Jaarverslag oktober 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011 12 oktober 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag oktober 2012

2 Jaarverslag 2011 De hand aan de ploeg slaan De ploeg van de nieuwe tractor moet nog bijgesteld worden Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus AR Zoetermeer Koraalrood SB Zoetermeer T: +31 (0) E: W: Bank: ten name van de Van Dorp Foundation te Zoetermeer ANBI nummer

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Doel en karakter van de Van Dorp Foundation Verslag van het bestuursjaar Jaarrekening Toelichting Projecten De Kawukano School in Luwero, Uganda Woord en Daad, Uganda Investment Company Kumi Hospitaal in Uganda Noodhulp Jan en Lia Verboom in Tanzania Christiana Foundation Medewerkers Toekomstplannen

4 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Van Dorp Foundation over het jaar Ook dit jaar waren er weer allerlei ontwikkelingen. De opstart van het loonbedrijf in het noorden van Uganda is in volle gang en de tractor heeft al heel wat akkers bewerkt. In dit jaar zijn door bestuursleden twee reizen gemaakt naar Uganda en Kenia met als doel de zaken te bekijken, stukken te ondertekenen, plannen te maken en de lokale mensen te spreken. De statuten zijn bij de notaris gewijzigd, omdat bleek dat deze niet meer volledig toereikend waren. Er zijn werknemers van de vestiging Zevenaar naar Kumi in Uganda geweest om de elektro- technische installaties van het ziekenhuis daar in orde te maken. De Kawukano School in Luwero heeft nu een Solar installatie op het terrein en in de leraren woningen. Hierdoor is de veiligheid toegenomen en kunnen de leerlingen ook s avonds nog studeren. Een hele mooie stap. In het kerstpakket van Van Dorp Installaties zat een keukenschort dat gemaakt is door Grace en haar medewerkers in Eldoret, Kenia. Grace is een alleenstaande moeder die sinds enkele jaren een eigen naai atelier heeft en zo in het onderhoud van haarzelf en haar zoon kan voorzien. We zijn dankbaar dat dit werk van de Foundation goede voortgang heeft en dat de financiële middelen er zijn om projecten te ondersteunen en zo mensen te helpen. 1.1 Doel en karakter van de Van Dorp Foundation Van Dorp Foundation is opgericht vanuit de uitdrukkelijke wens van de familie Van Dorp om steun te verlenen aan de allerarmste kinderen op deze wereld. De Stichting heeft ten doel: a. het bieden van structurele hulp aan kansarmen, b. het opzetten van medische zorg en investeringen in faciliteiten, c. het ontwikkelen en steunen van werkgelegenheidsprojecten als middel tot zelfredzaamheid en stabiliteit, d. het incidenteel steunen van noodhulp projecten, e. het verlenen van financiële steun aan door personeelsleden van VDI genomineerde projecten, f. het verlenen van steun aan projecten voor kansarmen in de eigen regio rond de Van Dorp Installaties vestigingen. Veel mensen hebben zonder hulp een uitzichtloos bestaan. Het is droog en de mensen wachten op regen. Als de regen dan komt is die soms zo hevig, dat de toplaag wegspoelt en de aarde nog droger achterblijft. De grote problemen zijn veiligheid, corruptie, water, de beperkte economie en de bevolkingsgroei. Er is weinig kennis van allerlei technologische ontwikkelingen. Elektriciteit ontbreekt veelal. De vraag is wat je daar kunt doen en hoe je dit kunt uitvoeren. De vraag is niet of je daar iets moet doen. Een kind kan niet kiezen waar het geboren wordt. Net zoals wij het beste voor onze kinderen willen, hebben zij het recht ook op te groeien in een veilige omgeving onder gunstige omstandigheden. Wat wij kunnen doen is delen. Dat hoeft niet alleen geld te zijn, maar ook kennis en betrokkenheid. Delen is tenslotte vermenigvuldigen. Wij proberen mensen te 4

