Auteurs: Simon Clement, Natalie Evans (ICLEI Local Governments for Sustainability)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteurs: Simon Clement, Natalie Evans (ICLEI Local Governments for Sustainability)"

Transcriptie

1 De aanschaf van schone en efficiënte voertuigen Handleiding Clean Fleets Publicatiedatum: November 2014 Bron: Viorel Sima, Dreamstime Auteurs: Simon Clement, Natalie Evans (ICLEI Local Governments for Sustainability) Bijdragen & dankbetuigingen: Clean Fleets projectpartners (TTR, City of Stockholm, City of Bremen, Transport for London, City of Rotterdam, City of Palencia, TÜV Nord, URTP, Zagreb Holding, VAG Freiburg, ISIS, City of Sofia), Giles Liddell (Bristol City Council), Orlando Redondo Alvarez (EREN), Mike White (Birmingham City Council), Geert Wijnen (EV Consult), Helena Hečimović (City of Koprivnice), Luis Manuel Echaniz Gil (Province of Alava), Esmeralda Llanos Martín (EMT Madrid), Ruben van Doorn (INNIMO) I 1 1

2 Inhoud Inhoud... 2 Begrippenlijst Introductie Waarom schone voertuigen aanschaffen? Overeenkomstig de Richtlijn Schone Voertuigen Auto s en bestelwagens Heavy duty (zware) voertuigen Bepalen van de geschikte voertuigtechnologie Levenscycluskosten/totale eigendomskosten (LCC/TCO) Wagenparkbeheer en werken met dienstverleners...29 Bijlage 1: Gebruikmaken van de optie operationele levensduurkosten (OLC)...31 Bijlage 2: Voorbewerkt voorbeeld van de OLC I 2 2

3 Begrippenlijst BEV CNG CvO RSV GPP GWP HDV HEV HVO ICE ILUC LCC LDV LPG NERC NMKW NO x OEM OLC PHEV PM TCO TTW VED WHTC/WHSC WTW Elektrisch voertuig met accu (Battery Electric Vehicle) Methaan (Compressed Natural Gas) Certificaat van Overeenstemming Richtlijn Schone Voertuigen (Richtlijn 2009/33/EC voor de Promotie van Schone en Energiezuinige Wegvoertuigen) Groene overheidsopdrachten (Green Public Procurement) Aardopwarmingsvermogen (Global Warming Potential) Zwaar voertuig (Heavy Duty Vehicle) Hybride elektrisch voertuig Gehydrogeneerde plantaardige olie (Hydrogenated Vegetable Oil) Inwendige verbrandingsmotoren (Internal Combustion Engines) Indirecte veranderingen in landgebruik (Indirect Land Use Change) Levenscycluskosten (Life Cycle Costing) Licht voertuig (Light Duty Vehicle) LPG (Liquified Petroleum Gas) Nieuwe Europese Rijcyclus Niet-methaan koolwaterstoffen Mono-stikstof oxiden, die zowel NO (stikstofoxide) als NO 2 (stikstofdioxide) bevatten Producent van originele apparatuur (Original Equipment Manufacturer) Operationele levensduurkosten (Operational Lifetime Cost) Plug-in hybride elektrisch voertuig Fijnstof (Particulate Matter) Totale eigendomskosten (Total Cost of Ownership) Van tank tot wiel (Tank To Wheel) Motorrijtuigenbelasting (Vehicle Excise Duty) Wereldwijd geharmoniseerde Tranciënte Cyclus/Stationaire Cyclus Van bron tot wiel (Well To Wheel) I 3 3

4 1. Introductie Waarom schone voertuigen aanschaffen? Plaatselijke overheden en openbaarvervoerexploitanten in Europa zoeken in toenemende mate naar alternatieven voor traditionele benzine- en dieselvoertuigen voor hun wagenparken of voertuigen nu rechtstreeks eigendom zijn, of worden beheerd door filialen of overige private bedrijven die openbare diensten uitvoeren (zoals openbaar vervoer of het ophalen van vuilnis). Hybride, volledig elektrische, benzine- of door biobrandstof aangestuurde voertuigen bijvoorbeeld, worden om meerdere redenen overwogen: Klimaatverandering De vervoersbranche is voor 25% verantwoordelijk voor de totale broeikasgasemissies. 1 Om te kunnen voldoen aan de CO 2 -reductiedoelstelling moeten lokale overheden de uitstoot van openbare wagenparken verminderen. Luchtkwaliteit Voertuigen hebben ook een enorme invloed op de plaatselijke luchtkwaliteit in Europese steden ze stoten aanzienlijke hoeveelheden NO x, NMKW, en PM uit, die een relatie hebben tot een reeks gezondheids- en milieuproblemen. In 2012 hebben elf lidstaten de limieten geschonden die gesteld waren in de National Emission Ceilings Directive de meest voorkomende vervuilende stof was NO x, met negen lidstaten die de aangewezen niveau s 2 overschreden. Op stadsniveau is NO x herhaaldelijk aangehaald als een specifiek lokale luchtvervuilingskwestie. Een markt creëren voor voertuigen met alternatieve brandstof Beleidsmakers op Europees en nationaal niveau herkennen het belang van de vraag uit de publieke sector om de markt te vergroten voor schonere en meer energiezuinige voertuigen. Op Europees niveau is de Richtlijn Schone Voertuigen (RSV) 3 ingevoerd om de brede marktintroductie van meer milieuvriendelijke voertuigen aan te moedigen. Het verplicht overheidsinstanties om bepaalde milieufactoren in acht te nemen bij de aanschaf van voertuigen. Een voorbeeld stellen Overheidsinstanties hebben een belangrijke voorbeeldfunctie voor burgers en bedrijven. Het gebruik van voertuigen met alternatieve brandstof voor het openbaar vervoer en andere zeer zichtbare openbare diensten kunnen anderen aanmoedigen om ook aan deze optie te denken. Brandstofzekerheid Er is een groeiende bezorgdheid over de Europese afhankelijkheid van de olie-import, en de voertuigensector is wel een van de meest afhankelijke. Het vinden van alternatieven voor benzine en diesel op grote schaal heeft de prioriteit in de politiek. Doel van de gids Deze gids is bedoeld om overheidsinstanties en openbaarvervoersbedrijven te helpen bij het inkopen van schone en energiezuinige voertuigen met volledige naleving van de Europese wetgeving in het bijzonder de Richtlijn Schone Voertuigen (RSV) 4. Het is voornamelijk Richtlijn 2009/33/EC voor de Promotie van Schone en Energiezuinige Wegvoertuigen 4 Richtlijn 2009/33/EC voor de Promotie van Schone en Energiezuinige Wegvoertuigen I 4 4

