tt ~tamboompjt ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANTJE 17 e jaargang, nr. 1. januari 1989 AFGIFTEKANTOOR 8800 ROESEl~

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tt ~tamboompjt ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANTJE 17 e jaargang, nr. 1. januari 1989 AFGIFTEKANTOOR 8800 ROESEl~"

Transcriptie

1 tt ~tamboompjt ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANTJE 17 e jaargang, nr. 1. januari 1989 Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door de V.V.F. afdelingen Kortrijk en Roeselare Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Mevr. Lieve Vercruysse Denys Stationsdreef Roeselare Redaktie: Johan Roelstraete Kransvijver Kortrijk Heule (V'/.F. Kortrijk) Wilfried Devoldere Leeuwerikstraat Roeselare (V.V.F. Roeselare) AFGIFTEKANTOOR 8800 ROESEl~ I

2 MET DE BESTE WENSEN VOOR \l)e I",ensen al onze leden van de afdelingen Kortri jk en Roeselare een gelukkig nieuwjaar met veel zoekgenot tijdens het nieul.ve jaar. Het doen van genealogische opzoekingen is er de laatste tijd niet op vergemakkelijkt, maar we zetten door... Het thema van het colloquium op het komende 24ste Nationaal Kongres van de V.V.F. - dat dit jaar nota bene doorgaat te Roeselare ligt dan ook geheel in de lijn van hierboven geciteerde moeilijkheden : "GENEALOGIE NU, MAAR WAT MORGEN?". ~~ hopen er dan ook alle Westvlaamse familiekundigen te mogen ontmoeten. Ook de zondag biedt een aantrekkelijk programma het Kongres zal handelen ove!r "het persoonlijk leven van de gewone man in de 17de en de 18de eeuw". Ondet-tussen gaat de werking echter verder in onze afdelingen. Te Kortrijk staat een reeks lessen Oud Schrift op het getouw. In de afdeling Roeselare kent de kursus genealogie van Johan Roelstraete een groot suc'ce:3. Hogen l.ve INTERCOM te Kortrijk en de VRIJE MIDDELBARE SCHOOL te Roeselare bij deze gelegenheid bedanken voor de gastvrijheid tijdens onze ver ringen. \l.~ ".,lensen nogmaals een aangenaam 1989 met vele genealogische vondsten en tot op één van onze vergader ingen of vo(}rdnichten. K o R T R '1 J K (1). D. o N Z E KAL END E R Di 24 januari 1989 om 20 uur in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat, 57, 8500 KORTRIJK. We I.Verken verder in de reeks OUD SCHRIFT (o.l.v. Johan Roelstraete>. In deze les voor beginnelingen gaan l.ve verder met het alfabet. Ook samentrekkingen en afkortingen komen aan bod. Dinsdag 28 februari 1989 om 20 uur in de zaal INTERCOM, Rijselse straat, 57, 8500 KORTRIJK. Les OUD SCHRIFT o.l.v. Johan Roelstraete. In deze les beginnen we te werken met teksten. De verdere data van deze reeks OUD SCHRIFT zijn 27 juni. Meer hierover in het volgende nummer. 28 maart, 23 mei en 24STE NATIONAAL KONGRES VVF TE ROESELARE... Door de werkgroep werden de hoofdlijnen van het Kongres reeds uitgewerkt. Op zaterdag 22 april '89 heeft het colloquium plaats. Thema GENEALOGIE NU, MAAR WAT MORG,EN... Het panel sta,a.t o.l.v. Prof. Dr. R. Van Eenoo, die ook de inleiding t. Op zondag apl-il handelt het kongres over' "HET PERSOONLIJK LEVEN VAN DE GEWONE HAN IN DE 17DE EN DE 18DE EEU~p'. Sprekers zijn de heren M. Therry (religie), P. Soetaert (armenzorg), Dr. J. H. Ler myte (onderwi js) en Dr. C. Vandenbl-oeke!. soc ia,al aspekt). Plaats : STROHOFHALLE, Kl-uisboommolenstraat 1 te 8800 Roeselare. 2

3 ROE S E LAR E Maandag 16 januari 1989 om 19 u 30 in ons lokaal, V.M.S., Arme Klarenstraa.t te Roeselat-e. ACHTSTE LES GENEALOGIE do01- Johan Roelstraete. Maandag 23 januari 1989 om 19 u 30 in ons lokaal, V.H.S.) At-me Klarenstraat te Roeselare. NEGENDE EN LAATSTE LES GENEALOGIE door Johan Roelstraete. Aan wie minimum vi jf maal van de negen aa.nwezig '..va.s, 0 vet-handigen,,qe na af loop van de laatste les. een deelnamebe\1li js. {J.1e zu llen di t koppelen a.a.n een kie i ne dr ink i n ons lokaal. Maandag 20 februari 1989 om 19 u 30 in ons lokaal, V.M.S., Arme Kla renstraat te Roese lare. VOORDRACHT door- de heet- ANDRE VANDPJJI ELE uit \.JAREGEM - doch geboren Z\Yevezelenaat-, hi j i.3 o. a. de auteur van de Ge3chiedenis van Zwevezele over "HOE LOCALISEREN WE ONZE VOOROUDERS AAN DE HAND VAN OUDE KAARTEN, LANDBOEKEN E.D. 7" Het 'WOrdt zeker een leerrijke avond voor wie meer wil dan enkel een graatgenealogie. Onthoudt ook de komende data: 20 maart, 22 en 23 ~pril (Kongres), 15 mei en 19 juni. We zijn ook gestart met het opmaken van het jaarprogramma Wie voorstellen heeft kan altijd tel-echt bij de voorzitster of de sekretaris. LEZERSKAARTEN 1989 RIJKSARCHIEF - MEDEDELINGEN De Minister heeft beslist dat vanaf 1 januari 1989 volgende tarieven per jaar voor de lezerskaarten gelden fr. voor de ge~~ne lezers; fr. voor de studenten ; - 50 fr. voor de éénmalige bezoekers. De opbrengst hiervan zal bestemd zijn voor het onderhoud van de lees toestellen en de restauratie van de archiefbescheiden. Nota van de redaktie Vlaamse Stam: BIJ HET INVULLEN VAN EEN AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN EEN LEZERSKAART 1989, DOEN WIJ ER GOED AAN TE VERMELDEN DAT DE AARD or REDEN VAN ONZE OPZOEKINGEN GENEALOGIE IS, DIT OM ALLE VERKEERDE INTERPRETATIES TE VERMIJDEN. N. v. d. r. wanneet- men betaald heeft in een bepaald ri jksarchief, geldt deze inschrijving qok in een ander archief. \ijestvlaamse KWARTIERSTATEN... wordt een uitgave van V.V.L Roeselare. Door enkele vrijwilligers wordt naarstig gewerkt aan de layout en het typen van de ingebrachte kwartierstaten. Wie nog een kwartierstaat ter beschikking heeft, en hem wil laten publiceren, dient dit te doen tegen ten laatste 15 ja nuari a.s. (kontakt nemen met de voorzitster).

4 GELEGENHEIDSVONDSTEN (Stadsarchief Duinkerke) " Mathijs JANSSEN van Esse is gehuwd met Maijken SCHIETERSEN <> Roe selare fla Adriaen (zone Pieter) geprocreert bij Gooikin en. Gilles SCHIETERSEN is haar oom. Mathi js "'-'as in dienst van haere Hoogheden ter zee binnen de haven van Dui nkel-ke. 13/10/1609 Ser. 48/11 fo 325'1 " Maijken VAN HULST is gehuwd met George DENIJS Inghelsman in Soudthampton. 25/02/1614 Ser. 48/12 fa 459'1 Jef Cailliau - Koksijde PUBLICATIES GENEALOGISCHE ONTLEDING VAN DE BUNDELS STATEN VAN GOED VAN DE HEER LIJKHEID HANSBEKE MET INDEX VAN DE FAMILIENAMEN. (A. Hartens> Deze staten van goed worden ui tgegeven door de heemkundige kt-ing "Het Land van Nevele". U kunt een exemplaar bestellen door 350 fr. te storten op rekeningnr van Het Land van Nevele, Beentjesstraat 24, 9850 Nevele, met vermelding "Hansbeke". Aangezien er zich op het grondge bied van Hansbeke enclaves van de heerlijkheden van Vinderhoute en Merendree, van Zomergem, van Nevele en van Bellem uitstrekten, zullen familievorsers met voorouders te Hansbeke best 'ook onder deze heer lijkheden speuren. Ook de heerlijkheid van Hansbeke bezat enclaves i n Si nt -Martens Leerne, Sint -Maria-Leerne, DeurIe, v)aregem, Bachte, Deinze, Meigem, Aarsele, Kanegem en Ruiselede. VIERHONDERD JAAR VOOROUDERS VAN LYDIE VANDERMEERSCH (0 Reninge, 1879 toostvleteren 1956) door Jan Luyssaert, Wat aanvankelijk was opgezet als een kwartierstaat van de grootmoeder van de auteur is uiteindelijk uitgegroeid tot een echte familiegeschiedenis. 1 n de eerste plaats werd de af komst van elke voorouder gevolgd tot de bronnen zwi jgen. Bovendien ",-' rden van el k ouderpa.ar in de doopregister"s al hun kinderen opgezocht en dus als het ware telkens een kleine stamboom gemaakt. Indien er voldoende gegevens voorhanden,va.ren werd een levensbeschri jving gemaakt. Een alfabetische klapper op ongeveer 350 verschillende \Vestvlaamse familienamen maken di t '\,IJerk tot een ui tstekend instrument voor de genealoog. Volgende families komen ui tvoel-ig aan bod Va.ndermeersch, Vereecke, Jonckheere, Bryon, Vandycke, De Houck, Janseune, De Croos, Pyckevet, Opsomer, Smeeckael-t, Vandromme, Quaghebeur, Lebbe, Bossaert, Vandevyvere, Vanderghote, Van Eecke, De Coninck, Ryckewaert, Hosdey, LO\'<Ia.ge, Storme, Petit, Six, Halbrancke, Butstraen, Waele, De Kynt, Carton, Ellebout, Rouseré, Praktisch: het bóek beslaat 147 blz. en bevat een kwartierstaat tot in de 10e parentatie. Formaat: 21 x 29,5 cm. Bestelling door over schrijving van 400 fr. (t 50 fr. verzendingskosten) op rekentngnr van Jan Luyssaert, Veldestraat 26, 9841 Nevele met vermelding "Vandermeersch". 4

