Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Functies Beeldschermspecificaties Inhoud van de verpakking Over de LCD-steunpen Aanzichten van het beeldscherm Apparaat aansluiten Het beeldscherm aansluiten op uw computer Koptelefoon of luidsprekers aansluiten USB-apparaten aansluiten Ergonomische aanpassingen Beeldscherm omhoog en omlaag verstellen Beeldscherm kantelen Draaien om de as Een alternatieve standaard of hulpstuk installeren Bediening van het beeldscherm Over zoommodi en breedte-hoogteverhouding De functie Picture-in-Picture (PiP) gebruiken PiP In/Uitschakelen De positie van de PiP aanpassen Het PiP-formaat wijzigen Audio-uitgang naar luidsprekers schakelen Invoerbron weergegeven op PiP wisselen Instellingen en aanpassingen Instellingen en aanpassingen (Basisbediening) Geavanceerde instellingen Picture-in-Picture (PiP)-instellingen DVI/VGA-instellingen HDMI-video-instellingen Andere instellingen Problemen oplossen Contact opnemen met de klantenservice 31 Voordat u contact opneemt met de technische dienst Contactadressen LaCie Klantenservice Garantiegegevens 33

2 LaCie 324 Monitor Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 2 Copyrights Copyright 2007 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. FCC-verklaring van conformiteit: LaCie 324 LCD Monitor Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie. Gebruik alleen afgeschermde kabels om I/O-apparaten aan te sluiten op deze apparatuur. Netvoedingssnoer Lengte Stekkermodel Niet afgeschermd type, 3-polig 2,0 m (VS) Gebruik de aan de LaCie 324 monitor bevestigde speciale kabels om storingen bij de ontvangst van radio- en televisiesignalen te voorkomen. 1. Het netsnoer dat u gebruikt moet zijn goedgekeurd overeenkomstig de in de Verenigde Staten geldende normen en moet voldoen aan de volgende voorwaarde. 2. Gebruik de bijgeleverde afgeschermde videosignaalkabel. Het gebruik van andere kabels en adapters kan interferentie met radio- en televisieontvangst veroorzaken. Verantwoordelijke partij in de Verenigde Staten: LaCie, LTD Adres: NW Evergreen Pkwy. Hillsboro, OR Tel. nr.: (503) Verklaring van CE-certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: EN , EN EN , EN55024 Onder verwijzing naar de volgende condities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG EMC-richtlijn 89/336/EEG LaCie S.A. 33 Bld du Général Martial Valin Parijs Frankrijk LET OP: wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt.

3 LaCie 324 Monitor Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Veiligheidsmaatregelen en onderhoud OPEN DE BEHUIZING VAN HET BEELD- SCHERM NIET. Het beeldscherm bevat geen onderdelen waaraan door de gebruiker onderhoud kan worden verricht en door opening of verwijdering van afdekpanelen kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke elektrische schokken en andere risico's. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan daartoe bevoegd onderhoudspersoneel. Mors geen vloeistof in de behuizing en gebruik het beeldscherm niet in de nabijheid van water. Steek geen voorwerpen in de spleten van de behuizing, want deze kunnen in aanraking komen met inwendige delen die onder gevaarlijke spanning staan. Dit kan schadelijk of zelfs dodelijk zijn en het kan elektrische schokken, brand en storing van apparatuur veroorzaken. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Beschadiging van het snoer kan elektrische schokken en brand veroorzaken. Plaats dit product niet op een hellend of onstabiel oppervlak. Daardoor zou het beeldscherm kunnen vallen, wat ernstige beschadiging tot gevolg kan hebben. Zet of leg geen voorwerpen op het beeldscherm en gebruik het beeldscherm niet in de open lucht. De fluorescerende buis in het LCDscherm bevat kwik. Leef bij verwijdering en afvoer van het scherm de plaatselijke gemeentelijke verordeningen of voorschriften na. Buig het netsnoer niet. Gebruik het beeldscherm niet in zeer warme, vochtige, stoffige of met olie bezette ruimtes. Dek het ventilatierooster van het beeldscherm niet af. Neem onmiddellijk de voedingsstekker uit het stopcontact en schakel een bevoegde onderhoudstechnicus in wanneer de volgende omstandigheden zich voordoen: Als het netvoedingsnoer of de stekker daarvan beschadigd is. Als er vloeistof of een voorwerp in het beeldscherm terecht is gekomen. Als het beeldscherm is blootgesteld aan regen of ander water. Als het beeldscherm is gevallen of de behuizing is beschadigd. Als het beeldscherm niet normaal functioneert bij bediening volgens de aanwijzingen. Ga voorzichtig te werk als het glas van het scherm is gebroken. Zorg dat u bij een gebroken beeldscherm niet in aanraking komt met de vloeibare kristallen en hanteer het apparaat voorzichtig. Zorg dat er rondom het beeldscherm voldoende ventilatie is, zodat de warmte van het apparaat goed kan worden afgevoerd. Blokkeer de ventilatieopeningen niet en plaats het beeldscherm niet in de nabijheid van een radiator of andere warmtebronnen. Leg of zet niets op het beeldscherm. De netsnoerstekker is het belangrijkste middel waarmee het systeem van de netvoeding kan worden losgekoppeld. Het beeldscherm moet op korte afstand van een gemakkelijk bereikbaar stopcontact worden geïnstalleerd. Ga bij verplaatsing en vervoer van het beeldscherm voorzichtig te werk. Bewaar de verpakking, zodat die bij vervoer kan worden gebruikt. Nabeeld: houd er rekening mee dat bij LCD-technologie een verschijnsel kan optreden dat 'nabeeld' wordt genoemd. Van nabeeld is sprake wanneer er een restbeeld of 'spookbeeld' van het laatst weergegeven beeld op het scherm zichtbaar blijft. Anders dan bij CRT-schermen het geval is ( inbranden ), is nabeeld bij LCD-schermen geen permanent verschijnsel, maar langdurige constante weergave van een schermbeeld moet worden vermeden. Om het nabeeld te laten verdwijnen moet het beeldscherm even lang worden uitgezet als het vorige schermbeeld weergegeven is geweest. Als op een beeldscherm bijvoorbeeld een uur lang een bepaald beeld weergegeven is geweest, moet het scherm een uur lang worden uitgezet om het nabeeld te wissen. Wanneer de LaCie 324 LCD Monitor in Europa op een V wisselstroombron wordt aangesloten, moet het bij de monitor geleverde netsnoer worden gebruikt. In het Verenigd Koninkrijk is voor gebruik met deze apparatuur een volgens de Britse normen goedgekeurd netsnoer met een gegoten stekker voorzien van een zwarte (5 A-) zekering geïnstalleerd. Neem contact op met uw leverancier indien dit apparaat zonder netsnoer wordt geleverd. Wanneer de LaCie 324 LCD Monitor in Australië op een V wisselstroombron wordt aangesloten, moet het bij de monitor geleverde netsnoer worden gebruikt. Neem contact op met uw leverancier indien dit apparaat zonder netsnoer wordt geleverd. In alle andere gevallen moet een netsnoer worden gebruikt dat overeenkomt met de spanningswaarde van de netvoeding en dat is goedgekeurd volgens en voldoet aan de veiligheidsnormen die in uw land van kracht zijn.