5 gericht op inkopers en wagenparkbeheerders, maar zal ook relevant zijn voor beleidsmakers en anderen die betrokken zijn bij de transportsector. De gids laat zien hoe milieucriteria geïntroduceerd kunnen worden in de verschillende fases van inkoopprocedures, samen met informatie over levenscycluskosten (LCC) en andere relevante onderwerpen. De gepresenteerde informatie wordt aangevuld met verschillende praktijkvoorbeelden van Europese overheidsinstanties. De gids werd gemaakt door het project Clean Fleets (Schone Wagenparken, ) Clean Fleets wordt gefinancierd door het Intelligent Energy Europe Programme van de Europese Unie die overheidsinstanties en wagenparkbeheerders helpt met het inkopen of leasen van schone en energiezuinige voertuigen en met de uitvoering van de Richtlijn Schone Voertuigen (RSV). Voor verdere informatie aanschaf schone voertuigen, mail naar: I 5 5

6 2. Overeenkomstig de Richtlijn Schone Voertuigen De Clean Vehicles Directive (RSV) 5 eist van particuliere kopers en bedrijven die openbaarvervoersdiensten leveren, om energieverbruik en het milieu in acht te nemen bij de aanschaf en het leasen van voertuigen. De richtlijn is opgenomen in de nationale wetgeving van alle EU-lidstaten. Om de richtlijn te kunnen naleven moeten kopers rekening houden met alle van de volgende aspecten bij hun aankoopbesluit 6 : Energieverbruik Uitstoot CO 2 NO x 7 NMKW (niet-methaan koolwaterstoffen) Fijnstof (PM) 2.1. Scope van de aanvraag De richtlijn heeft betrekking op contracten voor de aankoop van wegvoertuigen van: a) aanbestedende overheden of entiteiten die verplicht zijn om de inkoopprocedures op te volgen, vermeld in de oude Richtlijn voor Overheidsopdrachten (2004/17/EC en 2004/18/EC 8 ). Bijvoorbeeld: een aanbesteding van een overheidsinstantie voor voertuigen t.b.v. de medewerkers een overheidsinstantie die rechtstreeks vuilniswagens en overige bedrijfswagens inkoopt b) particuliere exploitanten van openbaarvervoersdiensten die openbare dienstverplichtingen uitvoeren onder een openbaar dienstcontract (deze begrippen staan in Bepalingen (EC) No 1370/2007) ( particuliere exploitanten ). Deze groep zal voornamelijk bestaan uit busexploitanten die voertuigen inkopen om een dienst te kunnen leveren in opdracht van een overheidsinstantie. 5 Richtlijn 2009/33/EC voor de Promotie van Schone en Energiezuinige Wegvoertuigen 6 Uitstoot van CO 2, NO x, NMKW en fijnstof worden slechts beschouwd in relatie tot de besturing van het voertuig d.w.z. emissies van brandstofverbranding in het voertuig ( tank tot wiel ). De herkomst van de brandstof (bijvoorbeeld eerder biogas of biodiesel dan aardgas of diesel) wordt niet overwogen (in tegenstelling tot bij een van bron tot wiel benadering), zie paragraaf Mono-stikstof oxiden, die zowel NO (stikstofoxide), NO 2 (stikstofdioxide) als NO 3 (stikstoftrioxide) bevatten 8 In januari 2014 nam het Europees Parlement nieuwe richtlijnen voor overheidsopdrachten aan: Richtlijn 2014/24/EU (vervangt de Richtlijn Klassieke Aanbesteding 2004/18/EC) Richtlijn 2014/25/EU (vervangt de Richtlijn Aanbesteding in de nutssector 2004/17/EC) Richtlijn 2014/23/EU over het toekennen van concessieopdrachten I 6 6

