Jaarverslag oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011 12 oktober 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag oktober 2012

2 Jaarverslag 2011 De hand aan de ploeg slaan De ploeg van de nieuwe tractor moet nog bijgesteld worden Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus AR Zoetermeer Koraalrood SB Zoetermeer T: +31 (0) E: W: Bank: ten name van de Van Dorp Foundation te Zoetermeer ANBI nummer

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Doel en karakter van de Van Dorp Foundation Verslag van het bestuursjaar Jaarrekening Toelichting Projecten De Kawukano School in Luwero, Uganda Woord en Daad, Uganda Investment Company Kumi Hospitaal in Uganda Noodhulp Jan en Lia Verboom in Tanzania Christiana Foundation Medewerkers Toekomstplannen

4 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Van Dorp Foundation over het jaar Ook dit jaar waren er weer allerlei ontwikkelingen. De opstart van het loonbedrijf in het noorden van Uganda is in volle gang en de tractor heeft al heel wat akkers bewerkt. In dit jaar zijn door bestuursleden twee reizen gemaakt naar Uganda en Kenia met als doel de zaken te bekijken, stukken te ondertekenen, plannen te maken en de lokale mensen te spreken. De statuten zijn bij de notaris gewijzigd, omdat bleek dat deze niet meer volledig toereikend waren. Er zijn werknemers van de vestiging Zevenaar naar Kumi in Uganda geweest om de elektro- technische installaties van het ziekenhuis daar in orde te maken. De Kawukano School in Luwero heeft nu een Solar installatie op het terrein en in de leraren woningen. Hierdoor is de veiligheid toegenomen en kunnen de leerlingen ook s avonds nog studeren. Een hele mooie stap. In het kerstpakket van Van Dorp Installaties zat een keukenschort dat gemaakt is door Grace en haar medewerkers in Eldoret, Kenia. Grace is een alleenstaande moeder die sinds enkele jaren een eigen naai atelier heeft en zo in het onderhoud van haarzelf en haar zoon kan voorzien. We zijn dankbaar dat dit werk van de Foundation goede voortgang heeft en dat de financiële middelen er zijn om projecten te ondersteunen en zo mensen te helpen. 1.1 Doel en karakter van de Van Dorp Foundation Van Dorp Foundation is opgericht vanuit de uitdrukkelijke wens van de familie Van Dorp om steun te verlenen aan de allerarmste kinderen op deze wereld. De Stichting heeft ten doel: a. het bieden van structurele hulp aan kansarmen, b. het opzetten van medische zorg en investeringen in faciliteiten, c. het ontwikkelen en steunen van werkgelegenheidsprojecten als middel tot zelfredzaamheid en stabiliteit, d. het incidenteel steunen van noodhulp projecten, e. het verlenen van financiële steun aan door personeelsleden van VDI genomineerde projecten, f. het verlenen van steun aan projecten voor kansarmen in de eigen regio rond de Van Dorp Installaties vestigingen. Veel mensen hebben zonder hulp een uitzichtloos bestaan. Het is droog en de mensen wachten op regen. Als de regen dan komt is die soms zo hevig, dat de toplaag wegspoelt en de aarde nog droger achterblijft. De grote problemen zijn veiligheid, corruptie, water, de beperkte economie en de bevolkingsgroei. Er is weinig kennis van allerlei technologische ontwikkelingen. Elektriciteit ontbreekt veelal. De vraag is wat je daar kunt doen en hoe je dit kunt uitvoeren. De vraag is niet of je daar iets moet doen. Een kind kan niet kiezen waar het geboren wordt. Net zoals wij het beste voor onze kinderen willen, hebben zij het recht ook op te groeien in een veilige omgeving onder gunstige omstandigheden. Wat wij kunnen doen is delen. Dat hoeft niet alleen geld te zijn, maar ook kennis en betrokkenheid. Delen is tenslotte vermenigvuldigen. Wij proberen mensen te 4

5 helpen om van kostganger een kostwinner te worden. Zo kunnen mensen voor zichzelf zorgen en een goed bestaan opbouwen. 1.2 Verslag van het bestuursjaar Het bestuur heeft het afgelopen jaar vijf maal vergaderd. De jubileumactie vanwege het 25 jarig bestaan van Van Dorp Installaties in november 2010 heeft het mooie bedrag opgeleverd van ,80. Dit bedrag is gebruikt om een tractor te kopen voor het loonbedrijf in Uganda. Samen met twee ondernemers en Woord en Daad zijn de plannen gerealiseerd om een bedrijf op te zetten voor het verbeteren van de landbouw. De plannen zijn in de loop van 2011 uitgewerkt en het werk is begonnen. Besloten is om dit bedrijf niet onder de verantwoording van het bestuur van de Van Dorp Foundation te laten opereren. Het is een zelfstandige onderneming met meerdere aandeelhouders. Wel blijft het bestuur graag op de hoogte van de ontwikkelingen en worden er mededelingen in de bestuursvergaderingen gedaan over het verloop van het werk. Het bestuur kan besluiten het werk met giften te steunen als daarom gevraagd wordt. Er zijn door Henk Willem van Dorp twee werkbezoeken afgelegd naar Uganda en Kenia. De eerste keer in april samen met twee echtparen die zelf een boerderij hebben en de tweede keer in november met de aandeelhouders van de Karamoja Tractor Services. In het Dorpsplein, het personeelsblad van VDI, is verslag gedaan van deze reizen. Zo kan het personeel het werk van de Van Dorp Foundation volgen. Het bestuur heeft overleg gehad met het bestuur van de Stichting Kawukano over de school in Uganda. Besloten is om Edward Kaggwa, de oprichter van de school, uit te nodigen om een bezoek aan Nederland te komen brengen om de zaken goed door te kunnen spreken. De Solar installatie in de school is dit jaar aangelegd en de school heeft nu licht! Het project in Tanzania voor de watervoorziening van een meisjesschool heeft goede voortgang gehad en is intussen gerealiseerd. Op 30 november zijn Jan en Lia Verboom langs geweest op de bestuursvergadering en zij hebben verteld over het werk dat ze gedaan hebben. Hun werkzaamheden daar zijn afgerond en zij zijn weer terug in Nederland. Tijdens het werkbezoek in april 2011 is de delegatie bij een lepra ziekenhuis in Kumi, ten noord oosten van Kampala, geweest. Henk Willem van Dorp heeft contact met de Stichting Kyoga en deze had gevraagd of hij wilde kijken naar de elektrische installatie van het ziekenhuis en de mogelijkheden tot aanpassing en verbetering hiervan. Het bestuur stond hier welwillend tegenover en heeft het project financieel ondersteund. Inmiddels heeft de vestiging Zevenaar dit project geadopteerd. Een monteur van deze vestiging, Dennis Huet, heeft het ziekenhuis bezocht en heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken. 5

6 Er is een bedrag van door het bestuur gereserveerd om de technische installaties weer in orde te krijgen. De statuten van de Foundation zijn op 7 september 2011 gewijzigd. De reden is dat zij niet genoeg dekkend meer waren voor de werkzaamheden van de Foundation. De notaris was aanwezig op de bestuursvergadering en de stukken zijn ondertekend. Het is voor het bestuur nu ook mogelijk geld te doneren aan projecten in eigen land. Een aantal artikelen zijn geactualiseerd. Vaste klanten krijgen elk jaar een attentie voor hun verjaardag. Zij kunnen er ook voor kiezen een gift te doen aan de Van Dorp Foundation. Hier wordt geregeld gebruik van gemaakt. Als bestuur danken we hen hiervoor. De totale opbrengst in 2011 was Van Dorp Installaties heeft dit jaar een gift gegeven van met rente. Als bestuur zijn we hier zeer dankbaar voor. Het bedrijf Instede AM/FM heeft dit jaar een gift gegeven van Het bestuur ontvangt jaarlijks van diverse personeelsleden of klanten een gift. Ook is in 2011 binnen het kader van de doelstellingen van de Stichting door personeelsleden van Van Dorp Installaties deelgenomen aan het adoptieplan dat wordt opgezet en uitgevoerd door Stichting Kawukano Children Mission in Gouda. Tenslotte zijn gedurende het verslagjaar een aantal incidentele giften aan diverse instellingen gedaan. De bestuursleden ontvangen voor hun werk geen vergoeding. De bestuursleden zijn: Voorzitter: Ir. W.J.F. Göebel Secretaris: Ir. S.F. de Ronde Penningmeester: W.L. Boone RA Leden: H.W. van Dorp MBA C.D. van Dorp de Dreu 6

7 2 Jaarrekening Balans per 31 december december december 2010 euro euro euro Euro Activa Vlottende activa vordering Van Dorp dienstencentrum bv vordering Uganda Investment Corp overlopende posten liquide middelen Totaal activa Passiva Reserves en fondsen reserves continuïteitsreserve 0 0 bestemmingsreserve overige reserves fondsen bestemmingsfondsen Kortlopende schulden Stichting Kawukano Children Mission overige Totaal passiva

8 Staat van baten en lasten euro euro euro Euro Baten uit donaties uit giften uit giften met bestemming 0 0 uit acties van derden 0 0 uit adoptieplan rente Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen Woord en Daad Stichting Africa Rural ZOA Stichting Christelijke Hulp in Kenia (SCHIK) Stichting Hart voor Haïti Stichting Kawukano Children Mission Stichting Kawukano solar installatie Stedenband Ver. Vrienden van Jinotega Reiskosten Diverse giften Beheer en administratie Kamer van Koophandel, contributie bankrente en - kosten Som der lasten Resultaat Resultaatbestemming continuïteitsreserve 0 0 bestemmingsreserve overige reserves bestemmingsfondsen

9 2.1 Toelichting Algemeen De Stichting van Dorp Foundation te Zoetermeer is opgericht bij notariële akte d.d. 16 december De Stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer De Stichting heeft als doel: a. het bieden van structurele hulp aan kansarmen, b. het opzetten van medische zorg en investeringen in faciliteiten, c. het ontwikkelen en steunen van werkgelegenheidsprojecten als middel tot zelfredzaamheid en stabiliteit, d. het incidenteel steunen van noodhulp projecten, e. het verlenen van financiële steun aan door personeelsleden van VDI genomineerde projecten, f. het verlenen van steun aan projecten voor kansarmen in de eigen regio rond de Van Dorp Installaties vestigingen. De Stichting beoogt niet het maken van winst. Conform het bepaalde in de statuten ontvangen de bestuursleden als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden; wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten. Waarderingsgrondslagen De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna anders vermeld. Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. Reserves Volgens de statuten van de Stichting moeten batige saldi worden bestemd voor het doel van de Stichting dan wel bij eventuele liquidatie voor een soortgelijk doel. In aansluiting met voorgenomen regelgeving inzake de jaarverslaggeving van fondsenwervende instellingen wordt door afzonderlijke benoeming van de reserves in de balans aangegeven op welke wijze de ter beschikking staande middelen zullen worden aangewend. Fondsen Ingeval door derden middelen aan de Stichting zijn verstrekt waaraan een specifieke aanwending moet worden gegeven, worden deze in de balans gepresenteerd als bestemmingsfonds. Specificaties Voor zover relevant geacht, worden hieronder nadere specificaties en/of toelichtingen opgenomen van individuele posten in de balans en/of de staat van baten lasten. Vordering Van Dorp DC Dit betreft door Van Dorp dienstencentrum bv te Zoetermeer toegezegde bijdragen, welke zullen worden uitbetaald nadat hiervoor bestemming(en) binnen het kader van de doelstellingen van de Stichting zijn aangewezen en hiervoor daadwerkelijk betalingen moeten worden verricht. Over het gemiddeld saldo wordt rente berekend 9

10 Continuïteitsreserve Gezien de geringe omvang van de kosten van beheer en administratie wordt het vormen van een continuïteitsreserve op dit moment niet relevant geacht. Bestemmingsreserve Deze reserve is gevormd om daarmee tot uitdrukking te brengen de ultimo elk verslagjaar bestaande financiële verplichtingen en/of toezeggingen gelden te besteden aan door gevers dan wel door het Bestuur vastgestelde doelen. De specificatie van de balansbedragen is als volgt: euro euro aanschaf tractoren t.b.v. loonwerk Abim aanschaf solar installatie t.b.v. Kawukano School Overige reserves De mutatie 2011 in deze post betreft de toevoeging uit resultaatbestemming Bestemmingsfondsen Dit betreft in voorgaande jaren uit acties van derden ontvangen gelden, welke dienen te worden aangewend ter ondersteuning van vakonderwijs in Afrika. Schuld Stichting Kawukano Children Mission Dit betreft door de Stichting ontvangen adoptiegelden welke moeten worden doorbetaald aan Stichting Kawukano Children Mission, Gouda. Donaties Dit betreft door Van Dorp dienstencentrum bv te Zoetermeer toegezegde bedragen over 2011 resp Africa Rural Dit betreft een maandelijkse ondersteuning aan Africa Rural ten behoeve van een school met kinderopvang in Kawukano (omgeving Luwero). Stichting Kawukano Children Mission Dit betreft van personeelsleden van Van Dorp dienstencentrum bv ontvangen gelden in het kader van onder verantwoordelijkheid van Stiching Kawukano Children Mission, Gouda opgezet adoptieplan. Deze gelden worden integraal doorbetaald. Reiskosten Dit zijn de kosten die vergoed zijn aan de personeelsleden die naar het Kumi hospitaal in Uganda geweest zijn. 10

11 Meerjaren overzicht totaal Baten donaties VDc 210,0 75,0 90,0 110,0 100,0 91,0 676,0 giften 3,4 20,0 8,7 21,1 37,7 32,9 123,8 giften met bestemming 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,7 acties van derden 8,2 0,2 1,8 2,0 0,0 0,0 12,2 adoptieplan 1,7 2,8 3,4 3,9 4,0 8,3 24,1 223,3 98,5 104,1 137,0 141,7 132,2 836,8 rente 6,6 8,3 6,9 7,0 9,0 15,5 53,3 Totaal baten 229,9 106,8 111,0 144,0 150,7 147,7 890,1 Lasten Woord en Daad 45,0 5,0 6,0 0,0 10,0 5,0 71,0 Africa Rural 14,7 24,2 29,5 36,0 36,0 36,0 176,4 ZOA 0,0 0,0 35,0 45,0 10,0 0,0 90,0 SCHIK 0,0 0,0 17,5 0,0 5,0 0,0 22,5 St. Kawukano Children Mission 1,7 2,8 3,4 3,9 4,0 8,3 24,1 diverse (incidentele) giften 10,0 3,0 12,0 4,6 28,0 7,4 65,0 71,4 35,0 103,4 89,5 93,0 56,7 449,0 kosten 1,6 0,1 0,2 0,1 0,0 0,3 2,3 Totaal lasten 73,0 35,1 103,6 89,6 93,0 57,0 451,3 Resultaat 156,9 71,7 7,4 54,4 57,7 90,7 438,8 Reserves en fondsen, nà bestemming resultaat Bestemmingsfondsen 3,7 4,4 4,6 4,6 4,0 4,0 Bestemmingsreserves 60,0 60,0 10,0 10,0 33,4 83,4 Reserves 93,2 164,2 171,4 225,8 250,0 280,7 Totaal reserves en fondsen 156,9 228,6 186,0 240,4 287,4 368,1 Onttrokken aan reserves en fondsen 0,0 0,0 50,0 0,0 10,7 10,0 70,7 11

12 12

13 3 Projecten 3.1 De Kawukano School in Luwero, Uganda Sinds 2006 ondersteunen wij deze school. Wij werken samen met het bestuur van de Stichting Kawukano Children Mission. Zij verzorgen de sponsorkinderen en regelen de betalingen. Het geld van VDF wordt gebruikt om de leraar salarissen te betalen, voedsel te kopen, de lokalen op te knappen en te onderhouden en leermiddelen te kopen. De school krijgt geen geld van de overheid, omdat het een christelijke school is. De school ligt ca. 100 kilometer ten noorden van Kampala, midden in de bush. De meerderheid van de bevolking leeft in armoede. Armoede en lichamelijke zwakheid houdt het leven van deze gemeenschap in een kwetsbare situatie. Onderwijs is in deze regio daarom van groot belang. Het bieden van goed onderwijs aan een nieuwe generatie is een eerste antwoord op de moeilijke omstandigheden waarin deze mensen leven. De kinderen die hun lagere school hebben afgerond, proberen zo veel mogelijk door te stromen naar een middelbare school. Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn 8 nieuwe kinderen op een middelbare school geplaatst. Dit jaar is de Solar installatie op school geïnstalleerd. Het geld hiervoor is door de Van Dorp Foundation geschonken. Hierdoor is stroom voor verschillende toepassingen beschikbaar. Allereerst is gezorgd voor verlichting. Dit zorgt voor veiligheid en de mogelijkheid om s avonds huiswerk te maken. Ze zijn er erg blij mee en verbazen zich erover dat het licht zomaar gaat branden. De veiligheid in en rondom de school is vergroot en ook is het mogelijk computers te gaan gebruiken. Voor de kliniek houdt het in dat er een koelkast geplaatst kan worden. In de omgeving van de school heeft het afgelopen jaar veel malaria geheerst en er is zelf een leerling van de school overleden hieraan. Malaria eist jaarlijks vele slachtoffers. We hopen dat de kliniek volgend jaar in gebruik genomen kan worden, zodat er zorg in de buurt is en er medicijnen gegeven kunnen worden. Het gebouw van de kliniek is bijna klaar en daarna kan begonnen worden met de inrichting. De voedselprijzen en prijzen voor brandstof zijn erg gestegen. Dit maakt het moeilijk voor de school om goed rond te komen. De kinderen krijgen namelijk op school ook een maaltijd, maïspap vermengd met water. Iets extra s zoals een kaakje of snoepje kennen de kinderen niet. Scholing is de enige manier om uit de armoede spiraal te komen. Solar installatie Licht! De kliniek 13

14 3.2 Woord en Daad, Uganda Investment Company In oktober 2010 is een lijvig rapport verschenen met een context analyse van de Karamoja regio en de mogelijkheden voor het opzetten van bedrijvigheid. Woord en Daad heeft dit onderzoek laten uitvoeren. Er zijn vele uitdagingen. Er zijn ook veel bedreigingen die het economisch ontwikkelingsprogramma kunnen dwarsbomen, zoals het feit dat 80 % van de bevolking afhankelijk is van voedselhulp. Er zijn weinig NGO partners, er is geen geld, weinig kennis, veel onkunde en een gebrekkige landbouw. De plannen die in 2010 ontwikkeld zijn hebben in 2011 hun uitwerking gekregen. Er is een bedrijf opgezet, de Uganda Investment Company. De aandeelhouders zijn drie ondernemers (Pleun Rietveld, Wim van Welzen en Henk Willem van Dorp) en Woord en Daad Enterprises. Doel is de mensen in dit noordelijke deel van Uganda te helpen bij de ontwikkeling van de landbouw door de grond goed te bewerken en kennis te delen. Als eerste is een tractor aangeschaft die de grond voor de boeren, tegen betaling, ploegt en bewerkt. Hierdoor wordt de opbrengst van de oogst groter en kunnen de mensen meer voedsel verbouwen en verkopen. Er is een Ugandese bedrijfsleider aangesteld en een kantoor ingericht. Er is 160 acre grond bewerkt en dat is een mooi begin. Het is moeilijk om aan goede materialen te komen en soms staat de benzinepomp droog. Ook is er al een band kapot gereden van de tractor. Het terrein is bezaaid met stenen, boomstronken en rotsblokken. De gouverneur heeft het gebied naast de gevangenis aangeboden om een voorbeeld boerderij te beginnen. Er is besloten om deze bedrijfsactiviteiten niet onder de verantwoordelijkheid van de Foundation te laten vallen. Wel zal het bestuur als klankbord functioneren en zo op de hoogte blijven van deze activiteiten. Het bestuur kan besluiten dit werk met een gift te ondersteunen. Dit jaar heeft de Foundation een gift gedaan van voor de verscheping van equipment naar Uganda. De tractor bij het kantoor in Abim Ondertekening van de documenten voor de oprichting van de Uganda Investment Company 14

15 3.3 Kumi Hospitaal in Uganda Het ziekenhuis is een voormalig lepra ziekenhuis in hert oosten van Uganda. Het is in de burgeroorlog vernietigd. Er zijn nu afdelingen voor patiënten met TBC of Aids. De zorg rondom de patiënt voor maaltijden e.d. komt neer op de familie of andere vrijwilligers. Het ziekenhuis verkeert regelmatig in grote financiële problemen. De salarissen kunnen dan niet betaald worden. Ook de stroomvoorziening is een groot probleem. Henk Willem en Cocky van Dorp zijn in april 2011 zijn op bezoek geweest bij het ziekenhuis om kennis te maken en de technische installaties te bekijken. Het bestuur heeft toegestemd in het verzoek om dit project te ondersteunen. Dennis Huet, een technicus uit Zevenaar, heeft in oktober het ziekenhuis bezocht en de technische installaties in kaart gebracht. In 2012 zal er een vervolgbezoek gebracht worden en zal de installatie verbeterd worden. Bij het ziekenhuis hoort een boerderij, die nu in vervallen staat verkeert. Gekeken gaat worden welke hulp daar eventueel geboden kan worden. Ina Bos en Cocky van Dorp met enkele patiënten Bert Bos melkt een koe De slechte staat van de installatie Een eerste inventarisatie 15

16 3.4 Noodhulp Dit jaar zijn er geen giften geweest voor noodhulp. 3.5 Jan en Lia Verboom in Tanzania De Foundation heeft een project van Jan en Lia Verboom in Tanzania ondersteund. Er is een gift gegeven om op de meisjesschool Queen Esther in Chamuhawi de watervoorziening te maken. Er is water uit de rivier gehaald en er zijn tanken neergezet om wateropslag mogelijk te maken. De kosten bedroegen Het project is nu afgerond en ziet er volgens Jan en Lia goed uit. Zij zijn op de bestuursvergadering van de Foundation geweest om het een en ander te vertellen en foto s te laten zien. Zij hebben tevens sponsoring gevraagd voor een student theologie om zijn opleiding te helpen bekostigen. Er is een bedrag voor 1 jaar toegezegd van Christiana Foundation Deze Stichting heeft een bedrag van geschonken voor de inrichting van een werkplaats bij een vakschool in Afrika. De Stichting is opgericht na het overlijden begin 2011 van Chris van Eeden Petersman, adjunct directeur van de afdeling Technisch Beheer in Zoetermeer. Hij was een markant man die veel voor het bedrijf betekend heeft. Uit gesprekken in de laatste weken van Chris leven kwam de wens van Chris naar voren om op een langdurige manier bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen en hun families daar, waar het t hardst nodig is. Hij noemde daarin als voorbeeld : een waterput te plaatsen bij een Afrikaanse school maar zijn doelstelling was vooral gericht op duurzame projecten zodat ook op langere termijn een betere toekomst gegarandeerd is. Er is geld opgehaald door gesponsord mee te doen aan de Artic Challange Race. De Stichting heeft een samenwerking met de Van Dorp Foundation. 16

17 3.7 Medewerkers Diverse mensen hebben een aanvraag gedaan als tegemoetkoming in de kosten van een bezoek aan Afrika in het kader van hulp- of ontwikkelingsprojecten. Deze zijn toegekend met 200 per persoon. Bij de opening van de vestiging in Hengelo is een bedrag opgehaald van 645. Grace heeft 1200 schorten gemaakt voor het Kerst pakket van Van Dorp Installaties. Zij heeft een klein naai atelier in Eldoret, Kenia. Hier worden de schorten bekeken en gekeurd schorten gemaakt voor het Kerst Dorp heeft een naai atelier in 17

18 4. Toekomstplannen Het bestuur heeft aangegeven de steun aan de Kawukano School te continueren. Er zijn op dit moment geen mogelijkheden voor de school om in het eigen onderhoud te kunnen voorzien. De mensen in de omgeving zijn arm en landbouw naast de school komt niet van de grond. Er is nog steeds geld nodig voor nieuwe investeringen zoals de afbouw en ingebruikname van de kliniek, leermiddelen en onderhoud aan de gebouwen. De oprichter van de school, Edward Kaggwa, zal worden uitgenodigd om in 2012 naar Nederland te komen. Het doel is om uitgebreider met elkaar te kunnen spreken over de plannen en verwachtingen voor de school. Er zijn plannen voor een vakschool. Belangrijk is dat eerst de huidige school goed afgebouwd wordt. Het opzetten van het loonwerkbedrijf is een feit. Inmiddels is een bedrijfsleider aangesteld en wordt gezocht naar een Nederlanderse ondernemer / boer die wil helpen om het project daar ter plaatse te begeleiden en te ontwikkelen. Er zal nog meer materiaal aangeschaft gaan worden zoals een shovel, ploeg en twee tractoren. Ook wordt bekeken of een voorbeeld boerderij gestart kan worden. Er zijn contacten met de lokale overheid in Uganda om een stuk land te leasen. Omdat de Uganda Investment Company een zelfstandige onderneming is valt deze niet onder de verantwoordelijkheid van de Foundation. In 2012 zullen aan aantal monteurs van Zevenaar naar het ziekenhuis in Kumi gaan om de technische installaties te renoveren en te verbeteren. Tekening voor een nieuwe schuur Land voor een boerderij? 18

Jaarverslag De Christian Kawukano School In Luwero, Uganda. Een trekker voor de Stichting Christelijke Hulp in Kenia.