5 :ZOpas verscheen een werkje over handmerken,samengesteld door G.Hoornaert,E.Seynaeve en A.Vandrarme met als titel:handmerken UIT ROESELARE EN IZEGEM,hulpbron voor genealogen,een systematische studie met inventaris." Uitegeven bij uitgeverij Hochepied,Izegem,I988. Handmerken waren vroeger familietekens die van geslacht tot geslacht werden doorgegeven en die oorspronkelijk de eigenlijke handtekening vervingen.een vijfhonderdtal handmerkenvormen werden in dit werk uitgetekend, waarbi j voor het eerst gedacht werd an een zekere systematiek in de verschillende tekenvormen terug te vinden.alle handmerken werden in tien hoofdcategorieën ingedeeld wat toeliet an een zekere statistische verwerking op de handmerken toe te passen.handmerken,huismerken en sibbetekens kunnen voortaan op de aangelx:x:len indelingswijze verwerkt worden. Een alfabetische namenindex vergemakkelijkt het opzoeken van elk handmerk.tevens wordt de bron en het jaartal van het gebruik van het handmerk vermeld.:zo'n vierhonderdtal familienamen uit het Roeselaarse (16 0 en 17 eeuw) en een tweehonderdtal uit het Izegeinse(17 en 18 eeuw) Worden behande~d. In dit werk wordt ook ingegaan op arnbachtstekens en sibbetekens. Achteraan in deze studie worden enkele blanco invulroosters voorzien an de zelfgevonden handmerken te kunnen verzamelen. Technische gegevens:het werk is te verkrijgen bij uitgeverij Hochepied,Prinsessestraat,124,8700 Izegem,telefoon:051/ of bij een van de auteurs. formaat 30 x 21 cm~72 bladzijden,kostprijs:200 ~. HA.l'J"DjVlERKEN UIT ROESELARE EN IZEGEM G. Hoomaert, E. Seynaeve en A. Vandromme INHOUD DEEL I : HANOMERKlN UIT HET ROlSllAARSf; STAOSARCHIf;F, 16< EN l7e EEUW r ~ ~ t t i î 1 ~ HULPBRON VOOR GENEALOGEN I Slluering. 2 1 Sy)ltmau~cht MnaJcrin~ \an de handmcrb.l!n - De "en houljilrocpc'n - Verdere UihplllSlnJf: van de hoordttrocptn 4. AJrabC'II~..:h(' namt01ndt). cn sj:'ltmallsl..."ht ln'l.tntans op dt handmtrktn, - AHah<'lIschc namcnmjex - S)stemaH~chc m.. tnl.ans op de handmcrkcn S, StalJslIsl..-he /). Sihh<lekens. 7 Handmerken en ramllienamen, 8, Handmtrkcn tn amha<hten DEEL 11 : HANDMERKf;N UIT HET IZEGEMSE ARCHIEF, 17. EN ISc EEUW. t. 2. Alfabetische namcnindu: en!.ystematische lnh'nlari~ op de handmerken - AHabclIsche namcninjex - Alfabellst:h< hj~t van de pe:rsontn dit al.. hjndmcrk rrn plus' of maûltekrn gebrulkun. - systemall~.;ht in\'cntaris op dc handmrrkcn. 3. Slati\IIS~hr ncnajerin, 4 rnchrij\'in~cn tn..'crtd,tmn~tn. S. Sibbtttkcns en ambach"te~en. SLOT - lij,t van d.,.bruikl< anmrtin,tn. - Voetnoten. Inhoud. Ei,.n handmerkenreeks EEN SYSTEMATISCHE STUDIE MET INVENTARIS 1988 UITGEVERIJ HOCHEPIED IZEGEM

6 3 13 Va Heer Jacob De Clere heeft bezet een jaeghetyde ende de Ineo~pste van dien om tzelve te betalene gheassigneert ande Stede / Te wetene voor elckln pastoor 9 sch. p./ de 2 tasters elt 4 Sch. p. / voor den dienst 26 Sch. par. den schoolastre ende den kerckballju elck 4 Sch. p. Beloopende 3 P. 6 Sch. par.sjaers 8 P. 4 Sch. par. o 14 _ Betaèlt den ontfanghere vanden disch van Thielt van renten Qaende uut een mers.schelkin by de bleeckerie ten 8 Sch. 4 D. par. sjaers COlit de voomolde vi er jaren 33 Sch. 4 D. par. Betaelt van heerltcke renten gaende uut tvoomolde Iersschelkin ende landt gheleghen onder Thlelt ten Hove (*) COlt de voomolllde vi er jaren 9 Sch. par. (*) gheseyt Gruvthuuse SIR. 1585/86} ~~~~~_~~!~~!~!~_~~~_~:!~~r:~_~~~_~r~_!~~!_~~:~_~~sy~en : Eerst betaelt den ontfanghere van Westvlaendren van trecht van zyne IH vanden wyn ende bier assyse der Stede van Thi elt vercreghen den terlliyn van IX jaren zoot blyd by de voorgaende rekenynghe fa 12 va danof dat de 2 eerste jaren inde zelve rekenynqhe int uutgheven ghebrocht zrn ende verschenen den 23e in ougst 1579 ten ioo Ponden parisis sjaers dus hierover de vuomo~de jaren tlaetste ghevallen Sint JanslIlesse 1534 / Beloopende de voornomde vier jaren 400 P. par. Ende voomo~de jaer ende Sint Jansmesse i594 was t Vle jaar vande IX. 14 Va - Betaelt den zei ven ontfanghere voor tuutnemen van zeker erf Vi! gheappl ycqui ert lietter Stoet ten 8 P. par sjaers comt vande voornomde vier jaren 32 P. par. / Ter ontlastynghe vande kercke van Thielt dier hier altyts zelve ghegheven heeft. Betaelt de Watergrave voor den cheyns vande rosmuel ene ten 20 Sch. p. sjaers comt comt 4 P. par. 'i5 - ~~~~~~~~~_~~~_~~~~~~!~~. NOilende vande subventien de welcke pleghen te C05lllene ten laste deser Stede up andere bequalle tyden verillidts de absentie vande inzetene deser Stede IIldts de ruyne van diere en heeft men den termyn van dese rekenynghe danof niet betaelt. - Niet. UUTGHEVEN VA~ DES WETS CLEEDY~GHE ENDE PENSIOENEN GHECOSTUHEERT 15 Va - Eerst alzoo duer den voorleden trouble zoo wel eenighe vander Wet van Thielt als andere private personen vertroc ken zyn in diversche plaetsen ende dat overzulcx tlast vande Stede meest al,ghebl even es up Joncheer Franssois Doverloope Hoochbailju jeghenwoirdich der zelver Stede ende Roede van Thlelt, liidtsgaders Jan Basseye, lambrecht Baggaert, schepenen, Pleter Pantyn Qreffier ende Olivier Va~de Keere, ontfanghere der zelver Stede / den termyn vande voornomde 4 jaren / soa es van ouden tyden lovellc gheo~serveert dat den Hoochbaflju, Schepenon, Greffier fd 16 ~ ende ontf~ngher ele toegheleyt ende ghejondt es alle twee jaren elc eene keerle lakene ( lang bovenkleed In dien tyd alge~een gedregen door openbare ambtbekleders) metten toe~ehoorten / ende aleyst zoo dat de baten ende Incomp. sten de :voornoillde vi er jaren minder zyn dan up ander tyden uut oi rsake vande voornoi\de troubl en soo zyn nochtans de lasten zwaerdere ende dangereusere Qheweest dan up andere tyden / zoo wolrden hier ghestelt voor elcke" vande boven ghenomde presente Ivoor 'ha erli eden twee keerl e I aken en metten ti uwee la ende toebehoorten / over de voorn olllde vier jaren ter so~me van 250 Ponden parisis. Betaelt Pieter Pan tin, Greftier, voor zyn jaerlicx pensioen dwelc bedraecht 100 ponden parisis sjaers nernaer ghemerct de cleene Qhestaethede van de voornomde stede en wordt hier maer çhenomen tzelve pensioen up twee jaren voor de vi er jaren / Beloopende 200 P.par. Iter. tpensioen vanden ontfanghere der voornomde stede van Thielt respect ne~ende up de çroote diligentie die hy ghedaen heeft om pennynghen te QhecrYQhene indient doendelic ghewee~t hadde stelt _en als In de voorgaende rekenynghe 36 P. par. sjaers, comt de voornomde vi er jaren H4-P.-f'ar.( bedrag doortrokken en vervangen voor 2 jaren) 72 P. par. ~ofjende de: pensi oenen di e;nen pi eacht te ghevene den ~'essagi er, den onderhouder van het oi rl oqe, den waranduer vande vleessche, Jan Van' Aelemersch pensionaris vande sttde, den morier deser stede, de Brootweghers ende Schoutheeten / overmidts datter van hemlieden nlemandt gheresldeert en heeft nochte dienst ghedaen en heeft, den ontfanghere danot gheen betalynghe ghedaen - Niet. f O 16Va. UUTGHEVEN VAN VOl AGEN BINNEN DER DATE VAN DESE REKEt;YrWHE. Eerst by laste çhereyst by Pieter Pantin ts Pieters jeghenwoirdich greffler deser Stede 3e in januari laetsleden naer de Stede van Doornicke an Iyne heeren vande prlveen rade in vlaendren aet zeker requeste daer by te kennen ghevende de groote lasten vande stede / ende dat lien gheen middele en eonste ghecryghen omille de zelve lasten te becommene / Daer by an zyne Mt begheerende lettren van indutien / ende van daer met advyze ende appostille ghereyst naer Douay an lilyne heeren vanden rade in Vlaendren, alwaer hemlieden gheaccordeert was staet den termyn van zes wek~n, oue alle credituers dach te doene ende daarinne gh~vachiert zesthien daghen ten 3 P. par. sdaechs naer costume /48 P/I

