Rapport informateur herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport informateur herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard"

Transcriptie

1 Rapport informateur herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard Albertine van Vliet 3 maart 2014

2 Inhoudsopgave Inleiding... pag. 3 Matrix vragen van Provinciale Staten... pag. 4 Conclusies... pag. 7 Bijlagen 1 Belangrijkste verschillen bestemmen bij recht en wijzigingsbevoegdheid 2 Opdracht PS aan informateur 3 Gesprekspartners 4 Brief PvdA Zaltbommel 5 Brief VVD Zaltbommel 6 Mail aardbeienteler Nieuwaal 2

3 Rapport informateur herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard Inleiding Het onderwerp houdt de gemoederen in de Bommelerwaard, maar ook in de Gelderse politiek vooral de laatste maanden bezig. De Samenwerkingsovereenkomst (SOK) is in 2009 door de gemeenten Zaltbommel, Maasdriel, waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland ondertekend. De opgenomen doelen zijn helder: het bieden van economisch perspectief aan de tuinbouwsector, het verbeteren van de leefbaarheid en het vergroten van de totale landschappelijke kwaliteit. In de gevoerde gesprekken was het zonneklaar dat deze doelen ook anno 2014 nog steeds breed worden ondersteund. Maar tegelijkertijd constateer ik dat de wereld niet meer hetzelfde is als destijds bij de intentieovereenkomst in Met de SOK is er een stevig fundament gelegd, maar bij de uitwerking van de doelen is de praktijk weerbarstig. Het leidt tot begrijpelijke vragen als: staat de groei van de tuinbouwsector op gespannen voet met de leefbaarheid en blijven open ruimtes een wezenlijk onderdeel van de totale landschappelijke kwaliteit? En hoe krijgen we het vertrouwen terug voor het vervolg? Verschillende gesprekspartners lieten sfeerbeelden zien, op een aantal plaatjes vullen tuinbouw en landschap elkaar aan. Er zijn volop ingrediënten aanwezig om draagvlak voor de geformuleerde SOK-doelen te realiseren. Dat betekent voor een ieder dat er water bij de wijn moet worden gedaan, waarbij de provincie als regisseur alle belangen moet afwegen en de knopen moet doorhakken. Ik heb niet de illusie dat ik na een week gesprekken voeren met betrokken hoofdrolspelers het antwoord heb op al uw vragen. Er blijft bijvoorbeeld een discours over de juridische implicaties van bestemmen bij recht tegenover de wijzigingsbevoegdheid, hiervoor is een overzicht opgesteld van de voordelen en nadelen die opgenomen is in bijlage 1. Wat ik wel ervaren heb, is dat de Bommelerwaard behoefte heeft aan duidelijkheid. Weten waar we aan toe zijn, kwam als een soort rode draad in de meeste gesprekken prominent terug. Er heeft met alle de door u opgegeven gesprekspartners een plezierig gesprek plaatsgevonden, die gemiddeld een uur in beslag nam. De gesprekken vonden grotendeels plaats in het oude gemeentehuis van Zaltbommel, nu lunch-café In de Roos, de burgemeesterskamer. Met een delegatie van GS en PS is in het Huis der Provincie gesproken, de vertegenwoordigers van LTO Noord- Gelderland werden ontvangen in de kamer van de Statengriffier. Vanuit de Zaltbommelse raadsfracties van de VVD en PvdA is ook om een gesprek gevraagd, maar ik heb aan dat verzoek geen gehoor gegeven. In mijn opdracht stonden deze gesprekspartners niet genoemd. Reacties waren natuurlijk wel welkom, dat is hen ook telefonisch verteld. De reacties van PvdA en VVD Zaltbommel en een mail van de heer Kreling, aardbeienteler, zijn als bijlage aan dit rapport toegevoegd. Tijdsdruk was een uitdaging, maar met de ondersteuning van de heren Duzijn en Roelofs ligt er binnen de opgegeven tijd een rapportage. Deze inventarisatie geeft u hopelijk voldoende handvatten om het proces van herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard met veel energie, voortvarendheid en elan te vervolgen. Een prachtig stukje Gelderland dat gebaat is bij een ontwikkeling waar de Bommelerwaarders zich achter stellen en waar het unieke karakter van het gebied en de tuinbouw elkaar aanvullen. 3

4 Matrix standpunten per vraag PS Datum: 28 feb Gesprekspartner Zaltbommel Maasdriel Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Waterschap Rivierenland LTO 1 Wat moet er gebeuren om SOK te realiseren Per gebied alle functies bij recht bestemmen. Sector zelf meer positie geven. PIP-proces voortzetten. Frontlinie bedrijven meer in stelling brengen. PPS-formule opzetten voor publieke functies. Als politiek de rug recht houden. Even rust, proces depolitiseren, in proces balans aanbrengen qua (nevengeschikte!) SOK-doelen. Als PS rug recht houden. Sector meer betrekken. Gewoon doorgaan met huidige PIP incl. de gekozen instrumentenmix. Moderne ondernemers meer podium geven. Proces doorzetten met bestemming bij recht. Publieke doelen daarin ook vastleggen en kostenverhaal regelen via overeenkomsten. Uitvoering publieke doelen via PPS. 2 Welke kansen biedt SOK SOK is prima met alle doelen. SOK is perfect SOK is goed, maar sector meer betrekken SOK is goed SOK is prima basis. Echter niet alleen de private maar ook de publieke doelen uitwerken. Alles hoeft niet via ruimtelijk plan. 3 Welke knelpunten ziet gesprekspartner PS staat te lang op afstand. Ondernemers doen niets als ze geen direct gewin zien. LTO is lastige partij. Ondernemers werken niet samen. Politiek (incl. DB van PHTB) zwalkt. Ultimatum aan sector was slecht idee. Communicatie DB- GS-PS schiet tekort. AB van PHTB functioneert ondermaats. PS is op hol geslagen. Ambtelijke werkgroep PIP staat te ver af van tuinders. Ultimatum aan sector was geen goed idee. PHTB heeft te weinig positie. Conservatieve houding LTO. AB van PHTB staat op te grote afstand. PS heeft zich laten gebruiken door sector. Opstellen PIP was geen cocreatie, sector te laat betrokken. Vertrouwen in proces ontbreekt, o.m. vanwege onduidelijke rol PHTB (2 petten). Inzicht in realisatie publieke doelen ontbreekt. 4 Welke bijdrage wil gesprekspartner leveren Blijven meedenken in proces. Blijven meedenken in proces, maar wel B&Wbesluit gestand doen. Doorgaan met herstructureren. Tussen partijen opereren, procesrol. Gaat i.s.m. Dunea door o.b.v. waterovereenkomst met rioleringsplannen. Organiseren private betrokkenheid, medefinanciering publieke doelen, uitwerken plannen per deelgebied en medewerking aan maatwerk oplossingen. 5 Wat verwacht gesprekspartner van anderen PHTB voert uit (doen ze goed) GS-PS zet proces PIP voort. Voorzitter DB moet beter communiceren met DB voordat GS een besluit neemt. GS moet beter communiceren (ook in DB), bv omtrent overeenkomsten sector. Meer over eigen grens heenkijken door LTO. PHTB is essentieel voor proces. Duidelijkheid over alle doelen van SOK: package deal. 6 Welk proces is nodig Zie 1. Zie 1. Zie 1. Zie 1. Kwantitatieve duidelijkheid over alle doelen, alle partijen zorgvuldig betrekken. En tempo maken. 7 Suggesties Geen. Versterk AB van PHTB Regel als provincie de randvoorwaarden (incl. euro's), leg daarna initiatief in de regio. Meer cocreatie bij vervolgproces. WG K&L meer plek geven in DB van PHTB. Geef sector ruimte voor experimenteren met innovatie duurzaamheid. 4