5 helpen om van kostganger een kostwinner te worden. Zo kunnen mensen voor zichzelf zorgen en een goed bestaan opbouwen. 1.2 Verslag van het bestuursjaar Het bestuur heeft het afgelopen jaar vijf maal vergaderd. De jubileumactie vanwege het 25 jarig bestaan van Van Dorp Installaties in november 2010 heeft het mooie bedrag opgeleverd van ,80. Dit bedrag is gebruikt om een tractor te kopen voor het loonbedrijf in Uganda. Samen met twee ondernemers en Woord en Daad zijn de plannen gerealiseerd om een bedrijf op te zetten voor het verbeteren van de landbouw. De plannen zijn in de loop van 2011 uitgewerkt en het werk is begonnen. Besloten is om dit bedrijf niet onder de verantwoording van het bestuur van de Van Dorp Foundation te laten opereren. Het is een zelfstandige onderneming met meerdere aandeelhouders. Wel blijft het bestuur graag op de hoogte van de ontwikkelingen en worden er mededelingen in de bestuursvergaderingen gedaan over het verloop van het werk. Het bestuur kan besluiten het werk met giften te steunen als daarom gevraagd wordt. Er zijn door Henk Willem van Dorp twee werkbezoeken afgelegd naar Uganda en Kenia. De eerste keer in april samen met twee echtparen die zelf een boerderij hebben en de tweede keer in november met de aandeelhouders van de Karamoja Tractor Services. In het Dorpsplein, het personeelsblad van VDI, is verslag gedaan van deze reizen. Zo kan het personeel het werk van de Van Dorp Foundation volgen. Het bestuur heeft overleg gehad met het bestuur van de Stichting Kawukano over de school in Uganda. Besloten is om Edward Kaggwa, de oprichter van de school, uit te nodigen om een bezoek aan Nederland te komen brengen om de zaken goed door te kunnen spreken. De Solar installatie in de school is dit jaar aangelegd en de school heeft nu licht! Het project in Tanzania voor de watervoorziening van een meisjesschool heeft goede voortgang gehad en is intussen gerealiseerd. Op 30 november zijn Jan en Lia Verboom langs geweest op de bestuursvergadering en zij hebben verteld over het werk dat ze gedaan hebben. Hun werkzaamheden daar zijn afgerond en zij zijn weer terug in Nederland. Tijdens het werkbezoek in april 2011 is de delegatie bij een lepra ziekenhuis in Kumi, ten noord oosten van Kampala, geweest. Henk Willem van Dorp heeft contact met de Stichting Kyoga en deze had gevraagd of hij wilde kijken naar de elektrische installatie van het ziekenhuis en de mogelijkheden tot aanpassing en verbetering hiervan. Het bestuur stond hier welwillend tegenover en heeft het project financieel ondersteund. Inmiddels heeft de vestiging Zevenaar dit project geadopteerd. Een monteur van deze vestiging, Dennis Huet, heeft het ziekenhuis bezocht en heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken. 5