7 fo 16 VO fo 17 - ~~![~:~!~~~~_~~~~~:~ 4 Item by la.brecht Ba~9aert aet den voornomda Pieter Pant;n ghereyst naer Ghendt volghende tverschryven vanden Hoochballju Doverloope ter causen van prepareren vande Stede rekenynghe, tver.aken vande Wet ende anderssins de stede angaande ende daer inne elc ghevachiert vyf daghen ten 3 P. par. sdachs comt 30 P. par. Item ghezonden Willem Van Doorne let brieven naer Ghendt an.yn heere den Hoochballju daer by te kennen ghevende dat men aldts de doot van Ollvier Vande Keere ontfanghere de rekenynghe vander Stede niet zoo haest ghemaken en tonste omme voor commissatlssen aldaer te passeren als den tyt requireerde ende volghende de beschryvynghe van.yn heers den voomomde Hoochball}u es de zaecke gheaccordeert tot St. Gillisdaghe co.t voor zyne salaris pi appolntement 8 P. 16 sch. par. Betaelt den voomomde Wille. Van Doorne van diversche voiagien als messagier van Thielt ghecozen zoo als ghezonden zynde met bri even van Brugghe naer Thl elt. van Thtelt naer Ghendt. naer Deraonde anden HoochbaO ju ende anderssins de affairen ;önde stede angaende comt by appointemente ut he- danof ghuaed 9 P. par. Betaelt JO Franss. Doverloope Hoochbailju deser Stede ende Roede van Thielt voor zeker vocatien by hem voor die van binnen ende buuten ghedaen by rekenynghe in daten 25e juli 1581 onderteeckent Pant;n I danof hem dancbaerltc toegheleyt es de somme van twaalf ponden groot~n eens ende an he.lieden ghedre~hen de 8 P. gr. over de 2 deelen na er costume comt hier p. acquyt over tderde ter solse van 4 P. gr. ende in ponden pari sis 48 P. par. fo 17 VO - Item 9herembourseert Pleter Panttn ter causan dat hy verscoten heeft Int vervo19hen vande I ettre van respyte by die van Binnen ende Buuten onlancx van lyne Mt gheimpetreert duer extreme noodt conforme zeker biljet elc artiele 9hecotteert X I Beloopende ten laste vande Stede alleene '1 Sch. 9 gr. comt 7 P. 1 Sch. par. fo 1 B Item alzoo myn heere den Hoochballju groot debolr ghedaen heeft lovelic ende by ghescrifte tot tvercrighen vande lettre van respyte tvervolghen vande consente DmIDe contributie te.oghen doene ende thebben lettre van salvegardel beede niet gheeffecteert ende hem daer vooren ghewillich toe~heleyt ten laste vande Stede met die van buuten totten nombre van XXII daghen comt hierover de helft van IX Ponden groote in ponden parisis 54 Pip. UUTGHEVEH VAN PRESENTWYNEN BlNNEN DEN DATE DESER REKENYNGHE. Eerst ghepresenteert Capitein Hooftstadt als up Thielt ghecommen zynde, om~e te lichtene l'assignatie up den Ve penninck ende hem uut hoofsheyt ghepresenteert vier stede cannen wyns comt - 8 Pip. Item ghepresenteert Mre Pauwele Cuibbe van Thialt 9heboren die voorden trouble altyts der stede vrient gheweest hadde in hare affairen ende voorderynghe mldts de compagnie die met hem was zes stede tannen wynl comt 12 Pip. Item alloo Joncheer Joris Damcast hem 9hetransporteert heeft buuten Brugghe Inde compagnie van zyne hoocheyt ende exi of:erde an Schepenen zyne comml ss! e al s hoochball ju ende ten di en fyne hem ghepresenteert met zyne compagni e 8 Stede cannen wyns comt XVI Pip. fo 18 VO - Item alzoo Jonchaer Franss Doverloope jeghenwoirdich Hoochbailju der zelver Stede ende Roede van Thielt, den voornomde Larnbrecht Baggaert ende Pieter Panten met brieven te Ghendt ontboden hadde exlberende dzyne co~missle als Hoochbailju hemlieden communiquierende de noodlzakelichede van tmaken prepareen vande rekenynghe vander Stede, tvermaken vande nieuwe ende ander affalren de Stede angaende ende he' gnepresenteert uut hoofsheyt 8 cannen wyns comt - XVI Pip. Ghepresenteert Jaspar Van de Watere als anveerdende tpoorterschip vande Stede by alianche van huwelick met Tdnneken ( Bassey~) de We van la~wers Van Neste, drie Stede cannen wyns comt 6 Pip. ( Jaspar Vande Waetere werd ontvanger van 1584 tot 1586 dit In vervanging van Olivier Vander Keere overleden) G~,epresenteert Callekin Vande Gavere als poortresse in haer huwelic 2 stede c"nnen wyns comt 4 P. 4 Sch. Par. Ghepresenteert luucx De Neckere fs Pi eters poortere in zyn huwellc 2 stede cannen ~yns tomt 3 P. 12 Sch. par. Ghepresenteert Roelandt Vande Pitte wethoudere deser Stede gheweesl hebbende ten daghe van zyne brul of feest. wesende zyn tweede huwelic vier stede cannan wyns cumt 7 P. BSch. par. (was weduwnaar van Adriana Souhiers en Schepenen van '579 tot 1584 )

8 - 5 fo 20 - g~~q~i~~_~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~_dai~_~~~~~_~~~en~ngh~ Nopende de verçaderynghe die myne heeren deo coqmlssarlssen van ouden tyden die vande Wet gheordonneert hebben upde ordinaire dynghedaghen danof en wordt hier In laste niet ghestelt overildts dat aen binnen den teriyn van dese(rekenynghe) vier laren binnen der Stede van Thie1t rechte nochte.et ghedaen en heeft dus hier - Niet. Nemaer alzoo duer den zelven trouble van oirloçhe de documenten ende bewyzen vander Stede In vele dlversche handen ghe1eyt gheweest hebben danof :'èenlgbe. duer het overlyden,nde absenteren I duer grlloten aerbeyt ende onderzouckynghe ichterçhehaelt zyn gheweest touchlerendt dese rekenynghe ende andoosslnes~1 Brynctmen ten dien fyne alhier In laste de teercosten daeromme ghesupporteert ten diversche stonden de welcke beloopen ter SGmme van 37 P. 1 Sch. par. Betaelt an Pleter De Vla.~ync In Doornicke van teercosten aldaer ghescien by de ghedeputeerde int vermak~~ vande Wet blycke p/qui te. onderteeckent by den Hoochbail ju dover100pe ende dat in date 15e meye 1585 tot 65 gulden coat 130 P. par. fo,20_yo --UUTGHEVEN VAN REPAR4TIE~"BINNEN FO 22 - fg 23 - DER DATE DESER REKENYNGHE. Eerst alzoo duer de desertie ende verwoestynghe der Stede van Thlelt duer de lancduerighe oir10ghe, zoo verwildert es ghewbest vande uutloopelynghen van de longhe boomkins.gars ende andere wil t cruut datlllen aldaer ni et en conste ghepasseren I heeft nn tiel ve ghedaen uutweren, zuveren ende daer vooren betael t 2 P. par. GHIFTEN ENDE HOOSCHEDEN NOllende van eenlghe ghiften ofte hooscheden tzy by supplicatien ofte andersins an eenlghe persoon en ofte supph"nhl gnedaen I danof en heeftmen binnen der date deser rekenynghe nie_ant yet gheghevene - Niet Item den greffler toegheleyt voor Francyn ( poort perkament) ende zeghelwas deser vier jaren 2 Pip. Nopende den Conync dekene ende ghezl/oorne van tgulde van myn heeren van Sint Jooris ende Sinte Sebastjaen upde gaeyfeesten ende andere schietdaghen I ghemerct den trouble en heeftmen den termyn van dese rekenynghe thof niei ghepercheert dus hier over - niet. J tem al zoomen inde voorgaende rekenynghe v.nden jare 1579 ende 1580 fo XXII i bevindt dat lilen duer de zf ekte vande peste let Jacob De Jans ende zyna huusvrauwe gheap~ontiert heeft dat hy de ziecke liystaen, visiteren ende cureren (verzorgen I verplegen) zoude in alle ghctraul/icheyt za hy tzelve beloofde te doene ende hem daerlnne aer1ie ghequeten heeft zo wasmen hem noch tachtere ter vulcommynghe vande achtenveertlchponden grooten die hem belooft waren boven de 288 Pip. over deen helft inde zelve reken;nghe ende fo 23 betaelt noch net ghelycke SOlme over dander helft I saot blyct p/quitantle in daten 288 Pip. Betaelt van teercasten ende present wynen int anveerden vande voornomde Jacob ende zyne huusvrauwe, midtsgaders inde beta1ynghe hemlieden ghedaen duer hoofsehede al isamen ter somme van 30 Pip. Stede rek. 1579/1580 fo Z3 VO -( Zie melding hiervoren ) Ende alzo het ghemeente grootelicx belast es gheweest ;ëhers;è'tte-;ändë-ijëstë-ïö h'ebben mynheeren vander Wet by advyse vande notabl e omme daerinne te voorsiene ontboden eene ghenaempt Jacob Dejans ende zyne huusvrauwe hemlieden qualifieren raet ende remedie daertoe te wetene ende hemlieden belooft achtenveertfch ponden grooten die te betae1ene by termynen danof betaalt zyn de tl/ee payementen compt Z8S Pip. DE TEERYNGHE INDE JAEREr.ARCTEN Nppende van eenighe oncosten ende teerynllhe dl ell!en pi eecht te doene up de jaeremarden In bequame tyden I men en heeft mldts den trouble van oirlooghe gheen jaremarcten ghehouden ende bydien gheen teerynghe ghedaen - Niet. UUTGHEVEN VAN MfSSAGIERS ENDE ANDERE BODEN EN DE VAIAGIERS. Betaelt den messagiers van Bruessele ende van Ghendt voor haerlleder nieujaer na er costume vande 2 laren van Vie!'e 3. P. 12 sch. par. Betae lt den zone van Joos Bruunshen di e ghezonden was van Brugghe met bes loten bri ehen van w9ghe dl e van de Wet naer Th!elt daer by Interdicerende de soldaten vdnden Capitaen Marcant datse de clocke niet weeren en zouden dise van Intentie waren zulcx te doene - 2 P. S seg. par. Betaelt Wouter leelár ende GIJlis loddereel die den uppersten steeghere weerden vande 10otzoldere ende daeromme ghezonden' van Bru9ghe naer Thielt -12 Pip.

9 - 6 fo 23 Vo. UUTGH[VE~ VAN WEDDEN VA~ COMMISSARISSEN ENDE ANDERSSINS. fc 24 fo 24 VO- Eerst bebelt in handen van Olleer Olivier Meyne, Greffler van Dlyne heeren de couissarlssen van zyne Conynclicke ~t ~hecodlqittert tot tvernleuwen vande Wetten in Vlaendren 61 P. 12 Sch. par. voor de ctrdinare, gai~e ende wedden van myne heeren ende de zyne voor tvernleuwen vande Wet deser Stede van Thielt upden 14e van meye 1585 weezende binnen der Stede van 'Thlelt breedere blyckende letter copie auhntycque van zyne quitantie onderieeckeot byden noatris Conyns Inhoudende date als boven co.t 61 P. 12 Sch. par. Betaelt den zelve "eyne voor tllchten vande eerste commissie daer duere ~en zoude de Wet vande voomo.de Stede vermaect hebben In octobre 1580 ende letten trouble niet en gheschiede! Uuten welcken den zelven andere co.misie çhelicht heeft o e tvernieuwen vander Wet als boven ende voor eic betaelt 8 P. par - COlt 16 P!p. DIVERSCH UUTGHEVEN. Eerst nopende de gaige vande brandtmeesters, trecht vande graen.ate touchierende.e vrauwe vanden Hospitale ~etter Slede assyse verpacht, de brandt~eesters enhebben dese vier jaren niet gheçagiert ~heweest - niet ende nopende de vrauwe vanden Hospitale len heeft huer betaelt de twee jaren vande viere ter somme van 26 P!p. Betaelt Kr Jan Vande Handele. procureur Inden raedt wezen ten pensioene van de stede voor zyn solaris up rekenynghe van zynen dienst hier niet overçheleyt ter Somle van 20 P!p. Betaelt Jan De Cusere, procureur Inden zelven raedt voor zynen dienst volçhende zyn overgheven alhier overgheleyt by t~ee distyncte bewyzen deen vande jaren 1581 tot meye P. 18 Sch. par. ende tweeóe bewys Inhoudende vande jare 1582,42 P.l4 Sch. par. COlt tsamen 75 P. 12 Sch. par. Nopende de teercosten diemen pleecht te doene sdicendaechs inde Synchendaghen ende StJansiesse men en heeft dese vier jaren gheen teere ghedaen - niet Soa aen ofc upden vasten avondtdagh niet gheteert en heeft nochte oic de dienaers vande Stede gheen betalynghe ghedaen en heeft den termyn van dese rekenynghe - Niet Nopende van houte dat men naer cestume by de gone de wacht houdende upde Halle ghebrandt heeft Niet Angaende van tieveren van eenighe ammonitie van oirloghe als cruut, loot, lompten egde anders ter date van dese en es niet çhelevert - Niet Betaelt Kr Jan De Blazere, Advocaet inden raedt oic ~ezende ten pensioene vande voornomde Stede voor zynen dienst ende solaris up rekenynghe van zynen staet alhier niet overgheleyt ter somme van 30 p!p. fc 25 - Item men stelt hier in uutgheven croos van eene jaeriicxsche losrente van 41 P. grooten sjaers die men ghelt ande \/e Sr Anthone de Vilefrdncque upden penninck XVle ten laste vande Stede! dit van vier jaren tlaetste ghevallen meye 1584 beloopende 164 ~r. comt in ponden parisis P!p. Item men stelt hier oic in uutgheven tcroos van eene losrente van 12 P. 10 Sch. gr. sjaers die men jaeriicx ghelt Anthuenis Loghe den pennync XVle ten laste vande Stede dit van ghelycke vier jaren tlaetste ghevallen d~n 17e in ffiaerte 1584 beloopende 50 P. gr. In ponden parisis 500 P. par. Item met stelt in uut~heven tcroos Vdn een losrente van 3 P. 2 Sch. 6 gr. sjaers die men j~rlicx ghelt Joos Van Viane ten laste van de stede up den pennync'xvi e van ghelycke vier jaren tlaetste ghevallen novellibre 1584 beloopande 12 P. 10 Sch. gr. co~t in ponden pari sis 150 P. par. fll 25 va _ Item men stelt int uutgheven tcroos van eene losrente 3 P. 15 Sch. 6 gr. sjaers die Vincent De Wulf jaerllcx heeft sprekende ten laste vande Stede dweic pleecht te bedraghen 5 P. ~r. sjaersnemaer daer es afghetrocken 26 P. ~r. van tcapitael beloopende 32 Sch. 6 gr. sjaers dat Vincent bewezen heeft an Jan Valencyne ter ontlastynghe vande stede dus blyft noch 3 P. 17 Sch. 6 gr. sjaers dit van ghelycke vier jaeren tlaetste ghevallen novt;i1ibre 1584 beloo;,;en~e 15 P. 10 Sch. gr. comt In ponden perisis 186 P.pçr. Betaelt Guiljame De Smet weert Int Scaee te Thielt midts anden zelven int Gulden Vlies tar cause vande teercosten ghesupporteert tot onderhoude van diversche soldaten als Spaenjaerden. Ynghelschen ende ande hem ten diversche stonden ghefouriert van ende metten 19 novembris 1584 tot ende letten 24 sporcle (februari) 1595 ende anders volghende de smaldeelynghe jeghens die van buuten çhemaect comt hier ten laste vander Stede 3 P. 19 Sch. 7 gr. XVI t. beloopende 47 P. 15 Sch. 8 D. parlsis. Set.elt Pfeter Baert voor dies hy ghelevert heeft in ate ende drancke an eenen capitein met een Quantiteyt van zyne knechten tzyne huuse ghefouriert onlancx by laste van Olivier Vanden Keere ende zelwe be100ft ie betalene bedraghende 20 Sch. gr. in ponden parisis 12 Pip.