4 LaCie 324 Monitor Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 Gezondheids- en ergonomische voorzorgsmaatregelen Een juiste plaatsing en afstemming van het beeldscherm kan de kans op oog-, schouder- en nekvermoeidheid verkleinen. Controleer het volgende bij het plaatsen van het beeldscherm: Voor een optimale werking moet het scherm 20 minuten kunnen opwarmen. Stel de schermhoogte zodanig af dat de bovenkant van het scherm zich op ooghoogte of iets lager bevindt. Uw ogen moeten enigszins naar beneden kijken wanneer u naar het midden van het scherm kijkt. Plaats uw beeldscherm zodanig dat de afstand tussen uw ogen en het scherm niet kleiner is dan 40 cm en niet groter dan 70 cm. De optimale afstand is 50 cm. Geef uw ogen regelmatig rust door even naar een voorwerp op minstens 6 meter afstand te kijken. Knipper vaak. Stel het beeldscherm zodanig op dat het scherm in een hoek van 90 staat ten opzichte van ramen en andere lichtbronnen, om de kans op schittering en reflectie te verkleinen. Kantel het beeldscherm enigszins zodat plafondverlichting niet op het scherm weerkaatst. Gebruik een antireflectiefilter als uw zicht op het scherm wordt bemoeilijkt door weerkaatsend licht. Reinig het oppervlak van het LCDscherm met een pluisvrije, niet schurende doek. Gebruik geen reinigingsoplossingen of glasreiniger! Stel de helderheids- en contrastregeling van het beeldscherm zodanig in dat de leesbaarheid optimaal is. Plaats een eventuele documentstandaard dicht bij het scherm. Plaats datgene waar u het meest naar kijkt (het scherm of uw referentiemateriaal) recht vóór u, zodat u tijdens het typen uw hoofd zo weinig mogelijk hoeft te draaien. Vermijd langdurige weergave van statische beeldpatronen om nabeeldeffecten te voorkomen. Voor een optimaal profijt van de ergonomische voordelen adviseren wij: de helderheid zodanig in te stellen dat het achtergrondraster onzichtbaar is; de contrastregeling niet op maximaal contrast in te stellen; bij een standaardsignaal de vooraf ingestelde formaat- en positieafstelling te gebruiken; de vooraf ingestelde kleurinstelling te gebruiken; niet-geïnterlinieerde signalen met een verticale vernieuwingsfrequentie tussen 60 en 75 Hz toe te passen; geen primaire blauwkleur tegen een donkere achtergrond te gebruiken, aangezien de kleur dan moeilijk te zien is en oogvermoeidheid als gevolg van onvoldoende contrast kan veroorzaken.

5 LaCie 324 Monitor Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 5 Binnen de Europese Unie Volgens de Europese wetgeving, zoals door elke lidstaat geïmplementeerd, dient afgedankte elektrische en elektronische apparatuur met het merkteken (boven) afzonderlijk van gewone huishoudelijk afval te worden afgevoerd. Hieronder vallen ook beeldschermen en elektronische accessoires, zoals signaalkabels of netsnoeren. Wanneer u uw LaCie-beeldschermproducten wilt afvoeren, volg dan de plaatselijk geldende richtlijnen op of vraag neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht, of volg indien van toepassing de afspraken tussen uzelf en LaCie op. Het merkteken op elektrische en elektronische producten is alleen van toepassing op de huidige lidstaten van de Europese Unie. Buiten de Europese Unie Als u gebruikte elektrische en elektronische producten buiten de Europese Unie wilt afvoeren, neem van contact op met de plaatselijke autoriteiten om de juiste afvoermethode te volgen. Recycling- en energiegegevens van de fabrikant LaCie hecht zeer veel waarde aan milieubescherming en beschouwt recycling als een van de belangrijkste prioriteiten van het bedrijf bij haar inspanningen om de belasting van het milieu tot een minimum te beperken. Wij houden ons bezig met de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten en streven er altijd naar een bijdrage te leveren aan de definitie en naleving van de allernieuwste onafhankelijke normen van instanties. Informatie over recyclingprogramma's: Zweden - Duitsland - Nederland - Energiebesparing: Dit beeldscherm is uitgerust met een geavanceerde voorziening voor energiebesparing. Als een standaard VESA DPMS-signaal (Display Power Management Signaling) naar het beeldscherm wordt gezonden, wordt de spaarstand geactiveerd. Het beeldscherm schakelt dan over naar een energiebesparingsmodus. Modus Stroomverbruik LED-kleur Normaal bedrijf 140 W Blauw Energiebesparingsmodus Minder dan 2 W Oranje Uit Minder dan 1 W N.v.t.

6 LaCie 324 Monitor Inleiding Gebruikershandleiding pagina 6 1. Inleiding Bedankt voor uw aanschaf van een LaCie 324 LCD Monitor. Dit 24" LCD-beeldscherm, ontworpen voor creatieve professionals, beschikt over een uitgebreid kleurengamma, een 10- bits gammacorrectie en full HD-ondersteuning voor de beste video-ervaring. Met de DCDi -technologie voor videoverbetering (door Faroudja) en de volledige ondersteuning voor hardwarekalibratie is deze monitor ideaal voor bewerking van stilstaande en bewegende beelden. De optionele LaCie blue eye-colorimeter en blue eye pro-software zijn de geschikte hulpmiddelen om uw beeldscherm af te stellen voor een realistische weergave van uw beelden. De LaCie 324 beschikt ook over een handige audio-aansluiting voor uw koptelefoon of luidsprekers en drie gevoede USB 2.0-poorten voor al uw USB-apparaten. Snelkoppelingen Klik om naar een hoofdstuk te gaan: Het apparaat aansluiten Bediening van het beeldscherm Problemen oplossen

7 LaCie 324 Monitor Inleiding Gebruikershandleiding pagina Functies De S-PVA-paneeltechnologie met uitgebreid kleurengamma biedt een toonaangevend 92% NTSC-gamma waarmee het LaCie 324- beeldscherm een grote waaier aan levendige kleuren kan weergeven, wat voorheen niet haalbaar was met LCD-beeldschermen. Deze technologie biedt ook een uitstekende balans tussen contrast (1000:1) en helderheid (400 cd/m 2 ) en een grote gezichtshoek van 178. De 10-bits gammacorrectie zorgt voor vloeiende kleurovergangen zoals deze in fotografie en digitale illustraties wordt gezien. Hardwarekalibratie De hardware van de LaCie 324 kan met de geschikte kalibratiehulpmiddelen worden gekalibreerd. Wij adviseren het gebruik van de LaCie blue eye pro, geoptimaliseerd voor LaCie-beeldschermen. Ondersteuning voor 'Full High Definition' Het beeldscherm ondersteunt de resoluties 1080p, 1080i, 720p en 720i en beschikt over twee HDCP-compatibele HDMI-ingangen om diverse full HD-bronnen aan te sluiten voor de beste video-ervaring. DCDi door Faroudja DCDi door Faroudja is een technologiesuite voor videoverbetering dat een uitzonderlijke beeldkwaliteit produceert: Vermindert onregelmatige randen (typisch voor geïnterlinieerde videosignalen) TrueLife verbeterde detailweergave Instelbaar contrast Bewegingscompenserende ruisonderdrukking Ondersteunt tot 4 videobronnen met gelijktijdig bekijken van 2 bronnen via de functie Picture-in-Picture (PiP). Het grote, 24" (61 cm) diagonale formaat en 16:10 breedbeeldformaat verbeteren de productiviteit door de noodzaak door documenten te bladeren en naar andere vensters over te schakelen, te verminderen. Volledige 1:1-weergave van twee volledige pagina's met extra ruimte voor toepassingspaletten en werkbalken. De hoge 1920x1200 resolutie is geschikt voor grafische toepassingen met een hoge resolutie. De handige audio-uitgang dient als aansluiting voor een koptelefoon of luidsprekers. Handige USB-hub links achteraan het voorpaneel voor aansluiting van USB-apparaten zoals externe harde schijven van LaCie of de LaCie blue eye pro-kalibrator. Ergonomische standaard voor hoogte-instelling, draaien en kantelen. VESA 100 bevestingsinterface Het beeldscherm kan op elke VESA 100-compatibele montage-interface worden bevestigd.

8 LaCie 324 Monitor Inleiding Gebruikershandleiding pagina Beeldschermspecificaties Technologie Actief beeldveld Resolutie Pixelpitch Gamma S-PVA met uitgebreid kleurengamma 24" (61 cm) 518,4 (H) x 324 (V) mm Sommige systemen ondersteunen mogelijk niet alle vermelde modi. Primaire modus: 1920 x 1200 bij 60 Hz LaCie adviseert deze resolutie voor optimale prestaties van het beeldscherm. Secondaire modi: Hz/67Hz/72Hz/75Hz, 720x480, 1280x720, 1920x540, 0,270 mm, 89 PPI 92% NTSC Kleurdiepte 16,777,216 Gammacorrectie Luminantie Contrastverhouding Responstijd 10-bits 400 cd/m 2 (standaard) 1000:1 (standaard) Stijgtijd + daaltijd: 16ms (standaard) 8ms G tot G Gezichtshoeken Links/Rechts ±178, Boven/Onder ±178 Aansluitingen Stroomverbruik Gewicht Ergonomie Diagonaal beeldschermformaat Bedrijfsomstandigheden Opslagomstandigheden Certificering Mini D-Sub, DVI-D, 2 x HDMI 140 W standaard, < 2 W in energiebesparingsmodus 10,8 kg, 7,9 kg zonder standaard, 13,4 kg met verpakking en accessoires Boven / Onder 29 tot -5, Links / Rechts 350, Hoogte: 70 mm Temperatuur 5 tot 35, vochtigheid 10% tot 90%, hoogte 0 tot 3048 meter Temperatuur 20 tot 60, vochtigheid 10% tot 90%, hoogte 0 tot meter CE, FCC-B, EnergyStar, GOST-R, CSA, ISO , PSB, WEEE, ROHS *Geïnterpoleerde resoluties: Wanneer resoluties worden weergegeven die lager zijn dan het pixelaantal van de LCD-module, kan tekst mogelijk verschillend worden weergegeven. Dit is normaal en noodzakelijk voor alle huidige platte beeldschermtechnologieën wanneer ongewone resoluties op het volledige scherm worden weergegeven. Bij platte beeldschermtechnologieën is elke stip op het scherm namelijk één pixel. Daarom moet een interpolatie van de resolutie worden uitgevoerd om de resoluties naar het volledige scherm uit te breiden.

9 LaCie 324 Monitor Inleiding Gebruikershandleiding pagina Inhoud van de verpakking Uw doos bevat de LaCie 324 LCD Monitor en de onderdelen 2-9 hieronder: ➀➀ ➁➁ ➂➂ ➃➃ ➄➄ ➅➅ ➆➆ ➇➇ ➈➈ LaCie 324 LCD Monitor DVI-D-kabel HDMI-HDMI-kabel Audio jack-kabel Netvoedingssnoer USB-kabel Kabelbeheeraccessoire CD-ROM met gebruikershandleiding en ICC-beeldschermprofielen Snelle installatiehandleiding Belangrijke informatie: Bewaar de productdoos en verpakkingsmaterialen, inclusief de LCD-steunpen op een veilige plaats voor het geval u uw product in de toekomst op een veilige manier wilt vervoeren. Als het beeldscherm moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd LCD Monitor 9 Quick Install Guide

10 LaCie 324 Monitor Inleiding Gebruikershandleiding pagina Over de LCD-steunpen De LCD-standaard van het beeldscherm wordt tijdens het transport vergrendeld met behulp van een pen nabij de voet van de standaard. Volg onderstaande procedure om de pen te verwijderen Neem het beeldscherm uit de doos en verwijder het beschermingsmateriaal. Verwijder de pen nog niet. Plaats het beeldscherm op een bureau of ander horizontaal oppervlak. Verwijder de pen nog niet. Let op: Als de pen wordt verwijderd terwijl het product op de zijkant staat, kan de standaard met kracht uitschieten, waardoor deze tegen de behuizing van de kabelhouder kan botsen of kan vallen, wat kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het product. 3. Trek de verzegeling los en verwijder de pen. Bewaar de pen op een goed bereikbare plaats. U kunt deze in de toekomst nog nodig hebben als u dit product opnieuw moet inpakken voor transport. Wanneer u het beeldscherm in de toekomst vervoert, stelt u het LCD-scherm af in de laagste stand en steekt u de pen in de voet van de LCD-standaard om hem te vergrendelen. Vervolgens kunt u het beeldscherm weer in het beschermingsmateriaal verpakken en in de doos terugplaatsen.

11 LaCie 324 Monitor Inleiding Gebruikershandleiding pagina Aanzichten van het beeldscherm Vooraanzicht Raadpleeg de onderstaande tabel voor de namen en functies van elk onderdeel van het beeldscherm ➀ ➀ Beeldscherm Geeft beelden weer ➁ ➁ Voedingsindicator Wordt blauw wanneer de voeding wordt INGESCHAKELD; Wordt oranje wanneer in modus INACTIEF of in ENERGIEBESPARING ➂ ➂ Voedingsschakelaar Schakelt de voeding IN en UIT ➃ ➃ INVOER-toets Wanneer het menu INACTIEF is, schakelt u met deze toets van de DVI- naar VGA- naar HDMI1/2- videosignaalbron; Wanneer het menu ACTIEF is, selecteert u met deze toets de menu-items ➄ ➄ Pijlen Links / Rechts Wanneer het menu ACTIEF is, selecteert u met deze toetsen de menu-items ➅ ➅ Pijlen Omhoog / Omlaag Wanneer het menu ACTIEF is, selecteert u met deze toetsen de menu-items ➆ ➆ Menu-toets Geeft het menu op het scherm weer (OSD, on-screen display)

12 LaCie 324 Monitor Inleiding Gebruikershandleiding pagina 12 Achteraanzicht Raadpleeg de onderstaande tabel voor de namen en functies van elk onderdeel van het beeldscherm DVI-D AUDIO IN D-SUB AUDIO IN 1 AC IN HDMI PC-DIGITAL PC-ANALOG LINE OUT USB ➀ ➀ Anti-diefstalslot Vergrendelt commerciële veiligheidskabels wanneer nodig ➁ ➁ LCD-standaard De standaard kan worden verwijderd; de montage-interface met 4 schroeven kan worden gebruikt om elk alternatief VESA-100 standaard LCD-montagestuk te bevestigen. Raadpleeg paragraaf 2.5. Een alternatieve standaard of hulpstuk installeren. ➂ ➂ Kabelbeheeraccessoire Wordt gebruikt om kabels te verzamelen en te organiseren. Raadpleeg de opmerking in paragraaf 2.1. Het beeldscherm aansluiten op uw computer. ➃ ➃ Wisselstroomvoeding INGANG Sluit de voedingskabel aan ➄ ➄ HDMI (1, 2) Sluit videoapparaten aan ➅ ➅ PC-Digitaal DVI-D Sluit de digitale uitgang van uw computer (DVI) aan Audio-INGANG Sluit de audio-uitgang van uw computer aan ➆ ➆ PC-Analoog D-SUB Sluit de RGB-uitgang van uw computer aan Audio-INGANG Sluit de audio-uitgang van uw computer aan. ➇ ➇ Lijnuitgang Sluit koptelefoon of luidsprekers aan ➈ ➈ USB upstream (1 poort) Sluit de USB-aansluiting van uw computer aan met behulp van een USB-kabel (inbegrepen). ➉ ➉ USB downstream (3 poorten) Sluit USB-compatibele randapparatuur aan (muis, toetsenbord, enz.).

13 Het apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Apparaat aansluiten Het installeren van uw LaCie 324 LCD Monitor is eenvoudig en vereist slechts enkele eenvoudige aansluitingen: 2.1. Het beeldscherm aansluiten op uw computer 2.2. Koptelefoon of luidsprekers aansluiten 2.3. USB-apparaten aansluiten 2.4. Ergonomische aanpassingen 2.5. Een alternatieve standaard of hulpstuk installeren

14 Het apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Het beeldscherm aansluiten op uw computer Volg de volgende instructies om het LCD-beeldscherm op uw systeem aan te sluiten: 1. Schakel uw computer uit. 2c 2a 3 2b 3 2. Sluit de signaalkabel aan (zie Afb. 2.1-A): 2a. Voor de PC of Mac met digitale uitgang DVI: Sluit de DVI-signaalkabel aan op de DVI-aansluiting van uw computer. Sluit het andere uiteinde van de DVI-kabel aan op de DVI-ingang van uw beeldscherm. Draai alle schroeven aan. 2b. Voor een PC of MAC met analoge uitgang: Sluit een 15-pins mini D-SUB naar D-SUB-signaalkabel (niet inbegrepen) aan op de 15-pins D-SUB-aansluiting van uw computer. Sluit het andere uiteinde van deze kabel aan op de D-SUB-ingang (VGA) van het LCD-beeldscherm. 2c. Voor een videobron met HDMI-uitgang: Sluit de HDMI-signaalkabel aan op de HDMI-aansluiting van uw computer. Sluit het andere uiteinde van deze kabel aan op de eerste of tweede HDMI-ingang van het LCD-beeldscherm. AC IN 1 2 DVI-D AUDIO IN D-SUB AUDIO IN HDMI PC-DIGITAL PC-ANALOG Afbeelding 2.1-A LINE OUT Technische opmerking: Er kunnen tot 4 videobronnen tegelijkertijd op het beeldscherm worden aangesloten met behulp van de DVI-, VGA-, HDMI 1- en HDMI 2-ingangen. 3. Sluit de meegeleverde audiokabel aan op de poort AUDIO IN (audio-ingang) van het beeldscherm. Als u twee computers op het beeldscherm aansluit, kunt u twee audiokabels op de poorten AUDIO IN van het beeldscherm aansluiten. Videobronnen aangesloten via HDMI vereisen geen bijkomende audiokabel. 4. Sluit het andere uiteinde van de audiokabel aan op de AU- DIO OUT-poort (audio-uitgang) van uw PC of Mac. Afbeelding 2.1-B Opmerking: houd de kabels netjes bij elkaar door ze in het hulpmiddel voor kabelbeheer te plaatsen dat vastklikt op de achterkant van de LCD-standaard (Afb. 2.1-B). 5. Sluit het ene uiteinde van het netsnoer aan op de voedingsingang aan de achterkant van het beeldscherm en het andere uiteinde op een contactdoos. 6. Druk de voedingsschakelaar in om het beeldscherm in te schakelen en zet uw computer aan.

15 Het apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Koptelefoon of luidsprekers aansluiten Koptelefoon of luidsprekers aansluiten: Sluit uw koptelefoon of luidsprekers aan op de poort LINE OUT aan de achterkant van het beeldscherm (Afb. 2.2). AC IN HDMI 2.3. USB-apparaten aansluiten 1 2 DVI-D AUDIO IN D-SUB AUDIO IN PC-DIGITAL PC-ANALOG LINE OUT USB U kunt USB-apparaten aansluiten op de USB-aansluitingen aan de zijkant van het beeldscherm. USB-apparaten aansluiten: 1. Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van uw computer en op de USB-poort van uw beeldscherm (Afb. 2.3). De USB-hub van het beeldscherm is nu verbonden met uw computer. Afbeelding Sluit de USB-apparatuur aan op de USB-poorten aan de zijkant van het beeldscherm (Afb. 2.3). 1 2 DVI-D AUDIO IN D-SUB AUDIO IN AC IN HDMI PC-DIGITAL PC-ANALOG LINE OUT USB Afbeelding 2.3

16 Het apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Ergonomische aanpassingen Let op: Wees voorzichtig bij het omhoog of omlaag verstellen, het kantelen of draaien van het beeldscherm Beeldscherm omhoog en omlaag verstellen U kunt het scherm omhoog of omlaag verstellen door het beeldscherm met beide handen aan de zijkanten vast te pakken en tot de gewenste hoogte op te tillen of neer te duwen (Afb ). Afbeelding Beeldscherm kantelen Pak het beeldscherm met beide handen aan de boven- en onderkant vast en beweeg het scherm in de gewenste hellingshoek (Afb ). Afbeelding Draaien om de as Pak het beeldscherm met beide handen aan de boven- en onderkant vast en draai het om de verticale as in de gewenste hoek (Afb ). OPMERKING: de voet van de LaCie 324 monitor is ontworpen om te worden gedraaid op een harde, vlakke ondergrond. Het hele apparaat draait, niet alleen het scherm. Afbeelding

17 Het apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina Een alternatieve standaard of hulpstuk installeren De standaard van de LaCie 324 kan worden los gemaakt om een flexibele beeldschermarm of een ander VESA 100-compatibel hulpstuk te bevestigen. Leg de arm en de schroeven die u voor de installatie nodig hebt van tevoren klaar. Beeldschermstandaard verwijderen voor montage Voer de volgende handelingen uit als voorbereiding op de alternatieve montage van het beeldscherm: 1. Zet het beeldscherm en uw computer uit. 2. Ontkoppel alle kabels, inclusief de voedingskabel. 3. Pak het beeldscherm met beide handen aan de zijkanten vast en til het op naar de hoogste stand. 4. Leg de monitor met het scherm naar beneden op een nietkrassend oppervlak. Leg om krassen en schade te voorkomen een droge doek onder het LCD-paneel tijdens deze handeling. 5. Verwijder de twee bevestigingsschroeven die via de openingen in de standaard toegankelijk zijn (Afb. 2.5-A). 6. Schuif beide onderdelen van de VESA-afdekking uit de standaard (Afb. 2.5-A). 7. Plaats één hand rond de standaardvoet en verwijder de twee resterende bevestigingsschroeven (Afb. 2.5-B). Het beeldscherm kan nu met een ander hulpstuk worden gemonteerd. Als de standaard opnieuw bevestigd moet worden, volgt u de omgekeerde procedure. Afbeelding 2.5-A Een alternatieve standaard of hulpstuk bevestigen Bevestig de standaard of arm met behulp van de vier schroeven verkregen bij de verwijdering van de standaard. Belangrijke informatie: zorg uit veiligheidsoverweging ervoor dat de arm van het beeldscherm het gewicht van dit beeldscherm stabiel kan ondersteunen (circa 8,3 kg). Gebruik enkel M4x10 schroeven zoals deze meegeleverd bij het beeldscherm om schade aan het beeldscherm en de standaard tijdens de montage te voorkomen. Raadpleeg de documentatie van de alternatieve standaard voor specifieke instructies. Afbeelding 2.5-B

18 Bediening van het beeldscherm Gebruikershandleiding pagina Bediening van het beeldscherm Raadpleeg de volgende paragrafen voor informatie over het bekijken van video op uw LaCie 324 LCD Monitor: 3.1. Over zoommodi en breedte-hoogteverhouding 3.2. De functie Picture-in-Picture gebruiken PiP IN/UITschakelen De positie van de PiP aanpassen PiP-formaat wijzigen Audio-uitgang naar luidsprekers schakelen Invoerbron weergegeven op PiP wisselen

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2 2. Software installeren... 3 3. LaCie Shortcut Button gebruiken... 4 3.1. Installatie... 4 3.2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorzorgsmaatregelen...2. Inhoud van de verpakking...2. Installation instructions...3. De monitor monteren...3. De monitor losmaken...

Inhoudsopgave. Voorzorgsmaatregelen...2. Inhoud van de verpakking...2. Installation instructions...3. De monitor monteren...3. De monitor losmaken... Inhoudsopgave Voorzorgsmaatregelen...2 Inhoud van de verpakking...2 Installation instructions...3 De monitor monteren...3 De monitor losmaken...3 De hoek wijzigen...3 De apparaten aansluiten...3 De stroom

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

Installatiehandleiding. LCD-kleurenbeeldscherm

Installatiehandleiding. LCD-kleurenbeeldscherm handleiding LCD-kleurenbeeldscherm VEILIGHEIDSSYMBOLEN In deze handleiding worden onderstaande veiligheidssymbolen gebruikt. Deze geven essentiële informatie. Lees de beschrijvingen nauwkeurig door. WAARSCHUWING

Nadere informatie

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking 81 Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding Deze nieuwe Genius TVGo A31 is het ideale medium om tv of video of naar uw TFT/LCD/CRT te kijken in tot 1280 x 1024 pixels. Met deze TV/Video-box kunt u om het even

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

BH280/BH380 Balktype beeldscherm Gebruikershandleiding

BH280/BH380 Balktype beeldscherm Gebruikershandleiding BH280/BH380 Balktype beeldscherm Gebruikershandleiding Disclaimer BenQ Corporation geeft geen garanties, expliciet of impliciet, over de inhoud van dit document. BenQ Corporation behoudt zich het recht

Nadere informatie

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 PRESENTATION VIEWER Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002

Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002 Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002 LEES DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING A.U.B. VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DIT APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR DEZE DOCUMENTATIE ALS EVENTUEEL NASLAGWERK.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4)

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4) Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4) Hoofdstuk! 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Televiewer 1610 RC. Hiermee kunt u op eenvoudige

Nadere informatie

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02 Handleiding FCC-verklaring Dit apparaat is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontwikkeld

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. celexon Laser-Presenter Expert LP250

Gebruiksaanwijzing. celexon Laser-Presenter Expert LP250 Gebruiksaanwijzing celexon Laser-Presenter Expert LP250 Hartelijk dank voor de aanschaf van een kwaliteitsproduct van celexon Lees voordat u de preseneter gebruikt deze aanwijzing aandachtig door en bewaar

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Veiligheid. 3 Installatie TRUST TELEVIEWER 1600

1 Inleiding. 2 Veiligheid. 3 Installatie TRUST TELEVIEWER 1600 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Televiewer 1600. Hiermee kunt u op eenvoudige wijze het monitorbeeld van uw computer omzetten naar TV-beeld. De Televiewer werkt volledig

Nadere informatie

Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE1)

Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE1) Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE) Algemeen - Inhoud - 50 XGA Pioneer plasma monitor PDP-50MXE+ video card, in flight - VDE stroomkabel - afstandsbediening - zilveren grondsokkel voor plasma monitor

Nadere informatie

TeleViewer TELEVIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

TeleViewer TELEVIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 TELEVIEWER Gebruikershandleiding Versie 1.0 Hartelijk Dank Wij danken u voor de aankoop van dit product uit het Trust assortiment. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik en raden u aan om deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding DPF1001 WAARSCHUWING:

Handleiding DPF1001 WAARSCHUWING: Handleiding DPF1001 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor binnenshuis gebruik Om brandgevaar of een elektrische schok te voorkomen; stel de eenheid niet bloot aan vocht of condens.

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

ResponseCard AnyWhere Display

ResponseCard AnyWhere Display ResponseCard AnyWhere Display ResponseCard AnyWhere Display-gebruiksaanwijzing Productoverzicht....................... 1 Technische vereisten.................... 2 Installatie in drie minuten................

Nadere informatie

RollerMouse Free3 Wireless. Gebruikershandleiding

RollerMouse Free3 Wireless. Gebruikershandleiding RollerMouse Free3 Wireless Gebruikershandleiding Inhoud van de doos 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. Twee korte toetsenbordsteunen 3. Twee lange toetsenbordsteunen 4. Draadloze ontvanger 5. USB 2.0-kabeladapter

Nadere informatie

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu 1. Aan de slag: Het uiterlijk bekijken: Sensor voor afstandsbediening 2. Knoppen en aansluitingen: (1). Menu/Terug;

Nadere informatie

8 digitale fotolijst PL-DPF 805B

8 digitale fotolijst PL-DPF 805B 8 digitale fotolijst PL-DPF 805B Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor uw aankoop van deze 8 digitale fotolijst. U kunt uw favoriete foto s (* in.jpg) rechtstreeks van een geheugenkaart of USBstick afspelen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Controlelijst bij het uitpakken

Controlelijst bij het uitpakken Onderdeelnummer: 67P4583 Controlelijst bij het uitpakken Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe IBM ThinkPad X Series computer. Controleer of u alle items in deze lijst hebt ontvangen. Mocht een van de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. celexon Laser-Presenter Economy LP100

Gebruiksaanwijzing. celexon Laser-Presenter Economy LP100 Gebruiksaanwijzing celexon Laser-Presenter Economy LP100 Hartelijk dank voor de aanschaf van een kwaliteitsproduct van celexon Lees voordat u de preseneter gebruikt deze aanwijzing aandachtig door en bewaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorzorgsmaatregelen...2. Inhoud van de verpakking...3. Installation instructions...4. De monitor monteren...4. De monitor losmaken...

Inhoudsopgave. Voorzorgsmaatregelen...2. Inhoud van de verpakking...3. Installation instructions...4. De monitor monteren...4. De monitor losmaken... Inhoudsopgave Voorzorgsmaatregelen...2 Inhoud van de verpakking...3 Installation instructions...4 De monitor monteren...4 De monitor losmaken...4 De hoek wijzigen...4 De apparaten aansluiten...5 De stroom

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBT50/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBT50/00 Gebruiksaanwijzing a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

TRUST VIDEO CONSOLE VIEWER

TRUST VIDEO CONSOLE VIEWER TRUST VIDEO CONSOLE VIEWER Snelle installatie handleiding Versie 1.0 1 1. Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Video Console Viewer. Raadpleeg bij twijfel één van de Trust

Nadere informatie

LaCie 324i LCD Monitor. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

LaCie 324i LCD Monitor. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 8 1.1. Kenmerken... 9 1.2. Specificaties LaCie 324i... 10 1.3. Inhoud van de verpakking... 11 1.4. Over de borgschroef van de

Nadere informatie

TS-VGA GEBRUIKERSHANDLEIDING

TS-VGA GEBRUIKERSHANDLEIDING TS-VGA GEBRUIKERSHANDLEIDING www.visionaudiovisual.com/nl/techconnect-nl/ts-vga-nl 1 TS-VGA GEBRUIKERSHANDLEIDING Gefeliciteerd met uw aankoop van de Vision TS-VGA. Lees deze gebruikershandleiding en gebruik

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

OORGUARD350. DoorGuard350 USER MANUAL 1 GEBRAUCHSANLEITUNG 11 GUIDE UTILISATEUR 21 MODO DE EMPLEO 31 MANUALE D ISTRUZIONI 41 GEBRUIKSAANWIJZING 51

OORGUARD350. DoorGuard350 USER MANUAL 1 GEBRAUCHSANLEITUNG 11 GUIDE UTILISATEUR 21 MODO DE EMPLEO 31 MANUALE D ISTRUZIONI 41 GEBRUIKSAANWIJZING 51 OORGUARD350 DoorGuard350 USER MANUAL 1 GEBRAUCHSANLEITUNG 11 GUIDE UTILISATEUR 21 MODO DE EMPLEO 31 MANUALE D ISTRUZIONI 41 GEBRUIKSAANWIJZING 51 20390/ 20111115 DOORGUARD350 ALL RIGHTS RESERVED MARMITEK

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 Product overzicht 1. TF kaart sleuf 7. HDMI out poort 12. RESET 2. Omhoog knop 8. OK knop 13. Microfoon 3. Menu knop 9. Modus knop 14. Luidspreker 4. Omlaag knop 10. Vergrendeling

Nadere informatie

iiyama's ProLite 24" wide LCD, de B2409HDS, heeft een full-hd resolutie van 1920 x Dit zakelijk LCDmodel

iiyama's ProLite 24 wide LCD, de B2409HDS, heeft een full-hd resolutie van 1920 x Dit zakelijk LCDmodel PROLITE B2409HDS iiyama's ProLite 24" wide LCD, de B2409HDS, heeft een full-hd resolutie van 1920 x 1080. Dit zakelijk LCDmodel met zeer slanke rand is uitgerust met een in hoogte verstelbare en roteerbare

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS TV adapter

INSTALLATIEGIDS TV adapter INSTALLATIEGIDS TV adapter 3 Inhoudsopgave Doel van deze gids 4 Productoverzicht van de TV adapter 5 Aansluiten op netstroom 6 Aansluiten op de TV 7 Optionele adapter voor aansluiten op de TV 8 SoundGate

Nadere informatie

BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER

BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER Snel installatiegids DA-10295 Welkom Dank u voor het kopen van Digitus Bluetooth Soundbar met subwoofer! Ongeacht hoe u dit product gebruikt of het nu voor het afspelen

Nadere informatie

2-Poort USB/HDMI-kabel KVM-switch

2-Poort USB/HDMI-kabel KVM-switch 2-Poort USB/HDMI-kabel KVM-switch Gebruikshandleiding DS-11900 Versie 1.0 Index 1 INLEIDING... 3 1.1 KENMERKEN... 3 1.2 FYSIEKE DIAGRAM... 3 1.3 INHOUD VERPAKKING... 4 2 SPECIFICATIES... 4 3 DE USB/HDMI-KABEL

Nadere informatie

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B 10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor uw aankoop van deze 10 digitale fotolijst. U kunt uw favoriete foto s (* in.jpg) rechtstreeks van een geheugenkaart of USBstick afspelen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE BOX. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE BOX in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

Video Intercom Systeem

Video Intercom Systeem Video Intercom Systeem VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 GEBRUIKERS HANDLEIDING 2 Functies VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 1 Microfoon 8 Luidspreker 2 Indicatie-led s

Nadere informatie

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router Installatie & Ondersteuning Zyxel router Inhoudsopgave: 1. Welkom 2. Aansluiten 2.1 De router 2.2 In de doos 2.3 Aansluiten 2.4 Installeren 3. Vagen & Garantie 3.1 Veelgestelde vragen 3.2 Reset van de

Nadere informatie

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding Handleiding INHOUD VAN DE VERPAKKING Optische draadloze minimuis Twee oplaadbare batterijen (Ni-MH AAA type, 1,2 V) RF-zender/ontvanger Kabel voor opladen minimuis USB-verlengkabel Numeriek toetsenblok

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding In de verpakking 2 3 1. RollerMouse Free3 2. 2 korte toetsenbordsteunen 3. 2 lange toetsenbordsteunen 1 /1 RollerMouse functies A. Rollerbar. Cursorsnelheids LED C. Kopiëren D. Plakken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100 Gebruikershandleiding Video endoscoop FVE 100 SET BESTAAT UIT: FVE 100 (Artikelnr. 999420) Video-endoscoop, zwanenhals 100 cm, Video-kabel, USB kabel, Li-Ion-batterijen, oplader, (hulpsetje; magneet, haak,

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

Bekijk het PC-beeld op de televisie! BELANGRIJKE INFORMATIE voor Europese klanten. De PC op een televisie of videorecorder aansluiten

Bekijk het PC-beeld op de televisie! BELANGRIJKE INFORMATIE voor Europese klanten. De PC op een televisie of videorecorder aansluiten TV Out gebruiken Bekijk het PC-beeld op de televisie! Uw nieuwe RAGE 128-grafische kaart beschikt over de voorziening TV Out. Sluit uw nieuwe kaart eenvoudigweg op een televisie en/of monitor aan. U kunt

Nadere informatie

HP 2700 Ultra-Slim dockingstation Gebruikershandleiding

HP 2700 Ultra-Slim dockingstation Gebruikershandleiding HP 2700 Ultra-Slim dockingstation Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

1U Rackmount LCD console met 2 poorts USB Hub - 17" monitor p

1U Rackmount LCD console met 2 poorts USB Hub - 17 monitor p 1U Rackmount LCD console met 2 poorts USB Hub - 17" monitor - 1080p Product ID: RKCONS17HDEU Deze 1U LCD-console bespaart ruimte voor het beheren en bewaken van uw DVI- of VGA-servers en KVM switches vanaf

Nadere informatie

Handleiding DPF850 WAARSCHUWING:

Handleiding DPF850 WAARSCHUWING: Handleiding DPF850 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor binnenshuis gebruik Om brandgevaar of een elektrische schok te voorkomen; stel de eenheid niet bloot aan vocht of condens.

Nadere informatie

Handleiding versie 1.1. Zie ook www.emdrkit.com. Lees voor gebruik van de EMDR kit deze handleiding.

Handleiding versie 1.1. Zie ook www.emdrkit.com. Lees voor gebruik van de EMDR kit deze handleiding. Handleiding versie 1.1 Zie ook www.emdrkit.com Lees voor gebruik van de EMDR kit deze handleiding. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 De controller... 3 1.1 Aan/uit... 3 1.2 Starten... 3 1.3 Pauzeren...

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBA3110/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBA3110/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBA3110/00 Gebruiksaanwijzing 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies Let op waarschuwingen. Volg

Nadere informatie

Snelstartgids. Registreer uw product op Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12. Aansluiten.

Snelstartgids. Registreer uw product op  Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12. Aansluiten. Registreer uw product op www.philips.com/welcome. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1800/12 Snelstartgids 1 2 3 Aansluiten Installeren Genieten SOURCE 1 SOURCE 2 SOURCE 3 SOURCE 4 1 2 3 4

Nadere informatie

Registreer uw product op SWW1890. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. Snelstartgids. Installeren.

Registreer uw product op  SWW1890. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. Snelstartgids. Installeren. Registreer uw product op www.philips.com/welcome. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1890 Snelstartgids 1 2 Installeren Genieten Wat zit er in de doos? Ontvanger Zender Gebruiksaanwijzing Quick

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LCD TV SET

Gebruiksaanwijzing LCD TV SET Gebruiksaanwijzing LCD TV SET Inhoud Introductie. Waarschuwing. Voorzichtigheid. Beschrijving van de LCD TV. Afstandsbediening. OSD basis instellingen. Specificaties. Probleem oplossing. 1 Introductie

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo Gebruikershandleiding Digitale Video Memo De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD 1. Functies 7 2. Inhoud van de verpakking 8 3. Hoe de Video Memo op te laden 8 4. Hoofdfuncties en werking 11

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

(VOORZORGSMAATREGELEN),

(VOORZORGSMAATREGELEN), Installatiegids Color Management LCD Monitor Belangrijk Lees de PRECAUTIONS (VOORZORGSMAATREGELEN), deze installatiegids en de gebruikershandleiding op de cd-rom aandachtig door zodat u dit product veilig

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10 Gebruikershandleiding Draadloze USB video-ontvanger Model BRD10 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech BRD10 Draadloze USB video-ontvanger voor gebruik met het assortiment van Extech Boroscopen.

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding handleiding Belangrijk: Lees de PRECAUTIONS (VOORZORGSMAATREGELEN), deze handleiding en de Gebruikershandleiding op de CD-ROM nauwkeurig door voor meer informatie over veilig en effectief gebruik. Bewaar

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing SonicHub Audio Server Gebruiksaanwijzing NL Inhoud Inleiding... 3 Instellen van de SonicHub... 6 Audio activeren... 6 Selecteren van AM/FM tuner regio... 6 SonicHub mediabalk panelen... 7 Bediening van

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding

BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding Dit is een Nederlandstalige beknopte handleiding. Instructies voor andere talen zijn te vinden op onze website, www.bakkerelkhuizen.com.

Nadere informatie

Deze 1U LCD-console bespaart ruimte voor het beheren en bewaken van uw DVI- of VGA-servers en KVM switches vanaf een centrale locatie.

Deze 1U LCD-console bespaart ruimte voor het beheren en bewaken van uw DVI- of VGA-servers en KVM switches vanaf een centrale locatie. 1U Rackmount LCD console met 2 poorts USB Hub - 17" monitor - 1080p StarTech ID: RKCONS17HDEU Deze 1U LCD-console bespaart ruimte voor het beheren en bewaken van uw DVI- of VGA-servers en KVM switches

Nadere informatie

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Magic Remote Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de afstandsbediening gebruikt en bewaar de handleiding om deze naderhand te kunnen raadplegen. AN-MR650A www.lg.com ACCESSOIRES

Nadere informatie

2 poorts Mini DisplayPort KVM switch - USB 2.0-4k

2 poorts Mini DisplayPort KVM switch - USB 2.0-4k 2 poorts Mini DisplayPort KVM switch - USB 2.0-4k Product ID: SV231MDPU2 Met deze veelzijdige USB KVM switch kunt u een Mini DisplayPort (mdp) werkstation delen met twee computersystemen, waardoor u een

Nadere informatie

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Predator Pro 3D USB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS Telefoon adapter

INSTALLATIEGIDS Telefoon adapter INSTALLATIEGIDS Telefoon adapter 3 Inhoudsopgave Introductie 4 Productoverzicht van de telefoon adapter 5 Aansluiten op netstroom 6 Aansluiten van de telefoonlijn 7 SoundGate voorbereiden voor het luisteren

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M

TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M. De WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M is te gebruiken als beveiliging van uw eigendommen. De set beschikt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

Geheugenmodules. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden.

Geheugenmodules. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden. Geheugenmodules Artikelnummer van document: 406852-331 April 2006 In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden. Inhoudsopgave 1 Geheugenmodules toevoegen

Nadere informatie

Inhoudstabel. Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids With Ring, you re Always home.

Inhoudstabel. Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids With Ring, you re Always home. Chime Setup-gids Inhoudstabel 2 Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids... 6 With Ring, you re Always home. Wat zit er in de doos 3 1. Ring Chime 2. Stekker (VS,

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

DigiFrame 1091 Full-HD IPS Digitale Fotolijst

DigiFrame 1091 Full-HD IPS Digitale Fotolijst DigiFrame 1091 Full-HD IPS Digitale Fotolijst Gebruikshandleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 Eigenschappen... 3 Leveringsomvang... 4 Bedieningen en aansluitingen... 5 Afstandsbediening...

Nadere informatie

1 Pakket. Installatiegids. Color Management LCD-monitor. Belangrijk

1 Pakket. Installatiegids. Color Management LCD-monitor. Belangrijk Installatiegids Color Management LCD-monitor Belangrijk Lees de PRECAUTIONS (VOORZORGSMAATREGELEN), deze installatiegids en de gebruikershandleiding op de cd-rom aandachtig door, zodat u dit product veilig

Nadere informatie

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 7 PORT USB HUB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Hartelijk Dank Wij danken u voor de aankoop van dit product uit het Trust assortiment. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik en raden u aan om deze handleiding

Nadere informatie

NEDERLANDSE INSTRUCTIES

NEDERLANDSE INSTRUCTIES MEDIA ER BEHUIZING CMP-MOB10 CMP-MOB30 NEDERLANDSE INSTRUCTIES Stap 2: Til voorzichtig de achterplaat op en schuif deze naar achteren. 1. Inhoud verpakking Voor CMP-MOB10: 1x Media player behuizing Draagtas

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorzorgsmaatregelen...2 SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD-SCHERMEN...2. Inhoud van het pakket...3. Installatie Instructies...

Inhoudstafel. Voorzorgsmaatregelen...2 SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD-SCHERMEN...2. Inhoud van het pakket...3. Installatie Instructies... Inhoudstafel Voorzorgsmaatregelen...2 SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD-SCHERMEN...2 Inhoud van het pakket...3 Installatie Instructies...3 Aansluiten van het beeldscherm...3 Herverpakking van het beeldscherm...4

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

MultiSport DV609 Nederlands

MultiSport DV609 Nederlands MultiSport DV609 Nederlands! Kennisgeving: High-definition video-opnameapparatuur met hoge beeldfrequentie vormt een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van uw instellingen wordt aanbevolen

Nadere informatie

RF1456RGB. Gebruiksaanwijzing

RF1456RGB. Gebruiksaanwijzing RF1456RGB Gebruiksaanwijzing Deze 1W full color animatie laser met snelle optische scanners kan m.b.v. ILDA aangestuurd worden. Met programma's zoals ishow en Pangolin zijn alle functies van deze laser

Nadere informatie

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding EnVivo EZ Converter Gebruikershandleiding op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 4 OPMERKINGEN... 4 FUNCTIES... 5 SPECIFICATIES... 5 SYSTEEMEISEN... 5 INHOUD VAN DE VERPAKKING

Nadere informatie

RELAY G30 Pilotenhandboek

RELAY G30 Pilotenhandboek RELAY G30 Pilotenhandboek 40-00-2007 Advanced Users Guide available @ www.line6.com/manuals Rev H Opmerkingen voor uw veiligheid OPGELET RISICO OP ELEKTRO- CUTIE. NIET OPENEN. WAARSCHUWING: Om het risico

Nadere informatie

DENVER DPF-721 Gebruikershandleiding. Digitale Fotolijst

DENVER DPF-721 Gebruikershandleiding. Digitale Fotolijst DENVER DPF-721 Gebruikershandleiding Digitale Fotolijst WAARSCHUWING De kabel van de voedingsadapter en de uitschakelinrichting moeten altijd gemakkelijk te bedienen zijn. 1 Inleiding Gefeliciteerd met

Nadere informatie