Rapport informateur herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport informateur herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard"

Transcriptie

1 Rapport informateur herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard Albertine van Vliet 3 maart 2014

2 Inhoudsopgave Inleiding... pag. 3 Matrix vragen van Provinciale Staten... pag. 4 Conclusies... pag. 7 Bijlagen 1 Belangrijkste verschillen bestemmen bij recht en wijzigingsbevoegdheid 2 Opdracht PS aan informateur 3 Gesprekspartners 4 Brief PvdA Zaltbommel 5 Brief VVD Zaltbommel 6 Mail aardbeienteler Nieuwaal 2

3 Rapport informateur herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard Inleiding Het onderwerp houdt de gemoederen in de Bommelerwaard, maar ook in de Gelderse politiek vooral de laatste maanden bezig. De Samenwerkingsovereenkomst (SOK) is in 2009 door de gemeenten Zaltbommel, Maasdriel, waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland ondertekend. De opgenomen doelen zijn helder: het bieden van economisch perspectief aan de tuinbouwsector, het verbeteren van de leefbaarheid en het vergroten van de totale landschappelijke kwaliteit. In de gevoerde gesprekken was het zonneklaar dat deze doelen ook anno 2014 nog steeds breed worden ondersteund. Maar tegelijkertijd constateer ik dat de wereld niet meer hetzelfde is als destijds bij de intentieovereenkomst in Met de SOK is er een stevig fundament gelegd, maar bij de uitwerking van de doelen is de praktijk weerbarstig. Het leidt tot begrijpelijke vragen als: staat de groei van de tuinbouwsector op gespannen voet met de leefbaarheid en blijven open ruimtes een wezenlijk onderdeel van de totale landschappelijke kwaliteit? En hoe krijgen we het vertrouwen terug voor het vervolg? Verschillende gesprekspartners lieten sfeerbeelden zien, op een aantal plaatjes vullen tuinbouw en landschap elkaar aan. Er zijn volop ingrediënten aanwezig om draagvlak voor de geformuleerde SOK-doelen te realiseren. Dat betekent voor een ieder dat er water bij de wijn moet worden gedaan, waarbij de provincie als regisseur alle belangen moet afwegen en de knopen moet doorhakken. Ik heb niet de illusie dat ik na een week gesprekken voeren met betrokken hoofdrolspelers het antwoord heb op al uw vragen. Er blijft bijvoorbeeld een discours over de juridische implicaties van bestemmen bij recht tegenover de wijzigingsbevoegdheid, hiervoor is een overzicht opgesteld van de voordelen en nadelen die opgenomen is in bijlage 1. Wat ik wel ervaren heb, is dat de Bommelerwaard behoefte heeft aan duidelijkheid. Weten waar we aan toe zijn, kwam als een soort rode draad in de meeste gesprekken prominent terug. Er heeft met alle de door u opgegeven gesprekspartners een plezierig gesprek plaatsgevonden, die gemiddeld een uur in beslag nam. De gesprekken vonden grotendeels plaats in het oude gemeentehuis van Zaltbommel, nu lunch-café In de Roos, de burgemeesterskamer. Met een delegatie van GS en PS is in het Huis der Provincie gesproken, de vertegenwoordigers van LTO Noord- Gelderland werden ontvangen in de kamer van de Statengriffier. Vanuit de Zaltbommelse raadsfracties van de VVD en PvdA is ook om een gesprek gevraagd, maar ik heb aan dat verzoek geen gehoor gegeven. In mijn opdracht stonden deze gesprekspartners niet genoemd. Reacties waren natuurlijk wel welkom, dat is hen ook telefonisch verteld. De reacties van PvdA en VVD Zaltbommel en een mail van de heer Kreling, aardbeienteler, zijn als bijlage aan dit rapport toegevoegd. Tijdsdruk was een uitdaging, maar met de ondersteuning van de heren Duzijn en Roelofs ligt er binnen de opgegeven tijd een rapportage. Deze inventarisatie geeft u hopelijk voldoende handvatten om het proces van herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard met veel energie, voortvarendheid en elan te vervolgen. Een prachtig stukje Gelderland dat gebaat is bij een ontwikkeling waar de Bommelerwaarders zich achter stellen en waar het unieke karakter van het gebied en de tuinbouw elkaar aanvullen. 3

4 Matrix standpunten per vraag PS Datum: 28 feb Gesprekspartner Zaltbommel Maasdriel Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Waterschap Rivierenland LTO 1 Wat moet er gebeuren om SOK te realiseren Per gebied alle functies bij recht bestemmen. Sector zelf meer positie geven. PIP-proces voortzetten. Frontlinie bedrijven meer in stelling brengen. PPS-formule opzetten voor publieke functies. Als politiek de rug recht houden. Even rust, proces depolitiseren, in proces balans aanbrengen qua (nevengeschikte!) SOK-doelen. Als PS rug recht houden. Sector meer betrekken. Gewoon doorgaan met huidige PIP incl. de gekozen instrumentenmix. Moderne ondernemers meer podium geven. Proces doorzetten met bestemming bij recht. Publieke doelen daarin ook vastleggen en kostenverhaal regelen via overeenkomsten. Uitvoering publieke doelen via PPS. 2 Welke kansen biedt SOK SOK is prima met alle doelen. SOK is perfect SOK is goed, maar sector meer betrekken SOK is goed SOK is prima basis. Echter niet alleen de private maar ook de publieke doelen uitwerken. Alles hoeft niet via ruimtelijk plan. 3 Welke knelpunten ziet gesprekspartner PS staat te lang op afstand. Ondernemers doen niets als ze geen direct gewin zien. LTO is lastige partij. Ondernemers werken niet samen. Politiek (incl. DB van PHTB) zwalkt. Ultimatum aan sector was slecht idee. Communicatie DB- GS-PS schiet tekort. AB van PHTB functioneert ondermaats. PS is op hol geslagen. Ambtelijke werkgroep PIP staat te ver af van tuinders. Ultimatum aan sector was geen goed idee. PHTB heeft te weinig positie. Conservatieve houding LTO. AB van PHTB staat op te grote afstand. PS heeft zich laten gebruiken door sector. Opstellen PIP was geen cocreatie, sector te laat betrokken. Vertrouwen in proces ontbreekt, o.m. vanwege onduidelijke rol PHTB (2 petten). Inzicht in realisatie publieke doelen ontbreekt. 4 Welke bijdrage wil gesprekspartner leveren Blijven meedenken in proces. Blijven meedenken in proces, maar wel B&Wbesluit gestand doen. Doorgaan met herstructureren. Tussen partijen opereren, procesrol. Gaat i.s.m. Dunea door o.b.v. waterovereenkomst met rioleringsplannen. Organiseren private betrokkenheid, medefinanciering publieke doelen, uitwerken plannen per deelgebied en medewerking aan maatwerk oplossingen. 5 Wat verwacht gesprekspartner van anderen PHTB voert uit (doen ze goed) GS-PS zet proces PIP voort. Voorzitter DB moet beter communiceren met DB voordat GS een besluit neemt. GS moet beter communiceren (ook in DB), bv omtrent overeenkomsten sector. Meer over eigen grens heenkijken door LTO. PHTB is essentieel voor proces. Duidelijkheid over alle doelen van SOK: package deal. 6 Welk proces is nodig Zie 1. Zie 1. Zie 1. Zie 1. Kwantitatieve duidelijkheid over alle doelen, alle partijen zorgvuldig betrekken. En tempo maken. 7 Suggesties Geen. Versterk AB van PHTB Regel als provincie de randvoorwaarden (incl. euro's), leg daarna initiatief in de regio. Meer cocreatie bij vervolgproces. WG K&L meer plek geven in DB van PHTB. Geef sector ruimte voor experimenteren met innovatie duurzaamheid. 4