6 Er is een bedrag van door het bestuur gereserveerd om de technische installaties weer in orde te krijgen. De statuten van de Foundation zijn op 7 september 2011 gewijzigd. De reden is dat zij niet genoeg dekkend meer waren voor de werkzaamheden van de Foundation. De notaris was aanwezig op de bestuursvergadering en de stukken zijn ondertekend. Het is voor het bestuur nu ook mogelijk geld te doneren aan projecten in eigen land. Een aantal artikelen zijn geactualiseerd. Vaste klanten krijgen elk jaar een attentie voor hun verjaardag. Zij kunnen er ook voor kiezen een gift te doen aan de Van Dorp Foundation. Hier wordt geregeld gebruik van gemaakt. Als bestuur danken we hen hiervoor. De totale opbrengst in 2011 was Van Dorp Installaties heeft dit jaar een gift gegeven van met rente. Als bestuur zijn we hier zeer dankbaar voor. Het bedrijf Instede AM/FM heeft dit jaar een gift gegeven van Het bestuur ontvangt jaarlijks van diverse personeelsleden of klanten een gift. Ook is in 2011 binnen het kader van de doelstellingen van de Stichting door personeelsleden van Van Dorp Installaties deelgenomen aan het adoptieplan dat wordt opgezet en uitgevoerd door Stichting Kawukano Children Mission in Gouda. Tenslotte zijn gedurende het verslagjaar een aantal incidentele giften aan diverse instellingen gedaan. De bestuursleden ontvangen voor hun werk geen vergoeding. De bestuursleden zijn: Voorzitter: Ir. W.J.F. Göebel Secretaris: Ir. S.F. de Ronde Penningmeester: W.L. Boone RA Leden: H.W. van Dorp MBA C.D. van Dorp de Dreu 6

7 2 Jaarrekening Balans per 31 december december december 2010 euro euro euro Euro Activa Vlottende activa vordering Van Dorp dienstencentrum bv vordering Uganda Investment Corp overlopende posten liquide middelen Totaal activa Passiva Reserves en fondsen reserves continuïteitsreserve 0 0 bestemmingsreserve overige reserves fondsen bestemmingsfondsen Kortlopende schulden Stichting Kawukano Children Mission overige Totaal passiva

8 Staat van baten en lasten euro euro euro Euro Baten uit donaties uit giften uit giften met bestemming 0 0 uit acties van derden 0 0 uit adoptieplan rente Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen Woord en Daad Stichting Africa Rural ZOA Stichting Christelijke Hulp in Kenia (SCHIK) Stichting Hart voor Haïti Stichting Kawukano Children Mission Stichting Kawukano solar installatie Stedenband Ver. Vrienden van Jinotega Reiskosten Diverse giften Beheer en administratie Kamer van Koophandel, contributie bankrente en - kosten Som der lasten Resultaat Resultaatbestemming continuïteitsreserve 0 0 bestemmingsreserve overige reserves bestemmingsfondsen

9 2.1 Toelichting Algemeen De Stichting van Dorp Foundation te Zoetermeer is opgericht bij notariële akte d.d. 16 december De Stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer De Stichting heeft als doel: a. het bieden van structurele hulp aan kansarmen, b. het opzetten van medische zorg en investeringen in faciliteiten, c. het ontwikkelen en steunen van werkgelegenheidsprojecten als middel tot zelfredzaamheid en stabiliteit, d. het incidenteel steunen van noodhulp projecten, e. het verlenen van financiële steun aan door personeelsleden van VDI genomineerde projecten, f. het verlenen van steun aan projecten voor kansarmen in de eigen regio rond de Van Dorp Installaties vestigingen. De Stichting beoogt niet het maken van winst. Conform het bepaalde in de statuten ontvangen de bestuursleden als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden; wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten. Waarderingsgrondslagen De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna anders vermeld. Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. Reserves Volgens de statuten van de Stichting moeten batige saldi worden bestemd voor het doel van de Stichting dan wel bij eventuele liquidatie voor een soortgelijk doel. In aansluiting met voorgenomen regelgeving inzake de jaarverslaggeving van fondsenwervende instellingen wordt door afzonderlijke benoeming van de reserves in de balans aangegeven op welke wijze de ter beschikking staande middelen zullen worden aangewend. Fondsen Ingeval door derden middelen aan de Stichting zijn verstrekt waaraan een specifieke aanwending moet worden gegeven, worden deze in de balans gepresenteerd als bestemmingsfonds. Specificaties Voor zover relevant geacht, worden hieronder nadere specificaties en/of toelichtingen opgenomen van individuele posten in de balans en/of de staat van baten lasten. Vordering Van Dorp DC Dit betreft door Van Dorp dienstencentrum bv te Zoetermeer toegezegde bijdragen, welke zullen worden uitbetaald nadat hiervoor bestemming(en) binnen het kader van de doelstellingen van de Stichting zijn aangewezen en hiervoor daadwerkelijk betalingen moeten worden verricht. Over het gemiddeld saldo wordt rente berekend 9

