OPSTELLEN VAN EEN DRAAIBOEK MET BETREKKING TOT DE ROL VAN DE FEDERALE OVERHEID ALS LAUNCHING CUSTOMER VAN ELEKTRISCHE MOBILITEIT IN BELGIË

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPSTELLEN VAN EEN DRAAIBOEK MET BETREKKING TOT DE ROL VAN DE FEDERALE OVERHEID ALS LAUNCHING CUSTOMER VAN ELEKTRISCHE MOBILITEIT IN BELGIË"

Transcriptie

1 OPSTELLEN VAN EEN DRAAIBOEK MET BETREKKING TOT DE ROL VAN DE FEDERALE OVERHEID ALS LAUNCHING CUSTOMER VAN ELEKTRISCHE MOBILITEIT IN BELGIË EINDRAPPORT 20/11/12 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN DIESTSESTEENWEG KESSEL-LO (LEUVEN) BELGIUM TEL +32 (16) FAX +32 (16) Rapport nummer: Auteurs: Kris Vanherle Lars Akkermans Sven Maerivoet

2 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN 2 Inhoudstafel Inhoudstafel Executive summary Inleiding Opzet en methode LUIK 1: ANALYSE Overheidsvloten Dataverzameling Resultaten Het gebruik van overheidsvloten Achtergrond en belang Resultaten Sites en infrastructuur EV alternatieven Elektrische voertuigen Plug-in hybride voertuigen (PHEV & EV + Range Extender) Knelpunten Vanuit perspectief van de gebruiker Vanuit perspectief van de vlootbeheerder Vanuit perspectief van de infrastructuurbeheerder LUIK 2: BELEIDSADVIES Mogelijke beleidsacties Directiewagens Poolewagens Kleine interventiewagen Koeriers / postronde Elektrische tweewielers Centraal depot Ondersteunende maatregelen Overzicht en conclusies Proeftuin Laag ambitieniveau en beperkt budget Middelhoog ambitieniveau en budget Hoog ambitieniveau en budget...50 ANNEX... 52

3 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN 3 1. Executive summary Deze studie onderzoekt in welke mate elektrische voertuigen een plaats hebben in het wagenpark van de federale overheidsdiensten en de autonome overheidsbedrijven De studie is opgebouwd uit 2 luiken. In het eerste luik brengen we de huidige situatie van het wagenpark van de federale overheidsdiensten en autonome overheidsbedrijven in kaart en bekijken we welke elektrische alternatieven er nu, en in de toekomst op de markt beschikbaar (zullen) zijn. In het 2 e luik reiken we enkele concrete beleidsacties aan op basis van de eerdere analyse. We werken enkele opties voor de opname van EV s in de vloten verder uit en schatten de budgettaire- en milieu impact. ANALYSE In een eerste fase verzamelen we de gegevens over het wagenpark ven de FOD s en overheidsbedrijven. BPost Belgacom 7340 INFRABEL 1480 FOD justitie 524 FOD Financiën 496 FOD binnenlandse zaken 383 FOD Mobiliteit 162 FOD economie 91 Algemene Directie Vreemdelingenzaken 67 FOD sociale zekerheid 16 Centrale logistieke dienst 14 Algemene Directie Veiligheid- en Preventiebeleid 11 Algemene Directie Crisiscentrum 7 Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen 5 Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 3 Kikirpa 3 Algemene Directie Instellingen en Bevolking 3 FOD budget & beheerscontrole 3 Tabel 1 : overzicht vloot FOD s en autonome overheidsbedrijven (aantal wagens) Het zwaartepunt, in aantal voertuigen, ligt bij de autonome overheidsbedrijven; de focus van deze studie ligt echter op de federale overheidsdiensten omdat deze een goede gelegenheid bieden voor het opzetten van gerichte (proef)projecten. Het wagenpark bestaat vooral uit kleine en grote personenwagens die vooral worden ingezet als poolevoertuig en interventievoertuig (bij de FOD s). Uit een bevraging van de vlootbeheerders van de verschillende overheidsbedrijven blijkt dat er weinig zicht is op het gebruikspatroon van de wagens; het merendeel van de wagens wordt gemengd gebruikt; desondanks is er een interessant aandeel van wagens die enkel voor korte ritten worden gebruikt.

4 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN 4 De zuivere vlootanalyse wijst uit dat er in principe een potentieel is om een deel van de overheidsvloten te vervangen door EV alternatieven. Enkele typische eigenschappen van overheidsvloten zijn gunstig in kader van vervanging door elektrische wagens: Veelal vaste/centrale depots: interessant door het mogelijke schaalvoordeel van de laadinfrastructuur Aanzienlijk aandeel interventievoertuigen met een voorspelbaar en gunstig gebruikspatroon Veelal wagens waarvoor EV-alternatieven op de markt zijn (vb. kleine & middelgrote conventionele wagens) De markt van elektrische voertuigen is in volle ontwikkeling en evolueert snel. Los van enkele bekende voorbeelden zoals de Nissan Leaf en de Opel Ampera worden er tal van minder bekende elektrische wagens aangeboden door een groot aantal producenten. Het aanbod elektrische wagens is breed gaande van elektrische fietsen over kleine en grote personenwagen tot (lichte) vrachtwagens, met diverse nieuwe tussenvormen. Dit biedt mogelijkheden om bepaalde conventionele wagens in het wagenpark van de overheidsdiensten te vervangen door elektrische voertuigen die een specifieke mobiliteitsbehoefte kunnen invullen. Ook op het gebied van de laadinfrastructuur is er evolutie. Er zijn diverse partijen actief op de markt met verschillende producten die een specifieke behoefte invullen. Zo zijn er producten ontwikkeld voor laden thuis, in (andere) privé omgeving (vb. op het werk), in de publieke ruimte en voor snelladen. Het gegeven dat het wagenpark van de FOD s geconcentreerd is tot een beperkt aantal sites creëert enkele voordelen. Zo is er schaalvoordeel voor de investeringen in laadinfrastructuur; verschillende wagens kunnen gebruik maken van dezelfde laadinfrastructuur. Elektrische voertuigen hebben nog steeds 2 grote nadelen: het bereik en de tijd die nodig is de wagen te laden. Beide knelpunten kunnen mits goed beheer relatief eenvoudig worden opgevangen in een nichevloot zoals die van de FOD s. In de eigen centrale depots kunnen wagens geladen worden met een beperkte investering in laadinfrastructuur; een doordachte selectie en gebruiksplanning zorgt ervoor dat net die wagens met een gebruikspatroon gekenmerkt door korte ritten vervangen kunnen worden door elektrische wagens. BELEIDSADVIES Gebaseerd op de bevindingen in de analyse, identificeren we verschillende mogelijke beleidsacties die de overheid kan nemen om EV s gericht op te nemen in het wagenpark van Federale overheidsdiensten. We identificeren enkele type wagens in de overheidsvloot die om verschillende redenen interessant zijn voor vervanging door elektrische voertuigen. directiewagens : De huidige bekendere plug-in hybride elektrische wagens richten zich o.w.v. de prijs en de grootte van de wagens op een hoger marktsegment. In die zin zijn de wagens in zeker mate ook een symbool van status. Poolewagens: dit zijn wagens die per definitie gedeeld worden door verschillende bestuurders en die een vaste standplaats hebben. Een poolewagen is interessant voor vervanging door EV s o.w.v. de vaste standplaats; wanneer verschillende poolewagens gegroepeerd kunnen worden, is het mogelijk enkele zuivere elektrische poolewagens in te zetten enkel voor de relatief korte ritten Een kleine interventiewagen is een wagen die gebruikt voor een zeer specifieke toepassing zoals technische controle, inspectie of herstellingswerken. Het type interventiewagen kan variëren van een kleine wagen tot break tot camionette, afhankelijk waarvoor de wagen ingezet wordt. Interventiewagens zijn om dezelfde redenen als poolewagens geschikt voor vervanging door EV s. Koerierdienst: voor interne postbedeling worden kleine wagens gebruikt, met uitsluitend korte ritten. In het geval van de FOD Economie werkt men reeds met een kleine elektrische wagen exact voor deze toepassing.

5 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN 5 Elektrische tweewieler: Momenteel worden fietsen ter beschikking gesteld aan personeelsleden voor verplaatsingen binnen Brussel, vergaderingen bij andere FOD s e.d. Centraal depot: Het idee achter een centraal depot is het groeperen van vloten waardoor een efficiënter beheer mogelijk is en waardoor meer voertuigen in aanmerking kunnen komen voor vervanging door een EV-alternatief. Onderstaand tabellen vatten de kosten en de impact van de verschillende opties samen; de aanschafwaarde omvat de totale kost in aankoop van nieuwe wagens; de delta aanschafwaarde geeft de meerkost weer voor de aankoop van EV s in vergelijking met conventionele wagens; delta levensduur geeft de meerkost van de keuze voor EV s in vergelijking met conventionele wagens weer over de levensduur van de wagens; tot slot is de investeringskost in laadinfrastructuur apart weergegeven. De milieu-impact is samengevat in hoeveelheid uitgespaarde CO2-emissies en vermeden externe kosten. KOSTEN (k ) aanschaf delta aanschaf delta levensduur laadinfra directie poole interventie koerier tweewielers depot MILIEU CO2 (t) ext kosten ( ) directie poole interventie koerier tweewielers depot Tabel 2: overzicht van de beoordeling van de kostprijs volgens verschillende benaderingen (boven) en de milieu-impact (onder) van de verschillende opties beschouwd in deze studie Er is een duidelijk verschil in het ambitieniveau, het budget en de milieu-impact van de verschillende opties. Het is ook belangrijk te onthouden dat de verschillende cases in grote mate schaalbaar zijn. Dit betekent dat het mogelijk is op een kleinere schaal te starten; de cases hier opgenomen geven een conservatieve bovengrens aan het actuele potentieel voor EV s binnen de FOD s.