7 Wegvoertuigen zijn: auto s en lichte bedrijfswagens, bussen en zware voertuigen zoals vrachtwagens of vuilniswagens. Voertuigen die op het spoor rijden (zoals tram en trein) zijn uitgesloten. Bepaalde specialistische voertuigen zijn niet opgenomen in de Richtlijn. De exacte voertuigen die niet opgenomen worden zullen per lidstaat verschillen, en dus zal de nationale wetgeving die de RSV toepast, moeten worden nagekeken. Dit kunnen bijvoorbeeld voertuigen zijn bestemd voor de strijdkrachten, burgerverdediging of brandweer, voertuigen bestemd voor bouwlocaties of mobiele machines. Terwijl het niet specifiek behandeld wordt door de Richtlijn, zullen overheidsinstanties ook eenzelfde benadering willen toepassen, waarbij voertuigen namens de inkopende overheid door derden gebruikt zullen worden onder een dienstcontract anders dan openbaar vervoer bijvoorbeeld voor snelwegonderhoud of transport voor kwetsbare groepen zoals de ouderen. Zie paragraaf 2.4 hieronder Opties voor toepassing Organisaties die energie en milieu in ogenschouw nemen i.h.k.v. de RSV kunnen dat op drie manieren doen 9. Ze kunnen gebruikmaken van onderstaande opties: Optie 1 Stel technische specificaties vast voor de uitvoering van energie en milieuprestatie in de documentatie voor de inkoop van wegvoertuigen; Optie 2 Betrek de invloed van energie en milieu in het aankoopbesluit door deze invloeden te gebruiken als toekenningscriteria als deel van een inkoopprocedure; Optie 3 Betrek de invloed van energie en milieu in het aankoopbesluit door deze te gelde te maken en operationele levensduurkosten (OLC) te berekenen in overeenstemming met de gestelde methodiek die te vinden is in de Richtlijn (ook bekend als de geharmoniseerde methodiek ); Een combinatie van deze opties. Bij het gebruik van optie 1 of 2 stelt de RSV geen enkele specifieke minimumspecificaties voor milieuprestaties, of een minimumweging voor de toekenningscriteria deze kunnen vastgesteld worden door de individuele inkopende organisatie. Bij het gebruik van optie 3 moet de exacte methodiek van de RSV worden opgevolgd. De navolgende paragrafen laten meer diepte-informatie zien over hoe deze opties moeten worden gebruikt bij de aanschaf van voertuigen. Bijlagen 1 en 2 geven een gedetailleerde beschrijving van hoe optie 3 (OLC) toegepast moet worden, samen met een volledig uitgewerkt voorbeeld. 9 Een aantal EU-landen heeft een beperking opgelegd m.b.t. de te gebruiken methodieken - Zweden staat alleen optie 1 en 3 toe, de Tsjechische Republiek alleen optie 1 en 2, Slovenië alleen optie I 7 7

8 2.3. Punten bij het toepassen van de RSV: Alhoewel benzineverbruik en CO 2 emissies zeer nauw verbonden zijn, moeten ze apart worden behandeld om volledige overeenstemming met de richtlijn te kunnen garanderen. Als een instantie specifiek vraagt om een technologie die kan zorgen voor uitlaatemissies die nihil of zeer laag zijn (bijv. volledig elektrisch of waterstof), dan zouden emissies van CO 2 en overige schadelijke uitstoot niet opnieuw hoeven te worden beoordeeld bij aanbesteding, omdat deze impliciet overwogen worden. Energieverbruik zou echter nog steeds aangesproken moeten worden. Alhoewel het niet nodig is voor de naleving van de Richtlijn, moet de aankopende instantie bij de aanschaf van een elektrisch of waterstofvoertuig ook letten op hoe de elektriciteit of het waterstof vervaardigd wordt om te kunnen profiteren van de bron tot wiel CO 2 - voordelen (zie paragraaf 2.4). Het is mogelijk om de milieu-aspecten in de RSV te beschouwen zowel op het niveau van het afzonderlijke voertuig of als een gemiddelde voor het totale aantal voertuigen dat aangekocht wordt. Als bijvoorbeeld een instantie een groot aantal voertuigen vervangt, kan het een maximum instellen aan CO 2 -emissies (of niveau benzineverbruik, of Euronorm) als een gemiddelde voor de hele aankoop d.w.z. sommige voertuigen hebben een hogere uitstoot en sommige een lagere, maar het gemiddelde komt niet boven het gestelde maximum uit. Het specificeren van een minimum Euro Emissions Standards (voor lichte 10 of zware voertuigen 11 ) stemt op zichzelf niet overeen met de RSV, aangezien noch de waarden van CO 2 - emissies, noch energieverbruik worden overwogen. Mocht u vragen hebben over de toepasbaarheid van de Richtlijn of opties voor de uitvoering in uw geval, stuur een naar 2.4. Dienstverleners die niet gedekt zijn door de RSV Veel diensten die worden uitgevoerd door een particulier bedrijf namens de overheid, betrekken het belang van het gebruik van voertuigen bij hun bepalingen, bijvoorbeeld: Snelwegonderhoud Vuilophaaldiensten Taxi/vervoersdiensten voor groepen zoals ouderen of gehandicapten. Overheidsinstanties kunnen ook een rol spelen in gecertificeerde bedrijven, bijvoorbeeld door het bieden van private taxidiensten I 8 8

