HET PROTOCOL CVS EN DE KWALITEIT VAN DE KEURINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET PROTOCOL CVS EN DE KWALITEIT VAN DE KEURINGEN"
  • Jan Kok
  • 1 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 Conferentie: ME/CVS: Verantwoord oordelen (on)mogelijk? Bunnik, 5 februari 2010 Project Protocol in Praktijk HET PROTOCOL CVS EN DE KWALITEIT VAN DE KEURINGEN Ynske Jansen 1

2 PROJECT PROTOCOL IN PRAKTIJK (PIP) Project van de Steungroep ME en : Protocol in Praktijk februari 2008 februari 2010 Doel: betere kwaliteit van de keuringen bij ME/CVS Activiteiten: Patiënten adviseren bij voorbereiding keuring, bezwaar en beroep Patiënten voorlichten over het protocol CVS Bundeling en analyse keuringservaringen patiënten Overleg en voorstellen verbetering keuringen en protocol, o.a. Overleggen met UWV, landelijk en regionaal, klachten, mediations Contacten met NVVG, politiek, onderzoekers, rechtshulpverleners Overdracht aanpak en inzichten naar andere patiënten organisaties Subsidie: Stichting Instituut GAK 2

3 3

4 HET PROTOCOL CVS: STATUS EN FUNCTIE (1) Ingangsdatum: 1 januari 2008 Wettelijke status verzekeringsgeneeskundige protocollen (WAO, WAJONG, WAZ en WIA): bij ministeriële regeling vastgelegde wetenschappelijke inzichten die de beoordeling van arbeidsongeschiktheid kunnen ondersteunen. 4

5 HET PROTOCOL CVS: STATUS EN FUNCTIE (2) VOOR VERZEKERINGSARTSEN: Belangrijk hulpmiddel bij beoordeling: Kennis over de ziekte: ontstaan, diagnostiek, behandeling en begeleiding Aandachtspunten voor onderzoek en beoordeling door VA Geen gedetailleerde handelingsvoorschriften Ruimte voor zelfstandige professionele oordeelsvorming Aanvulling op bestaande richtlijnen, beleidsregels en gespreksmodellen Bron: Gezondheidsraad, Algemene inleiding verzekeringsgeneeskundige protocollen 5

6 HET PROTOCOL CVS: STATUS EN FUNCTIE (3) VOOR PATIËNTEN/CLIËNTEN: Transparantie en rechtszekerheid: Informatie bij voorbereiding keuring Toetssteen bij evaluatie uitkomst Te gebruiken bij bezwaar en beroep* * Zie o.a. CRvB LJN: BJ7873, Rechtbank Zutphen LJN BJ0963, Rechtbank Almelo 08/1279 Wajong BL1 A en 09/11 Wajong BL1A,

7 HET PROTOCOL CVS: VANUIT PATIËNTENPERSPECTIEF (1) POSITIEF: Geen lichamelijke afwijkingen gevonden betekent niet dat er niets aan de hand is CVS is een erkende ziekte CVS beperkt functioneren ernstig CVS-patiënten verschillen onderling, ook in mogelijkheden en beperkingen CVS kán tot volledige arbeidsongeschiktheid leiden Mogelijke verdeling rust-activiteit individueel bepalen Belangrijk aandachtspunt: vermindering uren per dag en week, regelmatige rustpauzes 7

8 8

9 HET PROTOCOL CVS VANUIT PATIËNTENPERSPECTIEF (2) NEGATIEF: wetenschappelijk eenzijdig en slecht onderbouwd ontwikkeld zonder participatie patiëntenorganisaties voedt vooroordelen, zoals CVS = gedragsprobleem geen concrete aanwijzingen voor toetsen beperkingen cognitieve gedragstherapie ( CGT voor CVS ) als enige adequate behandeling positieve effecten CGT sterk overschat/overdreven weinig aandacht voor praktijkervaringen patiënten 9

10 10

11 ONTVANGST PROTOCOL DOOR VERZEKERINGSARTSEN Controversieel: negatieve geluiden harder dan positieve Ronduit bedenkelijk is de knieval voor belanghebbende lobby s van patiëntenverenigingen en hulpverleningsindustrie. Zo blijkt CVS tussen CVA, hartinfarct en mammacarcinoom verrassend de enige ernstig invaliderende aandoening. Het protocol schetst chronische vermoeidheid als een variant van aloude beelden, maar vermeldt niet dat de medische traditie die nimmer als ernstig heeft opgevat. Voor het protocol staat dat echter vast. [ ] Gelukkig zijn verzekeringsartsen gewend ook zonder protocol gedegen beslissingen te nemen. S. Knepper in Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) februari

12 EEN ANDER GELUID Een ander geluid komt van ver: But I hope you are not saying that C.F.S. patients are not as ill as H.I.V. patients. My H.I.V. patients for the most part are hale and hearty thanks to three decades of intense and excellent research and billions of dollars invested. Many of my C.F.S. patients, on the other hand, are terribly ill and unable to work or participate in the care of their families. I split my clinical time between the two illnesses, and I can tell you if I had to choose between the two illnesses (in 2009) I would rather have H.I.V. Dr. Nancy Klimas M.D. University of Miami en director of Research for the Clinical AIDS/HIV Research at the Miami Veterans Affairs Medical Center. Q & A New York Times, Is a Virus the Cause of Fatigue Syndrome? posted online Oct 15,

13 STRIJD TEGEN MISVATTINGEN (1) Misvattingen over ME/CVS: geen ziekte, geen ( objectiveerbare ) stoornissen, geen ( objectiveerbare ) beperkingen dus geen arbeidsongeschiktheid, dus geen uitkering 13

14 STRIJD TEGEN MISVATTINGEN (2) Strijd Steungroep sinds 1994 tegen misvattingen. Resultaten o.a.: Richtlijn Medisch scriterium (1996) Onderzoeken CTSV (1998 en 2000) Schattingsbesluit swetten (2000) UWV-instructie ME/CVS; handelwijze bij verzoek om terug te komen van een beschikking (2006) Verzekeringsgeneeskundig protocol (2007) Kamervragen ( ) Moties Vendrik 1 en 2 (2005) ME/CVS is een officieel erkende aandoening Bij WIA-, Wajong- of WAO-keuring moet volledig rekening gehouden worden met beperkingen van mensen met ME/CVS 14