6 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN 6 2. Inleiding De transitie van conventionele naar elektrische voertuigen is al geruime tijd een uitblijvende belofte om ons transportsysteem milieuvriendelijker te maken. Om diverse reden is er nog geen sterke marktpenetratie van elektrische voertuigen. De afgelopen jaren neemt het marktaandeel echter toe, nu er ook elektrische voertuigen op de particuliere markt zijn die rechtstreeks de concurrentie met conventionele wagens aangaan. Er is nog steeds ondersteuning nodig om de marktpenetratie te bevorderen. Overheden zijn zich hiervan bewust en proberen via diverse maatregelen de marktpenetratie van elektrische voertuigen te bevorderen. Daar komt bij dat België door veel stakeholders als een testmarkt wordt beschouwd en op die manier fungeert als proeftuin. De federale overheid is hierop geen uitzondering met een wagenpark van interessante omvang voor experimenten met elektrische mobiliteit. In deze achtergrond beoogt deze studie inzicht te verwerven in het wagenpark van de federale overheidsdiensten en autonome overheidsbedrijven en onderzoekt de studie diverse pistes om het eigen wagenpark van overheidsdiensten en autonome overheidsbedrijven te elektrificeren. Deze studie wil een antwoord geven op de volgende vragen: In welke mate hebben (PH)EV s een plaats in het wagenpark van overheidsdiensten en autonome overheidsbedrijven? Specifiek, laten de eigenschappen van de vloot en hoe deze gebruikt wordt toe dat een deel van de vloot vervangen kan worden door (PH)EV s? Welke investeringen zijn hiervoor noodzakelijk? Wat is de maatschappelijke balans van opname van (PH)EV s in de vloot? Wat zijn afwegingen vanuit economisch perspectief (duurder in aankoop, goedkoper in gebruik) en vanuit maatschappelijk perspectief (lagere milieu-impact bij inzet van (PH)EV s). Welke proefprojecten kunnen opgezet worden om de introductie van (PH)EV s in overheidsdiensten te vergemakkelijken? Welke specifieke acties kan de federale overheid nemen, welke concrete projecten kunnen opgestart worden en welke partners zijn aangewezen.

7 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN 7 3. Opzet en methode De studie is opgebouwd uit 2 luiken. In het eerste luik brengen we de huidige situatie van het wagenpark van de federale overheidsdiensten en autonome overheidsbedrijven in kaart en bekijken we welke (PH)EV alternatieven er nu en in de toekomst op de markt beschikbaar (zullen) zijn. De analyse heeft betrekking op 5 aspecten: De eigenschappen van de huidige vloot; hoe oud is het park, welk type wagens maken deel uit van het wagenpark e.d.. Hiertoe werden gegevens over het wagenpark van de verschillende overheidsdiensten en autonome overheidsbedrijven verzameld. Het gebruik van het wagenpark; hoe intensief wordt het park ingezet; wat is het typische verplaatsingsgedrag. Een marktanalyse van laadinfrastructuur en analyse van de overheidssites in het kader van laadinfrastructuur (wat is aanwezig, wat is mogelijk). Een marktanalyse van (PH)EV alternatieven; welke elektrische voertuigen zijn er op de markt? Wat zijn relevante knelpunten bij de transitie naar elektrische wagens. Het 2 e luik omvat enkele concrete beleidsacties op basis van de eerdere analyse. We werken enkele opties voor de opname van EV s in de vloten verder uit en schatten de budgettaire- en milieu impact. Het beleidsadvies omvat 3 elementen: Een schatting van het potentieel; hoeveel wagen kunnen in principe vervangen worden. Een raming van de investeringskosten, de economische balans over de levensduur van de wagens De maatschappelijke balans, rekening houdend met milieu-impact, over de levensduur van de wagens. Aansluitend aan dit 2 e luik geven we aan in welke mate het mogelijk is een proeftuin op te zetten rond de verschillende beleidsacties die aangereikt worden.

8 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN 8 4. LUIK 1: ANALYSE In dit eerste luik van de studie maken we een schets van de huidige stand van zake wat betreft de vloten van de federale overheidsdiensten en autonome overheidsbedrijven. We geven hierbij aandacht aan 3 aspecten: 1. De vloot: hoeveel wagens hebben de FOD s en overheidsbedrijven in gebruik 2. Het gebruik: hoe worden de wagens ingezet 3. De sites: waar worden de wagens beheerd We bekijken verder 2 relevante omgevingsfactoren: 1. Welke elektrische alternatieven zijn er op de markt en wat zijn de specificaties 2. Wat zijn de gekende knelpunten omtrent elektrische mobiliteit. 4.1 Overheidsvloten Dataverzameling Voor deze deeltaak is een specifieke dataverzamelingsfase opgestart. We ontwikkelden een eenvoudige template waarin de vlootbeheerders van de verschillende FOD s en autonome overheidsbedrijven de gegevens over hun vloot makkelijk konden invullen. De gegevens die we verzamelen zijn gericht op de vraag of een vervanging van het huidig wagenpark door elektrische voertuigen mogelijk is. Vanuit dit perspectief verzamelden we gegevens, per entiteit het aantal wagens per volgende attributen: Het type voertuig: hierbij maken we onderscheid tussen o kleine conventionele wagen o middelgrote of grote conventionele wagen o hybride wagen o elektrische wagen o break o camionette o grote vrachtwagen o anders (specifieer) Het is evident dat niet alle conventionele wagens een elektrische variant hebben. Het is in die zin relevant te weten uit welk type wagens de actuele vloot is opgebouwd, zodat de zoektocht naar elektrische alternatieven daarop gericht kan worden Voor welke toepassing de wagen wordt gebruikt: hierbij maken we onderscheid tussen o directiewagens en/of wagens gebruikt voor woon-werk o interventievoertuigen (technische interventies, inspecties,...) o postrondes/koerierdienst o poole voertuig voor divers gebruik o kleine vracht o andere Wat het typisch gebruikspatroon is van de wagen: we onderscheiden volgende opties: o uitsluitend zeer korte ritten (<30km) o veelal korte ritten (<50km) o 80% gebruik korte ritten (<50km), 20% gebruik middelgrote afstanden (<150km) o gemengd gebruik

9 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN 9 Deze laatste 2 elementen hebben in feite meer betrekking op het gebruikspatroon van de wagen dan wel specificaties van de wagen zelf. Heeft het voertuig een vaste standplaats? (JA/NEE). Deze vraag is van belang vanuit het perspectief van het laden van de wagens. Indien een wagen een vaste standplaats heeft, is het niet noodzakelijk toegang te hebben tot een laadnetwerk. In combinatie met korte verplaatsingen of een range extender, kan het volstaan één enkel laadpunt te voorzien voor één of meerdere elektrische wagens Heeft de wagen een vaste bestuurder? (JA/NEE). Deze vraag is relevant voor de acceptatie van het gebruik van elektrische wagens. Overschakelen van conventionele naar elektrische wagens betekent een grote verandering voor de bestuurder. Dit kan een hinderpaal zijn voor de opname van EV s. Indien de wagen een vaste bestuurder heeft, kan met gerichte training deze hinderpaal gemakkelijker weggewerkt worden. Volgens bovenstaande attributen verzamelden we het aantal wagens en het aantal gereden kilometers. Als ondersteunende data verzamelden we ook de gemiddelde leeftijd en gemiddelde km-stand van de wagens, om een indicatie te krijgen in welke fase van de bruikbare levensduur de wagens zich oriënteren. Een template werd ontwikkeld en verspreid naar de verschillende FOD s en autonome overheidsbedrijven. De verzamelde gegevens werden geharmoniseerd en geanalyseerd. In de volgende sectie gaan we in op de resultaten Resultaten In onderstaande tabel is een overzicht van het aantal wagens in gebruik, per dienst of overheidsbedrijf 1. BPost Belgacom 7340 INFRABEL 1480 FOD justitie 524 FOD Financien 496 FOD binnenlandse zaken 383 FOD Mobiliteit 162 FOD economie 91 Algemene Directie Vreemdelingenzaken 67 FOD sociale zekerheid 16 Centrale logistieke dienst 14 Algemene Directie Veiligheid- en Preventiebeleid 11 Algemene Directie Crisiscentrum 7 Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen 5 Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 3 kikirpa 3 Algemene Directie Instellingen en Bevolking 3 FOD budget & beheerscontrole 3 Tabel 3: overzicht vloot FOD s en autonome overheidsbedrijven 1 Niet alle FOD namen deel aan de dataverzameling ; de belangrijkste diensten zijn evenwel opgenomen