9 Alhoewel geen enkele activiteit in het bijzonder door de RSV behandeld wordt, biedt het de verantwoordelijke overheidsinstantie een aanzienlijke mogelijkheid om het gebruik van schone en energiezuinige voertuigen binnen haar jurisdictie te promoten. Bij aanbesteding van onderhoudscontracten, waarbij voertuiggebruik een sleutelfactor is bij het leveren van diensten, kunnen instanties ervoor kiezen om voorwaarden te stellen, of concurrentie te bepalen rond de voertuigen die gebruikt worden in de dienstverlening, alsook voorwaarden te stellen die te maken hebben met rijopleidingen, onderhoud en het controleren van benzineverbruik. Bij het verlenen van vergunningen aan taxibedrijven kunnen minimale milieuprestatievoorwaarden worden gesteld. Een voorbeeld van een dergelijke aanbesteding voor vuilophaaldiensten, die effectief regiobrede koolstofreductiedoelstellingen omzet in een inkoopprocedure, is hier te vinden Van bron tot wiel (WTW) vs tank tot wiel (TTW) De Europese wetgeving eist dat de emissies van CO 2 gemeten worden tijdens de goedkeuringsprocedures voor nieuwe voertuigen. Deze benadering, bekend als van tank tot wiel (TTW) rekent alleen de geproduceerde CO 2 - uitstoot wanneer brandstof verbrand wordt door de motor van het voertuig. Dit is echter een schamele indicator aangezien de grootste impact op het milieu eigenlijk optreedt tijdens de productie van de brandstof dit geldt vooral voor alternatieve brandstof. Dit is overduidelijk in het geval van elektrische en waterstofvoertuigen die geen uitlaatemissies hebben. Voor deze brandstoffen treden klimaatinvloeden op wanneer de elektriciteit of het waterstof geproduceerd wordt. Als de elektriciteit die gebruikt wordt om de auto te laten rijden opgewekt wordt door kool of aardgascentrales, zal de totale impact op het klimaat nog steeds hoog zijn. Als de elektriciteit wordt gehaald uit vernieuwbare bronnen, zoals wind-, zonne- of waterkracht, zal de totale impact praktisch nihil zijn. Voor biobrandstoffen zoals ethanol, FAME, HVO of biogas is de CO 2 uitstoot eigenlijk dezelfde CO 2 die vanuit de atmosfeer werd geabsorbeerd toen de plant aan het groeien was. In theorie kunnen biobrandstoffen daarom klimaatneutraal zijn. Energie is echter nodig om de brandstof te produceren en andere emissies, zoals methaan, kunnen vrijkomen tijdens de productie deze factoren moeten ook meegenomen worden bij het beoordelen van klimaatsinvloeden. Een uitvoerige beoordeling van de voertuigklimaatsinvloeden moet daarom zowel brandstofverbruik als de klimaatprestatie van de gebruikte brandstof in acht nemen deze benadering staat bekend als well to wheel (van bron tot wiel) (WTW). De grafiek op de volgende bladzijde laat een vergelijking zien van de TTW en WTW- invloed van een VW Golf die op acht verschillende brandstoffen loopt I 9 9

10 Fig. 1: Vergelijking tussen de Uitlaat CO2-waarde, te zien in het voertuigenregister, en de werkelijke impact CO2 Van Bron tot Wiel (gebaseerd op Zweedse biobrandstoffen duurzaamheidswaardes 2012) I 10

11 3. Auto s en bestelwagens Bijna 75% van de totale uitstoot binnen de EU is afkomstig van lichte voertuigen (LDV s), zoals auto s en bestelwagens, en vormen een aanzienlijk deel van de voertuigaankopen in de publieke sector 12. De toepassing van de RSV en de keuze van de juiste optie met betrekking tot de uitvoering is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van gegevens van fabrikanten over verbruik en uitstoot van CO 2, NO x, NMKW en fijnstof. Box 1 op de volgende pagina geeft een overzicht van relevante wetgeving en beschikbaarheid van gegevens van auto s en bestelwagens Technische specificaties (Optie 1 onder de RSV) De meest directe benadering om overeen te stemmen met de RSV is door het instellen van minimale milieuprestatienormen in de technische specificaties die zich richten op de noodzakelijke kwesties (brandstofverbruik, emissies CO 2, NO x, NMKW en fijnstof), zoals: Maximum brandstofverbruik per voertuig: xx l/km 13 Maximum CO 2 -uitstoot per voertuig: xx g/km Euro emissienorm X of hoger Alle lidstaten zouden ook een labelsysteem voor brandstofbesparing en CO 2 uitstoot voor personenauto s moeten hebben (zie Box 1). De aard van deze labels verschilt van land tot land, maar worden vaak gestructureerd door efficiëntieklassen (bijv. A-G) zoals het standaard energie-efficiëntielabel van de EC. Als zodanig kunnen overheidsinstanties de energieklasse waaraan voldaan moet worden specificeren, in plaats van een specifieke uitstoot-/verbruikslimiet te moeten stellen (bijv. auto s hebben energieklasse B of hoger) 14. Een andere benadering is om een milieuprestatiepuntensysteem van derden te gebruiken, zoals Ecoscore (zie Box 2). Dit geeft voertuigen een score gebaseerd op een beoordeling van hun milieuprestatie, inclusief alle aspecten die door de RSV behandeld worden. Deze score kan gebruikt worden om minimale specificaties in te stellen. Er zou verwezen moeten worden naar uitstoot van NO x, NMKW en fijnstof door de relevante Eurostandaard te specificeren (zie Box 1). Ter herinnering: Het specificeren van minimum Voor puur elektrische en plug-in elektrisch hybride voertuigen wordt brandstofverbruik uitgedrukt in kwh/km. CNG en biobrandstof worden gemeten in m3/km en waterstof in kg/km. Conversieformules gebaseerd op MJ-inhoud van de verschillende brandstoffen kunnen worden toegepast voor een direkte vergelijking. 14 Het is belangrijk om ervan bewust te zijn dat deze labels vaak relatief zijn alleen voertuigen van binnen dezelfde voertuigcategorie moeten worden vergeleken. Als zodanig kan een auto van gemiddelde grootte met een A-label een hogere uitstoot hebben dan bijvoorbeeld een kleine auto met een C-kwalificatie. Het is daarom ook van doorslaggevend belang om de grootte van het voertuig te bepalen dat het best aan uw behoeftes voldoet (zie sectie 7.1) I 11