5 Gesprekspartner Dunea Werkgroep Kassen & Landschap St. Plattelandswaarden Dorpsbelangen Zuilichem 1 Wat moet er gebeuren om SOK te realiseren Niet opnieuw beginnen. Duidelijkheid bieden aan sector op alle SOK-doelen. Voorhoedespelers prominente plek geven. Intensiveringsgebieden zeer aantrekkelijk maken. Verplaatsingsregeling doortrekken. Ook investeren in inrichting. Meer zaken in PIP regelen bij recht; wat er mogelijk is meer afhankelijk stellen van type gebied. Rigoureuzer kiezen voor Velddriel als ultieme int. locatie. Verplaatsingsregeling met kracht doorzetten. Opnieuw beginnen bij alle SOKdoelen en deze allemaal regelen. Meer overheidsinzet. Niet opnieuw beginnen, maar overheid moet heft in handen nemen. Meer alle functies bestemmen ahv streefbeeld en open karakter beschermen. PHTB meer doorzettingsmacht geven, meer ingangen bieden in AB 2 Welke kansen biedt SOK SOK is OK, doelen voor duurzaamheid en waterkwaliteit beter borgen. SOK is OK. Echter groei met 300% in ext. gebied is niet uitlegbaar. SOK is goed, PIP is te beperkt om alle doelen te realiseren SOK is goed 3 Welke knelpunten ziet gesprekspartner Riolering moet, maar waar? Niet uitlegbaar dat bedrijven in ext. gebieden nog flink mogen uitbreiden. Discussie spitst zich toe op instrument, terwijl er nog wel meer speelt. Klankbordgroep heeft niet echt gefunctioneerd Geen echte keuze voor ext en int. Teveel vrees voor planschadeclaims. GS heeft teveel gejakkerd. Ultimatum aan sector is opmerkelijke stap. PIP focust teveel op econ. doelen, andere SOKdoelen onderbelicht. Burgers worden niet gehoord. Sector heeft teveel macht en is onbetrouwbaar. Wijz. Bevoegd-heid is voor niemand goed. PHTB werkt eenzijdig aan econ. doelen Communicatie van PHTB naar GS-PS, gemeenten en dorpsraden. Met streefbeeld kaarten lijkt niets gedaan te worden, terwijl deze met groot draagvlak zijn opgesteld. 4 Welke bijdrage wil gesprekspartner leveren Uitwerken intentie overeenkomst waterkwaliteit, dit als breekijzer inzetten in proces. Collectieve RWZI brengt tuinders gezamenlijk belang. Actief meedenken in PHTB en proces met GS en PS. Meewerken aan nieuw proces op alle SOKdoelen, i.s.m. wg K&L Meedenken 5 Wat verwacht gesprekspartner van anderen 6 Welk proces is nodig 7 Suggesties PHTB speelt goede rol. Zie 1. Green label in int. gebieden PHTB doet het goed ondanks druk gebrekkig instrumentarium Overheid neemt heft in handen en luistert naar de burgers PHTB meer doorzettingsmacht Zie 1. Zie 1. Meer evenwicht aanbrengen in het proces om alle SOK-doelen te realiseren Zie 1. Plus een betere samenwerking met de partijen die hebben bijgedragen aan de streefbeelden. Het gaat erom dat je kunt sturen op de nevengeschikte SOKdoelen. Bekijk in dat verband of er niet meer mogelijkheden zijn dat de wijz. bevoegdheid. Objectieve analyse, geen magneetlocaties! Altijd in gesprek blijven. Geen magneetlocatie Zuilichem. 5

6 Gesprekspartner Jonge tuinders 1 Wat moet er gebeuren om SOK te realiseren Proces voortzetten met alle partijen, incl. de publieke doelen en de financiering daarvan. Bestemmen bij recht op gebiedsnivo. Verplaatsingsregeling doorzetten. 2 Welke kansen biedt SOK SOK is goed, 3 Welke knelpunten ziet gesprekspartner Initiatief tuinders is onterecht verworpen. PIPproces teveel op afstand van tuinders en burgers 4 Welke bijdrage wil gesprekspartner leveren Meedenken Zoals we hier nu zitten 5 Wat verwacht gesprekspartner van anderen Bereidheid overheden tot samenwerking met tuinders en hun omgeving 6 Welk proces is nodig Zie 1. 7 Suggesties Meer publieke investeringen laten zien parallel aan uitbreidingen tuinbouw. LTO Noord- Gelderland GS PS Bestemmen bij recht geeft dé zekerheid voor de tuinders. Met bouwvergunningen en randvoorwoorden voldoen aan SOK doelen SOK is uitgangspunt en breed onderschreven SOK is uitgangspunt, sfeerbeelden belangrijke onderlegger De drie SOK-doelen zijn het uitgangspunt PHTB minder draagvlak, o.a door bedrijfswoningen. De 130 handtekeningen kregen niet de aandacht die ze verdienden. Tuinders ongerust over magneetlocatie De 130- handtekeningen was GS-besluit, zette DBconstructie van PHTB onder druk. AB PHTB had nadrukkelijker bij proces betrokken moeten worden. Te lang bezig geweest met juridische implicaties van bestemmen bij recht/ wijzigingsbevoegdheid PIP te lang geduurd. Tuinders willen bestemmen bij recht, willen zekerheid. Wil om eruit te komen, is bij alle ondernemers aanwezig. Met elkaar in gesprek gaan. PS moet ook deelgenoot van het proces zijn Herstel vertrouwen, luister naar de mensen en men moet zich veilig voelen. Wantrouwen moet verdwijnen, open gesprekken zijn gewenst. Een stapje terug kan proces goed doen. Samen de eindstreep halen, het is in ieders belang. Planning van groot belang, snelheid geboden Zie 1 Inpassingsplan is provinciale bevoegdheid, daar de integrale afweging maken. Besef dat er verschillende deelbelangen zijn. Verplaatsingsregeling onder de loep nemen. PIP af te pellen op kaartniveau, te detailleren en te vullen met zekerheden Verplaatsingsregeling kan smeerolie zijn. Op één A4-tje alle voor-nadelen van bestemmen bij recht/wijzigingsbevoegdheid. 6