15 STRIJD TEGEN MISVATTINGEN (3) Inhoud Richtlijn, Besluit, Instructie: kan worden vastgesteld: - ook zonder dat de oorzaak van de klachten bekend is - ook zonder lichamelijke afwijkingen - ook zonder een door de verzekeringsarts erkende diagnose Ervaren beperkingen kunnen belangrijke of enige uiting van ziekte zijn Als verzekeringsarts beperkingen niet accepteert moet hij beargumenteren - waarom er geen beperkingen zijn óf - waarom ervaren beperkingen niet gevolg zijn van ziekte ME/CVS is door de WHO erkende ziekte, andere opvattingen privé en niet ter zake 15

16 RESULTATEN ONDERZOEK KEURINGSERVARINGEN (1) Wat zijn de ervaringen van mensen met ME/CVS met de beoordeling door verzekeringsartsen en bedrijfsartsen en met toepassing van het verzekeringsgeneeskundige protocol daarbij? Gegevens februari 2008 tot en met november vragenformulieren 88 m.b.t. ME/CVS en protocol CVS 28 % eerste keuring door VA 52 % herkeuring door VA 20 % beoordeling door BA 16

17 RESULTATEN ONDERZOEK KEURINGSERVARINGEN (2) Herkomst en motivatie respondenten: ME/CVS-patiënten geattendeerd op advies en meldpunt via: - website - berichten in nieuwsbrieven - folders bij behandelcentra, arbodiensten enz. Uitdrukkelijk gevraagd om ook positieve ervaringen te melden Kenmerken respondenten: Onderzoek NIVEL 2008*: aselecte steekproef uit leden/donateursbestand ME/CVS-patiëntenorganisaties Beperkingen: PIP en NIVEL vergelijkbaar Haalbare duur activiteit per dag: - PIP 82% 4 uur, - NIVEL 85% < 4 uur NIVEL: oneens met uitslag keuring: 44% PIP: (overweegt) bezwaar: 44% * A.J.E. de Veer, A.L. Francke, Zorg voor ME/CVS-patiënten. Nivel (2008) 17

18 RESULTATEN ONDERZOEK KEURINGSERVARINGEN (3) VA of BA heeft onvoldoende rekening gehouden met beperkingen: 79 % Kennis van VA of BA over ME/CVS onvoldoende: 74 % VA of BA bevooroordeeld: 61 % Onderzoek van VA of BA onvoldoende: 82 % Informatie opvragen bij behandelaar(s): 77 % van de patiënten wil dat 24 % van de VA of BA s doet dat 18

19 RESULTATEN ONDERZOEK KEURINGSERVARINGEN (4) Inschatting mogelijk aantal werkuren per week Patiënten: 82% kan 4 uur per dag of minder actief zijn Mogelijk aantal werkuren p.w 0 uur 1-8 uur 9-16 uur uur uur UUR Totaal Volgens VA/BA (n=87) Aantal Percentage 29,8 % 1,1 % 8,0 % 18,4 % 6,9 % 35,6 % 100 % Aantal Patiënten: 63,3% kan 0 tot 8 uur werken Volgens respondent (n=71) Percentage 39,4 % 23,9 % 26,8 % 8,4 % 1,4 % 0 % 100 % Verzekeringsarts: 31% kan niet meer dan 8 uur werken. 19

20 RESULTATEN ONDERZOEK KEURINGSERVARINGEN (5) - 19% wil, ondanks de beperkingen weer/meer werken - 79% denkt op grond van gezondheidssituatie geen tot weinig kans op werk hebben binnen 2 jaar Kans op (meer) betaald werk binnen twee jaar: Kans op (meer) betaald werk binnen twee jaar Op basis van gezondheidssituatie (n= 66) Op basis van arbeidsmarktpositie (n= 61) Aantal Percentage Aantal Percentage Geen kans 18 27,3 % 16 26,2 % Weinig kans 34 51,5 % 26 42,6 % Veel kans 14 21,2 % 19 31,1 % Totaal % % 20

21 RESULTATEN ONDERZOEK KEURINGSERVARINGEN (6) Keuring krijgt dikke onvoldoende Protocol CVS merkbaar van invloed op keuring: 19 % - dan vaak positief gewaardeerd Bezwaar: 44 % 21

22 RAPPORTAGES VERZEKERINGSARTSEN (1) Analyse aantal rapportages: argumentatie voor beoordeling mogelijkheden en beperkingen (o.a. werktijden) vaak niet transparant onderbouwing van discrepantie tussen ervaren beperkingen en oordeel VA ontbreekt vaak Visie VA soms moeilijk te rijmen met protocol CVS: - protocol zou in strijd zijn met de wet - CVS zou niet tot ernstige beperkingen leiden - bij CVS zou nooit sprake zijn van arbeidsongeschiktheid 22

23 RAPPORTAGES VERZEKERINGSARTSEN (2) Protocol CVS in strijd met de wet Voor zover in een eventueel bezwaar wordt verwezen naar het protocol CVS en mocht ondergetekende worden verweten dit in onvoldoende mate cq niet te hebben gevolgd geef ik hierbij op voorhand te kennen dat wetgeving en jurisprudentie m.b.t. de onderliggende pathologie hier m.i. prevaleren. (Rapportage Verzekeringsarts UWV, maart 2008) 23

24 RAPPORTAGES VERZEKERINGSARTSEN (3) CVS leidt niet tot ernstige beperkingen Enerzijds is er de afspraak om verzekeringsgeneeskundige protocollen bij arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen volledig te volgen, wat in het geval van het CVS-Protocol betekent dat het subjectieve klachtenpatroon van betrokkene gevolgd zou moeten worden en anderzijds is er de objectiveringseis die in het Schattingsbesluit is opgenomen. [...] Het probleem nu met CVS is dat de bewijskracht niet erg overtuigend is en voor zover aanwezig onderwerp is van controverse. Kortom er is alle reden om heel terughoudend te zijn met de conclusie dat bij CVS sprake is van een ernstig en invaliderend ziektebeeld zoals vaak aangehaald wordt naar aanleiding van het Gezondheidsraad rapport. Voor zover er al sprake is van een invaliderend ziektebeeld, is dat het gevolg van het subjectieve ervaren van betrokkene en is dat niet op grond van objectieve bevindingen die op een ernstig ziektebeeld duiden. (Rapport bezwaarverzekeringsarts UWV, 23 september 2008) Zie: Rechtbank Zutphen LJN BJ0963, 24