12 Euronormen voor alle voertuigen is niet genoeg om de RSV na te kunnen leven, daar de Euronormen zich niet richten op brandstofverbruik of CO 2 -emissies. Box 1. Europese voorschriften en verkrijgbaarheid gegevens 15 auto s en bestelwagens 16 CO 2 & brandstofbesparing: De maximum CO 2 -emissies voor het wagenparkgemiddelde van een fabrikant (d.w.z. het gemiddelde van alle wagens dat geproduceerd wordt) is 130g CO 2 /km in 2015 voor auto s, en 175g CO 2 /km in 2017 voor bestelwagens. Gegevens over CO 2 emissies en brandstofbesparing is opgenomen in het Certificaat van Overeenstemming (CvO) dat bij de aankoop van een voertuig overhandigd moet worden. Alle personenauto s (categorie M1) die op de Europese markt verkocht worden moeten ook voorzien zijn van een label die de brandstofbesparing van de auto en de CO 2 uitstoot aangeeft. 17 NOx, NMKW en fijnstof -de Euronormen: De Euronorm voor emissies stelt grenzen aan een reeks schadelijke soorten uitstoot voor alle nieuwe voertuigen die op de markt komen inclusief NOx, NMKW en fijnstof, maar niet CO 2. Men zal strenger worden in de loop van de tijd 18. Alle lichte personen- en bedrijfsvoertuigen moeten tegenwoordig voldoen aan de Euro 5-norm. De strengere Euro 6 -norm zal voor nieuwe modellen verplicht worden vanaf september 2014 en voor bestaande modellen vanaf september Testprocedure: Getest in een laboratorium waarbij de Nieuwe Europese Rijcyclus (NERC) wordt gebruikt. Een nieuwe, wereldwijd geharmoniseerde cyclus (WLTP) en testprocedure worden op dit moment ontwikkeld die meer realistische, moderne testvoorwaarden bieden. Het is echter niet duidelijk wanneer deze gereed zullen zijn. 15 Meer gedetailleerde informatie is te vinden in een Clean Fleets factsheet, verkrijgbaar op de website van het project 16 Voertuigcategorieën M1, M2, N1 en N2 met een referentiemassa van minder dan 2,610kg. 17 In veel EU-landen volgt het label het bekende energielabelontwerp van de EU, dit is echter niet verplicht en andere landen hebben hun eigen specifieke ontwerp. 18 Alhoewel exacte cijfers van NOx, NMKW en fijnstof gegeven worden op de voertuigen van de CvO, worden deze getest in een laboratorium en moeten niet direct gebruikt worden om voertuigen te vergelijken. Voertuigen moeten alleen op de Euronorm vergeleken worden I 12

13 Snapshot: Vaststellen van minimumspecificaties in Bristol, Engeland CO 2 waardes werden vastgesteld onder het meest recente LDV (lichte voertuigen) kadercontract van het stadsbestuur van Bristol (Engeland), na raadpleging van de EU GPP Core Criteria voor transport. De criteria bepalen dat auto s <130g CO 2 /km moeten uitstoten en bestelwagens <175g CO 2 /km. Bristol ging echter verder dan dit en vroeg om auto s en kleine bestelwagens die tot de Vehicle Excise Duty (VED - Motorrijtuigenbelasting) Band C ( g CO 2 /km) of beter behoren (dit is een Brits systeem om wegenbelasting te bepalen gebaseerd op emissies). Normaal gesproken gaat Bristol hieronder zitten en vraagt om auto s die100g/km of minder uitstoten bij beëindiging van het contract. In de praktijk beperkt ze dit tot hybrides en kleine auto s en de VED band C-limiet geeft afdelingen nog steeds de mogelijkheid om grotere auto s aan te schaffen als dat nodig is. Decentrale afdelingen moeten speciale toestemming hebben als ze meer willen dan wat staat beschreven binnen de grenzen van het raamcontract. Deze technische specificaties werden aangevuld met toekenningscriteria voor duurzame werkmethodes en maatregelen om milieu-invloeden te verminderen op een praktische en positieve wijze. Snapshot: Minimumnormen voor voertuigen in Växjö, Zweden In 2010 werd er besloten dat Växjö in 2020 een fossielvrije gemeentelijke organisatie zou zijn. Om dit te kunnen bereiken was vervoer een extreem belangrijk gebied om aan te pakken. Växjö stelde een maximum-emissiedrempel op als onderdeel van de aanbestedingsprocedures van 110gCO 2 /km, wat in die tijd zelfs lager was dan de Zweedse nationale milieuvriendelijke limiet van 120gCO 2 /km (dit is nu geüpdatet). In termen van de minibus en het wagenpark in 2013, had Växjö 77% van de voertuigen geclassificeerd als milieuvriendelijk waarvan 65% op biobrandstof loopt. Dit is bereikt ondanks een zeer gedecentraliseerde inkoopstructuur ten gevolge van een duidelijk overkoepelend doel, gesteund door een systematische uitvoering van GPP binnen de organisatie Toekenningscriteria (Optie 2) Aan de andere kant kunnen deze aspecten worden beoordeeld als toekenningscriteria, door punten toe te kennen aan voertuigen n.a.v. hun prestatie in elk van de drie gebieden. Deze twee benaderingen kunnen ook gecombineerd worden door zowel minimumnormen in te stellen in de technische specificaties en dan extra punten toe te kennen voor een nog betere prestatie in het evaluatiestadium. Als dergelijke toekenningscriteria toegepast worden, is het belangrijk om potentiële leveranciers te wijzen op het evaluatieschema in de aanbestedingsdocumenten Operationele levensduurkosten (Optie 3) De Operationele Levensduurkosten (OLC) -methode uiteengezet in de RSV, kan ook worden toegepast met het gebruik van de gegevens van het CvO van auto s en I 13

14 bestelwagens en zal kosten met zich meebrengen die opgeteld moeten worden bij de kengetallen van andere levenscycluskosten. Enkele instanties hebben de OLC- calculatiemethode gebruikt om punten toe te kennen bij een aanbestedingsevaluatie (d.w.z. het gebruik van een standaard toekenningscriteriabenadering - optie 2), in plaats van de financiële waarde in een kostenberekening te gebruiken. Zie bijlagen 1 en 2 als richtlijn voor het juiste gebruik van de OLC-methodiek. Box 2. Ecoscore Ecoscore is een Belgisch systeem dat de totale milieuprestatie van voertuigen beoordeelt en een ecoscore toekent tussen 0 en 100 (waarbij 100 het best is). De ecoscore let op de belangrijkste vervuilende stoffen die door het voertuig worden uitgestoten. De emissies worden verdeeld in drie categorieën: emissies die invloed hebben op de opwarming van de aarde, emissies die invloed hebben op luchtkwaliteit (opgesplitst in invloed op volksgezondheid en invloed op ecosystemen) en geluidsemissies. De weging van de diverse soorten emissie in de uiteindelijke score is: Opwarming van de aarde: 50% Luchtkwaliteit (invloed op volksgezondheid): 20% Luchtkwaliteit (invloed op ecosysteem): 20% Geluid: 10% Ecoscore heeft een van bron tot wiel -benadering. Dit betekent dat uitstoot van zowel de rijfase (uitlaatemissies) als van de productie- en distributiefase van de brandstof (brandstofcyclusemissies) worden bekeken. Verscheidene overheidsinstanties in België maken gebruik van het ecoscoresysteem bij het bepalen van minimale technische specificaties voor voertuigaankopen, of gebruiken het als een toekenningscriterium bij aanbesteding. Voor meer informatie: Wagenparken In de meeste gevallen zullen overheidsinstanties of vervoersbedrijven niet afzonderlijke voertuigen aankopen, maar eerder een aantal voertuigen of meerjarige raamwerkcontracten opstellen die de inkopende instantie dan kan afkopen mocht dat nodig zijn in de loop van het contract. Zoals uitgelegd in sectie 2.3 kunnen inkopers ook de eisen van de RSV toepassen bij de aangekochte groep voertuigen in plaats van bij ieder voertuig apart. Dit zorgt voor alternatieve inkoopbenaderingen, zoals: Het stellen van minimumeisen met betrekking tot milieuprestatie als een gemiddelde waarde voor de hele groep aangekochte voertuigen I 14

15 Eisen dat een minimumpercentage niet-benzine/dieselvoertuigen (of een specifiek brandstof-/technologisch type zoals elektrische) meegenomen wordt in het aanbod. Deze maatregelen zijn vaak krachtiger als ze ondersteund worden door een overkoepelend milieu-, duurzaam inkoop- of vervoersbeleid. Snapshot: Minimum wagenparknorm in Duitsland Duitsland eist dat vanaf 2013 tenminste 10% van alle nieuwe of geleaste auto s minder dan 50g CO 2 /km mogen uitstoten. 20vehicles.pdf 3.5. Overige milieufactoren ter overweging De RSV beperkt zich niet alleen tot het overwegen van de geregistreerde milieu-aspecten. Enkele andere aspecten die overwogen kunnen worden in technische specificaties of toekenningscriteria 19 : Airconditioninggassen met een hoog global warming potentieel (GWP) Gevaarlijke hydraulische vloeistof en smeerolie Gebruik van gerecyclede of vernieuwbare materialen in voertuigconstructie Brandstofbesparingsweergaven, versnellingsindicatoren en bandenspanningbewakingssystemen Banden met lage rolweerstand 20 Bewakingsapparatuur voor rijgedrag Anti rijden-onder-invloed-apparatuur 3.6. Informatiebronnen Het belangrijkst bij het toepassen van minimumspecificaties is te weten welke prestatieniveaus gesteld moeten worden. 19 Gehaald uit de Green Public Procurement (GPP) -criteria voor vervoer van de Europese Commissie: 20 Geluidsemissies zijn ook een belangrijke bron van zorg in termen van lokale effecten. Er is echter vrij weinig verschil tussen motorgeluidsemissies, en zou daarom waarschijnlijk niet het overwegen waard zijn bij aanbesteding I 15

16 Alhoewel de Europese wetgeving ertoe heeft bijgedragen dat 130g CO 2 /km regelmatig als een maatstaf voor auto s wordt gezien, zijn er in werkelijkheid vele voertuigen verkrijgbaar met emissies van minder dan 100g CO 2 /km. Overheidsinstanties en vervoersbedrijven kunnen het veroorloven om ambitieuzer te zijn in het vaststellen van criteria voor auto s en bestelwagens zonder risico van kostenstijging of beperken van de markt. De sleutel tot het succesvol aanschaffen van schone voertuigen is om goed bewust te zijn van wat de markt te bieden heeft. Effectief marktonderzoek is daarom een van de belangrijkste stappen in het inkoopproces. Er zijn een aantal informatiebronnen die hierbij kunnen helpen: Clean Vehicle Portal Een database die gerund wordt door de Europese Commissie, die een uitvoerige doorzoekbare database heeft van alle voertuigtypes die verkrijgbaar zijn op de markt. Dit is inclusief informatie over CO 2 -emissies, brandstofverbruik en schadelijke lokale uitstoot van elk type, wat kan dienen als een nuttig naslaghulpmiddel voor het vaststellen van de juiste maximumsnelheden. Nationale databases, zoals of geven ook gedetailleerde informatie, ook over prijzen. Euro Topten Max heeft een doorzoekbare database voor heel Europa met de best beschikbare modellen samen met keuzecriteria en voorbeeldaanbestedingsdocumenten voor de schoonste, meest energiezuinige voertuigen op de markt. Er zijn ook 19 nationale Topten-websites beschikbaar. Andere informatiebronnen kunnen ook nuttig zijn bij het definiëren van specificaties of toekenningscriteria: EU GPP (groene overheidsopdrachten-) criteria een vrijwillige richtlijn toe te passen door elke overheidsinstantie in Europa. De gestelde vervoerscriteria geven aanbevolen CO 2 emissiegrenzen aan voor auto s en lichte voertuigen, afhankelijk van de grootte van het voertuig. De criteria worden ook verdeeld in Kern en Grootschalig om de verschillende ambitieniveau s weer te geven. Alhoewel deze criteria alle milieufactoren bevatten die in 3.4 worden opgenoemd, houden ze op dit moment geen rekening met energieverbruik dat apart verwezen moet worden naar CO 2 in de criteriadocumenten. Nationale GPP criteria een aantal landen heeft verplichte of vrijwillige milieunormen voor de aanschaf van voertuigen (bijvoorbeeld Italië, Nederland, Spanje, Zweden en Engeland). Clean Fleets casestudies het project ontwikkelt een serie casestudies uit geheel de EU die specifieke informatie geeft over de gebruikte criteria en de behaalde resultaten. Omdat deze bron blijft groeien kan het dienen als een maatstaf voor anderen I 16

Groengas in verkeer en vervoer

Groengas in verkeer en vervoer Feiten en cijfers op een rij Opdrachtgever: Vereniging GroengasMobiel Rotterdam, 26 oktober 2012 Feiten en cijfers op een rij Opdrachtgever: Vereniging GroengasMobiel Koen Vervoort Rutger Beekman Marten

Nadere informatie

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be THEMANUMMER Elektrische voertuigen Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be 02 1) Een alternatief voor benzine en diesel a. Luchtkwaliteit sneller verbeteren b. Klimaatverandering

Nadere informatie

Een duurzame brandstofvisie met LEF

Een duurzame brandstofvisie met LEF De belangrijkste uitkomsten uit het SER-visietraject naar een duurzame brandstoffenmix in Nederland Titel te positioneren voor foto zodanig dat deze goed leesbaar is De belangrijkste uitkomsten uit het

Nadere informatie

Elektrisch rijden: Internationale stand van zaken

Elektrisch rijden: Internationale stand van zaken Elektrisch rijden: Internationale stand van zaken 12 mei 2010 1 Inhoudsopgave Management samenvatting... 3 1 Inleiding... 6 1.1 Context... 6 1.2 Doel van het onderzoek... 7 1.3 Onze aanpak... 7 1.3.1 17

Nadere informatie

Energieverbruik in de industrie. Handboek voor Leerlingen

Energieverbruik in de industrie. Handboek voor Leerlingen Energieverbruik in de industrie Handboek voor Leerlingen Editie NL 1.0 - Oktober 2010 Bekijk de IUSES project website www.iuses.eu voor nieuwe en verbeterde versies. Disclaimer Dit project wordt gefinancierd

Nadere informatie

Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit

Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit Datum 20 januari 2015 Status Definitief, versie 1.1 Pagina 1 van 1 Colofon Projectnaam Monitoring Duurzame Mobiliteit Projectnummer Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit

Nadere informatie

Elektrisch rijden in Nederland

Elektrisch rijden in Nederland Elektrisch rijden in Nederland Is 1 miljoen elektrische auto s in 2025 haalbaar? Profielwerkstuk over de ontwikkeling van de elektrische auto in Nederland Door: Anna Kampen en Folkert de Meer Profiel:

Nadere informatie

Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch

Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Visie Duurzame Brandstoffenmix Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Definitieve versie Opdrachtgever: Energieakkoord Opgesteld door: De Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Datum: 1 juli 2014

Nadere informatie

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog.

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog. Impact en engagement Triodos Bank is in het leven geroepen om ten goede te komen aan mensen, milieu en cultuur. Ontdek wat we in 2012 hebben bereikt. Hoe we onze medewerkersgroep hebben ontwikkeld, vooruitgang

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Autobrief Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk 2. De autogerelateerde belastingen

Nadere informatie

Elektrische auto op 1!