10 fo 26 fo Betaelt van teercosten etc vande w)'nen b)' Gillis De Decker liet z)'ne lede consoorten uut ghetapt hebben! die van binnen daur Stede ende oic die van buden I ten oirboore vandefranssoo)'ser die te Thlelt binnen ende buuten laghen int tjaer 1563 I... etc. beloopende 60 Pip. COltt over deen helft alhier _ 30 Pip. - Be~aelt Wille; Van Doorne ende Jan der Weduwe de welcke anghenolen zyn gheweest by de presente Wethouders o~me by dach ende nachtwake binnen der Stede van Thi~lt te houdene den ter.yn van acht maenden ende drie weken elc ten advenante van zeven guldene de liiaendt belooper.de tsamen 18 P.gr. - beloopende 216 Pip. - Oaerb)' datse ontfanghen hebben vande çone aldaar residerende by vorae van wekeghelde up haerlleder bestiaal ghestelt 36 P. 16 Sch. par. Dus noch In zelve ter somme van 179 P. 2 Sch. par. fd 27 VD fo Ende alzo onder de çone alhier residerende C çheene regule nochte ardonnnantie ghesteli en es ghewaest zoo es tot goede pokl~le te houdene ter conservatie vanda Stede ende Inwoonder$ Yin diere I Ghecolmltteert Guiljace Van Ael=ersch Stedehouder.anden Hoochballju der zelver stede / De welcke 9hedient heeft den terl)'n van 4 aaenden çheexpireert half meye 1585 I Tot tste!len vande dach ende nachtwake ende andren dienst dien ~ngaende gheoáen voor al twelcke hem toegheleyt es 48 Pip. ende boven dien den zei ven çherembourseert 6 P. 10 Sch. par. byden zelve Gulljame an Joos Vande Walle ende Roelandt De Jue, taverniers van teercosten by eeni~he soldaten ghedaen boven dies hy van wekeqhelde ontfaen heeft p/biljet comt tsamen 54 P. 10 sch. par. Itec alzzo Capitein Thiant met zyn compallgie ghecomen es den 11 martij 1561 binnen der Stede van Thielt ende aldd8r inestimable teercosten by hemlieden ghedaen overzulcx dat men bevonden heeft de zelve oncasten meer beloopen hebben dan de omcestell)'nçhe importeerde ten laste vande zelve Stede ter somme van 48 P. 15 sch. par. Betaelt voor tmaken ende scryven van deze rekenynghe met twwe copien 12 Pip. Betaelt van teercosten int collationeren vande voomolde rekenynçhe jeghen de voorschreven copien 12 PIp. It~m betaelt Joos Cornet van dat hy wesendete THléll verschoten heeft van teercosten b)' eenighe soldaten ghedaen liet tieveren véln broot, buetere ende anders volçhende td-inhoude~ zyndbr liisive int tlanqhe gheillantioneert 4 P.B S.'p. HIERNA YOLGEh ENKELE TOELICHTINGEN Guiljame Van Haelemeersch, stedehouder van de Hoochbailju van Thlelt vermeid fo 27 yo hiervoren, ~wa~ zich te Tielt vestigen einde 1585 en werd in opvolging van Pi eter Pantin in date van als greffier van Ti.elt aangesteld en begin november 1589 verliet hy de greffie van Tielt en vertrok naar Gent. alle documenten, geschriften en archief van Ti elt mede nemende; zoal s het bli jkt ui t de navolgende vermeldingen in de stederekeningen van 1589/91 fo 26 VO nl Gnereyst by Jan Vande Wyckhuuse den 14 novembries 1589 by laste van Schepenen néer Deinse, omme te vervulçhen de documenten ende 1ettraÇj6 deser Stede, di emen [,el:nde dat Gul I jallle Van Hal err,eersch greft! er Çjheweest hebbende, riet hem zoude ghevoert hebben naer Ghenat co.t 3 Pip. By Zacharias De Meulenaere ale an tzelve te Delnse ghereyst. ande tzelfs Gulljaaens catheylen çhedaen arresterenl o[,me zelve restitutie - comt van 2 dal/hen 3 Pip., By de voorno-de Zacharias ( Schepen) I!et den ~essagler anderwart te Deynse ghereyst o.me naer receptie v~nde zelve documenten vande zei ven Aelemeersch zyn goet te ~doen ontslane - comt van 2 daghen 6 P!p. -:... ;... :-:-:-: Betaelt iwee officiers die byden zei ven Zacharias by nachte naer Deynse trocken omme tzelve goet te vervojghene ende bei/arene - 2 PIp. -:-:-:-:-:-:- AANVULlE~DE INLICHTINGEN OVER DE WETHOUDERS VANDE JAREN 1579 De Wethouders lierden aangesteld In september 1579 en de liet die aloest vernieuwd liorden in 1581, kon wegens de oorl cg en de heersende onlusten niet doorgaan, gezien het merendeel van de notabelen gevlucht waren in 1579 tijdens de verwoesting van de Stad: uit de stadsrekeningen bli jkt dat zy vluchten naar, Brugge, Kortrijk, Gent, AntIlarpen en een groot deel naar Holland. vooral naar Zeeland, Haarlem, leider. en Amsterdam, en velen zijn nooit meer naar Tielt terug geko~en en tot over ~aat van ramp teisterde de peste de bevolking van Tielt die er ook talrijke slachtoffers ;aakte. -:-:-:-: 1 MARCX STOORME - Schepen van 1575 tot Bur~emeester tot zyn overlijden in 1579/80. Hij is poorter ge~orden voor 1558 met vrouwen wier kinders en was çehuwd met Egl di a F rodure SL~:_~~~~~~~_!~_~~~ - Marcx Storme koop een huis Krs : - Marcus - Catharina ( In de St. Janstraat aan de Karla. geh. met De Wulf Phtlippus fs "Ichiel ( I/e Antoon Van Raveshyn Anna, gsh met Pantin Jaspar fs Jan

11 8 20. DEClERCQ lalilrofers fs Joos SChepen van 1579 tot gevlucht naar Antwerpen in 1579 ( 3!iI. bis!:,g fo 19) Poorter ontfanghen op 12 januari '552 met Mayken zyn huisvrouwe ende kinders, P.B Nr192 - zyn kinders zyn niet nader bekend en zyn denkelijk In Antwerpen gebleven alwaar hij in 1579 gevlucht was met zyn gezin en hl i deilkeli jk aldaar ook overleden SIR '560/62 f O 14 Va. Lauwers De Cl ercq es poorter ontf"n9hen den '2e Lauwe (Januari) ï56f-r-.öët-ïïi~-ï562) up conditie dat hy betalen zoude 24 Pip. ter vercoopynghe van zynen huuse inde Burchstrate die weert vercocht ende in rekenynghe ghebrocht es int tapitale vande 10e penn. deser rekeninghe ende moet den zei ven van ghelycken betalen 24 Pip. ter vercoopynghe van zyn huus inde Yperstrate dus hier voor me~orie ende trecht vander Stede - 24 Sch. par. SiR '560/62 f O 9 VO - Ontfaen van laul/ers De Cl erck fs Joos ter causen van een hu us by-hë;-çërëöéht-ä~-jan De Wulf fs Jan staende inde Bruchstrate wylent GilJls De Bane compt over trecht vander Stede 24 Pip. - V~1gens Stede rek. '612/'4 fo '2 was zyn huis inde Yperstrate nog niet verkocht verder is er hierover niets.eer te vinden. 3. Pt.NTYN Jan fs Jan - Schepen v/ '579 - gevl ucht in' 579 naar Zeelant P03rter geworden lilet zyn ouders gehuwd ca '570 lilet Van Ryckeghe~ Maria fa Roü~nus Krs : Mad a ong. Petrus In Haarlelll Anna geh. ca 1605 met Simon Van Daele fs Jan Catharina.geh.ca 1608 met Gabriel Bultinck fs Jan en vader van G~illielmus Abt van ter Duinen te Brugge. Bultinck 4 - De Hooghe Oliverius 0 Scne;>en 1563/ Ontvanger van 1559 tot /1584 Gevlucht naar Gent in 1579 by de verwoesting vande Stad en niet meer teruggekomen. Poorter.ontfanghen voor P/B fo 91 met vroul/ en Krs. Geh. met Vander Ougstraete Egldia ( fa Jan 7 ) SIR 1552/64 f O 6 VIJ - Ontfaen van Olivier De Hooghe. ter causen dat hy ghecocht heeft Iëghëns~Piêfër-Vänder Schuere It 8e deel vanden huuse comende van Jan Vander OUQstraete inde Bruchstrate comt voor trecht van der Stede 6 Pip. Krs : Joannes te Kortrijk geh. met kinders Anna Judoca zonder verdere inlichtingen te TIelt. 5 _ Cuibbe Guillielmus Schepen van 1579 tot zyn overlijden van de Peste In 1580 P.S N Poorter ontfanghen met Hargriete zyne huusvrouwe I We De Doluhaem, SIR. '579/80 fij 8 VO Ontfaen van Fernand De Doluhaem ter causen vande goede by helll gneprofiteert ten sterfhuuse van zynder moeder de huusvrou~e van Guille Kuibbe compt 12 PIp. zonder verdere inlichtingen te Tielt. 6-8AGGAERT Lall\brecht - Schepen van' 579 tot vertrokken naar Brugg e in 1585 en er overj eden in '595. Poorter ontfanghen voor '558 P/ N 90. geh. met De Neckere Judoca fa Joannes Krs : Elisabeth geh. te Brugge ' lilet Jan Uytenhoucke - ( Fourein) Petrus geh. wonende Te Srugge en er overleden ca 1603 Vincent - 2 maal gehuwd aet kinders. zyn 2e huw. te Tielt met Kickx Antonia, HY.2yn 2e vrouwen zyn 6 kinders uit zyn 2e huwelijk zyn allen overleden te Tielt 'n 1636 van de Peste. Martina - geh. ca 1599 met Joannes Maes fs Matheus / wonende te Brugge PetronelJa - geh. ca 1596 met Matheus Maes fs Matheus / wonende te Brugge