Jaarverslag De Christian Kawukano School In Luwero, Uganda. Een trekker voor de Stichting Christelijke Hulp in Kenia. Jaarverslag 2008 De Christian Kawukano School In Luwero, Uganda Een trekker voor de Stichting Christelijke Hulp in Kenia April 2009 1 In het noorden van Uganda was het tot 2006 burgeroorlog. Vooral kinderen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 15 juni 2011

Jaarverslag 2010 15 juni 2011 Jaarverslag 2010 15 juni 2011 Jaarverslag 2010 Tractor die gekocht is van de donaties ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van Van Dorp Installaties. Abim, Noord Uganda Van Dorp Foundation p/a Van

Nadere informatie

Verslag van het bestuursjaar

Verslag van het bestuursjaar Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave Voorwoord Kort verslag van het bestuur Jaarrekening 2009 * balans per 31 december 2009 * staat van baten en lasten 2009 * toelichting Financieel meerjaren overzicht Beknopt

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 11 oktober 2013

Jaarverslag 2012 11 oktober 2013 Jaarverslag 2012 11 oktober 2013 Bezoek van Edward Kaggwa, oprichter van de Kawukano School in Uganda, aan Nederland. Hier op een voorlichtingsavond in Zoetermeer met de bestuursleden Willem Göebel, Wim

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania. te Hengelo. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania. te Hengelo. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania te Hengelo Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 3 Samenstellingsverklaring 4 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2013 Financieel Jaarverslag 2013 Oss, 26 februari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Jaarrekening... 4 Algemene grondslag... 4 Vorderingen... 4 Reserves en fondsen... 4 Baten uit eigen fondsenwerving... 4 Kosten

Nadere informatie

Stichting Passie voor Haïti

Stichting Passie voor Haïti Jaarrekening 2016 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

Bank: ten name van de Van Dorp Foundation te Zoetermeer ANBI nummer

Bank: ten name van de Van Dorp Foundation te Zoetermeer ANBI nummer Jaarverslag Van Dorp Foundation 2013 Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus 661 2700 AR Zoetermeer Koraalrood 161 2718 SB Zoetermeer T: +31 (0) 79 368 76 87 E: foundation@zoetermeer.vdi.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn Jaarbericht 2014 van Stichting FT Kilimanjaro Baarn, 14 juli 2015 INHOUD JAARBERICHT 2014 Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2014 - Balans per 31 december 2014 5 - Staat van baten en lasten over 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag boekjaar 2006

Jaarverslag boekjaar 2006 Jaarverslag boekjaar 2006 Stichting Stepping Stones for Africa 25 september 2007 Stichting Stepping Stones for Africa Merkusstraat 30 2593 TM Den Haag T. 070-3819122 www.steppingstonesforafrica.org info@steppingstonesforafrica.org

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa 31 december 2015 31 december 2014 A c t i v a Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 376 472 Financiële vaste activa Effecten 203.357 203.357 Som der vaste activa 203.733 203.829 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Passie voor Haïti

Stichting Passie voor Haïti Jaarrekening 2014 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2014 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de samengestelde jaarrekening van de Stichting Female Cancer Foundation, betrekking hebbend op het jaar 2014.

Hierbij ontvangt u de samengestelde jaarrekening van de Stichting Female Cancer Foundation, betrekking hebbend op het jaar 2014. Aan het bestuur van de Stichting Female Cancer Foundation p/a Professor van Reeslaan 20 1261 CT BLARICUM Amstelveen, juni 2015 Geacht bestuur, Hierbij ontvangt u de samengestelde jaarrekening van de Stichting

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel Oost Nederland Dossiernummer 56482949 I N H O U D S O P G A V E Pagina A. ACCOUNTANTSRAPPORTAGE 1.

Nadere informatie

Stichting Steunfonds De Lichtenberg/ Nijenstede te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2014

Stichting Steunfonds De Lichtenberg/ Nijenstede te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2014 iren Stichting Steunfonds De Lichtenberg/ Nijenstede te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2014 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus 693, 3800 AR Amersfoort, Telefoon

Nadere informatie

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2015 6 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016 Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver 15 3703 CJ Zeist Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013 Stichting Oekraine Projecten Jaarverslag 2013 Zwolle, 23 mei 2014 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Algemene informatie 2 Activiteiten en resultaat 2012 3 Verwachtingen en plannen voor 2014 3 Afsluiting

Nadere informatie

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag Balans op 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Vlottende activa Vorderingen 1 33.410

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2015 Stichting Safeline te Linschoten

Jaarverslaggeving 2015 Stichting Safeline te Linschoten Jaarverslaggeving 2015 Stichting Safeline te Linschoten Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel Oost Nederland Dossiernummer 56482949 I N H O U D S O P G A V E Pagina A. ACCOUNTANTSRAPPORTAGE

Nadere informatie

Stichting Bondo Kids. te Zwolle. Rapport inzake de jaarrekening 31 december 2014

Stichting Bondo Kids. te Zwolle. Rapport inzake de jaarrekening 31 december 2014 Stichting Bondo Kids te Zwolle Rapport inzake de jaarrekening 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2013. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg Jaarrekening 2013

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2013. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg Jaarrekening 2013 Stichting HGD-alias Het Goede Doel Tilburg 1 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 6juni 2014 Inhoud Jaarverslag bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013

STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Blz. FINANCIEEL VERSLAG Algemeen...

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN DE AGRARISCHE STICHTING BLARICUM

VERKORTE JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN DE AGRARISCHE STICHTING BLARICUM VERKORTE JAARREKENING 212 STICHTING VRIENDEN VAN DE AGRARISCHE STICHTING BLARICUM MEERJARENOVERZICHT 212 211 21 ontvangen donaties en giften 9 83 828 particuliere giften 5 bijdragen van derden 4.5 toegekende

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Samenstellingsverklaring 7 1 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Bank: 1515 4 1515 ten name van de Van Dorp foundation te Zoetermeer

Bank: 1515 4 1515 ten name van de Van Dorp foundation te Zoetermeer JAARVERSLAG 2014 Van Dorp foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus 661 2700 AR Zoetermeer Koraalrood 161 2718 SB Zoetermeer T: +31 (0) 79 368 76 87 E: foundation@zoetermeer.vdi.nl W: www.vdi.nl

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag 2013

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag 2013 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT DI HATI OVER 2013 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ii Stichting Vrienden van Bandra East Heeswijk-Dinther

Inhoudsopgave. ii Stichting Vrienden van Bandra East Heeswijk-Dinther Jaarrekening 2016 ii Stichting Vrienden van Bandra East Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Bestuurssamenstelling 2 Adresgegevens 2 RSIN/Fiscaal nummer 2 Bankgegevens 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar

Nadere informatie

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee.

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee. Jaarrekening 2014 Hierbij treft u het financieel jaarverslag van Voedselbank Harderwijk aan. Ook in 2014 bleef de hulpvraag toenemen en eind 2014 zijn er ruim 250 gezinnen in Harderwijk, Ermelo en Putten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HOSPICE OUDEWATER -1-

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HOSPICE OUDEWATER -1- STICHTING HOSPICE OUDEWATER -1- Activiteiten in 2014 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Ìn januari 2014 is bekend geworden dat de, in de Schuylenburcht gevestigde artsenpraktijk, zal gaan verhuizen naar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013 Rapport inzake jaarstukken 2013 26 augustus 2014 1 Inhoud Blad Accountantsrapportage 3 Algemeen 4 Jaarstukken 2013 5 Jaarverslag van het bestuur 6 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2013 9 Staat van

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

STICHTING 12q te Bemmel. Financiële verantwoording over de periode 23 januari 2015 tot en met 31 december 2015

STICHTING 12q te Bemmel. Financiële verantwoording over de periode 23 januari 2015 tot en met 31 december 2015 STICHTING 12q te Bemmel Financiële verantwoording over de periode 23 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Stichting 12q Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2015 6 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Newa. Jaarrekening 2015 Blz. Pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT. Algemeen 2. Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2015.

Stichting Newa. Jaarrekening 2015 Blz. Pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT. Algemeen 2. Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2015. Jaarrekening 2015 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2015 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA

VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA ALGEMENE GEGEVENS Revisienummer 3 Actuele rapportstatus Concept Verantwoordelijk accountant B. Zijlstra Actuele gebruiker ronald.vanoosterhout Datum en tijd 25-08-2015

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel Verslag 2015

Financieel Verslag 2015 1 Balans per 2015 31 december 2015 31 december 2014 (na verdeling negatief saldo) ACTIVA Vlottende Activa Liquide Middelen 1 3.511 6.906 Overige vorderingen 2 2.412-5.923 6.906 PASSIVA Reserves en Fondsen

Nadere informatie

Stichting Geen Dak. Tytsjerkstreradiel. Jaarverslag 2014. Stichting Geen Dak. Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum

Stichting Geen Dak. Tytsjerkstreradiel. Jaarverslag 2014. Stichting Geen Dak. Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum Stichting Geen Dak Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum T (06) 539 32 668 E stichtinggeendak@ outlook.com I www.geendak.nl Stichting Geen Dak Tytsjerkstreradiel Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Inhoudsopgave. Staat van baten en lasten. Waarderingsgrondslagen

Jaarrekening 2014. Inhoudsopgave. Staat van baten en lasten. Waarderingsgrondslagen Jaarrekening Inhoudsopgave Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Algemeen Balans Staat van baten en lasten Waarderingsgrondslagen Bijlage A: Toelichting op de balans Bijlage

Nadere informatie

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2012. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1. Jaarrekening 2012

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2012. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1. Jaarrekening 2012 Stichting HGD-alias Het Goede Doel Tilburg Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 mei 213 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 212 4 Staat van

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam

Jaarverslag 2011 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam Jaarverslag 2011 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam - 1 - INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARVERSLAGGEVING BESTUURSVERSLAG 2011 1.Voorwoord 2.Algemeen 3 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2006 van de STICHTING BALI BUNDAR ALPHEN AAN DEN RIJN

FINANCIEEL VERSLAG 2006 van de STICHTING BALI BUNDAR ALPHEN AAN DEN RIJN FINANCIEEL VERSLAG van de STICHTING BALI BUNDAR RAPPORT I Verslag van het bestuur 1 Oprichting van de Stichting 2 2 Missie 2 3 Projecten 2 4 Ondertekening 2 II Jaarrekening 3 1 Balans per 31 december 3

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Ondersteuning Verliesverwerking Zwolle. te Zwolle

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Ondersteuning Verliesverwerking Zwolle. te Zwolle RAPPORT inzake de jaarrekening 2015 van Stichting Ondersteuning Verliesverwerking te INHOUDSOPGAVE Voorwoord Pagina 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 Jaarrekening A Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2016

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2016 Stichting Vrienden van Makeni Rapport inzake jaarstukken 2016 26 januari 2017 Inhoud Blad Accountantsrapportage 3 Algemeen 4 Jaarstukken 2016 5 Jaarverslag van het bestuur 6 Jaarrekening 8 Balans per 31

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 van Stichting Fietsvrienden strijden tegen kanker

Financieel Jaarverslag 2015 van Stichting Fietsvrienden strijden tegen kanker Financieel Jaarverslag 2015 van Stichting Fietsvrienden strijden tegen kanker te Inhoudsopgave JAARVERSLAG Pagina Algemeen 3 Bestuursverslag 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 5 Staat van Baten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Vier Pelikanen te Leeuwarden

Jaarrekening Stichting De Vier Pelikanen te Leeuwarden Jaarrekening 2015 Stichting De Vier Pelikanen James Wattstraat 4 Internet http://www.hsfinance.nl 8912 AR Leeuwarden Handelsregister Leeuwarden 01143891 Telefoon: 06-22 55 31 18 E-mail: info@hsfinance.nl

Nadere informatie

Rapport. inzake. de jaarrekening 2012 van. Stichting Morgenlandzending

Rapport. inzake. de jaarrekening 2012 van. Stichting Morgenlandzending Rapport inzake de jaarrekening 2012 van Stichting Morgenlandzending Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief 3 Samenstellingsverklaring 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting BriBos Verwentasjes T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG. Jaarrekening 2014

Stichting BriBos Verwentasjes T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG. Jaarrekening 2014 T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG Jaarrekening 2014 T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2

Nadere informatie

Stichting Sonshine. Rotterdam. Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015

Stichting Sonshine. Rotterdam. Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING blz Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2012

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2012 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2012 2 4 Jaarrekening 2012 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014 Stichting FC Utrecht Maatschappelijk Jaarrekening 2014 Verslag van bestuur Het bestuur van de Stichting FC Utrecht maatschappelijk biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal. Rapport inzake de jaarrekening 2012 p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 1 Resultaten 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015 Putten Jaarrapport 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 4 Vergelijking van baten en lasten over 2012/2013 6 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013

Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013 Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Toelichting Overige gegevens Ondertekening Balans per 31 december 2013 (x

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. van. New Spring Foundation. Moerkapelle

Jaarrapport 2014. van. New Spring Foundation. Moerkapelle Jaarrapport 2014 van New Spring Foundation te Moerkapelle INHOUDSOPGAVE I. 1. Balans per 31 december 2014 3 I. 2. Staat van baten en lasten over 2014 5 I. 3. Waarderingsgrondslagen, grondslagen voor de

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING WIZO CULTUUR AMSTERDAM

JAARREKENING 2014 STICHTING WIZO CULTUUR AMSTERDAM JAARREKENING 2014 AMSTERDAM Lancasterdreef 99 / 8251 TJ Dronten / T: 0321-336849 / E: info@wdcadmin.nl 1 Inhoudsopgave: ALGEMEEN Pagina Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Voorwoord 4 Bestuur van de

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2012

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2012 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Jaarverslag... 2 Balans per 31 december 2012... 4 Staat van baten en lasten over 2012... 5 Toelichting behorende tot de

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 3 2 Staat van baten en lasten over 2011 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG

STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2013 STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Blz. FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten over 2012 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE JAARREKENING 2014 STICHTING DE GENADEBRON BUNSCHOTEN - SPAKENBURG

RAPPORT INZAKE JAARREKENING 2014 STICHTING DE GENADEBRON BUNSCHOTEN - SPAKENBURG RAPPORT INZAKE JAARREKENING 2014 STICHTING DE GENADEBRON INHOUDSOPGAVE Pagina JAARSTUKKEN Bestuursverslag over 2014 4 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 7 2 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie