Vakbekwaamheid Bevolkingszorg. Jaarplan januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakbekwaamheid Bevolkingszorg. Jaarplan 2015. 10 januari 2015"

Transcriptie

1 Vakbekwaamheid Bevolkingszorg Jaarplan januari 2015 Inhoud Pagina 1. Waar staat het project vakbekwaamheid Bevolkingszorg voor Inleiding Project vakbekwaamheid Bevolkingszorg Organisatie en overleg 3 2. Resultaten Resultaten project vakbekwaamheid Bevolkingszorg Resultaten examens Officier- en Algemeen Commandant Bevolkingszorg 7 3. Financiële verantwoording project vakbekwaamheid Bevolkingszorg Financiën project vakbekwaamheid Bevolkingszorg 8 4. De ambities voor Ambitie voor het ontwikkelen van examens voor de overige functies Bevolkingszorg Ambitie voor het borgen en onderhouden van de opgeleverde producten En het project vakbekwaamheid Bevolkingszorg binnen het IFV Ambitie voor het opzetten van een raamwerk voor vakbekwaam blijven en innovatie Ambitie voor het accrediteren van de opleiders Bevolkingszorg Financiële verantwoording vakbekwaamheid Bevolkingszorg Begroting project vakbekwaamheid Bevolkingszorg Bijlage 1. Risico s 15 Debora Bakker Projectleider vakbekwaamheid Bevolkingszorg

2 1. Waar staat vakbekwaamheid Bevolkingszorg voor 1.1 Inleiding In 2009 is de projectgroep GROOT (ER) ingesteld met als doel enerzijds professionalisering van Bevolkingszorg en anderzijds betere uitwisselbaarheid tussen gemeenten en veiligheidsregio's. Door gezamenlijke inzet van functionarissen, die in de praktijk een rol binnen de (gemeentelijke) crisisbeheersing vervullen en daarin ook (praktijk)ervaring hebben opgedaan, zijn in het project GROOT(ER) een aantal producten ontwikkeld. Dit zijn taakbeschrijvingen, competentieprofielen en daaruit afgeleide opleidingsprofielen (als basis opleidingen en trainingen) voor gemeentelijke functies in de crisisbeheersing. Het project heeft geresulteerd in uniforme opleidingskaders (80% landelijk uniform, 20% couleur regionaal) voor Bevolkingszorg. Op dit moment zijn de producten van GROOT(ER) voor iedereen beschikbaar en kan iedere opleider zijn eigen opleidingen ontwikkelen en de cursisten van een diploma en/of certificaat voorzien. Een eenduidig landelijk erkend diploma, gebaseerd op een heldere kwaliteitsborging van exameneisen en voorzieningen ontbreekt nog. Vanuit het project GROOT(ER) is een examen nooit als vereist gesteld, gaande weg is echter in de praktijk gebleken dat deze behoefte er binnen de Veiligheidsregio s en opleiders nadrukkelijk wel is. Om in deze behoefte te voorzien is door het IFV een voorstel geschreven aan het Veiligheidsberaad met daarin de gewenste vervolgstappen om de producten die de projectgroep GROOT (ER) heeft opgeleverd door te ontwikkelen en de kwaliteit te borgen binnen het IFV. Het dagelijks bestuur Veiligheidsberaad IFV heeft in mei 2013 naar aanleiding van dit voorstel het IFV de opdracht gegeven een business case Bevolkingszorg uit te werken rondom het opleiden, examineren en diplomeren van de functies binnen de Bevolkingszorg en meer uniformiteit te creëren als het gaat over de functionarissen Bevolkingszorg. Deze business case is december 2013 vastgesteld door het dagelijks bestuur van het IFV. Het IFV krijgt daarmee de opdracht om naast het borgen en beheren van de producten van GROOT(ER) tevens een rol te vervullen bij de kwaliteitsborging van opleidingen en de examinering. Hiermee is de formele overdracht van het intellectuele eigendom van de producten vanuit het LOCGS- accounthouder GROOT(ER) aan het IFV een feit geworden. Om de ontwikkeling, borging en het beheer van de producten te kunnen realiseren is eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld vanuit GROOT(ER) en het Ministerie van V&J. Tevens hebben de regio s jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld voor het onderhoud. Deze opdracht is weggezet in het project vakbekwaamheid Bevolkingszorg. 1.2 Project vakbekwaamheid Bevolkingszorg Er zijn binnen het project GROOT(ER) verschillende producten opgeleverd te weten: kwalificatieprofielen, proeve op hoofdlijnen, opleidingskaders en taakkaarten. Het IFV heeft in 2014 de taak gekregen om: - examens te ontwikkelen, af te nemen en te organiseren en diploma s te verstrekken voor de functies binnen Bevolkingszorg. - zorg te dragen voor bekwame beoordelaars. - opleidingsinstituten te accrediteren. 2

3 - kwalificatieprofielen, opleidingskaders, taakkaarten en proeven op hoofdlijnen voor de functies binnen Bevolkingszorg te onderhouden. - alle hierboven genoemde producten ontsluiten voor de markt. Om dit te realiseren is voor een projectmatige aanpak gekozen waarbij het project in een aantal deelprojecten is verdeeld, te weten: 1. ontwikkeling, onderhoud en vakbekwaamheid. 2. organiseren en afnemen van examens. 3. kwaliteitsborging producten en proces. 4. ontsluiten van producten en communicatie. 1.3 Organisatie en overleg In deze paragraaf wordt ingegaan op de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie en de wijze waarop het project is ingericht en het overleg is georganiseerd. Opdrachtgever-opdrachtnemer relatie Het Veiligheidsberaad heeft het IFV gemandateerd om binnen gegeven kaders als opdrachtgever op te treden. Het IFV is verantwoordelijk voor de uitvoering en heeft hiervoor een programmacoördinator vakbekwaamheid Bevolkingszorg aangesteld (Sylvia Meulensteen) en een projectleider vakbekwaamheid Bevolkingszorg (Debora Bakker). Organisatie Er wordt gewerkt met een programmacoördinator en een projectleider. Er is een stuurgroep ingesteld bestaande uit de aangewezen accounthouder vanuit de managementraad Bevolkingszorg en twee coördinerend gemeentesecretarissen vanuit de managementraad. Daarnaast nemen de programmacoördinator van het IFV, aangevuld met de projectleider deel aan de stuurgroep. De stuurgroep staat onder voorzitterschap van de programmacoördinator van het IFV. De stuurgroep stuurt op het proces en (tussentijdse) resultaten, volgt kritisch de inhoud vanuit de ervaring in de praktijk en faciliteert besluitvorming naar de managementberaden en de directeur van het IFV en het dagelijks bestuur van het IFV. Daarnaast faciliteren de leden van de stuurgroep de communicatie richting het LOCGS en LOCB. De programmacoördinator stuurt de projectleider aan en geeft akkoord op het plan van aanpak en de tussentijdse resultaten. Daarnaast is de programmacoördinator de linking pin/ verbinding tussen het werkveld (inclusief marktpartijen en opleiders) en het IFV (inclusief de managementberaden). De programmacoördinator zorgt voor het onderhouden van contacten en afstemming met deze partijen. De projectleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en draagt hiervoor verantwoording af aan de programmacoördinator. De projectleider stuurt de verschillende deelprojecten aan en verzorgt de communicatie en afstemming binnen de verschillende deelprojecten. Daarnaast bewaakt de projectleider de planning en de financiën. De projectleden binnen de deelprojecten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten binnen de voorgestelde aanpak, tijd en budget. 3

4 Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging. Zij zorgen dat Bureau TEC, het examenbureau, Infopunt Veiligheid en communicatie tijdig worden aangehaakt. Gezamenlijk maken de stuurgroep, de programmacoördinator en de projectleider afspraken over de te leveren prestaties en de verantwoording daarover. Dit gebeurt middels het jaarplan vakbekwaamheid Bevolkingszorg, inclusief begroting. De stuurgroep stemt in met het jaarplan. Overleg Stuurgroep Onder leiding van de programmacoördinator komt de stuurgroep in 2015 vier keer bijeen. Overleg projectgroep Onder leiding van de projectleider komt de projectgroep maandelijks bij elkaar om met elkaar de voortgang van het project te bespreken. Ook de programmacoördinator en de projectleider komen maandelijks bijeen. Schematisch ziet de projectorganisatie er uit als weergegeven op de volgende pagina. 4

5 Schematische weergave van de projectorganisatie vakbekwaamheid Bevolkingszorg Opdrachtgever DB Veiligheidsberaad Stuurgroep Sylvia Meulensteen Programmacoördinator IFV Maarten Dewachter accounthouder vakbekwaamheid LOCGS Ruud Bitter accounthouder crisiscommunicatie Marcel Mastenbroek accounthouder Projectleider Debora Bakker Deelproject 1. Ontwikkeling examens/ onderhoud en vakbekwaamheid Ingrid Zemmelink Ellen Bonnema/ Suzanne de Vet Deelproject 2. Organiseren en afname examens Lucia Hendriks Trainer Medewerker examenbureau Deelproject 3. Kwaliteitsbewaking Leo Ceelen en/of Chantal Ruijten Expert werkveld Deelproject 4. Ontsluiten producten en Communicatie project Caren Mertens en Yvonne Stassen Medeweker bedrijfsbureau Medewerker Bureau TEC Experts werkveld Medewerker Bureau TEC 2. Resultaten Resultaten project vakbekwaamheid Bevolkingszorg Het project is in 2014 later van start gegaan dan gepland. Dit heeft vooral te maken gehad met het bij elkaar krijgen van de juiste experts voor de ontwikkelgroepen. Inmiddels hebben we het volgende bereikt in de verschillende deelprojecten in samenwerking met het veld: Deelproject 1. ontwikkeling, onderhoud en vakbekwaamheid: - Het examen omgevingsanalist is vorm gegeven, de laatste puntjes worden op de i gezet, beoordelaars worden getraind en het examen komt beschikbaar in het eerste kwartaal van Examen communicatieadviseur ROT is in ontwikkeling en is gereed in het eerste kwartaal van Het eerste examen is inmiddels gepland. 5

6 - Examen sleutelfunctionaris: de vragen gereed, de toets is beschikbaar in het eerste kwartaal van Het examen voor procesmedewerker is op verzoek van de expertgroep en na overleg met de stuurgroep in de wacht gezet in verband met de verwachte geringe afname en relatief hoge ontwikkelkosten. - Voor het examen informatie coördinator Bevolkingszorg is een expertgroep samengesteld en de eerste bijeenkomst is gepland. - De examens voor Officier- en Algemeen Commandant van Dienst Bevolkingszorg worden samen met de organisatoren en beoordelaars geëvalueerd. Hiertoe zijn een aantal bezoeken aan examens en organisatoren reeds uitgevoerd en zijn de onderwijskundigen met de beoordelaars en opleiders om tafel geweest. Hieruit volgt een plan van aanpak voor deze beide examens welke in 2015 wordt uitgevoerd. De verbeterpunten uit deze bijeenkomsten worden ook meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe examens. - Er wordt gewerkt aan een handboek voor onderhoud van alle producten zodat overzichtelijk is wanneer, hoe, door wie en op welke wijze de producten moeten worden geactualiseerd. Op basis van dit handboek kan een jaarplanning gerealiseerd worden voor onderhoud van alle producten Bevolkingszorg. De gesprekken over de inhoud zijn op dit moment gaande. Deelproject 2. organiseren en afnemen van examens: - Verder inrichten van het examenbureau voor de nieuwe functies Bevolkingszorg. - Bepalen van de examentarieven waarbij rekening wordt gehouden met de bijdragen die al van de veiligheidsregio s zijn ontvangen voor het ontwikkelen en het onderhoud voor de examens. Deelproject 3. kwaliteitsborging producten en proces: - Waarderingskader voor opleiders Bevolkingszorg is samengesteld. De laatste puntjes worden op de i gezet zodat gestart kan worden met de accreditatie. De opleiders hebben gezamenlijk vastgesteld dat om te worden geaccrediteerd het een voorwaarde is dat de opleider CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geaccrediteerd is. Een tweede stap in het accreditatieproces is dat we samen een aantal specifieke voorwaarden hebben afgesproken gericht op Bevolkingszorg waar de opleiders op zullen worden geaccrediteerd. Dit voorstel wordt in de eerstvolgende bijeenkomst met de stuurgroep besproken. Het accrediteren van de opleiders start op 1 maart Inmiddels hebben vijf opleiders zich gemeld voor de accreditatie. De verwachting is dat in totaal zes tot acht opleiders zich laten accrediteren. - Naast het accrediteren van de opleiders worden ook de organisatoren van examens geaccrediteerd en de examenlocaties. Hierover zijn afspraken gemaakt met de opleiders. Deze accreditaties worden voornamelijk schriftelijk afgehandeld. Deze accreditaties zijn op het moment van schrijven van dit jaarplan in gang gezet. 6

7 Deelproject 4: ontsluiten van producten en communicatie: - Alle beschikbare producten zijn overzichtelijk beschikbaar gesteld via Infopuntveiligheid. Nl, dossier Bevolkingszorg onder rubriek instrumenten: - Op de site van het IFV onder het thema Bevolkingszorg worden alle actuele ontwikkelingen vanuit het project gecommuniceerd. Ook wordt er een update gegeven over het project in de nieuwsflits die naar de achterban van de leden van het LOCGS/ LOCC wordt gestuurd. 2.2 Resultaten examens Officier- en Algemeen Commandant van Dienst Naast het ontwikkelen van nieuwe examens in deelproject 1. zijn er op dit moment twee examens die al worden afgenomen door opleiders en waarvoor men een IFV diploma kan ontvangen. Dit zijn de examens voor Officier van Dienst- en Algemeen Commandant Bevolkingszorg. Deze examens zijn ontwikkeld in 2012 en 2013 door het toenmalige Nederlands Bureau Brandweerexamens (NBBE) in samenwerking met project GROOT(ER). Om enig inzicht te geven in het aantal examens dat is afgenomen voor deze twee functies volgt hieronder een overzicht. Dit betreft vanaf 2012 het aantal examens voor de functies Officier van Dienst Bevolkingszorg en vanaf 2013 examens voor de functie Algemeen Commandant van Dienst Bevolkingszorg. Hierbij is ook aangegeven hoe vaak er bezwaar is ingediend naar aanleiding van de uitslag van deze examens. Overzicht van het aantal afgenomen examens en bezwaren voor Examens Officier van Dienst Bevolkingszorg kandidaten 97 geslaagd 9 gezakt kandidaten 114 geslaagd 14 gezakt kandidaten 79 geslaagd 5 gezakt Examens Algemeen Commandant Bevolkingszorg Nog geen examens beschikbaar 36 kandidaten 34 geslaagd 2 gezakt 43 kandidaten 36 geslaagd 7 gezakt Bezwaren naar aanleiding van de examens 1 bezwaar n.a.v. examen OVD- BZ: ongegrond verklaard 1 bezwaar n.a.v. examen OVD- BZ: ongegrond verklaard 1 bezwaar n.a.v. examen AC-BZ: gedeeltelijk gegrond verklaard 7

8 3. Financiële verantwoording Financiën project vakbekwaamheid Bevolkingszorg Voor het project is in 2014 een eenmalige bijdrage vanuit restanten van het project GROOT(ER) beschikbaar gesteld als ook een eenmalige subsidie van het ministerie van V&J totaal van ,-. Daarnaast is er door de veiligheidsregio s een jaarlijks bedrag beschikbaar gesteld van ,-.Op 20 december 2013 heeft het Veiligheidsberaad besloten dat elke veiligheidsregio in gelijke mate bijdraagt. Voor elke veiligheidsregio betekent dit een bijdrage van 6920,- per jaar. In 2014 zijn activiteiten voor het project vakbekwaamheid Bevolkingszorg uitgevoerd conform het plan van aanpak dat in mei 2014 is opgesteld. Echter door een latere start van het project wordt een deel van het budget overgeheveld naar 2015 om de activiteiten uit te voeren. Voor dit jaarplan 2015 is van belang dat in 2014 de kosten binnen de begroting zijn gebleven. Door de efficiënte manier van ontwikkelen van examens zal niet al het geld dat voor de ontwikkeling van de vier examens begroot is in 2015 gebruikt gaan worden. Daarnaast is er binnen het project nog financiering over waardoor het in 2015 mogelijk wordt om nog een aantal nieuwe examens te ontwikkelen. Resultaten investering 2014 Begroot Uitgegeven Naar Ontwikkeling examens, onderhoud en vakbekwaamheid Ontwikkeling Omgevingsanalist is in ontwikkeling, oplevering begin Geslotenvragentoets voor sleutelfunctionaris is in ontwikkeling, oplevering begin Communicatie adviseur ROT in ontwikkeling, oplevering begin Informatiecoördinator Bevolkingszorg start met de ontwikkeling, oplevering eerste kwartaal Onderhoud Onderhoud aan de examens OVD- Bz en AC- Bz. Gestart met opstellen van een plan van aanpak en gesprekken met beoordelaars en organisatoren, bijwonen van examens , , , , , , , ,- Vakbekwaamheid 2 Organiseren en afname examens Activiteiten vinden plaats in , ,- 8

9 3 Kwaliteitsbewaking Opstellen waarderingskader. Afhandelen beroep- en bezwaarschriften. Overige werkzaamheden deelproject , , ,- 4 Ontsluiten producten en communicatie In orde maken van de opgeleverde producten en deze op een goede manier beschikbaar stellen. Communicatie project en berichtgeving , , ,- Onvoorzien* , , ,- Uren projectgroep , , ,- Handling IFV: 4 % van ,- = 2720,-* 0,- onder post 0,- onvoorzien opgenomen Bijdrage vanuit project GROOT(ER) en V&J ,- Bijdrage uit VR s voor ,- Totale budget project , , ,- * De kosten voor handling fee IFV zijn opgenomen onder de onvoorziene kosten omdat deze handling fee is ingevoerd nadat de begroting voor dit project was vastgesteld. 4. De ambities voor 2015 Nu het project vakbekwaamheid Bevolkingszorg van start is gegaan, de eerste nieuwe examens binnenkort worden opgeleverd. Het waarderingskader voor de opleiders Bevolkingszorg bijna wordt afgerond en er een start is gemaakt met het onderhoud van de bestaande functies, zijn voor 2015 vier ambities geformuleerd. De vier ambities geven richting aan van het project vakbekwaamheid Bevolkingszorg. De planning van de activiteiten worden separaat opgenomen in het plan van aanpak vakbekwaamheid Bevolkingszorg. Een ambitie voor het ontwikkelen van examens voor de overige functies (paragraaf 4.1). Een ambitie voor de borging en het onderhoud van de opgeleverde producten Bevolkingszorg en het borgen van het project vakbekwaamheid Bevolkingszorg binnen het IFV (paragraaf 4.2). Een ambitie voor het opzetten van een raamwerk voor vakbekwaam blijven en innovatie (paragraaf 4.3). Een ambitie voor het accrediteren van de opleiders Bevolkingszorg (paragraaf 4.4). 9

10 4.1 Ontwikkelen van examens voor de overige functies In 2014 is er een start gemaakt met de ontwikkeling van de examens voor vier functies Bevolkingszorg. In de praktijk blijkt door de efficiënte manier van ontwikkelen waarbij gebruik gemaakt wordt van al bestaande producten van opleiders, dat er tegen lagere kosten dan begroot ontwikkeld kan worden. Daarom wordt geprobeerd om met behulp van het budget dat nog resteert vanuit 2014 zoveel mogelijk examens te ontwikkelen zodat in 2015 de ontwikkeling van de examens kan worden afgerond. Hiervoor zijn de volgende activiteiten binnen deelproject 1 en deelproject 3 gepland: In samenspraak met de stuurgroep en het veld een prioritering maken in de functies die ontwikkeld kunnen worden. Een tweede onderwijskundige aantrekken voor het trekken van een ontwikkelgroep waardoor er tegelijkertijd twee onderwijskundigen aan de slag kunnen met de ontwikkeling van de overige functies. Aanpassen van de planning in het plan van aanpak vakbekwaamheid Bevolkingszorg. Een overzicht maken van alle beschikbare ontwikkelde examens door de opleiders en samen met hen en de experts de nog resterende examens ontwikkelen aan de hand van bestaande examens. Werven en selecteren van experts voor de ontwikkeling van de examens. Werven en selecteren van beoordelaars voor de nieuwe examen functies. Waarbij er ook bepaald moet worden hoeveel examens er per functie verwacht zullen worden zodat hierop de aantallen beoordelaars kunnen worden afgestemd. Opstellen van eisen die we stellen aan de beoordelaars per functie en die vervolgens opnemen in het kader van het IFV. Trainen van alle beoordelaars conform de eisen van het IFV en zorgen voor een goed gekwalificeerde pool van beoordelaars voor alle Bevolkingszorg functies. Afstemmen met het examenbureau en de onderwijskundigen van het IFV over de borging van de examens Bevolkingszorg (organisatorisch en op inhoudsniveau). 4.2 Borging en onderhoud producten en borging project binnen staande organisatie Op dit moment zijn er een aantal producten ontwikkeld (examens, taakkaarten, kwalificatieprofielen e.d.) en zullen er steeds nieuwe producten bij ontwikkeld worden, of moeten bestaande producten onderhouden worden. Dit proces wordt bij het IFV ingericht en geborgd. Dit is noodzakelijk omdat zonder borging en onderhoud de kwaliteit van de producten niet gegarandeerd kan worden. Op dit moment wordt er een handboek ontwikkeld waarin alle producten worden opgenomen en ook wanneer, hoe en op welke manier deze producten onderhouden moeten worden én door wie. Ook is gestart in 2014 met het onderhoud van de twee bestaande examens van Officier van Dienst Bevolkingszorg en Algemeen Commandant Bevolkingszorg. 10

11 Het is de wens om het project vakbekwaamheid Bevolkingszorg eind 2015 af te kunnen ronden waarbij de deelprojecten binnen de staande organisatie van het IFV geborgd zijn. Het project kan dan worden afgesloten. Hiervoor dienen de processen Bevolkingszorg goed beschreven te zijn en op elkaar afgestemd te zijn. Daarnaast dienen de verschillende onderdelen binnen het IFV op elkaar aangesloten te zijn om te zorgen dat het project kan worden overgedragen in de staande organisatie. Hiervoor dienen de volgende acties binnen alle deelprojecten te worden uitgevoerd: Schrijven van een handboek Bevolkingszorg met daarin de producten en het proces van onderhoud (ook voor beoordelaars en experts en anderen). Wanneer moet welk product worden herzien, door wie, hoeveel tijd kost dit, op welke wijze vindt dit plaats, de financiering die hiervoor beschikbaar is vanuit de veiligheidsregio s en wat betekent dit voor de rest van de producten of voor het onderwijs. Borgen van de producten binnen het IFV binnen een entiteit (expertisecentrum). Borgen en inrichten van de organisatie en afname van examens binnen het examenbureau van het IFV. Borgen van het onderhoud van de producten binnen het IFV, koppelen aan een eindverantwoordelijke persoon voor Bevolkingszorg. In 2015 wordt er onderhoud uitgevoerd aan de eerste twee examens voor de functies namelijk Officier van Dienst Bevolkingszorg en Algemeen Commandant Bevolkingszorg. Borgen van de inhoudelijke kennis van de ontwikkeling binnen het team van onderwijskundigen binnen het IFV en bepalen van inhoudelijk aanspreekpunt voor de examens Bevolkingszorg. Borgen van de expertgroepen als inhoudsdeskundigen voor verdere ontwikkeling en onderhoud van producten. Borgen van controle op kwaliteit van de producten en het proces door bureau TEC (controleurs/ bezwaarschriften/ rapporten beoordelaars). Borgen van kwaliteit van beoordelaars, experts en controleurs door bureau TEC (benoemingen). Borgen van de ontsluiting van de producten binnen het IFV. 4.3 Vakbekwaam blijven en innovatie In 2014 is de nadruk gelegd op het ontwikkelen van examens voor Bevolkingszorg. Dit zal ook in 2015 de focus zijn van het project vakbekwaamheid. Echter naast het ontwikkelen van examens, het borgen van de producten en het proces binnen het IFV, is de ambitie voor 2015 om richting te gaan geven aan het thema vakbekwaam blijven binnen Bevolkingszorg. Om dit te kunnen verwezenlijken zijn de volgende activiteiten binnen deelproject 1 gepland: Kader schrijven voor vakbekwaam blijven (wat is vakbekwaam blijven, wie zijn verantwoordelijkheid is dit en op welke manier wordt hier invulling aan gegeven). 11

12 Verkennen van het speelveld van vakbekwaam blijven en innovatie op het gebied van Bevolkingszorg. Verkennen van het speelveld vakbekwaam blijven en innovatie binnen de andere kolommen en aansluiting zoeken bij bestaande initiatieven en samen optrekken bij nieuwe initiatieven. Samenstellen van een groep experts, opleiders die samen met elkaar hier invulling aan kunnen geven Accrediteren van de opleiders Bevolkingszorg Samen met de opleiders Bevolkingszorg is er een waarderingskader opgesteld waarbij de opleiders in gezamenlijkheid afspraken hebben gemaakt over de accreditatie voorwaarden. Dit proces wordt in 2015 voortgezet waarbij de ambitie is dat de opleiders Bevolkingszorg in 2015 geaccrediteerd worden. Hiertoe worden de volgende activiteiten binnen deelproject 3 en 4 gepland: Voorleggen van het waarderingskader opleiders Bevolkingszorg aan de stuurgroep ter instemming. Afstemmen over het accreditatieproces (hoe wordt het proces ingericht na accreditatie tot aan de volgende accreditatieronde met de opleiders). Houden van een nulmeting bij de opleiders die meegaan in het accreditatietraject. Accrediteren van de opleiders Bevolkingszorg. Waarbij de lijn gevolgd wordt zoals die ook is ingezet bij de Brandweer. Het IFV financiert de eerste accreditatie en de opvolgende zijn voor rekening van de opleiders zelf. Accrediteren van organisatoren van examens Bevolkingszorg. Accrediteren van examenlocaties Bevolkingszorg. 5. Financiële verantwoording Begroting project vakbekwaamheid Bevolkingszorg 2015 Op basis van de in de vorige hoofdstukken aangegeven activiteiten volgt in deze paragraaf de begroting voor het project vakbekwaamheid Bevolkingszorg voor In deze begroting zijn kosten voor de genoemde activiteiten meegenomen alsook het restant van het budget in 2014 en de jaarlijkse bijdrage van de veiligheidsregio s van ,- (zie paragraaf 3.1). Investeringen Ontwikkeling examens, onderhoud en vakbekwaamheid Ontwikkeling -Omgevingsanalist is in ontwikkeling, oplevering eerste kwartaal eerste kwartaal Begroot 2015 Restant

13 -Geslotenvragentoets voor sleutelfunctionaris is in ontwikkeling, oplevering eerste kwartaal Communicatie adviseur ROT in ontwikkeling, oplevering eerste kwartaal Informatiecoördinator Bevolkingszorg start met de ontwikkeling, oplevering eerste kwartaal Ontwikkelen van de overige examens voor de verschillende functies in volgorde bepaald met de stuurgroep , , ,- Initiatieven vakbekwaam blijven en innovatie nader vast te stellen door de stuurgroep. Onderhoud Onderhoud aan de examens voor OVD- Bz en AC- Bz. Plan van aanpak voor onderhoud en borging van alle opgeleverde producten. 2 Organiseren en afname examens Inrichten bedrijfsprocessen op maat bij het examenbureau. Selecteren van de beoordelaars (dossiers opmaken voor TEC). Regelen van de trainingen en vakkundigheidstoetsen , , , , , , ,- Ontwikkelen en geven van de training voor beoordelaars en toezichthouders i.s.m. onderwijskundigen. 3 Kwaliteitsbewaking Accreditatie opleiders. Benoemen experts, vaststellen van de examens, opstellen profiel controleurs. Afhandelen beroep- en bezwaarschriften, steekproef vaststellen uitslag examens en de selectie van experts en administratieve afhandeling (alle functies) , , , ,- 4 Ontsluiten producten en communicatie Communicatie project , , - Onvoorzien , ,- Uren projectgroep , ,- Restant budget ,- Bijdrage VR s in ,- Totale budget project , ,- 13

14 Bijlage 1. Risico s 14

15 Bijlage 1. Risico s Mogelijke risico s die we tegen komen in dit project zijn: De beschikbaarheid van de experts voor de ontwikkeling van examens waardoor mogelijk niet alle examens in 2015 ontwikkeld kunnen worden. De beschikbaarheid van beoordelaars voor het afnemen van alle examens. De beschikbaarheid van onderwijskundigen waardoor niet alle functies in 2015 ontwikkeld kunnen worden. De borging van het project binnen de staande organisatie IFV die niet in 2015 plaats vindt door vertraging in de ontwikkeling van de producten, borging van de processen binnen het IFV. 15

Vakbekwaamheid Bevolkingszorg

Vakbekwaamheid Bevolkingszorg Vakbekwaamheid Bevolkingszorg Jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 Instituut Fysieke Veiligheid Expertisecentrum Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00

Nadere informatie

Bovenregionaal team crisiscommunicatie. Jaarplan 2015

Bovenregionaal team crisiscommunicatie. Jaarplan 2015 Bovenregionaal team crisiscommunicatie Jaarplan 2015 10 januari 2015 Inhoud 1. Waar staat het bovenregionaal team crisiscommunicatie voor 2. Van implementatie naar borging 3. Resultaten 2014 4. De ambities

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Nieuws. van de Brandweeracademie. Examens bedrijfsbrandweer. In dit nummer: juli 2015

Nieuws. van de Brandweeracademie. Examens bedrijfsbrandweer. In dit nummer: juli 2015 Nieuws van de Brandweeracademie juli 2015 In dit nummer: Examens bedrijfsbrandweer Nieuwe afspraken rondom de inzet van experts Implementatie herontwerp examinering Nieuwe regeling voor benoeming toezichthouders

Nadere informatie

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - maart 2010-

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - maart 2010- Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP - maart 2010- Hierbij treft u de nieuwsflits aan van het project Implementatie en communicatie kwaliteit brandweerpersoneel. Met dit landelijke project wordt

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

IFV Examenreglement. Opgesteld door: Bureau Toezicht, Examinering en Certificering

IFV Examenreglement. Opgesteld door: Bureau Toezicht, Examinering en Certificering IFV Examenreglement Opgesteld door: Bureau Toezicht, Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het algemeen bestuur van het IFV op 13 december 2013. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen van het LPO

Antwoorden op de vragen van het LPO en op de vragen van het LPO Ter voorbereiding op de vergadering van het LPO op 16 juni 2010 zijn er enkele vragen geïnventariseerd. De vragen en antwoorden zijn in onderstaand schema opgenomen. Welke norm

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie

KWALITEITSBORGING WFT-EXAMENS

KWALITEITSBORGING WFT-EXAMENS KWALITEITSBORGING WFT-EXAMENS 1. Inleiding Examens in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden sinds 1 januari 2014 vanuit een Centrale Examenbank samengesteld. Dit geldt voor de reguliere

Nadere informatie

Voor u liggen de nota's "Beleidskader 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord" en "3e wijziging van de Programmabegroting 2015".

Voor u liggen de nota's Beleidskader 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord en 3e wijziging van de Programmabegroting 2015. VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus 218 5201 AE 's-hertogenbosch T 073-6889555 F 073-6889599 Aan de Raden van de aangesloten gemeenten Datum 05 februari 2015 Behandeld

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Caribisch Nederland

IFV Uitvoeringsregeling Caribisch Nederland IFV Uitvoeringsregeling Caribisch Nederland Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV op 12 november 2014. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier 5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder wordt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving EXAMENREGLEMENT Examen Integraal Adviseren Begripsomschrijving Artikel 1 Assessor Beroepscommissie Bestuur Commissie Vakbekwaamheid Directeur Fraude Examengecommitteerde Kandidaat Toetstermen Reglement

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Continuïteit van de Samenleving

Samenvatting projectplan Continuïteit van de Samenleving Projectopdracht en resultaten Vitale processen, producten of diensten, die nodig zijn in een samenleving (zoals elektriciteit, ICTvoorzieningen en drinkwater) kunnen bij uitval grote effecten hebben op

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

1. Opleidingskader voor de procesopleiding Crisiscommunicatie

1. Opleidingskader voor de procesopleiding Crisiscommunicatie 1. Opleidingskader voor de procesopleiding Crisiscommunicatie In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder wordt het

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering 1-7-2014 tot en met 31-12-2014 27-2-2015 Sagènn Educatie BV, Amsterdam versie 1.0 1 Inhoud Voorwoord... 3 1. Kwalitatieve gegevens... 4 1.1. Afname van de

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Examen Officier van Dienst Bevolkingszorg Toetswijzer deel I voor de kandidaat en bij het examen betrokkenen

Examen Officier van Dienst Bevolkingszorg Toetswijzer deel I voor de kandidaat en bij het examen betrokkenen Examen Officier van Dienst Bevolkingszorg Toetswijzer deel I voor de kandidaat en bij het examen betrokkenen Versie 2, 10 februari 2016 1/29 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Projectleider Foodsquad Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Projectleider Foodsquad gemeente 's-hertogenbosch Omschrijving: Het vinden van een ervaren projectleider met

Nadere informatie

Examen Communicatieadviseur ROT Toetswijzer deel I voor de kandidaat en bij het examen betrokkenen

Examen Communicatieadviseur ROT Toetswijzer deel I voor de kandidaat en bij het examen betrokkenen Examen Communicatieadviseur ROT Toetswijzer deel I voor de kandidaat en bij het examen betrokkenen Versie: 2, 10 februari 2016 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783,

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - augustus 2010-

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - augustus 2010- Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP - augustus 2010- Hierbij treft u de nieuwsflits aan van het project implementatie en communicatie kwaliteit brandweerpersoneel. Met dit project wordt gewerkt

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer.

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer. Veiligheidsberaad Veiligheidsregio Zeeland Aan het bestuur van de veiligheidsregio Postbus 8016 4330 EA MIDDELBURG Veiligheidsreqio Zeeland Organisatieonderdeel 6v/ pffis Ontvangen, 3 jy N 2013 Behandelaar

Nadere informatie

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Registratienummer: : 2013011476 Opdrachtgever: : Tames Kokke/Ton van der Wees Opdrachtnemer(s) : Wim van der Vliet Budgetnummer : 000210013 Datum : 4 april

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Aangepast(e) toets of examenonderdeel Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Aangepast(e) toets of examenonderdeel Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Aangepast(e) toets of examenonderdeel Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem

Nadere informatie

Verankering van SIS in opleidingen. Sjan Martens, programmamanager SIS 21 april 2016

Verankering van SIS in opleidingen. Sjan Martens, programmamanager SIS 21 april 2016 Verankering van in en Sjan Martens, programmamanager 21 april 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Relevante en 3 3 Aanpak van de inventarisatie 4 4 Trainingen voor landelijke voorziening 5 5 Bevindingen uit de

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Aangepast proeve-onderdeel

IFV Uitvoeringsregeling Aangepast proeve-onderdeel IFV Uitvoeringsregeling Aangepast proeve-onderdeel Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV op 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid MiFID II- kennis en bekwaamheid Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid Publicatiedatum: 13 november 2017 I. Reikwijdte 1. In de richtsnoeren wordt onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

Verbeterplan inkoopfunctie

Verbeterplan inkoopfunctie Verbeterplan inkoopfunctie Artikel 213a onderzoek team control Gemeente Goeree-Overflakkee Team Inkoop April 2017 In het kader van het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

Examinering van het brandweeronderwijs op hoofdlijnen

Examinering van het brandweeronderwijs op hoofdlijnen Examinering van het brandweeronderwijs op hoofdlijnen De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. 2 Examinering van het brandweeronderwijs op hoofdlijnen Inleiding De verbetering

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de procesopleiding Voorzien in primaire levensbehoeften

3. Opleidingskader voor de procesopleiding Voorzien in primaire levensbehoeften 3. Opleidingskader voor de procesopleiding Voorzien in primaire levensbehoeften In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Voortgangsrapportage Nummer: 8 Datum : 1 oktober 2015 Naam project Programma Dienstverlening Opdrachtgever Bestuurlijk: D.P. de Kruif Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Programmamanager M. Eillebecht-van

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker.

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker. mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 ETTENILEUR Aan de raad J' JA NEE Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur T: 14 076 E: info@etten-leur.nl I: www.etten-leur.nl

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

Sheets over SIS basisset voor presentaties

Sheets over SIS basisset voor presentaties Sheets over SIS basisset voor presentaties Bestemd voor regionale SIS-coördinatoren en andere experts die een selectie van de sheets kunnen gebruiken voor eigen presentaties Sjan Martens 16 juni 2016 Algemeen

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Et Examentaken mbo WWW.EXAMINERINGMBO.NL Examentaken mbo Wat is het? De Examentaken mbo omschrijven alle taken die worden uitgevoerd ten behoeve van de examinering in het mbo. Het is een hulpmiddel om

Nadere informatie

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies Nederlandse Basketball Bond Instellingsbesluit Afdelingscommissies Ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB), op grond van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement, op 10 juni

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Kwaliteitsborging Kbp

Kwaliteitsborging Kbp Kwaliteitsborging Kbp Deelproject Nadere regels Kwaliteit brandweerpersoneel Status: Concept Opgesteld d.d. : 05 mei 2009 Opgesteld door: Deelproject Nadere regels Korte omschrijving: Notitie over de borging

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Studiecentrum Minerva te Almere Plaats: Almere BRIN nummer: 24KK Onderzoeksnummer: 277938 Datum onderzoek: December 2014 Datum

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

in gesprek over onze kwaliteit nu en in de toekomst

in gesprek over onze kwaliteit nu en in de toekomst 22 oktober Den Bosch, 29 oktober Amstelveen en 5 november Barneveld Nbbe Denkdiners 2009 in gesprek over onze kwaliteit nu en in de toekomst Het Nbbe bestaat dit jaar 15 jaar. Een mooi moment om voor-

Nadere informatie

WAAROM EEN REGIONALE ASSESSORENPOOL? ORGANISATIE VAN DE REGIONALE ASSESSORENPOOL INZET VAN DE ASSESSOREN UIT DE POOL

WAAROM EEN REGIONALE ASSESSORENPOOL? ORGANISATIE VAN DE REGIONALE ASSESSORENPOOL INZET VAN DE ASSESSOREN UIT DE POOL Bijlage 1 De regionale pool Regio Oost 2015-016 Plan van aanpak voor implementatie WAAROM EEN REGIONALE ASSESSORENPOOL? Initiatief komt vanuit de regio (btg, onderwijscluster, roc) Inventariseren van wensen

Nadere informatie

Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012

Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012 Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012 Algemeen De Adviescommissie Examinering Hout en Meubel is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Samenwerkingsoverleg Onderwijsinstellingen, vertegenwoordigers

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers

Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers LINKH Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers L I N K H LANDELIJK IMPLEMENTATIE NETWERK KWALITEITSBELEID HUISARTSENZORG Postbus 2724 3800 GG Amersfoort Telefoon 06 24169015 E-mail info@linkh.nl

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG

KWALITEITSONDERZOEK MBO. 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC RIVOR te Tiel 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG BRIN: 04CY Onderzoeksnummer: 253817 Onderzoek

Nadere informatie

CIB Werkgroep VIPP-2

CIB Werkgroep VIPP-2 CIB Werkgroep VIPP-2 1 Documenthistorie Datum Auteur Versie Beschrijving 11-01-2017 LT 0.1 Initiële voorstel 12-01-2017 BD 0.2 Review 12-01-2017 BD 0.3 Review RB verwerkt 20-01-2017 1.0 Besluitvorming

Nadere informatie

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Vraag Antwoord Vragen over het kwalificatiedossier Waarom is het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

Jaarverslag Examinering Verslagjaar: 2015

Jaarverslag Examinering Verslagjaar: 2015 Jaarverslag Examinering Verslagjaar: 2015 Onderwijscluster: College Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda Versie 1 januari 2016 1 Inhoudsopgave jaarverslag 1. Terugblik organisatieaspecten examencommissie...

Nadere informatie

Toolkit. Voorbereiden van kwaliteitsborging. Kwaliteitsborging examencommissies mbo. Module 2

Toolkit. Voorbereiden van kwaliteitsborging. Kwaliteitsborging examencommissies mbo. Module 2 Toolkit Kwaliteitsborging examencommissies mbo Module 2 Voorbereiden van kwaliteitsborging Module 2 Voorbereiden van kwaliteitsborging Inhoud en goed begin is het halve werk. aarom staat in deze module

Nadere informatie

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Venlo/Valkenswaard, 12-6-2015 Project A3 Betrokken partners: Alle locaties en secties Datum: mei 2015

Nadere informatie

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Auteurs: Frank van Outvorst, Henri Huisman Datum: Januari 2009 Inleiding Veel organisaties zijn momenteel bezig met het (her)inrichten van de vraagzijde

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies Vastgesteld CvB Org. &Vert. September 2014 GMR Instemming GMR 24-11-2014

Werkveld Datum Instemming/Advies Vastgesteld CvB Org. &Vert. September 2014 GMR Instemming GMR 24-11-2014 Werkveld Datum Instemming/Advies Vastgesteld CvB Org. &Vert. September 2014 GMR Instemming GMR 24-11-2014 4.5 Innovatiebudget 2014-2018 1. Inleiding 1.1 Motivatie Zoals in het bestuursplan 2014-2018 is

Nadere informatie

Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport

Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport Dit document is gebaseerd op het Toetsingsreglement Sport, waarvan het model is vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Organisatieplan BBO. Frans Schippers, co-kwartiermaker. 29 augustus 2012

Organisatieplan BBO. Frans Schippers, co-kwartiermaker. 29 augustus 2012 Organisatieplan BBO Frans Schippers, co-kwartiermaker 29 augustus 2012 1. O v e r z i c h t Taken en rollen Sturingsfilosofie Organigram Discussie 2. Ta k e n Integrale bestuursadvisering Ondersteuning

Nadere informatie

Productbeschrijvingen (proces)specifiek

Productbeschrijvingen (proces)specifiek en (proces)specifiek 118 Omgevingsanalyse Inzicht verkrijgen in wat zich in de buitenwereld (bij media, bij het publiek en op het internet) afspeelt, welk gevoel in de samenleving bestaat over de ramp

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Fraude

IFV Uitvoeringsregeling Fraude IFV Uitvoeringsregeling Fraude Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV op 10 september 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Uitruk op Maat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Nieuwsbrief 1 november 2010 In deze uitgave Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 2 3 Aanleiding van het project Uitruk

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Het profiel eindigt met een beschrijving van de eisen voor vakbekwaam worden en blijven voor de functionaris.

Het profiel eindigt met een beschrijving van de eisen voor vakbekwaam worden en blijven voor de functionaris. Profiel Beoordelaar Het profiel beschrijft eerst de benoemingscriteria. Daarna worden de kerntaken van de functionaris uitgebreid beschreven aan de hand van werkzaamheden, beoordelingscriteria en keuzes

Nadere informatie

Functiehuis Bedrijfsbrandweer

Functiehuis Bedrijfsbrandweer Functiehuis Bedrijfsbrandweer Art. 31 Wet veiligheidsregio s 1. Bestuur veiligheidsregio kan inrichting die in geval van brand of ongeval bijzonder gevaar kan opleveren voor openbare veiligheid, aanwijzen

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 6. 3 juli 2015 ONTWIKKELINGEN BON

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 6. 3 juli 2015 ONTWIKKELINGEN BON Agendapunt 6 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 3 juli 2015 ONTWIKKELINGEN BON Inleiding Zoals bekend is in 2014 een noordelijke Stuurgroep ingesteld met het oog op de huidige en toekomstige organisatie

Nadere informatie

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017.

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Activiteit Wie Planning Actie Gemeentelijk projectplan Uitspreken intentie

Nadere informatie

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER alisering ion G ro éé n Re g Groningen één nin gen 120401 2012, Brandweer Groningen Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Organisatie Jeugdbestuur en Jeugdcommissies B.N.M.H.C. Zwart-Wit

Organisatie Jeugdbestuur en Jeugdcommissies B.N.M.H.C. Zwart-Wit Overzicht Jeugdbestuur en Commissies Het Jeugdbestuur bestaat uit 3 personen; voorzitter, de vertegenwoordiger namens de Jeugdcommissie en de vertegenwoordiger namens de Commissie Jongste Jeugd (= voorzitter

Nadere informatie