10 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN 10 Wat meteen opvalt, is dat de 3 autonome overheidsbedrijven het leeuwendeel van de hier alsdusdanig beschouwde overheidsvloot omvatten. Niet minder dan 92% van de wagens die we hier beschouwen als overheidsvloot is in beheer van ofwel Infrabel, Belgacom of BPost. In de verdere analyse zullen we steeds onderscheid maken tussen deze 2 groepen van overheidsvloten. Immers, de vloot van de 3 overheidsbedrijven kennen een zeer specifiek gebruik, terwijl de verschillende FOD s hun vloot voor gelijkaardige toepassingen zullen inzetten (poole voertuig, korte transporten, inspectiediensten, ) Bovendien vereist de omvang en de toepassing van de vloten in de overheidsbedrijven specifiek advies, dat niet van toepassing is op de FOD s en zelfs niet voor de andere overheidsbedrijven, omwille van het dermate specifiek gebruikspatroon. Als we de vloot verder opsplitsen naar type, krijgen we volgend beeld: TYPE AUT FOD anders (scooter, traktor, ) elektrische wagen 18 1 hybride wagen kleine conventionele wagen middelgrote of grote conventionele wagen break bestelwagen kleine vracht grote vracht Tabel 4: overheidsvloten opgesplitst naar type, onderscheid tussen autonome overheidsbedrijven (AUT) en federale overheidsdiensten (FOD) 2 We stellen vast de er een grote diversiteit is in de overheidsvloten, met ook een aanzienlijk aandeel vracht, klein en groot. De meest voorkomende types zijn de middelgrote of grote conventionele wagens en de bestelwagens. Met name voor de conventionele wagens zijn er alternatieven met elektrische aandrijving. Een opsplitsing naar gebruikstype geeft een duidelijk divergent beeld tussen de verschillende overheidsbedrijven en de FOD s GEBRUIKSTYPE AUT FOD interventievoertuigen 22% 68% kleine vracht 2% 5% anders: grote vracht 0% 5% postrondes 47% 0% Poole 1% 11% directiewagens en poole 0% 0% directiewagens en/of woon-werk 27% 2% onbekend 0% 8% Tabel 5 ratio s overheidsvloten opgesplitst naar gebruikstype, onderscheid tussen autonome overheidsbedrijven (AUT) en federale overheidsdiensten (FOD) 3 2 Exclusief de wagens van FOD financiën - details over de vloot ontbraken 3 Exclusief de wagens van FOD financiën - details over de vloot ontbraken

11 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN 11 De FOD s maken meer gebruik van interventievoertuigen en poole-wagens. Beide types zullen typisch centraal worden beheerd wat een mogelijke vervanging door EV s in principe in de hand werkt. Door een centraal beheer kan namelijk de investering in laadinfrastructuur beperkt worden tot één (of enkele) centrale depots. Bij de autonome overheidsbedrijven is natuurlijk het aandeel postrondes aanzienlijk (BPost). Ook hier zijn mogelijkheden, gezien dit veelal korte verplaatsingen inhoudt, waardoor bereik minder een probleem is. Zie ook in Tabel 6: TYPISCH GEBRUIKSPATROON wagens kilometers AUT FOD AUT FOD uitsluitend zeer korte ritten (<30km) 13% 0% 2% 1% veelal korte ritten (<50km) 1% 24% 6% 3% 80% korte (<50km), 20% lange ritten (<150km) 54% 6% 40% 6% gemengd gebruik 29% 21% 33% 63% onbekend 3% 49% 19% 27% Tabel 6 ratio s overheidsvloten opgesplitst naar gebruikspatroon. Ratio s per wagens en per totaal gereden kilometers; onderscheid tussen autonome overheidsbedrijven (AUT) en federale overheidsdiensten (FOD) 4 In Tabel 6 is een overzicht gegeven van het aandeel van de wagens volgens gebruikspatroon. Deze quotering is niet gebaseerd op metingen van de verplaatsingen zelf maar op basis van een inschatting van de vlootbeheerders. In deze zin is het belangrijk voorbehoud te maken bij de effectieve gebruikspatronen en wordt het hier beschouwd als een attribuut van het voertuig, niet van het gebruik. Het gebruikspatroon wordt in volgend hoofdstuk verder toegelicht. Er werden 4 opties aangeboden aan de vlootbeheerder om het typisch gebruikspatroon in te schatten. In Tabel 6 zijn de opties geordend van meest interessant naar minst interessant vanuit het perspectief van vervanging door EV s, met name dan het bereik. Indien het voertuig uitsluitend wordt gebruikt voor korte verplaatsingen, is er geen beperking wat betreft het bereik en kan een EV invulling geven aan hetzelfde gebruikspatroon. Naarmate het aandeel lange verplaatsingen groter wordt, is het moeilijk een EV in te zetten zonder het gebruikspatroon aan te passen. Mogelijk kunnen range extenders 5 dan een oplossing bieden. Binnen de FOD s is er, naar inschatting van de vlootbeheerders, een zeker potentieel voor EV s, indien tegemoet kan gekomen worden aan het invullen van de verdere verplaatsingen. De vlootbeheerders van de FOD s schatten in dat zo n 30% van de wagens onder de 3 eerste opties valt. Deze wagens vertegenwoordigen wel slechts 10% van de afgelegde kilometers. Dit opent perspectieven voor vervanging door EV s. Er is ook een groot aandeel voertuigen waarvoor het gebruikspatroon niet duidelijk is. Voor de autonome overheidsbedrijven is er een dubbel beeld; er is een relatief groot aandeel voertuigen onder de categorie uitsluitend zeer korte ritten. Dit zijn de voertuigen die voor postrondes gebruikt worden, vooral door BPost. Deze categorie is, vanuit gebruiksoogpunt, zeer interessant voor vervanging door EV s. Tegelijk zien we ook een groot aandeel onder de optie 80% korte, 20% lange ritten. Deze categorie is interessant voor EV s met een range extender of PHEV s. Het grootste deel van de verplaatsingen kan zuiver elektrisch; voor die enkele verdere verplaatsingen kan een range extender een oplossing bieden, waardoor geen aanpassingen aan het gebruikspatroon vereist zijn. 4 Exclusief de wagens van FOD financiën aangezien verdere details over de vloot ontbraken 5 Range extenders zijn kleine verbrandingsmotoren die een alternator aandrijven en zo de batterij, indien leeg, kan laden tijdens het rijden.

12 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN 12 Voor zowel de FODs als de autonome overheidsbedrijven stellen we vast dat het aandeel EVinteressante wagens groter is dan dat het aandeel EV-interessante kilometers. Dit is omdat deze wagens niet intensief gebruikt worden (althans niet in afstand). De milieu-impact is natuurlijk gelinkt (vooral) aan het aantal kilometers. Tot hier hebben we de attributen van de vloot apart benaderd. Om een vervanging door EV s te kunnen beoordelen is het van belang de combinatie van attributen te beschouwen. Het kan namelijk zijn dat een voertuig een aantrekkelijk gebruikspatroon heeft (vb. 80% korte, 20% lange ritten ), maar dat het type voertuig is niet interessant vanuit EV-perspectief (vb. grote vracht ). Om de vervangbaarheid op basis van een combinatie van attributen te kunnen beoordelen stelden we een eenvoudig scoringssysteem op: 0: niet geschikt vanuit het perspectief te vervangen door EV 1: mogelijk, maar niet per se gunstig vanuit het perspectief te vervangen door EV 2: gunstig vanuit het perspectief te vervangen door EV De scores per eigenschap worden dan vermenigvuldigd; het product geeft een indicatie, alle aspecten van de wagen in beschouwing genomen, of het voertuig interessant is om te vervangen door een EV. Merk op dat indien één van de indicatoren 0 is, de eindindicator ook 0 is. Voor 5 eigenschappen kennen we een score toe; 0, 1 of 2, verschillend voor zuivere EV s en PHEV s: Het gebruikspatroon (korte of lange ritten of een mix van beide) Het aantal kilometer per jaar Al dan niet een vaste standplaats gebruikstype (als poolewagen, directiewagen, ) Het type wagen (personenwagen, motor, bestelwagen, ) Voor elk van deze eigenschappen is een score toegekend, verschillend voor EV s en PHEV s. In annex zijn de aannames wat betreft de score weergegeven. Er wordt een score opgesteld voor zuiver EV s en voor plug-in hybride EV s (PHEV) of EV s met range extenders. Bij PHEV s zijn er meer mogelijkheden omdat er ook met een conventionele motor gereden kan worden. Dit is interessant vanuit perspectief van het laden en het bereik. In onderstaande figuur zijn de scores, per EV (boven)/phev (onder) weergegeven, opgesplitst tussen de federale overheidsdiensten en autonome overheidsbedrijven. 100% 80% 60% 40% 20% 0% wagens AUT kilometers AUT wagens FOD kilometers FOD Figuur 1: aandeel volgens score voor EV s, per aantal wagens en totaal aantal kilometers, opgesplitst tussen federale overheidsdiensten (FOD) en autonome overheidsbedrijven (AUT)

13 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN 13 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% wagens AUT kilometers AUT wagens FOD kilometers FOD Figuur 2: aandeel volgens score voor PHEV s/ev s met range extender, per aantal wagens en totaal aantal kilometers, opgesplitst tussen federale overheidsdiensten (FOD) en autonome overheidsbedrijven (AUT) Hoewel er voor alle indicatoren een groot aandeel 0 scoort, dus in feite niet geschikt voor EV s o.w.v. één van de attributen die een vervanging niet toelaat, is er een belangrijk aandeel dat 8 of hoger scoort, zeker in het geval van PHEV s of EV s met range-extenders. De zuivere vlootanalyse wijst uit dat er in principe een potentieel is om een deel van de overheidsvloten te vervangen door EV alternatieven. Het is evenwel belangrijk voorbehoud te maken bij het quoteringsysteem aangezien dit gebaseerd is op een inschatting van de vlootbeheerders zelf en niet op basis van objectieve vaststellingen. Hoe dan ook is aangetoond dat bepaalde typische aspecten van overheidsvloten het gebruik van EV s in de hand werkt: Veelal vaste/centrale depots: interessant door het mogelijke schaalvoordeel van de laadinfrastructuur Aanzienlijk aandeel interventievoertuigen met een voorspelbaar en gunstig gebruikspatroon Veelal wagens waarvoor EV-alternatieven op de markt zijn (vb. kleine & middelgrote conventionele wagens) In het volgend stuk gaan we dieper in op het gebruikspatroon

14 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN Het gebruik van overheidsvloten Achtergrond en belang Behalve de attributen van de wagens, is het belangrijk te achterhalen hoe de wagens gebruikt worden. We focussen hier op gebruiksaspecten die relevant zijn vanuit het perspectief een vervanging door EV s te realiseren. Conventionele wagens verschillen van (PH)EV s op verschillende aspecten wat betreft het gebruik van de wagens. Een belangrijk aspect hierbij is het bereik van de verschillende types voertuigen. Conventionele wagens hebben een relatief groot bereik en bieden daardoor een grote bewegingsvrijheid aan de gebruiker. Dit staat in contrast met EV s die regelmatiger opnieuw opgeladen moeten worden omwille van hun beperktere bereik. Deze kanttekeningen hebben een weerslag op de mogelijkheid of conventionele wagens vervangen kunnen worden door (PH)EV s, specifiek betreffende het gebruikspatroon van de wagens. In deze deeltaak onderzoeken we welke elementen relevant zijn bij een beslissing om conventionele wagens te vervangen door (PH)EV s, wanneer gekeken wordt naar het daadwerkelijke gebruik van de wagens. De belangrijkste elementen zijn in dit geval: De afstand van de verplaatsingen. Dit is niet enkel de gemiddelde afstand maar ook de statistische verdelingen van de verplaatsingen per afstandsklassen. Een wagen die meestal gebruikt wordt voor korte verplaatsingen, maar soms voor zeer verre verplaatsingen, kan interessanter zijn dan een wagen die vooral gebruikt wordt voor middellange verplaatsingen. De frequentie van de verplaatsingen, of beter, de tijd tussen de verplaatsingen. Een beperking aan het gebruik van EV s is de relatief lange laadtijd. Het kan dus zijn dat een wagen typisch wordt gebruikt voor korte verplaatsingen tussen een centraal laadpunt en verschillende bestemmingen; als er evenwel niet voldoende tijd is tussen de verplaatsingen, zal de wagen niet kunnen laden en is dit gebruikspatroon bijgevolg niet geschikt voor vervanging door een EV. Om hier een goed inzicht in te kunnen verkrijgen is een diepgaande dataregistratie van de verplaatsingen noodzakelijk. Bij voorkeur wordt gewerkt met harde data, waaruit het projectteam zelf de nodige informatie kan extraheren. De databron die de beste analyse toelaat is een database op basis van GPStracking. Bij GPS-tracking wordt de locatie van het voertuig met gegeven tijdsintervallen geregistreerd en gelogd in een databank. Op basis van deze databank is het mogelijk het gebruikspatroon vast te stellen in functie van lengte van trips, timing van trips, tussen-trip-tijd 6, etc. Andere mogelijkheden zijn een offline logboek waarin bestuurders de attributen van de verplaatsingen registreren (tijd, kilometerstand vóór en na de verplaatsing, gebruikte laadruimte etc.) Binnen de doorlooptijd van dit project was het niet mogelijk een dergelijk diepgaande dataverzameling op te zetten, niettegenstaande er bij sommige FOD s een registratiesysteem bestaat (meestal in de vorm van een offline logboek). Het verwerken van deze gegevens vraagt echter tijd en het is niet haalbaar Als alternatief kunnen we terugvallen op andere studies. TML is betrokken in een project voor de Vlaamse administratie waarin onderzocht wordt in welke mate de vloten van enkele entiteiten gebruik kunnen maken van EV s. Dit project heeft een langere doorlooptijd en laat toe een uniforme dataregistratie van de verplaatsingen op te zetten uit te voeren. Gezien de Vlaamse overheidsdiensten typisch gelijkaardige taken uitvoert gelijkaardige diensten verleend (vb. inspectiediensten) als de federale overheidsdiensten, mogen we aannemen dat de vloot op een gelijkaardige manier wordt gebruikt. 6 Tussen-trip-tijd : Tijd sinds vorige trip, als indicatie voor beschikbare laadtijd

15 lengte ritten (km) TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN 15 In dit hoofdstuk werken we verder met de resultaten van de studie voor de Vlaamse overheid, met de aanname dat we van een gelijkaardig gebruik kunnen spreken, vooral dan voor de FOD s, in mindere mate voor de autonome overheidsbedrijven Resultaten Alle figuren op basis van voorlopige cijfers! Opbouwen rond 3 accenten; in volgorde van toenemende complexiteit: Accent 1 cumulatieve distributie van de verplaatsingen: aandeel van de ritten onder een zeker afstand; conclusie: +/- 80% van de verplaatsingen onder de 50km % 20% 40% 60% 80% 100% ritten cumul Accent 2 scatter-plot verplaatsing vs tijd sinds vorige verplaatsing

16 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN 16 Bovenstaande figuur geeft voor elke trip (elke observatie = één punt = één trip) de afstand, relevant voor het bereik van de wagens en de tijd sinds de vorige trip, relevant voor oplaadtijd (kan aangeven of snel laden nodig is of een conventionele lader volstaat). De punten links boven op de figuur zijn korte verplaatsingen met veel tijd sinds de vorige verplaatsing. Deze groep verplaatsingen is in die zin interessant voor vervanging door volwaardige EV s (korte afstand met een voldoende grote laadtijd). Accent 3 accent 2, maar dan geaggregeerd per wagen In tegenstelling tot vorige figuur waar de focus ligt op verplaatsingen vat bovenstaande figuur de vervangbaarheid van bestaande conventionele wagens door (PH)EV s. De Y-as is het aandeel van de verplaatsingen onder een bepaalde drempelwaarde linksboven, conservatief: 50km onder, gemiddeld: 100km rechtsboven, ruime: 150km De X-as is het aandeel van tijd sinds de vorige verplaatsing boven een zekere drempelwaarde linksboven, conservatief: 10h onder, gemiddeld: 5h rechtsboven, ruime: 2h De meest interessante groep voertuigen is de cluster rechtsboven (veel korte verplaatsingen en meestal voldoende laadtijd) De cluster meer naar het midden, maar bovenaan de figuur, zijn wagens met quasi uitsluitend korte verplaatsingen, maar met een kortere laadtijd. Hier kan snelladen of een pooling van voertuigen (of batterijen) een oplossing bieden

17 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN 17 De cluster meer naar het midden, maar helemaal rechts op de figuur, zijn wagens die vaker ook langere verplaatsinen uitvoeren, maar die quasi altijd voldoende tijd hebben voor het volledig laden van de wagen. Voor deze cluster kunnen range-extenders of PHEV s een oplossing bieden. Merk ook op dat door de vloot anders te beheren, het mogelijk is om voertuigen in de figuur te verschuiven. Zo kan bijvoorbeeld een groep van 2 poole wagens, die nu op een gelijkaardige manier gebruikt worden, opgedeeld worden in een wagen voor korte verplaatsingen en een wagen voor verre verplaatsingen. Dit maakt één van de twee voertuigen meer geschikt voor uitvoering met EV s.

