WONINGMARKTRAPPORTAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WONINGMARKTRAPPORTAGE 1-2015"

Transcriptie

1 WONINGMARKTRAPPORTAGE 1-21 Eenheid Leefomgeving Team Vastgoed & Grondzaken Augustus 21

2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting Inleiding Woningbouw Verleende bouwvergunningen De pijplijn Woningproductie Woningmarkt De koopmarkt Startersleningen Verkoop nieuwbouw Verkoop bestaande bouw Kavelverkoop De sociale huurmarkt Verkoop sociale huurwoningen Woningzoekenden Nieuwe inschrijvingen Mutaties Slaagkans en wachttijden... 2 Pagina 1 Woningmarktrapportage 1-21

3 SAMENVATTING In deze rapportage over het 1 e halfjaar 21 worden opnieuw positieve ontwikkelingen op de koopmarkt gesignaleerd. Het herstel, dat begon in de tweede helft 213, heeft zich over 214 en de 1 e helft 21 doorgezet. De verkoop van woningen nam het afgelopen halfjaar opnieuw toe en er worden weer meer bouwaanvragen gedaan. Dat lijkt vooral te danken aan het snel toegenomen consumentenvertrouwen sinds medio 213, maar ook aan de uitzonderlijk lage hypotheekrente en gunstige woningprijzen. De druk op de sociale huurmarkt blijft groot. Er is minder aanbod en de vraag naar sociale huurwoningen blijft onverminderd groot, ook vanuit de huisvestingsbehoefte van bijzondere doelgroepen. Woningbouw - In de 1 e helft van 21 werd voor maar liefst 343 woningen bouwvergunning verleend, waaronder 9 woningen in de transformatie van het kantoorgebouw Abel Tasmantoren. - In het afgelopen halfjaar werden 37 nieuwe woningen opgeleverd. - Het bouwvolume in de pijplijn nam per saldo toe naar 48 woningen per 1 juli 21. Woningmarkt - Het herstel van koopmarkt dat zich eind 213 aftekende, zette in 214 en het afgelopen halfjaar door. Zowel de verkoop van bestaande als nieuwe woningen waren het afgelopen halfjaar opnieuw duidelijk beter dan afgelopen jaren. - Het consumentenvertrouwen, het vertrouwen in de economie en de koopbereidheid stegen in de afgelopen 6 maanden, na een lichte terugval in de 2 e helft 214, naar een uitzonderlijk hoog niveau. - De hypotheekrente daalt sinds medio 28 en daalde in de 1 e helft 21 nog verder van 3,2% naar de extreem lage stand van 2,9%. - De lage rente en de gedaalde woningprijzen maken het kopen van een woning zeer interessant. De nog verder aangescherpte normen bij hypotheekverstrekking hebben een remmend effect op het herstel van de koopmarkt. - In het afgelopen halfjaar werden 18 startersleningen verstrekt. Sinds de verruiming van het budget in juni 213 werden door de gemeente 8 startersleningen verstrekt. Medio 21 was er nog budget voor ongeveer startersleningen beschikbaar. - Het aanbod nieuwe koopwoningen in Assen is het afgelopen halfjaar per saldo nagenoeg gelijk gebleven. In deze periode werden echter wel woningen nieuw op de markt gebracht. Begin 21 konden kopers kiezen uit een aanbod van 21 nieuwbouwwoningen. Uit dit aanbod werden het afgelopen halfjaar 7 nieuwe woningen verkocht, iets meer dan in de 2 e helft van 214. Met name in het 1 e kwartaal werden veel woningen verkocht (37). - Het verkoopresultaat (verhouding verkocht/aanbod) lag het afgelopen halfjaar op gemiddeld 13,9%, een lichte verbetering ten opzichte van 214 toen het verkoopresultaat uitkwam op gemiddeld 1,9% en een aanzienlijke verbetering ten opzichte van 213 toen het verkoopresultaat nog op gemiddeld 4,8% lag. - De verkoop van bestaande woningen is sinds medio 213 duidelijk verbeterd. In de NVM-regio Assen e.o. werden het afgelopen halfjaar bijna 6 bestaande woningen verkocht. Dat is opnieuw een duidelijke verbetering ten opzichte van de afgelopen jaren. - In Assen zelf werden in de 1 e helft bestaande woningen verkocht, ook dat is duidelijk meer dan in de afgelopen jaren. Het aandeel van Assen in de regio was de afgelopen periode met % echter wel lager dan gebruikelijk (7%). Dat komt met name door sterke toename van het aantal verkochte vrijstaande woningen buiten Assen. - In de afgelopen 6 maanden lag de doorlooptijd in de regio op gemiddeld 17 dagen. Dat is precies op het gemiddelde niveau van de afgelopen jaar. - In Assen zijn momenteel 71 kavels beschikbaar voor particulier opdrachtgeverschap, waarvan 4 woonwerkkavels. In de 1 e helft 21 werden 1 kavels verkocht, waarvan in het Woonpark Diepstroeten. Dat is een verbetering ten opzichte van 214, toen er over het gehele jaar 8 kavels werden verkocht. Op kavels van het actuele aanbod is een optie genomen. Het aantrekken van de woningmarkt lijkt nu ook tot een verbetering van de kavelverkoop te leiden. Pagina 2 Woningmarktrapportage 1-21

4 - In de sociale huursector is over het algemeen sinds 29 sprake van aanhoudend grotere druk dan vóór de crisis. Die situatie is nog steeds niet veranderd. Integendeel, de druk nam het afgelopen half jaar duidelijk toe, door een aanzienlijke toename van het aantal woningzoekenden - Momenteel staan bij Actium bijna.7 woningzoekenden uit Assen ingeschreven voor een sociale huurwoning. Hiervan zijn er naar schatting circa 7 tot 8 (1% tot 1%) actief woningzoekend. - Het aantal woningzoekenden nam het afgelopen halfjaar sterk toe (+48/+9%). Per 1/7/21 stonden duidelijk meer woningzoekenden bij Actium ingeschreven dan voorheen. - Het aantal nieuwe inschrijvingen voor een sociale huurwoning daalt sinds 211, maar was het afgelopen halfjaar duidelijk groter dan gebruikelijk. In de 1 e helft van 21 werden bij Actium 6 nieuwe inschrijvingen geregistreerd, 6% meer dan gebruikelijk in de afgelopen jaren. - Het aantal nieuwe verhuringen (aanbod) laat sinds medio 214 een licht stijgende tendens zien. In het 1 e halfjaar 21 werden circa 37 woningen nieuw verhuurd, % meer dan gemiddeld in de afgelopen 4 jaar. Met name in het 1 e kwartaal was sprak van een groot aantal nieuwe verhuringen (ruim 2). - Het mutatiepercentage nam in 1 e kwartaal aanzienlijk toe naar bijna 11% om vervolgens weer af te nemen naar 8% in het 2 e kwartaal. - De slaagkans nam in het 1 e kwartaal 21 door een groter aantal mutaties sterk toe, maar nam vervolgens weer even sterk af in het 2 e kwartaal. Gemiddeld lag de slaagkans het afgelopen halfjaar met ruim 23% exact op het gemiddelde van de afgelopen 4 jaar. - De wachttijd nam in de 1 e helft van 21 toe 2, naar 3, jaar en was daarmee duidelijk langer dan het gemiddelde van 2,3 jaar in de afgelopen 4 jaar. Pagina 3 Woningmarktrapportage 1-21