5 Gesprekspartner Dunea Werkgroep Kassen & Landschap St. Plattelandswaarden Dorpsbelangen Zuilichem 1 Wat moet er gebeuren om SOK te realiseren Niet opnieuw beginnen. Duidelijkheid bieden aan sector op alle SOK-doelen. Voorhoedespelers prominente plek geven. Intensiveringsgebieden zeer aantrekkelijk maken. Verplaatsingsregeling doortrekken. Ook investeren in inrichting. Meer zaken in PIP regelen bij recht; wat er mogelijk is meer afhankelijk stellen van type gebied. Rigoureuzer kiezen voor Velddriel als ultieme int. locatie. Verplaatsingsregeling met kracht doorzetten. Opnieuw beginnen bij alle SOKdoelen en deze allemaal regelen. Meer overheidsinzet. Niet opnieuw beginnen, maar overheid moet heft in handen nemen. Meer alle functies bestemmen ahv streefbeeld en open karakter beschermen. PHTB meer doorzettingsmacht geven, meer ingangen bieden in AB 2 Welke kansen biedt SOK SOK is OK, doelen voor duurzaamheid en waterkwaliteit beter borgen. SOK is OK. Echter groei met 300% in ext. gebied is niet uitlegbaar. SOK is goed, PIP is te beperkt om alle doelen te realiseren SOK is goed 3 Welke knelpunten ziet gesprekspartner Riolering moet, maar waar? Niet uitlegbaar dat bedrijven in ext. gebieden nog flink mogen uitbreiden. Discussie spitst zich toe op instrument, terwijl er nog wel meer speelt. Klankbordgroep heeft niet echt gefunctioneerd Geen echte keuze voor ext en int. Teveel vrees voor planschadeclaims. GS heeft teveel gejakkerd. Ultimatum aan sector is opmerkelijke stap. PIP focust teveel op econ. doelen, andere SOKdoelen onderbelicht. Burgers worden niet gehoord. Sector heeft teveel macht en is onbetrouwbaar. Wijz. Bevoegd-heid is voor niemand goed. PHTB werkt eenzijdig aan econ. doelen Communicatie van PHTB naar GS-PS, gemeenten en dorpsraden. Met streefbeeld kaarten lijkt niets gedaan te worden, terwijl deze met groot draagvlak zijn opgesteld. 4 Welke bijdrage wil gesprekspartner leveren Uitwerken intentie overeenkomst waterkwaliteit, dit als breekijzer inzetten in proces. Collectieve RWZI brengt tuinders gezamenlijk belang. Actief meedenken in PHTB en proces met GS en PS. Meewerken aan nieuw proces op alle SOKdoelen, i.s.m. wg K&L Meedenken 5 Wat verwacht gesprekspartner van anderen 6 Welk proces is nodig 7 Suggesties PHTB speelt goede rol. Zie 1. Green label in int. gebieden PHTB doet het goed ondanks druk gebrekkig instrumentarium Overheid neemt heft in handen en luistert naar de burgers PHTB meer doorzettingsmacht Zie 1. Zie 1. Meer evenwicht aanbrengen in het proces om alle SOK-doelen te realiseren Zie 1. Plus een betere samenwerking met de partijen die hebben bijgedragen aan de streefbeelden. Het gaat erom dat je kunt sturen op de nevengeschikte SOKdoelen. Bekijk in dat verband of er niet meer mogelijkheden zijn dat de wijz. bevoegdheid. Objectieve analyse, geen magneetlocaties! Altijd in gesprek blijven. Geen magneetlocatie Zuilichem. 5

6 Gesprekspartner Jonge tuinders 1 Wat moet er gebeuren om SOK te realiseren Proces voortzetten met alle partijen, incl. de publieke doelen en de financiering daarvan. Bestemmen bij recht op gebiedsnivo. Verplaatsingsregeling doorzetten. 2 Welke kansen biedt SOK SOK is goed, 3 Welke knelpunten ziet gesprekspartner Initiatief tuinders is onterecht verworpen. PIPproces teveel op afstand van tuinders en burgers 4 Welke bijdrage wil gesprekspartner leveren Meedenken Zoals we hier nu zitten 5 Wat verwacht gesprekspartner van anderen Bereidheid overheden tot samenwerking met tuinders en hun omgeving 6 Welk proces is nodig Zie 1. 7 Suggesties Meer publieke investeringen laten zien parallel aan uitbreidingen tuinbouw. LTO Noord- Gelderland GS PS Bestemmen bij recht geeft dé zekerheid voor de tuinders. Met bouwvergunningen en randvoorwoorden voldoen aan SOK doelen SOK is uitgangspunt en breed onderschreven SOK is uitgangspunt, sfeerbeelden belangrijke onderlegger De drie SOK-doelen zijn het uitgangspunt PHTB minder draagvlak, o.a door bedrijfswoningen. De 130 handtekeningen kregen niet de aandacht die ze verdienden. Tuinders ongerust over magneetlocatie De 130- handtekeningen was GS-besluit, zette DBconstructie van PHTB onder druk. AB PHTB had nadrukkelijker bij proces betrokken moeten worden. Te lang bezig geweest met juridische implicaties van bestemmen bij recht/ wijzigingsbevoegdheid PIP te lang geduurd. Tuinders willen bestemmen bij recht, willen zekerheid. Wil om eruit te komen, is bij alle ondernemers aanwezig. Met elkaar in gesprek gaan. PS moet ook deelgenoot van het proces zijn Herstel vertrouwen, luister naar de mensen en men moet zich veilig voelen. Wantrouwen moet verdwijnen, open gesprekken zijn gewenst. Een stapje terug kan proces goed doen. Samen de eindstreep halen, het is in ieders belang. Planning van groot belang, snelheid geboden Zie 1 Inpassingsplan is provinciale bevoegdheid, daar de integrale afweging maken. Besef dat er verschillende deelbelangen zijn. Verplaatsingsregeling onder de loep nemen. PIP af te pellen op kaartniveau, te detailleren en te vullen met zekerheden Verplaatsingsregeling kan smeerolie zijn. Op één A4-tje alle voor-nadelen van bestemmen bij recht/wijzigingsbevoegdheid. 6

7 Conclusies De maand februari ligt weer achter ons. Een maand die vooral gevuld was met de eervolle opdracht die ik van de Provinciale Staten van Gelderland kreeg. Aan mij werd verzocht de impasse die was ontstaan inzake de herstructurering Glastuinbouw in de Bommelerwaard in kaart te brengen en van een advies te voorzien. Een uitdagende klus, die binnen drie weken geklaard moest zijn. De opdracht was kraakhelder, inclusief de gesprekspartners en de te bespreken gesprekspunten. De uitnodigingen werden verstuurd en alle uitgenodigde gesprekspartners zijn in Zaltbommel en in Arnhem met mij in gesprek gegaan. Het waren uitermate constructieve gesprekken, waar al snel duidelijk werd dat niemand terug wilde naar af. Ik dank vanaf deze plek dan ook al mijn gesprekspartners daar hartelijk voor. Op de eerste vraag van mijn opdracht, te weten zijn de verschillen overbrugbaar, kan ik uit de gesprekken concluderen dat er zeker mogelijkheden zijn. De partijen geven aan meer betrokken te willen worden bij een proces dat moet leiden tot groter onderling vertrouwen en reduceren van onzekerheden. Rolduidelijkheid Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard(PHTB) is voor alle gesprekspartners de bekendste speler in het gebied. Alleen ontstaat er onduidelijkheid als PHTB naast uitvoerende taken zich ook met beleidsbepaling(pip) bezig gaat houden. Ik adviseer u daar duidelijkheid in te brengen: wie is de opdrachtgever, wie voert uit. Daarnaast zou het ook te overwegen zijn om het Algemeen Bestuur van het PHTB een heldere positie in het proces te geven. De klankbordgroep zou in het vervolgproces ook veel beter benut kunnen worden. De Statenleden kunnen in het belangrijke proces van herstructurering veel meer meegenomen worden. Op afgesproken momenten bijgepraat worden, de herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard moet de komende tijd hoog op de politieke agenda (blijven) staan. Een stap terug Het proces van de herstructurering loopt al geruime tijd. In 2006 werd de Intentieovereenkomst getekend door de colleges van B&W van Maasdriel en Zaltbommel, waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland, in 2009 gevolgd door de SOK. De drie doelen in de SOK worden door alle gesprekspartners anno 2014 nog steeds breed ondersteund. Ook voor de streefbeelden die als onderlegger voor toekomstige ontwikkelingen kunnen dienen, is het draagvlak aanwezig. Bij de invulling van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) zijn echter gesprekspartners afgehaakt. Men voelde zich niet gehoord, de klankbordgroep kwam alleen in het begin en op het einde even in beeld. De aandacht van de makers van het PIP was in deze tijd vooral gefocust op de juridische gevolgen van het inzetten van het instrument wijzigingsbevoegdheid dan wel bestemmen bij recht. In Statenbrieven is hier zeker ook aandacht voor geweest, maar ook binnen PS bleef er behoefte aan een heldere lijst met voor- en nadelen van beide keuzes (zie bijlage 1). Het is raadzaam om in een workshop intensief over deze voordelen en nadelen van gedachten te wisselen, onder leiding van een adviseur. Ik beveel u dan ook van harte aan om met alle gesprekspartners terug aan tafel te gaan om vanuit de SOK en de sfeerbeelden het gebied in te vullen. Er zijn verschillende deelbelangen, maar er is ook voor een ieder veel te winnen. Draagvlak en begrip ontstaan als tuinders en burgers niet tegenover elkaar staan, maar met elkaar in een open en veilig proces tot heldere afspraken komen over de toekomst van hun Bommelerwaard. 7

8 Communicatie Het is zwaar iedereen altijd op het juiste moment van de goede informatie te voorzien. Maar kijkend naar de laatste 14 maanden zijn er te veel hoofdrolspelers afgehaakt. Het blijft verbazingwekkend dat de gesprekspartners niet met elkaar spreken, samenwerking moet prioriteit krijgen. Het lijkt me dan wijs om dat vanuit de provincie te organiseren. Bij communicatie hoort ook duidelijkheid: de tuinders willen logischerwijs graag inzicht over hun toekomstperspectieven, daarnaast moet er over de nevengeschikte SOK doelen geen misverstand mogelijk zijn. De verbetering van de leefbaarheid en de vergroting van de totale landschappelijke kwaliteit moeten in één oogopslag zichtbaar worden gemaakt in de toekomstige ontwikkelingen. De Bommelerwaard is het meer dan waard! Tot slot, mijn advies aan PS is: 1. organiseer een workshop over het juridisch instrumentarium; 2. formuleer een opdracht voor GS om te komen tot een dialoog met de betrokkenen om zo een PIP beter en met meer zekerheden te vullen; 3. Zorg als PS dat er ruimte op de agenda is voor een regelmatige terugkoppeling van de voortgang. Albertine van Vliet Arnhem, 3 maart

9 Bijlage 1 Belangrijkste verschillen bestemmen bij recht en wijzigingsbevoegdheid Bestemmen bij recht 1 Volledige planologische afweging (goede ruimtelijke ordening) en borging van belangen/doelstellingen moet al in inpassingsplan (door PS) plaatsvinden (veelal in algemeen geformuleerde planregels) Wijzigingsbevoegdheid In inpassingsplan worden (door PS) objectieve kaders gegeven voor wijzigingsplan waarin (door B&W) nadere afweging en borging mogelijk is: uitstel van concrete ruimtelijke normstelling, maar geen ingrijpende wijziging in structuur van plan meer toegestaan 2 Alle effecten van het plan (bijv. geluid, luchtkwaliteit) moeten al bij voorbereiding inpassingsplan volledig worden onderzocht Effecten moeten bij inpassingsplan op hoofdlijnen worden onderzocht en kan eventueel meer specifiek bij wijzigingsplan 3 Indien MER(beoordeling) en/of passende beoordeling (Natuurbeschermingswet) nodig, moet dat bij inpassingsplan Indien MER(beoordeling) en/of passende beoordeling nodig, hoeft dat meestal pas bij wijzigingsplan 4 Directe bouwtitel: als aan planregels wordt voldaan, moet omgevingsvergunning voor bouwen worden verleend. Dus: grotere rechtszekerheid voor eigenaren/gebruikers, maar geen nadere afweging of sturingsmogelijkheid voor overheid Wijzigingsplan vormt bouwtitel: omgevingsvergunning voor bouwen kan pas (en moet) worden verleend, nadat wijzigingsplan is vastgesteld. Dus: minder rechtszekerheid voor eigenaren/gebruikers, maar nader afwegingsmoment voor overheid 5 Kostenverhaal: tegelijk met inpassingsplan is exploitatieplan vereist, tenzij met alle eigenaren anterieure overeenkomst is gesloten Kostenverhaal: bij inpassingsplan nog geen exploitatieplan nodig, maar pas bij wijzigingsplan, tenzij anterieure overeenkomst met alle eigenaren binnen wijzigingsplangebied 6 Inpassingsplan vormt grondslag voor eventuele planschadeclaim Wijzigingsplan vormt (afzonderlijke) grondslag voor eventuele planschadeclaim 7 In één keer rechtsbescherming: alleen tegen inpassingsplan Getrapte rechtsbescherming: tegen inpassingsplan (over wijzigingsbevoegdheid/kader) en tegen wijzigingsplan

10 Bijlage 2 Herstructurerering glastuinbouw Bommelerwaard Opdracht informateur Arnhem, 10 februari 2014 Inleiding Ten behoeve van de herstructurering van de glastuinbouw in de Bommelerwaard is in 2009 door vier partijen de Samenwerkingsovereenkomst Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard (SOK) ondertekend. De partijen zijn de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, waterschap Rivierenland en provincie Gelderland. In de samenwerkingsovereenkomst zijn de doelen verwoord, die met de herstructurering worden nagestreefd. Provinciale Staten hebben aan de gewenste herstructurering en de daarbij geformuleerde doelen hun instemming gegeven in het besluit van 10 november De in de SOK opgenomen doelen zijn: - bieden van economisch perspectief aan de tuinbouwsector; - verbeteren van de leefbaarheid; - vergroten van de totale landschappelijke kwaliteit. Om de uitvoering van de herstructurering en het bereiken van de geformuleerde doelen te ondersteunen is het inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard voorbereid. In januari 2013 is het voorontwerp-inpassingsplan door het college van Gedeputeerde Staten vastgesteld. Vervolgens is in september 2013 het ontwerp-inpassingsplan vastgesteld. Dit heeft zes weken ter inzage gelegen. Op 10 december 2013 heeft het college het inpassingsplan onder voorwaarden vastgesteld: de tuinders is de mogelijkheid geboden om een juridisch afdwingbaar alternatief aan te dragen. Het college heeft na afweging van het door de tuinders voorgelegde voorstel op 7 januari 2014 besloten om het inpassingsplan zonder aanpassingen ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten in de vergadering van 22 januari Provinciale Staten hebben het inpassingsplan van de agenda afgevoerd en een nieuw voorbereidingsbesluit genomen. Tijdens de vergadering van de commissie Landelijk gebied, Jeugdzorg en Cultuur (LCJ) van 5 februari 2014 is gesproken over hoe voortgang in het proces van het vaststellen van een provinciaal inpassingsplan kan worden bewerkstelligd. Besloten is om in opdracht van de commissie LCJ in een gezamenlijk creatief en open proces te informeren bij belanghebbenden en betrokkenen hoe het proces in hun ogen nu dient te worden vervolgd. De doelen beschreven in de samenwerkingsovereenkomst zijn door de commissie LCJ opnieuw en breed onderschreven en dienen bij de informatieronde dan ook als het kader. Opdracht informateur Opdrachtgever Provinciale Staten van Gelderland (commissie LCJ) verzoekt de informateur op basis van co-creatie en in een open overleg aan de hand van het volgende een inventarisatie te maken inzake het inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard. Daarnaast inventariseert de informateur bij de gesprekspartners of de verschillen, gericht op het proces, overbrugbaar zijn. De vragen die in de informatieronde voorliggen en door de informateur bij belanghebbenden en betrokkenen verkend dienen te worden, zijn de volgende. 1. Wat moet er volgens de gesprekspartner van de informateur (verder aangeduid als gesprekspartner) gebeuren om de herstructurering in overeenstemming met alle afspraken die zijn vastgelegd in de SOK, te realiseren? 2. Welke kansen biedt volgens de gesprekspartner de herstructurering zoals die is vastgelegd in de SOK? 3. Welke knelpunten ziet de gesprekspartner bij de totstandkoming van de herstructurering voor zichzelf en voor andere betrokkenen en belanghebbenden? 4. Welke bijdrage kan en wil de gesprekspartner leveren aan de totstandkoming van de herstructurering? 5. Wat verwacht de gesprekspartner van andere betrokkenen en belanghebbenden met het oog op de totstandkoming van de herstructurering? 6. Welk proces dient in de ogen van de gesprekspartner te worden doorlopen zowel in tijd als in aanpak om te komen tot een gezamenlijk standpunt over de herstructurering in de Bommelerwaard? 7. Welke suggesties, ideeën en aanbevelingen heeft de informateur om het vraagstuk op te lossen?

11 Bijlage 2 De belanghebbenden en betrokkenen die in ieder geval door de informateur in de verkenning betrokken dienen te worden, zijn de vier partijen die de samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend, te weten: 1. college van Burgemeester en Wethouders gemeente Maasdriel; 2. college van Burgemeester en Wethouders gemeente Zaltbommel; 3. college van Dijkgraaf en Heemraden waterschap Rivierenland; 4. college van Gedeputeerde Staten provincie Gelderland. en daarnaast: 5. delegatie van Provinciale Staten; 6. vertegenwoordigers van of namens glastuinbouwers; 7. vertegenwoordigers van of namens de werkgroep Kassen en Landschap; 8. vertegenwoordigers van of namens de bewoners (dorpsraden); 9. directie Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB); 10. LTO; 11. vertegenwoordiging van niet-agrarische bedrijven en met boeren, niet zijnde tuinders. Aan de informateur wordt gevraagd zijn/haar bevindingen op korte termijn aan PS te rapporteren (3 maart). Vervolgens zal GS gevraagd worden om te reageren. Het streven is om daarna de bevindingen en de reactie voor de commissie LCJ van12 maart 2014 te agenderen. De informateur wordt ambtelijk ondersteund door Robert Duzijn en Bob Roelofs (griffier). Toegevoegd als bijlage: Statenbrief Vaststellen Inpassingsplan Tuinbouw Bommelaarwaard, 10 december 2013 Persbericht GS: instrument van tafel als tuinders zich juridisch vastleggen, 10 december 2013 Bijlage bij Statenbrief; verschillen met wijzigingsbevoegdheid, bestemmen bij recht Vervolg Statenbrief, vaststellen inpassingsplan Tuinbouw Bommelaarwaard, 7 januari 2014 Tweede vervolg Statenbrief, reactie op LCJ-vergadering (8 januari), 15 januari 2014 Mededelingenbrief GS aan commissie LCJ Verslag Statencommissie LCJ 8 januari 2014 Verslag PS 22 januari 2014 inzake voorbereidingsbesluit Verslag Statencommissie LCJ 5 februari 2014 Namens Provinciale Staten, Pieter Plug, voorzitter commissie LCJ Fleur van der Schalk, plv. voorzitter commissie LCJ

12 Bijlage 3 Gesprekspartners informateur Albertine van Vliet inzake opstellen rapport herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard, februari 2014 Zaltbommel, wethouder Bragt Maasdriel, wethouder Huizinga PHTB, de heer Biemond Waterschap Rivierenland, lid van het Dagelijkse Bestuur, de heer Gremmen LTO Glaskracht, mevrouw L. Claessen, de heer Kolbach LTO Noord-Gelderland, de heren Schoonman, voorzitter, Elzinga, secretaris en De Gaaij, melkveehouder in Delwijnen en voorzitter LTO-afdeling Dunea, mevrouw Baneke, de heer De Waal Malefijt Werkgroep Kassen en Landschap, de heren Van Brughem, Roemers, mevrouw Van Peijpe Stichting Plattelandswaarden Bommelerwaard, de heren Kruishaar, Herders, Van Riesen en Ebbers Dorpsbelangen Zuilichem, de heer Verweij Jonge ondernemers, de heren Versteeg, Mans, Bok en van Dalen GS, mevrouw Meijers en de heer Van Dijk PS: de heer Vos de Wael (VVD), mevrouw Bosman (PvdA), de heer Van Boheemen (CDA), de heer Ter Haar (PVV), mevrouw Lewe (SP), mevrouw van der Schalk (D66), de heer Van Eck (GroenLinks), de heer Ebbers (ChristenUnie), de heer van Doorn (SGP), de heer Mulder (50PLUS), de heer Van der Veer (PvdDieren), de heer Wullink (GroepWullink)

13 Bijlage 4 Aan mevr. A. van Vliet Informateur inzake het Provinciaal Inpassingsplan Glastuinbouw Bommelerwaard Zuilichem, Geachte mevrouw Van Vliet, Toen de samenwerkingsovereenkomst (SOK) ter goedkeuring voorlag aan de raad van Zaltbommel, kon de raad kiezen uit twee opties. De magneetlocatie kwam langs de A2 en zou daar aansluiten op de magneetlocatie van Maasdriel, of de magneetlocatie zou komen bij Zuilichem. De keuze voor het laatste gebied was ingegeven door de goede kwaliteit van de grond bij Zuilichem, waardoor chrysantenteelt mogelijk zou zijn. Het waterschap stelde wel een voorwaarde. Goede drainage moest mogelijk zijn, de emissie van mest- en beschermingsstoffen moest worden voorkomen. Daar is onderzoek naar gedaan en het waterschap gaf groen licht voor de locatie nabij Zuilichem op basis van de uitkomsten van dat onderzoek. Omdat ik weet dat emissie bij grondgebonden teelt niet te voorkomen is, was ik benieuwd naar dat onderzoek. Wat bleek, het onderzoek was geheim en ik had daar als volksvertegenwoordiger geen toegang toe. Het onderzoek is niet besproken in het AB van het Waterschap en ook niet in het AB van het projectbureau. Ik beschik niet over bronnen die mij zouden kunnen zeggen of het in de beide DB s is geweest. Binnenkort zal ik hierover schriftelijke vragen stellen aan het College van Zaltbommel. Mij werd verklaard door een medewerker van het Waterschap, dat op verzoek van de tuinders en van het Projectbureau PHTB het Waterschap om geheimhouding van het onderzoek was gevraagd. De directeur van het Projectbureau verklaarde mij later telefonisch, dat dit was gebeurd om twee redenen: 1. In dat onderzoek stond dat tuinders niet toegestane middelen hadden toegepast. Dit is strafbaar. 2. Het Projectbureau vreesde dat het onderzoek wetenschappelijk niet overeind te houden was. Uit het in mijn mail bijgevoegde document van het Waterschap blijkt dat het onderzoek niet objectief was, maar meer een onderhandelingsresultaat met de tuinders. Kortom: Er is een politiek en maatschappelijk belangrijk besluit genomen op basis van een ondeugdelijk en geheim onderzoek. Het is inderdaad niet mogelijk om kwelwater en drainage van elkaar te scheiden. Wat leidt tot uitspoeling van middelen. Zo moet bij een stijging van het kwelwater van 1 cm in de magneetlocatie Zuilichem al 4,5 miljoen water worden weggepompt om vermenging van kwel- en drainagewater te voorkomen. Bovendien, zoals ik al eerder zei, drainage voorkomt geen emissie van middelen. Een adequaat onderzoek, en de nakende Europese regelgeving, die uitgaat van een nul-emissie, hadden tot de conclusie moeten leiden dat de magneetlocatie niet bij Zuilichem, maar elders had moeten liggen.

14 Bijlage 4 Die andere locatie zou nabij de A2 optimaal zijn. Korte verbindingen met de A2, daardoor geen vrachtverkeer door de polder. Direct naast de waterzuiveringsinstallatie, daardoor geen kilometers riolering nodig. Niet meer kassen nabij de dorpen. Welke krachten zorgden dan toch voor situering nabij Zuilichem? De gronden die tezamen de magneetlocatie Zuilichem vormen, zijn in handen van een viertal tuinders. Zij boden deze locatie op een presenteerblaadje. Steeds het argument hanterend daar grondgebonden teelt te willen beoefenen. Immers niet-grondgebonden teelt in substraat, hoeft niet per se bij Zuilichem, dat kan overal. Uiteindelijk zal het de tuinders in Zuilichem weinig uitmaken of zij wel of niet grondgebonden telen, als hun bezit maar kan renderen. Naar mijn mening kan een kwalitatieve verbetering van het provinciaal inpassingsplan optreden wanneer maatschappelijke overwegingen de plaats van de magneetlocatie bepalen en niet de bedrijfsmatige belangen van vier tuinders. Ik verzoek u om in uw rapportage te verwoorden dat Zuilichem, bij nader inzien, niet de meest geschikte plaats is voor de magneetlocatie van de gemeente Zaltbommel. Nabij de A2, aansluitend op de magneetlocatie van Maasdriel, biedt meer kansen voor een robuuste, moderne, samenhangende aanpak van de glastuinbouw. Hierbij zijn meer tuinders gebaat dan vier. Nico van Wijk fractievoorzitter PvdA Zaltbommel

15 Bijlage 5 Geachte mevrouw Van Vliet, beste Albertine Door de Staten van Gelderland is u gevraagd een verkenning te houden, ten einde een beeld te krijgen hoe zij verder moeten gaan met het provinciale inpassingsplan Glastuinbouw. In de afgelopen periode van bijna 15 jaar is de glastuinbouw onderwerp van discussie in de Bommelerwaard geweest. In deze periode is niet alleen de visie op telen onder glas gewijzigd, ook de rol van gemeente, waterschap en provincie is gewijzigd. U hebt kennis kunnen nemen van de uitgangspunten die zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst die in 2009 na veel overleg en met een aantal compromissen. Het algemene einddoel: een betere (werk)omgeving voor de glastuinbouw, ten behoeve van mens en milieu is echter goed vastgelegd. Wij menen u als een van de eindverantwoordelijken voor deze SOK en daarmee ook opdrachtgever aan het orgaan dat uitvoering dient te geven aan de vastgelegde einddoelen. Het is immers de stuurgroep, die is ingesteld door de vier publieke partijen, die aan de Staten van Gelderland (via Gedeputeerde Staten) het instrument van het provinciale inpassingsplan (PIP) heeft gekozen. De VVD Zaltbommel vindt het uiterst spijtig dat bij de uitvoering van de in de SOK vastgelegde uitgangspunten, gekozen is voor een nieuw en daarmee bijzondere uitvoering van het PIP, namelijk met het model van de wijzigingsbevoegdheid. Dit model wordt gezien als een weinig transparant instrument, dat door de schaduwwerking veroorzaakt door de lange periode voordat er een definitieve bestemming op een perceel ligt, het gebrek aan transparantie, en het gebrek aan vooraf geformuleerde eenduidigheid van toepassing van het instrument. Wij hadden liever gezien dat er een volledig bestemmingsplan (volwaardig inpassingsplan) voor de aangewezen gebieden was opgesteld, zodat er bestemming bij recht kan ontstaan. Met het instrument van de wijzigingsbevoegdheid zou alleen de mogelijkheid kunnen bestaan, om zo nadere afspraken over bijdragen uit de sector te kunnen maken voor milieu en infrastructuur. Gezien de houding van LTO werkgroep Glaskracht zijn wij van mening dat deze doelen ook in een nadere overeenkomst met de sector kunnen worden vastgelegd, zodat deze specifieke milieu en verkeersdoelen gehaald kunnen worden. Eventueel kan hier zelfs een nader fonds voor worden ingericht, met een revolterend karakter, waardoor de verbetering van de infrastructuur als een aanjager voor de gewenste einddoelen kan fungeren. Wij zien het als een gemiste kans als de SOK niet meer tot uitvoering wordt gebracht, doordat in de voorbereiding van de uitvoering voor een experimenteel model van de wijzigingsbevoegdheid is gekozen en niet voor het meer voor de hand liggende bestemming bij recht, aangevuld met nadere afspraken met de sector. De SOK is naar ons idee een goed en zorgvuldig opgesteld document en vragen u dan ook vooral om een helder pad aan te geven hoe deze overeenkomst wel tot een succesvolle uitvoering kan worden gebracht, binnen een heldere en vooral met voldoende borging ingeklede juridische procedure. Graag zijn wij bereid om onze hierboven kort samengevatte mening, met betrekking tot de SOK en de daaraan gegeven uitvoering, nader aan u toe te lichten. met vriendelijke groet, Koos de Looff voorzitter fractie VVD Zaltbommel

16 Bijlage 6 Geachte Mevrouw van Vliet, Even wat praktische opmerkingen van een aardbeienteler uit de Bommelerwaard: Al vele jaren zijn wij nu aan het praten over de magneetlokatie van de glastuinbouw bij Zuilichem; daarbij worden wij tegengewerkt door verschillende partijen o.a. D66 Frits v/d Schans / Kassen en Landschap / Nico van Wijk P v/d A / Cees van Bruchem Christen Unie. Deze heren proberen met leugens de bevolking te hersenspoelen; zij schermen bijv. met de volgende argumenten: De kassen zijn 10 m. hoog gemiddeld zijn ze 6 m. Kasoppervlak is meer dan 10 ha. groot is onzin. Bedrijfsgebouwen zijn 15 m. hoog is onzin Bommelerwaard wordt Westland is onzin; in de Westlandse gemeenten is 70% van het grondoppervlak glas, in de Bommelerwaard nog geen 2%. Nergens is de tegenwerking zo erg als in de Bommelerwaard! Wij vragen ons af hoe lang wij dit nog moeten pikken. De Bommelerwaard is van oudsher een land- en tuinbouwgebied geweest en geen natuurpark. Wij werken hier al generaties lang, hebben wij ook nog rechten? Ook voor de economie van de Bommelerwaard is de glastuinbouw onmisbaar; 4600 fultime banen, duizenden partimers en scholieren, toeleveringsbedrijven, transportbedrijven, verenigingen en noem maar op. Als dit zo doorgaat is over 25 jaar de hele tuinbouw uit de Bommelerwaard verdreven! Dit mogen en kunnen wij nooit accepteren! Ik denk dat binnenkort de vlam in de pan zal slaan en zou dan niet graag hier verantwoordelijk voor willen zijn! Graag had ik in een persoonlijk gesprek het e.e.a. toegelicht, maar dat was helaas niet mogelijk, vandaar deze brief/mail Met vriendelijke groet: Gijbert Kreling aardbeienteler te Nieuwaal.

Gebiedsdocument. Herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard

Gebiedsdocument. Herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard Gebiedsdocument Herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard Provinciaal Inpassingsplan Bommelerwaard Resultaten gebiedsproces 25 maart 27 mei 2014 2 juni 2014 1. Inleiding / aanleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Gemeenteraad 25 november 2010 13 Kerkdriel, 27 september 2010 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Beslispunten 1. Ingevolge

Nadere informatie

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013 Besluitenlijst (1) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : A.C. van Balken Wethouder

Nadere informatie

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Het ontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied heeft in de periode van 6 maart

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: PIP Bommelerwaard Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over de inhoud van

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

PS2011RGW : Statenvoorstel rapport Randstedelijke Rekenkamer Vitaal Platteland Provincie Utrecht. Ontwerp-besluit pag. 5

PS2011RGW : Statenvoorstel rapport Randstedelijke Rekenkamer Vitaal Platteland Provincie Utrecht. Ontwerp-besluit pag. 5 PS2011RGW02-1 - Provinciale Staten statenvoorstel Datum : 16 mei 2011 Nummer PS: PS2011RGW02 Afdeling : SGU Commissie : RGW Steller : Drs. H. Schoen Portefeuillehouder : n.v.t. Registratienummer : 2011INT268900

Nadere informatie

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Gemeente Maasdriel commissie Ruimte 9 januari 2013 Teun Biemond Jan Woertman 1 Inhoud 1. Voorstellen 2.Herstructurering en Duurzaamheid 3.Duurzame

Nadere informatie

Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015

Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 M.H.F. Schuurmans-Wijdeven mr. G.J. Jansen 31 maart 2015 Provincie Gelderland Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 Inleiding

Nadere informatie

Datum uw brief. Tijdens de Politieke Avond van 22 oktober 2008 heeft uw Raad een aantal moties aangenomen. In deze brief geven wij een reactie daarop.

Datum uw brief. Tijdens de Politieke Avond van 22 oktober 2008 heeft uw Raad een aantal moties aangenomen. In deze brief geven wij een reactie daarop. Directie Bestuursstaf Ingekomen stuk D2 (PA 17 december 2008) Kabinet en Bestuursondersteuning Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024)

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: PIP Bommelerwaard Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over de inhoud van

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie en zorg

Maatschappelijke participatie en zorg initiatiefvoorstel datum vergadering 9 november 2015 agendapunt 12 volgnummer 15-166 onderwerp De gemeenteraad op zoek naar het verhaal achter de cijfers van Wmo en Jeugdhulp behandelen in raadscommissie

Nadere informatie

Delegatie bevoegdheid vaststelling exploitatieplan in geval van wijzigingsplan

Delegatie bevoegdheid vaststelling exploitatieplan in geval van wijzigingsplan Zaaknummer: BECDGB008 Onderwerp Delegatie bevoegdheid vaststelling exploitatieplan in geval van wijzigingsplan Collegevoorstel Inleiding Sinds 1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet van kracht, die deel

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoek om planschadevergoeding Toelichting: De verzoek om planschadevergoeding is ingediend door

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012 M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk Zaltbommel, 23 november 2012 Geachte leden van de gemeenteraad, Op 16 oktober jongstleden gaf u mij opdracht

Nadere informatie

Wegen Waterketen d.d. Onderwerp: Grondgebonden glastuinbouw in nieuwe bestemmingsplangebied Zuilichem-Oost

Wegen Waterketen d.d. Onderwerp: Grondgebonden glastuinbouw in nieuwe bestemmingsplangebied Zuilichem-Oost Voorstel Routing voorstel Commissies: DR d.d. 28-11-2011 Middelen, d.d. Communicatie en CDH d.d. 29-11-2011 Regelgeving OR d.d. Watersysteem d.d. GO d.d. Waterkeringen en d.d. AB d.d. Wegen Waterketen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Vervolg Zicht op legalisatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Vervolg Zicht op legalisatie Raadsinformatiebrief Onderwerp: Vervolg Zicht op legalisatie Inleiding Op 18 juni 2013 heeft uw raad het bestemmingsplan Buitengebied fase II 2013 vastgesteld. Tegelijk met het vaststellen van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62 Voor raadsvergadering d.d.: 29-09-2015 Agendapunt: Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Mail stichting Hartslag (2012-4-25)

Mail stichting Hartslag (2012-4-25) Via mail verstuurt aan: Empe-Tonden 28 mei 2012 College B&W Gemeente Brummen Mevrouw Reichgelt cc: Fractievoorzitters Politieke Partijen Gemeenteraad Brummen cc: Wijkraden Gemeente Brummen cc: stichting

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering: 7 ^JPJ 2012 Besluit: oünrv roing ivoorstalnummer,

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN D66

SCHRIFTELIJKE VRAGEN D66 SCHRIFTELIJKE VRAGEN D66 Datum: 14 september 2010 Aan de voorzitter van de raad Aan de leden van de gemeenteraad/ beantwoording college: 12 oktober 2010 Onderwerp: Oprichten Sedumkwekerij te Brakel / Zuilichem

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK

OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK Leeuwarden, 21 maart 2013 Een praatstuk over de toekomstige grenzen van Leeuwarden Het bestuurlijk landschap in Friesland zal er de komende jaren waarschijnlijk

Nadere informatie

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: Verzonden:

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: Verzonden: AFSCHRIFT GEMEENTE Leden van de gemeenteraad van Gulpen Wittem Postbus 56 6270 AB GULPEN Datum: 23 april 2014 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: U.14.01929 Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0023 Rv. nr.: 09.0023 B&W-besluit d.d.: 03-03-2009 B&W-besluit nr.: 09.0192 Naam programma +onderdeel: Nr.7, stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Voorbereidingsbesluit Van Vollenhovenkade

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 RAADSVOORSTEL 10.0116 Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Besluitvorming ten aanzien van het advies Sleutel tot een

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 26 oktober 2009 Nummer PS : PS2009RGW22 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2009INT247037 Portefeuillehouder : Krol Titel : Project

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015

Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015 Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015 1. Beschrijving werkzaamheden werkgroep Bij motie d.d. 18 december 2014 (zie hier) heeft de gemeenteraad van Delft besloten tot het instellen

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011 Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15 Aan: De Gemeenteraad Vries, 21 juni 2011 Onderwerp: Verplaatsing agrarisch bedrijf familie Siegers en toepassing ruimte voor ruimte regeling Portefeuillehouder:

Nadere informatie

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 25 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 6

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 25 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 6 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 25 mei 2011 Registratienummer: TB 11.2558075 Agendapunt: 6 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Dijkpark Ten Boer Instemmen met het voorgestelde proces.

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoeken om planschadevergoeding Toelichting: De verzoeken om planschadevergoeding zijn ingediend

Nadere informatie

Bijlage. Vooraf: algemeen uitgangspunt

Bijlage. Vooraf: algemeen uitgangspunt Bijlage. Rol gemeenteraad en rol politieke partijen bij gemeentelijke herindeling als onderdeel van Plan van Aanpak Gemeentelijke herindeling Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Vooraf: algemeen

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Vervolgnotitie Gemeenschappelijke regelingen in het kader van de RUD-vorming: Advies ondernemingsraad PS2012-472 Agendering (advies Griffie) Commissie MIE

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 13443 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Aan de raad, 1. Beslispunten De gemeenteraad

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Aan de raad. Hoogmadeseweg 60A Besluit categorie vvgb 09-2014 Beslispunten *Z001D11AA5 5* 1.

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Afdeling: Beleid Leiderdorp, 3-01-2013 Onderwerp: RVS Transformatie naar wonen Elisabethhof 1 ( Astellas) Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met transformatie

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09. R32I8. oor Inboeknummer ogbstor4y3 Dossiernummer 930.306 zr juli zoog Raads informatiebrief Betreft brief GGD Luchtkwaliteit, gezondheid en gevoelige bestemmingen. Inleiding

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek

Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek 2016-754 Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 26 oktober 2016 - Provinciale Staten op

Nadere informatie

PS2009BEM10-1. Datum : 15 april 2009 Nummer PS :PS2009BEM10 Afdeling : SGU Commissie : BEM Registratienummer : 2009INT241212 Portefeuillehouder : ---

PS2009BEM10-1. Datum : 15 april 2009 Nummer PS :PS2009BEM10 Afdeling : SGU Commissie : BEM Registratienummer : 2009INT241212 Portefeuillehouder : --- PS2009BEM10-1 statenvoorstel Datum : 15 april 2009 Nummer PS :PS2009BEM10 Afdeling : SGU Commissie : BEM Registratienummer : 2009INT241212 Portefeuillehouder : --- Titel : Deregulering Verordening Natuur

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. Toelichting

Ontwerpbesluit. Toelichting College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel 2011RGW10 Datum : 14 februari 2011 Nummer PS : Afdeling : PRO Commissie : RGW Steller : B. Cornelissen Portefeuillehouder : R.W. Krol Registratienummer :

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Geachte mevrouw, heer, Het is enige tijd stil geweest rondom de ontwikkeling van het Regionaal Bedrijventerrein Twente, het RBT. In oktober 2001 stelde de provincie

Nadere informatie

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp)

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Nota van Beantwoording Ontvangen reacties en beantwoording van reacties op 1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Amstelveen, februari 2016 Nota van beantwoording

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Ontwerpvoorstel aan de raad

Ontwerpvoorstel aan de raad Ontwerpvoorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 14.040549 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 2 september 2014 Vaststelling bestemmingsplan "Stationsgebied,

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel B. en W.

Raadsvoorstel B. en W. Raadsvoorstel B. en W. Datum voorstel: 23 december 2009 Vergaderdatum: 12 januari 2010 Uiterste datum collegebehandeling: 12 januari 2010 Uiterste datum raad: 21 januari 2010 Naam opsteller: Angeliek Willems

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Projectbureau De Centrale As Postbus 213 9250 AE Burgum Met dit formulier

Nadere informatie

2005-177. Oprichting van de Begeleidingscommissie Accountant

2005-177. Oprichting van de Begeleidingscommissie Accountant 2005-177 Oprichting van de Begeleidingscommissie Accountant Voorgestelde behandeling: - provinciale staten op 9 februari 2005 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde status: B-stuk Voorstel van het Presidium

Nadere informatie

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 1. Inleiding Op dinsdag 13 januari j.l. heeft het eerste Provinciale Statenverkiezingsdebat in aanloop naar de verkiezingen

Nadere informatie

N65 Ondergronds bij Helvoirt. Presentatie Raadscommissie 9 september 2010

N65 Ondergronds bij Helvoirt. Presentatie Raadscommissie 9 september 2010 N65 Ondergronds bij Helvoirt Presentatie Raadscommissie 9 september 2010 Feiten V&W praat al jaren over een 100 km/h weg (A65) met ongelijkvloerse kruisingen Er is tot heden alleen (groot) onderhoud, minder

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-9-2013 Nummer voorstel: 2013/65 Voor raadsvergadering d.d.: 17-09-2013 Agendapunt: 09 Onderwerp:

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38917] Onderwerp Raadsvoorstel benoeming en herbenoeming van leden voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38917] Onderwerp Raadsvoorstel benoeming en herbenoeming van leden voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Raadsvoorstel benoeming en herbenoeming van leden voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voorgesteld besluit 1. te benoemen als lid voor de commissie Ruimtelijke

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 9 september 2014 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 9 september 2014 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 9 september 2014 Corr. nr.: 2014.11886 Onderwerp : Programma : 11. Bouwen en wonen Agenda nr. : 13, 2014/53 Voorstel tot het (gewijzigd)

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch

Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch Aanleiding De gemeenteraad besloot op 3 maart 2015 mee te willen werken aan de komst van een crematorium op de plek waar tot dat moment nog de Bungalowbuurt

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 44

Provinciaal blad 2012, 44 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 44 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 augustus 2012, nr. 80B5BE58, tot instelling van de AVP-gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug (Instellingsbesluit

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 4106385 B&W verg. : 9 december 2014 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan '3 woningen Maliskampsestraat 61 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan betreft een ontwerp

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

memo Verdeling exploitatietekort businesscase PIP Bommelerwaard

memo Verdeling exploitatietekort businesscase PIP Bommelerwaard memo Verdeling exploitatietekort businesscase PIP Bommelerwaard bestemd voor Bestuurlijk overleg 10-12-2014 datum Amersfoort, 8 december 2014 afzender Rick Meijer gezien Bestuurlijk overleg 10 december

Nadere informatie

Uitvoeringsplannen waterbeheer Groesbeek/Ooijpolder, Land van Maas en Waal, Betuwe en Bommelerwaard

Uitvoeringsplannen waterbeheer Groesbeek/Ooijpolder, Land van Maas en Waal, Betuwe en Bommelerwaard CVDR Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. CVDR272060_1 9 februari 2016 Uitvoeringsplannen waterbeheer Groesbeek/Ooijpolder, Land van Maas en Waal, Betuwe en Bommelerwaard Voorstel Samenvatting

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Water. Goed voor elkaar! Model Profielschets Waterschapsbestuurders ChristenUnie

Water. Goed voor elkaar! Model Profielschets Waterschapsbestuurders ChristenUnie Model Profielschets Waterschapsbestuurders ChristenUnie Dit is een model profielschets voor ChristenUnie-kandidaten voor het algemeen en dagelijks bestuur van waterschappen. 1 Het model is opgesteld door

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

SCHRIFTELIJKE VRAGEN SCHRIFTELIJKE VRAGEN Datum: 28 april 2016 Aan de voorzitter van de raad Onderwerp: Glasvezel tot in alle hoeken van onze gemeente Regio Rivierenland heeft een tender uitgeschreven waarbij niet de aanleg

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

LI 9 JUN Onderwerp Herontwikkelen Suikerfabriek terrein en bedrijfsterreinprogrammering Hoeksche Waard

LI 9 JUN Onderwerp Herontwikkelen Suikerfabriek terrein en bedrijfsterreinprogrammering Hoeksche Waard 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 477024352 (DOS-201 2-0008970) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

Jan Wibier secretaris-directeur

Jan Wibier secretaris-directeur Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Nico Oud regelgeving 7 juli 2015 bestemmingsplan op aanvraag voor het toevoegen van twee woningen op het perceel Molenweg 6 te Hollum

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/25

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/25 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 17-2-2014 Nummer voorstel: 2014/25 Voor raadsvergadering d.d.: 11-03-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN. Bestemmingsplan Agrarische Enclave. Uitnodiging

BESTEMMINGSPLAN. Bestemmingsplan Agrarische Enclave. Uitnodiging BESTEMMINGSPLAN Bestemmingsplan Agrarische Enclave De gemeente Apeldoorn werkt aan de actualisering van bestemmingsplannen. Sommige bestemmingsplannen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 september 2015 Documentnummer : 2015.0.072.749 Zaaknummer: 2015-03-01380 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Stadsblokken - Meinerswijk 2015'

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat?

De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat? De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat? De klimaatbestendige stad Klimaatadaptatie van stedelijk gebied staat sinds kort prominent op de publieke agenda. Op Prinsjes dag heeft het kabinet de Deltabeslissing

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Maatschappelijke aandeelhouders Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Debatstuk GroenLinks Nijmegen Pepijn Boekhorst Juni 2014 Woningcorporaties,

Nadere informatie

Protocol collegeonderhandelingen Woerden 2014. handreiking Presidium aan de onderhandelaars

Protocol collegeonderhandelingen Woerden 2014. handreiking Presidium aan de onderhandelaars Protocol collegeonderhandelingen Woerden 2014 handreiking Presidium aan de onderhandelaars Presidium gemeenteraad Woerden Januari 2014 Inleiding Het Presidium, zoals dat fungeerde in de raadsperiode van

Nadere informatie

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl bezoekadres: fjj,. provincie ItrM m groningen Martinikerkhof i 2 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

11 Stiens, 18 november 2014

11 Stiens, 18 november 2014 11 Stiens, 18 november 2014 Raadsvergadering: 11 december 2014 Voorstelnummer: 2014/87 Portefeuillehouder: G. Visser Behandelend ambtenaar: Michel van Vugt E-mail: m.vanvugt@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten)

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten) Agendapunt: 8 No. 94/'10 Dokkum, 8 november 2010 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Ee-Skieppereed 26 SAMENVATTING: Zoals u weet zijn de twee vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied sterk

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad

Adviesnota voor de raad Adviesnota voor de raad Onderwerp Kwalitatief Woonprogramma 2005-1014 Regio Rivierenland Datum collegebesluit Dinsdag 27 juni 2006 Datum raadsvergadering Donderdag 21 september 2006 Agendapunt 6 Portefeuillehouder

Nadere informatie

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31 Raadsvoorstel [ bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) ja

Nadere informatie