7 Conclusies De maand februari ligt weer achter ons. Een maand die vooral gevuld was met de eervolle opdracht die ik van de Provinciale Staten van Gelderland kreeg. Aan mij werd verzocht de impasse die was ontstaan inzake de herstructurering Glastuinbouw in de Bommelerwaard in kaart te brengen en van een advies te voorzien. Een uitdagende klus, die binnen drie weken geklaard moest zijn. De opdracht was kraakhelder, inclusief de gesprekspartners en de te bespreken gesprekspunten. De uitnodigingen werden verstuurd en alle uitgenodigde gesprekspartners zijn in Zaltbommel en in Arnhem met mij in gesprek gegaan. Het waren uitermate constructieve gesprekken, waar al snel duidelijk werd dat niemand terug wilde naar af. Ik dank vanaf deze plek dan ook al mijn gesprekspartners daar hartelijk voor. Op de eerste vraag van mijn opdracht, te weten zijn de verschillen overbrugbaar, kan ik uit de gesprekken concluderen dat er zeker mogelijkheden zijn. De partijen geven aan meer betrokken te willen worden bij een proces dat moet leiden tot groter onderling vertrouwen en reduceren van onzekerheden. Rolduidelijkheid Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard(PHTB) is voor alle gesprekspartners de bekendste speler in het gebied. Alleen ontstaat er onduidelijkheid als PHTB naast uitvoerende taken zich ook met beleidsbepaling(pip) bezig gaat houden. Ik adviseer u daar duidelijkheid in te brengen: wie is de opdrachtgever, wie voert uit. Daarnaast zou het ook te overwegen zijn om het Algemeen Bestuur van het PHTB een heldere positie in het proces te geven. De klankbordgroep zou in het vervolgproces ook veel beter benut kunnen worden. De Statenleden kunnen in het belangrijke proces van herstructurering veel meer meegenomen worden. Op afgesproken momenten bijgepraat worden, de herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard moet de komende tijd hoog op de politieke agenda (blijven) staan. Een stap terug Het proces van de herstructurering loopt al geruime tijd. In 2006 werd de Intentieovereenkomst getekend door de colleges van B&W van Maasdriel en Zaltbommel, waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland, in 2009 gevolgd door de SOK. De drie doelen in de SOK worden door alle gesprekspartners anno 2014 nog steeds breed ondersteund. Ook voor de streefbeelden die als onderlegger voor toekomstige ontwikkelingen kunnen dienen, is het draagvlak aanwezig. Bij de invulling van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) zijn echter gesprekspartners afgehaakt. Men voelde zich niet gehoord, de klankbordgroep kwam alleen in het begin en op het einde even in beeld. De aandacht van de makers van het PIP was in deze tijd vooral gefocust op de juridische gevolgen van het inzetten van het instrument wijzigingsbevoegdheid dan wel bestemmen bij recht. In Statenbrieven is hier zeker ook aandacht voor geweest, maar ook binnen PS bleef er behoefte aan een heldere lijst met voor- en nadelen van beide keuzes (zie bijlage 1). Het is raadzaam om in een workshop intensief over deze voordelen en nadelen van gedachten te wisselen, onder leiding van een adviseur. Ik beveel u dan ook van harte aan om met alle gesprekspartners terug aan tafel te gaan om vanuit de SOK en de sfeerbeelden het gebied in te vullen. Er zijn verschillende deelbelangen, maar er is ook voor een ieder veel te winnen. Draagvlak en begrip ontstaan als tuinders en burgers niet tegenover elkaar staan, maar met elkaar in een open en veilig proces tot heldere afspraken komen over de toekomst van hun Bommelerwaard. 7

8 Communicatie Het is zwaar iedereen altijd op het juiste moment van de goede informatie te voorzien. Maar kijkend naar de laatste 14 maanden zijn er te veel hoofdrolspelers afgehaakt. Het blijft verbazingwekkend dat de gesprekspartners niet met elkaar spreken, samenwerking moet prioriteit krijgen. Het lijkt me dan wijs om dat vanuit de provincie te organiseren. Bij communicatie hoort ook duidelijkheid: de tuinders willen logischerwijs graag inzicht over hun toekomstperspectieven, daarnaast moet er over de nevengeschikte SOK doelen geen misverstand mogelijk zijn. De verbetering van de leefbaarheid en de vergroting van de totale landschappelijke kwaliteit moeten in één oogopslag zichtbaar worden gemaakt in de toekomstige ontwikkelingen. De Bommelerwaard is het meer dan waard! Tot slot, mijn advies aan PS is: 1. organiseer een workshop over het juridisch instrumentarium; 2. formuleer een opdracht voor GS om te komen tot een dialoog met de betrokkenen om zo een PIP beter en met meer zekerheden te vullen; 3. Zorg als PS dat er ruimte op de agenda is voor een regelmatige terugkoppeling van de voortgang. Albertine van Vliet Arnhem, 3 maart

9 Bijlage 1 Belangrijkste verschillen bestemmen bij recht en wijzigingsbevoegdheid Bestemmen bij recht 1 Volledige planologische afweging (goede ruimtelijke ordening) en borging van belangen/doelstellingen moet al in inpassingsplan (door PS) plaatsvinden (veelal in algemeen geformuleerde planregels) Wijzigingsbevoegdheid In inpassingsplan worden (door PS) objectieve kaders gegeven voor wijzigingsplan waarin (door B&W) nadere afweging en borging mogelijk is: uitstel van concrete ruimtelijke normstelling, maar geen ingrijpende wijziging in structuur van plan meer toegestaan 2 Alle effecten van het plan (bijv. geluid, luchtkwaliteit) moeten al bij voorbereiding inpassingsplan volledig worden onderzocht Effecten moeten bij inpassingsplan op hoofdlijnen worden onderzocht en kan eventueel meer specifiek bij wijzigingsplan 3 Indien MER(beoordeling) en/of passende beoordeling (Natuurbeschermingswet) nodig, moet dat bij inpassingsplan Indien MER(beoordeling) en/of passende beoordeling nodig, hoeft dat meestal pas bij wijzigingsplan 4 Directe bouwtitel: als aan planregels wordt voldaan, moet omgevingsvergunning voor bouwen worden verleend. Dus: grotere rechtszekerheid voor eigenaren/gebruikers, maar geen nadere afweging of sturingsmogelijkheid voor overheid Wijzigingsplan vormt bouwtitel: omgevingsvergunning voor bouwen kan pas (en moet) worden verleend, nadat wijzigingsplan is vastgesteld. Dus: minder rechtszekerheid voor eigenaren/gebruikers, maar nader afwegingsmoment voor overheid 5 Kostenverhaal: tegelijk met inpassingsplan is exploitatieplan vereist, tenzij met alle eigenaren anterieure overeenkomst is gesloten Kostenverhaal: bij inpassingsplan nog geen exploitatieplan nodig, maar pas bij wijzigingsplan, tenzij anterieure overeenkomst met alle eigenaren binnen wijzigingsplangebied 6 Inpassingsplan vormt grondslag voor eventuele planschadeclaim Wijzigingsplan vormt (afzonderlijke) grondslag voor eventuele planschadeclaim 7 In één keer rechtsbescherming: alleen tegen inpassingsplan Getrapte rechtsbescherming: tegen inpassingsplan (over wijzigingsbevoegdheid/kader) en tegen wijzigingsplan

10 Bijlage 2 Herstructurerering glastuinbouw Bommelerwaard Opdracht informateur Arnhem, 10 februari 2014 Inleiding Ten behoeve van de herstructurering van de glastuinbouw in de Bommelerwaard is in 2009 door vier partijen de Samenwerkingsovereenkomst Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard (SOK) ondertekend. De partijen zijn de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, waterschap Rivierenland en provincie Gelderland. In de samenwerkingsovereenkomst zijn de doelen verwoord, die met de herstructurering worden nagestreefd. Provinciale Staten hebben aan de gewenste herstructurering en de daarbij geformuleerde doelen hun instemming gegeven in het besluit van 10 november De in de SOK opgenomen doelen zijn: - bieden van economisch perspectief aan de tuinbouwsector; - verbeteren van de leefbaarheid; - vergroten van de totale landschappelijke kwaliteit. Om de uitvoering van de herstructurering en het bereiken van de geformuleerde doelen te ondersteunen is het inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard voorbereid. In januari 2013 is het voorontwerp-inpassingsplan door het college van Gedeputeerde Staten vastgesteld. Vervolgens is in september 2013 het ontwerp-inpassingsplan vastgesteld. Dit heeft zes weken ter inzage gelegen. Op 10 december 2013 heeft het college het inpassingsplan onder voorwaarden vastgesteld: de tuinders is de mogelijkheid geboden om een juridisch afdwingbaar alternatief aan te dragen. Het college heeft na afweging van het door de tuinders voorgelegde voorstel op 7 januari 2014 besloten om het inpassingsplan zonder aanpassingen ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten in de vergadering van 22 januari Provinciale Staten hebben het inpassingsplan van de agenda afgevoerd en een nieuw voorbereidingsbesluit genomen. Tijdens de vergadering van de commissie Landelijk gebied, Jeugdzorg en Cultuur (LCJ) van 5 februari 2014 is gesproken over hoe voortgang in het proces van het vaststellen van een provinciaal inpassingsplan kan worden bewerkstelligd. Besloten is om in opdracht van de commissie LCJ in een gezamenlijk creatief en open proces te informeren bij belanghebbenden en betrokkenen hoe het proces in hun ogen nu dient te worden vervolgd. De doelen beschreven in de samenwerkingsovereenkomst zijn door de commissie LCJ opnieuw en breed onderschreven en dienen bij de informatieronde dan ook als het kader. Opdracht informateur Opdrachtgever Provinciale Staten van Gelderland (commissie LCJ) verzoekt de informateur op basis van co-creatie en in een open overleg aan de hand van het volgende een inventarisatie te maken inzake het inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard. Daarnaast inventariseert de informateur bij de gesprekspartners of de verschillen, gericht op het proces, overbrugbaar zijn. De vragen die in de informatieronde voorliggen en door de informateur bij belanghebbenden en betrokkenen verkend dienen te worden, zijn de volgende. 1. Wat moet er volgens de gesprekspartner van de informateur (verder aangeduid als gesprekspartner) gebeuren om de herstructurering in overeenstemming met alle afspraken die zijn vastgelegd in de SOK, te realiseren? 2. Welke kansen biedt volgens de gesprekspartner de herstructurering zoals die is vastgelegd in de SOK? 3. Welke knelpunten ziet de gesprekspartner bij de totstandkoming van de herstructurering voor zichzelf en voor andere betrokkenen en belanghebbenden? 4. Welke bijdrage kan en wil de gesprekspartner leveren aan de totstandkoming van de herstructurering? 5. Wat verwacht de gesprekspartner van andere betrokkenen en belanghebbenden met het oog op de totstandkoming van de herstructurering? 6. Welk proces dient in de ogen van de gesprekspartner te worden doorlopen zowel in tijd als in aanpak om te komen tot een gezamenlijk standpunt over de herstructurering in de Bommelerwaard? 7. Welke suggesties, ideeën en aanbevelingen heeft de informateur om het vraagstuk op te lossen?

11 Bijlage 2 De belanghebbenden en betrokkenen die in ieder geval door de informateur in de verkenning betrokken dienen te worden, zijn de vier partijen die de samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend, te weten: 1. college van Burgemeester en Wethouders gemeente Maasdriel; 2. college van Burgemeester en Wethouders gemeente Zaltbommel; 3. college van Dijkgraaf en Heemraden waterschap Rivierenland; 4. college van Gedeputeerde Staten provincie Gelderland. en daarnaast: 5. delegatie van Provinciale Staten; 6. vertegenwoordigers van of namens glastuinbouwers; 7. vertegenwoordigers van of namens de werkgroep Kassen en Landschap; 8. vertegenwoordigers van of namens de bewoners (dorpsraden); 9. directie Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB); 10. LTO; 11. vertegenwoordiging van niet-agrarische bedrijven en met boeren, niet zijnde tuinders. Aan de informateur wordt gevraagd zijn/haar bevindingen op korte termijn aan PS te rapporteren (3 maart). Vervolgens zal GS gevraagd worden om te reageren. Het streven is om daarna de bevindingen en de reactie voor de commissie LCJ van12 maart 2014 te agenderen. De informateur wordt ambtelijk ondersteund door Robert Duzijn en Bob Roelofs (griffier). Toegevoegd als bijlage: Statenbrief Vaststellen Inpassingsplan Tuinbouw Bommelaarwaard, 10 december 2013 Persbericht GS: instrument van tafel als tuinders zich juridisch vastleggen, 10 december 2013 Bijlage bij Statenbrief; verschillen met wijzigingsbevoegdheid, bestemmen bij recht Vervolg Statenbrief, vaststellen inpassingsplan Tuinbouw Bommelaarwaard, 7 januari 2014 Tweede vervolg Statenbrief, reactie op LCJ-vergadering (8 januari), 15 januari 2014 Mededelingenbrief GS aan commissie LCJ Verslag Statencommissie LCJ 8 januari 2014 Verslag PS 22 januari 2014 inzake voorbereidingsbesluit Verslag Statencommissie LCJ 5 februari 2014 Namens Provinciale Staten, Pieter Plug, voorzitter commissie LCJ Fleur van der Schalk, plv. voorzitter commissie LCJ

12 Bijlage 3 Gesprekspartners informateur Albertine van Vliet inzake opstellen rapport herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard, februari 2014 Zaltbommel, wethouder Bragt Maasdriel, wethouder Huizinga PHTB, de heer Biemond Waterschap Rivierenland, lid van het Dagelijkse Bestuur, de heer Gremmen LTO Glaskracht, mevrouw L. Claessen, de heer Kolbach LTO Noord-Gelderland, de heren Schoonman, voorzitter, Elzinga, secretaris en De Gaaij, melkveehouder in Delwijnen en voorzitter LTO-afdeling Dunea, mevrouw Baneke, de heer De Waal Malefijt Werkgroep Kassen en Landschap, de heren Van Brughem, Roemers, mevrouw Van Peijpe Stichting Plattelandswaarden Bommelerwaard, de heren Kruishaar, Herders, Van Riesen en Ebbers Dorpsbelangen Zuilichem, de heer Verweij Jonge ondernemers, de heren Versteeg, Mans, Bok en van Dalen GS, mevrouw Meijers en de heer Van Dijk PS: de heer Vos de Wael (VVD), mevrouw Bosman (PvdA), de heer Van Boheemen (CDA), de heer Ter Haar (PVV), mevrouw Lewe (SP), mevrouw van der Schalk (D66), de heer Van Eck (GroenLinks), de heer Ebbers (ChristenUnie), de heer van Doorn (SGP), de heer Mulder (50PLUS), de heer Van der Veer (PvdDieren), de heer Wullink (GroepWullink)

13 Bijlage 4 Aan mevr. A. van Vliet Informateur inzake het Provinciaal Inpassingsplan Glastuinbouw Bommelerwaard Zuilichem, Geachte mevrouw Van Vliet, Toen de samenwerkingsovereenkomst (SOK) ter goedkeuring voorlag aan de raad van Zaltbommel, kon de raad kiezen uit twee opties. De magneetlocatie kwam langs de A2 en zou daar aansluiten op de magneetlocatie van Maasdriel, of de magneetlocatie zou komen bij Zuilichem. De keuze voor het laatste gebied was ingegeven door de goede kwaliteit van de grond bij Zuilichem, waardoor chrysantenteelt mogelijk zou zijn. Het waterschap stelde wel een voorwaarde. Goede drainage moest mogelijk zijn, de emissie van mest- en beschermingsstoffen moest worden voorkomen. Daar is onderzoek naar gedaan en het waterschap gaf groen licht voor de locatie nabij Zuilichem op basis van de uitkomsten van dat onderzoek. Omdat ik weet dat emissie bij grondgebonden teelt niet te voorkomen is, was ik benieuwd naar dat onderzoek. Wat bleek, het onderzoek was geheim en ik had daar als volksvertegenwoordiger geen toegang toe. Het onderzoek is niet besproken in het AB van het Waterschap en ook niet in het AB van het projectbureau. Ik beschik niet over bronnen die mij zouden kunnen zeggen of het in de beide DB s is geweest. Binnenkort zal ik hierover schriftelijke vragen stellen aan het College van Zaltbommel. Mij werd verklaard door een medewerker van het Waterschap, dat op verzoek van de tuinders en van het Projectbureau PHTB het Waterschap om geheimhouding van het onderzoek was gevraagd. De directeur van het Projectbureau verklaarde mij later telefonisch, dat dit was gebeurd om twee redenen: 1. In dat onderzoek stond dat tuinders niet toegestane middelen hadden toegepast. Dit is strafbaar. 2. Het Projectbureau vreesde dat het onderzoek wetenschappelijk niet overeind te houden was. Uit het in mijn mail bijgevoegde document van het Waterschap blijkt dat het onderzoek niet objectief was, maar meer een onderhandelingsresultaat met de tuinders. Kortom: Er is een politiek en maatschappelijk belangrijk besluit genomen op basis van een ondeugdelijk en geheim onderzoek. Het is inderdaad niet mogelijk om kwelwater en drainage van elkaar te scheiden. Wat leidt tot uitspoeling van middelen. Zo moet bij een stijging van het kwelwater van 1 cm in de magneetlocatie Zuilichem al 4,5 miljoen water worden weggepompt om vermenging van kwel- en drainagewater te voorkomen. Bovendien, zoals ik al eerder zei, drainage voorkomt geen emissie van middelen. Een adequaat onderzoek, en de nakende Europese regelgeving, die uitgaat van een nul-emissie, hadden tot de conclusie moeten leiden dat de magneetlocatie niet bij Zuilichem, maar elders had moeten liggen.

14 Bijlage 4 Die andere locatie zou nabij de A2 optimaal zijn. Korte verbindingen met de A2, daardoor geen vrachtverkeer door de polder. Direct naast de waterzuiveringsinstallatie, daardoor geen kilometers riolering nodig. Niet meer kassen nabij de dorpen. Welke krachten zorgden dan toch voor situering nabij Zuilichem? De gronden die tezamen de magneetlocatie Zuilichem vormen, zijn in handen van een viertal tuinders. Zij boden deze locatie op een presenteerblaadje. Steeds het argument hanterend daar grondgebonden teelt te willen beoefenen. Immers niet-grondgebonden teelt in substraat, hoeft niet per se bij Zuilichem, dat kan overal. Uiteindelijk zal het de tuinders in Zuilichem weinig uitmaken of zij wel of niet grondgebonden telen, als hun bezit maar kan renderen. Naar mijn mening kan een kwalitatieve verbetering van het provinciaal inpassingsplan optreden wanneer maatschappelijke overwegingen de plaats van de magneetlocatie bepalen en niet de bedrijfsmatige belangen van vier tuinders. Ik verzoek u om in uw rapportage te verwoorden dat Zuilichem, bij nader inzien, niet de meest geschikte plaats is voor de magneetlocatie van de gemeente Zaltbommel. Nabij de A2, aansluitend op de magneetlocatie van Maasdriel, biedt meer kansen voor een robuuste, moderne, samenhangende aanpak van de glastuinbouw. Hierbij zijn meer tuinders gebaat dan vier. Nico van Wijk fractievoorzitter PvdA Zaltbommel