12 HOE WORD IK LID VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE? Je stort gewoon het lidgeld (850 t gewoon lid 1250 ft steunend lid 2000 n min. beschermend lid) op rekening van V.V.F. - Antwerpen-Merksem. Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift "VLAAMSE STAM". De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven krijgen (zie omslag Vlaamse Stam). Alle briefwisseling i.v.m. lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch kollege : CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS V.V.F. Dienst :.... Van Heyheeckstraat 3,2060 ANTWERPEN-MERKSEM tel HOE ONTVANG IK ft 't STAMBOOMPJE "? :> :> Alle V.V.F.-Ieden van de afdelingen ROESELARE en KORTRIJK ontvangen ons krantje gratis.ze moeten wel hun adres opgeven. Niet-leden of leden van andere afdelingen die onze vergaderin gen NIET bijwonen, kunnen ons tijdschrift bekomen door storting van 150 ft op rekening van V.V.F.-ROESELAR 8800 ROESELARE. Een steuntje van onze eigen leden zullen we natuurlijk met dank aanvaarden! Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij niet-ontvangen van het tijdschrift door naar de heer Wilfried DEVOLDERE Leeuwerikstraat ROESELARE tel KORTR IJK Voorzitter Dr.Gabriël VUYLSTEKE,Wandelingstraat BAVIKHOVE Secretaris Contactadres : Johan ROELSTRAETE, Kransvijver 41,8710 HEULE tel De maandelijkse vergaderin6,julitaug.uitgezonderd) vindt(meestal) in de INTERCOM,Rijselsestraat KORTRIJK ( principe) iedere vierde dinsdag van de maan ROESELARE om 20 u. Voorzitster: Lieve Vercruysse-DENYS Stationsdreef 130, 8800 ROESELARE tel. 051 I Secretaris Wilfried DEVOLDERE Het lokaal is gevestigd in de V.M.S. Arme Klarenstraat, 8800 ROESELARE. Vergaderingen meestal derde maandag van de maand om 19 u 30. REDAKTIE VLAAMSE STAM de heer E. VAN HAVERBEKE Nieuwpoortsesteenweg OOSTENDE (tel. 059/ Kopij voor West-Vlaanderen mag ook bezorgd worden aan Johan Roelstraete, Kransvijver HEULE. west-vlaanderen

13 't ~tamboompjt ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F. KRANT JE I 17 e jaargang, nr. 2. maart 1989 Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door de V.V.F. afdelingen Kortrijk en Roeselare Verschijnt niet in juli en augustus Verántwoordelijke uitgever: Mevr. lieve Vercruysse Denys Stationsdreef Roeselare Redaktie: Johan Roelstraete Kransvijver Kortrijk-Heule (V'/.F. Kortrijk) Wilfried Devoldere Leeuwerikstraat Roeselare (V.V.F. Roeselare) AFGIFTEKANTOOR 8800 ROESELARE 1

14 r-- f: f-,!. Oh: 1111[. 1).1 ~l,.l, Hh~j i t J i~l~;.'j ' ~i.l "' 1(:, IPH... i IJ!(.:.i._d l NTEf.:(. (jij, f-:i i::<=: 1 ",.e= t r83t- '"':,7, IC,CC. nllr-' ~.(t-h~:rft". Deze Ie ui t c>nze le::::.;o ent eek ()UD ij L.k:zE' 2'iond onclel- leiding van Joha.n ROEL':'.TFü\ETE. I r, ei i t: n ti mnji;~ r \i-3jl ' t '::.t Iflbo()mp5e vindt U verder nch:': ruim infor-maiic ':;VEt- dit.e.. e beti ren. (,<,le hopen er veel 2uid~G)estvla.dm",\e v.\,l.r. CI-::-, te mo~en -'r,t nloe ten. L8a t ien cia.t de V.V.F. ook in \!.le t-vlaanderen bloeit, RC)E~.ELARE :-0 ma.ar t 1 '389 om \lr 1 J [ r,verk1/eecf'\dep I TV, in ':;nè k3.al, r).h.'~.., Ar rne Klarenstl-adt te R(je::::.eL~.r E:. i\j th?!!l.;; L,..' Fn...'(~ deze,=; nd 1~~ufI1beke en ()t;'~kene. (.lh E water ia::, 1 he tt (",VPI' jf::::c,c'i:-:1fl,::-t:l.i 1:2' l'eh t?l ~': ket" en \'3.:;:.t \I"='C\,'3' ht. ()"k iou\rlen eni;ele rt1edé' '".,''2: r kt: I,!i,' kiez er 1 i i te ti van cl i e 2' e Ineent en, cl i e i n (lils be;c' i t z iiil, lil":''; 1,,<,,'<1 l,.:::t lcl~~a.2.1. [~é:'r, fc,tnkopiemachine ::",,1 e'o/eneen;:: \"dll de I.Jat-ti i ~-' j i i ~,,;['F T L n", t i fllla,.7, '1 K,')n2re:=, Dit 1~, I.(\ e t f ':, n::: e e: e n,'d d Fd i. 112 d f: "",,1""1' " cl t k 1\"'.1" te C'I,3,11 i reil, L,,:, t e!'l ',.,'C' e 1-,L~ 1i k.'::< 1 1ene' 1) f L lllc'l'ó..~,) lillen de lpdell ',,!élli de i'-..ndf'le 8.fdelin2~:r, zien, her:: ",J,'J,F, H,"),.,C', E'- l.=n b 1 E: i t t,i C' t td 1 e C' ij 1.,j i Ci t E. a.1 :i 5 a t i f' 1'1 \- l' cll,:. Cl.t t', J 1 Cl 1.!i-3,::: j,', r,,:;1.. IE 1 i IE~, lllëi.a.i' G,.J k IJ i i de;:: e naj L::'ll,< 1 e lil'" llî ]: (". t:':i tie. U j nclt,~;f:n in5,,:ht-i ivins fch[uulif:1 in r'lacl.nl~:.(l t'::1111. i!et::=elfd.:' fed-mljl i:.'~l '.llrldt U in dit nufi!filcr. U k',.int!' ::::t G k :,,,el.')1 '..üker, nt in t htj i et:. (.~JE ver\,\.'acht. Iî d.lle eden \'.=<.n on;~e 8.fc!e1.irl'." 11I Brç"1,"',:llF:.t, l'lf'i,den heemkuncli2en mee het i.::;. ;.:ekel eel) thema cl"!t G()K 1,C'i-,~.. 1,-in::: I,; eb.. :',. ;~ater mas:: ook niema.nd ontbl-eken Ol) het coll')(juiu[ü; '..1\,',:'<c'IXI'"I'::: 1 ie:lcl on dit colloquium 2.'01 een -::.timul-3.n:=: zl;n \7 ()CiI" c:k clr':.::ani=:,::;tn n::r,, nu \,.,'p in een moeili.jke periode leven om dan e:eneêtlo2:le 1::t: c!uen. HEI en JUNI let EI- is:. een pnjf':td.mmau,'l )2i21 n2 c ebeurd. D.=..at 15 mei t\;.?pede Sink':=;en is, wet-d de vel-s-aderinc met een week uit<,;e', steld. 22 mei is er een vciie werkvers-adering (Bevecen) en cp 13 'il.mi trekker, " ie na..:n- het v.\.i.r. Centl-Un1 te Oostende. Meer hiero\.'er in he t VG 12encle nummer-. BRT HELPT STAHBOOH2,PEURDER:::, " 'v.'é1s de titel van een at-tike] '.,'an Rona.Je! JE'l\,:,:;:.ens in de Gazet van Antwer'pen van 1I) ianudl i 19g9. HiE:nJi t bu. ikt dat vanaf 21 maal-t enkele nieu,*'e' rubr-ieken zullen toec:e'loei?~ci y,'orden abn teleteks,t. Eén VZHl die nieu"';e ru!,-jriel-:. is. er éélî <Jver,ë-tambowen. (,\,1ie met :<;enealo~ische l:;.rob1ernen zit zal die op die m:.,r,ier k'i,,'iit kunnen. Een 2.e1 i ikadxdice r'ubriek loemt.~l op de Neder' LH\d'.,:.e teletek:::.t p8.s.1na 414.

15 " ' ' (, t,i.: ). 13 IJ on Opening 'fan het kongres en onthaalsekretariaat. Opening boekenstands en genealogische stands. 14 IJ 00 Opening van het Z'4ste Nationaal V. V.F. -Kongres door de heer Valère ARICKL algemeen voorzitter V. V.F. Welkomst~roet door de heer Jozef GHYSSAERT, voorzitter V. V.F. -West-Vlaanderen, en door mevrou\ol Lieve DE/H'S, voorzitster V. V. F. -Roeselare. 14 Ij 1'5 Collo<JuÎum met als thema; "GENEALOGIE NU, MAAR WAT MORGEN". ProL Cr. Romain VAN EENOO leidt het colloquium in met zi jo ret eraat : "DE WAARDE VAN DE GENEALOGIE IN HET HI5TORI~,CH ONDEP20EK ". Hierna start een panel gesprek met volgende panelleden: de heer C.W. DELfORTERIE (onderdirecteur Centraal Bureau voor Genealoe:ie Neder land) \ Dr. t{oël GEJRNAERT (archivaris stadsarchief Brugge) \ Dr. Paul VANDEWALLE :r.i;toric1l5', de heer Valère ARICKX r3.le;emeen voorzitter V. V.F.) en de heer (dt. Edgard SEYNAEVE (archiefbe :oeker J. CJDclusies. 16 :) 2.0 Einde colloquium en bezoek aan de dokumentatiestands. 17 'J 15 Ontvan~st op het ::tadhuis door het Kollege van burgemeester en schepenen. VerllrelkominE door de heer Daniël DENY5, ljur~emeester. - Receptie. 17 'j 50 Overhandiging k...artier3taat a an Peegie. Tooien van Peegie met zîîn nieuw V. V.L -kostuum. 18 u 05 Geleid be:oek aan het stadhul=,. 19 IJ 00 Einde geleid bezoek. 19 Ij 30 Banket ir. 't Str;,hcf. t:ruisooommcler,3traat 1 \ 8800 Roeselare. 09 Ij 00 Onening van het kongres- en onthaal sekretariaat. Openstelling van de genealügische dokumentatiestands. 10 Ij 00 r;}elkomst~roet door de voorzitters van V. V.L -Nationaal, 'J. V.L -West-Vlaanderen en V. V. F. -Roeselare. 10 Ij 15 Referaat over" GODSDIENST EN DAGELIJKS LEVEN IN HET 17DE EElJlJ3E BISOOM BRUGGE" door Dr. Hist. Marc TIlERRY. 11 Ij 00 Refel"aat over" AR»JEDE EN ARMENZORG ltl DE RECENTIE Hl5TORlOGRAFIE " door Dr. Hist. Paul SOETAERT. 12 u 00 Midda~maal ter plaatse. =ONDAGNAMIDD/~ 23 APRIL ij 15 Referaat over " HET KIND IN DE 17DE EN DE l8de EEUI;} " door Dr. Hist. Jean-Made LERMYTE. 15 IJ 00 Referaat over " KRACHlllJNEN UIT DE SOCIALE LEm,rRElD\ 1?DE-l8DE EEUW" door DL Hist. Chris VANDENBROEKL 16 u 00 van het colloquium door de heer laak DECAESTECKER. 16 IJ 10 Groet van de zusterorganisaties uit binnen- en buitenland. 16 u 15 Toespraar door Dr. Hist. Ernest PERSOONS, algemeen rijksarchivaris. 16 u 30 '~.lotw\jord en aankondiging 25ste Nationaal Kongres door de heer Valere ARICKX, algemeen voorzitter V. V.L 15