5 1. INLEIDING De Woningmarktrapportage is bedoeld om management en bestuur te informeren over de voortgang van de woningbouw en de actuele situatie op de Assense woningmarkt. In de Prestatieafspraken Assen zijn onder andere afspraken gemaakt over het monitoren van woningbouw en woningmarkt. Tot 21 werd elk kwartaal een rapportage uitgebracht. Sindsdien wordt de rapportage om het half jaar uitgebracht. De rapportage komt in samenwerking met Actium en Woonconcept tot stand en wordt ook gebruikt voor het periodiek overleg met deze woningcorporaties. De rapportages hebben ook een functie in de uitwisseling van informatie met de leden van het Platform Wonen Assen. Dit platform is medio 212 op initiatief van de gemeente en de woningcorporaties Actium en Woonconcept gestart en heeft o.a. tot doel met marktpartijen te komen tot een betere lokale afstemming van vraag en aanbod op basis van een brede oriëntatie op de Asser woningmarkt. Daarbij spelen uitwisseling van informatie, ideeën en meningen een belangrijke rol. De Rapportage Wonen is de basis voor een brede kijk op de lokale woningmarkt en wordt via de website van het platform beschikbaar gesteld. Deze rapportage heeft betrekking op de 1 e helft van 21 en gaat achtereenvolgens in op: Woningbouw: vergunningverlening, woningen in de pijplijn en woningproductie. Woningmarkt: verkoop nieuwbouw, bestaande bouw, kavelverkoop en de (sociale) huurmarkt. 2. WONINGBOUW Vanuit de Regiovisie Groningen Assen (RGA) had Assen oorspronkelijk een woningbouwtaakstelling van 2 woningen per jaar (bruto). In de periode 2 t/m 29 werden in Assen gemiddeld 63 per jaar opgeleverd. Naar aanleiding van de economische recessie en de stagnerende woningmarkt is de regionale woningbouwopgave begin 212 ter discussie gesteld en teruggebracht van 2.9 naar circa 1.34 woningen per jaar. Voor Assen betekent dit een verlaging van de woningbouwopgave van 2 naar circa 3 woningen per jaar. In Noord Drents verband zijn vergelijkbare afspraken gemaakt. Het cijfermateriaal dat in dit hoofdstuk over de woningbouw in Assen wordt gepresenteerd is tot 212 gebaseerd op de meldingen van de afdeling Vergunningen & Handhaving aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS is met ingang van 212 begonnen het gebruik van de Landelijke voorziening Basis Administratie Gebouwen (BAG) als informatiebron voor de woningproductie en de woningbouw in de pijplijn. Voor de statistieken over vergunningverlening blijft het CBS gebruik maken van de opgaven van gemeenten (W11). Als gevolg van de overgang naar de BAG als informatiebron wordt door het CBS geen kwalitatieve informatie over de woningproductie (huur / koop / eengezins / meergezins) meer gepubliceerd, omdat de daarvoor benodigde informatie niet uit de BAG kan worden gehaald. De kwalitatieve informatie in deze rapportage is daarom gebaseerd op de BAG in combinatie met eigen inzichten over nieuwbouw naar eigendom en woningtypen. Daarnaast wordt door het CBS geen onderscheid meer gemaakt tussen woningen (zelfstandige woonruimte) en bijzondere woongebouwen (onzelfstandige woonruimte) zoals verpleeghuizen, woonvormen voor begeleid wonen, enz.. Hierdoor wordt nieuwbouw van bijzondere woongebouwen, anders dan voorheen, in de woningstatistieken meegeteld als reguliere woningproductie. Pagina 4 Woningmarktrapportage 1-21

6 aantal woningen 2.1. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN Het aantal woningen waarvoor vergunning wordt verleend geeft zicht op de te verwachten woningproductie over grofweg 1, à 2 jaar. Dat vergunning is verleend is overigens nog geen garantie dat ook daadwerkelijk met de bouw wordt gestart en productie wordt gemaakt. Onderstaande grafiek is voor wat betreft de jaren tot 29 gebaseerd op CBS-cijfers. Voor de jaren 29 en later zijn de gegevens gebaseerd op het gemeentelijk registratiesysteem voor omgevingsvergunningen omdat deze de meest actuele en feitelijke stand van zaken geeft. De rode lijn in de grafiek geeft het niveau van vergunningverlening dat nodig is voor de actuele regionale woningbouwafspraken. gemeente Assen Vergunningverlening per kwartaal - bron: BWT4All jaar 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Woningbouwafspraken Regio GrAs In de afgelopen jaar (21 t/m 214) werd in Assen voor jaarlijks gemiddeld 147 woningen (89/61% huur en 8/39% koop) bouwvergunning verleend. Het niveau van vergunningverlening was de afgelopen jaren als gevolg van de stagnerende verkoop en het uitstellen en schrappen van plannen door woningcorporaties bijzonder laag. Ter illustratie: in de periode 2 t/m 29 werden jaarlijks gemiddeld 4 woningen vergund. In het 1 e halfjaar 21 werd voor 148 woningen bouwvergunning aangevraagd, onder andere voor: - 44 sociale huurappartementen aan Het Kanaal (Actium De Pimpelaer); - 72 woningen woonzorgcomplex Hommes-locatie Groningerstraat; - 21 woningen Kloosterveste buitenring. - woningen particuliere bouw Woonpark Diepstroeten. In het 1 e halfjaar 21 werd voor maar liefst 343 woningen (nieuwen verbouw) bouwvergunning verleend, 97 in het 1 e en 246 in het 2 e kwartaal, onder andere voor: - 9 huurappartementen Abel Tasmantoren (verbouw kantoorpand); - 6 zorg-/huurappartementen Hoekbree (voormalig Hof van Assen); - 44 sociale huurappartementen aan Het Kanaal (Actium De Pimpelaer); - 39 eengezins woningen in Woonpark Diepstroeten (33 projectmatig en 6 particulier); - 13 eengezinswoningen diverse projecten Kloosterveste. 6 zorgappartementen Hoekbree Pagina Woningmarktrapportage 1-21

7 vergunning verleend - nog op te leveren DE PIJPLIJN De pijplijn geeft het aantal woningen weer waarvoor vergunning is verleend, maar die nog niet zijn opgeleverd. Dit kunnen woningen zijn die nog in aanbouw zijn, maar ook woningen waarvan de bouw nog niet is gestart. Deze woningen zouden procedureel gezien zonder problemen kunnen worden gebouwd. Onderstaande grafiek is tot 1/1/211 gebaseerd op de CBS statistieken over de woningbouw in de pijplijn. Vanaf 1/1/211 is de pijplijn op basis van eigen waarnemingen in beeld gebracht. Dat heeft te maken met de gebrekkige levering van gegevens over vergunningverlening aan het CBS en het feit dat het CBS sinds 211 geen statistieken meer heeft gepubliceerd over de woningbouw in de pijplijn. Dit laatste is een gevolg van de overstap naar de Landelijke Voorziening BAG als gegevensbron voor woningbouwstatistieken. gemeente Assen woningbouw in de pijplijn - bron: CBS - gemeente CBS-cijfers eigen waarneming Het aantal woningen in de pijplijn liet sinds medio 26 tot begin 21 een dalende tendens zien. Het volume in de pijplijn is met name in 212 en 213 aanzienlijk afgenomen doordat er enerzijds voor een zeer beperkt aantal woningen vergunning werd verleend (77) en anderzijds doordat er in deze periode 6 woningen werden opgeleverd. In 214 bleef het aantal woningen in de pijplijn vrijwel op hetzelfde niveau. Op basis van de eigen waarnemingen zaten er begin 21 bijna woningen in de pijplijn. - Het aantal woningen in de pijplijn nam het afgelopen halfjaar per saldo met circa 26 woningen toe. Op 1 juli 21 zaten 48 woningen in de pijplijn. - Van de circa 46 woningen die per 1 juli in de pijplijn zaten, zijn er zo n bijna 19 daadwerkelijk in aanbouw. - Voor bijna 27 woningen is vergunning verleend, maar de bouw nog niet gestart. Het betreft onder andere de volgende projecten: o 9 appartementen Abel Tasmantoren (verbouw); o 4 eengezinswoningen Diepstroeten; o 94 woningen Kloosterveste; o 23 grondgebonden koopwoningen Eykenhof (locatie Nieuw Graswijk); Pagina 6 Woningmarktrapportage 1-21

8 2.3. WONINGPRODUCTIE Tot 212 werden de cijfers voor de woningproductie gebaseerd op de maandelijkse gereedmeldingen nieuwbouw van de gemeente aan het CBS. Met ingang van 1/1/212 worden deze meldingen niet meer gedaan en put het CBS voor gegevens over woningproductie rechtstreeks uit de BAG. Daarbij wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen zelfstandige woonruimten (woningen) en onzelfstandige woonruimten (wooneenheden en eenheden in bijzondere woongebouwen). De rode lijn in de grafiek toont het productieniveau dat voor Assen is afgesproken in regionaal verband. gemeente Assen Woningproduktie per kwartaal - bron: BAG / CBS e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Woningbouwafspraken Regio GrAs Woonplan De woningproductie in Assen daalde aanzienlijk na 28. In de periode 24 t/m 28 werden jaarlijks gemiddeld circa 62 woningen opgeleverd. In de afgelopen jaar (29 t/m 213) werden gemiddeld 266 woningen per jaar opgeleverd (162 huur / 14 koop). Na 211 nam de woningproductie weer toe. In de grafiek is de woningproductie per kwartaal weergegeven. Het beeld wordt sinds 212 vertekend door het verdwijnen van het onderscheid tussen zelfstandige woningen en bijzondere woongebouwen. Zorggerelateerde woonruimten worden sindsdien in de woningstatistieken van het CBS meegeteld als reguliere woningen. In het 1 e halfjaar 21 werden 37 woningen opgeleverd, onder andere: - 24 zorgappartementen van Promens Care aan de Gymnasiumstraat (Stadshof); - eengezins koopwoningen Ulohoft (Stadshof); - 3 eengezinswoningen aan Het Palet. 24 zorgappartementen Gymnasiumstraat Pagina 7 Woningmarktrapportage 1-21