25 RAPPORTAGES VERZEKERINGSARTSEN (4) Bij CVS is nooit sprake van arbeidsongeschiktheid Bij CVS is (vrijwel) nooit sprake van arbeidsongeschiktheid in de zin van de arbeidsongeschiktheidswetten, [...] aangezien (in het algemeen) niet voldaan wordt aan de daarvoor geldende eis van objectiveerbaarheid. Als er bij iemand met CVS beperkingen in de belastbaarheid worden aangenomen is dat slechts omdat de verzekeringsarts in dat geval meegaat in de beleving van de desbetreffende verzekerde.' (Bezwaarverzekeringsarts UWV voor Rechtbank Almelo, 14 december 2009)* * Zie ook: Rechtbank Almelo 08/1279 WAJONG BL1 A en 09/11 WAJONG BL1A,

26 VOORLOPIGE CONCLUSIES (1): Kwaliteit keuringen Kwaliteit voor cliënten: Zorgvuldig, onbevooroordeeld onderzoek: - kennis VA over ziekte en gevolgen - info behandelaars opvragen en meewegen - gebruik aanvullende onderzoek/instrumenten Correcte, volledige en transparante rapportage Uitkomst beoordeling - haalbare/vol te houden functionele mogelijkheden en functies - beperking duurbelastbaarheid + urenbeperking essentieel Kwaliteitscontrole: - niet alleen o.b.v. rapportages en procedures - ook o.b.v. waarheidsgetrouwheid Goede informatie en voorbereiding cliënt 26

27 VOORLOPIGE CONCLUSIES (2): Goede informatie en voorbereiding van cliënt draagt bij aan kwaliteit keuring: Ik ben erg blij met de informatie die ik van de Steungroep ME en heb ontvangen. Daardoor heb ik me goed kunnen voorbereiden en heb ik me er niet zo alleen in gevoeld. Het heeft me bloed, zweet en tranen gekost om met hulp van familie alles door te nemen en in te vullen maar ik denk dat het wel geholpen heeft om een duidelijk beeld neer te zetten voor de keuringsarts die zich tenslotte uit deze informatie een beeld moet vormen (ME/CVS- patiënt na keuring bij UWV Den Haag) 27

28 VOORLOPIGE CONCLUSIES (3): Twee problemen: 1. Misvatting: ME/CVS: geen ziekte, geen stoornissen, geen beperkingen, geen arbeidsongeschiktheid, geen uitkering 2. Hoe beperkingen bij ME/CVS plausibel te maken? Verbetering protocol niet voldoende voor oplossing, maar kan wel bijdragen mits: Geen ruimte voor oude misvattingen Ruimte voor (verder te ontwikkelen) methoden en hulpmiddelen Voldoende investering in draagvlak, scholing, implementatie, controle Mét volwaardige patiëntenparticipatie 28

29 VOORLOPIGE CONCLUSIES (4): GEEN KWALITEIT ZONDER PATIËNTEN-/CLIËNTENPARTICIPATIE! Betrokkenheid van patiënten en hun organisaties: Individueel: bij keuring en voorbereiding daarop Collectief: - bij multidisciplinaire richtlijn CVS - bij evaluatie, herziening en implementatie protocol CVS - bij kwaliteitscontrole - bij ontwikkeling mediprudentie 29

30 VOORSTELLEN JURYLEDEN EN DESKUNDIGENPANEL (1) Deskundigenpanel: - Dr. W.E.L. de Boer, directeur NVVG, onderzoeker TNO Hoofddorp - Mr. Drs. P.B.Ph.M. Bogaers, advocaat, bioloog, Van As advocaten Nieuwegein - Dr. J. Nijs, docent kinesiologie en revalidatie Vrije Universiteit Brussel en Artesis Hogeschool Antwerpen - Mw. Drs. E. van der Scheer, neuropsycholoog, gezondheidszorgpsycholoog (BIG), arbeids- en gezondheidspsycholoog (NIP) - Dr. R. Vermeulen, medisch specialist, CVS- onderzoeker, inspanningsfysioloog CVS/ME Centrum Amsterdam - Dr. H. Wind, verzekeringsarts UWV, onderzoeker KCVG Amsterdam, richtlijnontwikkelaar VGI 30

31 VOORSTELLEN JURYLEDEN EN DESKUNDIGENPANEL (2) Jury: Voorzitter: - Dr. C.T.J. Hulshof, bedrijfsarts, universitair hoofddocent AMC, Coronel Instituut, universiteit van Amsterdam, programmacoördinator richtlijnen NVAB Utrecht Leden: - C. Egas, adviseur cliëntenparticipatie en belangenbehartiging, Organisatie- en adviesbureau Aanzet, Culemborg - Mw. L. ten Hove, bestuurslid NVVG, stafverzekeringsarts Argonaut, Bilthoven - Dr. H. Kroneman, medisch adviseur UWV, lid programmacommissie CVS ZonMW - Mr. J.S. Visser, advocaat, advokatenkantoor Visser Stadskanaal 31

PERSBERICHT Groningen, Bunnik, Bussum, 11 april 2011

PERSBERICHT Groningen, Bunnik, Bussum, 11 april 2011 PERSBERICHT Groningen, Bunnik, Bussum, 11 april 2011 Patiëntenorganisaties werken samen aan verbetering kwaliteit arbeidsongeschiktheidskeuringen Drie patiëntenorganisaties gaan actief bijdragen aan de

Nadere informatie

6. Het is het beleid van het UWV om mensen met ME/CVS geen WAO-uitkering meer te geven.

6. Het is het beleid van het UWV om mensen met ME/CVS geen WAO-uitkering meer te geven. Overzicht onjuiste argumenten verzekeringsartsen mb.t. ME/CVS Uit het verslag van het overleg van H. Kroneman, medisch adviseur en waarnemend directeur sociaal-medische zaken van het UWV met Y. Jansen

Nadere informatie

HET PROTOCOL CVS IN DE PRAKTIJK Ervaringen van ME/CVS-patiënten met de beoordeling van arbeidsongeschiktheid

HET PROTOCOL CVS IN DE PRAKTIJK Ervaringen van ME/CVS-patiënten met de beoordeling van arbeidsongeschiktheid HET PROTOCOL CVS IN DE PRAKTIJK Ervaringen van ME/CVS-patiënten met de beoordeling van arbeidsongeschiktheid Eindverslag van het project Protocol in praktijk HET PROTOCOL CVS IN DE PRAKTIJK Pagina 2 Groningen,

Nadere informatie

Dr. W.E.L. de Boer. >>CVS is geen ziekte (in de zin van de arbeidsongeschiktheidswetgeving)