18 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN Sites en infrastructuur Een derde element dat we onderzoeken in de analyse zijn de sites, de standplaatsen van de meeste voertuigen in het wagenpark van de federale overheidsdiensten. Er zijn verschillende redenen waarom de sites specifieke aandacht krijgen: 1. Het gegeven dat het wagenpark geconcentreerd is tot een beperkt aantal sites creëert enkele voordelen. Zo is er schaalvoordeel voor de investeringen in laadinfrastructuur; verschillende wagens kunnen gebruik maken van dezelfde laadinfrastructuur. Bovendien kan in sterk gecentraliseerde sites gemakkelijk gewerkt worden met poole-voertuigen. Bij een sterke verspreiding van de vloot is dit niet mogelijk. Men kan zelfs zo ver gaan dat de bestaande sites geconsolideerd kunnen worden (althans wat betreft het wagenparkbeheer), waardoor de schaalvoordelen wat betreft de laadinfrastructuur en inzet van poole voertuigen maximaal kunnen worden benut. 2. Een beperkt aantal sites, geografisch gespreid over het land kan volstaan voor de noodzakelijke dekkingsgraad van laadinfrastructuur. Dit is nog meer het geval indien verschillende overheidsdiensten gebruik kunnen maken van elkaars laadinfrastructuur. De case study van de RTBF toonde aan dat een dergelijke, beperkte spreiding (5-10 locatie) volstaat qua dekking met laadinfrastructuur. 3. Zoals eerder aangegeven bieden centrale sites schaalvoordelen wat betreft de laadinfrastructuur. Hier komt bij dat er, in principe 7, meer opties zijn bij de infrastructuuraanpassingen. Er zijn verschillende oplossingen wat betreft laadinfrastructuur: a. Standaard stopcontact; in principe kunnen elektrische wagens tot op zekere hoogte opgeladen worden aan een standaard 220V stopcontact. Hiervoor dient de apparatuur in goede conditie te zijn en zijn er evenwel beperkingen wat betreft laadsnelheid b. wall-box : een wall-box is een klein apart laadstation met aparte beveiliging en metering. Met een wall-box kunnen veilig in een private omgeving alle elektrische wagens opgeladen worden. Er zijn verschillende partijen op de markt die een dergelijk product aanbieden, ook voor thuis te kunnen laden. De prijzen liggen tussen 500 en 1000 per eenheid c. semi-publiek laadpaal: dit is een laadpaal in de private ruimte die deels toegankelijk gemaakt wordt voor derden. Er is meer fysieke beveiliging voorzien; een robuuster design is wenselijk. d. Publiek laadpunt in openbare ruimte: dit zijn laadpalen die in de openbare ruimte worden ingezet en in die zin ook bestand moeten zijn tegen verschillende weersomstandigheden en vandalisme. Hierdoor komt de prijs al snel rond 5000 per paal, met minstens 2 laadpunten per laadpaal. e. Snellading: Tot slot is er ook snellading. Snelladen wordt gedaan met DC en kan een lege EV binnen minuten volledig opladen. Snelladen kan evenwel nadelige effecten hebben voor de levensduur van de batterij. Daarom is de inzet van snelladen eerder beperkt tot wanneer men mogelijk niet op de bestemming kan geraken zonder op te laden. Een Snellader kost typisch rond de per eenheid f. (battery swap): Als alternatief voor het laden van batterijen, kan men werken met het vervangen van batterijen, zoals Better Place aanbiedt. In deze studie werd deze optie voor de inzet in overheidsvloten niet verder onderzocht. Bij de inzet van (PH)EV s in overheidsvloten dient men verder ook rekening te houden met de mogelijkheid om thuis op te laden en de organisatorische consequenties hiervan. Men kan bijvoorbeeld een thuislader ter beschikking stellen en het stroomverbruik voor het laden van EV s forfaitair vergoeden. 7 Eigenaarschap van de sites speelt hierbij een rol (bvb. Regie der Gebouwen)

19 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN EV alternatieven Dit hoofdstuk bevat volgende elementen: - Kwantitatieve beschrijving van voertuigen waarvoor informatie is gevonden - Kwalitatieve beschrijving van relevante of opmerkelijke voertuigtypes Vooreerst is het belangrijk de terminologie van elektrische wagens goed te begrijpen. Er zijn in principe 4 soorten elektrische wagens: 1. De hybride elektrische wagen (HEV): bij deze wagens is er voor een beperkt bereik 100% elektrische aandrijving mogelijk; de energie voor het laden van de batterij komt evenwel exclusief van de interne verbrandingsmotor of van energierecuperatie bij het remmen. Een typisch voorbeeld is de eerste generatie Toyota Prius 2. De plug-in hybride elektrische wagen (PHEV): in vergelijking met de HEV verschilt de PHEV dat de batterij ook opgeladen kan worden via het elektriciteitsnet. er is naast een elektrische aandrijving ook een interne verbrandingsmotor die voor aandrijving kan zorgen. Het elektrisch bereik van PHEV s varieert sterk van 5 tot 150km. Een typisch voorbeeld is de nieuwe generatie Prius (beperkt elektrisch bereik) of the Opel Ampera (groter bereik) 3. De elektrische voertuigen met range-extender (EV+RE): het grote verschil met de PHEV is dat bij de EV + RE de aandrijving exclusief van de EV-motor komt; de RE is veelal een kleine conventionele motor (of turbine) die als alternator fungeert en die de batterij tijdens gebruik opnieuw kan opladen.. EV s met RE zijn niet veel op de markt; er zijn onofficiële RE in ontwikkeling voor de Nissan Leaf. Een RE kan typisch verschillende honderden kilometers bereik toevoegen. 4. De zuivere elektrische wagen (EV): hetzelfde als het voorgaande, zonder de RE. Dit is meestal het geval bij kleinere wagens, waar geen plaats is voor RE. Een voorbeeld dis de G-wiz. In deze studie beschouwen we enkel de laatste 3 als elektrische wagens. De lijst is opgesteld om bestaande voertuigen voor personen en/of vrachtverkeer waar een alternatieve aandrijvingslijn is geïmplementeerd op te lijsten. Het gaat om elektrische voertuigen (EV), plug-in hybride voertuigen (PHEV) en elektrische voertuigen met range extender (EV + range extender). Verschillende voertuigvormen kwamen in aanmerking: auto s, gemotoriseerde tweewielers (bromfiets of motorfiets), bestelwagens, vrachtwagens en gelijkaardige concepten. Enkel bussen en fietsen met (elektrische) ondersteuning zijn (vooralsnog) niet opgenomen in de lijst van voertuigen. Parameters die werden weerhouden voor de voertuiglijst zijn (niet altijd ingevuld): - Merk - Model - Motorisatie (EV, PHEV, EV + range extender) - Type hybride (Mild hybrid, Full hybrid) - Functie (Personenvervoer, vrachtvervoer, gemengd vervoer) - Voertuig (Wagen, gemotoriseerde tweewieler, vrachtwagen of bestelwagen) - Vorm (Sedan, Hatchback, Stationwagen, Terreinauto, SUV, MPV, Coupé, Cabriolet, Sportwagen, Cross-over, Scooter, Motorfiets, Vrachtwagen, Bestelwagen, Concept, Prototype, Mule) - Vermogen batterij - Autonomie op zuiver elektrische aandrijving (zonder ondersteuning van verbrandingsmotor) - Aanwezigheid van range extender - Aantal zitplaatsen - Laadruimte (liter) - Laadvermogen (kg) - Oplaadtechnologie batterij (Laadpaal, energierecuperatie, battery swap, brandstofcel, inductie, onbekend)

20 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN 20 - Conventioneel verbruik - Kostprijs btw incl. - Kostprijs btw excl. - Status (Verkrijgbaar, toekomst/concept/prototype, niet verkrijgbaar, niet meer verkrijgbaar, abandoned) - Snelheidsbeperking (<45, >=45 & <70, >=70 & <90, zonder beperking) - Toepassing (Directiewagen, poolewagen, interventiewagen, koerierdienst, elektrische tweewieler) Op 12 november 2012 bevat de lijst 142 voertuigen. Deze lijst is getrokken uit een grotere databank van 254 voertuigen waarin ook andere aandrijvingslijnen vertegenwoordigd alsmede conceptvoertuigen vertegenwoordigd zijn. Binnen deze studie wordt de aandacht uitsluitend gevestigd op reeds beschikbare voertuigen met een zuiver elektrische of plug-in hybride aandrijvingslijn. Directiewagens Poolewagens Interventiewagens Koerier Elektrische tweewielers Aantal voertuigen Aantal merken Aantal EV Aantal PHEV Aantal EV+R.E Tabel 7: overzicht van het aantal voertuigen opgenomen in de lijst met EV, PHEV en EV+RE. alternatieven Merk op dat de categorie directiewagens in feite op zich al een mix is. Voor deze studie beschouwen we EV directiewagens als wagens die de bestaande wagens van hoog geplaatste ambtenaars kunnen vervangen. Binnen deze categorie is er natuurlijk een grote spreiding, van een Opel Ampera (in feite een alternatieve wagen de voor hogere middenklasse) tot Fisker Karma (in feite een sportwagen). Topwagens als de Fisker Karma beschouwen we voor de proefprojecten buiten scope Elektrische voertuigen Binnen de dataset werden 84 elektrische wagens geïdentificeerd. Voor 76 van deze voertuigen werd een zuiver elektrische autonomie (range) teruggevonden. Range Aantal wagens <50 km 5 >=50 km - <100km 24 >=100 km - <150km 22 >=150km 25 Tabel 8: aantal EV s opgesplitst per categorieën voor bereik De maximaal toegelaten snelheid, en bijhorende beperkingen in gebruik, wordt beïnvloed door het gebruik van een zuiver elektrische aandrijving en het beschikbare vermogen. Een overzicht van de hoeveelheid wagens in functie van E-Range (zuiver elektrisch rijden) en technische snelheidsbeperking (voor zover informatie beschikbaar was) volgt hieronder.

Exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport. Voorbeeldgedrag publieke overheden inzake transport. 5 novembre/er 2014

Exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport. Voorbeeldgedrag publieke overheden inzake transport. 5 novembre/er 2014 Exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport Voorbeeldgedrag publieke overheden inzake transport 5 novembre/er 2014 Bruxelles Environnement Département stationnement et déplacements Leefmilieu

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 mei 2013) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door Agentschap NL, in opdracht van

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 april 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE INZETBAARHEID EN HET POTENTIEEL VAN ELEKTRISCHE EN PLUG-IN HYBRIDE VOERTUIGEN IN DE VLAAMSE OVERHEIDSVLOOT

ONDERZOEK NAAR DE INZETBAARHEID EN HET POTENTIEEL VAN ELEKTRISCHE EN PLUG-IN HYBRIDE VOERTUIGEN IN DE VLAAMSE OVERHEIDSVLOOT ONDERZOEK NAAR DE INZETBAARHEID EN HET POTENTIEEL VAN ELEKTRISCHE EN PLUG-IN HYBRIDE VOERTUIGEN IN DE VLAAMSE OVERHEIDSVLOOT EINDRAPPORT 18/01/13 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN DATA ENRICHMENT GROUP DIESTSESTEENWEG

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 september 2014) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY

01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY 01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY 1 Brochure ALD electric INLEIDING Ons ALD electric aanbod is bijzonder volledig, met zowel oplaadbare hybrides (plug-in), elektrische auto s met verlengde

Nadere informatie

VOORSTELLING. Het is in deze geest en met deze wil dat het Verbond van Belgische Ondernemingen

VOORSTELLING. Het is in deze geest en met deze wil dat het Verbond van Belgische Ondernemingen VOORSTELLING VAN HET CHARTER " "EV EVOLUTION TO ELECTRICAL VEHICLES" ( EV. TO E.V. ). ) INLEIDING Het vervoer over de weg is momenteel een bron van vervuiling wegens uitstoot in de lucht en geluidshinder.

Nadere informatie

WAT U WILT WETEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN

WAT U WILT WETEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN ALD FAQ WAT U WILT WETEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN INHOUD 1. Is elektrisch rijden iets voor mij? 3 2. Welke soorten elektrische auto s zijn er? 3 3. Welke auto is voor mij geschikt? 4 4. Hoe ver kan ik rijden

Nadere informatie

Welkom Elektrische voertuigen 6 juli 2011

Welkom Elektrische voertuigen 6 juli 2011 Welkom Elektrische voertuigen 6 juli 2011 Agenda Project elektrische voertuigen Eandis Impact op netwerk elektriciteit Deelname proeftuin EVA 2 6 juli 2011 Technische gegevens voertuigen ( 1 ) 4 FIAT FIORINO

Nadere informatie

Clean Power for Taxis. Rentabiliteit van e-taxi's in Vlaanderen. Persbriefing Clean Power For Taxis. Oktober

Clean Power for Taxis. Rentabiliteit van e-taxi's in Vlaanderen. Persbriefing Clean Power For Taxis. Oktober Clean Power for Taxis Rentabiliteit van e-taxi's in Vlaanderen Persbriefing Clean Power For Taxis Oktober 2017 - www.cleanpowerfortaxis.be Bond Beter Leefmilieu, oktober 2017 Bart Dumoulin VERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 mei 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 juni 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

FORCMS event Infosessie vraag & antwoord. Tom Bastiaensen

FORCMS event Infosessie vraag & antwoord. Tom Bastiaensen FORCMS event 2016 Infosessie vraag & antwoord Tom Bastiaensen Historiek + waarom? De omzendbrief 307 quinquies werd gepubliceerd op 13/07/2009. Begin 2013 werd, in de schoot van het Federaal Netwerkoverleg,

Nadere informatie

Alternatieve aandrijfvormen

Alternatieve aandrijfvormen Alternatieve aandrijfvormen Als alternatief voor de klassieke benzine- en dieselmotor zijn er momenteel acht andere aandrijfvormen beschikbaar. We lijsten ze even op met telkens een definitie, de voor-

Nadere informatie

Elektrische taxi s te Brussel

Elektrische taxi s te Brussel Elektrische taxi s te Brussel Wie ben ik? Elie Umukunzi Zaakvoerder van Z.E. Taxi bvba Taxibedrijf met 3 elektrische voertuigen, Nissan Leaf wagens 1. Brussels elektrische taxi s December 2013: toekenning

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 december 2014) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit vandaag Kristof Corthout Product Manager Sustainable Mobility

Duurzame mobiliteit vandaag Kristof Corthout Product Manager Sustainable Mobility Duurzame mobiliteit vandaag Kristof Corthout Product Manager Sustainable Mobility Groene mobiliteit: een complementair verhaal Aantal km 0 0 0 2 0 Complementariteit! Aantal km 0 0 1 5 0 Complementariteit!

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 oktober 2014) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

1.6 Alternatieve aandrijving

1.6 Alternatieve aandrijving 1.6 Alternatieve aandrijving In deze paragraaf worden alternatieve aandrijvingen behandeld. Er wordt dieper ingegaan op elektrische aandrijving waarbij batterijgestuurde aandrijving en aandrijving door

Nadere informatie

Welkom. Elektrische Voertuigen in Actie. Praktijkdag Nieuwe Mobiliteit Provinciehuis Boeverbos, Brugge 11 September 2012

Welkom. Elektrische Voertuigen in Actie. Praktijkdag Nieuwe Mobiliteit Provinciehuis Boeverbos, Brugge 11 September 2012 Welkom Elektrische Voertuigen in Actie Praktijkdag Nieuwe Mobiliteit Provinciehuis Boeverbos, Brugge 11 September 2012 Waarom elektrische voertuigen? In Vlaanderen : 3,7 miljoen voertuigen 3,1 miljoen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek elektrische voertuigen. september 2017

Tevredenheidsonderzoek elektrische voertuigen. september 2017 Tevredenheidsonderzoek elektrische voertuigen september 2017 Doelstellingen van het onderzoek Het onderzoek had verschillende doelstellingen: Achterhalen van de motivatie voor de aankoop van een elektrische

Nadere informatie

De rol van elektrisch rijden en de laadpaal in de energietransitie. ELaadNL/ RAI Vereniging 19 april 2017, Willem Alting Siberg, Wout Benning

De rol van elektrisch rijden en de laadpaal in de energietransitie. ELaadNL/ RAI Vereniging 19 april 2017, Willem Alting Siberg, Wout Benning De rol van elektrisch rijden en de laadpaal in de energietransitie ELaadNL/ RAI Vereniging 19 april 2017, Willem Alting Siberg, Wout Benning Willem & Wout Mobiliteitstransitie & energietransitie Wat doet

Nadere informatie

België dieselland? Automania.be. Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert

België dieselland? Automania.be. Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert Automania.be Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert Gepubliceerd: 08.05.2014 Een studie rond het omslagpunt tussen rijden op benzine, diesel of elektriciteit, onlangs uitgevoerd

Nadere informatie

Welkom. Elektrische Voertuigen in Actie. Studiedag Elektrische Mobiliteit Provincie Antwerpen 31 mei 2012

Welkom. Elektrische Voertuigen in Actie. Studiedag Elektrische Mobiliteit Provincie Antwerpen 31 mei 2012 Welkom Elektrische Voertuigen in Actie Studiedag Elektrische Mobiliteit Provincie Antwerpen 31 mei 2012 Waarom elektrische voertuigen? In Vlaanderen : 3,7 miljoen voertuigen 3,1 miljoen personenwagens

Nadere informatie

Het interventievoertuig voor elektrische wagens. De VAB EV-Poly. Auto-Technisch Adviseur

Het interventievoertuig voor elektrische wagens. De VAB EV-Poly. Auto-Technisch Adviseur Het interventievoertuig voor elektrische wagens De VAB EV-Poly Koen Vanderheyden Auto-Technisch Adviseur VAB snellader EV Poly: Pechverhelping voor elektrische wagens 11 september 2012 De Elektrische wagen

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 oktober 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER

FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER 1. CONTEXT Handleiding bij het invullen van het formulier Het Besluit Voorbeeldgedrag 1 van 15/05/2014 heeft een extra verplichte maatregel toegevoegd in het bedrijfsvervoerplan

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

Milieuvriendelijke voertuigen in de provincie Antwerpen

Milieuvriendelijke voertuigen in de provincie Antwerpen Milieuvriendelijke voertuigen in de provincie Antwerpen 31-05-2012 Studiedag elektrische wagens en laadpalen Departement Leefmilieu Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid Situering 2 Projecten Aankoopgids

Nadere informatie

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 INHOUD Context Europese verordening: inhoud Gevolgen voor Belgische reglementering Conclusies

Nadere informatie

Programma elektrisch rijden. Resultaten praktijkproef en hoe nu verder?

Programma elektrisch rijden. Resultaten praktijkproef en hoe nu verder? Programma elektrisch rijden Resultaten praktijkproef en hoe nu verder? André de Boer Senior Adviseur Vervoersmobiliteit Verantwoordelijk voor uitvoering tactisch en strategisch wagenparkbeheer. Operationeel

Nadere informatie

6 kleine volumewagen wagen, hoofdzakelijk bestemd voor personenvervoer, met vijf tot zeven zitplaatsen

6 kleine volumewagen wagen, hoofdzakelijk bestemd voor personenvervoer, met vijf tot zeven zitplaatsen Bijlage 2 bij Omzendbrief KB/BZ 2017/4 betreffende verwerving en vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen. Verwervingsvoorwaarden dienstvoertuigen 1. OMSCHRIJVING KLASSEN DIENSTVOERTUIGEN De

Nadere informatie

b) wat leert dit cijfermateriaal ons over het vergroeningspotentieel/de vergroeningsmogelijkheden van deze voertuigcategorie?

b) wat leert dit cijfermateriaal ons over het vergroeningspotentieel/de vergroeningsmogelijkheden van deze voertuigcategorie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 295 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 8 juni 2016 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Vergroening

Nadere informatie

Plug-in Hybrid. juni 2013

Plug-in Hybrid. juni 2013 Plug-in Hybrid Electric Vehicles juni 2013 Begin 2013 reden In Nederland ongeveer 8.000 personenauto s met 0% fiscale bijtelling. Het overgrote deel hiervan zijn elektrische auto s die tevens een benzine-

Nadere informatie

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Inhoud Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd... Gemengd gebruikte auto s.... Wat is er gewijzigd?... Vierde methode voor lichte vracht.... Wat verstaan

Nadere informatie

Elektrische oplaadpunten

Elektrische oplaadpunten Elektrische oplaadpunten Lunchbijeenkomst Vexpan 13 februari 2014 Stijn Otten The New Motion Jeroen Quee Grontmij Inhoud De zin en onzin van elektrisch vervoer Marktcijfers en ontwikkelingen Techniek Oplaadpalen

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 januari 2014) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 juni 2016) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Met de betrachting de vergroeningseffecten van de hervormde BIV te monitoren, wens ik volgende vragen te stellen.