Elektrische auto op 1! Green Elektrische auto op 1! Onderzoek ervaringen berijders elektrische auto s in Nederland Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding en methodiek 4 Berijdersprofiel 6 De keuze voor de elektrische auto 10 Reiskeuze

Nadere informatie

Voorwoord Wiert-Jan de Raaf Wethouder Grashoff Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC

Voorwoord Wiert-Jan de Raaf Wethouder Grashoff Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC INHOUD Voorwoord Wiert-Jan de Raaf 2 Wethouder Grashoff 3 Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC 10-11 Auto Hoogenboom 12-13 Autobedrijf Victoria 14-15 Ford, Ardea Auto 16-17

Nadere informatie

De (toe)komst van elektrische auto s in Nederland: voorkeuren van consumenten door het adoptieproces heen. Marija Bočkarjova

De (toe)komst van elektrische auto s in Nederland: voorkeuren van consumenten door het adoptieproces heen. Marija Bočkarjova TVW Tijdschrift Vervoerswetenschap Jaargang 51, nummer 2 april 2015 pagina 40-67 ISSN: 1571-9227 www.vervoerswetenschap.nl De (toe)komst van elektrische auto s in Nederland: voorkeuren van consumenten

Nadere informatie

Stedelijke distributie met elektrisch vervoer

Stedelijke distributie met elektrisch vervoer Stedelijke distributie met elektrisch vervoer Een gids voor gemeenten 01 >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal 1 1 Wat is stedelijke distributie? Problematiek Onderscheid binnen

Nadere informatie

trendonderzoek personenwagenbranche Wat wordt van de medewerker gevraagd in 2015?

trendonderzoek personenwagenbranche Wat wordt van de medewerker gevraagd in 2015? trendonderzoek personenwagenbranche Wat wordt van de medewerker gevraagd in 2015? Rapportage Trendonderzoek - personenwagenbranche Wat wordt er van de medewerker in 2015 gevraagd? In opdracht van OOMT

Nadere informatie

Criteria voor duurzaam inkopen van. Externe Adviesdiensten. In opdracht van

Criteria voor duurzaam inkopen van. Externe Adviesdiensten. In opdracht van Criteria voor duurzaam inkopen van Externe Adviesdiensten In opdracht van Colofon Deze criteria voor duurzaam inkopen zijn ontwikkeld door SenterNovem in opdracht van het Ministerie van VROM. Dit programma

Nadere informatie

Good practice manieren om uit de energieschuld te komen

Good practice manieren om uit de energieschuld te komen Toepassing van energie-efficiënte beleidsmaatregelen in de EU lidstaten Ondersteund door* Impressum Deze brochure wordt u aangeboden door het Energy- Efficiency-Watch project in samenwerking met EUFORES

Nadere informatie

NAAR EEN DUURZAMER WAGENPARK VAN DE GEDEPUTEERDE STATEN. Een onderzoek naar de milieuvriendelijkheid van de dienstauto s van de Gedeputeerde Staten

NAAR EEN DUURZAMER WAGENPARK VAN DE GEDEPUTEERDE STATEN. Een onderzoek naar de milieuvriendelijkheid van de dienstauto s van de Gedeputeerde Staten NAAR EEN DUURZAMER WAGENPARK VAN DE GEDEPUTEERDE STATEN Een onderzoek naar de milieuvriendelijkheid van de dienstauto s van de Gedeputeerde Staten Colofon Opdrachtgever CNG Net Dhr. A. (Antwan) van Echtelt

Nadere informatie

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006

Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006 Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006 ANWB, BOVAG, Platform Duurzame Mobiliteit, Ministerie van Financiën, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Handleiding over coöperaties. 14/02/2014 (V6.2) NettoWatt. Permalink: http://www.restor- hydro.eu/documents/2012/09/coopguidelines.

Handleiding over coöperaties. 14/02/2014 (V6.2) NettoWatt. Permalink: http://www.restor- hydro.eu/documents/2012/09/coopguidelines. Handleiding over coöperaties Permalink: http:///documents/2012/09/coopguidelines.pdf 14/02/2014 (V6.2) NettoWatt De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze publicatie ligt volledig bij de auteurs.

Nadere informatie

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen Sociaal kopen Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen De opdracht voor deze publicatie wordt gegeven in het kader van het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke

Nadere informatie

Register. Affakkelen 12, 33 Afrika, bijdrage in 28 Alaska 19 Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell 20,30 Alternatieve energie 15

Register. Affakkelen 12, 33 Afrika, bijdrage in 28 Alaska 19 Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell 20,30 Alternatieve energie 15 De energie-uitdaging aangaan Shell Duurzaamheidsverslag 2006 In dit verslag Register K SHELL EN DE ENERGIE-UITDAGING 2 7 ENERGIEZEKERHEID 8 9 VERANTWOORD OMGAAN MET ENERGIE 10 31 WERKEN IN LASTIGE LOCATIES

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

We geven een gegarandeerde brandstofbesparing van minimaal 5 procent

We geven een gegarandeerde brandstofbesparing van minimaal 5 procent We geven een gegarandeerde brandstofbesparing van minimaal 5 procent JACCO ZIJDERVELD, DIRECTEUR VAN HET ANWB TEST- EN TRAININGSCENTRUM THEMA: HET NIEUWE RIJDEN DE NIEUWE AUTO Samen naar 1 megaton minder

Nadere informatie