9 Pagina 8 Woningmarktrapportage 1-21

10 3. WONINGMARKT Het functioneren van de woningmarkt wordt beïnvloed door meerdere factoren. Hiervan worden er in dit onderdeel van de rapportage een aantal beschouwd. Naast het consumentenvertrouwen en de hypotheekrente zijn er een aantal andere factoren die van invloed zijn op de woningmarkt. Zo spelen ook de voorwaarden voor het verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie (NHG), de gedragscodes van banken en de effecten van het Regeerakkoord een niet onbelangrijke rol DE KOOPMARKT De koopmarkt staat sinds de kredietcrisis eind 27 onder druk. Sindsdien wordt op diverse manieren geprobeerd de koopmarkt, en daarmee de bouw van koopwoningen, te stimuleren. Van de andere kant zijn er ook zaken die het herstel van de koopmarkt belemmeren. Hieronder een opsomming. De volgende factoren zouden een positieve stimulans moeten geven. - Op grond van het Stabiliteitsprogramma (april 212) is de overdrachtsbelasting permanent verlaagd naar 2%. - De lage hypotheekrente is nog steeds gunstig voor de koopmarkt. Deze daalde in het afgelopen halfjaar opnieuw, deze keer van 3,2% naar 2,9%! De hypotheekrente bevindt zich op een uitzonderlijk laag niveau. - Een extreem laag consumentenvertrouwen lijkt sterk bepalend te zijn geweest voor de stagnatie op de woningmarkt. Na het 3 e kwartaal 213 nam het vertrouwen snel toe. Deze kentering lijkt van doorslaggevend belang te zijn geweest voor het herstel van de koopmarkt vanaf het 4 e kwartaal 213. Het consumentenvertrouwen, het vertrouwen in de economie en de koopbereidheid namen in de 2 e helft van 214 af, maar herstelden zich goed in de 1 e helft van 21. Alle drie de indicatoren bevonden zich medio 21 op het hoogste niveau sinds De gemeente Assen heeft in miljoen beschikbaar gesteld voor startersleningen, waarmee voor 2 miljoen aan leningen kunnen worden verstrekt. In de 1 e helft van 21 kon nog steeds een starterslening worden aangevraagd. - De gedaalde woningprijzen en de extreem lage rente maken het zeer aantrekkelijk om nu te kopen. Tegenover de stimulerende factoren stonden een aantal maatregelen die de financiering van woningen moeilijker maken en het herstel van de markt juist belemmeren: - Nieuw belastingregime per 1 januari 213. Woningen die sindsdien worden gekocht komen alleen in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek als de hypotheek in 3 jaar wordt afgelost. In de praktijk betekent dit een verhoging van de woonlasten. - De aanscherping van NHG normen per 1 januari 213 resulteerde in een verminderde leencapaciteit. Bij eenverdieners met een modaal inkomen is dat zo'n 8., bij twee keer modaal bijna 27. en bij drie keer modaal zo'n 4. minder. Per 1 juli 21 gelden opnieuw strengere leennormen, die maximale hypotheek verder verlagen. Voor het eerst worden bij de berekening ook rekening gehouden met rentepercentages, vanuit de gedachte dat de hypotheek ook betaald moet kunnen worden wanneer de rente weer omhoog gaat. - De kostengrens voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is per 1 juli 21 verder verlaagd van 26.,- naar 24.,-. Omdat NHG bij de aankoop van een woning standaard uitgaat van 6% voor de bijkomende kosten, betekent dit dat de maximale koopsom (inclusief eventuele verbouwingskosten) 231. mag zijn. Bijkomende kosten zijn notariskosten, borgtochtprovisie, overdrachtsbelasting, e.d. - Met de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financiering 211 werden hypotheken gemaximeerd op 14% van de woningwaarde + overdrachts-belasting (LTV: Loan To Value). Dit maximum wordt geleidelijk verlaagd naar 1% van de woningwaarde per 1/1/218. Per 1 januari 21 werd de maximale hypotheek verlaagd van 14% naar 13% van de woningwaarde. - De Gedragscode voor geldgevers schrijft sinds 211 de NIBUD-normen voor, voor alle hypothecaire leningen. Door verdere aanscherping van de NIBUD-normen voor 21 nam de leencapaciteit af met 1.,-- bij de laagste inkomens tot 3.,-- bij de hoge inkomens. Volgens recent onderzoek van OTB (febr. 21) zijn kopers en woningmarkt de dupe van te strenge normen die het NIBUD hanteert bij het bepalen van de maximale hypotheek. Dit heeft een negatief effect op het herstel van de koopmarkt. Pagina 9 Woningmarktrapportage 1-21

11 procenten Gemiddeld saldo positieve en negatieve antwoorden - oorspronkelijke reeksen Stemmingsindicatoren per maand Centraal Bureau voor de Statistiek Consumentenvertrouwen:indicator Economisch klimaat: indicator Koopbereidheid: indicator Hypotheekrenteontwikkeling Obvion basishypotheek met NHG 1 jaar vast 6,%,%,% 4,% 4,% 3,% 3,% 2,% Pagina 1 Woningmarktrapportage 1-21

12 27-Q3 27-Q4 28-Q1 28-Q2 28-Q3 28-Q4 29-Q1 29-Q2 29-Q3 29-Q4 21-Q1 21-Q2 21-Q3 21-Q4 211-Q1 211-Q2 211-Q3 211-Q4 212-Q1 212-Q2 212-Q3 212-Q4 213-Q1 213-Q2 213-Q3 213-Q4 214-Q1 214-Q2 214-Q3 214-Q4 21-Q1 21-Q2 aantal startersleningen Startersleningen Op 13 juni 213 werd door de gemeente opnieuw 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de startersregeling. Met dit budget kan in principe voor 2 miljoen aan leningen worden verstrekt, omdat het rijk % van elke starterslening voor haar rekening neemt uit het budget van miljoen dat landelijk voor de startersregeling beschikbaar is gesteld. De regeling wordt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) uitgevoerd voor de gemeenten. Begin mei 21 was het rijksbudget uitgeput. Vanaf dat moment kwamen startersleningen weer voor 1% ten laste van het gemeentelijk budget. In de eerste helft van 21: zijn 18 aanvragen voor een starterslening ingediend, gemiddeld 9 per kwartaal; hebben 4 aanvragers uiteindelijk afgezien van een starterslening; werden 18 leningen toegekend; waren aanvragen nog in behandeling. De animo voor een starterslening nam in het 2 e kwartaal duidelijk af. Er werden slechts aanvragen ingediend. Medio 21 was er nog budget voor circa leningen beschikbaar. Sinds de verruiming van het budget medio 213 zijn 8 nieuwe startersleningen toegekend, met het volgende profiel: 69% was huurder, 31% thuiswonend; 92% was bestemd voor aankoop van een bestaande woning, 8% voor een nieuwbouwwoning; De gemiddelde koopsom was 126.7,--; De gemiddelde starterslening bedroeg 23.4,-- 79% voor Assenaren, 21% voor vestigers. gemeente Assen toekenning startersleningen 27 t/m Q miljoen juni miljoen sept ingang startersregeling per 1/7/ beëindiging VROM koopsubsidie april 21 verruiming startersregeling per 1/1/ aanvragen beschikkingen Pagina 11 Woningmarktrapportage 1-21

13 Q1 27 Q3 27 Q1 28 Q3 28 Q1 29 Q3 29 Q1 21 Q3 21 Q1 211 Q3 211 Q1 212 Q3 212 Q1 213 Q3 213 Q1 214 Q3 214 Q1 21 Q aantal woningen Verkoop nieuwbouw In onderstaande grafiek worden aanbod en verkoop van nieuwbouwwoningen per kwartaal weergegeven. De informatie wordt elk kwartaal verkregen via een inventarisatie bij makelaars die nieuwbouw in Assen in verkoop hebben. Het betreft nieuwbouw die daadwerkelijk (actief) via de makelaars te koop wordt aangeboden. In deze grafiek is als marktindicator het verkooppercentage weergegeven zodat er een zuivere vergelijkingsbasis is en een goede indicatie over het functioneren van de koopmarkt. gemeente Assen nieuwbouw aanbod en verkoop,% 4 4,% 4 4,% 3 3,% 3 3,% 2 2,% 2 2,% 1 1,% 1 1,%,%,% in verkoop aan het begin vh kwartaal verkocht in het kwartaal verkooppercentage De verkoop van nieuwbouw in Assen lag tot het 4 e kwartaal 213 op een extreem laag niveau. Met het gestegen consumentenvertrouwen nam eind vorig jaar ook het aantal verkochte nieuwbouwwoningen weer toe. Er werden meer nieuwe woningen verkocht, een duidelijke verbetering in vergelijking tot voorgaande kwartalen. In het afgelopen halfjaar werden 7 nieuwe woningen verkocht uit het aanbod van ruim 2 nieuwe woningen aan het begin van het jaar. Daarmee werden 7 woningen meer verkocht dan in de 2 e helft 214. Het is wel zo dat in het 2 e kwartaal 21 duidelijk minder woningen werden verkocht dan in het 1 e kwartaal. Toch lag het kwartaalgemiddelde in de afgelopen 4 kwartalen met gemiddeld 28 woningen per kwartaal ruim boven het gemiddelde in de jaren 212 en 213 (gemiddeld 9 woningen per kwartaal). Het verkoopresultaat daalde het afgelopen halfjaar door een ruimer aanbod van 2,1% naar 9,3% in het 2 e kwartaal 21, maar ook dat is nog steeds duidelijk beter dan in de jaren 212 en 213 (gemiddeld 4,6%) Aanbod nieuwbouw Het aanbod nieuwe woningen was de afgelopen periode voor Assens begrippen laag. Tot 29 kon de woonconsument in Assen kiezen uit een aanbod van gemiddeld 3 nieuwbouwwoningen. Sindsdien is het nieuwbouwaanbod aanzienlijk afgenomen. Begin 214 was het aanbod nieuwe koopwoningen afgenomen naar circa 19 woningen. - Aan het begin van 21 konden woningzoekenden kiezen uit een aanbod van 21 nieuwe koopwoningen: 19/9% appartementen, 12/1% rijenwoningen, 43/21% 2^1-kap en 37/18% vrijstaand. - In het 1 e halfjaar 21 nam het aanbod nieuwe woningen per saldo marginaal af (-7/-3%) naar 194 woningen medio Het afgelopen halfjaar werden de volgende projecten in verkoop gebracht: - Stadshof (voormalige Wander-locatie): 8 rijwoningen (omzetting 2^1-kap naar rijen); - Kloosterveste: 4 appartementen Cheops; Pagina 12 Woningmarktrapportage 1-21

14 - Kloosterveste: 17 rijwoningen JenR projecten; - Kloosterveste: 21 rijwoningen Aedificat. - Alleen het aanbod rijwoningen nam het afgelopen halfjaar per saldo toe (+9 / + 9%). Het aanbod appartementen bleef gelijk. Zowel het aanbod 2^1-kap als vrijstaand nam het afgelopen halfjaar per saldo af. 21 rijwoningen Kloosterveste Noorderplantsoen - Per 1 juli 21 kon de woonconsument in Assen kiezen uit een aanbod van in totaal 194 nieuwe woningen, 17 (9%) grondgebonden woningen (111 rijen, 3 2^1-kap en 29 vrijstaand) en 19 (1%) appartementen. Waar tot 214 het aanbod appartementen vrij dominant was, is nu de rijwoning het meest aangeboden woningtype. Gemeente Assen - gemiddeld nieuwbouwaanbod rijen 2^1-kap vrijstaand appartementen Pagina 13 Woningmarktrapportage 1-21

15 Verkoop nieuwbouwwoningen Tot 28 werden gemiddeld zo n 28 nieuwe woningen per jaar verkocht, ofwel gemiddeld 7 per kwartaal. In de (crisis)jaren 29 t/m 213 werden gemiddeld nog maar 12 nieuwe woningen per kwartaal verkocht. - In het afgelopen halfjaar werden 7 nieuwe woningen verkocht, 37 in 1 e en 2 in het 2 e kwartaal). Dat waren 7 meer (+14%) dan in de 2 e helft 214. Het aantal tot nu toe in 21 verkochte woningen is nu groter dan de jaarverkoop in de jaren 29 t/m 213! - Er werden het afgelopen halfjaar maar liefst 38 rijenwoningen, 7 2^1-kap, 8 vrijstaande en 4 appartementen verkocht. Met name het project 2 goedkope rijwoningen Roegoorn Marsdijk van Rottinghuis deed het goed in de verkoop. Alle 2 woningen werden het afgelopen halfjaar verkocht. - De vrijstaande woningen werden nagenoeg allemaal in Woonpark Diepstroeten verkocht. Gemeente Assen - verkoop nieuwbouw t/m Q2 ' rijen 2^1-kap vrijstaand appartementen Pagina 14 Woningmarktrapportage 1-21

16 verkoopreusltaat in %-en Verkoopresultaat Het verkoopresultaat van nieuwbouwwoningen nam sinds het 1 e en 2 e kwartaal 28 sterk af als gevolg van de kredietcrisis. Voor de crisis werd elk kwartaal ongeveer 2% van het aanbod verkocht. In de jaren 29 t/m 212 werd elk kwartaal gemiddeld slechts % van het nieuwbouwaanbod verkocht. Het verkoopresultaat nam, ondanks de gestegen verkoop, in eerste helft 21 af van 2,1% (4 e kwartaal 214) naar 9,3% (2 e kwartaal 21). Deze daling is het gevolg van een lager aantal verkochte woningen in het 2 e kwartaal en het toegenomen aanbod in het afgelopen halfjaar. Om het verkoopresultaat in het juiste perspectief te plaatsen is in onderstaande grafiek het gemiddelde kwartaalresultaat 1 per woningtype op jaarbasis weergegeven. gemeente Assen - verkoop nieuwbouw gemiddeld kwartaalresultaat naar woningtype 8% 7% 6% % 4% 3% 2% 1% % rijen 48% 36% 1% 13% % 7% 4% 4% 1% 18% 2^1-kap 4% 78% 16% 6% 3% 4% 4% % 1% 9% vrijstaand 4% 22% 3% 1% 3% 9% 13% % 12% 11% appartementen 14% 9% 7% 3% 6% 4% % % 1% 1% totaal gemiddeld 27% 19% 1% 4% % % 4% % 11% 14% Het verkoopresultaat van het totale aanbod lag in de (crisis)jaren 21 t/m 214 per kwartaal gemiddeld op 6%. Met andere woorden: van het beschikbare aanbod werd per kwartaal gemiddeld 6% verkocht. Het gemiddeld verkoopresultaat per woningtype was in deze periode als volgt: - rijenwoningen 6% - 2^1-kap % - vrijstaand 8% - appartementen 7% - Het totale verkoopresultaat lag in de eerste helft van dit jaar op gemiddeld op 14%, een duidelijke verbetering ten opzichte de afgelopen (crisis) jaren. Dat was vooral te danken aan de toegenomen verkoop, met name in het 1 e kwartaal. - Alle woningtypen hadden het afgelopen halfjaar een duidelijk beter verkoopresultaat dan gemiddeld in afgelopen jaren. Rijwoningen werden het afgelopen halfjaar met een verkooppercentage van 18% verreweg het beste verkocht. 1 gemiddeld verkooppercentage per kwartaal in een jaar. Bijvoorbeeld: in 21 werd gemiddeld % van het aanbod rijenwoningen per kwartaal verkocht. Pagina 1 Woningmarktrapportage 1-21

17 woningen Verkoop bestaande bouw De verkoopresultaten van woningen in de bestaande voorraad worden in beeld gebracht op basis van NVM-cijfers voor de regio Assen en omgeving (Noord Drenthe). Dit betreft weliswaar niet alle verkopen in de regio, maar wel een groot deel. Landelijk heeft de NVM een marktaandeel van circa 6%. Binnen de NVM-regio Assen e.o. had Assen de afgelopen jaar doorgaans een aandeel van rond de 7%. NVM Regio Assen e.o. verkoop bestaande woningen (aandeel Assen gemiddeld ca. 6%) jaar 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Algemeen De verkoop van bestaande woningen in de NVM-regio Assen e.o. lag in de periode 27 tot 214 duidelijk onder het gebruikelijke niveau van de regio als gevolg van de kredietcrisis. Eind 213 werd al een lichte verbetering in de verkoop van bestaande woningen zichtbaar. Vooral in het 4 e kwartaal was er een duidelijke verbetering te zien. Deze trend werd zowel landelijk als regionaal waargenomen. Wat dat betreft stak 214 zonder meer positief af ten opzichte van de afgelopen (crisis) jaren. De tendens van een aantrekkende markt heeft zich ook het afgelopen halfjaar doorgezet. In de NVM-regio Assen e.o. werden in het 1 e kwartaal 27 en in het 2 e kwartaal 324 woningen uit de bestaande voorraad verkocht. In totaal werden het afgelopen halfjaar bijna 6 woningen verkocht, nagenoeg met zo veel als in de 2 e helft 214 (64 woningen). De cijfers over het 2 e kwartaal zijn voorlopig. De definitieve cijfers vallen doorgaans iets hoger uit. In Assen zelf werden in het 1 e kwartaal 144 en in het 2 e kwartaal 13 woningen uit de bestaande voorraad verkocht. Dat bracht het totaal aantal in het afgelopen halfjaar verkochte woningen op bijna 3, ofwel % van de verkoop in de NVM-regio Assen e.o.. Daarmee lag het aandeel van Assen in de regio onder het gebruikelijke niveau (7%). Ook de NVM cijfers voor Assen zijn voorlopig. Pagina 16 Woningmarktrapportage 1-21

18 Verkoop naar woningtype - Uit de regionale voorraad bestaande woningen werden in het afgelopen halfjaar 99 bestaande woningen verkocht: 12 tussenwoningen, 86 hoekwoningen, 18 2^1-kap, 174 vrijstaand en 61 appartementen. - Er werden ten opzichte van de 2 e helft 214 minder tussen- en hoekwoningen (-8%), 2^1-kap (- 6%) en appartementen (-19%) verkocht. Vrijstaande (duurdere) woningen werden echter duidelijk beter verkocht (+26%). - In het afgelopen halfjaar waren de 2^1-kappers en vrijstaande woningen opnieuw de meest verkochte woningtypes in de NVM regio Assen e.o.. Dat betekent dat ook de markt voor duurdere woningtypen het afgelopen jaar sterk is verbeterd. - In Assen werden in het afgelopen halfjaar 297 woningen verkocht: 83 tussenwoningen (69% regioaandeel), 4 hoekwoningen (63% regioaandeel), 7 2^1-kapwoningen (44% regioaandeel), 3 vrijstaand (2% regioaandeel) en appartementen (9% regioaandeel). Het regioaandeel van Assen over het totaal lag het afgelopen halfjaar voor alle woningen op %. - Ten opzichte van de 2 e helft 214 werden vooral minder tussenwoningen (-14%) verkocht. Ook in Assen was sprake van een duidelijke toename van het aantal verkochte vrijstaande woningen (+4%). - In Assen worden doorgaans relatief meer woningen in de goedkopere segmenten aangeboden en verkocht. Door de aantrekkende verkoop van met name vrijstaande woningen in de regio, nam het aandeel van Assen in de regio af. Aantal verkochte woningen NVM regio Assen e.o e helft tussenwoning hoekwoning 2^1-kap vrijstaand appartement Pagina 17 Woningmarktrapportage 1-21

19 Doorlooptijden De doorlooptijd 2 in de regio vertoonde in grote lijnen sinds het 1 e kwartaal 28 een stijgende tendens. Voor de crisis lag de gemiddelde doorlooptijd in de regio op ruim 8 dagen. In de afgelopen jaar steeg de gemiddelde doorlooptijd in de NVM regio Assen e.o. van 119 dagen in 29 naar 191 dagen in 213. In de loop van 213 begon de doorlooptijd af te nemen. - In het 1 e halfjaar 21 nam de gemiddelde doorlooptijd in de regio iets toe van 18 naar 17 dagen, een toename van 8%. - Doorlooptijden per woningtype worden alleen gepubliceerd wanneer er tenminste woningen zijn verkocht. Alleen van de woningtypen tussenwoning, 2^1-kap en vrijstaand werden meer de dan woningen verkocht. De mediane looptijd van tussenwoningen lag in het 2 e kwartaal 21 op 86 dagen. Dat is duidelijk korter dan het kwartaal gemiddelde in de afgelopen jaar (114 dagen). De verkochte 2^1-kapwoningen stonden 12 dagen in verkoop. Ook dat was korter dan gebruikelijk in de afgelopen jaar (13 dagen). Vrijstaande woningen hadden in het 2 e kwartaal een mediane doorlooptijd van 24 dagen, ruim 1% langer dan gebruikelijk (gemiddeld 29 dagen in de afgelopen jaar). - Van de hoekwoningen en appartementen werden in het afgelopen halfjaar minder dan woningen verkocht en daarom is in de grafiek geen doorlooptijd van deze woningen weergegeven. NVM Regio Assen e.o. - Doorlooptijd in dagen naar woningtype tussenwoning hoekwoning 2^1-kap vrijstaand appartement Totaal - In Assen zelf is de doorlooptijd doorgaans korter (163 dagen in de afgelopen jaar). Dat heeft te maken met het feit dat er in Assen relatief veel tussenwoningen worden verkocht, die meestal een kortere doorlooptijd hebben. - In het afgelopen halfjaar lag de gemiddelde doorlooptijd in Assen over het totaal aantal verkochte woningen op 118 dagen, 3% onder de regionale doorlooptijd. 2 tijd die nodig is om een woning te verkopen Pagina 18 Woningmarktrapportage 1-21

20 Transactieprijzen De transactieprijzen in de regio vertonen sinds medio 28 een licht dalende tendens. Waar de transactieprijs in 28 nog op 28.,- lag, daalde deze in de daarop volgende jaren naar gemiddeld 184.,- in 213, een daling met 12% ten opzichte van 28. In 213 liep de gemiddelde transactieprijs op naar 19., om vervolgens iets te dalen naar 189. in 214. In het afgelopen halfjaar nam de mediane transactieprijs in de regio duidelijk toe van 183.,- (4 e kwartaal 214) naar 198.,-- (2 e kwartaal 21) een toename van 8%. Daarmee lag de transactieprijs in het 2e kwartaal 21 2% boven het gebruikelijke niveau van de afgelopen jaar. Bij deze cijfers wordt de kanttekening geplaatst dat de gemiddelde transactieprijs sterk wordt beïnvloed door de samenstelling van het pakket verkochte woningen. Veel rijenwoningen in het pakket drukken de gemiddelde transactieprijs, veel vrijstaande woningen resulteren in een hoge gemiddelde transactieprijs. In het afgelopen halfjaar werden meer vrijstaande woningen verkocht. Pagina 19 Woningmarktrapportage 1-21

21 Kavelverkoop In de periode 26 t/m 21 werden in Assen gemiddeld bijna 7 kavels per jaar uitgegeven. In 24 en 26 werden zelfs ruim 12 kavels verkocht. In 27 heeft Assen voor het laatst een substantieel aantal kavels uitgegeven in Kloosterveen, deelplan Kloosterbos. In het afgelopen halfjaar werden in Assen 1 kavels voor particuliere bouw verkocht, in het 1 e en in het 2 e kwartaal. Dat waren er al meer dan de gehele jaarverkoop in de afgelopen 6 jaar. Per 1 juli 21 was in Assen een aanbod van 71 kavels voor particuliere bouw beschikbaar, waarvan 4 voor woonwerkcombinaties. Van het totale aanbod was per 1 juli 21 op kavels een optie genomen. Gemeente Assen - kavelverkoop e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Kloosterbos Medio 211 werd gestart met de uitgifte van 19 kavels voor 18 2/1-kap woningen en 1 vrijstaande kavel in Kloosterveen (Kloosterbos). In het afgelopen halfjaar werden op deze locatie 4 kavels verkocht. Medio 21 waren op de locatie Kloosterbos 9 kavels verkocht en 1 kavels beschikbaar, waarvan 6 onder optie. Het Palet In Het Palet (private ontwikkeling) werd het afgelopen halfjaar de laatste kavel verkocht. Woonpark Diepstroeten Op deze bijzondere locatie worden de komende jaren ruim 4 woningen gerealiseerd, waarvan een deel in particulier opdrachtgeverschap. Na een eerste tranche van 16 kavels, werd in juni een tweede tranche van 14 kavels in verkoop gebracht. In het afgelopen halfjaar werden kavels verkocht. Medio 21 zijn op deze locatie 16 kavels beschikbaar, waarvan 7 in optie zijn genomen. Messchenveld Op de locatie Messchenveld (wonen/werken) zijn momenteel nog steeds 2 kavels beschikbaar voor woonwerkcombinaties. Er werden het afgelopen halfjaar opnieuw geen kavels verkocht. Groene Dijk Dit woonwerkgebied biedt ruimte voor 2 woonwerkcombinaties. De kavels zijn eind 212 in verkoop gebracht en zijn momenteel allemaal vrij beschikbaar. Tot nu toe zijn op deze locatie nog geen kavels verkocht. Pagina 2 Woningmarktrapportage 1-21

22 3.2. DE SOCIALE HUURMARKT In het kader van de prestatieafspraken 3 zijn onder andere afspraken gemaakt over verzameling van de kwartaalgegevens over de sociale huursector in Assen ten behoeve van de lokale woningmarktmonitoring. De verzameling van deze gegevens is gestart per 1 januari 211. Om de situatie in het juiste perspectief te plaatsen is ook gebruik gemaakt van jaarcijfers die eerder in het kader van de Drentse Woningmarktberichten zijn verzameld. De situatie op de sociale huurmarkt wordt gemonitord op basis van cijfermateriaal van woningcorporatie Actium. Deze corporatie beheert 86% van de voorraad sociale huurwoningen in Assen. Dat is ruim voldoende voor een representatief beeld van de marktsituatie Verkoop sociale huurwoningen In de periode 26 t/m 21 werden jaarlijks gemiddeld circa 7 sociale huurwoningen verkocht in Assen (gemiddeld 18 per kwartaal). Sindsdien ligt het aantal verkochte woningen op een duidelijk lager niveau. In 211 werden 44 (11 per kwartaal), in woningen (9 per kwartaal), in (9 per kwartaal) en in 214 werden 34 huurwoningen verkocht. In de prestatieafspraken 211 is destijds afgesproken dat er jaarlijks circa woningen zouden worden verkocht. In het afgelopen halfjaar werden door Actium 11 huurwoningen verkocht ( per kwartaal). Daarmee lag het aantal verkochte woningen onder het niveau van de afgelopen jaren. De aantrekkende koopmarkt heeft vooralsnog niet in een stijgende verkoop van huurwoningen geresulteerd. Dat heeft ook te maken met het aanbod. De woningen in het verkoopprogramma van Actium worden pas aangeboden bij mutatie. 2 gemeente Assen - Verkoop sociale huurwoningen Actium (26 t/m 21 gemiddelden per kwartaal) Getekend op 24 maart 211 Pagina 21 Woningmarktrapportage 1-21

23 aantal Woningzoekenden In onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling van het aantal ingeschreven woningzoekenden bij Actium weergegeven, onderverdeeld in drie leeftijdsklassen. Het betreft alle woningzoekenden, actief en niet actief. Ervaringscijfers leren dat circa 1 tot 1% van de woningzoekenden actief is en binnen afzienbare termijn een woning wil. Verder is in de grafiek een spanningsindicator opgenomen. Deze geeft de verhouding weer tussen het totaal aantal woningzoekenden en de omvang van de beschikbare voorraad sociale huurwoningen. gemeente Assen woningzoekenden Actium 6 8,% 4 7,% 3 2 6,% jaar en ouder t/m 4 jaar t/m 22 jaar spanningsindicator 6,1% 6,4% 63,9% 64,9% 63,6% 62,9% 64,8% 64,4% 63,6% 63,2% 64,2% 63,6% 66,% 67,% 66,8% 67,1% 66,% 68,6% 72,%,% - t/m 22 jaar - 23 t/m 4 jaar - jaar en ouder spanningsindicator Per 1 juli 21 stonden bij Actium.666 woningzoekenden Assenaren ingeschreven voor een woning. Daarmee is het totaal aantal woningzoekenden in de 1 e helft 21 met maar liefst 48 toegenomen, een toename met 9%. Sinds de start van de monitoring in 211 was het aantal ingeschreven woningzoekenden in Assen niet eerder zo groot. Aangenomen mag worden dat van het totaal aantal woningzoekenden 7 tot 8 (1 tot 1%) actief woningzoekend zijn. Het aantal jonge jonge woningzoekenden nam het afgelopen halfjaar relatief het sterkst toe met 16 (+28%). Het aantal woningzoekenden in de leeftijdsklasse 23 t/m 4 nam in absolute zin het meest toe: 292 (+1%). De meeste woningzoekenden behoren tot deze leeftijdsklasse (6%). Het aantal oudere (+-ers) woningzoekenden nam in de 1 e helft van 21 met 6 toe (+3%). De spanningsindicator 4 lag in de jaren 24 t/m 28 gemiddeld op 1,7%, maar liep in 29 snel op. In de periode 211 tot 214 lag de spanning zo rond de 64%. In 214 liep de spanning op naar gemiddeld 66,9%. In het 1 e halfjaar 21 nam de spanning in de sociale huursector als gevolg van de toename van het aantal woningzoekenden verder toe van 66,% (4 e kwartaal 214) naar 72,% (2 e kwartaal 21). Actium signaleerde vorig jaar wel een afnemend aantal reacties op het aanbod en moeizame verhuur van nieuwe appartementen voor senioren. Jongerenwoningen deden het wel goed. De toegenomen spanning houdt vermoedelijk ook verband met de huisvestingsvraag van bijzondere doelgroepen, waaronder statushouders (asielzoekers met een verblijfsstatus). 4 verhouding woningzoekenden / huurvoorraad. Hoe hoger het percentage des te groter de spanning Pagina 22 Woningmarktrapportage 1-21

24 Nieuwe inschrijvingen Het aantal nieuwe inschrijvingen per kwartaal kent een grillig verloop. In de periode 29 tot en met 211 was er sprake van een toenemend aantal nieuwe inschrijvingen, die opliep naar gemiddeld 37 per kwartaal in 211. Sindsdien is sprake van een afname van nieuwe inschrijvingen. In 212 daalde het aantal inschrijvingen bij Actium naar circa 31 per kwartaal en in 213 en 214 daalde dit verder naar gemiddeld respectievelijk 29 en 27 per kwartaal. Deze tendens werd ook waargenomen in de woningmarktrapportages van de Regio Groningen Assen. Daar werden de volgende mogelijke verklaringen gegeven voor het lagere niveau van nieuwe inschrijvingen sinds 211: De inkomensnorm: het beeld dat corporaties alleen nog mensen huisvesten met een inkomen onder de inkomensnorm heeft wellicht een ontmoedigingseffect gehad; Forse huurverhoging: er kan een beeld zijn ontstaan dat er in de sociale huursector forse huurverhogingen worden doorgevoerd door harmonisatie bij mutaties. Wellicht ziet een groep zittende huurders om die reden af van verhuizen; Kosten: verhuizen kost geld. Wellicht ziet een groep daar vanwege de aanhoudende crisis maar vanaf en schrijft zich niet meer in, in afwachting op betere tijden. Actium werkt momenteel aan de ontwikkeling van streefhuurbeleid om de bereikbaarheid van het aanbod te verbeteren. Daarbij zal per complex de gewenste huur worden bepaald in relatie met het inkomen van de doelgroep. In het afgelopen halfjaar werden 6 nieuwe inschrijvingen geregistreerd, 37 in het 1 e en 298 in het 2 e kwartaal. Dat is gemiddeld 328 per kwartaal, een duidelijke toename (+22%) ten opzichte van 214. Het begint er op te lijken dat er sinds medio 214 een stijgende tendens is ingezet. Een mogelijke verklaring voor de toename van het aantal nieuwe inschrijvingen en woningzoekenden is het vermoeden dat steeds meer cliënten in zorginstellingen zich bij Actium inschrijven voor een woning. gemeente Assen Actium: nieuwe inschrijvingen Inkomensnorm 213: ,-. Corporaties mogen maximaal 1% van het aanbod toewijzen aan huishoudens met een inkomen boven de inkomensnorm. Actium hanteert bij toewijzing een inkomensgrens van 38.,- en Woonconcept hanteert 41.,-. Beide corporaties blijven hiermee onder de 1% -norm. Pagina 23 Woningmarktrapportage 1-21

25 aantallen woningen mutatiepercentage Mutaties De mutaties in de sociale huursector worden in beeld gebracht door het aantal gerealiseerde nieuwe verhuringen in een kwartaal. Het mutatiepercentage 6 geeft de verhouding nieuwe verhuringen ten opzichte van de aanwezige voorraad weer. Er is sinds 28 sprake van een afnemend aantal mutaties en een dalend mutatiepercentage. In de periode 24 t/m 28 vonden gemiddeld zo n 9 mutaties per jaar plaats, 22 per kwartaal (gemiddeld mutatiepercentage 11,3%). Dit daalde naar gemiddeld 74 mutaties in de jaren 29 t/m 211, gemiddeld 19 per kwartaal (gemiddeld mutatiepercentage 9,4%). In 212 werden 96 mutaties geregistreerd, gemiddeld 226 per kwartaal (mutatiepercentage 11,2%). Het relatief hoge aantal mutaties in 212 houdt verband met de in die periode opgeleverde nieuwbouw. In 213 waren er gemiddeld circa 17 mutaties per kwartaal (mutatiepercentage 8,3%). De hiervoor genoemde cijfers hebben betrekking op de mutatiecijfers van Actium en Woonconcept, waarbij circa 9% van de mutaties bij Actium plaatsvonden. In onderstaande grafiek zijn alleen de mutatiecijfers van Actium weergegeven. In 214 werden bij Actium gemiddeld circa 16 woningen per kwartaal opnieuw verhuurd. Het mutatiepercentage lag vorig jaar gemiddeld op 8%. Sinds het extreem laag aantal mutaties in het 2 e kwartaal 214, lijkt er een licht stijgende tendens te zijn ingezet. - In het afgelopen halfjaar werden 369 woningen opnieuw verhuurd (gemiddeld 18 per kwartaal), 213 in het 1 e en 16 in het 2 e kwartaal. Daarmee lag het aanbod sociale huurwoningen het afgelopen halfjaar 16% boven het gemiddelde aanbod in 214 (16 woningen per kwartaal). - Het mutatiepercentage steeg in 21 in eerste instantie naar bijna 11% in 1 e kwartaal, om vervolgens weer af te nemen naar 8% in het 2 e kwartaal. gemeente Assen Actium: nieuwe verhuurde woningen en mutatiepercentages 2 14,% 2 11,8% 12,% 1,9% 1 1,2% 1,% 1,% 1,4% 1,% 9,% 9,% 9,2% 1 8,7% 8,6% 8,% 8,3% 8,8% 8,% 8,% 7,6% 6,6% 6,% 6,% 4,% Nieuwe verhuringen Mutatiepercentage 6 Vanaf Q1 211 is het mutatiepercentage per kwartaal vermenigvuldigt met een factor 4 om het mutatiepercentage op jaarbasis te krijgen en te kunnen vergelijken met de jaarcijfers 24 t/m 21. Pagina 24 Woningmarktrapportage 1-21

26 16,9% 14,8% 19,9% 26,% 24,8% 22,4% 28,9% 26,4% 24,3% 22,6% 22,1% 2,6% 23,1% 21,8% 19,4% 27,% 27,3% 3,8% slaagkans in %-en wachttijd in jaren Slaagkans en wachttijden De indicator slaagkans geeft de verhouding weer tussen het aantal nieuw verhuurde woningen (aanbod) en het aantal actief woningzoekenden 7 (vraag) in een kwartaal. Hoe hoger het percentage, des te groter de slaagkans. In 211 was de slaagkans bij Actium gemiddeld 2,%. Met andere woorden, tegenover elke nieuw verhuurde woning stonden 4 actief woningzoekenden. Door nieuwbouw was de slaagkans in 212 relatief groot, namelijk gemiddeld 27,3%. In 213 en 214 was de slaagkans een stuk lager, gemiddeld 2,4%. - De slaagkans bij Actium nam het afgelopen halfjaar in eerste instantie toe naar 27,3% om in het 2 e kwartaal weer af te nemen naar 19,4%. Gemiddeld lag de slaagkans het afgelopen halfjaar op 23,3% en kwam daarmee exact overeen met het gemiddelde in de afgelopen 4 jaar. - De slaagkans nam in het 1 e kwartaal met name toe door een aanzienlijke toename van het aantal mutaties (aanbod). De kleinere slaagkans in het 2 e kwartaal is een gevolg van toename van het aantal woningzoekenden en afname van het aantal mutaties (aanbod). gemeente Assen Actium: slaagkans en wachttijden 4,% 4, 3, 3,% 3, 3,1 3, 2,7 2,2 2,3 2,3 2, 2,4 2,2 2,4 2,3 2,4 2, 2,% 1,9 2, 2, 1,8 1,4 1,% 1,,%, slaagkans De wachttijd in de grafiek betreft de gemiddelde wachttijd van mensen die een woning hebben geaccepteerd. De gemiddelde wachttijd in Assen in de jaren 2 t/m 211 bedroeg gemiddeld zo n 2,3 jaar 8. In 212 bedroeg de gemiddelde wachttijd bij Actium 1,8 jaar. Deze relatief korte wachttijd in dit jaar houdt verband met het in verhuur brengen van veel nieuwbouw en herhuisvesting vanwege herstructurering. In 213 was de gemiddelde wachttijd 2,3 jaar en liep op naar gemiddeld 2,8 jaar in 214. De wachttijd laat sinds eind 212 een licht stijgende tendens zien. - De gemiddelde wachttijd 9 in Assen liep in de 1 e helft van 21 op van 2, jaar (4 e kwartaal 214) naar 3, jaar (2 e kwartaal 21). Hiermee kwam de gemiddelde wachttijd het afgelopen halfjaar op 3,1 jaar. Dat was duidelijk langer dan gemiddeld in de afgelopen jaren (2,3 jaar). wachttijd 7 Het aantal actief woningzoekenden is voor Actium niet bekend en is geraamd op basis van het gemiddeld percentage actief woningzoekenden bij Woonconcept. Dat is circa 1% van alle ingeschreven woningzoekenden. 8 Bron: Drentse Woningmarktberichten op basis van cijfers van Actium en Woonconcept. 9 Gemiddelde tijd die klant ingeschreven heeft gestaan op het moment dat hij de huurovereenkomst tekent. Pagina 2 Woningmarktrapportage 1-21

KWARTAALRAPPORTAGE Wonen

KWARTAALRAPPORTAGE Wonen KWARTAALRAPPORTAGE Wonen 3-213 Eenheid Leefomgeving Cluster Wonen & Grondzaken november 213 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 2 1. Inleiding... 4 2. Woningbouw... 4 2.1. Verleende bouwvergunningen... 5 2.2.

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Wonen

KWARTAALRAPPORTAGE Wonen KWARTAALRAPPORTAGE Wonen 3-214 Eenheid Leefomgeving Team Vastgoed & Grondzaken November 214 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 2 1. Inleiding... 4 2. Woningbouw... 4 2.1. Verleende bouwvergunningen... 5 2.2.

Nadere informatie

WONINGMARKTRAPPORTAGE

WONINGMARKTRAPPORTAGE WONINGMARKTRAPPORTAGE 1-216 Eenheid Leefomgeving Team Vastgoed & Grondzaken September 216 INHOUDSOPGAVE Samenvatting...2 1. Inleiding...4 2. Woningbouw...5 2.1. Verleende bouwvergunningen...5 2.2. Woningproductie...6

Nadere informatie

WONINGMARKTMONITOR

WONINGMARKTMONITOR WONINGMARKTMONITOR 2-216 Eenheid Leefomgeving Team Vastgoed & Grondzaken April 217 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 2 1. Inleiding... 4 2. Woningbouw... 5 2.1. Verleende bouwvergunningen... 5 2.2. Woningproductie...

Nadere informatie

HALFJAARRAPPORTAGE WONINGBOUW- EN WONINGMARKTMONITOR

HALFJAARRAPPORTAGE WONINGBOUW- EN WONINGMARKTMONITOR HALFJAARRAPPORTAGE 1 2015 WONINGBOUW- EN WONINGMARKTMONITOR Oktober 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Inleiding... 5 1. Woningbouwmonitor... 6 1.1. Verleende bouwvergunningen... 6 1.2. De pijplijn...10

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE 3-2013 WONINGBOUW- EN WONINGMARKTMONITOR

KWARTAALRAPPORTAGE 3-2013 WONINGBOUW- EN WONINGMARKTMONITOR KWARTAALRAPPORTAGE 3-2013 WONINGBOUW- EN WONINGMARKTMONITOR november 2013 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Inleiding... 5 1. Woningbouwmonitor... 6 1.1. Verleende bouwvergunningen... 6 1.2. De pijplijn...

