de maximale effectiviteit van het wederzijds regelen van enerzijds het geven van vertrouwen en anderzijds de bereidheid tot het afleggen van verantwoording een nadere set van wederzijdse bindende afspraken nodig is; - De PLUSbibliotheken hiervoor de vorm van een PLUSconvenant geëigend vinden. Komen het volgende overeen: Plusbibliotheken Kousteensedijk JE Middelburg Postbus EA Middelburg T M E

22 Bijlage 2: PLUSconvenant Samenwerkingsverband PLUS Bibliotheken Samenwerkingsve Biblioth 3. Onderwerp van de overeenkomst PLUSbibliotheken, zoals vermeld in de bijlage 1 van dit convenant, nemen de verantwoordelijkheid op zich zorg te dragen voor het daarbij gespecificeerde wetenschapsgebied. De zorg houdt in: - Collectioneren op HBO+ niveau; - Het via het IBL-verkeer ter beschikking stellen van items aan collega bibliotheken buiten het eigen werkgebied; - Het presenteren van delen van de collectie (voor zover maatschappelijk relevant / in aansluiting op klantbehoefte) via de digitale etalage; - Zorgdragen voor een deel van de landelijke depotfunctie voor zover relevant conform - klantbehoeften, in afstemming met de Koninklijke Bibliotheek en andere bibliotheken en conform de standaard als vastgelegd in bijlage 2; - Het delen van informatie over de collectie van het betreffende wetenschapsgebied; - Kennis hebben van en eventueel participeren in het daarbij behorende netwerk ; - Het jaarlijks monitoren van de collectie conform nader vast te stellen parameters; - Het monitoren van het IBL (kwantitatief); - Het deelnemen aan periodiek overleg met collega s in het netwerk. 4. Organisatie, bekostiging, afstemming De volgende elementen van dit convenant zijn onderworpen aan de goedkeuring van het Algemeen Bestuur van de stichting: - Bijlage 1 : de verdeling van wetenschapsgebieden; - Bijlage 2 : de voorwaarden waaronder de depotfunctie van de collectie Nederland als bedoeld binnen deze overeenkomst uitgevoerd wordt; - De vaststelling van de kosten welke door de stichting als collectieve kosten worden aangemerkt; - De wijze waarop dit convenant wordt uitgevoerd (individuele verantwoordelijkheid versus collectieve verantwoordelijkheid) inclusief de rapportage daarover. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het convenant berust bij de deelnemende bibliotheken, elk voor het deel zoals vastgelegd in bijlage 1, voor zover het de uitvoering betreft van de taken welke als individuele taken worden beschreven. De kosten voor uitvoering van individuele taken komen voor rekening van de betreffende bibliotheek. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het convenant berust bij de beleidscoördinator voor zover het de uitvoering betreft van taken welke als collectieve taken worden beschreven. De kosten voor uitvoering van de collectieve taken worden ten laste gebracht van de stichting PLUSbibliotheken. De collectieve taken in het kader van de uitvoering van dit convenant zijn: - De uitvoering van de collectiescans die gelden als nulmeting; - De organisatie van alle collectieve besprekingen; - De ondersteuning in het beheer en voor de redactie van alle digitale etalages die opgezet en bijgehouden worden in het kader van dit convenant; - Het voorbereiden en afsluiten van mantelovereenkomsten met leveranciers voor het vastleggen van gunstige leveringscondities t.b.v. door deelnemende PLUSbibliotheek individueel af te sluiten overeenkomst met betreffende leverancier; - Het onderhouden van de contacten met partners (BNL, UKB) en leveranciers voor zover het collectieve afspraken betreft (OCLC, NBD, Ingressus, e.a.); - Collectieve promotie van activiteiten in het kader van dit convenant; - Alle overige werkzaamheden uitgevoerd door de beleidscoördinator, waaronder het opstellen van periodieke rapportages ten behoeve van het Algemeen Bestuur van de PLUSbibliotheken. De individuele taken in het kader van de uitvoering van dit convenant zijn: - Alle taken i.v.m. collectioneren (selectie, aanschaf, ontsluiting, presentatie, opslag, beheer, uitlening, etc.); - Alle taken i.v.m. het opzetten en redactie van een relevante digitale etalage; - Uitvoering van periodieke collectiescan ter monitoring van ontwikkelingen; de collectiescan die uitgevoerd is als nulmeting dient als maatstaf voor vervolgscans; - Het opstellen van relevante rapportages ten behoeve van overleg met collega PLUSbibliotheken en de deelname daaraan. 5. Prestatie Elke PLUSbibliotheek verplicht zich tot het leveren van een inspanning op het haar toegewezen wetenschapsgebied. De betreffende bibliotheek streeft er naar om in elk jaar in het betreffende wetenschapsgebied de meeste interbibliothecaire uitleningen aan het landelijke netwerk te honoreren. De betreffende bibliotheek rapporteert jaarlijks over haar inspanningen door: - kwantitatief verslag te doen van de behaalde IBL-resultaten; - het overleggen van een kwantitatieve collectie scan van het betreffende collectie deel; - kwantitatief verslag te doen van de opgenomen collecties in het depot; - verslag te doen van haar redactionele activiteiten voor de betreffende etalage. De rapportages van alle bibliotheken worden jaarlijks in de vergadering van het algemeen bestuur van de stichting Plusbibliotheken geagendeerd voor het eerst in februari

23 Bijlage 2: PLUSconvenant 6. Formele aspecten Samenwerkingsverband PLUS Bibliotheken Samenwerkingsv Biblioth Dit convenant treedt in werking op 21 juni 2013 en wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar. Stilzwijgend wordt dit convenant geacht steeds voor eenzelfde periode te zijn verlengd. Het convenant eindigt wanneer hiertoe door het algemeen bestuur van de stichting wordt besloten. Elke deelnemende bibliotheek kan individueel haar deelname aan het convenant opzeggen steeds per 1 januari van elk jaar met in achtneming van een opzegtermijn van 1 jaar. In geval van opzeggen spannen de PLUSbibliotheken zich in dat de voorttrekkersfunctie op het betreffende collectiegebied elders wordt voortgezet overeenkomstig de afspraken binnen dit convenant. OB Eindhoven - Eindhoven Naam: Handtekening: Biblionet Groningen - Groningen Naam: Handtekening: De opzeggende bibliotheek draagt haar verantwoordelijkheid over aan de ontvangende bibliotheek. De daarbij gemaakte overdrachtsafspraken worden gemeld aan het algemeen bestuur van de stichting PLUSbibliotheken. Dit convenant kan aangehaald worden als PLUSconvenant. Bibliotheek Haarlem e.o. - Haarlem Naam: Handtekening: Tresoar - Leeuwarden Naam: Handtekening: DeNieuweBibliotheek - Almere OBA - Amsterdam Centre Ceramique - Maastricht Zeeuwse Bibliotheek - Middelburg Naam: Naam: Naam: Naam: Handtekening: Handtekening: Handtekening: Handtekening: Bibliotheken Eemland - Amersfoort Bibliotheek Arnhem - Arnhem OB Rotterdam - Rotterdam Bibliotheek Midden Brabant - Tilburg Naam: Naam: Naam: Naam: Handtekening: Handtekening: Handtekening: Handtekening: Bibliotheek Den Haag - Den Haag SAB Deventer - Deventer OB Utrecht - Utrecht Naam: Naam: Naam: Handtekening: Handtekening: Handtekening:

24 Samenwerkingsverband PLUS Bibliotheken BIJLAGE 1 bij PLUSconvenant Vastgesteld 22 maart 2013 Toedeling PLUScollecties aan PLUSbibliotheken (vastgesteld vergadering 22 maart 2013) Toelichting Onderstaande tabel met siso verdeling als uitgangspunt geeft aan (stand per 12 december 2012) welke PLUSbibliotheek de verantwoordelijkheid op zich wil nemen voor welke PLUScollectie. Cursief weergegeven betekent: heeft in overweging. De verantwoordelijkheid nemen houdt in: - Collectioneren op HBO+ niveau; - Het via het IBL-verkeer ter beschikking stellen van items aan collega bibliotheken buiten het eigen werkgebied; - Het presenteren van delen van de collectie (voor zover maatschappelijk relevant / in aansluiting op klantbehoefte) via de digitale etalage; - Zorgdragen voor een deel van de landelijke depotfunctie voor zover relevant conform klantbehoeften, in afstemming met de Koninklijke Bibliotheek en andere bibliotheken en conform de standaard als vastgelegd in bijlage 2; - Het delen van informatie over de collectie van het betreffende wetenschapsgebied; - Het jaarlijks monitoren van de collectie conform nader vast te stellen parameters ; - Het monitoren van het IBL (kwantitatief); - Het deelnemen aan periodiek overleg met collega s in het netwerk. PLUScollectie: betreft een HBO+ collectie die zich uitstrekt over een bepaald wetenschapsgebied; verantwoordelijkheid voor een PLUScollectie wordt genomen in nauwe afstemming met andere PLUSbibliotheken om een maximale dekkingsgraad en service level voor de collectie Nederland te bereiken tegen zo efficiënt mogelijke inzet van middelen en een (Zwaartepuntcollectie: betreft een bijzondere collectie die zich beperkt tot een bepaald onderwerp waarbij gestreefd wordt naar grote mate van diepgang en compleetheid; zwaartepuntcollectie; zwaartepuntcollecties zijn vaak bepaald door historie en geografie). In de kolom aantal honoreringen betreft het aantal honoreringen van ibl aanvragen in de betreffende rubriek geregistreerd in het NCC/IBL systeem. Gggb: geen gespecificeerde gegevens beschikbaar. Dit overzicht dient als bijlage bij het PLUSconvenant en wordt steeds bij aanpassing aan het Algemeen Bestuur van de stichting PLUSbibliotheken ter vaststelling voorgelegd.

25 Samenwerkingsverband PLUS Bibliotheken Siso-rubriek Onderwerp Aantal Verantwoordelijke Digitale Etalages PLUSbibliotheek honoreringen Algemeen Wijsbegeerte 1039 Tresoar / SAB Nader te bepalen In startfase: Erasmus (samen met R dam) 200 Godsdienst 1476 SAB / Tresoar In startfase Moderne Devotie Sociale wetenschappen 1380 Utrecht heeft in overweging Economie 2281 OBA Nader af te stemmen met Bibliotheek Midden Brabant Reeds bestaande etalage : Management en Marketing Rechtswetenschap Krijgswetenschap 68 Maastricht Psychologie-Occulte 1197 Maastricht wetenschappen heeft in overweging Opvoeding-Onderwijs 1092 Bibliotheek Midden Reeds bestaand Brabant Opvoeding en onderwijs 490 Vorming Algemeen - Wiskunde 118 Haarlem Reeds bestaand Bêta Bibliotheek 520 Informatica 320 Zeeuwse Bibliotheek Nader vast te stellen 530 Natuurkunde 37 Haarlem Bêta Bibliotheek 540 Chemie 13 Haarlem Bêta Bibliotheek Astronomie-Natuurkundige 51 Haarlem Bêta Bibliotheek aardrijkskunde-meteorologie en Klimatologie Geologie- Geofysica-Hydrosfeer Biologie algemeen; 143 Haarlem Bêta Bibliotheek Plantkunde en Dierkunde Menskunde-Geneeskunde Rotterdam Nader vast te stellen Gezondheidszorg Lichaamsoefening en spor t Spelen etc. t/m 126 handenarbeid Huishoudkunde, voeding, 429 Amersfoort Reeds bestaand: bereiding en conservering De Culinaire Etalage voedings- en genotmiddelen Siso-rubriek Onderwerp Aantal Verantwoordelijke Digitale Etalages PLUSbibliotheek honoreringen Land- en tuinbouw- 135 jacht en visserij Techniek 381 Zeeuwse Bibliotheek Reeds bestaande etalages: Water (management) Nader af te stemmen met Almere Energie Ruimtelijke ordening/ Almere Nader te bepalen Stedenbouw / Architectuur Moderne K unst / Design gggb Eindhoven Reeds bestaand: Design en Kunst Nieuw: Innovatie, techniek & maatschappij 760 Fotografie gggb Den Haag Film of Fotografie 780 Muziek gggb Muziek maken (bestaande etalage uitgevoerd door consortium van bibliotheken) 790 Dans-Theater- Cabaret- gggb Den Haag Film (incl. 880 toneelteksten) 800 t/m 820 Taa l-en letterkunde t/m 850 Nederlands t/m 850 Ov. talen Nederlands Nederlands Nederlands Ov. Talen Ov. Talen Ov. talen Geschiedenis 1594 Arnhem Nader te bepalen Regiona le geschiedenis wordt geacht PLUScollectie te zijn van elke PLUSbibliotheek voor de eigen regio (voorbeeld : Limburgse geschiedenis, Centre Céramique) Land -en volkenkunde 752 Biblionet Groningen Europa In samenwerking met meerdere bibliotheken. Reeds bestaand: etalage Duurzaamheid

26 Samenwerkingsverband PLUS Bibliotheken BIJLAGE 2 bij PLUSconvenant Vastgesteld 22 maart 2013 Betreft: Depotfunctie (artikel 3 PLUSconvenant) Bij verdeling van verantwoordelijkheid voor bepaalde wetenschapsgebieden is impliciet de verdeling van de depotfunctie gerealiseerd. De volgende set afspraken is hierbij van kracht: a. Een PLUSbibliotheek mag haar titels over een bepaald wetenschapsgebied afstoten aan de PLUSbibliotheek die de ver antwoordelijkheid voor de zorg daarover heeft; b. Alvorens daadwerkelijk tot afstoten over te gaan moet de afstotende bibliotheek vooraf twee zaken verifiëren en vaststellen: de ontvangende bibliotheek heeft de betreffende titel niet in haar bezit én de af te stoten titel moet een titelbeschrijving hebben in het GGC. Hiermee wordt bereikt dat de ontvangende bibliotheek naast de zorg voor het in depot houden van de betreffende titel en voor het desgewenst ter beschikking stellen van de titel via het IBL geen extra werkzaamheden hoeft te verrichten.

27 Bijlage 3 Bijlage 3; Mantelovereenkomst PLUSbibliotheken/Ingressus

28 Bijlage 3; Mantelovereenkomst PLUSbibliotheken/Ingressus

29 Bijlage 3; Mantelovereenkomst PLUSbibliotheken/Ingressus

30

31 Bijlage 4 Project Centraal collectioneren netwerk Zeeuwse Bibliotheken Samenvattende bevestiging van bestuurlijke afspraken de Bibliotheek Vastgesteld en ondertekend door bestuurders van Directie Beraad Zeeuwse Bibliotheken 22 april Inleiding In de loop van het project centraal collectioneren zijn op achtereenvolgende tijdstippen over diverse elementen verbindende beleidsafspraken gemaakt. Dit vond zijn weerslag in verschillende vormen. Er zijn besluiten van het DZB vastgelegd in notulen, er zijn beleidsdocumenten en werkdocumenten vastgesteld door respectievelijk werkgroep, stuurgroep en DZB, er is een overeenkomst aangegaan door deelnemende bibliotheekorganisaties. Doel van dit document is om alle gemaakte afspraken in samenhang te bundelen en door accordering in de eerstvolgende vergadering van het DZB, de afspraken te herbevestigen en vast te stellen als het definitieve document (inclusief bijlagen) waarin het centraal collectioneren integraal is beschreven. 1. Beleid Als basis voor de deelnemende bibliotheekorganisaties dient het gezamenlijk vastgestelde beleid in het document provinciaal collectiebeleid (bijlage 1). De 4 belangrijkste beleidsuitgangspunten zijn: - Er wordt uitgegaan van het idee van één collectie Zeeland; dit geeft een bijzondere kwaliteitsimpuls; - Wederkerigheid in het gebruik van elkaars collectie; de mate waarin men van elkaars collectie gebruik kan maken wordt daarmee een belangrijkere maatstaf dan de bijdrage die men levert aan de omvang van de collectie; er vindt verschuiving plaats van bezit naar gebruik;

32 - Weg met vrijblijvendheid; afspraken worden vastgelegd en de bijdragen aan de Provinciale Samenwerkings Collectie worden gemonitord; direct daarmee verband houdt de bereidheid elkaar aan te spreken op danwel verantwoording af te leggen over de resultaten daarvan; - Er wordt door deelnemende bibliotheken een gelijke bijdrage geleverd aan het centraal collectioneringsteam. Het feit dat door de Zeeuwse Bibliotheken reeds jarenlang samengewerkt wordt met het VUBIS systeem is een om standigheid die het Zeeuwse netwerk in deze een professionele voorsprong geeft. Werken met hetzelfde ILS is absolute voorwaarde om op een goed en noodzakelijk schaalniveau gefundeerde wijze centraal collectioneren te organiseren. Zowel inhoudelijk als operationeel. Het werken met hetzelfde ILS is tevens van enorme klantwaarde. Iedereen in Zeeland kan in de online catalogus van het Zeeuwse netwerk van bibliotheken het totale gezamenlijke bezit ( ca. 1,8 miljoen titels!) van alle bibliotheken inzien, raadplegen én aanvragen! Het bezit van een lenerspas geeft ieder ongeacht woonplaats het recht en de mogelijkheid om tegen zeer gelijke voorwaarden gebruik te maken van collecties. Fysiek en digitaal. Binnenkort kan men via hetzelfde catalogussysteem kennis nemen en gebruik maken van de totale collectie in bezit van alle Nederlandse openbare bibliotheken en andere collecties die met publieke middelen zijn gefinancierd: de NBC + In 2014 bedraagt het gezamenlijk ingelegde collectie budget ca ,= 2. Wederkerigheid in het gebruik De Zeeuwse bibliotheken leenden ten behoeve van ieders klanten reeds lange tijd ruimhartig onderling titels uit hun collecties uit. Op jaarbasis betreft het ca exemplaren. Dit is ca. 10 % van het jaarlijkse totale aantal uitleningen in de provincie! Dit proces is relatief eenvoudig mogelijk vanwege het gezamenlijke gebruik van VUBIS als bibliotheeksysteem. Dit proces wordt ondersteund door een goed functionerende interne vervoersdienst. Voor de klantwaarde die hiermee gegenereerd wordt zie onder 1. De regels voor dit onderlinge leenverkeer zijn opnieuw en uitgebreid vastgelegd in de vorm van een overeenkomst (bijlage 2). Met name het formeel bevestigen van de wederkerigheid in het gebruik en het monitoren van de mate waarin men van een beroep doet op elkaars collectie hebben geleid tot de keuze voor de vorm van een overeenkomst. Deze overeenkomst is door deelnemende bibliotheken afgesloten in december 2013.

33 3. Het centrale collectioneringsteam (CCT) Het team bestaat uit 6 specialistische collectioneurs en staat onder leiding van de teamleider. Voor collectioneurs en teamleider zijn functieprofielen vastgesteld door het DZB (zie bijlagen 3 en 4) Bibliotheken Oosterschelde, Zeeuws Vlaanderen en Vlissingen leveren elk één collectioneur voor 8 uur per week. De Zeeuwse bibliotheek levert 3 collectioneurs voor 8 uur per week. Er zijn 3 kennisdomeinen binnen het team vastgesteld : Romans, Volwassen Studie en Jeugd. Binnen het CCT zijn er per domein twee specialisten. De teamleider (eveneens 8 uur /week) is voor rekening en risico van de PSO en legt verantwoording af aan het DZB. Het team komt wekelijks bij de Zeeuwse Bibliotheek bij elkaar. De ZB stelt haar faciliteiten om niet ter beschikking. Centraal collectioneren vraagt om vertrouwen. Aan het centraal collectioneringsteam en specifiek aan de collectioneurs met verschillende disciplines wordt immers op basis van hun professionaliteit toevertrouwd dat zij uit het wekelijkse aanbod van NBD Biblion. een samenhangende selectie maken ten behoeve van de collectie Zeeland Deze samenhang kent vele aspecten : samenhang tussen de collecties van collega bibliotheken binnen het netwerk op regionale en landelijke schaal, samenhang met wensen van gebruikers en het gebruik van de collecties gemeten over een langere periode, samenhang ook met het nationale aanbod en de publieke opdracht van de openbare bibliotheek. Kwantitatieve, kwalitatieve, budgettaire informatie voor de uitvoering van de opdracht wordt ontleend aan de gestandaardiseerde collectieprofielen van de afzonderlijke bibliotheken. Deze collectie profielen worden 1 x per jaar ingevuld op basis van het lokale collectiebeleid. Op basis van bovengenoemde beleidsuitgangspunten en onderliggende informatie uit de collectieprofielen wordt aan het CCT een collectieve opdracht door het DZB gegeven voor het selecteren en aanschaffen van titels uit het toekomstige wekelijkse aanbod van NBD Biblion. Dat betekent concreet dat er 1 x per jaar de bestelling wordt geplaatst bij het CCT middels het collectieprofiel. Het is de verantwoordelijkheid van het CCT om met inzet van hun professionaliteit deze selectie werkzaamheden uit te voeren voor alle deelnemende bibliotheken en bibliotheekdiensten.

34 Het CCT legt verantwoording af aan het DZB over de uitvoering van het beleid, i.c. het zorgdragen voor een samen hangende collectie Zeeland. Onderdelen daarvan zijn ook het monitoren van het effect van uitvoering van het beleid en marginale toetsing (op hoofdlijnen niet op titelniveau) middels het overleg met de klankbordgroep, die naar aan leiding van de eerste monitoringgegevens in het tweede kwartaal van 2014 in het leven zal worden geroepen. 4. Het proces Het proces van centraal collectioneren vraagt om een aantal aanpassingen in bestaande processen en het doen van extra investeringen in software. Dat heeft geleid tot besluiten over: - Instelling van een klankbordgroep, afspraken over hoe om te gaan met herdrukken en over kwalitatieve en kwantitatieve monitoring van het proces (bijlage 5) - Een gestandaardiseerd collectieprofiel aan de hand waarvan alle deelnemende bibliotheekorganisaties hun collectiewensen kenbaar kunnen maken (bijlage 6) - Daarin is ook het te hanteren protocol voor de relatie tussen opdrachtgever (bibliotheek) en uitvoerder (CCT) is beschreven - Aanschaf van de applicatie VeyeQ voor het geautomatiseerd genereren van selectie adviezen - Een set van uniforme collectieregels (bijlage 7) Ernstige vertraging in de implementatie van VeyeQ maakt op niet mis te verstane wijze duidelijk dat de wijze waarop de bestaande bestelmodule is ingeregeld niet aansluit op het gewenste beleid. Dat betekent dat met grote urgentie - Binnen bestaande technische mogelijkheden gestreefd moet worden naar een sterke vereenvoudiging van de inrichting van de bestelmodule - Voor zover technische mogelijkheden hierin niet voorzien, software aanpassingen moeten worden uitgevoerd. Achteraf kan vastgesteld worden dat dit probleem niet tijdig en niet in volle omvang tijdens het project is onderkend. Aanpak van deze opgave verdient absolute prioriteit. Separaat wordt hier actie op ondernomen.