16 INSCHRIJVINGSFORMULIER Voornaam: Postnr. en \;l()onplaat 5: neemt deel met : i totaal Eiantal personen) aan het?4'3te Nationaal V.V.L -KQr,~res op 10 0 Zaterdae :'2 19f:S april l! 0 Namidda~zittir.?,:011 Quui um 21 (; 'J~;Î)[ mi ddj.:::z i t t 12 0 en receptie stadhuis en 22' 0 Hi dda29laal 350 [r I (2} plechtigheid aan Peegie (kosteloos) 13 0 GelE:id bezoek aan het stadhuis (kosteluqs: 2'3 0 Nami ddagz itt i ng :~ Banket fr.!l) 15 0 (';'len;t de hotelli ;5t te ontvangen voor overnachting. Heden (uiterlijk ir'jor 1 april 1983) stort zh/hij het bedrag van fr. (3) t... fr. fr. rekening nr. G 150 fr ? 74 van IJ. V.L Roeselare, pla Lee uwe rikst raat 5, 8800 Roeselare. Datum : Handtekening : OPGELET: De Raad var, Bestuur heeft beslist om vanaf dit jaar een bedrag van 100 fr. te innen al:; bijdrage (150 fr. ';00[' echtparui l, AllEen de ingeschrevenen ontvangen een kongre5map en kunnen deelne!ll n aan de akti vi tel ten. (j) Het aperitief wordt U vriendelijk aangeboden door de V.V.L - afdeling Roe.:;elare. Mtn'l (300 fr.: : Terrine van ;::alm er, snoek - Boergondisch roomsoep - HaaSje met kampernoelie~,aus in groentenkrans Dessert - I-tkka (2) K\jude :öchotel koffie en gebak - 1 consommatie (bier of \IIater) inbegrepen. (,3) Sc.hrapper, ~'at niet past. Onder gesloten en gefrankeerde omslag (13 fr. 1 te versturen aan : 24 te Nat ii.îrtêt3 1 ',.). IJ. r. "l:.:ji~,cl c"', Sekretariaat p/a Wilfried Devaldere Leeuwer ikstraat ~ Roeselare 15

17 NATI Otü\/\L }~ONGRE'3 TE RC)[SEU\RE f.'[;é.: ~l~ onder voorbehoud van wi j;:igingen Alle betaeng n gebeuren uitsluitend op rekening van v.v.r.-roeselare, p!a Leeu\.'erikstraat 5, 8300 RGe~.elare. Gelieve alle brief\;'isseling te richten: "Z4ste Nationaal Kongres, p!a Wilfried Devoldere, Leeu...erikstraat 5, 3800 ReEselare ". (Tel. 051/ liefst na 18 u) Er i~ een busverbinding vanaf het station Roeselare via de lijn" 749/2 Roeselare-Ardooie-Zweve:ele ". Op zaterdag en zondag is er een bus om 10 u 39 en 12 u 39, terug naar het station om 15 Ij 20 en 18 Ij 20. (Ha 1 te : Strohof ) l}ie problemen heeft om ter plekke te geraken kan telefoneren vanuit het station van Roeselare naar 't Strohof (tel. 051/225850), ~oe bereiken met de wagen? - vanuit Ant...erpen, Gent : via E40 naar Brugge, A17 richting Kortri jk OF via El? naar Kortrijk, Al7 richting Brugge. Afrit 8 "Roeselare Beveren" - richting Be,'eren nproerl (niet Ardooie-Roeselare IJ einde vierbaansweg 1inks richting Beveren, 2de straat links ( t'w-eede maal KruÎsooommolenstraat). v2mlî t Kortri jk of Brugge. Oostende : afrit 3 Al? zoal::. hierboven beschreven. - vanuit Tielt -Deinze: richting Roeselare, voorbi j verkeerslichten Ardooie richting AI? nemen, einde vierbaansweg links richting Beveren, zoals hierboven beschreven, - vanuit Ieper, Diksmuide: via grote ring richting Brugge, einde ring rechts richting Roeselare tot aan rond punt, links naar Beveren, wó.ar richting Ardooie genomen 'w'ordt. Plaats : strohofhalle, Kruisboommolenstraat 1, 8800 Roeselare

18 ~ ~i.} i f: 11 (:: C: f t n G~. e 2 rl i:j "~/' e 1- ::. ~~ 1-1 () t '.l..:u-l Z j j ti f::~ j ç" e r-1 U i t :;, e ~:'~? '\/ {::: t"\ 1~ :-1 ffti:".:> \J l~'d î(,f: 1-: ':"j ~-.~:'.~ k i~~21-l f~:~rhl1 ie,tj,~ k 1._At- -1{)rl (172, L)lz ~ 't ~2'C- 1= 1=. f ~,_,!' -:::,,:; tt?: i-'_ii.l;~r! + 1 r 1 " ~. GENL\LO(, r E o ~::' TEr.) «E L E,>~Ldt:, :.::.tanc! '/j.n zaken inzake ondel-zoe~: genea.1cji:::ie C()STENOBL.E (CT, ~.'.a.n \'':::I é,}8nte::.ehl''i jf\.viizen) op.31 clecembc::r! '3SE'. : "\-\::;01' de nog-levenden ondel- de duizenden [Jp~c :te!:en..::le naaw;::::cnc ten k:.t~n ik het voo~geslacht : LJt CêJ , indien 8.anver''!''ant met Ampe, DemaJ" De7~mEt, Dolphc!l, FC21.l1,,:t:E, f=:eerar-dyrl, Le tl':ron de Longcamp, Haes, F'2.ü l'cin, F'2:.u'.J.i'(':I:::" QU3 ~hebelh-, T3CqUCt, ias, ',}3.nclel +' i.ot c-::-~ 1550, indien 83r1Vel-\;.lant met Beek:., HCH-nbos tel, Kohlha u ;:, c:: t', R2;ebel... tot ca. le,10, indien.3,an',, en,.'3nt W(~t DesloovETE, O:.seLj.ert'è, '/3T! Hulle.. tc,t ca 16:30. indien aanvel-i,,'3iü met Alilelc~()t, Arlth:i,"~cet'l~, Bel'riarcl, Battin. BrY?G. Carré, Chlarie, Deboutte. Demav, nevlie r, fleuw. HE'IK.lr\'ck:;" f':el-ckhof. }~r~ackael-t. Loviny, H8nne~~, t4ineét. Eobyn. '::'el-" roei), Tilleman, Van Brussel. Vandenbroucke, Vandooren, \~nheule, Van 1,'iE t hem. >i t,.]t :'::,,-ci 1 S,:,(}. i nc!i.en (:l. "1n'.;et-I;..',:.nt met Borf';'o(), De BI-.:jJ:;<HiClere, Decco()~o. Cel',,":t, LacD.nte, f'-louris:",on, Piel-loot, Sire, \'an [!,êt<c::lc, \/':tndenbex \",Janclc:nLroEle, \,,',:).ns,teenki te.." tot ca 1(3,:::,0, indien a.a.nver"fla.nt met fol-es,t. 1f( tct: ca 171(), inclien a.anver'\;.l3.nt met Demey. 0' j-i2ct. Theet,'<c'l't, \/ë;j1de ',,iele, fl'3.;ruentc:n over- enkele;::> enel'"1tip::. be::it ik voor' I",'ie c:tal',vcrc"..',::lnt Lo. met Brulln2el. Ceuterick, COCCjuy t, COL-dier', De Bouvec, Decloedt, De Fleurquin. Defoar, Deuwel, Dewit. Gardin, Gareye, Ghillebert, Covaer-t. Lal'idon, Le~::.en-=. LescTau~AJaert. Libl:n-echt. ROCise, Sarlet, 1/3 1cke ~ Va.nderspinnen, \./an de C2'l::Jpelle, I'/ande"'/d.lle. Vanhoenacker, Van r:et' r' eljroec k:, \/anni eu'.;,.>enbur g, 'v'a,n\.vi jk, Venneman, Verbuyt, Vermeire, Verschuere. 'v'ca.gen om inlichtingen hierovet- zal ik alti jd ;f'aa.g b.::a.nt"voorden en a.anvull enele f ami I iekunciige i nf armat ie 0'-1('1' Cast enobl es is bi j mi j al ti.iel zeel~ ~./?elkorll,.", PA~ VERSCHENEN... Van de hand van ons medelid Luc Nevt. Luxemburglaan 21 te 2880 TiElt. verscheen zopas het derde en laatste deel va.n de Staten van Goed van het Ambacht Wa:::u-schoot, Oos t\vinkel en Rans.ele. petiode Dit deel omvat 125 blz. Naast de ontledingen van de staten van goed met inde~: ',.lordt een alf8,betis he lijst gegeven va.n de am(l1a.ns, burge mee ters en schepenen van dit Ambacht. T,= bestellen c!ooi- stor-ting op l'32"3-:3':J'3 va.n de z~.ut met vel- melcling 'ST\'G \jjaa.rs,choot deel I I I. f't-i js 325 fr. + :35 c. PCll-U:,OS ten ()::>uitenla.nd :.400 [1-. )

19 i HOE WORD IK LID VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE? Je stort gevoon het lidgeld (850 & gewoon lid 1250 & steunend lid 2000 & min. beschermend lid) op rekening van V.V.F. - Antwerpen-M~rksem. leder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift "VLAAMSE STAM" De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven krijgen (zie omslag Vlaamse Stam). Alle briefwisseling i.v.m. lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen. heraldisch kollege: CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS V.V.F. Dienst :. ~.,... Van He,beeckstraat 3,2060 ANTWERPEN-MERKSEM tel. 03/ HOE ONTVANG IK " 't STAMBOOMPJE N 7 Alle V.V.F.-leden 'an de afdelingen ROESELARE en KORTRIJK ontvangen ons krantje gratis.ze moeten wel hun adres opgeven. Niet-leden of leden van andere afdelingen die onze vergaderin gen NIET bijwonen, kunnen ons dschrift bekomen door storting van 150 & op rekening van V.V.F.-ROESELAR 8800 ROESELARE. Een steuntje van onze eigen leden ~ullen we natuurlijk met dank aanvaarden! Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij nie van het tijdschrift door naar Wilfriad DEVOLDERE Leeuwerikstraat ROESELARE tel. 051/ Dr,Gabriil VUYLSTEKE,Wandelingstraat ] 8752 BAVIKHOVE Secretaris Contactadres ; Johan ROELSTRAETE, Kransvijver 41,8710 HEULE tel, 056/ De maandelijkse vergadering uli,aug.uitgezonderd) vindt(meestal) plaats in de zaal COM,Rijselsestraat 57, 8500 KORTRIJK (in principe) iedere vierde dinsdag van de maan om 20 u. ~VVlzitster Lieve V~rcruysse-DENYS Stationsdreef 130, 8800 ROESELARE tel. 051 / Secretaris Wilfried DEVOLDERE Het lokaal is gevestigd in de V.M.S~ Arme KlarenstrAat, 8800 ROESELARE. Vergaderingen meestal derde maandag van de maand om 19 u 30. REDAKTIE VLAAMSE STAM de heer E. VAN HAVERBEIE Nieuwpoortses OOSTENDE (tel voor West-Vlaanderen mag ook bezorgd worden aan Roelstraete, Kransvijver 41, 8710 l.!,l ~ ::r c "-.,j (1) (Ti <.~ ~l.; ::-;- 0..,-+ r,:, \J.I ~...,,... Î:l,, (Tl :;.,.; t::" (J ~l ( ç+o f.:',-.\.. C <: nj ÇL' C 'ï \7) ~ I-~ ),'+ cr I,'j ~ ~l... (+ IJ' 1-"" ;.':;' \-1. (; t-'rd <: <: UI (>J r~..j (ti \-+ '" ff(l...j. Çll 'ï!\l t-+!l.t Çi.l 0-' ljl :; Ç:.l :1 (\ :J ~; o..:::rc (+0. (1) (ti S ÇiJ C... -; ([; 8 S VI cc (ti :; (j ti :; '1 C rr o...,,(~ -< :3 c...,:ï Çi' Çil v>cl.. :3:.1 i-:. rr "'"""i '::: rel 0 J::' I~U"': ~; fi"> (;.1 (ti..,... :; (:; ~l 7* ÎJ:1g-... rj~r!i~:2,.., <: (Tl ~..., î.j 0..0 ~ tf; (1) (n... < (1 ÇlJ Çl) _, S:72:JrD (Tl 11)' (+ rt:;. ~ () (Tl =! r:: ~, Cl?li C :::r:: o!':i.:::"",... nr-' rdd;::jro :>1"'"""; t) MI--' I-~ CC"... I-'C..." ~ :J rd ru,+ ~,,~ frq i,;' t'd <ctrrr?:"i O'... rdti <::... ::;...,..., I-'.J. Ç;.' ~f.v~;;r.:q. 1"-' Çil,-+ 0 fil:j +"1 < 'ï Cl. Q.. o:i" f.ll U()(ll(Tl::;l Cl 'ï (+ ::; (lj ç :ï urn ~~ (+... li)... ' r-" '-c,,-;.j 1...J. 0.. ~ Q.,Clü'ï 0,+ (1) ro!ll ro (1)~WJ.'" C ~ lil ro c:: ~::: t-.~ <.; 1~: 1-" îtl... ' I" ril (',- l{' Cl (1) VI o 1:T ;J" I--- (-tfd ::T i"f :r i"" 0... ' 0 C(D~<:6 l:t ~ij'~! ~ :-;, D p-, li' :ï p.; 0.. n, Si Ç;J cr {Ç" (n f~ rn 'lom c... (') S!-J' 1+ (+ :r.-+ (1; 'ï (Tl ln c)t-;rij'ïr+ Ul... ::;<~Çi, ~,J lij (+ 0 'tl " u' '1 Ä -;- Si ü,po 'ï r.: (1) ~J:ï Ul CP <:... ro il J -' LTl P ~. Ç.Ll (0 ;;r;"' :; ~ c: (-t' 1 tj (J 0 rd ~ ç+rcl n (ti 0 0) t'l (ti f\) ro l,1,po l:' Ç;.I c+ ct ::> '1 w. rom-oc nror.:; ;7 ;r:;-...,;. ro C (1) f-l' :J _l ;:0 Çl.' r+ (i' li' t-,. t, - -,-+.,) I 0"0 o..r rj D m (1) -f" il' !ll :ï Ol ro IjJ ro ~ '1 C IJ) flj (1') uroq. (+ ro C rd 'ï ~ ~: po, UI u,î:::!,-+ -+ i'5 ~; ::; C'.!,. IJ) 3: ro,+ 0 (1) Û) CL! 'tl,.., él1 'i; Co U) :r... tj om:::o Ä ç+ I ~~ g t: ; f: ; ~ "i... :r u ç..jo. ~~~ Cc ç. C)... (ij r1 r--: ~ + ::; ;-1 A (i'!!:-'"' CL :~'1 r1 M,...;. l>:1> \/1 Z f-j' c: (:) {;J e i UC ::;p(tlr o..u>~ ~>~ rn'ï ~~ro~~ 'ï'ï~_ 'ïrn~m~>r ~ro~~ ÇiJ ().. (T:;'). ÇD (- t-i Z Çl) ;J> t1 r~ () m P >~ ~ ~~O n ~ 'ï n'ï 'lh) o;:ao.r.jq.. 0" tll3:... XCT ::ti,-+- ~ < cr tt <: V Ct1!:-1.. ro;...o M :J Z LJ1 "-1" o 0 O~ n M~ (l) o::r rr1 ~ c+ ';) A 0 0 (f~ en tr.1 r. 'ï 0::-:: <: t-j. M l> (~ <: -i. rri Z 0.. f-j' c: r:+ J> t:+ X. U1 Z (!) rr1 --:.. m ::;(+<~zrn Gn'ïr ~~ ~(1) t-+ < '_i. r-- :> M :::r:: r ::)., o... (D '"1 r.+ n. 0 z r M CL ~ Ä;~ rj ::; "'... m m M JZ;:O n 2(1) A (1) 0.) (D w. ~ :; :::v :t () ~ t7 (~;,~1" r1 CD 1--'8 :;,+ lfl 0 L- "'"'î 1--" Z :> < lji" 1-': ~ \li (lj ro ~z- m~rr n~~ =d~~ Çil ~ t-/. n rj > C 0'... ::; ~: (!: c' m ~ _!... ;.' 'i < (+P:ïC~8M~O~~-= -~~ (lj G.' lil (Tl cnm~(+:;~ ~om~no :... lil 'ï ;A;" '(1 ~,:r:::r:: M 11) ~ 'JJ C (;J ~-' ::: I. i,.~ <'.:+ r ) QJ ÇiJ c.., rn 0...' ;:rj (1) 0-; (; ~ r-' i." 'c,..', C" ri.~, 'ï (t> j 'tl 1--" ei...j ('I m u, if <;: ~ ~ -,,:S::: (") \li :ï...' U) 0.. n rn :>::; I- 0 ~~ - Z;r:! '..,... {1 i...j 11' 0..(+(Tl~(Tl <2 <ür...j~m > (+ t-j. 0 'ï (t! -1 PJ Z...' p.; A ;J: f-i,f' ri e., r-:,...-< :ï(+ üw(1)-~o~::; -Oe~~x. '-. m~ I--'~(Tl:ï~ (+ czrn(+~~0 v Lil >--" I--' tl (l) Cl 0.. t-' (Tl "'J " (.j 0; 1/,:::' Z - 0 C+;A;" o I-'ïMrDLJ'l(i")Oc.. rr!c,... < c' j; f':: mos ~ Q.. (1) zr ) -. V (+,<: r""'ü ro :;> Z?7 0~~ n(1)~~~~(tl :>M:;I-~~ Co (+ p. t:j:; ~ 9,\" I--- 'ï Z Z... CL. r1 ~ J-_ rj 3 LD O"i 1-" lil UI V :J r.:: l-i. ~JJ ft/ ;.T'). Z P1 f'd Z C~~ :ï(+ MQ ::;I-~-Cl- Z~P Ä al o rr ~u i""'!- (rf! C () 2 ~: :l! <.:,.." ::r: '::; > -: f-j' ~ <: M m ro "D :c ~> t-j. f1"1 ::c <1 ~ Cl Cl Co ~... '(1 LD -< ;A;" ro ;A;",j::>. Q.. 'ï... DcnOlnUI ü,p.oo C 'ï::r'l IJ; Co 1-" :::: r'j cr '-J... ' en \.I ::; a O~(+(+ (T"; ç,:, IJ'~ <: Cc... 0 (D... ;..;. 'D...:!:; ~ ln (tc! r'o) I--' :::r::... ~c I <: UI <: á Çil... ~ :3 l) :; \li Î~ J::' Ç;.I (Tl -=::! -..J -; ') 0,+ Cl. ~ g ~ ~:: ~ ~ ~ ~~ z ~;' lif ~; ~ i? :: ~S(:;~~~c ~~n~%~ ~-:' i. t! C:, ~... ;:::; z '"-; ().';.1,",,:. r~ :r: v~ :; ::;: ~J! ::: Ç.) j-<' :J ~ ~-, 1"- r--' rï <-:::l,~-i'" 7': :r- (:) r.j r:"1 t... (i Do~>nO'ï \+ ;:c (D :=r cf) ~ t 'j ~-::~ ~ t- CD n f--i ("; r <::: :J ~~->~ (.; rr; :z \..,J. r:.i.. ~.. :" c~ :r -: ncrj +,71 (,,~,- :> r+ Si u. :J>!ll r i',+ rtj 0 (;.J 0.. ;~ >--' -1 M M (Tl ::O:::... UIO ;:;:1r~Çi't7" C;:D(1) f1j Cj c+ 7J t:j... :-::) G! <:: C:' :J zrf-tc ï:z~ C ~T"!~SJ:-=rrï() f-j' rrt t-i. :: ~ Ç) l:~ ti ~: z.. r1 r ;?J fj n C,-;- D ~ 'f: (':,11 td lt',,-' C! <: :ï ~. r J il fi,+ :::: If' 0.. '1 ;- -l' rl (, C l 1 t"""1 ~) r-:; :> n ~ M (, 0...J~ ro >ranzr r'ï..:.: I-t f-j' <: C: ~, ;:c z ;.D ro ::- e rr1 :l> to c :( ro00m ~oz-(+ D ~-MO 'ï,-+ :::1J ;..;. CL :z: c:' L. I';:: L. (1 CD ((I... jo... 1= m J-... t..::! '"': ::r :> () M -i Z '._" c' ~ ~ <: Q r~ z r c:r< ~..-; :; r71 0 ::u J> () (+ o ~< Ç;:I acn~o ::1J:J c-,r... o -M::;I {Tl :.D '=' Z i'-+j tf: l/i ifl ~ D.. ~ <,,~ ~'" r-"' '_TI ~ M \li "'1,+,.. ',.1 0 'ï j; Çj n Cl. ("") Z :::c 3 J> '"1 :~;') -1 C::J 0 (;) ZMZ D ;:0 ~~n Ui j,.,..o. 3: C C) I:) -....' I--' Cl 2... (D -.j M > I-' cn >..._..-,1M : u. r rij (1) ~ ru 03:... l> ~".J Z M:J>!':l... 'ï i"l Q M '.~ ::: M I zzmm,.-4 Z rrl t~ MZ c,.-,, ~~~ i~ >l ~, ~.::. ""'" M ct: --j :r: () M ~~ ~ -> :; ;:;:1 C:J (:l r: ~ y,

20 TELEBANKIEREN. OOK BUITEN BANKUREN. Je bent ondernemer. Je hebt voortdurend nieuwe ideeën die een snelle aanpak vergen. Want tijd is geld. Maar met geldzaken gaat vaak ook veel tijd verloren. BR-TELEBANK is dus voor jou de geknipte bankservice. Eén druk op de toets en je staat rechtstreeks in kontakt met je bank. De Bank van Roeselare en West-Vlaanderen. Een minimum aan computerhardware en een telefoonlijn volstaan al. BR-TELEBANK verzekert je van alle mogelijke financiële verrichtingen en infoïmatie: overschrijvingen, balansen, overzichten valuta en termijn koersen, enz. Met BR-TELEBANK kan je nu volwaardig bankieren. Zonder verplaatsingen. Zonder tijdver lies. 24 uur non-stop. Bel meteen naar het nr. 051/ en vraag naar de dienst BR-TELEBANK..... Wij pakken de zaken even kordaat aan als jij. BANK VAN ROESELARE EN WEST-VLAANDEREN N.v. Noordstraat Roeselare BR -TELEBANK BANK VAN ROESELARE

a.föclb19cn Kortrijk (n ~6(lo.l'(:-Tidt. mevr..cicv( VeicUY6S( ])(ny8 8tQ.tiollS~r((f 1}0 &800 Ro(8dCll'( JWaktk:

a.föclb19cn Kortrijk (n ~6(lo.l'(:-Tidt. mevr..cicv( VeicUY6S( ])(ny8 8tQ.tiollS~r((f 1}0 &800 Ro(8dCll'( JWaktk: L 21uk Ja.Q.f9Qng n1'1- ja.nuq1'i 1996 ~ri~11laqnödints tijbacbl'ift,. u\t9(g~v(n t>oor (.)( UD.r. a.föclb19cn Kortrijk (n ~6(lo.l'(:-Tidt. V(ra.Dtwoorbdljlte tüt~(v(r; mevr..cicv( VeicUY6S( ])(ny8 8tQ.tiollS~r((f

Nadere informatie

STATEN VAN GOED: EEN BELANGRIJKE BRON VOOR GENEALOGEN

STATEN VAN GOED: EEN BELANGRIJKE BRON VOOR GENEALOGEN STATEN VAN GOED: EEN BELANGRIJKE BRON VOOR GENEALOGEN Eens de gegevens uit de Parochieregisters verwerkt, is het voor iedere familiekundige interessant wat meer gegevens over de voorouders op te sporen

Nadere informatie

Lierselei 30, B-2390 Malle (Oostmalle)

Lierselei 30, B-2390 Malle (Oostmalle) De Kempische Genealoog is een uitgave van Familiekunde Vlaanderen, Regio Kempen en verschijnt in maart, juni september en december. Gelieve artikels, advertenties, aankondigingen van activiteiten, in te

Nadere informatie

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ",,'" 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,... " r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,." :~.

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ,,' 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,...  r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,. :~. '-I.1l! ri,., 11 '".. ",,'" '... ' \\..,,-...:,...'~:I '--l_.c; :~., r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~....l...-,." 1----_..._.,' _r-..."..~"l '..:Jiz.~.I,.:: '-....,;=0',~,... ". ol' ',,,j'i!'jt"";'; --- -

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Eerste stuk

Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Eerste stuk Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Eerste stuk Jan Huyghen van Linschoten editie H. Kern, herzien door H. Terpstra bron Jan Huyghen van Linschoten, Itinerario,

Nadere informatie

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D DOARPSBL~D FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmais - bierbostel - foerjirpels En finseis ek folr alle soerten krêftfoer dy't it Wst. by jo'ba.i.-rant.o.n pa kinn. jo ter}ocht. by:

Nadere informatie

CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV.

CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV. \,' I 1 N H lj D 1. Voorwoord bu deze nieuwsbrief. 2. Een brief van Edit.h. 3. Hezcek van Edith Nieman aan Nederland. I.. I Buen provecho I,Smakelijk eten I 5. Ingezonden tekening. 6. Een bevalling op

Nadere informatie

Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg. de prate-banck

Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg. de prate-banck Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg de prate-banck informatiebulletin van vereniging hofwijck Eindredactie: Ben Bregman winternummer van de prate-banck

Nadere informatie

editur-iaal EXA -!?!... MANNEKE, VOLGENDE KEER GA IK MEE. INSCHRIJVEN tn EN INSCHRI~VINGEN At a te het LJa1'C:

editur-iaal EXA -!?!... MANNEKE, VOLGENDE KEER GA IK MEE. INSCHRIJVEN tn EN INSCHRI~VINGEN At a te het LJa1'C: VEERTI.NDAAO. TI4D.CHRIFT v.u. rn. rneou5 a. ven evenslroet 20 3000 leuven editur-iaal 4AAROANO 4 NR.13 6 rnaart 1978 REDAKTIE & ADMINI.TRATIII: :>~u;; - t.. VAII EVENSJRMT 20 3000 LE~I tel.016/22.44.38

Nadere informatie

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38)

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) 1 fxrpehaj) " IT HAVfNPYH(E" 24 jaargang, na.138 dec. '93/jan. '94 verschijnt 6 keer per jaar Redactie-alres: Meekeshof 36, 9089 FM Wytgaard, tel.:05105-51106. Redactie: Joz.B.Roorda

Nadere informatie

Sanne Brun. Julia Voermans Simeon Vonk. Pieta Vis Jasper Oostveen. Matthijs Klaver Chiho Yip Nini Zheng. Sanne Brun. kmkcommunicatie @gmail.

Sanne Brun. Julia Voermans Simeon Vonk. Pieta Vis Jasper Oostveen. Matthijs Klaver Chiho Yip Nini Zheng. Sanne Brun. kmkcommunicatie @gmail. met Lees i n d eze KM K al l es over: Chinese geluksgetallen Interview met de oprichter van CHINESEONLINE! " zo ben je een goede masterstudent" - Door Lisa van Baar Chiang Kai-shek in een Korreltje Zout

Nadere informatie

ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL 701 MEI - JUNI 2011 NR ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 BIMENSUEL - TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

Nadere informatie

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 130 Billitonlaan 42-48, 3131 LK Vlaardingen Tel. 010-4344645 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-17.00 uur In overleg is

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

ra e Ie nsis an zon er VI

ra e Ie nsis an zon er VI Uitgege en door de vz Liberaal laams erbono, St'chting A. anderpoorten,hoofdredacteur en verantwoordelijke uitgever.piet Van Brabant. Zeelaan 124, 8670 Koksijde Administratie: de heer Stiel jens. Liberatar.

Nadere informatie

T HAVEIIPYPIGE. vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD

T HAVEIIPYPIGE. vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD T HAVEIIPYPIGE vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD / Mensenwonen overal; instedenendorpen, aan rivierenenvaarten; in poldersen op eilanden. EndeRabobankis altijd in debuurt. Rabobaok ~ geld pn goede raad Verlengde

Nadere informatie

www.zuidrand.be natuurpunt België - Belgique P.B. WILRIJK 1 8/5124

www.zuidrand.be natuurpunt België - Belgique P.B. WILRIJK 1 8/5124 rantgroen België - Belgique P.B. WILRIJK 1 8/5124 P106235 - Driemaandelijks tijdschrift van Natuurpunt Zuidrand Antwerpen - januari - februari - maart 2014 - jaargang 13 nr. 49 natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Nadere informatie

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar De Kerk in t Midden Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar Jaargang 26 nr. 2 oktober 2014 Colofon Redactie: José v.d. Elshout - ds. Pieter Overduin

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 Vereniging Oud - Scherpenzeel Van de Bestuurstafel... 3 In memoriam Jan van Engelenburg... 4 Uitnodiging ledenbijeenkomst... 5 Uitnodiging

Nadere informatie

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Sponsoren Dorpskrant Le Lis, Schoonheidssalon, St. Gerardusstraat 213, Barger-Oosterveld, tel: 675996 Lubbers Bouwmaterialen, Oosterveldsestraat. 54,

Nadere informatie

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen Inhoudsopgave De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen...1 Schoolhuis, van de Kerkhoff, Oostenrijkse woning...1 Geschiedenis in

Nadere informatie

The Standard Jaargang 13, nummer 1, 2002. Inhoud: CADILLAC CLUB NEDERLAND

The Standard Jaargang 13, nummer 1, 2002. Inhoud: CADILLAC CLUB NEDERLAND CADILLAC CLUB NEDERLAND Opgericht 7 januari 1990 Aangesloten bij de F.E.H.A.C. The Standard Jaargang 13, nummer 1, 2002 Voorzitter: Rob Wiegers Prins Bernhardstraat 15 3981 BC Bunnik Telefoon: 030-6563869

Nadere informatie

Cultuur P11 Classic Concert

Cultuur P11 Classic Concert Zandvoortse Courant Actueel P3 Jury Zandvoorter v/h jaar 2006 Actueel P9 Evaluatie Strandbus Cultuur P11 Classic Concert Sport P23 Voetbal 2e jaargang nummer 42 19 oktober 2006 Het wekelijkse nieuwsblad

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Nr 34-09/2014. Trimestrieel magazine - Erkenningsnummer P608047 - Afgiftekantoor Antwerpen X Verantwoordelijke Uitgever: BFOV vzw - www.bfov.

Nr 34-09/2014. Trimestrieel magazine - Erkenningsnummer P608047 - Afgiftekantoor Antwerpen X Verantwoordelijke Uitgever: BFOV vzw - www.bfov. Retro Classic News Nr 34-09/2014 Trimestrieel magazine - Erkenningsnummer P608047 - Afgiftekantoor Antwerpen X Verantwoordelijke Uitgever: BFOV vzw - www.bfov.be ERclassics.com We like to make your Dream

Nadere informatie

Confronterende vragen dienen het doel. randvoorwaarde. Inzicht en overzicht geven, oplossingen. Typisch een vraag voor, is rake

Confronterende vragen dienen het doel. randvoorwaarde. Inzicht en overzicht geven, oplossingen. Typisch een vraag voor, is rake JAARGANG 5 NUMMER 3 OKTOBER 2009 M A G A Z I N E Onderkennen e van grenzen e n is wezenlijke e randvoorwaarde Inzicht en overzicht geven, oplossingen aandragen Typisch een vraag voor, is rake formulering

Nadere informatie

CAERT-THRESOOR. Tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie 21ste jaargang 2002, nr. 1

CAERT-THRESOOR. Tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie 21ste jaargang 2002, nr. 1 Tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie R J. KIPP RESTAURATIE-ATEUER jjëéfje Abstederdijk 309 W$â 3582 BL Utrecht Telefoon (030)2516010 Conservering van kaarten met behoud van authenticiteit

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie