BELEIDSNOTA KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSNOTA KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN"

Transcriptie

1 BELEIDSNOTA KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Auteurs: Dr. Paul Huvenne, Yolande Deckers, Dorine Cardyn-Oomen, Herwig Todts, Marjolijn Barbier 1

2 Woord vooraf Op 7 mei 2004 werd het decreet houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureelerfgoedbeleid, kortweg het Erfgoeddecreet, bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse regering. Het Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het Erfgoeddecreet van 7 mei 2004, voor wat betreft de musea, de cultureel-erfgoedpublicaties en de projecten cultureel erfgoed, dateert van 14 januari Beide documenten bepalen dat het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen een beleidsplan aan de administratie bezorgt om het aan de bevoegde Beoordelingscommissie voor te leggen. Een goedgekeurd model voor het opstellen van een dergelijk beleidsplan is nog in de maak, het KMSKA besliste daarom de gangbare indeling van de beleidsplannen die totnogtoe door andere musea werden voorgelegd aan de beoordelingscommissie van de Vlaamse Gemeenschap te volgen. Deze indeling stemt niet volledig overeen met de feitelijke organisatie van de werking van het KMSKA in 4 afdelingen, met name: Bedrijfsvoering (veiligheid en beveiliging inbegrepen); beheer en behoud (collectieregistratie en bibliotheek inbegrepen), collectieonderzoek (inhoudelijke ontsluiting, documentatiecentrum), publiekswerking, en een directoraat dat rechtstreeks onder de algemeen directeur ressorteert (informatiemanagement, interen communicatie, fundraising). Het beleidsplan werd opgesteld aan de hand van (en verwijst voortdurend naar): de Krijtlijnen voor een beleid voor het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen die dealgemeen directeur aan de directieraad van het KMSKA voorlegde, Het eindrapport betreffende de ontwikkeling van een strategisch plan voor het KMSKA dat door McKinsey &Company in overleg met de directie werd opgesteld. 2

3 Beleidsnota Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen...1 Ministerie van de Vlaamse gemeenschap SWOT...12 Horizon Horizon Horizon HORIZON Krachtlijnen...14 Voorwaarden...14 HORIZON Krachtlijnen...14 Voorwaarden...14 HORIZON Krachtlijnen...14 Voorwaarden Beheer van de collectie De vier basisfuncties van de museumwerking...16 Afdeling Verwerven van de collectie Beleidsvisie verwervingsbeleid het profiel en het actueel bestand van de collectie...17 Wijze van verwerving...17 materiaal en techniek voor zover geregistreerd:...17 verhouding collectie OM MM (doorgaans geboren voor of na toekomstplannen samenwerking...19 Afdeling 2: Bewaren van de collectie - behoud en beheersfunctie Beleidsvisie Collectiebeheer /2.4 Restauratie en conservatie Conservatie Passieve conservatie Actieve conservatie Restauratie Beveiligings- en rampenplan Missie en visie dienst veiligheid en beveiliging Bewaking en organisatie van de dienst Procedures Opleidingen Beveiligingsplan Noodplan (calamiteitenplan) Toekomstvisie Bruiklenen In bruikleen geven In bruikleen nemen Samenwerking...30 Afdeling Onderzoeken van de collectie wetenschappelijke functie Collectieregistratie/collectiedocumentatie wetenschappelijk onderzoek wetenschappelijke bibliotheek centraal documentair archief

4 3.6 samenwerking...38 Afdeling Presenteren van en informeren over de collectie: Publieksgerichte functies Beleidsvisie : Publiekswerking = tentoonstellingen en presentaties, educatie en publieksbegeleiding, communicatie en marketing Algemene toegankelijkheid voor het publiek Diensten voor het publiek: Presentatie van de museumverzameling...48 Een stapsgewijze vernieuwing van de presentatie van de vaste collectie...48 Tijdelijke presentaties van de museumverzameling Tijdelijke tentoonstellingen...52 Collecties te gast...53 In confrontatie...53 Tijdelijke tentoonstellingen...53 Receptieve projecten Publieksbegeleiding educatieve activiteiten...57 Interpretatieinstrumenten...58 Educatieve activiteiten Publiekswerving (promotie, marketing, public relations, pers)...61 website...64 Huisstijl...64 Pers...65 Persinfo verzamelen Samenwerking Beheer van Beheer van het museum als bedrijf bedrijfstaken...67 Afdeling 1. Organisatie Het bestuur van het museum...70 Afdeling 2. Huisvesting van het museum Dienst infrastructuur van het KMSKA...76 Daartoe zal de dienst: Dienst gebouwen en het Fonds voor culturele infrastructuur Masterplan Korte termijn oplossing voor dringende problemen Milieuzorg Verzekeringen Verzekering collectie Overheidswaarborg...80 Afdeling 4. Personeel Beleidsvisie en uitdagingen Eenvormig statuut PIP/PEP (Proces en -personeelsplan) Heterogeniteit en diversiteit Sociaal beleid Procedures Klantvriendelijk personeelsbeleid Samenwerkingsprotocol met de Vlaamse Administratie Samenwerking VLIMPERS (Vlaams Intermodulair Personeelssysteem) en intranet Het PersoneelsResultatenOnderzoek (PRO) PLOEG Personeelsbestand Vrijwilligers Vorming, loopbaan en opleidingen...84 Afdeling 5 Financiering Visie en uitdagingen Begroting en boekhouding Inkomsten van het museum Exploitatie

5 Overzicht dotatie Ondersteunende instelling vriendenvereniging Sponsoring Subsidies Verhuur van zalen voor culturele evenementen Bookshop en beeldrecht...87 KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN...89 BEGROTING Inclusief memorie van toelichting...89 Saldo ONTVANGSTEN...92 Omschrijving...92 UITGAVEN...92 ESR Code...92 Omschrijving (BC1)

6 1. MISSIE EN DOELSTELLINGEN Inleiding Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen (KMSKA) is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap en draagt zorg voor het museaal beheer van een unieke verzameling beeldende kunst. Deze bestaat overwegend uit Vlaams werk, versterkt door een boeiende pléiade werken uit andere scholen. Het museum is behuisd in een notoir negentiende-eeuws monument, dat als museum werd ontworpen en in1890 zijn deuren opende voor het publiek op het Antwerpse Zuid. Binnen de organisatie van de Administratie van de Vlaamse Gemeenschap is het KMSKA ietwat een buitenbeentje en zijn beheerstructuur is - ten gevolge van zijn historiek - niet erg transparant. Het KMSKA is ( nog steeds) een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse Gemeenschap, o.l.v. een algemeen directeur en een directieraad. Het is een buitendienst van de Administratie Cultuur/WVC (Welzijn-Volksontwikkeling en Cultuur), met het regime van een DAB (Dienst Afzonderlijk Beheer). Het is voor zijn personeelsadministratie en rechtsbijstand aangewezen op de bovenbouw van WVC; voor zijn behuizing op de afdeling gebouwen van de Vlaamse gemeenschap AZF (departement Algemene Zaken en Financiën); voor zijn verzekering op AZF; voor het onderhoud van zijn tuin op de Stad Antwerpen. Tenslotte heeft het KMSKA een patrimonium met een eigen rechtspersoonlijkheid waarin zijn collectie in onverdeeldheid met de Stad Antwerpen is ondergebracht. Als museum staat het KMSKA in voor de zorg, het behoud en beheer en het verder uitbouwen van de collectie; het ontsluiten en de wetenschappelijke studie ervan; het tentoonstellen van de objecten en de publiekswerking eigen aan een museum. Het KMSKA draagt daarbij een bijzondere verantwoordelijkheid als cultuurmotor in het Vlaams museumlandschap. Het heeft door zijn buitengewone collectie en zijn naar landelijke normen goed uitgebouwde infrastructuur alles in huis om op het internationale forum een belangrijke rol te spelen. Naam en Faam Voor het internationale grote publiek is het KMSKA een museum waar je vooral Rubens kan bewonderen, naast Van Dyck en Jordaens en al het mooie wat op het vlak van de beeldende kunst in het land van Rubens is voortgebracht. Maar het bezit ook enkele Vlaamse en Italiaanse primitieven van wereldformaat. Kenners weten er uiteraard de Madonna van Fouquet te vinden, een kunsthistorisch icoon van het gehalte van de Mona Lisa in het Louvre te Parijs. Reeds bij de oprichting en de bouw van het museum in de negentiende eeuw beschouwde men de werken uit de Rubensschool als het puik van de collectie. Maar door de sterke revival die de Vlaamse schilderkunst in de 19 de eeuw kende en een doordacht verzamelbeleid dat daarbij aansloot, verwierf het museum een indrukwekkende collectie 19 de - eeuwse en moderne meesters, met namen als Ensor, Wouters en Permeke en het vele talent dat daarbij aansluit. In de loop der jaren is deze groep met ruim twee derden het overwicht gaan vormen van de verzameling. De kerncollectie vertoont de typische trekken van een academiemuseum dat zijn ontstaan dankt aan de inbeslagname van ( overwegend Vlaamse) kunstwerken tijdens de Franse revolutie: een verzameling die initieel diende als didactische ondersteuning van academiestudenten. Gaandeweg vonden er ook enkele meesterwerken uit de Europese schilderkunst hun plaats. Zij dragen sterk bij tot de internationale reputatie van het museum maar blijven uitzonderingen in het algemeen collectiebeeld. ( denk aan de Titiaan, Hals, Ingres, Cabanel, Modigliani... ) Het KMSKA is niet alleen een schilderijenmuseum, maar het heeft ook een mooie collectie beelden en het bezit ook belangrijke fondsen tekeningen en grafiek. 6

7 Het museum heeft in een aantal opzichten een goede binding met het eigen Antwerpse publiek. De leden van de vriendenvereniging getuigen hiervan. De verbondenheid met het publiek beperkt zich uiteraard niet alleen tot de Antwerpse en Vlaamse omgeving maar geldt voor een internationaal forum. Toeristisch ligt het KMSKA net iets te veel uit het oude centrum van de stad Antwerpen om deel te hebben aan de publieksstroom die er de Onze-Lieve-Vrouwe Kathedraal en het Rubenshuis bezoekt. De ontwikkeling van de wijk het Zuid, als museumcentrum, met het MUHKA, het Provinciaal Museum voor Fotografie, de werking van het Zuiderpershuis, de activiteiten van Zuiderzinnen, NICC, de galerijen, en ook de nabijheid van het Modemuseum, bieden dan weer op het vlak van de publiekswerking nieuwe perspectieven die evenwel nog onvoldoende zijn uitgewerkt. Omwille van zijn collectie geniet het museum een mooie internationale reputatie, maar deze bekendheid vertaalt zich niet direct in een imposant bezoekersstroom. Voor een aantal doelgroepen heeft het museum nog een te hoge drempel. Daarbij komt dat de doorsnee Vlaming slechts een museum bezoekt naar aanleiding van een megatentoonstelling of als hij of zij op vakantie is in het buitenland. Het KMSKA als museum Het museum zoals we het nu kennen met zijn meervoudige functies van bewaarplaats, bezinningsplek en maatschappelijk forum is een uitvinding van de 19 de eeuwse burgercultuur. De museumformule heeft, als methode om zorg te dragen voor cultureel erfgoed en collectief geheugen en mee te spelen in het publieke culturele leven, ruimschoots bewezen dat het museum als instelling ook na 200 jaar nog steeds actueel en operationeel is. Dit komt niet in de minste mate omdat het museaal leven doorheen die tijd mee is geëvolueerd met het maatschappelijk gebeuren waarin het is ingebed. Er is een uitgebreide literatuur over de museumkunde voorhanden: de museologie groeide de laatste decennia uit tot een vak op academisch niveau. Maar de theoretische benadering blijft gestoeld op de praktijk en die wordt nog steeds het best verwoord door de internationale spreekbuis van het werkveld: ICOM/UNESCO. De ICOM-definitie heeft als richtlijn voor de goede werking van een museum geenszins aan betekenis ingeboet en vormt dan ook de grondslag van het Vlaamse museumbeleid. Ze is de hoeksteen van het Vlaamse museumdecreet van 1997 en het Vlaamse erfgoeddecreet 2004 en vraagt om een uitgebalanceerde aandacht voor de kerntaken van het museumwezen. De recente ontwikkelingen in het veld hebben ertoe geleid dat er bij de realisatie van deze kerntaken voldoende aandacht wordt besteed aan de rol van het museum als cultuurmotor binnen de maatschappij. Het belang van de betrokkenheid van het publiek, publieksparticipatie en publieksbereik gaan hier hand in hand met de kerntaak om onvervangbaar erfgoed te conserveren, te bestuderen en zinvol aan te vullen. Management Uitgaande van deze premissen werd in de voorbije zeven jaar een ingrijpend nieuw beleid uitgetekend voor het KMSKA. Dit gebeurde stapsgewijs. Uitgaand van een beleidstekst (de krijtlijnen ), werd in overleg met de museumploeg, de administratie en het beleid, een strategisch plan ontwikkeld voor de komende jaren. Dit plan werd onderworpen aan een externe toetsing en op professionele wijze opnieuw geformuleerd door het adviesbureau Mc. Kinsey ( december 2001). Het houdt in dat er op verschillende fronten zal moeten worden gewerkt met als doel: terug gaan naar de kerntaken van het museum met een maatschappelijke publieksgerichte invalshoek. 7

8 De uitwerking van dit plan impliceert het reorganiseren van het management en een nieuw organigram dat uitgaat van de museale kerntaken: verzamelen, conserveren, registreren, bestuderen en ontsluiten voor het publiek. Dat dit moet gebeuren met de nodige administratieve en logistieke ondersteuning, is de logica van ieder modern bedrijf. De organisatiestructuur bestaat dan ook uit een directoraat en vier afdelingen. Ook het museumgebouw en zijn infrastructuur vereisen een vernieuwde aanpak en dit vooronderstelt het uitwerken en realiseren van een Masterplan voor het museumgebouw. Van cruciaal belang is de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester die in het voorjaar 2003 hiertoe deed en die leidde tot de selectie van het architectenbureau Claus en Kaan. De eerste ramingen maken duidelijk dat enkele substantiële investeringen noodzakelijk zijn wil men in de nabije toekomst rampen voorkomen. Met de dienst gebouwen werden prioriteitenprogramma s opgesteld die het beleid moeten toelaten om binnen de beschikbare financiële middelen het Masterplan stapsgewijs uit te voeren. Op deze wijze kunnen enkele acute problemen snel, ingrijpend en planmatig aangepakt worden: Projectmatige werking, met meetbare resultaten Het museum werd de voorbije zeven jaar aan ongeveer evenveel audits, doorlichtingen en rapporteringen onderworpen: als wetenschappelijke instelling in 1998; als overheidsinstelling door het Rekenhof (mei 2001); als museum door McKinsey (december 2001); door Cap Gemini (2000 i.v.m. personeelsplanning); een PIP/PEP voor de kerntaken, ondersteund door WVC 2004; als eigen Vlaamse cultuurinstelling door Nike-Consultancy Daarenboven wordt het beleid van de algemeen directeur jaarlijks geëvalueerd door Hansen&partners. Een informatiemanagement in de schoot van het directoraat (sinds 2003 ) levert de basis voor een permanente audit in het bedrijf. Het strategisch plan dat werd opgesteld in samenwerking met McKinsey ( december 2001), werd door de Vlaamse overheid als beleidsplan goedgekeurd. ( nota aan de minister van de directeur generaal Cultuur-WVC dd. 26 augustus 2002). 1 Zoals blijkt uit de pers en externe evaluaties (Hansen & partners, McKinsey 2001, Nike-consultancy 2004 ) is het KMSKA er de voorbije zes jaar in geslaagd in Vlaanderen opnieuw erkenning te vinden als een uniek en dynamisch museum voor beeldende kunst met een opmerkelijke maatschappelijke relevantie. Al blijft het een museum met zijn collecties oude en moderne kunst inhoudelijk eerder op het verleden gericht, toch kiest het bij de interne professionele werking maar ook in zijn communicatie met het publiek voor een uitgesproken eigentijdse aanpak. (Een recente didactische video van de afdeling publiekswerking illustreert dit ; maar evenzeer de VRT opnamen van de "Kartonnen doos", de publicaties, de publieksopvang, enz. ). Er is veel geïnvesteerd in de uitbouw van een nieuwe mentaliteit en teamgeest. De museummedewerkers leerden werken rond een duidelijk beleidsplan. Het was een basisvereiste dat ze zich de inhoud ervan en de bijbehorende strategieën eigen maakten. Dit kwam de motivatie en de responsabilisering van de meeste betrokkenen ten goede. Kerntaken en aspiraties Nu een aantal van de doelstellingen die we ons gesteld hadden in de Krijtlijnennota voor het KMSKA zijn gerealiseerd, is het moment gekomen om te evalueren waar we staan en welke ambities realistisch zijn voor de komende jaren. We kunnen hiervoor terugvallen op enkele basisprincipes van het mission 1 Kopie in bijlage (3) 8

9 statement: stapsgewijs werken; eerst zorg dragen voor de museale basisfuncties, conform het erfgoeddecreet, om op (middel)lange termijn een kwalitatieve voorbeeldfunctie voor het landelijk museumlandschap te gaan vervullen en een trekkersrol te spelen bij de realisatie van een koepel voor de collectie beeldende kunst in Vlaanderen, de VlaamseKunstcollectie. Dit moet het uitgangspunt worden om te werken aan een uitgesproken internationaal profiel. Als wetenschappelijke instelling kan het KMSKA zijn voortrekkersrol in Vlaanderen ten volle waarmaken, als het hiervoor de ruimte en de middelen krijgt. Toetsing aan andere sectoren en gelijkaardige musea in het buitenland is daarbij aangewezen. Om niet stil te vallen, wordt waar het strategisch belangrijk is voorlopig projectmatig personeel ingehuurd op de DAB in afwachting van de implementering van het organigram, nu de goedgekeurde PIP/PEP voor de kerntaken van het museum voorligt. Enkele kernpunten in het beleidsplan 1. Om werkbaar te blijven en de vrij ondoorzichtige beheerstructuur van het KMSKA uit te klaren moet de instelling haar juiste plaats krijgen binnen de reorganisatie voor een Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) van de Vlaamse gemeenschap. Een EVA ( extern verzelfstandigd agentschap) lijkt het meest voor de hand te liggen. Het nodige dient te gebeuren voor de voorbereiding van een beheerovereenkomst. Het is duidelijk dat, wil het Museum zich verder ontplooien als een modern overheidsbedrijf hieraan de grootste zorg zal moeten worden besteed. 2. Om een juist inzicht te krijgen in de reële en haalbare personeelsbehoeften is na een doelmatigheidsanalyse en het in kaart brengen van de werkprocessen eigen aan de bedrijfsstructuur van het huis conform de richtlijnen van de overheid een PIP/PEP doorgevoerd voor de kerntaken en het veiligheidsmanagement van het museum.deze is door de minister principieel goedgekeurd. Een PIP/PEP voor de ondersteunende processen is gestart. 3. Er is in de eerste plaats gestreefd naar een organisatiestructuur die rekening houdt met de noodwendigheden en uitdagingen van een hedendaags museum. Dit vroeg de medewerkers om af te stappen van de vertrouwde werkindeling, verantwoordelijkheid op te nemen en te werken binnen een volledig nieuw organigram. Voortaan werden de interne structuur en de professionele werking van het KMSKA bepaald door de basistaken die een museum volgens de ICOM-definitie moet vervullen. De vier afdelingen zijn: collectiebehoud en -beheer, collectieonderzoek en publiekswerking ondersteund door 'administratie en logistiek'. De horizontale werking moet zorgen voor een intense samenwerking tussen afdelingen en diensten. Regelmatig overleg, seminaries en vormingssessies moeten er voor zorgen dat de medewerkers zich deze manier van werken kunnen eigen maken. Binnen deze heldere en beheersbare structuur kan een lijnmanagement worden uitgezet dat beantwoordt aan de structuren die de Vlaamse overheid voor haar wetenschappelijke instellingen heeft bedacht. Met dit instrument kan de algemeen directeur de dagelijkse leiding van het museum voeren, het beleid uittekenen en het beheer van de collectie, het gebouw (met infrastructuur) en het personeel in goede banen leiden. Voor een aantal processen -personeel, vorming, juridische bijstand, maar ook begroting,dab- is hij aangewezen op de administratie van de Vlaamse overheid (WVC). Hiervoor zijn protocollen afgesloten. Voor het onderhoud en in stand houden van het gebouw is het KMSKA aangewezen op de administratie van de gebouwen. De directieraad, samengesteld uit de Directeur Generaal van de dienst cultuur, de museumleiding en een aantal notoire buitenstaanders met een internationale reputatie, vormt de denktank voor de instelling, begeleidt de algemeen directeur in zijn functie als manager en geeft hem voortdurend advies, steun en kritiek. 4. Omdat niet alles ineens kan gebeuren werd gekozen om de nieuwe organisatiestructuur stapsgewijs operationeel te maken. Dit leidde tot het opzetten van nieuwe deelprojecten die al volop in de steigers staan. Hiervoor wordt procesmatig gewerkt in welomschreven trajecten, die zowel financieel als voor de personeelsinzet zijn begroot. Zo wordt gewerkt aan (a) een duidelijk omschreven collectieplan, dat maar mogelijk is dankzij een wetenschappelijk verantwoord en technisch onderbouwd beleid voor behoud en beheer; (b) een duidelijke herprofilering van de wetenschappelijke bedrijvigheid en expertise in het museum; (c) een 9

10 strategisch plan voor een professionele publiekswerking, met oog voor een zo groot mogelijke participatie door een breed publiek, een kwaliteitsvolle communicatie en museologie, een sterke educatieve omkadering en een wijdvertakte promotie- en pr-dienst binnen en buiten de landsgrenzen, (d) een personeelsplan; (e) een veiligheidsplan (f); een informatiemanagement en analytische boekhouding; (g) maar daarnaast moet er dringend werk worden gemaakt van een masterplan voor het museumgebouw voor restauratie, accommodatie, circulatie, klima, infrastructuur, veiligheid. 5. Vooral de keuze voor een doordacht en boeiend tentoonstellingsbeleid zorgde voor een positieve beeldvorming van het KMSKA in de pers en bij het publiek, en creëerde vertrouwen bij heel wat nationale en internationale partners. Antoon van Dyck (van 15 mei tot 15 augustus 1999) was als blockbuster ongetwijfeld de absolute topper [ bezoekers]. Maar naast grote tentoonstellingen wordt er ook gewerkt rond de vaste collectie: door de bovenverdieping volledig te wijden aan de topstukken van Van Eyck tot De Braeckeleer en de rechter benedenvleugel te wijden aan Ensor en de Modernen, kon de permanente collectie dichter bij het publiek worden gebracht. Het werk rond de eigen verzameling wordt nu ook vlotter met het publiek gecommuniceerd in dossiertentoonstellingen.verder werden enkele reizende tentoonstellingen opgezet om het museum in het buitenland bekendheid te geven: Polen, Chili, Japan, Quebec,Spanje,Luxemburg, Nederland. Er is een programmatie van collecties op bezoek o.m. Brugge en Rijsel en er zijn terugkerende samenwerkingsverbanden met musea in het buitenland: Londen,Oxford, Rotterdam, Haarlem,Maastricht, Arnhem, Berlijn, Keulen, Munchen, Washington, Boston. Het KMSKA is door een doelgericht bruikleenbeleid actief aanwezig in heel wat grote internationale tentoonstellingsevenementen. 6. Er is ook actief geïnvesteerd om de cultuurdrempel te verlagen en door vernieuwende initiatieven en evenementen nieuwe publieken voor het museum aan te trekken. In het kader van voormelde tijdelijke tentoonstellingen werden tal van educatieve activiteiten- ateliers, lezingen - en evenementen - theater, muziek, nocturnes, avondopeningen, concerten - op het getouw gezet. Ruim 25% van het vaste publiek werd bereikt door gidsbeurten, cursussen of andere vormen van publieksbegeleiding. Ook via de dossiertentoonstellingen werden nieuwe doelgroepen aangesproken. Er werd volop geïnvesteerd in een eigentijdse infrastructurele omkadering zoals de bookshop, vestiaire, cafetaria en auditorium. 7. Het museum geniet vandaag niet alleen het vertrouwen van het publiek en de pers, maar ook van (buitenlandse) instellingen en partners. Dit kon bereikt worden door het zorgvuldig investeren in netwerking. De inspanningen die werden geleverd voor het uitbouwen van een netwerk voor kunsthistorische documentatie voor Vlaamse beeldende kunst en de uitbouw van een koepel voor de grote collecties beeldende kunst in Vlaanderen staan hier voorop in de agenda. Het is de bedoeling dat hierdoor, vertrekkend van de eigen collecties, een landelijk kenniscentrum wordt uitgebouwd, waarbij de academische wereld nauw betrokken moet worden -er wordt gedacht aan een masters of Flemish Art. Maar belangrijk voor de netwerking zijn ook: de trekkersrol van het KMSKA in CODART, een netwerk dat alle verzamelingen met Vlaamse en Nederlandse kunst wereldwijd verbindt; de wereldwijde bruiklenen van werken uit het depot en de vaste collectie; de (wetenschappelijke) medewerking aan internationale tentoonstellingsprojecten, de vertegenwoordiging van museummedewerkers in internationale organisaties (zoals ICOM ), het aantrekken van buitenlandse expertise bij de concrete uitwerking van deelprojecten ( restauratie, veiligheid,communicatie ); het verwerven van gegevens voor een internationale benchmarking (met McKinsey). De huisvesting van de Vlaamse Museumvereniging - heeft het KMSKA in de voorbije jaren, ook landelijk weer dichter bij de andere musea gebracht. Opmerkelijk is de samenwerking die intussen met de stedelijke en provinciale musea tot stand kwam en waardoor het KMSKA zijn kerntaken op lokaal vlak bewuster is gaan invullen. Het museum heeft een trouwe, zeer talrijke en vrijgevige Vriendenvereniging, waaruit bovendien een ploeg vrijwilligers kan gerekruteerd worden. 8. Prioritair voor de netwerking is de participatie van het KMSKA aan de koepel van de VlaamseKunstcollectie, een samenwerkingsverband met het Groeningemuseum te Brugge en het Museum voor Schone Kunsten te Gent. Het gaat hier niet alleen om een verhoogde 10

11 coördinatie van kunstcollecties in openbaar bezit, maar ook om de uitbouw van kenniscentra met betrekking tot het erfgoed dat er wordt bewaard. In de komende jaren zal voldoende ruimte en aandacht zijn voor de uitbouw van een koepelstructuur Collectie beeldende kunst Vlaanderen in samenwerking met de kunstmusea in Gent en Brugge 9. Financieel moet nog heel wat worden uitgeklaard. De aanstelling van een zakelijk directeur (mei 2003) maakte de weg vrij voor de uitbouw van een degelijke afdeling voor administratie en logistiek. Zonder een verdere gestage financiële groei (cfr Nike-Consultancy 2004) zal het KMSKA zijn maatschappelijke opdracht nooit ten volle kunnen waarmaken. Onbetaalbaar is dat het KMSKA vandaag kan rekenen op de inzet en het vertrouwen van het merendeel van de eigen mensen ín de instelling. De middelen en de mogelijkheden om het nieuwe beleidsplan en het bijbehorende organigram in werking te laten treden, werden zorgvuldig bestudeerd en afgetoetst. Concreet betekent dit dat het museum zich in Vlaanderen duidelijk(er) wil profileren en het ook aandurft om een taak op zich te nemen die het landelijke niveau duidelijk overstijgt. Om voormelde opdrachten en ambities verder te kunnen realiseren zijn evenwel de nodige financiële en personele middelen vereist. Het nieuwe beleidsplan en organigram kunnen pas ten volle werkzaam zijn, als naast een zakelijk leider zo snel mogelijk afdelingshoofden worden aangesteld, die de algemene directeur in staat stellen een echt lijnmanagement te voeren. 10. Voorts zal ook dringend in het gebouw (met infrastructuur) en de omgeving moeten worden geïnvesteerd: op de hoogdringendheid van het masterplan voor het gebouw is reeds gewezen. 11. Het debat rond de kerntaken moet worden verruimd: naar het Internationaal niveau dat in het museumdecreet (1996) nog ontbrak. Daarom zal bijzondere aandacht worden besteed aan hoe de werking van het KMSKA momenteel worden ingeschreven in het ministerieel beleid en een sleutelrol krijgen bij het erfgoedbeheer. De McKinsey nota biedt de ruimte om dit trapsgewijs te doen., wil het KMSKA het lokale niveau overstijgen. Maar het maatschappelijk en urbanistisch draagvlak moet nog verder worden onderzocht. De rol en de plaats van het museum kunnen hier niet los worden gezien van zijn stedelijke context op het zogeheten museumeiland in het Antwerpse Zuidkwartier en moet dus samen met het M HKA, het Fotomuseum, het Zuiderpershuis en het galerijencircuit worden bekeken. 11

12 SWOT 2 Strong De kwaliteit van de collectie is zeer hoog. De locatie is prominent: een historisch waardevol gebouw in een culturele buurt in ontwikkeling Een sterk ontwikkelde educatieve werking. Expertisevorming in behoud, beheer en informatiemanagement Ambitieus maar realistisch management. Opportunity EVAstatuut VlaamseKunstcollectie Nieuwe leiding bij Antwerpse musea, M HKA enz. Vlaamse museummarkt is nog onderontwikkeld Aanzienlijk deel van het publiek hongert naar meer kwaliteit Uitgebreide sponsorwerking en ledenwerking mogelijk Marketingdeskundigheid kan de prestaties vebeteren Onthaal en gebouw zijn onvoldoende publieksvriendelijk Flexibele werking is binnen het huidige statuut niet makkelijk Samenwerking met diverse potentiële partners is nog onvoldoende uitgewerkt: Toerisme Vlaanderen enz. Wetenschappelijk netwerk wordt onvoldoende gebruikt Relatie met de overheid is nog onvoldoende transparant Weak Threat Concurrentie op de markt van de vrijetijdsbestedingen (het aantal musea blijft stijgen enz.) Toekomstige stijging van de overheidsmiddelen blijft beperkt De mogelijkheden om zakelijke expertise aan te trekke blijven beperkt Commercialisering is niet onbeperkt mogelijk De bereidheid tot verandering bij het personeel is af en toe beperkt 2 Cfr. McKInsey&C 12

13 MISSIE Het KMSKA is een museum dat het nationale en internationale publiek langs museale weg een representatief overzicht biedt van de beeldende kunst uit de Zuidelijke Nederlanden van de 14 de tot de eerste helft van de 20 ste eeuw in een Europese context. We streven ernaar deze uitgelezen collectie, het historisch gebouw en de uitgebreide kennis maximaal toegankelijk en uitnodigend te maken voor een zo breed en divers mogelijk publiek van huidige en toekomstige kunstliefhebbers en hierdoor een belangrijke bijdrage te leeren aan de ontwikkeling en de internationale uitstraling van Vlaanderen. Aspiraties Voor de huidige en toekomstige generaties willen we onze uitgelezen collectie, die een belangrijk deel van het cultureel erfgoed uitmaakt, selectief uitbreiden, professioneel beheren, in optimale omstandigheden bewaren, volledig documenteren, vakkundig restaureren, wetenschappelijk onderzoeken en maximaal toegankelijk maken. We willen een actieve dialoog initiëren met een breed en steeds groeiend publiek, gaande van de geïnteresseerde leek tot de gespecialiseerde kenner, en dit publiek blijvend boeien en beroeren met een aangename, actuele en aangepaste presentatie van onze collectie en kennis en met spraakmakende en vernieuwende tentoonstellingen. Onze uitgebreide publiekswerking wil hen helpen om kritische kunstliefhebbers te worden. We wensen het best gerunde museum van de Benelux te worden, zowel in de ogen van het eigen personeel, de bezoeker, de sponsors, de overheid als de andere musea. Dit impliceert een regelmatige communicatie met alle belangstellenden op basis van correcte en duidelijke informatie. We wensen een actieve sleutelrol te spelen binnen een netwerk van Vlaamse (kunst)musea, onderzoekscentra en universiteiten. Een intense onderlinge samenwerking moet dit netwerk in staat stellen om haar ambitie te realiseren om tot de internationale top te behoren en de wetenschappelijke autoriteit te worden op het vlak van de beeldende kunst uit de Zuidelijke Nederlanden. 13

14 Drie horizonten ASPIRATIENIVEAU Horizon 1 Professioneel en publieksgericht Horizon 2 Meer kwaliteit door samenwerking en koepelvorming Horizon 3 Internationale groei TIJD HORIZON 1 Professioneel en publieksgericht Krachtlijnen Een aangenaam en gastvrij museum creëren Interregionaal imago en de bekendheid van het museum verbeteren Regelmatig evenementen voornamelijk op basis van de eigen collectie organiseren Professioneel beheer en deugdelijk bestuur introduceren Voorwaarden EVA Zelfstandig kunnen aantrekken van nieuwe vaardigheden Samenwerking tussen de afdelingen op basis van een eenduidige visie en beleid HORIZON 2 Meer kwaliteit door samenwerking binnen de koepel Krachtlijnen Intense samenwerking met andere Vlaamse kunstmusea voor vb. behoud en beheer, collectiemanagement, bibliotheek, overhead functies, PR en wetenschappelijk onderzoek (met universiteiten) Gezamenlijke tentoonstellingskalender met plaats voor vb. een grote internationale tentoonstelling per jaar Collectie van deelnemende musea beheren als een geheel Voorwaarden Koepel werkt goed samen op nationaal en internationaal niveau Samenwerkende musea staan allen dezelfde bevoegdheden af naar expertcentra binnen de koepel Akkoord over de plaats van individuele collecties binnen koepel HORIZON 3 Internationale groei Krachtlijnen Internationale promotie en PR van de «VlaamseKunstcollectie» Actieve deelname aan de belangrijkste internationale museale netwerken met wetenschappelijke bijdragen op gebied van behoud en beheer, collectieonderzoek, publiekswerking enz. VlaamseKunstcollectie wordt producent van internationaal spraakmakende tentoonstellingen Voorwaarden Samenwerking binnen koepel loopt goed Koepel groeit uit tot moederhuis met individuele musea als afdelingen 14

15 Prioritaire doelstellingen Fundamentele verbetering van de uitstraling van het museum door: Gefaseerde vernieuwing van de presentatie van de vaste collectie die haar in al haar glorie laat schitteren Meer evenementen voor een breed en divers publiek, in samenwerking met anderen, ondersteund door creatieve pers- en promotiecampagnes Volledige vernieuwing van een publieksvriendelijk onthaal binnen en buiten Professionele voorbeeldfunctie die respect afdwingt binnen de internationale museumsector Voortrekkersrol op vlak van collectie- en documentatiemanagement in de koepel door: State of the art beheer van het erfgoed Centrum voor Kunsthistorische Documentatie op internationaal niveau Collectie Vlaanderen Structurele verhoging van de eigen inkomsten die een verdere groei kunnen ondersteunen door: Hoger aantal bezoekers Commerciële initiatieven Professionele sponsorwerving Aangepaste professionele organisatie en beheerstructuur door: Omvorming tot Extern Verzelfstandigd Agentschap inclusief de aanstelling van een Raad van Beheer en een Management Comité Nieuw organogram Nieuwe vaardigheden ontwikkelen of aanwerven in bedrijfsvoering en publiekswerking 15

16 2. BEHEER VAN DE COLLECTIE DE VIER BASISFUNCTIES VAN DE MUSEUMWERKING AFDELING 1. VERWERVEN VAN DE COLLECTIE 1.1 BELEIDSVISIE VERWERVINGSBELEID "Collectievorming is meer dan het verleden bewaren: het is zelf geschiedenis maken" (ministeriële 'Beleidsbrief / Musea '). Het KMSKA heeft hier een bijzonder verleden en een voorbeeldfunctie voor de Vlaamse musea. Het aankoopbeleid is in het KMSKA steeds een prerogatief geweest van een bijzondere commissie, die besliste over voorstellen van de hoofdconservator. Met het besluit over de wetenschappelijke instellingen (1997) wordt dit de directieraad. Deze bekrachtigt in overleg al dan niet de voorstellen van de algemeen directeur, die zich op zijn beurt steunt op de suggesties en het onderzoek van zijn staf. De aanwinsten moeten passen in het collectieprofiel dat het KMSKA in het verloop van zijn geschiedenis verkreeg. Bij voorkeur moet aan de bestaande lacunes in de verzameling worden gedacht. De verzameling heeft een bijzondere eigenheid. Ze bestaat uit twee belangrijke kernen oude kunst die van grote betekenis zijn geweest bij het ontstaan van het museum en het verwerven van zijn verzameling 19de-eeuwse academisten en moderne meesters. Het museum heeft daarbij een wezenlijke rol gespeeld in de geschiedenis van het Vlaamse cultuurleven. Een degelijke introductie op de geschiedenis van de verzameling vindt men in de inleidingen van J.F. Van den Branden en A.J.J. Delen in: W. Vanbeselaere, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Beschrijvende Catalogus, Oude Meesters, Antwerpen 1959; en verder in Leen de Jong, Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen. Een historisch overzicht, Antwerpen 1983 en Paul Huvenne en Els Maréchal (red.), Het museumboek. Hoogtepunten uit de verzameling, Antwerpen Gezien de eersterangs rol van het museum in het Vlaamse museumlandschap moet een bijzonder hoge museale kwaliteit van het kunstwerk een noodzakelijke voorwaarde zijn van iedere verdere aankoop of verwerving. Naarmate de werking van de koepelwerking tussen de Vlaamse kunstmusea, Antwerpen, Gent en Brugge, concreter wordt, moeten aanwinsten ook gezien worden in het perspectief van de VlaamseKunstcollectie. Ook het Topstukkendecreet krijgt de nodige aandacht in het collectiebeleid van het Museum. Een aantal topwerken in de museumcollectie zijn dan ook symbolisch - in de lijst van het decreet opgenomen. 16

17 2.1.2 HET PROFIEL EN HET ACTUEEL BESTAND VAN DE COLLECTIE Enkele cijfers: Wijze van verwerving aankoop schenking legaat anderen materiaal en techniek voor zover geregistreerd: grafiek, tekeningen en collages assemblage, beeldhouwwerk of installatie medailles schilderij foto glasraam wandtapijt verhouding collectie OM MM (doorgaans geboren voor of na 1748 MM OM Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen herbergt een wondermooie collectie beeldende kunst -overwegend schilderijen maar ook tekeningen en sculpturen. Het is gevestigd in een prachtig 19 e -eeuws museumgebouw, midden in de wijk het Zuid. De stad Antwerpen bouwde er in de 19 de eeuw tot tweemaal toe een gloednieuwe cultuurtempel voor: in aan de Venusstraat en in op de plaats waar eeuwenlang een citadel, het Zuidkasteel, de stad militair had beheerst. Vandaag wordt het museum beheerd door de Vlaamse Gemeenschap, maar het ontstond als een typisch stedelijk academiemuseum in de napoleontische tijd, toen de kunstwerken die onder het Franse revolutionaire bewind in beslag waren genomen, in depots werden verzameld als studiemateriaal voor de academiestudenten. Het museum is dan ook in de eerste plaats een spiegel van het kunsthistorische gebeuren in de Scheldestad, want onder de geconfisqueerde werken bevonden zich niet alleen de schilderijen uit de schilderskamer van het Antwerpse Sint-Lukasgilde maar ook de kunstschatten die eeuwenlang de Antwerpse kerken en kloosters hadden getooid tot de afschaffing ervan aan het eind van de 18e eeuw. Het betreft de zeldzame schilderijen die de Beeldenstorm van 1566 hadden overleefd, meesterwerken van Van Orley en Metsys, Floris en anderen, maar vooral de tientallen altaarstukken die tijdens de Contrareformatie waren ontstaan, met de schilderijen van Rubens en zijn school als absolute hoogtepunt. Rubens, Van Dyck en Jordaens kregen van meet af aan een ereplaats in het KMSKA, met als apotheose de Rubenszaal die je via een monumentale trap bereikt. Die kern met overwegend laat-16 e en 17 e -eeuwse werken werd al in 1840 aangevuld met het legaat van ridder Florent van Ertborn, burgemeester van Antwerpen onder Willem I. Hij had een voor zijn tijd vooruitstrevende voorliefde voor Primitieven en quatrocento-meesters: dankzij hem deden kunstenaars als Van Eyck, Van der Weyden, Memling, maar ook Simone Martini, Antonello da Messina en Jean Fouquet hun intrede in het museum -telkens met werken die vandaag wereldfaam genieten. Daarmee was de basis van de collectie oude meesters gelegd. In de loop der jaren werd dat ensemble met schenkingen, legaten en aankopen verrijkt, onder meer met een pléiade Hollandse meesters, waaronder belangrijk werk van Frans Hals. Ook het oudste gesigneerde schilderij van Titiaan is in het KMSKA te zien. Het KMSKA inspireerde in de 19 de eeuw als academiemuseum generaties kunstenaars. Inmiddels beleefde de havenstad Antwerpen een enorme heropbloei. Die welvaart stimuleerde de artistieke activiteit en de academie ging in Europa een belangrijke rol spelen. Haar invloed was voelbaar in 17

18 andere kunstscholen, zoals die van Düsseldorf en Hamburg, en strekte zich uit tot Parijs. Toen Ingres op late leeftijd het lidmaatschap van de Antwerpse academie aanvaardde, schonk hij die instelling zoals gebruikelijk een zelfportret -het was zijn laatste portret. Uiteraard stonden ook leraars en leerlingen van de academie werken aan het museum af: qua aantal overtrof de collectie 19 e -eeuwse meesters spoedig die van de vorige eeuwen. Aanvankelijk was de Antwerpse barok, en bovenal Rubens, de grote inspiratiebron voor de schilderstijl van talloze romantisch bewogen meesters. De monumentale vestibuledecoratie van Nicaise de Keyser getuigt daarvan. De bewondering voor het historische verleden opende echter ook andere wegen en vormde geen belemmering voor vernieuwende creativiteit. Het oeuvre van Henri de Braekeleer, dat in het KMSKA beter dan waar ook vertegenwoordigd is, illustreert dat. Aan het einde van de 19 e eeuw begonnen de jongeren tegen het academisme van hun voorgangers te reageren. Zij legden de basis van het modernisme. Ook die evolutie komt goed tot uiting in het museumbestand. Dankzij belangrijke schenkingen, onder meer die van François Franck, bezit het KMSKA de mooiste Ensor-collectie ter wereld en verwierf het de rijkste verzameling werken van Rik Wouters. Gaandeweg vormde zich een boeiende collectie moderne kunst, met schilderijen van Vlaamse impressionisten, symbolisten, surrealisten, expressionisten, intimisten en abstracten - Gustave van de Woestyne, Jakob Smits, Constant Permeke, Jean Brusselmans, René Magritte, Jozef Peeters - en daaromheen een aantal beroemde buitenlandse kunstenaars, zoals Grosz, Chagall en Modigliani, met vaak uitzonderlijke mooie werken. Het belang van de collectie van het KMSKA staat buiten kijf, ze heeft een bijzonder profiel en kan de vergelijking doorstaan met heel wat internationale collecties, zoals het museum in Rijsel, dat in Kopenhagen of schilderijencollectie van het Rijksmuseum te Amsterdam. De ontstaansgeschiedenis van het KMSKA als stedelijk academiemuseum in 1810 is bepalend geweest voor de verdere collectievorming. Hierdoor werd het KMSKA een museum van 'Rubens en zijn tijd'. Maar ook de later verworven fondsen Vlaamse primitieven, het 16de-eeuws werk en een sterk 19deeeuws en modern fonds bepalen het karakter van de verzameling. Het is ook een uitgesproken 'Vlaams' museum met de geringe aanwezigheid van andere 'scholen' maar ook binnen dit profiel vertonen bepaalde fondsen opvallende leemtes. Zo is het profaan werk van Rubens bijvoorbeeld niet in verhouding tot zijn religieuze vertegenwoordigd en is de verzameling Van Dycks niet representatief voor diens ganse oeuvre. Opmerkelijk is ook de aanwezigheid van enkele heel bijzondere collectiestukken, die niet zo direct binnen het coherente patroon van de collectie passen, maar door hun buitengewoon belang op de internationale scène de verzameling van het KMSKA een aanzienlijke meerwaarde geven: de Simone Martini's, de Madonna van Fouquet, het vroegste schilderij van Titiaan... Voor een deel van de collectie stelt zich nog steeds het probleem dat voor een aantal fondsen de eigendomstitel door de stad Antwerpen wordt opgeëist. Dit probleem is juridisch nog steeds niet uitgeklaard TOEKOMSTPLANNEN Het verwervingsbeleid zal naarmate de werkzaamheden aan de bestandscatalogus vorderen, preciezer worden ingeschreven in een document dat inzicht verschaft in de opbouw van de collectie. In het licht van het onderzoek dat voor een beredeneerde catalogus wordt gedaan en moet worden afgerond tegen 2005, zal de staf conservatoren zich verdiepen in de eigenheid van de collectie. Als toetssteen wordt het verzamelbeleid van de voorbije jaren in kaart gebracht om na te gaan waarom voorstellen al dan niet werden afgewezen en om de consistentie van het aankoopbeleid te evalueren. Om te vermijden dat men zich al te passief laat leiden door het aanbod van de markt worden door de conservatoren lijsten met de desiderata aangelegd. 18

19 Een belangrijke uitdaging is alvast het vervolledigen van kunsthistorische entiteiten, zoals pendanten of veelluiken waarvan er een deel ontbreekt, maar ook voorstudies versus verdere getuigenissen van het productieproces, dit omvat ook archieven e.d.m. Voor de oude kunst zal, gezien het overwicht aan religieuze kunst een bijzondere voorkeur gaan naar profaan werk. Maar ook op het vlak van bozetti en ontwerpschetsen is er nog ruimte voor aanvullingen. Voor de afdeling moderne kunst wordt een beleidspolitiek uitgetekend analoog met die van het Groeningemuseum te Brugge: deze is toegespitst op meesters waarvan het oeuvre is afgesloten of die kunnen terugblikken op afgesloten periodes. Rond het toekomstig verwervingsbeleid van de afdeling moderne kunst zullen afspraken worden gemaakt in overleg met het M HKA. Hoe dan ook zullen enkel werken met een hoogstaande museumkwaliteit in aanmerking komen voor aanwinst. De huidige dotatie voor aankoop en onderhoud van kunstwerken laat geen ruimte voor spectaculaire aanwinsten. Daardoor is het museum aangewezen op de middelen van haar patrimonium en eventuele sponsorgelden. Gezien de achterstand in de algemene conserveringstoestand van de collectie zal de hoofdinspanning voorlopig daarop gericht worden, tenzij de overheid bereid is hiervoor met extra dotatiemiddelen over de brug te komen. Een te weinig benutte mogelijkheid is het gebruik van de langdurige bruikleen. Na de kater die het vertrek van Ensors Christus Intrede in Brussel naliet is dit begrijpelijk. Maar het topstukkendecreet biedt in deze voor langdurige bruiklenen nieuwe perspectieven. Een soepele borgstelling door de overheid (indemnity) voor de verzekering van werken in langdurig bruikleen uit andere collecties is een noodzakelijke voorwaarde om van echte collectie-uitwisseling wek te kunnen maken SAMENWERKING Naast verwerven blijven ruil en bruikleen belangrijke mogelijkheden bieden om de collectie te versterken. De onverdeeldheid van de eigendom van een deel van de collectie met de stad Antwerpen heeft hier een positieve kant. Mits een goede procedure kan dit bij het collectiebeheer een goede samenwerking met de stedelijke musea in de hand werken. Bijzonder voor wat het Rubenshuis betreft is een samenwerking aangewezen, maar bij de realisatie van het Museum aan de Stroom kan het KMSKA door bruiklenen het zijne bijdragen. Een substantieel deel van de collectie monumentale moderne sculptuur wordt permanent in het Middelheimmuseum tentoongesteld. Samenwerkingsverbanden moeten wat dat betreft worden geoptimaliseerd. Samenwerking met het MUHKA dringt zich op voor wat het beleid rond kunst na 1970 betreft. De afspraken die gemaakt werden voor het overdragen van een deel van de bibliotheek over hedendaagse kunst (dat voorheen in het ICC bewaard werd) aan het MUHKA, zullen daarbij als leidraad dienen. Een bijzondere stap voor de hereniging van bij elkaar horende kunstwerken werd reeds gezet met de Antwerpse Kathedraal. Een ruimer actieplan ligt voor, en wordt uitgewerkt naarmate de middelen het mogelijk maken. Maar ook andere samenwerkingsverbanden met kleinere musea dienen zich aan, zoals b.v. het Jakob Smitsmuseum of het museum van Lier. Bij aanwinsten, of het nu om aankopen, schenkingen of legaten gaat, ligt overleg met de stedelijke en provinciale musea voor de hand naar gelang de aard van het aangebodene. 19

20 Een samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, zoals die voor de bozetti van de Van Herckverzameling tot stand kwam, is uiteraard voor herhaling vatbaar. Op lange termijn wordt gewerkt aan een intenser en structureel samenwerkingsverband tussen de grote musea voor beeldende kunst in Vlaanderen, met name die van Brugge en van Gent, de VlaamseKunstcollectie. Dit zou echter moeten gebeuren op een niveau dat het lokale stedelijke beheer overstijgt en de ruimte schept om de bijhorende museale en kunsthistorische expertise te ontplooien. 20

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

Toelichting kwaliteitslabel

Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabels Waarom worden er kwaliteitslabels toegekend? Binnen welk kader worden kwaliteitslabels toegekend? Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Reglement museumregistratie

Reglement museumregistratie Reglement museumregistratie Stichting Het Nederlands Museumregister 1. Inleiding 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek,

Nadere informatie

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Werken in de culturele sector 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Luc Delrue Opleiding: Communicatiewetenschappen (E)MBA Strategisch Management: Specialiteit: structureren en positioneren van een organisatie

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Uitgenodigd: buren (5.261) & leden districtsraad Antwerpen (34) Informatie over het infomoment

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

CULTUUR. Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen

CULTUUR. Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen 923 CULTUUR Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de bepalingen van het

Nadere informatie

Aan de raad, Beslispunt: Waar gaat dit voorstel over?

Aan de raad, Beslispunt: Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 5. Voorstelnummer : 05-027 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Astrid van Mierlo Informatie op te vragen bij : Astrid van Mierlo Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp:

Nadere informatie

PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea

PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea Erfgoedhuis Zuid-Holland Breestraat 59, Leiden T 071 513 3739 F 071 5134144 E musea@erfgoedhuis-zh.nl www.erfgoedhuis-zh.nl INTRODUCTIE Met PEIL SNEL

Nadere informatie

Projectsubsidies cultureel erfgoed

Projectsubsidies cultureel erfgoed Projectsubsidies cultureel tweede ronde 2014 Aanvrager Titel Korte omschrijving Universiteit Antwerpen Studiecollecties: een uitdagende context binnen universiteiten en musea Dit project wil een denkkader

Nadere informatie

Stichting Collectie Constant houdt zich sinds 1996 bezig met het beheer van. het werk van Nederlands beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys.

Stichting Collectie Constant houdt zich sinds 1996 bezig met het beheer van. het werk van Nederlands beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys. BELEIDSPLAN FONDATION CONSTANT 2012 Inleiding Stichting Collectie Constant houdt zich sinds 1996 bezig met het beheer van het werk van Nederlands beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys. Hierna aangeduid

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

korte historiek Wielermuseum collectiegeschiedenis en -profiel collectiewaardering en positionering toekomstvisie

korte historiek Wielermuseum collectiegeschiedenis en -profiel collectiewaardering en positionering toekomstvisie korte historiek Wielermuseum collectiegeschiedenis en -profiel collectiewaardering en positionering toekomstvisie Historiek Wielermuseum Roeselare, sinds 1998 Odiel Defraeye (Tourwinnaar 1912), Roeselaarse

Nadere informatie

Voorstel van decreet. houdende het instellen van een indemniteitsregeling voor tijdelijke tentoonstellingen en langdurige bruikleen

Voorstel van decreet. houdende het instellen van een indemniteitsregeling voor tijdelijke tentoonstellingen en langdurige bruikleen stuk ingediend op 2348 (2013-2014) Nr. 1 13 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heren Jean-Jacques De Gucht, Jo De Ro, Peter Gysbrechts, Sas van Rouveroij, Dirk Van Mechelen en Bart Tommelein

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Beleidslijnen

Beleidslijnen Beleidslijnen 2013-2014 De Spil is er klaar voor! Wij willen de komende 6 jaar gestaag werken aan de kwaliteit van onze werking zodat De Spil in Roeselare een cultuurcentrum van en voor iedere Roeselarenaar

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

sponsordossier ithaka 25

sponsordossier ithaka 25 ithaka sponsordossier ithaka 25 bedankt voor het doornemen van dit dossier. hieronder stellen wij ithaka, het beeldende kunstenfestival van LOKO - de leuvense studentenkoepel, voor & bieden we u de kans

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie.

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie. BEOORDELINGSELEMENTEN, BEOORDELINGSCRITERIA EN EVALUATIECRITERIA VAN DE SOCIAAL- CULTURELE ORGANISATIES MET EEN WERKING BINNEN SPECIFIEKE REGIO DECREET EN MEMORIE VAN TOELICHTING ARTIKEL 35, UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 013 Cultuurnota 1997 2000 Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

Dialoogmuseum Parkabdij. toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC. Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel

Dialoogmuseum Parkabdij. toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC. Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel Dialoogmuseum Parkabdij toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel Doelstellingen CRKC vzw Art. 3. De vereniging heeft

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Biënnale van de Schilderkunst: De mens in beeld

Biënnale van de Schilderkunst: De mens in beeld Biënnale van de Schilderkunst: De mens in beeld De Biënnale van de Schilderkunst is dit jaar aan haar derde editie toe Dit tentoonstellingsproject ontstond uit de museale ambitie van zowel het Roger Raveelmuseum

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting [Voorontwerp van] decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 en het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en

Nadere informatie

Vragenlijst Museumregister

Vragenlijst Museumregister 1. Rechtspositie, bestuur en beleid 1.0 Is uw instelling een museum in de zin van de ICOM museumdefinitie? 1.1 Beschikt het museum over een document waaruit de rechtspositie en het niet op winst-gerichte

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Beschikken over een collectie cultureel erfgoed die van landelijk en internationaal belang is.

Beschikken over een collectie cultureel erfgoed die van landelijk en internationaal belang is. CRITERIUM: BELANG VAN DE COLLECTIE CULTUREEL ERFGOED Vlaams (= landelijk) Regionaal (cfr. protocol CED 2008) Kwaliteitslabel Cultureelerfgoedinstelling Beschikken over een collectie cultureel Beschikken

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Reflectie over de criteria uitvoeringsbesluiten Museumoverleg. Gezamenlijk standpunt landelijk en regionaal ingedeelde musea

Reflectie over de criteria uitvoeringsbesluiten Museumoverleg. Gezamenlijk standpunt landelijk en regionaal ingedeelde musea Reflectie over de criteria uitvoeringsbesluiten 2016 Museumoverleg Gezamenlijk standpunt landelijk en regionaal ingedeelde musea 20.02.2017 LANDELIJKE EN REGIONALE MUSEA: BELANG VAN SOLIDARITEIT Deze tekst

Nadere informatie

conceptnota ithaka 25

conceptnota ithaka 25 ithaka conceptnota ithaka 25 wat is ithaka? ithaka is een beeldend kunstenfestival voor jong artistiek talent georganiseerd door LOKO cultuur. haar vijfentwintigste editie gaat door van 6 tot 12 maart

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF museum

ANBI gegevens DAF museum Het DAF museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

MSK geeft schilderijen Frits Van den Berghe terug aan erfgenamen

MSK geeft schilderijen Frits Van den Berghe terug aan erfgenamen MSK geeft schilderijen Frits Van den Berghe terug aan erfgenamen In Gent werden op 27 september 2017 twee schilderijen van Frits Van den Berghe overdragen aan de erfgenamen van de originele eigenaar, Emile

Nadere informatie

Voorstelling project Het geheugen van de sport door Bregt Brosens, Sportimonium

Voorstelling project Het geheugen van de sport door Bregt Brosens, Sportimonium Voorstelling project Het geheugen van de sport door Bregt Brosens, Sportimonium Op 16 oktober 2015 ging dit project officieel van start met een symposium. Dit is de volledige tekst bij de presentatie van

Nadere informatie

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities.

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. N e e r, 2 6 m e i 2 0 1 0 Visie & Beleid Beste lezer, Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. Indien u opmerkingen, suggesties of vragen heeft, laat ons dit weten.

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Lokale erfgoedinstellingen

Lokale erfgoedinstellingen 1. Inleiding 1. Inleiding Lokale erfgoedinstellingen = actief op diverse terreinen = waardevol erfgoed = waardevol documentair erfgoed = bewaring = gebruikt in de werking = ter beschikking gesteld van

Nadere informatie

Stichting Het Klederdrachtmuseum

Stichting Het Klederdrachtmuseum Stichting Het Klederdrachtmuseum Museum voor Nederlandse klederdracht Bedrijfsplan 2016-2020 (verkorte versie) Jolanda van den Berg November 2016 1.1 Doelstelling: De stichting heeft ten doel het tot stand

Nadere informatie

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Museum Boerhaave. Directeur

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Museum Boerhaave. Directeur Functie profiel Museum Boerhaave Directeur Maes & Lunau: Beyond the obvious Wij gaan in alles altijd net even verder; beyond the obvious. Want elke organisatie heeft behoefte aan inspirerend leiderschap

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Tips voor een succesvol evenement

Tips voor een succesvol evenement Tips voor een succesvol evenement Luc David Lien Vanden Broucke Toerisme, WES Zet drie Vlamingen bij elkaar en ze beginnen iets te organiseren. Maar hoe beginnen ze eraan? Een succesvol evenement organiseren

Nadere informatie

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) is een kunsthistorisch kenniscentrum dat de collectie archief-, documentatie- en bibliotheekmateriaal

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Inleiding In 2011/2012 heeft de Stichting In den Scherminckel haar 40 jarig bestaan gevierd. Een jaar om op terug te kijken,

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016

Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016 Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016 WELKOM en PROGRAMMA Karen Jacobs Conceptnota Duurzame CE-werking 2015-2016 participatief traject ter voorbereiding

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse. GEGEVENS STICHTING Naam van de stichting: Stichting VandenBroek Foundation Postadres: Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 Website: www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.nl

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Het Zeeuws Museum verbindt nieuwe generaties met het erfgoed van Zeeland. De collectie en de Zeeuwse cultuur bieden op verschillende niveaus aanknopingspunten aan huidige

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5 De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 INHOUD Voorwoord.. 3 Inleiding.. 4 Doelstellingen.. 5 Missie... 6 Beleid en beheer... 7 Gegevens

Nadere informatie

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog Statenmededeling Onderwerp Militair erfgoed Tweede Wereldoorlog en Oorlogsmuseum Overloon Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Vlabus vzw Zuiderlaan 13, 9000 Gent 09 243 12 70 info@vlabus.be www.vlabus.be Beleidsplan 2014-2018 maakt werk van sport! 1 MISSIE Vlabus wil de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen

Nadere informatie

HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER

HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER Tien visies voor cultureel ondernemerschap in kleine en middelgrote musea Introductie Cultureel ondernemerschap: er is ondertussen al veel over

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Een perspectief voor het M HKA? Conclusies uit een onderzoeksrapport & beleidsaanbevelingen van de stuurgroep (21 oktober 2014)

Een perspectief voor het M HKA? Conclusies uit een onderzoeksrapport & beleidsaanbevelingen van de stuurgroep (21 oktober 2014) Een perspectief voor het M HKA? Conclusies uit een onderzoeksrapport & beleidsaanbevelingen van de stuurgroep (21 oktober 2014) 0. Situering Het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen is een van de musea

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

R O G E R R A V E E L M U S E U M. Albisola. Roger Raveel in dialoog met: Lucio Fontana, Asger Jorn, Wifredo Lam, Eva Sørensen & Serge Vandercam

R O G E R R A V E E L M U S E U M. Albisola. Roger Raveel in dialoog met: Lucio Fontana, Asger Jorn, Wifredo Lam, Eva Sørensen & Serge Vandercam Albisola Roger Raveel in dialoog met: Lucio Fontana, Asger Jorn, Wifredo Lam, Eva Sørensen & Serge Vandercam 3 juli 30 oktober 2011 Al eeuwenlang is het Italiaanse stadje Albisola aan de Ligurische kust

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 INTERNATIONAAL BALLONMUSEUM BARNEVELD JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 1. Verslag van het bestuur Bericht van de voorzitter In 1938 werd in Barneveld het eerste museum geopend. Tot stand gekomen uit een

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Vrijdag 7 september 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vrijdag 7 september 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 7 september 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Overhandiging kwaliteitslabel Erkend Cultureel Archief aan Archief OCMW Gent, Ieper en Waregem

Nadere informatie

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Decreet van 7 mei 2004 (betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Sport Vlaanderen ) (Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 2; Inwerkingtreding 1/1/2016)

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Vrijdag 25 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Opening Operadagen Rotterdam

Vrijdag 25 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Opening Operadagen Rotterdam Vrijdag 25 mei 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening Operadagen Rotterdam (het gesproken woord telt) Directeur Guy Coolen, (burgemeester Ahmed Aboutaleb)

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

Vacante betrekkingen van attaché bij de wetenschappelijke instelling van de Staat Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Vacante betrekkingen van attaché bij de wetenschappelijke instelling van de Staat Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis Vacante betrekkingen van attaché bij de wetenschappelijke instelling van de Staat Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis 1. Momenteel zijn er drie vacante betrekkingen van attaché in

Nadere informatie

Vernieuwd huis en nieuw orkest voor Muziekcentrum De Bijloke

Vernieuwd huis en nieuw orkest voor Muziekcentrum De Bijloke Vernieuwd huis en nieuw orkest voor Muziekcentrum De Bijloke In de zomer van 2019 zal de grote concertzaal van Muziekcentrum De Bijloke aangepast worden aan de nieuwe noden op het vlak van comfort en beleving

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Algemene Doel De tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten is één van de

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF Museum

ANBI gegevens DAF Museum Het DAF Museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF Museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF Museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

Synergieën zoeken. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw. A. Netwerk van erfgoedbibliotheken I. ORGANISATIE. II. PROJECTEN III.

Synergieën zoeken. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw. A. Netwerk van erfgoedbibliotheken I. ORGANISATIE. II. PROJECTEN III. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw Synergieën zoeken I. ORGANISATIE II. PROJECTEN III. DO s AND DON Ts 30.05.11 - Genk Eva Wuyts I. ORGANISATIE A. Netwerk van erfgoedbibliotheken A. Netwerk B. Missie C. Doelstellingen

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject.

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject. INFODOCUMENT KANDIDAATSTELLING BEGELEIDINGSTRAJECT HAALBAARHEIDSONDERZOEK VOOR HERBESTEMMING VAN EEN PAROCHIEKERK AANVRAAG IN TE DIENEN UITERLIJK 22 SEPTEMBER 2017 Toelichting Voor wie? Steden/gemeenten

Nadere informatie

NIEUWE TOPSTUKKEN UIT HET BRUGSE PRENTENKABINET

NIEUWE TOPSTUKKEN UIT HET BRUGSE PRENTENKABINET museabrugge.be MUSEA BRUGGE PERSDOSSIER indrukwekkend NIEUWE TOPSTUKKEN UIT HET BRUGSE PRENTENKABINET OUDE MEESTERS ARENTSHUIS MODERNE GRAFIEK GROENINGEMUSEUM 31.10.2015-14.02.2016 SELECTIE 1 05.03.2016-19.06.2016

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Voorstelling van een universiteitsmuseum UGent. Danny Segers Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen

Voorstelling van een universiteitsmuseum UGent. Danny Segers Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen Voorstelling van een universiteitsmuseum UGent Danny Segers Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen 21 september 1815: Willem I wordt koning der Nederlanden 1816: oprichting van 3 universiteiten

Nadere informatie

Monitor Erfgoedinspectie

Monitor Erfgoedinspectie Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Erfgoedinspectie Staat van de naleving 2011-2012 Bijlage: Integrale vragenlijst met antwoorden, toezichtveld collecties 1 Monitor

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

vijf misverstanden om komaf mee te maken in een toekomstig cultureel-erfgoedbeleid

vijf misverstanden om komaf mee te maken in een toekomstig cultureel-erfgoedbeleid VOOR EEN ERFGOEDBELEID IN VLAANDEREN DAT NIET VAN GISTEREN IS vijf misverstanden om komaf mee te maken in een toekomstig cultureel-erfgoedbeleid Tegen het voorjaar 2016 wordt op initiatief van Minister

Nadere informatie

Van de boomstamkano van Nekkerspoel tot de garnalenvisser Crangon

Van de boomstamkano van Nekkerspoel tot de garnalenvisser Crangon Een huisstijl voor het VIOE Van de boomstamkano van Nekkerspoel tot de garnalenvisser Crangon Tom Lenaerts Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed Inhoudstafel Inleiding: watererfgoed en vis maritiem

Nadere informatie

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger Naam museum: Stichting De Wieger, opgericht 14 januari 1988, herzien 13 maart 2014 Naam vrienden: Stichting Vrienden van De Wieger,

Nadere informatie

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE MISSIE AAMU Het AAMU is hét museum in Europa voor hedendaagse Aboriginal kunst dat Aboriginal kunst toegankelijk maakt voor een zo breed mogelijk publiek. VISIE AAMU Om

Nadere informatie

museabrugge.be MUSEA BRUGGE PERSDOSSIER NIEUW TOPSTUK VOOR GROENINGEMUSEUM

museabrugge.be MUSEA BRUGGE PERSDOSSIER NIEUW TOPSTUK VOOR GROENINGEMUSEUM museabrugge.be MUSEA BRUGGE PERSDOSSIER NIEUW TOPSTUK VOOR GROENINGEMUSEUM HET GROENINGEMUSEUM PAKT UIT MET EEN TOT NOG GROENINGEMUSEUM Het Brugse Groeningemuseum staat wereldwijd bekend omwille van zijn

Nadere informatie