Dr. W.E.L. de Boer. >>CVS is geen ziekte (in de zin van de arbeidsongeschiktheidswetgeving) Dr. W.E.L. de Boer 1 Directeur Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), onderzoeker TNO Bestaande misvattingen: >>CVS is geen ziekte (in de zin van de arbeidsongeschiktheidswetgeving)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 333 WAO-stelsel Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan: De Inspecteur generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mr. J.A. van den Bos Inspectie Werk en Inkomen Postbus 11563 2502 AN Den Haag

Aan: De Inspecteur generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mr. J.A. van den Bos Inspectie Werk en Inkomen Postbus 11563 2502 AN Den Haag Aan: De Inspecteur generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mr. J.A. van den Bos Inspectie Werk en Inkomen Postbus 11563 2502 AN Den Haag Betreft: Bestuurlijke reactie Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

HET VERZEKERINGSGENEESKUNDIG PROTOCOL CVS

HET VERZEKERINGSGENEESKUNDIG PROTOCOL CVS project Protocol in praktijk HET VERZEKERINGSGENEESKUNDIG PROTOCOL CVS PRAKTIJKERVARINGEN VAN PATIËNTEN/CLIËNTEN MET DE KEURING tussenverslag Groningen, maart 2009 Tekst: drs. Ynske Jansen, drs Michael

Nadere informatie

PDS B e l a n g e n v e r e n

PDS B e l a n g e n v e r e n r a b l D e PDS B e l a n g e n v e r e n r m S y n d r o a o m i g e i n g k k i r P Aandachtspunten bij een (her)keuring 2 Aandachtspunten bij een (her)keuring Een keuring ondergaan is niet niks, het

Nadere informatie

nieuwe beroepsopleiding

nieuwe beroepsopleiding watskeburt? nieuw: beroepsopleiding nieuw: re-integratie vangnetters nieuw: beoordeling RIV nieuw: WIA nieuw: 3B-richtlijnen nieuw: protocollen nieuw: mediprudentie nieuw: Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde

Nadere informatie

Verzekeringsgeneeskundige protocollen van de Gezondheidsraad: doel, opzet en hantering. april 2007

Verzekeringsgeneeskundige protocollen van de Gezondheidsraad: doel, opzet en hantering. april 2007 Verzekeringsgeneeskundige protocollen van de Gezondheidsraad: doel, opzet en hantering april 2007 1 Arbeidsongeschikt Arbeidsongeschiktheid wordt in de WIA hetzelfde gedefinieerd als in de WAO: Volledig

Nadere informatie

Rapport actualisering protocol Chronisch Vermoeidheidssyndroom WEL de Boer, WA Faas, MLA Broekhuizen.

Rapport actualisering protocol Chronisch Vermoeidheidssyndroom WEL de Boer, WA Faas, MLA Broekhuizen. Rapport actualisering protocol Chronisch Vermoeidheidssyndroom WEL de Boer, WA Faas, MLA Broekhuizen. Achtergrond In 2007 is door de Gezondheidsraad het vg-protocol Chronisch Vermoeidheidssyndroom (verder:

Nadere informatie

Ons kenmerk UB/K/05/86603. 1. Kabinetsstandpunt naar aanleiding van het 3B-advies van de Gezondheidsraad

Ons kenmerk UB/K/05/86603. 1. Kabinetsstandpunt naar aanleiding van het 3B-advies van de Gezondheidsraad Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Het werk van de verzekeringsarts

Het werk van de verzekeringsarts Het werk van de verzekeringsarts Wat doen een verzekeringsarts en een bedrijfsarts? Taken verzekeringsarts bij UWV (= uitvoeringsinstituut werknemers verzekeringen) WAO/WIA Rob Mohanlal Landelijk adviseur

Nadere informatie

Nederlandse standaarden voor de verzekeringsarts

Nederlandse standaarden voor de verzekeringsarts Nederlandse standaarden voor de verzekeringsarts Drs. A.E. DE WIND Leuven, 27-04-2007 WIA: wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen: Hervorming en verbetering claimbeoordelingsproces Gebruik wetenschappelijk

Nadere informatie

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager Vraag: hoeveel procent van de werkgevers weet niet hoeveel ziekteverzuim kost?

Nadere informatie

Congres Richtlijn Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie

Congres Richtlijn Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie Congres Richtlijn Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 16 februari 2012 Ieder jaar weer wordt een grote groep werknemers getroffen door niet aangeboren

Nadere informatie

Het Chronisch vermoeidheidssyndroom. De beoordeling door verzekeringsartsen

Het Chronisch vermoeidheidssyndroom. De beoordeling door verzekeringsartsen Het Chronisch vermoeidheidssyndroom De beoordeling door verzekeringsartsen Het Chronisch vermoeidheidssyndroom De beoordeling door verzekeringsartsen Colofon Programma Inkomenszekerheid Nummer R 10/08,

Nadere informatie

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 30 318 Voorstel van wet tot aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings-

Nadere informatie

Het voorkomen van loonsancties

Het voorkomen van loonsancties Het voorkomen van loonsancties Lukt dat met een deskundigenoordeel? Door: Rocco Kloots Wie ben ik? Rocco Kloots Bedrijfsarts en jurist bij Arbo Unie Namens NVAB lid van paradigmagroep Paradigma groep resultaat

Nadere informatie

ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID

ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID VOOR DE DOORBRAAK IN COMPLEXE LOOPBAAN-, VERZUIM- EN RE- INTEGRATIETRAJECTEN HELDERE DIAGNOSE HELDER PERSPECTIEF ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID WWW.LYTTON.NL 2015 PAGINA

Nadere informatie

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Bijlage 9 ETHIEK IN RICHTLIJNEN bij Arbeid en Gezondheid (EiR-A) COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Versie INHOUD 1 Inleiding 2 Contextanalyse 2.1 Situatie en omgeving 2.2 De actoren 2.3 Het product 3

Nadere informatie

Van werk verzekerd. LATER voor LATER symposium 2014. Birgit Donker-Cools

Van werk verzekerd. LATER voor LATER symposium 2014. Birgit Donker-Cools Van werk verzekerd LATER voor LATER symposium 2014 Birgit Donker-Cools Verzekeringsarts UWV Onderzoeker Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) AMC-UMCG-UWV-VUmc Inhoud Wat is bekend over werk na

Nadere informatie

Expertmeeting. Bedrijfsarts, verzekeringsarts, zieke werknemer: drie perspectieven, één doel!? 18 november 2010

Expertmeeting. Bedrijfsarts, verzekeringsarts, zieke werknemer: drie perspectieven, één doel!? 18 november 2010 Expertmeeting 18 november 2010 Bedrijfsarts, verzekeringsarts, zieke werknemer: drie perspectieven, één doel!? Georganiseerd door Whiplash Stichting Nederland en Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over UWV te Nijmegen. Datum: 28 augustus 2013. Rapportnummer: 2013/108