Met de betrachting de vergroeningseffecten van de hervormde BIV te monitoren, wens ik volgende vragen te stellen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 319 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 juni 2016 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Hervorming

Nadere informatie

De auto van de toekomst is voor vandaag

De auto van de toekomst is voor vandaag De auto van de toekomst is voor vandaag Woensdag 7 mei 2014 Belgian Platform on Alternative Transport Fuels #8 Agenda 1. Inleiding 2. Belgische cijfers over de markt en het park 3. Andere Europese landen

Nadere informatie

PRESENTATIE studiedag Leefmilieu Brussel Maandag 8 juni, 2015. Vlootbeheer en elektrische mobiliteit bij Stad Gent

PRESENTATIE studiedag Leefmilieu Brussel Maandag 8 juni, 2015. Vlootbeheer en elektrische mobiliteit bij Stad Gent 10/06/2015 PRESENTATIE studiedag Leefmilieu Brussel Maandag 8 juni, 2015 Vlootbeheer en elektrische mobiliteit bij Stad Gent Lies Helsloot, Service en Logistiek Departement FM Stad Gent 13 Departementen

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 december 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Studiedag elektrische wagens en laadpalen 31 mei 2012 Overview Mobimix.be? Duurzaam vlootbeheer? Technologie Milieuprestaties Financieel Conclusies + vragen Overview

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Fleetclub van 100. Welkom

Fleetclub van 100. Welkom Fleetclub van 100 Welkom Fleetclub van 100 Welkom Michel Dudok Manager Fleetsales & Leasing Doel van deze workshop Na afloop van de workshop bent u op de hoogte van De achtergronden, techniek en actuele

Nadere informatie

Carsharing: ideaal voor elektrische voertuigen?

Carsharing: ideaal voor elektrische voertuigen? Carsharing: ideaal voor elektrische voertuigen? Tobias Denys VITO tobias.denys@vito.be Bart Beusen VITO bart.beusen@vito.be Stijn Vernaillen VITO stijn.vernaillen@vito.be Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A)

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) * vanaf 1 mei 2013 Ervaring en vertrouwen Een ontspannen tochtje op zondag. Een weekendje weg. Elke dag vlot door de files. Er zijn redenen te over waarom

Nadere informatie

Enquête gebruikers e-laadpunten

Enquête gebruikers e-laadpunten Enquête gebruikers e-laadpunten Inleiding Begin juli 2013 heeft stichting e-laad een enquête uitgezet met als doel inzicht te krijgen in de ervaringen en wensen van gebruikers die hun elektrische auto

Nadere informatie

KIVI NIRIA jaarcongres Sustainable Mobility. 6 november 2013 Eindhoven. Robert Coffeng Adviesgroepmanager Mobiliteit Oranjewoud

KIVI NIRIA jaarcongres Sustainable Mobility. 6 november 2013 Eindhoven. Robert Coffeng Adviesgroepmanager Mobiliteit Oranjewoud KIVI NIRIA jaarcongres Sustainable Mobility 6 november 2013 Eindhoven Robert Coffeng Adviesgroepmanager Mobiliteit Oranjewoud Routekaart Duurzame mobiliteit Berijdersonderzoek 2013 Conclusies & aanbevelingen

Nadere informatie

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig en/of bij de installatie van een laadpaal Inkomsten 2010 en 2011 (aanslagjaren 2011 en 2012) Maatregelen geldig van

Nadere informatie

ZORGELOOS RIJDEN & LADEN. Toyota Prius Plug-in Hybrid

ZORGELOOS RIJDEN & LADEN. Toyota Prius Plug-in Hybrid ZORGELOOS RIJDEN & LADEN Toyota Prius Plug-in Hybrid Grenzeloze, THE NEW MOTION ONZE VISIE duurzame mobiliteit voor iedereen The New Motion wil voor iedereen grenzeloze mobiliteit mogelijk maken op basis

Nadere informatie

Duurzame dienstmobiliteit. Geert Biesemans directeur voertuigencentrum

Duurzame dienstmobiliteit. Geert Biesemans directeur voertuigencentrum Duurzame dienstmobiliteit Geert Biesemans directeur voertuigencentrum Nood aan verduurzaming externe factoren opwarming van de aarde stijgende prijs en eindigheid brandstoffen binnen koolstofeconomie fiscaliteit

Nadere informatie

UW EERSTE ELEKTRISCHE FIETS? WIJ GEVEN U EEN DUWTJE IN DE BENEN.

UW EERSTE ELEKTRISCHE FIETS? WIJ GEVEN U EEN DUWTJE IN DE BENEN. UW EERSTE ELEKTRISCHE FIETS? WIJ GEVEN U EEN DUWTJE IN DE BENEN. In 2015 werden er voor het eerst meer elektrische fietsen verkocht dan stadsfietsen: maar liefst 31,4 % van alle verkochte fietsen - pakweg

Nadere informatie

Kennisbijeenkomst Elektrisch Rijden

Kennisbijeenkomst Elektrisch Rijden Kennisbijeenkomst Elektrisch Rijden Mobiel VTO Buurtnetwerk voor delen vervoer in de wijken Veemarkt - Voordorp - Tuindorp - Tuindorp Oost Han Ellenbroek PROGRAMMA Kennismaken Presentaties Mobiel VTO Introductie

Nadere informatie

SESSIE #12 Bedrijvig met een werkloze auto. Een getuigenis Smart Move. 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link

SESSIE #12 Bedrijvig met een werkloze auto. Een getuigenis Smart Move. 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link SESSIE #12 Bedrijvig met een werkloze auto. Een getuigenis Smart Move 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link Context: Mobimix www.mobimix.be Informeren van fleetmanagers

Nadere informatie

EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S,

EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S, EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S, D E C O N T R A S E N D E P R E M I E S. Elektrische wagens zijn in. De We vertellen u alles wat u moet media hebben er de mond van vol, weten over elektrische wagens.

Nadere informatie

Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 2030

Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 2030 Voorstelling van de nieuwe transportvooruitzichten voor België tegen 23 18 September 212 Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 23 Marie Vandresse, Energie-Transport Team, Federaal Planbureau

Nadere informatie

DE VLAAMSE PROEFTUIN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN CARLO MOL PROGRAMME OFFICE PROEFTUIN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

DE VLAAMSE PROEFTUIN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN CARLO MOL PROGRAMME OFFICE PROEFTUIN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN DE VLAAMSE PROEFTUIN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN SMART GRIDS SUMMERSCHOOL, 20 JUNI 2012, BRUSSEL CARLO MOL PROGRAMME OFFICE PROEFTUIN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN 17/06/2012 1 Deze Proeftuin kwam er om de invoering

Nadere informatie

Summary in Dutch 179

Summary in Dutch 179 Samenvatting Een belangrijke reden voor het uitvoeren van marktonderzoek is het proberen te achterhalen wat de wensen en ideeën van consumenten zijn met betrekking tot een produkt. De conjuncte analyse

Nadere informatie

Olympus Proeftuin elektrische voertuigen

Olympus Proeftuin elektrische voertuigen Olympus Proeftuin elektrische voertuigen WAAROM IS ELEKTRISCHE MOBILITEIT BELANGRIJK VOOR NMBS-HOLDING? Koen Van De Putte, NMBS-Holding NMBS-Holding, motor van genetwerkte mobiliteit...stimuleert de samenwerking

Nadere informatie

CARLO MOL & INGE COOLS PROGRAMME OFFICE

CARLO MOL & INGE COOLS PROGRAMME OFFICE VLAAMSE PROEFTUIN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN CARLO MOL & INGE COOLS PROGRAMME OFFICE VLAAMSE PROEFTUIN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN 02/07/2012 1 Deze Proeftuin kwam er om de invoering van elektrische voertuigen

Nadere informatie

De impact van elektrisch vervoer op het elektriciteitsnet. Femke Hulsbergen

De impact van elektrisch vervoer op het elektriciteitsnet. Femke Hulsbergen De impact van elektrisch vervoer op het elektriciteitsnet Femke Hulsbergen 7 januari 2011 Inhoud TNO Oplaadmogelijkheden elektrisch vervoer Belasting op het netwerk De kosten om overbelasting te voorkomen

Nadere informatie

Special: Toekomstige EV modellen

Special: Toekomstige EV modellen Special: Toekomstige EV modellen De afgelopen jaren is het aantal elektrische voertuigen in Nederland flink gestegen. Ook het aanbod vanuit de voertuigfabrikanten groeit: steeds meer merken bieden een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW Sedert geruime tijd worden we overspoeld met informatie over de al dan niet aftrekbaarheid van de btw op wagens en andere bedrijfsmiddelen die we ook voor privé-doeleinden

Nadere informatie

TAXI S. voor duurzame mobiliteit. De taxisector vandaag en morgen. Pierre Steenberghen, G.T.L. Conferentie E-taxi, Antwerpen 14 november2016

TAXI S. voor duurzame mobiliteit. De taxisector vandaag en morgen. Pierre Steenberghen, G.T.L. Conferentie E-taxi, Antwerpen 14 november2016 TAXI S voor duurzame mobiliteit De taxisector vandaag en morgen Pierre Steenberghen, G.T.L. Conferentie E-taxi, Antwerpen 14 november2016 G.T.L. Nationale Groepering van Taxiondernemingen en van diensten

Nadere informatie

Rijden op H2 is meer dan een andere bus Op weg naar een schone toekomst. Kivi Niria congres Sustainable Mobility

Rijden op H2 is meer dan een andere bus Op weg naar een schone toekomst. Kivi Niria congres Sustainable Mobility Rijden op H2 is meer dan een andere bus Op weg naar een schone toekomst Kivi Niria congres Sustainable Mobility Rob van der Sluis 1 Van fossiel naar duurzaam Andere brandstof / energiedrager Andere infrastructuur

Nadere informatie

De elektrische wensbus

De elektrische wensbus De elektrische wensbus 1 Inhoud 1. Vijf ontwikkelingen versterken elkaar 2. Resultaten pilot Berg aan de Maas: Kilometers, ritten, laden. 3. Technische ontwikkelingen / Knelpunten en oplossingen 4. Kostencalculatie

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 september 2013) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door Agentschap NL, in opdracht

Nadere informatie

it s electric! e-powered mobility by ece

it s electric! e-powered mobility by ece it s electric! e-powered mobility by ece Dramatische CO 2 reductie Lotus Elise VW Golf Een snelle, sportieve wagen. Van 0 naar 100 in 4,7 seconde? Het kan elektrisch! Specificaties Lotus Elise-ece: ca.

Nadere informatie

Drive v n b y n ature

Drive v n b y n ature Driven by nature Voorstelling Joachim Saelens, mede-oprichter van BeCharged Bedrijfsactiviteit: Het produceren, het installeren, het onderhouden en het internationaal verdelen van oplaadstations voor elektrische

Nadere informatie

Werkconferentie laadinfrastructuur voor gemeenten en provincies

Werkconferentie laadinfrastructuur voor gemeenten en provincies Werkconferentie laadinfrastructuur voor gemeenten en provincies FET-werkgroep publiek toegankelijke laadinfrastructuur Utrecht, 19 april 2017 2 Programma 13.30 uur Opening en welkom 13.35 uur Lot van Hooijdonk,

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

Welkom. Wase Klimaattop. Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

Welkom. Wase Klimaattop. Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen Welkom Wase Klimaattop Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen 2 Wase Klimaattop_14 oktober 2016 Situering initiatief duurzame mobiliteit Doelstellingen

Nadere informatie

3. Kenmerken van personenwagens

3. Kenmerken van personenwagens 3. Kenmerken van personenwagens Tabel 29: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie Bouwjaar categorie bjcat 1990 en eerder 403.46 3.89 403.46 3.89 1991 tot 1995 997.17 9.62 1400.63 13.52

Nadere informatie

3. Hoeveel tankstations in Vlaanderen beschikken thans over een vergunning voor CNG-levering? Graag een overzicht per provincie.

3. Hoeveel tankstations in Vlaanderen beschikken thans over een vergunning voor CNG-levering? Graag een overzicht per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 282 van MARTINE TAELMAN datum: 20 april 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Alternatieve

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

WB Evolving Design Hybride systemen

WB Evolving Design Hybride systemen WB3110 - Evolving Design Hybride systemen Marco de Beurs Examiner EPO Brandstof Electriciteit Voertuig met verbrandingsmotor: compact / licht, veel vermogen, vervuiling, complexe aandrijflijn. Voertuig

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Directie Internationale Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500

Nadere informatie

Code Publiek Toegankelijk Laden

Code Publiek Toegankelijk Laden Code Publiek Toegankelijk Laden Een leidraad voor publiek toegankelijke laadpunten in de publieke en private ruimte Initiatief EVORA Contactpersonen Arthur Vijghen & Dries Keunen (info@evoraplatform.be)

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 juni 2014) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Peter Hennion 2DriveU

Peter Hennion 2DriveU Welkom Duurzame mobiliteit Sessie 2: Hoe economie en ecologie in uw wagenpark verenigen Peter Hennion 2DriveU Hoe economie en ecologie in uw wagenpark verenigen Peter Hennion 2driveU GROENE FISCALITEIT

Nadere informatie

S 500 PLUG-IN HYBRID. 14% bijtelling

S 500 PLUG-IN HYBRID. 14% bijtelling S 500 PLUG-IN HYBRID. 4% bijtelling Z n sterkste kracht: efficiëntie. Met de S 500 PLUG-IN HYBRID legt Mercedes-Benz wederom nieuwe maatstaven aan op technologiegebied. Daarbij zijn onovertroffen comfort,

Nadere informatie

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN VITAL DECOSTERSTRAAT 67A BUS 1 3 LEUVEN BELGIË http://www.tmleuven.be TEL +32 (16) 31.77.3 FAX +32 (16) 31.77.39 Transport & Mobility Leuven is een gezamenlijke onderneming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 015 016 34 30 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 016) Nr. 114 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

NOTA: OVERZICHT FEDERAAL WAGENPARK 2014 (gegevens 2013)

NOTA: OVERZICHT FEDERAAL WAGENPARK 2014 (gegevens 2013) Page1 NOTA: OVERZICHT FEDERAAL WAGENPARK 2014 (gegevens 2013) INLEIDING Doelstelling In het kader van de omzendbrief 307 quinquies dienen de FOD s en POD s jaarlijks een overzichtslijst van de binnen hun

Nadere informatie

VDL Groep. Kracht door samenwerking. Heavy duty waterstoftoepassingen. Menno Kleingeld

VDL Groep. Kracht door samenwerking. Heavy duty waterstoftoepassingen. Menno Kleingeld VDL Groep Kracht door samenwerking Heavy duty waterstoftoepassingen Menno Kleingeld VDL Groep No-nonsens Nederlands familiebedrijf Met name gericht op de maakindustrie Wim van der Leegte: Boegbeeld Nederlandse

Nadere informatie

Elektrische vlootvoertuigen : aantrekkelijk?

Elektrische vlootvoertuigen : aantrekkelijk? Elektrische vlootvoertuigen : aantrekkelijk? Conclusion Paper, Be.eV#2, Brussel, 17 Januari 2011. Twee vloottypes worden hier beoogd : enerzijds de professionele nutsvoertuigen (bestelwagens, vrachtwagens,

Nadere informatie

Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft

Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft Satish K. Beella, René van Someren september 2008 Inhoudsopgave Introductie 3 Schematisch overzicht transportpreventie (goederen)

Nadere informatie

S 500 PLUG-IN HYBRID.

S 500 PLUG-IN HYBRID. S 500 PLUG-IN HYBRID. Z n sterkste kracht: efficiëntie. Met de S 500 PLUG-IN HYBRID legt Mercedes-Benz wederom nieuwe maatstaven aan op technologiegebied. Daarbij zijn onovertroffen comfort, voortreffe

Nadere informatie

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2 Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan 1 Een bedrijfsvervoerplan? VERPLICHTING VOOR BEDRIJVEN

Nadere informatie

Rijden met de NISSAN LEAF: richtlijnen en tips

Rijden met de NISSAN LEAF: richtlijnen en tips Rijden met de NISSAN LEAF: richtlijnen en tips 1. Indien aangesloten, koppel de laadkabel los van het voertuig en berg de laadkabel op in de koffer: 2. Starten van de wagen: houd de rempedaal ingedrukt

Nadere informatie

Zie het auto-overzicht van Athlon Car Lease.

Zie het auto-overzicht van Athlon Car Lease. VEELGESTELDE VRAGEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN A. Voertuigen en mogelijkheden 1. Met welke voertuigen kun je elektrisch rijden? Elektrisch rijden op de weg kun je met een fiets, scooter of auto. Om met een

Nadere informatie

3.3 Straddle Carriers

3.3 Straddle Carriers 3.3 Straddle Carriers 3.3.1 Inleiding Straddle carriers worden aangedreven door dieselmotoren (6 of 8 cilindermotoren). Deze motoren voldoen allen aan de Tier 3 standaard, de nieuwere uitvoeringen aan

Nadere informatie

E Series TRUCKS.COM. New Energy Efficiency Sustainability Safety

E Series  TRUCKS.COM. New Energy Efficiency Sustainability Safety E Series WWW.GINAF TRUCKS.COM New Energy Efficiency Sustainability Safety GINAF Trucks Nederland B.V. is een vrachtwagenfabrikant met 70 jaar ervaring in ontwikkeling en truckbouw voor de niche markt.

Nadere informatie

E-cambio. Een introductie in het gebruik van de elektrische cambio-wagens

E-cambio. Een introductie in het gebruik van de elektrische cambio-wagens E-cambio Een introductie in het gebruik van de elektrische cambio-wagens 100% elektrisch rijden - Max. 4 personen! Ideaal voor kortere ritten.. Hoewel de wagens zelf een grotere actieradius hebben, reserveren

Nadere informatie

met elf Concept Plug-in Hybrids deel, die worden geleased door Rijkswaterstaat, Eneco, Stedin, Roteb, TNT en Van Gansewinkel.

met elf Concept Plug-in Hybrids deel, die worden geleased door Rijkswaterstaat, Eneco, Stedin, Roteb, TNT en Van Gansewinkel. Concept Toyota Plug-In Hybrid R&D praktijktest techniek toekomstvisie Uitvoerige praktijktest Toyota test wereldwijd zeshonderd Concept Plug-in Hybrid Vehicles (Concept PHV) in een R&D praktijktest. Het

Nadere informatie