Nadere informatie

HALFJAARRAPPORTAGE WONINGBOUW- EN WONINGMARKTMONITOR

HALFJAARRAPPORTAGE WONINGBOUW- EN WONINGMARKTMONITOR HALFJAARRAPPORTAGE 1-2014 WONINGBOUW- EN WONINGMARKTMONITOR september 2014 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Inleiding... 5 1. Woningbouwmonitor... 6 1.1. Verleende bouwvergunningen... 7 1.2. De pijplijn...

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

HALFJAARRAPPORTAGE WONINGBOUW- EN WONINGMARKTMONITOR

HALFJAARRAPPORTAGE WONINGBOUW- EN WONINGMARKTMONITOR HALFJAARRAPPORTAGE 1 2016 WONINGBOUW- EN WONINGMARKTMONITOR Oktober 2016 Colofon Regio Groningen Assen Postbus 610 9700 AP Groningen Oosterstraat 56 A Groningen T: 050-3164289 E: info@regiogroningenassen.nl

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE WONINGBOUW- EN WONINGMARKTMONITOR

KWARTAALRAPPORTAGE WONINGBOUW- EN WONINGMARKTMONITOR KWARTAALRAPPORTAGE 1-2013 WONINGBOUW- EN WONINGMARKTMONITOR juni 2013 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Inleiding... 5 1. Woningbouwmonitor... 6 1.1. Verleende bouwvergunningen... 6 1.2. De pijplijn...

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900 (zie figuur

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 7 maart 2017 PROJECTNUMMER 3000.110/G OPDRACHTGEVER Provincie Gelderland Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding In 2015 heeft de provincie Gelderland

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt Den Haag. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag

Sprekende Cijfers / Woningmarkt Den Haag. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag pagina 1 van 6 Den Haag oktober 2010 Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht Sprekende Cijfers van Frisia Makelaars. Wij trachten

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK EVALUATIE VERORDENING STARTERSLENINGEN OLDEBROEK

GEMEENTE OLDEBROEK EVALUATIE VERORDENING STARTERSLENINGEN OLDEBROEK GEMEENTE OLDEBROEK EVALUATIE VERORDENING STARTERSLENINGEN OLDEBROEK Augustus 2016 1 Bron afbeelding voorpagina: www.bollenstreekomroep.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Opbouw van

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt pagina 1 van 8 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Januari 2011 Inleiding Beste lezer, Voor

Nadere informatie

Stijging woningoverdrachten

Stijging woningoverdrachten Stijging woningoverdrachten Positieve noot: meer transacties In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van een jaar geleden. Op jaarbasis gaat het

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk

Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk 2008-2012 Gemeente Moerdijk November 2012 B. Oudhuis, afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen Laagste verkoopaantallen sinds dieptepunt crisis Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen NVM wil dialoog met banken over doorgeschoten hypotheekeisen Nieuwe werkelijkheid

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers pagina 1 van 5 regio Den Haag oktober 2012 Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2013 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 16% en 21% minder aan zijn

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 16% en 23% minder aan zijn

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 18,8% en 23,1% minder aan zijn

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2012 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 5,2% en 10,1% minder aan zijn

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 4e kwartaal 2013 NVM Data & Research 9-1-2014 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen Nuenen

Nadere informatie

HALFJAARRAPPORTAGE WONINGBOUW- EN WONINGMARKTMONITOR

HALFJAARRAPPORTAGE WONINGBOUW- EN WONINGMARKTMONITOR HALFJAARRAPPORTAGE 2-2014 WONINGBOUW- EN WONINGMARKTMONITOR Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Inleiding... 5 1. Woningbouwmonitor... 6 1.1. Nieuwbouwplanning en -programmering... 6 1.2. Verleende

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Door laag consumentenvertrouwen en schuldencrisis zijn kopers nog altijd schuw Aantal transacties stijgt in het derde kwartaal met 4% Banken moeten

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016 DATUM 16 november 2016 PROJECTNUMMER 3400.107/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2016 Update woningmarktmonitor De afgelopen maand heeft er een grote update

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -3,1% in het 1e kwartaal van 2009. De prijs per m2 daalt met -2,6%. De definitieve cijfers komen voor

Nadere informatie

EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM

EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM Gemeente Hardinxveld-Giessendam Juli 2014 HG: 16742 INTERN/15941 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De starterslening... 4 2.1. Karakter van de starterslening...

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal Gemeente Landgraaf

Woningmarktrapport - 3e kwartaal Gemeente Landgraaf Woningmarktrapport - 3e kwartaal 212 Gemeente Landgraaf Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 14 aantal verkocht 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20101 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt pagina 1 van 5 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam April 2010 Inleiding Voor u ligt de eerste

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 13 juli 2016 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : ontwikkelingen koop- en huurmarkt De monitor is aangepast! In de afgelopen maand zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd

Nadere informatie

Rapport VBO Woonindex. Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2009

Rapport VBO Woonindex. Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2009 Rapport VBO Woonindex Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2009 inleiding Vanaf het tweede kwartaal van 2004 publiceert VBO Makelaar ieder kwartaal de VBO Woonindex. De VBO Woonindex meet de stemming van

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam pagina 1 van 6 Gemeente Rotterdam April 2011 Inleiding Ook nieuwsgierig naar het verloop van de huizenprijzen gedurende de eerste drie

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008 1998-2 1998-4 1999-2 1999-4 2000-2 2000-4 2001-2 2001-4 2002-2 2002-4 2003-2 2003-4 2004-2 2004-4 2005-2 2005-4 2006-2 2006-4 2007-2 2007-4 2008-2 2008-4 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt begin 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt begin 2014 DATUM 28 maart 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Provincie Utrecht Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt begin 2014 Inleiding In juni 2013 heeft de provincie Utrecht

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2009

Vastgoedbericht december 2009 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

WONINGBOUW- MONITOR

WONINGBOUW- MONITOR 216-397 WONINGBOUW- MONITOR September 216 1 Inleiding Bij het vaststellen van de Woonvisie in september 215 is besloten het urgentieprogramma nog 3 jaar door te zetten om de plannen tot uitvoering te brengen.

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 0,0 0,2 0, 0, 0,10 0,0 0,00 9 Woningen worden weer verkocht als (te) warme broodjes De verkoopquote is sinds het vierde kwartaal van 1 gestegen van % naar 2%, een stijging van procentpunten. De verkoopquote

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Arnhem

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Arnhem Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Arnhem pagina 1 van 10 regio Arnhem oktober 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bestaande bouw regio Arnhem 4 2.1 Aanbod regio Arnhem 4 2.2 Transacties

Nadere informatie

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Woningmarkt Nederland Analyse 2013 1 e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Fors minder woningtransacties De woningmarkt laat in de eerste zes maanden van 2013 nog geen teken van herstel zien. In deze periode

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties

De Starterslening. van woningcorporaties De Starterslening van woningcorporaties De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en deze woning wilt u kopen van een woningcorporatie. Uw bank of hypotheekadviseur

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 15 De Europese Schuldencrisis laat zijn sporen na In de vorige uitgave van WOON Amsterdam, najaar 2011, concludeerden we: Het is de onzekerheid over de toekomst die de markt afremt. Als het gaat om de

Nadere informatie

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling?

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling? Bijlage Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling Februari 2009 In deze bijlage wordt de startersregeling nader toegelicht. Allereerst wordt de keuze voor deelname aan de startersregeling van de

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 51 3 52 Volkshuisvesting Ambitie woningbouw niet gehaald De woningvoorraad van de is in 26 met 253 toegenomen tot 36.473 op 1 januari 27. Deze toename is het saldo van 357 toevoegingen, 19 onttrekkingen

Nadere informatie

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 Onderzoeksrapport Directie Beleid, Stafafdeling Onderzoek ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Beleid / Onderzoek December

Nadere informatie

Notitie evaluatie provinciaal impulsplan Starters: een eigen thuis!

Notitie evaluatie provinciaal impulsplan Starters: een eigen thuis! Notitie evaluatie provinciaal impulsplan Starters: een eigen thuis! een bijdrage in de besluitvorming omtrent verlenging van de regeling, oktober 2009 1. Aanleiding startersregeling Op 30 juni 2006 is

Nadere informatie