10 Continuïteitsreserve Gezien de geringe omvang van de kosten van beheer en administratie wordt het vormen van een continuïteitsreserve op dit moment niet relevant geacht. Bestemmingsreserve Deze reserve is gevormd om daarmee tot uitdrukking te brengen de ultimo elk verslagjaar bestaande financiële verplichtingen en/of toezeggingen gelden te besteden aan door gevers dan wel door het Bestuur vastgestelde doelen. De specificatie van de balansbedragen is als volgt: euro euro aanschaf tractoren t.b.v. loonwerk Abim aanschaf solar installatie t.b.v. Kawukano School Overige reserves De mutatie 2011 in deze post betreft de toevoeging uit resultaatbestemming Bestemmingsfondsen Dit betreft in voorgaande jaren uit acties van derden ontvangen gelden, welke dienen te worden aangewend ter ondersteuning van vakonderwijs in Afrika. Schuld Stichting Kawukano Children Mission Dit betreft door de Stichting ontvangen adoptiegelden welke moeten worden doorbetaald aan Stichting Kawukano Children Mission, Gouda. Donaties Dit betreft door Van Dorp dienstencentrum bv te Zoetermeer toegezegde bedragen over 2011 resp Africa Rural Dit betreft een maandelijkse ondersteuning aan Africa Rural ten behoeve van een school met kinderopvang in Kawukano (omgeving Luwero). Stichting Kawukano Children Mission Dit betreft van personeelsleden van Van Dorp dienstencentrum bv ontvangen gelden in het kader van onder verantwoordelijkheid van Stiching Kawukano Children Mission, Gouda opgezet adoptieplan. Deze gelden worden integraal doorbetaald. Reiskosten Dit zijn de kosten die vergoed zijn aan de personeelsleden die naar het Kumi hospitaal in Uganda geweest zijn. 10

11 Meerjaren overzicht totaal Baten donaties VDc 210,0 75,0 90,0 110,0 100,0 91,0 676,0 giften 3,4 20,0 8,7 21,1 37,7 32,9 123,8 giften met bestemming 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,7 acties van derden 8,2 0,2 1,8 2,0 0,0 0,0 12,2 adoptieplan 1,7 2,8 3,4 3,9 4,0 8,3 24,1 223,3 98,5 104,1 137,0 141,7 132,2 836,8 rente 6,6 8,3 6,9 7,0 9,0 15,5 53,3 Totaal baten 229,9 106,8 111,0 144,0 150,7 147,7 890,1 Lasten Woord en Daad 45,0 5,0 6,0 0,0 10,0 5,0 71,0 Africa Rural 14,7 24,2 29,5 36,0 36,0 36,0 176,4 ZOA 0,0 0,0 35,0 45,0 10,0 0,0 90,0 SCHIK 0,0 0,0 17,5 0,0 5,0 0,0 22,5 St. Kawukano Children Mission 1,7 2,8 3,4 3,9 4,0 8,3 24,1 diverse (incidentele) giften 10,0 3,0 12,0 4,6 28,0 7,4 65,0 71,4 35,0 103,4 89,5 93,0 56,7 449,0 kosten 1,6 0,1 0,2 0,1 0,0 0,3 2,3 Totaal lasten 73,0 35,1 103,6 89,6 93,0 57,0 451,3 Resultaat 156,9 71,7 7,4 54,4 57,7 90,7 438,8 Reserves en fondsen, nà bestemming resultaat Bestemmingsfondsen 3,7 4,4 4,6 4,6 4,0 4,0 Bestemmingsreserves 60,0 60,0 10,0 10,0 33,4 83,4 Reserves 93,2 164,2 171,4 225,8 250,0 280,7 Totaal reserves en fondsen 156,9 228,6 186,0 240,4 287,4 368,1 Onttrokken aan reserves en fondsen 0,0 0,0 50,0 0,0 10,7 10,0 70,7 11