Rapport. Rapport over een klacht over UWV te Nijmegen. Datum: 28 augustus 2013. Rapportnummer: 2013/108 Rapport Rapport over een klacht over UWV te Nijmegen Datum: 28 augustus 2013 Rapportnummer: 2013/108 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het deskundigenoordeel van 26 december 2011 op onzorgvuldige wijze

Nadere informatie

Chronisch ziek en Werk. Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486

Chronisch ziek en Werk. Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486 Chronisch ziek en Werk Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486 Introductie. Reumapatiëntenbond Reumafonds Reuma in Nederland 2 Omvang van groep mensen met een reumatische aandoening

Nadere informatie

STEUNGROEPNIEUWS JAARGANG 7, NUMMER 3, SEPTEMBER 2007

STEUNGROEPNIEUWS JAARGANG 7, NUMMER 3, SEPTEMBER 2007 STEUNGROEPNIEUWS JAARGANG 7, NUMMER 3, SEPTEMBER 2007 Beste lezer, Komkommertijd was het deze zomer niet voor de Steungroep. De uitkeringsproblematiek blijft onze aandacht vragen. Op 27 juni hadden we

Nadere informatie

Expertmeeting. Urenbeperking: Hoe kunnen de perspectieven van zieke werknemer, verzekeringsarts en bedrijfsarts elkaar verrijken?

Expertmeeting. Urenbeperking: Hoe kunnen de perspectieven van zieke werknemer, verzekeringsarts en bedrijfsarts elkaar verrijken? Expertmeeting 29 november 2011 Urenbeperking: Hoe kunnen de perspectieven van zieke werknemer, verzekeringsarts en bedrijfsarts elkaar verrijken? Georganiseerd door Whiplash Stichting Nederland en Steungroep

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Op 19 januari 2005 schreef de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de voorzitter van de Gezondheidsraad (brief kenmerk SV/AL/05/614):

Op 19 januari 2005 schreef de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de voorzitter van de Gezondheidsraad (brief kenmerk SV/AL/05/614): Bijlage A Adviesaanvraag Op 19 januari 2005 schreef de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de voorzitter van de Gezondheidsraad (brief kenmerk SV/AL/05/614): Binnenkort zal ik het wetsvoorstel

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April 2014

Nadere informatie

Bedrijfs- en verzekeringsartsen over ME/CVS: visie en praktijk

Bedrijfs- en verzekeringsartsen over ME/CVS: visie en praktijk ONDERZOEK Bedrijfs- en verzekeringsartsen over ME/CVS: visie en praktijk B.M. Blatter, R. van den Berg, D.J. van Putten Samenvatting Het doel van het onderzoek was de visies en het handelen van bedrijfs-

Nadere informatie

STEUNGROEPNIEUWS JAARGANG 8, NUMMER 1, JANUARI 2008

STEUNGROEPNIEUWS JAARGANG 8, NUMMER 1, JANUARI 2008 Bankastraat 42 unit C Telefoon: 050-549 29 06 9715 CD Groningen Telefax: 050-549 29 56 www.steungroep.nl info@steungroep.nl STEUNGROEPNIEUWS JAARGANG 8, NUMMER 1, JANUARI 2008 Beste Lezer, Hierbij het

Nadere informatie

NVVG NIEUWSBRIEF JAARGANG 3 NUMMER 1-2014

NVVG NIEUWSBRIEF JAARGANG 3 NUMMER 1-2014 Beste NVVG leden, Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde wenst u, zowel zakelijk als privé, alle goeds en een inspirerend 2014! Gert van Ekeren ~ Deha Erdogan ~ Jim Faas

Nadere informatie

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN Kloosterhotel ZIN te Vught Maandag 25 t/m woensdag 27 augustus 2014 Nijmeegse bedrijfsartsenopleiding Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de

Nadere informatie

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) regelt een uitkering voor mensen die op of na 1 januari 2004

Nadere informatie

Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen:

Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen: RECHTBANK ARNHEM Sector bestuursrecht Registratienummer: AWB06/4812 Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen: [eiser], eiser, wonende te [woonplaats],

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Verburg (CDA) over de WAO herkeuring in Marokko.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Verburg (CDA) over de WAO herkeuring in Marokko. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

NIEUWS VOOR DONATEURS JAARGANG 6, NUMMER 1, MAART 2006

NIEUWS VOOR DONATEURS JAARGANG 6, NUMMER 1, MAART 2006 NIEUWS VOOR DONATEURS JAARGANG 6, NUMMER 1, MAART 2006 28 MAART: INFORMATIEMIDDAG (HER)KEURING De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid organiseert weer een informatiebijeenkomst over de (her)keuringen

Nadere informatie

TOEKOMST (of empowerment) van bedrijfsarts en verzekeringsarts

TOEKOMST (of empowerment) van bedrijfsarts en verzekeringsarts een kwestie van perspectief 2012-2020 TOEKOMST (of empowerment) van bedrijfsarts en verzekeringsarts 2012-2020: 2020: de NVVG staat voor iedereen doet mee 1. verantwoordelijkheid nemen & mogelijkheden

Nadere informatie

STEUNGROEPNIEUWS JAARGANG 9, NUMMER 4, DECEMBER 2009

STEUNGROEPNIEUWS JAARGANG 9, NUMMER 4, DECEMBER 2009 Bankastraat 42 unit C Telefoon: 050-549 29 06 9715 CD Groningen Telefax: 050-549 29 56 www.steungroep.nl info@steungroep.nl STEUNGROEPNIEUWS JAARGANG 9, NUMMER 4, DECEMBER 2009 Beste lezer, De Steungroep

Nadere informatie

NVAB-richtlijn blijkt effectief

NVAB-richtlijn blijkt effectief NVAB-richtlijn blijkt effectief Nieuwenhuijsen onderzocht de kwaliteit van de sociaal-medische begeleiding door bedrijfsartsen van werknemers die verzuimen vanwege overspannenheid, burn-out, depressies

Nadere informatie

Deskundigenoordeel Een onderzoek naar de manier waarop het UWV. (de klacht over) een deskundigenoordeel heeft afgehandeld.

Deskundigenoordeel Een onderzoek naar de manier waarop het UWV. (de klacht over) een deskundigenoordeel heeft afgehandeld. Rapport Deskundigenoordeel Een onderzoek naar de manier waarop het UWV (de klacht over) een deskundigenoordeel heeft afgehandeld. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 maart 1999 Rapportnummer: 1999/100

Rapport. Datum: 11 maart 1999 Rapportnummer: 1999/100 Rapport Datum: 11 maart 1999 Rapportnummer: 1999/100 2 Klacht Op 29 oktober 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw V. te Best, ingediend door mr. P.N. van Schaik, advocaat en

Nadere informatie

Bijscholing re-integratie Visie vanuit de bedrijfsarts

Bijscholing re-integratie Visie vanuit de bedrijfsarts Bijscholing re-integratie Visie vanuit de bedrijfsarts Ik ben ziek, maar kan ik werken? David Bruinvels Klinisch arbeidsgeneeskundige LOOV bijeenkomst Utrecht, 4 juni 2013 Patiëntperspectief Patiënten

Nadere informatie

De InZetbaarheidsLijst. Welk probleem gaan we daar mee oplossen?

De InZetbaarheidsLijst. Welk probleem gaan we daar mee oplossen? De InZetbaarheidsLijst Welk probleem gaan we daar mee oplossen? Personalia Rocco Kloots Bedrijfsarts en jurist ArboUnie Lid Commissie Wet & Regelgeving, NVAB Lid stuurgroep WVP, ministerie SZW Lid Paradigmagroep

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage SV/AL/05/74470

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage SV/AL/05/74470 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-351 d.d. 26 september 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en dr. B.C. de Vries, leden en mr. M. van Pelt, secretaris)

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

Verschillende soorten medische expertises. Basiscursus NVMSR. prof dr mr A.J. Akkermans De verschillende soorten medische expertises in hun context

Verschillende soorten medische expertises. Basiscursus NVMSR. prof dr mr A.J. Akkermans De verschillende soorten medische expertises in hun context Basiscursus NVMSR prof dr mr A.J. Akkermans De verschillende soorten medische expertises in hun context Verschillende (context van) medische expertises Expertises door medisch specialisten Particuliere

Nadere informatie

SER T.a.v. Dhr. A. Devreese, secretaris SER Adviescommissie Postbus 90405 2509 LK Den Haag

SER T.a.v. Dhr. A. Devreese, secretaris SER Adviescommissie Postbus 90405 2509 LK Den Haag SER T.a.v. Dhr. A. Devreese, secretaris SER Adviescommissie Postbus 90405 2509 LK Den Haag Datum Ons kenmerk 8 december 2003 NVVG/DB/2003.074u Onderwerp NVVG advies m.b.t. ao-criterium Geachte heer Devreese,

Nadere informatie

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Nadere regelgeving Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Nadere regelgeving Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant Besluit uurloonschatting - Ureninschatting schattingbesluit WAO WIA 1 oktober 2004 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Nadere regelgeving Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

Nadere informatie

Verzekeren en erfelijkheid

Verzekeren en erfelijkheid Verzekeren en erfelijkheid Verzekeren en erfelijkheid 1 U heeft een erfelijke ziekte en wilt een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Bent u verplicht uw ziekte te melden aan de verzekeraar? Of

Nadere informatie

Nierpatiënten V ereniging Vereniging Nederland Margreet Gorter

Nierpatiënten V ereniging Vereniging Nederland Margreet Gorter Nierpatiënten Vereniging Nederland Margreet Gorter ADPKD (Cystenieren) Werk, Uitkeringen,, g, Verzekeringen Werk, inkomen en nierziekte Kan je nog werken met een nierziekte? Wanneer vertel ik mijn collega

Nadere informatie

Een onderzoek naar de uitvoering van een deskundigenoordeel door het. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over

Een onderzoek naar de uitvoering van een deskundigenoordeel door het. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Rapport Een onderzoek naar de uitvoering van een deskundigenoordeel door het UWV Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

De leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag postbus@eerstekamer.nl

De leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag postbus@eerstekamer.nl Bankastraat 42 unit C 9715 CD Groningen T 050-549 29 06 www.steungroep.nl info@steungroep.nl Aan: De leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag postbus@eerstekamer.nl

Nadere informatie

De Landelijke Cliëntenraad wil hierbij uw aandacht vragen voor de voortgang van de Herbeoordeling WAO.

De Landelijke Cliëntenraad wil hierbij uw aandacht vragen voor de voortgang van de Herbeoordeling WAO. Aan leden Vaste Tweede kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag, 30 januari 2006 Betreft: Voortgang herbeoordeling WAO Ref: LCR/060019/JL/ER Geachte

Nadere informatie

Let op: wij kunnen uw verzoek alleen behandelen als de formulieren volledig zijn ingevuld en ondertekend!

Let op: wij kunnen uw verzoek alleen behandelen als de formulieren volledig zijn ingevuld en ondertekend! Credit Life International Schade, Burgemeester Stramanweg 101, 1101 AA Amsterdam Behandelingstraject Callas Group Postbus 75916 1070 AX Amsterdam Onderwerp: aangifte arbeidsongeschiktheid Kredietbeschermer

Nadere informatie

Medische keuring bij een sollicitatie, mag dat?

Medische keuring bij een sollicitatie, mag dat? Medische keuring bij een sollicitatie, mag dat? Een medische keuring of aanstellingskeuring kan soms onderdeel zijn van een sollicitatieprocedure. Dit mag alleen als het voor de functie noodzakelijk is

Nadere informatie

Inadequaat herstelgedrag: Wat nu? Marja Kelder Bedrijfsarts

Inadequaat herstelgedrag: Wat nu? Marja Kelder Bedrijfsarts 1 Inadequaat herstelgedrag: Wat nu? Marja Kelder Bedrijfsarts 2 Casus 1 Een werknemer is wegens vetzucht arbeidsongeschikt geworden. Door niet af te vallen belemmert hij zijn herstel. 3 Casus 2 Een werkneemster

Nadere informatie

Ondersteuning bij werkhervatting na een diagnose kanker een combinatie van best evidence en best practise

Ondersteuning bij werkhervatting na een diagnose kanker een combinatie van best evidence en best practise RE-CAP Ondersteuning bij werkhervatting na een diagnose kanker een combinatie van best evidence en best practise Drs. Martine van Egmond MSc, dr. Saskia Duijts PhD, dr. Sylvia Vermeulen PhD MD, prof. dr.

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

coping en emotionele aanpassing na NAH

coping en emotionele aanpassing na NAH Het venijn zit in de staart 29 maart historic perspective: the 1980s decade of the severe TBIs introduction of the concept golden hour coping en emotionele aanpassing na NAH Dr. S.Z. Stapert Neuropsycholoog

Nadere informatie

STEUNGROEPNIEUWS JAARGANG 8, NUMMER 4, DECEMBER 2008

STEUNGROEPNIEUWS JAARGANG 8, NUMMER 4, DECEMBER 2008 Bankastraat 42 unit C Telefoon: 050-549 29 06 9715 CD Groningen Telefax: 050-549 29 56 www.steungroep.nl info@steungroep.nl STEUNGROEPNIEUWS JAARGANG 8, NUMMER 4, DECEMBER 2008 Beste Lezer, Hier is dan

Nadere informatie

Richtlijn: Chronisch zieken en Werk

Richtlijn: Chronisch zieken en Werk Richtlijn: Chronisch zieken en Werk Workshop: Haije Wind Ernst Jurgens Marloes Vooijs Projectteam richtlijn: Marloes Vooijs Iris van der Heide Monique Leensen Jan Hoving Haije Wind Monique Frings-Dresen

Nadere informatie

Waarom deze presentatie?

Waarom deze presentatie? Waarom deze presentatie? Kennismaken met Participatieve Werkaanpassing Resultaten onderzoek (evidence based) Maar vooral: Wat is Participatieve Werkaanpassing? Participatieve ergonomie is het aanpassen

Nadere informatie

RAPPORT KNELPUNTENANALYSE RICHTLIJN CHRONISCH VERMOEIDHEIDSSYNDROOM

RAPPORT KNELPUNTENANALYSE RICHTLIJN CHRONISCH VERMOEIDHEIDSSYNDROOM RAPPORT KNELPUNTENANALYSE RICHTLIJN CHRONISCH VERMOEIDHEIDSSYNDROOM Maart 2007 Namens de kerngroep: Drs. D.M. Schipper Dr. J.S. Burgers Samenstelling van de kerngroep - Mw. J. Lanphen, huisarts, voorzitter

Nadere informatie

Urenbeperking bij SOLK: welke argumenten gebruiken verzekeringsartsen?

Urenbeperking bij SOLK: welke argumenten gebruiken verzekeringsartsen? Urenbeperking bij SOLK: welke argumenten gebruiken verzekeringsartsen? Jerry Spanjer Samenvatting Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in argumenten voor en tegen een urenbeperking bij SOLK.

Nadere informatie

LICHTE COGNITIEVE STOORNISSEN

LICHTE COGNITIEVE STOORNISSEN LICHTE COGNITIEVE STOORNISSEN Wel of geen diagnostiek? Wel of geen diagnose? BrainAgingMonitor Hoe oud is jouw brein? Donderdag 26 april 2012 www.brainagingmonitor.nl Toelichting PAO Heyendael organiseert

Nadere informatie

Aanzet voor een ethische paragraaf bij de Richtlijn Mammacarcinoom

Aanzet voor een ethische paragraaf bij de Richtlijn Mammacarcinoom Bijlage 4 Project ETHIEK IN RICHTLIJNEN bij Arbeid en Gezondheid (EiR-A) Aanzet voor een ethische paragraaf bij de Richtlijn Mammacarcinoom Versie 3 juni 2010 Inleiding Plaatsbepaling Deze ethische paragraaf

Nadere informatie

Organisatie van de palliatieve zorg: zorgmodule, zorgpaden en gedeelde besluitvorming Masterclass Palliatieve Zorg. Kees Ahaus.

Organisatie van de palliatieve zorg: zorgmodule, zorgpaden en gedeelde besluitvorming Masterclass Palliatieve Zorg. Kees Ahaus. Organisatie van de palliatieve zorg: zorgmodule, zorgpaden en gedeelde besluitvorming Masterclass Palliatieve Zorg Kees Ahaus 9 september 2014 Ontwikkelingen in de gezondheidszorg Goed en duur: toegankelijk,

Nadere informatie

De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts

De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts Informatiebijeenkomst 5 juni 2012, georganiseerd door Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en Whiplash Stichting Nederland

Nadere informatie

De WIA-beoordeling (keuring)

De WIA-beoordeling (keuring) De WIA-beoordeling (keuring) p.1 Hoewel vaak wordt gesproken over een keuring gaat het in feite om een beoordeling van uw recht op een uitkering. Het UWV moet daarom beoordelen of u volgens de WIA arbeidsongeschikt

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu?

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan door de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren U moet worden gekeurd! En nu? 2 U moet worden gekeurd! En nu? Inhoud Voor wie

Nadere informatie

Loyalis Schade N.V., gevestigd te Heerlen, hierna te noemen Aangeslotene.

Loyalis Schade N.V., gevestigd te Heerlen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr 2015-109 d.d. 2 april 2015 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop en dr. B.C. de Vries, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Schatting effect aangepaste Schattingsbesluit (asb) op aandeel afwijzingen WIA (september

Schatting effect aangepaste Schattingsbesluit (asb) op aandeel afwijzingen WIA (september Schatting effect aangepaste Schattingsbesluit (asb) op aandeel afwijzingen WIA (september 2009) Aanleiding De resultaten van het onderzoek Wel WIA, geen werk? roepen bij de Stichting de vraag op of de

Nadere informatie

Deskundigenoordelen herzien De route naar een betere afstemming

Deskundigenoordelen herzien De route naar een betere afstemming Deskundigenoordelen herzien De route naar een betere afstemming Roelof Heida, bedrijfsarts Stafarts kwaliteit ArboNed Docent Arbeidsrecht RuG Eric van der Jagt, verzekeringsarts Beleidsmedewerker UWV SMZ

Nadere informatie

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010)

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) AH 740 2010Z13219 Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) 1 Bent u bekend met nieuw onderzoek van Michigan State University

Nadere informatie

Uitbreiding van het PGO-netwerk Arbeid

Uitbreiding van het PGO-netwerk Arbeid Workshop 3 oktober 2011 Werken met een aandoening: Uitbreiding van het PGO-netwerk Arbeid Georganiseerd door de Steungroep ME en arbeidsongeschiktheid en de Whiplash Stichting Nederland in het kader van

Nadere informatie

Werkstijlen en attitudes van verzekeringsartsen van UWV ten aanzien van de communicatie met klanten tijdens beoordelingsgesprekken

Werkstijlen en attitudes van verzekeringsartsen van UWV ten aanzien van de communicatie met klanten tijdens beoordelingsgesprekken Werkstijlen en attitudes van verzekeringsartsen van UWV ten aanzien van de communicatie met klanten tijdens beoordelingsgesprekken Drs. Jolanda van Rijssen 1 Dr. Ton Schellart, MBA 1 Dr. Han Anema 1 Drs.

