Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Functies Beeldschermspecificaties Inhoud van de verpakking Over de LCD-steunpen Aanzichten van het beeldscherm Apparaat aansluiten Het beeldscherm aansluiten op uw computer Koptelefoon of luidsprekers aansluiten USB-apparaten aansluiten Ergonomische aanpassingen Beeldscherm omhoog en omlaag verstellen Beeldscherm kantelen Draaien om de as Een alternatieve standaard of hulpstuk installeren Bediening van het beeldscherm Over zoommodi en breedte-hoogteverhouding De functie Picture-in-Picture (PiP) gebruiken PiP In/Uitschakelen De positie van de PiP aanpassen Het PiP-formaat wijzigen Audio-uitgang naar luidsprekers schakelen Invoerbron weergegeven op PiP wisselen Instellingen en aanpassingen Instellingen en aanpassingen (Basisbediening) Geavanceerde instellingen Picture-in-Picture (PiP)-instellingen DVI/VGA-instellingen HDMI-video-instellingen Andere instellingen Problemen oplossen Contact opnemen met de klantenservice 31 Voordat u contact opneemt met de technische dienst Contactadressen LaCie Klantenservice Garantiegegevens 33

2 LaCie 324 Monitor Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 2 Copyrights Copyright 2007 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. FCC-verklaring van conformiteit: LaCie 324 LCD Monitor Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie. Gebruik alleen afgeschermde kabels om I/O-apparaten aan te sluiten op deze apparatuur. Netvoedingssnoer Lengte Stekkermodel Niet afgeschermd type, 3-polig 2,0 m (VS) Gebruik de aan de LaCie 324 monitor bevestigde speciale kabels om storingen bij de ontvangst van radio- en televisiesignalen te voorkomen. 1. Het netsnoer dat u gebruikt moet zijn goedgekeurd overeenkomstig de in de Verenigde Staten geldende normen en moet voldoen aan de volgende voorwaarde. 2. Gebruik de bijgeleverde afgeschermde videosignaalkabel. Het gebruik van andere kabels en adapters kan interferentie met radio- en televisieontvangst veroorzaken. Verantwoordelijke partij in de Verenigde Staten: LaCie, LTD Adres: NW Evergreen Pkwy. Hillsboro, OR Tel. nr.: (503) Verklaring van CE-certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: EN , EN EN , EN55024 Onder verwijzing naar de volgende condities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG EMC-richtlijn 89/336/EEG LaCie S.A. 33 Bld du Général Martial Valin Parijs Frankrijk LET OP: wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt.

3 LaCie 324 Monitor Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Veiligheidsmaatregelen en onderhoud OPEN DE BEHUIZING VAN HET BEELD- SCHERM NIET. Het beeldscherm bevat geen onderdelen waaraan door de gebruiker onderhoud kan worden verricht en door opening of verwijdering van afdekpanelen kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke elektrische schokken en andere risico's. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan daartoe bevoegd onderhoudspersoneel. Mors geen vloeistof in de behuizing en gebruik het beeldscherm niet in de nabijheid van water. Steek geen voorwerpen in de spleten van de behuizing, want deze kunnen in aanraking komen met inwendige delen die onder gevaarlijke spanning staan. Dit kan schadelijk of zelfs dodelijk zijn en het kan elektrische schokken, brand en storing van apparatuur veroorzaken. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Beschadiging van het snoer kan elektrische schokken en brand veroorzaken. Plaats dit product niet op een hellend of onstabiel oppervlak. Daardoor zou het beeldscherm kunnen vallen, wat ernstige beschadiging tot gevolg kan hebben. Zet of leg geen voorwerpen op het beeldscherm en gebruik het beeldscherm niet in de open lucht. De fluorescerende buis in het LCDscherm bevat kwik. Leef bij verwijdering en afvoer van het scherm de plaatselijke gemeentelijke verordeningen of voorschriften na. Buig het netsnoer niet. Gebruik het beeldscherm niet in zeer warme, vochtige, stoffige of met olie bezette ruimtes. Dek het ventilatierooster van het beeldscherm niet af. Neem onmiddellijk de voedingsstekker uit het stopcontact en schakel een bevoegde onderhoudstechnicus in wanneer de volgende omstandigheden zich voordoen: Als het netvoedingsnoer of de stekker daarvan beschadigd is. Als er vloeistof of een voorwerp in het beeldscherm terecht is gekomen. Als het beeldscherm is blootgesteld aan regen of ander water. Als het beeldscherm is gevallen of de behuizing is beschadigd. Als het beeldscherm niet normaal functioneert bij bediening volgens de aanwijzingen. Ga voorzichtig te werk als het glas van het scherm is gebroken. Zorg dat u bij een gebroken beeldscherm niet in aanraking komt met de vloeibare kristallen en hanteer het apparaat voorzichtig. Zorg dat er rondom het beeldscherm voldoende ventilatie is, zodat de warmte van het apparaat goed kan worden afgevoerd. Blokkeer de ventilatieopeningen niet en plaats het beeldscherm niet in de nabijheid van een radiator of andere warmtebronnen. Leg of zet niets op het beeldscherm. De netsnoerstekker is het belangrijkste middel waarmee het systeem van de netvoeding kan worden losgekoppeld. Het beeldscherm moet op korte afstand van een gemakkelijk bereikbaar stopcontact worden geïnstalleerd. Ga bij verplaatsing en vervoer van het beeldscherm voorzichtig te werk. Bewaar de verpakking, zodat die bij vervoer kan worden gebruikt. Nabeeld: houd er rekening mee dat bij LCD-technologie een verschijnsel kan optreden dat 'nabeeld' wordt genoemd. Van nabeeld is sprake wanneer er een restbeeld of 'spookbeeld' van het laatst weergegeven beeld op het scherm zichtbaar blijft. Anders dan bij CRT-schermen het geval is ( inbranden ), is nabeeld bij LCD-schermen geen permanent verschijnsel, maar langdurige constante weergave van een schermbeeld moet worden vermeden. Om het nabeeld te laten verdwijnen moet het beeldscherm even lang worden uitgezet als het vorige schermbeeld weergegeven is geweest. Als op een beeldscherm bijvoorbeeld een uur lang een bepaald beeld weergegeven is geweest, moet het scherm een uur lang worden uitgezet om het nabeeld te wissen. Wanneer de LaCie 324 LCD Monitor in Europa op een V wisselstroombron wordt aangesloten, moet het bij de monitor geleverde netsnoer worden gebruikt. In het Verenigd Koninkrijk is voor gebruik met deze apparatuur een volgens de Britse normen goedgekeurd netsnoer met een gegoten stekker voorzien van een zwarte (5 A-) zekering geïnstalleerd. Neem contact op met uw leverancier indien dit apparaat zonder netsnoer wordt geleverd. Wanneer de LaCie 324 LCD Monitor in Australië op een V wisselstroombron wordt aangesloten, moet het bij de monitor geleverde netsnoer worden gebruikt. Neem contact op met uw leverancier indien dit apparaat zonder netsnoer wordt geleverd. In alle andere gevallen moet een netsnoer worden gebruikt dat overeenkomt met de spanningswaarde van de netvoeding en dat is goedgekeurd volgens en voldoet aan de veiligheidsnormen die in uw land van kracht zijn.

4 LaCie 324 Monitor Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 Gezondheids- en ergonomische voorzorgsmaatregelen Een juiste plaatsing en afstemming van het beeldscherm kan de kans op oog-, schouder- en nekvermoeidheid verkleinen. Controleer het volgende bij het plaatsen van het beeldscherm: Voor een optimale werking moet het scherm 20 minuten kunnen opwarmen. Stel de schermhoogte zodanig af dat de bovenkant van het scherm zich op ooghoogte of iets lager bevindt. Uw ogen moeten enigszins naar beneden kijken wanneer u naar het midden van het scherm kijkt. Plaats uw beeldscherm zodanig dat de afstand tussen uw ogen en het scherm niet kleiner is dan 40 cm en niet groter dan 70 cm. De optimale afstand is 50 cm. Geef uw ogen regelmatig rust door even naar een voorwerp op minstens 6 meter afstand te kijken. Knipper vaak. Stel het beeldscherm zodanig op dat het scherm in een hoek van 90 staat ten opzichte van ramen en andere lichtbronnen, om de kans op schittering en reflectie te verkleinen. Kantel het beeldscherm enigszins zodat plafondverlichting niet op het scherm weerkaatst. Gebruik een antireflectiefilter als uw zicht op het scherm wordt bemoeilijkt door weerkaatsend licht. Reinig het oppervlak van het LCDscherm met een pluisvrije, niet schurende doek. Gebruik geen reinigingsoplossingen of glasreiniger! Stel de helderheids- en contrastregeling van het beeldscherm zodanig in dat de leesbaarheid optimaal is. Plaats een eventuele documentstandaard dicht bij het scherm. Plaats datgene waar u het meest naar kijkt (het scherm of uw referentiemateriaal) recht vóór u, zodat u tijdens het typen uw hoofd zo weinig mogelijk hoeft te draaien. Vermijd langdurige weergave van statische beeldpatronen om nabeeldeffecten te voorkomen. Voor een optimaal profijt van de ergonomische voordelen adviseren wij: de helderheid zodanig in te stellen dat het achtergrondraster onzichtbaar is; de contrastregeling niet op maximaal contrast in te stellen; bij een standaardsignaal de vooraf ingestelde formaat- en positieafstelling te gebruiken; de vooraf ingestelde kleurinstelling te gebruiken; niet-geïnterlinieerde signalen met een verticale vernieuwingsfrequentie tussen 60 en 75 Hz toe te passen; geen primaire blauwkleur tegen een donkere achtergrond te gebruiken, aangezien de kleur dan moeilijk te zien is en oogvermoeidheid als gevolg van onvoldoende contrast kan veroorzaken.

5 LaCie 324 Monitor Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 5 Binnen de Europese Unie Volgens de Europese wetgeving, zoals door elke lidstaat geïmplementeerd, dient afgedankte elektrische en elektronische apparatuur met het merkteken (boven) afzonderlijk van gewone huishoudelijk afval te worden afgevoerd. Hieronder vallen ook beeldschermen en elektronische accessoires, zoals signaalkabels of netsnoeren. Wanneer u uw LaCie-beeldschermproducten wilt afvoeren, volg dan de plaatselijk geldende richtlijnen op of vraag neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht, of volg indien van toepassing de afspraken tussen uzelf en LaCie op. Het merkteken op elektrische en elektronische producten is alleen van toepassing op de huidige lidstaten van de Europese Unie. Buiten de Europese Unie Als u gebruikte elektrische en elektronische producten buiten de Europese Unie wilt afvoeren, neem van contact op met de plaatselijke autoriteiten om de juiste afvoermethode te volgen. Recycling- en energiegegevens van de fabrikant LaCie hecht zeer veel waarde aan milieubescherming en beschouwt recycling als een van de belangrijkste prioriteiten van het bedrijf bij haar inspanningen om de belasting van het milieu tot een minimum te beperken. Wij houden ons bezig met de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten en streven er altijd naar een bijdrage te leveren aan de definitie en naleving van de allernieuwste onafhankelijke normen van instanties. Informatie over recyclingprogramma's: Zweden - Duitsland - Nederland - Energiebesparing: Dit beeldscherm is uitgerust met een geavanceerde voorziening voor energiebesparing. Als een standaard VESA DPMS-signaal (Display Power Management Signaling) naar het beeldscherm wordt gezonden, wordt de spaarstand geactiveerd. Het beeldscherm schakelt dan over naar een energiebesparingsmodus. Modus Stroomverbruik LED-kleur Normaal bedrijf 140 W Blauw Energiebesparingsmodus Minder dan 2 W Oranje Uit Minder dan 1 W N.v.t.

6 LaCie 324 Monitor Inleiding Gebruikershandleiding pagina 6 1. Inleiding Bedankt voor uw aanschaf van een LaCie 324 LCD Monitor. Dit 24" LCD-beeldscherm, ontworpen voor creatieve professionals, beschikt over een uitgebreid kleurengamma, een 10- bits gammacorrectie en full HD-ondersteuning voor de beste video-ervaring. Met de DCDi -technologie voor videoverbetering (door Faroudja) en de volledige ondersteuning voor hardwarekalibratie is deze monitor ideaal voor bewerking van stilstaande en bewegende beelden. De optionele LaCie blue eye-colorimeter en blue eye pro-software zijn de geschikte hulpmiddelen om uw beeldscherm af te stellen voor een realistische weergave van uw beelden. De LaCie 324 beschikt ook over een handige audio-aansluiting voor uw koptelefoon of luidsprekers en drie gevoede USB 2.0-poorten voor al uw USB-apparaten. Snelkoppelingen Klik om naar een hoofdstuk te gaan: Het apparaat aansluiten Bediening van het beeldscherm Problemen oplossen

7 LaCie 324 Monitor Inleiding Gebruikershandleiding pagina Functies De S-PVA-paneeltechnologie met uitgebreid kleurengamma biedt een toonaangevend 92% NTSC-gamma waarmee het LaCie 324- beeldscherm een grote waaier aan levendige kleuren kan weergeven, wat voorheen niet haalbaar was met LCD-beeldschermen. Deze technologie biedt ook een uitstekende balans tussen contrast (1000:1) en helderheid (400 cd/m 2 ) en een grote gezichtshoek van 178. De 10-bits gammacorrectie zorgt voor vloeiende kleurovergangen zoals deze in fotografie en digitale illustraties wordt gezien. Hardwarekalibratie De hardware van de LaCie 324 kan met de geschikte kalibratiehulpmiddelen worden gekalibreerd. Wij adviseren het gebruik van de LaCie blue eye pro, geoptimaliseerd voor LaCie-beeldschermen. Ondersteuning voor 'Full High Definition' Het beeldscherm ondersteunt de resoluties 1080p, 1080i, 720p en 720i en beschikt over twee HDCP-compatibele HDMI-ingangen om diverse full HD-bronnen aan te sluiten voor de beste video-ervaring. DCDi door Faroudja DCDi door Faroudja is een technologiesuite voor videoverbetering dat een uitzonderlijke beeldkwaliteit produceert: Vermindert onregelmatige randen (typisch voor geïnterlinieerde videosignalen) TrueLife verbeterde detailweergave Instelbaar contrast Bewegingscompenserende ruisonderdrukking Ondersteunt tot 4 videobronnen met gelijktijdig bekijken van 2 bronnen via de functie Picture-in-Picture (PiP). Het grote, 24" (61 cm) diagonale formaat en 16:10 breedbeeldformaat verbeteren de productiviteit door de noodzaak door documenten te bladeren en naar andere vensters over te schakelen, te verminderen. Volledige 1:1-weergave van twee volledige pagina's met extra ruimte voor toepassingspaletten en werkbalken. De hoge 1920x1200 resolutie is geschikt voor grafische toepassingen met een hoge resolutie. De handige audio-uitgang dient als aansluiting voor een koptelefoon of luidsprekers. Handige USB-hub links achteraan het voorpaneel voor aansluiting van USB-apparaten zoals externe harde schijven van LaCie of de LaCie blue eye pro-kalibrator. Ergonomische standaard voor hoogte-instelling, draaien en kantelen. VESA 100 bevestingsinterface Het beeldscherm kan op elke VESA 100-compatibele montage-interface worden bevestigd.

8 LaCie 324 Monitor Inleiding Gebruikershandleiding pagina Beeldschermspecificaties Technologie Actief beeldveld Resolutie Pixelpitch Gamma S-PVA met uitgebreid kleurengamma 24" (61 cm) 518,4 (H) x 324 (V) mm Sommige systemen ondersteunen mogelijk niet alle vermelde modi. Primaire modus: 1920 x 1200 bij 60 Hz LaCie adviseert deze resolutie voor optimale prestaties van het beeldscherm. Secondaire modi: Hz/67Hz/72Hz/75Hz, 720x480, 1280x720, 1920x540, 0,270 mm, 89 PPI 92% NTSC Kleurdiepte 16,777,216 Gammacorrectie Luminantie Contrastverhouding Responstijd 10-bits 400 cd/m 2 (standaard) 1000:1 (standaard) Stijgtijd + daaltijd: 16ms (standaard) 8ms G tot G Gezichtshoeken Links/Rechts ±178, Boven/Onder ±178 Aansluitingen Stroomverbruik Gewicht Ergonomie Diagonaal beeldschermformaat Bedrijfsomstandigheden Opslagomstandigheden Certificering Mini D-Sub, DVI-D, 2 x HDMI 140 W standaard, < 2 W in energiebesparingsmodus 10,8 kg, 7,9 kg zonder standaard, 13,4 kg met verpakking en accessoires Boven / Onder 29 tot -5, Links / Rechts 350, Hoogte: 70 mm Temperatuur 5 tot 35, vochtigheid 10% tot 90%, hoogte 0 tot 3048 meter Temperatuur 20 tot 60, vochtigheid 10% tot 90%, hoogte 0 tot meter CE, FCC-B, EnergyStar, GOST-R, CSA, ISO , PSB, WEEE, ROHS *Geïnterpoleerde resoluties: Wanneer resoluties worden weergegeven die lager zijn dan het pixelaantal van de LCD-module, kan tekst mogelijk verschillend worden weergegeven. Dit is normaal en noodzakelijk voor alle huidige platte beeldschermtechnologieën wanneer ongewone resoluties op het volledige scherm worden weergegeven. Bij platte beeldschermtechnologieën is elke stip op het scherm namelijk één pixel. Daarom moet een interpolatie van de resolutie worden uitgevoerd om de resoluties naar het volledige scherm uit te breiden.

9 LaCie 324 Monitor Inleiding Gebruikershandleiding pagina Inhoud van de verpakking Uw doos bevat de LaCie 324 LCD Monitor en de onderdelen 2-9 hieronder: ➀➀ ➁➁ ➂➂ ➃➃ ➄➄ ➅➅ ➆➆ ➇➇ ➈➈ LaCie 324 LCD Monitor DVI-D-kabel HDMI-HDMI-kabel Audio jack-kabel Netvoedingssnoer USB-kabel Kabelbeheeraccessoire CD-ROM met gebruikershandleiding en ICC-beeldschermprofielen Snelle installatiehandleiding Belangrijke informatie: Bewaar de productdoos en verpakkingsmaterialen, inclusief de LCD-steunpen op een veilige plaats voor het geval u uw product in de toekomst op een veilige manier wilt vervoeren. Als het beeldscherm moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd LCD Monitor 9 Quick Install Guide

10 LaCie 324 Monitor Inleiding Gebruikershandleiding pagina Over de LCD-steunpen De LCD-standaard van het beeldscherm wordt tijdens het transport vergrendeld met behulp van een pen nabij de voet van de standaard. Volg onderstaande procedure om de pen te verwijderen Neem het beeldscherm uit de doos en verwijder het beschermingsmateriaal. Verwijder de pen nog niet. Plaats het beeldscherm op een bureau of ander horizontaal oppervlak. Verwijder de pen nog niet. Let op: Als de pen wordt verwijderd terwijl het product op de zijkant staat, kan de standaard met kracht uitschieten, waardoor deze tegen de behuizing van de kabelhouder kan botsen of kan vallen, wat kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het product. 3. Trek de verzegeling los en verwijder de pen. Bewaar de pen op een goed bereikbare plaats. U kunt deze in de toekomst nog nodig hebben als u dit product opnieuw moet inpakken voor transport. Wanneer u het beeldscherm in de toekomst vervoert, stelt u het LCD-scherm af in de laagste stand en steekt u de pen in de voet van de LCD-standaard om hem te vergrendelen. Vervolgens kunt u het beeldscherm weer in het beschermingsmateriaal verpakken en in de doos terugplaatsen.

11 LaCie 324 Monitor Inleiding Gebruikershandleiding pagina Aanzichten van het beeldscherm Vooraanzicht Raadpleeg de onderstaande tabel voor de namen en functies van elk onderdeel van het beeldscherm ➀ ➀ Beeldscherm Geeft beelden weer ➁ ➁ Voedingsindicator Wordt blauw wanneer de voeding wordt INGESCHAKELD; Wordt oranje wanneer in modus INACTIEF of in ENERGIEBESPARING ➂ ➂ Voedingsschakelaar Schakelt de voeding IN en UIT ➃ ➃ INVOER-toets Wanneer het menu INACTIEF is, schakelt u met deze toets van de DVI- naar VGA- naar HDMI1/2- videosignaalbron; Wanneer het menu ACTIEF is, selecteert u met deze toets de menu-items ➄ ➄ Pijlen Links / Rechts Wanneer het menu ACTIEF is, selecteert u met deze toetsen de menu-items ➅ ➅ Pijlen Omhoog / Omlaag Wanneer het menu ACTIEF is, selecteert u met deze toetsen de menu-items ➆ ➆ Menu-toets Geeft het menu op het scherm weer (OSD, on-screen display)

12 LaCie 324 Monitor Inleiding Gebruikershandleiding pagina 12 Achteraanzicht Raadpleeg de onderstaande tabel voor de namen en functies van elk onderdeel van het beeldscherm DVI-D AUDIO IN D-SUB AUDIO IN 1 AC IN HDMI PC-DIGITAL PC-ANALOG LINE OUT USB ➀ ➀ Anti-diefstalslot Vergrendelt commerciële veiligheidskabels wanneer nodig ➁ ➁ LCD-standaard De standaard kan worden verwijderd; de montage-interface met 4 schroeven kan worden gebruikt om elk alternatief VESA-100 standaard LCD-montagestuk te bevestigen. Raadpleeg paragraaf 2.5. Een alternatieve standaard of hulpstuk installeren. ➂ ➂ Kabelbeheeraccessoire Wordt gebruikt om kabels te verzamelen en te organiseren. Raadpleeg de opmerking in paragraaf 2.1. Het beeldscherm aansluiten op uw computer. ➃ ➃ Wisselstroomvoeding INGANG Sluit de voedingskabel aan ➄ ➄ HDMI (1, 2) Sluit videoapparaten aan ➅ ➅ PC-Digitaal DVI-D Sluit de digitale uitgang van uw computer (DVI) aan Audio-INGANG Sluit de audio-uitgang van uw computer aan ➆ ➆ PC-Analoog D-SUB Sluit de RGB-uitgang van uw computer aan Audio-INGANG Sluit de audio-uitgang van uw computer aan. ➇ ➇ Lijnuitgang Sluit koptelefoon of luidsprekers aan ➈ ➈ USB upstream (1 poort) Sluit de USB-aansluiting van uw computer aan met behulp van een USB-kabel (inbegrepen). ➉ ➉ USB downstream (3 poorten) Sluit USB-compatibele randapparatuur aan (muis, toetsenbord, enz.).

13 Het apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Apparaat aansluiten Het installeren van uw LaCie 324 LCD Monitor is eenvoudig en vereist slechts enkele eenvoudige aansluitingen: 2.1. Het beeldscherm aansluiten op uw computer 2.2. Koptelefoon of luidsprekers aansluiten 2.3. USB-apparaten aansluiten 2.4. Ergonomische aanpassingen 2.5. Een alternatieve standaard of hulpstuk installeren

14 Het apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Het beeldscherm aansluiten op uw computer Volg de volgende instructies om het LCD-beeldscherm op uw systeem aan te sluiten: 1. Schakel uw computer uit. 2c 2a 3 2b 3 2. Sluit de signaalkabel aan (zie Afb. 2.1-A): 2a. Voor de PC of Mac met digitale uitgang DVI: Sluit de DVI-signaalkabel aan op de DVI-aansluiting van uw computer. Sluit het andere uiteinde van de DVI-kabel aan op de DVI-ingang van uw beeldscherm. Draai alle schroeven aan. 2b. Voor een PC of MAC met analoge uitgang: Sluit een 15-pins mini D-SUB naar D-SUB-signaalkabel (niet inbegrepen) aan op de 15-pins D-SUB-aansluiting van uw computer. Sluit het andere uiteinde van deze kabel aan op de D-SUB-ingang (VGA) van het LCD-beeldscherm. 2c. Voor een videobron met HDMI-uitgang: Sluit de HDMI-signaalkabel aan op de HDMI-aansluiting van uw computer. Sluit het andere uiteinde van deze kabel aan op de eerste of tweede HDMI-ingang van het LCD-beeldscherm. AC IN 1 2 DVI-D AUDIO IN D-SUB AUDIO IN HDMI PC-DIGITAL PC-ANALOG Afbeelding 2.1-A LINE OUT Technische opmerking: Er kunnen tot 4 videobronnen tegelijkertijd op het beeldscherm worden aangesloten met behulp van de DVI-, VGA-, HDMI 1- en HDMI 2-ingangen. 3. Sluit de meegeleverde audiokabel aan op de poort AUDIO IN (audio-ingang) van het beeldscherm. Als u twee computers op het beeldscherm aansluit, kunt u twee audiokabels op de poorten AUDIO IN van het beeldscherm aansluiten. Videobronnen aangesloten via HDMI vereisen geen bijkomende audiokabel. 4. Sluit het andere uiteinde van de audiokabel aan op de AU- DIO OUT-poort (audio-uitgang) van uw PC of Mac. Afbeelding 2.1-B Opmerking: houd de kabels netjes bij elkaar door ze in het hulpmiddel voor kabelbeheer te plaatsen dat vastklikt op de achterkant van de LCD-standaard (Afb. 2.1-B). 5. Sluit het ene uiteinde van het netsnoer aan op de voedingsingang aan de achterkant van het beeldscherm en het andere uiteinde op een contactdoos. 6. Druk de voedingsschakelaar in om het beeldscherm in te schakelen en zet uw computer aan.

15 Het apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Koptelefoon of luidsprekers aansluiten Koptelefoon of luidsprekers aansluiten: Sluit uw koptelefoon of luidsprekers aan op de poort LINE OUT aan de achterkant van het beeldscherm (Afb. 2.2). AC IN HDMI 2.3. USB-apparaten aansluiten 1 2 DVI-D AUDIO IN D-SUB AUDIO IN PC-DIGITAL PC-ANALOG LINE OUT USB U kunt USB-apparaten aansluiten op de USB-aansluitingen aan de zijkant van het beeldscherm. USB-apparaten aansluiten: 1. Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van uw computer en op de USB-poort van uw beeldscherm (Afb. 2.3). De USB-hub van het beeldscherm is nu verbonden met uw computer. Afbeelding Sluit de USB-apparatuur aan op de USB-poorten aan de zijkant van het beeldscherm (Afb. 2.3). 1 2 DVI-D AUDIO IN D-SUB AUDIO IN AC IN HDMI PC-DIGITAL PC-ANALOG LINE OUT USB Afbeelding 2.3

16 Het apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Ergonomische aanpassingen Let op: Wees voorzichtig bij het omhoog of omlaag verstellen, het kantelen of draaien van het beeldscherm Beeldscherm omhoog en omlaag verstellen U kunt het scherm omhoog of omlaag verstellen door het beeldscherm met beide handen aan de zijkanten vast te pakken en tot de gewenste hoogte op te tillen of neer te duwen (Afb ). Afbeelding Beeldscherm kantelen Pak het beeldscherm met beide handen aan de boven- en onderkant vast en beweeg het scherm in de gewenste hellingshoek (Afb ). Afbeelding Draaien om de as Pak het beeldscherm met beide handen aan de boven- en onderkant vast en draai het om de verticale as in de gewenste hoek (Afb ). OPMERKING: de voet van de LaCie 324 monitor is ontworpen om te worden gedraaid op een harde, vlakke ondergrond. Het hele apparaat draait, niet alleen het scherm. Afbeelding

17 Het apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Een alternatieve standaard of hulpstuk installeren De standaard van de LaCie 324 kan worden los gemaakt om een flexibele beeldschermarm of een ander VESA 100-compatibel hulpstuk te bevestigen. Leg de arm en de schroeven die u voor de installatie nodig hebt van tevoren klaar. Beeldschermstandaard verwijderen voor montage Voer de volgende handelingen uit als voorbereiding op de alternatieve montage van het beeldscherm: 1. Zet het beeldscherm en uw computer uit. 2. Ontkoppel alle kabels, inclusief de voedingskabel. 3. Pak het beeldscherm met beide handen aan de zijkanten vast en til het op naar de hoogste stand. 4. Leg de monitor met het scherm naar beneden op een nietkrassend oppervlak. Leg om krassen en schade te voorkomen een droge doek onder het LCD-paneel tijdens deze handeling. 5. Verwijder de twee bevestigingsschroeven die via de openingen in de standaard toegankelijk zijn (Afb. 2.5-A). 6. Schuif beide onderdelen van de VESA-afdekking uit de standaard (Afb. 2.5-A). 7. Plaats één hand rond de standaardvoet en verwijder de twee resterende bevestigingsschroeven (Afb. 2.5-B). Het beeldscherm kan nu met een ander hulpstuk worden gemonteerd. Als de standaard opnieuw bevestigd moet worden, volgt u de omgekeerde procedure. Afbeelding 2.5-A Een alternatieve standaard of hulpstuk bevestigen Bevestig de standaard of arm met behulp van de vier schroeven verkregen bij de verwijdering van de standaard. Belangrijke informatie: zorg uit veiligheidsoverweging ervoor dat de arm van het beeldscherm het gewicht van dit beeldscherm stabiel kan ondersteunen (circa 8,3 kg). Gebruik enkel M4x10 schroeven zoals deze meegeleverd bij het beeldscherm om schade aan het beeldscherm en de standaard tijdens de montage te voorkomen. Raadpleeg de documentatie van de alternatieve standaard voor specifieke instructies. Afbeelding 2.5-B

18 Bediening van het beeldscherm Gebruikershandleiding pagina Bediening van het beeldscherm Raadpleeg de volgende paragrafen voor informatie over het bekijken van video op uw LaCie 324 LCD Monitor: 3.1. Over zoommodi en breedte-hoogteverhouding 3.2. De functie Picture-in-Picture gebruiken PiP IN/UITschakelen De positie van de PiP aanpassen PiP-formaat wijzigen Audio-uitgang naar luidsprekers schakelen Invoerbron weergegeven op PiP wisselen

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... 3 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

XL2420T / XL2420TX XL2720T Gebruikershandleiding

XL2420T / XL2420TX XL2720T Gebruikershandleiding XL2420T / XL2420TX XL2720T Gebruikershandleiding Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

VN247 Serie LCD-monitor. Gebruikshandleiding

VN247 Serie LCD-monitor. Gebruikshandleiding VN247 Serie LCD-monitor Gebruikshandleiding Inhoudsopgave Opmerkingen... iii Veiligheidsinformatie... iv Onderhoud en reiniging... v 1.1 Welkom!... 1-1 1.2 Inhoud van verpakking... 1-1 1.3 De voet van

Nadere informatie

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...9 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

TD2335S LCD-Scherm Gebruikshandleiding

TD2335S LCD-Scherm Gebruikshandleiding TD2335S LCD-Scherm Gebruikshandleiding Modelnummer: VS15707 Nalevingsinformatie OPMERKING: In dit hoofdstuk worden alle eisen voor verbindingen en verklaringen met betrekking tot reguleringen genoemd.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows... 7 1.1.2. Mac... 7 1.1.3. Router... 7 1.2. Inhoud van de doos... 8 1.3.

Nadere informatie

MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding

MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

High Performance HD LED Monitor

High Performance HD LED Monitor High Performance HD LED Monitor UML-463-90 nl Gebruikershandleiding High Performance HD LED Monitor Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies 4 1.2 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 943NW http://nl.yourpdfguides.com/dref/778268

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 943NW http://nl.yourpdfguides.com/dref/778268 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

HP ZR2040w, ZR2240w, ZR2440w en ZR2740w lcd-monitoren

HP ZR2040w, ZR2240w, ZR2440w en ZR2740w lcd-monitoren HP ZR2040w, ZR2240w, ZR2440w en ZR2740w lcd-monitoren Gebruikershandleiding 2011, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding

MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van

Nadere informatie

Digital Projector MX766/MW767/MX822ST. Gebruikershandleiding

Digital Projector MX766/MW767/MX822ST. Gebruikershandleiding Digital Projector MX766/MW767/MX822ST Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van

Nadere informatie

Digital Projector MW870UST. Gebruikershandleiding

Digital Projector MW870UST. Gebruikershandleiding Digital Projector MW870UST Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

Philips LCD Monitor Electronic User s Manual

Philips LCD Monitor Electronic User s Manual e-manual Philips LCD Monitor Electronic User s Manual file:///d /My%20Documents/dfu/200P6/dutch/200P6/index.htm2005-09-15 1:04:06 PM Veiligheid en Oplossen van Problemen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud

Nadere informatie

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken Copyright Deze publicatie, met inbegrip van alle foto's, illustraties en software, is beschermd volgende internationale wetten op auteursrechten met alle rechten voorbehouden. Deze handleiding of het materiaal

Nadere informatie

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Projector CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Dank u voor het aankopen van deze projector. WAARSCHUWING Lees alle handleidingen voor dit product voordat u het gebruikt. Lees

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://nl.yourpdfguides.com/dref/778262

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://nl.yourpdfguides.com/dref/778262 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding Blu-ray-disc -speler Gebruikershandleiding Inhoudsopgave BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 UITPAKKEN 5 PLAATS VAN INSTALLATIE 5 REINIGEN 5 DANK U VOOR DE AANSCHAF VAN HARMAN KARDON -PRODUCTEN 5 EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pagina 1

Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. De LaCie Ethernet Disk... 7 2.1. Minimale systeemvereisten... 7 2.2. Inhoud van de verpakking... 8 2.3. Voorpaneel... 9 2.4.

Nadere informatie

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Gebruikershandleiding BD/DVD-regiocodes en inhoudsopgave Uw BDS-receiver is zodanig ontworpen dat deze compatibel is met de regiobeheergegevens die in

Nadere informatie

Logitech Gaming Software Help-centrum

Logitech Gaming Software Help-centrum Logitech Gaming Software Help-centrum Activiteiten... Wilt u meer weten? Een nieuw profiel maken Aan de slag Opdrachten toewijzen aan G-toetsen/knoppen Studielessen over profielen Een macro met meerdere

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

288P6. www.philips.com/welcome NL Gebruikershandleiding 1 Klantenzorg en garantie 38 Problemen oplossen & veelgestelde vragen 44

288P6. www.philips.com/welcome NL Gebruikershandleiding 1 Klantenzorg en garantie 38 Problemen oplossen & veelgestelde vragen 44 288P6 www.philips.com/welcome NL Gebruikershandleiding 1 Klantenzorg en garantie 38 Problemen oplossen & veelgestelde vragen 44 Inhoudsopgave 1. Belangrijk...1 1.1 Voorzorgsmaatregelen en onderhoud...1

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCJ11-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCJ11-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCJ11-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om,

Nadere informatie

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen Handleiding Aan de slag en problemen oplossen INHOUDSOPGAVE Belangrijke informatie 3 Basisinformatie computer 4 Veiligheid en comfort... 4 Veiligheidsmaatregelen... 4 Voorzorgsmaatregelen... 4 Kennismaking

Nadere informatie