12 12

13 3 Projecten 3.1 De Kawukano School in Luwero, Uganda Sinds 2006 ondersteunen wij deze school. Wij werken samen met het bestuur van de Stichting Kawukano Children Mission. Zij verzorgen de sponsorkinderen en regelen de betalingen. Het geld van VDF wordt gebruikt om de leraar salarissen te betalen, voedsel te kopen, de lokalen op te knappen en te onderhouden en leermiddelen te kopen. De school krijgt geen geld van de overheid, omdat het een christelijke school is. De school ligt ca. 100 kilometer ten noorden van Kampala, midden in de bush. De meerderheid van de bevolking leeft in armoede. Armoede en lichamelijke zwakheid houdt het leven van deze gemeenschap in een kwetsbare situatie. Onderwijs is in deze regio daarom van groot belang. Het bieden van goed onderwijs aan een nieuwe generatie is een eerste antwoord op de moeilijke omstandigheden waarin deze mensen leven. De kinderen die hun lagere school hebben afgerond, proberen zo veel mogelijk door te stromen naar een middelbare school. Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn 8 nieuwe kinderen op een middelbare school geplaatst. Dit jaar is de Solar installatie op school geïnstalleerd. Het geld hiervoor is door de Van Dorp Foundation geschonken. Hierdoor is stroom voor verschillende toepassingen beschikbaar. Allereerst is gezorgd voor verlichting. Dit zorgt voor veiligheid en de mogelijkheid om s avonds huiswerk te maken. Ze zijn er erg blij mee en verbazen zich erover dat het licht zomaar gaat branden. De veiligheid in en rondom de school is vergroot en ook is het mogelijk computers te gaan gebruiken. Voor de kliniek houdt het in dat er een koelkast geplaatst kan worden. In de omgeving van de school heeft het afgelopen jaar veel malaria geheerst en er is zelf een leerling van de school overleden hieraan. Malaria eist jaarlijks vele slachtoffers. We hopen dat de kliniek volgend jaar in gebruik genomen kan worden, zodat er zorg in de buurt is en er medicijnen gegeven kunnen worden. Het gebouw van de kliniek is bijna klaar en daarna kan begonnen worden met de inrichting. De voedselprijzen en prijzen voor brandstof zijn erg gestegen. Dit maakt het moeilijk voor de school om goed rond te komen. De kinderen krijgen namelijk op school ook een maaltijd, maïspap vermengd met water. Iets extra s zoals een kaakje of snoepje kennen de kinderen niet. Scholing is de enige manier om uit de armoede spiraal te komen. Solar installatie Licht! De kliniek 13