Nadere informatie

Een situatie kan lastig worden indien. - voor de bedrijfsarts als arts sommige waarden zwaarder wegen dan voor de bedrijfsarts als adviseur

Een situatie kan lastig worden indien. - voor de bedrijfsarts als arts sommige waarden zwaarder wegen dan voor de bedrijfsarts als adviseur Inleiding Sociaal Medisch Overleg (SMO) is een gestructureerd en multidisciplinair overleg over individuele casuïstiek tussen het management en diens adviseur(s) aangaande verzuim en re-integratie. Deelnemers

Nadere informatie

Taakdelegatie in praktijk. Rick van Buuren Jurgen van der Baan Workshop RNVC Congres 3 oktober 2016

Taakdelegatie in praktijk. Rick van Buuren Jurgen van der Baan Workshop RNVC Congres 3 oktober 2016 Taakdelegatie in praktijk Rick van Buuren Jurgen van der Baan Workshop RNVC Congres 3 oktober 2016 Wie zijn wij? > Rick van Buuren: Directeur TriageExpert, adviseur verzuimprocessen, taakdelegatie en privacy

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Let op: in onderstaand overzicht is de nieuwe regeling voor Wajonguitkeringen, die zijn ingegaan vanaf 1 januari 2015, nog niet verwerkt.

Let op: in onderstaand overzicht is de nieuwe regeling voor Wajonguitkeringen, die zijn ingegaan vanaf 1 januari 2015, nog niet verwerkt. Bron: Brochure 'Werk en inkomen bij ziekte. Een praktische gids', een uitgave van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de Whiplash Stichting Nederland, 2012 Let op: in onderstaand overzicht is

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn aspecifieke KANS. Inzicht in beloop van beperkingen en verzuim

Multidisciplinaire richtlijn aspecifieke KANS. Inzicht in beloop van beperkingen en verzuim Multidisciplinaire richtlijn aspecifieke KANS Inzicht in beloop van beperkingen en verzuim 28 februari 2015, Utrecht Anita Feleus Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam Samenwerking richtlijn

Nadere informatie

Kanker en Werk Naar betere zorg voor de werkende patiënt

Kanker en Werk Naar betere zorg voor de werkende patiënt Kanker en Werk Naar betere zorg voor de werkende patiënt Drs. Desiree Dona Klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie / bedrijfsarts Radboudumc Marikenhuis 23-02-2016 Kanker en werk cijfers kanker en werk

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

Verwijzing naar de klinisch psycholoog

Verwijzing naar de klinisch psycholoog Verwijzing naar de klinisch psycholoog Deze folder geeft u informatie over de manier van werken van de klinisch psycholoog. Waar in deze folder gesproken wordt over u, kan het ook om uw kind gaan. Aan

Nadere informatie

Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan naar aanleiding van uw gezondheidsverklaring. U moet worden gekeurd! En nu?

Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan naar aanleiding van uw gezondheidsverklaring. U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan naar aanleiding van uw gezondheidsverklaring U moet worden gekeurd! En nu? U moet worden gekeurd! En nu? Inhoud Voor wie is deze

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Prof dr JJM van Delden Julius Centrum, UMC Utrecht j.j.m.vandelden@umcutrecht.nl Inleiding Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Samenvatting. Een complex beeld

Samenvatting. Een complex beeld Samenvatting Een complex beeld Vroeg herkende lymeziekte na een tekenbeet is goed te behandelen met antibiotica. Het beeld wordt echter complexer als de symptomen minder duidelijk zijn of als de patiënt

Nadere informatie

Ziektewetuitkering na 104 weken arbeidsongeschiktheid en hervatten in passend werk

Ziektewetuitkering na 104 weken arbeidsongeschiktheid en hervatten in passend werk DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.2.43 Ziektewetuitkering na 104 weken arbeidsongeschiktheid en hervatten in passend werk jurisprudentie bronnen Rechtbank Zutphen d.d. 9.9.2009, 07/1905 ZW Beleidsregel

Nadere informatie

Advance Care Planning bij COPD en dementie: is er verschil?

Advance Care Planning bij COPD en dementie: is er verschil? Advance Care Planning bij COPD en dementie: is er verschil? Programma workshop Introductie Groepsopdracht Definitie Advance Care Planning (ACP) ACP vanuit de wetenschap (COPD) 24 november 2015 Lisette

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/335

Rapport. Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/335 Rapport Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/335 2 Klacht Verzoeker, een werkgever, klaagt erover dat het UWV Rotterdam: - hem naar aanleiding van een door een van zijn werknemers aangevraagd deskundigenoordeel

Nadere informatie

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS 1. Overwegingen 1.1. Het professioneel statuut van de bedrijfsarts (in het vervolg: het professioneel statuut) is bedoeld om de professionele

Nadere informatie

Arbodienst. Klacht; verzoeker/arbodienst

Arbodienst. Klacht; verzoeker/arbodienst POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Arbodienst DATUM 28 april 2004 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Verzekeringen & erfelijkheid

Verzekeringen & erfelijkheid Verzekeringen & erfelijkheid U wilt een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten? Hier vindt u de www.bpv.nl antwoorden op veelgestelde vragen over erfelijkheid en het aanvragen van een verzekering.

Nadere informatie

De 3B s bij een werknemer met SOLK: gescheiden rijstroken tussen bedrijfs- en verzekeringsarts?

De 3B s bij een werknemer met SOLK: gescheiden rijstroken tussen bedrijfs- en verzekeringsarts? VOOR DE PRAKTIJK Dilemma voor de bedrijfsarts: De 3B s bij een werknemer met SOLK: gescheiden rijstroken tussen bedrijfs- en verzekeringsarts? Rob Hoedeman, Kees Hertog, André Weel De bedrijfsarts is meer

Nadere informatie

UITNODIGING. Vierde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. vrijdag 20 april 2012 Jaarbeurs Utrecht IV 5.

UITNODIGING. Vierde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. vrijdag 20 april 2012 Jaarbeurs Utrecht IV 5. Vierde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen : UITNODIGING vrijdag 20 april 2012 Jaarbeurs Utrecht Accreditatie FGzP: 6 punten Voorwoord Geachte collega, In het voorjaar van

Nadere informatie

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk TRANSCARE-pijn www.transcare.nl Transcare-pijn en de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion organiseren een Symposium Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten

Nadere informatie

Duurzame Re-integratie

Duurzame Re-integratie Duurzame Re-integratie van mensen met aanhoudende vermoeidheidsklachten Margot Joosen Monique Frings-Dresen Judith Sluiter Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Nadere informatie