15 Bijlage 5 Geachte mevrouw Van Vliet, beste Albertine Door de Staten van Gelderland is u gevraagd een verkenning te houden, ten einde een beeld te krijgen hoe zij verder moeten gaan met het provinciale inpassingsplan Glastuinbouw. In de afgelopen periode van bijna 15 jaar is de glastuinbouw onderwerp van discussie in de Bommelerwaard geweest. In deze periode is niet alleen de visie op telen onder glas gewijzigd, ook de rol van gemeente, waterschap en provincie is gewijzigd. U hebt kennis kunnen nemen van de uitgangspunten die zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst die in 2009 na veel overleg en met een aantal compromissen. Het algemene einddoel: een betere (werk)omgeving voor de glastuinbouw, ten behoeve van mens en milieu is echter goed vastgelegd. Wij menen u als een van de eindverantwoordelijken voor deze SOK en daarmee ook opdrachtgever aan het orgaan dat uitvoering dient te geven aan de vastgelegde einddoelen. Het is immers de stuurgroep, die is ingesteld door de vier publieke partijen, die aan de Staten van Gelderland (via Gedeputeerde Staten) het instrument van het provinciale inpassingsplan (PIP) heeft gekozen. De VVD Zaltbommel vindt het uiterst spijtig dat bij de uitvoering van de in de SOK vastgelegde uitgangspunten, gekozen is voor een nieuw en daarmee bijzondere uitvoering van het PIP, namelijk met het model van de wijzigingsbevoegdheid. Dit model wordt gezien als een weinig transparant instrument, dat door de schaduwwerking veroorzaakt door de lange periode voordat er een definitieve bestemming op een perceel ligt, het gebrek aan transparantie, en het gebrek aan vooraf geformuleerde eenduidigheid van toepassing van het instrument. Wij hadden liever gezien dat er een volledig bestemmingsplan (volwaardig inpassingsplan) voor de aangewezen gebieden was opgesteld, zodat er bestemming bij recht kan ontstaan. Met het instrument van de wijzigingsbevoegdheid zou alleen de mogelijkheid kunnen bestaan, om zo nadere afspraken over bijdragen uit de sector te kunnen maken voor milieu en infrastructuur. Gezien de houding van LTO werkgroep Glaskracht zijn wij van mening dat deze doelen ook in een nadere overeenkomst met de sector kunnen worden vastgelegd, zodat deze specifieke milieu en verkeersdoelen gehaald kunnen worden. Eventueel kan hier zelfs een nader fonds voor worden ingericht, met een revolterend karakter, waardoor de verbetering van de infrastructuur als een aanjager voor de gewenste einddoelen kan fungeren. Wij zien het als een gemiste kans als de SOK niet meer tot uitvoering wordt gebracht, doordat in de voorbereiding van de uitvoering voor een experimenteel model van de wijzigingsbevoegdheid is gekozen en niet voor het meer voor de hand liggende bestemming bij recht, aangevuld met nadere afspraken met de sector. De SOK is naar ons idee een goed en zorgvuldig opgesteld document en vragen u dan ook vooral om een helder pad aan te geven hoe deze overeenkomst wel tot een succesvolle uitvoering kan worden gebracht, binnen een heldere en vooral met voldoende borging ingeklede juridische procedure. Graag zijn wij bereid om onze hierboven kort samengevatte mening, met betrekking tot de SOK en de daaraan gegeven uitvoering, nader aan u toe te lichten. met vriendelijke groet, Koos de Looff voorzitter fractie VVD Zaltbommel

16 Bijlage 6 Geachte Mevrouw van Vliet, Even wat praktische opmerkingen van een aardbeienteler uit de Bommelerwaard: Al vele jaren zijn wij nu aan het praten over de magneetlokatie van de glastuinbouw bij Zuilichem; daarbij worden wij tegengewerkt door verschillende partijen o.a. D66 Frits v/d Schans / Kassen en Landschap / Nico van Wijk P v/d A / Cees van Bruchem Christen Unie. Deze heren proberen met leugens de bevolking te hersenspoelen; zij schermen bijv. met de volgende argumenten: De kassen zijn 10 m. hoog gemiddeld zijn ze 6 m. Kasoppervlak is meer dan 10 ha. groot is onzin. Bedrijfsgebouwen zijn 15 m. hoog is onzin Bommelerwaard wordt Westland is onzin; in de Westlandse gemeenten is 70% van het grondoppervlak glas, in de Bommelerwaard nog geen 2%. Nergens is de tegenwerking zo erg als in de Bommelerwaard! Wij vragen ons af hoe lang wij dit nog moeten pikken. De Bommelerwaard is van oudsher een land- en tuinbouwgebied geweest en geen natuurpark. Wij werken hier al generaties lang, hebben wij ook nog rechten? Ook voor de economie van de Bommelerwaard is de glastuinbouw onmisbaar; 4600 fultime banen, duizenden partimers en scholieren, toeleveringsbedrijven, transportbedrijven, verenigingen en noem maar op. Als dit zo doorgaat is over 25 jaar de hele tuinbouw uit de Bommelerwaard verdreven! Dit mogen en kunnen wij nooit accepteren! Ik denk dat binnenkort de vlam in de pan zal slaan en zou dan niet graag hier verantwoordelijk voor willen zijn! Graag had ik in een persoonlijk gesprek het e.e.a. toegelicht, maar dat was helaas niet mogelijk, vandaar deze brief/mail Met vriendelijke groet: Gijbert Kreling aardbeienteler te Nieuwaal.

Gebiedsdocument. Herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard

Gebiedsdocument. Herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard Gebiedsdocument Herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard Provinciaal Inpassingsplan Bommelerwaard Resultaten gebiedsproces 25 maart 27 mei 2014 2 juni 2014 1. Inleiding / aanleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Gemeenteraad 25 november 2010 13 Kerkdriel, 27 september 2010 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Beslispunten 1. Ingevolge

Nadere informatie

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Het ontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied heeft in de periode van 6 maart

Nadere informatie

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013 Besluitenlijst (1) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : A.C. van Balken Wethouder

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Gemeente Maasdriel commissie Ruimte 9 januari 2013 Teun Biemond Jan Woertman 1 Inhoud 1. Voorstellen 2.Herstructurering en Duurzaamheid 3.Duurzame

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: PIP Bommelerwaard Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over de inhoud van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 RAADSVOORSTEL 10.0116 Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Besluitvorming ten aanzien van het advies Sleutel tot een

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoek om planschadevergoeding Toelichting: De verzoek om planschadevergoeding is ingediend door

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012 M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk Zaltbommel, 23 november 2012 Geachte leden van de gemeenteraad, Op 16 oktober jongstleden gaf u mij opdracht

Nadere informatie

Wegen Waterketen d.d. Onderwerp: Grondgebonden glastuinbouw in nieuwe bestemmingsplangebied Zuilichem-Oost

Wegen Waterketen d.d. Onderwerp: Grondgebonden glastuinbouw in nieuwe bestemmingsplangebied Zuilichem-Oost Voorstel Routing voorstel Commissies: DR d.d. 28-11-2011 Middelen, d.d. Communicatie en CDH d.d. 29-11-2011 Regelgeving OR d.d. Watersysteem d.d. GO d.d. Waterkeringen en d.d. AB d.d. Wegen Waterketen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Ontwerpvoorstel aan de raad

Ontwerpvoorstel aan de raad Ontwerpvoorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 14.040549 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 2 september 2014 Vaststelling bestemmingsplan "Stationsgebied,

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Vervolgnotitie Gemeenschappelijke regelingen in het kader van de RUD-vorming: Advies ondernemingsraad PS2012-472 Agendering (advies Griffie) Commissie MIE

Nadere informatie

PS2009BEM10-1. Datum : 15 april 2009 Nummer PS :PS2009BEM10 Afdeling : SGU Commissie : BEM Registratienummer : 2009INT241212 Portefeuillehouder : ---

PS2009BEM10-1. Datum : 15 april 2009 Nummer PS :PS2009BEM10 Afdeling : SGU Commissie : BEM Registratienummer : 2009INT241212 Portefeuillehouder : --- PS2009BEM10-1 statenvoorstel Datum : 15 april 2009 Nummer PS :PS2009BEM10 Afdeling : SGU Commissie : BEM Registratienummer : 2009INT241212 Portefeuillehouder : --- Titel : Deregulering Verordening Natuur

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09. R32I8. oor Inboeknummer ogbstor4y3 Dossiernummer 930.306 zr juli zoog Raads informatiebrief Betreft brief GGD Luchtkwaliteit, gezondheid en gevoelige bestemmingen. Inleiding

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 4106385 B&W verg. : 9 december 2014 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan '3 woningen Maliskampsestraat 61 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan betreft een ontwerp

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 september 2015 Documentnummer : 2015.0.072.749 Zaaknummer: 2015-03-01380 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Stadsblokken - Meinerswijk 2015'

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoeken om planschadevergoeding Toelichting: De verzoeken om planschadevergoeding zijn ingediend

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten)

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten) Agendapunt: 8 No. 94/'10 Dokkum, 8 november 2010 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Ee-Skieppereed 26 SAMENVATTING: Zoals u weet zijn de twee vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied sterk

Nadere informatie

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31 Raadsvoorstel [ bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) ja

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Aan de raad. Hoogmadeseweg 60A Besluit categorie vvgb 09-2014 Beslispunten *Z001D11AA5 5* 1.

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Water. Goed voor elkaar! Model Profielschets Waterschapsbestuurders ChristenUnie

Water. Goed voor elkaar! Model Profielschets Waterschapsbestuurders ChristenUnie Model Profielschets Waterschapsbestuurders ChristenUnie Dit is een model profielschets voor ChristenUnie-kandidaten voor het algemeen en dagelijks bestuur van waterschappen. 1 Het model is opgesteld door

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem

Nadere informatie

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp)

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Nota van Beantwoording Ontvangen reacties en beantwoording van reacties op 1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Amstelveen, februari 2016 Nota van beantwoording

Nadere informatie

Telefoonnummer 14 0517. Onderwerp: Herstelbesluit vaststellen bestemmingsplan 'Harlingen - Buitengebied'

Telefoonnummer 14 0517. Onderwerp: Herstelbesluit vaststellen bestemmingsplan 'Harlingen - Buitengebied' Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00035* GR16.00035 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 6 april 2016 Agendanummer 8 Datum Raad 20 april 2016 Agendanummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Projectbureau De Centrale As Postbus 213 9250 AE Burgum Met dit formulier

Nadere informatie

memo Verdeling exploitatietekort businesscase PIP Bommelerwaard

memo Verdeling exploitatietekort businesscase PIP Bommelerwaard memo Verdeling exploitatietekort businesscase PIP Bommelerwaard bestemd voor Bestuurlijk overleg 10-12-2014 datum Amersfoort, 8 december 2014 afzender Rick Meijer gezien Bestuurlijk overleg 10 december

Nadere informatie

Protocol collegeonderhandelingen Woerden 2014. handreiking Presidium aan de onderhandelaars

Protocol collegeonderhandelingen Woerden 2014. handreiking Presidium aan de onderhandelaars Protocol collegeonderhandelingen Woerden 2014 handreiking Presidium aan de onderhandelaars Presidium gemeenteraad Woerden Januari 2014 Inleiding Het Presidium, zoals dat fungeerde in de raadsperiode van

Nadere informatie

In reactie op uw verzoek van 10 november 2011 namens uw cliënt de heer De Beer, waarin u

In reactie op uw verzoek van 10 november 2011 namens uw cliënt de heer De Beer, waarin u BIJLAGE 2 ABAB Vastgoedadvies B.V. Onze referentie: AZ09/000481-UA12/09987 T.a.v, De lieer 3. Lauwerijssen Postbus 10085 uw referentie: 5000 JB TILBURG Behandelaar: S.W. Vergeer-de Smit Telefoonnummer:

Nadere informatie

2005. Nr. : 05.157. Planschadeverzoek de heer Van Groen. Leiden, 6 december 2005.

2005. Nr. : 05.157. Planschadeverzoek de heer Van Groen. Leiden, 6 december 2005. 2005. Nr. : 05.157. Dnst. : BOWO Planschadeverzoek de heer Van Groen. Leiden, 6 december 2005. Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bestaat voor een belanghebbende die schade lijdt

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 maart 2014

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 maart 2014 BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 maart 2014 nummer: 2014_BW_00154 Onderwerp Instellen van beroep tegen reactieve aanwijzing provincie die gericht is tegen het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthoutlaan

Nadere informatie

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632 OPENBAAR Memo (Forum / raad) Aan Van Datum Onderwerp Inlichtingen bij Het Forum Het college van B&W 17-02-2016 Doel Anders, namelijk zienswijze forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello.

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Met ingang van 25 juli 2013 ligt met de bijbehorende

Nadere informatie

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl bezoekadres: fjj,. provincie ItrM m groningen Martinikerkhof i 2 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen.

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen. Onderwerp Uitspraak RvS inzake wijzigingsbesluit Duinweg 56 Collegevoorstel Zaaknummer: OLOGMM27 Inleiding Op 30 november 2010 heeft uw college besloten het wijzigingsbesluit Duinweg 56, Drunen vast te

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 44

Provinciaal blad 2012, 44 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 44 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 augustus 2012, nr. 80B5BE58, tot instelling van de AVP-gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug (Instellingsbesluit

Nadere informatie

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 1. Inleiding Op dinsdag 13 januari j.l. heeft het eerste Provinciale Statenverkiezingsdebat in aanloop naar de verkiezingen

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

Vaststellen bestemmingsplan 'Rijnhal-Decathlon' Aan de gemeenteraad. Arnhem, 5 augustus 2014

Vaststellen bestemmingsplan 'Rijnhal-Decathlon' Aan de gemeenteraad. Arnhem, 5 augustus 2014 Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 29 september 2014 Documentnummer : 2014.0.072.353 Zaaknummer: 2014-03-00149 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Rijnhal-Decathlon' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Schriftelijke raadsvragen van Hester Veltman en Alexander Vos de Wael, fractie VVD, ingevolge artikel 43 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Verzoek

Nadere informatie

Raadsvoorstel. In overeenstemming met de Procedureverordening planschadevergoeding is het verzoek om advies voorgelegd aan de externe deskundige.

Raadsvoorstel. In overeenstemming met de Procedureverordening planschadevergoeding is het verzoek om advies voorgelegd aan de externe deskundige. Raadsvoorstel Vergadering : 1 maart 2006 Nummer : Raad 2006/016 Datum voorstel : 24 januari 2006 Portefeuillehouder Primaathouder : drs. P.A. Zevenbergen 078 69 21 312 p.a.zevenbergen@alblasserdam.nl :

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7)

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7) S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW Registratienummer : 2005REG001129i Portefeuillehouder J. van Bergen Titel : Bestuursovereenkomst

Nadere informatie

Raadsvoorstel B. en W.

Raadsvoorstel B. en W. Raadsvoorstel B. en W. Datum voorstel: 23 december 2009 Vergaderdatum: 12 januari 2010 Uiterste datum collegebehandeling: 12 januari 2010 Uiterste datum raad: 21 januari 2010 Naam opsteller: Angeliek Willems

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Ve*si»d.d. 16 juni 2014 Intentieovereenkomst I^ Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014 project herstructurering Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Versie d.d. 16 juni 2014 ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. De gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Mandatering afdoening planschade Buijtenland aan provincie. Geachte raadsleden,

Raadsinformatiebrief. De gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Mandatering afdoening planschade Buijtenland aan provincie. Geachte raadsleden, Raadsinformatiebrief De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: Ons kenmerk: 1080545 Uw kenmerk: Contact: Ir. P. Wunderink Bijlage(n): Doorkiesnummer: 0105061742 E-mailadres: p.wunderink@albrandswaard.nl

Nadere informatie

2005-177. Oprichting van de Begeleidingscommissie Accountant

2005-177. Oprichting van de Begeleidingscommissie Accountant 2005-177 Oprichting van de Begeleidingscommissie Accountant Voorgestelde behandeling: - provinciale staten op 9 februari 2005 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde status: B-stuk Voorstel van het Presidium

Nadere informatie

Nr. 2011-052 Houten, 27 september 2011

Nr. 2011-052 Houten, 27 september 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-052 Houten, 27 september 2011 Onderwerp: Bereikbaarheidsvisie Beslispunten: 1. De bereikbaarheidsvisie vast te stellen als ambitie en agenda voor de bereikbaarheid van Houten Samenvatting:

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787)

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Inleiding In dit routeboek wordt een beschrijving gegeven van de stappen

Nadere informatie

Zaaknummer : 16242. 1 van 5

Zaaknummer : 16242. 1 van 5 Aan de gemeenteraad van3 : Gemeente Lemsterland Raadsvergadering : 19 december 2013 Commissievergadering : 4 december 2013 Agendapunt : RB 5 Nummer : 2013/ Datum voorstel : 5 november 2013 Onderwerp :

Nadere informatie

Mail stichting Hartslag (2012-4-25)

Mail stichting Hartslag (2012-4-25) Via mail verstuurt aan: Empe-Tonden 28 mei 2012 College B&W Gemeente Brummen Mevrouw Reichgelt cc: Fractievoorzitters Politieke Partijen Gemeenteraad Brummen cc: Wijkraden Gemeente Brummen cc: stichting

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch

Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch Aanleiding De gemeenteraad besloot op 3 maart 2015 mee te willen werken aan de komst van een crematorium op de plek waar tot dat moment nog de Bungalowbuurt

Nadere informatie

Waterkwaliteit binnen de normen Haalbaarheid en betaalbaarheid van ambities in de Bommelerwaard

Waterkwaliteit binnen de normen Haalbaarheid en betaalbaarheid van ambities in de Bommelerwaard Waterkwaliteit binnen de normen Haalbaarheid en betaalbaarheid van ambities in de Bommelerwaard Eize Drenth (Antea Group), Co van Dongen (werkgroep Waterkwaliteit Tuinbouw Bommelerwaard), Ton van Remmen

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 1 Ondernemersavond 22 januari 2015 Munnikkenhof Grijpskerke Geachte ondernemer, Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de ondernemersavond op 22 januari j.l. Zoals

Nadere informatie

Kennisfestival Menukaart FoodValley Regio d.d. 16 februari 2015. Workshop Menukaart voor ondernemers - 2. Workshop Menukaart voor ondernemers

Kennisfestival Menukaart FoodValley Regio d.d. 16 februari 2015. Workshop Menukaart voor ondernemers - 2. Workshop Menukaart voor ondernemers Workshop Menukaart voor ondernemers Wat betekent werken met de Menukaart voor ondernemers? Waar moet een aanvraag aan voldoen? Wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe organiseer je de dialoog met de omgeving?

Nadere informatie

Onderwerp Voorlopig ontwerp 'revitalisering/groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk'

Onderwerp Voorlopig ontwerp 'revitalisering/groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk' ~A~ Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Voorlopig ontwerp 'revitalisering/groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk' Voorgesteld besluit 1. Voteren van een krediet van 1.000.000,-, conform

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 22 maart 2016 Versie 1 Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Voorgesteld besluit Aan de raad, H.A. Gortmaker Ja

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013 Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013 voor Status Openbaar Datum 13 mei 2013 1. Organisatie Gemeente Weert a) bestuurlijk College van B&W, H.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Glastuinbouw Hoeksche Waard

Informatiebijeenkomst Glastuinbouw Hoeksche Waard Informatiebijeenkomst Glastuinbouw Hoeksche Waard Deel 1 1. Introductie 2. Achtergrond regelingen: Glas voor Glas Rood voor Rood 3. Regelingen in de praktijk 4. Toelichting wijziging provinciale verordening

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/637429 Besluitnummer: 52 6.2 Onderwerp: Ontwerp wijzigingsplan Molenhof fase 2 voor de realisatie van 4 woningbouwkavels

Nadere informatie

De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat?

De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat? De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat? De klimaatbestendige stad Klimaatadaptatie van stedelijk gebied staat sinds kort prominent op de publieke agenda. Op Prinsjes dag heeft het kabinet de Deltabeslissing

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

11 Stiens, 18 november 2014

11 Stiens, 18 november 2014 11 Stiens, 18 november 2014 Raadsvergadering: 11 december 2014 Voorstelnummer: 2014/87 Portefeuillehouder: G. Visser Behandelend ambtenaar: Michel van Vugt E-mail: m.vanvugt@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

RAADSMEDEDELING mondeling uitgesproken door wethouder L. Heijmans tijdens de commissie Ruimte en Economische Zaken 10 oktober 2012

RAADSMEDEDELING mondeling uitgesproken door wethouder L. Heijmans tijdens de commissie Ruimte en Economische Zaken 10 oktober 2012 gemeente Steenbergen min in MI in inn ii BM1202123 RAADSMEDEDELING mondeling uitgesproken door wethouder L. Heijmans tijdens de commissie Ruimte en Economische Zaken 10 oktober 2012 Onderwerp besluit tot

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem"

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Motorcrossterrein Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.101.295 Zaaknummer 2015-07-00870 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem" Voorstel 1. Gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan "Motorcrossterrein

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-31083/DV.15-441, afdeling Ruimte. Onderwerp: Woonvisie 2014-2030 Sellingen, 12 februari 2015 Algemeen Deze Woonvisie

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën 2008 In 2008 is het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie opgesteld als uitwerking van het coalitieakkoord

Nadere informatie