14 3.2 Woord en Daad, Uganda Investment Company In oktober 2010 is een lijvig rapport verschenen met een context analyse van de Karamoja regio en de mogelijkheden voor het opzetten van bedrijvigheid. Woord en Daad heeft dit onderzoek laten uitvoeren. Er zijn vele uitdagingen. Er zijn ook veel bedreigingen die het economisch ontwikkelingsprogramma kunnen dwarsbomen, zoals het feit dat 80 % van de bevolking afhankelijk is van voedselhulp. Er zijn weinig NGO partners, er is geen geld, weinig kennis, veel onkunde en een gebrekkige landbouw. De plannen die in 2010 ontwikkeld zijn hebben in 2011 hun uitwerking gekregen. Er is een bedrijf opgezet, de Uganda Investment Company. De aandeelhouders zijn drie ondernemers (Pleun Rietveld, Wim van Welzen en Henk Willem van Dorp) en Woord en Daad Enterprises. Doel is de mensen in dit noordelijke deel van Uganda te helpen bij de ontwikkeling van de landbouw door de grond goed te bewerken en kennis te delen. Als eerste is een tractor aangeschaft die de grond voor de boeren, tegen betaling, ploegt en bewerkt. Hierdoor wordt de opbrengst van de oogst groter en kunnen de mensen meer voedsel verbouwen en verkopen. Er is een Ugandese bedrijfsleider aangesteld en een kantoor ingericht. Er is 160 acre grond bewerkt en dat is een mooi begin. Het is moeilijk om aan goede materialen te komen en soms staat de benzinepomp droog. Ook is er al een band kapot gereden van de tractor. Het terrein is bezaaid met stenen, boomstronken en rotsblokken. De gouverneur heeft het gebied naast de gevangenis aangeboden om een voorbeeld boerderij te beginnen. Er is besloten om deze bedrijfsactiviteiten niet onder de verantwoordelijkheid van de Foundation te laten vallen. Wel zal het bestuur als klankbord functioneren en zo op de hoogte blijven van deze activiteiten. Het bestuur kan besluiten dit werk met een gift te ondersteunen. Dit jaar heeft de Foundation een gift gedaan van voor de verscheping van equipment naar Uganda. De tractor bij het kantoor in Abim Ondertekening van de documenten voor de oprichting van de Uganda Investment Company 14

15 3.3 Kumi Hospitaal in Uganda Het ziekenhuis is een voormalig lepra ziekenhuis in hert oosten van Uganda. Het is in de burgeroorlog vernietigd. Er zijn nu afdelingen voor patiënten met TBC of Aids. De zorg rondom de patiënt voor maaltijden e.d. komt neer op de familie of andere vrijwilligers. Het ziekenhuis verkeert regelmatig in grote financiële problemen. De salarissen kunnen dan niet betaald worden. Ook de stroomvoorziening is een groot probleem. Henk Willem en Cocky van Dorp zijn in april 2011 zijn op bezoek geweest bij het ziekenhuis om kennis te maken en de technische installaties te bekijken. Het bestuur heeft toegestemd in het verzoek om dit project te ondersteunen. Dennis Huet, een technicus uit Zevenaar, heeft in oktober het ziekenhuis bezocht en de technische installaties in kaart gebracht. In 2012 zal er een vervolgbezoek gebracht worden en zal de installatie verbeterd worden. Bij het ziekenhuis hoort een boerderij, die nu in vervallen staat verkeert. Gekeken gaat worden welke hulp daar eventueel geboden kan worden. Ina Bos en Cocky van Dorp met enkele patiënten Bert Bos melkt een koe De slechte staat van de installatie Een eerste inventarisatie 15

16 3.4 Noodhulp Dit jaar zijn er geen giften geweest voor noodhulp. 3.5 Jan en Lia Verboom in Tanzania De Foundation heeft een project van Jan en Lia Verboom in Tanzania ondersteund. Er is een gift gegeven om op de meisjesschool Queen Esther in Chamuhawi de watervoorziening te maken. Er is water uit de rivier gehaald en er zijn tanken neergezet om wateropslag mogelijk te maken. De kosten bedroegen Het project is nu afgerond en ziet er volgens Jan en Lia goed uit. Zij zijn op de bestuursvergadering van de Foundation geweest om het een en ander te vertellen en foto s te laten zien. Zij hebben tevens sponsoring gevraagd voor een student theologie om zijn opleiding te helpen bekostigen. Er is een bedrag voor 1 jaar toegezegd van Christiana Foundation Deze Stichting heeft een bedrag van geschonken voor de inrichting van een werkplaats bij een vakschool in Afrika. De Stichting is opgericht na het overlijden begin 2011 van Chris van Eeden Petersman, adjunct directeur van de afdeling Technisch Beheer in Zoetermeer. Hij was een markant man die veel voor het bedrijf betekend heeft. Uit gesprekken in de laatste weken van Chris leven kwam de wens van Chris naar voren om op een langdurige manier bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen en hun families daar, waar het t hardst nodig is. Hij noemde daarin als voorbeeld : een waterput te plaatsen bij een Afrikaanse school maar zijn doelstelling was vooral gericht op duurzame projecten zodat ook op langere termijn een betere toekomst gegarandeerd is. Er is geld opgehaald door gesponsord mee te doen aan de Artic Challange Race. De Stichting heeft een samenwerking met de Van Dorp Foundation. 16