35 5. Overig Het project is door een projectgroep uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een door het DZB ingestelde stuurgroep. In de laatste fase van het project zijn de werkzaamheden van het projectteam overgenomen door het CCT. Het project centraal collectioneren gaf aanleiding voor een aantal volgacties. Resultaten van het project centraal collectioneren vormen aanleiding voor een serieuze verkenning van de mogelijkheid tot samenwerking op collectioneringsgebied (selectie, aanschaf en gebruik) met basisbibliotheek Het Markiezaat. (bijlage 8) Verkregen inzichten uit het Zeeuwse project Centraal Collectioneren worden ingebracht in de VOB projecten afstemming collectioneren en logistiek en distributie. Deze projecten worden op verzoek van SIOB uitgevoerd door de stichting PLUSbibliotheken in samenwerking met KB, BNL, NBD en SPN. In vervolg op het project centraal collectioneren start in januari 2014 het project centraliseren boekverwerking voor de Zeeuwse Bibliotheken. Ook voor samenwerking op dit onderdeel van de gang van het boek toonde bibliotheek het Markiezaat haar belangstelling. (bijlage 9) 6. Aldus inclusief bijlagen vastgesteld en herbevestigd door het DZB 4 februari 2014 Mevr. J. van Vugt Bestuurder Bibliotheek Oosterschelde De heer S. Vellenga Bestuurder Zeeuwse Bibliotheek De heer R. Crombeen Bestuurder Bibliotheek Zeeuws -Vlaanderen De heer K. Hamann, Directeur Bibliotheek Vlissingen

36

Samenwerkingsverband PLUS. Bibliotheken. PLUSconvenant

Samenwerkingsverband PLUS. Bibliotheken. PLUSconvenant PLUSconvenant PLUSconvenant Samenwerkingsverband PLUS 1. Participanten Almere Amsterdam Amersfoort Arnhem Den Haag Deventer Eindhoven Groningen Haarlem Leeuwarden Maastricht Middelburg Rotterdam Tilburg

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Collectieplan

Uitvoeringsagenda Collectieplan Uitvoeringsagenda Collectieplan 2017-2018 Mark Deckers / Jos Debeij / Victor Lemstra i.s.m. Klankbordgroep Collectieplan Goedkeuring klankbordgroep Vastgesteld DV KB Inhoud 1. Aanleiding 2. Overzicht clusters

Nadere informatie

CEN T R A L E ME TA DATA P RO D U C TIE

CEN T R A L E ME TA DATA P RO D U C TIE CENTRALE METADATAPRODUCTIE NBD Biblion produceert metadata voor openbare bibliotheken De centrale productie van data door NBD Biblion bespaart de branche niet alleen enorme bedragen per jaar, het vormt

Nadere informatie

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland Voortgangsberichten AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging 11-12-08 10.3 Aan de slag met Collectie Nederland De Collectie Nederland De Collectie Nederland is het tweede thema op de Agenda voor de Toekomst.

Nadere informatie

Inkoopcommissie digitale content

Inkoopcommissie digitale content Basispakket 2011 Inkoopcommissie digitale content Presentatie Hans van Velzen, voorzitter inkoopcommissie Lotte Sluyser, lid inkoopcommissie Peter van Eijk, lid inkoopcommissie Clementine Bevers, secretaris

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35295 10 december 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 december 2014, nr. WJZ/687894

Nadere informatie

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse Dennis Eijsten 15 september 28 september 2010 WAT KOMT ERAAN? 2 Beeld > Koptekst en voettekst... 3 28 september 2010 28 september 2010

Nadere informatie

Advies landelijke afstemming fysiek en digitaal collectiebeleid

Advies landelijke afstemming fysiek en digitaal collectiebeleid Advies landelijke afstemming fysiek en digitaal collectiebeleid Versie: definitief 1.5 Datum: 22 mei 2015 Auteur: Anton Dierdorp Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Hoe is het fysiek collectioneren georganiseerd?...

Nadere informatie

De Openbare Bibliotheek en de catalogus

De Openbare Bibliotheek en de catalogus De Openbare Bibliotheek en de catalogus Daniel van Spanje Senior productmanager Metadata Services OCLC Leiden 2 oktober 2012 Bij een open opstelling heb je geen catalogus nodig De boekwinkel Selexyz Dekker

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Kaders en werkwijze inkoop e-content

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Kaders en werkwijze inkoop e-content Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 14 november 2014 Van Lily Knibbeler/Mireille

Nadere informatie

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas 11 juni versienummer 1.3 Uitgave: Versie: 1.1 Datum: 10 mei Opsteller: Projectleider: Opdrachtgever: Nicolette van Ham Nicolette van Ham Coen van Hoogdalem Wijziging

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. Deze wet neemt openbare bibliotheekvoorzieningen

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

We beginnen met het zoeken in de Fontys catalogus.

We beginnen met het zoeken in de Fontys catalogus. Workshop Informatievaardigheden Theologie levensbeschouwing De workshop Informatievaardigheden laat je kennis maken met informatiebronnen die je nodig hebt voor je studie en leert je ook hoe ze te gebruiken.

Nadere informatie

GII voor de toekomst. OCLC contactdag 4 oktober 2011. Johan Stapel

GII voor de toekomst. OCLC contactdag 4 oktober 2011. Johan Stapel GII voor de toekomst OCLC contactdag 4 oktober 2011 Johan Stapel Wat wil BNL bereiken? Versterken van de POSITIE van de bibliotheek op Internet Vergroten van het BEREIK van de openbare bibliotheken Verbeteren

Nadere informatie

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Netwerkprogramma 2017-2018 Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Verkorte versie november 2016 1 Inhoud Inleiding 3 Wat is het Gelders Bibliotheeknetwerk? 4 Waarom een netwerkprogrammma?

Nadere informatie

Toelichting n.a.v OBG notitie WSF

Toelichting n.a.v OBG notitie WSF Toelichting n.a.v OBG notitie WSF 1. Onze vragen en de antwoorden van de OBG Er zijn door ons vragen gesteld waarop wij, ondanks de geleverde inspanning, slechts gedeeltelijk antwoord krijgen. De OBG erkent

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2. Enno Meijers 30 september 2014

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2. Enno Meijers 30 september 2014 NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2 Enno Meijers 30 september 2014 Inhoud Achtergrond Rol NBC+ voor bibliotheekcollecties van overige instellingen Rol NBC+ voor erfgoedcollecties van bibliotheken

Nadere informatie

Inkoop van e-books door de Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

Inkoop van e-books door de Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Inkoop van e-books door de Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Memo over een gezamenlijke aanpak door KB, VOB en BNL - Samenvatting voor bibliotheken Stichting Bibliotheek.nl, versie 1.4

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

Collectief wat kan, lokaal wat moet

Collectief wat kan, lokaal wat moet Collectief wat kan, lokaal wat moet HKA Klantendag 22 november 2012 Diederik van Leeuwen, directeur Dennis Eijsten, Manager Informatiemanagement Inhoud Expansiedrift van HKA Kleine update BNL Relatie BNL

Nadere informatie

OCLC Contactdag Volop in beweging. Eric van Lubeek. The world s libraries. Connected.

OCLC Contactdag Volop in beweging. Eric van Lubeek. The world s libraries. Connected. OCLC Contactdag 2012 Volop in beweging Eric van Lubeek Vandaag in deze zaal Ook vandaag in de zaal Cathy De Rosa, Vice President of the Americas and Global Marketing, OCLC Gene Oliver, Vice President OCLC

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

Besluitvormingsdocument Nationale Bibliotheek Pas

Besluitvormingsdocument Nationale Bibliotheek Pas Agendapunt 6 Bijlage 4 ALV - VOB 12-12-2013 Besluitvormingsdocument Nationale Bibliotheek Pas December 2013 VOB Nationale Bibliotheek Pas 1 1. Inleiding Vanuit de branchestrategie 2012-2016 De Bibliotheek

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling I. Prestatie-indicatoren Een verzekeraar beschikt over verschillende middelen om de organisatie of bepaalde processen binnen de organisatie aan te sturen.

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

Aanvraagafhandeling tussen VDX en NCC IBL (CBS)

Aanvraagafhandeling tussen VDX en NCC IBL (CBS) Aanvraagafhandeling tussen VDX en NCC IBL (CBS) Aanvragen Versie 1.1 Maart 2015 Uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek. 2015 Koninklijke Bibliotheek. Dit document is beschermd door copyright. Distributie

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2f Work records SLIM 3.0

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2f Work records SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA 2012 NOTITIE 2f Work records Datum 6 januari 2013 Documentgeschiedenis 10 oktober 2012: 1 e versie Peter Schouten 18 november 2012

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden Joke Webbink, Informatiespecialist Bibliotheek Wageningen UR en Programmamanager SLIM 3.0 Groningen Utrecht Maastricht Den Haag Leidschendam

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Nieuwe directeur. Dutch Roadmap

Klanttevredenheid. Nieuwe directeur. Dutch Roadmap Jaarverslag 2015 Nieuwe directeur In 2015 heeft NBD Biblion afscheid genomen van Henk Das, die veertien jaar algemeen directeur is geweest van deze organisatie. In augustus is René Leermakers gestart als

Nadere informatie

@t.uu,,ïnrïïï. Landelijke Digitale Infrastruetuur

@t.uu,,ïnrïïï. Landelijke Digitale Infrastruetuur @t.uu,,ïnrïïï Landelijke Digitale Infrastruetuur e Vertrekpunt is: de digitale bibliotheek > collecties en diensten obv collecties en content I Vereist: een faciliterend platform (techniek) met randvoorwaardelijke

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Aanvragen. Informatie voor bibliotheekmedewerkers

Koninklijke Bibliotheek. Aanvragen. Informatie voor bibliotheekmedewerkers Koninklijke Bibliotheek Aanvragen Informatie voor bibliotheekmedewerkers Aanvragen Versie 1.1 Aanvragen Informatie voor bibliotheekmedewerker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afkortingen... 4 3. Aanvragen

Nadere informatie

Auditrapportage 3 e ronde Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken

Auditrapportage 3 e ronde Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken Auditrapportage 3 e ronde Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken Rapportage van resultaten naar aanleiding van de certificeringsaudit gehouden op in Opgesteld door: Stichting Certificering Openbare Bibliotheken

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Maart 2017 Begin 2017 zijn enquêtes uitgezet bij (A) gemeenten uit de kernwerkgebieden van Menzis, (B) zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor de

Nadere informatie

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

Verslag Provinciaal gebruikersoverleg Zoek&Boek, Noord-Brabant. Datum: 25 oktober 2010 Tijd: 9.30 12.00 Locatie: Cubiss (Vergaderzaal 3)

Verslag Provinciaal gebruikersoverleg Zoek&Boek, Noord-Brabant. Datum: 25 oktober 2010 Tijd: 9.30 12.00 Locatie: Cubiss (Vergaderzaal 3) Verslag Provinciaal gebruikersoverleg Zoek&Boek, Noord-Brabant Datum: 25 oktober 2010 Tijd: 9.30 12.00 Locatie: Cubiss (Vergaderzaal 3) 1. Welkom Hilbrand heet iedereen van harte welkom en kondigt aan

Nadere informatie

Kort verslag van werkzaamheden in 1991

Kort verslag van werkzaamheden in 1991 UKB Samenwerkingsverband van de Universiteilsbibliotheken. de Koninklijke Bibliotheek en de Bibliolheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van wetenschappen Uw referentie: Onze relerentie Kort verslag

Nadere informatie

Wise, nu al voor de bibliotheek van morgen. Henk Kuijpers - HKA

Wise, nu al voor de bibliotheek van morgen. Henk Kuijpers - HKA Wise, nu al voor de bibliotheek van morgen Henk Kuijpers - HKA HKA Systeemleverancier voor Openbare Bibliotheken Maatwerk voor Nederland Wise Standaard software Integraal / Modulair Koppelvlakken Bouwstenen

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN I. ORGANISATIESTRUCTUUR Er is één bibliotheekvoorziening binnen de universiteit. Deze

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Mededeling. Onderwerp Provinciaal Bibliotheekplan 2015-2017. Registratienummer 1693829 Datum 20januari 2015 Autéur P.D.M. Joosten Afdeling/Bureau ES

Mededeling. Onderwerp Provinciaal Bibliotheekplan 2015-2017. Registratienummer 1693829 Datum 20januari 2015 Autéur P.D.M. Joosten Afdeling/Bureau ES PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Provinciaal Bibliotheekplan 2015-2017 Kern mededeling: Gemeenten, Rijk en provincies zijn samen verantwoordelijk voor het bibliotheekstelsel in Nederland. Op 1

Nadere informatie

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband

Nadere informatie

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs Jeugdmonitor Zeeland Werkplan: Startnotitie primair onderwijs 2014 1 VOORWOORD JEUGDMONITOR ZEELAND De Jeugdmonitor Zeeland biedt beleidsmakers voor de Zeeuwse jeugd de mogelijkheid om statistische en

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

WorldShare & openbare bibliotheken

WorldShare & openbare bibliotheken Werkconferentie Plusbibliotheken 19 juni 2015 WorldShare & openbare bibliotheken Saskia Leferink * Nander Lankhorst* Martin van Muyen Agenda 1. Korte introductie: strategie van OCLC in NL 2. De waarde

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014)

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014) Indicatorenset voor monitoring en verantwoording over de Wmo 2015 Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek (versie: oktober 2014) Indicatorenset, monitoring en verantwoording 1 Inhoudsopgave 1. Waarop willen

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Utrecht, januari 2010 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek.nl. Aanvragen. informatie voor bibliotheekmedewerkers

Stichting Bibliotheek.nl. Aanvragen. informatie voor bibliotheekmedewerkers Stichting Bibliotheek.nl Aanvragen informatie voor bibliotheekmedewerkers Paula Braun Versie 1.0 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2 Afkortingen... 4 3. aanvragen - algemeen... 5 4.

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

Campagne lancering e-bookplatform

Campagne lancering e-bookplatform Campagne lancering e-bookplatform In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken - BNL Update Utrecht, 25 september 2013 Norbert Koopen We willen de bibliotheken een centrale positie in de Nederlandse

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) Nr. 2

Nadere informatie

Verkenning en aanpak Onderzoek collectief systeem landelijke shared services Jos Debeij / Mark Deckers / Dennis Eijsten Directeurendag KB 19 mei 2016

Verkenning en aanpak Onderzoek collectief systeem landelijke shared services Jos Debeij / Mark Deckers / Dennis Eijsten Directeurendag KB 19 mei 2016 Verkenning en aanpak Onderzoek collectief systeem landelijke shared services Jos Debeij / Mark Deckers / Dennis Eijsten Directeurendag KB 19 mei 2016 Agenda 1. Aanleiding 2. Gezamenlijke verkenning 3.

Nadere informatie

Gemeenteloketten soms te traag

Gemeenteloketten soms te traag Tekst 1 Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit zes bladzijden!

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

TOETSINGSKADER INNOVATIEPLANNEN LERARENOPLEIDINGEN HB0 1999-2004

TOETSINGSKADER INNOVATIEPLANNEN LERARENOPLEIDINGEN HB0 1999-2004 TOETSINGSKADER INNOVATIEPLANNEN LERARENOPLEIDINGEN HB0 1999-2004 De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, ingesteld bij wet van 15 mei 1997 (de Wet op de Onderwijsraad). De Raad adviseert,

Nadere informatie

Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal. 20 november 2014

Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal. 20 november 2014 Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal 20 november 2014 Inleiding De afgelopen jaren is onduidelijkheid ontstaan over de richting en inrichting van het bibliotheekbeleid in gemeente Reimerswaal

Nadere informatie

AANGEPAST Schematisch overzicht activiteiten ProBiblio 2015 in Noord-Holland

AANGEPAST Schematisch overzicht activiteiten ProBiblio 2015 in Noord-Holland AANGEPAST Schematisch overzicht activiteiten ProBiblio 2015 in Noord-Holland De nummers van de activiteiten corresponderen met de nummers in het document Beschrijving van de activiteiten ProBiblio 2015.

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ;

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Centrumgemeenteregeling samenwerking ICT Hengelo- Oldenzaal De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Overwegende

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films Mevrouw drs. M. C. van Heese Erfgoedinspectie/Collecties en Archieven IPC 3500 Postbus 16478 2500 BL Den Haag Amsterdam, 11 februari 2016 Betreft: De stoot van de rijkscollectie BYE Filmmuseum Geachte

Nadere informatie

RESULTATEN ONDERZOEK VLAAMS BIBLIOTHEEKSYSTEEM

RESULTATEN ONDERZOEK VLAAMS BIBLIOTHEEKSYSTEEM Haalbaarheidsstudie Consolidatie Bibliotheeksystemen RESULTATEN ONDERZOEK VLAAMS BIBLIOTHEEKSYSTEEM 24 november2015 Karin Zwiggelaar VRAAGSTELLING Onderzoek haalbaarheid Vlaams geconsolideerd biebsysteem.

Nadere informatie

Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia

Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia INLEIDING Door de Stichting Senia werd in juni 215 onder haar lezers een enquête uitgevoerd over Boeken lenen bij bibliotheken. Doel

Nadere informatie

Tilburg, 13 september 2012. Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen

Tilburg, 13 september 2012. Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen Tilburg, 13 september 2012 Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen Inhoud 1. NBC Nationale Bibliotheek Catalogus 2. DWH Datawarehouse 3. WaaS Website as a Service 4. Overige projecten 5. Vragen? 2 NBC

Nadere informatie

Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij. Convenant. 1. De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering

Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij. Convenant. 1. De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij De ondergetekenden: Convenant 1. De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering en 2. De provincies en de grootstedelijke regio

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek mr. T.H.J. Joustra Postbus 90407 2509 LK..DEN HAAG

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek mr. T.H.J. Joustra Postbus 90407 2509 LK..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek mr. T.H.J. Joustra Postbus 90407 2509 LK..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012.

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012. Rapportage BiebPanel meting 3 2012 Tevredenheid over de bibliotheek; een onderzoek onder klanten over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Periode Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september

Nadere informatie

Bibliotheekstatistiek 2015

Bibliotheekstatistiek 2015 Bibliotheekstatistiek 215 Documentinformatie Auteur(s): Jeroen van den Tillaart, Theo Bijvoet Versie: Datum: 26 juli 216 Status: eindversie Pagina: 1 van 8 Toelichting bibliotheekstatistiek 215 Inleiding

Nadere informatie

Met veel genoegen introduceren wij hierbij een nieuwe abonnementsvorm voor betaald onderhoud en het gebruik van de helpdesk (KOC).

Met veel genoegen introduceren wij hierbij een nieuwe abonnementsvorm voor betaald onderhoud en het gebruik van de helpdesk (KOC). PinkRoccade Local Government bv Flight Forum 159 5657 DD Eindhoven Postbus 57010 5605 AA Eindhoven Gemeente xxxx T 040 207 49 00 F 040 207 49 70 HELPDESK 040 207 48 99 W www.pinkroccadelocalgovernment.nl

Nadere informatie

Bewaarbeleid van tijdschriften in UKB-verband Stand van zaken en advies voor het vervolg

Bewaarbeleid van tijdschriften in UKB-verband Stand van zaken en advies voor het vervolg UKB 010-051 Bewaarbeleid van tijdschriften in UKB-verband Stand van zaken en advies voor het vervolg Van : UKB-werkgroep Collectiemanagement Aan : DB UKB Datum : 3 december 2010 SAMENVATTING van het advies

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

http://statline.cbs.nl/statweb/download/openbare_bibliotheke_201114120921.html 1/7

http://statline.cbs.nl/statweb/download/openbare_bibliotheke_201114120921.html 1/7 Openbare bibliotheken Gewijzigd op 19 november 2014. Verschijningsfrequentie: Eenmaal per jaar. Onderwerpen Aantal openbare bibliotheken Collectie Perioden aantal x 1 000 1999, inclusief volksbibliotheken

Nadere informatie

Stuurgroep ICT innovatie in de ouderenzorg. 12 oktober 2010

Stuurgroep ICT innovatie in de ouderenzorg. 12 oktober 2010 Stuurgroep ICT innovatie in de ouderenzorg 12 oktober 2010 Agenda High Level Scope Projectorganisatie en werkingsprincipes Projectplanning en roll-out Projectopvolging Evaluatie diensten Agenda volgende

Nadere informatie

Strategie Deuren open voor een rijker leven

Strategie Deuren open voor een rijker leven Strategie 2013 2016 Deuren open voor een rijker leven 9 september 2013 2 Inhoudsopgave Inhoud 3 1 Missie, Visie en Strategie 4 2 Ontwikkeling tot een fysiek en digitaal informatieknooppunt 12 3 De bibliotheek

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Veiligheid Publieke Taak Opgesteld door: R. Bitter (BGC) H. Lenferink (DB)

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Veiligheid Publieke Taak Opgesteld door: R. Bitter (BGC) H. Lenferink (DB) B.5 1. Algemeen Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Onderwerp: Veiligheid Publieke Taak Opgesteld door: R. Bitter (BGC) (VPT) Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014 vergadering:

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

Functie centraal depot bij het optimaliseren van collecties

Functie centraal depot bij het optimaliseren van collecties Resultaten onderzoekinstituut Dinalog Functie centraal depot bij het optimaliseren van collecties Gerlach van der Heide, Rijksuniversiteit Groningen, september 2014 De Rijksuniversiteit Groningen doet

Nadere informatie

Veel Gestelde Vragen over InterBibliothecair Leenverkeer via Web Impala aangevraagd via OpenVlacc

Veel Gestelde Vragen over InterBibliothecair Leenverkeer via Web Impala aangevraagd via OpenVlacc Veel Gestelde Vragen over InterBibliothecair Leenverkeer via Web Impala aangevraagd via OpenVlacc Laatste aanpassing: 3 oktober 2007 Meer details over het IBL leenverkeer in de handleiding van Impala http://anet.ua.ac.be/impala/

Nadere informatie

MEMO RFID EN CERTIFICERING

MEMO RFID EN CERTIFICERING MEMO RFID EN CERTIFICERING Aan: Openbare bibliotheken in Nederland Van: Klankbordgroep RFID, onder leiding van Antoon van Luxemburg (M&I/Partners) Project: 116327 Datum: 30 november 2016 Inleiding en aanleiding

Nadere informatie

Mystery call en -traject

Mystery call en  -traject Mystery call en e-mail-traject Gemeenteraadsverkiezingen; Mystery guest-onderzoek onder 24 Nederlandse gemeenten SAMENVATTING 24 februari 2010 0 Inhoudsopgave 1. Projectomschrijving 1 1.1 Inleiding 1 1.2

Nadere informatie

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015.

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015. Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven was nog nooit zo positief als tijdens het tweede kwartaal van 2015. Dat blijkt uit de

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. L. Smink WZ OA 10G201456 383031 / 383031

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. L. Smink WZ OA 10G201456 383031 / 383031 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201456 383031 / 383031 ONDERWERP L. Smink WZ OA Tijdelijke uitbreiding formatie handhaving bij Stadstoezicht (i.v.m. invoering

Nadere informatie