17 3.7 Medewerkers Diverse mensen hebben een aanvraag gedaan als tegemoetkoming in de kosten van een bezoek aan Afrika in het kader van hulp- of ontwikkelingsprojecten. Deze zijn toegekend met 200 per persoon. Bij de opening van de vestiging in Hengelo is een bedrag opgehaald van 645. Grace heeft 1200 schorten gemaakt voor het Kerst pakket van Van Dorp Installaties. Zij heeft een klein naai atelier in Eldoret, Kenia. Hier worden de schorten bekeken en gekeurd schorten gemaakt voor het Kerst Dorp heeft een naai atelier in 17

18 4. Toekomstplannen Het bestuur heeft aangegeven de steun aan de Kawukano School te continueren. Er zijn op dit moment geen mogelijkheden voor de school om in het eigen onderhoud te kunnen voorzien. De mensen in de omgeving zijn arm en landbouw naast de school komt niet van de grond. Er is nog steeds geld nodig voor nieuwe investeringen zoals de afbouw en ingebruikname van de kliniek, leermiddelen en onderhoud aan de gebouwen. De oprichter van de school, Edward Kaggwa, zal worden uitgenodigd om in 2012 naar Nederland te komen. Het doel is om uitgebreider met elkaar te kunnen spreken over de plannen en verwachtingen voor de school. Er zijn plannen voor een vakschool. Belangrijk is dat eerst de huidige school goed afgebouwd wordt. Het opzetten van het loonwerkbedrijf is een feit. Inmiddels is een bedrijfsleider aangesteld en wordt gezocht naar een Nederlanderse ondernemer / boer die wil helpen om het project daar ter plaatse te begeleiden en te ontwikkelen. Er zal nog meer materiaal aangeschaft gaan worden zoals een shovel, ploeg en twee tractoren. Ook wordt bekeken of een voorbeeld boerderij gestart kan worden. Er zijn contacten met de lokale overheid in Uganda om een stuk land te leasen. Omdat de Uganda Investment Company een zelfstandige onderneming is valt deze niet onder de verantwoordelijkheid van de Foundation. In 2012 zullen aan aantal monteurs van Zevenaar naar het ziekenhuis in Kumi gaan om de technische installaties te renoveren en te verbeteren. Tekening voor een nieuwe schuur Land voor een boerderij? 18

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2006 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Missie en doelstelling... 4 1.1 Missie... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Toetsingscriteria... 4 1.4 Middelen... 5 2. Organisatie...

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid

Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid Financieel jaarverslag 2013 Interview Inhoud Rabobank Foundation steunt projecten die mensen helpen een zelfstandig economisch bestaan op te bouwen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Colofon

JAARVERSLAG 2013. Colofon JAARVERSLAG 2013 Colofon Correspondentieadres: Gerard van Noort Bornsestraat 63 7556 BC Hengelo Telefoon: 074 2434152 E-mail: gavannoort@hetnet.nl Rekeningnummer: NL38 INGB 0007618686 tnv St Manengouba

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. sustainable water services

Jaarverslag 2013. sustainable water services Jaarverslag 2013 sustainable water services Colofon Uitgave van Vitens Evides International in samenwerking met de afdeling Communicatie Vitens en de afdeling Communicatie Evides Waterbedrijf. Tekst HubertNiessenVis

Nadere informatie